ДОКЛАД     ***I
PDF 831kWORD 306k
15.5.2019
PE 629.392v02-00 A8-0199/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Улрике Мюлер

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0393),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0247/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, и на комисията по регионално развитие (A8-0199/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез извеждането на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез приспособяване и прехвърляне на научните изследвания и иновациите от лабораториите към производителите и пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство и развитието на селските райони.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Селскостопанският сектор не трябва да понася финансовите последици от политически решения, като например оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз или финансирането на нови съюзни политики. Следва да се вземе под внимание резолюцията на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси за 2021 – 2027 г. (2018/2714(RSP), в която се изразява недоволство от факта, че предложението на Комисията от 2 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. води до намаление по отношение на ОСП в размер на 15%, и в която се посочва, че Европейският парламент категорично се противопоставя на всякакво радикално намаление, което има вероятност да навреди на естеството и целите на ОСП. В този контекст се постави също така под въпрос предложението за съкращаване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с над 25%.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  ОСП играе основна роля в Съюза, като директните плащания и средствата по втория стълб за земеделските стопани допринасят в значителна степен не само за продоволствената сигурност, но и за инвестициите и заетостта в селските райони. Драстичните съкращения, предвидени за ОСП, са неприемливи Поради тази причина ОСП следва да се съсредоточи върху своите основни дейности, а финансирането, разпределено за ОСП за периода 2021 – 2027 г. за ЕС-27, следва да се запази най-малкото на равнището на бюджета за периода 2014 – 2020 г. при изготвянето на бюджета за първоначалната сума за резерва за кризи в селскостопанския сектор.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  В съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) прилагането на ОСП следва да взема под внимание целите на сътрудничеството за развитие, включително, inter alia, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и изпълнението на задълженията на Съюза съгласно Парижкото споразумение във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Моделът за осъществяване на ОСП, насочен към спазване на правилата, следва да се коригира, за да се постави по-голям акцент върху резултатите и качеството на изпълнението. Съответно Съюзът следва да определя основните цели на политиката, видовете интервенции и основните изисквания на Съюза, докато държавите членки следва да носят по-голяма отговорност и отчетност за постигането на тези цели. В резултат на това е необходимо да се гарантира по-голяма субсидиарност, за да се отчетат по-добре местните условия и потребности. Съответно, съгласно новия модел за осъществяване на политиката, държавите членки следва да отговарят за адаптирането на интервенциите си по линия на ОСП към основните изисквания на Съюза, за да бъде максимален приносът им за постигането на целите на ОСП на Съюза и за да се създаде и разработи рамката за спазване и контрол, прилагана спрямо бенефициерите.

(3)  Моделът за осъществяване на ОСП, насочен към спазване на правилата, следва да се коригира, за да се постави по-голям акцент върху резултатите и качеството на изпълнението. Съответно Съюзът следва да определя основните цели на политиката, видовете интервенции и основните изисквания на Съюза, докато държавите членки следва да носят по-голяма отговорност и отчетност за постигането на тези цели. В резултат на това е необходимо да се гарантира по-голяма субсидиарност и гъвкавост, за да се отчетат по-добре местните условия и потребности. Съответно, съгласно новия модел за осъществяване на политиката, държавите членки следва да отговарят за адаптирането на интервенциите си по линия на ОСП към своите специфични потребности и към основните изисквания на Съюза, за да бъде максимален приносът им за постигането на целите на ОСП на Съюза. Държавите членки следва също така да създадат и разработят рамката за контрол, прилагана спрямо бенефициерите, за да продължат да гарантират съответствие на интервенциите по стратегическите планове по ОСП с приложимото право на Съюза. Основните изисквания на Съюза, включително доброто земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), гарантират общ подход и равнопоставеност между държавите членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) / на Европейския парламент и на Съвета [новия Финансов регламент]12, и по-специално тези, с които се урежда споделеното управление с държавите членки, функцията на акредитираните органи и бюджетните принципи, следва да се прилагат по отношение на интервенциите и мерките, определени в настоящия регламент.

(5)  Разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета [новия Финансов регламент]12, и по-специално тези, с които се урежда споделеното управление с държавите членки, функцията на акредитираните органи и бюджетните принципи, следва да се прилагат по отношение на интервенциите и мерките, определени в настоящия регламент.

__________________

__________________

12 Регламент (ЕС, Евратом) № [новия Финансов регламент].

12 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Част от разпоредбите на Регламент (ЕС) …/…[Регламента за общоприложимите разпоредби1a] следва да са приложими за настоящия регламент.

 

__________________

 

1a[Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Държавите членки следва да се въздържат от добавяне на правила, които усложняват използването на ЕФГЗ и ЕЗФРСР от бенефициера.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Необходимо е да се предвиди разпоредба за акредитиране на разплащателните агенции и координиращите органи от държавите членки и за определяне на процедурите за набавяне на декларации за управлението и на годишни доклади за качеството на изпълнението, както и за получаване на сертифициране на системите за управление и мониторинг и на системите за докладване, и за заверка на годишните счетоводни отчети от независими органи. Освен това, за да се осигури прозрачността на системата от проверки, които следва да се извършват на национално равнище, особено по отношение на процедурите за разрешаване, валидиране и плащане, и за да се намалят административната и одитната тежест за Комисията и за държавите членки, когато се изисква акредитиране на всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите и структурите, на които се делегират тези отговорности, следва да бъде ограничен, като се спазват конституционните разпоредби на всяка държава членка.

(9)  Необходимо е да се предвиди разпоредба за акредитиране на разплащателните агенции и координиращите органи от държавите членки и за определяне на процедурите за набавяне на декларации за управлението, на годишен доклад за уравняване и на доклади за качеството на изпълнението, както и за получаване на сертифициране на системите за управление и мониторинг и на системите за докладване, и за заверка на годишните счетоводни отчети от независими органи. Освен това, за да се осигури прозрачността на системата от проверки, които следва да се извършват на национално равнище, особено по отношение на процедурите за разрешаване, валидиране и плащане, и за да се намалят административната и одитната тежест за Комисията и за държавите членки, когато се изисква акредитиране на всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите и структурите, на които се делегират тези отговорности, следва да бъде ограничен, като се спазват конституционните разпоредби на всяка държава членка. Разплащателните агенции следва да развият ролята си на съветници на земеделските стопани и да положат усилия за опростяване на процедурите за бенефициерите, като същевременно се гарантира спазване на стандартите на равнището на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия.

(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално или регионално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Участието на разплащателните агенции, които са акредитирани от държавите членки, е ключова предпоставка съгласно новия модел за осъществяване на политиката, за да се получи разумна увереност, че целите и целевите стойности, определени в съответните стратегически планове по ОСП, ще бъдат постигнати чрез интервенциите, финансирани от бюджета на Съюза. Поради това в настоящия регламент следва изрично да се посочи, че само разходите, направени от акредитирани разплащателни агенции, могат да бъдат възстановени от бюджета на Съюза. Освен това разходите, финансирани от Съюза за посочените в Регламента за стратегическите планове по ОСП интервенции, следва да бъдат свързани със съответстващ краен продукт и да са в съответствие с основните изисквания на Съюза и системите за управление.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Прагът от 2000 EUR обаче следва да се премахне. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се използват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2020 г. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години). Освен това по отношение на финансовата 2020 година е необходима втора дерогация, тъй като цялата неизползвана сума от резерва, налична в края на 2020 година, следва да бъде пренесена за 2021 година по съответния ред, предназначен за новия селскостопански резерв, без да се записва обратно в бюджетните редове, отнасящи се до директните плащания по интервенции съгласно стратегическите планове по ОСП.

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Следва да се преразгледа и увеличи настоящият резерв за кризи с цел подпомагане на въвеждането на резерв на ЕС за кризи в селскостопанския сектор – по-ефективен и гъвкав инструмент, чрез който следва да се подпомага допълнително селскостопанският сектор в случай на промени на пазара и да се даде възможност на Съюза да реагира по-добре на значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. За тази цел и за да се осигури възможност за разработването на стабилна рамка, позволяваща на земеделските стопани да управляват рисковете по подходящ начин, бюджетните кредити от резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор следва да се мобилизират за финансиране на мерките за стабилизиране на пазара и извънредните мерки, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и за мерките, позволяващи замяна на инструментите за стабилизиране на приходите, въведени от държавите членки съгласно член 70 от Регламент (ЕС)... / ... [Регламент за стратегическите планове по ОСП] и предоставяни на земеделските стопани при рязък спад на доходите в селското стопанство под предварително определен от Комисията праг за съответните сектори, относно който следва да ѝ бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Резервът на ЕС за кризи в селскостопанския сектор следва да бъде включен в бюджета на ОСП и първоначалната му сума следва да бъде определена през 2021 г. като допълнение към бюджетите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години), което да осигури възможност за натрупването на бюджетните кредити от резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор от една година за следващата през целия програмен период.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел предотвратяване на прекомерна административна тежест за националните администрации и за земеделските стопани следва да се предвиди разпоредба, съгласно която възстановяване на сумите, пренесени от предходната финансова година във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, следва да не се прави, когато финансовата дисциплина се прилага за втора последователна година (година N + 1) или когато общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява по-малко от 0,2 % от годишния таван по ЕФГЗ.

(15)  С цел предотвратяване на прекомерна административна тежест за националните администрации и за земеделските стопани, оптимално улесняване на процедурите и ограничаване на сложността на формулярите за плащания, следва да се предвиди разпоредба, съгласно която възстановяване на сумите, пренесени от предходната финансова година във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, следва да не се прави, когато финансовата дисциплина се прилага за втора последователна година (година N + 1) или когато общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява по-малко от 0,2% от годишния таван по ЕФГЗ.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Изравняването на нивото на директните плащания между държавите членки е от ключово значение за гарантиране на еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар. Има спешна необходимост от справедливо разпределение на директните плащания между държавите членки.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За да се предоставят на Комисията по-специално средства за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи и за наблюдение на селскостопанските ресурси в средносрочен и дългосрочен план, следва да се предвиди използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни данни.

(21)  За да се предоставят на Комисията по-специално средства за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи, за оценка и предоставяне на своевременна помощ в случай на природни бедствия и за наблюдение на селскостопанските ресурси, необходими за производството в средносрочен и дългосрочен план, следва да се предвиди използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни данни.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Ролята на Комисията в упражняването на мониторинг на селскостопанските пазари следва да бъде разширена и да обхване мониторинга на търговските потоци към и от развиващите се партньорски държави в сектори, които са определени като чувствителни от държавите партньори, за да се осигури съгласуваността на свързаните с ОСП резултати на хранително-вкусовата промишленост с ангажимента на Съюза за съгласуваност на политиките за развитие.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В съответствие със структурата и основните характеристики на новия модел за осъществяване на ОСП допустимостта на плащанията, направени от държавите членки за финансиране от Съюза, следва вече да не зависи от законосъобразността и редовността на плащанията към отделните бенефициери. Вместо това следва, що се отнася до посочените в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП] видове интервенции, плащанията на държавите членки да бъдат допустими, ако отговарят на съответстващ краен продукт и са спазени приложимите основни изисквания на Съюза.

(25)  В съответствие със структурата и основните характеристики на новия модел за осъществяване на ОСП допустимостта на плащанията, направени от държавите членки за финансиране от Съюза, следва вече да не зависи от законосъобразността и редовността на плащанията към отделните бенефициери. Вместо това следва, що се отнася до посочените в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП] видове интервенции, плащанията на държавите членки да бъдат допустими, ако отговарят на съответстващ краен продукт и са спазени приложимите основни изисквания на Съюза. С новия модел за осъществяване на ОСП не следва да се премахват задълженията на държавите членки да проверяват законосъобразността и редовността на разходите, за да се гарантира защитата на финансовите интереси на Съюза.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  До 15 февруари на годината N+1 държавите членки следва да изпращат на Комисията годишните отчети и годишен доклад за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато тези документи не бъдат изпратени, като по този начин тя бъде възпрепятствана да направи уравняване на сметките за съответната разплащателна агенция или да провери допустимостта на разходите спрямо отчетените крайни продукти, да може да спре месечните плащания и да прекъсне възстановяването, правено на тримесечие, до получаването на липсващите документи.

(28)  До 15 февруари на годината N+1 държавите членки следва да изпращат на Комисията годишните отчети и годишния доклад за уравняване, а до 15 април на втората календарна година след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки две години след това – доклад за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато тези документи не бъдат изпратени, като по този начин тя бъде възпрепятствана да направи уравняване на сметките за съответната разплащателна агенция или да провери допустимостта на разходите спрямо отчетените крайни продукти, да може да спре месечните плащания и да прекъсне възстановяването, правено на тримесечие, до получаването на липсващите документи.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Следва да се въведе нова форма на спиране на плащанията в ситуации, в които крайните продукти са на необичайно ниско ниво. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато докладваните крайни продукти са на необичайно ниско ниво в сравнение с декларираните разходи и когато държавите членки не могат да представят добри и разбираеми причини за така възникналата ситуация, тя да може да предприеме спиране на бъдещи разходи, свързани с интервенцията, крайният продукт от която е бил на необичайно ниско ниво, като това спиране е в допълнение към горепосоченото намаляване на разходите за финансовата година N-1. Такова спиране следва да подлежи на потвърждение в решението за годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението.

(29)  Следва да се въведе нова форма на спиране на плащанията в ситуации, в които крайните продукти са на необичайно ниско ниво. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато докладваните крайни продукти са на необичайно ниско ниво в сравнение с декларираните разходи и когато държавите членки не могат да представят добри и разбираеми причини за така възникналата ситуация, тя да може да предприеме спиране на бъдещи разходи, свързани с интервенцията, крайният продукт от която е бил на необичайно ниско ниво, като това спиране е в допълнение към горепосоченото намаляване на разходите за финансовата година N-1 и след предварително предупреждение. Такова спиране следва да подлежи на потвърждение в решението за годишно уравняване.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение Комисията също следва да разполага с правомощието да спира плащанията. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да предприеме необходимите корективни действия в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение.

(30)  Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение, предвид по-сложния характер на показателите за резултатите и необходимото адаптиране към новия модел за осъществяване на политиката, докладите относно качеството на изпълнението във връзка с постигнатите резултати и какво още е необходимо да бъде направено за постигане на съответните целеви стойности следва да се представят за първи път до 15 април на втората календарна година след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки две години след това. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, и когато държавата членка не може да посочи надлежно обосновани причини, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да представи план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията. В плана за действие следва да се описват необходимите корективни действия и очакваният график за неговото изпълнение. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако стане ясно, че планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  С цел да се установят финансовите взаимоотношения между акредитираните разплащателни агенции и бюджета на Съюза, Комисията следва да извършва годишно уравняване на сметките на разплащателните агенции в рамките на годишното финансово уравняване. Решението относно уравняването на сметките следва да се ограничава до пълнотата, точността и достоверността на сметките, и следва да не обхваща съответствието на разходите с правото на Съюза.

(39)  С цел да се установят финансовите взаимоотношения между акредитираните разплащателни агенции и бюджета на Съюза, Комисията следва да извършва годишно уравняване на сметките на разплащателните агенции в рамките на годишното уравняване. Решението относно уравняването на сметките следва да се ограничава до пълнотата, точността и достоверността на сметките, и следва да не обхваща съответствието на разходите с правото на Съюза.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  В съответствие с новия модел за осъществяване на политиката следва да бъде въведено годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението, за да се проверява допустимостта на разходите във връзка с докладваните крайни продукти. За да се реагира в ситуации, в които срещу декларираните разходи няма съответстващи докладвани крайни продукти и държавите членки не могат да представят обосновка за това отклонение, следва да се създаде механизъм за намаляване на плащанията.

(40)  В съответствие с новия модел за осъществяване на политиката следва да бъде въведено годишно уравняване, за да се проверява допустимостта на разходите във връзка с докладваните крайни продукти. За да се реагира в ситуации, в които срещу декларираните разходи няма съответстващи докладвани крайни продукти и държавите членки не могат да представят обосновка за това отклонение, следва да се създаде механизъм за намаляване на плащанията.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  С цел защита на финансовите интереси на бюджета на Съюза следва да се въведат системи в държавите членки, чрез които те самите да се уверят, че финансираните по линия на фондовете интервенции са действително проведени и са изпълнени правилно, като същевременно се запази съществуващата понастоящем солидна уредба за добро финансово управление. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета15, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета16, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета17 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета18 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. Освен това, в съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета19. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от фондове на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП) и да гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на дейности със средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да имат въведени системи, които им позволяват да докладват на Комисията — с цел да се даде възможност на OLAF да упражнява правомощията си и да се осигури ефикасен анализ на случаите на нередност — относно установени нередности и други случаи на неспазване на условията, определени от държавите членки в стратегическите планове по ОСП, включително измами, и относно тяхното проследяване, както и относно проследяването на разследванията, провеждани от OLAF. За да се гарантира ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете, държавите членки следва да въведат необходимите разпоредби.

(Не се отнася до българския текст.)  

__________________

 

15 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

 

16 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

 

17 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

 

18 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

 

19 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

 

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  За да се гарантират условия на равнопоставеност в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно контрола и санкциите.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Следва да се запазят основните елементи на интегрираната система, и по-специално разпоредбите относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за геопространствени или основаващи се на броя на животните заявления, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане, системата за регистрирането на самоличността на всеки бенефициер и системата за контрол и санкции. Държавите членка следва да продължат да използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, в допълнение към такива информационни технологии като системата „Галилео“ и службата EGNOS, за да се гарантира, че на цялата територия на Съюза са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката в областта на агроекологията и климата, както и за целите на действията по насърчаване използването на пълните, безплатни и свободно достъпни данни и информация, получавани от спътниците „Сентинел“ и услугите по програма „Коперник“. За тази цел интегрираната система следва да включва също така система за мониторинг на площта.

(47)  Следва да се запазят на подходящо равнище основните елементи на интегрираната система, включително системата за ранно предупреждение, и по-специално разпоредбите относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за геопространствени или основаващи се на броя на животните заявления, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане, системата за регистрирането на самоличността на всеки бенефициер и системата за контрол и санкции, като същевременно надлежно се отчита пропорционалността и необходимостта да не се налага ненужна административна тежест върху земеделските стопани и административните органи. Държавите членка следва да продължат да използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, в допълнение към такива информационни технологии като системата „Галилео“ и службата EGNOS, за да се гарантира, че на цялата територия на Съюза са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката в областта на агроекологията и климата, както и за целите на действията по насърчаване използването на пълните, безплатни и свободно достъпни данни и информация, получавани от спътниците „Сентинел“ и услугите по програма „Коперник“. За тази цел интегрираната система следва да включва също така система за мониторинг на площта, която може да ограничи случаите, в които са необходими инспекции на място в земеделските стопанства, и да намали административната тежест върху земеделските стопани.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Като част от системите за управление, които следва да бъдат въведени с цел прилагане на ОСП, интегрираната система следва да осигурява агрегираните данни, предоставяни в рамките на годишното докладване за качеството на изпълнението, да бъдат надеждни и проверими. Като се има предвид важността на правилното функциониране на интегрираната система, е необходимо да се определят изисквания за качество. Държавите членки следва да извършват годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. Държавите членки следва също така да предприемат мерки срещу евентуални недостатъци и ако бъде отправено искане от страна на Комисията, да изготвят план за действие.

(48)  Като част от системите за управление, които следва да бъдат въведени с цел прилагане на ОСП, интегрираната система следва да осигурява агрегираните данни, предоставяни в рамките на докладването, да бъдат надеждни и проверими. Като се има предвид важността на правилното функциониране на интегрираната система, е необходимо да се определят изисквания за качество. Държавите членки следва да извършват годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. Държавите членки следва също така да предприемат мерки срещу евентуални недостатъци и ако бъде отправено искане от страна на Комисията, да изготвят план за действие.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  Като се вземе предвид международната структура на търговията със селскостопански продукти и в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите членки. Необходимо е също така да се създаде централизирана документационна система на равнището на Съюза относно установените в трети държави предприятия, които получават или извършват плащания.

(53)  Като се вземе предвид международната структура на търговията със селскостопански продукти и в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар, както и на спазването на задълженията на Съюза в областта на съгласуваността на политиките за развитие, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите членки и между държавите членки и трети държави. Необходимо е също така да се създаде централизирана документационна система на равнището на Съюза относно установените в трети държави предприятия, които получават или извършват плащания. Тази система следва да допринася също и за откриването на несъответствия между изпълнението на ОСП и целите на външните политики на Съюза. Тя би допринесла за наблюдение на постигането на целите на ОСП, описани в Регламент (ЕС) №…/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], като даде възможност за оценяване на въздействието на установените в трети държави предприятия върху Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за развитие на Съюза, както е предвидено в член 208 от ДФЕС.

Обосновка

В дух на добро и ефикасно сътрудничество с трети държави Комисията следва да засили диалога си с партньорските държави по всяко направление, оказващо влияние върху техния процес на развитие, независимо дали това влиза пряко в рамките на политиката на Съюза или не. Участието на партньорите на Съюза следва да бъде насочено към откриване и преодоляване на несъответствия в политиките на ЕС, като събирането и споделянето на данни ще улеснява този процес.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Предварителните условия са важен елемент на ОСП, по-специално по отношение на нейните елементи във връзка с околната среда и климата, но също и по отношение на общественото здраве и свързаните с животните въпроси. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се налагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да съществуват условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно контрола и санкциите във връзка с предварителните условия.

