MIETINTÖ     ***I
PDF 601kWORD 278k
15.5.2019
PE 629.392v02-00 A8-0199/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Ulrike Müller

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0393),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0247/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0199/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, kasvua ja investointeja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos laboratorioista pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän maataloustuotannon osalta olevia huolenaiheita.

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, kasvua ja investointeja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä mukauttamalla niitä ja siirtämällä tutkimus ja innovointi pois laboratorioista pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän maataloustuotannon osalta olevia huolenaiheita ja maaseudun kehittämistä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Maatalous ei saa kärsiä taloudellisesti poliittisista päätöksistä, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota Euroopan unionista tai päätöksestä rahoittaa uusia unionin toimintapolitiikkoja. Olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista 30. toukokuuta 2018 antama päätöslauselma (2018/2714(RSP)), jossa pidettiin valitettavana, että monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 2 päivänä toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen seurauksena YMP:n määrärahat vähenivät 15 prosentilla, ja todettiin, että Euroopan parlamentti vastusti erityisesti rajuja leikkauksia, jotka vaikuttavat haitallisesti YMP:n ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin. Parlamentti myös kyseenalaisti siinä yhteydessä ehdotuksen vähentää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston määrärahoja yli 25 prosentilla.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  YMP:lla on suorine tukineen ja toisen pilarin määrärahoineen viljelijöille perustavaa laatua oleva asema unionissa, ja sillä edistetään merkittävästi sekä elintarviketurvaa että myös investointeja ja työllisyyttä maaseutualueilla. YMP:aan kaavailtuja ankaria leikkauksia ei voida hyväksyä. Tämän vuoksi YMP:ssa olisi keskityttävä sen ydintoimintoihin ja säilytettävä yhteiseen maatalouspolitiikkaan kaudeksi 2021–2027 osoitettu kokonaisrahoitus 27 jäsenvaltion unionissa vähintään kauden 2014–2020 talousarvion tasolla ja otettava maatalouden kriisivaraukseen alkuperäinen määrä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan mukaisesti YMP:n täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon kehitysyhteistyön tavoitteet, myös muun muassa kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma sekä Pariisin sopimuksen mukaisten, ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevien unionin velvoitteiden täyttäminen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  YMP:n nykyistä vaatimusten noudattamiseen perustuvaa mallia olisi mukautettava siten, että varmistetaan aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis vahvistettava politiikan perustavoitteet, tukitoimien tyypit ja unionin perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. Uuden täytäntöönpanomallin mukaan jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu YMP-tukitoimien räätälöimisestä unionin perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella tuensaajiin sovellettava vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

(3)  YMP:n nykyistä vaatimusten noudattamiseen perustuvaa mallia olisi mukautettava siten, että varmistetaan aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis vahvistettava politiikan perustavoitteet, tukitoimien tyypit ja unionin perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi soveltaminen sekä parempi joustavuus, jotta paikalliset olosuhteet ja tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. Uuden täytäntöönpanomallin mukaan jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu YMP-tukitoimien räätälöimisestä erityisten tarpeidensa ja unionin perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden olisi myös perustettava ja suunniteltava tuensaajiin sovellettava valvontakehys, jotta varmistetaan edelleen YMP:n strategiasuunnitelmien tukitoimien yhdenmukaisuus sovellettavan unionin lainsäädännön kanssa. Unionin perusvaatimuksilla, myös hyvillä maatalouskäytännöillä ja ympäristönormeilla sekä lakisääteisillä hoitovaatimuksilla, varmistetaan yhteinen lähestymistapa ja jäsenvaltioiden tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) .../ [uusi varainhoitoasetus]12 säännöksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia, hyväksyttyjen elinten tehtäviä sekä budjettiperiaatteita, olisi sovellettava tässä asetuksessa vahvistettuihin tukitoimiin ja toimenpiteisiin.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 [uusi varainhoitoasetus]12 säännöksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia, hyväksyttyjen elinten tehtäviä sekä budjettiperiaatteita, olisi sovellettava tässä asetuksessa vahvistettuihin tukitoimiin ja toimenpiteisiin.

__________________

__________________

12 Asetus (EU, Euratom) N:o [uusi varainhoitoasetus].

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta. (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Osaa asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus1 a] säännöksistä olisi sovellettava tähän asetukseen.

 

__________________

 

1 a [Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus].

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä laatimasta sääntöjä, jotka tekevät maataloustukirahaston ja maaseuturahaston käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Olisi annettava säännökset maksajavirastojen ja koordinointielinten hyväksymisestä jäsenvaltioiden toimesta, menettelyjen vahvistamisesta tarvittavien johdon vahvistuslausumien ja vuotuisten tuloksellisuuskertomusten saamiseksi, hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä raportointijärjestelmien varmentamisen hankkimisesta sekä tilitysten todentamisesta riippumattomien tarkastuselinten toimesta. Lisäksi jotta varmistetaan kansallisella tasolla tehtäviä tarkastuksia koskevan järjestelmän avoimuus erityisesti lupa-, validointi- ja maksumenettelyjen osalta ja vähennetään hallinnollista ja tarkastuksiin liittyvää työtä sekä komission yksiköiltä että niiltä jäsenvaltioilta, joissa jokainen yksittäinen maksajavirasto on hyväksyttävä, olisi rajoitettava niiden viranomaisten ja elinten lukumäärää, joille kyseiset tehtävät siirretään, kunkin jäsenvaltion valtiosäännön mukaiset säännökset huomioon ottaen.

(9)  Olisi annettava säännökset maksajavirastojen ja koordinointielinten hyväksymisestä jäsenvaltioiden toimesta, menettelyjen vahvistamisesta tarvittavien johdon vahvistuslausumien sekä vuotuisten hyväksymis- ja tuloksellisuuskertomusten saamiseksi, hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä raportointijärjestelmien varmentamisen hankkimisesta sekä tilitysten todentamisesta riippumattomien tarkastuselinten toimesta. Lisäksi jotta varmistetaan kansallisella tasolla tehtäviä tarkastuksia koskevan järjestelmän avoimuus erityisesti lupa-, validointi- ja maksumenettelyjen osalta ja vähennetään hallinnollista ja tarkastuksiin liittyvää työtä sekä komission yksiköiltä että niiltä jäsenvaltioilta, joissa jokainen yksittäinen maksajavirasto on hyväksyttävä, olisi rajoitettava niiden viranomaisten ja elinten lukumäärää, joille kyseiset tehtävät siirretään, kunkin jäsenvaltion valtiosäännön mukaiset säännökset huomioon ottaen. Maksajavirastojen olisi kehitettävä asemaansa maanviljelijöiden neuvojina, pyrittävä yksinkertaistamaan menettelyjä tuensaajien kannalta ja varmistamaan normien noudattaminen unionin tasolla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka varmistaa rahastojen hallinnoinnin johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona komission ja hyväksyttyjen maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, että komission eri maksajavirastojen toimista pyytämät tiedot toimitetaan viipymättä. Koordinointielimen olisi myös toteutettava ja koordinoitava toimia kansallisella tasolla havaittujen yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja toimitettava komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista.

(10)  Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka varmistaa rahastojen hallinnoinnin johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona komission ja hyväksyttyjen maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, että komission eri maksajavirastojen toimista pyytämät tiedot toimitetaan viipymättä. Koordinointielimen olisi myös toteutettava ja koordinoitava toimia kansallisella tai alueellisella tasolla havaittujen yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja toimitettava komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltioiden hyväksymien maksajavirastojen osallistaminen on uuden täytäntöönpanomallin yhteydessä olennainen edellytys, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että asianomaisissa YMP:n strategiasuunnitelmissa vahvistetut tavoitteet saavutetaan unionin talousarviosta rahoitetuilla tukitoimilla. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä selvästi, että unionin talousarviosta voidaan korvata ainoastaan hyväksyttyjen maksajavirastojen toteuttamat menot. Lisäksi unionin rahoittamilla YMP:n strategiasuunnitelma -asetuksessa tarkoitettujen tukitoimien menoilla olisi oltava vastaava tuotosnäkökohta, ja niissä olisi noudatettava unionin perusvaatimuksia ja valvontajärjestelmiä.

(11)  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa tai merkittävissä kriiseissä, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa tuensaajien ja kansallisten hallintojen osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla käytettäisiin vuonna 2020 perustetun maatalousalan kriisivarauksen mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2020 osalta tarvitaan lisäksi toinen poikkeus, sillä vuoden 2020 lopussa käytettävissä olevat kriisivarauksen käyttämättömät varat olisi siirrettävä kokonaisuudessaan uuden maatalousalan kriisivarauksen vastaavaan budjettikohtaan vuodelle 2021, ilman että ne palautettaisiin budjettikohtiin, jotka kattavat YMP:n strategiasuunnitelman mukaiset suorien tukien tukitoimet.

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Nykyistä kriisivarausta olisi tarkistettava ja vahvistettava ottamalla käyttöön EU:n maatalousalan kriisivaraus, entistä tehokkaampi ja joustavampi väline, josta on tarkoitus tarjota maatalousalalle lisätukea markkinamuutoksissa ja jonka avulla unioni voi vastata paremmin merkittäviin kriiseihin, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Tätä tarkoitusta varten ja jotta voidaan kehittää vahva kehys viljelijöiden asianmukaisen riskienhallinnan varmistamiseksi, EU:n maatalousalan kriisivarausta olisi käytettävä markkinoiden vapauttamiseen tarkoitettujen toimenpiteiden ja asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 tarkoitettujen poikkeuksellisten markkinatoimenpiteiden rahoittamiseen sekä toimenpiteisiin jäsenvaltioiden asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 70 artiklan mukaisesti käyttöönottamien tulojen vakauttamisvälineiden korvaamiseksi ja asetettava viljelijöiden saataville maataloustulojen laskiessa huomattavasti alle komission ennalta määrittämän alakohtaisen kynnyksen, jonka osalta komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b)  EU:n maatalousalan kriisivaraus olisi perustettava YMP:n talousarvion yhteyteen ja sen alkuperäinen määrä olisi vahvistettava vuonna 2021 maataloustukirahaston ja maaseuturahaston määrärahojen lisäksi. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, että sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Sen vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen, mikä mahdollistaisi EU:n maatalousalan kriisivarauksen määrärahojen siirtymisen vuodelta toiselle koko ohjelmakauden ajan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta kansallisten viranomaisten ja viljelijöiden hallinnollinen ja rasite ei muodostuisi liialliseksi, olisi säädettävä, että edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettäviä sellaisia määriä, joihin sovelletaan rahoituskuria, ei korvata, jos rahoituskuria sovelletaan toisena peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) tai jos sitomatta olevien määrärahojen kokonaismäärä on vähemmän kuin 0,2 prosenttia maataloustukirahaston vuotuisesta enimmäismäärästä.

(15)  Jotta kansallisten viranomaisten ja viljelijöiden hallinnollinen rasite ei muodostuisi liialliseksi ja jotta voidaan yksinkertaistaa mahdollisimman paljon menettelyjä ja rajoittaa maksumuotojen monimutkaisuutta, olisi säädettävä, että edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettäviä sellaisia määriä, joihin sovelletaan rahoituskuria, ei korvata, jos rahoituskuria sovelletaan toisena peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) tai jos sitomatta olevien määrärahojen kokonaismäärä on vähemmän kuin 0,2 prosenttia maataloustukirahaston vuotuisesta enimmäismäärästä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Suorien tukien määrän tasaaminen jäsenvaltioiden kesken on välttämätöntä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi sisämarkkinoilla. On saatava kiireesti aikaan suorien tukien oikeudenmukainen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta komissio saisi keinot hallinnoida maatalousmarkkinoita, helpottaa maatalousmenojen seurantaa ja seurata maatalousresursseja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, olisi säädettävä maatalousmeteorologisen järjestelmän käytöstä ja satelliittien tuottaman datan hankkimisesta ja parantamisesta.

(21)  Jotta komissio saisi keinot hallinnoida maatalousmarkkinoita, helpottaa maatalousmenojen seurantaa, arvioida ja tarjota ajoissa apua luonnonkatastrofien yhteydessä ja seurata tuotannon edellyttämiä maatalousresursseja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, olisi säädettävä maatalousmeteorologisen järjestelmän käytöstä ja satelliittien tuottaman datan hankkimisesta ja parantamisesta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Komission maatalousmarkkinoiden valvonta olisi ulotettava kehitysmaihin ja kehitysmaista muualle suuntautuvien kauppavirtojen seurantaan aloilla, jotka kumppanimaat ovat todenneet herkiksi, jotta voidaan varmistaa, että YMP:aan liittyvän maatalouselintarvikekaupan tulokset ovat yhdenmukaisia unionin kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta koskevan sitoumuksen kanssa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  YMP:n uuden täytäntöönpanomallin arkkitehtuurin ja keskeisten ominaisuuksien mukaisesti jäsenvaltioiden unionin rahoituksen osalta suorittamien maksujen tukikelpoisuuden ei enää pitäisi riippua yksittäisille tuensaajille suoritettujen maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Asetuksessa (EU)…/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta jäsenvaltioiden maksujen tulisi olla tukikelpoisia, jos ne voidaan täsmäyttää vastaavaan tuotokseen ja jos ne ovat sovellettavien unionin perusvaatimusten mukaisia.

(25)  YMP:n uuden täytäntöönpanomallin arkkitehtuurin ja keskeisten ominaisuuksien mukaisesti jäsenvaltioiden unionin rahoituksen osalta suorittamien maksujen tukikelpoisuuden ei enää pitäisi riippua yksittäisille tuensaajille suoritettujen maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Asetuksessa (EU)…/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta jäsenvaltioiden maksujen tulisi olla tukikelpoisia, jos ne voidaan täsmäyttää vastaavaan tuotokseen ja jos ne ovat sovellettavien unionin perusvaatimusten mukaisia. YMP:n uuden täytäntöönpanomallin ei pitäisi poistaa jäsenvaltioilta velvoitetta valvoa menojen laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta unionin taloudellisten etujen suojaamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä komissiolle vuotuinen tilitys ja vuotuinen tuloksellisuuskertomus YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta viimeistään 15 päivänä helmikuuta vuonna N+1. Jos näitä asiakirjoja ei lähetetä eikä komissio näin ollen pysty hyväksymään tilejä kyseisen maksajaviraston osalta tai tarkastamaan menojen tukikelpoisuutta raportoituihin tuotoksiin nähden, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksut ja neljännesvuosittaiset korvaukset siihen saakka, kunnes puuttuvat asiakirjat on vastaanotettu.

(28)  Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä komissiolle vuotuinen tilitys ja vuotuinen hyväksymiskertomus viimeistään 15 päivänä helmikuuta vuonna N+1 sekä tuloksellisuuskertomus YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta viimeistään 15 päivänä huhtikuuta tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeisenä toisena kalenterivuonna ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Jos näitä asiakirjoja ei lähetetä eikä komissio näin ollen pysty hyväksymään tilejä kyseisen maksajaviraston osalta tai tarkastamaan menojen tukikelpoisuutta raportoituihin tuotoksiin nähden, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksut ja neljännesvuosittaiset korvaukset siihen saakka, kunnes puuttuvat asiakirjat on vastaanotettu.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Olisi otettava käyttöön uusi maksukeskeytysmuoto sellaisia tilanteita varten, joissa tuotokset ovat poikkeukselliset heikot. Jos raportoidut tuotokset ovat poikkeuksellisen heikkoja ilmoitettuihin menoihin nähden eikä jäsenvaltio pysty esittämään hyviä ja ymmärrettäviä syitä tilanteeseen, komissiolla olisi oltava valta varainhoitovuoden N+1 menojen vähentämisen lisäksi keskeyttää tulevat menot sen tukitoimen osalta, jossa tuotos oli poikkeuksellisen heikko. Tällaisen keskeytyksen edellytyksenä olisi oltava vuotuista tuloksellisuuden tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen vahvistaminen.

(29)  Olisi otettava käyttöön uusi maksukeskeytysmuoto sellaisia tilanteita varten, joissa tuotokset ovat poikkeukselliset heikot. Jos raportoidut tuotokset ovat poikkeuksellisen heikkoja ilmoitettuihin menoihin nähden eikä jäsenvaltio pysty esittämään hyviä ja ymmärrettäviä syitä tilanteeseen, komissiolla olisi varoituksen annettuaan oltava valta varainhoitovuoden N-1 menojen vähentämisen lisäksi keskeyttää tulevat menot sen tukitoimen osalta, jossa tuotos oli poikkeuksellisen heikko. Tällaisen keskeytyksen edellytyksenä olisi oltava vuotuista hyväksymistä koskevan päätöksen vahvistaminen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Komissiolla olisi oltava valta keskeyttää maksut myös tuloksellisuuden monivuotisen seurannan osalta. Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi, komissiolla olisi oltava valta pyytää asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet komissiota kuullen laaditun ja selkeät edistymisindikaattorit sisältävän toimintasuunnitelman mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen tai välimaksujen maksaminen täytäntöönpanosäädöksellä.

(30)  Tuloksellisuuden monivuotisen seurannan osalta ja ottaen huomioon tulosindikaattorien monimutkaisemman luonteen sekä uuteen täytäntöönpanomalliin mukautumisen, toteutuneita tuloksia ja tavoitteiden saavuttamisastetta koskeva tuloksellisuuskertomus olisi toimitettava ensimmäisen kerran viimeistään 15 päivänä huhtikuuta tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeisenä toisena kalenterivuonna ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi eikä jäsenvaltio esitä asianmukaisesti perusteltuja syitä siihen, komissiolla olisi oltava valta pyytää asianomaista jäsenvaltiota esittämään komissiota kuullen laaditun toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa olisi kuvattava tarvittavat korjaavat toimet ja suunniteltu aikataulu sen käyttöönotolle. Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta toimintasuunnitelmaa tai jos käy ilmi, että toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen tai välimaksujen maksaminen täytäntöönpanosäädöksellä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Hyväksyttyjen maksajavirastojen ja unionin talousarvion välisen rahoitusyhteyden vahvistamiseksi komission olisi tarkastettava ja hyväksyttävä kyseisten maksajavirastojen tilit vuosittain vuotuisen tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä. Tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen tulisi rajoittua toimitettujen tilitysten täydellisyyteen, täsmällisyyteen ja todenperäisyyteen, eikä sen tulisi koskea sitä, ovatko menot yhdenmukaisia unionin oikeuden kanssa.

(39)  Hyväksyttyjen maksajavirastojen ja unionin talousarvion välisen rahoitusyhteyden vahvistamiseksi komission olisi tarkastettava ja hyväksyttävä kyseisten maksajavirastojen tilit vuosittain vuotuisen tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä. Tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen tulisi rajoittua toimitettujen tilitysten täydellisyyteen, täsmällisyyteen ja todenperäisyyteen, eikä sen tulisi koskea sitä, ovatko menot yhdenmukaisia unionin oikeuden kanssa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Uuden täytäntöönpanomallin mukaisesti olisi otettava käyttöön vuotuinen tuloksellisuuden tarkastamis- ja hyväksymismenettely, jossa menojen tukikelpoisuus tarkastetaan suhteessa raportoituihin tuotoksiin. Olisi otettava käyttöön maksuvähennysmekanismi niihin tilanteisiin puuttumiseksi, joissa ilmoitetuilla menoilla ei ole vastaavia raportoituja tuotoksia eikä jäsenvaltio kykene esittämään perusteita tälle poikkeamalle.

(40)  Uuden täytäntöönpanomallin mukaisesti olisi otettava käyttöön vuotuinen tarkastamis- ja hyväksymismenettely, jossa menojen tukikelpoisuus tarkastetaan suhteessa raportoituihin tuotoksiin. Olisi otettava käyttöön maksuvähennysmekanismi niihin tilanteisiin puuttumiseksi, joissa ilmoitetuilla menoilla ei ole vastaavia raportoituja tuotoksia eikä jäsenvaltio kykene esittämään perusteita tälle poikkeamalle.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jäsenvaltioiden olisi unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi otettava käyttöön järjestelmiä varmistuakseen siitä, että rahastoista rahoitetut tukitoimet toteutetaan asianmukaisesti, samalla kun pidetään yllä nykyinen vankka kehys moitteettoman varanhoidon varmistamiseksi. Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201315, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9516, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9617 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193918 mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Lisäksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niiden perusteella syytteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137119 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jotta OLAF voi käyttää sille annettua valtaa ja varmistaa sääntöjenvastaisuuksien tehokkaan analyysin, jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla ne voivat raportoida komissiolle havaituista sääntöjenvastaisuuksista ja muista tapauksista, joissa ei ole noudatettu jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistamia ehtoja, petos mukaan luettuna, ja niiden jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä. Jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä tarvittavat järjestelyt, joilla varmistetaan rahastoja koskevien valitusten tehokas käsittely.

(42)  Jäsenvaltioiden olisi unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi otettava käyttöön järjestelmiä varmistuakseen siitä, että rahastoista rahoitetut tukitoimet toteutetaan asianmukaisesti, samalla kun pidetään yllä nykyinen vankka kehys moitteettoman varanhoidon varmistamiseksi. Varainhoitoasetuksen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201315, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9516 ja neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9617 sekä neuvoston asetuksen (EU) 2017/193918 mukaisesti unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Lisäksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikalla suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niiden perusteella syytteitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137119 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jotta OLAF voi käyttää sille annettua valtaa ja varmistaa sääntöjenvastaisuuksien tehokkaan analyysin, jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla ne voivat raportoida komissiolle havaituista sääntöjenvastaisuuksista ja muista tapauksista, joissa ei ole noudatettu jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistamia ehtoja, petos mukaan luettuna, ja niiden jatkotoimenpiteistä sekä OLAFin tutkimusten jatkotoimenpiteistä. Jäsenvaltioilla olisi oltava käytössä tarvittavat järjestelyt, joilla varmistetaan rahastoja koskevien valitusten tehokas käsittely.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EUVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EUVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

17 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

17 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

18 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(46 a)  Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi eri jäsenvaltioiden tuensaajien välillä unionin tasolla olisi otettava käyttöön tietyt yleiset valvontaa ja seuraamuksia koskevat säännöt.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset osat, erityisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, paikkatietoperusteista ja eläinperusteista hakujärjestelmää, tukioikeuksien tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, tuensaajien tunnistetietojen kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisi säilytettävä. Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja EGNOS-tietoteknologian lisäksi varmistaakseen, että kaikkialla unionissa on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista dataa maatalouden ympäristö- ja ilmastopolitiikan seurantaa varten ja Copernicus Sentinel -satelliittien hankkiman täyden, vapaan ja avoimen datan ja tiedon käytön edistämiseksi. Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän vuoksi sisällyttävä myös pinta-alamonitorointijärjestelmä.

(47)  Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, myös ennakkovaroitusjärjestelmän nykyiset keskeiset osat, erityisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, paikkatietoperusteista ja eläinperusteista hakujärjestelmää, tukioikeuksien tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, tuensaajien tunnistetietojen kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisi säilytettävä asianmukaisella tasolla samalla kun otetaan asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate ja tarve olla aiheuttamatta tarpeettomia hallinnollisia rasitteita viljelijöille ja hallintoelimille. Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja EGNOS-tietoteknologian lisäksi varmistaakseen, että kaikkialla unionissa on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista dataa maatalouden ympäristö- ja ilmastopolitiikan seurantaa varten ja Copernicus Sentinel -satelliittien hankkiman täyden, vapaan ja avoimen datan ja tiedon käytön edistämiseksi. Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän vuoksi sisällyttävä myös pinta-alamonitorointijärjestelmä, jolla voidaan rajoittaa tilanteita, joissa edellytetään tilatarkastuksia, sekä vähentää viljelijöihin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Yhdennetty järjestelmä kuuluu hallinnointijärjestelmiin, jotka olisi perustettava YMP:n täytäntöönpanemiseksi, ja sellaisena sillä pitäisi varmistaa, että vuotuisessa tuloksellisuusraportoinnissa annettavat yhdistelmätiedot ovat luotettavia ja todennettavissa. Kun otetaan huomioon moitteettomasti toimivan yhdennetyn järjestelmän merkitys, on tarpeen vahvistaa laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän, paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän ja pinta-alamonitorointijärjestelmän vuotuiset laatuarvioinnit. Jäsenvaltioiden olisi myös puututtava mahdollisiin puutteisiin ja laadittava komission pyynnöstä toimintasuunnitelma.

(48)  Yhdennetty järjestelmä kuuluu hallinnointijärjestelmiin, jotka olisi perustettava YMP:n täytäntöönpanemiseksi, ja sellaisena sillä pitäisi varmistaa, että raportoinnissa annettavat yhdistelmätiedot ovat luotettavia ja todennettavissa. Kun otetaan huomioon moitteettomasti toimivan yhdennetyn järjestelmän merkitys, on tarpeen vahvistaa laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän, paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän ja pinta-alamonitorointijärjestelmän vuotuiset laatuarvioinnit. Jäsenvaltioiden olisi myös puututtava mahdollisiin puutteisiin ja laadittava komission pyynnöstä toimintasuunnitelma.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Kun otetaan huomioon maatalouskaupan kansainvälinen rakenne ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tarve, on tarpeen organisoida yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. On myös tarpeen perustaa unionin tasolla keskitetty asiakirjajärjestelmä, joka koskee kolmansiin maihin sijoittautuneita, maksun saajina tai suorittajina olevia yrityksiä.

(53)  Kun otetaan huomioon maatalouskaupan kansainvälinen rakenne ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tarve sekä kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta koskevien unionin velvoitteiden noudattaminen, on tarpeen organisoida yhteistyö jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. On myös tarpeen perustaa unionin tasolla keskitetty asiakirjajärjestelmä, joka koskee kolmansiin maihin sijoittautuneita, maksun saajina tai suorittajina olevia yrityksiä. Tällaisen järjestelmän olisi myös autettava tunnistamaan epäjohdonmukaisuuksia YMP:n täytäntöönpanon ja unionin ulkopolitiikan tavoitteiden välillä. Se edistäisi asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] esitettyjen YMP:n tavoitteiden saavuttamisen seuraamista, koska sen avulla voitaisiin arvioida kolmansiin maihin sijoittautuneiden yritysten vaikutusta kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 ja unionin kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamiseen SEUT:n 208 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Komission olisi kolmansien maiden kanssa tehtävän asianmukaisen ja tehokkaan yhteistyön hengessä lisättävä kumppanimaiden kanssa käymäänsä vuoropuhelua kaikista seikoista, jotka vaikuttavat niiden kehitysprosessiin, joko suoraan osana unionin politiikkaa tai sen ulkopuolella. Unionin kumppaneiden panosten tavoitteena on tunnistaa ja korjata EU:n politiikan epäjohdonmukaisuudet. Tietojen kerääminen ja jakaminen helpottavat tätä prosessia.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:, etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja ilmastotavoitteista mutta myös kansanterveyteen ja eläimiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa, että ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden varmistamiseksi olisi toteutettava valvontaa ja sovellettava tarvittaessa seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden tuensaajien välillä vallitsisivat tasapuoliset toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi otettava käyttöön tietyt yleiset ehdollisuuden valvontaa ja seuraamuksia koskevat säännöt.

(55)  Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:aa, ja sillä voidaan varmistaa, että maksuilla edistetään kestävyyden korkeaa tasoa ja varmistetaan viljelijöille tasapuoliset toimintaedellytykset jäsenvaltioissa ja niiden välillä, etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja ilmastotavoitteista mutta myös kansanterveyden ja eläinten hyvinvoinnin osalta. Tämä tarkoittaa, että ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden varmistamiseksi olisi toteutettava valvontaa ja sovellettava tarvittaessa seuraamuksia. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi eri jäsenvaltioiden tuensaajien välillä unionin tasolla olisi otettava käyttöön tietyt yleiset ehdollisuutta koskevat säännöt ja sen noudattamatta jättämiseen liittyvät valvonta ja seuraamukset.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  Vaikka jäsenvaltioiden tulisi saada määrätä seuraamuksia koskevista yksityiskohdista, seuraamusten tulisi olla oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia, eivätkä ne saisi rajoittaa muiden, unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen seuraamusten soveltamista. Jotta varmistetaan vaikuttava ja johdonmukainen toimintatapa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää unionin tasolla vähimmäisseuraamusprosentista, jota sovelletaan laiminlyönnistä johtuvaan noudattamatta jättämiseen ensikertalaisen tapauksessa, kun taas toistuvan noudattamatta jättämisen pitäisi johtaa suurempaan prosenttiin ja tahallisuus saattaisi johtaa tuen maksamatta jättämiseen kokonaisuudessaan. Jotta varmistetaan seuraamusten oikeasuhteisuus, jos noudattamatta jättäminen on luonteeltaan vähäistä ja tapahtuu ensimmäistä kertaa, jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus ottaa käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmä.

(57)  Vaikka jäsenvaltioiden tulisi saada määrätä seuraamuksia koskevista yksityiskohdista, seuraamusten tulisi olla oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia, eivätkä ne saisi rajoittaa muiden, unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen seuraamusten soveltamista. Jotta varmistetaan vaikuttava ja johdonmukainen toimintatapa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää unionin tasolla vähimmäisseuraamusprosenteista. Näitä seuraamusprosentteja olisi sovellettava laiminlyönnistä johtuvaan noudattamatta jättämiseen ensikertalaisen tapauksessa, kun taas toistuvan noudattamatta jättämisen pitäisi johtaa suurempaan prosenttiin ja tahallisuuden olisi mahdollisesti johdettava tuen maksamatta jättämiseen kokonaisuudessaan. Jotta varmistetaan seuraamusten oikeasuhteisuus, jos noudattamatta jättäminen on luonteeltaan vähäistä ja tapahtuu ensimmäistä kertaa, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmä, joka ilmoittaisi tuensaajalle velvoitteista toteuttaa korjaavia toimenpiteitä ja tarjoaisi mahdollisuuden korjata noudattamatta jättäminen. Hallinnollisia seuraamuksia ei tulisi määrätä noudattamatta jättämisestä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä, yksinkertaisesta laiminlyönnistä tai ilmeisistä virheistä, jotka toimivaltainen viranomainen tai muu viranomainen on todennut.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Näiden tietojen julkaiseminen yhdessä niiden yleisten tietojen kanssa, joista säädetään tässä asetuksessa, lisää YMP:n yhteydessä tapahtuvan unionin varojen käytön avoimuutta, mikä parantaa kyseisen politiikan näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. Se lisää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekomenettelyihin, ja sen avulla varmistetaan hallinnon entistä suurempi hyväksyttävyys, toimivuus ja vastuuvelvollisuus kansalaisiin nähden. Se myös tuo kansalaisten tietoon konkreettisia esimerkkejä maatalouden tuottamista julkishyödykkeistä ja tukee näin maatalousalalle myönnettävän julkisen tuen hyväksyttävyyttä.

(71)  Näiden tietojen julkaiseminen yhdessä niiden yleisten tietojen kanssa, joista säädetään tässä asetuksessa, lisää YMP:n yhteydessä tapahtuvan unionin varojen käytön avoimuutta, mikä parantaa kyseisen politiikan näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. Se lisää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekomenettelyihin, ja sen avulla varmistetaan hallinnon entistä suurempi hyväksyttävyys, toimivuus ja vastuuvelvollisuus kansalaisiin nähden. Se myös tuo kansalaisten tietoon konkreettisia esimerkkejä maatalouden tuottamista julkishyödykkeistä ja tukee näin maatalousalalle myönnettävän unionin ja julkisen tuen hyväksyttävyyttä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’hallintojärjestelmillä’ tämän asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja hallintoelimiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] säädettyjä unionin perusvaatimuksia, asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 121 artiklassa tarkoitettua vuotuista tuloksellisuuskertomusta varten käyttöön otettu raportointijärjestelmä mukaan luettuna;

b)  ’hallintojärjestelmillä’ tämän asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja hallintoelimiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] säädettyjä unionin perusvaatimuksia, tämän asetuksen 57 artiklassa tarkoitetut unionin taloudellisten etujen tehokasta suojaamista koskevat jäsenvaltioiden velvoitteet ja tämän asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vuotuista hyväksymiskertomusta varten ja asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 121 artiklassa tarkoitettua vuotuista tuloksellisuuskertomusta (jäljempänä ’tuloksellisuuskertomus’) varten käyttöön otettu raportointijärjestelmä mukaan luettuna;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ’tuotosindikaattorilla’ tuotosindikaattoria sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 2 artiklan 12 kohdassa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  ’tulosindikaattorilla’ tulosindikaattoria sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 2 artiklan 13 kohdassa;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  ’vakavalla puutteella’ vakavaa puutetta sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 2 artiklan 30 kohdassa;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c d)  ’välittävällä elimellä’ välittävää elintä sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 2 artiklan 7 kohdassa;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c e)  ’toimintasuunnitelmalla’ tämän asetuksen 39 artiklan 1 kohdan ja 40 artiklan 1 kohdan mukaista toimintasuunnitelmaa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  tuensaajan kuolema;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus;

a)  tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava luonnonmullistus tai sääilmiö;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  tilaan merkittävällä tavalla vaikuttavat markkinaolosuhteet;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa;

b)  tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  eläinkulkutauti tai kasvitauti, joka vahingoittaa viljelijän koko karjaa tai osaa siitä, tai vastaavasti viljelykasveja;

c)  eläinkulkutauti, kasvitauti tai kasvintuhooja, joka vahingoittaa viljelijän koko karjaa tai osaa siitä, tai vastaavasti viljelykasveja;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat soveltaa 1 kohdan a alakohtaa maatiloihin, joihin sama luonnonkatastrofi tai sääilmiö vaikuttaa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Maaseuturahasto pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden ja unionin väliseen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kautta. Siitä rahoitetaan unionin rahoitusosuus asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 4 luvussa tarkoitettuihin YMP:n strategiasuunnitelman mukaisiin maaseudun kehittämisen tukitoimiin.

