BETÆNKNING     ***I
PDF 614kWORD 226k
15.5.2019
PE 631.923v04-00 A8-0199/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Ulrike Müller

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA Udviklingsudvalget
 UDTALELSE FRA Budgetudvalget
 UDTALELSE FRA Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE FRA Regionaludviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0393),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0247/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0199/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer og bringe forskning og innovation ud af laboratorierne og ud på marker og markeder. Den fælles landbrugspolitik bør desuden imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion.

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer, tilpasning og overførsel af forskning og innovation fra laboratorierne til marker og markeder. Den fælles landbrugspolitik bør desuden imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion og udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Det er nødvendigt, at landbruget ikke rammes af de økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger såsom den britiske udtræden af EU eller finansieringen af nye EU-politikker. Der bør tages højde for Europa-Parlamentets beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme (FFR) og egne indtægter for perioden 2021-2027 (2018/2714(RSP), hvori Parlamentet beklager, at Kommissionens forslag om FFR 2021-2027 af 2. maj 2018 ville føre til en reduktion af bevillingsniveauet for den fælles landbrugspolitik på 15 %, og erklærede, at Parlamentet i særdeleshed var modstander af enhver drastisk reduktion, der kunne forventes at være til skade for selve karakteren af og målene med denne politik. Parlamentet satte i denne forbindelse også spørgsmålstegn ved forslaget om at reducere Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med mere end 25 %.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Den fælles landbrugspolitik udgør et af Unionens bærende elementer gennem sine direkte betalinger og anden-søjle-midler til landbrugere, som bidrager betydeligt til ikke blot fødevaresikkerheden, men også til investeringer og beskæftigelse i landdistrikter. De planlagte, kraftige nedskæringer i den fælles landbrugspolitik kan ikke accepteres. Den fælles landbrugspolitik bør derfor fokusere på sine kerneaktiviteter, og den finansiering, der er afsat til den fælles landbrugspolitik for perioden 2021-2027 for EU-27, bør som minimum fastholdes på niveauet for budgettet for 2014-2020, samtidig med at det oprindelige beløb til reserven til kriser i landbrugssektoren opføres i budgettet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  I henhold til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik tage højde for målene for udviklingssamarbejdet, herunder 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og opfyldelsen af Unionens forpligtelser vedrørende reduktion af klimaforandringer i henhold til Parisaftalen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den fælles landbrugspolitiks overholdelsesorienterede gennemførelsesmodel bør tilpasses for at sikre, at der lægges større vægt på resultater og performance. Unionen bør derfor fastsætte de grundlæggende politiske målsætninger, interventionstyperne og de grundlæggende EU-krav, mens medlemsstaterne bør bære et større ansvar og i højere grad stå til regnskab for opfyldelsen af disse målsætninger. Følgelig er det nødvendigt at lægge større vægt på nærhedsprincippet, så der bedre kan tages hensyn til de lokale forhold og behov. Efter den nye gennemførelsesmodel bør medlemsstaterne derfor have ansvaret for at skræddersy deres interventioner under den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav, således at de bidrager mest muligt til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og til fastlæggelsen og udformningen af de rammer for overholdelse og kontrol, der gælder for støttemodtagerne.

(3)  Den fælles landbrugspolitiks overholdelsesorienterede gennemførelsesmodel bør tilpasses for at sikre, at der lægges større vægt på resultater og performance. Unionen bør derfor fastsætte de grundlæggende politiske målsætninger, interventionstyperne og de grundlæggende EU-krav, mens medlemsstaterne bør bære et større ansvar og i højere grad stå til regnskab for opfyldelsen af disse målsætninger. Følgelig er det nødvendigt at lægge større vægt på nærhedsprincippet og fleksibilitet, så der bedre kan tages hensyn til de lokale forhold og behov. Efter den nye gennemførelsesmodel bør medlemsstaterne derfor have ansvaret for at skræddersy deres interventioner under den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med deres specifikke behov og de grundlæggende EU-krav, således at de bidrager mest muligt til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik. Medlemsstaterne bør også fastlægge og udforme de rammer for kontrol, der gælder for støttemodtagerne, for fortsat at sikre at interventionerne i henhold til den fælles landbrugspolitiks strategiske planer stemmer overens med gældende EU-ret. Grundlæggende EU-krav, herunder god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og lovgivningsbestemte forvaltningskrav, sikrer en fælles tilgang og lige vilkår mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) / [den nye finansforordning]12, særlig bestemmelserne om delt forvaltning med medlemsstaterne, de godkendte organers funktion og budgetprincipperne, bør gælde for de interventioner og foranstaltninger, der fastsættes ved nærværende forordning.

(5)  Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 [den nye finansforordning]12, særlig bestemmelserne om delt forvaltning med medlemsstaterne, de godkendte organers funktion og budgetprincipperne, bør gælde for de interventioner og foranstaltninger, der fastsættes ved nærværende forordning.

__________________

__________________

12Forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning].

12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  En del af bestemmelserne i forordning (EU) …/…[forordningen om fælles bestemmelser1a] bør gælde denne forordning.

 

__________________

 

1a [Forordningen om fælles bestemmelser]

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Medlemsstaterne bør afstå fra at tilføje regler, der komplicerer anvendelsen af EGFL og ELFUL for støttemodtageren.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om medlemsstaternes godkendelse af betalingsorganer og koordineringsorganer og om fastlæggelse af procedurer for indhentning af forvaltningserklæringer og årlige performancerapporter, indhentning af godkendelse af forvaltnings- og overvågningssystemer samt rapporteringssystemer og indhentning af uafhængige organers godkendelse af årsregnskaber. For at sikre åbenhed i systemet af kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres på nationalt plan, især hvad angår tilladelses-, validerings- og betalingsprocedurer, og for at reducere den administrative og revisionsmæssige byrde for Kommissionen og for de medlemsstater, hvor der kræves godkendelse af hvert enkelt betalingsorgan, bør antallet af myndigheder og organer, som får overdraget dette ansvar, desuden begrænses under hensyntagen til de forfatningsmæssige bestemmelser i den enkelte medlemsstat.

(9)  Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om medlemsstaternes godkendelse af betalingsorganer og koordineringsorganer og om fastlæggelse af procedurer for indhentning af forvaltningserklæringer, årlige afstemningsrapporter og performancerapporter, indhentning af godkendelse af forvaltnings- og overvågningssystemer samt rapporteringssystemer og indhentning af uafhængige organers godkendelse af årsregnskaber. For at sikre åbenhed i systemet af kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres på nationalt plan, især hvad angår tilladelses-, validerings- og betalingsprocedurer, og for at reducere den administrative og revisionsmæssige byrde for Kommissionen og for de medlemsstater, hvor der kræves godkendelse af hvert enkelt betalingsorgan, bør antallet af myndigheder og organer, som får overdraget dette ansvar, desuden begrænses under hensyntagen til de forfatningsmæssige bestemmelser i den enkelte medlemsstat. Betalingsorganerne bør udvikle deres rolle som bedriftsrådgivere og gøre en indsats for at forenkle procedurerne for støttemodtagerne samt sikre overholdelse af standarderne på EU-niveau.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Hvis en medlemsstat godkender mere end et betalingsorgan, bør den udpege et offentligt koordineringsorgan, der skal sikre en sammenhængende forvaltning af fondene, fungere som forbindelsesled mellem Kommissionen og de forskellige godkendte betalingsorganer og sørge for, at de oplysninger, som Kommissionen anmoder om vedrørende de forskellige betalingsorganers aktiviteter, straks meddeles. Koordineringsorganet bør også træffe og koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, der konstateres på nationalt plan, og bør holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning.

(10)  Hvis en medlemsstat godkender mere end et betalingsorgan, bør den udpege et offentligt koordineringsorgan, der skal sikre en sammenhængende forvaltning af fondene, fungere som forbindelsesled mellem Kommissionen og de forskellige godkendte betalingsorganer og sørge for, at de oplysninger, som Kommissionen anmoder om vedrørende de forskellige betalingsorganers aktiviteter, straks meddeles. Koordineringsorganet bør også træffe og koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, der konstateres på nationalt eller regionalt plan, og bør holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Efter den nye gennemførelsesmodel er inddragelse af betalingsorganer, der er godkendt af medlemsstaterne, en afgørende forudsætning for at skabe rimelig sikkerhed for, at de målsætninger og mål, der er fastsat i de relevante strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, vil blive nået med de interventioner, der finansieres over EU-budgettet. Det bør derfor udtrykkeligt fastsættes i denne forordning, at kun udgifter afholdt af godkendte betalingsorganer kan godtgøres over EU-budgettet. Desuden bør de EU-finansierede udgifter til de interventioner, der er omhandlet i forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, have et tilsvarende output og være i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav og forvaltningssystemer.

(11)  Efter den nye gennemførelsesmodel er inddragelse af betalingsorganer, der er godkendt af medlemsstaterne, en afgørende forudsætning for at skabe rimelig sikkerhed for, at de målsætninger og mål, der er fastsat i de relevante strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, vil blive nået med de interventioner, der finansieres over EU-budgettet. Det bør derfor udtrykkeligt fastsættes i denne forordning, at kun udgifter afholdt af godkendte betalingsorganer kan godtgøres over EU-budgettet. Desuden bør de EU-finansierede udgifter til de interventioner, der er omhandlet i forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, have et tilsvarende output og være i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav og forvaltningssystemer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien på 2 000 EUR afskaffes. Der bør opretholdes en reserve til støtte for landbrugssektoren i tilfælde af, at landbrugsproduktionen eller -distributionen påvirkes negativt af markedsudviklingen eller en større krise. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. For i væsentlig grad at forenkle gennemførelsen for støttemodtagerne og de nationale forvaltninger bør der indføres en ordning med løbende fremføring, idet der anvendes eventuelle uudnyttede beløb i den reserve til kriser i landbrugssektoren, der etableres i 2020. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår. Desuden er det, for så vidt angår regnskabsåret 2020, nødvendigt at fastsætte endnu en undtagelse, da det samlede uudnyttede beløb fra reserven, der er til rådighed ved udgangen af 2020, bør fremføres til 2021 til den tilsvarende post i den nye landbrugsreserve, i stedet for at blive tilbageført til de budgetposter, der dækker interventioner med direkte betaling inden for rammerne af den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik.

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Den nuværende krisereserve bør revideres og styrkes med henblik på oprettelse af en EU-landbrugsreserve til kriser, et mere effektivt og fleksibelt værktøj til yderligere støtte for landbrugssektoren i tilfælde af markedsudviklingen, som sætter Unionen i stand til at reagere bedre på større kriser, der påvirker landbrugsproduktionen eller -distributionen. EU's bevillinger under reserven for landbrugskriser bør til dette formål og for at give mulighed for at udvikle sunde rammer, hvor landbrugere kan styre risici på hensigtsmæssig vis, mobiliseres til finansiering af foranstaltninger til stabilisering af markedet og de ekstraordinære foranstaltninger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1308/2013, samt foranstaltninger, der tager højde for udskiftning af de værktøjer til indkomststabilisering, der er indført af medlemsstaterne i henhold til artikel 70 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer] og stilles til rådighed for landbrugere i tilfælde af et skarpt fald i landbrugsindkomst, der overskrider sektorspecifikke niveauer forud fastsat af Kommissionen, der til dette formål bør bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  EU's landbrugskrisereserve bør oprettes i budgettet for den fælles landbrugspolitik, og det indledende beløb bør opføres i 2021 som en tilføjelse til budgetterne for EGFL og ELFUL. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår, hvilket medfører akkumulering af bevillinger til EU's landbrugskrisereserve fra det ene regnskabsår til det andet i hele programmeringsperioden.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at undgå, at de nationale forvaltninger og landbrugerne pålægges en urimelig administrativ byrde, bør det fastsættes, at godtgørelse af de beløb, der er fremført fra det foregående regnskabsår i forbindelse med anvendelse af finansiel disciplin, ikke bør finde sted, hvis der anvendes finansiel disciplin for andet år i træk (år N + 1), eller hvis de samlede bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, udgør mindre end 0,2 % af det årlige loft for EGFL.

(15)  For at undgå, at de nationale forvaltninger og landbrugerne pålægges en urimelig administrativ byrde med henblik på at forenkle procedurerne så meget som muligt samt begrænse betalingsformernes kompleksitet, bør det fastsættes, at godtgørelse af de beløb, der er fremført fra det foregående regnskabsår i forbindelse med anvendelse af finansiel disciplin, ikke bør finde sted, hvis der anvendes finansiel disciplin for andet år i træk (år N + 1), eller hvis de samlede bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, udgør mindre end 0,2 % af det årlige loft for EGFL.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Udligning af niveauet for direkte betalinger blandt medlemsstaterne er afgørende for at sikre lige vilkår på EU's indre marked. Der er et presserende behov for en rimelig fordeling af direkte betalinger mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For navnlig at gøre det muligt for Kommissionen at forvalte landbrugsmarkederne, lette overvågningen af landbrugsudgifterne og overvåge landbrugsressourcerne på mellemlang og lang sigt bør der fastsættes bestemmelser om brug af det agrometeorologiske system og erhvervelse og forbedring satellitdata.

(21)  For navnlig at gøre det muligt for Kommissionen at forvalte landbrugsmarkederne, lette overvågningen af landbrugsudgifterne, vurdere behovet for og yde rettidig hjælp i tilfælde af naturkatastrofer og overvåge de nødvendige landbrugsressourcer til produktion på mellemlang og lang sigt bør der fastsættes bestemmelser om brug af det agrometeorologiske system og erhvervelse og forbedring satellitdata.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Kommissionens overvågning af landbrugsmarkederne bør udvides til at omfatte overvågningen af handelsstrømme til og fra udviklingslande i de sektorer, der af partnerlandene er blevet udpeget som følsomme, med henblik på at sikre sammenhængen mellem resultater af handel med landbrugsprodukter under den fælles landbrugspolitik og Unionens forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I overensstemmelse med strukturen og de vigtigste kendetegn i den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør muligheden for, at medlemsstaternes betalinger kan finansieres med EU-støtte, ikke længere afhænge af lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne til de enkelte støttemodtagere. I stedet bør medlemsstaternes betalinger, for så vidt angår de interventionstyper, der er omhandlet i forordning (EU) …/… [forordningen om strategiske planer], være støtteberettigede, hvis de modsvares af et tilsvarende output og er i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav.

(25)  I overensstemmelse med strukturen og de vigtigste kendetegn i den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør muligheden for, at medlemsstaternes betalinger kan finansieres med EU-støtte, ikke længere afhænge af lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne til de enkelte støttemodtagere. I stedet bør medlemsstaternes betalinger, for så vidt angår de interventionstyper, der er omhandlet i forordning (EU) …/… [forordningen om strategiske planer], være støtteberettigede, hvis de modsvares af et tilsvarende output og er i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav. Den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør ikke fjerne medlemsstaternes forpligtelse til at kontrollere lovligheden og regelmæssigheden af udgifterne for at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Medlemsstaterne bør fremsende årsregnskaber og en årlig performancerapport om gennemførelsen af den strategiske plan til Kommissionen senest den 15. februar i år N + 1. Hvis disse dokumenter ikke fremsendes, kan Kommissionen ikke afslutte regnskaberne for det pågældende betalingsorgan eller kontrollere, om udgifterne er støtteberettigede, på baggrund af det rapporterede output; Kommissionen bør derfor have beføjelse til at suspendere de månedlige betalinger og afbryde den kvartalsvise godtgørelse, indtil dokumenterne er modtaget.

(28)  Medlemsstaterne bør fremsende årsregnskaber og den årlige afstemningsrapport senest den 15. februar i år N+1 og en performancerapport om gennemførelsen af den strategiske plan til Kommissionen senest den 15. april i andet kalenderår efter datoen for anvendelsen af denne forordning og hvert andet år derefter. Hvis disse dokumenter ikke fremsendes, kan Kommissionen ikke afslutte regnskaberne for det pågældende betalingsorgan eller kontrollere, om udgifterne er støtteberettigede, på baggrund af det rapporterede output; Kommissionen bør derfor have beføjelse til at suspendere de månedlige betalinger og afbryde den kvartalsvise godtgørelse, indtil dokumenterne er modtaget.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Der bør indføres en ny form for suspension af betalinger i tilfælde af unormalt lavt output. Hvis det rapporterede output er unormalt lavt i forhold til de anmeldte udgifter, og medlemsstaterne ikke kan give en god og forståelig begrundelse for dette, bør Kommissionen have beføjelse til, ud over at nedsætte udgifterne i regnskabsåret N-1, også at suspendere fremtidige udgifter i forbindelse med den intervention, som har givet et unormalt lavt output. En sådan suspension bør være betinget af en bekræftelse i forbindelse med den årlige afgørelse om performanceafstemning.

(29)  Der bør indføres en ny form for suspension af betalinger i tilfælde af unormalt lavt output. Hvis det rapporterede output er unormalt lavt i forhold til de anmeldte udgifter, og medlemsstaterne ikke kan give en god og forståelig begrundelse for dette, bør Kommissionen have beføjelse til, ud over at nedsætte udgifterne i regnskabsåret N-1 og efter forudgående varsling, også at suspendere fremtidige udgifter i forbindelse med den intervention, som har givet et unormalt lavt output. En sådan suspension bør være betinget af en bekræftelse i forbindelse med den årlige afgørelse om afstemning.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Kommissionen bør også have beføjelse til at suspendere betalinger i forbindelse med den flerårige performanceovervågning. I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål, der er fastlagt i den nationale strategiske plan, bør Kommissionen have beføjelse til at anmode den pågældende medlemsstat om at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan, der skal fastlægges i samråd med Kommissionen, og som indeholder klare fremskridtsindikatorer. Hvis medlemsstaten undlader at fremsende eller gennemføre handlingsplanen, eller hvis handlingsplanen er klart utilstrækkelig til at afhjælpe situationen, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere de månedlige eller mellemliggende betalinger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

(30)  I forbindelse med den flerårige performanceovervågning bør performancerapporten om de realiserede resultater og afstanden til de respektive mål som følge af de mere komplekse resultatindikatorer og den nødvendige tilpasning til den nye gennemførelsesmodel første gang fremlægges senest den 15. april andet kalenderår efter datoen for anvendelsen af denne forordning og hvert andet år derefter. I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål, der er fastlagt i den nationale strategiske plan, og af, at medlemsstaterne ikke kan fremlægge behørigt begrundede årsager dertil, bør Kommissionen have beføjelse til at anmode den pågældende medlemsstat om at fremlægge en handlingsplan, der skal fastlægges i samråd med Kommissionen. Handlingsplanen bør indeholde en beskrivelse af de nødvendige afhjælpende foranstaltninger og den forventede tidsramme for gennemførelsen. Hvis medlemsstaten undlader at fremsende eller gennemføre handlingsplanen, eller hvis det bliver åbenlyst, at handlingsplanen er klart utilstrækkelig til at afhjælpe situationen, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere de månedlige eller mellemliggende betalinger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For at etablere den finansielle forbindelse mellem de godkendte betalingsorganer og EU-budgettet bør Kommissionen årligt afslutte disse betalingsorganers regnskaber som led i den årlige finansielle regnskabsafslutning. Afgørelsen om regnskabsafslutning bør være begrænset til regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed og bør ikke omfatte udgifternes overensstemmelse med EU-retten.

(39)  For at etablere den finansielle forbindelse mellem de godkendte betalingsorganer og EU-budgettet bør Kommissionen årligt afslutte disse betalingsorganers regnskaber som led i den årlige regnskabsafslutning. Afgørelsen om regnskabsafslutning bør være begrænset til regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed og bør ikke omfatte udgifternes overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  I overensstemmelse med den nye gennemførelsesmodel bør der indføres en årlig performanceafstemning, hvor udgifternes støtteberettigelse kontrolleres på baggrund af det rapporterede output. Med henblik på at gribe ind i situationer, hvor de anmeldte udgifter ikke har et tilsvarende rapporteret output, og hvor medlemsstaterne ikke kan begrunde denne afvigelse, bør der indføres en ordning for nedsættelse af betalingerne.

(40)  I overensstemmelse med den nye gennemførelsesmodel bør der indføres en årlig afstemning, hvor udgifternes støtteberettigelse kontrolleres på baggrund af det rapporterede output. Med henblik på at gribe ind i situationer, hvor de anmeldte udgifter ikke har et tilsvarende rapporteret output, og hvor medlemsstaterne ikke kan begrunde denne afvigelse, bør der indføres en ordning for nedsættelse af betalingerne.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  For at beskytte EU-budgettets finansielle interesser bør medlemsstaterne indføre systemer, der kan sikre, at interventioner, der finansieres gennem fondene, rent faktisk har fundet sted og er gennemført korrekt, idet de eksisterende solide rammer for forsvarlig økonomisk forvaltning opretholdes. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, inddrivelse af tabte, uretmæssigt udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201315, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9516, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9617 og Rådets forordning (EU) 2017/193918. Desuden kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137119. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. For at OLAF kan udøve sine beføjelser og sikre, at tilfælde af uregelmæssigheder undersøges effektivt, bør medlemsstaterne iværksætte ordninger for rapportering til Kommissionen om uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse af de betingelser, de har fastsat i deres strategiske planer, herunder om svig, samt om deres opfølgning heraf og om opfølgningen af OLAF's undersøgelser. Medlemsstaterne bør endvidere iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at sikre en effektiv behandling af klager vedrørende fondsmidlerne.

(42)  For at beskytte EU-budgettets finansielle interesser bør medlemsstaterne indføre systemer, der kan sikre, at interventioner, der finansieres gennem fondene, rent faktisk har fundet sted og er gennemført korrekt, idet de eksisterende solide rammer for forsvarlig økonomisk forvaltning opretholdes. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, inddrivelse af tabte, uretmæssigt udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201315, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9516 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9617 og Rådets forordning (EU) 2017/193918. Desuden kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137119. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. For at OLAF kan udøve sine beføjelser og sikre, at tilfælde af uregelmæssigheder undersøges effektivt, bør medlemsstaterne iværksætte ordninger for rapportering til Kommissionen om uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse af de betingelser, de har fastsat i deres strategiske planer, herunder om svig, samt om deres opfølgning heraf og om opfølgningen af OLAF's undersøgelser. Medlemsstaterne bør endvidere iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at sikre en effektiv behandling af klager vedrørende fondsmidlerne.

__________________

__________________

15Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

15Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

16Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

16Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

17Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

17Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

18Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

18Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

19Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

19Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a)  Der bør for at sikre lige konkurrencevilkår for støttemodtagere i forskellige medlemsstater indføres visse generelle bestemmelser om kontrol og sanktioner på EU-plan.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  De vigtigste eksisterende elementer i det integrerede system bør opretholdes, særlig bestemmelserne om et system til identifikation af landbrugsparceller, en ordning med geospatiale støtteansøgninger og en dyrebaseret ansøgningsordning, et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, et system til registrering af støttemodtagere og en kontrol- og sanktionsordning. Medlemsstaterne bør fortsat anvende data og information, der tilvejebringes gennem Copernicusprogrammet, foruden informationsteknologier som f.eks. Galileo og EGNOS, for at sikre, at der er omfattende og sammenlignelige data til rådighed i hele Unionen med henblik på at overvåge landbrugs-, miljø- og klimapolitikkerne og fremme anvendelsen af komplette, gratis og åbne data og oplysninger, der indsamles via Copernicus' Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette formål bør det integrerede system også omfatte et arealovervågningssystem.

(47)  De vigtigste eksisterende elementer i det integrerede system, herunder det tidlige varslingssystem, bør opretholdes på et passende niveau, særlig bestemmelserne om et system til identifikation af landbrugsparceller, en ordning med geospatiale støtteansøgninger og en dyrebaseret ansøgningsordning, et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, et system til registrering af støttemodtagere og en kontrol- og sanktionsordning, samtidig med at der tages behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet og nødvendigheden af ikke at pålægge landbrugere og administrationsorganer unødige administrative byrder. Medlemsstaterne bør fortsat anvende data og information, der tilvejebringes gennem Copernicusprogrammet, foruden informationsteknologier som f.eks. Galileo og EGNOS, for at sikre, at der er omfattende og sammenlignelige data til rådighed i hele Unionen med henblik på at overvåge landbrugs-, miljø- og klimapolitikkerne og fremme anvendelsen af komplette, gratis og åbne data og oplysninger, der indsamles via Copernicus' Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette formål bør det integrerede system også omfatte et arealovervågningssystem, som kan begrænse de tilfælde, hvor der er behov for inspektioner på bedriften, og reducere den administrative byrde for landbrugerne.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Det integrerede system bør, som et led i de forvaltningssystemer, der skal være på plads med henblik på gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, sikre, at de aggregerede data, der fremlægges i den årlige performancerapport, er pålidelige og kontrollerbare. I betragtning af, hvor vigtigt det er at have et velfungerende integreret system, er det nødvendigt at fastsætte kvalitetskrav. Medlemsstaterne bør gennemføre en årlig kvalitetsvurdering af systemet til identifikation af landbrugsparceller, ordningen med geospatiale støtteansøgninger og den dyrebaserede ansøgningsordning samt arealovervågningssystemet. De bør også afhjælpe eventuelle mangler og, hvis Kommissionen anmoder om det, opstille en handlingsplan.

(48)  Det integrerede system bør, som et led i de forvaltningssystemer, der skal være på plads med henblik på gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, sikre, at de aggregerede data, der fremlægges i rapporterne, er pålidelige og kontrollerbare. I betragtning af, hvor vigtigt det er at have et velfungerende integreret system, er det nødvendigt at fastsætte kvalitetskrav. Medlemsstaterne bør gennemføre en årlig kvalitetsvurdering af systemet til identifikation af landbrugsparceller, ordningen med geospatiale støtteansøgninger og den dyrebaserede ansøgningsordning samt arealovervågningssystemet. De bør også afhjælpe eventuelle mangler og, hvis Kommissionen anmoder om det, opstille en handlingsplan.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  I betragtning af den internationale struktur inden for handel med landbrugsprodukter og for at sikre et velfungerende indre marked er det nødvendigt, at der tilrettelægges et samarbejde mellem medlemsstaterne. Det er også nødvendigt, at der på EU-plan etableres et centralt register over de støttemodtagende eller betalingspligtige virksomheder, der er etableret i tredjelande.

(53)  I betragtning af den internationale struktur inden for handel med landbrugsprodukter og for at sikre et velfungerende indre marked og overholdelse af EU's forpligtelser til udviklingsvenlig politikkohærens er det nødvendigt, at der tilrettelægges et samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og tredjelandene. Det er også nødvendigt, at der på EU-plan etableres et centralt register over de støttemodtagende eller betalingspligtige virksomheder, der er etableret i tredjelande. Et sådant register bør endvidere bidrage til at påpege manglende sammenhænge mellem gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og målene for Unionens eksterne politikker. Det vil bidrage til tilsynet med gennemførelsen af målsætningerne under den fælles landbrugspolitik som fastsat i forordning (EU) nr. …/… [forordningen om strategiske planer], da det vil tage højde for evalueringen af indvirkningerne af virksomheder, der er etableret i tredjelande, på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og på Unionens udviklingsmål som fastsat i artikel 208 i TEUF.

Begrundelse

I håbet om at indgå i et fornuftigt og effektivt samarbejde med tredjelande fremmer Kommissionen sin dialog med partnerlande om ethvert aspekt, der har en indvirkning på deres udviklingsproces, hvad enten det sker direkte inden for rammerne af Unionens politik eller ej. Input fra Unionens partnere har til formål at klarlægge og afhjælpe manglende sammenhænge i EU-politikker, og indsamling og udveksling af data fremmer denne proces.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Konditionalitet er et vigtigt element i den fælles landbrugspolitik, navnlig i forbindelse med miljø- og klimaaspekter, men også med hensyn til folkesundheds- og dyrevelfærdsaspekter. Dette indebærer, at der bør foretages kontrol og om nødvendigt anvendes sanktioner for at sikre, at konditionalitetssystemet virker i praksis. For at skabe lige konkurrencevilkår for støttemodtagere i forskellige medlemsstater bør der indføres visse generelle bestemmelser om kontrol og sanktioner i konditionalitetssystemet på EU-plan.

(55)  Konditionalitet er et vigtigt element i den fælles landbrugspolitik, idet det sikrer, at betalingerne opnår en høj grad af bæredygtighed, og at der skabes lige konkurrencevilkår for landbrugere i og på tværs af medlemsstaterne, navnlig i forbindelse med miljø- og klimaaspekter, men også med hensyn til folkesundhed og dyrevelfærd. Dette indebærer, at der bør foretages kontrol og om nødvendigt anvendes sanktioner for at sikre, at konditionalitetssystemet virker i praksis. For at sikre sådanne lige konkurrencevilkår for støttemodtagere i forskellige medlemsstater bør der på EU-plan indføres visse generelle bestemmelser om konditionalitet samt kontrol og sanktioner i forbindelse med manglende overholdelse.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte nærmere bestemmelser om sanktioner; disse bør være forholdsmæssige og effektive og have afskrækkende virkning og bør ikke tilsidesætte andre sanktioner, der er fastlagt i EU-retten eller national lovgivning. For at sikre, at medlemsstaternes tilgang er effektiv og sammenhængende, bør der på EU-plan fastsættes en minimumssats for sanktioner for manglende overholdelse, der forekommer for første gang på grund af forsømmelighed, mens gentagelser bør medføre en højere sanktionssats, og forsætlig manglende overholdelse bør kunne resultere i fuldstændig udelukkelse fra betaling. For at sikre, at sanktionerne er forholdsmæssige i tilfælde, hvor den manglende opfyldelse er af mindre alvorlig karakter og forekommer for første gang, bør det være muligt for medlemsstaterne at indføre et system for tidlig varsling.

(57)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte nærmere bestemmelser om sanktioner; disse bør være forholdsmæssige og effektive og have afskrækkende virkning og bør ikke tilsidesætte andre sanktioner, der er fastlagt i EU-retten eller national lovgivning. For at sikre, at medlemsstaternes tilgang er effektiv og sammenhængende, bør der på EU-plan fastsættes minimumssatser for sanktioner. Sådanne satser bør gælde i tilfælde af manglende overholdelse, der forekommer for første gang på grund af forsømmelighed, mens gentagelser bør medføre en højere sanktionssats, og forsætlig manglende overholdelse bør potentielt resultere i fuldstændig udelukkelse fra betaling. For at sikre, at sanktionerne er forholdsmæssige i tilfælde, hvor den manglende opfyldelse er af mindre alvorlig karakter og forekommer for første gang, bør medlemsstaterne indføre et system for tidlig varsling, som underretter støttemodtageren om forpligtelsen til at træffe korrigerende foranstaltninger og give dem mulighed for at afhjælpe den manglende overholdelse. Der bør ikke indføres administrative sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse som følge af force majeure eller simpel forsømmelse eller på grund af åbenlyse fejl anerkendt af den kompetente eller en anden myndighed.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Offentliggørelse af de nævnte oplysninger sammen med de generelle oplysninger som fastsat i denne forordning skaber større åbenhed omkring brugen af EU-midler som led i den fælles landbrugspolitik og bidrager således til at gøre denne politik mere synlig og skabe større forståelse herfor. Hermed får borgerne bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen, og forvaltningen opnår en større legitimitet og bliver mere effektiv og mere ansvarlig over for borgerne. Desuden vil borgerne også blive gjort opmærksomme på konkrete eksempler på offentlige goder, som kommer fra landbruget, og dette vil kunne gøre statsstøtten til landbrugssektoren mere legitim.

