Procedură : 2019/0031(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0197/2019

Texte depuse :

A8-0197/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0412

RECOMANDARE      ***
PDF 162kWORD 53k
11.4.2019
PE 634.809v01-00 A8-0197/2019

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

Comisia pentru bugete

Raportor: Jean Arthuis

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (06823/1/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C8-0155/2019),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A8-0197/2019),

1.  aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

Referințe

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Data sesizării

8.4.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

BUDG

 

 

 

 

Raportori

Data numirii

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Examinare în comisie

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Data adoptării

11.4.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Heidi Hautala

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Data depunerii

11.4.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 15 aprilie 2019Notă juridică