Maaseuturahasto pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden ja unionin väliseen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kautta. Siitä rahoitetaan unionin rahoitusosuus asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 4 luvussa tarkoitettuihin YMP:n strategiasuunnitelman mukaisiin maaseudun kehittämisen tukitoimiin ja kyseisen asetuksen 112 artiklan mukaisiin toimiin.

Perustelu

Maaseuturahastosta rahoitetaan jäsenvaltioiden aloitteesta myös tekniseen tukeen liittyvät toimet.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Rahastoista voidaan rahoittaa suoraan komission aloitteesta tai komission lukuun yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panemiseksi tarvittavia valmistelu- ja seurantatoimenpiteitä, hallinnollisen ja teknisen avun toimia sekä arviointi- ja tarkastustoimia. Näihin toimiin kuuluvat erityisesti:

Rahastoista voidaan rahoittaa suoraan komission aloitteesta tai komission lukuun yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panemiseksi tarvittavia lisättyjä valmistelu- ja seurantatoimenpiteitä, hallinnollisen ja teknisen avun toimia sekä arviointi- ja tarkastustoimia. Asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 86 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa maaseuturahaston rahoitusosuudessa on otettava huomioon hallinnollisten valmiuksien lisääminen jäsenvaltioiden uusien hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta. Näihin toimiin kuuluvat erityisesti:

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat selvitykset sekä rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden arviointi, mukaan luettuna arviointimenetelmien parantaminen ja YMP:n käytänteitä koskevien tietojen vaihto, sekä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa tehdyt selvitykset;

f)  yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat selvitykset sekä rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden arviointi, mukaan luettuna arviointimenetelmien parantaminen ja YMP:n parhaita käytänteitä koskevien tietojen vaihto, asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemiset sekä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa tehdyt selvitykset;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  rahoitusosuus maaseudun kehittämisen tukitoimien yhteydessä toteutettaville tiedon levitykseen, tietämyksen lisäämiseen, yhteistyön edistämiseen ja kokemusten vaihtoon unionin tasolla liittyville toimenpiteille, mukaan luettuna asianomaisten toimijoiden verkostoituminen;

h)  rahoitusosuus maaseudun kehittämisen tukitoimien yhteydessä toteutettaville tiedon levitykseen, tietämyksen lisäämiseen, yhteistyön edistämiseen ja kokemusten vaihtoon asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa unionin tasolla liittyville toimenpiteille, mukaan luettuna asianomaisten toimijoiden verkostoituminen;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Toimivaltainen viranomainen

 

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä ministeriötason viranomainen, joka vastaa

 

a)  9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maksajavirastojen hyväksynnän myöntämisestä, uudelleen tarkastelemisesta ja peruuttamisesta;

 

b)  10 artiklassa tarkoitetun koordinointielimen hyväksynnän myöntämisestä, uudelleen tarkastelemisesta ja peruuttamisesta;

 

c)  11 artiklassa tarkoitetun todentamisviranomaisen nimeämisestä ja nimeämisen peruuttamisesta;

 

d)  toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvun nojalla osoitettujen tehtävien suorittamisesta suhteellisuusperiaate huomioon ottaen.

 

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen päätös komission 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistamien perusteiden perusteella:

 

a)  maksajaviraston ja koordinointielimen hyväksynnän myöntämisestä tai, sen jälkeen kun hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, hyväksynnän peruuttamisesta;

 

b)  todentamisviranomaisen nimeämisestä ja nimeämisen peruuttamisesta.

 

Toimivaltaisen viranomainen on ilmoitettava komissiolle viipymättä maksajavirastojen, koordinointielimen ja todentamisviranomaisen hyväksynnän myöntämisestä tai nimeämisestä sekä näiden peruuttamisesta.

 

Komissio edistää hallintojärjestelmien toimintaa koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä.

(Ks. entinen 9 artikla.)

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Maksajavirastot ja koordinointielimet

Maksajavirastot

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja valvonnasta.

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden tai, tapauksen mukaan, alueiden viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja valvonnasta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, joilla on hallintorakenne ja sisäisen valvonnan järjestelmä, jotka riittävät takaamaan maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden sekä asianmukaisen kirjanpidon. Tätä varten maksajavirastojen on täytettävä komission 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vahvistamat hyväksynnän vähimmäisedellytykset, jotka koskevat sisäistä ympäristöä, valvontatoimia, tiedotusta ja viestintää sekä seurantaa.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, joilla on hallintorakenne ja sisäisen valvonnan järjestelmä, jotka riittävät takaamaan maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden sekä asianmukaisen kirjanpidon. Tätä varten maksajavirastojen on täytettävä komission 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vahvistamat hyväksynnän vähimmäisedellytykset, jotka koskevat sisäistä ympäristöä, valvontatoimia, tiedotusta ja viestintää sekä seurantaa.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Maksajavirastojen hyväksynnät ajanjaksolle 2014–2020 siirretään ohjelmakaudelle 2021–2027, edellyttäen että ne ovat ilmoittaneet toimivaltaiselle viranomaiselle täyttävänsä hyväksymisperusteet ja ettei 12 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti toteutetussa tarkistuksessa muuta osoiteta.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa nimetä uusia maksajavirastoja tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen.

Jäsenvaltiot voivat nimetä uusia maksajavirastoja ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] jälkeen, edellyttäen että

 

a)  hyväksyttyjen maksajavirastojen määrä ei kasva suhteessa tilanteeseen 31 päivänä joulukuuta 2019; tai

 

b)  uudet maksajavirastot nimetään kyseisessä jäsenvaltiossa toteutetun hallintorakenteen uudistamisen nojalla.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/... [uusi varainhoitoasetus], jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 63 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi hyväksytystä maksajavirastosta vastaavan henkilön on laadittava ja toimitettava komissiolle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 15 päivänä helmikuuta seuraavat tiedot:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 63 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi hyväksytystä maksajavirastosta vastaavan henkilön on laadittava ja toimitettava komissiolle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 15 päivänä helmikuuta seuraavat tiedot:

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vuotuinen tilitys hyväksytylle maksajavirastolle tehtävien hoitamisesta aiheutuneista menoista, siten kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5 kohdan a alakohdassa säädetään; tilitykseen on liitettävä 51 artiklan mukaista tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten tarvittavat tiedot;

a)  vuotuinen tilitys hyväksytylle maksajavirastolle tehtävien hoitamisesta aiheutuneista menoista, siten kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 5 kohdan a alakohdassa säädetään; tilitykseen on liitettävä 51 artiklan 1 kohdan mukaista tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten tarvittavat tiedot;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  52 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus, joka osoittaa, että menot on toteutettu 35 artiklan mukaisesti;

b)  51 artiklan kohdassa tarkoitettu vuotuinen hyväksymiskertomus, joka sisältää tiedot toteutuneista tuotoksista ja menoista ja joka osoittaa, että menot on toteutettu 35 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  käytössä olevat valvontajärjestelmät toimivat asianmukaisesti ja antavat riittävät takeet vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa esitetyistä tuotoksista, siten kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 6 kohdan b ja c alakohdassa säädetään,

ii)  käytössä olevat sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat asianmukaisesti ja ovat niiden unionin perusvaatimusten mukaisia, joilla annetaan varainhoitoasetuksen 63 artiklan 6 kohdan b ja c alakohdassa säädetyn mukaisesti riittävät takeet vuotuisessa hyväksymiskertomuksessa esitetyistä tuotoksista sekä siitä, että asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitetut tukitoimityypit ovat sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisia,

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vuotuinen hyväksymiskertomus toimitetaan ensimmäisen kerran [kaksi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivän jälkeen] ja sen jälkeen kerran vuodessa vuoden 2030 loppuun saakka. Ensimmäisen kertomuksen on katettava ensimmäiset kaksi ... [tämän asetuksen soveltamispäivän vuosi] jälkeistä varainhoitovuotta. Asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston II luvussa tarkoitettujen suorien tukien osalta kertomuksen on katettava vain yksi varainhoitovuosi ...[tämän asetuksen soveltamispäivän vuotta seuraava vuosi].

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Hyväksytystä maksajavirastosta vastaavan henkilön on laadittava ja toimitettava komissiolle tuloksellisuuskertomus 129 artiklassa tarkoitettuja tietoja käyttäen ja osoitettava kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa edistyminen sekä raportoitava mahdollisuuksien mukaan vaikutuksista viimeistään 15 päivänä huhtikuuta toisena kalenterivuonna ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] jälkeen ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos maksajavirastoja hyväksytään enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on nimettävä julkinen koordinointielin, jolle se antaa tehtäväksi

Poistetaan.

a)  kerätä komissiolle annettavat tiedot ja toimittaa ne komissiolle;

 

b)  toimittaa 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus;

 

c)  toteuttaa tai koordinoida toimia yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja antaa komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista;

 

d)  edistää unionin sääntöjen yhdenmukaista soveltamista ja varmistaa se.

 

Koordinointielimen on saatava jäsenvaltiolta hyväksyntä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen taloudellisten tietojen käsittelyyn.

 

Koordinointielimen toimittamaa vuotuista tuloksellisuuskertomusta käsitellään 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa, ja siihen on liitettävä johdon vahvistuslausuma, joka kattaa kyseisen kertomuksen kokonaisuudessaan.

 

(Siirretty 10 a artiklaan (uusi) ”Koordinointielimet”.)

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Poistetaan.

Toimivaltainen viranomainen

 

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä ministeriötason viranomainen, joka vastaa

 

a)  8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maksajavirastojen hyväksynnän myöntämisestä, uudelleen tarkastelemisesta ja peruuttamisesta;

 

b)  8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun koordinointielimen hyväksymisestä;

 

c)  11 artiklassa tarkoitetun todentamisviranomaisen nimeämisestä;

 

d)  toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvun nojalla osoitettujen tehtävien suorittamisesta.

 

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen päätös maksajaviraston ja koordinointielimen hyväksynnän myöntämisestä tai, sen jälkeen kun hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, hyväksynnän peruuttamisesta komission 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistamien hyväksymisperusteiden perusteella. Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava komissiolle hyväksynnöistä ja niiden peruuttamisista.

 

(Siirretty uuteen 7 a artiklaan)

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Koordinointielimet

 

1.  Jos maksajavirastoja hyväksytään enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on nimettävä julkinen koordinointielin, jolle se antaa tehtäväksi

 

a)  kerätä komissiolle annettavat asiakirjat, luvut ja tiedot ja toimittaa ne komissiolle;

 

b)  täydentää vuotuista tilinpäätöstä, 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vuotuista hyväksymiskertomusta ja tuloksellisuuskertomusta tiivistämällä ja kokoamalla yhteen maksajavirastojen toimittamat tiedot ja asiakirjat;

 

c)  toteuttaa tai koordinoida toimia yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja antaa komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista;

 

d)  varmistaa unionin sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen.

 

Koordinointielimen on saatava jäsenvaltiolta hyväksyntä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen taloudellisten tietojen käsittelyyn.

 

Koordinointielimen toimittamaa vuotuista tilinpäätöstä, vuotuista hyväksymiskertomusta ja vuotuista tuloksellisuuskertomusta käsitellään 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa, ja siihen on liitettävä johdon vahvistuslausuma, joka kattaa kyseisen kertomuksen kokonaisuudessaan.

(Ks. 8 artiklan 4 kohdan sanamuoto.)

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos todentamisviranomaisia nimetään enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on nimettävä myös kansallinen julkinen todentamisviranomainen, jonka tehtäväksi koordinointi annetaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tämän asetuksen 35 artiklaa noudattamisen osoittamiseksi suoritetut, 52 artiklassa tarkoitettuun vuotuiseen tuloksellisuuden tarkastamis- ja hyväksymismenettelyyn käytettävä tuotosindikaattoreiden raportointi ja asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 115 artiklassa tarkoitettuun monivuotiseen tuloksellisuusseurantaan käytettävä tulosindikaattoreiden raportointi ovat asianmukaiset;

c)  tämän asetuksen 35 artiklaa noudattamisen osoittamiseksi suoritettu, 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen tarkastamis- ja hyväksymismenettelyyn käytettävä tuotosten raportointi on asianmukainen;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädettyihin toimenpiteisiin liittyvät menot, joiden osalta komissiolle on esitetty korvauspyyntö, ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset. ;

d)  asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 115 ja 121 artiklassa tarkoitettuun monivuotiseen tuloksellisuusseurantaan käytettävä raportointi, joka osoittaa, että kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetuissa toimissa ja tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen on asianmukaista;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitettuja tukitoimityyppejä koskevat menot ovat sovellettavan unionin lainsäädännön mukaiset;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, asetuksessa (EU) N:o 228/2013, asetuksessa (EU) N:o 229/2013 ja asetuksessa (EU) 1144/2014 säädettyihin toimenpiteisiin liittyvät menot, joiden osalta komissiolle on esitetty korvauspyyntö, ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lausunnossa on myös ilmoitettava, antaako tarkastustyö aihetta epäillä 8 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa johdon vahvistuslausumassa esitettyjä kannanottoja.

Lausunnossa on myös ilmoitettava, antaako tarkastustyö aihetta epäillä 9 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa johdon vahvistuslausumassa esitettyjä kannanottoja.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Todentamisvirastolla on oltava tarpeellinen tekninen asiantuntemus. Sen on oltava toiminnallisesti riippumaton asianomaisista maksajavirastosta ja koordinointielimestä sekä viranomaisesta, joka on hyväksynyt kyseisen maksajaviraston sekä yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaavat elimet.

2.  Todentamisvirastolla on oltava tarpeellinen tekninen asiantuntemus sekä varainhoidon osalta että myös sen varmistamiseksi, että tukitoimilla saavutettuja tavoitteita voidaan arvioida. Kaikki tiedot, joiden avulla todentamisviranomaiset voivat saada varmuuden siitä, että tavoitteet saavutetaan, samoin kuin tehtyjen olettamusten perustana olevat tiedot, on annettava avoimesti saataville. Sen on oltava toiminnallisesti riippumaton asianomaisista maksajavirastosta ja koordinointielimestä sekä viranomaisesta, joka on hyväksynyt kyseisen maksajaviraston sekä yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaavat elimet.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan säännöt, jotka koskevat todentamisviranomaisten tehtäviä, kuten suoritettavia tarkastuksia ja kyseisten tarkastusten kohteeksi valittavia elimiä, sekä todistuksia ja kertomuksia oheisasiakirjoineen, jotka todentamisviranomaisen on laadittava.

Poistetaan.

Täytäntöönpanosäädöksissä on vahvistettava myös

 

a)  tarkastusperiaatteet, joihin todentamisviranomaisten lausunnot perustuvat, mukaan lukien riskien arviointi, sisäinen valvonta ja vaadittu tarkastusevidenssin taso;

 

b)  tarkastusmenetelmät, joita todentamisviranomaisten on käytettävä lausuntonsa antamiseksi ottamalla huomioon kansainväliset tilintarkastusstandardit.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

(Teksti on siirretty uuteen 12 a artiklaan, komission toimivalta, entinen 10 artikla.)

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet tässä artiklassa tarkoitetut todentamisviranomaiset ja ilmoittaneet siitä komissiolle, komissio esittää Euroopan parlamentille kattavan luettelon kaikista näistä elimistä viimeistään vuoden kuluttua ... [tämän asetuksen soveltamispäivä] ja toisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua sen jälkeen.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Maataloustukirahaston menojen vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille asetuksen (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final] mukaisesti vahvistetuista enimmäismääristä.

1.  Maataloustukirahaston menojen vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille jäsenvaltioita maakohtaisesti rajoittavan asetuksen (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final] mukaisesti vahvistetuista enimmäismääristä.

Perustelu

On erittäin tärkeää asettaa jäsenvaltioille rajoitukset maksuille, jotta ei voi käydä niin, että varoja ensimmäisenä käyttävät jäsenvaltiot saavat niitä eniten.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Komission toimivalta

 

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavia koskevilla säännöillä:

 

a)  9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maksajavirastojen ja 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen koordinointielinten hyväksynnän vähimmäisedellytykset;

 

b)  julkiseen interventioon liittyviä maksajavirastojen velvoitteita ja hallinto- ja valvontavastuiden sisältöä koskevat säännöt;

 

c)  menettelyt maksajavirastojen ja koordinointielinten hyväksynnän myöntämiseksi, peruuttamiseksi ja uudelleen tarkastelemiseksi, todentamisviranomaisten nimeämiseksi ja nimeämisen peruuttamiseksi sekä menettelyt maksajavirastojen hyväksynnän valvomiseksi suhteellisuusperiaate huomioon ottaen;

 

d)  9 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen, maksajavirastojen johdon vahvistuslausumien perustana oleva työ ja tarkastukset;

 

e)  koordinointielimen toiminta ja tietojen toimittaminen komissiolle 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

 

2.  Komissio antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat todentamisviranomaisten tehtäviä, kuten suoritettavia tarkastuksia ja kyseisten tarkastusten kohteeksi valittavia elimiä, sekä todistuksia ja kertomuksia oheisasiakirjoineen, jotka todentamisviranomaisten on laadittava.

 

Näillä delegoiduilla säädöksillä vahvistetaan lisäksi

 

a)  tarkastusperiaatteet, joihin todentamisviranomaisten lausunnot perustuvat, mukaan lukien riskien arviointi, sisäinen valvonta ja vaadittu tarkastusevidenssin taso; sekä

 

b)  tarkastusmenetelmät, joita todentamisviranomaisten on käytettävä lausuntonsa antamiseksi ottamalla huomioon kansainväliset tilintarkastusstandardit, tarvittaessa myös mahdollisuus olla mukana maksajavirastojen paikalla tehtävissä tarkastuksissa.

(Ks. entisen 10 artiklan sekä 11 artiklan 3 kohdan sanamuoto.)

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Muodostetaan kunkin vuoden alussa maataloustukirahastoon varaus, jäljempänä ’maatalousalan kriisivaraus’, josta on tarkoitus tarjota maatalousalalle lisätukea markkinoiden hallintaa tai vakauttamista varten taikka maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun vaikuttavissa merkittävissä kriiseissä.

Muodostetaan YMP:n talousarvioon EU:n maatalousalan kriisivaraus, jäljempänä ’varaus’, josta on tarkoitus tarjota maatalousalalle lisätukea markkinoiden hallintaa tai vakauttamista varten ja jotta voidaan vastata nopeasti maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun vaikuttaviin kriiseihin.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maatalousalan kriisivarauksen määrärahat otetaan suoraan unionin talousarvioon.

Varauksen määrärahat otetaan suoraan unionin talousarvioon ja annetaan käyttöön sille varainhoitovuodelle tai niille varainhoitovuosille, jolloin lisätukea tarvitaan, seuraavien toimien rahoitusta varten:

 

a)   asetuksen (EU) N:o 1308/2013 8–21 artiklan mukaiset toimenpiteet maatalousmarkkinoiden vakauttamiseksi;

 

b)  asetuksen (EU) N:o 1308/2013 V osan I luvun mukaiset poikkeukselliset toimenpiteet;

 

c)  toimenpiteet asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 70 artiklassa tarkoitettujen tulonvakautusvälineiden täydentämiseksi sellaisen markkinakriisin tapauksessa, jonka esiintymistiheys ylittää alaa kohden ennalta määritetyn enimmäismäärän.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan täydentämiseksi, jotta määritetään alakohtaiset kynnykset, joiden perusteella voidaan käynnistää toimia tämän artiklan 1 kohdan alakohdassa tarkoitettujen tulonvakautusvälineiden täydentämiseksi.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maatalousalan kriisivarauksen varat asetetaan käytettäviksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 8–21 ja 219, 220 ja 221 artiklan soveltamisalaan kuuluviin toimenpiteisiin sille vuodelle tai niille vuosille, jolloin lisätukea tarvitaan.

Poistetaan.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vuonna 2021 vahvistetaan alkuperäinen 400 000 000 euron määrä käypinä hintoina maataloustukirahaston ja maaseuturahaston määrärahojen lisäksi.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kriisivarauksen kokonaismäärä on vähintään 400 miljoonaa euroa käypinä hintoina kunkin vuoden alussa kaudella 2021–2027. Komissio voi mukauttaa kriisivarauksen määrää kyseisen vuoden aikana, jos se on tarkoituksenmukaista markkinoiden kehityksen tai näkymien perusteella kuluvana tai seuraavana vuonna ja ottaen huomioon maataloustukirahaston käytettävissä olevat määrärahat.

EU:n maatalousalan kriisivarauksen määrä kunkin vuoden alussa kaudella 2021–2027 on vähintään vuonna 2021 myönnettävä alkuperäinen määrä, jota voidaan nostaa kyseisellä kaudella enintään 1 500 000 000 euroon käypinä hintoina tämän vaikuttamatta budjettivallan käyttäjän asiasta tekemiin päätöksiin.

 

EU:n maatalousalan kriisivarauksen määrää mukautetaan vuotuisessa talousarviomenettelyssä tai kyseisen vuoden aikana, jos se on tarkoituksenmukaista kriisin kehityksen tai kuluvaa tai seuraavia vuosia koskevien näkymien perusteella ja ottaen huomioon maataloustukirahaston käytettävissä olevat maataloustukirahastolle sidotut tulot tai maataloustukirahaston enimmäismäärien liikkumavarat.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tapauksessa, jossa saatavilla olevat määrärahat eivät ole riittävät, varauksen täyttämiseksi voidaan käyttää rahoituskuria ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun alkuperäisen määrän rajoissa.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, kriisivarauksen sitomattomat määrärahat siirretään seuraavien varainhoitovuosien kriisivarauksen rahoittamiseen ilman aikarajoitusta.

Poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, varauksen sitomattomat määrärahat siirretään seuraavien varainhoitovuosien varauksen rahoittamiseen ilman aikarajoitusta.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, vuoden 2020 lopussa käytettävissä oleva kriisivarauksen käyttämättä jäänyt määrä siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2021, eikä sitä palauteta sellaisiin budjettikohtiin, jotka koskevat 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia, ja se varataan maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen.

Poistetaan.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen suorien tukien muodossa olevien tukitoimien ja 5 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin erityistoimenpiteisiin asetuksen (EU) N:o 228/2013 IV luvun ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 IV luvun mukaisesti myönnettävän unionin rahoitusosuuden mukautusasteen, jäljempänä ’mukautusaste’, jos asianomaisen enimmäismäärän puitteissa rahoitettavia tukitoimia ja toimenpiteitä koskevat rahoitusennusteet osoittavat jonkin varainhoitovuoden osalta, että vuotuiset enimmäismäärät ylittyvät.

Komissio vahvistaa tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen suorien tukien muodossa olevien tukitoimien mukaisesti mukautusasteen, jäljempänä ’mukautusaste’, jos asianomaisen enimmäismäärän puitteissa rahoitettavia tukitoimia ja toimenpiteitä koskevat rahoitusennusteet osoittavat jonkin varainhoitovuoden osalta, että vuotuiset enimmäismäärät ylittyvät.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän artiklan mukaisesti vahvistettua mukautusastetta sovelletaan ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään tuensaajille vastaavana kalenterivuonna.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään 3 kohdan mukaisesti suoritettujen maksujen mukauttamiseksi sovellettavat lisämaksut tai vähennykset, 101 artiklassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta.

6.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään 3 kohdan mukaisesti suoritettujen maksujen mukauttamiseksi sovellettavat lisämaksut tai vähennykset, soveltaen 101 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Perustelu

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi kuukausimaksumenettely on jatkossakin toteutettava komission välityksellä.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa 7 artiklan b alakohdan mukaisesti kyseisen satelliittidatan korvauksetta pinta-alamonitorointijärjestelmästä vastaaville toimivaltaisille viranomaisille tai niiden edustajikseen valtuuttamille palveluntarjoajille.

Komissio toimittaa 7 artiklan b alakohdan mukaisesti kyseisen satelliittidatan korvauksetta pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmästä vastaaville toimivaltaisille viranomaisille tai niiden edustajikseen valtuuttamille palveluntarjoajille.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi antaa 64 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa pinta-alamonitorointijärjestelmässä käytettäviä tekniikoita tai työmenetelmiä koskevat tehtävät erikoistuneiden yksiköiden suoritettavaksi.

Komissio voi antaa 64 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmässä käytettäviä tekniikoita tai työmenetelmiä koskevat tehtävät erikoistuneiden yksiköiden suoritettavaksi.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  turvata maatalousmaan käyttöä ja maankäytön muutosta, peltometsätalous mukaan lukien, sekä viljelmien tilaa koskeva taloudellinen, ympäristöä ja ilmastoa koskeva seuranta arvioiden mahdollistamiseksi erityisesti satotasojen ja maataloustuotannon sekä poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyvien maatalouteen kohdistuvien vaikutusten osalta;

b)  turvata maatalousmaan käyttöä ja maankäytön muutosta, peltometsätalous mukaan lukien, sekä maaperän, vesien, viljelmien ja muun kasvuston tilaa koskeva taloudellinen, ympäristöä ja ilmastoa koskeva seuranta arvioiden mahdollistamiseksi erityisesti satotasojen ja maataloustuotannon sekä poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyvien maatalouteen kohdistuvien vaikutusten osalta ja arvioida maatalousjärjestelmien ilmastonmuutoksen sietokykyä sekä edistystä asiaan liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  lisätä maailmanmarkkinoiden avoimuutta;

d)  lisätä maailmanmarkkinoiden avoimuutta koskevia erityistoimenpiteitä kattaen myös markkinoiden seurannan ottaen huomioon unionin tavoitteet ja sitoumukset, myös kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 7 artiklan c alakohdan nojalla komissio rahoittaa toimet, jotka koskevat YMP:n täytäntöönpanoon ja seurantaan tarvittavien tietojen keräämistä tai ostamista, satelliittidata, paikkatietodata ja meteorologinen data mukaan luettuina, paikkatietoinfrastruktuurin ja verkkosivuston perustaminen, ilmasto-oloihin liittyvien erityistutkimusten tekeminen, maatalousmaan käytön ja maankäytön muutosten sekä maaperän terveyden seurannassa käytettävä kaukokartoitus sekä maatalousmeteorologisten ja ekonometristen mallien päivittäminen. Tarvittaessa nämä toimet on toteutettava yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen, Yhteisen tutkimuskeskuksen, laboratorioiden ja kansallisten elinten tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Edellä olevan 7 artiklan nojalla komissio rahoittaa toimet, jotka koskevat YMP:n ja sen vaikutusten täytäntöönpanoon ja seurantaan tarvittavien tietojen keräämistä tai ostamista, satelliittidata, paikkatietodata ja meteorologinen data mukaan luettuina, paikkatietoinfrastruktuurin ja verkkosivuston perustaminen, ilmasto-oloihin liittyvien erityistutkimusten tekeminen, maatalousmaan käytön ja maankäytön muutosten sekä maaperän terveyden seurannassa käytettävä kaukokartoitus sekä maatalousmeteorologisten ja ekonometristen mallien päivittäminen. Tarvittaessa nämä toimet on toteutettava yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen, Yhteisen tutkimuskeskuksen, Eurostatin, laboratorioiden ja kansallisten elinten tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa varmistaen mahdollisimman pitkälti puolueettomuuden, avoimuuden ja vapaan tiedonsaannin.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vuonna 2021: 1 prosentti tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi.

a)  vuonna 2021: 1,5 prosenttia tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi.

Perustelu

Olisi toivottavaa, että ennakkomaksut saataisiin maksettua kahdessa vuodessa, jotta II pilarin toimenpiteiden käynnistyminen ei viivästyisi.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vuonna 2022: 1 prosentti tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi.

b)  vuonna 2022: 1,5 prosenttia tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennakkomaksun osalta ei makseta tai peritä lisämaksuja, jos maaseuturahastoon tai maaseuturahastosta on suoritettu asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 90 artiklan mukainen siirto.

3.  Ennakkomaksun osalta voidaan maksaa tai periä lisämaksuja, jos maaseuturahastoon tai maaseuturahastosta on suoritettu asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 90 artiklan mukainen siirto.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennakkomaksuista kertyvät korot osoitetaan asianomaiseen YMP:n strategiasuunnitelmaan, ja ne vähennetään lopullisessa menoilmoituksessa ilmoitettavien julkisten menojen määrästä.

4.  Ennakkomaksuista kertyvät korot osoitetaan asianomaiseen YMP:n strategiasuunnitelmaan tai alueelliseen tukitoimiohjelmaan, ja ne vähennetään lopullisessa menoilmoituksessa ilmoitettavien julkisten menojen määrästä.

Perustelu

Alueellisten suunnitelmien tapauksessa ja artiklan johdonmukaisuuden säilyttämiseksi ennakkomaksuista kertyvät korot olisi käytettävä samaan suunnitelmaan, josta ne on saatu.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kullekin YMP:n strategiasuunnitelmalle suoritetaan välimaksuja. Välimaksut lasketaan soveltamalla kunkin tukitoimityypin rahoitusosuustasoa julkisiin menoihin asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 85 artiklan mukaisesti.

1.  Kullekin YMP:n strategiasuunnitelmalle tai tarvittaessa kullekin alueelliselle tukitoimiohjelmalle suoritetaan välimaksuja. Välimaksut lasketaan soveltamalla kunkin tukitoimityypin yhteisrahoitustasoa julkisiin menoihin asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 85 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Välimaksuja koskeva selvennys alueellisten tukitoimiohjelmien osalta.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ensimmäiseen menoilmoitukseen sisällytetty ja rahoitusvälineeseen maksettu määrä on enintään 25 prosenttia rahoitusvälineisiin asianomaisen rahoitussopimuksen perusteella osoitettavan YMP:n strategiasuunnitelman rahoitusosuuden kokonaismäärästä;

a)  ensimmäiseen menoilmoitukseen sisällytetty ja rahoitusvälineeseen maksettu määrä on enintään 25 prosenttia rahoitusvälineisiin asianomaisen rahoitussopimuksen perusteella osoitettavan YMP:n strategiasuunnitelman yhteisrahoituksen kokonaismäärästä;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Saatuaan YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan viimeisen vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen komissio suorittaa käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa loppumaksun maaseuturahaston tukitoimityyppejä koskevan voimassa olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen strategiasuunnitelman viimeisen täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä vastaavien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten perusteella. Tilitys on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 80 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta menojen viimeisestä tukikelpoisuuspäivästä, ja sen on katettava hyväksytyn maksajaviraston menojen viimeiseen tukikelpoisuuspäivään asti toteuttamat menot.

1.  Saatuaan YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan viimeisen vuotuisenhyväksymiskertomuksen komissio suorittaa loppumaksun maaseuturahaston tukitoimityyppejä koskevan voimassa olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen strategiasuunnitelman viimeisen täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä vastaavien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten perusteella. Tilitys on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 80 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta menojen viimeisestä tukikelpoisuuspäivästä, ja sen on katettava hyväksytyn maksajaviraston menojen viimeiseen tukikelpoisuuspäivään asti toteuttamat menot.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komissiolle ei toimiteta viimeistä vuotuista tuloksellisuuskertomusta ja suunnitelman viimeisen täytäntöönpanovuoden tilien tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi tarvittavia asiakirjoja 1 kohdassa asetetun määräajan kuluessa, loppumäärää koskeva maksusitoumus vapautetaan ilman eri toimenpiteitä 32 artiklan mukaisesti.

3.  Jos komissiolle ei toimiteta viimeistä vuotuista hyväksymiskertomusta ja suunnitelman viimeisen täytäntöönpanovuoden tilien tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi tarvittavia asiakirjoja 1 kohdassa asetetun määräajan kuluessa, loppumäärää koskeva maksusitoumus vapautetaan ilman eri toimenpiteitä 32 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin liittyvän talousarviositoumuksen osan, jota ei ole käytetty ennakko- tai välimaksuihin tai josta ei ole jätetty komissiolle 30 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävää menoilmoitusta toteutetuista menoista, viimeistään talousarviositoumuksen tekemistä seuraavan toisen vuoden 31 päivänä joulukuuta.

1.  Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin liittyvän talousarviositoumuksen osan, jota ei ole käytetty ennakko- tai välimaksuihin tai josta ei ole jätetty komissiolle 30 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävää menoilmoitusta toteutetuista menoista, viimeistään talousarviositoumuksen tekemistä seuraavan kolmannen vuoden 31 päivänä joulukuuta.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun määräajan, jonka päätyttyä ilman eri toimenpiteitä tapahtuva vapauttaminen suoritetaan, kuluminen keskeytyy kyseessä oleviin toimiin liittyvän määrän osalta oikeudellisen menettelyn tai sellaisen hallinnollisen muutoksenhaun ajaksi, jolla on lykkäävä vaikutus, edellyttäen, että komissio on saanut asiasta asianomaisen jäsenvaltion antaman perustellun ilmoituksen viimeistään 31 päivänä tammikuuta vuonna N + 3.