(71)  Offentliggørelse af de nævnte oplysninger sammen med de generelle oplysninger som fastsat i denne forordning skaber større åbenhed omkring brugen af EU-midler som led i den fælles landbrugspolitik og bidrager således til at gøre denne politik mere synlig og skabe større forståelse herfor. Hermed får borgerne bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen, og forvaltningen opnår en større legitimitet og bliver mere effektiv og mere ansvarlig over for borgerne. Desuden vil borgerne også blive gjort opmærksomme på konkrete eksempler på offentlige goder, som kommer fra landbruget, og dette vil kunne gøre EU- og statsstøtten til landbrugssektoren mere legitim.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "forvaltningssystemer": de forvaltningsorganer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i denne forordning, og de grundlæggende EU-krav, der er fastsat i denne forordning og i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], herunder den rapporteringsordning, der er indført med henblik på den årlige performancerapport, der er omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]

b)  "forvaltningssystemer": de forvaltningsorganer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i denne forordning, og de grundlæggende EU-krav, der er fastsat i denne forordning og i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], herunder medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser, jf. artikel 57 i nærværende forordning, den rapporteringsordning der er indført med henblik på den årlige afstemningsrapport, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, og den performancerapport, der er omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer] ("performancerapporten")

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "outputindikator": outputindikator som defineret i artikel 2, nr. 12, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  "resultatindikator": resultatindikator som defineret i artikel 2, nr. 13, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  "alvorlig mangel": alvorlig mangel som defineret i artikel 2, nr. 30, i forordning (EU).../... [forordningen om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  "bemyndiget organ": bemyndiget organ som defineret i artikel 2, nr. 7, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ce)  "handlingsplan": en handlingsplan i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, og artikel 40, stk. 1, i denne forordning.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  støttemodtagerens død

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften

a)  en naturkatastrofe eller et vejrfænomen, der i væsentlig grad berører bedriften

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  støttemodtagerens uarbejdsdygtighed i længere tid

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  markedsrelaterede omstændigheder, der i væsentlig grad berører bedriften

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke

b)  ødelæggelse af stalde på bedriften

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en epizooti eller en plantesygdom, der rammer henholdsvis hele støttemodtagerens besætning eller en del af denne eller alle støttemodtagerens afgrøder eller en del af disse

c)  en epizooti, en plantesygdom eller en planteskadegører, der rammer henholdsvis hele støttemodtagerens besætning eller en del af denne eller alle støttemodtagerens afgrøder eller en del af disse

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan anvende stk. 1, litra a), på en gruppe af landbrugsbedrifter, som er påvirket af den samme naturkatastrofe eller det samme vejrfænomen.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ELFUL gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Unionen. ELFUL finansierer Unionens finansielle bidrag til de interventioner til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af den strategiske plan som omhandlet i afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

ELFUL gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Unionen. ELFUL finansierer Unionens finansielle bidrag til de interventioner til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af den strategiske plan som omhandlet i afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer] og foranstaltninger i henhold til denne forordnings artikel 112.

Begrundelse

ELFUL bør også finansiere foranstaltninger vedrørende teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fondene kan hver især på initiativ af Kommissionen og/eller på dennes vegne, direkte finansiere aktiviteter vedrørende forberedelse, overvågning, administrativ og teknisk støtte, samt foranstaltninger vedrørende evaluering, revision og kontrol, som er nødvendige for gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. Der kan navnlig være tale om følgende:

Fondene kan hver især på initiativ af Kommissionen og/eller på dennes vegne, direkte finansiere øgedeaktiviteter vedrørende forberedelse, overvågning, administrativ og teknisk støtte, samt foranstaltninger vedrørende evaluering, revision og kontrol, som er nødvendige for gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. Det bidrag fra ELFUL, der er omhandlet i artikel 86, stk. 3, i forordning (EU) .../... [forordningen om den strategiske plan], skal tage hensyn til forøgelsen i administrativ kapacitet, hvad angår de nye forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaten. Der kan navnlig være tale om følgende:

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  undersøgelser af den fælles landbrugspolitik og evaluering af foranstaltninger, der finansieres af fondene, herunder forbedring af evalueringsmetoder og informationsudveksling om praksis på området for den fælles landbrugspolitik, samt undersøgelser foretaget i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

f)  undersøgelser af den fælles landbrugspolitik og evaluering af foranstaltninger, der finansieres af fondene, herunder forbedringen af evalueringsmetoder og informationsudvekslingen om bedste praksis på området for den fælles landbrugspolitik med samråd med de relevante interessenter, samt undersøgelser foretaget i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  bidraget til foranstaltninger vedrørende udbredelse af oplysninger, bevidstgørelse, fremme af samarbejde og udveksling af erfaringer på EU-niveau, som gennemføres i forbindelse med interventioner til udvikling af landdistrikterne, herunder netværkssamarbejde mellem de berørte parter

h)  bidraget til foranstaltninger vedrørende udbredelse af oplysninger, bevidstgørelse, fremme af samarbejde og udveksling af erfaringer med de relevante interessenter på EU-niveau, som gennemføres i forbindelse med interventioner til udvikling af landdistrikterne, herunder netværkssamarbejde mellem de berørte parter

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Kompetent myndighed

 

1.  Medlemsstaterne udpeger en myndighed på ministerielt plan til at være ansvarlig for:

 

a)  udstedelse, undersøgelse og tilbagetrækning af godkendelsen af betalingsorganer som omhandlet i artikel 9, stk. 2

 

b)  udstedelse, undersøgelse og tilbagetrækning af godkendelsen af koordineringsorganet som omhandlet i artikel 10

 

c)  udpegelse og tilbagetrækning af certificeringsorganet som omhandlet i artikel 11

 

d)  udførelsen af de opgaver, der pålægges den kompetente myndighed i henhold til dette kapitel, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

 

2.  På grundlag af en undersøgelse af de kriterier, som skal vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, træffer den kompetente myndighed ved en formel retsakt beslutning om:

 

a)  udstedelsen eller efter en undersøgelse tilbagetrækningen af godkendelsen af betalingsorganet eller koordineringsorganet

 

b)  udpegelsen af certificeringsorganet og ophævelse af samme.

 

Den kompetente myndighed underretter snarest muligt Kommissionen om godkendelsen eller udpegelsen af betalingsorganerne, koordineringsorganet og certificeringsorganet og om ophævelsen heraf.

 

Kommissionen fremmer udveksling af bedste praksis om drift af forvaltningssystemerne medlemsstaterne imellem.

(Se ordlyden til den tidligere artikel 9)

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betalingsorganer og koordineringsorganer

Betalingsorganer

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betalingsorganer er instanser eller organer i medlemsstaterne, som er ansvarlige for forvaltning og kontrol af udgifter som omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6.

Betalingsorganer er instanser eller organer i medlemsstaterne eller, hvor det er relevant, i regioner, som er ansvarlige for forvaltning og kontrol af udgifter som omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne godkender som betalingsorganer instanser eller organer, der har en administrativ organisation og et internt kontrolsystem, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne er lovlige og formelt rigtige og behørigt dokumenterede. Med henblik på dette skal betalingsorganerne opfylde de minimumsbetingelser for godkendelse for så vidt angår interne forhold, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning, som Kommissionen fastlægger i medfør af artikel 10, stk. 1, litra a).

Medlemsstaterne godkender som betalingsorganer instanser eller organer, der har en administrativ organisation og et internt kontrolsystem, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne er lovlige og formelt rigtige og behørigt dokumenterede. Med henblik på dette skal betalingsorganerne opfylde de minimumsbetingelser for godkendelse for så vidt angår interne forhold, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning, som Kommissionen fastlægger i medfør af artikel 12, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Godkendelsen af betalingsorganer for perioden 2014-2020 fremføres til programmeringsperioden 2021-2027, forudsat at de har underrettet den kompetente myndighed om, at de er i overensstemmelse med godkendelseskriterierne, og medmindre en undersøgelse i henhold til artikel 12, stk. 2, første afsnit, litra a), viser, at dette ikke er tilfældet.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger ikke flere nye betalingsorganer efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne kan udpege nye betalingsorganer efter [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] under forudsætning af, at

 

a)  antallet af godkendte betalingsorganer ikke stiger i forhold til situationen pr. 31. december 2019 eller

 

b)  de nye betalingsorganer udnævnes på grundlag af en administrativ omstrukturering i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i forordning (EU, Euratom) 2018/... [den nye finansforordning] ("finansforordningen") udarbejder den person, der er ansvarlig for det godkendte betalingsorgan, senest den 15. februar i året efter det pågældende regnskabsår, følgende, som sendes til Kommissionen:

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ("finansforordningen") udarbejder den person, der er ansvarlig for det godkendte betalingsorgan, senest den 15. februar i året efter det pågældende regnskabsår, følgende, som sendes til Kommissionen:

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  årsregnskaberne for de udgifter, der er afholdt til udførelsen af de opgaver, der er overdraget til deres godkendte betalingsorgan, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 5, litra a), ledsaget af de oplysninger, der er nødvendige for regnskabernes afslutning i henhold til artikel 51

a)  årsregnskaberne for de udgifter, der er afholdt til udførelsen af de opgaver, der er overdraget til deres godkendte betalingsorgan, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 5, litra a), ledsaget af de oplysninger, der er nødvendige for regnskabernes afslutning i henhold til artikel 51, stk. 1:

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den årlige performancerapport, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, og som viser, at udgifterne er afholdt i henhold til artikel 35

b)  den årlige afstemningsrapport, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, som indeholder oplysninger om faktisk opnåede output og afholdte udgifter, og som viser, at udgifterne er afholdt i henhold til artikel 35

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at de etablerede forvaltningssystemer fungerer korrekt og giver de nødvendige garantier vedrørende de outputs, der indberettes i den årlige performancerapport, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 6, litra b) og c),

ii)  at de etablerede interne kontrolsystemer fungerer korrekt, og at de grundlæggende EU-krav overholdes, idet de, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 6, litra b) og c), giver de nødvendige garantier vedrørende de outputs, der indberettes i den årlige afstemningsrapport, og at de typer af interventioner, som er omtalt i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], stemmer overens med fællesskabsretten

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den årlige afstemningsrapport forelægges første gang … [to år efter datoen for anvendelse af denne forordning] og derefter hvert efterfølgende år til og med 2030. Den første rapport skal dække de første to regnskabsår efter … [året for datoen for anvendelse af denne forordning]. Hvad angår direkte betalinger som omhandlet i kapitel II i afsnit III i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], dækker rapporten kun regnskabsår … [året efter datoen for anvendelse af denne forordning].

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Den person, der er ansvarlig for det akkrediterede betalingsorgan, udarbejder og tilsender Kommissionen performancerapporten ved brug af de i artikel 129 omhandlede data, som indikerer fremskridtene hen imod opfyldelsen af målene som fastsat i den fælles landbrugspolitiks nationale strategiske plan og som i gennemførligt omfang indbefatter rapportering om indvirkninger, senest den 15. april i andet kalenderår efter … [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] og derefter hvert andet år.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der godkendes mere end ét betalingsorgan, udpeger medlemsstaten et offentligt koordineringsorgan, som det pålægger følgende opgaver:

udgår

a)  at indsamle de oplysninger, der skal forelægges Kommissionen, og at fremsende disse oplysninger til Kommissionen

 

b)  at forelægge den årlige performancerapport, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1

 

c)  at træffe eller koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art og holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning

 

d)  at fremme og sikre harmoniseret anvendelse af EU-reglerne.

 

Koordineringsorganet skal med henblik på behandling af de finansielle oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a), være specielt godkendt af medlemsstaterne.

 

Den årlige performancerapport, som koordineringsorganet skal forelægge, skal være omfattet af den udtalelse, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, og den fremsendes sammen med en forvaltningserklæring, som vedrører hele rapporten.

 

(Flyttet til artikel 10a, nye "Koordineringsorganer")

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

udgår

Kompetent myndighed

 

1.  Medlemsstaterne udpeger en myndighed på ministerielt plan til at være ansvarlig for:

 

a)  udstedelse, undersøgelse og tilbagetrækning af godkendelsen af betalingsorganer som omhandlet i artikel 8, stk. 2

 

b)  godkendelse af koordineringsorganet som omhandlet i artikel 8, stk. 4

 

c)  udpegelse af certificeringsorganet som omhandlet i artikel 11

 

d)  udførelsen af de opgaver, der pålægges den kompetente myndighed i henhold til dette kapitel.

 

2.  Den kompetente myndighed træffer på grundlag af en vurdering af de godkendelseskriterier, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 10, stk. 1, litra a), afgørelse ved en formel retsakt om udstedelse eller, efter undersøgelse, om tilbagetrækning af betalingsorganets og koordineringsorganets godkendelse. Den kompetente myndighed informerer straks Kommissionen om de godkendelser, der er udstedt og trukket tilbage.

 

(Flyttet til ny artikel 7a)

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Koordineringsorganer

 

1.  Hvis der godkendes mere end ét betalingsorgan, udpeger medlemsstaten et offentligt koordineringsorgan, som det pålægger følgende opgaver:

 

a)  at indsamle de dokumenter, data og oplysninger, der skal forelægges Kommissionen, og at fremsende disse oplysninger til Kommissionen

 

b)  at fremlægge årsregnskabet, den årlige afstemningsrapport som omhandlet i artikel 51, stk. 2, og performancerapporten, ved at kondensere og sammenholde oplysninger og dokumenter indsendt af betalingsorganerne

 

c)  at træffe eller koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art og holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning

 

d)  at sikre harmoniseret anvendelse af EU-reglerne.

 

Koordineringsorganet skal med henblik på behandling af de finansielle oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra a), være specielt godkendt af medlemsstaterne.

 

Den årlige performanceafstemningsrapport, som koordineringsorganet skal forelægge, skal være omfattet af anvendelsesområdet for den i artikel 11, stk. 1, omhandlede udtalelse, og den skal fremsendes sammen med en forvaltningserklæring, som vedrører hele rapporten.

(Se formuleringen i artikel 8, stk. 4)

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En medlemsstat, der udpeger mere end ét certificeringsorgan, skal dog også udpege et offentligt certificeringsorgan på nationalt plan med ansvar for koordinering.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  om performancerapporteringen om outputindikatorerne med henblik på den årlige performanceafstemning, jf. artikel 52, og om performancerapporteringen om resultatindikatorerne med henblik på den flerårige performanceovervågning, jf. artikel 115 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], er korrekt og viser, at artikel 35 i nærværende forordning efterleves

c)  om rapporteringen om output med henblik på den årlige afstemning, jf. artikel 51, stk. 2, er korrekt og viser, at artikel 35 i nærværende forordning efterleves

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  om udgifterne til foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 1308/2013, hvortil der er søgt om godtgørelse fra Kommissionen, er lovlige og formelt rigtige. ;

d)  om rapporteringen med henblik på den flerårige performanceovervågning, jf. artikel 115 og 121 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], som afspejler de gennemførte transaktioner og de fremskridt, der er gjort med hensyn til at opfylde målsætningerne i den nationale strategiske plan, er korrekt

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  om udgifterne til de typer af interventioner, der er omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer] er i overensstemmelse med gældende EU-ret

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  udgifterne til de foranstaltninger, der er fastsat i nr. 1308/2013, forordning (EU) nr. 228/2013, forordning (EU) nr. 229/2013 og forordning (EU) nr. 1144/2014, hvortil der er søgt om godtgørelse fra Kommissionen, er lovlige og formelt rigtige.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det skal ligeledes fremgå af denne udtalelse, om undersøgelsen har rejst tvivl om de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen som omhandlet i artikel 8, stk. 3, litra c).

Det skal ligeledes fremgå af denne udtalelse, om undersøgelsen har rejst tvivl om de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen som omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra c).

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Certificeringsorganet råder over den fornødne tekniske ekspertise. Det fungerer uafhængigt af både det pågældende betalingsorgan og koordineringsorgan og den myndighed, som har godkendt dette organ og de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen og overvågningen af den fælles landbrugspolitik.

2.  Certificeringsorganet råder over den fornødne tekniske ekspertise ikke alene ud fra hensynet til økonomisk forvaltning, men også i relation til at vurdere, om de tilsigtede målsætninger for interventionerne er nået. Alle data og oplysninger, der bruges til at gøre det muligt for certificeringsorganerne at give sikkerhed for, at målene er nået, samt antagelser, stilles til rådighed på en gennemsigtig måde. Det fungerer uafhængigt af både det pågældende betalingsorgan og koordineringsorgan og den myndighed, som har godkendt dette organ og de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen og overvågningen af den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter regler vedrørende certificeringsorganernes opgaver, herunder den kontrol, der skal foretages, og de organer, der skal kontrolleres, og vedrørende de attester og rapporter, der sammen med de ledsagende dokumenter skal udarbejdes af disse organer.

udgår

Ved disse gennemførelsesretsakter fastsættes der ligeledes bestemmelser om:

 

a)  de revisionsprincipper, som certificeringsorganernes udtalelser bygger på, herunder en vurdering af risici, intern kontrol og påkrævet niveau for revisionsbevis

 

b)  de revisionsmetoder, som certificeringsorganerne skal bruge under hensyn til internationale revisionsstandarder for at afgive deres udtalelser.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

 

(Tekst flyttes til den nye artikel 12a, Kommissionens beføjelser, tidligere artikel 10)

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når medlemsstaternes kompetente myndigheder har udpeget de certificeringsorganer, der er omhandlet i denne artikel, og har underrettet Kommissionen herom, skal Kommissionen senest et år efter … [anvendelsesdatoen for denne forordning] og igen senest fire år derefter forelægge Europa-Parlamentet en omfattende liste med alle sådanne organer.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det årlige loft for udgifterne under EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der er fastsat for fonden i forordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Det årlige loft for udgifterne under EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der er fastsat for fonden i forordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final], som fastsætter de individuelle grænser for medlemsstaterne.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at der er grænser for betalingerne til medlemsstaterne, for at udelukke, at de medlemsstater, der anvender midlerne først, får mest.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Kommissionens beføjelser

 

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om:

 

a)  minimumsbetingelserne for godkendelse af betalingsorganer som omhandlet i artikel 9, stk. 2, og af koordineringsorganer som omhandlet i artikel 10, stk. 4

 

b)  betalingsorganernes forpligtelser, hvad angår offentlig intervention, samt reglerne vedrørende de forvaltnings- og kontrolopgaver, de skal varetage

 

c)  procedurerne for udstedelse, tilbagetrækning og undersøgelse af betalingsorganers og koordineringsorganers godkendelse og for udpegelse og ophævelse af certificeringsorganer samt procedurerne for tilsynet med godkendelsen af betalingsorganer under hensyntagen til proportionalitetsprincippet

 

d)  det arbejde og den kontrol, der ligger til grund for betalingsorganernes forvaltningserklæring som omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra c)

 

e)  koordineringsorganets funktionsmåde og meddelelse af oplysninger til Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 4.

 

2.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 til supplering af denne forordning, der fastsætter regler vedrørende certificeringsorganernes opgaver, herunder den kontrol, der skal foretages, og de organer, der skal kontrolleres, og vedrørende de attester og rapporter, der sammen med de ledsagende dokumenter skal udarbejdes af disse organer.

 

Disse delegerede retsakter fastsætter endvidere følgende:

 

a)  de revisionsprincipper, som certificeringsorganernes udtalelser bygger på, herunder en vurdering af risici, intern kontrol og påkrævet niveau for revisionsbevis og

 

b)  de revisionsmetoder, som certificeringsorganerne skal bruge under hensyntagen til internationale revisionsstandarder for at afgive deres udtalelser, som kan omfatte muligheden for betalingsorganernes kontrol på stedet.

(Se ordlyden af den tidligere artikel 10 og også artikel 11, stk. 3)

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der oprettes ved begyndelsen af hvert år under EGFL en reserve med det formål at yde yderligere støtte til landbrugssektoren til markedsforvaltning eller -stabilisering eller i tilfælde af kriser, der påvirker landbrugsproduktionen eller -distributionen ("landbrugsreserven").

Der oprettes en EU-landbrugskrisereserve ("krisereserven") i budgettet for den fælles landbrugspolitik med det formål at yde yderligere støtte til landbrugssektoren til markedsforvaltning eller -stabilisering og til omgående reaktion i tilfælde af kriser, der påvirker landbrugsproduktionen eller -distributionen.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bevillingerne til landbrugsreserven opføres direkte på EU-budgettet.

Bevillingerne til krisereserven opføres direkte på EU-budgettet og kommer til udbetaling det eller de år, hvor der er behov for yderligere støtte, til finansiering af følgende foranstaltninger:

 

a)   foranstaltninger til stabilisering af landbrugsmarkeder som omhandlet i artikel 8-21 i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

b)  ekstraordinære foranstaltninger som omhandlet i kapitel I, del V i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

c)  foranstaltninger til supplering af indkomststabiliseringsinstrumenterne omhandlet i artikel 70 i forordning (EU) ... / ... [forordningen om strategiske planer] i tilfælde, hvor der indtræffer markedskriser med større hyppighed end den forud fastsatte sektorspecifikke tærskel.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 for at supplere nærværende artikel og fastlægge de sektorspecifikke tærskler, som skal opfyldes for at udløse suppleringsforanstaltninger for de sektorspecifikke indkomststabiliseringsinstrumenter som omhandlet i stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Midlerne fra landbrugsreserven stilles til rådighed for foranstaltninger i henhold til artikel 8-21 og artikel 219, 220 og 221 i forordning EU nr. 1308/2013 i det eller de år, hvor der er behov for yderligere støtte.

udgår

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der oprettes i 2021 et indledende beløb på 400 000 000 EUR i løbende priser som en tilføjelse til EGFL- og ELFUL-budgettet.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Landbrugsreserven skal mindst udgøre 400 mio. EUR i løbende priser i begyndelsen af hvert år i perioden 2021-2027. Kommissionen kan under hensyntagen til de disponible bevillinger under EGFL i løbet af året justere landbrugsreservens størrelse, hvis det er påkrævet i lyset af markedsudviklingen eller -perspektiverne i det pågældende eller det efterfølgende år.

I begyndelsen af hvert år i perioden 2021-2027 skal størrelsen af EU's landbrugskrisereserves mindst være lig det oprindelige beløb afsat til 2021, med mulighed for stigninger i perioden op til et loft på 1 500 000 000 EUR i løbende priser, uden at dette dog foregriber relevante beslutninger, som budgetmyndigheden træffer.

 

Størrelsen af EU's landbrugskrisereserve justeres under den årlige budgetprocedure eller i løbet af året, hvis det er påkrævet i lyset af kriseudviklingen eller -perspektiverne for det pågældende eller de efterfølgende år og under hensyntagen til de disponible indtægter, som er tildelt EGFL eller tilgængelige marginer under EGFL's underloft.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af at disse disponible bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan finansiel disciplin tages i anvendelse for at finansiere krisereserven indtil niveauet for det oprindelige beløb, der er nævnt i første afsnit.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 2, litra d), fremføres bevillinger til landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i de følgende regnskabsår.

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 2, litra d), fremføres bevillinger til krisereserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, uden tidsbegrænsning til finansiering af krisereserven i de følgende regnskabsår.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 2, litra d), fremføres desuden det samlede uudnyttede beløb i landbrugsreserven, som er til rådighed ved udgangen af 2020, til 2021, uden at beløbet tilbageføres til de budgetposter, som dækker de aktioner, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til rådighed til finansiering af landbrugsreserven.

udgår

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter en tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de interventioner med direkte betalinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i nærværende forordning, og for Unionens finansielle bidrag til de særlige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra f), i nærværende forordning, og som der ydes støtte til i henhold til kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 og kapitel IV i forordning (EU) nr. 229/2013, når prognoserne for finansieringen af de interventioner og foranstaltninger, der finansieres under det pågældende underloft for et givet regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter vil blive overskredet.

Kommissionen fastsætter en tilpasningssats ("tilpasningssatsen") for de interventioner med direkte betalinger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i nærværende forordning, når prognoserne for finansieringen af de interventioner og foranstaltninger, der finansieres under det pågældende underloft for et givet regnskabsår, viser, at gældende årlige lofter vil blive overskredet.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den tilpasningssats, der er fastsat i henhold til denne artikel, finder kun anvendelse på direkte betalinger på over 2000 EUR, som bevilges til støttemodtagere i det pågældende kalenderår.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på fastsættelse af supplerende betalinger eller nedsættelser til justering af de betalinger, der er foretaget i henhold til stk. 3, uden at anvende proceduren i artikel 101.

6.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på fastsættelse af supplerende betalinger eller nedsættelser til justering af de betalinger, der er foretaget i henhold til stk. 3, ved at anvende proceduren i artikel 101.

Begrundelse

Af klarheds- og gennemsigtighedsgrunde bør de månedlige betalinger fortsat ske gennem Kommissionen.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sender disse satellitdata, jf. artikel 7, litra b), gratis til de myndigheder, der er ansvarlige for arealovervågningssystemet, eller til tjenesteleverandører, som disse myndigheder har bemyndiget til at repræsentere dem.

Kommissionen sender disse satellitdata, jf. artikel 7, litra b), gratis til de myndigheder, der er ansvarlige for arealovervågnings- og kontrolsystemet, eller til tjenesteleverandører, som disse myndigheder har bemyndiget til at repræsentere dem.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan lade specialiserede enheder udføre opgaver, der vedrører den teknologi eller de arbejdsmetoder, der anvendes i forbindelse med det i artikel 64, stk. 1, litra c), omhandlede arealovervågningssystem.

Kommissionen kan lade specialiserede enheder udføre opgaver, der vedrører den teknologi eller de arbejdsmetoder, der anvendes i forbindelse med det i artikel 64, stk. 1, litra c), omhandlede arealovervågnings- og kontrolsystem.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sørge for agro-økonomisk overvågning og miljø- og klimaovervågning af landbrugsjordens arealanvendelse og ændringer i arealanvendelsen, herunder skovlandbrug, og overvågning af afgrødernes tilstand, således at der kan opstilles prognoser, særlig over udbyttet og landbrugsproduktionen og ekstraordinære omstændigheders indvirkning på landbruget

b)  sørge for agro-økonomisk overvågning og miljø- og klimaovervågning af landbrugsjordens arealanvendelse og ændringer i arealanvendelsen, herunder skovlandbrug, og overvågning af jordbundens, vandets, afgrødernes og anden vegetations tilstand, således at der kan opstilles prognoser, særlig over udbyttet og landbrugsproduktionen og ekstraordinære omstændigheders indvirkning på landbruget med en vurdering af landbrugssystemernes modstandskraft over for klimaforandringer og fremskridt hen imod de relevante mål for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrage til åbenhed på verdensmarkederne

d)  bidrage til specifikke foranstaltninger, som øger åbenhed på verdensmarkederne, herunder markedsovervågning under hensyntagen til Unionens mål og forpligtelser, herunder sammenhæng i udviklingspolitikken

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen finansierer i henhold til artikel 7, litra c), aktioner vedrørende indsamling eller køb af de data, der er nødvendige for at gennemføre og overvåge den fælles landbrugspolitik, herunder satellitdata, geospatiale data og meteorologiske data, oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og et websted, gennemførelse af specifikke undersøgelser af klimatiske forhold, telemåling som hjælpemiddel til overvågning af ændringer i arealanvendelsen og jordens sundhedstilstand samt opdatering af agrometeorologiske og økonometriske modeller. Disse aktioner gennemføres om nødvendigt i samarbejde med EEA, JRC, nationale laboratorier og organer eller sammen med den private sektor.

Kommissionen finansierer i henhold til artikel 7 aktioner vedrørende indsamling eller køb af de data, der er nødvendige for at gennemføre og overvåge den fælles landbrugspolitik og dens virkninger, herunder satellitdata, geospatiale data og meteorologiske data, oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og et websted, gennemførelse af specifikke undersøgelser af klimatiske forhold, telemåling som hjælpemiddel til overvågning af ændringer i arealanvendelsen og jordens sundhedstilstand samt opdatering af agrometeorologiske og økonometriske modeller. Disse aktioner gennemføres om nødvendigt i samarbejde med EEA, JRC, Eurostat, nationale laboratorier og organer eller sammen med den private sektor og sikrer samtidig upartiskhed, gennemsigtighed og fri tilgængelighed af information i størst muligt omfang.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  I 2021: 1 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid.

a)  I 2021: 1,5 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid.

Begrundelse

Forfinansiering bør ske over to år for at undgå forsinkelser i igangsættelsen af foranstaltningerne i den anden søjle.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  I 2022: 1 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid.

b)  I 2022: 1,5 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der udbetales eller inddrives ikke flere forfinansieringsbeløb, hvis der er foretaget en overførsel til eller fra ELFUL i henhold til artikel 90 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

3.  Der kan udbetales eller inddrives flere forfinansieringsbeløb, hvis der er foretaget en overførsel til eller fra ELFUL i henhold til artikel 90 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De renter, der påløber forfinansieringen, anvendes til den pågældende strategiske plan og trækkes fra de offentlige udgifter, der er angivet i den endelige udgiftsanmeldelse.

4.  De renter, der påløber forfinansieringen, anvendes til den pågældende strategiske plan eller det pågældende regionale interventionsprogram og trækkes fra de offentlige udgifter, der er angivet i den endelige udgiftsanmeldelse.

Begrundelse

I forbindelse med regionale planer og for at bevare sammenhængen i denne artikel skal renter på beløbene til forfinansiering bruges til den plan, som har genereret den.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der foretages mellemliggende betalinger for hver enkelt strategisk plan. De beregnes ved at anvende bidragssatsen for hver enkelt type intervention på den offentlige udgift, der er afholdt til den pågældende intervention, jf. artikel 85 i forordning (EU)…/... [forordningen om strategiske planer].

1.  Der foretages mellemliggende betalinger for hver enkelt strategisk plan eller, hvor det er relevant, de enkelte regionale interventionsprogrammer. De beregnes ved at anvende medfinansieringssatsen for hver enkelt type intervention på den offentlige udgift, der er afholdt til den pågældende intervention, jf. artikel 85 i forordning (EU)…/... [forordningen om strategiske planer].

Begrundelse

Præcisering vedrørende mellemliggende betalinger i forbindelse med regionale interventionsprogrammer.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det beløb, der er angivet i den første udgiftsanmeldelse, skal allerede være udbetalt til det finansielle instrument og kan udgøre op til 25 % af det samlede bidrag, som der er indgået forpligtelse for inden for rammerne af den strategiske plan til det finansielle instrument i henhold til den relevante finansieringsaftale

a)  det beløb, der er angivet i den første udgiftsanmeldelse, skal allerede være udbetalt til det finansielle instrument og kan udgøre op til 25 % af densamlede samfinansiering, som der er indgået forpligtelse for inden for rammerne af den strategiske plan til det finansielle instrument i henhold til den relevante finansieringsaftale

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter modtagelsen af den sidste årlige performancerapport om gennemførelsen af en strategisk plan betaler Kommissionen saldoen med forbehold af disponible budgetmidler på grundlag af den gældende finansieringsplan for de forskellige typer ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for den strategiske plans sidste gennemførelsesår og de dertil knyttede afgørelser om regnskabsafslutning. Disse regnskaber forelægges Kommissionen senest seks måneder efter den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse som fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) ../... [forordningen om strategiske planer] og skal dække de udgifter, der er afholdt af betalingsorganet indtil den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse.

1.  Efter modtagelsen af den sidste årlige afstemningsrapport om gennemførelsen af en strategisk plan betaler Kommissionen saldoen på grundlag af den gældende finansieringsplan for de forskellige typer ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for den strategiske plans sidste gennemførelsesår og de dertil knyttede afgørelser om regnskabsafslutning. Disse regnskaber forelægges Kommissionen senest seks måneder efter den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse som fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) ../... [forordningen om strategiske planer] og skal dække de udgifter, der er afholdt af betalingsorganet indtil den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis Kommissionen ikke inden den frist, der er fastsat i stk. 1, har modtaget den sidste årlige performancerapport og de dokumenter, der er nødvendige for afslutningen af regnskaberne for den strategiske plans sidste gennemførelsesår, frigøres saldoen automatisk i henhold til artikel 32.

3.  Hvis Kommissionen ikke inden den frist, der er fastsat i stk. 1, har modtaget den sidste årlige afregningsrapport og de dokumenter, der er nødvendige for afslutningen af regnskaberne for den strategiske plans sidste gennemførelsesår, frigøres saldoen automatisk i henhold til artikel 32.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen frigør automatisk den del af budgetforpligtelsen til landdistriktsinterventioner i en strategisk plan, som ikke er anvendt til betaling af forfinansiering eller til at foretage mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det andet år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt en udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, stk. 3.