(55)  Предварителните условия са важен елемент на ОСП, с който се гарантира, че плащанията насърчават висока степен на устойчивост, както и условия на равнопоставеност за земеделските стопани в държавите членки и между тях, по-специално по отношение на нейните елементи във връзка с околната среда и климата, но също и по отношение на общественото здраве и хуманното отношение към животните. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се налагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да се гарантират тези условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно предварителните условия, както и контрол и санкции във връзка с неспазването на правилата.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  Макар че следва държавите членки да могат да определят подробностите относно санкциите, тези санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвиди минимална ставка на санкциите за допуснато за първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок процент, а наличието на умисъл до пълно изключване от системата за плащания. За да се гарантира пропорционалността на санкциите в случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен характер и за първи път, държавите членки следва да разполагат с възможността да въведат система за ранно предупреждение.

(57)  Макар че следва държавите членки да могат да определят подробностите относно санкциите, тези санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвидят минимални ставки на санкциите. Тези ставки следва да са приложими за случаите на допуснато за първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок процент, а наличието на умисъл следва евентуално да води до пълно изключване от системата за плащания. За да се гарантира пропорционалността на санкциите в случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен характер и e за първи път, държавите членки следва да въведат система за ранно предупреждение, като уведомяват бенефициерите за задължението да предприемат корективни мерки и им дават възможност да коригират неспазването на правилата. Административни санкции не следва да се налагат в случаите на неспазване на правилата поради непреодолима сила, обикновена небрежност или очевидни грешки, признати от компетентния или от друг орган.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Публикуването на тази информация, заедно с общата информация, предвидена в настоящия регламент, подобрява прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза в рамките на ОСП, като по този начин допринася за осигуряването на видимост и за по-доброто разбиране на тази политика. То дава възможност на гражданите да участват по-активно в процеса на вземане на решения и е гаранция, че администрацията се радва на по-голяма легитимност и е по-ефективна и по-отговорна спрямо гражданите. То също предоставя на вниманието на гражданите конкретни примери за предоставяне на „публични блага“ чрез земеделие, като по този начин укрепва законосъобразността на държавното подпомагане за селскостопанския сектор.

(71)  Публикуването на тази информация, заедно с общата информация, предвидена в настоящия регламент, подобрява прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза в рамките на ОСП, като по този начин допринася за осигуряването на видимост и за по-доброто разбиране на тази политика. То дава възможност на гражданите да участват по-активно в процеса на вземане на решения и е гаранция, че администрацията се радва на по-голяма легитимност и е по-ефективна и по-отговорна спрямо гражданите. То също предоставя на вниманието на гражданите конкретни примери за предоставяне на „публични блага“ чрез земеделие, като по този начин укрепва легитимността на Съюза и на държавното подпомагане за селскостопанския сектор.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „системи за управление“ означава органите на управление, посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия регламент, и основните изисквания на Съюза, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], включително системата за докладване, въведена за целите на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП];

б)  „системи за управление“ означава органите на управление, посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия регламент, и основните изисквания на Съюза, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], включително задълженията на държавите членки по отношение на ефективната защита на финансовите интереси на Съюза, посочени в член 57 от същия регламент, системата за докладване, въведена за целите на годишния доклад за уравняване, посочен в член 8, параграф 3 от настоящия регламент, както и доклада за качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП] („докладът за качеството на изпълнението“);

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „показател за крайните продукти“ означава показател за крайните продукти съгласно определението в член 2, точка 12 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  „показател за резултатите“ означава показател за резултатите съгласно определението в член 2, точка 13 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  „сериозен недостатък“ означава сериозен недостатък съгласно определението в член 2, точка 30 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  „междинно звено“ означава междинно звено съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд)  „план за действие“ означава план за действие в съответствие с член 39, параграф 1 и член 40, параграф 1 от настоящия регламент.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  смърт на бенефициера;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;

a)  природно бедствие или метеорологично събитие, които са засегнали сериозно стопанството;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициера;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  пазарни обстоятелства, които са засегнали сериозно стопанството;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;

б)  унищожение на постройките за животни на стопанството;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициера;

в)  епизоотия, болест по растенията или нашествие на вредители по растенията, които са засегнали съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициера;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки може да прилагат буква а) от първи параграф за група земеделски стопанства, засегнати от едно и също природно бедствие или метеорологично събитие.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на ЕЗФРСР се прилага методът на споделено управление между държавите членки и Съюза. От фонда се предоставят средства за финансовия принос на Съюза в интервенциите в областта на развитието на селските райони от стратегическия план по ОСП, посочени в дял ІІІ, глава 4 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП].

По отношение на ЕЗФРСР се прилага методът на споделено управление между държавите членки и Съюза. От фонда се предоставят средства за финансовия принос на Съюза в интервенциите в областта на развитието на селските райони от стратегическия план по ОСП, посочени в дял ІІІ, глава 4 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], както и за действия по член 112 от същия регламент.

Обосновка

ЕЗФРСР финансира и действия, свързани с техническата помощ, по инициатива на държавите членки.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки един от фондовете може да финансира директно и по инициатива на Комисията или от нейно име дейностите за подготовка, мониторинг, административна и техническа подкрепа, както и за оценка, одит и инспекции, необходими за прилагането на ОСП. По-специално те включват:

Всеки един от фондовете може да финансира директно и по инициатива на Комисията или от нейно име засилените дейности за подготовка, мониторинг, административна и техническа подкрепа, както и за оценка, одит и инспекции, необходими за прилагането на ОСП. Участието на ЕЗФРСР, посочено в член 86, параграф 3 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], взема предвид увеличаването на изграждането на административния капацитет по отношение на новите системи за управление и контрол в държавата членка. По-специално те включват:

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно практиките по ОСП, както и всички проучвания, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно най-добрите практики по ОСП и консултации със съответните заинтересовани страни, както и всички проучвания, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  приноса за мерките, свързани с разпространението на информация, повишаването на осведомеността, насърчаването на сътрудничеството и обмяната на опит на равнището на Съюза, и предприети в контекста на интервенциите в областта на развитието на селските райони, включително изграждането на мрежа за съвместна работа на заинтересованите страни;

з)  приноса за мерките, свързани с разпространението на информация, повишаването на осведомеността, насърчаването на сътрудничеството и обмяната на опит на равнището на Съюза със съответните заинтересовани страни, и предприети в контекста на интервенциите в областта на развитието на селските райони, включително изграждането на мрежа за съвместна работа на заинтересованите страни;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Компетентен орган

 

1.  Държавите членки определят на министерско равнище орган, който отговаря за:

 

a)  издаването, подновяването и оттеглянето на акредитацията на разплащателните агенции, посочени в член 9, параграф 2;

 

б)  издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на координиращия орган, посочен в член 10;

 

в)  определянето и оттеглянето на сертифициращия орган, посочен в член 11;

 

г)  изпълнението на задачите, възложени на компетентния орган по силата на настоящата глава, като се вземе предвид принципът на пропорционалност.

 

2.  Въз основа на разглеждането на критериите, които трябва да бъдат приети от Комисията в съответствие с член 12, параграф 1, с официален акт компетентният орган взема решение:

 

a)  за издаването или, вследствие на преразглеждане, за оттеглянето на акредитацията на разплащателната агенция и на координиращия орган;

 

б)  за определянето и оттеглянето му от страна на сертифициращия орган;

 

Компетентният орган незабавно уведомява Комисията за акредитирането или определянето на разплащателните агенции, координиращия орган и сертифициращия орган, както и за тяхното оттегляне.

 

Комисията насърчава обмена на добри практики относно функционирането на системите за управление между държавите членки.

(Вж. формулировката на предишния член 9)

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разплащателни агенции и координиращи органи

Разплащателни агенции

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разплащателните агенции са служби или органи на държавите членки, отговарящи за управлението и контрола на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6.

Разплащателните агенции са служби или органи на държавите членки и, ако е приложимо, на регионите, отговарящи за управлението и контрола на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки акредитират като разплащателни агенции служби или органи, които разполагат с административна организация и система за вътрешен контрол, предоставящи достатъчно гаранции, че плащанията са законни, редовни и надлежно отчетени. За тази цел разплащателните агенции отговарят на минимални условия за акредитиране по отношение на вътрешната среда, контролните дейности, информацията и комуникацията, както и мониторинга, определени от Комисията в съответствие с член 10, параграф 1, буква а).

Държавите членки акредитират като разплащателни агенции служби или органи, които разполагат с административна организация и система за вътрешен контрол, предоставящи достатъчно гаранции, че плащанията са законни, редовни и надлежно отчетени. За тази цел разплащателните агенции отговарят на минимални условия за акредитиране по отношение на вътрешната среда, контролните дейности, информацията и комуникацията, както и мониторинга, определени от Комисията в съответствие с член 12, параграф 1, буква а).

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Акредитацията на разплащателните агенции за периода 2014 – 2020 г. се пренася за програмния период 2021 – 2027 г., при условие че същите са информирали компетентния орган, че изпълняват критериите за акредитация и освен ако преглед, извършен съгласно член 12, параграф 2, първа алинея, буква а), не покаже, че случаят не е такъв.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки не определят нови допълнителни разплащателни агенции след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Държавите членки могат да определят нови разплащателни агенции след ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], при условие, че:

 

a)  броят на акредитираните разплащателни агенции не се увеличава спрямо положението към 31 декември 2019 г.; или

 

б)  новите разплащателни агенции се определят въз основа на административна реорганизация в съответната държава членка.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/… [новия Финансов регламент] („Финансовия регламент“) лицето, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, изготвя и предоставя на Комисията до 15 февруари на годината, следваща съответната финансова година, следното:

За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 („Финансовия регламент“) лицето, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, изготвя и предоставя на Комисията до 15 февруари на годината, следваща съответната финансова година, следното:

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  годишните отчети за разходите, направени при изпълнение на поверените на неговата акредитирана разплащателна агенция задачи, съгласно предвиденото в член 63, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, придружени от необходимата информация за уравняването на сметките съгласно член 51;

a)  годишните отчети за разходите, направени при изпълнение на поверените на неговата акредитирана разплащателна агенция задачи, съгласно предвиденото в член 63, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, придружени от необходимата информация за уравняването на сметките съгласно член 51, параграф 1:

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 52, параграф 1, удостоверяващ, че разходът е направен в съответствие с член 35;

б)  годишния доклад за уравняване, посочен в член 51, параграф 2, с информация относно реализираните крайни продукти и направените разходи, удостоверяващ, че разходът е направен в съответствие с член 35;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  доброто функциониране на въведените системи за управление, с което се дават необходимите гаранции по отношение на крайните продукти, посочени в годишния доклад за качеството на изпълнението, както е предвидено в член 63, параграф 6, букви б) и в) от Финансовия регламент,

ii)  доброто функциониране на въведените системи за вътрешен контрол и спазването на основните изисквания на Съюза, с което се дават необходимите гаранции по отношение на крайните продукти, посочени в годишния доклад за уравняване, и съответствието на видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП] с приложимото право на Съюза, както е предвидено в член 63, параграф 6, букви б) и в) от Финансовия регламент;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Годишният доклад за уравняване се представя за първи път в срок до ... [две години след датата на прилагане на настоящия регламент] и след това всяка следваща година до 2030 г. включително. Първият доклад обхваща първите две финансови години след ...[годината на датата на прилагане на настоящия регламент]. По отношение на директните плащания, посочени в дял III, глава II от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], докладът обхваща само финансовата година [годината, следваща годината на датата на прилагане на настоящия регламент].

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Лицето, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, изготвя и предоставя на Комисията до 15 април на втората календарна година след ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки две години след това, доклада за качеството на изпълнението, като използва данните, посочени в член 129, отразява напредъка по постигането на целите, както е посочено в националния стратегически план по ОСП, и също така, където това е осъществимо – докладва относно въздействията.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случаите на акредитиране на повече от една разплащателна агенция държавите членки определят публичен координиращ орган, като му възлагат следните задачи:

заличава се

a)  да събира информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията, и да изпраща тази информация на Комисията;

 

б)  да предоставя годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 52, параграф 1;

 

в)  да предприема или да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер и да информира Комисията за всяко по-нататъшно развитие;

 

г)  да насърчава и обезпечава хармонизирано прилагане на правилата на Съюза.

 

Координиращият орган подлежи на специално акредитиране от страна на държавите членки по отношение на обработването на финансовата информация, посочена в първа алинея, буква а).

 

Годишният доклад за качеството на изпълнението, предоставян от координиращия орган, попада в обхвата на становището, посочено в член 11, параграф 1, и при предаването му се придружава от декларация за управлението, която се отнася за този доклад в неговата цялост.

 

(Премества се в член 10а (нов) „Координиращи органи“)

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

заличава се

Компетентен орган

 

1.  Държавите членки определят на министерско равнище орган, който отговаря за:

 

a)  издаването, подновяването и оттеглянето на акредитацията на разплащателните агенции, посочени в член 8, параграф 2;

 

б)  акредитацията на координиращия орган, посочен в член 8, параграф 4;

 

в)  определянето на сертифициращия орган, посочен в член 11;

 

г)  изпълнението на задачите, възложени на компетентния орган по силата на настоящата глава.

 

2.  С официален акт компетентният орган взема решение за издаването или, вследствие на преразглеждане, за оттеглянето на акредитацията на разплащателната агенция и на координиращия орган въз основа на разглеждането на критериите за акредитиране, които трябва да бъдат приети от Комисията в съответствие с член 10, параграф 1, буква а). Компетентният орган незабавно уведомява Комисията за направено акредитиране и за оттегляне на акредитации.

 

(Премества се в новия член 7а)

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Координиращи органи

 

1.  В случаите на акредитиране на повече от една разплащателна агенция държавите членки определят публичен координиращ орган, като му възлагат следните задачи:

 

a)  да систематизира документите, данните и информацията, които трябва да бъдат предоставени на Комисията, и да изпраща тази информация на Комисията;

 

б)  да предоставя годишните отчети, годишния доклад за уравняване, посочен в член 51, параграф 2, и доклада за качеството на изпълнението, като консолидира или систематизира данните и документите, представени от разплащателни агенции;

 

в)  да предприема или да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер и да информира Комисията за всяко по-нататъшно развитие;

 

г)  да обезпечава хармонизираното прилагане на правилата на Съюза.

 

Координиращият орган подлежи на специално акредитиране от страна на държавите членки по отношение на обработването на финансовата информация, посочена в първа алинея, буква а).

 

Годишните отчети, годишният доклад за уравняване и докладът за качеството на изпълнението, предоставяни от координиращия орган, попадат в обхвата на становището, посочено в член 11, параграф 1, и се предават заедно с декларация за управлението, която се отнася за този доклад в неговата цялост.

(Вж. формулировката на член 8, параграф 4)

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавата членка, която определя повече от един сертифициращ орган, следва обаче да определи и публичен сертифициращ орган на национално равнище, който да отговаря за координацията.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  докладването относно качеството на изпълнение по показателите за крайния продукт, осъществявано за целите на годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнение, посочено в член 52, и докладването относно качеството на изпълнение по показателите за резултатите, осъществявано за целите на многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението, посочен в член 115 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], с което се доказва спазването на разпоредбите на член 35 от настоящия регламент, са точни;

в)  докладването относно крайните продукти за целите на годишното уравняване, посочено в член 51, параграф 2, с което се доказва спазването на разпоредбите на член 35 от настоящия регламент, е точно;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, за които е поискано възстановяване от Комисията, са законосъобразни и редовни. ;

г)  докладването за целите на многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението, посочен в членове 115 и 121 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], отразяващ извършените операции и напредъка по постигането на целите, както е посочено в националния стратегически план по ОСП, е точно;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  разходите за видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], са в съответствие с приложимото право на Съюза;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, Регламент (ЕС) № 228/2013, Регламент (ЕС) № 229/2013 и Регламент (ЕС) 1144/2014, за които е поискано възстановяване от Комисията, са законосъобразни и редовни.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В това становище също така се посочва дали разглеждането поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението по член 8, параграф 3, буква в).

В това становище също така се посочва дали разглеждането поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението по член 9, параграф 3, буква в).

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сертифициращият орган разполага с необходимия технически опит. Той е оперативно независим както от разплащателната агенция и от съответния координиращ орган, така и от органа, който е акредитирал тази агенция и органите, отговарящи за прилагането и мониторинга на ОСП.

2.  Сертифициращият орган разполага с необходимия технически опит от гледна точка както на финансовото управление, така и във връзка с оценката на постигането на предвидените цели на интервенциите. Всички данни и цялата информация, използвани за това сертифициращите органи да могат да гарантират, че целевите стойности на ОСП се постигат, както и за направените допускания, се предоставят по прозрачен начин. Той е оперативно независим както от разплащателната агенция и от съответния координиращ орган, така и от органа, който е акредитирал тази агенция и органите, отговарящи за прилагането и мониторинга на ОСП.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията приема актове за изпълнение, с които определя правилата относно задачите на сертифициращите органи, включително проверките, които трябва да се извършват, и органите, които подлежат на тези проверки, както и относно сертификатите и докладите, заедно с придружаващите ги документи, които тези органи трябва да изготвят.

заличава се

С актовете за изпълнение също така се определят:

 

a)  одиторските принципи, на които се основават становищата на сертифициращите органи, включително оценка на риска, вътрешни проверки и нужното равнище на одитни доказателства;

 

б)  одиторските методи, които да се използват от сертифициращите органи при формулиране на становищата им, като се вземат предвид международните стандарти за одит.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

 

(Текстът се премества в новия член 12а „Правомощия на Комисията“, предишен член 10)

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  След като компетентните органи на държавите членки са назначили сертифициращите органи, посочен в настоящия член, и са уведомили Комисията за това, Комисията представя изчерпателен списък на всички такива органи на Европейския парламент не по-късно от една година след... [датата на прилагане на настоящия регламент] и втори път не по-късно от четири години след това.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Годишният таван на разходите по ЕФГЗ се формира от максималните суми, определени за него с Регламент (ЕС, Евратом) [COM(2018) 322 final].

1.  Годишният таван на разходите по ЕФГЗ се формира от максималните суми, определени за него с Регламент (ЕС, Евратом) [COM(2018) 322 final], в който се определят ограниченията за държавите членки.

Обосновка

Много е важно държавите членки да са уведомени относно ограниченията при финансирането, за да не се появи възможността тези държави членки, които го използват първи, да се възползват максимално.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Правомощия на Комисията

 

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

 

a)  минималните условия за акредитиране на разплащателните агенции, посочени в член 9, параграф 2, и на координиращите органи, посочени в член 10, параграф 4;

 

б)  задълженията на разплащателните агенции по отношение на публичната интервенция, както и правилата относно естеството на техните отговорности в областта на управлението и контрола;

 

в)  процедурите за издаване, оттегляне и преразглеждане на акредитацията на разплащателните агенции и координиращите органи и за определяне и оттегляне на сертифициращите органи, както и процедурите за надзор на акредитирането на разплащателните агенции, като се вземе предвид принципът на пропорционалност;

 

г)  работата и проверките, които стоят в основата на декларацията за управлението на разплащателните агенции, посочена в член 9, параграф 3, буква в);

 

д)  функционирането на координиращия орган и предоставянето на информация на Комисията съгласно член 10, параграф 4.

 

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 100, допълващи настоящия регламент, с които определя правилата относно задачите на сертифициращите органи, включително проверките, които трябва да се извършват, и органите, които подлежат на тези проверки, както и относно сертификатите и докладите, заедно с придружаващите ги документи, които тези органи трябва да изготвят.

 

В делегираните актове се посочват също:

 

a)  одиторските принципи, на които се основават становищата на сертифициращите органи, включително оценка на риска, вътрешни проверки и нужното равнище на одитни доказателства; както и

 

б)  одиторските методи, които да се използват от сертифициращите органи при формулиране на становищата им, като се вземат предвид международните стандарти за одит, които може да включват възможността за извършване на мониторинг на проверките на място на разплащателните агенции.

(Вж. формулировката на предишния член 10, както и на член 11, параграф 3)

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В началото на всяка година в ЕФГЗ се създава резерв, предназначен за предоставяне на допълнително подпомагане на сектора за целите на управлението или стабилизирането на пазара, или в случай на кризи, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство („селскостопански резерв“).

В бюджета на ОСП се създава резерв („резерв на ЕС за кризи в селскостопанския сектор“), предназначен за предоставяне на допълнително подпомагане на сектора за целите на управлението или стабилизирането на пазара и за незабавно реагиране в случай на кризи, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетните кредити за селскостопанския резерв се вписват директно в бюджета на Съюза.

Бюджетните кредити за резерва се вписват директно в бюджета на Съюза и се мобилизират за финансовата година или години, за която/които се изисква допълнително подпомагане, за финансиране на следните мерки:

 

a)   мерки за стабилизиране на селскостопанските пазари, съгласно членове 8 – 21 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

 

б)  извънредни мерки, съгласно глава I, част V от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

 

в)  мерки, които за допълване на инструментите за стабилизиране на доходи, посочени в член 70 от Регламент (EС) .../... [Регламент относно стратегическите планове по ОСП] в случай на криза на пазара с по-висока честота от предварително определения праг по сектори.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, за да се допълни настоящият член чрез определянето на необходимите секторни прагове за активирането на мерките за допълване на инструментите за стабилизиране на приходите, посочени в параграф 1, буква в) от настоящия член.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Средства от селскостопанския резерв се предоставят за мерки по членове 8—21 и 219, 220 и 221 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за годината или годините, за която или които се иска допълнителното подпомагане.