3.  Edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun määräajan, jonka päätyttyä ilman eri toimenpiteitä tapahtuva vapauttaminen suoritetaan, kuluminen keskeytyy kyseessä oleviin toimiin liittyvän määrän osalta oikeudellisen menettelyn tai sellaisen hallinnollisen muutoksenhaun ajaksi, jolla on lykkäävä vaikutus, edellyttäen, että komissio on saanut asiasta asianomaisen jäsenvaltion antaman perustellun ilmoituksen viimeistään 31 päivänä tammikuuta vuonna N + 4.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  talousarviositoumuksen osaa, josta on jätetty menoilmoitus mutta johon liittyvään korvaukseen komissio on tehnyt vähennyksen tai on keskeyttänyt sen maksamisen 31 päivään joulukuuta vuonna N + 2 mennessä;

a)  talousarviositoumuksen osaa, josta on jätetty menoilmoitus mutta johon liittyvään korvaukseen komissio on tehnyt vähennyksen tai on keskeyttänyt sen maksamisen 31 päivään joulukuuta vuonna N + 3 mennessä;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Maaseuturahaston osalta toimi voi saada YMP:n strategiasuunnitelmasta ja muista Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) tai unionin välineistä eri muodoissa myönnettyä tukea ainoastaan, jos näin kasautuneen tuen kokonaismäärä ei ylitä kyseiseen tukitoimityyppiin asetuksen (EU) .../... (YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) III osaston mukaisesti sovellettavaa tuen enimmäisintensiteettiä tai enimmäismäärää. Tällöin jäsenvaltiot eivät saa ilmoittaa komissiolle menoja seuraavien osalta:

Maaseuturahaston osalta toimi voi saada YMP:n strategiasuunnitelmasta ja muista Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) tai unionin välineistä eri muodoissa myönnettyä tukea ainoastaan, jos näin kasautuneen tuen kokonaismäärä ei ylitä kyseiseen tukitoimityyppiin asetuksen (EU) .../... (YMP:n strategiasuunnitelma-asetus) III osaston mukaisesti sovellettavaa tuen enimmäisintensiteettiä tai enimmäismäärää. Tällöin menoja ei ilmoiteta seuraavien osalta:

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta vain, jos

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, asetuksessa (EU) N:o 228/2013, asetuksessa (EU) N:o 229/2013 ja asetuksessa (EU) 1144/2014 tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta vain, jos

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  menot on toteutettu sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti, tai

b)  menot on toteutettu sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kun kyseessä ovat asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitetut tukitoimityypit,

Poistetaan.

i)  menot voidaan yhdistää vastaavaan ilmoitettuun tuotokseen, ja

 

ii)  menot on toteutettu sovellettavien hallintojärjestelmien mukaisesti, mutta tältä osin ei oteta huomioon kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, yksittäisiä tuensaajia koskevia tukikelpoisuusedellytyksiä.

 

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta vain, jos

 

a)   hyväksytty maksajavirasto on ne toteuttanut;

 

b)  menot voidaan yhdistää vastaavaan ilmoitettuun tuotokseen;

 

c)  ne on toteutettu sovellettavien hallintojärjestelmien mukaisesti unionin perusvaatimuksia kunnioittaen eikä niissä oteta huomioon yksittäisiä tuensaajia koskevia tukikelpoisuusedellytyksiä.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio toteaa menoilmoitusten tai 88 artiklassa tarkoitettujen tietojen perusteella, ettei 36 artiklassa vahvistettuja maksumääräaikoja ole noudatettu, jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa määräajassa, jonka on oltava vähintään 30 päivää. Jos jäsenvaltio ei esitä huomautuksiaan asetetun määräajan kuluessa tai jos komissio ei pidä vastausta riittävänä, komissio voi vähentää kyseiselle jäsenvaltiolle maksettavia kuukausi- tai välimaksuja täytäntöönpanosäädöksillä, jotka koskevat 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja kuukausimaksuja, tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen yhteydessä.

2.  Jos komissio toteaa menoilmoitusten tai 88 artiklassa tarkoitettujen tietojen perusteella, ettei 36 artiklassa vahvistettuja maksumääräaikoja ole noudatettu, jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa määräajassa, jonka on oltava vähintään 30 päivää. Jos jäsenvaltio ei esitä huomautuksiaan asetetun määräajan kuluessa tai jos komissio on todennut, että esitetyt huomautukset ovat ilmeisen riittämättömiä, komissio voi vähentää kyseiselle jäsenvaltiolle maksettavia kuukausi- tai välimaksuja täytäntöönpanosäädöksillä, jotka koskevat 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja kuukausimaksuja, tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen yhteydessä. Komissio varmistaa, että mahdolliset vähennykset eivät johda lisäviivästyksiin tai aiheuta vaikeuksia lopullisille tuensaajille asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän asetuksen mukaiset vähennykset eivät rajoita 51 artiklan soveltamista.

3.  Tämän artiklan mukaisia vähennyksiä on sovellettava suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja rajoittamatta 51 artiklan soveltamista.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltiot eivät toimita 8 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja 8 artiklan 3 kohdassa asetetuissa määräajoissa, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen maksaminen kokonaisuudessaan. Komissio korvaa määrät, joiden maksaminen on keskeytetty, saatuaan asianomaiselta jäsenvaltiolta puuttuvat asiakirjat, edellyttäen, että kyseiset tiedot vastaanotetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua määräajasta.

Jos jäsenvaltiot eivät toimita 8 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ja tietoja 8 artiklassa ja tarvittaessa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 129 artiklan 1 kohdassa asetetuissa määräajoissa, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen maksaminen kokonaisuudessaan. Komissio korvaa määrät, joiden maksaminen on keskeytetty, saatuaan asianomaiselta jäsenvaltiolta puuttuvat asiakirjat, edellyttäen, että kyseiset tiedot vastaanotetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua määräajasta.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio toteaa 52 artiklassa tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, että ilmoitettujen menojen ja niihin liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia, eikä jäsenvaltio esitä asianmukaisesti perusteltuja syitä, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Jos komissio toteaa 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden hyväksymisen yhteydessä, että ilmoitettujen menojen ja niihin liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia, eikä jäsenvaltio esitä asianmukaisesti perusteltuja syitä, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden, joiden seurannasta säädetään asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 115 ja 116 artiklassa, saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi, komissio voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet selkeät edistymisindikaattorit sisältävän ja komissiota kuullen laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen välitavoitteiden, joiden seurannasta säädetään asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 115 ja 116 artiklassa, saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi ja jos yhden tai useamman tulosindikaattorin ilmoitettu arvo osoittaa, että vaje on yli 25 prosenttia asianomaisen raportointivuoden osalta, jäsenvaltioiden on esitettävä tälle vajeelle perustelut.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan toimintasuunnitelmia ja toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä koskevat tarkemmat säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jos jäsenvaltio ei voi esittää asianmukaisia perusteluja, komissio voi pyytää kyseistä jäsenvaltiota esittämään ja panemaan täytäntöön toimintasuunnitelman, joka vahvistetaan komissiota kuullen. Toimintasuunnitelmassa on esitettävä tarvittavat korjaavat toimet ja suunniteltu aikataulu sen käyttöönotolle.

 

Tätä varten komissio antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimintasuunnitelmia, mukaan luettuna erityisesti edistymisindikaattoreiden määrittely, ja toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä koskevia tarkempia sääntöjä.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa tai jos jäsenvaltion esittämä toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissio voi kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan ja annettuaan sille mahdollisuuden vastata hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen. Komissio ottaa huomioon toimintasuunnitelman toteutuksen aikataulun ennen mahdollisen keskeyttämistä koskevan menettelyn käynnistämistä.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan alkaen ... [kaksi vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä].

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hallintojärjestelmien toiminnassa on vakavia puutteita, komissio voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet selkeät edistymisindikaattorit sisältävän ja komissiota kuullen laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti

Jos hallintojärjestelmien toiminnassa on vakavia puutteita, komissio pyytää tarvittaessa asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet selkeät edistymisindikaattorit sisältävän ja komissiota kuullen laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan toimintasuunnitelmia ja toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä koskevat tarkemmat säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimintasuunnitelmia ja toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä koskevat tarkemmat säännöt.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Keskeytystä sovelletaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltion, jonka osalta puutteita ilmenee, toteuttamiin menoihin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavan ajan, joka saa olla enintään 12 kuukautta. Tätä aikaa voidaan komission täytäntöönpanosäädöksillä pidentää uudella enintään 12 kuukauden pituisella ajanjaksolla, jos keskeytyksen edellytykset edelleen täyttyvät. Keskeytetyt määrät on otettava huomioon 53 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä hyväksyttäessä.

Keskeytystä sovelletaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltion, jonka osalta puutteita ilmenee, toteuttamiin menoihin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavan ajan, joka saa olla enintään 12 kuukautta, ja ottaen huomioon komission 47 artiklan mukaisesti toteuttamien tarkastusten tulokset. Tätä aikaa voidaan komission täytäntöönpanosäädöksillä pidentää uudella enintään 12 kuukauden pituisella ajanjaksolla, jos keskeytyksen edellytykset edelleen täyttyvät. Keskeytetyt määrät on otettava huomioon 53 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä hyväksyttäessä.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja kuukausimaksuja tai 30 artiklassa tarkoitettuja välimaksuja koskevissa täytäntöönpanosäädöksissä on otettava huomioon tämän kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla annetut täytäntöönpanosäädökset.

Edellä 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja kuukausimaksuja tai 30 artiklassa tarkoitettuja välimaksuja koskevissa täytäntöönpanosäädöksissä on otettava huomioon kohdan toisen alakohdan nojalla annetut delegoidut säädökset.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maksaa ennen 1 päivää joulukuuta mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 50 prosenttia suorien tukien tukitoimien osalta;

a)  maksaa ennen 1 päivää joulukuuta mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 50 prosenttia suorien tukien tukitoimien sekä asetuksen (EU) N:o 228/2013 IV luvussa ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 IV luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta;

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 68 ja 71 artiklassa tarkoitettujen tukitoimien ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 50 prosenttia.

3.  Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 68 ja 71 artiklassa ja III osaston III luvussa sekä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II luvun I jaksossa tarkoitettujen tukitoimien ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 50 prosenttia.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät suoritetaan unionin talousarvioon, ja jos ne käytetään uudelleen, ne on käytettävä yksinomaan maataloustukirahaston tai maaseuturahaston menojen rahoittamiseen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät suoritetaan unionin talousarvioon, ja jos ne käytetään uudelleen, ne on käytettävä yksinomaan maataloustukirahaston tai maaseuturahaston menojen rahoittamiseen ja niillä on rahoitettava pääasiassa maataloustukirahastoon perustettua maatalousalan kriisivarausta 14 artiklassa esitetyissä rajoissa.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla rahoitettavan tiedotustoiminnan tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen maatalouspolitiikan selittämisessä, täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan sisällöstä ja tavoitteista, palauttaa tiedotuskampanjoilla kuluttajien luottamus kriisien jälkeen, antaa tietoa viljelijöille ja muille maaseutualueiden toimijoille sekä tukea eurooppalaista maatalouden mallia ja auttaa kansalaisia ymmärtämään sitä.

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla rahoitettavan tiedotustoiminnan tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen maatalouspolitiikan selittämisessä, täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan sisällöstä ja tavoitteista, mukaan luettuna sen vuorovaikutus ilmaston, ympäristön, eläinten hyvinvoinnin ja kehityksen kanssa. Tiedotustoiminnalla pyritään myös tiedottamaan kansalaisille maatalouden ja elintarvikkeiden osalta kohdatuista haasteista, jakamaan tietoa viljelijöille ja kuluttajille, palauttamaan kuluttajien luottamus kriisien jälkeen tiedotuskampanjoiden avulla, antamaan tietoa viljelijöille ja muille maaseutualueiden toimijoille sekä tukemaan kestävämpää unionin maatalouden mallia ja auttamaan kansalaisia ymmärtämään sitä.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin unionissa kuin sen ulkopuolella.

Tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, puolueetonta, näyttöön perustuvaa, objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa niin unionissa kuin sen ulkopuolella viestintäsuunnitelman avulla.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta niiden edellytysten osalta, joiden mukaisesti tietyntyyppiset menot ja tulot rahastojen yhteydessä on korvattava.

Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta niiden edellytysten ja menoilmoituksia koskevien yksityiskohtien osalta, joiden mukaisesti tietyntyyppiset menot ja tulot rahastojen yhteydessä on korvattava.

Perustelu

Ehdotetut valtuudet ovat liian laajat. Ne olisi rajoitettava esimerkiksi menoilmoituksiin, koska muuten valtuudet estäisivät hyväksyttyyn YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyvistä kaikista tukitoimista aiheutuvat menot.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamiseksi komissio nojautuu varmuuden saamiseksi tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettujen todentamisviranomaisten työhön, paitsi jos se on ilmoittanut jäsenvaltiolle, ettei se voi tukeutua todentamisviranomaisen työhön tietyn varainhoitovuoden osalta ja että se ottaa tämän huomioon asianomaisessa jäsenvaltiossa suoritettavien komission tarkastusten tarpeeseen liittyvässä riskinarvioinnissa.

Varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamiseksi komissio nojautuu varmuuden saamiseksi tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettujen todentamisviranomaisten työhön ja ottaa sen huomioon asianomaisessa jäsenvaltiossa suoritettavien komission tarkastusten tarpeeseen liittyvässä riskinarvioinnissa, paitsi jos se on ilmoittanut jäsenvaltiolle, ettei se voi tukeutua kyseiseen työhön.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  onko 5 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan soveltamisalaan kuuluville, asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitettuihin tukitoimiin liittyville menoille ilmoitettu vastaava tuotos vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa;

b)  onko 5 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan soveltamisalaan kuuluville, asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] tarkoitettuihin tukitoimiin liittyville menoille ilmoitettu vastaava tuotos vuotuisessa hyväksymiskertomuksessa;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  onko 39 ja 40 artiklassa tarkoitetut toimintasuunnitelmat pantu asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos jäsenvaltion hallinto- ja valvontajärjestelmissä havaitaan vakavia puutteita ja jotta varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojaaminen tämän asetuksen 57 artiklan mukaisesti, komissio voi laajentaa tarkastuksiaan koskemaan niiden ehtojen vahvistamista, joiden mukaan rahastojen rahoittamat toimet on toteutettu ja tarkistettu sovellettavan unionin lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi kaikkien asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] esitettyjen tukitoimien osalta.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio voi jatkaa laajennetun seurannan toteuttamista niin kauan kuin hallintojärjestelmän vakavat puutteet jatkuvat.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on annettava komission käyttöön tiedot asetuksessa (EU, Euratom) N:o 2988/95 tarkoitetuista väärinkäytöksistä ja muista jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistamien edellytysten noudattamatta jättämisistä, petosepäilyistä sekä kyseisten väärinkäytösten sekä petosten vuoksi aiheettomasti suoritettujen maksujen takaisinperimiseksi tämän luvun 3 jakson nojalla toteutetuista toimista.

3.  Jäsenvaltioiden on annettava komission käyttöön tiedot asetuksessa (EU, Euratom) N:o 2988/95 tarkoitetuista väärinkäytöksistä ja muista jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistamien edellytysten noudattamatta jättämisistä, petosepäilyistä sekä kyseisten väärinkäytösten sekä petosten vuoksi aiheettomasti suoritettujen maksujen takaisinperimiseksi tämän luvun 3 jakson nojalla toteutetuista toimista. Komissio laatii kyseisistä tiedoista yhteenvedon ja laatii monivuotisia kertomuksia, jotka toimitetaan Euroopan parlamentille. 

Perustelu

Tämä on avoimuusperiaatteen mukaista ja tällä myös jatketaan Euroopan parlamentin valvontatehtävää, josta vastaa talousarvion valvontavaliokunta (CONT).

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vuotuinen tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Vuotuinen tarkastaminen ja hyväksyminen

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset kattavat toimitettujen tilitysten täydellisyyden, oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, eivätkä ne rajoita 52 ja 53 artiklan nojalla myöhemmin annettavien päätösten soveltamista.

Nämä täytäntöönpanosäädökset kattavat toimitettujen tilitysten täydellisyyden, oikeellisuuden ja totuudenmukaisuuden, eivätkä ne rajoita tämän artiklan toisen kohdan ja 53 artiklan nojalla myöhemmin annettavien päätösten soveltamista.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt 1 kohdassa tarkoitetusta tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä siltä osin, kuin kyseessä ovat 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymisen ja täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavat toimenpiteet, komission ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja noudatettavat määräajat mukaan luettuina.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset 15 päivään lokakuuta mennessä kyseistä varainhoitovuotta seuraavana vuonna ja määrittelee unionin rahoituksesta vähennettävät määrät 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettujen menojen osalta, jotka koskevat asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osastossa tarkoitettuja tukitoimia, kun

 

a)  vuotuisessa hyväksymiskertomuksessa ilmoitetut tuotokset eivät vastaa 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettuja menoja; tai

 

b)  yksikkökohtaisen tuen määrä poikkeaa enemmän kuin jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 89 artiklan tukitoimityyppien osalta vahvistettu vaihteluprosentti.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset eivät rajoita tämän asetuksen 53 artiklan nojalla myöhemmin annettavien täytäntöönpanosäädösten soveltamista.

(Ks. 52 artiklan 1 kohdan sanamuoto.)

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio arvioi vähennettäviä määriä tukitoimen osalta ilmoitettujen vuotuisten menojen ja kansallisen YMP:n strategiasuunnitelman mukaista ilmoitettua tuotosta vastaavan määrän välisen erotuksen perusteella ja ottaen huomioon asianomaisen jäsenvaltion esittämät perustelut. Näitä vähennyksiä sovelletaan ainoastaan kyseisen tukitoimen osalta ilmoitettuihin menoihin, joiden tuotokset eivät vastaa menoja.

(Ks. 52 artiklan 2 kohdan sanamuoto.)

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa aikomuksestaan asianomaiselle jäsenvaltiolle ja antaa sille mahdollisuuden esittää huomautuksensa vähintään 30 päivän määräajassa, ennen kuin se esittää luonnoksen täytäntöönpanosäädökseksi asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavia koskevilla säännöillä:

 

a)  1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tilien tarkastaminen ja hyväksyminen siltä osin kun kyseessä ovat 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymisen ja täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavat toimenpiteet, komission ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja noudatettavat määräajat mukaan luettuina;

 

b)  kyseisen jäsenvaltion esittämien perustelujen kriteerit sekä 2 kohdassa tarkoitettujen vähennysten soveltamismenettelyt ja kriteerit.

(Ks. 51 artiklan 2 kohdan ja 52 artiklan 4 kohdan sanamuoto.)

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

52 artikla

Komission teksti

Tarkistus

52 artikla

Poistetaan.

Vuotuinen tuloksellisuuden tarkastamis- ja hyväksymismenettely

 

1.  Jos 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetuille, asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategisuunnitelma-asetus] III osastossa tarkoitettuihin tukitoimiin liittyville menoille ei ole ilmoitettu vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa vastaavia tuotoksia, komissio antaa ennen 15 päivää lokakuuta asianomaista varainhoitovuotta seuraavana vuonna täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään unionin rahoituksesta vähennettävä määrät. Nämä täytäntöönpanosäädökset eivät rajoita tämän asetuksen 53 artiklan nojalla myöhemmin annettavien täytäntöönpanosäädösten soveltamista.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

 

2.  Komissio arvioi vähennettäviä määriä tukitoimen osalta ilmoitettujen vuotuisten menojen ja kansallisen YMP:n strategiasuunnitelman mukaista ilmoitettua tuotosta vastaavan määrän välisen erotuksen perusteella ja ottaen huomioon jäsenvaltion esittämät perustelut.

 

3.  Ennen 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä komissio antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää huomautuksensa ja perustella mahdolliset erot.

 

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat jäsenvaltion esittämien perustelujen kriteereitä sekä vähennyksen soveltamisen menetelmiä ja kriteereitä.

 

5.  

 

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen ja täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä, komission ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto, menettely ja noudatettavat määräajat mukaan luettuina.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

(Osa 52 artiklan tekstistä on siirretty 51 artiklaan.)

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio arvioi rahoituksen ulkopuolelle jätettävät menot ottaen huomioon erityisesti todetun sääntöjenvastaisuuden vakavuuden.

2.  Komissio arvioi rahoituksen ulkopuolelle jätettävät menot ottaen huomioon erityisesti havaitun sääntöjenvastaisuuden merkittävyyden. Se ottaa asianmukaisesti huomioon rikkomuksen ja unionille aiheutuneen taloudellisen vahingon laadun. Se käyttää ulkopuolelle jättämisen perusteena aiheettomasti maksettuja määriä. Kun tarkan määrän laskeminen ei ole kohtuudella mahdollista, kiinteämääräisiä oikaisuja on käytettävä oikeasuhteisesti.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta rahoitusoikaisujen soveltamisen perusteita ja menetelmiä koskevilla säännöillä.

6.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta rahoitusoikaisujen soveltamisen perusteita ja menetelmiä koskevilla säännöillä, myös 2 kohdassa tarkoitetuilla kiinteämääräisillä oikaisuilla.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen ja täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä, mukaan luettuina komission ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja noudatettavat määräajat sekä 3 kohdassa säädetty sovittelumenettely, myös sovitteluelimen perustaminen, tehtävät, kokoonpano ja työjärjestelyt.

Komissio antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen ja täytäntöönpanon yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä, mukaan luettuina komission ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja noudatettavat määräajat sekä 3 kohdassa säädetty sovittelumenettely, myös sovitteluelimen perustaminen, tehtävät, kokoonpano ja työjärjestelyt.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

53 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

53 a artikla

 

Noudattamatta jättämisen vuoksi suoritettava takaisinperintä

 

1.  Jäsenvaltiot perivät takaisin tuensaajalta sääntöjenvastaisuuden tai muun laiminlyönnin vuoksi aiheettomasti suoritetut maksut YMP:n strategiasuunnitelmassa tarkoitettujen ehtojen mukaisesti ja ryhtyvät tarvittaessa oikeustoimiin.

 

2.  Jos määrää ei ole peritty takaisin neljän vuoden kuluessa perintäpyynnön päivämäärästä tai kahdeksan vuoden kuluessa, jos perintäasia on viety kansalliseen tuomioistuimeen, takaisin perimättä olevasta tuesta aiheutuvista taloudellisista kustannuksista vastaa 50 prosentin osalta asianomainen jäsenvaltio, ja 50 prosentin osalta ne katetaan unionin talousarviosta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltion velvoitteeseen jatkaa perintämenettelyjä 57 artiklan mukaisesti.

 

3.  Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat jättää takaisinperinnän suorittamatta. Tällainen päätös voidaan tehdä vain,

 

a)   jos takaisinperinnästä jo aiheutuneet ja ennakoitavat kustannukset ovat yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä määrä; tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän,

 

i)  jos tuensaajalta takaisin perittävä määrä on tukijärjestelmässä myönnetyn yksittäisen toimen osalta ja ilman korkoja enintään 100 euroa, tai

 

ii)  jos tuensaajalta takaisin perittävä määrä on tukijärjestelmässä myönnetyn yksittäisen toimen osalta ja ilman korkoja 100–250 euroa ja asianomainen jäsenvaltio soveltaa takaisinperittävää määrää vastaavaa tai korkeampaa kynnystä kansallisen lainsäädäntönsä nojalla kansallisten velkojen maksamatta jättämisen tapauksessa;

 

b)  jos takaisinperintä osoittautuu mahdottomaksi velallisen tai sääntöjenvastaisuudesta oikeudellisesti vastuussa olevien henkilöiden maksukyvyttömyyden vuoksi, joka on todettu ja tunnustettu asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Määrät, jotka jäsenvaltio on sääntöjenvastaisuuksien tai muiden tapausten, joissa tuensaaja ei ole noudattanut YMP:n strategiasuunnitelmassa tarkoitettuja tukitoimien edellytyksiä, vuoksi perinyt takaisin, on suoritettava korkoineen maksajavirastolle, joka merkitsee ne kirjanpitoon maataloustukirahastolle sidottuina tuloina sille kuukaudelle, jona ne tosiasiallisesti saadaan takaisin.

Määrät, jotka jäsenvaltio on sääntöjenvastaisuuksien tai muiden tapausten, joissa tuensaaja ei ole noudattanut YMP:n strategiasuunnitelmassa tarkoitettuja tukitoimien edellytyksiä, vuoksi perinyt takaisin, on suoritettava tuensaajalle annetun eräpäivän jälkeen laskettujen korkojen kera maksajavirastolle, joka merkitsee ne kirjanpitoon maataloustukirahastolle sidottuina tuloina sille kuukaudelle, jona ne tosiasiallisesti saadaan takaisin.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat kehottaa maksajavirastoa velan takaisinperinnästä vastaavana elimenä vähentämään tuensaajan vielä maksamatta olevan velan tulevista maksuista tuensaajalle tämän vaikuttamatta siihen, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos YMP:n strategiasuunnitelmassa tarkoitettujen maaseudun kehittämisen tukitoimien osalta todetaan sääntöjenvastaisuuksia tai muita tapauksia, joissa tuensaaja ei ole noudattanut tukitoimien edellytyksiä, jäsenvaltioiden on tehtävä rahoituksen mukautuksia peruuttamalla asianomainen unionin rahoitus kokonaan tai osittain. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon todettujen sääntöjenvastaisuuksien laatu ja vakavuus sekä maaseuturahaston taloudellisen menetyksen suuruus.

Jos YMP:n strategiasuunnitelmassa tarkoitettujen maaseudun kehittämisen tukitoimien osalta todetaan sääntöjenvastaisuuksia tai muita tapauksia, joissa tuensaaja ei ole noudattanut tukitoimien edellytyksiä, jäsenvaltioiden on tehtävä rahoituksen mukautuksia peruuttamalla asianomainen unionin rahoitus osittain tai poikkeusolosuhteissa kokonaan. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon todettujen sääntöjenvastaisuuksien laatu ja vakavuus sekä maaseuturahaston taloudellisen menetyksen suuruus.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin. Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt määrät uudelleen ainoastaan johonkin samaan kansalliseen strategiasuunnitelmaan kuuluvaan maaseudun kehittämisen toimeen ja edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen mukautusta.

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot, jotka lasketaan eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien, osoitetaan uudelleen muihin samaan YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin.

(Siirretty 1 kohdan loppuosa uuteen 2 a kohtaan.)

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltion on tässä artiklassa säädetyn mukaisesti vähennettävä kaikki tuensaajista johtuvan sääntöjenvastaisuuden vuoksi perusteettomat tukimäärät kaikista tulevista maksuista, jotka maksajaviraston on suoritettava tuensaajalle.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt määrät kokonaan uudelleen ainoastaan johonkin samaan kansalliseen strategiasuunnitelmaan kuuluvaan maaseudun kehittämisen toimeen ja edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen mukautusta.

(Ks. 55 artiklan 1 kohdan toisen osan sanamuoto.)

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas hallinto- ja valvontajärjestelmä varmistaakseen unionin tukitoimia säätelevän unionin lainsäädännön noudattamisen.

2.  Jäsenvaltioiden on perustettava tehokas hallinto- ja valvontajärjestelmä varmistaakseen unionin tukitoimia säätelevän unionin lainsäädännön noudattamisen. Valvontajärjestelmät on kuvailtava kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 101 artiklan mukaisesti. Tällaisiin hallinto- ja valvontajärjestelmiin voi sisältyä ennakkovaroitusmekanismeja.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tuen määrän vähentämisen muodossa vahvistettujen seuraamusten kohdalla seuraamuksen määrä saa olla enintään 100 prosenttia tukihakemuksen määrästä, maksupyynnön määrästä tai tukikelpoisesta määrästä, johon seuraamusta sovelletaan.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sääntöjenvastaisuutta koskevan määrän ajanjakson perusteella laskettujen seuraamusten kohdalla määrä ei saa ylittää toisessa alakohdassa tarkoitettua prosenttiosuutta vastaavaa määrää.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos seuraamus on keskeyttämisen tai hyväksynnän, tunnustamisen tai luvan myöntämisen peruuttamisen muodossa tai tukitoimeen liittyvän osallistumisoikeuden tai tukitoimen hyödyntämisoikeuden epäämisen muodossa, vastaava enimmäisaika vahvistetaan kolmen peräkkäisen vuoden ajaksi, ja tämä voidaan toistaa, jos noudattamatta jättämistä ilmenee uudelleen.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  jos noudattamatta jättäminen johtuu ilmeisestä virheestä, jonka tuensaaja on tehnyt tukihakemuksessa tai maksupyynnössä, jotka maksajavirasto on havainnut ja jotka korjataan ja mukautetaan ennen kuin tuensaajalle ilmoitetaan noudattamatta jättämisestä;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  jos noudattamatta jättäminen on vakavuudeltaan, laajuudeltaan tai kestoltaan vähäistä.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

57 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

57 a artikla

 

Virheiden korjaaminen

 

1.  Jäsenvaltiot voivat YMP:n strategiasuunnitelmissaan antaa kansallisia säännöksiä, joilla tunnustetaan tuensaajille oikeus muuttaa tai muulla tavoin saattaa vaatimusten mukaiseksi heidän aiemmin tekemänsä hallinnollinen ilmoitus tai tuki- tai palkkiohakemus vähennystä tai seuraamusta soveltamatta, kun

 

a)  tuensaaja on tehnyt laskuvirheen toimittaessaan tilannettaan koskevia tietoja;

 

b)  tuensaaja on ymmärtänyt väärin hänen tilanteensa huomioon ottaen vahvistetut tukikelpoisuusperusteet, tuen tai palkkion myöntämisen edellytyksiin liittyvät sitoumukset tai muut velvoitteet.

 

Tätä oikeutta muutoksiin tai vaatimusten mukaiseksi saattamiseen sovelletaan, jos virhe tai unohdus on tapahtunut vilpittömässä mielessä eikä sen katsota luovan vaikutelmaa petoksen yrityksestä.

 

Asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset arvioivat tuensaajan vilpittömän mielen luonnetta harkintansa mukaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan oikeus oikaisuun tapauksissa, joissa on tapahtunut olennainen virhe tai jotka johtuvat siitä, ettei sääntöjä ole ymmärretty.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso, joka voi olla alempi kuin alkuperäinen taso, jos hallinnointi- ja valvontajärjestelmät toimivat moitteettomasti ja jos virheiden määrä pysyy hyväksyttävällä tasolla. Asiasta vastaavan viranomaisen on tehtävä koko hakijamäärästä tarkastusotos, johon sisältyy tarvittaessa satunnaisotannalla valittu osa, jotta saadaan edustava virheprosentti, ja riskiotannalla valittu osa, jonka on kohdennuttava aloihin, joilla unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien virheiden riski on suurin.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  muut säännöt tarkastuksista, joita jäsenvaltioiden on tehtävä asetuksen (EU) N:o 228/2013 IV luvussa ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 IV luvussa säädettyjen toimenpiteiden osalta.

Poistetaan.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  syrjimättömän kohtelun, oikeudenmukaisuuden ja oikeasuhteisuuden varmistaminen vakuuksia asetettaessa;

a)  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmällä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/200033 säädettyä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/200434 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

c)  ’eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmällä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/200033 säädettyä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/200434 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai tarvittaessa neuvoston direktiivissä 2008/71/EY34 a säädettyä sikojen tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää ja muita jäsenvaltioiden laatimia eläintietokantoja;

__________________

__________________

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

 

34 a Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (EUVL L 213, 8.8.2008, s. 31).

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’hakemuksettomalla järjestelmällä’ pinta-alaperusteisia tai eläinperusteisia tukitoimia koskevaa hakujärjestelmää, jossa hallinnon edellyttämät tiedot ainakin yksittäisistä pinta-aloista tai eläimistä, joista tukea haetaan, ovat saatavilla jäsenvaltion hallinnoimissa virallisissa tietokannoissa.

f)  ’hakemuksettomalla järjestelmällä’ pinta-alaperusteisia tai eläinperusteisia tukitoimia koskevaa esitäytettyä tai muunlaista hakujärjestelmää, jossa hallinnon edellyttämät tiedot ainakin yksittäisistä pinta-aloista tai eläimistä, joista tukea haetaan, ovat saatavilla jäsenvaltion hallinnoimissa virallisissa tietokannoissa.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  pinta-alamonitorointijärjestelmä;

c)  pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmä;

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhdennettyä järjestelmän toiminnan on perustuttava sähköisiin tietokantoihin ja paikkatietojärjestelmiin, ja sen on mahdollistettava tietojen vaihtaminen ja yhdistäminen sähköisten tietokantojen ja paikkatietojärjestelmien välillä.

2.  Yhdennetyn järjestelmän toiminnan on perustuttava sähköisiin tietokantoihin ja paikkatietojärjestelmiin, ja sen on mahdollistettava tietojen vaihtaminen ja yhdistäminen sähköisten tietokantojen ja paikkatietojärjestelmien (GIS) välillä. Tätä tarkoitusta varten GIS-järjestelmän on mahdollistettava toimet, joilla kerrostetaan paikkatietoperusteisia tietoja, jotka koskevat viljelylohkoja ja kiinteistörekisteriin perustuvia lohkoja tai viitelohkoja sekä lohkoja, jotka rajautuvat asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] liitteessä XI lueteltuihin unionin lainsäädännön nojalla määritettyihin suojeltuihin alueisiin ja rauhoitettuihin alueisiin, kuten Natura 2000 -alueet tai nitraattien kannalta pilaantumisalttiit vyöhykkeet, ja niiden maisemapiirteitä ja ekologisia infrastruktuureja (kuten esimerkiksi puut, pensasaidat, lammet, suojavyöhykkeet ja rantakaistat).

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi käyttää asiantuntijoiden tai erikoistuneiden elinten apua yhdennetyn järjestelmän perustamisen, seurannan ja toiminnan helpottamiseksi ja erityisesti teknisen avun antamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdennetyn järjestelmän käyttöönottoa ja soveltamista koskevia jäsenvaltioiden velvoitteita.

3.  Komissio käyttää asiantuntijoiden tai erikoistuneiden elinten apua yhdennetyn järjestelmän perustamisen, seurannan ja toiminnan helpottamiseksi ja erityisesti teknisen avun antamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdennetyn järjestelmän käyttöönottoa ja soveltamista koskevia jäsenvaltioiden velvoitteita.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen, jotka liittyvät kuluvaan kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen sekä edellisiin kymmeneen kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen on oltava saatavilla jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämien digitaalisten tietokantojen kautta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen, jotka liittyvät kuluvaan kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen sekä edellisiin kymmeneen kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen on oltava saatavilla jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämien digitaalisten tietokantojen kautta. Tietokantojen asiaankuuluvat tiedot voidaan toimittaa myös tiivistelminä.