1.  Kommissionen frigør automatisk den del af budgetforpligtelsen til landdistriktsinterventioner i en strategisk plan, som ikke er anvendt til betaling af forfinansiering eller til at foretage mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det tredje år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt en udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, stk. 3.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Har en retslig procedure eller administrativ prøvelse opsættende virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 omhandlede frist, efter hvilken den automatiske frigørelse sker, for så vidt angår det beløb, der vedrører de pågældende operationer, så længe den nævnte procedure eller administrative prøvelse varer, på betingelse af, at Kommissionen modtager en begrundet udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. januar i år N + 3.

3.  Har en retslig procedure eller administrativ prøvelse opsættende virkning, afbrydes den i stk. 1 eller 2 omhandlede frist, efter hvilken den automatiske frigørelse sker, for så vidt angår det beløb, der vedrører de pågældende operationer, så længe den nævnte procedure eller administrative prøvelse varer, på betingelse af, at Kommissionen modtager en begrundet udtalelse fra medlemsstaten senest den 31. januar i år N + 4.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den del af budgetforpligtelserne, for hvilken der er indgivet en udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen er blevet nedsat eller suspenderet af Kommissionen pr. 31. december i år N + 2

a)  den del af budgetforpligtelserne, for hvilken der er indgivet en udgiftsanmeldelse, men hvor godtgørelsen er blevet nedsat eller suspenderet af Kommissionen pr. 31. december i år N + 3

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under ELFUL kan en operation kun modtage forskellige former for støtte fra den strategiske plan og fra andre europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) eller EU-instrumenter, hvis den samlede kumulerede støtte, der er ydes i henhold til de forskellige støtteordninger, ikke overstiger den maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb, der kan ydes til den pågældende interventionstype, jf. afsnit III i forordning (EU) .../... (forordningen om strategiske planer). I sådanne tilfælde anmelder medlemsstaterne ikke udgifter til Kommissionen med henblik på at modtage:

Under ELFUL kan en operation kun modtage forskellige former for støtte fra den strategiske plan og fra andre europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) eller EU-instrumenter, hvis den samlede kumulerede støtte, der er ydes i henhold til de forskellige støtteordninger, ikke overstiger den maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb, der kan ydes til den pågældende interventionstype, jf. afsnit III i forordning (EU) .../... (forordningen om strategiske planer). I sådanne tilfælde må udgifter ikke anmeldes med henblik på at modtage begge eller en af følgende:

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af Unionen, hvis:

Udgifterne til foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 1308/2013, forordning (EU) nr. 228/2013, forordning (EU) nr. 229/2013 og forordning (EU) nr. 1144/2014 kan kun finansieres af Unionen, hvis:

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de er afholdt i overensstemmelse med de gældende EU-regler, eller

b)  de er afholdt i overensstemmelse med de gældende EU-regler

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 335 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for så vidt angår de typer interventioner, der er omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer],

udgår

i)  de modsvares af tilsvarende rapporteret output, og

 

ii)  de er afholdt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om forvaltningssystemer, som dog ikke omfatter de støtteberettigelsesbetingelser, der gælder for individuelle støttemodtagere, og som er fastsat i de nationale strategiske planer.

 

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Udgifterne til de i forordning (EU) ... / ... [forordningen om strategiske planer] fastlagte foranstaltninger kan kun finansieres af EU, hvis:

 

a)   de er afholdt af et godkendt betalingsorgan

 

b)  de modsvares af tilsvarende rapporteret output, og

 

c)  de er gennemført i overensstemmelse med de gældende forvaltningssystemer og overholder de grundlæggende EU-krav, men opfylder ikke betingelserne for individuelle modtageres støtteberettigelse.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen ud fra udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at betalingsfristerne som omhandlet i artikel 36 ikke er overholdt, giver den medlemsstaten mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist, som ikke må være kortere end 30 dage. Hvis medlemsstaten ikke fremsætter sine bemærkninger inden for nævnte frist, eller hvis Kommissionen anser svaret for at være utilfredsstillende, kan Kommissionen nedsætte de månedlige eller mellemliggende betalinger til den pågældende medlemsstat ved de gennemførelsesretsakter vedrørende månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

2.  Hvis Kommissionen ud fra udgiftsanmeldelserne eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 88, kan fastslå, at betalingsfristerne som omhandlet i artikel 36 ikke er overholdt, giver den medlemsstaten mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist, som ikke må være kortere end 30 dage. Hvis medlemsstaten ikke fremsætter sine bemærkninger inden for nævnte frist, eller hvis Kommissionen har konkluderet, at de fremsatte bemærkninger tydeligvis er utilstrækkelige, kan Kommissionen nedsætte de månedlige eller mellemliggende betalinger til den pågældende medlemsstat ved de gennemførelsesretsakter vedrørende månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller i forbindelse med de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30. Kommissionen drager omsorg for, at eventuelle reduktioner ikke fører til yderligere forsinkelser eller vanskeligheder for de endelige støttemodtagere i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Nedsættelser i henhold til denne artikel berører ikke anvendelsen af artikel 51.

3.  Nedsættelser i henhold til denne artikel finder anvendelse i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og berører ikke anvendelsen af artikel 51.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger de dokumenter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, inden udløbet af fristen i artikel 8, stk. 3, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere det samlede beløb for de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør de suspenderede beløb, når den modtager de manglende dokumenter fra den berørte medlemsstat, forudsat at datoen for modtagelse ikke er senere end seks måneder efter fristen.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger de dokumenter og data, der er omhandlet i artikel 8 og artikel 11, stk. 1, inden udløbet af fristen i artikel 8 og artikel 129, stk. 1, i forordning (EU) nr. .../... [forordningen om strategiske planer], hvor det er relevant, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere det samlede beløb for de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3. Kommissionen godtgør de suspenderede beløb, når den modtager de manglende dokumenter fra den berørte medlemsstat, forudsat at datoen for modtagelse ikke er senere end seks måneder efter fristen.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis Kommissionen i forbindelse med den årlige performanceafstemning, der er omhandlet i artikel 52, konstaterer, at forskellen mellem de udgifter, der er anmeldt, og det beløb, der svarer til det relevante rapporterede output, er mere end 50 %, og medlemsstaten ikke kan forelægge behørigt begrundede årsager dertil, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Hvis Kommissionen i forbindelse med den årlige afstemning, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, konstaterer, at forskellen mellem de udgifter, der er anmeldt, og det beløb, der svarer til det relevante rapporterede output, er mere end 50 %, og medlemsstaten ikke kan forelægge behørigt begrundede årsager dertil, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål, der er fastsat i den nationale strategiske plan, og som overvåges i henhold til artikel 115 og 116 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], kan Kommissionen anmode den berørte medlemsstat om at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan med klare fremskridtsindikatorer, der skal udarbejdes i samråd med Kommissionen.

I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod milepælene, og hvor den rapporterede værdi af en eller flere resultatindikatorer, der er fastsat i den nationale strategiske plan, og som overvåges i henhold til artikel 115 og 116 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], afslører en forskel på mere end 25 % for det pågældende rapporteringsår, skal medlemsstaterne fremlægge en begrundelse for denne afvigelse.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte nærmere regler om handlingsplanernes indhold og proceduren for opstilling af handlingsplanerne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

Hvis medlemsstaten ikke kan fremlægge behørigt begrundede årsager, kan Kommissionen anmode den pågældende medlemsstat om at fremlægge og gennemføre en handlingsplan, der skal opstilles i samråd med Kommissionen. Handlingsplanen skal redegøre for de nødvendige afhjælpende foranstaltninger og den forventede tidsramme for gennemførelsen heraf.

 

Til dette formål vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 til supplering af denne forordning med henblik på at fastsætte nærmere regler om handlingsplanernes indhold, herunder navnlig en definition af fremskridtsindikatorer og proceduren for opstilling af handlingsplanerne.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller gennemfører den handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på situationen, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller gennemfører den handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis den handlingsplan, der forelægges af medlemsstaten, er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på situationen, kan Kommissionen efter at have hørt den berørte medlemsstat og givet den mulighed for at reagere vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30. Kommissionen tager hensyn til den anførte tidsramme for gennemførelsen af handlingsplanen, inden den indleder en suspensionsprocedure.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Stk. 1 finder anvendelse fra ... [to år efter datoen for anvendelsen af denne forordning].

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af alvorlige mangler i forvaltningssystemernes funktion kan Kommissionen anmode den berørte medlemsstat om at iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan med klare fremskridtsindikatorer, der udarbejdes i samråd med Kommissionen.

I tilfælde af alvorlige mangler i forvaltningssystemernes funktion anmoder Kommissionen om nødvendigt den berørte medlemsstat om at iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan med klare fremskridtsindikatorer, der udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte nærmere regler om handlingsplanernes indhold og proceduren for opstilling af handlingsplanerne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 til supplering af denne forordning med henblik på at fastsætte nærmere regler om handlingsplanernes indhold og proceduren for opstilling af handlingsplanerne.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Suspensionen anvendes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet på de relevante udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, hvis manglerne har eksisteret i en periode, som fastsættes ved de i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter, og som ikke må overstige 12 måneder. Hvis betingelserne for suspensionen fortsat opfyldes, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der forlænger nævnte periode med yderligere perioder, der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der tages hensyn til de suspenderede beløb i forbindelse med vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 53.

Suspensionen anvendes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet på de relevante udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, hvis manglerne under hensyntagen til resultaterne af den kontrol, som Kommissionen har foretaget i henhold til artikel 47, har eksisteret i en periode, som fastsættes ved de i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter, og som ikke må overstige 12 måneder. Hvis betingelserne for suspensionen fortsat opfyldes, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der forlænger nævnte periode med yderligere perioder, der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der tages hensyn til de suspenderede beløb i forbindelse med vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 53.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal i forbindelse med gennemførelsesretsakter om fastsættelse af de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30, tages hensyn til de gennemførelsesretsakter, der vedtages i medfør af dette stykke.

Der skal i forbindelse med gennemførelsesretsakter om fastsættelse af de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30, tages hensyn til de delegerede retsakter, der vedtages i medfør af stk. 1, andet afsnit.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  inden den 1. december, men ikke før den 16. oktober, udbetale forskud på op til 50 % til interventioner med direkte betalinger

a)  inden den 1. december, men ikke før den 16. oktober, udbetale forskud på op til 50 % til interventioner med direkte betalinger og til de i henholdsvis kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 og i kapitel IV i forordning (EU) nr. 229/2013 omhandlede foranstaltninger

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan beslutte at udbetale forskud på op til 50 % i henhold til de interventioner, der er omhandlet i artikel 68 og 71 i forordning (EU) .../...[forordningen om strategiske planer].

3.  Medlemsstaterne kan beslutte at udbetale forskud på op til 50 % i henhold til de interventioner, der er omhandlet i artikel 68 og 71 og kapitel III i del III i forordning (EU) .../...[forordningen om strategiske planer] samt afdeling I i kapitel II i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales til Unionens budget, og i tilfælde af genanvendelse anvendes de udelukkende til at finansiere henholdsvis EGFL- og ELFUL-udgifter.

2.  De i stk. 1 omhandlede beløb indbetales til Unionens budget, og i tilfælde af genanvendelse anvendes de udelukkende til at finansiere henholdsvis EGFL- og ELFUL-udgifter og skal hovedsagelig dække landbrugsreserven, der oprettes under EGFL inden for de i artikel 14 fastsatte grænser.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbredelse af oplysninger, der finansieres i medfør af artikel 7, litra e), har navnlig til formål at bidrage til at forklare, gennemføre og udvikle den fælles landbrugspolitik og gøre befolkningen mere bevidst om indholdet af og målsætningerne herfor, at genoprette forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af oplysningskampagner, at underrette landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikterne, og at fremme den europæiske landbrugsmodel såvel som hjælpe borgerne med at forstå den.

Udbredelse af oplysninger, der finansieres i medfør af artikel 7, litra e), har navnlig til formål at bidrage til at forklare, gennemføre og udvikle den fælles landbrugspolitik og gøre befolkningen mere bevidst om indholdet af og målsætningerne herfor, herunder dens indvirkning på klima, miljø, dyrevelfærd og udvikling. Hensigten hermed er at oplyse borgerne om de udfordringer, landbrug og fødevarer står over for, at oplyse landbrugere og forbrugere, at genoprette forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af oplysningskampagner, at underrette landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikterne, og at fremme en mere bæredygtig landbrugsmodel i EU såvel som hjælpe borgerne med at forstå den.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal gives sammenhængende, objektive og omfattende oplysninger både inden for og uden for Unionen.

Der skal gives sammenhængende, upartiske, bevisbaserede, objektive og omfattende oplysninger både inden for og uden for Unionen ved hjælp af en kommunikationsplan.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning vedrørende de betingelser, hvorpå visse typer udgifter og indtægter inden for rammerne af fondene skal udlignes.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning vedrørende de betingelser vedrørende de nærmere detaljer i udgiftsanmeldelserne, hvorpå visse typer udgifter og indtægter inden for rammerne af fondene skal udlignes.

Begrundelse

Den foreslåede beføjelse er for bred. Den bør f.eks. være begrænset til betingelserne i udgiftsanmeldelsen, da beføjelsen ellers ville gøre det muligt at forhindre alle udgifter i forbindelse med støtteforanstaltninger i en godkendt strategisk plan.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår sikkerhed skal Kommissionen med henblik på finansforordningens artikel 127 forlade sig på det arbejde, der udføres af de certificeringsorganer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 11, medmindre den har meddelt medlemsstaten, at den ikke kan forlade sig på certificeringsorganets arbejde for et givet regnskabsår, og Kommissionen skal tage hensyn dertil i sin risikovurdering af behovet for, at den foretager revisioner i den berørte medlemsstat.

Hvad angår sikkerhed skal Kommissionen med henblik på finansforordningens artikel 127 forlade sig på det arbejde, der udføres af de certificeringsorganer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 11, og tage hensyn dertil i sin risikovurdering af behovet for, at den foretager revisioner i den berørte medlemsstat, medmindre den har underrettet den pågældende medlemsstat om, at den ikke kan stole på dette arbejde.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  om de udgifter, der er omfattet af artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som vedrører de interventioner, der er omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], har et tilsvarende output som rapporteret i den årlige performancerapport

b)  om de udgifter, der er omfattet af artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som vedrører de interventioner, der er omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], har et tilsvarende output som rapporteret i den årlige afstemningsrapport

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  hvorvidt de handlingsplaner, der er omhandlet i artikel 39 og 40, er gennemført korrekt.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af alvorlige mangler konstateret i medlemsstatens forvaltnings- og kontrolsystemer og for at sikre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser i overensstemmelse med artikel 57 i denne forordning kan Kommissionen forlænge sin kontrol for at bekræfte vilkårene, hvorpå de foranstaltninger, der finansieres af midlerne, blev truffet og kontrolleret for at sikre overensstemmelse med gældende EU-ret for alle de interventioner, der er fastlagt i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen kan fortsætte med at udføre den udvidede overvågning, så længe de alvorlige mangler i forvaltningssystemet fortsætter.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne stiller oplysninger til rådighed for Kommissionen om uregelmæssigheder som omhandlet i forordning (Euratom, EU) nr. 2988/95 og andre tilfælde af manglende overholdelse af de betingelser, som medlemsstater har opstillet i deres strategiske plan, tilfælde af formodet svig, der er konstateret, og oplysninger om foranstaltninger, der er truffet i henhold til nærværende kapitels afdeling 3 med henblik på inddrivelse af beløb, der er udbetalt uretmæssigt som følge af nævnte uregelmæssigheder og tilfælde af svig.

3.  Medlemsstaterne stiller oplysninger til rådighed for Kommissionen om uregelmæssigheder som omhandlet i forordning (Euratom, EU) nr. 2988/95 og andre tilfælde af manglende overholdelse af de betingelser, som medlemsstater har opstillet i deres strategiske plan, tilfælde af formodet svig, der er konstateret, og oplysninger om foranstaltninger, der er truffet i henhold til nærværende kapitels afdeling 3 med henblik på inddrivelse af beløb, der er udbetalt uretmæssigt som følge af nævnte uregelmæssigheder og tilfælde af svig. Kommissionen sammenfatter disse oplysninger og offentliggør flerårlige rapporter, der tilstilles Europa-Parlamentet. 

Begrundelse

Dette er i tråd med gennemsigtighedsprincippet og endvidere en fortsættelse af Europa-Parlamentets kontrolrolle, som udøves af Budgetkontroludvalget, CONT.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 51 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Årlig finansiel regnskabsafslutning

Årlig regnskabsafslutning

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der tages i disse gennemførelsesretsakter hensyn til, om de forelagte årsregnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og de foregriber ikke indholdet i de gennemførelsesretsakter, der efterfølgende vedtages i henhold til artikel 52 og 53.

Der tages i disse gennemførelsesretsakter hensyn til, om de forelagte årsregnskaber er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og de foregriber ikke indholdet i de gennemførelsesretsakter, der efterfølgende vedtages i henhold til denne artikels stk. 2 og artikel 53 i denne forordning.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte reglerne for den i artikel 1 omhandlede regnskabsafslutning for så vidt angår de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, herunder informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne og de frister, der skal overholdes.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter før den 15. oktober i året efter det pågældende budgetår med fastsættelsen af de beløb, der skal nedsættes fra EU-finansiering for de i artikel 5, stk. 2, og artikel 6 omhandlede udgifter, som svarer til de interventioner, der er nævnt i afsnit III i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], hvor:

 

a)  outputtet rapporteret i den årlige afstemningsrapport ikke svarer til udgifterne i artikel 5, stk. 2, og artikel 6 eller

 

b)  støttebeløbet pr. enhed afviger mere end den procentvise forskel i medlemsstatens strategiske plan for de typer af interventioner, der er omfattet af artikel 89 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse gennemførelsesretsakter foregriber ikke indholdet af de gennemførelsesretsakter, der efterfølgende vedtages i henhold til denne forordnings artikel 53.

(Se formuleringen i artikel 52, stk. 1)

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen anslår de beløb, som EU-finansieringen skal nedsættes med, på grundlag af forskellen mellem de årlige udgifter, der er anmeldt for en intervention, og det beløb, der svarer til det relevante rapporterede output i overensstemmelse med den nationale strategiske plan og under hensyntagen til den pågældende medlemsstats begrundelser. Disse nedsættelser gælder kun for udgifter, som er anmeldt for den relevante intervention, der ikke har et tilsvarende output.

(Se formuleringen i artikel 52, stk. 2)

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 2. Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat om sin hensigt og giver medlemsstaten lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist på mindst 30 dage, inden den forelægger udkastet til gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om:

 

a)  den i stk. 1 og 2 omhandlede regnskabsafslutning for så vidt angår de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, andet afsnit, herunder informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne og de frister, der skal overholdes

 

b)  kriterierne for begrundelser fra den pågældende medlemsstat og metodologien og kriterierne for anvendelse af de nævnte nedsættelser i stk. 2.

(Se formuleringen i artikel 51, stk. 2, og artikel 52, stk. 4)

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 52

udgår

Årlig performanceafstemning

 

1.  Hvis de udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, og som vedrører interventionerne i afsnit III i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], ikke har et tilsvarende output som rapporteret i den årlige performancerapport, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter inden den 15. oktober i året efter det pågældende regnskabsår, hvori den fastsætter de beløb, som EU-finansieringen nedsættes med. Disse gennemførelsesretsakter foregriber ikke indholdet af de gennemførelsesretsakter, der efterfølgende vedtages i henhold til denne forordnings artikel 53.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 2.

 

2.  Kommissionen anslår de beløb, som EU-finansieringen skal nedsættes med, på grundlag af forskellen mellem de årlige udgifter, der er anmeldt for en intervention, og det beløb, der svarer til det relevante rapporterede output i overensstemmelse med den nationale strategiske plan og under hensyntagen til medlemsstatens begrundelser.

 

3.  Før vedtagelsen af gennemførelsesretsakten i stk. 1 giver Kommissionen medlemsstaten mulighed for at fremsætte sine bemærkninger og begrunde eventuelle forskelle.

 

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om de kriterier, som den berørte medlemsstats begrundelser skal opfylde, og om metoderne og kriterierne for anvendelsen af nedsættelser.

 

5.  

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte regler om de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1, herunder om informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne, proceduren og de frister, der skal overholdes.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

 

(En del af formuleringen i artikel 52 flyttes til artikel 51)

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen anslår de beløb, der skal udelukkes, på grundlag af de konstaterede manglers alvor.

2.  Kommissionen anslår de beløb, der skal udelukkes, på grundlag af de konstaterede regelstridige forholds alvor. Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til overtrædelsens art samt til den økonomiske skade, der er påført Unionen. Den baserer udelukkelsen på de afdækkede uretmæssigt anvendte beløb. Hvor det ikke er praktisk muligt at beregne det nøjagtige beløb, anvendes standardkorrektioner på en forholdsmæssig måde.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om kriterierne og metoden for anvendelsen af finansielle korrektioner.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om kriterierne og en for anvendelsen af finansielle korrektioner, herunder de i stk. 2 omhandlede standardkorrektioner.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte regler om de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 1, herunder om informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne, de frister, der skal overholdes, samt den forligsprocedure, der er omhandlet i stk. 3, herunder oprettelsen af forligsorganet, dets opgaver, sammensætning og arbejdsformer.

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 til supplering af denne forordning med henblik på at fastsætte regler om de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 1, herunder om informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne, de frister, der skal overholdes, samt den forligsprocedure, der er omhandlet i stk. 3, herunder oprettelsen af forligsorganet, dets opgaver, sammensætning og arbejdsformer.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 53a

 

Inddrivelse som følge af manglende overholdelse

 

1.  Medlemsstaterne inddriver hos modtagerne enhver uretmæssig betaling, der skyldes uregelmæssigheder eller andre tilfælde af manglende overholdelse fra støtte modtagernes side af betingelserne for interventionerne i den strategiske plan, og træffer om fornødent retslige skridt for at tilsikre dette.

 

2.  Hvis beløbet ikke er blevet tilbagebetalt inden for fire år fra datoen for anmodningen om tilbagebetaling eller inden for otte år, hvis inddrivelsen håndteres af de nationale domstole, bæres 50 % af udgifterne ved den manglende tilbagebetaling af den pågældende medlemsstat og 50 % af Unionen med forbehold af et krav om, at den pågældende medlemsstat skal fortsætte tilbagebetalingsprocedurerne i henhold til artikel 57.

 

3.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne beslutte ikke at fortsætte inddrivelsen. Beslutning herom kan kun træffes i følgende tilfælde:

 

a)   hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen vil være større end det beløb, der skal inddrives; denne betingelse betragtes som opfyldt, hvis:

 

i)  det beløb, der skal inddrives fra støttemodtageren i forbindelse med en enkeltbetaling til en intervention, uden renter ikke overstiger 100 EUR, eller

 

ii)  det beløb, der skal inddrives fra støttemodtageren i forbindelse med en enkeltbetaling til en intervention, uden renter ligger mellem 100 EUR og 250 EUR, og den pågældende medlemsstat har en tærskelværdi for ikke at forfølge national gæld svarende til det beløb, der skal inddrives i henhold til national lovgivning, eller højere

 

b)  inddrivelse ikke er mulig, fordi debitor eller de personer, der er juridisk ansvarlige for uregelmæssigheden, er insolvente, hvilket skal være konstateret og anerkendt i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som følge af uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse fra støttemodtagernes side af de betingelser, der i den strategiske plan er fastsat for interventionerne, og de påløbne renter overføres til betalingsorganet og bogføres af betalingsorganet som formålsbestemte indtægter bestemt til EGFL for den måned, hvori beløbene rent faktisk modtages.

Beløb, som medlemsstaterne inddriver som følge af uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse fra støttemodtagernes side af de betingelser, der i den strategiske plan er fastsat for interventionerne, og de påløbne renter, som beregnes fra datoen efter den dato, hvor betalingen forfaldt, overføres til betalingsorganet og bogføres af betalingsorganet som formålsbestemte indtægter bestemt til EGFL for den måned, hvori beløbene rent faktisk modtages.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan, uden at det berører første afsnit, pålægge betalingsorganet som det organ, der er ansvarligt for inddrivelse af gæld, at fradrage eventuel udestående gæld, som en modtager skylder, fra fremtidige betalinger til denne modtager.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der konstateres uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse fra støttemodtagernes side af betingelserne for landdistriktsinterventionerne, der er fastsat i den strategiske plan, foretager medlemsstaterne finansielle justeringer ved fuldstændigt eller delvis at annullere den pågældende EU-finansiering. Medlemsstaterne tager i den forbindelse hensyn til arten og grovheden af den manglende overholdelse, der er konstateret, samt til det økonomiske tab, der er påført ELFUL.

Hvis der konstateres uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse fra støttemodtagernes side af betingelserne for landdistriktsinterventionerne, der er fastsat i den strategiske plan, foretager medlemsstaterne finansielle justeringer ved delvis eller ved ekstraordinære omstændigheder fuldstændigt at annullere den pågældende EU-finansiering. Medlemsstaterne tager i den forbindelse hensyn til arten og grovheden af den manglende overholdelse, der er konstateret, samt til det økonomiske tab, der er påført ELFUL.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, der annulleres, og inddrevne beløb med påløbne renter omfordeles til andre landdistriktsinterventioner i den strategiske plan. Dog kan medlemsstaten kun genanvende de annullerede eller inddrevne EU-fondsmidler til en landdistriktsudviklingsoperation i den nationale strategiske plan og på den betingelse, at de pågældende midler ikke omfordeles til landdistriktsudviklingsoperationer, der har været genstand for en finansiel justering.

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, der annulleres, og inddrevne beløb med påløbne renter, som beregnes fra datoen efter den dag, hvor betalingen forfaldt, omfordeles til andre landdistriktsinterventioner i den samme strategiske plan.

(Sidste del af stk. 1 flyttet til nyt stk. 2a)

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne foretager modregning hos modtageren af et eventuelt uretmæssigt beløb, der skyldes udestående uregelmæssigheder, jf. denne artikel, i en eventuel fremtidig betaling til modtageren, som foretages af betalingsorganet.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dog kan medlemsstaten kun genanvende de annullerede eller inddrevne EU-fondsmidler i deres helhed til en landdistriktsudviklingsoperation i den nationale strategiske plan og på den betingelse, at de pågældende midler ikke omfordeles til landdistriktsudviklingsoperationer, der har været genstand for en finansiel justering.

(Se ordlyden af den anden del af artikel 55, stk. 1)

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne indfører effektive forvaltnings- og kontrolsystemer for at sikre, at EU-bestemmelserne om EU-interventioner overholdes.

2.  Medlemsstaterne indfører effektive forvaltnings- og kontrolsystemer for at sikre, at EU-bestemmelserne om EU-interventioner overholdes. Kontrolsystemerne skal beskrives i den nationale strategiske plan under den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med artikel 101 i forordning (EU) …/…[forordningen om strategiske planer]. Sådanne forvaltnings- og kontrolsystemer kan indbefatte mekanismer for tidlig varsling.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af sanktioner i form af en nedsættelse af støttebeløbet eller den betalte støtte må sanktionens størrelse ikke overstige 100 % af beløbet på støtteansøgningen, betalingsanmodningen eller det støtteberettigede beløb, som sanktionen vedrører.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af sanktioner i form af et beløb beregnet på grundlag af den pågældende kvantitet i den periode, som den manglende overholdelse vedrører, må dette beløb ikke overstige et beløb svarende til procentdelen omhandlet i andet afsnit.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af en sanktion i form af suspension eller ophævelse af en godkendelse, anerkendelse eller tilladelse eller i tilfælde af udelukkelse fra retten til at deltage i eller modtage støtte under en intervention skal maksimumsperioden vare tre på hinanden følgende år og kan forlænges, såfremt der forekommer nye tilfælde af manglende overholdelse.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  hvis den manglende overholdelse skyldes åbenlyse fejl fra støttemodtagerens side vedrørende støtteansøgningen eller betalingsanmodningen, som anerkendes af betalingsorganet, og som korrigeres og justeres, inden den kompetente myndighed giver støttemodtageren besked.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  hvis den manglende overholdelse må betragtes som værende mindre alvorlig og omfattende og ikke har varig karakter.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 57a

 

Korrektion af fejl

 

1.  Medlemsstaterne kan i deres strategiske planer fastsætte nationale bestemmelser, som giver støttemodtagerne ret til at modificere eller på anden vis bringe en administrativ erklæring eller en støtteansøgning, de tidligere har indgivet, i overensstemmelse med reglerne, uden at pålægge dem en nedsættelse eller sanktion, hvis:

 

a)  støttemodtageren har begået en skrivefejl ved rapportering om dennes situation

 

b)  støttemodtageren har misforstået kriterierne for støtteberettigelse eller andre forpligtelser, der skal være opfyldt for at få tildelt støtte i vedkommendes situation.

 

Denne ret til at modificere eller bringe i regeloverensstemmelse finder anvendelse, når fejlen eller forglemmelsen er begået i god tro og ikke anses for et forsøg på svig.

 

Det tilkommer de nationale myndigheder at vurdere, om støttemodtageren har handlet i god tro.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at indføre en ret til berigtigelse i tilfælde af materielle fejl eller fejl, der skyldes en misforståelse af reglerne.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer det kontrolniveau, der er nødvendigt for at opnå en effektiv risikoforvaltning.

Medlemsstaterne sikrer det kontrolniveau, der er nødvendigt for at opnå en effektiv risikoforvaltning, som er lavere end det indledende niveau, når forvaltnings- og kontrolsystemet fungerer korrekt, og fejlprocenten er acceptabel. Den ansvarlige myndighed udvælger sin stikprøve blandt samtlige ansøgere i hensigtsmæssigt omfang, indbefattende et tilfældigt udvalgt udsnit for at opnå en repræsentativ fejlrate og et risikobaseret udsnit, som skal målrettes de områder, hvor risikoen for Unionens finansielle interesse er størst.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  andre regler om den kontrol, som medlemsstaterne skal foretage for så vidt angår de foranstaltninger, der er fastsat henholdsvis i kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 og i kapitel IV i forordning (EU) nr. 229/2013.

udgår

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikrer en ikkediskriminerende behandling, retfærdighed og respekt for proportionalitet, når der stilles en sikkerhed

a)  sikrer en ikkediskriminerende behandling, retfærdighed og respekt for proportionalitet, når der stilles en sikkerhed

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "ordning for identifikation og registrering af dyr": ordningen for identifikation og registrering af kvæg som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/200033 eller ordningen for identifikation og registrering af får og geder som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 21/200434

c)  "ordning for identifikation og registrering af dyr": ordningen for identifikation og registrering af kvæg som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/200033 eller ordningen for identifikation og registrering af får og geder som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 21/200434 eller, hvor det er relevant, systemet til identifikation og registrering af svin i henhold til Rådets direktiv 2008/71/EF34a og andre databaser over brugsdyr, som medlemsstaterne har oprettet

__________________

__________________

33Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

33Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

34Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

34Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

 

34a Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin (EUT L 213 af 8.8.2008, s. 31).

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "ansøgningsfri ordning": en ansøgningsordning for areal- eller dyrebaserede interventioner, hvori de nødvendige oplysninger om de enkelte arealer eller dyr, der som et minimum kræves af forvaltningen til behandling af støtteansøgninger, forefindes i officielle elektroniske databaser, som forvaltes af medlemsstaten.

f)  "ansøgningsfri ordning": en ansøgningsordning med forhåndsudfyldte formularer eller en anden type ansøgningsordning for areal- eller dyrebaserede interventioner, hvori de nødvendige oplysninger om de enkelte arealer eller dyr, der som et minimum kræves af forvaltningen til behandling af støtteansøgninger, forefindes i officielle elektroniske databaser, som forvaltes af medlemsstaten.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  et arealovervågningssystem

c)  et arealovervågning- og kontrolsystem

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det integrerede system skal fungere på grundlag af elektroniske databaser og geografiske informationssystemer og skal gøre det muligt at udveksle data mellem de elektroniske databaser og det geografiske informationssystem og at integrere dataene.