заличава се

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

През 2021 г. се определя първоначална сума в размер на 400 000 000 евро по текущи цени в допълнение към бюджетите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сумата по селскостопанския резерв е най-малко 400 милиона евро по текущи цени в началото на всяка година за периода 20212027 г. Комисията може да коригира сумата по селскостопанския резерв през годината, когато това е целесъобразно с оглед на развитието или перспективите на пазара през текущата или следващата година и като взема предвид наличните бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ.

В началото на всяка година за периода 20212027 г. сумата по резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор е най-малкото равна на първоначалната сума, разпределена през 2021 г., като има възможност тя да бъде увеличена през периода до таван от 1 500 000 000 евро по текущи цени, без да се засягат съответните решения, взети от бюджетния орган.

 

Сумата на резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор се коригира чрез годишната бюджетна процедура или през годината, когато това е целесъобразно с оглед на развитието или перспективите на кризата през текущата година или за следващите години и като се вземат предвид наличните приходи, предвидени за ЕФГЗ, или наличните маржове в рамките на подтавана на ЕФГЗ.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай че тези налични бюджетни кредити не са достатъчни, може да се приложи финансова дисциплина за допълване на резерва до първоначалната сума, посочена в първа алинея.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващите финансови години.

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент бюджетните кредити от резерва, за които не са поети задължения, се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира резервът през следващите финансови години.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент цялата неизползвана сума по селскостопанския резерв, която е налична в края на 2020 година, се пренася за 2021 година, без да се връща в бюджетните редове, които покриват дейностите, посочени в член 5, параграф 2, буква в), и се предоставя за финансиране на селскостопанския резерв.

заличава се

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията определя ставка на корекция за интервенциите под формата на директни плащания, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, и за финансовия принос на Съюза за специфичните мерки, посочени в член 5, параграф 2, буква е) от настоящия регламент и предоставяни по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава ІV от Регламент (ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), когато прогнозите за финансирането на интервенциите и мерките, финансирани в рамките на този подтаван за дадена финансова година показват, че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени.

Комисията определя ставка на корекция за интервенциите под формата на директни плащания, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент („ставка на корекция“), когато прогнозите за финансирането на интервенциите и мерките, финансирани в рамките на този подтаван за дадена финансова година показват, че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ставката на корекция, определена в съответствие с настоящия член, се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на бенефициерите през съответната календарна година.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителните плащания или приспадания с цел коригиране на плащанията, направени в съответствие с параграф 3, без да прилага процедурата, посочена в член 101.

6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителните плащания или приспадания с цел коригиране на плащанията, направени в съответствие с параграф 3, като се прилага процедурата, посочена в член 101.

Обосновка

Процедурата за месечни плащания следва да продължи да се осъществява от Комисията, за да се гарантира яснота и прозрачност.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член 7, буква б) Комисията предоставя тези сателитни данни безплатно на органите, компетентни за системата за мониторинг на площта, или на доставчиците на услуги, упълномощени от тези органи да ги представляват.

В съответствие с член 7, буква б) Комисията предоставя тези сателитни данни безплатно на органите, компетентни за системата за мониторинг и контрол на площта, или на доставчиците на услуги, упълномощени от тези органи да ги представляват.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да възложи на специализирани структури да изпълняват задачи, свързани с техники и работни методи във връзка със системата за мониторинг на площта, посочена в член 64, параграф 1, буква в).

Комисията може да възложи на специализирани структури да изпълняват задачи, свързани с техники и работни методи във връзка със системата за мониторинг и контрол на площта, посочена в член 64, параграф 1, буква в).

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да осигурява агроикономическия и агроекологичния и климатичен мониторинг на използването на земеделската земя и на промените в използването на земеделската земя, включително агро-лесовъдните системи, и мониторинга на състоянието на посевите, за да се даде възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива и селскостопанската продукция, както и на свързваните с извънредни обстоятелства последици за селското стопанство;

б)  да осигурява агроикономическия и агроекологичния и климатичен мониторинг на използването на земеделската земя и на промените в използването на земеделската земя, включително агро-лесовъдните системи, и мониторинга на състоянието на почвите, водите, посевите и другата растителност, за да се даде възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива и селскостопанската продукция и на свързваните с извънредни обстоятелства последици за селското стопанство, както и оценка на устойчивостта на системите в селското стопанство спрямо изменението на климата и на напредъка към постигане на съответните цели за устойчиво развитие;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да допринася за прозрачността на световните пазари;

г)  да допринася за конкретни мерки, които увеличават прозрачността на световните пазари, включително при наблюдението на пазара да се вземат предвид целите и ангажиментите на Съюза, в т.ч. за съгласуваност на политиките за развитие.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласно член 7, буква в) Комисията финансира дейностите във връзка със събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на ОСП, включително сателитни данни, геопространствени данни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия, дистанционното наблюдение, използвано в помощ на мониторинга на промените в използването на земеделската земя и състоянието на почвите, и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели. При необходимост тези дейности се извършват в сътрудничество с ЕАОС, JRC, националните лаборатории и органи или с участието на представители на честния сектор.

Съгласно член 7 Комисията финансира дейностите във връзка със събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на ОСП и на нейното въздействие, включително сателитни данни, геопространствени данни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия, дистанционното наблюдение, използвано в помощ на мониторинга на промените в използването на земеделската земя и състоянието на почвите, и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели. При необходимост тези дейности се извършват в сътрудничество с ЕАОС, JRC, Евростат, националните лаборатории и органи или с участието на представители на честния сектор, като същевременно се гарантира обективност, прозрачност и свободен достъп до информация във възможно най-голяма степен.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  през 2021 г.: 1% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.

а)  през 2021 г.: 1,5% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.

Обосновка

Разумно е предварителното финансиране да е за две години, за да се избегнат забавяния при въвеждането на мерките от втория стълб.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  през 2022 г.: 1% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.

б)  през 2022 г.: 1,5% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Допълнително предварително финансиране не се предоставя, нито събира, когато е направено прехвърляне към или от ЕЗФРСР в съответствие с член 90 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

3.  Допълнително предварително финансиране може да се предоставя или събира, когато е направено прехвърляне към или от ЕЗФРСР в съответствие с член 90 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Натрупаната лихва по сумата на предварителното финансиране се използва за съответния стратегически план по ОСП и се приспада от размера на публичните разходи, отбелязан в окончателната декларация за разходите.

4.  Натрупаната лихва по сумата на предварителното финансиране се използва за съответния стратегически план по ОСП или за програмата за регионални интервенции и се приспада от размера на публичните разходи, отбелязан в окончателната декларация за разходите.

Обосновка

В случай на регионални планове, както и за да се запази съгласуваността в настоящия член, получената от сумите по предварителното финансиране лихва следва да се използва за същия план, по който е получена.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За всеки стратегически план по ОСП се извършват междинни плащания. Те се изчисляват чрез прилагане на ставката за приноса за всеки вид интервенция към направените публични разходи за изпълнението ѝ, съгласно посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП].

1.  За всеки стратегически план по ОСП или, ако е целесъобразно, за всяка регионална програма за интервенции се извършват междинни плащания. Те се изчисляват чрез прилагане на ставката за съфинансиране за всеки вид интервенция към направените публични разходи за изпълнението ѝ, съгласно посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Обосновка

Пояснението се отнася до междинните плащания в случай на регионални програми за интервенции.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  сумата, включена в първата декларация за разходите, трябва да е била предварително изплатена на финансовия инструмент и може да достига до 25 % от общия размер на приноса по стратегическия план по ОСП, за който са поети задължения за финансовите инструменти съгласно съответното споразумение за финансиране;

а)  сумата, включена в първата декларация за разходите, трябва да е била предварително изплатена на финансовия инструмент и може да достига до 25% от общия размер на съфинансирането по стратегическия план по ОСП, за което са поети задължения за финансовите инструменти съгласно съответното споразумение за финансиране;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  След получаване на последния годишен доклад за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП Комисията изплаща салдото, при условие че са налични необходимите средства, въз основа на действащия финансов план на равнището на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, годишните отчети за последната година от изпълнението на съответния стратегически план по ОСП и на съответните решения за уравняване. Тези отчети се представят на Комисията не по-късно от шест месеца след последната дата на допустимост на разходите, както е посочено в член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], и съдържат разходите, направени от разплащателната агенция до последната дата на допустимост на разходите.

1.  След получаване на последния годишен доклад за уравняване на стратегическия план по ОСП Комисията изплаща салдото, въз основа на действащия финансов план на равнището на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, годишните отчети за последната година от изпълнението на съответния стратегически план по ОСП и на съответните решения за уравняване. Тези отчети се представят на Комисията не по-късно от шест месеца след последната дата на допустимост на разходите, както е посочено в член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], и съдържат разходите, направени от разплащателната агенция до последната дата на допустимост на разходите.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако до посочения в параграф 1 краен срок Комисията не получи последния годишен доклад за качеството на изпълнението и документите, необходими за уравняване на сметките за последната година от изпълнението на плана, бюджетното задължение за изплащане на салдото автоматично се отменя в съответствие с член 32.

3.  Ако до посочения в параграф 1 краен срок Комисията не получи последния годишен доклад за уравняване и документите, необходими за уравняване на сметките за последната година от изпълнението на плана, бюджетното задължение за изплащане на салдото автоматично се отменя в съответствие с член 32.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията автоматично отменя всеки дял от бюджетното задължение за интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП, който дял не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания или за който не е представена декларация за разходите, отговаряща на условията по член 30, параграф 3, по отношение на разходите, извършени до 31 декември от втората година след годината на бюджетното задължение.

1.  Комисията автоматично отменя всеки дял от бюджетното задължение за интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП, който дял не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания или за който не е представена декларация за разходите, отговаряща на условията по член 30, параграф 3, по отношение на разходите, извършени до 31 декември от третата година след годината на бюджетното задължение.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай на съдебно производство или на административно обжалване със суспензивно действие срокът за автоматичната отмяна, посочен в параграф 1 или 2, спира да тече по отношение на сумата, свързана със съответните операции, за срока на провеждане на съдебното производство или на административното обжалване, при условие че Комисията получи подкрепено с доказателства уведомление от държавата членка до 31 януари на година N + 3.

3.  В случай на съдебно производство или на административно обжалване със суспензивно действие срокът за автоматичната отмяна, посочен в параграф 1 или 2, спира да тече по отношение на сумата, свързана със съответните операции, за срока на провеждане на съдебното производство или на административното обжалване, при условие че Комисията получи подкрепено с доказателства уведомление от държавата членка до 31 януари на година N + 4.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  частта от бюджетните задължения, за която е съставена декларация за разходите, но възстановяването по която е намалено или спряно от Комисията на 31 декември от година N + 2;

а)  частта от бюджетните задължения, за която е съставена декларация за разходите, но възстановяването по която е намалено или спряно от Комисията на 31 декември от година N + 3;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По линия на ЕЗФРСР дадена операция може да получи различни форми на подпомагане от стратегическия план по ОСП и от други европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове или инструменти на Съюза само ако общият размер на подпомагането, предоставено посредством различните му форми, не надвишава най-високия интензитет или размер на помощта, приложим за този вид намеса по смисъла на дял III от Регламент (ЕС) № …/… (Регламента относно стратегическите планове по ОСП). В такива случаи държавите членки не декларират пред Комисията разходите за:

По линия на ЕЗФРСР дадена операция може да получи различни форми на подпомагане от стратегическия план по ОСП и от други европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове или инструменти на Съюза само ако общият размер на подпомагането, предоставено посредством различните му форми, не надвишава най-високия интензитет или размер на помощта, приложим за този вид намеса по смисъла на дял III от Регламент (ЕС) № …/… (Регламента относно стратегическите планове по ОСП). В такива случаи не се декларират разходите за което и да е от следните:

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите, посочени в член 5, параграф 2 и в член 6, могат да бъдат финансирани от Съюза само ако:

Разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, Регламент (ЕС) № 228/2013, Регламент (ЕС) № 229/2013 и Регламент (ЕС) 1144/2014, могат да бъдат финансирани от Съюза само ако:

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  са направени в съответствие с приложимите правила на Съюза, или

б)  са направени в съответствие с приложимите правила на Съюза.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  що се отнася до видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП],

заличава се

i)  отговарят на съответния докладван краен продукт и

 

ii)  са направени в съответствие с приложимите системи на управление, без да достигат обхвата на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в националните стратегически планове по ОСП.

 

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], могат да бъдат финансирани от Съюза само ако:

 

а)   са направени от акредитирани разплащателни агенции;

 

б)  отговарят на съответния докладван краен продукт;

 

в)  са направени в съответствие с приложимите системи на управление, като се спазват основните изисквания на Съюза, без да достигат обхвата на условията за допустимост за отделните бенефициери.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако въз основа на декларациите за разходите или информацията, посочена в член 88, Комисията установи, че не са спазени посочените в член 36 срокове за плащане, на държавата членка се предоставя възможност да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако държавата членка не представи коментарите си в определения срок или ако Комисията е на мнение, че отговорът е незадоволителен, Комисията може да намали месечните или междинните плащания за съответната държава членка посредством актове за изпълнение относно месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или относно междинните плащания, посочени в член 30.

2.  Ако въз основа на декларациите за разходите или информацията, посочена в член 88, Комисията установи, че не са спазени посочените в член 36 срокове за плащане, на държавата членка се предоставя възможност да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако държавата членка не представи коментарите си в определения срок или ако Комисията е стигнала до заключението, че представените коментари са очевидно недостатъчни, Комисията може да намали месечните или междинните плащания за съответната държава членка посредством актове за изпълнение относно месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или относно междинните плащания, посочени в член 30. Комисията гарантира, че намаляванията не водят до допълнителни забавяния или трудности за крайните бенефициери в съответните държави членки.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Намаляването на плащания съгласно настоящия член се прилага, без да се засягат разпоредбите на член 51.

3.  Намаляването на плащания съгласно настоящия член се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност и без да се засягат разпоредбите на член 51.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако държавите членки не представят документите, посочени в член 8, параграф 3 и член 11, параграф 1, в сроковете, предвидени в член 8, параграф 3, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на общия размер на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3. Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато получи от съответните държави членки липсващите документи, при условие че датата на получаване е не по-късна от шест месеца след крайния срок.

Ако държавите членки не представят документите и данните, посочени в член 8 и член 11, параграф 1, в рамките на сроковете, предвидени в член 8 и, когато е приложимо – в член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], Комисията приема актове за изпълнение за спиране на общия размер на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3. Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато получи от съответните държави членки липсващите документи, при условие че датата на получаване е не по-късна от шест месеца след крайния срок.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако в рамките посоченото в член 52 годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението Комисията установи, че разликата между декларираните разходи и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт, е повече от 50% и държавата членка не може да представи надлежно обосновани причини, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.

Ако в рамките на посоченото в член 51, параграф 2 годишно уравняване Комисията установи, че разликата между декларираните разходи и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт, е повече от 50% и държавата членка не може да представи надлежно обосновани причини, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план по ОСП и подложени на мониторинг в съответствие с членове 115 и 116 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], Комисията може да поиска от съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка.

В случай на забавен или недостатъчен напредък към постигането на етапните цели и когато отчетената стойност на един или повече от показателите за резултати, определени в националния стратегически план по ОСП и подложени на мониторинг в съответствие с членове 115 и 116 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], показва недостиг в размер на повече от 25% за съответната година на докладване, държавите членки представят обосновка за този недостиг.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителни правила относно елементите на плановете за действие и процедурата за изготвяне на такива планове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

Когато държавата членка не може да представи надлежно обосновани причини, Комисията може да поиска от съответната държава членка да представи и приложи план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията. В плана за действие се посочват необходимите корективни действия и очакваният график за неговото изпълнение.

 

За тази цел Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на допълнителни правила относно елементите на плановете за действие, включително, по-специално, определяне на показателите за напредъка и процедурата за изготвяне на тези планове.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 план за действие или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.

Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 план за действие или ако представеният от държавата членка план за действие очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, след консултации със съответната държава членка и възможност за отговор от нейна страна Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30. Комисията взема предвид посочения график за изпълнение на плана за действие преди всяко започване на процедура за спиране.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Параграф 1 от настоящия член се прилага от ... [две години след датата, от която се прилага настоящият регламент]

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на сериозни пропуски във функционирането на системите за управление Комисията може да поиска съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка.

В случай на сериозни пропуски във функционирането на системите за управление Комисията иска, когато е необходимо, от съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителни правила относно елементите на плановете за действие и процедурата за изготвяне на такива планове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на допълнителни правила относно елементите на плановете за действие и процедурата за изготвяне на такива планове.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Спирането на плащания се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, направени от държавите членки, в случай че са налице пропуски, за срок, определен в актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, който не надвишава 12 месеца. Ако причините за спирането на плащанията продължават да са налице, Комисията може да приема актове за изпълнение за удължаване на този срок с допълнителни срокове, които общо не надвишават 12 месеца. Сумите, чието изплащане e спряно, се вземат под внимание при приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 53.

Спирането на плащания се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, направени от държавите членки, в случай че са налице пропуски, като се вземат предвид констатациите от проверките, извършени от Комисията съгласно член 47, за срок, определен в актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, който не надвишава 12 месеца. Ако причините за спирането на плащанията продължават да са налице, Комисията може да приема актове за изпълнение за удължаване на този срок с допълнителни срокове, които общо не надвишават 12 месеца. Сумите, чието изплащане e спряно, се вземат под внимание при приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 53.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания посочени в член 19, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 30, се вземат предвид актовете за изпълнение, приети съгласно първа алинея от настоящия параграф.

В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания посочени в член 19, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 30, се вземат предвид делегираните актове, приети съгласно втора алинея от параграф 1.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да направят авансови плащания в размер до 50% за интервенции по формата на директни плащания;

а)  преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да направят авансови плащания в размер до 50% за интервенции под формата на директни плащания и за мерките, посочени съответно в глава ІV от Регламент (EС) № 228/2013 и в глава IV от Регламент (EС) 229/2013;

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да решат да направят авансови плащания в размер до 50% по интервенциите, посочени в членове 68 и 71 от Регламент (ЕС) №…/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

3.  Държавите членки могат да решат да направят авансови плащания в размер до 50% по интервенциите, посочени в членове 68 и 71 и дял III, глава III от Регламент (ЕС) … [Регламента за стратегическите планове по ОСП], както и в глава II, раздел I от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посочените в параграф 1 суми се изплащат в полза на бюджета на Съюза, като могат да бъдат повторното използвани единствено за финансиране на разходи по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

2.  Посочените в параграф 1 суми се изплащат в полза на бюджета на Съюза, като могат да бъдат повторното използвани единствено за финансиране на разходи по линия съответно на ЕФГЗ или ЕЗФРСР и финансират преди всичко селскостопанския резерв, създаден по линия на ЕФГЗ в рамките на предвидените в член 14 граници.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предоставянето на информация, финансирано съгласно член 7, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, да възстанови потребителското доверие след кризисни ситуации посредством информационни кампании, да информира земеделските стопани и други участници, действащи в селските райони и да поощрява европейския модел на селско стопанство, както и да помага на гражданите да го разберат.

Предоставянето на информация, финансирано съгласно член 7, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, включително взаимодействието ѝ с областите на климата, околната среда, хуманното отношение към животните и развитието. То има за цел да информира гражданите относно съществуващите предизвикателства пред селското стопанство и хранителния сектор, да информира земеделските стопани и потребителите, да възстанови потребителското доверие след кризисни ситуации посредством информационни кампании, да информира земеделските стопани и други участници, действащи в селските райони, и да поощрява по-устойчив модел на селско стопанство в ЕС, както и да помага на гражданите да го разберат.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По този начин се осигурява последователна, обективна и пълна информация както в границите на Съюза, така и извън него.

По този начин се осигурява последователна, безпристрастна, основана на доказателства, обективна и пълна информация както в границите на Съюза, така и извън него, посредством комуникационен план.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 с цел допълване на настоящия регламент по отношение на условията, при които да бъдат компенсирани някои видове разходи и приходи в рамките на фондовете.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 с цел допълване на настоящия регламент по отношение на условията, свързани с подробностите в декларациите за разходите, при които да бъдат компенсирани някои видове разходи и приходи в рамките на фондовете.

Обосновка

Предложеното правомощие е твърде широко. То следва да бъде ограничено например до декларациите за разходите, защото в противен случай би могло да възпрепятства всички разходи за мерки за подпомагане в рамките на одобрен стратегически план по ОСП.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 127 от Финансовия регламент Комисията получава увереност от работата на сертифициращите органи, посочени в член 11 от настоящия регламент, освен ако не е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на работата на сертифициращия орган за дадена финансова година, и взема предвид този факт в своята оценка на риска във връзка с необходимостта от одити на Комисията в съответната държава членка.

За целите на член 127 от Финансовия регламент Комисията получава увереност от работата на сертифициращите органи, посочени в член 11 от настоящия регламент, освен ако не е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на тази работа, и взема предвид този факт в своята оценка на риска във връзка с необходимостта от одити на Комисията в съответната държава членка.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  дали разходите, които попадат в обхвата на член 5, параграф 2 и член 6 и отговарят на интервенциите, посочени в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], имат съответстващ краен продукт, както е посочен в годишния доклад за качеството на изпълнението;

б)  дали разходите, които попадат в обхвата на член 5, параграф 2 и член 6 и отговарят на интервенциите, посочени в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], имат съответстващ краен продукт, както е посочен в годишния доклад за уравняване;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  дали плановете за действие, посочени в членове 39 и 40, се изпълняват правилно.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на открити сериозни недостатъци в системите за управление и контрол на държавите членки и с цел гарантиране на защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с член 57 от настоящия регламент, Комисията може да разшири своите проверки, за да потвърди условията, при които са били предприети и проверени операциите, финансирани от фондовете, за да се осигури съответствие с приложимото право на Съюза за всички интервенции, посочени в Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията може да продължи да извършва разширено наблюдение, докато продължават да съществуват сериозни недостатъци в системата за управление.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки предоставят на Комисията информация за нередности по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други подозрения за измама и случаи на неспазване на условията, определени от тях в стратегическия план по ОСП, както и информация за стъпките, предприети съгласно раздел 3 от настоящата глава с цел събиране на неправомерните плащания във връзка с тези нередности и измами.

3.  Държавите членки предоставят на Комисията информация за нередности по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други подозрения за измама и случаи на неспазване на условията, определени от тях в стратегическия план по ОСП, както и информация за стъпките, предприети съгласно раздел 3 от настоящата глава с цел събиране на неправомерните плащания във връзка с тези нередности и измами. Комисията обобщава тази информация и публикува многогодишни доклади, като ги представя на Европейския парламент. 

Обосновка

Това съответства на принципа на прозрачност и също така се явява продължение на контролната функция на Европейския парламент, упражнявана от комисията по бюджетен контрол (CONT).

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 51 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Годишно финансово уравняване

Годишно уравняване

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение обхващат пълнотата, точността и достоверността на предадените годишни отчети и не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно членове 52 и 53.

Тези актове за изпълнение обхващат пълнотата, точността и достоверността на предадените годишни отчети и не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно параграф 2 от настоящия член и член 53 от настоящия регламент.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно уравняването на сметките, предвидено в параграф 1, по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, втора алинея, и тяхното прилагане, включително обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват.

Комисията приема актове за изпълнение преди 15 октомври в годината след въпросната бюджетна година, в които определя сумите, които трябва да бъдат приспаднати от финансирането от Съюза във връзка с разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, и отговарящи на интервенциите, посочен в дял III от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], когато:

 

а)  крайният продукт, посочен в годишния доклад за уравняване, не съответства на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6; или

 

б)  отклонението в размера на подпомагането за единица надвишава процента на вариация, определен в стратегическия план по ОСП на държавата членка за видовете интервенции съгласно член 89 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

заличава се

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези актове за изпълнение не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно член 53 от настоящия регламент.

(Вж. формулировката на член 52, параграф 1)

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията прави оценка на сумите, които да бъдат приспаднати въз основа на разликата между годишните разходи, декларирани за дадена интервенция, и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт съгласно националния стратегически план по ОСП, като взема предвид обосновките, представени от съответната държава членка. Тези приспадания са приложими само за разходите, декларирани за съответната интервенция, за които няма съответстващ краен продукт.

(Вж. формулировката на член 52, параграф 2)

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – алинея 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2. Комисията информира съответната държава членка за намерението си и ѝ дава възможност да представи коментарите си в срок от най-малко 30 дни, преди да представи проекта на акта за изпълнение в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

 

а)  уравняването, предвидено в параграфи 1 и 2, по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, втора алинея и параграф 2, и тяхното прилагане, включително обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват;

 

б)  критериите за обосновките от съответната държава членка и методологията и критериите, прилагани при намаляването на суми, посочено в параграф 2.

(Вж. формулировката на член 51, параграф 2 и член 52, параграф 4)

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 52

заличава се

Годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението

 

1.  Ако разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6 и отговарящи на интервенциите, посочен в дял III от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], нямат съответстващ краен продукт, както е представен в годишния доклад за качеството на изпълнението, Комисията приема актове за изпълнение преди 15 октомври в годината след съответната бюджетна година, в които определя сумите, които трябва да бъдат приспаднати от финансирането от Съюза. Тези актове за изпълнение не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно член 53 от настоящия регламент.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.

 

2.  Комисията прави оценка на сумите, които да бъдат приспаднати въз основа на разликата между годишните разходи, декларирани за дадена интервенция, и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт съгласно националния стратегически план по ОСП, като взема предвид обосновките, представени от държавата членка.

 

3.  Преди приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, Комисията дава възможност на държавата членка да представи своите коментари и да обоснове евентуалните разлики.

 

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно обосновките от съответната държава членки и методологията и критериите, прилагани при намаляването на суми.

 

5.  

 

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, и тяхното прилагане, включително обмена на информация между Комисията и държавите членки, както и процедурата и сроковете, които трябва да се спазват.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

 

(Част от формулировката на член 52 се премества в член 51)

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията оценява размера на подлежащите на изключване суми въз основа на сериозността на констатираните недостатъци.

2.  Комисията оценява размера на подлежащите на изключване суми въз основа на сериозността на отчетеното несъответствие. При оценката надлежно се вземат предвид естеството на нарушението и причинената на Съюза финансова вреда. Тя основава изключването върху сумите, за които е установено, че са били неправомерно изразходвани. Когато не съществува разумна възможност за изчисляване на точната сума, се използват фиксирани корекции по пропорционален начин.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно критериите и методологията за прилагане на финансови корекции.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно критериите и методологията за прилагане на финансови корекции, включително на фиксираните корекции, посочени в параграф 2.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема актове за изпълнение, с които установява правила по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на посочения в параграф 1 акт за изпълнение и неговото прилагане, включително относно обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват, както и помирителната процедура, предвидена в параграф 3, включително учредяването на помирителния орган и определянето на задачите, състава и правилника за дейността му.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент, с които установява правила по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на посочения в параграф 1 акт за изпълнение и неговото прилагане, включително относно обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват, както и помирителната процедура, предвидена в параграф 3, включително учредяването на помирителния орган и определянето на задачите, състава и правилника за дейността му.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

заличава се

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 53 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 53а

 

Събиране на суми в случай на неспазване на условията

 

1.  Държавите членки отправят искане за събиране на сума от бенефициерите за всяко недължимо плащане след възникването на нередности и други случаи на неизпълнение от страна на бенефициерите на условията на интервенциите, посочени в стратегическите планове по ОСП, и за тази цел при необходимост завеждат съдебни производства.

 

2.  Ако сумата не е възстановена в рамките на четири години след датата на искането за възстановяване или в рамките на осем години, ако възстановяването е разглеждано от националните съдилища, 50% от финансовите разходи от невъзстановяването се поемат от съответната държава членка и 50% се поемат от Съюза, без да се засяга изискването съответната държава членка да продължава да прилага процедури за възстановяване съгласно член 57.

 

3.  По надлежно обосновани съображения държавите членки могат да решат да не търсят възстановяване на средствата. Решение в този смисъл може да бъде взето само в следните случаи:

 

а)   ако вече направените и евентуалните разходи по връщането на цялата сума надхвърлят размера на подлежащата на връщане сума, което условие се счита за настъпило, ако:

 

i)  подлежащата на връщане от бенефициера сума в рамките на индивидуално плащане по дадена интервенция не надхвърля 100 EUR, без да се включват лихвите; или

 

ii)  подлежащата на възстановяване от бенефициера сума в случаите на индивидуално плащане по дадена интервенция е между 100 EUR и 250 EUR, без да се включват лихвите, и съответната държава членка прилага праг, равен на или по-висок от подлежащата на възстановяване сума, при който съгласно националното си право не пристъпва към събиране на вземания на национално равнище;

 

б)  ако връщането се окаже невъзможно поради неплатежоспособност, констатирана и призната съгласно националното право, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередността.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сумите, които подлежат на събиране от държавите членки поради нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенциите, както и натрупаните по тези суми лихви, се прехвърлят на разплащателната агенция и се осчетоводяват в нея като приход, отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, в който сумите са действително получени.

Сумите, които подлежат на събиране от държавите членки поради нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенциите, както и натрупаните по тези суми лихви, които се изчисляват от деня след този, на който е било дължимо плащането, се прехвърлят на разплащателната агенция и се осчетоводяват в нея като приход, отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, в който сумите са действително получени.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Без да се засяга първият параграф, държавите членки може да дадат указания на разплащателната агенция, в качеството ѝ на орган, отговорен за възстановяването на задължения, да приспадне всички непогасени задължения на даден бенефициер от бъдещи плащания към него.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако бъдат констатирани нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенции в областта на развитието на селските райони, държавите членки извършват финансови корекции, като изцяло или частично отменят съответното финансиране от Съюза. Държавите членки вземат предвид естеството и сериозността на разкритото неспазване на условията, както и нивото на финансовата загуба, причинена на ЕЗФРСР.

Ако бъдат констатирани нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенции в областта на развитието на селските райони, държавите членки извършват финансови корекции, като отменят частично или в изключителни случаи изцяло съответното финансиране от Съюза. Държавите членки вземат предвид естеството и сериозността на разкритото неспазване на условията, както и нивото на финансовата загуба, причинена на ЕЗФРСР.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е отменено, събраните суми, както и натрупаните по тях лихви, се преразпределят за други интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП. Отменените или събраните средства на Съюза обаче могат да бъдат използвани повторно от държавите членки само за финансиране на операции в областта на развитието на селските райони съгласно националния стратегически план по ОСП, и при условие че средствата не са пренасочени към операции в областта на развитието на селските райони, които са били предмет на финансова корекция.

Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е отменено, събраните суми, както и натрупаните по тях лихви, които се изчисляват от деня след датата, на която е дължимо плащането, се преразпределят за други интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на същия стратегически план по ОСП.

(Последната част от параграф 1 се премества в новия параграф 2а)

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки приспадат всички суми, изплатени неправомерно вследствие на неотстранена нередност от даден бенефициер, съгласно посоченото в настоящия член, от всяко бъдещо плащане в полза на бенефициера от страна на разплащателната агенция.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Отменените или събраните средства на Съюза обаче могат да бъдат използвани повторно в своята цялост от държавите членки само за финансиране на операции в областта на развитието на селските райони съгласно националния стратегически план по ОСП, и при условие че средствата не са пренасочени към операции в областта на развитието на селските райони, които са били предмет на финансова корекция.

(Вж. формулировката на втората част на член 55, параграф 1)

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки създават ефикасни системи за управление и контрол, за да гарантират спазването законодателството на Съюза, уреждащо интервенциите на Съюза.

2.  Държавите членки създават ефикасни системи за управление и контрол, за да гарантират спазването законодателството на Съюза, уреждащо интервенциите на Съюза. Системите за контрол се описват в националния стратегически план по ОСП съгласно член 101 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП]. Тези системи за управление и контрол може да включват механизми за ранно предупреждение.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на санкции под формата на намаляване на размера на изплащаната помощ или подпомагане, размерът на санкцията не надвишава 100% от сумата, посочена в заявлението за помощ или искането за плащане, или от допустимия размер на сумата към която се прилага санкцията.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 3 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на санкции под формата на сума, изчислена на базата на количеството и/или периода, засегнати от неспазването, тази сума не надвишава сума, равна на процента, посочен във втората алинея.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 3 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на санкции под формата на спиране, оттегляне на одобрение, признаване или разрешение, или в случай на изключване от правото на участие или възползване от интервенция, съответният максимален срок е три последователни години и може да бъде подновен в случай на ново неспазване.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 3 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  когато неспазването се дължи на очевидни грешки на бенефициера във връзка със заявлението за помощ или искането за плащане, които са установени от разплащателната агенция и са отстранени и коригирани преди да бъде изпратено съобщение за тях на бенефициера;

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 3 – алинея 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  случаите на неспазване са с незначителна сериозност, обхват или продължителност.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 57 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 57a

 

Поправяне на грешки

 

1.  Държавите членки могат да включат в рамките на стратегическия си план по ОСП национални разпоредби, които предоставят на бенефициерите право на изменение или привеждане в съответствие на административна декларация или заявление за помощ или подпомагане, които са внесли, без да се налага намаляване или санкция, когато:

 

а)  бенефициерът е допуснал техническа грешка при информирането за своето положение;

 

б)  бенефициерът е разбрал погрешно критериите за допустимост, ангажиментите или други задължения, свързани с отпускането на помощта или подпомагането по отношение на неговото положение.

 

Това право на изменение или привеждане в съответствие се прилага, когато грешката или пропускът са допуснати добросъвестно и няма признаци за опит за измама.

 

Добросъвестността се преценява от съответните национални компетентни органи.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се установи право на отстраняване на нередностите в случай на техническа грешка или неразбиране на правилата.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират необходимото равнище на проверки с цел успешно управление на рисковете.

Държавите членки гарантират необходимото равнище на проверки с цел успешно управление на рисковете, което може да е по-ниско от първоначално определеното равнище, ако системите за управление и мониторинг функционират добре и ако процентите на грешка се поддържат на приемливо ниво. Съответният орган прави извадка за проверка от всички заявители, като включва, където е уместно, произволно избрана част, за да получи представителен процент на грешките, и основана на риска част, която се насочва към областите, където рискът за финансовите интереси на Съюза е най-голям.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 4 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  други правила относно проверките, които да се извършват от държавите членки що се отнася до мерките, предвидени съответно в глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013.

заличава се

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за гарантиране на недискриминационно отношение, равнопоставеност и спазване на принципа на пропорционалност при внасянето на обезпечения;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „система за идентификация и регистрация на животни“ означава системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, установена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета33, или системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета34;

в)  „система за идентификация и регистрация на животни“ означава системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, установена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета33, или системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета34, или когато е приложимо, системата за идентификация и регистрация на прасета, установена с Директива 2008/71/ЕО на Съвета34a и други създадени от държавите членки бази данни за животни;

__________________

__________________

33 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

33 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

34 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

34 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

 

34a Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно идентификацията и регистрацията на прасета (ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 31).

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 4 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „система без подаване на искане“ означава система за интервенции, основаващи се на площта и на броя на животните, в която необходимите данни, изисквани от администрацията за отделните площи или животни, за които се иска подпомагане, е на разположение в официални компютризирани бази данни, управлявани от държавата членка.

е)  „система без подаване на искане“ означава система с предварително попълнено или друг вид заявяване за интервенции, основаващи се на площта и на броя на животните, в която необходимите данни, изисквани от администрацията за отделните площи или животни, за които се иска подпомагане, е на разположение в официални компютризирани бази данни, управлявани от държавата членка.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  система за мониторинг на площта;

в)  система за мониторинг и контрол на площта;

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Интегрираната система функционира на основата на електронни бази данни и географски информационни системи и дава възможност за обмен и обединяване на данни между електронните бази данни и географските информационни системи.

2.  Интегрираната система функционира на основата на електронни бази данни и географски информационни системи и дава възможност за обмен и обединяване на данни между електронните бази данни и географските информационни системи (ГИС). За тази цел ГИС дават възможност за разслояване на геопространствените данни за селскостопанските, кадастралните или референтните парцели до данните, ограничаващи защитените зони и определените райони, установени в съответствие със законодателството на ЕС, посочено в приложение XI към Регламент (ЕС) .../...[Регламента за стратегическите планове по ОСП], като например териториите по „Натура 2000“ или уязвими от замърсяване с нитрати зони, както и особеностите на ландшафта и екологичните инфраструктури (дървета, живи плетове, езера, буферни ивици, крайречни зони и т.н.).

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията може да потърси съдействие от специализирани организации или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед на предоставянето на технически консултации на компетентните органи на държавите членки.

3.  Без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията търси съдействие от специализирани организации или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед на предоставянето на технически консултации на компетентните органи на държавите членки.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните и документите, посочени в първа алинея и отнасящи се до настоящата календарна или пазарна година и до предходните десет календарни години или пазарни години, трябва да са достъпни за консултация чрез цифровите бази данни на компетентния орган на държавата членка.

Данните и документите, посочени в първа алинея и отнасящи се до настоящата календарна или пазарна година и до предходните десет календарни години или пазарни години, трябва да са достъпни за консултация чрез цифровите бази данни на компетентния орган на държавата членка. Съответната информация от базите данни може да се предоставя и в обобщен вид.

Обосновка

Съществува безпокойство относно необходимите разходи за съхранение на всички данни. Предоставянето на достъп за времеви период от десет години може да се окаже много скъпо за прилагане. Сходна и съответна информация може да се предоставя в обобщен вид по много по-евтин начин.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Държавите членки гарантират, че бенефициерите и потенциалните бенефициери имат достъп до всички референтни данни и атрибути на данни за земята, която използват или възнамеряват да използват, за да им се даде възможност да подават точни заявления.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до основаващите се на площта интервенции, посочени в член 63, параграф 2 и прилагани в рамките на националните стратегически планове по ОСП, държавите членки изискват подаването на геопространствено заявление, възможността за което се осигурява от компетентния орган.

1.  Що се отнася до основаващите се на площта интервенции, посочени в член 63, параграф 2 и прилагани в рамките на националните стратегически планове по ОСП, държавите членки изискват подаването на заявление чрез използването на формуляра, предоставен от компетентния орган в системата за геопространствени заявления.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако дадена държава членка реши да използва система без подаване на искане, тя дава възможност на администрацията да извършва допустимите плащания към бенефициерите въз основа на съществуващите подробности в официалните компютризирани бази данни, когато не е настъпила никаква промяна, допълнени с допълнителна информация, когато това е необходимо, за да бъде отразена някаква промяна. Тези данни и всяка такава допълнителна информация се потвърждават от бенефициера.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки създават и използват система за мониторинг на площта.

1.  Държавите членки създават и използват система за мониторинг и контрол на площта. По надлежно обосновани причини Комисията може да предостави преходен период за създаването на системата за мониторинг и контрол на площта за държави членки, които не са използвали скоро такава система за мониторинг и контрол на площта.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 68 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изготвят годишна оценка на качеството на системата за мониторинг на площта в съответствие с методологията, установена на равнището на Съюза.

Държавите членки изготвят годишна оценка на качеството на системата за мониторинг и контрол на площта в съответствие с методологията, установена на равнището на Съюза.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки създават система за контрол и санкции във връзка с подпомагането, както е посочено в член 63.

Държавите членки създават система за контрол и санкции във връзка с подпомагането, посочено в член 63. Чрез разплащателните агенции или упълномощените да действат от тяхно име органи държавите членки извършват административни проверки на заявлението за помощ, за да проверят дали то отговаря на условията за предоставяне на помощ. Тези проверки се допълват от проверки на място.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За всяка от интервенциите, посочени в член 63, параграф 2, държавите членки гарантират, че контролната извадка за извършваните всяка година проверки на място обхваща най-малко 5% от всички бенефициери. Този процент следва да се увеличи подобаващо, ако бъде установено значително неспазване в контекста на дадена интервенция или мярка. Държавите членки обаче може да намалят този процент, ако процентът на грешките остава на приемливо ниво.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Параграфи 1 и 5 от член 57 се прилагат mutatis mutandis.

заличава се

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  формата, съдържанието и практическите аспекти за предаването или предоставянето на разположение на Комисията на:

а)  формата и практическите аспекти за предаването или предоставянето на разположение на Комисията на:

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  основните характеристики и правила относно посочените в членове 67 и 68 системи за геопространствени заявления и системи за мониторинг на площта.

б)  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на правила за съдържанието, което се предава или предоставя на разположение на Комисията, на:

 

i)  докладите за оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта;

 

ii)  коригиращите действия, които да се предприемат от държавите членки, както е посочено в членове 66, 67 и 68;

 

iii)  основните характеристики и правила относно посочените в членове 67 и 68 системи за геопространствени заявления и системи за мониторинг на площта.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

заличава се

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък на установените в трета държава предприятия, на които е извършено или е следвало да бъде извършено плащането на съответните суми, в посочената държава членка.

2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък на установените в трета държава предприятия, на които е извършено или е следвало да бъде извършено плащането на съответните суми, в посочената държава членка. Когато е необходимо, Комисията кани експерти от трети държави, включително от развиващите се държави, за да получи оценка на външното въздействие на изпълнението на ОСП на равнището на държавите членки.

Обосновка

В дух на добро и ефикасно сътрудничество с трети държави Комисията следва да засили диалога си с партньорските държави по всяко направление, оказващо влияние върху процеса на тяхното развитие. Участието на партньорите на Съюза следва да бъде насочено към откриване и преодоляване на несъответствия в политиките на ЕС, особено между външните аспекти на вътрешните политики и самите външни политики.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 79

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 79

заличава се

Програмиране на проверките

 

1.  Държавите членки изготвят програми за проверките, които да се извършат съгласно член 75 по време на следващия период на провеждане на проверки.

 

2.  До 15 април всяка година държавите членки изпращат на Комисията програмата си, както е посочена в параграф 1, като уточняват:

 

а)  броя на предприятията, които подлежат на проверка, и тяхното разпределение по сектори въз основа на свързаните с тях суми;

 

б)  критериите, съгласно които е изготвена програмата.

 

3.  Ако в срок от осем седмици Комисията не е съобщила забележките си, държавите членки прилагат програмите, които са изготвили и изпратили на Комисията.

 

4.  Параграф 3 се прилага mutatis mutandis към измененията на програмата, направени от държавите членки.

 

5.  На всеки етап Комисията може да поиска включването на определена категория предприятия в програмата на дадена държава членка.

 

6.  Предприятията, за които сумата от приходите или плащанията е под 40 000 EUR, подлежат на проверка съгласно настоящата глава единствено по определени причини, указани от държавите членки в годишната им програма, посочена в параграф 1, или от Комисията във всяко искано изменение на тази програма.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 101, с които изменя праговете, посочени в първа алинея.