Perustelu

Kaikesta vaaditusta tietojen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset herättävät huolta. Säädetyn tietojen kymmenen vuoden saatavuuden toteuttaminen voi osoittautua hyvin kalliiksi. Samankaltaisia ja asiaankuuluvia tietoja voidaan toimittaa paljon edullisemmin tiivistelminä.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuensaajilla ja mahdollisilla tuensaajilla on oikeus tutustua kaikkiin viite- ja ominaisuustietoihin, jotka koskevat maata, jota tuensaajat käyttävät tai aikovat käyttää, jotta ne voivat esittää virheettömät hakemukset.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun kyseessä on 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen pinta-alaperusteisten ja kansallisen YMP:n strategiasuunnitelman mukaisesti toteutettujen tukitoimien mukainen tuki, jäsenvaltion on edellytettävä, että hakemus esitetään käyttäen toimivaltaisen viranomaisen käyttöön asettamaa paikkatietoperusteista järjestelmää.

1.  Kun kyseessä on 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen pinta-alaperusteisten ja kansallisen YMP:n strategiasuunnitelman mukaisesti toteutettujen tukitoimien mukainen tuki, jäsenvaltion on edellytettävä, että hakemus esitetään käyttäen kaavaketta, jonka toimivaltainen viranomainen on asettanut käyttöön paikkatietoperusteisessa hakujärjestelmässään.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos jäsenvaltio päättää käyttää hakemuksetonta järjestelmää, sen on mahdollistettava se, että hallinto voi suorittaa maksut tuensaajille virallisten sähköisten tietokantojen sisältämien tietojen perusteella, jos ne eivät ole muuttuneet, ja täydentämällä näitä tietoja tarvittaessa, jos ne ovat muuttuneet. Tuensaajan on vahvistettava nämä tiedot ja mahdolliset lisätiedot.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava pinta-alamonitorointijärjestelmä ja vastattava sen toiminnasta.

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmä ja vastattava sen toiminnasta. Komissio voi myöntää perustelluista syistä siirtymäajan, joka koskee sellaisten jäsenvaltioiden pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmää, jotka eivät ole käyttäneet tällaista pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmää viime aikoina.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on arvioitava vuosittain pinta-alamonitorointijärjestelmän laatu unionin tasolla käyttöön otetun menetelmän mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on arvioitava vuosittain pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmän laatu unionin tasolla käyttöön otetun menetelmän mukaisesti.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 63 artiklassa tarkoitetun tuen valvonta- ja seuraamusjärjestelmä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 63 artiklassa tarkoitetun tuen valvonta- ja seuraamusjärjestelmä. Jäsenvaltioiden on tukikelpoisuusedellytysten todentamiseksi tarkastettava tukihakemukset hallinnollisilla tarkastuksilla maksajavirastojen tai niiden valtuuttamien elinten kautta. Näitä tarkastuksia on täydennettävä paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava kunkin 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tukitoimen osalta, että paikalla vuosittain tehtävien tarkastusten tarkastusotos kattaa vähintään viisi prosenttia kaikista tuensaajista. Prosenttiosuutta korotetaan asianmukaisesti, jos jonkin tietyn tukitoimen tai toimenpiteen kohdalla havaitaan merkittävää noudattamatta jättämistä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pienentää prosenttiosuutta siinä tapauksessa, että virheiden määrä pysyy hyväksyttävänä.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 57 artiklan 1–5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Poistetaan.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  muoto, sisältö ja järjestelyt toimitettaessa seuraavia asiakirjoja komissiolle tai saatettaessa niitä komission käyttöön:

a)  muoto ja järjestelyt toimitettaessa seuraavia asiakirjoja komissiolle tai saatettaessa niitä komission käyttöön:

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  67 ja 68 artiklassa tarkoitettujen paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän ja pinta-alamonitorointijärjestelmän peruspiirteet ja säännöt.

b)  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla sisältöä koskevat säännöt toimitettaessa seuraavia tietoja komissiolle ja saatettaessa niitä komission käyttöön:

 

i)  viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän, paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän ja pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmän laatua koskevat arviointikertomukset;

 

ii)  66, 67 ja 68 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden toteuttamat korjaavat toimenpiteet;

 

iii)  67 ja 68 artiklassa tarkoitettujen paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän ja pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmän peruspiirteet ja säännöt.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, joiden osalta kyseessä oleva määrä on maksettu tai olisi pitänyt maksaa tai on otettu tai olisi pitänyt ottaa vastaan kyseisessä jäsenvaltiossa.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, joiden osalta kyseessä oleva määrä on maksettu tai olisi pitänyt maksaa tai on otettu tai olisi pitänyt ottaa vastaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Komissio pyytää tarvittaessa kolmansien maiden, myös kehitysmaiden, asiantuntijoita arvioimaan YMP:n täytäntöönpanon ulkoista vaikutusta jäsenvaltiotasolla.

Perustelu

Komission olisi kolmansien maiden kanssa tehtävän asianmukaisen ja tehokkaan yhteistyön hengessä lisättävä kumppanimaiden kanssa käymäänsä vuoropuhelua kaikista seikoista, jotka vaikuttavat niiden kehitysprosessiin. Unionin kumppanien toimilla pyritään tunnistamaan ja korjaamaan unionin politiikan epäjohdonmukaisuudet etenkin sisäisten toimien ulkoisten näkökohtien välillä ja ulkoisissa toimissa itsessään.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

79 artikla

Komission teksti

Tarkistus

79 artikla

Poistetaan.

Ohjelmasuunnittelu

 

1.  Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelma seuraavana tarkastuskautena 75 artiklan mukaisesti suoritettavista tarkastuksista.

 

2.  Jäsenvaltioiden on kunakin vuonna ennen huhtikuun 15 päivää toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu ohjelmansa tiedoksi komissiolle ja täsmennettävä

 

a)  tarkastettavien yritysten määrä ja jakautuminen aloittain ottaen huomioon kyseessä olevat tukimäärät;

 

b)  ohjelman laatimista varten hyväksytyt perusteet.

 

3.  Jäsenvaltioiden on pantava vahvistamansa ja komissiolle tiedoksi antamansa ohjelmat täytäntöön, jollei komissio ole kahdeksan viikon kuluessa esittänyt huomautuksia.

 

4.  Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin muutoksiin, joita jäsenvaltiot tekevät ohjelmaan.

 

5.  Komissio voi missä tahansa vaiheessa pyytää tietyntyyppisten yritysten sisällyttämistä jäsenvaltion ohjelmaan.

 

6.  Yritykset, joiden osalta tulojen tai maksujen summa on ollut alle 40 000 euroa, tarkastetaan tämän luvun nojalla ainoastaan erityisistä syistä, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetussa vuosittaisessa ohjelmassaan tai jotka komissio ilmoittaa kyseistä ohjelmaa koskevissa muutosehdotuksissa.

 

Siirretään komissiolle valta antaa 101 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon muuttamiseksi.

 

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

IV osasto – IV luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valvontajärjestelmä ja ehdollisuuteen liittyvät hallinnolliset seuraamukset

Valvontajärjestelmä ja kestävää kehitystä koskevaan ehdollisuuteen liittyvät hallinnolliset seuraamukset

Perustelu

Tarkistus on täysin kielellinen ja sillä pyritään nimeämään ehdollisuus uudelleen ”kestävää kehitystä koskevaksi ehdollisuudeksi”, ottaen huomioon YMP:n viherryttämistoimien (entinen viherryttäminen) integrointi ehdollisuuteen liittyvissä pakollisissa osissa.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan, että asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 11 artiklassa, asetuksen (EU) N:o 228/2013 IV luvussa ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 IV luvussa tarkoitetut tuensaajat noudattavat asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa tarkoitettuja velvoitteita.

Jäsenvaltioilla on oltava valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan, että seuraavat tuensaajat noudattavat asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa tarkoitettuja velvoitteita:

 

a)  asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 3 luvun mukaista suoraa tukea saavat tuensaajat;

 

b)  tuensaajat, jotka saavat asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 65, 66 ja 67 artiklassa tarkoitettuja vuosipalkkioita;

 

c)  tuensaajat, jotka saavat asetuksen (EU) N:o 228/2013 IV luvun ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 IV luvun mukaisia palkkioita.

 

 

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ’noudattamatta jättämisen toistumisella’ saman vaatimuksen tai normin noudattamatta jättämistä useammin kuin kerran, edellyttäen, että tuensaajalle on ilmoitettu aiemmasta noudattamatta jättämisestä ja että tuensaajalla on ollut tarvittaessa mahdollisuus toteuttaa toimia aiemman noudattamatta jättämisen korjaamiseksi.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun valvontajärjestelmänsä osalta jäsenvaltiot

3.  Edellä 1 kohdassa vahvistettujen valvontaa koskevien velvoitteidensa noudattamiseksi jäsenvaltiot

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  voivat tarvittaessa käyttää kaukokartoitusta tai pinta-alamonitorointijärjestelmää a alakohdassa tarkoitettujen paikalla tehtävien tarkastusten tekemiseksi;

c)  voivat tarvittaessa ja mikäli se on toteuttamiskelpoista, käyttää kaukokartoitusta tai pinta-alamonitorointi- ja valvontajärjestelmää a alakohdassa tarkoitettujen paikalla tehtävien tarkastusten tekemiseksi; sekä

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  perustavat ennakkovaroitusjärjestelmän;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  vahvistavat a alakohdassa tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella vuosittain tehtävien tarkastusten tarkastusotoksen, sisällyttävät siihen satunnaiskomponentin ja säätävät, että tarkastusotos kattaa vähintään 1 prosentin asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista.

Poistetaan.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella vuosittain tehtävien tarkastusten, joihin ne voivat soveltaa painotuskertoimia, tarkastusotos, sekä satunnaiskomponentti ja varmistettava, että tarkastusotos kattaa vähintään yhden prosentin asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi niitä viljelijöitä koskevia yksinkertaisia tarkastuksia koskevilla säännöillä, jotka osallistuvat asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 25 artiklassa tarkoitettuihin järjestelmiin.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt tässä artiklassa tarkoitettujen tarkastusten suorittamisesta, mukaan lukien säännöt, joiden mukaisesti riskianalyysissa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

 

a)  viljelijän osallistuminen asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 13 artiklassa säädettyyn maatilojen neuvontajärjestelmään;

 

b)  viljelijän osallistuminen asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 12 artiklan 3 a kohdassa säädettyyn sertifiointijärjestelmään, jos se kattaa kyseiset hoitovaatimukset ja normit.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

sisällyttävät järjestelmään säännöt, jotka koskevat hallinnollisten seuraamusten soveltamista tapauksissa, joissa maa-alue siirretään kyseisen kalenterivuoden tai kyseisten kalenterivuosien aikana. Näiden sääntöjen on perustuttava noudattamatta jättämistä koskevan vastuun oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen jakamiseen luovuttajien ja luovutuksensaajien välillä.

sisällyttävät järjestelmään säännöt, jotka koskevat hallinnollisten seuraamusten soveltamista tapauksissa, joissa maa-alue, maatila tai tilan osa siirretään kyseisen kalenterivuoden tai kyseisten kalenterivuosien aikana. Näiden sääntöjen on perustuttava noudattamatta jättämistä koskevan vastuun oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen jakamiseen luovuttajien ja luovutuksensaajien välillä.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  säätävät, ettei hallinnollista seuraamusta määrätä, jos noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

c)  säätävät, ettei hallinnollista seuraamusta määrätä seuraavissa tapauksissa:

 

i)  jos noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä;

 

ii)  jos noudattamatta jättäminen johtuu viranomaisen määräyksestä;

 

iii)  jos noudattamatta jättäminen johtuu toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virheestä ja tuensaaja, jota hallinnollinen seuraamus koskee, ei olisi voinut kohtuudella havaita kyseistä virhettä;

 

iv)  jos noudattamatta jättäminen johtuu yksinkertaisesta laiminlyönnistä.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia sovelletaan vähentämällä kyseiselle tuensaajalle niiden tukihakemusten, jotka hän on jättänyt tai tulee jättämään havainnon tekemisen kalenterivuonna, osalta myönnettyjen ja myönnettävien kyseisen asetuksen mainitussa jaksossa lueteltujen tukien kokonaismäärää tai jättämällä määrä tuen ulkopuolelle.

Hallinnollisia seuraamuksia sovelletaan vähentämällä kyseiselle tuensaajalle niiden tukihakemusten, jotka hän on jättänyt tai tulee jättämään havainnon tekemisen kalenterivuonna, osalta myönnettyjen ja myönnettävien 84 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tukien kokonaismäärää tai jättämällä määrä tuen ulkopuolelle.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vähennysten ja poissulkemisten laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus, kesto, toistuvuus tai tahallisuus. Määrättyjen seuraamusten on oltava varoittavia ja oikeasuhteisia sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisia.

Vähennysten ja poissulkemisten laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn noudattamatta jättämisen luonne, vakavuus, laajuus, kesto, toistuvuus tai tahallisuus. Määrättyjen seuraamusten on oltava varoittavia ja oikeasuhteisia sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisia.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva noudattamatta jättäminen, vähennys on yleensä 3 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen kokonaismäärästä.

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva noudattamatta jättäminen, vähennys on yleensä 3 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen kokonaismäärästä. Vähennys määritetään perustuen noudattamatta jättämisen luonteen ja vakavuuden arviointiin tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmän, jota sovelletaan tapauksiin, joissa ensimmäistä kertaa tapahtuva noudattamatta jättäminen ei vähäisen vakavuutensa, laajuutensa ja kestonsa vuoksi johda tuen vähentämiseen tai tuen ulkopuolelle jättämiseen. Jos myöhempi tarkastus osoittaa kolmelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta, ettei noudattamatta jättämistä ole korjattu, sovelletaan takautuvasti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vähennystä.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ennakkovaroitusjärjestelmä ja käytettävä sitä, ja sitä sovelletaan tapauksiin, joissa ensimmäistä kertaa tapahtuva noudattamatta jättäminen ei vähäisen vakavuutensa, laajuutensa ja kestonsa vuoksi johda tuen vähentämiseen tai tuen ulkopuolelle jättämiseen. Asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava tuensaajalle velvoitteesta toteuttaa korjaavia toimia ja ehdotettava korjaavia toimenpiteitä, jotka on toteutettava noudattamatta jättämisen korjaamiseksi. Jos myöhempi tarkastus osoittaa kolmelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta, ettei noudattamatta jättämistä ole korjattu, sovelletaan takautuvasti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vähennystä.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää pakollisesta koulutuksesta asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 1 luvun 3 jaksossa säädetyn maatilojen neuvontajärjestelmän yhteydessä sellaisille tuensaajille, jotka ovat saaneet ennakkovaroituksen.

Jäsenvaltioiden on säädettävä erityisestä ehdollisuutta koskevasta koulutuksesta asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] III osaston 1 luvun 3 jaksossa säädetyn maatilojen neuvontajärjestelmän yhteydessä sellaisille tuensaajille, jotka ovat saaneet ennakkovaroituksen, mihin osallistumisesta voidaan tehdä pakollista.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos kyseessä on toistuva noudattamatta jättäminen, vähennysprosentin on oltava suurempi kuin se, jota sovelletaan laiminlyönnistä johtuvan ja ensimmäistä kertaa rangaistavan noudattamatta jättämisen tapauksessa.

3.  Jos kyseessä on toistuva noudattamatta jättäminen, vähennysprosentin on oltava yleensä 10 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen kokonaismäärästä.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos noudattamatta jättäminen toistuu eikä sille esitetä perusteltua syytä, tuensaajan katsotaan toimineen tarkoituksellisesti 4 kohdan mukaisessa merkityksessä.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos kyseessä on tarkoituksellinen noudattamatta jättäminen, vähennysprosentin on oltava suurempi kuin se, jota sovelletaan 3 kohdan nojalla toistuvan noudattamatta jättämisen tapauksessa, ja kyseeseen voi myös tulla sulkeminen kokonaan tuen ulkopuolelle yhden tai useamman kalenterivuoden ajaksi.

4.  Jos kyseessä on tarkoituksellinen noudattamatta jättäminen, vähennysprosentin on oltava vähintään 15 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen tukien kokonaismäärästä, ja kyseeseen voi myös tulla sulkeminen kokonaan tuen ulkopuolelle yhden tai useamman kalenterivuoden ajaksi.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

87 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pidättää 20 prosenttia 86 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai poissulkemisten soveltamisesta johtuvista määristä.

Jäsenvaltiot voivat pidättää 25 prosenttia 86 artiklassa tarkoitettujen vähennysten tai poissulkemisten soveltamisesta johtuvista määristä.

Perustelu

Ei ole syytä alentaa prosenttilukua nykyisestä tasosta. Prosenttiluvun olisi oltava 25, koska jäsenvaltiot panevat järjestelmän täytäntöön ja kantavat vähennyksistä johtuvan taakan.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

100 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

100 a artikla

 

Kiireellinen menettely

 

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

 

2.  Joko Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 100 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 5 artiklaa, 7 artiklan 3 kohtaa, 9 ja 34 artiklaa, 35 artiklan 4 kohtaa, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 ja 111 artiklaa ja asiaa koskevia täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä sovelletaan edelleen maataloustukirahaston osalta maatalouden varainhoitovuonna 2020 ja sitä ennen toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin maksuihin ja maaseuturahaston osalta komission asetuksen (EU) N:o 1305/2013 nojalla hyväksymien maaseudun kehittämisohjelmien yhteydessä toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin maksuihin.

a)  Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 5 artiklaa, 7 artiklan 3 kohtaa, 9 artiklaa, 26 artiklan 5 kohtaa ja 34 artiklaa, 35 artiklan 4 kohtaa, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 ja 111 artiklaa ja asiaa koskevia täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä sovelletaan edelleen maataloustukirahaston osalta maatalouden varainhoitovuonna 2020 ja sitä ennen toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin maksuihin ja maaseuturahaston osalta komission asetuksen (EU) N:o 1305/2013 nojalla hyväksymien maaseudun kehittämisohjelmien yhteydessä toteutuneisiin menoihin ja suoritettuihin maksuihin.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

103 artikla

Komission teksti

Tarkistus

103 artikla

Poistetaan.

Siirtymätoimenpiteet

 

Siirretään komissiolle valta antaa 101 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tarvittaessa tätä asetusta siinä säädettyjä sääntöjä koskevilla poikkeuksilla ja lisäyksillä.

 


PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 1. kesäkuuta 2018 yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 2021–2027 uudistusta koskevan kolmen lainsäädäntöehdotuksen paketin, johon sisältyvät säännöt YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (asetus (EU) N:o 393/2018). Tämä laaja lainsäädäntöpaketti oli alun perin tarkoitus antaa vuoden 2017 lopulla. Viivästys asettaa tiukan aikarajan, joka osuu samaan aikaan sekä Euroopan parlamentin että komission toimikauden päättymisen kanssa ja luo näin ollen vaikeat olosuhteet toisen lainsäädäntövallan käyttäjän hyväksyntää varten.

Viivästys johtuu myös siitä, että vuosia 2021–2027 koskeva monivuotinen rahoituskehys esitettiin vasta toukokuussa 2018 (COM(2018)0321). Siinä esitetään tulevan YMP:n rahoituspuitteet. YMP:n määrärahat ovat 27 jäsenvaltion EU:ssa 365 006 miljoonaa euroa (maksusitoumusmäärärahoina), mikä merkitsee noin viiden prosentin vähennystä. Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) määrärahat ovat 286,2 miljardia euroa eli vähennys on 1,1 prosenttia, ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) määrärahat ovat 78,8 miljardia euroa, mikä on 15,3 prosenttia vähemmän kuin perustasolla. Jos ehdotetut talousarviomäärärahojen enimmäismäärät kuitenkin muuttuvat merkittävästi hyväksyntäprosessin aikana, parlamentin kannan tarkistaminen saattaa myös olla tarpeen, joten viime kädessä YMP:n uudistusta koskeva lopullinen päätös on sidottu monivuotista rahoituskehystä koskevaan lopulliseen sopimukseen.

YMP-paketin yleiseen rakenteeseen kuuluu kolme osaa: rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva asetus, YMP:n strategiasuunnitelma-asetus, jossa tuodaan yhteen kaksi tällä hetkellä erillistä asetusta suorista tuista ja maaseudun kehittämisestä, sekä yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus. Huomattavien päällekkäisyyksien vuoksi strategiasuunnitelma-asetusta ja rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevaa asetusta on luettava ja niistä on äänestettävä samaan aikaan.

Mitä näyttöpohjaan tulee, komission vaikutustenarvioinnissa ei juurikaan onnistuta vastaamaan esimerkiksi keskeiseen kysymykseen yksinkertaistamisesta. Hallinnollisen taakan vähentämisestä ei esitetä yksityiskohtaisia määriä koskevia tietoja, vaan se on todellisuudessa siirretty komissiolta jäsenvaltioille. Samaan aikaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ECA) nykyisen YMP:n toimivuuden analyysi osoittaa, että suorien tukien hyvää tarkoittanut ”viherryttäminen” ei ole saavuttanut tavoitteitaan kokonaisuudessaan ja se on aiheuttanut merkittävän hallinnollisen taakan.

Vaikka rahoitusta ja hallinnointia koskeva raportti on osa YMP:n uudistuspakettia, esittelijä katsoo, että erityisesti tätä raporttia ei voida tarkastella erillään EU:n rakennerahastoja (ERI) koskevasta yleisestä lähestymistavasta eikä etenkään yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta (CPR), joka toimii kaikkia EU:n monivuotisia rahastoja koskevana puiteasetuksena. Sekä yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa että rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevassa asetuksessa käsitellään myös varainhoitoasetuksessa asetettuja yleisiä puitteita, jotka kattavat kaikki (suoran, välillisen ja jaetun) hallinnoinnin mallit ja joissa esitetään perusmääritelmät (mukaan lukien hallinto) ja edellytykset (mukaan lukien tilintarkastus ja valvonta). Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa sallitaan sekä tulokseen että tuotokseen perustuva suuntaus ja asetetaan välitavoitteet, joihin liittyy tulosindikaattoreihin perustuva maksaminen ja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen (SCO), kuten kiinteiden määrien, kertakorvausten ja standardikustannusyksiköiden, käyttö. Esittelijä katsoo, että ne ovat tärkeitä välineitä myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) hallinnoinnissa. Lisäksi siinä selvennetään yhteys Leader-aloitteen (maaseuturahaston rahoittama) ja ERI-rahastoista rahoitettavien yhteisölähtöisten kehitysaloitteiden (CLD) välillä.

Toukokuussa 2017 annetussa parlamentin päätöslauselmassa ”Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus” (P8_TA(2018)0224), joka koskee komission tiedonantoa samasta aiheesta (COM(2017)0713), esiin tuodut keskeiset kysymykset koskevat yksinkertaista ja avointa hallintojärjestelmää, asianmukaisesti toimivaa tuloskeskeistä toimitusmallia ja erilaisten maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden sisällyttämistä yhtenäiseen ja yksinkertaistettuun rakenteeseen.

Esittelijä pitää myönteisenä YMP:n uudistusta koskevan uuden ehdotuksen merkittävää muutosta, jossa painopiste on siirretty noudattamisesta tuloksellisuuteen ja samalla vaihdettu useita vastuualueita komissiolta jäsenvaltioille, myös rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevassa asetuksessa säädetyn hallinnoinnin ja valvonnan osalta.

Parlamentin mietintöluonnoksen tärkeimmillä seikoilla pyritään näin ollen laatimaan lainsäädäntökehys, jonka avulla voidaan parantaa YMP:n hallinnoinnin ja valvonnan yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista seuraavin keinoin:

Hallintojärjestelmä: Sekä yksinkertaisen että kattavan rakenteen kaksitahoinen tavoite saavutetaan siten, että järjestetään lähes täydellisesti uudelleen komission ehdottama järjestelmä, erityisesti selventämällä instituutioiden – joita on yhä enemmän – rakennetta ja toimivaltuuksia (koordinointielin, seurantakomitea) ja määrittelemällä niiden lisätehtävät (todentamisviranomainen), jotta voidaan varmistaa tehokkuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus.

Raportointivelvollisuudet: Järjestelmä muutetaan puhtaasti tuotosperusteisesta (taloudellisuus) raportointijärjestelmästä tuotos/tulosperusteiseksi (tuloksellisuus) järjestelmäksi, johon kuuluu komission valvonnan vähentäminen ja jäsenvaltioiden raportoinnin lisääminen. Jotta voitaisiin rajoittaa väistämättä lisääntyviä hallinnollisia rasitteita (vuotuinen tulosten tarkastelu) samalla kun varmistetaan uuden tulosperusteisen järjestelmän asianmukaisuus ja laatu (tulosindikaattorit), ehdotetaan raportointikauden mukauttamista.

Kriisivaraus: Asianmukaisesti rahoitetun, riippumattoman ja hyvin kohdennettavan kriisimekanismin ratkaisevan tärkeä asema palautetaan rajoittamalla sen soveltamisala vain kriiseihin (ei markkinainterventioita). Samalla on mahdollista laajentaa rahoituspohjaa sekä YMP:n kehyksessä että sen ulkopuolella ja säilyttää ehdotettu siirtoperiaate.

Seuraamukset ja tarkastukset: Seuraamusten ulkopuolelle jättämisen raja asetetaan 1 250 euroon tuensaajaa kohden ja enintään 10 hehtaariin tukikelpoista maata, mikä on merkittävä askel kohti yksinkertaistamista pienviljelijöiden kannalta. Samalla vahvistetaan riskiperusteisten paikan päällä tehtävien tarkastusten tarvetta jäsenvaltioissa. Komission satelliittitietoja on saatavana paremmin, mikä auttaa parantamaan tarkastusten laatua. Otetaan uudelleen käyttöön jonkinasteinen yhdenmukaistaminen, yhteinen järjestelmä, joka perustuu asteittain nousevaan sakkoon, kun kyseessä on toistuva noudattamatta jättäminen.

Maatilojen neuvontapalvelu: Tämä on olennainen osa YMP:n täytäntöönpanojärjestelmää, ja sen vuoksi se olisi säilytettävä horisontaaliasetuksessa ja yksityiskohtaisemmilla säännöillä, joilla varmistetaan, että tuensaajilla kaikissa jäsenvaltioissa on mahdollisuus saada tukea, mikä on edellytys nykyaikaiselle maatalouspolitiikalle kaikkialla EU:ssa.

Demokraattinen valvonta: Ehdotukset sisältävät valtavan määrän valtuutuksia, joista päätetään myöhemmin ja joita on tarkistettava ja muokattava toimielinten välisen tasapainon säilyttämiseksi.

Kun lainsäädäntövallan käyttäjät ovat hyväksyneet lainsäädäntöehdotusten voimaantulon, on hyödyllistä muistuttaa, että YMP:n viimeisimmän ohjelmakauden osalta tämä edellytti kahden vuoden siirtymäkauden toimenpiteitä. Tämä ei kuitenkaan sattunut samaan aikaan parlamentin ja komission toimikauden päättymisen eikä uusien tehtävien ja rakenteiden kanssa. Siksi tarvitaan kattava säädös, jolla säännellään tarvittavia siirtymäsäännöksiä ja erityisesti uutta tulosperusteista lähestymistapaa, jotta jäsenvaltioille jää riittävästi aikaa uusien järjestelmien perustamiseen.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.2.2019)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Valmistelija: Maria Heubuch

LYHYET PERUSTELUT

Kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskeva unionin velvoite on kodifioitu Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa: unioni on sitoutunut ottamaan kehitystavoitteet huomioon kaikissa kehitysmaihin mahdollisesti vaikuttavissa politiikoissa ja välttämään näiden politiikkojen välisiä ristiriitaisuuksia. Elintarviketurva ja kestävä maatalous ovat unionin kehitysyhteistyön painopistealoja. Asiaa koskevassa unionin poliittisessa kehyksessä(1) (2010) korostetaan kehityspolitiikan johdonmukaisuuden merkitystä maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta ja nostetaan erityisesti esiin unionin yhteinen maatalouspolitiikka (YMP).

Vaikka YMP:n epäjohdonmukaisuus kehitystavoitteiden kanssa on vähentynyt, koska vientituet on vähitellen poistettu, siihen liittyy edelleen ongelmia. YMP-tuet ja markkinatukitoimenpiteet voivat vaikuttaa kehitykseen kielteisesti, jos ne lisäävät tiettyjen tuotteiden vientiä kehitysmaihin tai tuontia kehitysmaista. Myös runsaasti luonnonvaroja kuluttavan maataloustuotannon kielteiset ilmastovaikutukset voivat vaikuttaa kehitykseen kielteisesti.

Ns. horisontaaliasetuksella, johon esitämme tarkistuksia, pyritään mukauttamaan YMP:n eri toimenpiteiden rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevia sääntöjä. Nämä tukitoimet rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maatalousrahasto), joihin viitataan usein YMP:n kahtena pilarina. Vuoden 2021 jälkeen YMP:llä on uusi täytäntöönpanomalli, joka antaa jäsenvaltioille enemmän vastuuta kansallisten painopisteiden määrittelyssä. Tämän uuden mallin yhteydessä toimien painopiste siirretään noudattamisesta tuloksellisuuteen ja tärkeä osa YMP:tä on ehdollisuus.

Valmistelija pitää myönteisenä siirtymistä uuteen tuloshakuiseen YMP:hen, sillä siitä voi olla hyötyä kehitysyhteistyö-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkojen johdonmukaistamisessa, vaikka – kun otetaan huomioon, että jäsenvaltiot asettavat tavoitteensa itse kansallisissa suunnitelmissa – on huomattava vaara, että kunnianhimo vähenee ja toimitaan alhaisimmalla sääntelytasolla. Analysoitaessa tätä lainsäädäntöehdotusta kehityspolitiikan johdonmukaisuuden näkökulmasta selviää, että tämä ei näy riittävästi huomioon rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskevissa säännöissä.

Valmistelija ehdottaakin asetuksen muuttamista siten, että kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen sitoudutaan voimakkaammin ja varmistetaan sidosryhmien riittävä kuuleminen YMP:n suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin eri vaiheissa muun muassa varmistamalla

–  sekä unionin että jäsenvaltioiden voimakkaampi sitoutuminen SEUT-sopimuksen kehityspolitiikan johdonmukaisuutta, Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja Pariisin sopimusta koskevien velvoitteiden noudattamiseen ja näiden velvoitteiden selkeyttäminen

–  kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevien indikaattorien, kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastotavoitteiden sekä YMP:n maailmanlaajuisen jalanjäljen järjestelmällinen seuranta; olemassa olevien seurantamekanismien ulottaminen koskemaan myös maatalousmarkkinoita, jotta voidaan seurata arkojen tuotteiden ulkoisia kauppavirtoja kehittyviin kumppanimaihin ja kehittyvistä kumppanimaista

  sidosryhmien, myös kehitysyhteistyökumppaneiden ja -asiantuntijoiden, laajamittainen kuuleminen ennen jäsenvaltioiden YMP:tä koskevien strategiasuunnitelmien määrittelyä.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja 208 artiklan,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, kasvua ja investointeja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos laboratorioista pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän maataloustuotannon osalta olevia huolenaiheita.

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä maaseutualueiden työllisyyttä, kasvua ja investointeja, edistämällä sosiaalista osallisuutta, pienentämällä alueiden välisiä kehityseroja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos laboratorioista pelloille ja markkinoille. Tiedonannossa painotetaan myös YMP:n maailmanlaajuista ulottuvuutta ja todetaan, että unioni on sitoutunut vahvistamaan kestävää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. YMP:tä olisi uudistettava myös siten, että siinä otetaan huomioon kestävää maataloustuotantoa koskevat kansalaisten huolenaiheet ja sen vaikutukset kolmansiin maihin, erityisesti kehitysmaihin, ja varmistetaan, että ihmiset saavat ravitsevaa, turvallista ja terveellistä ravintoa, sekä edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa luonnon monimuotoisuuden suojelemisen ja elinympäristöjen ja maisemien säilyttämisen turvaamiseksi noudattaen unionin kansainvälisiä velvoitteita ja sitoumuksia, mukaan lukien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja Pariisin ilmastosopimus.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  YMP:n nykyistä vaatimusten noudattamiseen perustuvaa mallia olisi mukautettava siten, että varmistetaan aiempaa suurempi keskittyminen tuloksiin ja suorituskykyyn. Unionin olisi siis vahvistettava politiikan perustavoitteet, tukitoimien tyypit ja unionin perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. Uuden täytäntöönpanomallin mukaan jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu YMP-tukitoimien räätälöimisestä unionin perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella tuensaajiin sovellettava vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

(3)  YMP:n nykyistä vaatimusten noudattamiseen perustuvaa mallia olisi mukautettava siten, että varmistetaan aiempaa suurempi keskittyminen kestävään maatalouteen. Unionin olisi siis vahvistettava politiikan perustavoitteet, tukitoimien tyypit ja unionin perusvaatimukset, myös kehityspolitiikan johdonmukaisuuden suhteen, kun taas jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa toissijaisuusperiaatteen laajempi soveltaminen, jotta paikalliset olosuhteet ja tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. Uuden täytäntöönpanomallin mukaan jäsenvaltioiden olisi siis kannettava vastuu YMP-tukitoimien räätälöimisestä omien erityistarpeidensa ja unionin perusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan maksimoida niiden vaikutus unionin YMP-tavoitteisiin ja perustaa ja suunnitella tuensaajiin sovellettava vaatimustenmukaisuus- ja valvontakehys.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(8 a)  YMP:n täytäntöönpanon olisi oltava johdonmukaista perussopimuksen 208 artiklassa tarkoitettujen kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa, mukaan lukien muun muassa kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Tämän politiikkajohdonmukaisuuden mukaisesti tämän asetuksen nojalla toteutettavat toimenpiteet eivät saisi vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia ja pitkän aikavälin elintarviketurvaa eivätkä ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevien Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten unionin velvoitteiden täyttämistä.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa unionin toimissa. Kehitysmaiden maatalouden kehittämisen ja maailmanlaajuisen elintarviketurvan vahvistamisen edistäminen kuuluvat unionin kehitysyhteistyön tärkeimpiin tavoitteisiin. YMP:llä on ulkoisia vaikutuksia, jotka tuntuvat erityisesti maatalouskaupassa. Kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen mukaisesti kehitysmaiden paikallisille maataloustuotemarkkinoille ja paikallisille tuottajille mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia on seurattava ja mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltioiden hyväksymien maksajavirastojen osallistaminen on uuden täytäntöönpanomallin yhteydessä olennainen edellytys, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että asianomaisissa YMP:n strategiasuunnitelmissa vahvistetut tavoitteet saavutetaan unionin talousarviosta rahoitetuilla tukitoimilla. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä selvästi, että unionin talousarviosta voidaan korvata ainoastaan hyväksyttyjen maksajavirastojen toteuttamat menot. Lisäksi unionin rahoittamilla YMP:n strategiasuunnitelma ‑asetuksessa tarkoitettujen tukitoimien menoilla olisi oltava vastaava tuotosnäkökohta, ja niissä olisi noudatettava unionin perusvaatimuksia ja valvontajärjestelmiä.