2.  Det integrerede system skal fungere på grundlag af elektroniske databaser og geografiske informationssystemer og skal gøre det muligt at udveksle data mellem de elektroniske databaser og det geografiske informationssystem og at integrere dataene (GIS). GIS skal med henblik herpå give mulighed for at lægge geospatiale data om landbrugsparceller og matrikel- eller referenceparceller oven over data, der afgrænser beskyttede zoner og udpegede områder, der er fastlagt i henhold til EU-lovgivningen og anført i bilag XI til forordning (EU) …/… [forordningen om strategiske planer] såsom Natura 2000-områder eller nitratsårbare zoner samt landskabstræk og miljøinfrastrukturer (træer, hække, damme, bræmmer, bredder osv.).

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uden at dette i øvrigt indskrænker medlemsstaternes ansvar for det integrerede systems iværksættelse og anvendelse, kan Kommissionen indhente bistand fra personer eller organer med specialviden på området for at fremme etableringen, overvågningen og anvendelsen af det integrerede system, især for at yde medlemsstaternes kompetente myndigheder teknisk rådgivning.

3.  Uden at dette i øvrigt indskrænker medlemsstaternes ansvar for det integrerede systems iværksættelse og anvendelse, indhenter Kommissionen bistand fra personer eller organer med specialviden på området for at fremme etableringen, overvågningen og anvendelsen af det integrerede system, især for at yde medlemsstaternes kompetente myndigheder teknisk rådgivning.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal via medlemsstaternes kompetente myndigheders digitale databaser kunne foretages søgninger på de data og den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, og som vedrører det pågældende kalenderår eller produktionsår og de foregående ti kalenderår eller produktionsår.

Der skal via medlemsstaternes kompetente myndigheders digitale databaser kunne foretages søgninger på de data og den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, og som vedrører det pågældende kalenderår eller produktionsår og de foregående ti kalenderår eller produktionsår. De relevante oplysninger fra databaserne kan også leveres i form af resuméer.

Begrundelse

Der hersker bekymring over omkostningerne ved al den datalagring, der er nødvendig. Tilgængelighed i en periode på 10 år kan være meget dyr at gennemføre i praksis. Tilsvarende og relevante oplysninger kan leveres meget billigere i form af resuméer.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne sikrer, at støttemodtagere og potentielle støttemodtagere har adgang til alle referencedata og attributdata vedrørende den jord, som de udnytter eller har til hensigt at udnytte, med henblik på at give dem mulighed for at indgive korrekte ansøgninger.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal i forbindelse med støtte i henhold til de arealbaserede interventioner, der er omhandlet i artikel 63, stk. 2, og som gennemføres inden for rammerne af de strategiske planer, kræve, at der indsendes en støtteansøgning i form af den geospatiale støtteansøgning, som de kompetente myndigheder stiller til rådighed.

1.  Medlemsstaterne skal i forbindelse med støtte i henhold til de arealbaserede interventioner, der er omhandlet i artikel 63, stk. 2, og som gennemføres inden for rammerne af de strategiske planer, kræve, at der indsendes en støtteansøgning via den formular, som de kompetente myndigheder stiller til rådighed i deres geospatiale støtteansøgning.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis en medlemsstat beslutter at anvende en ansøgningsfri ordning, skal den gøre det muligt for administrationen at foretage de støtteberettigede betalinger til modtagerne baseret på de eksisterende oplysninger i de officielle elektroniske databaser, hvor der ikke har været nogen ændring, suppleret med yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for at dække en ændring. Disse detaljer og alle sådanne yderligere oplysninger skal bekræftes af modtageren.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne opretter og varetager driften af et arealovervågningssystem.

1.  Medlemsstaterne opretter og varetager driften af et arealovervågnings- og kontrolsystem. Med en behørig begrundelse kan Kommissionen indrømme medlemsstater, som ikke for nylig har anvendt et arealovervågnings- og kontrolsystem, en overgangsperiode for oprettelsen af arealovervågnings- og kontrolsystemet.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne evaluerer årligt kvaliteten af arealovervågningssystemet efter den metode, som fastlægges på EU-plan.

Medlemsstaterne evaluerer årligt kvaliteten af arealovervågnings- og kontrolsystemet efter den metode, som fastlægges på EU-plan.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter en kontrol- og sanktionsordning med henblik på den støtte, der er omhandlet i artikel 63.

Medlemsstaterne opretter en kontrol- og sanktionsordning med henblik på den støtte, der er omhandlet i artikel 63. Gennem betalingsorganerne eller organer, som disse har uddelegeret opgaverne til, gennemfører medlemsstaterne administrativ kontrol af støtteansøgningerne for at verificere betingelserne for støtteberettigelsen. Denne kontrol suppleres af kontrol på stedet.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For hver af de i artikel 63, stk. 2, omhandlede interventioner sikrer medlemsstaterne, at stikprøven til kontrol på stedet, som udføres hvert år, dækker mindst 5 % af alle støttemodtagere. Denne procentdel øges forholdsmæssigt, når der konstateres alvorlig manglende overholdelse i forbindelse med en bestemt intervention eller foranstaltning. Medlemsstaterne kan reducere denne procentdel, hvis fejlraterne ligger på et acceptabelt niveau.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 57, stk. 1-5 finder anvendelse med de fornødne ændringer.

udgår

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  formen og indholdet af samt ordningerne for fremsendelse til eller tilgængeliggørelse for Kommissionen af:

a)  formen og ordningerne for fremsendelse til eller tilgængeliggørelse for Kommissionen af:

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  det grundlæggende indhold i ordningen med geospatiale støtteansøgninger og arealovervågningssystemet som omhandlet i artikel 67 og 68.

b)  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 100 for at supplere denne forordning med henblik på at fastsætte regler for indholdet for fremsendelse og tilgængeliggørelse for Kommissionen af:

 

i)  evalueringsrapporter om kvaliteten af systemet til identifikation af landbrugsparceller, ordningen med geospatiale støtteansøgninger og arealovervågnings- og kontrolsystemet

 

ii)  de afhjælpende foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe, jf. artikel 66, 67 og 68

 

iii)  det grundlæggende indhold i ordningen med geospatiale støtteansøgninger og arealovervågnings- og kontrolsystemet som omhandlet i artikel 67 og 68.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en liste over de virksomheder, der er etableret i et tredjeland, og for hvilke betalingen af det pågældende beløb har eller skulle have fundet sted eller er eller skulle være modtaget i den pågældende medlemsstat.

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en liste over de virksomheder, der er etableret i et tredjeland, og for hvilke betalingen af det pågældende beløb har eller skulle have fundet sted eller er eller skulle være modtaget i den pågældende medlemsstat. Når det er nødvendigt, indbyder Kommissionen eksperter fra tredjelande, herunder udviklingslande, til at foretage en vurdering af de eksterne indvirkninger af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik på medlemsstatsniveau.

Begrundelse

Kommissionen bør med henblik på at skabe et fornuftigt og effektivt samarbejde med tredjelande styrke sin dialog med partnerlande om ethvert aspekt, der har indvirkning på deres udviklingsproces. Inputtene fra Unionens partnere tager sigte på at indkredse og afhjælpe manglende sammenhænge i EU-politikker, og indsamlingen og udvekslingen af data letter denne proces.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 79

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 79

udgår

Kontrolprogrammer

 

1.  Hver medlemsstat opstiller et program for den kontrol, der skal foretages efter artikel 75 i den efterfølgende kontrolperiode.

 

2.  Hvert år inden den 15. april sender hver medlemsstat Kommissionen det i stk. 1 omhandlede program med oplysninger om:

 

a)  hvor mange virksomheder der vil blive kontrolleret, og hvordan fordelingen pr. sektor er under hensyntagen til de involverede beløb

 

b)  hvilke kriterier der er blevet lagt til grund for programmets udarbejdelse.

 

3.  De programmer, som medlemsstaterne opstiller, og som sendes til Kommissionen, iværksættes af medlemsstaterne, medmindre Kommissionen inden for en frist på otte uger har fremsat bemærkninger hertil.

 

4.  Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på de ændringer af programmet, som foretages af medlemsstaterne.

 

5.  Kommissionen kan på et hvilket som helt stadium kræve, at en bestemt kategori af virksomheder inkluderes i en medlemsstats program.

 

6.  Virksomheder, for hvilke summen af indtægter eller betalinger har været på under 40 000 EUR, kontrolleres kun i henhold til dette kapitel af specifikke årsager, som medlemsstaterne skal anføre i deres årlige program, jf. artikel 1, eller som Kommissionen skal anføre i alle ændringsforslag til dette program.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 101 med henblik på at ændre den tærskel, der er fastsat i første afsnit.

 

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrol- og sanktionssystem i forbindelse med konditionalitet

Kontrol- og sanktionssystem i forbindelse med konditionalitet for bæredygtig udvikling

Begrundelse

ÆF med ren sproglig ændring af "konditionalitet" til "konditionalitet for bæredygtig udvikling" i lyset af indlemmelsen af den fælles landbrugspolitiks grønne foranstaltninger (tidligere forgrønnelse) i de obligatoriske elementer i forbindelse med konditionalitet.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter et kontrolsystem for at sikre, at modtagerne af den støtte, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer] og i henholdsvis kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 og i kapitel IV i forordning (EU) nr. 229/2013, opfylder de forpligtelser, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EU) …/…[forordningen om strategiske planer].

Medlemsstaterne opretter et kontrolsystem for at sikre, at følgende støttemodtagere opfylder de forpligtelser, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EU) …/… [forordningen om strategiske planer].

 

a)  modtagerne af de direkte betalinger, der er omhandlet i afsnit III, kapitel II, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]

 

b)  modtagerne af de årlige præmier, der er omhandlet i artikel 65, 66 og 67 i forordning (EU) …/… [forordningen om strategiske planer]

 

c)  modtagerne af den støtte, der er omhandlet i henholdsvis kapitel IV i forordning (EU) nr. 228/2013 og kapitel IV i forordning (EU) nr. 229/2013.

 

 

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "gentagen manglende overensstemmelse": manglende overensstemmelse med samme krav eller norm konstateret mere end én gang, forudsat at modtageren er blevet underrettet om en tidligere manglende overensstemmelse og, hvor relevant, har haft mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe denne til ophør.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I det kontrolsystem, der er omhandlet i stk. 1:

3.  For at opfylde forpligtelserne i forbindelse med kontrol, der er fastsat i stk. 1:

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  kan medlemsstaterne eventuelt gøre brug af telemåling eller arealovervågningssystemet med henblik på at udføre den kontrol på stedet, der er omhandlet i litra a)

c)  kan medlemsstaterne eventuelt, og når det er muligt, gøre brug af telemåling eller arealovervågnings- og kontrolsystemet med henblik på at udføre den kontrol på stedet, der er omhandlet i litra a) og

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  etablerer medlemsstaterne et system for tidlig varsling

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  skal medlemsstaterne på grundlag af en risikoanalyse fastlægge stikprøven med henblik på den kontrol, der er omhandlet i litra a), og som skal foretages hvert år; de inkluderer en tilfældig komponent i stikprøven og sørger for, at stikprøven omfatter mindst 1 % af de støttemodtagere, der modtager støtte som omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EU) .../...[forordningen om strategiske planer].

udgår

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne fastlægger kontrolprøven for den kontrol, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, litra a), der skal foretages årligt på grundlag af en risikoanalyse, hvorpå vægtningsfaktorer og en stikprøvekomponent kan finde anvendelse, og drager omsorg for, at stikprøven omfatter mindst 1 % af de støttemodtagere, der modtager støtte som omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om forenklet kontrol for landbrugere, som deltager i de ordninger, som er omhandlet i artikel 25 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter regler om gennemførelsen af kontrol som omhandlet i denne artikel, herunder regler ifølge hvilke der tages højde for følgende faktorer ved risikoanalyse:

 

a)  landbrugernes deltagelse i bedriftsrådgivningssystemet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]

 

b)  landbrugernes deltagelse i et certificeringssystem i henhold til artikel 12, stk. 3a, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], når de pågældende krav og normer er omfattet heraf.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

inkluderer medlemsstaterne regler for anvendelsen af administrative sanktioner i tilfælde, hvor jorden overdrages i det eller de pågældende kalenderår. Reglerne skal være baseret på en rimelig og retfærdig placering af ansvaret for den manglende overholdelse på de berørte overdragere og erhververe

inkluderer medlemsstaterne regler for anvendelsen af administrative sanktioner i tilfælde, hvor landbrugsjorden, en bedrift eller dele deraf overdrages i det eller de pågældende kalenderår. Reglerne skal være baseret på en rimelig og retfærdig placering af ansvaret for den manglende overholdelse på de berørte overdragere og erhververe

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  skal medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at der ikke pålægges administrative sanktioner i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes force majeure.

c)  skal medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at der ikke pålægges administrative sanktioner i følgende tilfælde:

 

i)  hvis den manglende overholdelse skyldes force majeure

 

ii)  hvis den manglende overholdelse skyldes et påbud fra en offentlig myndighed

 

iii)  hvis den manglende overholdelse skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed eller en anden myndighed, og hvis fejlen ikke med rimelighed kunne være blevet opdaget af den støttemodtager, der er pålagt den administrative sanktion

 

iv)  hvis den manglende overholdelse skyldes simpel forsømmelse.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De administrative sanktioner, der er fastsat i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], anvendes ved hjælp af nedsættelse eller udelukkelse af summen af de betalinger, der er anført i nævnte afdeling, og som er tildelt eller skal tildeles den pågældende støttemodtager på grundlag af støtteansøgninger, der er eller vil blive indgivet i løbet kalenderåret for konstateringen.

De administrative sanktioner anvendes ved hjælp af nedsættelse eller udelukkelse af summen af de betalinger, der er anført i artikel 84, stk. 1, og som er tildelt eller skal tildeles den pågældende støttemodtager på grundlag af støtteansøgninger, der er eller vil blive indgivet i løbet af kalenderåret for konstateringen.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der tages i forbindelse med beregningen af disse nedsættelser og udelukkelser hensyn til, hvor alvorlig og omfattende den konstaterede manglende overholdelse er, hvor længe den varer, hvor hyppigt den forekommer, og om den er tilsigtet. Sanktionerne skal have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til den manglende overholdelse samt opfylde kriterierne i denne artikels stk. 2 og 3.

Der tages i forbindelse med beregningen af disse nedsættelser og udelukkelser hensyn til, hvor alvorlig og omfattende den konstaterede manglende overholdelse er, arten af den, hvor længe den varer, hvor hyppigt den forekommer, og om den er tilsigtet. Sanktionerne skal have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til den manglende overholdelse samt opfylde kriterierne i denne artikels stk. 2 og 3.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er tale om manglende overholdelse, der skyldes forsømmelse, anvendes der almindeligvis en nedsættelse på 3 % af summen betalingerne som omhandlet i denne artikels stk. 1.

Hvis der er tale om manglende overholdelse, der skyldes forsømmelse, anvendes der almindeligvis en nedsættelse på 3 % af summen betalingerne som omhandlet i denne artikels stk. 1. Nedsættelsen fastsættes på grundlag af vurderingen af arten og alvoren af den manglende overholdelse i henhold til de kriterier, der er fastsat i denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan etablere et system for tidlig varsling for sager med manglende overholdelse, der forekommer første gang, hvis den manglende overholdelse må betragtes som værende mindre alvorlig og omfattende og ikke har varig karakter. Hvis det ved en efterfølgende kontrol inden for tre på hinanden følgende kalenderår konstateres, at der ikke er rettet op på den manglende overholdelse, anvendes nedsættelsen i henhold til første afsnit med tilbagevirkende kraft.

Medlemsstaterne etablerer og anvender systemet for tidlig varsling i artikel 84, stk. 3, for sager med manglende overholdelse, der forekommer første gang, hvis den manglende overholdelse må betragtes som værende mindre alvorlig og omfattende og ikke har varig karakter. Den relevante myndighed underretter modtageren om forpligtelsen til at træffe afhjælpende foranstaltninger og foreslåt korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at afhjælpe den manglende overholdelse. Hvis det ved en efterfølgende kontrol inden for tre på hinanden følgende kalenderår konstateres, at der ikke er rettet op på den manglende overholdelse, anvendes nedsættelsen i henhold til første afsnit med tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan udbyde obligatorisk videreuddannelse inden for rammerne af de bedriftsrådgivningstjenester, der er fastsat bestemmelser om i afsnit III, kapitel 1, afdeling 3, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], til de støttemodtagere, der har modtaget en tidlig varsling.

Medlemsstaterne udbyder specifik videreuddannelse om konditionalitet inden for rammerne af de bedriftsrådgivningstjenester, der er fastsat bestemmelser om i afsnit III, kapitel 1, afdeling 3, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], til de støttemodtagere, der har modtaget en tidlig varsling, idet deltagelse heri kan gøres obligatorisk.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved gentagne tilfælde af manglende overholdelse anvendes der en højere nedsættelsessats, end der anvendes for førstegangstilfælde af manglende overholdelse, der skyldes forsømmelse, og som der pålægges sanktioner for første gang.

3.  Ved fornyet tilfælde af manglende overholdelse anvendes der som hovedregel 10 % af det samlede beløb i betalinger, jf. stk. 1.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I gentagelsestilfælde, og hvis der ikke gives nogen gyldig grund, anses støttemodtageren for at have handlet bevidst i henhold til betydningen i stk. 4.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I tilfælde af forsætlig manglende overholdelse anvendes der en højere nedsættelsessats, end der anvendes for gentagne tilfælde af manglende overholdelse i henhold til stk. 3, idet nedsættelsen kan fastsættes så højt, at det fører til udelukkelse af hele beløbet for et eller flere kalenderår.

4.  I tilfælde af forsætlig manglende overholdelse anvendes der en nedsættelsessats på mindst 15 % af de samlede betalinger omhandlet i denne artikels stk. 1, idet nedsættelsen kan beløbe sig til fuldstændig udelukkelse fra betalinger og finde anvendelse i et eller flere kalenderår.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må tilbageholde 20 % af de beløb, der følger af anvendelsen af nedsættelser og udelukkelser i henhold til artikel 86.

Medlemsstaterne må tilbageholde 25 % af de beløb, der følger af anvendelsen af nedsættelser og udelukkelser i henhold til artikel 86.

Begrundelse

Der er ingen grund til, at procentdelen sænkes fra den nuværende. Procentdelen bør være på 25 %, fordi medlemsstaterne gennemfører systemet og bærer byrden med fradragene.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 100 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 100a

 

Hasteprocedure

 

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i overensstemmelse med stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

 

2.  Enten Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 100, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Artikel 5, artikel 7, stk. 3, artikel 9, artikel 34, artikel 35, stk. 4, artikel 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 og 111 i forordning (EU) nr. 1306/2013 og de relevante gennemførelsesbestemmelser og delegerede bestemmelser finder fortsat anvendelse i forbindelse med udgifter, der er afholdt, og betalinger, der er foretaget for landbrugsregnskabsåret 2020 og de foregående år for så vidt angår EGFL, og for så vidt angår ELFUL i forbindelse med udgifter, der er afholdt, og betalinger, der er foretaget til landdistriktsudviklingsprogrammer, der er godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013.

a)  Artikel 5, artikel 7, stk. 3, artikel 9, artikel 26, stk. 5, artikel 34, artikel 35, stk. 4, artikel 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 og 111 i forordning (EU) nr. 1306/2013 og de relevante gennemførelsesbestemmelser og delegerede bestemmelser finder fortsat anvendelse i forbindelse med udgifter, der er afholdt, og betalinger, der er foretaget for landbrugsregnskabsåret 2020 og de foregående år for så vidt angår EGFL, og for så vidt angår ELFUL i forbindelse med udgifter, der er afholdt, og betalinger, der er foretaget til landdistriktsudviklingsprogrammer, der er godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 103

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 103

udgår

Overgangsbestemmelser

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 101 med henblik på at supplere denne forordning eller fastsætte undtagelser herfra i det omfang, det er nødvendigt.

 


BEGRUNDELSE

Den 1. juni 2018 vedtog Kommissionen pakken med tre lovforslag om reformen af den fælles landbrugspolitik 2021-2027, herunder reglerne for finansiering, forvaltning og overvågning (FFF) (forordning (EU) nr. 393/2018). Denne omfattende lovpakke var oprindeligt planlagt til udgangen af 2017. Den påløbne forsinkelse medfører en stram tidsfrist, som falder sammen med udløbet af både Europa-Parlamentets og Kommissionens mandat, hvilket forbinder det med visse vanskeligheder for medlovgiveren at vedtage pakken.

Forsinkelsen skyldes også et sent forslag til den flerårige finansielle ramme 2021-2027 (FFR) i maj 2018 (COM (2018) 321), som fastlægger finansieringsrammen for den fremtidige fælles landbrugspolitik. Tildelingen til den fælles landbrugspolitik er på 365 006 mio. EUR for EU-27 (i forpligtelsesbevillinger), hvilket svarer til en reduktion på ca. 5 %. Tildelingen til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) beløber sig til 286,2 mia. EUR, en reduktion på -1,1 %, mens de 78,8 mia. EUR for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) udgør en reduktion på -15,3 %, som altid sammenlignet med referencescenariet. Hvis der imidlertid i forbindelse med vedtagelsen foretages væsentlige ændringer af de foreslåede budgetlofter, kan der også være behov for en revision af Parlamentets holdning, og derfor er den endelige afgørelse om reformen af den fælles landbrugspolitik knyttet til den endelige aftale om FFR.

Den overordnede struktur for pakken vedrørende den fælles landbrugspolitik omfatter tre rapporter: Forordningen om finansiering og forvaltning (FFF), forordningen om strategiske planer, som omfatter to paraplyforordninger om direkte betalinger og udvikling af landdistrikter og fusionsmarkedsordningen. På grund af væsentlige overlapninger skal forordningerne om strategiske planer og FMM behandles og sættes til afstemning samtidig.

Hvad angår bevisgrundlaget, har Kommissionens konsekvensanalyse i vidt omfang ikke formået at fremlægge noget konkret, f.eks. vedr. det centrale spørgsmål om forenkling, hvor der ikke gives en detaljeret kvantificering af reduktionen af den administrative byrde; denne er i realiteten flyttet fra EU over på medlemsstaterne. I mellemtiden har Den Europæiske Revisionsret foretaget en analyse af resultaterne af den nuværende fælles landbrugspolitik, som viser, at den "grønne" del af de direkte betalinger, skønt velment, ikke helt har nået sine mål og tillige har medført en betydelig administrativ byrde.

Ordføreren mener, at selv om rapporten om finansiering og forvaltning i særdeleshed er en del af reformpakken for den fælles landbrugspolitik, kan den ikke ses adskilt fra EU's overordnede tilgang til strukturfondene (ESIF) og navnlig ikke forslaget om en forordning om fælles bestemmelser, der fungerer som en paraplyforordning for alle EU's flerårige fonde. Både forordningen om fælles bestemmelser og FMM henviser også til den overordnede ramme, der er fastlagt i finansforordningen, og som omfatter alle modeller for (direkte, indirekte, delt) forvaltning og tilvejebringer de grundlæggende definitioner (herunder styring) og betingelser (herunder revision og kontrol). Forordningen om fælles bestemmelser giver mulighed for både resultat- og outputorientering, fastsættelse af delmål med et link til udbetaling baseret på resultatindikatorer og anvendelse af forenklede omkostningsmodeller såsom faste takster, faste beløb og standardomkostningsenheder, som efter ordførerens opfattelse også er vigtige instrumenter i forvaltningen af ELFUL. Desuden præciseres det, at der er en indbyrdes forbindelse mellem LEADER (ELFUL-finansierede) og ESIF-initiativer (CLD).

I Parlamentets beslutning "Fremtiden for fødevarer og landbrug" (P8_TA (2018) 0224) af maj 2017 om Kommissionens meddelelse under samme titel (COM (2017) 713), vedrører de vigtigste spørgsmål et enkelt og gennemsigtigt forvaltningssystem, en velfungerende resultatorienteret leveringsmodel og integration af de forskellige miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger i en sammenhængende og forenklet struktur.

Den indholdsmæssige ændring i det nye forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik, som ordføreren mener er positiv, er et skift fra overholdelse til resultatopnåelse, samtidig med at mange flere ansvarsområder flyttes fra Kommissionen ud til medlemsstaterne, også hvad angår forvaltning og kontrol som beskrevet i FFF.

De centrale emner i Europa-Parlamentets udkast til betænkning har derfor til formål at etablere en lovgivningsmæssig ramme, der gør det muligt at forbedre gennemførelsen af en forenklet og moderniseret forvaltning og kontrol af den fælles landbrugspolitik gennem:

Forvaltningssystemet: Den dobbelte målsætning om både en enkel og omfattende struktur opnås ved næsten fuldstændig omfordeling af den foreslåede ordning i Kommissionsforslaget, navnlig med hensyn til at præcisere strukturen og kompetencerne hos det – øgede – antal institutioner (koordinerende organ, overvågningskomité) og præcisere deres yderligere opgaver (certificeringsorgan) med henblik på at sikre effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Rapporteringsforpligtelser: Ændring af system fra en ren (finansiel) produktion til et blandet output- og resultatbaseret (performance-) rapporteringssystem, herunder indskrænket tilsyn fra Kommissionens side og skærpet, supplerende rapporteringspligt påhvilende medlemsstaterne. For at begrænse den uundgåeligt stigende administrative byrde (årlig resultatgennemgang) og samtidig sikre relevans og kvalitet af det nye resultatbaserede system (resultatindikatorer) foreslås det at justere rapporteringscyklussen.

Krisereserven: Den afgørende rolle, som en velfinansieret, uafhængig og nøje målrettet krisemekanisme udfylder, genindføres ved at begrænse dens anvendelsesområde til kun at omfatte kriser (ingen markedsintervention), samtidig med at det giver mulighed for en udvidelse af finansieringsgrundlaget både inden og uden for rammerne for den fælles landbrugspolitik og under iagttagelse af princippet om løbende fremføring.

Sanktioner og kontrol: Tærsklen for undtagelse fra sanktioner genindføres og sættes ved 1250 EUR pr. støttemodtager og op til 10 ha støtteberettiget areal som et vigtigt skridt til forenkling for mindre landbrugere. Samtidig styrkes nødvendigheden af risikobaseret kontrol på stedet udført af medlemsstaterne. Bedre adgang til satellitdata fra Kommissionen med henblik på at forbedre kontrollen. Med henblik på at genindføre en vis grad af harmonisering indføres der et fælles system med gradvist stigende strafferammer i tilfælde af gentagen manglende efterlevelse.

Bedriftsrådgivningstjenester: Dette er et væsentligt element i den fælles landbrugspolitiks implementeringssystem og bør derfor forblive i den horisontale forordning sammen med mere detaljerede regler for at sikre adgang for støttemodtagere i alle medlemsstater som en forudsætning for en moderne landbrugspolitik i hele EU;

Demokratisk kontrol: Forslagene indeholder et enormt antal beføjelser, der skal vedtages på et senere tidspunkt, og som skal revideres og ændres for at bevare balancen mellem institutionerne.

Med hensyn til lovforslagenes ikrafttrædelsen, når de først er blevet vedtaget, bør det erindres, at den seneste programmeringsperiode for den fælles landbrugspolitik krævede to års overgangsforanstaltninger. Dette var imidlertid ikke sammenfaldende med hverken afslutningen af Parlamentets og Kommissionens mandat eller med indførelsen af nye opgaver og strukturer. En omfattende retsakt til regulering af de nødvendige overgangsbestemmelser, navnlig den nye resultatorienterede tilgang, vil derfor skulle vedtages i god tid for at give medlemsstaterne tid til at etablere de nye systemer.


UDTALELSE FRA Udviklingsudvalget (12.2.2019)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ordfører for udtalelse: Maria Heubuch

KORT BEGRUNDELSE

EU's forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens er kodificeret i Lissabontraktatens artikel 208: EU har forpligtet sig til at tage hensyn til udviklingsmål i alle politikker, der kan påvirke udviklingslande, og til at undgå uoverensstemmelser mellem disse politikker. Fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug er prioriterede områder inden for rammerne af EU's udviklingssamarbejde. Den relevante EU-rammepolitik(1) (2010) understreger betydningen af udviklingsvenlig politikkohærens for den globale fødevaresikkerhed og fremhæver specielt EU's fælles landbrugspolitik.

Selv om den fælles landbrugspolitiks manglende sammenhæng med udviklingsmålene er mindsket, siden eksportstøtten er blevet udfaset, er der fortsat problemer med manglende sammenhæng. Tilskud fra den fælles landbrugspolitik og markedsstøtteforanstaltninger, der medfører en stigning i eksporten eller importen af visse varer til eller fra udviklingslande, kan have negative virkninger på udviklingen, og det samme kan negative indvirkninger på klimaet forårsaget af ressourcekrævende landbrugsproduktion.

Den "horisontale forordning", som vi ændrer, indeholder bestemmelser om tilpasning af reglerne for finansiering, forvaltning og overvågning af forskellige foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik. Disse "interventioner" finansieres over Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der ofte omtales som de to "søjler" i den fælles landbrugspolitik. Efter 2021 får den fælles landbrugspolitik en ny gennemførelsesmodel, der giver medlemsstaterne et større ansvar i forhold til at fastlægge nationale prioriteter. Denne nye model ledsages af et skift i fokus fra overholdelse til performance, og konditionalitet er et vigtigt element i den fælles landbrugspolitik.

Ordføreren glæder sig over overgangen til en ny resultatorienteret tilgang til den fælles landbrugspolitik, som kan være til gavn for sammenhængen med udviklingssamarbejdet samt klima- og miljøpolitikker, men eftersom medlemsstaterne selv fastsætter målene i deres nationale planer, er der en betydelig risiko for reducerede ambitioner og et kapløb mod bunden. Hvis dette lovgivningsforslag analyseres med øje for udviklingsvenlig politikkohærens bliver det klart, at udviklingsvenlig politikkohærens ikke i tilstrækkelig grad afspejles i reglerne for finansiering, forvaltning og overvågning.

Ordføreren foreslår derfor at ændre forordningen med henblik på at indføre et stærkere engagement til udviklingsvenlig politikkohærens og på at sikre passende høring af interessenter under de forskellige faser af planlægningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af den fælles landbrugspolitik, bl.a.:

-  Øget engagement og præcisering af såvel EU's som medlemsstaternes forpligtelser i forhold til at overholde TEUF's forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens, 2030-dagsordenen og Parisaftalen.

-  Systematisk overvågning af indikatorer for udviklingsvenlig politikkohærens, af målene for bæredygtig udvikling og klimamålsætninger samt af den fælles landbrugspolitiks globale fodaftryk. Udvidelse af den eksisterende overvågningsmekanisme for landbrugsmarkederne med det formål at spore udenrigshandelsstrømme med følsomme produkter til og fra udviklingspartnerlande.

-  Høring af et stort antal interessenter, herunder udviklingspartnere og eksperter, inden fastlæggelsen af medlemsstaternes strategiske planer for den fælles landbrugspolitik.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, og artikel 208,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer og bringe forskning og innovation ud af laboratorierne og ud på marker og markeder. Den fælles landbrugspolitik bør desuden imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion.

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer i landdistrikterne, fremme social inklusion, mindske udviklingsgabet mellem områder, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer og bringe forskning og innovation ud af laboratorierne og ud på marker og markeder. I meddelelsen understreger man også den fælles landbrugspolitiks globale dimension og nævner Unionens tilsagn om at fremme politikkohærens for bæredygtig udvikling. Den fælles landbrugspolitik bør desuden reformeres for at imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion og dens indvirkning på tredjelande, navnlig udviklingslande, idet det sikres, at befolkningerne forsynes med nærende, sikre og sunde fødevarer, såvel som for at fremme bæredygtig udvikling og effektiv forvaltning af naturressourcer som f.eks. vand, jord og luft med henblik på at sikre beskyttelse af biodiversiteten og bevarelse af levesteder og landskaber i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser og tilsagn, herunder 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den fælles landbrugspolitiks overholdelsesorienterede gennemførelsesmodel bør tilpasses for at sikre, at der lægges større vægt på resultater og performance. Unionen bør derfor fastsætte de grundlæggende politiske målsætninger, interventionstyperne og de grundlæggende EU-krav, mens medlemsstaterne bør bære et større ansvar og i højere grad stå til regnskab for opfyldelsen af disse målsætninger. Følgelig er det nødvendigt at lægge større vægt på nærhedsprincippet, så der bedre kan tages hensyn til de lokale forhold og behov. Efter den nye gennemførelsesmodel bør medlemsstaterne derfor have ansvaret for at skræddersy deres interventioner under den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav, således at de bidrager mest muligt til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og til fastlæggelsen og udformningen af de rammer for overholdelse og kontrol, der gælder for støttemodtagerne.

(3)  Den fælles landbrugspolitiks overholdelsesorienterede gennemførelsesmodel bør tilpasses for at sikre, at der lægges større vægt på bæredygtigt landbrug. Unionen bør derfor fastsætte de grundlæggende politiske målsætninger, interventionstyperne og de grundlæggende EU-krav, herunder for så vidt angår udviklingsvenlig politikkohærens, mens medlemsstaterne bør bære et større ansvar og i højere grad stå til regnskab for opfyldelsen af disse målsætninger. Følgelig er det nødvendigt at lægge større vægt på nærhedsprincippet, så der bedre kan tages hensyn til de lokale forhold og behov. Efter den nye gennemførelsesmodel bør medlemsstaterne derfor have ansvaret for at skræddersy deres interventioner under den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med deres specifikke behov og med de grundlæggende EU-krav, således at de bidrager mest muligt til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og til fastlæggelsen og udformningen af de rammer for overholdelse og kontrol, der gælder for støttemodtagerne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8a)  Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik bør være i overensstemmelse med målene for udviklingssamarbejdet som omhandlet i artikel 208 i traktaten, herunder bl.a. 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør i overensstemmelse med denne politikkohærens hverken bringe udviklingslandenes fødevareproduktionskapacitet og langsigtede fødevaresikkerhed, navnlig de mindst udviklede landes (LDC-landene), eller opfyldelsen af EU's forpligtelser til at modvirke klimaændringer i henhold til Parisaftalen om klimaændringer i fare.

Begrundelse

Alle EU-politikker skal i henhold til artikel 208 i TEUF tage hensyn til udviklingsmålene. Det hører til blandt de centrale mål i EU's udviklingssamarbejde at fremme udviklingen af udviklingslandenes landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. Den fælles landbrugspolitik har eksterne virkninger, der især har indflydelse på handelen med landbrugsprodukter. Princippet om udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at man overvåger og, hvor det er muligt, undgår eventuelle følgevirkninger for lokale landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Efter den nye gennemførelsesmodel er inddragelse af betalingsorganer, der er godkendt af medlemsstaterne, en afgørende forudsætning for at skabe rimelig sikkerhed for, at de målsætninger og mål, der er fastsat i de relevante strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, vil blive nået med de interventioner, der finansieres over EU-budgettet. Det bør derfor udtrykkeligt fastsættes i denne forordning, at kun udgifter afholdt af godkendte betalingsorganer kan godtgøres over EU-budgettet. Desuden bør de EU-finansierede udgifter til de interventioner, der er omhandlet i forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, have et tilsvarende output og være i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav og forvaltningssystemer.

(11)  Efter den nye gennemførelsesmodel er inddragelse af betalingsorganer, der er godkendt af medlemsstaterne, en afgørende forudsætning for at skabe rimelig sikkerhed for, at de målsætninger og mål, der er fastsat i de relevante strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, vil blive nået med de interventioner, der finansieres over EU-budgettet. Det bør derfor udtrykkeligt fastsættes i denne forordning, at kun udgifter afholdt af godkendte betalingsorganer kan godtgøres over EU-budgettet. Desuden bør de EU-finansierede udgifter til de interventioner, der er omhandlet i forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, have et tilsvarende output og være i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav og forvaltningssystemer. Den bør også tjene til at nå målene for bæredygtig udvikling. I overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og med sigte på en optimal udnyttelse af Unionens finansielle ressourcer bør en bred vifte af interessenter høres om planlægningen og fordelingen af EU-midler og nationale midler. Sådanne høringer bør organiseres af såvel medlemsstaterne, inden de fastlægger deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, som af Kommissionen, inden den validerer nationale strategier. Udviklingspartnerne bør inddrages i spørgsmål vedrørende udviklingsvenlig politikkohærens og de virkninger, som den fælles landbrugspolitik har på udviklingslandenes befolkninger, navnlig LDC-landenes.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  For at give Kommissionen mulighed for at opfylde sine forpligtelser med hensyn til at sikre en udviklingsvenlig politikkohærens i forbindelse med gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik som fastsat i forordning (EU).../... [forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik] bør der indføres en udvidet overvågningskapacitet, som fremmer overvågningen af den fælles landbrugspolitiks eksterne virkninger, navnlig med hensyn til udviklingslande.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  I lyset af den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik, som har fokus på resultater, er det nødvendigt at måle output og indvirkninger i forbindelse med alle målsætningerne for den fælles landbrugspolitik som fastsat i artikel 5 og 6 i forordning (EU).../... [forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik] med henblik på at sikre, at midlerne til den fælles landbrugspolitik anvendes effektivt.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  Der bør ifølge princippet om budgeteffektivitet ikke anvendes offentlige midler under den fælles landbrugspolitik på en måde, der medfører andre udgifter for miljø-, folkesundheds- eller udviklingsbistanden. Sådanne skadelige aktiviteter bør ikke modtage midler fra den fælles landbrugspolitik. For at sikre effektiviteten af udgifterne til den fælles landbrugspolitik og Unionens udgifter bør opfattelsen af, hvad der udgør en risiko for EU-budgettets finansielle interesser, derfor også omfatte risici for miljøet, folkesundheden og den udviklingsvenlige politikkohærens. Dette medvirker også til at sikre sammenhæng mellem prioriteterne og målene under hhv. den fælles landbrugspolitik og andre EU-politikker. Nedbringelse af ekstraudgifter på andre områder bør sikre effektiviteten af de offentlige udgifter.

Begrundelse

Udgifter forbundet med indvirkninger relateret til miljøet, folkesundheden, sociale strukturer eller udviklingen eksternaliseres til andre områder af de offentlige udgifter, herunder EU's udgifter. Dette betyder, at vi betaler gentagne gange, hvis udgifterne anvendes ineffektivt, betaler vi én gang til noget, der f.eks. skaber overproduktion, og der som følge heraf eksempelvis skal betales igen til krisehåndtering og igen i form af udgifter til udviklingsbistand. Eller vi betaler én gang til landbrugsmetoder, som forurener, igen for at gøre rent efter dem eller genoprette økosystemer eller igen for at få drikkevandet renset.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Kommissionen bør også have beføjelse til at suspendere betalinger i forbindelse med den flerårige performanceovervågning. I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål, der er fastlagt i den nationale strategiske plan, bør Kommissionen have beføjelse til at anmode den pågældende medlemsstat om at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan, der skal fastlægges i samråd med Kommissionen, og som indeholder klare fremskridtsindikatorer. Hvis medlemsstaten undlader at fremsende eller gennemføre handlingsplanen, eller hvis handlingsplanen er klart utilstrækkelig til at afhjælpe situationen, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere de månedlige eller mellemliggende betalinger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

(30)  Kommissionen bør også have beføjelse til at suspendere betalinger i forbindelse med den flerårige performanceovervågning. I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål, der er fastlagt i den nationale strategiske plan, bør Kommissionen derfor have beføjelse til at anmode den pågældende medlemsstat om at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan, der skal fastlægges i samråd med Kommissionen, og som indeholder klare fremskridtsindikatorer. Handlingsplanen bør udarbejdes under inddragelse af de partnere, der er omhandlet i artikel 94. Hvis medlemsstaten undlader at fremsende eller gennemføre handlingsplanen, eller hvis handlingsplanen er klart utilstrækkelig til at afhjælpe situationen, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere de månedlige eller mellemliggende betalinger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Der bør lægges særlig vægt på overholdelse af EU's miljølovgivning samt på overholdelse af EU's og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og forpligtelserne i henhold til traktaten.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Ligesom det var tilfældet i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere betalinger, når der er alvorlige mangler i forvaltningssystemerne, herunder manglende overholdelse af de grundlæggende EU-krav og manglende pålidelighed i rapporteringen. Det er imidlertid nødvendigt at revidere betingelserne for suspension af betalinger for at gøre ordningen mere effektiv. De finansielle konsekvenser af en sådan suspension bør fastsættes ved en ad hoc-procedure for efterprøvende regnskabsafslutning.

(31)  Ligesom det var tilfældet i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere betalinger, når der er alvorlige mangler i forvaltningssystemerne, herunder manglende overholdelse af de grundlæggende EU-krav og manglende pålidelighed i rapporteringen. Manglende sammenhæng mellem gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og andre EU-politikker, bl.a. målene for bæredygtig udvikling samt klima-, miljø- og menneskerettighedsforpligtelser, bør betragtes som en alvorlig mangel i medlemsstaternes forvaltningssystemer. Det er imidlertid nødvendigt at revidere betingelserne for suspension af betalinger for at gøre ordningen mere effektiv. De finansielle konsekvenser af en sådan suspension bør fastsættes ved en ad hoc-procedure for efterprøvende regnskabsafslutning.

Begrundelse

Under hensyntagen til behovet for, at den fælles landbrugspolitik er i overensstemmelse med EU's udviklingspolitik som anerkendt i Kommissionens meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug (COM(2017)0713) såvel som af Rådet og medlemsstaterne i den "nye europæiske konsensus om udvikling" fra 2017, fører manglende sammenhænge mellem gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og EU's eksterne mål til sanktioner, hvis der er tale om forsætlige handlinger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  I henhold til traktatens artikel 317 er Kommissionen ansvarlig for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget i samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at træffe afgørelse om, hvorvidt de udgifter, der er afholdt af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med EU-retten. Medlemsstaterne bør have ret til at begrunde deres beslutninger om betaling og at anmode om mægling, hvis der er uenighed mellem dem og Kommissionen. For at give medlemsstaterne retlig og økonomisk sikkerhed med hensyn til udgifter, der er afholdt i fortiden, bør der fastsættes en forældelsesfrist for Kommissionens afgørelse om, hvilke økonomiske konsekvenser en manglende overholdelse bør have.

(41)  I henhold til traktatens artikel 317 er Kommissionen ansvarlig for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget i samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at træffe afgørelse om, hvorvidt de udgifter, der er afholdt af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med EU-retten, prioriteterne og de internationale aftaler, bl.a. 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer. Blandt disse mål bør der lægges særlig vægt på princippet om udviklingsvenlig politikkohærens samt på Unionens klima- og miljøpolitiske mål som fastsat i artikel 191 i traktaten. Landbrugspolitikken og finansieringen heraf bør ikke være til hinder for, at andre EU-politikker fungerer. Medlemsstaterne bør have ret til at begrunde deres beslutninger om betaling og at anmode om mægling, hvis der er uenighed mellem dem og Kommissionen. For at give medlemsstaterne retlig og økonomisk sikkerhed med hensyn til udgifter, der er afholdt i fortiden, bør der fastsættes en forældelsesfrist for Kommissionens afgørelse om, hvilke økonomiske konsekvenser en manglende overholdelse bør have.

Begrundelse

Under hensyntagen til behovet for, at den fælles landbrugspolitik er i overensstemmelse med EU's udviklingspolitik som anerkendt i Kommissionens meddelelse om fremtiden for fødevarer og landbrug (COM(2017)0713) såvel som af Rådet og medlemsstaterne i den "nye europæiske konsensus om udvikling" fra 2017, fører manglende sammenhænge mellem gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og EU's eksterne mål til sanktioner, hvis der er tale om forsætlige handlinger.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Ifølge Kommissionens meddelelse "Fremtiden for fødevarer og landbrug" bør det være en strategisk målsætning for den fremtidige fælles landbrugspolitik at styrke miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen af EU's miljø- og klimamålsætninger. Følgelig gør miljø- og klimahensyn det nødvendigt at udveksle data fra systemer til identifikation af landbrugsparceller og andre integrerede forvaltnings- og kontrolsystemer på nationalt plan og EU-plan. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om udveksling af data indsamlet via det integrerede system, som er relevante for miljø- og klimamålsætningerne, mellem medlemsstaternes offentlige myndigheder og med Unionens institutioner og organer. For at sikre en mere effektiv udnyttelse af de data, der er til rådighed for forskellige offentlige myndigheder til udarbejdelse af europæiske statistikker, bør det også fastsættes, at data fra det integrerede system skal stilles til rådighed til statistiske formål for organer, der er en del af det europæiske statistiske system.

(49)  Ifølge Kommissionens meddelelse "Fremtiden for fødevarer og landbrug" bør det være en strategisk målsætning for den fremtidige fælles landbrugspolitik at styrke miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen af EU's miljø- og klimamålsætninger. I meddelelsen understreger man også den fælles landbrugspolitiks globale dimension og nævner Unionens tilsagn om at styrke politikkohærens for bæredygtig udvikling. Følgelig er det af hensyn til miljøet og klimaet og på grund af den udviklingsvenlige politikkohærens samt for at opnå målene for bæredygtig udvikling og skabe sammenhæng med Unionens andre interne og eksterne politikker nødvendigt at udveksle data fra systemer til identifikation af landbrugsparceller og andre integrerede forvaltnings- og kontrolsystemer på nationalt plan og EU-plan. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om udveksling af data indsamlet via det integrerede system, som er relevante for disse målsætninger, mellem medlemsstaternes offentlige myndigheder og med Unionens institutioner og organer. For at sikre en mere effektiv udnyttelse af de data, der er til rådighed for forskellige offentlige myndigheder til udarbejdelse af europæiske statistikker, bør det også fastsættes, at data fra det integrerede system skal stilles til rådighed til statistiske formål for organer, der er en del af det europæiske statistiske system.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49a)  En yderligere strategisk orientering for at sikre sammenhængen mellem resultater af handel med landbrugsprodukter under den fælles landbrugspolitik og EU's udviklingspolitik skal også respekteres i forbindelse med medlemsstaternes planlægning og gennemførelse af politikker og instrumenter under den fælles landbrugspolitik, navnlig for så vidt angår anvendelsen af frivillig koblet støtte og landbrugsreserven til håndtering af markedskriser.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  I betragtning af den internationale struktur inden for handel med landbrugsprodukter og for at sikre et velfungerende indre marked er det nødvendigt, at der tilrettelægges et samarbejde mellem medlemsstaterne. Det er også nødvendigt, at der på EU-plan etableres et centralt register over de støttemodtagende eller betalingspligtige virksomheder, der er etableret i tredjelande.

(53)  I betragtning af den internationale struktur inden for handel med landbrugsprodukter og for at sikre et velfungerende indre marked og overholdelse af forpligtelserne med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens er det nødvendigt, at der tilrettelægges et samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og tredjelande. Det er også nødvendigt, at der på EU-plan etableres et centralt register over de støttemodtagende eller betalingspligtige virksomheder, der er etableret i tredjelande. Et sådant register bør bidrage til at påpege manglende sammenhænge mellem gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og målene for Unionens eksterne politikker. Dokumentationsregisteret bør fremhæve de ovennævnte virksomheders bidrag eller indflydelse i tredjelande på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. En sådan dokumentation bør også understrege den fælles landbrugspolitiks bidrag, navnlig med hensyn til dens eksterne dimension, til Unionens udviklingsmål som fastsat i artikel 208 i traktaten.

Begrundelse

I en ånd af et fornuftigt og effektivt samarbejde med tredjelande fremmer Kommissionen sin dialog med partnerlande om ethvert aspekt, der har en indvirkning på deres udviklingsproces, hvad enten det sker direkte inden for rammerne af Unionens politik eller ej. Inputtene fra Unionens partnere tager sigte på at identificere og afhjælpe manglende sammenhænge i EU-politikker, og indsamlingen og udvekslingen af data letter denne proces.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Konditionalitet er et vigtigt element i den fælles landbrugspolitik, navnlig i forbindelse med miljø- og klimaaspekter, men også med hensyn til folkesundheds- og dyrevelfærdsaspekter. Dette indebærer, at der bør foretages kontrol og om nødvendigt anvendes sanktioner for at sikre, at konditionalitetssystemet virker i praksis. For at skabe lige konkurrencevilkår for støttemodtagere i forskellige medlemsstater bør der indføres visse generelle bestemmelser om kontrol og sanktioner i konditionalitetssystemet på EU-plan.

(55)  Konditionalitet er et vigtigt element i den fælles landbrugspolitik med hensyn til at sikre, at betalingerne opnår en høj grad af bæredygtighed, f.eks. ved anvendelsen af pesticider, og til at sikre lige konkurrencevilkår for landbrugere i og på tværs af medlemsstaterne, navnlig i forbindelse med miljø- og klimaaspekter, men også med hensyn til folkesundheden og dyrevelfærden. Dette indebærer, at der bør foretages kontrol og om nødvendigt anvendes sanktioner for at sikre, at konditionalitetssystemet virker i praksis. For at skabe disse lige konkurrencevilkår for støttemodtagere i forskellige medlemsstater bør der på EU-plan indføres visse generelle bestemmelser om konditionalitet samt kontroller og sanktioner i forbindelse med manglende overholdelse.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67)  I den forbindelse bør det anerkendes, at civilsamfundet, herunder medierne og ikkestatslige organisationer, spiller en rolle og bidrager til at styrke myndighedernes kontrolramme over for svig og anden misbrug af offentlige midler.

(67)  I den forbindelse bør det anerkendes, at civilsamfundet, herunder medierne og ikkestatslige organisationer, spiller en rolle og bidrager til at styrke myndighedernes kontrolramme over for svig og anden misbrug af offentlige midler. De ovennævnte interessenter bør endvidere tilskyndes til at fremhæve de uoverensstemmelser, der er mellem gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og de eksisterende EU-politikker, navnlig under hensyntagen til Unionens miljø- og udviklingspolitikker, og henvise disse til Kommissionens høringskonsulent, hvis kontor blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../... [forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik].

Begrundelse

EU forpligtede sig til at anerkende og styrke princippet om inddragelse af ikkestatslige aktører med henblik på at opfylde udviklingsmålene for tredjelandspartnere med "EU's konsensus om udvikling" fra 2005 som bekræftet af den "nye konsensus for udvikling" fra 2017. Som følge af ændringsforslagene til forordningen om strategiske planer er der blevet oprettet et kontor for en høringskonsulent i Kommissionen.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 82

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(82)  Kommissionens gennemførelsesbeføjelser bør også omfatte: de regler, der er nødvendige for at opnå en ensartet anvendelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende beskyttelse af Unionens finansielle interesser og for at opnå en ensartet anvendelse af kontrolforanstaltninger i Unionen;

(82)  Kommissionens gennemførelsesbeføjelser bør også omfatte: de regler, der er nødvendige for at opnå en ensartet anvendelse af medlemsstaternes forpligtelser vedrørende beskyttelse af Unionens finansielle interesser, hvilket bør omfatte princippet om budgeteffektivitet ved ikke at tillade betalinger under den fælles landbrugspolitik, som medfører yderligere omkostninger for EU's budget, og for at opnå en ensartet anvendelse af kontrolforanstaltninger i Unionen. Kommissionen bør derfor ligeledes fastsætte regler, der sikrer sammenhængen mellem medlemsstaternes gennemførelse af den fælles landbrugspolitik og Unionens andre politikker, med særlig fokus på de miljøkrav, der er fastsat i artikel 11 og artikel 191 i traktaten, samt forpligtelserne i forbindelse med udviklingsvenlig politikkohærens, der er fastsat i artikel 208 i traktaten.

Begrundelse

Udgifter forbundet med indvirkninger relateret til miljøet, folkesundheden, sociale strukturer eller udviklingen eksternaliseres til andre områder af de offentlige udgifter, herunder EU's udgifter. Dette betyder, at vi betaler gentagne gange, hvis udgifterne anvendes ineffektivt, betaler vi én gang til noget, der f.eks. skaber overproduktion, og der som følge heraf eksempelvis skal betales igen til krisehåndtering og igen i form af udgifter til udviklingsbistand. Eller vi betaler én gang til landbrugsmetoder, som forurener, igen for at gøre rent efter dem eller genoprette økosystemer eller igen for at få drikkevandet renset.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på analyse, forvaltning, overvågning, informationsudveksling og gennemførelse af den fælles landbrugspolitik, samt foranstaltninger vedrørende etablering af kontrolsystemer og faglig og administrativ bistand

a)  foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på analyse, forvaltning, overvågning, informationsudveksling og gennemførelse af den fælles landbrugspolitik, 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer, samt foranstaltninger vedrørende etablering af kontrolsystemer og faglig og administrativ bistand

Begrundelse

Artikel 208 i TEUF fastsætter, at alle EU's politikker skal tage hensyn til udviklingsmålene. En styrkelse af den globale fødevaresikkerhed og bidrag til udviklingen af solide landbrugssystemer i udviklingslandene er centrale udviklingsmål inden for rammerne af EU's udviklingssamarbejde og målene for bæredygtig udvikling. Reguleringen af det indre marked for landbrugssektoren har direkte konsekvenser for disse systemers sundhed i udviklingslandene.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de aktioner, som Kommissionen iværksætter ved hjælp af telemåling, der benyttes i forbindelse med overvågningen af landbrugsressourcer i henhold til artikel 23

c)  de aktioner, som Kommissionen iværksætter ved hjælp af telemåling, der benyttes i forbindelse med overvågningen af landbrugsressourcer og af medlemsstaternes deltagelse i landbrugspraksis i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer i henhold til artikel 23

Begrundelse

Artikel 208 i TEUF fastsætter, at alle EU's politikker skal tage hensyn til udviklingsmålene. En styrkelse af den globale fødevaresikkerhed og bidrag til udviklingen af solide landbrugssystemer i udviklingslandene er centrale udviklingsmål inden for rammerne af EU's udviklingssamarbejde og målene for bæredygtig udvikling. Reguleringen af det indre marked for landbrugssektoren har direkte konsekvenser for disse systemers sundhed i udviklingslandene.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  undersøgelser af den fælles landbrugspolitik og evaluering af foranstaltninger, der finansieres af fondene, herunder forbedring af evalueringsmetoder og informationsudveksling om praksis på området for den fælles landbrugspolitik, samt undersøgelser foretaget i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

f)  undersøgelser af den fælles landbrugspolitik og evaluering af foranstaltninger, der finansieres af fondene, herunder forbedring af evalueringsmetoder og informationsudveksling om praksis på området for den fælles landbrugspolitik, samt undersøgelser foretaget i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) med inddragelse af relevante aktører, der er omhandlet i artikel 94 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik], navnlig lokale, regionale, nationale og internationale interessenter, akademiske eksperter og NGO'er

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  bidraget til foranstaltninger vedrørende udbredelse af oplysninger, bevidstgørelse, fremme af samarbejde og udveksling af erfaringer på EU-niveau, som gennemføres i forbindelse med interventioner til udvikling af landdistrikterne, herunder netværkssamarbejde mellem de berørte parter

h)  bidraget til foranstaltninger vedrørende udbredelse af oplysninger, bevidstgørelse, herunder for så vidt angår de globale konsekvenser af den fælles landbrugspolitik, fremme af samarbejde og udveksling af erfaringer på lokalt, regionalt og nationalt niveau samt på EU-niveau og internationalt niveau, som gennemføres i forbindelse med interventioner til udvikling af landdistrikterne, herunder netværkssamarbejde mellem de berørte parter

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  den fælles landbrugspolitiks virkninger for tredjelande, særlig udviklingslande

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at fremme og sikre harmoniseret anvendelse af EU-reglerne.

d)  at fremme og sikre harmoniseret anvendelse af EU-reglerne samt af regler, der skal anvendes af Unionen, og som følger af de relevante internationale traktater.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forvalte Unionens landbrugsmarkeder i en global sammenhæng

a)  på retfærdig og bæredygtig vis forvalte Unionens landbrugsmarkeder i en global sammenhæng, herunder ved at oprette og udvide markedsovervågningsmekanismer på regionalt og globalt plan under hensyntagen til udviklingsmålene

Begrundelse

Overvågning er nødvendig for at forstå interne EU-politikkers eksterne virkninger på udviklingslandene og dermed opnå udviklingsvenlig politikkohærens. Tilsvarende, og som fastslået i artikel 191 i TEUF, bør den fælles landbrugspolitik og finansieringen heraf ikke være til hinder for opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling eller de mål, der er fastsat i Parisaftalen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sørge for agro-økonomisk overvågning og miljø- og klimaovervågning af landbrugsjordens arealanvendelse og ændringer i arealanvendelsen, herunder skovlandbrug, og overvågning af afgrødernes tilstand, således at der kan opstilles prognoser, særlig over udbyttet og landbrugsproduktionen og ekstraordinære omstændigheders indvirkning på landbruget

b)  sørge for agro-økonomisk overvågning og miljø- og klimaovervågning af landbrugsjordens arealanvendelse og ændringer i arealanvendelsen, herunder skovlandbrug, og overvågning af afgrødernes tilstand, således at der kan opstilles prognoser, særlig over udbyttet og landbrugsproduktionen og ekstraordinære omstændigheders indvirkning på landbruget samt overvågning af fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af landbrugspraksisser, der bidrager til at nå de klimamål og -målsætninger, der er fastsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer

Begrundelse

Overvågning er nødvendig for at forstå interne EU-politikkers eksterne virkninger på udviklingslandene og dermed opnå udviklingsvenlig politikkohærens. Tilsvarende, og som fastslået i artikel 191 i TEUF, bør den fælles landbrugspolitik og finansieringen heraf ikke være til hinder for opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling eller de mål, der er fastsat i Parisaftalen.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrage til åbenhed på verdensmarkederne

d)  bidrage til åbenhed på verdensmarkederne, herunder sikring af udviklingsvenlig politikkohærens

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen finansierer i henhold til artikel 7, litra c), aktioner vedrørende indsamling eller køb af de data, der er nødvendige for at gennemføre og overvåge den fælles landbrugspolitik, herunder satellitdata, geospatiale data og meteorologiske data, oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og et websted, gennemførelse af specifikke undersøgelser af klimatiske forhold, telemåling som hjælpemiddel til overvågning af ændringer i arealanvendelsen og jordens sundhedstilstand samt opdatering af agrometeorologiske og økonometriske modeller. Disse aktioner gennemføres om nødvendigt i samarbejde med EEA, JRC, nationale laboratorier og organer eller sammen med den private sektor.

Kommissionen finansierer i henhold til artikel 7, litra c), aktioner vedrørende indsamling eller køb af de data, der er nødvendige for at gennemføre og overvåge den fælles landbrugspolitik og dens indvirkning både i og uden for Unionen, herunder satellitdata, geospatiale data og meteorologiske data, oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og et websted, gennemførelse af specifikke undersøgelser af klimatiske forhold, telemåling som hjælpemiddel til overvågning af ændringer i arealanvendelsen og jordens sundhedstilstand samt opdatering af agrometeorologiske og økonometriske data og modeller. Disse aktioner gennemføres om nødvendigt i samarbejde med EEA, JRC, nationale laboratorier og organer eller sammen med civilsamfundet og den private sektor. Dette omfatter deling af adgang og bidrag til internationale initiativer og datakilder, herunder UNFCCC, samt klima- og miljødata, eller data og/eller oplysninger, der bidrager til gennemsigtighed på verdensmarkederne eller overvågning af opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Overvågning af udviklingsvenlig politikkohærens

 

1.  Den fælles landbrugspolitiks indvirkning på fødevaresystemer og fødevaresikkerheden på lang sigt i udviklingslandene skal i henhold til artikel 208 i traktaten underkastes regelmæssige og uafhængige vurderinger. Ved denne overvågning skal man være særligt opmærksom på virkningerne af handelsmæssige landbrugsfødevarestrømme mellem Unionen og udviklingslandene vedrørende

 

a)    fødevareproduktion, -forarbejdning og -distribution i de mindst udviklede lande

 

b)    lokale småproducenter og kvindelige landbrugere

 

c)   produkter, som udviklingslandene anser for følsomme

 

d)    produkter fra sektorer, hvor der er givet tilladelse til koblede betalinger under den fælles landbrugspolitik, og hvor krisestyringsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik er blevet anvendt.

 

2.  Ved vurderingen skal man undersøge data fra Unionens markedsobservatorier, casestudier, rapporter om målene for bæredygtig udvikling samt dokumentation fra partnerlande og andre relevante interessenter såsom civilsamfundsorganisationer. Med henblik herpå skal det sektorale og geografiske anvendelsesområde for EU's markedsobservatorier udvides til produkter, som partnerlandene anser for følsomme, og også omfatte de mindst udviklede lande. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 for at supplere denne forordning ved at fastsætte anvendelsesområdet og proceduren for vurderingen.

 

3.  Hvis overvågningsdataene viser, at der er risiko for negative indvirkninger på landbrugsfødevareproduktionen og -forarbejdningen eller fødevaresikkerheden i et udviklingsland, udsender Kommissionen en tidlig varsling, der fører til et samråd mellem EU og de påvirkede landbrugssamfund samt partnerlandenes regeringer med henblik på at aftale afhjælpende foranstaltninger. En social beskyttelsesklausul stilles til rådighed for de berørte parter.

 

4.  Hvis der ikke udsendes et tidligt varsel, men der opstår negative virkninger, kan den berørte part indgive en klage. Klager indgives til Europa-Parlamentets faste ordfører for udviklingsvenlig politikkohærens, og klagen behandles af høringskonsulenter i Kommissionen. De berørte grupper og andre interesserede parter kan fremlægge beviser.

 

5.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om resultaterne af vurderingen, den modtagne dokumentation og Unionens politiske reaktion.

Begrundelse

Denne procedure har til formål at indføre en mekanisme, der samtidig overvåger politikkohærensen på udviklingsområdet og giver Kommissionen mulighed for at modtage signaler vedrørende de markeder og lokalsamfund, der eventuelt kan blive påvirket. Herved udvides den rolle, som de eksisterende markedsobservatorier har. Kommissionens høringskonsulenter findes allerede i Kommissionen, og rollen kan også varetages af EU's delegationer med kompetence inden for handel og landbrug.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  regler vedrørende finansieringen i henhold til artikel 7, litra b) og c)

a)  regler vedrørende finansieringen i henhold til artikel 7, litra b), c) og k)

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  de gør ikke nogen skade i samfunds- eller miljømæssig henseende og er i overensstemmelse med EU's politiske mål og internationale tilsagn og forpligtelser, jf. artikel 5 og 6 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik]

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller gennemfører den handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på situationen, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller gennemfører den handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på situationen eller ikke i overensstemmelse med EU's internationale aftaler eller med udviklingsvenlig politikkohærens, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbredelse af oplysninger, der finansieres i medfør af artikel 7, litra e), har navnlig til formål at bidrage til at forklare, gennemføre og udvikle den fælles landbrugspolitik og gøre befolkningen mere bevidst om indholdet af og målsætningerne herfor, at genoprette forbrugernes tillid efter kriser ved hjælp af oplysningskampagner, at underrette landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikterne, og at fremme den europæiske landbrugsmodel såvel som hjælpe borgerne med at forstå den.

Oplysninger, der finansieres i medfør af artikel 7, litra e), har navnlig til formål at bidrage til at forklare, gennemføre og udvikle den fælles landbrugspolitik og gøre befolkningen mere bevidst om indholdet af og målsætningerne herfor, herunder modvirkning af klimaændringer, miljøbeskyttelse, dyrevelfærd, opretholdelse af sociale strukturer i landdistrikterne og dens globale dimension, idet der tages ansvar for virkningerne af den fælles landbrugspolitik, navnlig på udviklingslandene, samt til at informere borgerne efter kriser ved hjælp af upartiske og objektive oplysningskampagner, at underrette landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikterne, og at fremme en bæredygtig EU-landbrugsmodel såvel som hjælpe borgerne med at forstå den.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det system, som medlemsstaterne indfører i henhold til artikel 57, stk. 2, skal omfatte systematisk kontrol, som også skal være rettet mod de områder, hvor risikoen for fejl er størst.

Det system, som medlemsstaterne indfører i henhold til artikel 57, stk. 2, skal omfatte systematisk kontrol, som også skal være rettet mod de områder, hvor risikoen for fejl er størst, og hvor arten af disse risici udgør den største trussel mod miljøet, klimaet samt menneskers og dyrs sundhed.

Begrundelse

Dette ajourfører risikobegrebet til den nye leveringsmodel. Princippet om "risikoen for fondene", som man hidtil har fulgt, bør også forstås som et krav om at anvende EU's og medlemsstaternes midler effektivt. Dette betyder, at den fælles landbrugspolitik i henhold til princippet om budgeteffektivitet ikke bør give mulighed for anvendelse af offentlige midler, der medfører yderligere udgifter, eftersom sådanne eksternaliserede udgifter ender med at skulle dækkes af offentlige midler på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der foretages ikke kontrol hos EIB eller andre internationale finansielle institutioner, som en medlemsstat er aktionær i.

Medlemsstaterne foretager ikke kontrol hos EIB eller andre internationale finansielle institutioner, som en medlemsstat er aktionær i. Disse systematiske kontroller vedrørende overensstemmelse og sammenhæng udføres på EU-niveau eller på et andet passende niveau.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne sikrer, at de datasæt, der indsamles gennem det integrerede system, og som er relevante for Kommissionen med hensyn til at analysere, overvåge og vurdere virkningerne af den fælles landbrugspolitik, de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og de interventioner, der støttes, på EU's udviklingsmål og målene for udviklingslandene, deles gratis med Kommissionen og om nødvendigt med de nationale organer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, samt de nationale forvaltningsmyndigheder for de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 76 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 76a

 

Bevis for ansvarlige investeringer og god praksis

 

Virksomheder, der ønsker, at deres investeringer og gode praksis, som kan opveje de negative virkninger, tages i betragtning i forbindelse med vurderingen i henhold til artikel 7 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer under den fælles landbrugspolitik] forelægger Kommissionen det nødvendige bevis.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en liste over de virksomheder, der er etableret i et tredjeland, og for hvilke betalingen af det pågældende beløb har eller skulle have fundet sted eller er eller skulle være modtaget i den pågældende medlemsstat.

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en liste over de virksomheder, der er etableret i et tredjeland, og for hvilke betalingen af det pågældende beløb har eller skulle have fundet sted eller er eller skulle være modtaget i den pågældende medlemsstat. Når det er nødvendigt, indbyder Kommissionen eksperter fra tredjelande, herunder udviklingslande, til at foretage en vurdering af de eksterne virkninger af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik på medlemsstatsniveau.

Begrundelse

I en ånd af et fornuftigt og effektivt samarbejde med tredjelande bør Kommissionen styrke sin dialog med partnerlande om ethvert aspekt, der har indvirkning på deres udviklingsproces. Inputtene fra Unionens partnere tager sigte på at identificere og afhjælpe manglende sammenhænge i EU-politikker, og indsamlingen og udvekslingen af data letter denne proces.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  fremlæggelse af beviser, jf. artikel 76a, for så vidt angår ansvarlige investeringer og god praksis

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Referencer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Maria Heubuch

11.7.2018

Behandling i udvalg

19.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Europa-Kommissionen, meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer COM(2010)0127. Bruxelles, Europa-Kommissionen, den 31. marts 2010.


UDTALELSE FRA Budgetudvalget (23.11.2018)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ordfører for udtalelse: Zbigniew Kuźmiuk

KORT BEGRUNDELSE

I udkastet til den horisontale forordning om den fælles landbrugspolitik (COM (2018)0393) foreslår Kommissionen at fastholde den nuværende finansieringsstruktur for den fælles landbrugspolitik fra to særskilte fonde: EGFL og ELFUL. Foranstaltninger med generel dækning, som udbetales i det årlige system under den første søjle, vil blive suppleret med midler fra de flerårige programmer under søjle II.

I Kommissionens forslag til EU's flerårige finansielle ramme for 2021-2027 er der afsat 324,3 mia. EUR til den fælles landbrugspolitik i faste priser. De to søjler i den fælles landbrugspolitik forventes opretholdt. Hvad angår direkte betalinger og markedsinterventioner, har Kommissionen afsat 254,2 mia. EUR i faste priser, heraf 70 mia. EUR i faste priser til udvikling af landdistrikter.

Ordføreren er ikke enig i reduktionen i omfanget af EU-støtte til den fælles landbrugspolitik.

Betydelige nedskæringer i udgifterne til den fælles landbrugspolitik (31,896 mia. EUR i faste priser (2018)) under den første søjle, dvs. en reduktion på 11 %; 26,675 mia. EUR i faste priser (2018) under den anden søjle, dvs. en reduktion på 28 %) kan indvirke negativt på evnen til at nå målene for denne politik. Sådanne nedskæringer ville få negative konsekvenser, som rækker ud over landdistrikterne. Navnlig kan en drastisk reduktion af finansieringen af anden søjle bremse processen med at udjævne ulighederne mellem landbrugsområder i de forskellige medlemsstater. Desuden kan de i uforholdsmæssig høj grad ramme mindre velstående lande, der har det største behov for yderligere økonomisk konvergens. En lignende virkning kunne være opnået ved en stigning i omfanget af national medfinansiering af udgifterne under den fælles landbrugspolitiks anden søjle.

Efter ordførerens opfattelse bør højere miljø- og klimaambitioner inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik gå hånd i hånd med et øget budget til dette formål. I modsat fald vil det have en negativ indvirkning på opfyldelsen af den fælles landbrugspolitiks mål og resultater, at landbrugerne pålægges overdrevent ambitiøse og komplicerede krav.

Ordføreren insisterer på at sikre lige vilkår for EU's landmænd i EU's indre marked. Landbrugere, der opererer på EU's indre marked, skal opfylde de samme og stadig højere EU-produktionsstandarder. Ordføreren slår derfor til lyd for fuld udligning af niveauet for de direkte betalinger mellem medlemsstaterne og insisterer på, at processen med at udjævne de direkte betalinger i de finansielle overslag for 2021-2027 afsluttes. Med de nye mål for den fælles landbrugspolitik vil den rate for udligning af direkte betalinger, som Kommissionen foreslår, opretholde store, uberettigede og inkonsekvente forskelle i støtten til landbrugsproducenterne i det indre marked.

Ordføreren mener, at den nye landbrugsreserve, der er oprettet under EGFL, bør udgøre en særskilt budgetpost med EGFL-udgifter, der er planlagt til dette formål, inden for EGFL's loft for det indeværende år i perioden 2021-2027, uden at udgifterne til direkte betalinger reduceres.

Ordføreren ønsker at genoprette udelukkelsen af mekanismen for finansiel disciplin til modtagere, der modtager op til 2 000 EUR i direkte betalinger. Dækningen af alle støttemodtagere i landbruget, som foreslået af Kommissionen, vil ikke bidrage til at opfylde målet om at skabe balance i fordelingen af den direkte støtte på bedrifter af forskellig størrelse.

Efter ordførerens opfattelse vil Kommissionens forslag om at erstatte den nuværende bindende N+3-regel med N+2-reglen til frigørelse af uudnyttede budgetforpligtelser i relation til interventioner til udvikling af landdistrikterne indskrænke gennemførelsen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og udgøre en risiko for tab af midler for medlemsstaterne.

Ordføreren foreslår at forhøje medlemsstaternes forskudsbeløb til gennemførelse af interventioner, der finansieres af ELFUL, til 5 % i det første år af gennemførelsen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, dvs. i 2021.

I forbindelse med den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik blev den i udkastet til forordning angivne liste over de tilfælde, hvor Kommissionen kan suspendere betalingerne, udvidet. I forbindelse med forvaltningen af de programmer, der finansieres af den fælles landbrugspolitik, bestræber medlemsstaterne sig allerede på at indgå kontrakt om og bruge disse midler effektivt.

Efter ordførerens opfattelse vil den foreslåede fastsættelse af årlige milepæle ikke føre til en bedre målretning af den fælles landbrugspolitik, men til betydelige administrative byrder og øgede finansielle risici for medlemsstaterne og landbrugerne.

Af forenklingshensyn foreslår ordføreren, at godtgørelsesreglen i artikel 15 udgår, som efter hans opfattelse bør reguleres af bestemmelserne i gennemførelsesretsakten snarere end af en regel, der er fastsat i basisretsakten.

Ordføreren foreslår også at lade artikel 35 udgå, fordi muligheden for at anvende resultatreserven bør være betinget af resultater, men omkostningernes støtteberettigelse på modtagerniveau bør ikke være knyttet til det "tilsvarende rapporterede output". Denne fremgangsmåde vil medføre væsentlige begrænsninger og vanskeligheder i programmerings- og gennemførelsesinstrumenterne.

Efter ordførerens opfattelse bør artikel 37, 38 og 39 udgå på grund af deres finansielle konsekvenser for medlemsstaterne som følge af afgørelser, der træffes ensidigt af Kommissionen om suspension af betalinger. Kommissionen har i forbindelse med fremlæggelsen af dette forslag ikke dokumenteret, hvordan en sådan ordning til gennemførelse af den flerårige strategiske plan ville sikre en bedre gennemførelse af målene, end det er tilfældet ved anvendelsen af N+3-reglen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Europa-Parlamentet beklagede i sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme (FFR) og egne indtægter for perioden 2021-2027(2018/2714(RSP), at Kommissionens forslag om FFR 2021-2027 af 2. maj 2018 førte til en reduktion af bevillingsniveauet for den fælles landbrugspolitik på 15%, og erklærede at det i særdeleshed var modstander af enhver radikal reduktion, der kunne forventes at være til skade for selve karakteren af og målene med denne politik. Det satte i denne forbindelse også spørgsmålstegn ved forslaget om at reducere Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med mere end 25 %.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Under hensyntagen til betydningen af direkte betalinger og alle andre betalinger under første søjle såvel som midler under anden søjle til landbrugere, som i høj grad bidrager til investeringer og beskæftigelse i landdistrikterne, og i betragtning af den fælles landbrugspolitiks grundlæggende rolle, kan de alvorlige nedskæringer, der er planlagt for den fælles landbrugspolitiks anden søjle, ikke accepteres. Det er derfor vigtigt mindst at opretholde den finansiering, der er afsat til den fælles landbrugspolitik for perioden 2021-2027 for EU-27, på niveauet for budgettet for 2014-2020, og samtidig opføre det oprindelige beløb til reserven til kriser i landbrugssektoren: 383 255 mia. EUR i 2018-priser (dvs. 431 946 mia. EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Landbruget ikke må stilles i en ugunstig økonomisk position som følge af politiske beslutninger såsom Det Forenede Kongeriges udtræden af EU eller finansieringen af nye EU-politikker.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien på 2 000 EUR afskaffes. Der bør opretholdes en reserve til støtte for landbrugssektoren i tilfælde af, at landbrugsproduktionen eller -distributionen påvirkes negativt af markedsudviklingen eller en større krise. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. For i væsentlig grad at forenkle gennemførelsen for støttemodtagerne og de nationale forvaltninger bør der indføres en ordning med løbende fremføring, idet der anvendes eventuelle uudnyttede beløb i den reserve til kriser i landbrugssektoren, der etableres i 2020. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår. Desuden er det, for så vidt angår regnskabsåret 2020, nødvendigt at fastsætte endnu en undtagelse, da det samlede uudnyttede beløb fra reserven, der er til rådighed ved udgangen af 2020, bør fremføres til 2021 til den tilsvarende post i den nye landbrugsreserve, i stedet for at blive tilbageført til de budgetposter, der dækker interventioner med direkte betaling inden for rammerne af den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik.

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes. Der bør opretholdes en reserve til støtte for landbrugssektoren i tilfælde af, at landbrugsproduktionen eller -distributionen påvirkes negativt af markedsudviklingen eller en større krise. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår.

Begrundelse

Udelukkelsen af mekanismen for finansiel disciplin bør opretholdes for støttemodtagere, der modtager op til 2 000 EUR i direkte betalinger. Dækningen af alle støttemodtagere i landbruget, som foreslået af Kommissionen, vil ikke bidrage til at opfylde målet om at skabe balance i fordelingen af den direkte støtte på bedrifter af forskellig størrelse. Den nyetablerede landbrugsreserve bør udgøre en særskilt budgetpost, som finansieres uden at reducere udgifterne til direkte betalinger.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Udligning af niveauet for direkte betalinger blandt medlemsstaterne er afgørende for at sikre lige vilkår på EU's indre marked. Der er et presserende behov for en retfærdig fordeling af de direkte betalinger mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Hvad angår den økonomiske forvaltning af ELFUL, bør der fastsættes bestemmelser om budgetforpligtelser, betalingsfrister, frigørelse og afbrydelser. Interventioner i forbindelse med udvikling af landdistrikter finansieres over EU-budgettet på grundlag af forpligtelser betalt i årlige trancher. Medlemsstaterne bør kunne råde over de fastlagte EU-midler, så snart de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik er godkendt. Der er derfor brug for en behørigt begrænset forfinansieringsordning, der sikrer en jævn overførsel af midler, så betalinger til støttemodtagerne som led i interventioner kan ske i rette tid.

(22)  Hvad angår den økonomiske forvaltning af ELFUL, som blev fastsat med henblik på de relevante bestemmelser i forordningen om fælles bestemmelser, bør der fastsættes bestemmelser om budgetforpligtelser, betalingsfrister, frigørelse og afbrydelser. Interventioner i forbindelse med udvikling af landdistrikter finansieres over EU-budgettet på grundlag af forpligtelser betalt i årlige trancher. Medlemsstaterne bør kunne råde over de fastlagte EU-midler, så snart de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik er godkendt. Der er derfor brug for en behørigt begrænset forfinansieringsordning, der sikrer en jævn overførsel af midler, så betalinger til støttemodtagerne som led i interventioner kan ske i rette tid.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften

a)  en naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften

Begrundelse

Definitionen af vejrrelaterede fænomener, der har karakter af en naturkatastrofe, er baseret på national ret. En klassificering af omfanget af en naturkatastrofe vil medføre unødige fortolkningsvanskeligheder.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den frist, der i stk. 1 er fastsat til den 15. februar, kan undtagelsesvis forlænges af Kommissionen til den 1. marts efter anmodning fra den berørte medlemsstat, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 7, andet afsnit.

Den frist, der i stk. 1 er fastsat til den 15. februar, kan forlænges af Kommissionen til den 1. maj efter anmodning fra den berørte medlemsstat, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 7, andet afsnit.

Begrundelse

Den foreslåede tidsramme på fire måneder for færdiggørelse og certificering af performancerapporten og den tilhørende forvaltningskomitéprocedure kan være en udfordring og vil være kortere end den tidsramme, der i øjeblikket gælder for rapportering under søjle II. Der bør være tilstrækkelig tid til at indsamle oplysningerne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 2, litra d), fremføres desuden det samlede uudnyttede beløb i landbrugsreserven, som er til rådighed ved udgangen af 2020, til 2021, uden at beløbet tilbageføres til de budgetposter, som dækker de aktioner, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til rådighed til finansiering af landbrugsreserven.

udgår

Begrundelse

Kommissionens forslag om ikke at tilbageføre den uudnyttede krisereserve fra 2020 i form af øgede direkte betalinger til landbrugsproducenter i 2021 bør opgives. Den nye landbrugsreserve bør udgøre en separat budgetpost (med udgifter, der er planlagt til dette formål som en del af 2021-loftet) uden at reducere udgifterne til direkte betalinger i 2014-2020. Dette er berettiget på grund af arten af udbetalinger fra denne reserve, som bør støtte markedsmekanismerne under den næste FFR.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Tilpasningssatsen finder kun anvendelse på direkte betalinger på over 2 000 EUR, som ydes til landbrugere i det pågældende kalenderår.

Begrundelse

Udelukkelsen af mekanismen for finansiel disciplin bør opretholdes for støttemodtagere, der modtager op til 2 000 EUR i direkte betalinger. Dækningen af alle støttemodtagere i landbruget, som foreslået af Kommissionen, vil ikke bidrage til at opfylde målet om at skabe balance i fordelingen af den direkte støtte på bedrifter af forskellig størrelse. Denne ændring vil også kræve yderligere omkostninger til at genopbygge IT-systemer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  inden den 1. december, men ikke før den 16. oktober, udbetale forskud på op til 50 % til interventioner med direkte betalinger

a)  inden den 1. december, men ikke før den 16. oktober, udbetale forskud på op til 75 % til interventioner med direkte betalinger

Begrundelse

Med henblik på forenkling vil det være berettiget at harmonisere tidsplaner og procentsatser for forskud for interventioner med direkte betalinger og foranstaltninger til udvikling af landdistrikter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, der annulleres, og inddrevne beløb med påløbne renter omfordeles til andre landdistriktsinterventioner i den strategiske plan. Dog kan medlemsstaten kun genanvende de annullerede eller inddrevne EU-fondsmidler til en landdistriktsudviklingsoperation i den nationale strategiske plan og på den betingelse, at de pågældende midler ikke omfordeles til landdistriktsudviklingsoperationer, der har været genstand for en finansiel justering.

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, der annulleres, og inddrevne beløb med påløbne renter omfordeles til andre landdistriktsudviklingsoperationer i den strategiske plan. Dog kan medlemsstaten kun genanvende de annullerede eller inddrevne EU-fondsmidler til en landdistriktsudviklingsoperation i den nationale strategiske plan og på den betingelse, at de pågældende midler ikke omfordeles til landdistriktsudviklingsoperationer, der har været genstand for en finansiel justering.

Begrundelse

I overensstemmelse med forslaget til EU-lovgivning skal ordet "intervention" forstås som støtteinstrument (artikel 3, litra c), i forslaget til forordningen om de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik). Bestemmelsen i artikel 55 som foreslået af Kommissionen betyder, at de midler, der inddrives hos modtageren, bør tildeles til gennemførelsen af en anden foranstaltning, og ikke tilbageføres til budgettet for den foranstaltning, som de er blevet inddrevet under. Der er ingen væsentlig begrundelse for, at midler, der er inddrevet fra støttemodtager X, ikke bruges til en operation vedrørende støttemodtager Y, som er korrekt gennemført under det pågældende støtteinstrument.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Referencer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

3

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE FRA Budgetkontroludvalget (13.2.2019)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ordfører for udtalelse: Claudia Schmidt

KORT BEGRUNDELSE

Budgetkontroludvalget bifalder Kommissionens forsøg på at gå bort fra en performancebaseret til en overholdelsesbaseret gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik.

Som påpeget af Den Europæiske Revisionsret i sin udtalelse nr. 7/2018, fjerner dette dog ikke behovet for at kontrollere lovligheden og den formelle rigtighed. Hvis medlemsstaternes tilsynsrolle i Kommissionens forslag ikke ændrer sig, er certificeringsorganernes kontrol af lovligheden og den formelle rigtighed ifølge Revisionsretten ikke længere obligatorisk. Det er uklart, om certificeringsorganernes kontroller vil omfatte de definitioner og specifikke støtteberettigelseskriterier, der fastsættes i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. Den rapportering og kontrol, som Kommissionen opnår, ændrer sig væsentligt. Kommissionen vil hverken modtage kontrolstatistikker fra betalingsorganerne eller dokumentation for betalingerne til de enkelte landbrugere fra certificeringsorganerne.

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er Kommissionen i sidste ende fortsat ansvarlig for gennemførelsen af budgettet, herunder afholdelse af betalinger i medlemsstaterne, i samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionens forslag vil have den virkning, at det svækker Kommissionens ansvarlighed i den forbindelse.

Kommissionen vil ikke længere være i stand til at måle, i hvilket omfang betalinger er foretaget i strid med reglerne. Forslaget vil også gøre det vanskeligere at anvende én enkelt revision, navnlig fordi certificeringsorganernes rolle begrænses. De seneste mord på undersøgende journalister minder os om, at det ikke er det rette tidspunkt at svække EU's kontrolkæde for de finansielle transaktioner til de endelige støttemodtagere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer og bringe forskning og innovation ud af laboratorierne og ud på marker og markeder. Den fælles landbrugspolitik bør desuden imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion.

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer, tilpasse disse tiltag og overføre forskning og innovation fra laboratorierne til marker og markeder. Den fælles landbrugspolitik bør desuden imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  I henhold til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik være sammenhængende med målene for udviklingssamarbejdet, herunder bl.a. 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør hverken bringe udviklingslandenes fødevareproduktionskapacitet eller langsigtede fødevaresikkerhed, navnlig i de mindst udviklede lande (LDC-landene), eller opfyldelsen af Unionens forpligtelser til at modvirke klimaændringer i henhold til Parisaftalen i fare.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Hvis en medlemsstat godkender mere end et betalingsorgan, bør den udpege et offentligt koordineringsorgan, der skal sikre en sammenhængende forvaltning af fondene, fungere som forbindelsesled mellem Kommissionen og de forskellige godkendte betalingsorganer og sørge for, at de oplysninger, som Kommissionen anmoder om vedrørende de forskellige betalingsorganers aktiviteter, straks meddeles. Koordineringsorganet bør også træffe og koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, der konstateres på nationalt plan, og bør holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning.

(10)  Hvis en medlemsstat godkender mere end et betalingsorgan, bør den udpege et offentligt koordineringsorgan, der skal sikre en sammenhængende forvaltning af fondene, fungere som forbindelsesled mellem Kommissionen og de forskellige godkendte betalingsorganer og sørge for, at de oplysninger, som Kommissionen anmoder om vedrørende de forskellige betalingsorganers aktiviteter, straks meddeles. Koordineringsorganet bør også træffe og koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, der konstateres på nationalt plan, og bør holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning. Betalingsorganerne bør udvikle deres rolle som rådgivere for landbrugere og gøre en indsats for at forenkle procedurerne og sikre overholdelse af standarder på europæisk plan. Desuden bør medlemsstaterne i forbindelse med anerkendelsen af den nye gennemførelsesmodel oprette et funktionelt uafhængigt mæglings- og appelorgan, der har den fornødne ekspertise og repræsentation af interessenter.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien på 2 000 EUR afskaffes. Der bør opretholdes en reserve til støtte for landbrugssektoren i tilfælde af, at landbrugsproduktionen eller -distributionen påvirkes negativt af markedsudviklingen eller en større krise. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. For i væsentlig grad at forenkle gennemførelsen for støttemodtagerne og de nationale forvaltninger bør der indføres en ordning med løbende fremføring, idet der anvendes eventuelle uudnyttede beløb i den reserve til kriser i landbrugssektoren, der etableres i 2020. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår. Desuden er det, for så vidt angår regnskabsåret 2020, nødvendigt at fastsætte endnu en undtagelse, da det samlede uudnyttede beløb fra reserven, der er til rådighed ved udgangen af 2020, bør fremføres til 2021 til den tilsvarende post i den nye landbrugsreserve, i stedet for at blive tilbageført til de budgetposter, der dækker interventioner med direkte betaling inden for rammerne af den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik.

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien på 2 000 EUR afskaffes. Der bør opretholdes en reserve til støtte for landbrugssektoren i tilfælde af, at landbrugsproduktionen eller -distributionen påvirkes negativt af markedsudviklingen eller en større krise. Krisereserven bør være et funktionsdygtigt, fleksibelt redskab, en mekanisme, som gør det nemmere for EU at reagere på kriser, der har konsekvenser for en hvilken som helst landbrugssektor i hele EU, særlig for så vidt angår økonomien. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. For i væsentlig grad at forenkle gennemførelsen for støttemodtagerne og de nationale forvaltninger bør der indføres en ordning med løbende fremføring, idet der anvendes eventuelle uudnyttede beløb i den reserve til kriser i landbrugssektoren, der etableres i 2020. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår. Desuden er det, for så vidt angår regnskabsåret 2020, nødvendigt at fastsætte endnu en undtagelse, da det samlede uudnyttede beløb fra reserven, der er til rådighed ved udgangen af 2020, bør fremføres til 2021 til den tilsvarende post i den nye landbrugsreserve, i stedet for at blive tilbageført til de budgetposter, der dækker interventioner med direkte betaling inden for rammerne af den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Kommissionen bør også have beføjelse til at suspendere betalinger i forbindelse med den flerårige performanceovervågning. I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål, der er fastlagt i den nationale strategiske plan, bør Kommissionen have beføjelse til at anmode den pågældende medlemsstat om at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan, der skal fastlægges i samråd med Kommissionen, og som indeholder klare fremskridtsindikatorer. Hvis medlemsstaten undlader at fremsende eller gennemføre handlingsplanen, eller hvis handlingsplanen er klart utilstrækkelig til at afhjælpe situationen, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere de månedlige eller mellemliggende betalinger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

(30)  Kommissionen bør også have beføjelse til at suspendere betalinger i forbindelse med den flerårige performanceovervågning. I tilfælde af forsinkede eller utilstrækkelige fremskridt hen imod de mål, der er fastlagt i den nationale strategiske plan, bør Kommissionen have beføjelse til at anmode den pågældende medlemsstat om at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan, der skal fastlægges i samråd med Kommissionen, og som indeholder klare fremskridtsindikatorer. Hvis medlemsstaten undlader at fremsende eller gennemføre handlingsplanen, eller hvis handlingsplanen er klart utilstrækkelig til at afhjælpe situationen, bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere de månedlige eller mellemliggende betalinger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Der bør navnlig lægges vægt på overholdelse af Unionens miljølovgivning samt EU's og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og traktatforpligtelserne. 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  De vigtigste eksisterende elementer i det integrerede system bør opretholdes, særlig bestemmelserne om et system til identifikation af landbrugsparceller, en ordning med geospatiale støtteansøgninger og en dyrebaseret ansøgningsordning, et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, et system til registrering af støttemodtagere og en kontrol- og sanktionsordning. Medlemsstaterne bør fortsat anvende data og information, der tilvejebringes gennem Copernicusprogrammet, foruden informationsteknologier som f.eks. Galileo og EGNOS, for at sikre, at der er omfattende og sammenlignelige data til rådighed i hele Unionen med henblik på at overvåge landbrugs-, miljø- og klimapolitikkerne og fremme anvendelsen af komplette, gratis og åbne data og oplysninger, der indsamles via Copernicus' Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette formål bør det integrerede system også omfatte et arealovervågningssystem.

(47)  De vigtigste eksisterende elementer i det integrerede system bør opretholdes, særlig bestemmelserne om et system til identifikation af landbrugsparceller, en ordning med geospatiale støtteansøgninger og en dyrebaseret ansøgningsordning, et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, et system til registrering af støttemodtagere og en kontrol- og sanktionsordning. Medlemsstaterne bør fortsat anvende data og information, der tilvejebringes gennem Copernicusprogrammet, foruden informationsteknologier som f.eks. Galileo og EGNOS, for at sikre, at der er omfattende og sammenlignelige data til rådighed i hele Unionen med henblik på at overvåge landbrugs-, miljø- og klimapolitikkerne og fremme anvendelsen af komplette, gratis og åbne data og oplysninger, der indsamles via Copernicus' Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette formål bør det integrerede system også omfatte et arealovervågningssystem. Formålet med at anvende sådanne teknologier bør være at begrænse antallet af bedriftskontroller, der kræves, og mindske landbrugernes administrative byrde. 

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Det integrerede system bør, som et led i de forvaltningssystemer, der skal være på plads med henblik på gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, sikre, at de aggregerede data, der fremlægges i den årlige performancerapport, er pålidelige og kontrollerbare. I betragtning af, hvor vigtigt det er at have et velfungerende integreret system, er det nødvendigt at fastsætte kvalitetskrav. Medlemsstaterne bør gennemføre en årlig kvalitetsvurdering af systemet til identifikation af landbrugsparceller, ordningen med geospatiale støtteansøgninger og den dyrebaserede ansøgningsordning samt arealovervågningssystemet. De bør også afhjælpe eventuelle mangler og, hvis Kommissionen anmoder om det, opstille en handlingsplan.

(48)  Det integrerede system bør, som et led i de forvaltningssystemer, der skal være på plads med henblik på gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, sikre, at de aggregerede data, der fremlægges i den årlige performancerapport, er præcise, pålidelige og kontrollerbare. I betragtning af, hvor vigtigt det er at have et velfungerende integreret system, er det nødvendigt at fastsætte kvalitetskrav. Medlemsstaterne bør gennemføre en årlig kvalitetsvurdering af systemet til identifikation af landbrugsparceller, ordningen med geospatiale støtteansøgninger og den dyrebaserede ansøgningsordning samt arealovervågningssystemet. De bør også afhjælpe eventuelle mangler og, hvis Kommissionen anmoder om det, opstille en handlingsplan.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte nærmere bestemmelser om sanktioner; disse bør være forholdsmæssige og effektive og have afskrækkende virkning og bør ikke tilsidesætte andre sanktioner, der er fastlagt i EU-retten eller national lovgivning. For at sikre, at medlemsstaternes tilgang er effektiv og sammenhængende, bør der på EU-plan fastsættes en minimumssats for sanktioner for manglende overholdelse, der forekommer for første gang på grund af forsømmelighed, mens gentagelser bør medføre en højere sanktionssats, og forsætlig manglende overholdelse bør kunne resultere i fuldstændig udelukkelse fra betaling. For at sikre, at sanktionerne er forholdsmæssige i tilfælde, hvor den manglende opfyldelse er af mindre alvorlig karakter og forekommer for første gang, bør det være muligt for medlemsstaterne at indføre et system for tidlig varsling.

(57)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte nærmere bestemmelser om sanktioner; disse bør være forholdsmæssige og effektive og have afskrækkende virkning og bør ikke tilsidesætte andre sanktioner, der er fastlagt i EU-retten eller national lovgivning. For at sikre, at medlemsstaternes tilgang er effektiv og sammenhængende, bør der på EU-plan fastsættes en minimumssats for sanktioner for manglende overholdelse, der forekommer for første gang på grund af forsømmelighed, mens gentagelser bør medføre en højere sanktionssats, og forsætlig manglende overholdelse bør kunne resultere i fuldstændig udelukkelse fra betaling. For at sikre, at sanktionerne er forholdsmæssige i tilfælde, hvor den manglende opfyldelse er af mindre alvorlig karakter og forekommer for første gang, bør det være muligt for medlemsstaterne at indføre et system for tidlig varsling og give støttemodtagerne ret til at bringe deres personlige situation i orden.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69)  Hvis målet for den offentlige kontrol med brugen af penge fra fondene skal nås, er det nødvendigt, at visse oplysninger om støttemodtagerne bringes til offentlighedens kendskab. Disse oplysninger bør omfatte data om støttemodtagerens identitet, det tildelte beløb og den fond, som beløbet kommer fra, samt formålet med og arten af den pågældende type intervention eller foranstaltning. Offentliggørelsen af disse oplysninger bør foregå på en sådan måde, at det griber mindst muligt ind i støttemodtagernes ret til respekt for privatlivet fred og retten til beskyttelse af deres personoplysninger, hvilket begge er rettigheder, som fremgår af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(69)  Hvis målet for den offentlige kontrol med brugen af penge fra fondene skal nås, er det nødvendigt, at visse oplysninger om støttemodtagerne bringes til offentlighedens kendskab. Disse oplysninger bør omfatte data om støttemodtagerens identitet, det tildelte beløb og den fond, som beløbet kommer fra, samt formålet med og arten af den pågældende type intervention eller foranstaltning og bør offentliggøres i et åbent og maskinlæsbart format. Offentliggørelsen af disse oplysninger bør foregå på en sådan måde, at det griber mindst muligt ind i støttemodtagernes ret til respekt for privatlivet fred og retten til beskyttelse af deres personoplysninger, hvilket begge er rettigheder, som fremgår af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "forvaltningssystemer": de forvaltningsorganer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i denne forordning, og de grundlæggende EU-krav, der er fastsat i denne forordning og i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], herunder den rapporteringsordning, der er indført med henblik på den årlige performancerapport, der er omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]

b)  "forvaltningssystemer": de forvaltningsorganer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i denne forordning, og de grundlæggende EU-krav, der er fastsat i denne forordning og i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], herunder medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser, jf. artikel 57 i nærværende forordning, og den rapporteringsordning, der er indført med henblik på den årlige performancerapport, der er omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  undersøgelser af den fælles landbrugspolitik og evaluering af foranstaltninger, der finansieres af fondene, herunder forbedring af evalueringsmetoder og informationsudveksling om praksis på området for den fælles landbrugspolitik, samt undersøgelser foretaget i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

f)  undersøgelser af den fælles landbrugspolitik og evaluering af foranstaltninger, der finansieres af fondene, herunder forbedring af evalueringsmetoder og informationsudveksling om praksis på området for den fælles landbrugspolitik, herunder høring af lokale, regionale, nationale og internationale interessenter, akademiske eksperter, NGO'er samt undersøgelser foretaget i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  om udgifterne til foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 1308/2013, hvortil der er søgt om godtgørelse fra Kommissionen, er lovlige og formelt rigtige. ;

d)  om udgifterne, hvortil der er søgt om godtgørelse fra Kommissionen, og navnlig til foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 1308/2013, forordning (EU) nr. 228/2013, forordning (EU) nr. 229/2013 og forordning (EU) nr. 1144/2014 er lovlige og formelt rigtige.

Begrundelse

Det er afgørende, at certificeringsorganerne afgiver en udtalelse om alle udgifter, der er udbetalt til endelige støttemodtagere, og for hvilke der er søgt om godtgørelse fra Kommissionen.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Certificeringsorganet råder over den fornødne tekniske ekspertise. Det fungerer uafhængigt af både det pågældende betalingsorgan og koordineringsorgan og den myndighed, som har godkendt dette organ og de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen og overvågningen af den fælles landbrugspolitik.

2.  Certificeringsorganet råder over den fornødne tekniske ekspertise ikke alene ud fra hensynet til økonomisk forvaltning, men også i relation til at opnå de tilsigtede målsætninger for interventionerne og betalingerne, der belønner offentlige goder. Alle data og oplysninger, der anvendes til at gøre det muligt for certificeringsorganer at sikre, at den fælles landbrugspolitiks målsætninger og mål faktisk opnås, samt de antagelser, der lægges til grund herfor, skal gøres tilgængelige på en gennemsigtig måde og være baseret på evidens samt verificeret af tredjeparter. Det fungerer uafhængigt af både det pågældende betalingsorgan og koordineringsorgan og den myndighed, som har godkendt dette organ og de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen og overvågningen af den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af Unionen, hvis:

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af Unionen, hvis de er blevet afholdt af akkrediterede betalingsorganer, og:

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  de er afholdt i overensstemmelse med de gældende EU-regler, eller

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa)  for så vidt angår de typer interventioner, der er omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer],

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  de er afholdt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om forvaltningssystemer, som dog ikke omfatter de støtteberettigelsesbetingelser, der gælder for individuelle støttemodtagere, og som er fastsat i de nationale strategiske planer.

ii)  de er afholdt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om forvaltningssystemer, som omfatter de støtteberettigelsesbetingelser, der gælder for individuelle støttemodtagere, og som er fastsat i de nationale strategiske planer.

Begrundelse

Betalingsorganerne skal garantere, at alle støtteberettigelsesbetingelserne, herunder dem, der er fastsat i de nationale strategiplaner, er overholdt, i overensstemmelse med princippet om én enkelt revisionsmodel.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 1, litra c), nr. i), finder ikke anvendelse på forskud, der er udbetalt til støttemodtagere i forbindelse med de typer interventioner, der er omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Stk. 1, litra b), nr. i), finder ikke anvendelse på forskud, der er udbetalt til støttemodtagere i forbindelse med de typer interventioner, der er omhandlet i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af alvorlige mangler i forvaltningssystemernes funktion kan Kommissionen anmode den berørte medlemsstat om at iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan med klare fremskridtsindikatorer, der udarbejdes i samråd med Kommissionen.

I tilfælde af alvorlige mangler i forvaltningssystemernes funktion anmoder Kommissionen om nødvendigt den berørte medlemsstat om at iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med en handlingsplan med klare fremskridtsindikatorer, der udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår sikkerhed skal Kommissionen med henblik på finansforordningens artikel 127 forlade sig på det arbejde, der udføres af de certificeringsorganer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 11, medmindre den har meddelt medlemsstaten, at den ikke kan forlade sig på certificeringsorganets arbejde for et givet regnskabsår, og Kommissionen skal tage hensyn dertil i sin risikovurdering af behovet for, at den foretager revisioner i den berørte medlemsstat.

Hvad angår sikkerhed kan Kommissionen med henblik på finansforordningens artikel 127 forlade sig på det arbejde, der udføres af de certificeringsorganer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 11, medmindre den har meddelt medlemsstaten, at den ikke kan forlade sig på certificeringsorganets arbejde for et givet regnskabsår, og Kommissionen skal tage hensyn dertil i sin risikovurdering af behovet for, at den foretager revisioner i den berørte medlemsstat.

Begrundelse

Én enkelt revisionsmodel indebærer ikke, at Kommissionen er forpligtet til at forlade sig på det arbejde, der er udført af medlemsstaternes organer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på tilfælde af manglende opfyldelse af de støtteberettigelsesbetingelser, der gælder for individuelle støttemodtagere, og som er fastsat i de nationale strategiske planer og nationale regler.

Første afsnit omfatter ikke tilfælde af manglende opfyldelse af de støtteberettigelsesbetingelser, der gælder for individuelle støttemodtagere, og som er fastsat i de nationale strategiske planer og nationale regler.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer passende forholdsregler for at sikre, at de sanktioner, der pålægges i henhold til stk. 1, litra d), står i et rimeligt forhold og gradueres efter, hvor alvorlig og omfattende den konstaterede manglende overholdelse er, hvor længe den varer, og hvor hyppigt den forekommer.

Medlemsstaterne træffer passende forholdsregler for at sikre, at sanktioner, der pålægges i henhold til stk. 1, litra d), står i et rimeligt forhold og gradueres efter, hvor alvorlig og omfattende den konstaterede manglende overholdelse er, hvor længe den varer, og hvor hyppigt den forekommer.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrollen af operationer, hvortil der ydes støtte fra finansielle instrumenter som omhandlet i [artikel 52] i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], udføres kun hos de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter.

Kontrollen af operationer, hvortil der ydes støtte fra finansielle instrumenter som omhandlet i [artikel 52] i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], udføres hos de organer, der gennemfører de finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der foretages ikke kontrol hos EIB eller andre internationale finansielle institutioner, som en medlemsstat er aktionær i.

Der kan også foretages kontrol hos EIB eller andre internationale finansielle institutioner, som en medlemsstat er aktionær i.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uden at dette i øvrigt indskrænker medlemsstaternes ansvar for det integrerede systems iværksættelse og anvendelse, kan Kommissionen indhente bistand fra personer eller organer med specialviden på området for at fremme etableringen, overvågningen og anvendelsen af det integrerede system, især for at yde medlemsstaternes kompetente myndigheder teknisk rådgivning.

3.  Uden at dette i øvrigt indskrænker medlemsstaternes ansvar for det integrerede systems iværksættelse og anvendelse, indhenter Kommissionen om nødvendigt bistand fra personer eller organer med specialviden på området for at fremme etableringen, overvågningen og anvendelsen af det integrerede system, især for at yde medlemsstaternes kompetente myndigheder teknisk rådgivning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne registrerer og opbevarer data og dokumentation om de årlige outputs, der er rapporteret i forbindelse med den årlige performanceafstemning, der er omhandlet i artikel 52, og de fremskridt, der er gjort hen imod de mål, der er fastsat i den strategiske plan, og som overvåges i henhold til artikel 115 i forordning (EU) .../...[forordningen om strategiske planer].

Medlemsstaterne registrerer og opbevarer data og dokumentation om de årlige outputs, der er rapporteret i forbindelse med den årlige performanceafstemning, der er omhandlet i artikel 52, og de fremskridt, der er rapporteret hen imod de mål, der er fastsat i den strategiske plan, og som overvåges i henhold til artikel 115 i forordning (EU) .../...[forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne begrænser den offentlige adgang til de datasæt, der er omhandlet i stk. 3 og 4, hvis adgangen til disse datasæt fører til tab af personoplysningers fortrolighed, jf. forordning (EU) 2016/679.

5.  Medlemsstaterne kan begrænse den offentlige adgang til de datasæt, der er omhandlet i stk. 3 og 4, hvis adgangen til disse datasæt fører til tab af personoplysningers fortrolighed, jf. forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende deres eksisterende kontrolsystemer og forvaltning til at sikre, at reglerne om konditionalitet overholdes.

Medlemsstaterne anvender deres eksisterende kontrolsystemer og forvaltning til at sikre, at reglerne om konditionalitet overholdes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Referencer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Claudia Schmidt

12.7.2018

Dato for vedtagelse

29.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE FRA Regionaludviklingsudvalget (23.1.2019)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ordfører for udtalelse: Franc Bogovič

KORT BEGRUNDELSE

Forslagene til den fremtidige fælles landbrugspolitik lancerer en ny gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik efter 2020. Forslaget til forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (som skal erstatte den nuværende horisontale forordning (EU) nr. 1306/2013) indgår i den reformpakke, som Europa-Kommissionen foreslår.

Franc Bogovič er blevet udpeget af REGI-udvalget som ordfører for REGI-udvalgets udtalelse om dette forslag. Ordføreren er enig i idéen bag den foreslåede gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik, som afspejler mere subsidiaritet og fleksibilitet for medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af politikken, således at den fælles landbrugspolitik kommer tættere på støttemodtagerne (hovedsagelig landbrugere).

Desuden glæder ordføreren sig over fortsættelsen af den nuværende finansieringsstruktur for den fælles landbrugspolitik, som er opdelt i to søjler, nemlig Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og den stabilitet, som Kommissionen har foreslået med hensyn til styringsorganernes struktur.

Ordføreren er imidlertid ikke sikker på, at den nye gennemførelsesmodel indebærer forenkling og mindre bureaukrati. Der vil sandsynligvis være forskellige forenklende elementer for den fælles landbrugspolitiks støttemodtagere, men det er ikke sikkert, at forenklingen rækker til de regionale og nationale myndigheder, som vil skulle gennemføre den nye resultatbaserede politik. Ordføreren er også bekymret for, at det kan blive vanskeligt at definere og overvåge resultatindikatorer, og for, at deres strategiske rolle vil kunne opfattes som et kontrolredskab, navnlig i forbindelse med den årlige performanceafstemning (artikel 52).

Som følge heraf foreslår ordføreren blandt andre vigtige aspekter følgende ændringsforslag til Kommissionens forslag:

- Eftersom overvågningen af resultater og pålideligheden af de tilgængelige data gør gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik mere kompleks og ændrer nogle af styringsorganernes rolle, mener ordføreren, at det er vigtigt, at Europa-Parlamentet spiller en mere fremtrædende rolle i drøftelserne i forbindelse med gennemførelsen af visse bestemmelser (artikel 52 og 53).

- For at sikre konsekvens mener ordføreren, at visse detaljer bør indgå i basisretsakten og ikke være omfattet af gennemførelsesretsakter (artikel 39).

- Den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør ikke gælde fra 2021, men fra 2023, og der er derfor behov for en længere overgangsperiode mellem de nuværende forordninger om den fælles landbrugspolitik og de fremtidige forordninger (artikel 104).

- Modtagerens død, støttemodtagerens uarbejdsdygtighed i længere tid og andre begrundede tilfælde, der fastlægges af medlemsstaterne i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, bør medtages blandt undtagelserne i tilfælde af force majeure og usædvanlige omstændigheder (artikel 3).

- Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, bør dette princip opretholdes i de aktuelle forslag - navnlig når der er tale om administrative byrder for landbrugere, myndigheder og akkrediteringsprocedurer (betragtning 47, artikel 9 og10).

Endelig mener ordføreren, at det er vigtigt at opretholde synergierne mellem ELFUL og strukturfondene til gavn for landdistrikterne. Der bør sikres komplementaritet, og alle lovgivningsmæssige hindringer bør undgås.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer og bringe forskning og innovation ud af laboratorierne og ud på marker og markeder. Den fælles landbrugspolitik bør desuden imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion.

(1)  I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 29. november 2017 med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" konkluderes det, at den fælles landbrugspolitiks svar på fremtidens udfordringer og muligheder fortsat bør intensiveres, navnlig med hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer, styrke bekæmpelsen af og tilpasningen til klimaændringer og bringe forskning og innovation ud af laboratorierne og ud på marker og markeder. Den fælles landbrugspolitik bør desuden imødekomme borgernes bekymringer vedrørende bæredygtig landbrugsproduktion og udvikling af landdistrikterne.

Begrundelse

Udvikling af landdistrikterne som en integreret del af den fælles landbrugspolitik bør indgå i de mål, der imødekommer borgernes bekymringer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  Medlemsstaterne bør afstå fra at tilføje regler, der komplicerer anvendelsen af EGFL og ELFUL for støttemodtageren.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om medlemsstaternes godkendelse af betalingsorganer og koordineringsorganer og om fastlæggelse af procedurer for indhentning af forvaltningserklæringer og årlige performancerapporter, indhentning af godkendelse af forvaltnings- og overvågningssystemer samt rapporteringssystemer og indhentning af uafhængige organers godkendelse af årsregnskaber. For at sikre åbenhed i systemet af kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres på nationalt plan, især hvad angår tilladelses-, validerings- og betalingsprocedurer, og for at reducere den administrative og revisionsmæssige byrde for Kommissionen og for de medlemsstater, hvor der kræves godkendelse af hvert enkelt betalingsorgan, bør antallet af myndigheder og organer, som får overdraget dette ansvar, desuden begrænses under hensyntagen til de forfatningsmæssige bestemmelser i den enkelte medlemsstat.

(9)  Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om medlemsstaternes godkendelse af betalingsorganer og koordineringsorganer og om fastlæggelse af procedurer for indhentning af forvaltningserklæringer og årlige performancerapporter, indhentning af godkendelse af forvaltnings- og overvågningssystemer samt rapporteringssystemer og indhentning af uafhængige organers godkendelse af årsregnskaber. Landbrugerne bør tilbydes finansiel kompensation for enhver forsinket betaling fra betalingsorganerne, der skyldes administrative fejl. For at sikre åbenhed i systemet af kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres på nationalt plan, især hvad angår tilladelses-, validerings- og betalingsprocedurer, og for at reducere den administrative og revisionsmæssige byrde for Kommissionen og for de medlemsstater, hvor der kræves godkendelse af hvert enkelt betalingsorgan, bør antallet af myndigheder og organer, som får overdraget dette ansvar, desuden begrænses under hensyntagen til de forfatningsmæssige bestemmelser i den enkelte medlemsstat.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Hvis en medlemsstat godkender mere end et betalingsorgan, bør den udpege et offentligt koordineringsorgan, der skal sikre en sammenhængende forvaltning af fondene, fungere som forbindelsesled mellem Kommissionen og de forskellige godkendte betalingsorganer og sørge for, at de oplysninger, som Kommissionen anmoder om vedrørende de forskellige betalingsorganers aktiviteter, straks meddeles. Koordineringsorganet bør også træffe og koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, der konstateres på nationalt plan, og bør holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning.

(10)  Hvis en medlemsstat godkender mere end et betalingsorgan, bør den udpege et offentligt koordineringsorgan, der skal sikre en sammenhængende forvaltning af fondene, fungere som forbindelsesled mellem Kommissionen og de forskellige godkendte betalingsorganer og sørge for, at de oplysninger, som Kommissionen anmoder om vedrørende de forskellige betalingsorganers aktiviteter, straks meddeles. Koordineringsorganet bør også træffe og koordinere foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, der konstateres på nationalt eller regionalt plan, og bør holde Kommissionen underrettet om enhver opfølgning. I deres forbindelser med landbrugere bør betalingsagenturerne bestræbe sig på at forenkle procedurerne.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien på 2 000 EUR afskaffes. Der bør opretholdes en reserve til støtte for landbrugssektoren i tilfælde af, at landbrugsproduktionen eller -distributionen påvirkes negativt af markedsudviklingen eller en større krise. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. For i væsentlig grad at forenkle gennemførelsen for støttemodtagerne og de nationale forvaltninger bør der indføres en ordning med løbende fremføring, idet der anvendes eventuelle uudnyttede beløb i den reserve til kriser i landbrugssektoren, der etableres i 2020. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår. Desuden er det, for så vidt angår regnskabsåret 2020, nødvendigt at fastsætte endnu en undtagelse, da det samlede uudnyttede beløb fra reserven, der er til rådighed ved udgangen af 2020, bør fremføres til 2021 til den tilsvarende post i den nye landbrugsreserve, i stedet for at blive tilbageført til de budgetposter, der dækker interventioner med direkte betaling inden for rammerne af den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik.

(14)  Med henblik på at sikre, at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter, bør den mekanisme til sikring af finansiel disciplin, hvorved niveauet for den direkte støtte bliver tilpasset, bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien på 2 000 EUR afskaffes. Der bør opretholdes en reserve til støtte for landbrugssektoren i tilfælde af, at landbrugsproduktionen eller -distributionen påvirkes negativt af markedsudviklingen eller en større krise. I henhold til artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning] kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår. For i væsentlig grad at forenkle gennemførelsen for støttemodtagerne og de nationale forvaltninger bør der indføres en ordning med løbende fremføring, idet der anvendes eventuelle uudnyttede beløb i den reserve til kriser i landbrugssektoren, der etableres i 2020. Til dette formål er det nødvendigt at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) [den nye finansforordning], så bevillinger i landbrugsreserven, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan fremføres uden tidsbegrænsning til finansiering af landbrugsreserven i det eller de følgende regnskabsår.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at undgå, at de nationale forvaltninger og landbrugerne pålægges en urimelig administrativ byrde, bør det fastsættes, at godtgørelse af de beløb, der er fremført fra det foregående regnskabsår i forbindelse med anvendelse af finansiel disciplin, ikke bør finde sted, hvis der anvendes finansiel disciplin for andet år i træk (år N + 1), eller hvis de samlede bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, udgør mindre end 0,2 % af det årlige loft for EGFL.

(15)  For at undgå, at de nationale forvaltninger og landbrugerne pålægges en urimelig administrativ byrde, og for at forenkle procedurerne så meget som muligt bør det fastsættes, at godtgørelse af de beløb, der er fremført fra det foregående regnskabsår i forbindelse med anvendelse af finansiel disciplin, ikke bør finde sted, hvis der anvendes finansiel disciplin for andet år i træk (år N + 1), eller hvis de samlede bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, udgør mindre end 0,2 % af det årlige loft for EGFL.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For navnlig at gøre det muligt for Kommissionen at forvalte landbrugsmarkederne, lette overvågningen af landbrugsudgifterne og overvåge landbrugsressourcerne på mellemlang og lang sigt bør der fastsættes bestemmelser om brug af det agrometeorologiske system og erhvervelse og forbedring satellitdata.

(21)  For navnlig at gøre det muligt for Kommissionen at forvalte landbrugsmarkederne, lette overvågningen af landbrugsudgifterne, vurdere behovet for og yde rettidig hjælp i forbindelse med naturkatastrofer og overvåge landbrugsressourcerne på mellemlang og lang sigt bør der fastsættes bestemmelser om brug af det agrometeorologiske system og erhvervelse og forbedring satellitdata.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I overensstemmelse med strukturen og de vigtigste kendetegn i den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør muligheden for, at medlemsstaternes betalinger kan finansieres med EU-støtte, ikke længere afhænge af lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne til de enkelte støttemodtagere. I stedet bør medlemsstaternes betalinger, for så vidt angår de interventionstyper, der er omhandlet i forordning (EU) …/… [forordningen om strategiske planer], være støtteberettigede, hvis de modsvares af et tilsvarende output og er i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav.

(25)  I overensstemmelse med strukturen og de vigtigste kendetegn i den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør muligheden for, at medlemsstaternes betalinger kan finansieres med EU-støtte, ikke længere afhænge af lovligheden og den formelle rigtighed af betalingerne til de enkelte støttemodtagere. I stedet bør medlemsstaternes betalinger, for så vidt angår de interventionstyper, der er omhandlet i forordning (EU) …/… [forordningen om strategiske planer], være støtteberettigede, hvis de modsvares af et tilsvarende output og er i overensstemmelse med de grundlæggende EU-krav. Det er nødvendigt at understrege, at den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik ikke vil fjerne behovet for at kontrollere udgifternes lovlighed og formelle rigtighed.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Medlemsstaterne bør fremsende årsregnskaber og en årlig performancerapport om gennemførelsen af den strategiske plan til Kommissionen senest den 15. februar i år N + 1. Hvis disse dokumenter ikke fremsendes, kan Kommissionen ikke afslutte regnskaberne for det pågældende betalingsorgan eller kontrollere, om udgifterne er støtteberettigede, på baggrund af det rapporterede output; Kommissionen bør derfor have beføjelse til at suspendere de månedlige betalinger og afbryde den kvartalsvise godtgørelse, indtil dokumenterne er modtaget.

(28)  Medlemsstaterne bør fremsende årsregnskaber og en årlig performancerapport om gennemførelsen af den strategiske plan til Kommissionen senest den 15. april i år N + 1. Hvis disse dokumenter ikke fremsendes, kan Kommissionen ikke afslutte regnskaberne for det pågældende betalingsorgan eller kontrollere, om udgifterne er støtteberettigede, på baggrund af det rapporterede output; Kommissionen bør derfor have beføjelse til at suspendere de månedlige betalinger og afbryde den kvartalsvise godtgørelse, indtil dokumenterne er modtaget.

Begrundelse

Tidsfristen på fire måneder til færdiggørelse, certificering og gennemførelse af overvågningskomitéproceduren i forbindelse med rapporten kan blive en udfordring. Den vil være kortere end den nuværende tidsfrist for rapportering under søjle II, og derfor foreslås den 15. april N + 1 som dato for indsendelse af årsregnskabet og den årlige performancerapport om gennemførelsen af strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  De vigtigste eksisterende elementer i det integrerede system bør opretholdes, særlig bestemmelserne om et system til identifikation af landbrugsparceller, en ordning med geospatiale støtteansøgninger og en dyrebaseret ansøgningsordning, et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, et system til registrering af støttemodtagere og en kontrol- og sanktionsordning. Medlemsstaterne bør fortsat anvende data og information, der tilvejebringes gennem Copernicusprogrammet, foruden informationsteknologier som f.eks. Galileo og EGNOS, for at sikre, at der er omfattende og sammenlignelige data til rådighed i hele Unionen med henblik på at overvåge landbrugs-, miljø- og klimapolitikkerne og fremme anvendelsen af komplette, gratis og åbne data og oplysninger, der indsamles via Copernicus' Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette formål bør det integrerede system også omfatte et arealovervågningssystem.

(47)  De vigtigste eksisterende elementer i det integrerede system bør opretholdes, særlig bestemmelserne om et system til identifikation af landbrugsparceller, en ordning med geospatiale støtteansøgninger og en dyrebaseret ansøgningsordning, et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, et system til registrering af støttemodtagere og en kontrol- og sanktionsordning, på et passende niveau, samtidig med at der tages behørigt hensyn til proportionaliteten og nødvendigheden af ikke at pålægge landbrugere og myndigheder unødige administrative byrder. Medlemsstaterne bør fortsat anvende data og information, der tilvejebringes gennem Copernicusprogrammet, foruden informationsteknologier som f.eks. Galileo og EGNOS, for at sikre, at der er omfattende og sammenlignelige data til rådighed i hele Unionen med henblik på at overvåge landbrugs-, miljø- og klimapolitikkerne og fremme anvendelsen af komplette, gratis og åbne data og oplysninger, der indsamles via Copernicus' Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette formål bør det integrerede system også omfatte et arealovervågningssystem.

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, bør det også bevare denne rolle i forslaget til horisontal forordning. I dette tilfælde i forbindelse med de administrative byrder for landbrugere og myndigheder.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "forvaltningssystemer": de forvaltningsorganer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i denne forordning, og de grundlæggende EU-krav, der er fastsat i denne forordning og i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], herunder den rapporteringsordning, der er indført med henblik på den årlige performancerapport, der er omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]

b)  "forvaltningssystemer": de forvaltningsorganer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II, i denne forordning med undtagelse af den kompetente myndighed, der defineres i artikel 9, og de grundlæggende EU-krav, der er fastsat i denne forordning og i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer], herunder den rapporteringsordning, der er indført med henblik på den årlige performancerapport, der er omhandlet i artikel 121 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]

Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften

a)  en naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriften

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(d a)  støttemodtagerens død

Begrundelse

I den nuværende udformning af artikel 3 omfatter force majeure ikke støttemodtagerens død eller uarbejdsdygtighed i længere tid, selv om disse tilfælde er anerkendt som force majeure i forordning nr. 1306/2013. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide listen over tilfælde, der kan anerkendes som force majeure i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(d b)  støttemodtagerens uarbejdsdygtighed i længere tid

Begrundelse

I den nuværende udformning af artikel 3 omfatter force majeure ikke støttemodtagerens død eller uarbejdsdygtighed i længere tid, selv om disse tilfælde er anerkendt som force majeure i forordning nr. 1306/2013. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide listen over tilfælde, der kan anerkendes som force majeure i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(d c)  andre begrundede tilfælde, der fastlægges af medlemmerne i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Begrundelse

I den nuværende udformning af artikel 3 omfatter force majeure ikke støttemodtagerens død eller uarbejdsdygtighed i længere tid, selv om disse tilfælde er anerkendt som force majeure i forordning nr. 1306/2013. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide listen over tilfælde, der kan anerkendes som force majeure i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ELFUL gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Unionen. ELFUL finansierer Unionens finansielle bidrag til de interventioner til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af den strategiske plan som omhandlet i afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

ELFUL gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Unionen. ELFUL finansierer Unionens finansielle bidrag til de interventioner til udvikling af landdistrikterne, der er omfattet af den strategiske plan som omhandlet i afsnit III, kapitel 4, og foranstaltninger under artikel 112 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

Begrundelse

ELFUL bør også finansiere aktioner vedrørende teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(h a)  indirekte omkostninger og direkte personaleomkostninger, som afholdes af lokale landsbysamfund og andre lignende lokale aktører i forbindelse med gennemførelse af Leader-operationer, der omtales som lokaludvikling styret af lokalsamfundet i artikel 25 i forordning (EU) [forordning om fælles bestemmelser]

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(j a)  Kommissionen forelægger hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel.

Begrundelse

I øjeblikket er der kun foreskrevet rapportering for litra e) i denne artikel (som beskrevet i artikel 44).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betalingsorganer er instanser eller organer i medlemsstaterne, som er ansvarlige for forvaltning og kontrol af udgifter som omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6.

Betalingsorganer er instanser eller organer i medlemsstaterne eller i regioner, som er ansvarlige for forvaltning og kontrol af udgifter som omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6.

Begrundelse

Betalingsorganer kan også findes på regionalt plan, hvilket også bør tages i betragtning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne godkender som betalingsorganer instanser eller organer, der har en administrativ organisation og et internt kontrolsystem, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne er lovlige og formelt rigtige og behørigt dokumenterede. Med henblik på dette skal betalingsorganerne opfylde de minimumsbetingelser for godkendelse for så vidt angår interne forhold, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning, som Kommissionen fastlægger i medfør af artikel 10, stk. 1, litra a).

Medlemsstaterne godkender som betalingsorganer instanser eller organer, der har en administrativ organisation og et internt kontrolsystem, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne er lovlige og formelt rigtige og behørigt dokumenterede. Med henblik på dette skal betalingsorganerne opfylde de minimumsbetingelser for godkendelse for så vidt angår interne forhold, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning, som Kommissionen fastlægger i medfør af artikel 10, stk. 1, litra a). Inden udgangen af 2023 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvordan systemet med betalingsorganer i Unionen fungerer, som, hvis det er relevant, ledsages af lovgivningsforslag.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i forordning (EU, Euratom) 2018/... [den nye finansforordning] ("finansforordningen") udarbejder den person, der er ansvarlig for det godkendte betalingsorgan, senest den 15. februar i året efter det pågældende regnskabsår, følgende, som sendes til Kommissionen:

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i forordning (EU, Euratom) 2018/... [den nye finansforordning] ("finansforordningen") udarbejder den person, der er ansvarlig for det godkendte betalingsorgan, senest den 15. april i året efter det pågældende regnskabsår, følgende, som sendes til Kommissionen:

Begrundelse

Tidsfristen på fire måneder til færdiggørelse, certificering og gennemførelse af overvågningskomitéproceduren i forbindelse med rapporten kan blive en udfordring. Derfor foreslås den 15. april N + 1 som dato for indsendelse af årsregnskaberne og de årlige resultater samt forvaltningserklæringen.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den frist, der i stk. 1 er fastsat til den 15. februar, kan undtagelsesvis forlænges af Kommissionen til den 1. marts efter anmodning fra den berørte medlemsstat, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 7, andet afsnit.

Den frist, der i stk. 1 er fastsat til den 15. april, kan undtagelsesvis forlænges af Kommissionen til den 1. juni efter anmodning fra den berørte medlemsstat, jf. finansforordningens artikel 63, stk. 7, andet afsnit.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  udførelsen af de opgaver, der pålægges den kompetente myndighed i henhold til dette kapitel.

d)  udførelsen af de opgaver, der pålægges den kompetente myndighed i henhold til denne artikel, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de vigtigste principper i finansforordningen, bør det også have rolle i forslaget til horisontal forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den kompetente myndighed træffer på grundlag af en vurdering af de godkendelseskriterier, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 10, stk. 1, litra a), afgørelse ved en formel retsakt om udstedelse eller, efter undersøgelse, om tilbagetrækning af betalingsorganets og koordineringsorganets godkendelse. Den kompetente myndighed informerer straks Kommissionen om de godkendelser, der er udstedt og trukket tilbage.

2.  Den kompetente myndighed træffer på grundlag af en vurdering af de godkendelseskriterier, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 10, stk. 1, litra a), afgørelse ved en formel retsakt om udstedelse eller, efter undersøgelse, om tilbagetrækning af betalingsorganets og koordineringsorganets godkendelse under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Den kompetente myndighed informerer straks Kommissionen om de godkendelser, der er udstedt og trukket tilbage.

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, bør det også bevare denne rolle i forslaget til horisontal forordning.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  procedurerne for udstedelse, tilbagetrækning og undersøgelse af betalingsorganers og koordineringsorganers godkendelse samt procedurerne for tilsynet med godkendelsen af betalingsorganer

a)  procedurerne for udstedelse, tilbagetrækning og undersøgelse af betalingsorganers og koordineringsorganers godkendelse samt procedurerne for tilsynet med godkendelsen af betalingsorganer under hensyntagen til proportionalitetsprincippet

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, bør det også bevare denne rolle i forslaget til horisontal forordning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstater, der tillader mere end ét certificeringsorgan, kan dog også udpege et offentligt organ på nationalt plan til at varetage koordineringsopgaver.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det årlige loft for udgifterne under EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der er fastsat for fonden i forordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Det årlige loft for udgifterne under EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der er fastsat for fonden i forordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final], som fastsætter grænserne for medlemsstaterne.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at der er grænser for betalingerne til medlemsstaterne, for at undgå, at de medlemsstater, der anvender midlerne først, får mest.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, stk. 2, litra d), fremføres desuden det samlede uudnyttede beløb i landbrugsreserven, som er til rådighed ved udgangen af 2020, til 2021, uden at beløbet tilbageføres til de budgetposter, som dækker de aktioner, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til rådighed til finansiering af landbrugsreserven.

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Tilpasningssatsen finder kun anvendelse på direkte betalinger på over 2 000 EUR, som ydes til landbrugere i det pågældende kalenderår.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indtil den 1. december i det kalenderår, som tilpasningssatsen finder anvendelse på, kan Kommissionen på grundlag af nye oplysninger vedtage gennemførelsesretsakter om tilpasning af den efter stk. 1 fastsatte tilpasningssats. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 2.

2.  Indtil den 1. november i det kalenderår, som tilpasningssatsen finder anvendelse på, kan Kommissionen på grundlag af nye oplysninger vedtage gennemførelsesretsakter om tilpasning af den efter stk. 1 fastsatte tilpasningssats. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 2.

Begrundelse

De finansielle bestemmelser bør ændres tilstrækkeligt tidligt til, at betalingerne kan foretages rettidigt.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  I 2021: 1 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid.

a)  I 2021: 2 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  I 2022: 1 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid.

b)  I 2022: 2 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  I 2023: 1 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid.

c)  I 2023: 2 % af det beløb, som ELFUL bidrager med i hele den strategiske plans løbetid

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De renter, der påløber forfinansieringen, anvendes til den pågældende strategiske plan og trækkes fra de offentlige udgifter, der er angivet i den endelige udgiftsanmeldelse.

4.  De renter, der påløber forfinansieringen, anvendes til den pågældende strategiske plan eller den pågældende regionale interventionsplan og trækkes fra de offentlige udgifter, der er angivet i den endelige udgiftsanmeldelse.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der foretages mellemliggende betalinger for hver enkelt strategisk plan. De beregnes ved at anvende bidragssatsen for hver enkelt type intervention på den offentlige udgift, der er afholdt til den pågældende intervention, jf. artikel 85 i forordning (EU)…/... [forordningen om strategiske planer].

1.  Der foretages mellemliggende betalinger for hver enkelt strategisk plan eller, hvis det er relevant, for hver enkelt regionale interventionsprogram. De beregnes ved at anvende bidragssatsen for hver enkelt type intervention på den offentlige udgift, der er afholdt til den pågældende intervention, jf. artikel 85 i forordning (EU)…/... [forordningen om strategiske planer].

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i henhold til artikel 52 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], skal udgiftsanmeldelsen vise det samlede beløb, som forvaltningsmyndigheden har udbetalt til slutmodtagerne eller, for garantiers vedkommende, afsat i henhold til garantiaftaler, jf. [artikel 74, stk. 5,] litra a), b) og c), i forordning (EU) .../... [den strategiske plan – reglerne for støtteberettigelse i forbindelse med finansielle instrumenter].

3.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], skal udgiftsanmeldelsen vise det samlede beløb, som forvaltningsmyndigheden har udbetalt til slutmodtagerne eller, for garantiers vedkommende, det beløb, som forvaltningsmyndigheden har afsat i henhold til de relevante garantiaftaler, jf. [artikel 74, stk. 5,] litra a), b) og c), i forordning (EU) .../... [den strategiske plan – reglerne for støtteberettigelse i forbindelse med finansielle instrumenter].

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i henhold til artikel 52 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], indgives der udgiftsanmeldelser med en angivelse af udgifterne til de finansielle instrumenter på følgende betingelser:

4.  Hvis der gennemføres finansielle instrumenter i henhold til artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], indgives der udgiftsanmeldelser med en angivelse af udgifterne til de finansielle instrumenter på følgende betingelser:

Begrundelse

Der bør henvises til artikel 53, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser, der vedrører finansielle instrumenter, der forvaltes af forvaltningsmyndigheden.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter modtagelsen af den sidste årlige performancerapport om gennemførelsen af en strategisk plan betaler Kommissionen saldoen med forbehold af disponible budgetmidler på grundlag af den gældende finansieringsplan for de forskellige typer ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for den strategiske plans sidste gennemførelsesår og de dertil knyttede afgørelser om regnskabsafslutning. Disse regnskaber forelægges Kommissionen senest seks måneder efter den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse som fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) ../... [forordningen om strategiske planer] og skal dække de udgifter, der er afholdt af betalingsorganet indtil den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse.

1.  Efter modtagelsen af den sidste årlige performancerapport om gennemførelsen af en strategisk plan betaler Kommissionen saldoen med forbehold af disponible budgetmidler på grundlag af den gældende finansieringsplan for de forskellige typer ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for den strategiske plans eller, hvor det er relevant, den regionale interventionsplans sidste gennemførelsesår og de dertil knyttede afgørelser om regnskabsafslutning. Disse regnskaber forelægges Kommissionen senest seks måneder efter den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse som fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) ../... [forordningen om strategiske planer] og skal dække de udgifter, der er afholdt af betalingsorganet indtil den sidste dag for udgifternes støtteberettigelse.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 32– stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen frigør automatisk den del af budgetforpligtelsen til landdistriktsinterventioner i en strategisk plan, som ikke er anvendt til betaling af forfinansiering eller til at foretage mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det andet år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt en udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, stk. 3.

1.  Kommissionen frigør automatisk den del af budgetforpligtelsen til landdistriktsinterventioner i en strategisk plan, som ikke er anvendt til betaling af forfinansiering eller til at foretage mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det tredje år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt en udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, stk. 3.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af Unionen, hvis:

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af Unionen, hvis de er blevet afholdt af akkrediterede betalingsorganer, og:

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de er afholdt af et godkendt betalingsorgan

udgår

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis Kommissionen i forbindelse med den årlige performanceafstemning, der er omhandlet i artikel 52, konstaterer, at forskellen mellem de udgifter, der er anmeldt, og det beløb, der svarer til det relevante rapporterede output, er mere end 50 %, og medlemsstaten ikke kan forelægge behørigt begrundede årsager dertil, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Hvis Kommissionen i forbindelse med den årlige performanceafstemning, der er omhandlet i artikel 52, konstaterer, at forskellen mellem de udgifter, der er anmeldt, og det beløb, der svarer til det relevante rapporterede output, er mere end 50 % for interventioner, der ikke er omfattet af artikel 68 [forordningen om strategiske planer], og medlemsstaten ikke kan forelægge begrundede årsager dertil, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Begrundelse

Der skal være reel fleksibilitet, så Kommissionen kan tage hensyn til medlemsstaternes begrundelser. For eksempel er voldsomme vejrforhold en årsag, der altid skal tages hensyn til.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om den sats, der anvendes ved suspension af betalingerne.

udgår

Begrundelse

Reglerne om suspension af betalingerne bør fastsættes i denne forordning. Denne bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte nærmere regler om handlingsplanernes indhold og proceduren for opstilling af handlingsplanerne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 101, stk. 3.

Reglerne om handlingsplanernes indhold og proceduren for opstilling af handlingsplanerne er som følger [præciseres af Kommissionen].

Begrundelse

Reglerne om handlingsplaner bør figurere i basisretsakten, ikke i gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller gennemfører den handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på situationen, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller gennemfører den handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, eller hvis handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på situationen, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere de månedlige betalinger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, der er omhandlet i artikel 30. Kriterierne for, om handlingsplaner er tilstrækkelige, omfatter: [præciseres af Kommissionen].

Begrundelse

Kriterierne for, om handlingsplaner er tilstrækkelige, bør indgå i basisretsakten.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med regler om suspensionssatsen og varigheden af suspensionen af betalinger og betingelserne for godtgørelse eller nedsættelse af disse beløb i forbindelse med den flerårige performanceovervågning.

udgår

Begrundelse

Kriterier for suspensionssatsen og varigheden af suspensionen af betalinger bør indgå i basisretsakten. Denne bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Suspensionen anvendes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet på de relevante udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, hvis manglerne har eksisteret i en periode, som fastsættes ved de i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter, og som ikke må overstige 12 måneder. Hvis betingelserne for suspensionen fortsat opfyldes, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der forlænger nævnte periode med yderligere perioder, der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der tages hensyn til de suspenderede beløb i forbindelse med vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 53.

Suspensionen anvendes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet på de relevante udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, og ikke på hele finansieringspakken, hvis de alvorlige mangler har eksisteret i en periode, som ikke må overstige 12 måneder. Hvis betingelserne for suspensionen fortsat opfyldes, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der forlænger nævnte periode med yderligere perioder, der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der tages hensyn til de suspenderede beløb i forbindelse med vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 53.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  inden den 1. december, men ikke før den 16. oktober, udbetale forskud på op til 50 % til interventioner med direkte betalinger

a)  inden den 1. december, men ikke før den 16. oktober, udbetale forskud på op til 75 % til interventioner med direkte betalinger

Begrundelse

Eftersom interventionerne under de to søjler hører ind under samme plan i den fælles landbrugspolitik, vil det kunne tjene formålet om forenkling at harmonisere tidsplanerne og procentsatserne for forskud for interventioner med direkte betalinger og for interventioner til udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der opstår akutte situationer, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at løse specifikke problemer i forbindelse med anvendelsen af denne artikel. Gennemførelsesretsakterne kan fravige stk. 2, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum.

Hvis der opstår akutte situationer, kan Kommissionen så hurtigt som muligt vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at løse specifikke problemer i forbindelse med anvendelsen af denne artikel. Gennemførelsesretsakterne kan fravige stk. 2, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum.

Begrundelse

Det er meget vigtigt med en mulighed for at kunne vedtage gennemførelsesretsakter hurtigst muligt i krisesituationer. Proceduren i forbindelse med gennemførelsesretsakter er ikke helt hurtig nok for støttemodtagere, der kæmper med finansiering. Forsinkelser eller usikkerhed for medlemsstaterne og støttemodtagerne bør undgås for at hjælpe landbrugerne og lette deres situation.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen forelægger hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel.

5.  Kommissionen forelægger hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel i overensstemmelse med artikel 7.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning vedrørende de betingelser, hvorpå visse typer udgifter og indtægter inden for rammerne af fondene skal udlignes.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning vedrørende de betingelser for detaljer i udgiftsanmeldelser, hvorunder visse typer udgifter og indtægter inden for rammerne af fondene skal udlignes.

Begrundelse

Den foreslåede beføjelse er for bred. Beføjelsen bør f.eks. være begrænset til betingelserne i udgiftsanmeldelsen, da den ellers ville gøre det muligt at forhindre alle udgifter i forbindelse med støtteforanstaltninger i en godkendt strategisk plan.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører den kontrol, som medlemsstaterne gennemfører i henhold til nationale love og administrative bestemmelser eller traktatens artikel 287, eller eventuel kontrol, der gennemføres i henhold til traktatens artikel 322 eller Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, kan Kommissionen foretage kontrol i medlemsstaterne med henblik på navnlig at verificere:

Uden at dette berører den kontrol, som medlemsstaterne gennemfører i henhold til nationale love og administrative bestemmelser eller traktatens artikel 287, eller eventuel kontrol, der gennemføres i henhold til traktatens artikel 322 eller Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, kan Kommissionen foretage kontrol i medlemsstaterne med undtagelse af konditionalitet med henblik på navnlig at verificere:

Begrundelse

Der findes kontrolprocedurer og -regler vedrørende konditionalitet, der omfatter udvidelse af kontrollen til den endelige støttemodtager, hvilket strider imod princippet om forenkling. Det bør angives klart, at denne artikel ikke vedrører konditionalitet.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning vedrørende specifikke forpligtelser, som medlemsstaterne skal overholde i henhold til dette kapitel, og navnlig vedrørende kriterierne for, hvilke tilfælde af uregelmæssigheder, jf. forordning (EU, Euratom) nr. 2988/95, og andre tilfælde af manglende overholdelse af de betingelser, som medlemsstaterne har fastsat i den strategiske plan, der skal indberettes og fremlægges nærmere oplysninger om.

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning vedrørende fremlæggelse af nærmere oplysninger til brug for OLAF.

Begrundelse

Denne artikel bør præcisere delegeringen af beføjelser mere, end den nuværende ordlyd gør det med de "specifikke forpligtelser". I stedet for "delegerede retsakter med specifikke forpligtelser" bør delegeringen af beføjelser angives tydeligere. Hvis det er et spørgsmål om OLAF's informationsbehov, er dette muligt. Det bør også være op til medlemsstaterne at definere uregelmæssigheder for at sikre overholdelsen af nærhedsprincippet.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel.

Begrundelse

Eftersom den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik er baseret på resultater, som kan udløse finansielle korrektioner, bør Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt underrettes om gennemførelsen af visse bestemmelser.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7 a.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne artikel.

Begrundelse

Eftersom den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik er baseret på resultater, som kan udløse finansielle korrektioner, bør Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssigt underrettes om gennemførelsen af visse bestemmelser.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne fratrækker ethvert beløb, der som følge af udestående uregelmæssigheder fra en støttemodtagers side er uberettiget udbetalt, efter bestemmelserne i denne artikel fra eventuelle fremtidige betalinger fra betalingsagenten til støttemodtageren.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der konstateres uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse fra støttemodtagernes side af betingelserne for landdistriktsinterventionerne, der er fastsat i den strategiske plan, foretager medlemsstaterne finansielle justeringer ved fuldstændigt eller delvis at annullere den pågældende EU-finansiering. Medlemsstaterne tager i den forbindelse hensyn til arten og grovheden af den manglende overholdelse, der er konstateret, samt til det økonomiske tab, der er påført ELFUL.

Hvis der konstateres uregelmæssigheder og andre tilfælde af manglende overholdelse fra støttemodtagernes side af betingelserne for landdistriktsinterventionerne, der er fastsat i den strategiske plan eller i de regionale interventionsprogrammer, foretager medlemsstaterne finansielle justeringer ved fuldstændigt eller delvis at annullere den pågældende EU-finansiering. Medlemsstaterne tager i den forbindelse hensyn til arten og grovheden af den manglende overholdelse, der er konstateret, samt til det økonomiske tab, der er påført ELFUL.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, der annulleres, og inddrevne beløb med påløbne renter omfordeles til andre landdistriktsinterventioner i den strategiske plan. Dog kan medlemsstaten kun genanvende de annullerede eller inddrevne EU-fondsmidler til en landdistriktsudviklingsoperation i den nationale strategiske plan og på den betingelse, at de pågældende midler ikke omfordeles til landdistriktsudviklingsoperationer, der har været genstand for en finansiel justering.

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, der annulleres, og inddrevne beløb med påløbne renter omfordeles til andre landdistriktsinterventioner i den strategiske plan eller i det tilsvarende regionale interventionsprogram. Dog kan medlemsstaten kun genanvende de annullerede eller inddrevne EU-fondsmidler til en landdistriktsudviklingsoperation i den nationale strategiske plan og på den betingelse, at de pågældende midler ikke omfordeles til landdistriktsudviklingsoperationer, der har været genstand for en finansiel justering.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne fratrækker ethvert beløb, der som følge af udestående uregelmæssigheder fra en støttemodtagers side er uberettiget udbetalt, efter bestemmelserne i denne artikel fra eventuelle fremtidige betalinger til støttemodtageren fra betalingsagenten.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer det kontrolniveau, der er nødvendigt for at opnå en effektiv risikoforvaltning.

Medlemsstaterne sikrer et kontrolniveau, der i finansiel og administrativ henseende er rimeligt for at opnå en effektiv risikoforvaltning, i den form, de findes bedst egnet.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, træffer medlemsstaterne effektive og forholdsmæssige foranstaltninger for at undgå, at EU-retten omgås, og de sikrer navnlig, at der ikke indrømmes fordele i henhold til sektorlovgivningen for landbrug til fysiske eller juridiske personer, om hvem det kan fastslås, at betingelserne for at opnå sådanne fordele blev skabt på en kunstig måde og i strid med den pågældende lovgivnings målsætninger.

Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, træffer medlemsstaterne effektive og forholdsmæssige foranstaltninger for at undgå, at EU-retten omgås, og de sikrer navnlig, at der ikke indrømmes fordele i henhold til sektorlovgivningen for landbrug til fysiske eller juridiske personer, om hvem det kan fastslås, at betingelserne for at opnå sådanne fordele blev skabt på en kunstig måde og i strid med den pågældende lovgivnings målsætninger. Medlemsstaterne kan vedtage supplerende og mere detaljeret national lovgivning om kunstige betingelser.

Begrundelse

Denne artikel har vist sig at være utilstrækkelig til i praksis at få løftet bevisbyrden til påvisning af omgåelser og til at få truffet hensigtsmæssige foranstaltninger. Hvis artiklen ikke forbedres, bør medlemsstaterne have mulighed for at vedtage supplerende og mere detaljeret national lovgivning.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "ordning for identifikation og registrering af dyr": ordningen for identifikation og registrering af kvæg som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/200033 eller ordningen for identifikation og registrering af får og geder som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 21/200434

c)  "ordning for identifikation og registrering af dyr": ordningen for identifikation og registrering af kvæg som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/200033 eller ordningen for identifikation og registrering af får og geder som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 21/200434 eller ordningen til identifikation og registrering af svin i henhold til Rådets direktiv 2008/71/EF og andre databaser over brugsdyr

_________________

_________________

33Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

33Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

34Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

34Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

Begrundelse

"Ordning for identifikation og registrering af dyr" omfatter ikke svin. Også andre databaser for dyr, der er oprettet af medlemsstaterne, bør anvendes, selv om de ikke er baseret på individuelle dyr, for at undgå, at de samme oplysninger kommunikeres to gange.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "ansøgningsfri ordning": en ansøgningsordning for areal- eller dyrebaserede interventioner, hvori de nødvendige oplysninger om de enkelte arealer eller dyr, der som et minimum kræves af forvaltningen til behandling af støtteansøgninger, forefindes i officielle elektroniske databaser, som forvaltes af medlemsstaten.

f)  "ansøgningsfri ordning": en ansøgningsordning med forud udfyldte formularer eller en anden type ansøgningsordning for areal- eller dyrebaserede interventioner, hvori de nødvendige oplysninger om de enkelte arealer eller dyr, der som et minimum kræves af forvaltningen til behandling af støtteansøgninger, forefindes i officielle elektroniske databaser, som forvaltes af medlemsstaten. Ansøgningsfri ordninger giver myndighederne mulighed for at foretage betalinger til landbrugerne vedrørende alle interventioner og foranstaltninger, som landbrugerne er berettiget til, på grundlag af oplysninger i de officielle databaser suppleret med yderligere oplysninger fra landbrugeren, når dette er nødvendigt.

Begrundelse

Nærhedsprincippet bør understreges, så medlemsstaterne kan bruge deres egne it-systemer og alle oplysninger på den måde, som de finder mest hensigtsmæssig, og for at lette kravene til landbrugerne på den mest praktiske måde.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal via medlemsstaternes kompetente myndigheders digitale databaser kunne foretages søgninger på de data og den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, og som vedrører det pågældende kalenderår eller produktionsår og de foregående ti kalenderår eller produktionsår.

Der skal via medlemsstaternes kompetente myndigheders digitale databaser kunne foretages søgninger på de data og den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, og som vedrører det pågældende kalenderår eller produktionsår og de foregående ti kalenderår eller produktionsår. De relevante oplysninger fra databasen kan også leveres i form af resuméer.

Begrundelse

Der hersker bekymring over omkostningerne ved al den datalagring, der er nødvendig. Tilgængelighed i en periode på 10 år kan være meget dyr at gennemføre i praksis. Tilsvarende og relevante oplysninger kan leveres meget billigere i form af resuméer.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  indeholder de oplysninger, der er relevante for rapporteringen om de indikatorer, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer].

udgår

Begrundelse

Det hedder i litra d), at identifikationssystemet for landbrugsparceller (LPIS) indeholder de oplysninger, der er relevante for rapporteringen om de indikatorer, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]. Dette betyder, at LPIS skal indeholde lag for hvert år, der skal lagres i 10 år, hvilket er meget dyrt. LPIS bør kun indeholde baggrundsoplysninger om områder, der er klar til at blive overført til andre databaser.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne opretter og varetager driften af et arealovervågningssystem.

1.  Medlemsstaterne opretter og varetager driften af et arealovervågningssystem. Med en behørig begrundelse kan Kommissionen indrømme medlemsstater, som ikke har anvendt et telemålingssystem i de seneste år, en overgangsperiode for arealovervågningssystemet.

Begrundelse

Der bør være en overgangsperiode for det nye obligatoriske arealovervågningssystem for medlemsstater, som ikke har anvendt et telemålingssystem før, for at give dem mulighed for at færdigudvikle systemet og få det til at fungere i praksis.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  skal medlemsstaterne på grundlag af en risikoanalyse fastlægge stikprøven med henblik på den kontrol, der er omhandlet i litra a), og som skal foretages hvert år; de inkluderer en tilfældig komponent i stikprøven og sørger for, at stikprøven omfatter mindst 1 % af de støttemodtagere, der modtager støtte som omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EU) .../...[forordningen om strategiske planer].

d)  skal medlemsstaterne på grundlag af en risikoanalyse fastlægge stikprøven med henblik på den kontrol, der er omhandlet i litra a), og som skal foretages hvert år; de inkluderer en tilfældig komponent i stikprøven og sørger for, at stikprøven omfatter mindst 1 % af de støttemodtagere, der modtager støtte som omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning (EU) .../...[forordningen om strategiske planer]. Som en undtagelse fra det foregående punktum kan medlemsstaterne beslutte at nedsætte minimumskontrolsatsen til 0,5 % for hver enkelt retsakt eller standard eller gruppe af retsakter eller standarder, hvis omfanget af manglende overholdelser, der konstateres i den på stedet kontrollerede stikprøve, ikke overstiger 2 % for de foregående to ansøgningsår.

Begrundelse

Det bør være muligt i konditionalitetssystemet at nedsætte minimumskontrolsatsen på 1 %, hvis der kun findes et fåtal af manglende overholdelser for de foregående år.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  skal medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at der ikke pålægges administrative sanktioner i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes force majeure.

c)  skal medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at der ikke pålægges administrative sanktioner i følgende tilfælde:

 

i)  hvis den manglende overholdelse skyldes force majeure

 

ii)  hvis den manglende overholdelse skyldes en fejl begået af den kompetente myndighed eller en anden myndighed, og hvis fejlen ikke med rimelighed kunne være blevet opdaget af den person, der er berørt af den administrative sanktion

 

iii)  hvis den berørte person over for den kompetente myndighed kan godtgøre, at han eller hun ikke er skyld i den manglende opfyldelse af de i stk. 1 omhandlede forpligtelser, eller hvis den kompetente myndighed på anden måde finder det godtgjort, at den berørte person ikke er skyld heri.

Begrundelse

Det hedder i artikel 85, stk. 2, litra c), at der ikke pålægges administrative sanktioner i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes force majeure. I artikel 57, stk. 3, nævnes også andre tilfælde, hvor der ikke pålægges sanktioner, f.eks. når den manglende overholdelse skyldes en fejl begået af en myndighed. Alle disse andre tilfælde i artikel 57, stk. 3, bør også gælde for konditionalitetssystemet.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I medlemsstater, hvor der anvendes dyrerelateret frivillig koblet støtte og dyrerelateret støtte til udvikling af landdistrikter, gælder en administrativ sanktion for manglende overholdelse af de dyrerelaterede lovbestemte forvaltningskrav kun for støttemodtagerens dyrerelaterede frivillige koblede støtte og dyrerelaterede støtte til udvikling af landdistrikter. På samme måde bør en administrativ sanktion for manglende overholdelse af de arealrelaterede lovbestemte forvaltningskrav og/eller god landbrugs- og miljøpraksis kun gælde for modtagerens arealrelaterede direkte betalinger og arealrelaterede støtte til udvikling af landdistrikter.

Begrundelse

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance in animal relates cross compliance requirements and the penalty is applied to all area-based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-related rural development support are applied.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der tages i forbindelse med beregningen af disse nedsættelser og udelukkelser hensyn til, hvor alvorlig og omfattende den konstaterede manglende overholdelse er, hvor længe den varer, hvor hyppigt den forekommer, og om den er tilsigtet. Sanktionerne skal have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til den manglende overholdelse samt opfylde kriterierne i denne artikels stk. 2 og 3.

Der tages i forbindelse med beregningen af disse nedsættelser og udelukkelser hensyn til, hvor alvorlig og omfattende den konstaterede manglende overholdelse er, hvor længe den varer, eller hvor hyppigt den forekommer. Sanktionerne skal have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til den manglende overholdelse samt opfylde kriterierne i denne artikels stk. 2 og 3.

Begrundelse

Det har vist sig utroligt vanskeligt at vurdere hensigt, og det kan føre til fortolkninger, hvor landbrugerne ikke behandles ens. Der bør også tages højde for, at definitionen "om den er tilsigtet" ikke anvendes i forbindelse med støtteordningerne (se artikel 57, stk. 3, første afsnit, hvor der i ordlyden ikke indgår "om den er tilsigtet").

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er tale om manglende overholdelse, der skyldes forsømmelse, anvendes der almindeligvis en nedsættelse på 3 % af summen betalingerne som omhandlet i denne artikels stk. 1.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse fastsætter en temmelig streng generel regel (3 %) for sanktioner. Bestemmelsen bør enten udgå, eller sanktionerne bør fastsættes til henholdsvis 1 %, 3 % og 5 %.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan etablere et system for tidlig varsling for sager med manglende overholdelse, der forekommer første gang, hvis den manglende overholdelse må betragtes som værende mindre alvorlig og omfattende og ikke har varig karakter. Hvis det ved en efterfølgende kontrol inden for tre på hinanden følgende kalenderår konstateres, at der ikke er rettet op på den manglende overholdelse, anvendes nedsættelsen i henhold til første afsnit med tilbagevirkende kraft.

Medlemsstaterne kan etablere et system for tidlig varsling for sager med manglende overholdelse, der forekommer første gang, hvis den manglende overholdelse må betragtes som værende mindre alvorlig og omfattende og ikke har varig karakter. Hvis det ved en efterfølgende kontrol inden for tre på hinanden følgende kalenderår konstateres, at der ikke er rettet op på den manglende overholdelse, anvendes nedsættelsen i henhold til første afsnit for det år, hvor det konstateres, at den manglende overholdelse ikke er afhjulpet.

Begrundelse

Med hensyn til det tidlige varslingssystem bør der ikke anvendes administrative sanktioner med tilbagevirkende kraft, da sanktioner med tilbagevirkende kraft er komplicerede både for landbrugerne og for forvaltningen. Det bør være tilstrækkeligt kun at anvende sanktioner for det år, hvor det konstateres, at en manglende overholdelse ikke er afhjulpet.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at skabe lige vilkår i alle medlemsstaterne og sikre, at sanktionssystemet er effektivt og har afskrækkende virkning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 100 med henblik på at supplere denne forordning med nærmere regler om anvendelsen og beregningen af sanktionerne.

udgår

Begrundelse

Alle bestemmelser om de administrative sanktioner bør være kendt fra tidspunktet for vedtagelsen af den horisontale forordning. Yderligere regulering gennem delegerede retsakter understøtter ikke nærhedsprincippet og gør det vanskeligt at udarbejde planen under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne underretter regelmæssigt Kommissionen om anvendelsen af det integrerede system, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel II. Kommissionen tilrettelægger udveksling af synspunkter med medlemsstaterne herom.

2.  Kommissionen tilrettelægger udveksling af synspunkter med medlemsstaterne om det integrerede system, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel II.

Begrundelse

I artiklen er det uklart, hvilke oplysninger Kommissionen forventer om anvendelsen af IFKS, og hvornår. Dette bør være mere præcist.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  oplysninger om foranstaltninger truffet i henhold til artikel 57

udgår

Begrundelse

Det er uklart, hvilke oplysninger Kommissionen forventer om gennemførelsen af beskyttelse af EU's finansielle interesser, og dette bør være mere præcist.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  medlemsstaternes meddelelse til Kommissionen af oplysninger, dokumenter, statistikker og rapporter, samt frister for og metoder til meddelelse heraf.

udgår

Begrundelse

Ved planlægningen af datasystemer er det meget vigtigt på forhånd at vide, hvilke oplysninger, dokumenter osv., der skal kommunikeres, og hvilke frister og metoder der skal anvendes i forbindelse med disse meddelelser.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 96

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 96

udgår

Offentliggørelse af oplysninger om støttemodtagerne

 

1.  Medlemsstaterne sørger for, at det hvert år efterfølgende offentliggøres, hvem der modtager støtte fra fondene, jf. [artikel 44, stk. 3-5, i forordning (EU) .../... forordningen om fælles bestemmelser] og nærværende artikels stk. 2, 3 og 4.

 

2.  [Artikel 44, stk. 3-5 i forordning (EU) …/… forordningen om fælles bestemmelser] finder anvendelse på modtagere af støtte fra EGFL og ELFUL, hvis det er relevant; beløbene for det nationale bidrag og medfinansieringssatsen som omhandlet i nævnte forordnings artikel 44, stk. 3, litra h) og i), finder imidlertid ikke anvendelse på EGFL.

 

3.  I dette kapitel forstås ved:

 

  "operation": foranstaltning eller intervention

 

  "sted": den kommune, hvor støttemodtageren har hjemsted eller er registreret, og i givet fald postnummer eller den del af postnummeret, som identificerer kommunen.

 

4.  De oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 44, stk. 3-5, gøres tilgængelige på et enkelt websites for hver medlemsstat. De skal forblive tilgængelige i to år fra datoen for deres første offentliggørelse.

 

Medlemsstaterne skal ikke offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 44, stk. 3-5, litra a) og b), i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], hvis det beløb, støttemodtageren har modtaget i et år, er på 1 250 EUR eller mindre.

 

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 96 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 96a

 

Offentliggørelse af støttemodtagere

 

1.  Medlemsstaterne sørger for, at der hvert år foretages en efterfølgende offentliggørelse af modtagerne af støtte fra fondene. Offentliggørelsen skal indeholde:

 

a)   støttemodtagerens navn som følger:

 

i)  fornavn og efternavn, når støttemodtageren er en fysisk person

 

ii)  det fulde navn, der er registreret, når støttemodtageren har status som selvstændig juridisk person i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat

 

iii)  det fulde navn på den registrerede eller på anden måde officielt anerkendte sammenslutning, når støttemodtageren er en sammenslutning uden egen status som juridisk person

 

b)  den kommune, hvor støttemodtageren har hjemsted eller er registreret, og i givet fald postnummer eller del deraf, som identificerer kommunen

 

c)  for hver foranstaltning, som er finansieret af fondene, de betalingsbeløb, som hver støttemodtager har fået i det pågældende regnskabsår

 

d)  art og beskrivelse af de foranstaltninger, som er finansieret af en af fondene, og hvorunder den i litra c) omhandlede betaling er tildelt.

 

De i første afsnit nævnte oplysninger gøres tilgængelige på et enkelt netsted for hver medlemsstat. De skal forblive tilgængelige i to år fra datoen for deres første offentliggørelse.

 

2.  Hvad angår de betalinger for foranstaltninger, som er finansieret af ELFUL som anført i stk. 1, første afsnit, litra c), skal de beløb, som offentliggøres, svare til den samlede offentlige finansiering, både Unionens og det nationale bidrag.

 

3.  Medlemsstaterne skal ikke offentliggøre navnet på en støttemodtager som omhandlet i stk. 1, litra a), hvis det beløb, en støttemodtager har modtaget i et år, er på 1250 EUR eller mindre.

Begrundelse

På grund af den betydelige administrative byrde, den foreslåede ordning vil medføre, vil det være bedre at beholde den nuværende ordning for offentliggørelse af EGFL- og ELFUL-støttemodtagere (årlig offentliggørelse, betalingsorganets forpligtelse til at offentliggøre data og fremlægge en liste over data, et enkelt websted for ELFUL og EGFL), der udelukkende er baseret på den horisontale forordning.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 103 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 101 med henblik på at supplere denne forordning eller fastsætte undtagelser herfra i det omfang, det er nødvendigt.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 101 med henblik på at supplere denne forordning eller fastsætte undtagelser herfra i det omfang, det er nødvendigt. Disse retsakter skal udarbejdes umiddelbart efter, at behovet har vist sig.

Begrundelse

Der kan blive behov for mange slags undtagelser osv. for at hjælpe støttemodtagerne, da det ikke er muligt at forudse alt på forhånd. Og disse retsakter bør vedtages så hurtigt som muligt, når behovet har vist sig.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Den anvendes fra den 1. januar 2023.

Begrundelse

Det kan blive vanskeligt at overholde anvendelsesfristen i 2021, når det tages i betragtning, at gennemførelsesbestemmelserne skal vedtages i tide, de nødvendige midler skal stå til rådighed, og der skal være tilstrækkelig tid til udvikling af nye it-systemer (overvågning, registrering af fremskridt med opnåelse af mål ved hjælp af indikatorer osv.).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Referencer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Franc Bogovič

20.6.2018

Behandling i udvalg

22.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Referencer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Dato for høring af EP

1.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.4.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

7

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Christelle Lechevalier

Dato for indgivelse

15.5.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. juni 2019Juridisk meddelelse