 

Изменение    182

Предложение за регламент

Дял 4 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системи за контрол и санкции във връзка с предварителните условия

Системи за контрол и санкции във връзка с предварителните условия за устойчиво развитие

Обосновка

Настоящото изменение е изцяло редакционно и има за цел предварителните условия да бъдат преименувани на „предварителни условия за устойчиво развитие“ предвид включването на екологосъобразните мерки по ОСП (наричано по-рано „екологизиране“) в задължителните елементи, свързани с предварителните условия.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки създават система за контрол, за да гарантират, че бенефициерите на подпомагането, посочено респективно в член 11 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013, спазват задълженията, посочени в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Държавите членки разполагат със система за контрол, с цел да гарантират, че следните бенефициери спазват задълженията, посочени в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) …/ [Регламента за стратегическите планове по ОСП]:

 

а)  бенефициерите, получаващи директни плащания по дял III, глава II от Регламент (ЕС) .../… [Регламента за стратегическите планове по ОСП];

 

б)  бенефициерите, получаващи годишните плащания, предвидени в членове 65, 66 и 67 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП];

 

в)  бенефициерите, получаващи подпомагане в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013;

 

 

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „повторяемост на неспазване на правилата“ означава неспазването на едно и също изискване или стандарт, установено повече от веднъж, при условие че бенефициерът е бил уведомен за предишно неспазване и в зависимост от случая е имал възможността да вземе необходимите мерки за коригиране на това предишно неспазване.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В своите системи за контрол, посочени в параграф 1, държавите членки:

3.  За да спазят задълженията си в областта на контрола, посочени в параграф 1, държавите членки:

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато е целесъобразно, могат да използват дистанционно наблюдение или системата за мониторинг на площта, за да извършват проверките на място, посочени в буква а);

в)  когато е целесъобразно и осъществимо, могат да използват дистанционно наблюдение или системата за мониторинг и контрол на площта, за да извършват проверките на място, посочени в буква а); както и

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  въвеждат система за ранно предупреждение;

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  могат да направят контролна извадка за проверките, посочени в буква а), които трябва да се извършват всяка година, въз основа на анализ на риска, като включат случаен елемент и се уверят, че контролната извадка обхваща най-малко 1 % от бенефициерите, получаващи подпомагането, предвидено в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

заличава се

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Държавите членки правят контролна извадка за проверките, посочени в параграф 3, буква а) от настоящия член, които трябва да се извършват всяка година въз основа на анализ на риска, за който може да прилагат тегловни коефициенти, и случаен елемент и се уверяват, че контролната извадка обхваща най-малко 1 % от бенефициерите, получаващи подпомагането, предвидено в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент, с които определя правилата относно опростените проверки за земеделските стопани, които участват в схемите, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Посредством актове за изпълнение Комисията приема правила относно извършването на проверките, посочени в настоящия член, включително правила, които гарантират, че при анализа на риска се отчитат следните фактори:

 

а)  участието на земеделските стопани в системата за консултантски услуги в областта на селското стопанство, предвидена в член 13 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП];

 

б)  участието на земеделските стопани в система за сертифициране, предвидена в член 12, параграф 3а от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], ако регламентът обхваща съответните изисквания и стандарти.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 85 – параграф 2 – буква а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

включват правила относно налагането на административни санкции в случаи, когато земята се прехвърля през съответната календарна година или съответните години. Тези правила се основават на справедливо и равнопоставено разпределение на отговорността между прехвърлителя и приобретателя в случай на неспазване на изискванията.

включват правила относно налагането на административни санкции в случаи, когато земеделската земя, земеделското стопанство или части от него се прехвърлят през съответната календарна година или съответните години. Тези правила се основават на справедливо и равнопоставено разпределение на отговорността между прехвърлителя и приобретателя в случай на неспазване на изискванията.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 85 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  гарантират, че не се налагат административни санкции, когато неспазването се дължи на непреодолима сила.

в)  гарантират, че не се налагат административни санкции в следните случаи:

 

i)  неспазването се дължи на непреодолима сила;

 

ii)  неспазването се дължи на разпореждане от публичен орган;

 

iii)  неспазването се дължи на грешка на компетентния орган или на друг орган и няма основания да се счита, че грешката е можело да бъде открита от бенефициера, засегнат от административната санкция;

 

iv)  неспазването се дължи на обикновена небрежност.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административните санкции, предвидени в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в посочения раздел, които са предоставени или предстои да бъдат предоставени на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването.

Административните санкции се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в член 84, параграф 1, които са предоставени или предстои да бъдат предоставени на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изчисляването на намаляванията и изключванията се вземат предвид сериозността, обхватът, продължителността, системността или наличието на умисъл при установеното неспазване на правилата. Налаганите санкции трябва да бъдат пропорционални и възпиращи и да отговарят на критериите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

При изчисляването на намаляванията и изключванията се вземат предвид естеството, сериозността, обхватът, продължителността, системността или наличието на умисъл при установеното неспазване на правилата. Налаганите санкции трябва да бъдат пропорционални и възпиращи и да отговарят на критериите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на неспазване на правилата поради небрежност, като общо правило процентът на намаляване е 3% от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1 от настоящия член.

В случай на неспазване на правилата поради небрежност, като общо правило процентът на намаляване е 3% от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Намаляването се определя въз основа на оценката на естеството и сериозността на неспазването на правилата на базата на критериите, установени в параграф 1 от настоящия член.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да въведат система за ранно предупреждение, която се прилага за отделни случаи на неспазване на правилата, които са констатирани за пръв път и предвид своята незначителна сериозност, обхват и продължителност не водят до намаляване или изключване. Ако при последваща проверка в рамките на три последователни календарни години се установи, че неспазването не е отстранено, намаляването съгласно първа алинея се прилага с обратно действие.

Държавите членки въвеждат и използват системата за ранно предупреждение, предвидена в член 84, параграф 3, която се прилага за отделни случаи на неспазване на правилата, които са констатирани за пръв път и предвид своята незначителна сериозност, обхват и продължителност не водят до намаляване или изключване. Съответният орган уведомява бенефициера за задължението да предприеме коригиращи действия и предлага коригиращите мерки, които трябва да бъдат взети, за да се коригира неспазването. Ако при последваща проверка в рамките на три последователни календарни години се установи, че неспазването не е отстранено, намаляването съгласно първа алинея се прилага с обратно действие.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да предоставят на бенефициерите, получили ранно предупреждение, задължително обучение по системата за съвети в селското стопанство, предвидена в дял III, глава 1, раздел 3 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

За бенефициерите, получили ранно предупреждение, държавите членки предвиждат специално обучение относно условията по системата за съвети в селското стопанство, предвидена в дял III, глава 1, раздел 3 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], участието в което може да се направи задължително.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай на повторно неспазване на правилата процентът на намаляване е по-висок от този, прилаган в случай на неспазване поради небрежност, санкционирано за първи път.

3.  В случай на повторно неспазване на правилата процентът на намаляване като общо правило е 10% от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на последващо повторно неспазване и ако не са посочени основателни причини за това, се счита, че бенефициерът е действал умишлено по смисъла на параграф 4.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 86 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случай на умишлено неспазване процентът е по-висок от този, прилаган в случай на повторно неспазване съгласно параграф 3 и може да се стигне до цялостно изключване от плащания, което да се прилага в продължение на една или повече календарни години.

4.  В случай на умишлено неспазване процентът на намаляване е най-малко 15% от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1, и може да се стигне до цялостно изключване от плащания, което да се прилага в продължение на една или повече календарни години.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да задържат 20% от сумите, получени вследствие на прилагането на намаляванията и изключванията, посочени в член 86.

Държавите членки могат да задържат 25% от сумите, получени вследствие на прилагането на намаляванията и изключванията, посочени в член 86.

Обосновка

Няма причина за понижаване на настоящия процент. Процентът следва да е в размер на 25%, тъй като държавите членки прилагат системата и понасят тежестта на приспаданията.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 100 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 100a

 

Процедура по спешност

 

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

 

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 100, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането за решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 102 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Член 5, член 7, параграф 3, членове 9 и 34, член 35, параграф 4, членове 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 и 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните актове за изпълнение и делегирани актове продължават да се прилагат по отношение на направените разходи и плащания за селскостопанската финансова 2020 година и преди това по отношение на ЕФГЗ, а по отношение на ЕЗФРСР за направените разходи и плащания за програмите за развитие на селските райони, одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013,

а)  Член 5, член 7, параграф 3, член 9, член 26, параграф 5, член 34, член 35, параграф 4, членове 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 и 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните актове за изпълнение и делегирани актове продължават да се прилагат по отношение на направените разходи и плащания за селскостопанската финансова 2020 година и преди това по отношение на ЕФГЗ, а по отношение на ЕЗФРСР за направените разходи и плащания за програмите за развитие на селските райони, одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013,

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 103

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 103

заличава се

Преходни мерки

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 101, с които настоящият регламент се допълва с дерогации от правилата, предвидени в настоящия регламент, и допълнения към тези правила, когато това е необходимо.

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 1-ви юни 2018 г. Европейската комисия прие пакета от три законодателни предложения за реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021 – 2027 г., включително правилата относно „финансирането, управлението и мониторинга“ в Регламент (ЕС) № 393/2018. Този обширен законодателен пакет беше първоначално предвиден за края на 2017 г. Възникналото забавяне налага ограничен срок, който съвпада с края на мандата както на Европейския парламент, така и на Комисията, и по този начин затруднява приемането му от съзаконодателя.  

Забавянето се дължи също така на закъснялото предложение за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. (МФР) от май 2018 г. (COM (2018)0321), което определя финансовия пакет за бъдещата ОСП. Разпределените средства за ОСП възлизат на 365 006 милиона евро за ЕС-27 (под формата на бюджетни кредити за поети задължения), което представлява намаление с около 5%. Средствата за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 286,2 млрд. евро, което представлява намаление с -1,1%, докато за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) сумата от 78,8 млрд. евро представлява намаление от -15,3%, отново в сравнение с базовите параметри. Ако обаче в процеса на приемане се направят допълнителни съществени промени в предложените бюджетни тавани, може да се наложи преразглеждане на позицията на Парламента, поради което в крайна сметка окончателното решение относно реформата на ОСП е обвързано с окончателното споразумение по МФР.

Цялостната структура на пакета за ОСП включва три доклада: Регламентът относно финансирането и управлението, Регламентът за стратегическите планове по ОСП, обединяващ в един общ регламент двата понастоящем отделни регламенти относно директните плащания и развитието на селските райони, и Регламента относно единната обща организация на пазара (ООП). Поради значителното припокриване регламентът за стратегическите планове и регламентът относно финансирането и управлението трябва да се четат и гласуват заедно.

Що се отнася до фактологичната основа, оценката на въздействието на ЕК до голяма степен не успява да осигури необходимото, напр. по отношение на основния въпрос за опростяването, където не се предоставя подробна количествена оценка на намаляването на административната тежест – в действителност тя се прехвърля от ЕК към държавите членки. Междувременно извършеният от Европейската сметна палата анализ на резултатите от текущата ОСП показва, че компонентът „екологизиране“ на директните плащания, макар замислен с добри намерения, не е постигнал изцяло целите си и е създал значителна административна тежест.

Въпреки че е част от пакета за реформа на ОСП, докладчикът счита, че докладът относно финансирането и управлението в частност не може да се разглежда отделно от общия подход на ЕС по отношение на структурните фондове (ЕСИФ), и по-специално предложението относно Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), който служи като рамково законодателство за всички многогодишни фондове на ЕС. Както Регламентът за общоприложимите разпоредби, така и Регламентът относно финансирането и управлението се позовават и на общата рамка, изложена във Финансовия регламент, която обхваща всички модели на (пряко, непряко, споделено) управление и предоставя основните определения (включително управление) и условия (включително одит и контрол). Регламентът за общоприложимите разпоредби дава възможност както за насоченост към качество на изпълнението, така и към крайните продукти, определяне на етапни цели с връзка към плащанията въз основа на показатели за резултатите и използване на опростени варианти за разходите (ОВР), като например фиксирани ставки, еднократни суми и стандартни разходни единици, които докладчикът счита, че са жизненоважни инструменти и за управлението на ЕЗФРСР. Освен това в него се изяснява взаимовръзката между инициативите LEADER (финансирани от ЕЗФРСР) и инициативите за водено от общностите развитие.

В резолюцията на Парламента, озаглавена „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ (P8_TA (2018)0224) от май 2017 г. относно съобщението на Комисията със същото заглавие (COM(2017)713final), основните повдигнати въпроси се отнасят до проста и прозрачна система на управление, добре функциониращ модел за постигане на резултати и интегриране на различните агроекологични и климатични мерки (AECM) в съгласувана и опростена структура.

Съществената промяна в новото предложение за реформа на ОСП, която докладчикът счита за положителна, е изместването на приоритетите от спазване на изискванията към качеството на изпълнението, като междувременно много повече отговорности преминават от Комисията към държавите членки, също и по отношение на управлението и контрола, както е посочено в регламента за финансирането и управлението.

Ето защо ключовите въпроси в проектодоклада на ЕП имат за цел да се създаде законодателна рамка, която да дава възможност за по-добро прилагане на едно опростено и модернизирано управление и контрол на ОСП посредством:

Система на управление: Двойната цел за едновременно опростена и всеобхватна структура се постига чрез почти пълно преосмисляне на предлаганата от ЕК система, по-специално чрез изясняване на структурата и компетенциите на увеличения брой институции (координиращ орган, мониторингов комитет) и уточняване на техните допълнителни задачи (сертифициращ орган) с оглед осигуряване на ефикасност, прозрачност и отчетност;

Задължения за докладване: Промяна на системата от докладване изцяло съсредоточено върху крайните продукти (финансово) към система за отчитане, основана на крайните продукти и резултатите (качество на изпълнението), включително намаляване на надзора от страна на Комисията и увеличаване на допълнителните задължения за докладване от страна на държавите членки. С цел да се ограничи неизбежно увеличаващата се административна тежест (годишен преглед на изпълнението), като същевременно се гарантира целесъобразност и качество на новата система, основана на постигнатите резултати (показатели за резултатите от изпълнението), се предлага адаптиране на цикъла на докладване;

Резерв за кризисни ситуации: Ключовата роля на един адекватно финансиран, независим и добре насочен кризисен механизъм се възстановява чрез ограничаване на неговия обхват единствено до кризисните ситуации (без намеса на пазара), като в същото време се дава възможност за разширяване на базата за финансиране както в рамките на ОСП, така и извън нея, и запазване на предложения принцип за подновяване;

Санкции и проверки: Въвежда се възстановяване на прага за изключване от санкции на 1,250 EUR на бенефициер и до 10 ha допустима за подпомагане земя като важна стъпка за опростяване за дребните селскостопански производители; същевременно се засилва необходимостта от проверки на място въз основа на риска от страна на държавите членки; по-добра достъпност на спътниковите данни от ЕК, за да се спомогне за осъществяването на по-добър контрол; да се възстанови известна степен на хармонизация, в случай на повтарящо се неспазване на правилата се въвежда обща система за постепенно увеличаване на равнището на санкциите;

Консултантски услуги в областта на селското стопанство: Това е съществен елемент от прилагането на ОСП и поради това следва да остане в хоризонталния регламент, заедно с по-подробни правила за гарантиране на достъпа на бенефициерите във всички държави членки като предпоставка за една модерна селскостопанска политика в целия ЕС;

Демократичен контрол: Предложенията съдържат огромен брой оправомощавания, за които да се вземе решение на по-късен етап, които трябва да бъдат преразгледани и преработени, за да се запази баланс между институциите.

По отношение на влизането в сила на законодателните предложения след приемането им от съзаконодателите, полезно е да се припомни, че за последния програмен период на ОСП това изискваше две години преходни мерки. Това обаче не съвпадна нито с края на мандатите на Парламента и Комисията, нито с въвеждането на нови задачи и структури. Поради това ще трябва своевременно да бъде приет всеобхватен законодателен акт, с който да се уреждат необходимите преходни разпоредби, по-специално новият основан на резултатите подход, за да се даде време на държавите членки да създадат нови системи.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по развитие (12.2.2019)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8‑0247/2018 – 2018/0217(COD))

Докладчик по становище: Мария Хойбух

КРАТКА ОБОСНОВКА

Задълженията на ЕС по отношение на съгласуваността на политиките за развитие (СПР) са посочени в член 208 от Договора от Лисабон: ЕС пое ангажимент да взема предвид целите за развитие във всички политики, които биха могли да засегнат развиващите се страни, както и да не допуска противоречия между тези политики. Продоволствената сигурност и устойчивото селско стопанство са приоритетни области в сътрудничеството за развитие на ЕС. В съответната рамка за политиката на ЕС(1) (2010 г.) се подчертава значението на съгласуваността на политиката за развитие по отношение на глобалната продоволствена сигурност, като изрично се посочва общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП).

Макар че несъгласуваността на ОСП с целите за развитие намаля след постепенното преустановяване на субсидиите за износ, все още са налице проблеми, свързани с липса на съгласуваност. Отрицателно въздействие върху развитието може да бъде причинено от субсидии в рамките на ОСП и от мерки за подпомагане на пазара, които водят до увеличен износ или внос нпределени стоки за или от развиващите се страни, както и поради отрицателно въздействие върху климата вследствие на селскостопанско производство с висок разход на ресурси.

„Хоризонталният регламент“ в процес на изменение предвижда адаптирането на правилата в областта на финансирането, управлението и мониторинга за различните мерки в рамките на ОСП. Тези „интервенции“ се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), често наричани „двата стълба“ на ОСП. След 2021 г. ОСП ще има нов модел на изпълнение, с който на държавите членки се предоставят повече отговорности при определянето на националните приоритети. Този нов модел върви ръка за ръка с преход от изпълнение на изискванията към постигане на резултати, като обвързването с предварителни условия е важен елемент на ОСП.

Докладчикът приветства прехода към нов, ориентиран към резултатите подход на ОСП, който може да бъде от полза за постигане на съгласуваност с политиките в областта на сътрудничеството за развитие, климата и околната среда, макар че, при положение че държавите членки сами ще си поставят цели в националните планове, съществува значителна възможност за занижаване на амбициите и за надпревара за достигане на най-ниските равнища. Анализът на законодателното предложение от гледна точка на СПР показва, че СПР не е достатъчно застъпена в правилата относно финансирането, управлението и мониторинга.

Ето защо докладчикът предлага регламентът да бъде изменен така, че да бъде включен по-силен ангажимент по отношение на СПР и да се гарантира провеждането на подходящи консултации със заинтересованите страни на различните етапи от планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на ОСП, inter alia:

-  По-голям ангажимент и изясняване на задълженията на ЕС и на държавите членки да спазват задължението за СПР съгласно ДФЕС, Програмата до 2030 г. и Парижкото споразумение.

-  Систематичен мониторинг на показателите за СПР, целите за устойчиво развитие (ЦУР) и целите в областта на климата, както и на глобалния отпечатък на ОСП. Разширяване на обхвата на съществуващия механизъм за мониторинг на селскостопанските пазари с цел проследяване на външнотърговските потоци на чувствителни продукти към и от развиващите се партньорски държави.

-  Провеждане на консултации с широк спектър заинтересовани страни, в това число партньори и експерти в областта на развитието, преди да бъдат определени стратегическите планове на държавите членки по ОСП.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 208 от него,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез извеждането на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства, възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите в селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, чрез намаляване на различията между районите по отношение на развитието, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, чрез извеждането на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. В това съобщение също така се подчертава глобалното измерение на ОСП и се посочва ангажиментът на Съюза за повишаване на съгласуваността на политиките за устойчиво развитие (СПУР). Освен това ОСП следва да бъде реформирана, за да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство и неговото въздействие върху третите държави, и по-специално развиващите се държави, като се гарантира осигуряването на питателни, безопасни и здравословни храни на населението, и за да се насърчават устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, така че да се обезпечи защитата на биологичното разнообразие и да се опазят местообитанията и ландшафта, в съответствие с международните задължения и ангажименти на Съюза, включително Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Моделът за осъществяване на ОСП, насочен към спазване на правилата, следва да се коригира, за да се постави по-голям акцент върху резултатите и качеството на изпълнението. Съответно Съюзът следва да определя основните цели на политиката, видовете интервенции и основните изисквания на Съюза, докато държавите членки следва да носят по-голяма отговорност и отчетност за постигането на тези цели. В резултат на това е необходимо да се гарантира по-голяма субсидиарност, за да се отчетат по-добре местните условия и потребности. Съответно, съгласно новия модел за осъществяване на политиката, държавите членки следва да отговарят за адаптирането на интервенциите си по линия на ОСП към основните изисквания на Съюза, за да бъде максимален приносът им за постигането на целите на ОСП на Съюза и за да се създаде и разработи рамката за спазване и контрол, прилагана спрямо бенефициерите.

(3)  Моделът за осъществяване на ОСП, насочен към спазване на правилата, следва да се коригира, за да се постави по-голям акцент върху устойчивото селско стопанство. Съответно Съюзът следва да определя основните цели на политиката, видовете интервенции и основните изисквания на Съюза, включително по отношение на съгласуваността на политиките за развитие (СПР), докато държавите членки следва да носят по-голяма отговорност и да изпълняват по-строги изисквания за отчетност за постигането на тези цели. В резултат на това е необходимо да се гарантира по-голяма субсидиарност, за да се отчетат по-добре местните условия и потребности. Съответно, съгласно новия модел за осъществяване на политиката, държавите членки следва да отговарят за адаптирането на интервенциите си по линия на ОСП към своите специфични потребности и към основните изисквания на Съюза, за да бъде максимален приносът им за постигането на целите на ОСП на Съюза и за да се създаде и разработи рамката за спазване и контрол, прилагана спрямо бенефициерите.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8а)  Изпълнението на ОСП следва да бъде в съответствие с целите за сътрудничество за развитие съгласно посоченото в член 208 от Договора, включително, inter alia, с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Съгласно тази съгласуваност на политиките предприетите в рамките на настоящия регламент мерки не следва да застрашават нито капацитета за производство на храни и дългосрочната продоволствена сигурност на развиващите се държави, и по-специално на най-слабо развитите държави, нито изпълнението на задълженията на Съюза съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата.

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС във всички политики на ЕС следва да бъдат взети под внимание целите за развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и повишаването на глобалната продоволствена сигурност са водещи цели на сътрудничеството за развитие на ЕС. ОСП оказва външно въздействие, което засяга особено търговията със селскостопански стоки. Принципът на съгласуваност на политиките за развитие изисква потенциалното отражение върху местните пазари на земеделски продукти и местните производители в развиващите се страни да бъде наблюдавано, и където е възможно – избягвано.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Участието на разплащателните агенции, които са акредитирани от държавите членки, е ключова предпоставка съгласно новия модел за осъществяване на политиката, за да се получи разумна увереност, че целите и целевите стойности, определени в съответните стратегически планове по ОСП, ще бъдат постигнати чрез интервенциите, финансирани от бюджета на Съюза. Поради това в настоящия регламент следва изрично да се посочи, че само разходите, направени от акредитирани разплащателни агенции, могат да бъдат възстановени от бюджета на Съюза. Освен това разходите, финансирани от Съюза за посочените в Регламента за стратегическите планове по ОСП интервенции, следва да бъдат свързани със съответстващ краен продукт и да са в съответствие с основните изисквания на Съюза и системите за управление.

(11)  Участието на разплащателните агенции, които са акредитирани от държавите членки, е ключова предпоставка съгласно новия модел за осъществяване на политиката, за да се получи разумна увереност, че целите и целевите стойности, определени в съответните стратегически планове по ОСП, ще бъдат постигнати чрез интервенциите, финансирани от бюджета на Съюза. Поради това в настоящия регламент следва изрично да се посочи, че само разходите, направени от акредитирани разплащателни агенции, могат да бъдат възстановени от бюджета на Съюза. Освен това разходите, финансирани от Съюза за посочените в Регламента за стратегическите планове по ОСП интервенции, следва да бъдат свързани със съответстващ краен продукт и да са в съответствие с основните изисквания на Съюза и системите за управление. Те следва да служат също така за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР). С оглед на принципите на добро финансово управление и с цел оптимално използване на финансовите ресурси на Съюза следва да се провежда консултация с широк спектър заинтересовани страни относно планирането и разпределянето на финансовите средства на Съюза и на националните финансови средства. Подобна консултация следва да се организира както от страна на държавите членки, преди да определят стратегическите си планове по ОСП, така и от страна на Комисията, преди да одобри националните стратегии. Партньорите в областта на развитието следва да участват по въпроси, свързани със СПР и с въздействието на ОСП върху населението на развиващите се държави, и особено на най-слабо развитите държави.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  С цел да се предоставят на Комисията средства за изпълнението на нейните отговорности по отношение на гарантиране на СПР при изпълнението на ОСП, както е посочено в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове], следва да се осигури разширен капацитет за мониторинг, който улеснява мониторинга на външното въздействие на ОСП по отношение на развиващите се държави.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Предвид новия модел за изпълнение на ОСП с неговия акцент върху резултатите е необходимо да се измерват крайните продукти и въздействието, свързани с всички цели на ОСП, определени в членове 5 и 6 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове], за да се осигури увереност, че средствата по ОСП се използват ефективно.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  Следвайки принципа на бюджетна ефективност, публичните финансови средства не следва да се изразходват в рамките на ОСП, като се пораждат други разходи за помощта във връзка с околната среда, общественото здраве или развитието. Подобни увреждащи дейности не следва да получават финансиране по линия на ОСП. Поради това при осигуряването на увереност за ефективността на ОСП и разходите на Съюза концепцията за това кое представлява риск за финансовите интереси на бюджета на Съюза следва да включва рисковете за околната среда, общественото здраве и СПР. Това служи също така за обезпечаване на съгласуваност на приоритетите и целите на ОСП и на другите политики на Съюза. Свеждането до минимум на допълнителните разходи в други области следва да осигури ефикасността на публичните разходи.

Обосновка

Разходите, произхождащи от последици, свързани с околната с реда, общественото здраве, социални структури или развитието, са външни спрямо разходите в други обществени области, включително разходите на ЕС. Това означава, че плащаме многократно повече, ако разходите са неефективни, напр. веднъж като се стимулира свръхпроизводство, втори път – за справяне с кризи, и отново – за разходи за подпомагане на развитието. Или като се плаща веднъж за замърсяващи селскостопански практики, втори път – за почистване след тях или за възстановяване на екосистемите, или отново – за пречистване на питейната вода.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение Комисията също следва да разполага с правомощието да спира плащанията. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да предприеме необходимите корективни действия в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение.

(30)  Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение Комисията също следва да разполага с правомощието да спира плащанията. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да предприеме необходимите корективни действия в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка. Планът за действие следва да се изготви с участието на партньорите, посочени в член 94. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение. Следва да се обръща специално внимание на спазването на правото на Съюза в областта на околната среда, както и на ангажиментите на Съюза и на държавите членки съгласно Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, както и на задълженията съгласно Договора.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Също както беше предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да спира плащанията, когато съществуват сериозни недостатъци в системите за управление, включително неспазване на основните изисквания на Съюза и ненадеждност на докладването. Необходимо е обаче да се преразгледат условията за спиране на плащанията, за да се повиши ефикасността на механизма. Решение за финансовите последици от тези спирания следва да взема в рамките на ad hoc процедура по съответствие.

(31)  Също както беше предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да спира плащанията, когато съществуват сериозни недостатъци в системите за управление, включително неспазване на основните изисквания на Съюза и ненадеждност на докладването. Несъгласуваността между изпълнението на ОСП и други политики на Съюза, inter alia, ЦУР, задълженията в областта на климата, околната среда и правата на човека, следва да се счита за сериозен недостатък в системите за управление на държавите членки. Необходимо е обаче да се преразгледат условията за спиране на плащанията, за да се повиши ефикасността на механизма. Решение за финансовите последици от тези спирания следва да взема в рамките на ad hoc процедура по съответствие.

Обосновка

Предвид необходимостта общата селскостопанска политика да бъде съгласувана с политиката на ЕС за развитие, както се признава в съобщението на Комисията относно бъдещето на прехраната и селското стопанство (COM(2017)0713 final), както и от Съвета и от държавите членки в „Новия европейски консенсус за развитие“ от 2017 г.; несъгласуваността между изпълнението на ОСП и по-обхватните външни цели на Съюза се санкционира, ако е резултат от съзнателни действия.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Комисията отговаря за изпълнението на бюджета на Съюза в сътрудничество с държавите членки съгласно член 317 от Договора. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да решава посредством актове за изпълнение дали направените от държавите членки разходи са в съответствие с правото на Съюза. Държавите членки следва да имат правото да обосновават решенията си за извършване на плащания и да могат да прибегнат до помирителна процедура в случаите, когато не може да се достигне до взаимно съгласие между тях и Комисията. За да се предоставят на държавите членки правни и финансови гаранции по отношение на извършените през минали периоди разходи, следва да се определи давностен срок, в който Комисията да решава какви финансови последици ще произтекат от несъответствието.

(41)  Комисията отговаря за изпълнението на бюджета на Съюза в сътрудничество с държавите членки съгласно член 317 от Договора. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да решава посредством актове за изпълнение дали направените от държавите членки разходи са в съответствие с правото, приоритетите и международните споразумения на Съюза, inter alia, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно изменението на климата. Сред тези цели особено внимание следва да бъде обърнато на принципа на СПР, както и на целите на политиките на Съюза в областта на климата и околната среда, посочени в член 191 от Договора. Селскостопанската политика и нейното финансиране не следва да възпрепятстват функционирането на други политики на Съюза. Държавите членки следва да имат правото да обосновават решенията си за извършване на плащания и да могат да прибегнат до помирителна процедура в случаите, когато не може да се достигне до взаимно съгласие между тях и Комисията. За да се предоставят на държавите членки правни и финансови гаранции по отношение на извършените през минали периоди разходи, следва да се определи давностен срок, в който Комисията да решава какви финансови последици ще произтекат от несъответствието.

Обосновка

Предвид необходимостта общата селскостопанска политика да бъде съгласувана с политиката на ЕС за развитие, както се признава в съобщението на Комисията относно бъдещето на прехраната и селското стопанство (COM(2017)0713 final), както и от Съвета и от държавите членки в „Новия европейски консенсус за развитие“ от 2017 г.; несъгласуваността между изпълнението на ОСП и по-обхватните външни цели на Съюза се санкционира, ако е резултат от съзнателни действия.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  В съобщението на Комисията относно „Бъдещето на храните и селското стопанство“ като стратегически насоки на бъдещата ОСП бяха определени подкрепата за грижите за околната среда и действията в областта на климата и приносът за постигане на целите на ЕС, свързани с околната среда и климата. Ето защо за целите на политиката в областта на околната среда и климата на национално равнище и на равнището на Съюза стана необходимо да се споделят данните, получавани от системата за идентификация на земеделските парцели, и други данни от интегрираната система за администриране и контрол. Поради това следва да се предвиди разпоредба относно споделянето — между публичните органи на държавите членки и с органите и институциите на Съюза — на събираните чрез интегрираната система данни, които са от значение за свързаните с околната среда и климата аспекти. С цел повишаване на ефикасността при използването на данните, с които разполагат различните публични органи, за изготвянето на европейски статистически данни следва да се предвиди, че данните от интегрираната система трябва да се предоставят на разположение за статистически цели на органите, които са част от Европейската статистическа система.

(49)  В съобщението на Комисията относно „Бъдещето на храните и селското стопанство“ като стратегически насоки на бъдещата ОСП бяха определени подкрепата за грижите за околната среда и действията в областта на климата и приносът за постигане на целите на ЕС, свързани с околната среда и климата. В посоченото съобщение се подчертава също глобалното измерение на ОСП и се посочва ангажиментът на Съюза за увеличаване на СПУР. Ето защо за целите на политиката в областта на околната среда и климата и на основание СПР, както и за постигане на ЦУР и за целите на съгласуваността с другите вътрешни и външни политики на Съюза на национално равнище и на равнището на Съюза, стана необходимо да се споделят, на национално равнище и на равнището на Съюза, данните, получавани от системата за идентификация на земеделските парцели, и други данни от интегрираната система за администриране и контрол. Поради това следва да се предвиди разпоредба относно споделянето — между публичните органи на държавите членки и с органите и институциите на Съюза — на събираните чрез интегрираната система данни, които са от значение за тези аспекти. С цел повишаване на ефикасността при използването на данните, с които разполагат различните публични органи, за изготвянето на европейски статистически данни следва да се предвиди, че данните от интегрираната система трябва да се предоставят на разположение за статистически цели на органите, които са част от Европейската статистическа система.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 49a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49a)  В планирането и изпълнението от страна на държавите членки на политиките и инструментите в рамките на ОСП трябва също да се спазва допълнителна стратегическа ориентация за гарантиране на съответствието на търговските резултати в свързания с ОСП сектор на хранително-вкусовата промишленост с политиката на Съюза за развитие, особено по отношение на предоставянето на доброволно обвързано с производството подпомагане и на селскостопанския резерв за справяне със ситуации на криза на пазара.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  Като се вземе предвид международната структура на търговията със селскостопански продукти и в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите членки. Необходимо е също така да се създаде централизирана документационна система на равнището на Съюза относно установените в трети държави предприятия, които получават или извършват плащания.

(53)  Като се вземе предвид международната структура на търговията със селскостопански продукти и в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар, както и на спазването на задълженията в областта на СПР, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите членки и между държавите членки и трети държави. Необходимо е също така да се създаде централизирана документационна система на равнището на Съюза относно установените в трети държави предприятия, които получават или извършват плащания. Тази система следва да допринася за откриването на несъответствия между изпълнението на ОСП и целите на външните политики на Съюза. Документационната система следва да подчертава приноса или въздействието на горепосочените предприятия в трети държави по отношение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. В документацията следва също така да се подчертава приносът на ОСП, особено с оглед на нейното външно измерение, за постигането на целите на Съюза за развитие съгласно посоченото в член 208 от Договора.

Обосновка

В дух на добро и ефикасно сътрудничество с трети държави Комисията следва да засили диалога си с партньорските държави по всяко направление, оказващо влияние върху техния процес на развитие, независимо дали това влиза пряко в рамките на политиката на Съюза или не. Участието на партньорите на Съюза следва да бъде насочено към откриване и преодоляване на несъответствия в политиките на ЕС, като събирането и споделянето на данни ще улеснява този процес.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Предварителните условия са важен елемент на ОСП, по-специално по отношение на нейните елементи във връзка с околната среда и климата, но също и по отношение на общественото здраве и свързаните с животните въпроси. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се налагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да съществуват условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно контрола и санкциите във връзка с предварителните условия.

(55)  Предварителните условия са важен елемент на ОСП за гарантиране, че с плащанията се постига висока степен на устойчивост, например относно използването на пестициди, и за осигуряване на условия на равнопоставеност за земеделските стопани в държавите членки и между тях, по-специално по отношение на нейните елементи във връзка с околната среда и климата, но също и по отношение на общественото здраве и хуманното отношение към животните. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се налагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да съществуват тези условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно предварителните условия, както и контрол и санкции във връзка с неспазването на правилата.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(67)  В този контекст следва надлежно да се признаят ролята на гражданското общество, включително на медиите и неправителствените организации, и приносът им към укрепването на рамката на администрациите за контрол срещу измами и злоупотреби с публични средства.

(67)  В този контекст следва надлежно да се признаят ролята на гражданското общество, включително на медиите и неправителствените организации, и приносът им към укрепването на рамката на администрациите за контрол срещу измами и злоупотреби с публични средства. Горепосочените заинтересовани страни следва да бъдат допълнително насърчавани да изтъкват и да отнасят до служителя по изслушването към Комисията, установен с Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], несъответствията между изпълнението на ОСП и съществуващите политики на Съюза, особено с оглед на политиките на Съюза в областта на околната среда и развитието.

Обосновка

ЕС пое ангажимент да признае и укрепи принципа за включване на недържавни участници с оглед на изпълнението на целите за развитие на трети партньорски държави в рамките на „Консенсуса на ЕС за развитие“ от 2005 г., който беше потвърден с „Новия консенсус за развитие“ от 2017 г. Ролята на служителя по изслушването към Комисията е определена в измененията на Регламента за стратегическите планове.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 82

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(82)  Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат: правилата, целящи постигане на еднакво прилагане от държавите членки на задълженията за защита на финансовите интереси на Съюза и необходимите правила, насочени към постигането на еднакво прилагане на проверките в Съюза.

(82)  Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат: правилата, целящи постигане на еднакво прилагане от държавите членки на задълженията за защита на финансовите интереси на Съюза, които следва да включват принципа на бюджетна ефективност, като не се допускат плащания по линия на ОСП, които генерират допълнителни разходи за бюджета на Съюза, и необходимите правила, насочени към постигането на еднакво прилагане на проверките в Съюза. Поради това Комисията следва да определи и правила, гарантиращи съгласуваността между изпълнението на ОСП от страна на държавите членки и другите политики на Съюза, като се отдели специално внимание на изискванията в областта на околната среда, посочени в членове 11 и 191 от Договора, както и на задълженията за СПР, посочени в член 208 от Договора.

Обосновка

Разходите, произхождащи от последици, свързани с околната с реда, общественото здраве, социални структури или развитието, са външни спрямо разходите в други обществени области, включително разходите на ЕС. Това означава, че плащаме многократно повече, ако разходите са неефективни, напр. веднъж като се стимулира свръхпроизводство, втори път – за справяне с кризи, и отново – за разходи за подпомагане на развитието. Или като се плаща веднъж за замърсяващи селскостопански практики, втори път – за почистване след тях или за възстановяване на екосистемите, или отново – за пречистване на питейната вода.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  мерките, необходими за анализиране, управление, мониторинг, обмен на информация и прилагане на ОСП, както и мерките във връзка с прилагането на системи за контрол и с оказването на техническа и административна помощ;

a)  мерките, необходими за анализиране, управление, мониторинг, обмен на информация и прилагане на ОСП и за изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото споразумение относно изменението на климата, както и мерките във връзка с прилагането на системи за контрол и с оказването на техническа и административна помощ;

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС при всички политики на ЕС следва да бъдат взети под внимание целите за развитие. Повишаването на глобалната продоволствена сигурност и подпомагането на развитието на стабилни селскостопански системи в развиващите се страни са основни цели за развитие в рамките на сътрудничеството за развитие на ЕС и на ЦУР. Регулацията на вътрешния пазар в селскостопанския сектор има пряко въздействие върху доброто функциониране на тези системи в развиващия се свят.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  действията, предприемани от Комисията чрез приложения за дистанционно наблюдение, използвани за мониторинга на селскостопанските ресурси в съответствие с член 23;

в)  действията, предприемани от Комисията чрез приложения за дистанционно наблюдение, използвани за мониторинга на селскостопанските ресурси, и на участието на държавите членки в земеделски практики, съобразени с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и с Парижкото споразумение относно изменението на климата, в съответствие с член 23;

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС при всички политики на ЕС следва да бъдат взети под внимание целите за развитие. Повишаването на глобалната продоволствена сигурност и подпомагането на развитието на стабилни селскостопански системи в развиващите се страни са основни цели за развитие в рамките на сътрудничеството за развитие на ЕС и на ЦУР. Регулацията на вътрешния пазар в селскостопанския сектор има пряко въздействие върху доброто функциониране на тези системи в развиващия се свят.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно практиките по ОСП, както и всички проучвания, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно практиките по ОСП, както и всички проучвания, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с участието на съответни субекти, посочени в член 94 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], и по-конкретно местни, регионални, национални и международни заинтересовани страни, експерти от академичните среди и неправителствени организации;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  приноса за мерките, свързани с разпространението на информация, повишаването на осведомеността, насърчаването на сътрудничеството и обмяната на опит на равнището на Съюза, и предприети в контекста на интервенциите в областта на развитието на селските райони, включително изграждането на мрежа за съвместна работа на заинтересованите страни;

з)  приноса за мерките, свързани с разпространението на информация, повишаването на осведомеността, включително по отношение на глобалните последици от изпълнението на ОСП, насърчаването на сътрудничеството и обмяната на опит на месно, регионално, национално и международно равнище и на равнището на Съюза, и предприети в контекста на интервенциите в областта на развитието на селските райони, включително изграждането на мрежа за съвместна работа на заинтересованите страни;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  последици от изпълнението на ОСП за трети държави, и по-специално развиващи се държави.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да насърчава и обезпечава хармонизирано прилагане на правилата на Съюза.

г)  да насърчава и обезпечава хармонизирано прилагане на правилата на Съюза, както и прилагане от страна на Съюза на правилата, произтичащи от относимите международни договори.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да управлява селскостопанските пазари на Съюза в глобален план;

a)  да управлява справедливо и устойчиво селскостопанските пазари на Съюза в глобален план, включително като създава и разширява механизми за наблюдение на пазара на регионално и глобално равнище, вземайки предвид целите за развитие;

Обосновка

Мониторингът е необходим, за да бъде разбрано външното въздействие на вътрешните политики на ЕС върху развиващия се свят, както и за постигане на СПР. Също така, съгласно посоченото в член 191 от ДФЕС, ОСП и нейното финансиране не следва да възпрепятстват постигането на ЦУР или на целите, очертани в Парижкото споразумение.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да осигурява агроикономическия и агроекологичния и климатичен мониторинг на използването на земеделската земя и на промените в използването на земеделската земя, включително агро-лесовъдните системи, и мониторинга на състоянието на посевите, за да се даде възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива и селскостопанската продукция, както и на свързваните с извънредни обстоятелства последици за селското стопанство;

б)  да осигурява агроикономическия и агроекологичния и климатичен мониторинг на използването на земеделската земя и на промените в използването на земеделската земя, включително агро-лесовъдните системи, и мониторинга на състоянието на посевите, за да се даде възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива и селскостопанската продукция, както и на свързваните с извънредни обстоятелства последици за селското стопанство, също както и мониторинга на напредъка в областта на прилагането на селскостопански практики, спомагащи за постигането на целите в областта на климата, определени в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и в Парижкото споразумение относно изменението на климата;

Обосновка

Мониторингът е необходим, за да бъде разбрано външното въздействие на вътрешните политики на ЕС върху развиващия се свят. Също така, съгласно посоченото в член 191 от ДФЕС, целите на политиките на Съюза в областта на климата и околната среда, ОСП и нейното финансиране не следва да възпрепятстват постигането на ЦУР или на целите, очертани в Парижкото споразумение.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да допринася за прозрачността на световните пазари;

г)  да допринася за прозрачността на световните пазари, включително като осигурява СПР;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласно член 7, буква в) Комисията финансира дейностите във връзка със събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на ОСП, включително сателитни данни, геопространствени данни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия, дистанционното наблюдение, използвано в помощ на мониторинга на промените в използването на земеделската земя и състоянието на почвите, и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели. При необходимост тези дейности се извършват в сътрудничество с ЕАОС, JRC, националните лаборатории и органи или с участието на представители на честния сектор.

Съгласно член 7, буква в) Комисията финансира дейностите във връзка със събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на ОСП и на нейното въздействие както в рамките на Съюза, така и извън него, включително сателитни данни, геопространствени данни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия, дистанционното наблюдение, използвано в помощ на мониторинга на промените в използването на земеделската земя и състоянието на почвите, и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните данни и модели. При необходимост тези дейности се извършват в сътрудничество с ЕАОС, JRC, националните лаборатории и органи или с участието на представители на гражданското общество и на честния сектор. Това включва споделяне на достъп и допринасяне за международните инициативи и източници на данни, включително РКООНИК, както и данни в областта на климата и околната среда, или данни и/или информация, които допринасят за прозрачността на световните пазари или за проследяване на напредъка в постигането на ЦУР.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23a

 

Мониторинг на съгласуваността на политиките за развитие

 

1.  В съответствие с член 208 от Договора въздействието на изпълнението на ОСП върху продоволствените системи и върху дългосрочната продоволствена сигурност в развиващите се държави е предмет на редовни и независими оценки. В рамките на мониторинга се обръща специално внимание на въздействието на търговските потоци, свързани с хранително-вкусовата промишленост, между Съюза и развиващите се държави по отношение на:

 

a)    производството, преработката и разпространението на храни в най-слабо развитите държави;

 

б)    местните дребни производители и жените земеделски стопани;

 

в)   продуктите, считани за чувствителни от развиващите се държави;

 

г)    продуктите от сектори, в които е предоставено обвързано с производството плащане по линия на ОСП и в които са предприети мерки на ОСП за управление на кризи.

 

2.  В оценката се разглеждат данните от обсерваториите на пазара на Съюза, проучванията на конкретни случаи, докладването във връзка с ЦУР, както и доказателствата, предоставени от държави партньори и от други имащи отношение заинтересовани страни, например организации на гражданското общество. За тази цел секторният и географският обхват на обсерваториите на пазара на Съюза се разширява, така че да включва продукти, считани за чувствителни от държавите партньори, и да обхваща най-слабо развитите държави. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на обхвата на оценката и процедурата за нейното осъществяване.

 

3.  Ако данните от мониторинга сочат риск от неблагоприятни последици за производството и преработката на храни или за продоволствената сигурност на дадена развиваща се държава, се издава ранно предупреждение от Комисията, с което се насърчава провеждането на консултации между Съюза и засегнатите общности на земеделски производители, както и правителствата на държавите партньори, за да се договорят съответни мерки. Засегнатите страни разполагат със социална гаранция.

 

4.  В случай че не бъде издадено ранно предупреждение и възникнат неблагоприятни последици, засегнатата страна може да подаде жалба. Жалбите се получават от постоянния докладчик на Европейския парламент относно съгласуваността на политиките за развитие, като жалбата се разглежда от служители по изслушванията в Комисията. Засегнатите групи и другите заинтересовани страни могат да представят доказателства.

 

5.  Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно резултатите от оценката, получените доказателства и политическия отговор на Съюза.

Обосновка

Тази процедура има за цел да създаде механизъм, който едновременно да извършва мониторинг на съгласуваността на политиките за развитие и да осигурява възможност сигналите относно евентуално засегнатите пазари и общности да бъдат получени от Комисията. Това разширява ролята на вече съществуващите обсерватории на пазара. Служител по изслушването към Комисията вече съществува в Европейската комисия, като длъжността би могла да бъде включена и в делегациите на ЕС с компетентност в областта на търговията и селското стопанство.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 24 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  правила, свързани с финансирането по силата на член 7, букви б) и в),

a)  правила, свързани с финансирането по силата на член 7, букви б), в) и к),

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iа)  не нанасят социални вреди или вреди за околната среда и са съгласувани с целите на политиката на Съюза и с международните ангажименти и задължения съгласно членове 5 и 6 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 план за действие или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.

Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 план за действие или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията или не е в съответствие с международните споразумения на Съюза или със СПР, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предоставянето на информация, финансирано съгласно член 7, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, да възстанови потребителското доверие след кризисни ситуации посредством информационни кампании, да информира земеделските стопани и други участници, действащи в селските райони и да поощрява европейския модел на селско стопанство, както и да помага на гражданите да го разберат.

Информацията, финансирана съгласно член 7, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, включително смекчаването на последиците от изменението на климата, опазването на околната среда, хуманното отношение към животните, запазването на социалните структури в селските райони, както и нейното глобално измерение, като същевременно се поема отговорност за въздействието на ОСП, в частност върху развиващите се държави, и да информира гражданите след кризисни ситуации посредством безпристрастни и обективни информационни кампании, да информира земеделските стопани и други участници, действащи в селските райони, и да поощрява устойчив модел на Съюза на селско стопанство, както и да помага на гражданите да го разберат.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системата, установена от държавите членки съгласно член 57, параграф 2, включва системни проверки, насочени също така към областите, в които рискът от грешки е най-голям.

Системата, установена от държавите членки съгласно член 57, параграф 2, включва системни проверки, насочени също така към областите, в които рискът от грешки е най-голям, и когато естеството на този риск поражда най-високата степен на вреда за околната среда, климата, общественото здраве или здравето на животните.

Обосновка

С изменението се адаптира концепцията за риска към новия модел за осъществяване на политиката. Следваният досега принцип „риск за фондовете“ следва да се разбира и като ефективно изразходване на средствата на ЕС и на публичните средства на държавите членки: това означава, че с оглед на принципа на бюджетна ефективност ОСП следва да не допуска изразходване на публични средства, което поражда допълнителни разходи, като външни разходи, които накрая се покриват от публични средства на по-късен етап.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не се извършват проверки на равнището на ЕИБ или други международни финансови институции, в които държавата членка е акционер.

Не се извършват проверки от държавите членки на равнището на ЕИБ или други международни финансови институции, в които държавата членка е акционер. Тези систематични проверки за спазване на изискванията и за съгласуваност се извършват на равнището на Съюза или на друго подходящо равнище.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки гарантират, че събираните чрез интегрираната система данни, които са от значение за анализа, мониторинга и оценката от страна на Комисията на въздействието на ОСП, на стратегическите планове по ОСП и на подкрепяните интервенции върху целите на Съюза за развитие и върху развиващите се държави, се споделят безплатно с Комисията, и по целесъобразност – с националните органи на държавите членки, отговарящи за изготвянето на стратегическите планове по ОСП, и с националните управляващи органи за стратегическите планове по ОСП.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 76 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 76 a

 

Доказателство за отговорни инвестиции и добри практики

 

Предприятията, които желаят техните инвестиции и добри практики, които могат да противодействат на отрицателното въздействие, да бъдат взети под внимание в рамките на оценката съгласно член 7 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], предоставят на Комисията необходимото доказателство.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък на установените в трета държава предприятия, на които е извършено или е следвало да бъде извършено плащането на съответните суми, в посочената държава членка.

2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък на установените в трета държава предприятия, на които е извършено или е следвало да бъде извършено плащането на съответните суми, в посочената държава членка. Когато е необходимо, Комисията кани експерти от трети държави, включително от развиващите се държави, за да получи оценка на външното въздействие на изпълнението на ОСП на равнището на държавите членки.

Обосновка

В дух на добро и ефикасно сътрудничество с трети държави Комисията следва да засили диалога си с партньорските държави по всяко направление, оказващо влияние върху техния процес на развитие. Участието на партньорите на Съюза следва да бъде насочено към откриване и преодоляване на несъответствия в политиките на ЕС, особено между външните аспекти на вътрешните политики и самите външни политики.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 83 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  представянето на доказателството, посочено в член 76а, за отговорни инвестиции и добри практики;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика

Позовавания

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Maria Heubuch

11.7.2018

Разглеждане в комисия

19.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

7.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Европейска комисия, Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: рамка за политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани със сигурността на прехраната. COM(2010)0127 окончателен. Брюксел, Европейска комисия, 31 март 2010 г.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети (23.11.2018)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8‑0247/2018 – 2018/0217(COD))

Докладчик по становище: Збигнев Кужмюк

КРАТКА ОБОСНОВКА

В проекта на хоризонтален регламент относно ОСП (COM(2018)393) Комисията предлага да се запази настоящата структура на финансиране на ОСП от два отделни фонда – ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Мерките с общ обхват, изплащани в годишната система по първия стълб, биха били допълнени със средства по многогодишните програми от стълб II.

В предложенията на Комисията за МФР на ЕС за периода 2021 – 2027 г. сумата, заделена за ОСП, е 324,3 млрд. EUR по постоянни цени. Двата стълба на ОСП се очаква да се запазят. За директните плащания и пазарните интервенции Комисията е предвидила 254,2 млрд. EUR по постоянни цени, а за развитието на селските райони – 70 млрд. EUR по постоянни цени.

Докладчикът не е съгласен с намаляването на равнището на финансирането на ОСП от ЕС.

Значителните съкращения на разходите за ОСП (31,896 млрд. EUR по постоянни цени (2018 г.) за първия стълб, намаляване с 11%; 26,675 млрд. EUR по постоянни цени (2018 г.) за втория стълб, намаляване с 28%) могат да имат отрицателно отражение върху способността на тази политика да постига своите цели. Такива съкращения биха имали отрицателни последици, простиращи се извън селските райони. По-конкретно радикално намаляване на финансирането на втория стълб може да спре процеса на изравняване на неравенствата между земеделските райони в различните държави членки. Освен това то може да засегне непропорционално по-необлагодетелстваните държави с най-голяма потребност от по-нататъшно икономическо сближаване. Подобно отражение може да има и увеличаването на равнището на националното съфинансиране на разходите по втория стълб на ОСП.

По мнението на докладчика засилването на екологичните и климатични амбиции на ОСП следва да върви ръка за ръка с предоставянето на увеличен бюджет за тази цел. В противен случай налагането на прекомерно амбициозни и сложни изисквания на земеделските стопани ще има отрицателно въздействие върху постигането на целите и резултатите на ОСП.

Докладчикът настоява за осигуряването на еднакви условия на конкуренция за земеделските стопани на единния пазар на ЕС. Земеделските стопани, развиващи дейност на вътрешния пазар на ЕС, трябва да изпълняват едни и същи, все по-високи производствени стандарти на ЕС. Затова докладчикът се обявява за пълното изравняване на равнището на директните плащания между държавите членки и настоява за приключване на процеса на изравняване на директните плащания във финансовата перспектива за периода 2021 – 2027 г. С новите цели на ОСП степента на изравняване на директните плащания, предложена от Комисията, би запазила огромни, необосновани и непоследователни неравенства в подпомагането на селскостопанските производители, развиващи дейност на единния пазар.

Докладчикът счита, че новият селскостопански резерв, създаден по ЕФГЗ, следва да представлява отделен бюджетен ред, като разходите по ЕФГЗ, планирани за тази цел в рамките на ограниченията на ЕФГЗ за текущата година от периода 2021 – 2027 г., без да се намаляват разходите за директни плащания.

Докладчикът е за възстановяване на изключването от механизма за финансова дисциплина на бенефициери, получаващи до 2 000 EUR в директни плащания. Покритието за всички селскостопански бенефициери, както е предложено от ЕК, няма да постигне целта за балансиране на разпределението на пряката подкрепа между земеделските стопанства с различен размер.

По мнението на докладчика предложението на Комисията за замяна на понастоящем обвързващото правило N+3 с правилото N+2 за отмяна на неусвоени бюджетни задължения, свързани с интервенции за развитието на селските райони, ще стесни прилагането на стратегическите планове на ОСП и ще заплаши държавите членки със загуба на средства.

Докладчикът предлага увеличение на сумата на авансите за държавите членки, за да изпълняват интервенции, финансирани от ЕЗФРСР, до 5% през първата година от прилагането на стратегическия план на ОСП, т.е. през 2021 г.

Във връзка с новия модел на изпълнение на ОСП проектът на регламент разшири списъка от случаи, в които Комисията може да суспендира плащания. Междувременно при управлението на финансирани от ОСП програми държавите членки вече се стремят да задържат и изразходват тези средства ефикасно.

По мнението на докладчика предлаганото определяне на годишни цели няма да направи ОСП по-добре насочена, а ще доведе до значително административно бреме и увеличени финансови рискове за държавите членки и земеделските стопани.

За целите на опростяването докладчикът предлага да се заличи правилото за възстановяване в член 15, което по негово мнение следва да бъде уредено с разпоредбите на акта за изпълнение, а не с правило, определено в основния акт.

Докладчикът предлага също заличаване на член 35 поради факта, че възможността за използване на резерва за изпълнение следва да зависи от резултатите, но допустимостта на разходите на ниво бенефициер не следва да са свързани със „съответстващи докладвани крайни продукти“. Този подход ще въведе важни ограничения и трудности на етапа на инструментите за програмиране и изпълнение.

По мнението на докладчика членове 37, 38 и 39 следва да бъдат заличени поради финансовите им последици за държавите членки вследствие на решения, взети едностранно от Комисията за суспендиране на плащанията. При представянето на това предложение Комисията не прецизира как такава система за изпълнение на многогодишния стратегически план би осигурила по-добро изпълнение на целите, отколкото в случая на прилагането на правилото N+3.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  В резолюцията си от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси за 2021 – 2027 г. (2018/2714(RSP) Европейският парламент изрази недоволство от факта, че предложението на Комисията от 2 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. води до намаление по отношение на общата селскостопанска политика в размер на 15%, като се противопоставя особено на всякакво радикално намаление, което има вероятност да навреди на естеството и целите на посочената политика. В този контекст той постави също така под въпрос предложението за съкращаване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с над 25%.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Като се има предвид важността на директните плащания и всички други плащания по първия стълб, както и на средствата по втория стълб за земеделските стопани, които средства имат важен принос за инвестициите и заетостта в селските райони, и като се има предвид основоположната роля на общата селскостопанска политика, драстичните съкращения, предвидени за втория стълб на ОСП, са неприемливи. Следователно е от съществено значение да се запази финансирането, разпределено за общата селскостопанска политика за периода 2021 – 2027 г. за ЕС-27, най‑малкото на равнището на бюджета за периода 2014 – 2020 г., като се бюджетира първоначалната сума за резерва за кризи в селското стопанство: 383,255 милиарда евро по цени за 2018 г. (431,946 милиарда евро по текущи цени).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Селското стопанство не трябва да понася никакви финансови затруднения в резултат на политически решения, като например оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС или финансирането на нови европейски политики.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Прагът от 2000 EUR обаче следва да се премахне. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се използват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2020 г. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години). Освен това по отношение на финансовата 2020 година е необходима втора дерогация, тъй като цялата неизползвана сума от резерва, налична в края на 2020 година, следва да бъде пренесена за 2021 година по съответния ред, предназначен за новия селскостопански резерв, без да се записва обратно в бюджетните редове, отнасящи се до директните плащания по интервенции съгласно стратегическите планове по ОСП.

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години).

Обосновка

Изключването на механизма за финансова дисциплина следва да бъде запазено за бенефициери, които получават до 2 000 EUR в директни плащания. Покритието за всички селскостопански бенефициери, както е предложено от Комисията, няма да постигне целта за балансиране на разпределението на пряката подкрепа между земеделските стопанства с различен размер. Новосъздаденият селскостопански резерв следва да представлява отделна бюджетна позиция, финансирана без намаляване на разходите за директни плащания.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Пълното изравняване на нивото на директните плащания между държавите членки е от ключово значение за гарантиране на еднакви условия на конкуренция на единния пазар на ЕС. Има необходимост от справедливо разпределение на директните плащания между държавите членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  По отношение на финансовото управление на ЕЗФРСР следва да се въведе разпоредба относно бюджетните задължения, сроковете за плащане, отмяната на бюджетни задължения и прекъсването на плащане. Интервенциите за развитие на селските райони се финансират от бюджета на Съюза на базата на поемане на задължения за извършване на годишни вноски. Държавите членки следва да могат да използват предвидените фондове на Съюза веднага след като стратегическите планове по ОСП бъдат одобрени. Поради това е необходимо да се въведе подходяща система за ограничено предварително финансиране, която да осигури непрекъснат поток на средствата с оглед на своевременното извършване на плащанията в полза на бенефициерите по интервенциите.

(22)  По отношение на финансовото управление на ЕЗФРСР, установен по отношение на съответните редове от Регламента за общоприложимите разпоредби, следва да се въведе разпоредба относно бюджетните задължения, сроковете за плащане, отмяната на бюджетни задължения и прекъсването на плащане. Интервенциите за развитие на селските райони се финансират от бюджета на Съюза на базата на поемане на задължения за извършване на годишни вноски. Държавите членки следва да могат да използват предвидените фондове на Съюза веднага след като стратегическите планове по ОСП бъдат одобрени. Поради това е необходимо да се въведе подходяща система за ограничено предварително финансиране, която да осигури непрекъснат поток на средствата с оглед на своевременното извършване на плащанията в полза на бенефициерите по интервенциите.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;

a)  природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;

Обосновка

Определянето на метеорологични явления, имащи характеристиките на природно бедствие, се основава на националното право. Определянето на степента на природните бедствия ще доведе до излишни затруднения с тълкуването.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане от съответната държава членка Комисията може по изключение да удължи посочения в първа алинея краен срок — 15 февруари, до 1 март, както е предвидено в член 63, параграф 7, втора алинея от Финансовия регламент.

По искане от съответната държава членка Комисията може да удължи посочения в първа алинея краен срок — 15 февруари, до 1 май, както е предвидено в член 63, параграф 7, втора алинея от Финансовия регламент.

Обосновка

Предлаганият четиримесечен срок за привършване, сертифициране и процедурата в Управителния комитет за доклада за изпълнението би могъл да представлява предизвикателство и би бил по-кратък от срока, определен понастоящем за докладване по стълб II. Следва да се предостави достатъчно време за събиране на информацията.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент цялата неизползвана сума по селскостопанския резерв, която е налична в края на 2020 година, се пренася за 2021 година, без да се връща в бюджетните редове, които покриват дейностите, посочени в член 5, параграф 2, буква в), и се предоставя за финансиране на селскостопанския резерв.

заличава се

Обосновка

Следва да се изостави предложението на Комисията през 2021 г. да не се върне неизползваният кризисен резерв от 2020 г. под формата на увеличени директни плащания за селскостопанските производители. Новият селскостопански резерв следва да представлява отделна бюджетна позиция (като разходите се планират за тази цел като част от лимита за 2021 г.) без намаляване на разходите за директните плащания за периода 2014 – 2020 г. Това е оправдано от естеството на изплащанията от този резерв, които следва да подкрепят пазарните механизми по следващата МФР.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Ставката на корекция се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000 EUR, които се отпускат на земеделските стопани през съответната календарна година.

Обосновка

Изключването на механизма за финансова дисциплина следва да бъде запазено за бенефициери, които получават до 2 000 EUR в директни плащания. Покритието за всички селскостопански бенефициери, както е предложено от Комисията, няма да постигне целта за балансиране на разпределението на пряката подкрепа между земеделските стопанства с различен размер. Настоящото изменение също така ще задейства необходимостта от допълнителни разходи за повторно изграждане на ИТ системите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да направят авансови плащания в размер до 50 % за интервенции по формата на директни плащания;

a)  преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да направят авансови плащания в размер до 75 % за интервенции по формата на директни плащания;

Обосновка

Би било оправдано в духа на опростяването хармонизирането на графиците и процентите за авансовите плащания между интервенциите под формата на директни плащания и интервенциите за развитие на селските райони.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е отменено, събраните суми, както и натрупаните по тях лихви, се преразпределят за други интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП. Отменените или събраните средства на Съюза обаче могат да бъдат използвани повторно от държавите членки само за финансиране на операции в областта на развитието на селските райони съгласно националния стратегически план по ОСП, и при условие че средствата не са пренасочени към операции в областта на развитието на селските райони, които са били предмет на финансова корекция.

Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е отменено, събраните суми, както и натрупаните по тях лихви, се преразпределят за други операции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП. Отменените или събраните средства на Съюза обаче могат да бъдат използвани повторно от държавите членки само за финансиране на операции в областта на развитието на селските райони съгласно националния стратегически план по ОСП, и при условие че средствата не са пренасочени към операции в областта на развитието на селските райони, които са били предмет на финансова корекция.

Обосновка

Съгласно проектозаконодателството на ЕС думата „интервенция“ означава инструмента за подкрепа (член 3, буква в) от проекта на регламент относно стратегическите планове на ОСП). Разпоредбата на член 55, предложена от Комисията, би означавала, че възстановените от бенефициера средства следва да бъдат разпределени за изпълнението на друго действие, а не да се върнат в бюджета на мярката, съгласно която са били възстановени. Не е налице съществена обосновка защо средствата, възстановени от бенефициера Х, да не бъдат използвани за операция на бенефициера Y, надлежно изпълнявана по въпросния инструмент за подкрепа.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика

Позовавания

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Збигнев Кужмюк

9.7.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджетен контрол (13.2.2019)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

(COM(2018)0393 – C8‑0247/2018 – 2018/0217(COD))

Докладчик по становище: Клаудия Шмит

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по бюджетен контрол приветства опита на Комисията да премине от модел на ОСП, основан на съответствието, към модел, основан на резултатите.

Както обаче заяви Европейската сметна палата в своето становище 7/2018, „този ход няма да премахне необходимостта от проверка на законосъобразността и редовността“. Ако в предложението на Комисията ролята на държавите членки в областта на надзора не се промени, според Сметната палата контролът на законосъобразността и редовността от сертифициращите органи вече не е задължителен. Не е ясно дали проверката на сертифициращите органи ще обхваща определения и специфични критерии за допустимост, определени в стратегическите планове по ОСП. Докладването и увереността, които Комисията получава претърпяват значителни промени. Комисията няма да получава нито статистически данни от проверки от разплащателните агенции, нито гаранция за плащанията към отделните земеделски стопани от сертифициращите органи.

В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията в крайна сметка носи отговорността за изпълнението на бюджета в сътрудничество с държавите членки, включително плащанията, извършени в рамките на държавите членки. Предложението на Комисията ще доведе до отслабване на отчетността на Комисията в това отношение.

Комисията вече няма да е в състояние да определи степента, в която плащанията са в нарушение на правилата. Предложението също така би затруднило прилагането на подхода за единен одит, най-вече поради отслабената роля на сертифициращите органи. Неотдавнашните убийства на разследващи журналисти ни напомнят, че не е време за разхлабване на веригата на контрол в ЕС по отношение на финансовите транзакции до крайните бенефициери.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез извеждането на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез приспособяване и прехвърляне на научните изследвания и иновациите от лабораториите към производителите и пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  В съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) прилагането на ОСП следва да е съгласувано с целите на сътрудничеството за развитие, включително, inter alia, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Предприетите в рамките на настоящия регламент мерки не следва да застрашават нито капацитета за производство на храни и дългосрочната продоволствена сигурност на развиващите се държави, и по-специално на най-слабо развитите държави, нито изпълнението на задълженията на Съюза съгласно Парижкото споразумение във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия.

(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия. Разплащателните агенции следва да развият ролята си в предоставянето на съвети на земеделците и да направят усилия за опростяване на процедурите и гарантиране на спазването на стандартите на европейско равнище. В допълнение, като признание на нов модел на прилагане, държавите членки трябва да създадат функционално независим орган за посредничество и обжалване, разполагащ с необходимите експертни знания и с представителство на заинтересованите страни;

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Прагът от 2000 EUR обаче следва да се премахне. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се използват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2020 г. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години). Освен това по отношение на финансовата 2020 година е необходима втора дерогация, тъй като цялата неизползвана сума от резерва, налична в края на 2020 година, следва да бъде пренесена за 2021 година по съответния ред, предназначен за новия селскостопански резерв, без да се записва обратно в бюджетните редове, отнасящи се до директните плащания по интервенции съгласно стратегическите планове по ОСП.

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Прагът от 2000 EUR обаче следва да се премахне. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. Резервът за кризи следва да бъде работещ гъвкав инструмент, който да позволи на ЕС по-добре да реагира на всякакъв вид кризи, даващи отражение върху селскостопанския сектор в целия ЕС, по-конкретно по отношение на икономиката. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се използват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2020 г. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години). Освен това по отношение на финансовата 2020 година е необходима втора дерогация, тъй като цялата неизползвана сума от резерва, налична в края на 2020 година, следва да бъде пренесена за 2021 година по съответния ред, предназначен за новия селскостопански резерв, без да се записва обратно в бюджетните редове, отнасящи се до директните плащания по интервенции съгласно стратегическите планове по ОСП.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение Комисията също следва да разполага с правомощието да спира плащанията. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да предприеме необходимите корективни действия в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение.

(30)  Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение Комисията също следва да разполага с правомощието да спира плащанията. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да предприеме необходимите корективни действия в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение. Следва да се обръща специално внимание на спазването на законодателството на Съюза в областта на околната среда, както и на ангажиментите на ЕС и на държавите членки в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на задълженията им съгласно Договора. 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Следва да се запазят основните елементи на интегрираната система, и по-специално разпоредбите относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за геопространствени или основаващи се на броя на животните заявления, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане, системата за регистрирането на самоличността на всеки бенефициер и системата за контрол и санкции. Държавите членка следва да продължат да използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, в допълнение към такива информационни технологии като системата „Галилео“ и службата EGNOS, за да се гарантира, че на цялата територия на Съюза са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката в областта на агроекологията и климата, както и за целите на действията по насърчаване използването на пълните, безплатни и свободно достъпни данни и информация, получавани от спътниците „Сентинел“ и услугите по програма „Коперник“. За тази цел интегрираната система следва да включва също така система за мониторинг на площта.

(47)  Следва да се запазят основните елементи на интегрираната система, и по-специално разпоредбите относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за геопространствени или основаващи се на броя на животните заявления, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане, системата за регистрирането на самоличността на всеки бенефициер и системата за контрол и санкции. Държавите членка следва да продължат да използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, в допълнение към такива информационни технологии като системата „Галилео“ и службата EGNOS, за да се гарантира, че на цялата територия на Съюза са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката в областта на агроекологията и климата, както и за целите на действията по насърчаване използването на пълните, безплатни и свободно достъпни данни и информация, получавани от спътниците „Сентинел“ и услугите по програма „Коперник“. За тази цел интегрираната система следва да включва също така система за мониторинг на площта. Целта на използването на такава технология следва да бъде ограничаване на случаите, в които се изискват проверки на селските стопанства, и намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. 

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Като част от системите за управление, които следва да бъдат въведени с цел прилагане на ОСП, интегрираната система следва да осигурява агрегираните данни, предоставяни в рамките на годишното докладване за качеството на изпълнението, да бъдат надеждни и проверими. Като се има предвид важността на правилното функциониране на интегрираната система, е необходимо да се определят изисквания за качество. Държавите членки следва да извършват годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. Държавите членки следва също така да предприемат мерки срещу евентуални недостатъци и ако бъде отправено искане от страна на Комисията, да изготвят план за действие.

(48)  Като част от системите за управление, които следва да бъдат въведени с цел прилагане на ОСП, интегрираната система следва да гарантира, че обобщените данни, предоставяни в рамките на годишното докладване за качеството на изпълнението, са точни, надеждни и проверими. Като се има предвид важността на правилното функциониране на интегрираната система, е необходимо да се определят изисквания за качество. Държавите членки следва да извършват годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. Държавите членки следва също така да предприемат мерки срещу евентуални недостатъци и ако бъде отправено искане от страна на Комисията, да изготвят план за действие.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  Макар че следва държавите членки да могат да определят подробностите относно санкциите, тези санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвиди минимална ставка на санкциите за допуснато за първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок процент, а наличието на умисъл — до пълно изключване от системата за плащания. За да се гарантира пропорционалността на санкциите в случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен характер и за първи път, държавите членки следва да разполагат с възможността да въведат система за ранно предупреждение.

(57)  Макар че следва държавите членки да могат да определят подробностите относно санкциите, тези санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвиди минимална ставка на санкциите за допуснато за първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок процент, а наличието на умисъл — до пълно изключване от системата за плащания. За да се гарантира пропорционалността на санкциите в случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен характер и e за първи път, държавите членки следва да разполагат с възможността да въведат система за ранно предупреждение, а бенефициерите — да имат правото да приведат личното си положение в съответствие с нормите.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69)  Ако целта на публичния контрол на използването на средствата от фондовете трябва да бъде постигната, е необходимо известна част от информацията относно бенефициерите да се предоставя на вниманието на обществеността. Тази информация следва да включва данни за самоличността на бенефициера, предоставената сума и фонда, от който е отпусната, както и за целта и естеството на съответната интервенция или мярка. Публикуването на тази информация следва да се извърши по такъв начин, че да се ограничи в най-голяма степен накърняването на правото на зачитане на личния живот на бенефициерите, както и на правото им на защита на личните данни — права, признати в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(69)  Ако целта на публичния контрол на използването на средствата от фондовете трябва да бъде постигната, е необходимо известна част от информацията относно бенефициерите да се предоставя на вниманието на обществеността. Тази информация следва да включва данни за самоличността на бенефициера, за предоставената сума и фонда, от който тя е отпусната, както и за целта и естеството на съответната интервенция или мярка, и следва да бъде публикувана в отворен и машинночетим формат. Публикуването на тази информация следва да се извърши по такъв начин, че да се ограничи в най-голяма степен накърняването на правото на зачитане на личния живот на бенефициерите, както и на правото им на защита на личните данни — права, признати в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „системи за управление“ означава органите на управление, посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия регламент, и основните изисквания на Съюза, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], включително системата за докладване, въведена за целите на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП];

б)  „системи за управление“ означава органите на управление, посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия регламент, и основните изисквания на Съюза, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], включително задълженията на държавите членки по отношение на ефективната защита на финансовите интереси на Съюза, посочени в член 57 от същия регламент, и системата за докладване, въведена за целите на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП];

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно практиките по ОСП, както и всички проучвания, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно практиките по ОСП, в това число консултации със заинтересованите страни на местно, регионално, национално и международно равнище, с експерти от академичните среди и с неправителствени организации, както и проучванията, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, за които е поискано възстановяване от Комисията, са законосъобразни и редовни. ;

г)  разходите, за които е поискано възстановяване от Комисията и по-специално за мерките, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, Регламент (ЕС) № 228/2013, Регламент (ЕС) № 229/2013 и Регламент (ЕС) 1144/2014 са законосъобразни и редовни. ;

Обосновка

От ключово значение е сертифициращите органи да предоставят становище относно всички разходи, платени на крайните бенефициери, за които е поискано възстановяване от Комисията.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сертифициращият орган разполага с необходимия технически опит. Той е оперативно независим както от разплащателната агенция и от съответния координиращ орган, така и от органа, който е акредитирал тази агенция и органите, отговарящи за прилагането и мониторинга на ОСП.

2.  Сертифициращият орган разполага с необходимия технически опит не само от гледна точка на финансово управление, но и във връзка с постигането на поставените цели за интервенции и плащания, предназначени за възнаграждаване на предоставянето на обществени блага. Всички данни и цялата информация, използвани за това сертифициращите органи да могат да гарантират, че целите и целевите стойности на ОСП действително се постигат, както и направените допускания, се предоставят по прозрачен начин, основават се на доказателства и са проверими от трети страни. Той е оперативно независим както от разплащателната агенция и от съответния координиращ орган, така и от органа, който е акредитирал тази агенция и органите, отговарящи за прилагането и мониторинга на ОСП.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите, посочени в член 5, параграф 2 и в член 6, могат да бъдат финансирани от Съюза само ако:

Разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, могат да бъдат финансирани от Съюза само ако са направени от акредитирани разплащателни агенции и:

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  са направени в съответствие с приложимите правила на Съюза, или

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква - a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аа)  що се отнася до видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП],

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  са направени в съответствие с приложимите системи на управление, без да достигат обхвата на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в националните стратегически планове по ОСП.

ii)  са направени в съответствие с приложимите системи на управление, като достигат обхвата на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в националните стратегически планове по ОСП.

Обосновка

Спазването на всички условия за допустимост за отделните бенефициери, включително тези, определени в националните стратегически планове, трябва да бъде гарантирано от разплащателните агенции в съответствие с принципа на схемата за единен одит.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея, буква в), подточка i) не се прилага за авансови плащания на бенефициери по видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Първа алинея, буква б), подточка i) не се прилага за авансови плащания на бенефициери по видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на сериозни пропуски във функционирането на системите за управление Комисията може да поиска съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка.

В случай на сериозни пропуски във функционирането на системите за управление Комисията иска, когато е необходимо, от съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на член 127 от Финансовия регламент Комисията получава увереност от работата на сертифициращите органи, посочени в член 11 от настоящия регламент, освен ако не е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на работата на сертифициращия орган за дадена финансова година, и взема предвид този факт в своята оценка на риска във връзка с необходимостта от одити на Комисията в съответната държава членка.

За целите на член 127 от Финансовия регламент Комисията може да получи увереност от работата на сертифициращите органи, посочени в член 11 от настоящия регламент, освен ако не е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на работата на сертифициращия орган за дадена финансова година, и взема предвид този факт в своята оценка на риска във връзка с необходимостта от одити на Комисията в съответната държава членка.

Обосновка

Схемата за единен одит не означава, че Комисията е длъжна да получи увереност по отношение на работата на органите на държавите членки.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първата алинея не се прилага в случаи на неспазване на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в националните стратегически планове по ОСП и националните правила.

Първата алинея не включва случаи на неспазване на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в националните стратегически планове по ОСП и националните правила.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат подходящи предпазни мерки, за да гарантират, че наложените санкции, както са посочени в параграф 1, буква г), са пропорционални и отчитат тежестта, обхвата, продължителността и повторяемостта на констатираното неспазване на условията.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Проверките на операциите, получаващи подпомагане от финансови инструменти, както са посочени в член 52 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за общоприложимите разпоредби], се извършват само на равнището на организациите, изпълняващи финансови инструменти.

Проверките на операциите, получаващи подпомагане от финансови инструменти, както са посочени в член 52 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за общоприложимите разпоредби], се извършват на равнището на организациите, изпълняващи финансови инструменти.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не се извършват проверки на равнището на ЕИБ или други международни финансови институции, в които държавата членка е акционер.

Проверки могат да се извършват също така на равнището на ЕИБ или други международни финансови институции, в които държавата членка е акционер.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията може да потърси съдействие от специализирани организации или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед на предоставянето на технически консултации на компетентните органи на държавите членки.

3.  Без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с въвеждането и прилагането на интегрираната система, при необходимост Комисията търси съдействие от специализирани организации или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед на предоставянето на технически консултации на компетентните органи на държавите членки.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки записват и съхраняват всички данни и документи относно докладваните крайни продукти, които данни са отчетени в контекста на посоченото в член 52 годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението и в отчетения напредък към постигането на целевите стойности, определени в стратегическия план по ОСП, и са подложени на мониторинг в съответствие с член 115 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Държавите членки записват и съхраняват всички данни и документи относно докладваните крайни продукти, които данни и документи са отчетени в контекста на посоченото в член 52 годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението и в напредъка, отчетен към постигането на целевите стойности, определени в стратегическия план по ОСП, и са подложени на мониторинг в съответствие с член 115 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки ограничават достъпа до наборите от данни, посочени в параграфи 3 и 4, ако той би се отразил неблагоприятно върху поверителността на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

5.  Държавите членки могат да ограничат достъпа до наборите от данни, посочени в параграфи 3 и 4, ако той би се отразил неблагоприятно върху поверителността на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да използват наличните си системи за контрол и администриране, за да гарантират спазването на правилата във връзка с предварителните условия.

Държавите членки използват наличните си системи за контрол и администриране, за да гарантират спазването на правилата във връзка с предварителните условия.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика

Позовавания

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

CONT

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Claudia Schmidt

12.7.2018

Дата на приемане

29.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ НА комисията по регионално развитие (23.1.2019)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8‑0247/2018 – 2018/0217(COD))

Докладчик по становище: Франц Богович

КРАТКА ОБОСНОВКА

В предложенията за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) се определя нов модел за осъществяване на ОСП след 2020 г. Предложеният от Европейската комисия пакет от реформи включва предложението за резолюция относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП (чиято цел е да замени настоящия хоризонтален Регламент (ЕС) № 1306/2013).

Г-н Богович е определен от комисията REGI като докладчик по становището на комисията REGI по това досие. Докладчикът е съгласен с концепцията за предложения модел за осъществяване на ОСП, който отразява повече субсидиарност и гъвкавост за държавите членки при изпълнението на политиката, така че ОСП да е по-близо до бенефициерите (повечето от които са земеделски производители).

Освен това докладчикът приветства продължаването на настоящата структура на финансиране на ОСП, която е разделена на два стълба: Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и предложената от Комисията стабилност по отношение на структурата на органите за управление.

Въпреки това докладчикът не е сигурен дали новият модел за осъществяване осигурява опростяване и по-малко бюрокрация. Вероятно ще има различни елементи на опростяване за бенефициерите на ОСП, но опростяването не е сигурно за регионалните и националните администрации, които ще трябва да изпълняват нова политика, основана на качеството на изпълнението. Г-н Богович е обезпокоен и от факта, че ще бъде трудно да се определят и наблюдават показателите за качество на изпълнението и че стратегическата им роля би могла да се разглежда в по-голяма степен като инструмент за контрол, особено към момента на годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението (член 52).

В резултат на това докладчикът предлага, наред с други важни аспекти, следните изменения в предложението на Комисията:

- тъй като мониторингът на качеството на изпълнението и логично надеждността на наличните данни също могат да усложнят изпълнението на ОСП и да променят ролята на някои органи на управление; докладчикът счита, че е важно Европейският парламент да има по-значителна роля в дискусиите, свързани с прилагането на някои разпоредби (т.е. членове 52 и 53);

- за да се осигури последователност, докладчикът счита, че някои подробности следва да бъдат част от основния акт и не са обхванати от актове за изпълнение (член 39);

- новият модел за осъществяване на ОСП не може да се прилага през 2021 г., вместо през 2023 г., и следователно е необходим по-дълъг преходен период между настоящите регламенти за ОСП и бъдещите разпоредби (член 104);

- смъртта на бенефициера, дългосрочната професионална нетрудоспособност на бенефициера и други обосновани случаи, определени от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП, следва да бъдат включени в изключенията в случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства (член 3);

- тъй като принципът на пропорционалност е един от водещите принципи във Финансовия регламент, този принцип трябва да бъде запазен в настоящите предложения – главно когато са свързани с административна тежест за земеделските стопани, компетентните органи и процедурите по акредитация (съображение 47, член 9, член 10);

На последно място, г-н Богович счита, че е от съществено значение да се запазят полезните взаимодействия между ЕЗФРСР и структурните фондове в полза на селските райони; трябва да се гарантира взаимно допълване и да се избягват всички законодателни пречки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез извеждането на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез извеждането на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство и с развитието на селските райони.

Обосновка

Развитието на селските райони като неразделна част от ОСП следва да бъде включено в целите за даване на отговор на опасенията на гражданите.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Държавите членки следва да се въздържат от добавяне на правила, които усложняват използването на ЕФГЗ и ЕЗФРСР от бенефициера.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Необходимо е да се предвиди разпоредба за акредитиране на разплащателните агенции и координиращите органи от държавите членки и за определяне на процедурите за набавяне на декларации за управлението и на годишни доклади за качеството на изпълнението, както и за получаване на сертифициране на системите за управление и мониторинг и на системите за докладване, и за заверка на годишните счетоводни отчети от независими органи. Освен това, за да се осигури прозрачността на системата от проверки, които следва да се извършват на национално равнище, особено по отношение на процедурите за разрешаване, валидиране и плащане, и за да се намалят административната и одитната тежест за Комисията и за държавите членки, когато се изисква акредитиране на всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите и структурите, на които се делегират тези отговорности, следва да бъде ограничен, като се спазват конституционните разпоредби на всяка държава членка.

(9)  Необходимо е да се предвиди разпоредба за акредитиране на разплащателните агенции и координиращите органи от държавите членки и за определяне на процедурите за набавяне на декларации за управлението и на годишни доклади за качеството на изпълнението, както и за получаване на сертифициране на системите за управление и мониторинг и на системите за докладване, и за заверка на годишните счетоводни отчети от независими органи. Разплащателните агенции следва да предлагат на земеделските стопани компенсации за плащанията, които са закъснели поради административни грешки. Освен това, за да се осигури прозрачността на системата от проверки, които следва да се извършват на национално равнище, особено по отношение на процедурите за разрешаване, валидиране и плащане, и за да се намалят административната и одитната тежест за Комисията и за държавите членки, когато се изисква акредитиране на всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите и структурите, на които се делегират тези отговорности, следва да бъде ограничен, като се спазват конституционните разпоредби на всяка държава членка.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия.

(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално или регионално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия. В отношенията си със земеделските производители разплащателните агенции следва да се стремят да опростяват процедурите.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Прагът от 2000 EUR обаче следва да се премахне. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се използват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2020 г. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години). Освен това по отношение на финансовата 2020 година е необходима втора дерогация, тъй като цялата неизползвана сума от резерва, налична в края на 2020 година, следва да бъде пренесена за 2021 година по съответния ред, предназначен за новия селскостопански резерв, без да се записва обратно в бюджетните редове, отнасящи се до директните плащания по интервенции съгласно стратегическите планове по ОСП.

(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Прагът от 2000 EUR обаче следва да се премахне. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се използват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2020 г. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел предотвратяване на прекомерна административна тежест за националните администрации и за земеделските стопани следва да се предвиди разпоредба, съгласно която възстановяване на сумите, пренесени от предходната финансова година във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, следва да не се прави, когато финансовата дисциплина се прилага за втора последователна година (година N+1) или когато общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява по-малко от 0,2% от годишния таван по ЕФГЗ.

(15)  С цел предотвратяване на прекомерна административна тежест за националните администрации и за земеделските стопани и максимално улесняване на процедурите следва да се предвиди разпоредба, съгласно която възстановяване на сумите, пренесени от предходната финансова година във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, следва да не се прави, когато финансовата дисциплина се прилага за втора последователна година (година N+1) или когато общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява по-малко от 0,2% от годишния таван по ЕФГЗ.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За да се предоставят на Комисията по-специално средства за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи и за наблюдение на селскостопанските ресурси в средносрочен и дългосрочен план, следва да се предвиди използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни данни.

(21)  За да се предоставят на Комисията по-специално средства за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи, за оценка и предоставяне на своевременна помощ в отговор на природни бедствия и за наблюдение на селскостопанските ресурси в средносрочен и дългосрочен план, следва да се предвиди използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни данни.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В съответствие със структурата и основните характеристики на новия модел за осъществяване на ОСП допустимостта на плащанията, направени от държавите членки за финансиране от Съюза, следва вече да не зависи от законосъобразността и редовността на плащанията към отделните бенефициери. Вместо това следва, що се отнася до посочените в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП] видове интервенции, плащанията на държавите членки да бъдат допустими, ако отговарят на съответстващ краен продукт и са спазени приложимите основни изисквания на Съюза.