(11)  Jäsenvaltioiden hyväksymien maksajavirastojen osallistaminen on uuden täytäntöönpanomallin yhteydessä olennainen edellytys, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että asianomaisissa YMP:n strategiasuunnitelmissa vahvistetut tavoitteet saavutetaan unionin talousarviosta rahoitetuilla tukitoimilla. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä selvästi, että unionin talousarviosta voidaan korvata ainoastaan hyväksyttyjen maksajavirastojen toteuttamat menot. Lisäksi unionin rahoittamilla YMP:n strategiasuunnitelma ‑asetuksessa tarkoitettujen tukitoimien menoilla olisi oltava vastaava tuotosnäkökohta, ja niissä olisi noudatettava unionin perusvaatimuksia ja valvontajärjestelmiä. Niillä olisi myös pyrittävä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet. Moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti, ja jotta unionin rahoitusvarat käytettäisiin optimaalisesti, olisi kuultava monia sidosryhmiä unionin ja kansallisten rahoitusvarojen suunnittelusta ja jakamisesta. Jäsenvaltioiden olisi järjestettävä tällainen kuuleminen ennen kuin ne määrittelevät YMP:tä koskevat strategiasuunnitelmansa, ja komission olisi järjestettävä kuuleminen ennen kuin se vahvistaa kansalliset strategiat. Kehitysyhteistyökumppanit olisi otettava mukaan käsittelemään kysymyksiä, jotka liittyvät kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen ja vaikutuksiin, joita YMP:stä aiheutuu kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, väestölle.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Jotta komissio pystyisi täyttämään kehityspolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseen liittyvät velvoitteensa YMP:n täytäntöönpanossa asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma ‑asetus] säädetyllä tavalla, olisi turvattava laajemmat seurantavalmiudet, joilla helpotetaan YMP:n ulkoisten vaikutusten seurantaa etenkin kehitysmaissa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Ottaen huomioon YMP:n uuden, tuloksia painottavan täytäntöönpanomallin kaikkiin YMP:n tavoitteisiin liittyviä tuotoksia ja vaikutuksia on mitattava asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 5 ja 6 artiklassa esitetyllä tavalla, jotta voidaan varmistaa, että YMP:n varat käytetään tehokkaasti.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b)  Talousarvion vaikuttavuuden periaatteen mukaisesti julkisia varoja ei saa käyttää YMP:hen, jos se lisää ympäristö-, kansanterveys- tai kehitystuen kustannuksia. Tällaisiin vahingollisiin toimiin ei pitäisi osoittaa YMP:n rahoitusta. Näin ollen todennettaessa YMP:n ja unionin varainkäytön vaikuttavuutta unionin talousarvion taloudellisten etujen suojaamista uhkaaviin vaaroihin olisi sisällytettävä ympäristöön, kansanterveyteen ja kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen kohdistuvat riskit. Samalla varmistetaan YMP:n ja unionin muiden politiikkojen painopisteiden ja tavoitteiden johdonmukaisuus. Minimoimalla muilla aloilla syntyviä lisäkustannuksia olisi varmistettava julkisen rahoituksen tehokkuus.

Perustelu

Ympäristöön, kansanterveyteen, yhteiskunnallisiin rakenteisiin tai kehitykseen liittyvien vaikutusten kustannukset ulkoistetaan muille julkisen varainkäytön, mukaan lukien unionin varojen käyttö, alueille. Jos varainkäyttö on tehotonta, maksamme moninkertaisesti enemmän, esimerkiksi ensin ylituotantoon johtavina maksuina, uudelleen seuranneen kriisin yhteydessä ja lopuksi kehitysapuna. Tai maksamme ensin saastuttavista maatalouskäytännöistä, sitten niiden jättämien jälkien korjaamisesta tai ekosysteemien kunnostamisesta ja lopuksi juomaveden puhdistamisesta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Komissiolla olisi oltava valta keskeyttää maksut myös tuloksellisuuden monivuotisen seurannan osalta. Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi, komissiolla olisi oltava valta pyytää asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet komissiota kuullen laaditun ja selkeät edistymisindikaattorit sisältävän toimintasuunnitelman mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen tai välimaksujen maksaminen täytäntöönpanosäädöksellä.

(30)  Komissiolla olisi oltava valta keskeyttää maksut myös tuloksellisuuden monivuotisen seurannan osalta. Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi, komissiolla olisi oltava valta pyytää täytäntöönpanosäädöksellä asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet komissiota kuullen laaditun ja selkeät edistymisindikaattorit sisältävän toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma olisi laadittava yhteistyössä 94 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden kanssa. Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen tai välimaksujen maksaminen täytäntöönpanosäädöksellä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä unionin ympäristölainsäädännön sekä kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaisten unionin ja jäsenvaltioiden sitoumusten ja perussopimukseen perustuvien velvoitteiden noudattamiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Kuten myös asetuksessa (EU) 1306/2013 säädettiin, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää maksut, jos valvontajärjestelmässä on vakavia puutteita, esimerkiksi unionin perusvaatimuksia ei noudateta tai raportointi ei ole luotettavaa. Maksujen keskeyttämisen ehtoja olisi kuitenkin tarkistettava tämän mekanismin tehostamiseksi. Keskeytysten rahoitusseuraamuksista olisi päätettävä tapauskohtaisesti sääntöjenmukaisuuden tarkastamismenettelyssä.

(31)  Kuten myös asetuksessa (EU) 1306/2013 säädettiin, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää maksut, jos valvontajärjestelmässä on vakavia puutteita, esimerkiksi unionin perusvaatimuksia ei noudateta tai raportointi ei ole luotettavaa. Epäjohdonmukaisuutta YMP:n ja unionin muiden politiikkojen, mukaan lukien kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeusvelvoitteet, täytäntöönpanon välillä olisi pidettävä vakavana puutteena jäsenvaltioiden hallintojärjestelmissä. Maksujen keskeyttämisen ehtoja olisi kuitenkin tarkistettava tämän mekanismin tehostamiseksi. Keskeytysten rahoitusseuraamuksista olisi päätettävä tapauskohtaisesti sääntöjenmukaisuuden tarkastamismenettelyssä.

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta annetun komission tiedonannon COM(2017)0713 final ja neuvoston ja jäsenvaltioiden vuonna 2017 vahvistaman uuden, kehityspolitiikkaa koskevan konsensuksen mukaisesti YMP:n on oltava johdonmukaista unionin kehityspolitiikan kanssa, sen täytäntöönpanon ja unionin laajempien ulkoisten tavoitteiden välisten epäjohdonmukaisuuksien johdosta on määrättävä seuraamuksia, jos nämä epäjohdonmukaisuudet ovat seurausta tahallisista toimista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Komissio on perussopimuksen 317 artiklan mukaisesti vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta päättää täytäntöönpanosäädöksillä, ovatko jäsenvaltioiden toteuttamat menot unionin oikeuden mukaisia. Jäsenvaltioille olisi annettava oikeus perustella maksupäätöksensä ja käyttää sovittelumenettelyä, jos niiden ja komission välillä ei päästä yhteisymmärrykseen. Jotta jäsenvaltioilla olisi aiemmin toteutettujen menojen osalta oikeudelliset ja taloudelliset takeet, komissiolle olisi vahvistettava vanhentumisaika, jonka kuluessa se voi päättää sääntöjen noudattamatta jättämisen taloudellisista seurauksista.

(41)  Komissio on perussopimuksen 317 artiklan mukaisesti vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta päättää täytäntöönpanosäädöksillä, ovatko jäsenvaltioiden toteuttamat menot unionin oikeuden, painopisteiden ja kansainvälisten sopimusten, kuten kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen, mukaisia. Erityistä huomiota näissä tavoitteissa olisi kiinnitettävä kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteeseen sekä perussopimuksen 191 artiklassa vahvistettuihin unionin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteisiin. Maatalouspolitiikka ja sen rahoitus eivät saisi haitata unionin muiden politiikkojen toteutusta. Jäsenvaltioille olisi annettava oikeus perustella maksupäätöksensä ja käyttää sovittelumenettelyä, jos niiden ja komission välillä ei päästä yhteisymmärrykseen. Jotta jäsenvaltioilla olisi aiemmin toteutettujen menojen osalta oikeudelliset ja taloudelliset takeet, komissiolle olisi vahvistettava vanhentumisaika, jonka kuluessa se voi päättää sääntöjen noudattamatta jättämisen taloudellisista seurauksista.

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta annetun komission tiedonannon COM(2017)0713 final ja neuvoston ja jäsenvaltioiden vuonna 2017 vahvistaman uuden, kehityspolitiikkaa koskevan konsensuksen mukaisesti YMP:n on oltava johdonmukaista unionin kehityspolitiikan kanssa, sen täytäntöönpanon ja unionin laajempien ulkoisten tavoitteiden välisten epäjohdonmukaisuuksien johdosta on määrättävä seuraamuksia, jos nämä epäjohdonmukaisuudet ovat seurausta tahallisista toimista.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Komission tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus vahvistetaan, että ympäristönhoidon ja ilmastotoimien tukeminen sekä vaikuttaminen unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat tulevaisuuden YMP:n strateginen suuntaus. Sen vuoksi viljelylohkojen tunnistusjärjestelmästä ja yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä saatavien tietoaineistojen jakamisesta kansallisella ja unionin tasolla on ympäristö- ja ilmastosyistä tullut välttämätöntä. Olisi siis säädettävä yhdennetyn järjestelmän kautta kerättyjen, ympäristön ja ilmaston kannalta merkittävien tietoaineistojen jakamisesta jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin toimielinten ja virastojen välillä. Jotta eri viranomaisten käytettävissä olevien tietoaineistojen käyttöä eurooppalaisten tilastojen tuottamisessa voitaisiin tehostaa, olisi myös säädettävä siitä, että yhdennetystä järjestelmästä saatavat tietoaineistot olisi annettava myös Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien elinten käyttöön tilastotarkoituksessa.

(49)  Komission tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus vahvistetaan, että ympäristönhoidon ja ilmastotoimien tukeminen sekä vaikuttaminen unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat tulevaisuuden YMP:n strateginen suuntaus. Tiedonannossa painotetaan myös YMP:n maailmanlaajuista ulottuvuutta ja todetaan, että unioni on sitoutunut vahvistamaan kestävää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. Sen vuoksi viljelylohkojen tunnistusjärjestelmästä ja yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä saatavien tietoaineistojen jakamisesta kansallisella ja unionin tasolla on tullut välttämätöntä ympäristö- ja ilmastosyistä, kehityspolitiikan johdonmukaisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta sekä johdonmukaisuuden edistämiseksi unionin muiden sisä- ja ulkopolitiikkojen kanssa. Olisi siis säädettävä yhdennetyn järjestelmän kautta kerättyjen, tässä tarkoituksessa merkittävien tietoaineistojen jakamisesta jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin toimielinten ja virastojen välillä. Jotta eri viranomaisten käytettävissä olevien tietoaineistojen käyttöä eurooppalaisten tilastojen tuottamisessa voitaisiin tehostaa, olisi myös säädettävä siitä, että yhdennetystä järjestelmästä saatavat tietoaineistot olisi annettava myös Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvien elinten käyttöön tilastotarkoituksessa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(49 a)  Jäsenvaltioiden YMP:tä koskevien toimien ja välineiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa on myös noudatettava täydentävää strategista linjausta, jolla varmistetaan YMP:hen liittyvän maatalous- ja elintarvikealan kaupan vaikutusten johdonmukaisuus unionin kehityspolitiikan kanssa, erityisesti kun markkinakriisitilanteissa otetaan käyttöön vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki ja maatalousalan varaus.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53)  Kun otetaan huomioon maatalouskaupan kansainvälinen rakenne ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tarve, on tarpeen organisoida yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. On myös tarpeen perustaa unionin tasolla keskitetty asiakirjajärjestelmä, joka koskee kolmansiin maihin sijoittautuneita, maksun saajina tai suorittajina olevia yrityksiä.

(53)  Kun otetaan huomioon maatalouskaupan kansainvälinen rakenne ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan tarve sekä kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevien velvoitteiden noudattaminen, on tarpeen organisoida yhteistyö jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. On myös tarpeen perustaa unionin tasolla keskitetty asiakirjajärjestelmä, joka koskee kolmansiin maihin sijoittautuneita, maksun saajina tai suorittajina olevia yrityksiä. Tällaisen järjestelmän pitäisi auttaa tunnistamaan epäjohdonmukaisuuksia YMP:n täytäntöönpanon ja unionin ulkopolitiikan tavoitteiden välillä. Asiakirjajärjestelmässä olisi korostettava edellä mainittujen yritysten panosta tai vaikutusta kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan kolmansissa maissa. Asiakirjajärjestelmässä olisi myös korostettava YMP:n ja erityisesti sen ulkoisen ulottuvuuden vaikutusta perussopimuksen 208 artiklassa säädettyihin unionin kehitystavoitteisiin.

Perustelu

Komission on kolmansien maiden kanssa tehtävän asianmukaisen ja tehokkaan yhteistyön hengessä lisättävä kumppanimaiden kanssa käymäänsä vuoropuhelua kaikista seikoista, jotka vaikuttavat niiden kehitysprosessiin, joko suoraan osana unionin politiikkaa tai sen ulkopuolella. Unionin kumppanien toimilla pyritään tunnistamaan ja korjaamaan unionin politiikan epäjohdonmukaisuudet. Tätä prosessia helpottaa tietojen kerääminen ja jakaminen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja ilmastotavoitteista mutta myös kansanterveyteen ja eläimiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa, että ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden varmistamiseksi olisi toteutettava valvontaa ja sovellettava tarvittaessa seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden tuensaajien välillä vallitsisivat tasapuoliset toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi otettava käyttöön tietyt yleiset ehdollisuuden valvontaa ja seuraamuksia koskevat säännöt.

(55)  Ehdollisuus on tärkeä osa YMP:tä, jotta voidaan varmistaa, että maksuilla saavutetaan kestävän kehityksen korkea taso esimerkiksi torjunta-aineiden käytössä ja että viljelijöiden toimintaedellytykset jäsenvaltioissa ja niiden välillä ovat tasapuoliset, etenkin kun on kyse sen ympäristö- ja ilmastotavoitteista mutta myös kansanterveyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä tarkoittaa, että ehdollisuusjärjestelmän vaikuttavuuden varmistamiseksi olisi toteutettava valvontaa ja sovellettava tarvittaessa seuraamuksia. Jotta eri jäsenvaltioiden tuensaajien välillä vallitsisivat nämä tasapuoliset toimintaedellytykset, unionin tasolla olisi otettava käyttöön tietyt yleiset ehdollisuutta koskevat säännöt ja sen noudattamatta jättämiseen liittyvät valvonta ja seuraamukset.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(67)  Tässä yhteydessä olisi asianmukaisesti tunnustettava merkitys, joka kansalaisyhteiskunnalla, joukkoviestimet ja kansalaisjärjestöt mukaan lukien, on petostenvastaisen ja muun julkisten varojen väärinkäytön vastaisen viranomaisten hallinnoiman valvontakehyksen vahvistamisessa.

(67)  Tässä yhteydessä olisi asianmukaisesti tunnustettava merkitys, joka kansalaisyhteiskunnalla, joukkoviestimet ja kansalaisjärjestöt mukaan lukien, on petostenvastaisen ja muun julkisten varojen väärinkäytön vastaisen viranomaisten hallinnoiman valvontakehyksen vahvistamisessa. Edellä mainittuja sidosryhmiä olisi lisäksi kannustettava korostamaan asetuksella (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] perustetun kuulemismenettelystä vastaavan komission neuvonantajan roolia ja annettava hänen käsiteltävikseen YMP:n ja unionin nykyisten politiikkojen täytäntöönpanon väliset epäjohdonmukaisuudet ottaen erityisesti huomioon unionin ympäristö- ja kehityspolitiikat.

Perustelu

Unioni sitoutui itse tunnustamaan ja vahvistamaan valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistumista koskevan periaatteen, jotta kolmansien kumppanimaiden kehityspolitiikan tavoitteet sekä vuonna 2005 hyväksytty kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus, joka vahvistettiin vuonna 2017 uudella kehityspolitiikkaa koskevalla konsensuksella, voidaan toteuttaa. Kuulemismenettelystä vastaavan komission neuvonantajan toimi on perustettu strategiasuunnitelma-asetukseen tehdyissä tarkistuksissa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 82 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(82)  Komission täytäntöönpanovallan olisi katettava myös säännöt, joilla pyritään saavuttamaan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevien jäsenvaltioiden velvoitteiden yhdenmukainen soveltaminen sekä tarvittavat säännöt tarkastusten yhdenmukaiseksi soveltamiseksi unionissa.

(82)  Komission täytäntöönpanovallan olisi katettava myös säännöt, joilla pyritään saavuttamaan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevien jäsenvaltioiden velvoitteiden yhdenmukainen soveltaminen, mukaan lukien taloudellisuusperiaatteen soveltaminen kieltämällä lisäkustannuksia unionin talousarvioon aiheuttavat YMP:n maksut, sekä tarvittavat säännöt tarkastusten yhdenmukaiseksi soveltamiseksi unionissa. Komission olisi näin ollen myös laadittava säännöt, joilla varmistetaan, että YMP:n täytäntöönpano jäsenvaltioissa on johdonmukaista unionin muiden politiikkojen kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota perussopimuksen 11 ja 191 artiklassa vahvistettuihin ympäristövaatimuksiin sekä perussopimuksen 208 artiklan mukaisiin kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskeviin velvoitteisiin.

Perustelu

Ympäristöön, kansanterveyteen, yhteiskunnallisiin rakenteisiin tai kehitykseen liittyvien vaikutusten kustannukset ulkoistetaan muille julkisen varainkäytön, mukaan lukien unionin varainkäyttö, alueille. Jos varainkäyttö on tehotonta, maksamme moninkertaisesti enemmän, esimerkiksi ensin ylituotantoon johtavina maksuina, uudelleen seuranneen kriisin yhteydessä ja lopuksi kehitysapuna. Tai maksamme ensin saastuttavista maatalouskäytännöistä, sitten niiden jättämien jälkien korjaamisesta tai ekosysteemien kunnostamisesta ja lopuksi juomaveden puhdistamisesta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yhteisen maatalouspolitiikan analysointiin, hallinnointiin, seurantaan ja toteuttamiseen sekä sitä koskevien tietojen vaihtamiseen tarvittavat toimenpiteet sekä valvontajärjestelmien ja teknisen ja hallinnollisen avun täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet;

a)  yhteisen maatalouspolitiikan ja kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman sekä Pariisin ilmastosopimuksen analysointiin, hallinnointiin, seurantaan ja toteuttamiseen sekä niitä koskevien tietojen vaihtamiseen tarvittavat toimenpiteet sekä valvontajärjestelmien ja teknisen ja hallinnollisen avun täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet;

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa unionin toimissa. Unionin kehitysyhteistyön ja kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta tärkeitä kehitystavoitteita ovat maailmanlaajuisen elintarviketurvan parantaminen ja kehitysmaiden vahvojen maatalousjärjestelmien kehittämisen tukeminen. Maatalousalan sisämarkkinasääntely vaikuttaa suoraan näiden kehitysmaiden järjestelmien terveyteen.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  komission 23 artiklan mukaisesti toteuttamat toimet maatalousresurssien kaukokartoitussovellusten avulla tapahtuvaa seurantaa varten;

c)  komission 23 artiklan mukaisesti toteuttamat toimet, joilla seurataan kaukokartoitussovellusten avulla maatalousresursseja ja jäsenvaltioiden osallistumista kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin maatalouden käytäntöihin;

Perustelu

SEUT-sopimuksen 208 artiklan mukaisesti kehitystavoitteet on otettava huomioon kaikissa unionin toimissa. Unionin kehitysyhteistyön ja kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta tärkeitä kehitystavoitteita ovat maailmanlaajuisen elintarviketurvan parantaminen ja kehitysmaiden vahvojen maatalousjärjestelmien kehittämisen tukeminen. Maatalousalan sisämarkkinasääntely vaikuttaa suoraan näiden järjestelmien terveyteen kehitysmaissa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat selvitykset sekä rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden arviointi, mukaan luettuna arviointimenetelmien parantaminen ja YMP:n käytänteitä koskevien tietojen vaihto, sekä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa tehdyt selvitykset;

f)  yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat selvitykset sekä rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden arviointi, mukaan luettuna arviointimenetelmien parantaminen ja YMP:n käytänteitä koskevien tietojen vaihto, sekä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa tehdyt selvitykset, mukaan lukien asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 94 artiklassa tarkoitetut asiaankuuluvat toimijat, etenkin paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset sidosryhmät, akateemiset asiantuntijat ja kansalaisjärjestöt;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  rahoitusosuus maaseudun kehittämisen tukitoimien yhteydessä toteutettaville tiedon levitykseen, tietämyksen lisäämiseen, yhteistyön edistämiseen ja kokemusten vaihtoon unionin tasolla liittyville toimenpiteille, mukaan luettuna asianomaisten toimijoiden verkostoituminen;

h)  rahoitusosuus maaseudun kehittämisen tukitoimien yhteydessä toteutettaville tiedon levitykseen, tietämyksen lisäämiseen, myös YMP:n maailmanlaajuisten seurausten suhteen, yhteistyön edistämiseen ja kokemusten vaihtoon paikallisella, alueellisella, kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla liittyville toimenpiteille, mukaan luettuna asianomaisten toimijoiden verkostoituminen;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  YMP:n vaikutukset kolmansiin maihin, erityisesti kehitysmaihin.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistää unionin sääntöjen yhdenmukaista soveltamista ja varmistaa se.

d)  edistää unionin sääntöjen sekä unionia velvoittavien asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten sisältämien sääntöjen yhdenmukaista soveltamista ja varmistaa se.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hallinnoida unionin maatalousmarkkinoita globaalissa toimintaympäristössä;

a)  hallinnoida unionin maatalousmarkkinoita tasapuolisesti ja kestävästi globaalissa toimintaympäristössä, myös perustamalla ja laajentamalla markkinoiden valvontamekanismeja alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla ottaen huomioon kehitystavoitteet;

Perustelu

Seurantaa tarvitaan, jotta unionin sisäisiin politiikkoihin kohdistuvat ulkoiset vaikutukset kehitysmaissa voitaisiin ymmärtää ja saavuttaa näin kehityspolitiikan johdonmukaisuus. Vastaavasti, kuten on vahvistettu SEUT-sopimuksen 191 artiklassa, YMP ja sen rahoitus eivät saisi haitata kestävän kehityksen tavoitteiden tai Pariisin sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  turvata maatalousmaan käyttöä ja maankäytön muutosta, peltometsätalous mukaan lukien, sekä viljelmien tilaa koskeva taloudellinen, ympäristöä ja ilmastoa koskeva seuranta arvioiden mahdollistamiseksi erityisesti satotasojen ja maataloustuotannon sekä poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyvien maatalouteen kohdistuvien vaikutusten osalta;

b)  turvata maatalousmaan käyttöä ja maankäytön muutosta, peltometsätalous mukaan lukien, sekä viljelmien tilaa koskeva taloudellinen, ympäristöä ja ilmastoa koskeva seuranta, jotta voidaan arvioida erityisesti satotasoja ja maataloustuotantoa sekä poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyviä maatalouteen kohdistuvia vaikutuksia ja seurata edistystä sellaisten maatalouskäytäntöjen täytäntöönpanossa, jotka auttavat saavuttamaan kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ja Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ilmastotavoitteet;

Perustelu

Seurantaa tarvitaan, jotta unionin sisäisiin politiikkoihin kohdistuvat ulkoiset vaikutukset kehitysmaissa voitaisiin ymmärtää. Vastaavasti, kuten on vahvistettu SEUT-sopimuksen 191 artiklassa, YMP ja sen rahoitus eivät saisi haitata kestävän kehityksen tavoitteiden tai Pariisin sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  lisätä maailmanmarkkinoiden avoimuutta;

d)  lisätä maailmanmarkkinoiden avoimuutta, myös varmistamalla kehityspolitiikan johdonmukaisuus;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 7 artiklan c alakohdan nojalla komissio rahoittaa toimet, jotka koskevat YMP:n täytäntöönpanoon ja seurantaan tarvittavien tietojen keräämistä tai ostamista, satelliittidata, paikkatietodata ja meteorologinen data mukaan luettuina, paikkatietoinfrastruktuurin ja verkkosivuston perustaminen, ilmasto-oloihin liittyvien erityistutkimusten tekeminen, maatalousmaan käytön ja maankäytön muutosten sekä maaperän terveyden seurannassa käytettävä kaukokartoitus sekä maatalousmeteorologisten ja ekonometristen mallien päivittäminen. Tarvittaessa nämä toimet on toteutettava yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen, Yhteisen tutkimuskeskuksen, laboratorioiden ja kansallisten elinten tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Edellä olevan 7 artiklan c alakohdan nojalla komissio rahoittaa toimet, jotka koskevat YMP:n täytäntöönpanoon ja seurantaan sekä sen vaikutuksiin unionissa ja sen ulkopuolella tarvittavien tietojen keräämistä tai ostamista, satelliittidata, paikkatietodata ja meteorologinen data mukaan luettuina, paikkatietoinfrastruktuurin ja verkkosivuston perustaminen, ilmasto-oloihin liittyvien erityistutkimusten tekeminen, maatalousmaan käytön ja maankäytön muutosten sekä maaperän terveyden seurannassa käytettävä kaukokartoitus sekä maatalousmeteorologisten ja ekonometristen tietojen ja mallien päivittäminen. Tarvittaessa nämä toimet on toteutettava yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen, Yhteisen tutkimuskeskuksen, laboratorioiden ja kansallisten elinten tai kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tähän kuuluu pääsy ja osallistuminen kansainvälisiin aloitteisiin ja tietolähteisiin, kuten YK:n ilmastonmuutossopimukseen sekä ilmasto- ja ympäristötietoihin tai dataan ja/tai tietoon, joka edistää maailmanmarkkinoiden avoimuutta tai kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen seurantaa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

23 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Kehityspolitiikan johdonmukaisuuden seuranta

 

1.  Perussopimuksen 208 artiklan mukaisesti YMP:n vaikutusta kehitysmaiden elintarvikejärjestelmiin ja pitkän aikavälin elintarviketurvaan on arvioitava säännöllisesti ja riippumattomasti. Seurannassa on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikkeiden kauppavirtoihin unionin ja kehitysmaiden välillä seuraavilla osa-alueilla:

 

a)    elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja jakelu vähiten kehittyneissä maissa

 

b)    paikalliset pientuottajat ja naisviljelijät

 

c)   kehitysmaiden arkoina pitämät tuotteet

 

d)    tuotteet aloilta, joilla on myönnetty tuotantosidonnaisia YMP:n maksuja ja joilla on sovellettu YMP:n kriisinhallintatoimenpiteitä.

 

2.  Arvioinnissa tarkastellaan unionin markkinoiden seurantakeskusten tietoja ja tapaustutkimuksia kestävän kehityksen tavoitteista raportoiden sekä kumppanimaiden ja muiden asianomaisten sidosryhmien, kuten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, toimittamia todisteita. Tätä varten unionin markkinoiden seurantakeskusten alakohtaista ja maantieteellistä soveltamisalaa laajennetaan siten, että se kattaa myös kumppanimaiden arkoina pitämät tuotteet ja vähiten kehittyneet maat. Komissio antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tätä asetusta täydennetään määrittelemällä arvioinnin soveltamisala ja arviointimenetelmä.

 

3.  Jos seurantatiedoista ilmenee kehitysmaan elintarviketuotantoon ja jalostukseen tai elintarviketurvaan liittyvien haittavaikutusten riski, komissio antaa ennakkovaroituksen käynnistääkseen unionin, haittavaikutuksista kärsineiden viljelijäyhteisöjen ja kumppanimaiden hallitusten välisen kuulemisen toteutettavista toimenpiteistä. Haittavaikutuksista kärsineiden osapuolten on voitava käyttää sosiaalista suojalauseketta.

 

4.  Jos ennakkovaroitusta ei ole annettu ja haittavaikutuksia ilmenee, niistä kärsinyt osapuoli voi esittää valituksen. Valitukset osoitetaan kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta vastaavalle Euroopan parlamentin pysyvälle esittelijälle, ja niiden käsittelystä huolehtivat kuulemismenettelystä vastaavat komission neuvonantajat. Haittavaikutuksista kärsineet ryhmät ja muut asianomaiset osapuolet voivat esittää asiaa koskevia todisteita.

 

5.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen arvioinnin tuloksista, saaduista todisteista ja niiden perusteella toteutettavista unionin toimista.

Perustelu

Menettelyn tarkoituksena on perustaa väline, jolla voidaan seurata kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja samanaikaisesti toimittaa komissiolle signaaleja markkinoista ja yhteisöistä, joihin vaikutus mahdollisesti kohdistuu. Tällä täydennetään jo olemassa olevien markkinoiden seurantakeskusten roolia. Euroopan komissiossa toimii jo kuulemismenettelystä vastaavia neuvonantajia, ja toimi voidaan perustaa myös kaupallisia ja maatalousalan tehtäviä hoitaviin unionin edustustoihin.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  säännöt, jotka koskevat 7 artiklan b ja c alakohdan mukaista rahoitusta;

a)  säännöt, jotka koskevat 7 artiklan b, c ja k alakohdan mukaista rahoitusta;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  niistä ei aiheudu sosiaalista tai ympäristöhaittaa ja ne ovat johdonmukaisia unionin politiikkatavoitteiden ja asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten sitoumusten ja velvoitteiden kanssa,

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi tai ei vastaa unionin kansainvälisiä sopimuksia tai siinä ei noudateta kehityspolitiikan johdonmukaisuutta, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla rahoitettavan tiedotustoiminnan tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen maatalouspolitiikan selittämisessä, täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan sisällöstä ja tavoitteista, palauttaa tiedotuskampanjoilla kuluttajien luottamus kriisien jälkeen, antaa tietoa viljelijöille ja muille maaseutualueiden toimijoille sekä tukea eurooppalaista maatalouden mallia ja auttaa kansalaisia ymmärtämään sitä.

Edellä 7 artiklan e alakohdan nojalla rahoitettavan tiedotustoiminnan tarkoituksena on erityisesti auttaa yhteisen maatalouspolitiikan selittämisessä, täytäntöönpanossa ja kehittämisessä ja lisätä yleistä tietoisuutta kyseisen politiikan sisällöstä ja sen tavoitteista, mukaan lukien ilmastonmuutoksen hillintä, ympäristönsuojelu, eläinten hyvinvointi ja maaseudun sosiaalisten rakenteiden säilyttäminen, sekä maailmanlaajuisesta ulottuvuudesta kantaen samalla vastuun YMP:n vaikutuksesta etenkin kehitysmaihin sekä järjestää kansalaisille kriisien jälkeen puolueettomia tiedotuskampanjoita, antaa tietoa viljelijöille ja muille maaseutualueiden toimijoille sekä tukea unionin maatalouden kestävää mallia ja auttaa kansalaisia ymmärtämään sitä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttöön ottamaan järjestelmään on sisällyttävä järjestelmällisiä tarkastuksia, jotka on kohdennettava myös sellaisiin aloihin, joilla virheiden riski on suurin.

Jäsenvaltioiden 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttöön ottamaan järjestelmään on sisällyttävä järjestelmällisiä tarkastuksia, jotka on kohdennettava myös sellaisiin aloihin, joilla virheiden riski on suurin ja joilla kyseisten riskien luonne aiheuttaa eniten vahinkoa ympäristölle, ilmastolle, kansanterveydelle tai eläinten terveydelle.

Perustelu

Tällä päivitetään riski-käsite uuteen täytäntöönpanomalliin. Tähän saakka noudatettua ”riski rahastoille”-periaatetta olisi sovellettava EU:n ja jäsenvaltioiden julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön. Taloudellisuusperiaatteen mukaisesti tämä tarkoittaa, että YMP:llä ei pitäisi mahdollistaa sellaisten julkisten varojen käyttöä, joista aiheutuu lisäkustannuksia, koska tällaiset ulkoistetut kustannukset on myöhemmin rahoitettava julkisista varoista.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarkastuksia ei saa suorittaa EIP:n tasolla eikä sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten tasolla, joissa jäsenvaltio on osakkaana.

Jäsenvaltiot eivät saa suorittaa tarkastuksia EIP:n tasolla eikä sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten tasolla, joissa jäsenvaltio on osakkaana. Nämä järjestelmälliset vaatimustenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden tarkastukset on tehtävä unionin tasolla tai muulla asianmukaisella tasolla.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhdennetyn järjestelmän kautta kerätyt tiedot, jotka ovat merkityksellisiä komission analysoidessa, seuratessa ja arvioidessa YMP:n, YMP:n strategiasuunnitelmien ja tukitoimien vaikutuksia kehitystavoitteisiin ja kehitysmaihin, jaetaan maksutta komissiolle ja tarvittaessa jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmien laatimisesta vastaaville kansallisille elimille ja YMP:n strategiasuunnitelmista vastaaville kansallisille hallintoviranomaisille.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

76 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

76 a artikla

 

Vastuullisten investointien ja hyvien käytäntöjen todistaminen

 

Jos yritykset haluavat, että asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 7 artiklan mukaisessa arvioinnissa otetaan huomioon niiden sellaiset investoinnit ja hyvät käytännöt, joilla voidaan tasoittaa kielteisiä vaikutuksia, niiden on toimitettava komissiolle tarvittavat todisteet.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, joiden osalta kyseessä oleva määrä on maksettu tai olisi pitänyt maksaa tai on otettu tai olisi pitänyt ottaa vastaan kyseisessä jäsenvaltiossa.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kolmansiin maihin sijoittautuneista yrityksistä, joiden osalta kyseessä oleva määrä on maksettu tai olisi pitänyt maksaa tai on otettu tai olisi pitänyt ottaa vastaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Komissio pyytää tarvittaessa kolmansien maiden, myös kehitysmaiden, asiantuntijoita arvioimaan YMP:n täytäntöönpanon ulkoisia vaikutuksia jäsenvaltiotasolla.

Perustelu

Komission olisi kolmansien maiden kanssa tehtävän asianmukaisen ja tehokkaan yhteistyön hengessä lisättävä kumppanimaiden kanssa käymäänsä vuoropuhelua kaikista seikoista, jotka vaikuttavat niiden kehitysprosessiin. Unionin kumppanien toimilla pyritään tunnistamaan ja korjaamaan unionin politiikan epäjohdonmukaisuudet etenkin sisäisten toimien ulkoisten näkökohtien välillä ja ulkoisissa toimissa itsessään.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  vastuullisia investointeja ja hyviä käytäntöjä koskevien, 76 a artiklassa tarkoitettujen todisteiden hankinta;

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Maria Heubuch

11.7.2018

Valiokuntakäsittely

19.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

LOPULLINEN ÄÄNESTYSNIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: EU:n poliittinen toimintakehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista. COM(2010) 127 final, Bryssel, Euroopan komissio, 31. maaliskuuta 2010.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.11.2018)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Valmistelija: Zbigniew Kuźmiuk

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksessa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) horisontaaliasetukseksi (COM(2018)0393) esitetään, että YMP rahoitetaan jatkossakin kahdesta erillisestä rahastosta eli maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta. Ensimmäiseen pilariin kuuluvat yleisesti sovellettavat vuotuiset toimenpiteet, joita täydennetään toiseen pilariin kuuluvilla monivuotisilla ohjelmilla.

Komission ehdotuksissa vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi YMP:lle on osoitettu 324,3 miljardia euroa kiinteinä hintoina. YMP:n kahden pilarin rakenteen odotetaan säilyvän. Komissio on esittänyt suoriin tukiin ja markkinainterventioihin kiintein hinnoin 254,2 miljardia euroa ja maaseudun kehittämiseen kiintein hinnoin 70 miljardia euroa.

Valmistelija ei kannata unionin YMP:lle myöntämän rahoituksen leikkaamista.

YMP:n menojen merkittävä leikkaaminen (31,896 miljardia euroa kiinteinä hintoina (2018) ensimmäisessä pilarissa eli 11 prosentin leikkaus ja 26,675 miljardia euroa kiinteinä hintoina (2018) toisessa pilarissa eli 28 prosentin leikkaus) voi vaikuttaa kielteisesti maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen. Näillä leikkauksilla olisi kielteisiä seurauksia myös maaseutualueiden ulkopuolella. Toisen pilarin rahoituksen radikaalit leikkaukset voivat erityisesti pysäyttää kehityksen, jolla tasoitetaan eri jäsenvaltioiden maatalousalueiden välistä eriarvoisuutta. Lisäksi ne saattavat vaikuttaa kohtuuttomalla tavalla köyhimpiin maihin, jotka tarvitsevat talouden lähentymistä kaikkein kipeimmin. YMP:n toisen pilarin alaisten menojen kansallisen yhteisrahoitusosuuden kasvattamisella voisi olla vastaava vaikutus.

Valmistelijan mielestä YMP:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden lisäämisen olisi kuljettava käsi kädessä tarkoitukseen varattujen määrärahojen kasvattamisen kanssa. Liian kunnianhimoisten ja monimutkaisten vaatimusten asettaminen viljelijöille vaikuttaa kielteisesti YMP:n tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseen.

Valmistelija korostaa, että EU:n sisämarkkinoilla on varmistettava unionin viljelijöiden tasapuoliset toimintaedellytykset. EU:n sisämarkkinoilla toimivien viljelijöiden on täytettävä samat, yhä tiukemmat tuotantovaatimukset. Näin ollen valmistelija kannattaa suorien tukien määrän täysimääräistä tasaamista jäsenvaltioiden kesken ja vaatii, että suorien tukien tasaamisprosessi saadaan päätökseen vuosien 2021–2027 rahoitusnäkymissä. YMP:n uusissa tavoitteissa komission ehdottaman suorien tukien tasaamisasteen seurauksena sisämarkkinoilla toimivien maataloustuottajien tukiin jää suuria, perusteettomia ja epäjohdonmukaisia eroja.

Valmistelija katsoo, että maataloustukirahastoon perustettavaa uutta maatalousalan kriisivarausta varten olisi luotava oma erillinen budjettikohta ja että tätä tarkoitusta varten varattujen maataloustukirahaston menojen olisi noudatettava rahastolle kuluvaksi vuodeksi asetettua kauden 2021–2027 enimmäismäärää ilman, että leikataan suoraan tukeen varattuja menoja.

Valmistelija kannattaa sitä, että palautetaan poikkeus, jonka mukaan rahoituskurimekanismia ei sovelleta tuensaajiin, jotka saavat enintään 2 000 euroa suoraa tukea. Komission ehdotuksella laajentaa rahoituskuri koskemaan kaikkia maatalousalan tuensaajia ei edistetä tavoitetta jakaa suorat tuet entistä tasapuolisemmin erikokoisten tilojen kesken.

Valmistelijan mielestä komission ehdotus korvata maaseudun kehittämisen tukitoimien yhteydessä käyttämättömien maksusitoumusmäärärahojen vapauttamista koskeva nykyinen sitova N + 3 -sääntö N + 2 -säännöllä kaventaisi YMP:n strategiasuunnitelmien täytäntöönpanoa ja uhkaisi viedä varoja jäsenvaltioilta.

Valmistelija ehdottaa, että jäsenvaltioille tukitoimien täytäntöönpanoa varten maaseuturahastosta maksettavien ennakkojen määrää korotetaan 5 prosenttiin YMP:n strategiasuunnitelman ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna eli vuonna 2021.

YMP:n uuden täytäntöönpanomallin osalta asetusehdotuksessa laajennettiin luetteloa tapauksista, joiden yhteydessä komissio voi keskeyttää maksut. Jäsenvaltiot pyrkivät kuitenkin jo nyt YMP:stä rahoitettavia ohjelmia hallinnoidessaan siihen, että sopimusten tekeminen ja näiden varojen käyttäminen on tehokasta.

Valmistelija katsoo, että vuosittaisten välitavoitteiden määrittäminen ei edistä YMP:n tuen parempaa kohdentamista, vaan synnyttää huomattavan hallinnollisen rasitteen ja lisää jäsenvaltioille ja viljelijöille aiheutuvia taloudellisia riskejä.

Valmistelija ehdottaa yksinkertaistamisen vuoksi, että poistetaan 15 artiklan sisältämä määrärahojen palauttamista koskeva sääntö, sillä valmistelija katsoo, että asiasta olisi säädettävä täytäntöönpanosäädöksessä eikä perussäädöksen sisältämässä säännössä.

Valmistelija ehdottaa lisäksi 35 artiklan poistamista, sillä suoritusvarauksen käyttämisen ehtona olisi oltava tulosten aikaansaaminen, mutta edunsaajan menojen tukikelpoisuutta ei saisi kytkeä ”vastaavaan ilmoitettuun tuotokseen”. Ehdotettu lähestymistapa tuo mukanaan huomattavia rajoituksia ja synnyttää vaikeuksia ohjelmointivaiheessa ja täytäntöönpanovälineissä.

Valmistelija katsoo, että 37, 38 ja 39 artikla olisi poistettava, sillä kyseiset artiklat sisältävät jäsenvaltioille aiheutuvia taloudellisia seurauksia komission yksipuolisesti tekemien maksujen keskeyttämistä koskevien päätösten vuoksi. Komissio ei perustellut käsiteltävänä olevaa ehdotusta esittäessään, miten monivuotisen strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa koskeva järjestely varmistaisi tavoitteiden paremman toteutumisen kuin N + 3 -sääntöä soveltamalla.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Parlamentti piti 30 päivänä toukokuuta 2018 monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista antamassaan päätöslauselmassa (2018/2714(RSP)) valitettavana, että monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 2 päivänä toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen seurauksena yhteisen maatalouspolitiikan määrärahat vähenivät 15 prosentilla, ja vastusti erityisesti radikaaleja leikkauksia, jotka vaikuttavat haitallisesti tämän politiikan ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin. Se myös kyseenalaisti tässä yhteydessä ehdotuksen vähentää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston määrärahoja yli 25 prosentilla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Kun otetaan huomioon suorien tukien ja kaikkien muiden ensimmäisen pilarin maksujen sekä toisen pilarin määrärahojen merkitys viljelijöille ja se, että toisella pilarilla tuetaan merkittävästi maaseutualueiden investointeja ja työllisyyttä ja että YMP:llä on keskeisen tärkeä asema, YMP:n toiseen pilariin kaavaillut ankarat leikkaukset eivät ole hyväksyttäviä. Näin ollen on olennaisen tärkeää säilyttää yhteiseen maatalouspolitiikkaan kaudeksi 2021–2027 osoitettu kokonaisrahoitus 27 jäsenvaltion unionissa vähintään kauden 2014–2020 talousarvion tasolla ja ottaa maatalouden kriisivaraukseen alkuperäinen määrä: 383,255 miljardia euroa vuoden 2018 hintoina (431,946 miljardia euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  Maatalous ei saa kärsiä taloudellisesti poliittisista päätöksistä, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota EU:sta tai päätöksestä rahoittaa uusia EU:n toimintapolitiikkoja.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa tai merkittävissä kriiseissä, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa tuensaajien ja kansallisten hallintojen osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla käytettäisiin vuonna 2020 perustetun maatalousalan kriisivarauksen mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2020 osalta tarvitaan lisäksi toinen poikkeus, sillä vuoden 2020 lopussa käytettävissä olevat kriisivarauksen käyttämättömät varat olisi siirrettävä kokonaisuudessaan uuden maatalousalan kriisivarauksen vastaavaan budjettikohtaan vuodelle 2021, ilman että ne palautettaisiin budjettikohtiin, jotka kattavat YMP:n strategiasuunnitelman mukaiset suorien tukien tukitoimet.

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan. Olisi säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa tai merkittävissä kriiseissä, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen.

Perustelu

Nykyinen poikkeus, jonka mukaan rahoituskurimekanismia ei sovelleta tuensaajiin, jotka saavat enintään 2 000 euroa suorana tukena, olisi pidettävä voimassa. Komission ehdotuksella laajentaa rahoituskuri koskemaan kaikkia maatalousalan tuensaajia ei edistetä tavoitetta jakaa suorat tuet entistä tasapuolisemmin erikokoisten tilojen kesken. Uutta maatalousvarausta varten olisi luotava oma erillinen budjettikohta, joka rahoitetaan ilman, että leikataan suoraan tukeen varattuja menoja.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Suorien tukien määrän tasaaminen jäsenvaltioiden kesken on välttämätöntä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi EU:n sisämarkkinoilla. On saatava kiireesti aikaan suorien tukien oikeudenmukainen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Maaseuturahaston varainhoidon osalta olisi säädettävä talousarviositoumuksista, maksumääräajoista, sitoumuksen vapauttamisesta ja keskeyttämisistä. Maaseudun kehittämisen tukitoimiin myönnetään unionin talousarviosta rahoitusta vuotuisina erinä tehtyjen sitoumusten perusteella. Unionin rahastojen olisi oltava jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun YMP:n strategiasuunnitelmat on hyväksytty. Sen vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla varmistetaan varojen säännöllinen saatavuus, jotta maksut tukitoimien tuensaajille suoritetaan oikeaan aikaan.

(22)  Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen asianomaisten artiklojen mukaan vahvistetun maaseuturahaston varainhoidon osalta olisi säädettävä talousarviositoumuksista, maksumääräajoista, sitoumuksen vapauttamisesta ja keskeyttämisistä. Maaseudun kehittämisen tukitoimiin myönnetään unionin talousarviosta rahoitusta vuotuisina erinä tehtyjen sitoumusten perusteella. Unionin rahastojen olisi oltava jäsenvaltioiden käytettävissä heti, kun YMP:n strategiasuunnitelmat on hyväksytty. Sen vuoksi tarvitaan sopivalla tavalla rajattu ennakkorahoitusjärjestelmä, jolla varmistetaan varojen säännöllinen saatavuus, jotta maksut tukitoimien tuensaajille suoritetaan oikeaan aikaan.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus;

a)  tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava luonnonmullistus;

Perustelu

Luonnonmullistusten piirteitä omaavien säähän liittyvien ilmiöiden määrittely perustuu kansalliseen lainsäädäntöön. Luonnonmullistusten luokittelu johtaa tarpeettomiin tulkintavaikeuksiin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi poikkeuksellisesti jatkaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 15 päiväksi helmikuuta asetettua määräaikaa 1 päivään maaliskuuta asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, siten kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 7 kohdassa säädetään.

Komissio voi jatkaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 15 päiväksi helmikuuta asetettua määräaikaa 1 päivään toukokuuta asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, siten kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 7 kohdassa säädetään.

Perustelu

Ehdotettu neljän kuukauden määräaika tuloksellisuuskertomuksen laatimiselle, varmentamiselle ja komiteamenettelylle voi olla haasteellinen ja se on lyhyempi kuin nykyinen II pilarin mukaiselle raportoinnille asetettu määräaika. Tietojen keräämiseen olisi annettava riittävästi aikaa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, vuoden 2020 lopussa käytettävissä oleva kriisivarauksen käyttämättä jäänyt määrä siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2021, eikä sitä palauteta sellaisiin budjettikohtiin, jotka koskevat 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia, ja se varataan maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen.

Poistetaan.

Perustelu

Olisi luovuttava komission ehdotuksesta, jonka mukaan vuonna 2020 kriisivarauksen käyttämättä jäänyttä määrää ei palautettaisi vuonna 2021 maataloustuottajille suurempien suorien tukien muodossa. Uutta maatalousalan kriisivarausta varten olisi luotava oma erillinen budjettikohta (ja tarkoitusta varten varattujen menojen olisi noudatettava vuodelle 2021 asetettua enimmäismäärää) ilman, että leikataan suoraan tukeen varattuja menoja kaudella 2014–2020. Tämä olisi perusteltua kyseisestä varauksesta suoritettavien, markkinamekanismien tukemiseen osana seuraavaa monivuotista rahoituskehystä tarkoitettujen maksujen luonteen vuoksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Mukautusastetta sovelletaan ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään viljelijöille vastaavana kalenterivuonna.

Perustelu

Nykyinen poikkeus, jonka mukaan rahoituskurimekanismia ei sovelleta tuensaajiin, jotka saavat enintään 2 000 euroa suorana tukena, olisi pidettävä voimassa. Komission ehdotuksella laajentaa rahoituskuri koskemaan kaikkia maatalousalan tuensaajia ei edistetä tavoitetta jakaa suorat tuet entistä tasapuolisemmin erikokoisten tilojen kesken. Tarkistuksen seurauksena olisi uusittava tietojärjestelmiä, mistä aiheutuisi lisäkustannuksia.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maksaa ennen 1 päivää joulukuuta mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 50 prosenttia suorien tukien tukitoimien osalta;

a)  maksaa ennen 1 päivää joulukuuta mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 75 prosenttia suorien tukien tukitoimien osalta;

Perustelu

Yksinkertaistamisen hengessä suorien tukien tukitoimien ja maaseudun kehittämisen tukitoimien ennakkomaksujen yhdenmukaistetut aikataulut ja prosenttiosuudet olisivat perusteltuja.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin. Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt määrät uudelleen ainoastaan johonkin samaan kansalliseen strategiasuunnitelmaan kuuluvaan maaseudun kehittämisen toimeen ja edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen mukautusta.

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen toimiin. Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt määrät uudelleen ainoastaan johonkin samaan kansalliseen strategiasuunnitelmaan kuuluvaan maaseudun kehittämisen toimeen ja edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen mukautusta.

Perustelu

In accordance with draft EU legislation, the word 'intervention' means the support instrument (Article 3(c) of the draft regulation on the CAP strategic plans). The provision of Article 55 proposed by the Commission would mean that the funds recovered from the beneficiary should be allocated for the implementation of another action and not 'revert' to the budget of the measure under which they were recovered. There is no substantive justification for the funds recovered from beneficiary X not to be used for an operation of beneficiary Y, properly implemented under the support instrument in question.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Valiokuntakäsittely

26.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.2.2019)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Valmistelija: Claudia Schmidt

LYHYET PERUSTELUT

Talousarvion valvontavaliokunta suhtautuu myönteisesti komission pyrkimykseen siirtyä noudattamisperusteisesta YMP:n täytäntöönpanomallista kohti suoritusperusteista mallia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi lausunnossaan 7/2018, että ”siirtyminen ei kuitenkaan poistaisi tarvetta tarkastaa laillisuus ja sääntöjenmukaisuus”. Jos jäsenvaltioiden valvontatehtävä ei muutu komission ehdotuksessa, todentamisviranomaisten suorittama laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden valvonta ei tilintarkastustuomioistuimen mukaan ole enää pakollista. Ei ole selvää, koskisiko todentamisviranomaisten suorittama tarkastus YMP:n strategiasuunnitelmissa esitettyjä määritelmiä ja yksittäisiä tukikelpoisuuskriteerejä. Komissiolle raportointi ja komission saama varmuus muuttuvat merkittävästi. Komissio ei saisi maksajavirastoilta valvontatilastoja eikä todentamisviranomaisilta varmuutta yksittäisille viljelijöille maksetuista tuista.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti komissio on viime kädessä vastuussa talousarvion toteuttamisesta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä koskee myös jäsenvaltioissa maksettavia tukia. Komission ehdotus heikentää komission vastuuvelvollisuutta tältä osin.

Komissio ei enää pystyisi ilmaisemaan määrällisesti, kuinka paljon maksut rikkovat sääntöjä. Ehdotus myös vaikeuttaisi yhtenäisen tarkastusmallin soveltamista, erityisesti koska todentamisviranomaisilla olisi entistä vähäisempi rooli. Viimeaikaiset tutkivien journalistien murhat muistuttavat siitä, että nyt ei ole aika heikentää lopullisiin tuensaajiin saakka ulottuvaa finanssitransaktioita koskevaa EU:n valvontaketjua.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, kasvua ja investointeja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos laboratorioista pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän maataloustuotannon osalta olevia huolenaiheita.

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, kasvua ja investointeja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä mukauttamalla näitä toimia ja siirtämällä tutkimus ja innovointi laboratorioista pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän maataloustuotannon osalta olevia huolenaiheita.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan mukaisesti YMP:n täytäntöönpanon on oltava johdonmukaista kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa, myös muun muassa kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Tämän asetuksen nojalla toteutettavat toimenpiteet eivät saisi vaarantaa kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia ja pitkän aikavälin elintarviketurvaa eivätkä Pariisin sopimuksen mukaisten, ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevien unionin velvoitteiden täyttämistä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka varmistaa rahastojen hallinnoinnin johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona komission ja hyväksyttyjen maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, että komission eri maksajavirastojen toimista pyytämät tiedot toimitetaan viipymättä. Koordinointielimen olisi myös toteutettava ja koordinoitava toimia kansallisella tasolla havaittujen yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja toimitettava komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista.

(10)  Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka varmistaa rahastojen hallinnoinnin johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona komission ja hyväksyttyjen maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, että komission eri maksajavirastojen toimista pyytämät tiedot toimitetaan viipymättä. Koordinointielimen olisi myös toteutettava ja koordinoitava toimia kansallisella tasolla havaittujen yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja toimitettava komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista. Maksajavirastojen olisi kehitettävä rooliaan viljelijöiden neuvonantajina ja pyrittävä yksinkertaistamaan menettelyjä ja varmistamaan standardien noudattaminen Euroopan tasolla. Lisäksi uuden täytäntöönpanomallin huomioon ottamiseksi jäsenvaltioiden on perustettava toiminnallisesti riippumaton sovittelu- ja muutoksenhakuelin, joka koostuu tarvittavista asiantuntijoista ja sidosryhmien edustajista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa tai merkittävissä kriiseissä, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa tuensaajien ja kansallisten hallintojen osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla käytettäisiin vuonna 2020 perustetun maatalousalan kriisivarauksen mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2020 osalta tarvitaan lisäksi toinen poikkeus, sillä vuoden 2020 lopussa käytettävissä olevat kriisivarauksen käyttämättömät varat olisi siirrettävä kokonaisuudessaan uuden maatalousalan kriisivarauksen vastaavaan budjettikohtaan vuodelle 2021, ilman että ne palautettaisiin budjettikohtiin, jotka kattavat YMP:n strategiasuunnitelman mukaiset suorien tukien tukitoimet.

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin poistettava 2 000 euron kynnysarvo. Olisi säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa tai merkittävissä kriiseissä, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Kriisivarauksen olisi oltava toimiva ja joustava väline, jonka avulla EU voi paremmin vastata mahdollisiin kriiseihin, joilla on EU:n laajuisia seurauksia jollekin maatalouden alalle, erityisesti talouden kannalta. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa tuensaajien ja kansallisten hallintojen osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla käytettäisiin vuonna 2020 perustetun maatalousalan kriisivarauksen mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2020 osalta tarvitaan lisäksi toinen poikkeus, sillä vuoden 2020 lopussa käytettävissä olevat kriisivarauksen käyttämättömät varat olisi siirrettävä kokonaisuudessaan uuden maatalousalan kriisivarauksen vastaavaan budjettikohtaan vuodelle 2021, ilman että ne palautettaisiin budjettikohtiin, jotka kattavat YMP:n strategiasuunnitelman mukaiset suorien tukien tukitoimet.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Komissiolla olisi oltava valta keskeyttää maksut myös tuloksellisuuden monivuotisen seurannan osalta. Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi, komissiolla olisi oltava valta pyytää asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet komissiota kuullen laaditun ja selkeät edistymisindikaattorit sisältävän toimintasuunnitelman mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen tai välimaksujen maksaminen täytäntöönpanosäädöksellä.

(30)  Komissiolla olisi oltava valta keskeyttää maksut myös tuloksellisuuden monivuotisen seurannan osalta. Jos kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt tai siinä ei ole edistytty riittävästi, komissiolla olisi oltava valta pyytää täytäntöönpanosäädöksellä asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet komissiota kuullen laaditun ja selkeät edistymisindikaattorit sisältävän toimintasuunnitelman mukaisesti. Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksujen tai välimaksujen maksaminen täytäntöönpanosäädöksellä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä unionin ympäristölainsäädännön sekä unionin ja jäsenvaltioiden kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaisten sitoumusten ja perussopimukseen perustuvien velvoitteiden noudattamiseen. 

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset osat, erityisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, paikkatietoperusteista ja eläinperusteista hakujärjestelmää, tukioikeuksien tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, tuensaajien tunnistetietojen kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisi säilytettävä. Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja EGNOS-tietoteknologian lisäksi varmistaakseen, että kaikkialla unionissa on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista dataa maatalouden ympäristö- ja ilmastopolitiikan seurantaa varten ja Copernicus Sentinel -satelliittien hankkiman täyden, vapaan ja avoimen datan ja tiedon käytön edistämiseksi. Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän vuoksi sisällyttävä myös pinta-alamonitorointijärjestelmä.

(47)  Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset osat, erityisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, paikkatietoperusteista ja eläinperusteista hakujärjestelmää, tukioikeuksien tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, tuensaajien tunnistetietojen kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisi säilytettävä. Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja EGNOS-tietoteknologian lisäksi varmistaakseen, että kaikkialla unionissa on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista dataa maatalouden ympäristö- ja ilmastopolitiikan seurantaa varten ja Copernicus Sentinel -satelliittien hankkiman täyden, vapaan ja avoimen datan ja tiedon käytön edistämiseksi. Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän vuoksi sisällyttävä myös pinta-alamonitorointijärjestelmä. Tällaisen teknologian käytön tavoitteena olisi oltava tilatarkastusten määrän rajoittaminen ja viljelijöiden hallinnollisen taakan vähentäminen. 

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Yhdennetty järjestelmä kuuluu hallinnointijärjestelmiin, jotka olisi perustettava YMP:n täytäntöönpanemiseksi, ja sellaisena sillä pitäisi varmistaa, että vuotuisessa tuloksellisuusraportoinnissa annettavat yhdistelmätiedot ovat luotettavia ja todennettavissa. Kun otetaan huomioon moitteettomasti toimivan yhdennetyn järjestelmän merkitys, on tarpeen vahvistaa laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän, paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän ja pinta-alamonitorointijärjestelmän vuotuiset laatuarvioinnit. Jäsenvaltioiden olisi myös puututtava mahdollisiin puutteisiin ja laadittava komission pyynnöstä toimintasuunnitelma.

(48)  Yhdennetty järjestelmä kuuluu hallinnointijärjestelmiin, jotka olisi perustettava YMP:n täytäntöönpanemiseksi, ja sellaisena sillä pitäisi varmistaa, että vuotuisessa tuloksellisuusraportoinnissa annettavat yhdistelmätiedot ovat tarkkoja, luotettavia ja todennettavissa. Kun otetaan huomioon moitteettomasti toimivan yhdennetyn järjestelmän merkitys, on tarpeen vahvistaa laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän, paikkatietoperusteisen hakujärjestelmän ja pinta-alamonitorointijärjestelmän vuotuiset laatuarvioinnit. Jäsenvaltioiden olisi myös puututtava mahdollisiin puutteisiin ja laadittava komission pyynnöstä toimintasuunnitelma.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  Vaikka jäsenvaltioiden tulisi saada määrätä seuraamuksia koskevista yksityiskohdista, seuraamusten tulisi olla oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia, eivätkä ne saisi rajoittaa muiden, unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen seuraamusten soveltamista. Jotta varmistetaan vaikuttava ja johdonmukainen toimintatapa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää unionin tasolla vähimmäisseuraamusprosentista, jota sovelletaan laiminlyönnistä johtuvaan noudattamatta jättämiseen ensikertalaisen tapauksessa, kun taas toistuvan noudattamatta jättämisen pitäisi johtaa suurempaan prosenttiin ja tahallisuus saattaisi johtaa tuen maksamatta jättämiseen kokonaisuudessaan. Jotta varmistetaan seuraamusten oikeasuhteisuus, jos noudattamatta jättäminen on luonteeltaan vähäistä ja tapahtuu ensimmäistä kertaa, jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus ottaa käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmä.

(57)  Vaikka jäsenvaltioiden tulisi saada määrätä seuraamuksia koskevista yksityiskohdista, seuraamusten tulisi olla oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia, eivätkä ne saisi rajoittaa muiden, unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen seuraamusten soveltamista. Jotta varmistetaan vaikuttava ja johdonmukainen toimintatapa jäsenvaltioissa, on tarpeen säätää unionin tasolla vähimmäisseuraamusprosentista, jota sovelletaan laiminlyönnistä johtuvaan noudattamatta jättämiseen ensikertalaisen tapauksessa, kun taas toistuvan noudattamatta jättämisen pitäisi johtaa suurempaan prosenttiin ja tahallisuus saattaisi johtaa tuen maksamatta jättämiseen kokonaisuudessaan. Jotta varmistetaan seuraamusten oikeasuhteisuus, jos noudattamatta jättäminen on luonteeltaan vähäistä ja tapahtuu ensimmäistä kertaa, jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus ottaa käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmä ja tuensaajien oikeus laillistaa oma tilanteensa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69)  Rahastojen varojen käytön julkisen valvonnan tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos tietyt tuensaajia koskevat tiedot saatetaan yleisön tietoon. Kyseisiin tietoihin olisi kuuluttava tuensaajan henkilötiedot, myönnetty määrä, se, mistä rahastosta kyseinen määrä on myönnetty, sekä asianomaisen tukitoimen tai toimenpiteen tarkoitus ja luonne. Kyseiset tiedot olisi julkaistava haitaten mahdollisimman vähän Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa tunnustettuja oikeuksia eli tuensaajien oikeutta yksityiselämänsä kunnioitukseen ja oikeutta henkilötietojen suojaan.

(69)  Rahastojen varojen käytön julkisen valvonnan tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos tietyt tuensaajia koskevat tiedot saatetaan yleisön tietoon. Kyseisiin tietoihin olisi kuuluttava tuensaajan henkilötiedot, myönnetty määrä, se, mistä rahastosta kyseinen määrä on myönnetty, sekä asianomaisen tukitoimen tai toimenpiteen tarkoitus ja luonne, ja tiedot olisi julkaistava avoimessa ja koneellisesti luettavassa muodossa. Kyseiset tiedot olisi julkaistava haitaten mahdollisimman vähän Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa tunnustettuja oikeuksia eli tuensaajien oikeutta yksityiselämänsä kunnioitukseen ja oikeutta henkilötietojen suojaan.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’hallintojärjestelmillä’ tämän asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja hallintoelimiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] säädettyjä unionin perusvaatimuksia, asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 121 artiklassa tarkoitettua vuotuista tuloksellisuuskertomusta varten käyttöön otettu raportointijärjestelmä mukaan luettuna;

b)  ’hallintojärjestelmillä’ tämän asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja hallintoelimiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] säädettyjä unionin perusvaatimuksia, tämän asetuksen 57 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden unionin taloudellisten etujen tehokasta suojaamista koskevat velvoitteet ja asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 121 artiklassa tarkoitettua vuotuista tuloksellisuuskertomusta varten käyttöön otettu raportointijärjestelmä mukaan luettuna;

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat selvitykset sekä rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden arviointi, mukaan luettuna arviointimenetelmien parantaminen ja YMP:n käytänteitä koskevien tietojen vaihto, sekä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa tehdyt selvitykset;

f)  yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat selvitykset sekä rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden arviointi, mukaan luettuna arviointimenetelmien parantaminen ja YMP:n käytänteitä koskevien tietojen vaihto, muun muassa paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien, akateemisten asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen, sekä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa tehdyt selvitykset;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädettyihin toimenpiteisiin liittyvät menot, joiden osalta komissiolle on esitetty korvauspyyntö, ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset.

d)  menot, joiden osalta komissiolle on esitetty korvauspyyntö ja jotka liittyvät erityisesti asetuksissa (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1144/2014 säädettyihin toimenpiteisiin, ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset.

Perustelu

On tärkeää, että todentamisviranomaiset antavat lausunnon kaikista lopullisille tuensaajille maksetuista menoista, joiden osalta komissiolle on esitetty korvauspyyntö.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Todentamisvirastolla on oltava tarpeellinen tekninen asiantuntemus. Sen on oltava toiminnallisesti riippumaton asianomaisista maksajavirastosta ja koordinointielimestä sekä viranomaisesta, joka on hyväksynyt kyseisen maksajaviraston sekä yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaavat elimet.

2.  Todentamisvirastolla on oltava tarpeellinen tekninen asiantuntemus, ei ainoastaan varainhoidon osalta, vaan asiantuntemuksen on myös liityttävä sen varmistamiseen, että tukitoimilla ja maksuilla saavutetaan asetetut yleisistä hyödykkeistä palkitsemista koskevat tavoitteet. Kaikki tiedot, joiden avulla todentamisvirastot voivat saada varmuuden siitä, että YMP:n tavoitteet todella saavutetaan, samoin kuin tehdyt olettamukset, on annettava saataville avoimesti, niiden on oltava näyttöön perustuvia ja kolmansien osapuolten on voitava todentaa ne. Todentamisviraston on oltava toiminnallisesti riippumaton asianomaisista maksajavirastosta ja koordinointielimestä sekä viranomaisesta, joka on hyväksynyt kyseisen maksajaviraston sekä yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaavat elimet.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta vain, jos

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta vain, jos hyväksytty maksajavirasto on ne toteuttanut ja jos

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  menot on toteutettu sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti, tai

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a a)  kun kyseessä ovat asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] tarkoitetut tukitoimityypit,

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  menot on toteutettu sovellettavien hallintojärjestelmien mukaisesti, mutta tältä osin ei oteta huomioon kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, yksittäisiä tuensaajia koskevia tukikelpoisuusedellytyksiä.

ii)  menot on toteutettu sovellettavien hallintojärjestelmien mukaisesti, ja tältä osin otetaan huomioon kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistetut, yksittäisiä tuensaajia koskevat tukikelpoisuusedellytykset.

Perustelu

Maksajavirastojen on taattava kaikkien yksittäisiä tuensaajia koskevien tukikelpoisuusedellytysten noudattaminen, kansallisissa strategiasuunnitelmissa vahvistetut edellytykset mukaan lukien, yhtenäisen tarkastusmallin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan c alakohdan i alakohtaa ei sovelleta tuensaajille asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta maksettuihin ennakoihin.

Ensimmäisen kohdan b alakohdan i alakohtaa ei sovelleta tuensaajille asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta maksettuihin ennakoihin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hallintojärjestelmien toiminnassa on vakavia puutteita, komissio voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet selkeät edistymisindikaattorit sisältävän ja komissiota kuullen laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti

Jos hallintojärjestelmien toiminnassa on vakavia puutteita, komissio pyytää tarvittaessa asianomaista jäsenvaltiota toteuttamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet selkeät edistymisindikaattorit sisältävän ja komissiota kuullen laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamiseksi komissio nojautuu varmuuden saamiseksi tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettujen todentamisviranomaisten työhön, paitsi jos se on ilmoittanut jäsenvaltiolle, ettei se voi tukeutua todentamisviranomaisen työhön tietyn varainhoitovuoden osalta ja että se ottaa tämän huomioon asianomaisessa jäsenvaltiossa suoritettavien komission tarkastusten tarpeeseen liittyvässä riskinarvioinnissa.

Varainhoitoasetuksen 127 artiklan soveltamiseksi komissio voi nojautua varmuuden saamiseksi tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettujen todentamisviranomaisten työhön, paitsi jos se on ilmoittanut jäsenvaltiolle, ettei se voi tukeutua todentamisviranomaisen työhön tietyn varainhoitovuoden osalta ja että se ottaa tämän huomioon asianomaisessa jäsenvaltiossa suoritettavien komission tarkastusten tarpeeseen liittyvässä riskinarvioinnissa.

Perustelu

Yhtenäinen tarkastusmalli ei edellytä, että komission on nojauduttava varmuuden saamiseksi jäsenvaltioiden todentamisviranomaisten työhön.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta tapauksissa, joissa yksittäiset tuensaajat eivät ole noudattaneet kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa ja kansallisissa säännöissä vahvistettuja tukikelpoisuusedellytyksiä.

Ensimmäinen alakohta ei kata tapauksia, joissa yksittäiset tuensaajat eivät ole noudattaneet kansallisessa YMP:n strategiasuunnitelmassa ja kansallisissa säännöissä vahvistettuja tukikelpoisuusedellytyksiä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset varotoimet, joilla varmistetaan, että 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut seuraamukset ovat oikeasuhteisia ja suhteutettuja havaitun noudattamatta jättämisen vakavuuteen, laajuuteen, kestoon ja toistuvuuteen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 52 artiklassa] tarkoitetuista rahoitusvälineistä tukea saavien toimien tarkastukset on suoritettava ainoastaan kyseisten rahoitusvälineiden käyttöönotosta vastaavien elinten tasolla.

Asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 52 artiklassa] tarkoitetuista rahoitusvälineistä tukea saavien toimien tarkastukset on suoritettava kyseisten rahoitusvälineiden käyttöönotosta vastaavien elinten tasolla.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarkastuksia ei saa suorittaa EIP:n tasolla eikä sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten tasolla, joissa jäsenvaltio on osakkaana.

Tarkastuksia voidaan myös suorittaa EIP:n tasolla tai sellaisten muiden kansainvälisten rahoituslaitosten tasolla, joissa jäsenvaltio on osakkaana.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi käyttää asiantuntijoiden tai erikoistuneiden elinten apua yhdennetyn järjestelmän perustamisen, seurannan ja toiminnan helpottamiseksi ja erityisesti teknisen avun antamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdennetyn järjestelmän käyttöönottoa ja soveltamista koskevia jäsenvaltioiden velvoitteita.

3.  Komissio käyttää tarvittaessa asiantuntijoiden tai erikoistuneiden elinten apua yhdennetyn järjestelmän perustamisen, seurannan ja toiminnan helpottamiseksi ja erityisesti teknisen avun antamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdennetyn järjestelmän käyttöönottoa ja soveltamista koskevia jäsenvaltioiden velvoitteita.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tallennettava ja säilytettävä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka liittyvät 52 artiklassa tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden tarkastamisen yhteydessä ilmoitettuihin vuotuisiin tuotoksiin sekä YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden, joiden seurannasta säädetään asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 115 artiklassa, saavuttamisessa tapahtuneeseen edistykseen.

Jäsenvaltioiden on tallennettava ja säilytettävä kaikki tiedot ja asiakirjat vuotuisista tuotoksista, jotka on ilmoitettu 52 artiklassa tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden tarkastamisen yhteydessä, sekä YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden, joiden seurannasta säädetään asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 115 artiklassa, saavuttamisessa tapahtuneesta ilmoitetusta edistyksestä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on rajoitettava yleisön oikeutta tutustua 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin, jos tällainen pääsy vaikuttaisi haitallisesti henkilötietojen luottamuksellisuuteen, asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

5.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa yleisön oikeutta tutustua 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin, jos tällainen pääsy vaikuttaisi haitallisesti henkilötietojen luottamuksellisuuteen, asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat käyttää omia nykyisiä hallinto- ja valvontajärjestelmiään varmistaakseen ehdollisuutta koskevien sääntöjen noudattamisen.

Jäsenvaltioiden on käytettävä omia nykyisiä hallinto- ja valvontajärjestelmiään varmistaakseen ehdollisuutta koskevien sääntöjen noudattamisen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Claudia Schmidt

12.7.2018

Hyväksytty (pvä)

29.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.1.2019)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Valmistelija: Franc Bogovič

LYHYET PERUSTELUT

Yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevissa ehdotuksissa vahvistetaan YMP:n uusi täytäntöönpanomalli vuoden 2020 jälkeiseksi kaudeksi. Komission ehdottamaan uudistuspakettiin sisältyy YMP:n rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeva ehdotus päätöslauselmaksi (jonka tarkoituksena on korvata nykyinen horisontaalinen asetus (EU) N:o 1306/2013).

REGI-valiokunta on nimittänyt Bogovičin REGI-valiokunnan lausunnon valmistelijaksi tässä asiassa. Valmistelija kannattaa YMP:n uudistamista koskevaa täytäntöönpanomallia, jossa otetaan huomioon entistä paremmin toissijaisuus ja jäsenvaltioita koskeva joustavuus politiikan täytäntöönpanossa, jotta YMP on lähempänä tuensaajia (jotka ovat enimmäkseen viljelijöitä).

Lisäksi valmistelija suhtautuu myönteisesti siihen, että jatketaan YMP:n nykyistä rahoitusrakennetta, joka on jaettu kahteen pilariin, toisin sanoen Euroopan maatalouden tukirahastoon ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon (maaseuturahasto), sekä hallintoelinten rakennetta koskevaan komission ehdottamaan vakauteen.

Valmistelija ei kuitenkaan ole varma, johtaako uusi täytäntöönpanomalli yksinkertaistamiseen ja byrokratian vähentämiseen. YMP:n tuensaajien kannalta useita osatekijöitä mahdollisesti yksinkertaistetaan, mutta varmaa ei ole, että yksinkertaistaminen koskee tiettyjä alueellisia ja kansallisia hallintoja, joiden on pantava täytäntöön uusi tulosperusteinen politiikka. Valmistelija Bogovič on myös huolissaan siitä, että on haasteellista määritellä suoritusindikaattorit ja seurata niitä ja että niiden strateginen rooli saatettaisiin nähdä pikemminkin valvontavälineenä erityisesti vuotuisen tuloksellisuuden tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn (52 artikla) yhteydessä.

Tämän seurauksena valmistelija ehdottaa muiden tärkeiden näkökohtien ohella seuraavia muutoksia komission ehdotukseen:

– koska tuloksellisuuden seuranta ja loogisesti myös saatavilla olevien tietojen luotettavuus voivat yhtä hyvin lisätä YMP:n täytäntöönpanon monimutkaisuutta ja muuttaa joidenkin hallintoelinten roolia, valmistelija katsoo, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti omaksuu näkyvämmän roolin tiettyjen säännösten täytäntöönpanoon liittyvissä keskusteluissa (toisin sanoen 52 ja 53 artikla)

– jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus, valmistelija katsoo, että tiettyjen yksityiskohtien olisi oltava osa perusasetusta sen sijaan, että ne katetaan täytäntöönpanosäännöksissä (39 artikla)

– YMP:n uutta täytäntöönpanomallia ei voida soveltaa vuonna 2021 vaan todennäköisesti vasta vuonna 2023 ja sen vuoksi tarvitaan YMP:n nykyisten ja tulevien säännösten välillä pidempi siirtymäkausi (104 artikla)

– tuensaajan kuolema, tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan ja muut perustellut tapaukset, jotka jäsenvaltiot ovat määritelleet YMP:n strategiasuunnitelmissaan, olisi sisällytettävä poikkeuksiin, jotka liittyvät ylivoimaisen esteen tapauksiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin (3 artikla)

– koska suhteellisuusperiaate on yksi varainhoitoasetuksen johtavia periaatteita, tämä periaate on säilytettävä nykyisissä ehdotuksissa – pääasiassa silloin, kun ne liittyvät viljelijöiden hallinnolliseen rasitteeseen, toimivaltaisiin viranomaisiin ja hyväksyntämenettelyihin (johdanto-osan 47 kappale, 9 artikla, 10 artikla).

Lopuksi valmistelija Bogovič katsoo, että on tärkeää säilyttää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja rakennerahastojen väliset synergiat maaseutualueiden eduksi. Täydentävyys on varmistettava ja kaikkia lainsäädännöllisiä esteitä on vältettävä.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, kasvua ja investointeja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos laboratorioista pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän maataloustuotannon osalta olevia huolenaiheita.

(1)  Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta koskevassa 29 päivänä marraskuuta 2017 hyväksytyssä komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle todetaan, että yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, olisi reagoitava tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin edistämällä työllisyyttä, kasvua ja investointeja, torjumalla ilmastonmuutosta ja sopeutumalla siihen sekä tuomalla tutkimus ja innovointi ulos laboratorioista pelloille ja markkinoille. YMP:ssa olisi käsiteltävä myös kansalaisilla kestävän maataloustuotannon osalta olevia huolenaiheita ja maaseudun kehittämistä.

Perustelu

Maaseudun kehittäminen on kiinteä osa YMP:tä, ja se olisi sisällytettävä tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on puuttua kansalaisten huolenaiheisiin.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä laatimasta sääntöjä, jotka tekevät maataloustukirahaston ja maaseuturahaston käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Olisi annettava säännökset maksajavirastojen ja koordinointielinten hyväksymisestä jäsenvaltioiden toimesta, menettelyjen vahvistamisesta tarvittavien johdon vahvistuslausumien ja vuotuisten tuloksellisuuskertomusten saamiseksi, hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä raportointijärjestelmien varmentamisen hankkimisesta sekä tilitysten todentamisesta riippumattomien tarkastuselinten toimesta. Lisäksi jotta varmistetaan kansallisella tasolla tehtäviä tarkastuksia koskevan järjestelmän avoimuus erityisesti lupa-, validointi- ja maksumenettelyjen osalta ja vähennetään hallinnollista ja tarkastuksiin liittyvää työtä sekä komission yksiköiltä että niiltä jäsenvaltioilta, joissa jokainen yksittäinen maksajavirasto on hyväksyttävä, olisi rajoitettava niiden viranomaisten ja elinten lukumäärää, joille kyseiset tehtävät siirretään, kunkin jäsenvaltion valtiosäännön mukaiset säännökset huomioon ottaen.

(9)  Olisi annettava säännökset maksajavirastojen ja koordinointielinten hyväksymisestä jäsenvaltioiden toimesta, menettelyjen vahvistamisesta tarvittavien johdon vahvistuslausumien ja vuotuisten tuloksellisuuskertomusten saamiseksi, hallinto- ja valvontajärjestelmien sekä raportointijärjestelmien varmentamisen hankkimisesta sekä tilitysten todentamisesta riippumattomien tarkastuselinten toimesta. Viljelijöille olisi tarjottava taloudellista korvausta kaikista maksajavirastojen maksuviivästyksistä, jotka johtuvat hallinnollisista virheistä. Lisäksi jotta varmistetaan kansallisella tasolla tehtäviä tarkastuksia koskevan järjestelmän avoimuus erityisesti lupa-, validointi- ja maksumenettelyjen osalta ja vähennetään hallinnollista ja tarkastuksiin liittyvää työtä sekä komission yksiköiltä että niiltä jäsenvaltioilta, joissa jokainen yksittäinen maksajavirasto on hyväksyttävä, olisi rajoitettava niiden viranomaisten ja elinten lukumäärää, joille kyseiset tehtävät siirretään, kunkin jäsenvaltion valtiosäännön mukaiset säännökset huomioon ottaen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka varmistaa rahastojen hallinnoinnin johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona komission ja hyväksyttyjen maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, että komission eri maksajavirastojen toimista pyytämät tiedot toimitetaan viipymättä. Koordinointielimen olisi myös toteutettava ja koordinoitava toimia kansallisella tasolla havaittujen yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja toimitettava komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista.

(10)  Jos jäsenvaltio hyväksyy useamman kuin yhden maksajaviraston, sen pitäisi nimetä yksi julkinen koordinointielin, joka varmistaa rahastojen hallinnoinnin johdonmukaisuuden, toimii yhteystahona komission ja hyväksyttyjen maksajavirastojen välillä sekä varmistaa, että komission eri maksajavirastojen toimista pyytämät tiedot toimitetaan viipymättä. Koordinointielimen olisi myös toteutettava ja koordinoitava toimia kansallisella tai alueellisella tasolla havaittujen yleisluonteisten puutteiden korjaamiseksi ja toimitettava komissiolle tietoja mahdollisista jatkotoimista. Suhteissaan viljelijöihin maksajavirastojen olisi pyrittävä yksinkertaistamaan menettelyjä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa tai merkittävissä kriiseissä, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa tuensaajien ja kansallisten hallintojen osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla käytettäisiin vuonna 2020 perustetun maatalousalan kriisivarauksen mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen. Varainhoitovuoden 2020 osalta tarvitaan lisäksi toinen poikkeus, sillä vuoden 2020 lopussa käytettävissä olevat kriisivarauksen käyttämättömät varat olisi siirrettävä kokonaisuudessaan uuden maatalousalan kriisivarauksen vastaavaan budjettikohtaan vuodelle 2021, ilman että ne palautettaisiin budjettikohtiin, jotka kattavat YMP:n strategiasuunnitelman mukaiset suorien tukien tukitoimet.

(14)  Sen varmistamiseksi, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen käytettävät määrät eivät ylitä vuotuisia enimmäismääriä, olisi säilytettävä rahoituskurimekanismi, jolla suorien tukien tasoa mukautetaan. Olisi kuitenkin poistettava 2000 euron kynnysarvo. Olisi säilytettävä maatalousalan kriisivaraus, jotta voidaan tukea maatalousalaa markkinamuutoksissa tai merkittävissä kriiseissä, jotka vaikuttavat maataloustuotteiden tuotantoon tai jakeluun. Asetuksen (EU, Euratom) [uusi varainhoitoasetus] 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan sitomatta olevia määrärahoja voidaan siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäväksi. Jotta täytäntöönpanoa tuensaajien ja kansallisten hallintojen osalta yksinkertaistetaan merkittävästi, olisi käytettävä siirtomekanismia, jolla käytettäisiin vuonna 2020 perustetun maatalousalan kriisivarauksen mahdollisesti käyttämättömät varat. Tämän vuoksi 12 artiklan 2 kohdan d alakohtaan on tarpeen tehdä poikkeus, jolla sallitaan maatalousalan kriisivarauksen sitomatta olevien määrärahojen siirtäminen ilman aikarajaa seuraavien varainhoitovuosien maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jotta kansallisten viranomaisten ja viljelijöiden hallinnollinen ja rasite ei muodostuisi liialliseksi, olisi säädettävä, että edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettäviä sellaisia määriä, joihin sovelletaan rahoituskuria, ei korvata, jos rahoituskuria sovelletaan toisena peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) tai jos sitomatta olevien määrärahojen kokonaismäärä on vähemmän kuin 0,2 prosenttia maataloustukirahaston vuotuisesta enimmäismäärästä.

(15)  Jotta kansallisten viranomaisten ja viljelijöiden hallinnollinen ja rasite ei muodostuisi liialliseksi ja jotta menettelyjä voidaan yksinkertaistaa mahdollisimman paljon, olisi säädettävä, että edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettäviä sellaisia määriä, joihin sovelletaan rahoituskuria, ei korvata, jos rahoituskuria sovelletaan toisena peräkkäisenä vuonna (vuosi N + 1) tai jos sitomatta olevien määrärahojen kokonaismäärä on vähemmän kuin 0,2 prosenttia maataloustukirahaston vuotuisesta enimmäismäärästä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta komissio saisi keinot hallinnoida maatalousmarkkinoita, helpottaa maatalousmenojen seurantaa ja seurata maatalousresursseja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, olisi säädettävä maatalousmeteorologisen järjestelmän käytöstä ja satelliittien tuottaman datan hankkimisesta ja parantamisesta.

(21)  Jotta komissio saisi keinot hallinnoida maatalousmarkkinoita, helpottaa maatalousmenojen seurantaa, arvioida ja tarjota ajoissa apua luonnonkatastrofeihin reagoitaessa ja seurata maatalousresursseja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, olisi säädettävä maatalousmeteorologisen järjestelmän käytöstä ja satelliittien tuottaman datan hankkimisesta ja parantamisesta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  YMP:n uuden täytäntöönpanomallin arkkitehtuurin ja keskeisten ominaisuuksien mukaisesti jäsenvaltioiden unionin rahoituksen osalta suorittamien maksujen tukikelpoisuuden ei enää pitäisi riippua yksittäisille tuensaajille suoritettujen maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Asetuksessa (EU)…/… [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta jäsenvaltioiden maksujen tulisi olla tukikelpoisia, jos ne voidaan täsmäyttää vastaavaan tuotokseen ja jos ne ovat sovellettavien unionin perusvaatimusten mukaisia.

(25)  YMP:n uuden täytäntöönpanomallin arkkitehtuurin ja keskeisten ominaisuuksien mukaisesti jäsenvaltioiden unionin rahoituksen osalta suorittamien maksujen tukikelpoisuuden ei enää pitäisi riippua yksittäisille tuensaajille suoritettujen maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Asetuksessa (EU)…/… [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] tarkoitettujen tukitoimityyppien osalta jäsenvaltioiden maksujen tulisi olla tukikelpoisia, jos ne voidaan täsmäyttää vastaavaan tuotokseen ja jos ne ovat sovellettavien unionin perusvaatimusten mukaisia. On korostettava, että YMP:n uusi täytäntöönpanomalli ei saisi poistaa tarvetta tarkistaa menojen laillisuutta ja asianmukaisuutta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä komissiolle vuotuinen tilitys ja vuotuinen tuloksellisuuskertomus YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta viimeistään 15 päivänä helmikuuta vuonna N+1. Jos näitä asiakirjoja ei lähetetä eikä komissio näin ollen pysty hyväksymään tilejä kyseisen maksajaviraston osalta tai tarkastamaan menojen tukikelpoisuutta raportoituihin tuotoksiin nähden, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksut ja neljännesvuosittaiset korvaukset siihen saakka, kunnes puuttuvat asiakirjat on vastaanotettu.

(28)  Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä komissiolle vuotuinen tilitys ja vuotuinen tuloksellisuuskertomus YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta viimeistään 15 päivänä huhtikuuta vuonna N+1. Jos näitä asiakirjoja ei lähetetä eikä komissio näin ollen pysty hyväksymään tilejä kyseisen maksajaviraston osalta tai tarkastamaan menojen tukikelpoisuutta raportoituihin tuotoksiin nähden, komissiolla olisi oltava valta keskeyttää kuukausimaksut ja neljännesvuosittaiset korvaukset siihen saakka, kunnes puuttuvat asiakirjat on vastaanotettu.

Perustelu

Tuloksellisuuskertomuksen laatimista, varmentamista ja seurantakomiteamenettelyä koskeva neljän kuukauden määräaika voi olla haastava. Se on lyhyempi kuin nykyinen toisen pilarin mukainen raportoinnin määräaika, ja siksi vuotuisen tilinpäätöksen sekä YMP:n strategiasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevien vuotuisten tuloksellisuuskertomusten lähettämisen päivämääräksi ehdotetaan huhtikuun 15. päivää vuonna N+1.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset osat, erityisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, paikkatietoperusteista ja eläinperusteista hakujärjestelmää, tukioikeuksien tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, tuensaajien tunnistetietojen kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisi säilytettävä. Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja EGNOS-tietoteknologian lisäksi varmistaakseen, että kaikkialla unionissa on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista dataa maatalouden ympäristö- ja ilmastopolitiikan seurantaa varten ja Copernicus Sentinel -satelliittien hankkiman täyden, vapaan ja avoimen datan ja tiedon käytön edistämiseksi. Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän vuoksi sisällyttävä myös pinta-alamonitorointijärjestelmä.

(47)  Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän nykyiset keskeiset osat, erityisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää, paikkatietoperusteista ja eläinperusteista hakujärjestelmää, tukioikeuksien tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, tuensaajien tunnistetietojen kirjaamisjärjestelmää sekä valvonta- ja seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisi säilytettävä asianmukaisella tasolla samalla kun otetaan asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate ja tarve olla aiheuttamatta tarpeettomia hallinnollisia rasitteita viljelijöille ja hallintoelimille. Jäsenvaltioiden olisi myös jatkossa käytettävä Copernicus-ohjelmasta saatavia dataa ja informaatiotuotteita Galileo- ja EGNOS-tietoteknologian lisäksi varmistaakseen, että kaikkialla unionissa on saatavilla kattavaa ja vertailukelpoista dataa maatalouden ympäristö- ja ilmastopolitiikan seurantaa varten ja Copernicus Sentinel -satelliittien hankkiman täyden, vapaan ja avoimen datan ja tiedon käytön edistämiseksi. Yhdennettyyn järjestelmään olisi tämän vuoksi sisällyttävä myös pinta-alamonitorointijärjestelmä.

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa. Tässä tapauksessa ovat kyseessä viljelijöitä ja hallintoelimiä koskevat hallinnolliset rasitteet.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’hallintojärjestelmillä’ tämän asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja hallintoelimiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] säädettyjä unionin perusvaatimuksia, asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 121 artiklassa tarkoitettua vuotuista tuloksellisuuskertomusta varten käyttöön otettu raportointijärjestelmä mukaan luettuna;

b)  ’hallintojärjestelmillä’ tämän asetuksen II osaston II luvussa tarkoitettuja hallintoelimiä, 9 artiklassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista lukuun ottamatta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] säädettyjä unionin perusvaatimuksia, asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma-asetus] 121 artiklassa tarkoitettua vuotuista tuloksellisuuskertomusta varten käyttöön otettu raportointijärjestelmä mukaan luettuna;

Perustelu

Kun otetaan käyttöön käsite ”hallintojärjestelmä”, joka kattaa ”hallinto- ja valvontajärjestelmiä” laajemman alueen horisontaaliasetuksen tasolla, mennään unionin perusvaatimuksia pidemmälle. Hallinto on laajempaa kuin hallinnointi, ja näin ollen esimerkiksi toimivaltainen viranomainen kuuluu hallintoelimiin.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus;

a)  tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava luonnonmullistus;

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  tuensaajan kuolema;

Perustelu

Nykyiseen 3 artiklan sanamuotoon ei sisälly ylivoimaisena esteenä tuensaajan kuolemaa tai hänen pitkäaikaista kyvyttömyyttään harjoittaa ammattiaan, joita pidetään nykyään ylivoimaisina esteinä asetuksessa 1306/2013. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus laajentaa sellaisten tilanteiden luetteloa, joita pidetään ylivoimaisina esteinä niiden YMP:n strategisissa suunnitelmissa, jotka komissio on hyväksynyt.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan.

Perustelu

Nykyiseen 3 artiklan sanamuotoon ei sisälly ylivoimaisena esteenä tuensaajan kuolemaa tai hänen pitkäaikaista kyvyttömyyttään harjoittaa ammattiaan, joita pidetään nykyään ylivoimaisina esteinä asetuksessa 1306/2013. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus laajentaa sellaisten tilanteiden luetteloa, joita pidetään ylivoimaisina esteinä niiden YMP:n strategisissa suunnitelmissa, jotka komissio on hyväksynyt.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmissaan määrittelemät muut perustellut tapaukset.

Perustelu

Nykyiseen 3 artiklan sanamuotoon ei sisälly ylivoimaisena esteenä tuensaajan kuolemaa tai hänen pitkäaikaista kyvyttömyyttään harjoittaa ammattiaan, joita pidetään nykyään ylivoimaisina esteinä asetuksessa 1306/2013. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus laajentaa sellaisten tilanteiden luetteloa, joita pidetään ylivoimaisina esteinä niiden YMP:n strategisissa suunnitelmissa, jotka komissio on hyväksynyt.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Maaseuturahasto pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden ja unionin väliseen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kautta. Siitä rahoitetaan unionin rahoitusosuus asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 4 luvussa tarkoitettuihin YMP:n strategiasuunnitelman mukaisiin maaseudun kehittämisen tukitoimiin.

Maaseuturahasto pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden ja unionin väliseen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kautta. Siitä rahoitetaan unionin rahoitusosuus asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 4 luvussa tarkoitettuihin YMP:n strategiasuunnitelman mukaisiin maaseudun kehittämisen tukitoimiin ja 112 artiklan mukaisiin toimiin.

Perustelu

Maaseuturahastosta rahoitetaan jäsenvaltioiden aloitteesta myös tekniseen tukeen liittyvät toimet.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  sellaisten paikallisten maaseutuyhteisöjen ja muiden vastaavien paikallisten toimijoiden välilliset kustannukset ja suorat henkilöstökustannukset, jotka panevat täytäntöön Leader-aloitteen tukitoimia, joihin viitataan asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 25 artiklassa paikallisyhteisöjen omina kehittämishankkeina;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  Komissio antaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta.

Perustelu

Toistaiseksi raportointi koskee ainoastaan tämän artiklan e alakohtaa (44 artiklan mukaisesti).

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja valvonnasta.

Maksajavirastot ovat jäsenvaltioiden tai alueiden viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettujen menojen hallinnoinnista ja valvonnasta.

Perustelu

Maksajavirastot voivat toimia myös alueellisella tasolla, joten tämä olisi myös otettava huomioon.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, joilla on hallintorakenne ja sisäisen valvonnan järjestelmä, jotka riittävät takaamaan maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden sekä asianmukaisen kirjanpidon. Tätä varten maksajavirastojen on täytettävä komission 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vahvistamat hyväksynnän vähimmäisedellytykset, jotka koskevat sisäistä ympäristöä, valvontatoimia, tiedotusta ja viestintää sekä seurantaa.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä maksajavirastoiksi viranomaisia tai elimiä, joilla on hallintorakenne ja sisäisen valvonnan järjestelmä, jotka riittävät takaamaan maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden sekä asianmukaisen kirjanpidon. Tätä varten maksajavirastojen on täytettävä komission 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vahvistamat hyväksynnän vähimmäisedellytykset, jotka koskevat sisäistä ympäristöä, valvontatoimia, tiedotusta ja viestintää sekä seurantaa. Komissio antaa vuoden 2023 loppuun mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle maksajavirastojärjestelmän toimintaa koskevan kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/... [uusi varainhoitoasetus], jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 63 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi hyväksytystä maksajavirastosta vastaavan henkilön on laadittava ja toimitettava komissiolle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 15 päivänä helmikuuta seuraavat tiedot:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/... [uusi varainhoitoasetus], jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 63 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi hyväksytystä maksajavirastosta vastaavan henkilön on laadittava ja toimitettava komissiolle viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 15 päivänä huhtikuuta seuraavat tiedot:

Perustelu

Tuloksellisuuskertomuksen laatimista, varmentamista ja seurantakomiteamenettelyä koskeva neljän kuukauden määräaika voi olla haastava. Sen vuoksi vuotuisen tilinpäätöksen ja vuotuisten tuloksellisuuskertomuksen sekä johdon vahvistuslausuman lähettämisen päivämääräksi ehdotetaan huhtikuun 15. päivää vuonna N+1.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi poikkeuksellisesti jatkaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 15 päiväksi helmikuuta asetettua määräaikaa 1 päivään maaliskuuta asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, siten kuin varainhoitoasetuksen 63 artiklan 7 kohdassa säädetään.

Komissio voi poikkeuksellisesti jatkaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 15 päiväksi huhtikuuta asetettua määräaikaa 1 päivään kesäkuuta asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä, siten kuin varainhoitoasetuksen 63artiklan 7 kohdassa säädetään.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvun nojalla osoitettujen tehtävien suorittamisesta.

d)  toimivaltaiselle viranomaiselle tämän artiklan nojalla osoitettujen tehtävien suorittamisesta suhteellisuusperiaate huomioon ottaen.

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen päätös maksajaviraston ja koordinointielimen hyväksynnän myöntämisestä tai, sen jälkeen kun hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, hyväksynnän peruuttamisesta komission 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistamien hyväksymisperusteiden perusteella. Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava komissiolle hyväksynnöistä ja niiden peruuttamisista.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen päätös maksajaviraston ja koordinointielimen hyväksynnän myöntämisestä tai, sen jälkeen kun hyväksyntää on tarkasteltu uudelleen, hyväksynnän peruuttamisesta komission 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistamien hyväksymisperusteiden perusteella suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava komissiolle hyväksynnöistä ja niiden peruuttamisista.

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  menettelyt maksajavirastojen ja koordinointielinten hyväksynnän myöntämiseksi, peruuttamiseksi ja uudelleen tarkastelemiseksi sekä maksajavirastojen hyväksynnän valvomiseksi;

a)  menettelyt maksajavirastojen ja koordinointielinten hyväksynnän myöntämiseksi, peruuttamiseksi ja uudelleen tarkastelemiseksi sekä maksajavirastojen hyväksynnän valvomiseksi suhteellisuusperiaate huomioon ottaen;

Perustelu

Koska suhteellisuusperiaate on yksi rahoituspalveluasetuksen johtavista periaatteista, se on säilytettävä tässä roolissa myös horisontaaliasetusta koskevassa ehdotuksessa.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos sertifiointivirastoja hyväksytään enemmän kuin yksi, jäsenvaltio voi nimetä myös kansallisen julkisen koordinointielimen, jonka tehtäväksi se antaa koordinoinnin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Maataloustukirahaston menojen vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille asetuksen (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final] mukaisesti vahvistetuista enimmäismääristä.

1.  Maataloustukirahaston menojen vuotuinen enimmäismäärä muodostuu sille jäsenvaltioita rajoittavan asetuksen (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final] mukaisesti vahvistetuista enimmäismääristä.

Perustelu

On erittäin tärkeää asettaa jäsenvaltioille rajoitukset maksuille, jotta ei voi käydä niin, että varoja ensimmäisenä käyttävät jäsenvaltiot saavat niitä eniten.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi poiketen siitä, mitä varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään, vuoden 2020 lopussa käytettävissä oleva kriisivarauksen käyttämättä jäänyt määrä siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2021, eikä sitä palauteta sellaisiin budjettikohtiin, jotka koskevat 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia, ja se varataan maatalousalan kriisivarauksen rahoitukseen.

Poistetaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Mukautusastetta sovelletaan ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään viljelijöille vastaavana kalenterivuonna.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Sen kalenterivuoden, jota mukautusaste koskee, joulukuun 1 päivään asti komissio voi käytettävissään olevien uusien tietojen perusteella hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla tarkistetaan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua mukautusastetta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2.  Sen kalenterivuoden, jota mukautusaste koskee, marraskuun 1 päivään asti komissio voi käytettävissään olevien uusien tietojen perusteella hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla tarkistetaan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua mukautusastetta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Perustelu

Kansallinen rahoituskurin mukautusasteen tarkistaminen on tehtävä niin aikaisin, että maksut voidaan suorittaa ajoissa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vuonna 2021: 1 prosentti tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi;

a)  vuonna 2021: 2 prosenttia tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vuonna 2022: 1 prosentti tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi;

b)  vuonna 2022: 2 prosenttia tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  vuonna 2023: 1 prosentti tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi;

c)  vuonna 2023: 2 prosenttia tukimäärästä, joka maaseuturahastosta on osoitettu YMP:n strategiasuunnitelmaan koko suunnitelmakaudeksi;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennakkomaksuista kertyvät korot osoitetaan asianomaiseen YMP:n strategiasuunnitelmaan, ja ne vähennetään lopullisessa menoilmoituksessa ilmoitettavien julkisten menojen määrästä.

4.  Ennakkomaksuista kertyvät korot osoitetaan asianomaiseen YMP:n strategiasuunnitelmaan tai alueelliseen tukitoimiohjelmaan, ja ne vähennetään lopullisessa menoilmoituksessa ilmoitettavien julkisten menojen määrästä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kullekin YMP:n strategiasuunnitelmalle suoritetaan välimaksuja. Välimaksut lasketaan soveltamalla kunkin tukitoimityypin rahoitusosuustasoa julkisiin menoihin asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 85 artiklan mukaisesti.

1.  Kullekin YMP:n strategiasuunnitelmalle tai tarvittaessa alueelliselle tukitoimiohjelmalle suoritetaan välimaksuja. Välimaksut lasketaan soveltamalla kunkin tukitoimityypin rahoitusosuustasoa julkisiin menoihin asetuksen (EU) …/… [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 85 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 52 artiklan mukaisesti, menoilmoitukseen on sisällytettävä hallintoviranomaisen [YMP:n strategiasuunnitelma -asetuksen (EU) .../... rahoitusvälineiden tukikelpoisuussääntöjä koskevan 74 artiklan 5] kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla lopullisille vastaanottajille maksamat kokonaismäärät tai, jos on kyse vakuuksista, hallintoviranomaisen vakuussopimusten mukaisesti varaamat määrät.

3.  Jos rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti, menoilmoitukseen on sisällytettävä hallintoviranomaisen [YMP:n strategiasuunnitelma -asetuksen (EU) .../... rahoitusvälineiden tukikelpoisuussääntöjä koskevan 74 artiklan 5] kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla lopullisille vastaanottajille maksamat kokonaismäärät tai, jos on kyse vakuuksista, kyseessä olevan hallintoviranomaisen vakuussopimusten mukaisesti varaamat määrät.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos rahoitusvälineitä otetaan pannaan täytäntöön asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 52 artiklan mukaisesti, menoilmoitukset, joihin sisältyy rahoitusvälineiden menoja, on toimitettava seuraavasti:

4.  Jos rahoitusvälineitä otetaan pannaan täytäntöön asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti, menoilmoitukset, joihin sisältyy rahoitusvälineiden menoja, on toimitettava seuraavasti:

Perustelu

Olisi viitattava yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 53 artiklan 2 kohtaan, joka koskee hallintoviranomaisen vastuulla hallinnoitavia rahoitusvälineitä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Saatuaan YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan viimeisen vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen komissio suorittaa käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa loppumaksun maaseuturahaston tukitoimityyppejä koskevan voimassa olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen strategiasuunnitelman viimeisen täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä vastaavien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten perusteella. Tilitys on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 80 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta menojen viimeisestä tukikelpoisuuspäivästä, ja sen on katettava hyväksytyn maksajaviraston menojen viimeiseen tukikelpoisuuspäivään asti toteuttamat menot.

1.  Saatuaan YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanoa koskevan viimeisen vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen komissio suorittaa käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa loppumaksun maaseuturahaston tukitoimityyppejä koskevan voimassa olevan rahoitussuunnitelman, asianomaisen strategiasuunnitelman tai tarvittaessa alueellisen tukitoimiohjelman viimeisen täytäntöönpanovuoden tilityksen sekä vastaavien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten perusteella. Tilitys on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 80 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta menojen viimeisestä tukikelpoisuuspäivästä, ja sen on katettava hyväksytyn maksajaviraston menojen viimeiseen tukikelpoisuuspäivään asti toteuttamat menot.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin liittyvän talousarviositoumuksen osan, jota ei ole käytetty ennakko- tai välimaksuihin tai josta ei ole jätetty komissiolle 30 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävää menoilmoitusta toteutetuista menoista, viimeistään talousarviositoumuksen tekemistä seuraavan toisen vuoden 31 päivänä joulukuuta.

1.  Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin liittyvän talousarviositoumuksen osan, jota ei ole käytetty ennakko- tai välimaksuihin tai josta ei ole jätetty komissiolle 30 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävää menoilmoitusta toteutetuista menoista, viimeistään talousarviositoumuksen tekemistä seuraavan kolmannen vuoden 31 päivänä joulukuuta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta vain, jos

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettuihin menoihin voidaan myöntää unionin rahoitusta vain, jos hyväksytty maksajavirasto on ne toteuttanut ja jos

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hyväksytty maksajavirasto on ne toteuttanut,

Poistetaan.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio toteaa 52 artiklassa tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, että ilmoitettujen menojen ja niihin liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia, eikä jäsenvaltio esitä asianmukaisesti perusteltuja syitä, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Jos komissio toteaa 52 artiklassa tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuden tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä, että ilmoitettujen menojen ja niihin liittyvää ilmoitettua tuotosta vastaavan määrän välinen erotus on yli 50 prosenttia [YMP:n strategiasuunnitelma-asetuksen] 68 artiklan soveltamisalaan kuulumattomista tukitoimista, eikä jäsenvaltio esitä perusteltuja syitä, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Perustelu

Tarvitaan todellista joustoa siinä, että komissio voi ottaa huomioon jäsenvaltioiden perustelut. Esimerkiksi vakavat sääolosuhteet ovat syitä, jotka on otettava aina huomioon.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta maksujen keskeyttämisastetta koskevilla säännöillä.

Poistetaan.

Perustelu

Maksujen keskeyttämistä koskevat säännöt olisi vahvistettava tässä asetuksessa. Näin ollen tämä alakohta olisi poistettava.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan toimintasuunnitelmia ja toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä koskevat tarkemmat säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Toimintasuunnitelmia ja toimintasuunnitelmien laatimismenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, [jotka komissio vahvistaa], ovat seuraavat.

Perustelu

Toimintasuunnitelmia koskevien sääntöjen olisi sisällyttävä perusasetukseen eikä täytäntöönpanosäädöksiin.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen.

Jos jäsenvaltio ei toimita tai toteuta 1 kohdassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa tai jos toimintasuunnitelma on selvästi riittämätön tilanteen korjaamiseksi, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kuukausimaksujen tai 30 artiklassa tarkoitettujen välimaksujen maksaminen. Toimintasuunnitelmien riittävyyttä koskeviin perusteisiin kuuluvat [komissio määrittelee].

Perustelu

Toimintasuunnitelmien riittävyyttä koskevien perusteiden olisi sisällyttävä perusasetukseen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat maksujen keskeyttämisastetta ja keskeyttämisen kestoa sekä kyseisten määrien palauttamisen tai vähentämisen edellytyksiä monivuotinen tuloksellisuuden seuranta huomioon ottaen.

Poistetaan.

Perustelu

Maksujen keskeyttämisastetta ja kestoa koskevat perusteet olisi sisällytettävä perusasetukseen. Näin ollen tämä alakohta olisi poistettava.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Keskeytystä sovelletaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltion, jonka osalta puutteita ilmenee, toteuttamiin menoihin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettavan ajan, joka saa olla enintään 12 kuukautta. Tätä aikaa voidaan komission täytäntöönpanosäädöksillä pidentää uudella enintään 12 kuukauden pituisella ajanjaksolla, jos keskeytyksen edellytykset edelleen täyttyvät. Keskeytetyt määrät on otettava huomioon 53 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä hyväksyttäessä.

Keskeytystä sovelletaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltion, jonka osalta vakavia puutteita ilmenee, toteuttamiin menoihin eikä koko rahoituspakettiin enintään 12 kuukauden ajan. Tätä aikaa voidaan komission täytäntöönpanosäädöksillä pidentää uudella enintään 12 kuukauden pituisella ajanjaksolla, jos keskeytyksen edellytykset edelleen täyttyvät. Keskeytetyt määrät on otettava huomioon 53 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä hyväksyttäessä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maksaa ennen 1 päivää joulukuuta mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 50 prosenttia suorien tukien tukitoimien osalta;

a)  maksaa ennen 1 päivää joulukuuta mutta aikaisintaan 16 päivänä lokakuuta ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 75 prosenttia suorien tukien tukitoimien osalta;

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että pilarin molemmat tukitoimet kuuluvat samaan YMP:n suunnitelmaan, yhdenmukaistetut aikataulut ja ennakkomaksujen prosenttiosuudet suorien tukitoimien ja maaseudun kehittämisen välillä edistäisivät yksinkertaistamista.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien erityisten ongelmien ratkaisemiseksi komissio voi kiireellisessä tapauksessa hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset voivat poiketa 2 kohdan säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin ja niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Tämän artiklan soveltamiseen liittyvien erityisten ongelmien ratkaisemiseksi komissio voi kiireellisessä tapauksessa hyväksyä mahdollisimman pian täytäntöönpanosäädöksiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset voivat poiketa 2 kohdan säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin ja niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Perustelu

Mahdollisuus käyttää täytäntöönpanosäädöksiä mahdollisimman nopeasti kriisitilanteissa on erittäin tärkeä. Täytäntöönpanosäädöksiä koskeva prosessi on hädin tuskin riittävän nopea tuensaajille, joilla on rahoitukseen liittyviä vaikeuksia. Jäsenvaltioiden ja tuensaajien ei pitäisi kärsiä viivästyksistä tai epävarmuudesta, jotta viljelijöitä voidaan auttaa ja jotta heidän tilannettaan voidaan helpottaa.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio antaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta.

5.  Komissio antaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta 7 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta niiden edellytysten osalta, joiden mukaisesti tietyntyyppiset menot ja tulot rahastojen yhteydessä on korvattava.

Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta niiden edellytysten ja menoilmoituksia koskevien yksityiskohtien osalta, joiden mukaisesti tietyntyyppiset menot ja tulot rahastojen yhteydessä on korvattava.

Perustelu

Ehdotetut valtuudet ovat liian laajat. Ne olisi rajoitettava esimerkiksi menoilmoitusta koskeviin edellytyksiin, koska muuten valtuudet mahdollistaisivat hyväksyttyyn YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyvien kaikkien tukitoimista aiheutuvien menojen estämisen.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla toteuttamia tarkastuksia sekä perussopimuksen 287 artiklan mukaisia tai perussopimuksen 322 artiklan nojalla toteutettavia taikka neuvoston asetukseen (Euratom, EY) N:o 2185/96 perustuvia tarkastuksia rajoittamatta komissio voi järjestää jäsenvaltioissa tarkastuksia erityisesti seuraavien seikkojen tarkistamiseksi:

Jäsenvaltioiden kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla toteuttamia tarkastuksia sekä perussopimuksen 287 artiklan mukaisia tai perussopimuksen 322 artiklan nojalla toteutettavia taikka neuvoston asetukseen (Euratom, EY) N:o 2185/96 perustuvia tarkastuksia rajoittamatta komissio voi järjestää jäsenvaltioissa tarkastuksia ehdollisuutta lukuun ottamatta erityisesti seuraavien seikkojen tarkistamiseksi:

Perustelu

Ehdollisuuden osalta käytössä ovat menettelyt ja valvontatoimia koskevat säännöt, mukaan lukien valvontatoimien ulottaminen koskemaan lopullista tuensaajaa, mikä on vastoin yksinkertaistamisen henkeä. Tässä artiklassa olisi mainittava selvästi, että tämä ei koske ehdollisuutta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla erityisvelvoitteet, jotka jäsenvaltioiden on tämän luvun mukaisesti täytettävä ja erityisesti säännöt perusteista, joiden mukaisesti määritetään asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 tarkoitetut väärinkäytökset ja muut ilmoitettavat tapaukset, joissa ei ole noudatettu jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmissa vahvistettuja edellytyksiä, sekä toimitettavat tiedot.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ja jotka koskevat OLAFia varten toimitettavia tietoja.

Perustelu

Tässä artiklassa olisi säädettävä toimivallan siirrosta nykyisin käytettyä termiä ”erityisvelvoitteet” tarkemmin. Sen sijaan, että asetuksessa siirretään valta antaa ”delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan erityisvelvoitteet”, toimivallan siirto olisi ilmoitettava selkeämmin. Jos kyseessä ovat OLAFin tarvitsemat tiedot, tämä on mahdollista. Lisäksi sääntöjenvastaisuuden määritelmän olisi kuuluttava jäsenvaltioiden vastuulle, jotta voidaan taata toissijaisuusperiaatteen toteutuminen.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta.

Perustelu

Koska uusi YMP:n täytäntöönpanomalli perustuu tuloksellisuuteen, joka voi johtaa rahoitusoikaisuihin, parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava säännöllisestä tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta.

Perustelu

Koska uusi YMP:n täytäntöönpanomalli perustuu tuloksellisuuteen, joka voi johtaa rahoitusoikaisuihin, parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava säännöllisestä tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltion on tässä artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti vähennettävä kaikki tuensaajista johtuvan sääntöjenvastaisuuden vuoksi perusteettomat tukimäärät kaikista tulevista maksuista, jotka maksajaviraston on suoritettava tuensaajalle.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos YMP:n strategiasuunnitelmassa tarkoitettujen maaseudun kehittämisen tukitoimien osalta todetaan sääntöjenvastaisuuksia tai muita tapauksia, joissa tuensaaja ei ole noudattanut tukitoimien edellytyksiä, jäsenvaltioiden on tehtävä rahoituksen mukautuksia peruuttamalla asianomainen unionin rahoitus kokonaan tai osittain. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon todettujen sääntöjenvastaisuuksien laatu ja vakavuus sekä maaseuturahaston taloudellisen menetyksen suuruus.

Jos YMP:n strategiasuunnitelmassa tai alueellisissa tukitoimiohjelmissa tarkoitettujen maaseudun kehittämisen tukitoimien osalta todetaan sääntöjenvastaisuuksia tai muita tapauksia, joissa tuensaaja ei ole noudattanut tukitoimien edellytyksiä, jäsenvaltioiden on tehtävä rahoituksen mukautuksia peruuttamalla asianomainen unionin rahoitus kokonaan tai osittain. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon todettujen sääntöjenvastaisuuksien laatu ja vakavuus sekä maaseuturahaston taloudellisen menetyksen suuruus.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n strategiasuunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin. Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt määrät uudelleen ainoastaan johonkin samaan kansalliseen strategiasuunnitelmaan kuuluvaan maaseudun kehittämisen toimeen ja edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen mukautusta.

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot osoitetaan uudelleen muihin YMP:n strategiasuunnitelmaan tai kyseessä olevaan alueelliseen tukitoimiohjelmaan sisältyviin maaseudun kehittämisen tukitoimiin. Jäsenvaltio voi kuitenkin käyttää unionin rahoituksen peruutetut tai takaisinperityt määrät uudelleen ainoastaan johonkin samaan kansalliseen strategiasuunnitelmaan kuuluvaan maaseudun kehittämisen toimeen ja edellyttäen, ettei varoja käytetä uudelleen toimiin, joihin on sovellettu rahoituksen mukautusta.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltion on tässä artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti vähennettävä kaikki tuensaajista johtuvan sääntöjenvastaisuuden vuoksi perusteettomat tukimäärät kaikista tulevista maksuista, jotka maksajaviraston on suoritettava tuensaajalle.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan riskienhallinnan edellyttämä tarkastustaso.

Jäsenvaltioiden on varmistettava tehokkaan riskienhallinnan tarkastustaso, joka on taloudellisesti ja hallinnollisesti oikeasuhteinen, sopivimmassa katsomassaan muodossa.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tehokkaita ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotta vältetään unionin oikeuden kiertäminen, ja varmistettava erityisesti, että alakohtaisen maatalouslainsäädännön nojalla säädettyjä etuuksia ei myönnetä luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, joiden osalta on osoitettu, että kyseisten etuuksien saamiseen vaaditut edellytykset on luotu keinotekoisesti ja kyseisen lainsäädännön tavoitteiden vastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityissäännösten soveltamista.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tehokkaita ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotta vältetään unionin oikeuden kiertäminen, ja varmistettava erityisesti, että alakohtaisen maatalouslainsäädännön nojalla säädettyjä etuuksia ei myönnetä luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, joiden osalta on osoitettu, että kyseisten etuuksien saamiseen vaaditut edellytykset on luotu keinotekoisesti ja kyseisen lainsäädännön tavoitteiden vastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityissäännösten soveltamista. Jäsenvaltiot voivat säätää muita ja yksityiskohtaisempia kansallisia säädöksiä keinotekoisista edellytyksistä.

Perustelu

Tämä artikla on osoittautunut käytännössä tehottomaksi säännösten kiertämisen osoittamiseksi tarvittavan todistustaakan täyttämistä ja asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. Jos artiklaa ei paranneta, jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus säätää muita, yksityiskohtaisempia kansallisia säädöksiä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ’eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmällä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/200033 säädettyä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/200434 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää;

c)  ’eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmällä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/200033 säädettyä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/200434 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää tai neuvoston direktiivissä 2008/71/EY säädettyä sikojen tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää ja muita käytössä olevia eläintietokantoja;

_________________

_________________

33Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).

33Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).

34Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

34Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

Perustelu

Sikaeläimet on suljettu ”eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän” ulkopuolelle. Myös muita jäsenvaltioiden perustamia eläintietokantoja olisi käytettävä, vaikka ne eivät perustuisi yksittäisiin eläimiin, jotta vältytään viestimästä kahdesti samaa asiaa.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’hakemuksettomalla järjestelmällä’ pinta-alaperusteisia tai eläinperusteisia tukitoimia koskevaa hakujärjestelmää, jossa hallinnon edellyttämät tiedot ainakin yksittäisistä pinta-aloista tai eläimistä, joista tukea haetaan, ovat saatavilla jäsenvaltion hallinnoimissa virallisissa tietokannoissa.

f)  ’hakemuksettomalla järjestelmällä’ pinta-alaperusteisia tai eläinperusteisia tukitoimia koskevaa esitäytettyä tai muunlaista hakujärjestelmää, jossa hallinnon edellyttämät tiedot ainakin yksittäisistä pinta-aloista tai eläimistä, joista tukea haetaan, ovat saatavilla jäsenvaltion hallinnoimissa virallisissa tietokannoissa. Hakemuksettoman järjestelmän ansiosta hallinto voi suorittaa viljelijöille maksut kaikista tukitoimista ja toimenpiteistä, joiden osalta viljelijä on tukikelpoinen, virallisten sähköisten tietokantojen sisältämien tietojen perusteella täydentämällä näitä tietoja tarvittaessa viljelijöiltä saatavilla tiedoilla.

Perustelu

Toissijaisuutta olisi korostettava siten, että jäsenvaltiot voivat käyttää tietoteknisiä järjestelmiään ja kaikkia tietoja sopivimmaksi katsomallaan tavalla ja helpottaa viljelijöiden työtä mahdollisimman käytännöllisellä tavalla.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen, jotka liittyvät kuluvaan kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen sekä edellisiin kymmeneen kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen on oltava saatavilla jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämien digitaalisten tietokantojen kautta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen, jotka liittyvät kuluvaan kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen sekä edellisiin kymmeneen kalenterivuoteen tai markkinointivuoteen on oltava saatavilla jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämien digitaalisten tietokantojen kautta. Tietokantojen asiaankuuluvat tiedot voidaan toimittaa myös tiivistelminä.

Perustelu

Kaikesta vaaditusta tietojen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset herättävät huolta. Säädetyn tietojen kymmenen vuoden saatavuuden toteuttaminen voi osoittautua hyvin kalliiksi. Samankaltaisia ja asiaankuuluvia tietoja voidaan toimittaa paljon edullisemmin tiivistelminä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  sisältää asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 7 artiklassa tarkoitettujen indikaattoreiden ilmoittamisen kannalta merkitykselliset tiedot.

Poistetaan.

Perustelu

Kohdassa d todetaan, että viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä sisältää asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] 7 artiklassa tarkoitettujen indikaattoreiden ilmoittamisen kannalta merkitykselliset tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä on oltava vuosittaiset kerrokset, joita on säilytettävä kymmenen vuotta, mikä tulee erittäin kalliiksi. Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän olisi sisällettävä ainoastaan pinta-alaan liittyvät taustatiedot, jotka ovat valmiita siirrettäväksi muihin tietokantoihin.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava pinta-alamonitorointijärjestelmä ja vastattava sen toiminnasta.

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava pinta-alamonitorointijärjestelmä ja vastattava sen toiminnasta. Komissio voi myöntää perustelluista syistä siirtymäajan, joka koskee sellaisten jäsenvaltioiden pinta-alamonitorointijärjestelmää, jotka eivät ole käyttäneet kaukokartoitusjärjestelmää viime vuosina.

Perustelu

Sellaisia jäsenvaltioita varten, jotka eivät ole käyttäneet aiemmin kaukokartoitusjärjestelmää, olisi säädettävä uutta pakollista pinta-alamonitorointijärjestelmää koskeva siirtymäaika, jotta niillä on mahdollisuus viimeistellä järjestelmä ja saada se toimimaan käytännössä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  vahvistavat a alakohdassa tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella vuosittain tehtävien tarkastusten tarkastusotoksen, sisällyttävät siihen satunnaiskomponentin ja säätävät, että tarkastusotos kattaa vähintään 1 prosentin asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista.

d)  vahvistavat a alakohdassa tarkoitettujen, riskianalyysin perusteella vuosittain tehtävien tarkastusten tarkastusotoksen, sisällyttävät siihen satunnaiskomponentin ja säätävät, että tarkastusotos kattaa vähintään 1 prosentin asetuksen (EU) .../... [YMP:n strategiasuunnitelma -asetus] III osaston 1 luvun 2 jaksossa säädetyn tuen saajista. Poiketen siitä, mitä edeltävässä kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää alentaa vähimmäisvalvonnan 0,5 prosentin tasoa kunkin säädöksen tai standardin tai säädösten tai standardien ryhmän tasolla, jos paikan päällä tarkastetusta satunnaisotoksesta löytyneiden sääntöjenvastaisuuksien taso ei ylitä 2 prosenttia kahtena edeltävänä hakuvuonna.

Perustelu

Ehdollisuusjärjestelmässä olisi oltava mahdollista alentaa vähimmäisvalvonnan 1 prosentin astetta, jos aiempina vuosina löydettyjä sääntöjenvastaisuuksia on pieni määrä.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  säätävät, ettei hallinnollista seuraamusta määrätä, jos noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

c)  säätävät, ettei hallinnollista seuraamusta määrätä seuraavissa tapauksissa:

 

i)  jos noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä;

 

ii)  jos noudattamatta jättäminen johtuu toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virheestä ja henkilö, jota hallinnollinen seuraamus koskee, ei olisi voinut kohtuudella havaita kyseistä virhettä;

 

iii)  jos asianomainen henkilö voi osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle vakuuttavasti, ettei 1 kohdassa tarkoitettu noudattamatta jättäminen ole hänen syytään, tai jos toimivaltainen viranomainen on muutoin vakuuttunut siitä, ettei noudattamatta jättäminen ole asianomaisen henkilön syytä.

Perustelu

85 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, ettei hallinnollista seuraamusta määrätä, jos noudattamatta jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Lisäksi 57 artiklan 3 kohdassa luetellaan muita tapauksia, joissa seuraamuksia ei määrätä, kuten esim. tapaus, jossa sääntöjenvastaisuus johtuu viranomaisen virheestä. Kaikkien näiden 57 artiklan 3 kohdan muiden kohtien olisi oltava sovellettavissa ehdollisuusjärjestelmään.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioissa, joissa sovelletaan eläimiin liittyvää vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea ja eläimiin liittyvää maaseudun kehittämistukea, olisi sovellettava eläimiin liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamatta jättämiseen perustuvaa hallinnollista seuraamusta vain tuensaajan eläimiin liittyvään vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen ja eläimiin liittyvään maaseudun kehittämistukeen. Vastaavasti hallinnollista seuraamusta, joka perustuu pinta-alaperusteisten lakisääteisten hoitovaatimusten ja/tai hyvien maatalous- ja ympäristöstandardien noudattamatta jättämiseen, olisi sovellettava ainoastaan tuensaajan pinta-alaperusteisiin suoriin tukiin ja pinta-alaperusteiseen maaseudun kehittämistukeen.

Perustelu

Tällä hetkellä täydentäviä ehtoja koskevat seuraamukset eivät ole oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia etenkään eri tuotantosektoreilla toimivien viljelijöiden osalta (karjanhoito/kasvintuotanto). Esimerkiksi maatilat, joilla on vain muutama eläin mutta satoja hehtaareja maata, eivät noudata määräyksiä eläimiin liittyvien täydentäviä ehtoja koskevien vaatimusten osalta. Kun seuraamusta sovelletaan kaikkiin viljelyalaan perustuviin suoriin tukiin ja maaseudun kehittämistukiin, seuraamus vaikuttaa liian suurelta suhteessa eläinten määrään. Tämä pätee päinvastoin myös maatiloihin, joilla on vain muutamia hehtaareja maata mutta paljon eläimiä. Tällainen epäoikeudenmukainen tilanne olisi muutettava ehdollisuusjärjestelmässä. Sen vuoksi olisi lisättävä uusi alakohta 86 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa sovelletaan eläimiin liittyvää vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea ja eläimiin liittyvää maaseudun kehittämistukea.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vähennysten ja poissulkemisten laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus, kesto, toistuvuus tai tahallisuus. Määrättyjen seuraamusten on oltava varoittavia ja oikeasuhteisia sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisia.

Vähennysten ja poissulkemisten laskemiseksi huomioon otetaan määritetyn noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus, kesto tai toistuvuus. Määrättyjen seuraamusten on oltava varoittavia ja oikeasuhteisia sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisia.

Perustelu

Tahallisuuden arviointi on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi ja se voi johtaa moniin erilaisiin tulkintoihin, joissa viljelijöitä ei kohdella yhdenmukaisesti. Huomioon olisi otettava myös se, että ”tahallisuuden” määritelmää ei sovelleta tukijärjestelmiin (ks. 57 artiklan 3 kohta, jonka ensimmäisessä alakohdassa ei mainita tahallisuutta).

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä on laiminlyönnistä johtuva noudattamatta jättäminen, vähennys on yleensä 3 prosenttia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen maksujen kokonaismäärästä.

Poistetaan.

Perustelu

Tässä alakohdassa säädetään melko tiukka seuraamuksia koskeva yleinen sääntö (3 prosenttia). Tämä alakohta on joko poistettava tai seuraamuksien vähennyksiksi on ilmoitettava 1 prosentti, 3 prosenttia ja 5 prosenttia.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmän, jota sovelletaan tapauksiin, joissa ensimmäistä kertaa tapahtuva noudattamatta jättäminen ei vähäisen vakavuutensa, laajuutensa ja kestonsa vuoksi johda tuen vähentämiseen tai tuen ulkopuolelle jättämiseen. Jos myöhempi tarkastus osoittaa kolmelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta, ettei noudattamatta jättämistä ole korjattu, sovelletaan takautuvasti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vähennystä.

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmän, jota sovelletaan tapauksiin, joissa ensimmäistä kertaa tapahtuva noudattamatta jättäminen ei vähäisen vakavuutensa, laajuutensa ja kestonsa vuoksi johda tuen vähentämiseen tai tuen ulkopuolelle jättämiseen. Jos myöhempi tarkastus osoittaa kolmelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta, ettei noudattamatta jättämistä ole korjattu, sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vähennystä sen vuoden osalta, jolloin havaittiin, että noudattamatta jättämistä ei ole korjattu.

Perustelu

Tähän liittyen varhaisvaroitusjärjestelmän hallinnollisia seuraamuksia ei pidä soveltaa taannehtivasti, koska taannehtivat seuraamukset ovat monimutkaisia sekä viljelijöille että hallinnolle. Siksi olisi riitettävä, että seuraamusta sovelletaan vain siihen vuoteen, jolloin havaittiin, että noudattamatta jättämistä ei ole korjattu.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset jäsenvaltioiden välillä sekä seuraamusjärjestelmän tehokkuus ja ennaltaehkäisevä vaikutus, siirretään komissiolle valta antaa 100 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraamusten soveltamista ja laskentaa koskevilla tarkemmilla säännöillä.

Poistetaan.

Perustelu

Kaikkien hallinnollisia seuraamuksia koskevien sääntöjen olisi oltava jäsenvaltioiden tiedossa siitä hetkestä alkaen, kun horisontaaliasetus hyväksytään. Delegoiduilla säädöksillä vahvistettu lisäsääntely ei tue toissijaisuusperiaatetta ja monimutkaistaa YMP:n suunnitelman laatimista.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle säännöllisesti tiedot IV osaston II luvussa tarkoitetun yhdennetyn järjestelmän soveltamisesta. Komissio järjestää asiaa koskevan mielipiteiden vaihdon jäsenvaltioiden kanssa.

2.  Komissio järjestää asiaa koskevan mielipiteiden vaihdon jäsenvaltioiden kanssa IV osaston II luvussa tarkoitetusta yhdennetystä järjestelmästä.

Perustelu

Artikla jättää epäselväksi sen, millaisia tietoja komissio odottaa saavansa yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä ja milloin. Tämä olisi ilmoitettava tarkemmin.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vii)  tiedot 57 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä;

Poistetaan.

Perustelu

On epäselvää, millaisia tietoja komissio odottaa saavansa unionin taloudellisten etujen suojaamisesta. Tämä olisi ilmoitettava tarkemmin.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tietojen, asiakirjojen, tilastojen ja kertomusten antaminen tiedoksi komissiolle jäsenvaltioiden toimesta sekä tähän liittyvät määräajat ja menetelmät.

Poistetaan.

Perustelu

Tietojärjestelmien suunnittelemista varten on erittäin tärkeää tietää etukäteen, millaisia tietoja, asiakirjoja jne. on ilmoitettava ja mitkä ovat näiden ilmoitusten määräajat ja menetelmät.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

96 artikla

Komission teksti

Tarkistus

96 artikla

Poistetaan.

Tuensaajia koskevien tietojen julkaiseminen

 

1.  Jäsenvaltioiden on [yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (EU) .../... 44 artiklan 3–5 kohdan] ja tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti varmistettava, että tiedot rahastojen tuensaajista julkistetaan vuosittain jälkikäteen.

 

2.  [Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (EU) .../... 44 artiklan 3–5 kohtaa] sovelletaan maaseuturahaston ja tarvittaessa myös maataloustukirahaston tuensaajiin; mainitun asetuksen 44 artiklan 3 kohdan h ja i alakohdassa säädettyjä kansallista rahoitusosuutta ja yhteisrahoitusosuutta vastaavia määriä ei kuitenkaan sovelleta maataloustukirahastoon.

 

3.  Tässä artiklassa tarkoitetaan:

 

  ’toimella’ toimenpidettä tai tukitoimea,

 

  ’sijaintipaikalla’ ’kuntaa, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, ja kunnan postinumeroa tai sen osaa, kun tämä on saatavissa’.

 

4.  Mainitun asetuksen 44 artiklan 3–5 kohdassa alakohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan yhdellä jäsenvaltiokohtaisella verkkosivustolla. Tiedot on pidettävä saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä julkaisemisesta.

 

Jäsenvaltiot eivät saa julkaista asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jos tuensaajan jonakin vuonna saaman tuen määrä on enintään 1 250 euroa.

 

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

96 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

96 a artikla

 

Tuensaajien julkistaminen

 

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahastojen tuensaajat julkistetaan vuosittain jälkikäteen. Julkistamisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot:

 

a)   tuensaajan nimi seuraavasti:

 

i)  etu- ja sukunimi, kun tuensaaja on luonnollinen henkilö;

 

ii)  täydellinen virallinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaaja on oikeushenkilö, jolla on asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan itsenäinen oikeushenkilöllisyys;

 

iii)  yhdistyksen täydellinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, kun tuensaaja on yhdistys, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä;

 

b)  kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, kunnan postinumero tai sen osa, kun se on saatavissa;

 

c)  kuhunkin rahastoista rahoitettuun toimenpiteeseen liittyvät, kunkin tuensaajan asianomaisena varainhoitovuonna saamat tukimäärät;

 

d)  kummasta tahansa rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, missä toimenpiteessä c alakohdassa tarkoitettu tuki on myönnetty.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistetaan yhdellä jäsenvaltiokohtaisella verkkosivustolla. Tiedot on pidettävä saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä julkaisemisesta.

 

2.  Kun kyseessä ovat 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuihin maaseuturahastosta rahoitettaviin toimenpiteisiin liittyvät tuet, julkistettavat määrät ovat julkisen tuen kokonaismääriä, joihin sisältyvät sekä unionin että kansalliset maksuosuudet.

 

3.  Jäsenvaltiot eivät saa julkistaa ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua tuensaajan nimeä, jos tuensaajan jonakin vuonna saaman tuen määrä on enintään 1 250 euroa.

Perustelu

Koska ehdotetusta järjestelmästä aiheutuisi merkittävä hallinnollinen rasite, olisi parempi säilyttää maataloustukirahaston ja maaseuturahaston edunsaajien julkaisemista koskeva nykyinen järjestelmä (vuotuinen julkistaminen, maksuvirasto on velvollinen julkaisemaan tiedot sekä esittämään tietoluettelon maaseuturahaston ja maataloustukirahaston keskitetyllä verkkosivustolla), joka perustuu ainoastaan horisontaaliasetukseen.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

103 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 101 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tarvittaessa tätä asetusta siinä säädettyjä sääntöjä koskevilla poikkeuksilla ja lisäyksillä.

Siirretään komissiolle valta antaa 101 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tarvittaessa tätä asetusta siinä säädettyjä sääntöjä koskevilla poikkeuksilla ja lisäyksillä. Nämä säädökset on laadittava heti, kun niiden tarve on ilmennyt.

Perustelu

Tuensaajien auttamista varten voidaan tarvita monenlaisia poikkeuksia jne., koska kaikkea ei ole mahdollista ennakoida etukäteen. Nämä säädökset on laadittava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarve on pantu merkille.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

104 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.

Perustelu

Vuotta 2021 koskevassa hakemuksen määräajassa on vaikea pysyä, kun otetaan huomioon, että täytäntöönpanosäännöt on hyväksyttävä ajoissa, tarvittavien varojen on oltava käytettävissä ja uusien tietotekniikkajärjestelmien (seuranta, tavoitteiden saavuttamista indikaattoreita käyttämällä koskevan edistymistietojen tallentaminen jne.) kehittämiseen on oltava riittävästi aikaa.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Franc Bogovič

20.6.2018

Valiokuntakäsittely

22.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

7

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Christelle Lechevalier

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.5.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus