<Date>{15/05/2019}15.5.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0199/2019</NoDocSe>
PDF 637kWORD 297k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))</DocRef>


<Commission>{AGRI}An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Ulrike Müller</Depute>

EARRÁIDÍ/AGUISÍNÍ
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT
 TUAIRIM THAR CEANN an Choiste um Buiséid
 TUAIRIM ÓN gCoiste um Rialú Buiséadach
 TUAIRIM ÓN gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0393),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0247/2018),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe agus na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A8-0199/2019),

1. Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil nó téacs eile a chur ina ionad;

3. Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún dar teideal ‘The Future of Food and Farming’ ('Todhchaí an Bhia agus na Feirmeoireachta’) an 29 Samhain 2017, cinntear go leanfaidh an Comhbheartas Talmhaíochta (dá ngairtear ‘CBT’ anseo feasta) air ag cur dlús leis an gcaoi a dtugann sé faoi dhúshláin agus deiseanna na todhchaí, trí bhorradh a chur faoin bhfostaíocht, faoin bhfás agus faoin infheistíocht, trí chomhrac a chur ar an athrú aeráide agus dul in oiriúint dó san am céanna, agus trí shaothar taighde agus nuálaíochta a leathnú amach as na saotharlanna agus a chur chun tairbhe do réimsí agus margaí lasmuigh. Ina theannta sin, ba cheart do CBT díriú ar na ceisteanna atá ag déanamh buartha do na saoránaigh faoi tháirgeadh talmhaíochta atá inbhuanaithe.

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún dar teideal ‘The Future of Food and Farming’ (‘Todhchaí an Bhia agus na Feirmeoireachta’) an 29 Samhain 2017, cinntear go leanfaidh an Comhbheartas Talmhaíochta (dá ngairtear ‘CBT’ anseo feasta) air ag cur dlús leis an gcaoi a dtugann sé faoi dhúshláin agus deiseanna amach anseo, trí bhorradh a chur faoin bhfostaíocht, faoin bhfás agus faoin infheistíocht, trí chomhrac a chur ar an athrú aeráide agus dul in oiriúint dó san am céanna, agus trí shaothar taighde agus nuálaíochta a chur in oiriúint agus a aistriú as na saotharlanna chuig réimsí agus margaí. Ina theannta sin, ba cheart do CBT díriú ar na ceisteanna atá ag déanamh buartha do na saoránaigh faoi tháirgeadh talmhaíochta atá inbhuanaithe agus faoi fhorbairt tuaithe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 a) Is gá a áirithiú nach mbeidh iarmhairtí diúltacha airgeadais don earnáil talmhaíochta ag eascairt ó  chinntí polaitiúla, amhail tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, nó cistiú beartas nua an Aontais. Ba cheart aird a thabhairt ar an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 30 Bealtaine 2018 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse (2018/2714(RSP)), ar rún é a cháin an laghdú de 15% ar leibhéal CBT a d’eascair ó thogra ón gCoimisiún an 2 Bealtaine 2018 maidir le CAI 2021-2027, agus inar sonraíodh go raibh Parlaimint na hEorpa go mór i gcoinne aon chiorruithe móra a mbeadh tionchar díobhálach acu ar nádúr féin CBT agus ar a chuspóirí. Cheistigh sé freisin, sa chomhthéacs sin, an togra chun laghdú de níos mó ná 25 % a dhéanamh ar an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 b) Tá ról bunúsach ag CBT san Aontas mar go gcuireann sé íocaíochtaí díreacha agus cistí ón dara colún ar fáil d’fheoirmeoirí, agus go rannchuidíonn sé sin go suntasach ní hamháin le slándáil an tsoláthair bia, ach le hinfheistíocht agus le fostaíocht i limistéir thuaithe freisin. Níl na ciorruithe móra ar CBT ina gciorruithe inghlactha. Dá bhrí sin, ba cheart don CBT díriú ar a chroíghníomhaíochtaí agus ba cheart an cistiú arna leithdháileadh ar CBT 2021-2027 le haghaidh AE-27 a choinneáil ar a laghad ag leibhéal bhuiséad 2014-2020 fad is a bheidh mhéid tosaigh an chúlchiste géarchéime talmhaíochta á bhuiséadú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 1 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1 c) I gcomhréir le hAirteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ba cheart, agus CBT á chur chun feidhme, go gcuirfí san áireamh cuspóirí an chomhair um fhorbairt, lena n-áirítear, inter alia, Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus gnóthú oibleagáidí an Aontais maidir leis an athrú aeráide a mhaolú faoi Chomhaontú Pháras.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Ba cheart samhail seachadta CBT atá bunaithe ar an gcomhlíonadh a choigeartú chun a áirithiú go ndíreofar níos fearr ar thorthaí agus ar an bhfeidhmíocht. Dá réir sin ba cheart don Aontas na bunchuspóirí beartais, cineálacha idirghabhála agus bunriachtanais an Aontais a shocrú agus ba cheart freagracht agus cuntasacht níos mó a bheith ar na Ballstáit maidir leis an gcaoi a gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí sin. Dá thoradh sin, is den riachtanas méadú ar an gcoimhdeacht chun na dálaí agus na riachtanais áitiúla a thabhairt sna áireamh ar dhóigh níos fearr. Dá réir sin, faoin tsamhail seachadta nua ba cheart gur ar na Ballstáit a bheadh an fhreagracht miondeisiú a dhéanamh ar a n-idirghabhálacha CBT i gcomhréir le bunriachtanais an Aontais chun a rannchuidiú le cuspóirí CBT an Aontais a uasmhéadú agus an creat comhlíonta agus rialaithe a bhaineann leis na tairbhithe a bhunú agus a dhearadh.

(3) Ba cheart samhail seachadta CBT atá bunaithe ar an gcomhlíonadh a choigeartú chun a áirithiú go ndíreofar níos fearr ar thorthaí agus ar an bhfeidhmíocht. Dá réir sin, ba cheart don Aontas na bunchuspóirí beartais, cineálacha idirghabhála agus bunriachtanais an Aontais a shocrú agus ba cheart freagracht agus cuntasacht níos mó a bheith ar na Ballstáit maidir leis an gcaoi a gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí sin. Dá thoradh sin, is den riachtanas méadú ar an gcoimhdeacht agus ar an tsolúbthacht chun na dálaí agus na riachtanais áitiúla a thabhairt sna áireamh ar dhóigh níos fearr. Dá réir sin, faoin tsamhail seachadta nua, ba cheart gur ar na Ballstáit a bheadh an fhreagracht miondeisiú a dhéanamh ar a n-idirghabhálacha CBT i gcomhréir lena sainriachtanais agus le bunriachtanais an Aontais chun a rannchuidiú le cuspóirí CBT an Aontais a uasmhéadú. Ba cheart do na Ballstáit creat rialaithe a bhaineann leis na tairbhithe a bhunú agus a dhearadh freisin chun go leanfaí de bheith ag áirithiú go bhfuil idirghabhálacha phleananna straitéiseacha CBT i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme. Áirithítear le bunriachtanais an Aontais, lena n-áirítear dálaí maithe talmhaíochta agus comhshaoil (GAEC) agus ceanglais reachtúla bhainistíochta (SMRanna), go bhfuil cur chuige comhchoiteann agus cothrom iomaíochta ann idir na Ballstáit.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom)  .../… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán Airgeadais nua]12, go háirithe na forálacha lena rialaítear an bhainistíocht chomhroinnte leis na Ballstáit, feidhmiú na gcomhlachtaí creidiúnaithe agus na prionsabail bhuiséadacha, maidir leis na hidirghabhálacha agus na bearta a leagtar amach sa Rialachán seo.

(5) Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán Airgeadais nua]12, go háirithe na forálacha lena rialaítear an bhainistíocht chomhroinnte leis na Ballstáit, feidhmiú na gcomhlachtaí creidiúnaithe agus na prionsabail bhuiséadacha, maidir leis na hidirghabhálacha agus na bearta a leagtar amach sa Rialachán seo.

__________________

__________________

12 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais nua ]

12 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/EU agus lena leasaítear  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012. (IO L 193,30.7.2018, lch. 1).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5 a) Ba cheart feidhm a bheith ag cuid de na forálacha i Rialachán (AE) …/…[Rialachán RFC1a] maidir leis an Rialachán seo.

 

__________________

 

1a [Rialachán RFC]

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5 b) Ba cheart do na Ballstáit staonadh ó rialacha a chur isteach lena ndéanfaí úsáid CERT agus CETFT níos casta don tairbhí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Is gá do na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí comhordaithe, agus maidir le nósanna imeachta a bhunú chun na dearbhuithe bainistíochta agus tuarascálacha feidhmíochta bliantúla a fháil, agus maidir le deimhniú córas bainistithe agus faireacháin, agus córais tuairiscithe a fháil agus ba cheart foráil freisin go ndeimhneodh comhlachtaí neamhspleácha na cuntais bhliantúla. Ina theannta sin, chun trédhearcacht an chórais seiceálacha a bheidh le déanamh ar an leibhéal náisiúnta a áirithiú, go háirithe maidir le nósanna imeachta údaraithe, bailíochtaithe agus íocaíochta, chun an t-ualach riaracháin agus iniúchta a laghdú do sheirbhísí an Choimisiúin agus do na Ballstáit chomh maith i gcás ina gceanglaítear gach gníomhaireacht íocaíochta a chreidiúnú, ba cheart líon na n-údarás agus na gcomhlachtaí a dtarmligtear na cúraimí sin chucu a shrianadh, agus forálacha bunreachtúla gach Ballstáit á gcomhlíonadh.

(9) Is gá do na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí comhordaithe, agus maidir le nósanna imeachta a bhunú chun na dearbhuithe bainistíochta, tuarascáil bhliantúil ar imréiteach agus tuarascálacha feidhmíochta bliantúla a fháil, agus maidir le deimhniú córas bainistithe agus faireacháin, agus córais tuairiscithe a fháil agus ba cheart foráil freisin go ndeimhneodh comhlachtaí neamhspleácha na cuntais bhliantúla. Ina theannta sin, chun trédhearcacht an chórais seiceálacha a bheidh le déanamh ar an leibhéal náisiúnta a áirithiú, go háirithe maidir le nósanna imeachta údaraithe, bailíochtaithe agus íocaíochta, chun an t-ualach riaracháin agus iniúchta a laghdú do sheirbhísí an Choimisiúin agus do na Ballstáit chomh maith i gcás ina gceanglaítear gach gníomhaireacht íocaíochta a chreidiúnú, ba cheart líon na n-údarás agus na gcomhlachtaí a dtarmligtear na cúraimí sin chucu a shrianadh, agus forálacha bunreachtúla gach Ballstáit á gcomhlíonadh. Ba cheart do ghníomhaireachtaí íocaíochta a ról mar chomhairleoirí d’fheirmeoirí a fhorbairt agus iarrachtaí a dhéanamh nósanna imeachta do thairbhithe a shimpliú, agus comhlíonadh na gcaighdeán ar leibhéal an Aontais á áirithiú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 10</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) I gcás ina gcreidiúnaíonn Ballstát níos mó ná gníomhaireacht íocaíochta amháin, ba cheart dó comhlacht poiblí comhordaithe aonair a ainmniú chun comhsheasmhacht a áirithiú i mbainistiú na gcistí, chun foráil a dhéanamh maidir le hidirchaidreamh a dhéanamh idir an Coimisiún agus na gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe éagsúla agus chun a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis a iarrann an Coimisiún faoi oibríochtaí roinnt gníomhaireachtaí íocaíochta a chur ar fáil go tapa. Ba cheart don chomhlacht gníomhaíochtaí a ghlacadh agus a chomhordú d’fhonn aon easnaimh de chineál coiteann a thagann chun cinn ar an leibhéal náisiúnta a réiteach agus ba cheart an Coimisiún a choinneáil ar an eolas maidir le bearta leantacha.

(10) I gcás ina gcreidiúnaíonn Ballstát níos mó ná gníomhaireacht íocaíochta amháin, ba cheart dó comhlacht poiblí comhordaithe aonair a ainmniú chun comhsheasmhacht a áirithiú i mbainistiú na gcistí, chun foráil a dhéanamh maidir le hidirchaidreamh a dhéanamh idir an Coimisiún agus na gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe éagsúla agus chun a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis a iarrann an Coimisiún faoi oibríochtaí roinnt gníomhaireachtaí íocaíochta a chur ar fáil go tapa. Ba cheart don chomhlacht gníomhaíochtaí a ghlacadh agus a chomhordú d’fhonn aon easnaimh de chineál coiteann a thagann chun cinn ar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach a réiteach agus ba cheart an Coimisiún a choinneáil ar an eolas maidir le bearta leantacha.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 11</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Is réamhriachtanas tábhachtach deis a thabhairt do na gníomhaireachtaí íocaíochta atá creidiúnaithe ag na Ballstáit a bheith rannpháirteach faoin tsamhail seachadta nua maidir le cinnteacht réasúnta a bheith ann go gnóthófar na cuspóirí agus na spriocanna a leagtar amach sna Pleananna Straitéiseacha faoi CBT le hidirghabhálacha a bheidh maoinithe ag buiséad an Aontais. Ba cheart foráil a dhéanamh go sainráite, mar sin, sa Rialachán seo nach féidir ach caiteachas a dhéanann gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe a aisíoc ó bhuiséad an Aontais. Ina theannta sin, ba cheart aschur comhfhreagrach a theacht as an gcaiteachas a mhaoineoidh an tAontas maidir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear sa Rialachán maidir leis an bPlean Straitéiseach faoi CBT, aschur i dtaca le ceanglais bhunúsacha an Aontais agus leis na córais rialachais agus ba cheart dó bheith i gcomhréir leis na ceanglais agus na córais sin freisin.

(11) Is réamhriachtanas tábhachtach deis a thabhairt do na gníomhaireachtaí íocaíochta atá creidiúnaithe ag na Ballstáit a bheith rannpháirteach faoin tsamhail seachadta nua maidir le cinnteacht réasúnta a bheith ann go gnóthófar na cuspóirí agus na spriocanna a leagtar amach sna Pleananna Straitéiseacha faoi CBT le hidirghabhálacha a bheidh maoinithe ag buiséad an Aontais. Ba cheart foráil a dhéanamh go sainráite, mar sin, sa Rialachán seo nach féidir ach caiteachas a dhéanann gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe a aisíoc ó bhuiséad an Aontais. Ina theannta sin, ba cheart aschur comhfhreagrach teacht as an gcaiteachas a mhaoineoidh an tAontas maidir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear sa Rialachán maidir leis an bPlean Straitéiseach faoi CBT, agus ba cheart dó bheith i gcomhréir leis na ceanglais agus na córais sin freisin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) D' fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh na suimeanna chun CBT a mhaoiniú na huasteorainneacha bliantúla, ba cheart an sásra smachta airgeadais a choimeád trína gcoigeartaítear leibhéal na tacaíochta dírí. Mar sin féin, ba cheart deireadh a chur leis an tairseach EUR 2000. Ba cheart chúlchiste talmhaíochta a choinneáil chun tacú leis an earnáil talmhaíochta i gcás forbairtí margaidh nó géarchéimeanna móra a mbeadh tionchar acu ar an táirgeacht talmhaíochta nó ar an dáileadh talmhaíochta. In Airteagal 12(2)(d) de Rialachán (AE, Euratom) [an Rialachán Airgeadais nua] déantar foráil nach bhféadfar leithreasuithe nár gealladh a thabhairt anonn ach go dtí an chéad bhliain airgeadais eile agus chuici sin amháin. Chun an cur chun feidhme a shimpliú go suntasach do thairbhithe agus do riaracháin náisiúnta, ba cheart sásra leantach a úsáid, trí aon mhéideanna den chúlchiste le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta a bhunófar in 2020 a úsáid. Chun na críche sin is gá maolú ar phointe (d) d’Airteagal 12(2), lena gceadófar leithreasuithe nár gealladh de chuid an chúlchiste talmhaíochta a thabhairt anonn gan teorainn ama chun an cúlchiste talmhaíochta a mhaoiniú sna blianta airgeadais ina dhiaidh sin. Anuas air sin, i dtaca leis an mbliain airgeadais 2020, is gá maolú eile a dhéanamh toisc gur cheart an méid iomlán den chúlchiste nár úsáideadh a bheidh ar fáil ag deireadh 2020 a thabhairt anonn don bhliain 2021 chuig an líne comhfhreagrach den chúlchiste talmhaíochta nua gan é a chur ar ais go dtí na línte buiséadacha lena gcumhdófar idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad faoin bPlean Straitéiseach faoi CBT.

(14) D’ fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh na suimeanna chun CBT a mhaoiniú na huasteorainneacha bliantúla, ba cheart an sásra smachta airgeadais a choimeád trína gcoigeartaítear leibhéal na tacaíochta dírí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14 a) Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an gcúlchiste géarchéime atá ann faoi láthair agus é a neartú chun tacú le bunú cúlchiste géarchéime talmhaíochta AE, uirlis níos éifeachtaí agus níos solúbtha a chuirfeadh tacaíocht bhreise ar fáil don earnáil talmhaíochta i gcás forbairtí margaidh agus a chuirfeadh ar chumas an Aontais freagairt níos fearr do mhór-ghéarchéimeanna a dhéanann difear do tháirgeadh agus do dháileadh talmhaíochta. Chuige sin, agus chun go bhféadfaí creat fónta a bhunú a chuirfeadh ar chumas feirmeoirí rioscaí a bhainistiú go hiomchuí, ba cheart leas a bhaint as leithreasuithe chúlchiste géarchéime talmhaíochta AE chun maoiniú a dhéanamh ar bhearta cobhsaithe margaidh agus ar na bearta eisceachtúla dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 chomh maith le bearta a cheadódh ionadú a dhéanamh ar uirlisí cobhsaithe ioncaim arna gcur ar bun ag na Ballstáit faoi Airteagal 70 de Rialachán (AE) ... / ... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus ba cheart iad a chur ar fáil d’fheirmeoirí i gcás ina dtagann dianmheath ar ioncam talmhaíochta a théann thar an tairseach in aghaidh na hearnála atá réamhshainithe ag an gCoimisiún, ar ina leith ar cheart go mbeadh sé de chumhacht aige gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14 b) Ba cheart cúlchiste géarchéime talmhaíochta AE a bhunú i mbuiséad CBT agus ba cheart méid tosaigh an chúlchiste sin a bhunú in 2021 sa bhreis ar bhuiséid CERT agus CETFT. In Airteagal 12(2)(d) de Rialachán (AE, Euratom) [an Rialachán Airgeadais nua] déantar foráil nach bhféadfar leithreasuithe nár gealladh a thabhairt anonn ach go dtí an chéad bhliain airgeadais eile agus chuici sin amháin. Chuige sin, de mhaolú ar Airteagal 12(2)(d), lena gcumasófaí leithreasuithe nár gealladh den chúlchiste talmhaíochta a thabhairt anonn, gan teorainn ama, chun an cúlchiste talmhaíochta a mhaoiniú, go dtí an chéad bhliain/na chéad bhlianta airgeadais eile, lena gcumasófaí  carnadh na leithreasuithe le haghaidh chúlchiste géarchéime talmhaíochta AE ó bhliain go chéile, le linn na clárthréimhse.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 15</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15) Chun nach gcuirfear ualach róthrom riaracháin ar na riaracháin náisiúnta agus ar fheirmeoirí ba cheart a fhoráil nach n-aisíocfar na méideanna a thabharfar anonn ón mbliain airgeadais roimhe sin i dtaca leis an smacht airgeadais a chuirfear i bhfeidhm i gcás ina gcuirfear an smacht airgeadais i bhfeidhm don dara bliain ina dhiaidh sin (bliain N+1), nó i gcás inar lú ná 0,2 % den uasteorainn bhliantúil méid iomlán na leithreasuithe nár gealladh.

(15) Chun nach gcuirfear ualach róthrom riaracháin ar na riaracháin náisiúnta agus ar fheirmeoirí, chun nósanna imeachta a shimpliú a mhéid is féidir agus chun teorainn a chur le castacht na bhfoirmeacha íocaíochta, ba cheart a fhoráil nach n-aisíocfar na méideanna a thabharfar anonn ón mbliain airgeadais roimhe sin i dtaca leis an smacht airgeadais a chuirfear i bhfeidhm i gcás ina gcuirfear an smacht airgeadais i bhfeidhm don dara bliain ina dhiaidh sin (bliain N+1), nó i gcás inar lú ná 0,2 % den uasteorainn bhliantúil méid iomlán na leithreasuithe nár gealladh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 16 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16a) Is den riachtanas é leibhéal na n-íocaíochtaí díreacha i measc na mBallstát a chothromú chun a áirithiú go mbeidh cothrom iomaíochta ann sa mhargadh inmheánach. Tá géarghá le dáileadh cóir na n-íocaíochtaí díreacha idir na Ballstáit.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 21</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21) Chun modhanna a chur ar fáil don Choimisiún, go háirithe, chun na margaí talmhaíochta a bhainistiú , chun faireachán ar chaiteachas talmhaíochta a éascú agus chun faireachán a dhéanamh ar acmhainní talmhaíochta sa mheántéarma agus san fhadtéarma, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le córas agraimeitéareolaíoch a úsáid agus sonraí satailíte a fháil agus a fheabhsú.

(21) Chun modhanna a chur ar fáil don Choimisiún, go háirithe, chun na margaí talmhaíochta a bhainistiú, chun faireachán ar chaiteachas talmhaíochta a éascú,  chun measúnú a dheanamh agus chun cúnamh tráthúil a sholáthar i gcás tubaistí nádúrtha agus chun faireachán a dhéanamh ar acmhainní talmhaíochta a bhfuil gá leo don táirgeadh sa mheántéarma agus san fhadtéarma, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le córas agraimeitéareolaíoch a úsáid agus sonraí satailíte a fháil agus a fheabhsú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 21 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(21 a) Ba cheart síneadh a chur leis an bhfaireachán a dhéanann an Coimisiún ar mhargaí talmhaíochta ionas go n-áireofaí faireachán ar shreafaí trádála chuig tíortha atá i mbéal forbartha, agus ó na tíortha sin, in earnálacha ar shainaithin na tíortha comhpháirtíochta iad a bheith ina n-earnálacha íogaire, chun a áirithiú go mbeadh comhleanúnachas ann idir torthaí trádála na hearnála agraibhia atá bainteach le CBT agus gealltanas an Aontais i leith Comhtháthú Beartais ar mhaithe le Forbairt.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 25</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25) I gcomhréir le bonnstruchtúr agus tréithe tábhachtacha na samhla seachadta nua faoi CBT ba cheart nach mbeadh incháilitheacht na n-íocaíochta a dhéanann na Ballstáit as maoiniú ón Aontas ag brath a thuilleadh ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí le tairbhithe aonair. Ina ionad sin, i dtaca leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) .../...[an Rialachán maidir leis an bPlean Straitéiseach faoi CBT], ba cheart íocaíochtaí na mBallstát a bheith incháilithe más ionann iad agus aschur comhfhreagrach agus má chomhlíonann siad bunriachtanais infheidhme an Aontais.

(25) I gcomhréir le bonnstruchtúr agus tréithe tábhachtacha na samhla seachadta nua faoi CBT ba cheart nach mbeadh incháilitheacht na n-íocaíochta a dhéanann na Ballstáit as maoiniú ón Aontas ag brath a thuilleadh ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí le tairbhithe aonair. Ina ionad sin, i dtaca leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) .../...[an Rialachán maidir leis an bPlean Straitéiseach faoi CBT], ba cheart íocaíochtaí na mBallstát a bheith incháilithe más ionann iad agus aschur comhfhreagrach agus má chomhlíonann siad bunriachtanais infheidhme an Aontais. Maidir le samhail seachadta CBT níor cheart di na hoibleagáidí atá ar an Ballstáit a bhaint, ar oibleagáidí iad a bhaineann le dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais a sheiceáil chun a áirithiú go ndéantar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 28</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28) Ba cheart do na Ballstáit na cuntais bhliantúla agus tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht maidir le cur chun feidhme an Phlean Straitéisigh a chur chuig an gCoimisiún faoin 15 Feabhra N+1. I gcás nach seoltar na doiciméid sin, agus ar an gcaoi sin ina gcuirtear cosc ar an gCoimisiún na cuntais a imréiteach don ghníomhaireacht íocaíochta lena mbaineann nó incháilitheacht an chaiteachais i ndáil le haschuir thuairiscithe, ba cheart an chumhacht a bheith ag an gCoimisiún íocaíochtaí míosúla a chur ar fionraí agus briseadh a chur ar an aisíocaíocht ráithiúil go dtí go bhfaighfear na doiciméid nár cuireadh isteach.

(28) Ba cheart do na Ballstáit na cuntais bhliantúla agus an tuarascáil bhliantúil ar imréiteach a sheoladh faoin 15 Feabhra N+1 chomh maith letuarascáil ar fheidhmíocht maidir le cur chun feidhme an Phlean Straitéisigh CBT a chur chuig an gCoimisiún faoin 15 Aibreán den dara bliain féilire tar éis dháta chur chun feidhme an Rialacháin seo agus gach dara bliain ina dhiaidh sin. I gcás nach seoltar na doiciméid sin, agus ar an gcaoi sin ina gcuirtear cosc ar an gCoimisiún na cuntais a imréiteach don ghníomhaireacht íocaíochta lena mbaineann nó incháilitheacht an chaiteachais i ndáil le haschuir thuairiscithe, ba cheart an chumhacht a bheith ag an gCoimisiún íocaíochtaí míosúla a chur ar fionraí agus briseadh a chur ar an aisíocaíocht ráithiúil go dtí go bhfaighfear na doiciméid nár cuireadh isteach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 29</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29) Ba cheart foirm fionraí íocaíochta nua a thabhairt isteach do staideanna ina mbeidh aschuir thar a bheith íseal. I gcás ina bhfuil na haschuir a tuairiscíodh ar leibhéal thar a bheith íseal i gcomparáid leis an gcaiteachas a dearbhaíodh, agus i gcás nach féidir leis na Ballstáit míniú fónta intuigthe a thabhairt ar an staid sin, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún, mar aon leis an gcumhacht an caiteachas don bhliain airgeadais N-1 a laghdú, caiteachas a dhéanfar sa todhchaí i ndáil leis an idirghabháil a bhfuil aschur thar a bheith íseal ag baint leis a chur ar fionraí. Ba cheart fionraí den chineál sin a bheith faoi réir a deimhnithe sa chinneadh bliantúil maidir le himréiteach feidhmíochta.

(29) Ba cheart foirm fionraí íocaíochta nua a thabhairt isteach do staideanna ina mbeidh aschuir thar a bheith íseal. I gcás ina bhfuil na haschuir a tuairiscíodh ar leibhéal thar a bheith íseal i gcomparáid leis an gcaiteachas a dearbhaíodh, agus i gcás nach féidir leis na Ballstáit míniú fónta intuigthe a thabhairt ar an staid sin, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún, mar aon leis an gcumhacht an caiteachas don bhliain airgeadais N-1 a laghdú, agus tar éis rabhadh a thabhairt roimh ré, caiteachas a dhéanfar sa todhchaí i ndáil leis an idirghabháil a bhfuil aschur thar a bheith íseal ag baint leis a chur ar fionraí. Ba cheart fionraí den chineál sin a bheith faoi réir a deimhnithe sa chinneadh bliantúil maidir le himréiteach feidhmíochta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 30</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30) I dtaca leis an bhfaireachán feidhmíochta ilbhliantúil ba cheart an chumhacht a bheith ag an gCoimisiún íocaíochtaí a fhionraí. Dá réir sin i gcásanna ina gcuirfear moill ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna, nó nach ndéanfar dul chun cinn leordhóthanach, mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann na gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá a dhéanamh i gcomhréir le plean gníomhaíochta a bheidh le bunú i gcomhairle leis an gCoimisiún agus ina mbeidh táscairí dul chun cinn soiléire, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. I gcás nach ndéanfaidh an Ballstát plean gníomhaíochta a chur isteach nó a chur chun feidhme nó inar léir nach bhfuil an plean gníomhaíochta leordhóthanach chun an cás a leigheas, ba cheart an chumhacht a bheith an gCoimisiún na híocaíochtaí míosúla nó eatramhacha a fhionraí, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme.

(30) I dtaca leis an bhfaireachán feidhmíochta ilbhliantúil, i bhfianaise gur de chineál níos casta iad na táscairí toraidh agus go bhfuil gá le cur in oiriúint don tsamhail seachadta nua, ba cheart go ndéanfaí an tuairisciú feidhmíochta maidir leis na torthaí a réadaíodh agus maidir leis an mbearna idir iad agus na spriocanna faoi seach a thíolacadh den chéaduair faoin 15 Aibreán den dara bliain féilire tar éis dháta chur chun feidhme an Rialacháin seo agus gach dara bliain ina dhiaidh sin. Dá réir sin sna cásanna ina gcuirfear moill ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna, nó nach ndéanfar dul chun cinn leordhóthanach, mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT, agus i gcás nach bhféadfaidh an Ballstát cúiseanna cuí-réasúnaithe a sholáthar, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann plean gníomhaíochta a thíolacadh a bheidh le bunú i gcomhairle leis an gCoimisiún. Ba cheart, sa phlean gníomhaíochta sin, go mbeadh cur síos ar na gníomhaíochtaí feabhais agus ar an amscála is gá dá fhorghníomhú. I gcás nach ndéanfaidh an Ballstát plean gníomhaíochta a chur isteach nó a chur chun feidhme nó i gcás ina dtagann sé chun solais nach bhfuil an plean gníomhaíochta leordhóthanach chun an cás a leigheas, ba cheart an chumhacht a bheith an gCoimisiún na híocaíochtaí míosúla nó eatramhacha a fhionraí, trí bhíthin gníomh cur chun feidhme.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 39</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39) Chun an caidreamh airgeadais idir na gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe agus buiséad an Aontais a bhunú, ba cheart don Choimisiún cuntais na ngníomhaireachtaí íocaíochta a imréiteach gach bliain faoi chuimsiú imréiteach airgeadais na gcuntas. Ba cheart don chinneadh a bhaineann le himréiteach na gcuntas a bheith teoranta d'iomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas a chumhdach ach gan comhréireacht an chaiteachais le dlí an Aontais a chumhdach.

(39) Chun an caidreamh airgeadais idir na gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe agus buiséad an Aontais a bhunú, ba cheart don Choimisiún cuntais na ngníomhaireachtaí íocaíochta a imréiteach gach bliain faoi chuimsiú imréiteach na gcuntas. Ba cheart don chinneadh a bhaineann le himréiteach na gcuntas a bheith teoranta d’iomláine, cruinneas agus fírinneacht na gcuntas a chumhdach ach gan comhréireacht an chaiteachais le dlí an Aontais a chumhdach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 40</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40) I gcomhréir leis an tsamhail seachadta nua, ba cheart imréiteach feidhmíochta bliantúil a bhunú chun incháilitheacht an chaiteachais a sheiceáil i ndáil le haschuir thuairiscithe. Chun dul i ngleic le cásanna nach bhfuil aschuir thuairiscithe chomhfhreagracha ag gabháil le caiteachas a dearbhaíodh agus nach féidir leis na Ballstáit bonn cirt a chur leis an diall sin, ba cheart sásra um íocaíochtaí a laghdú a bhunú.

(40) I gcomhréir leis an tsamhail seachadta nua, ba cheart imréiteach bliantúil a bhunú chun incháilitheacht an chaiteachais a sheiceáil i ndáil le haschuir thuairiscithe. Chun dul i ngleic le cásanna nach bhfuil aschuir thuairiscithe chomhfhreagracha ag gabháil le caiteachas a dearbhaíodh agus nach féidir leis na Ballstáit bonn cirt a chur leis an diall sin, ba cheart sásra um íocaíochtaí a laghdú a bhunú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 42</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(42) Chun leasanna airgeadais bhuiséad an Aontais a chosaint, ba cheart do na Ballstáit córais a bhunú chun a dheimhniú dóibh féin go bhfuil idirghabhálacha a mhaoinítear leis na Cistí á ndéanamh agus á gcur i gcrích i gceart agus san am céanna an creat daingean maidir le bainistíocht fhónta airgeadais a choinneáil. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/201315 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/9516 ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/9617 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/193918 ón gComhairle, déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, Cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Anuas air sin, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/137119 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a fhaigheann Cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán le cosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtí a bheidh páirteach i gcur chun feidhme Cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba cheart do na Ballstáit córais a bhunú lenar féidir leo tuarascáil a chur chuig an gCoimisiún, chun a chur ar chumas OLAF a chumhachtaí a fheidhmiú agus anailís éifeachtúil ar chásanna neamhrialtachta a áirithiú, i gcás neamhrialtachtaí a bhraitear agus i gcásanna nach gcomhlíontar na coinníollacha arna mbunú ag na Ballstáit sa Phlean Straitéiseach faoi CBT, lena n-áirítear calaois agus bearta leantacha ina dtaobh mar aon le bearta leantacha i dtaobh imscrúduithe OLAF. Chun scrúdú éifeachtach ar ar ghearáin maidir leis na Cistí a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit na socruithe iomchuí a chur i bhfeidhm.

(42) Chun leasanna airgeadais bhuiséad an Aontais a chosaint, ba cheart do na Ballstáit córais a bhunú chun a dheimhniú dóibh féin go bhfuil idirghabhálacha a mhaoinítear leis na Cistí á ndéanamh agus á gcur i gcrích i gceart agus san am céanna an creat daingean maidir le bainistíocht fhónta airgeadais a choinneáil. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/201315 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/9516 ón gComhairle agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/9617 ón gComhairle, Rialachán (AE) 2017/193918 ón gComhairle, déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, Cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Anuas air sin, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/137119 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a fhaigheann Cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán le cosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtí a bheidh páirteach i gcur chun feidhme Cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba cheart do na Ballstáit córais a bhunú lenar féidir leo tuarascáil a chur chuig an gCoimisiún, chun a chur ar chumas OLAF a chumhachtaí a fheidhmiú agus anailís éifeachtúil ar chásanna neamhrialtachta a áirithiú, i gcás neamhrialtachtaí a bhraitear agus i gcásanna nach gcomhlíontar na coinníollacha arna mbunú ag na Ballstáit sa Phlean Straitéiseach faoi CBT, lena n-áirítear calaois agus bearta leantacha ina dtaobh mar aon le bearta leantacha i dtaobh imscrúduithe OLAF. Chun scrúdú éifeachtach ar ar ghearáin maidir leis na Cistí a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit na socruithe iomchuí a chur i bhfeidhm.

__________________

__________________

15 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).

15 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).

16 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, lch.1).

16 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, lch.1).

17 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

17 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).

18 Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

18 Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

19 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

19 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 46 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(46 a) Chun go mbeidh cóir iomaíochta ann idir tairbhithe sna Ballstáit éagsúla, ba cheart rialacha ginearálta áirithe maidir le rialuithe agus pionóis a thabhairt isteach ar leibhéal an Aontais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 47</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47) Ba cheart príomheilimintí an chórais chomhtháite sin atá ann cheana agus, go háirithe, na forálacha maidir le bunachar sonraí ríomhairithe, córas chun dáileachtaí talmhaíochta a aithint, córas iarratais geo-spásúil agus ainmhí-bhunaithe, córas chun teidlíochtaí íocaíochta a aithint agus a chlárú, córas chun taifeadadh a dhéanamh ar chéannacht gach tairbhí agus córas rialaithe agus pionós, ba cheart an méid sin a choinneáil. Ba cheart do na Ballstáit leanúint d'úsáid a bhaint as sonraí nó táirgí faisnéise arna soláthar ag clár Copernicus, mar aon le teicneolaíochtaí amhail GALILEO agus EGNOS chun a áirithiú go mbeidh sonraí cuimsitheacha inchomparáide ar fáil ar fud an Aontais chun críocha faireachán a dhéanamh ar an mbeartas talmhaíochta, comhshaoil agus aeráide agus chun críocha borradh a chur faoin úsáid a bhaintear as sonraí agus faisnéis iomlán, saor agus oscailte arna gceapadh ag na satailítí Sentinel de chuid chlár Copernicus agus a seirbhísí. Chun na críche sin, ba cheart gurbh é córas faireacháin limistéir a bheadh sa chóras comhtháite.

(47) Ba cheart príomheilimintí an chórais chomhtháite sin  atá ann cheana lena n-áirítear córas réamhrabhaidh agus, go háirithe, na forálacha maidir le bunachar sonraí ríomhairithe, córas chun dáileachtaí talmhaíochta a aithint, córas iarratais geo-spásúil agus ainmhí-bhunaithe, córas chun teidlíochtaí íocaíochta a aithint agus a chlárú, córas chun taifeadadh a dhéanamh ar chéannacht gach tairbhí agus córas rialaithe agus pionós, ba cheart an méid sin a choinneáil, ar leibhéal iomchuí, agus aird chuí á tabhairt ar chomhréireacht agus ar an ngá atá ann ualaí míchuí riaracháin a sheachaint, ar ualaí atá ar fheirmeoirí agus ar chomhlachtaí riaracháin. Ba cheart do na Ballstáit leanúint d'úsáid a bhaint as sonraí nó táirgí faisnéise arna soláthar ag clár Copernicus, mar aon le teicneolaíochtaí amhail GALILEO agus EGNOS chun a áirithiú go mbeidh sonraí cuimsitheacha inchomparáide ar fáil ar fud an Aontais chun críocha faireachán a dhéanamh ar an mbeartas talmhaíochta, comhshaoil agus aeráide agus chun críocha borradh a chur faoin úsáid a bhaintear as sonraí agus faisnéis iomlán, saor agus oscailte arna gceapadh ag na satailítí Sentinel de chuid chlár Copernicus agus a seirbhísí. Chun na críche sin, ba cheart gurbh é córas faireacháin limistéir a bheadh sa chóras comhtháite, a d’fhéadfadh teorainn a chur le líon na gcigireachtaí feirme is gá agus laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin ar fheirmeoirí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 48</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(48) Ba cheart a áirithiú leis an gcóras comhtháite, ina cháil mar chuid de na córais rialachais is ceart a bheith i bhfeidhm chun CBT a chur chun feidhme, go mbeidh na sonraí comhiomlána a chuirtear ar fáil sa tuairisciú bliantúil ar fheidhmíocht iontaofa agus infhíoraithe. De bhrí gur tábhachtach córas comhtháite atá ag feidhmiú go cuí a bheith ann ní mór ceanglais cháilíochta a shocrú. Ba cheart do na Ballstáit measúnú cáilíochta bliantúil a dhéanamh ar an gcóras aitheanta le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta, an córas iarratais ar chúnamh geo-spásúil agus an córas faireacháin limistéir, Ba cheart do na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh agus, ar a iarraidh sin don Choimisiún, plean gníomhaíochta a bhunú.

(48) Ba cheart a áirithiú leis an gcóras comhtháite, ina cháil mar chuid de na córais rialachais is ceart a bheith i bhfeidhm chun CBT a chur chun feidhme, go mbeidh na sonraí comhiomlána a chuirtear ar fáil sa tuairisciú iontaofa agus infhíoraithe. De bhrí gur tábhachtach córas comhtháite atá ag feidhmiú go cuí a bheith ann ní mór ceanglais cháilíochta a shocrú. Ba cheart do na Ballstáit measúnú cáilíochta bliantúil a dhéanamh ar an gcóras aitheanta le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta, an córas iarratais ar chúnamh geo-spásúil agus an córas faireacháin limistéir, Ba cheart do na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh agus, ar a iarraidh sin don Choimisiún, plean gníomhaíochta a bhunú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 53</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(53) Ag féachaint do struchtúr idirnáisiúnta na trádála talmhaíochta agus ar mhaithe le dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, is gá comhar a eagrú idir na Ballstáit. Is gá freisin córas láraithe doiciméadachta a bhunú ar leibhéal an Aontais maidir le gnóthais atá bunaithe i dtríú tíortha a fhaigheann agus a dhéanann íocaíochtaí.

(53) Ag féachaint do struchtúr idirnáisiúnta na trádála talmhaíochta agus ar mhaithe le dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus ag urramú oibleagáidí an Aontais i leith an Chomhtháthaithe Beartais don Fhorbairt, is gá comhar a eagrú idir na Ballstáit agus idir na Ballstáit agus tríú tíortha. Is gá freisin córas láraithe doiciméadachta a bhunú ar leibhéal an Aontais maidir le gnóthais atá bunaithe i dtríú tíortha a fhaigheann agus a dhéanann íocaíochtaí. Ba cheart do chóras den sórt sin rannchuidiú le sainaithint neamhréireachtaí idir cur chun feidhme CBT agus cuspóirí bheartais sheachtracha an Aontais. Rannchuideodh sé sin le faireachán a dhéanamh ar ghnóthú chuspóirí CBT mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. …/… [an Rialachán maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT], trína gcumasófaí meastóireacht a dhéanamh ar an tionchar atá ag gnóthais arna mbunú i dtríú tíortha ar Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe, agus ar chuspóirí forbartha an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 208 CFAE.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

De réir mheon an chomhair fhónta éifeachtúil le tríú tíortha, cuirfidh an Coimisiún feabhas ar a idirphlé le tíortha comhpháirtíochta ar ghné ar bith a bhfuil tionchair aici ar phróiseas a bhforbartha, bíodh sé ag teacht go díreach faoi chuimsiú bheartas an Aontais nó ná bíodh. Beidh d’aidhm ag an ionchur ó chomhpháirtithe an Aontais na neamhréireachtaí idir beartais AE a shainaithint agus a leigheas agus deanfaidh bailiú agus comhroinnt sonraí an próiseas sin a éascú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 55</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(55) Is eilimint thábhachtach de CBT an choinníollacht, go háirithe i dtaca lena eilimintí comhshaoil agus aeráide ach i dtaca le saincheisteanna a bhaineann leis an tsláinte phoiblí agus le sláinte ainmhithe chomh maith. Tugann sin le fios gur cheart rialuithe a dhéanamh agus, i gcás inar gá, gur cheart pionóis a chur i bhfeidhm chun éifeachtacht an chórais choinníollachta a áirithiú. Chun go mbeidh cóir iomaíochta ann idir tairbhithe sna Ballstáit éagsúla ba cheart rialacha ginearálta áirithe maidir le rialuithe agus pionóis choinníollachta a thabhairt ar leibhéal an Aontais.

(55) Is eilimint thábhachtach de CBT an choinníollacht, trína n-áirítear go gcuireann íocaíochtaí chun cinn leibhéal ard inbhuanaitheachta agus cothrom iomaíochta d’fheirmeoirí sna Ballstáit agus idir na Ballstáit, trína n-áirítear go gcuireann íocaíochtaí chun cinn leibhéal ard inbhuanaitheachta agus cothrom iomaíochta d’fheirmeoirí sna Ballstáit agus idir na Ballstáit, trína n-áirítear go gcuireann íocaíochtaí chun cinn leibhéal ard inbhuanaitheachta agus cothrom iomaíochta d’fheirmeoirí sna Ballstáit agus idir na Ballstáit, go háirithe i dtaca lena eilimintí comhshaoil agus aeráide ach i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus le leas ainmhithe chomh maith. Tugann sé sin le fios gur cheart rialuithe a dhéanamh agus, i gcás inar gá, gur cheart pionóis a chur i bhfeidhm chun éifeachtacht an chórais choinníollachta a áirithiú. Chun go n-áiritheofaí cóir iomaíochta den sórt sin idir tairbhithe sna Ballstáit éagsúla ba cheart rialacha ginearálta áirithe maidir le coinníollacht, agus rialuithe agus pionóis a bhaineann le neamhchomhlíonadh a thabhairt isteach ar leibhéal an Aontais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 57</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(57) Ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit mionsonraí na bpionós sin a leagan amach agus ba cheart na pionóis sin a bheith comhréireach éifeachtach athchomhairleach agus gan dochar do phionóis eile a leagtar síos faoi dhlí an Aontais agus an dlí náisiúnta. Chun cur chuige éifeachtach comhleanúnach ó na Ballstáit a áirithiú, ní mór foráil a dhéanamh maidir le ráta pionóis íosta ar leibhéal an Aontais do neamhchomhlíonadh a tharlaíonn an chéad uair de dheasca faillí, agus má tharlaíonn sé athuair ba cheart go dtiocfadh céatadán níos airde as sin agus má dhéantar neamhchomhlíonadh d'aon ghnó d'fhéadfadh eisiamh iomlán ón íocaíocht a bheith mar thoradh air sin. Chun comhréireacht na bpionós a áirithiú, i gcás inar neamhchomhlíonadh beag a tharlaíonn agus ina sé tharlaíonn den chéad uair, ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit córas luathrabhaidh a thabhairt isteach.

(57) Ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit mionsonraí na bpionós sin a leagan amach agus ba cheart na pionóis sin a bheith comhréireach éifeachtach athchomhairleach agus gan dochar do phionóis eile a leagtar síos faoi dhlí an Aontais agus an dlí náisiúnta. Chun cur chuige éifeachtach comhleanúnach ó na Ballstáit a áirithiú, is gá foráil a dhéanamh maidir le rátaí pionóis íosta ar leibhéal an Aontais. Maidir leis na rátaí sin ba cheart feidhm a bheith acu i gcásanna de neamhchomhlíonadh a tharlaíonn an chéad uair de dheasca faillí, agus má tharlaíonn siad athuair ba cheart go dtiocfadh céatadán níos airde as sin agus má dhéantar neamhchomhlíonadh d'aon ghnó ba cheart go bhféadfaí eisiamh iomlán ón íocaíocht a bheith mar thoradh air sin. Chun comhréireacht na bpionós a áirithiú, i gcás inar neamhchomhlíonadh beag a tharlaíonn agus é sin ag tarlú den chéad uair, ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit córas réamhrabhaidh a thabhairt isteach, trína dtabharfaí fógra don tairbhí go bhfuil oibleagáidí air nó uirthi bearta ceartaitheacha a ghlacadh agus chun an deis a thabhairt dóibh an neamhchomhlíonadh a leigheas. Níor cheart aon phionóis riaracháin a fhorchur i gcásanna de neamhchomhlíonadh mar thoradh ar force majeure, d’fhaillí shimplí nó toisc gur tharla earráidí follasacha arna n-aithint ag an údarás inniúil nó ag údarás eile.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 71</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(71) Tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú mar aon leis an bhfaisnéis ghinearálta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, cuirtear feabhas ar thrédhearcacht maidir le Cistí an Aontais a úsáid i CBT agus ar an gcaoi sin cuirtear le infheichtheacht an bhirt sin agus le tuiscint níos fearr air. Cuireann sé ar chumas saoránach páirt níos mó a ghlacadh sa phróiseas cinnteoireachta agus ráthaíonn sé go mbíonn an riarachán níos dlisteanaí, níos éifeachtaí agus níos freagraí don saoránach. Bheadh sé ina chabhair freisin do shaoránaigh samplaí nithiúla a fheiceáil "d'earraí poiblí" bheith á soláthar ag earnáil na feirmeoireachta, agus bheadh sé ina bhunús le dlisteanacht na tacaíochta stáit d'earnáil na talmhaíochta.

(71) Tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú mar aon leis an bhfaisnéis ghinearálta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, cuirtear feabhas ar thrédhearcacht maidir le Cistí an Aontais a úsáid i CBT agus ar an gcaoi sin cuirtear le infheichtheacht an bhirt sin agus le tuiscint níos fearr air. Cuireann sé ar chumas saoránach páirt níos mó a ghlacadh sa phróiseas cinnteoireachta agus ráthaíonn sé go mbíonn an riarachán níos dlisteanaí, níos éifeachtaí agus níos freagraí don saoránach. Bheadh sé ina chabhair freisin do shaoránaigh samplaí nithiúla a fheiceáil ‘d’earraí poiblí’ a bheith á soláthar ag earnáil na feirmeoireachta, agus bheadh sé ina bhunús le dlisteanacht na tacaíochta Aontais agus stáit d’earnáil na talmhaíochta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) ciallaíonn ‘córais rialachais’ comhlachtaí rialachais dá dtagraítear i gCaibidil II de Theideal II den Rialachán seo agus na ceanglais bhunúsacha de chuid an Aontais a leagtar síos sa Rialachán seo agus Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], lena n-áirítear an córas tuairiscithe a cuireadh ar bun chun críocha na tuarascála bliantúla ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 121 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT];

(b) ciallaíonn ‘córais rialachais’ comhlachtaí rialachais dá dtagraítear i gCaibidil II de Theideal II den Rialachán seo agus na ceanglais bhunúsacha de chuid an Aontais a leagtar síos sa Rialachán seo agus i Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], lena n-áirítear oibleagáidí na mBallstát i ndáil le cosaint éifeachtach leasanna airgeadais an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 57 den Rialachán seo, an córas tuairiscithe a cuireadh ar bun chun críocha an tuairiscithe ar imréiteach dá dtagraítear in Airteagal 8(3) den Rialachán seo agus an fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 121 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] (‘an tuarascáil feidhmíochta’);

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe c a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c a) ciallaíonn ‘táscaire aschuir’ táscaire aschuir mar a shainmhínítear i bpointe 12 d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) …/…[an Rialachán RFC]

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe c b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c b) ciallaíonn ‘táscaire toraidh’ táscaire toraidh mar a shainmhínítear i bpointe 13 d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) …/…[an Rialachán RFC].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe c c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c c) ciallaíonn ‘easnamh tromchúiseach’ easnamh tromchúiseach mar a shainmhínítear i bpointe 30 d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) …/…[an Rialachán RFC].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe c d (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c d) ciallaíonn ‘comhlacht idirmheánach’ comhlacht idirmheánach mar a shainmhínítear i bpointe 7 d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) …/…[an Rialachán RFC]

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 2 – mír 1 – pointe c e (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(c e) ciallaíonn ‘plean gníomhaíochta’ plean gníomhaíochta i gcomhréir le hAirteagal 39(1) agus le hAirteagal 40(1) den Rialachán seo.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe -a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-a) bás an tairbhí;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) tubaiste thromchúiseach nádúrtha a dhéanann dochar mór don ghabháltas;

(a) tubaiste nádúrtha nó tarlú meitéareolaíochta a dhéanann dochar mór don ghabháltas;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe a a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a a) éagumas gairmiúil fadtéarmach an tairbhí;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe a b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a b) dálaí margaidh a dhéanann dochar mór don ghabháltas;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) scrios foirgneamh beostoic ar an ngabháltas trí thimpiste;

(b) scrios foirgneamh beostoic ar an ngabháltas;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) galar eipeasótach galar plandaí a dhéanann difear do chuid de stoc an tairbhí nó don stoc ar fad nó dá bharraí faoi seach;

(c) galar eipeasótach, galar plandaí nó ráig de lotnaidí plandaí a dhéanann difear do chuid de stoc an tairbhí nó don stoc ar fad nó dá bharraí faoi seach;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 3 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh na Ballstáit pointe (a) den chead mhír a chur i bhfeidhm i leith gabháltais talmhaíochta a ndearna an tubaiste nádúrtha nó an tarlú meitéareolaíochta dochar dóibh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 6 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar CETFT a chur chun feidhme trí bhainistiú comhpháirteach idir na Ballstáit agus an tAontas. Maoineofar leis ranníocaíocht airgeadais an Aontais le hidirghabhálacha forbartha tuaithe faoin bPlean Straitéiseach faoi CBT dá dtagraítear i gCaibidil 4 de Theideal III de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

Déanfar CETFT a chur chun feidhme trí bhainistiú comhpháirteach idir na Ballstáit agus an tAontas. Maoineofar leis ranníocaíocht airgeadais an Aontais le hidirghabhálacha forbartha tuaithe faoin bPlean Straitéiseach faoi CBT dá dtagraítear i gCaibidil 4 de Theideal III de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus gníomhaíochtaí faoi Airteagal 112 den Rialachán sin.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Maoineofar le CETFT freisin gníomhaíochtaí airgeadais a bhaineann le cúnamh teicniúil ar thionscnamh na mBallstát.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh gach Ciste, ar thionscnamh an Choimisiúin nó thar a cheann, maoiniú díreach a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, riaracháin agus tacaíochta teicniúla, agus ar an meastóireacht, iniúchóireacht agus cigireacht, is gá chun CBT a chur chun feidhme. Go háirithe, áireofar sna bearta sin:

Féadfaidh gach Ciste, ar thionscnamh an Choimisiúin nó thar a cheann, maoiniú díreach a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí méadaithe ullmhúcháin, faireacháin, riaracháin agus tacaíochta teicniúla, agus ar an meastóireacht, iniúchóireacht agus cigireacht, is gá chun CBT a chur chun feidhme. Cuirfear san áireamh sa ranníocaíocht CETFT dá dtagraítear in Airteagal 86(3) de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] an méadú ar an bhfothú acmhainneachta riaracháin i ndáil le córais nua rialachais agus rialaithe sna Ballstáit. Go háirithe, áireofar sna bearta sin:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1 – pointe f</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) staidéir ar CBT agus meastóireacht ar bhearta arna maoiniú ag na Cistí, lena n-áirítear feabhas a chur ar mhodhanna meastóireachta agus ar mhalartú faisnéise maidir le cleachtais faoi CBT, chomh maith le staidéir arna ndéanamh in éineacht leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI);

(f) staidéir ar CBT agus meastóireacht ar bhearta arna maoiniú ag na Cistí, lena n-áirítear feabhas a chur ar mhodhanna meastóireachta agus ar mhalartú faisnéise maidir le dea-chleachtais faoi CBT agus comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí ábhartha, chomh maith le staidéir arna ndéanamh in éineacht leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI);

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 – mír 1 – pointe h</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h) ranníocaíocht le bearta a bhaineann le scaipeadh faisnéise, ardú feasachta, cur chun cinn comhair agus malartú taithí ar leibhéal an Aontais, agus a dhéantar i gcomhthéacs idirghabhálacha forbartha tuaithe, lena n-áirítear líonrú na bpáirtithe lena mbaineann;

(h) ranníocaíocht le bearta a bhaineann le scaipeadh faisnéise, ardú feasachta, cur chun cinn comhair agus malartú taithí leis na geallsealbhóirí ábhartha ar leibhéal an Aontais, agus a dhéantar i gcomhthéacs idirghabhálacha forbartha tuaithe, lena n-áirítear líonrú na bpáirtithe lena mbaineann;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 7 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 7a

 

Údarás inniúil

 

1. Ainmneoidh na Ballstáit údarás ar leibhéal na n-airí atá freagrach as an méid seo a leanas:

 

(a) creidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta, dá dtagraítear in Airteagal 9(2), a eisiúint, a athbhreithniú agus a aistarraingt;

 

(b) creidiúnú comhlachta comhordúcháin, dá dtagraítear in Airteagal 10, a eisiúint, a athbhreithniú agus a aistarraingt;

 

(c) comhlacht deimhniúcháin, dá dtagraítear in Airteagal 11, a cheapadh, agus an ceapachán sin a chúlghairm;

 

(d) na cúraimí a shanntar don údarás inniúil faoin gCaibidil seo a chomhlíonadh, agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh.

 

2. Ar bhonn scrúdú a dhéanfar ar na critéir atá le glacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 12(1), déanfaidh an t-údarás inniúil, trí bhíthin gníomh foirmiúil, cinneadh:

 

(a) maidir le creidiúnú na gníomhaireachta íocaíochta agus an chomhlachta comhordúcháin a eisiúint, nó tar éis athbhreithniú a dhéanamh, an creidiúnú sin a aistarraingt;

 

(b) maidir le comhlacht deimhniúcháin a cheapadh, agus an ceapachán sin a chúlghairm.

 

Cuirfidh an t-údarás inniúil an Coimisiún ar an eolas gan mhoill maidir le creidiúnú nó ceapadh na ngníomhaireachtaí íocaíochta, an chomhlachta comhordúcháin agus an chomhlachta deimhniúcháin, agus maidir le haistarraingt nó cúlghairm an chreidiúnaithe nó an cheapacháin sin.

 

Déanfaidh an Coimisiún malartú an dea-chleachtais maidir le hoibriú na gcóras rialachais idir na Ballstáit a chur chun cinn.

(Féach foclaíocht shean-Airteagal 9)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí comhordaithe

Gníomhaireachtaí íocaíochta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is é a bheidh sna gníomhaireachtaí íocaíochta ranna nó comhlachtaí de chuid na mBallstát atá freagrach as bainistiú agus rialú an chaiteachais dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6.

Is é a bheidh sna gníomhaireachtaí íocaíochta ranna nó comhlachtaí de chuid na mBallstát agus, i gcás inarb iomchuí, na réigiún atá freagrach as bainistiú agus rialú an chaiteachais dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 2 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh na Ballstáit na ranna nó na comhlachtaí sin, a bhfuil eagrúchán riaracháin agus córas rialaithe inmheánaigh acu lena soláthraítear ráthaíochtaí leordhóthanacha go bhfuil na híocaíochtaí dleathach agus rialta agus go dtugtar cuntas ceart orthu, a chreidiúnú mar ghníomhaireachtaí íocaíochta. Chun na críche sin, cloífidh gníomhaireachtaí íocaíochta leis na coinníollacha íosta le haghaidh an chreidiúnaithe maidir leis an timpeallacht inmheánach, gníomhaíochtaí rialaithe, faisnéis agus cumarsáid, agus faireachán arna leagan síos ag an gCoimisiún de bhun phointe (a) d’Airteagal 10(1).

Déanfaidh na Ballstáit na ranna nó na comhlachtaí sin, a bhfuil eagrúchán riaracháin agus córas rialaithe inmheánaigh acu lena soláthraítear ráthaíochtaí leordhóthanacha go bhfuil na híocaíochtaí dleathach agus rialta agus go dtugtar cuntas ceart orthu, a chreidiúnú mar ghníomhaireachtaí íocaíochta. Chun na críche sin, cloífidh gníomhaireachtaí íocaíochta leis na coinníollacha íosta le haghaidh an chreidiúnaithe maidir leis an timpeallacht inmheánach, gníomhaíochtaí rialaithe, faisnéis agus cumarsáid, agus faireachán arna leagan síos ag an gCoimisiún de bhun phointe (a) d’Airteagal 12(1).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 2 – fomhír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfar creidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta don tréimhse 2014-2020 a thabhairt anonn chuig clárthréimhse 2021-2027, ar choinníoll go bhfuil siad tar éis an t-údarás inniúil a chur ar an eolas go bhfuil siad ag comhlíonadh na gcritéar creidiúnúcháin, agus mura léirítear le hathbhreithniú de bhun phointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 12(2) nach bhfuil sé sin amhlaidh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 2 – fomhír 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

cheapfaidh na Ballstáit aon ghníomhaireacht íocaíochta nua bhreise tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Féadfaidh na Ballstáit gníomhaireachtaí íocaíochta nua a cheapadh tar éis ... [dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], ar choinníoll:.

 

(a) nach n-ardaíonn líon na ngníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe i gcomparáid leis an líon a bhí ann an 31 Nollaig 2019; nó

 

(b) go ndéantar na gníomhaireachtaí íocaíochta nua a cheapadh de bhun atheagrú riaracháin sa Bhallstát lena mbaineann.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun críocha Airteagal 63(5) agus (6) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/... [an Rialachán Airgeadais nua] (“an Rialachán Airgeadais”), déanfaidh an duine atá i gceannas ar an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe, faoin 15 Feabhra den bhliain tar éis na bliana airgeadais lena mbaineann, na nithe seo a leanas a tharraingt suas agus a chur ar fáil don Choimisiún:

Chun críocha Airteagal 63(5) agus (6) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 (‘an Rialachán Airgeadais’), déanfaidh an duine atá i gceannas ar an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe, faoin 15 Feabhra den bhliain tar éis na bliana airgeadais lena mbaineann, na nithe seo a leanas a tharraingt suas agus a chur ar fáil don Choimisiún:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) na cuntais bhliantúla i leith an chaiteachais a tabhaíodh i gcur i gcrích na dtascanna a cuireadh de chúram ar a ghníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe, dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 63(5) den Rialachán Airgeadais, mar aon leis an bhfaisnéis is gá dá n-imréiteach i gcomhréir le hAirteagal 51;

(a) na cuntais bhliantúla i leith an chaiteachais a tabhaíodh i gcur i gcrích na dtascanna a cuireadh de chúram ar a ghníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe, dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 63(5) den Rialachán Airgeadais, mar aon leis an bhfaisnéis is gá dá n-imréiteach i gcomhréir le hAirteagal 51(1):

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 52(1) ina léirítear go ndearnadh an caiteachas i gcomhréir le hAirteagal 35;

(b) an tuarascáil bhliantúil ar imréiteach dá dtagraítear in Airteagal 51(2) ina bhfuil faisnéis maidir le haschuir agus caiteachas arna gcur i gcrích, agus ina léirítear go ndearnadh an caiteachas i gcomhréir le hAirteagal 35;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 3 – fomhír 1 –  pointe c – pointe ii</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(ii) feidhmiú cuí na gcóras rialachais arna gcur ar bun, lena dtugtar na ráthaíochtaí riachtanacha maidir leis na haschuir arna dtuairisciú sa tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht, dá bhforáiltear i bpointí (b) agus (c) d’Airteagal 63(6) den Rialachán Airgeadais,

(ii) feidhmiú cuí na gcóras um rialú inmheánach arna gcur ar bun agus comhlíonadh cheanglais bhunúsacha na Aontais lena dtugtar, dá bhforáiltear i bpointí (b) agus (c) d’Airteagal 63(6) den Rialachán Airgeadais, na ráthaíochtaí riachtanacha i ndáil le haschuir arna dtuairisciú sa tuarascáil ar imréiteach agus leis na cineálacha idirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] a bheith ag comhlíonadh dhlí an Aontais is infheidhme;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 3 – fomhír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfar an tuarascáil bhliantúil ar imréiteach a thíolacadh den chéad uair faoin ...[dhá bhliain tar éis chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus ansin gach bliain ina dhiaidh sin go dtí 2030, an bhliain sin san áireamh. Cumhdóidh an chéad tuarascáil an chéad dá bhliain airgeadais ...[bliain dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Maidir leis na híocaíochtaí díreacha sin dá dtagraítear i gCaibidil II de Theideal III de Rialachán (AE) …/… [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], ní chumhdóidh an tuarascáil ach an bhliain airgeadais … [an bhliain tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Déanfaidh an duine atá i gceannas ar an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe tuarascáil ar fheidhmíocht a tharraingt suas agus a chur ar fáil don Choimisiún, ag úsáid na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 129, a léiríonn an dul chun cinn ionsar ghnóthú na gcuspóirí arna leagan amach sa Phlean Straitéiseach Náisiúnta CBT, agus lena n-áirítear, i gcás inarb indéanta, tuairisciú ar thionchair, faoin 15 Aibreán den dara bliain féilire tar éis … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus gach dara bliain ina dhiaidh sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 8 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. I gcás ina gcreidiúnófar níos mó ná gníomhaireacht íocaíochta amháin, ceapfaidh na Ballstáit comhlacht poiblí comhordaithe, dá sannfaidh siad na cúraimí seo a leanas:

scriosta

(a) an fhaisnéis atá le soláthar don Choimisiún a bhailiú agus an fhaisnéis sin a sheoladh chuig an gCoimisiún;

 

(b) an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 52(1) a thabhairt;

 

(c) gníomhaíochtaí a ghlacadh nó a chomhordú d’fhonn aon easnaimh de chineál coiteann a réiteach agus d’fhonn an Coimisiún a choinneáil ar an eolas maidir le bearta leantacha;

 

(d) cur i bhfeidhm comhchuibhithe rialacha de chuid an Aontais a chur chun cinn agus a áirithiú.

 

Maidir le próiseáil na faisnéise airgeadais dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír, beidh an comhlacht comhordaithe faoi réir creidiúnú sonrach ag na Ballstáit.

 

Beidh an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht arna soláthar ag an gcomhlacht comhordaithe cumhdaithe faoi raon feidhme na tuairime dá dtagraítear in Airteagal 11(1) agus beidh dearbhú bainistíochta lena gcumhdófar an tuarascáil iomlán sin ag gabháil léi nuair a tharchuirfear í.

 

(Aistrithe chuig Airteagal 10 a a ‘Comhlachtaí comhordúcháin’ nua)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 9

scriosta

Údarás inniúil

 

1. Ainmneoidh na Ballstáit údarás ar leibhéal na n-airí atá freagrach as an méid seo a leanas:

 

(a) creidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta, dá dtagraítear in Airteagal 8(2), a eisiúint, a athbhreithniú agus a aistarraingt;

 

(b) an comhlachta comhordaithe, dá dtagraítear in Airteagal 8(4), a chreidiúnú;

 

(c) an comhlachta deimhniúcháin, dá dtagraítear in Airteagal 11, a cheapadh;

 

(d) na cúraimí a shanntar don údarás inniúil faoin gCaibidil seo a chomhlíonadh.

 

2. Cinnfidh an t-údarás inniúil, trí bhíthin gníomh foirmiúil, ar chreidiúnú na gníomhaireachta íocaíochta agus an chomhlachta chomhordaithe a eisiúint nó, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, a aistarraingt ar bhonn scrúdú ar na critéir chreidiúnaithe atá le glacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 10(1). Cuirfidh an t-údarás inniúil an Coimisiún ar an eolas faoi chreidiúnuithe agus faoi aistarraingt creidiúnaithe gan mhoill.

 

(Aistrithe chuig Airteagal 7 a)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 10 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 10a

 

Comhlachtaí comhordúcháin

 

1. I gcás ina gcreidiúnófar níos mó ná gníomhaireacht íocaíochta amháin, ceapfaidh na Ballstáit comhlacht poiblí comhordaithe, dá sannfaidh siad na cúraimí seo a leanas:

 

(a) an fhaisnéis atá le soláthar don Choimisiún a thiomsú agus an fhaisnéis sin a sheoladh chuig an gCoimisiún;

 

(b) cuntais bhliantúla, an tuarascáil bhliantúil ar imréiteach dá dtagraítear in Airteagal 51(2) agus an tuarascáil feidhmíochta a sholáthar, trí na sonraí agus na doiciméid a chuirfidh na gníomhaireachtaí íocaíochta isteach a chomhdhlúthú agus a thiomsú;

 

(c) gníomhaíochtaí a ghlacadh nó a chomhordú d’fhonn aon easnaimh de chineál coiteann a réiteach agus d’fhonn an Coimisiún a choinneáil ar an eolas maidir le bearta leantacha;

 

(d) cur i bhfeidhm comhchuibhithe rialacha de chuid an Aontais a áirithiú.

 

Maidir le próiseáil na faisnéise airgeadais dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír, beidh an comhlacht comhordaithe faoi réir creidiúnú sonrach ag na Ballstáit.

 

Beidh an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht arna soláthar ag an gcomhlacht comhordúcháin cumhdaithe faoi raon feidhme na tuairime dá dtagraítear in Airteagal 11(1) agus beidh dearbhú bainistíochta lena gcumhdófar an tuarascáil iomlán sin ag gabháil léi nuair a tharchuirfear í.

(Féach foclaíocht Airteagal 8.4)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás Ballstát a cheapann níos mó ná comhlacht deimhniúcháin amháin, áfach, déanfaidh an Ballstát sin comhlacht deimhniúcháin poiblí a cheapadh freisin ar an leibhéal naisiúnta a bheidh freagrach as an gcomhordú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) an bhfuil an tuairisciú feidhmíochta maidir le táscairí aschuir chun críocha an imréitigh feidhmíochta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 52 agus an tuairisciú feidhmíochta maidir le táscairí toraidh le haghaidh an fhaireacháin feidhmíochta ilbhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 115 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], lena léirítear go bhfuil Airteagal 35 den Rialachán seo comhlíonta, ceart;

(c) an bhfuil an tuairisciú maidir le haschuir chun críocha an imréitigh bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 51(2), lena léirítear go bhfuil Airteagal 35 den Rialachán seo comhlíonta, ceart,

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2 – pointe d</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) an bhfuil an caiteachas ar na bearta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, as a bhfuil aisíocaíocht iarrtha ar an gCoimisiún, dlíthiúil agus rialta. ;

(d) an bhfuil an tuairisciú chun críocha an fhaireacháin ar fheidhmíocht ilbhliantúil dá dtagraítear in Airteagail 115 agus 121 de Rialachán (AE) …/… ]an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], ina léirítear na hoibríochtaí a cuireadh i gcrích agus an dul chun cinn a rinneadh ionsar ghnóthú na gcuspóirí, mar a leagtar amach iad i bPlean Straitéiseach Náisiúnta CBT, ceart;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2 – pointe d a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d a) an bhfuil an caiteachas ar na cineálacha idirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) …/… ]an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2 – pointe d b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d b) an bhfuil an caiteachas ar na bearta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, Rialachán (AE) Uimh. 228/2013, Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 agus Rialachán (AE) 1144/2014 as a bhfuil aisíocaíocht iarrtha ar an gCoimisiún, dlíthiúil agus rialta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Luafar sa tuairim freisin an gceistítear leis an scrúdú na dearbhuithe a dhéantar sa dearbhú bainistíochta dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 8(3).

Luafar sa tuairim freisin an gceistítear leis an scrúdú na dearbhuithe a dhéantar sa dearbhú bainistíochta dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 9(3).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Beidh an saineolas teicniúil is gá ag an gcomhlacht deimhniúcháin. Beidh sé neamhspleách go hoibríochtúil ar an ngníomhaireacht íocaíochta agus ar an gcomhlacht comhordaithe lena mbaineann agus ar an údarás a chreidiúnaigh an ghníomhaireacht sin agus ar na comhlachtaí atá freagrach as CBT a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air.

2. Beidh an saineolas teicniúil is gá ag an gcomhlacht deimhniúcháin, i dtéarmaí bainistíocht airgeadais agus i ndáil le measúnú a dhéanamh ar ghnóthú na n-aidhmeanna a bhí beartaithe leis na hidirghabhálacha. Cuirfear ar fáil ar bhonn trédhearcach na sonraí agus an fhaisnéis go léir a úsáideadh chun cuidiú leis na comhlachtaí deimhniúcháin a dhearbhú go bhfuil na spriocanna á gcomhlíonadh, agus iad sin atá mar bhunús leis na toimhdí a rinneadh. Beidh sé neamhspleách go hoibríochtúil ar an ngníomhaireacht íocaíochta agus ar an gcomhlacht comhordaithe lena mbaineann agus ar an údarás a chreidiúnaigh an ghníomhaireacht sin agus ar na comhlachtaí atá freagrach as CBT a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir le cúraimí na gcomhlachtaí deimhniúcháin, lena n-áirítear na seiceálacha atá le déanamh agus na comhlachtaí atá faoi réir na seiceálacha sin, agus maidir leis na deimhnithe agus na tuarascálacha, mar aon leis na doiciméid a ghabhann leo, atá le tarraingt suas ag na comhlachtaí sin.

scriosta

Leagfar amach sna gníomhartha cur chun feidhme freisin:

 

(a) na prionsabail iniúchóireachta ar a bhfuil tuairimí na gcomhlachtaí deimhniúcháin bunaithe, lena n-áirítear measúnú rioscaí, seiceálacha inmheánacha agus an leibhéal d'fhianaise iniúchóireachta atá ag teastáil;

 

(b) na modhanna iniúchóireachta atá le húsáid ag na comhlachtaí deimhniúcháin, ag féachaint do chaighdeáin idirnáisiúnta iniúchóireachta, chun a dtuairimí a thabhairt.

 

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 101(3).

 

(téacs aistrithe chuig Airteagal 12a nua, Cumhachtaí an Choimisiúin, sean-Airteagal 10)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 11 – mír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3 a. A luaithe agus a bheidh na comhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear san Airteagal seo roghnaithe ag údaráis inniúla na mBallstát agus a luaithe agus a bheidh sé sin curtha in iúl acu don Choimisiún, cuirfidh an Coimisiún liosta cuimsitheach de na comhlachtaí sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, tráth nach deanaí ná bliain amháin tar éis ... [dáta chur i bhfeidhm na Rialacháin seo] agus ansin an dara huair tráth nach déanaí ná ceithre bliana ina dhiaidh sin.

</Amend>

 

<Amend>Leasú  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 12 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Is é a bheidh san uasteorainn bhliantúil do chaiteachas CERT na huasmhéideanna atá socraithe ina leith faoi Rialachán (AE, Euratom) [COM (2018) 322 final].

1. Is é a bheidh san uasteorainn bhliantúil do chaiteachas CERT na huasmhéideanna atá socraithe ina leith faoi Rialachán (AE, Euratom) [COM (2018) 322 final] inar socraíodh na teorainneacha aonair le haghaidh na mBallstát.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh teorainneacha ag na Ballstáit i ndáil le híocaíochtaí ionas nach mbeidh an deis ag na Ballstáit a bhaineann úsáid astu ar dtús a bhformhór a bheith acu.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 12 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 12a

 

Cumhachtaí an Choimisiúin

 

1. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis an méid seo a leanas:

 

(a) na coinníollacha íosta maidir leis na gníomhaireachtaí íocaíochta dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus na comhlachtaí comhordúcháin dá dtagraítear in Airteagal 10(4) a chreidiúnú;

 

(b) oibleagáidí na ngníomhaireachtaí íocaíochta maidir le hidirghabháil phoiblí agus na rialacha a bhaineann le hábhar a bhfreagrachtaí bainistithe agus rialaithe;

 

(c) na nósanna imeachta chun creidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí comhordúcháin a eisiúint, a aistarraingt agus a athbhreithniú, agus chun é a aisghairm, chomh maith leis na nósanna imeachta chun maoirseacht a dhéanamh ar chreidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta, agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh;

 

(d) an obair agus na seiceálacha atá mar bhunús le dearbhú bainistíochta na ngníomhaireachtaí íocaíochta, dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 9(3);

 

(e) feidhmiú an chomhlachta comhordúcháin agus fógra maidir le faisnéis a thabhairt don Choimisiún dá dtagraítear in Airteagal 10(4).

 

2. Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 lena bhforlíontar an Rialachán seo trí rialacha a leagan síos maidir leis na cúraimí atá ar chomhlachtaí deimhniúcháin, lena n-áirítear na seiceálacha atá le déanamh agus na comhlachtaí atá faoi réir na seiceálacha sin, agus maidir leis na deimhnithe agus na tuarascálacha, mar aon leis na doiciméid a ghabhann leo, atá le tarraingt suas ag na comhlachtaí sin.

 

Leagfar amach sna gníomhartha tarmligthe freisin:

 

(a) na prionsabail iniúchóireachta ar a bhfuil tuairimí na gcomhlachtaí deimhniúcháin bunaithe, lena n-áirítear measúnú rioscaí, seiceálacha inmheánacha agus an leibhéal d'fhianaise iniúchóireachta atá ag teastáil; agus

 

(b) na modhanna iniúchóireachta atá le húsáid ag na comhlachtaí deimhniúcháin, ag féachaint do chaighdeáin idirnáisiúnta iniúchóireachta, chun a dtuairimí a thabhairt, lena bhféadfaí a áireamh an fhéidearthacht faireachán a dhéanamh ar sheiceálacha ar an láthair ar gníomhaireachtaí íocaíochta.

(Féach foclaíocht shean-Airteagal 10 agus Airteagal 11(3))

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ag tús gach bliana i gcás CERT, bunófar cúlchiste chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil don earnáil talmhaíochta chun críocha bainistiú agus cobhsú margaidh i gcás géarchéimeanna a dhéanfaidh difear don táirgeacht talmhaíochta nó dáileadh talmhaíochta (“an cúlchiste talmhaíochta”).

Bunófar cúlchiste géarchéime talmhaíochta AE (‘an cúlchiste’) i mbuiséad  CBT chun tacaíochtbhreise a chur ar fáil don earnáil talmhaíochta chun críocha bainistiú nó cobhsú agus chun freagairt go   pras i gcás géarchéimeanna a dhéanfaidh difear don táirgeacht talmhaíochta nó don dáileadh talmhaíochta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Iontrálfar na leithreasuithe le haghaidh an chúlchiste talmhaíochta díreach isteach i mbuiséad an Aontais.

Iontrálfar na leithreasuithe le haghaidh an chúlchiste díreach isteach i mbuiséad an Aontais agus bainfear úsáid as, sa bhliain airgeadais nó sna blianta airgeadais ar iarradh tacaíocht bhreise lena n-aghaidh, chun cistiú a dhéanamh ar na bearta seo a leanas:

 

(a)  bearta chun cobhsú a dhéanamh ar mhargaí talmhaíochta faoi Airteagail 8 go 21 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013;

 

(b) bearta eisceachtúla faoi Chaibidil I, Cuid V de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013;

 

(c) bearta chun comhlánú a dhéanamh ar uirlisí cobhsaithe ioncaim dá dtagraítear in Airteagal 70 de  Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] i gcás géarchéimeanna margaidh a tharlaíonn níos minice ná an tairseach atá réamhshainithe don earnáil.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an tAirteagal seo a chomhlánú trí shainiú a dhéanamh ar thairseacha earnáilsonracha a bhfuil gá leo chun bearta a thionscnamh ar bearta iad a dheanfaidh comhlánú ar na huirlisí cobhsaithe ioncaim amhail dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1 den Airteagal seo.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear cistí ón gcúlchiste talmhaíochta ar fáil do bhearta faoi Airteagail 8 go 21 agus Airteagal 219, Airteagal 220 agus Airteagal 221 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 le haghaidh na bliana nó na mblianta a bhfuil an tacaíocht bhreise ag teastáil ina leith.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 2 – fomhír -1 (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Bunófar méid tosaigh de EUR 400 000 000 i bpraghsanna reatha in 2021 sa bhreis ar bhuiséid CERT agus CETFT.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

EUR 400 milliún ar a laghad, ag na praghsanna reatha, a bheidh i méid an chúlchiste talmhaíochta ag tús gach bliana sa tréimhse 2021-2027. Féadfaidh an Coimisiún méid an chúlchiste talmhaíochta a choigeartú le linn na bliana nuair is iomchuí i bhfianaise forbairtí nó peirspictíochtaí margaidh sa bhliain reatha nó sa bhliain ina dhiaidh agus na leithreasuithe atá ar fáil faoi CERT á gcur san áireamh.

Ag tús gach bliana sa tréimhse 2021-2027, beidh méid an chúlchiste géarchéime AE ar a laghad cothrom leis an méid tosaigh a leithdháileadh in 2021, leis an deis méideanna breise a chur leis i rith na tréimhse suas go dtí uasteorainn de EUR 1 500 000 000 i bpraghsanna reatha, gan dochar do na cinntí ábhartha arna nglacadh ag an údarás buiséadach.

 

Déanfar méid chúlchiste géarchéime talmhaíochta AE a choigeartú trí nós imeachta buiséadach bliantúil nó le linn na bliana nuair is iomchuí i bhfianaise forbairtí nó perispictíochtaí géarchéime a bhaineann leis na blianta reatha nó na blianta ina dhiaidh agus na hioncaim arna sannadh do CERT nó na corrlaigh faoi fho-uasteorainn CERT.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás nach bhfuil leithreasuithe den sórt sin leordhóthanach, féadfar leas a bhaint as smacht airgeadais chun an cúlchiste a chistiú suas go dtí an méid tosaigh dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 12(2) den Rialachán Airgeadais nua, tabharfar leithreasuithe nár gealladh de chuid an chúlchiste talmhaíochta anonn gan teorainn ama chun an cúlchiste talmhaíochta a mhaoiniú sna blianta airgeadais ina dhiaidh sin.

De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 12(2) den Rialachán Airgeadais nua, tabharfar leithreasuithe nár gealladh de chuid an chúlchiste anonn gan teorainn ama chun an cúlchiste a mhaoiniú sna blianta airgeadais ina dhiaidh sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar a bharr sin, de mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 12(2) den Rialachán Airgeadais, tabharfar an méid iomlán nár úsáideadh den chúlchiste talmhaíochta atá ar fáil ag deireadh na bliana 2020 anonn chuig an mbliain 2021 gan é a chur ar ais go dtí na línte buiséadacha lena gcumhdaítear na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 5(2) agus cuirfear ar fáil é chun an cúlchiste talmhaíochta a mhaoiniú.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 15 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cinnfidh an Coimisiún ráta coigeartaithe d’idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 5(2) den Rialachán seo agus ranníocaíocht airgeadais an Aontais leis na bearta sonracha dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 5(2) den Rialachán seo agus arna ndeonú faoi Chaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013, (“an ráta coigeartaithe”) i gcás ina léireofar sna réamhaisnéisí do mhaoiniú na n-idirghabhálacha agus na mbeart arna maoiniú faoin bhfo-uasteorainn sin le haghaidh bliain airgeadais áirithe go sárófar na huasteorainneacha bliantúla is infheidhme.

Cinnfidh an Coimisiún ráta coigeartaithe d’idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 5(2) den Rialachán seo, (‘an ráta coigeartaithe’) i gcás ina léireofar sna réamhaisnéisí do mhaoiniú na n-idirghabhálacha agus na mbeart arna maoiniú faoin bhfo-uasteorainn sin le haghaidh bliain airgeadais áirithe go sárófar na huasteorainneacha bliantúla is infheidhme.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 15 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Maidir leis an ráta coigeartaithe a chinnfear i gcomhréir leis an Airteagal seo, ní bheidh feidhm aige ach amháin i leith íocaíochtaí díreacha a théann thar EUR 2 000 atá le bronnadh ar thairbhithe sa bhliain féilire chomhfhreagrach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 19 – mír 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcinntear íocaíochtaí nó asbhaintí breise lena leasaítear na híocaíochtaí a dhéantar i gcomhréir le mír 3, gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 101 a chur i bhfeidhm.

6. Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcinntear íocaíochtaí nó asbhaintí breise lena leasaítear na híocaíochtaí a dhéantar i gcomhréir le mír 3, agus an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 101 á chur i bhfeidhm.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ar mhaithe le soiléire agus le trédhearcacht, ní mor don Choimisiún leanúint de bheith freagrach as an nós imeachta míosúil íocaíochta.

</Amend>

 

<Amend>Leasú  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 22 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 7, soláthróidh an Coimisiún na sonraí satailíte saor in aisce do na húdaráis atá inniúil don chóras faireacháin limistéir nó do sholáthraithe seirbhísí atá údaraithe ag na comhlachtaí sin chun ionadaíocht a dhéanamh orthu.

I gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 7, soláthróidh an Coimisiún na sonraí satailíte saor in aisce do na húdaráis atá inniúil don chóras faireacháin agus rialaithe limistéir nó do sholáthraithe seirbhísí atá údaraithe ag na comhlachtaí sin chun ionadaíocht a dhéanamh orthu.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 22 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh an Coimisiún cúram a chur ar eintitis speisialaithe cúraimí a dhéanamh a bhaineann le teicnící nó modhanna oibre i ndáil leis an gcóras faireacháin limistéir dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 64(1).

Féadfaidh an Coimisiún cúram a chur ar eintitis speisialaithe cúraimí a dhéanamh a bhaineann le teicnící nó modhanna oibre i ndáil leis an gcóras faireacháin agus rialaithe limistéir dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 64(1).

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 23 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) faireachán agranamaíoch agus agra-chomhshaoil-aeráide ar úsáid talún talmhaíochta agus ar athrú ar an úsáid talún talmhaíochta, lena n-áirítear agrafhoraoiseacht, a áirithiú, chomh maith le faireachán ar bhail na mbarr a áirithiú d’fhonn meastacháin a dhéanamh, go háirithe maidir le táirgeacht agus táirgeadh talmhaíochta agus na tionchair thalmhaíochta a bhaineann le himthosca eisceachtúla;

(b) faireachán agranamaíoch agus agra-chomhshaoil-aeráide ar úsáid talún talmhaíochta agus ar athrú ar an úsáid talún talmhaíochta, lena n-áirítear agrafhoraoiseacht, a áirithiú, chomh maith le faireachán ar bhail na hithreach, an uisce, na mbarr agus fásra eile a áirithiú d’fhonn meastacháin a dhéanamh, go háirithe maidir le táirgeacht agus táirgeadh talmhaíochta agus na tionchair thalmhaíochta a bhaineann le himthosca eisceachtúla, , agus measúnú ar sheasmhacht na gcóras talmhaíochta i gcoinne an athraithe aeráide agus an dul chun cinn i leith ghnóthú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ábhartha;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 23 – mír 1 – pointe d</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) rannchuidiú le trédhearcacht margaí domhanda;

(d) rannchuidiú leis na bearta sonracha a chuirfidh le trédhearcacht margaí domhanda lena n-áirítear faireachán ar an margadh, agus cuspóirí agus gealltanais an Aontais á gcur san áireamh, lena n-áirítear Comhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 23 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

De bhun phointe (c) d’Airteagal 7, maoineoidh an Coimisiún na gníomhaíochtaí a bhaineann le bailiú nó ceannach sonraí is gá chun CBT a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air, lena n-áirítear sonraí satailíte, sonraí geo-spásúla agus sonraí meitéareolaíocha, infreastruchtúr sonraí spásúla agus suíomh gréasáin a chur ar bun, staidéir shonracha ar dhálaí aeráide a dhéanamh, cianbhraiteacht a úsáidtear chun cabhrú le faireachán a dhéanamh ar an athrú ar úsáid talún talmhaíochta, sláinte ithreach agus samhlacha agraimeitéareolaíocha agus eacnaiméadracha a nuashonrú. I gcás inar gá, déanfar na bearta sin i gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, an tIonad Comhpháirteach Taighde, saotharlanna agus comhlachtaí náisiúnta nó le rannpháirtíocht na hearnála príobháidí.

De bhun Airteagal 7, maoineoidh an Coimisiún na gníomhaíochtaí a bhaineann le bailiú nó ceannach sonraí is gá chun CBT agus a thionchair a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh orthu, lena n-áirítear sonraí satailíte, sonraí geo-spásúla agus sonraí meitéareolaíocha, infreastruchtúr sonraí spásúla agus suíomh gréasáin a chur ar bun, staidéir shonracha ar dhálaí aeráide a dhéanamh, cianbhraiteacht a úsáidtear chun cabhrú le faireachán a dhéanamh ar an athrú ar úsáid talún talmhaíochta, sláinte ithreach agus samhlacha agraimeitéareolaíocha agus eacnaiméadracha a nuashonrú. I gcás inar gá, déanfar na bearta sin i gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, an tIonad Comhpháirteach Taighde, Eurostat, saotharlanna agus comhlachtaí náisiúnta nó le rannpháirtíocht na hearnála príobháidí, fad is a áiritheofar neamhclaontacht, trédhearcacht agus saorfháil ar fhaisnéis a mhéid is féidir.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 29 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) in 2021: 1 % de mhéid na tacaíochta ó CETFT do thréimhse iomlán an Phlean Straitéisigh faoi CBT.

(a) in 2021: 1.5 % de mhéid na tacaíochta ó CETFT do thréimhse iomlán an Phlean Straitéisigh faoi CBT.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Ba cheart gurb thar dhá bhliain a tharlódh an réamh-mhaoiniú, chun moilleanna a sheachaint agus tús á chur leis na bearta faoin dara colún.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 29 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) in 2022:  1 % de mhéid na tacaíochta ó CETFT do thréimhse iomlán an Phlean Straitéisigh faoi CBT.

(b) in 2022: 1.5 % de mhéid na tacaíochta ó CETFT do thréimhse iomlán an Phlean Straitéisigh faoi CBT.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 29 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Ní íocfar ná ní ghnóthófar aon réamh-mhaoiniú breise más rud é go ndéanfar aistriú go CETFT nó ó CETFT i gcomhréir le hAirteagal 90 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

3. Féadfar réamh-mhaoiniú breise a íoc nó a ghnothú más rud é go ndéanfar aistriú go CETFT nó ó CETFT i gcomhréir le hAirteagal 90 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 29 – mír 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Úsáidfear ús arna ghiniúint ar an réamh-mhaoiniú don Phlean Straitéiseach faoi CBT lena mbaineann agus asbhainfear é ó mhéid an chaiteachais phoiblí arna shonrú ar an dearbhú caiteachais deiridh.

4. Úsáidfear ús arna ghiniúint ar an réamh-mhaoiniú don Phlean Straitéiseach faoi CBTnó tríd an gClárIdirghabhála Réigiúnaí lena mbaineann agus asbhainfear é ó mhéid an chaiteachais phoiblí arna shonrú ar an dearbhú caiteachais deiridh.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

I gcás pleananna réigiúnacha agus chun comhleanúnachas an airteagal seo a choinneáil, maidir leis an ús arna ghiniúint le méideanna réamh-mhaoinithe ba cheart é a úsáid don phlean céanna a ghin é.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 30 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Déanfar íocaíochtaí eatramhacha do gach Plean Straitéiseach faoi CBT. Déanfar iad a ríomh tríd an ráta ranníocaíochta do gach cineál idirghabhála a chur i bhfeidhm ar an gcaiteachas poiblí arna dhéanamh a bhaineann leis dá dtagraítear in Airteagal 85 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

1. Déanfar íocaíochtaí eatramhacha do gach Plean Straitéiseach faoi CBT nó, i gcás inarb iomchuí, do gach Clár Idirghabhála Réigiúnaí. Déanfar iad a ríomh tríd an ráta cómhaoinithe do gach cineál idirghabhála a chur i bhfeidhm ar an gcaiteachas poiblí arna dhéanamh a bhaineann leis dá dtagraítear in Airteagal 85 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Soiléiriú maidir le híocaíochtaí eatramhacha i gcás na clár idirghabhála réigiúnaí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 30 – mír 4 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) is gá an méid a áirítear sa chéad dearbhú caiteachais a bheith íoctha cheana leis an ionstraim airgeadais agus is féidir suas le 25 % de mhéid iomlán ranníocaíocht an Phlean Straitéisigh faoi CBT geallta do na hionstraimí airgeadais faoin gconradh cistiúcháin ábhartha a bheith ann;

(a) is gá an méid a áirítear sa chéad dearbhú caiteachais a bheith íoctha cheana leis an ionstraim airgeadais agus is féidir suas le 25 % de mhéid iomlán chómhaoiniú an Phlean Straitéisigh faoi CBT geallta do na hionstraimí airgeadais faoin gconradh cistiúcháin ábhartha a bheith ann;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 31 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tar éis dó an tuarascáil bhliantúil deiridh ar fheidhmíocht a fháil maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT a chur chun feidhme, íocfaidh an Coimisiún , ag brath ar acmhainní a bheith ar fáil agus ar bhonn an phlean airgeadais atá i bhfeidhm ag leibhéal na gcineálacha idirghabhála de chuid CETFT, iarmhéid na gcuntas bliantúil don bhliain dheireanach de chur i gcrích an Phlean Straitéisigh faoi CBT agus iarmhéid na gcinntí comhfhreagracha maidir le himréiteach. Cuirfear na cuntais sin faoi bhráid an Choimisiúin tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an dáta deiridh incháilitheachta maidir le caiteachas dá bhforáiltear in Airteagal 80(3) de Rialachán (AE) Uimh. .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus cumhdófar sna cuntais sin an caiteachas arna dhéanamh ag an ngníomhaireacht íocaíochta suas go dtí an dáta deiridh incháilitheachta maidir le caiteachas.

1. Tar éis dó an tuarascáil bhliantúil deiridh ar  imréiteach a fháil maidir le Plean Straitéiseach faoi CBT a chur chun feidhme, íocfaidh an Coimisiún, ar bhonn an phlean airgeadais atá i bhfeidhm ag leibhéal na gcineálacha idirghabhála de chuid CETFT, iarmhéid na gcuntas bliantúil don bhliain dheireanach de chur i gcrích an Phlean Straitéisigh faoi CBT agus iarmhéid na gcinntí comhfhreagracha maidir le himréiteach. Cuirfear na cuntais sin faoi bhráid an Choimisiúin tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an dáta deiridh incháilitheachta maidir le caiteachas dá bhforáiltear in Airteagal 80(3) de Rialachán (AE) Uimh. .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus cumhdófar sna cuntais sin an caiteachas arna dhéanamh ag an ngníomhaireacht íocaíochta suas go dtí an dáta deiridh incháilitheachta maidir le caiteachas.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 31 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Más rud é, faoin teorainn ama a leagtar amach i mír 1, nach mbeidh an tuarascáil bhliantúil deiridh ar fheidhmíocht agus na doiciméid is gá chun na cuntais don bhliain dheireanach de chur i gcrích an Phlean a imréiteach faighte ag an gCoimisiún, déanfar an t-iarmhéid a shaoradh go huathoibríoch i gcomhréir le hAirteagal 32.

3. Más rud é, faoin teorainn ama a leagtar amach i mír 1, nach mbeidh an tuarascáil bhliantúil deiridh ar imréiteach agus na doiciméid is gá chun na cuntais don bhliain dheireanach de chur i gcrích an Phlean a imréiteach faighte ag an gCoimisiún, déanfar an t-iarmhéid a shaoradh go huathoibríoch i gcomhréir le hAirteagal 32.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 32 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Saorfaidh an Coimisiún go huathoibríoch aon chuid de ghealltanas buiséadach d’idirghabhálacha forbartha tuaithe i bPlean Straitéiseach faoi CBT nár úsáideadh chun críocha íocaíochtaí eatramhacha a réamh-mhaoiniú nó a dhéanamh, nó aon chuid nár cuireadh isteach aon dearbhú caiteachais ina leith lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 30(3) maidir le caiteachas arna dhéanamh, faoin 31 Nollaig sa dara bliain tar éis bhliain an ghealltanais bhuiséadaigh.

1. Saorfaidh an Coimisiún go huathoibríoch aon chuid de ghealltanas buiséadach d’idirghabhálacha forbartha tuaithe i bPlean Straitéiseach faoi CBT nár úsáideadh chun críocha íocaíochtaí eatramhacha a réamh-mhaoiniú nó a dhéanamh, nó aon chuid nár cuireadh isteach aon dearbhú caiteachais ina leith lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 30(3) maidir le caiteachas arna dhéanamh, faoin 31 Nollaig sa tríú bliain tar éis bhliain an ghealltanais bhuiséadaigh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 32 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. I gcás imeachtaí dlíthiúla nó i gcás achomharc riaracháin ag a mbeidh éifeacht fionraíochta, brisfear an tréimhse um shaoradh uathoibríoch dá dtagraítear i mír 1 nó 2, i leith an méid a bhaineann leis na hoibríochtaí i gceist, ar feadh fhad na n-imeachtaí sin nó ar feadh fhad an achomhairc riaracháin sin, ar choinníoll go bhfaighidh an Coimisiún fógra réasúnaithe ón mBallstát faoin 31 Eanáir den bhliain N + 3.

3. I gcás imeachtaí dlíthiúla nó i gcás achomharc riaracháin ag a mbeidh éifeacht fionraíochta, brisfear an tréimhse um shaoradh uathoibríoch dá dtagraítear i mír 1 nó 2, i leith an méid a bhaineann leis na hoibríochtaí i gceist, ar feadh fhad na n-imeachtaí sin nó ar feadh fhad an achomhairc riaracháin sin, ar choinníoll go bhfaighidh an Coimisiún fógra réasúnaithe ón mBallstát faoin 31 Eanáir den bhliain N + 4.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 32 – mír 4 – fomhír 1 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) an chuid sin de na gealltanais bhuiséadacha a ndearnadh dearbhú caiteachais ina leith ach ar laghdaigh an Coimisiún a haisíocaíocht nó ar chuir sé ar fionraí í an 31 Nollaig sa bhliain N + 2;

(a) an chuid sin de na gealltanais bhuiséadacha a ndearnadh dearbhú caiteachais ina leith ach ar laghdaigh an Coimisiún a haisíocaíocht nó ar chuir sé ar fionraí í an 31 Nollaig sa bhliain N + 3;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 34 – mír 2 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faoi CETFT, ní thabharfar foirmeacha éagsúla tacaíochta faoin bPlean Straitéiseach faoi CBT ná faoi Chistí eile Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE) ná ionstraimí eile de chuid an Aontais d’oibríocht ach amháin nach sárófar leis an méid iomlán cabhrach carnaí a dheonaítear faoi na foirmeacha éagsúla tacaíochta an déine cabhrach ná an méid cabhrach is airde is infheidhme maidir leis an gcineál idirghabhála sin dá dtagraítear i dTeideal III de Rialachán (AE) Uimh. .../... (an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT). Sna cásanna sin, ní dhearbhóidh na Ballstáit caiteachas leis an gCoimisiún i leith an méid seo a leanas:

Faoi CETFT, ní thabharfar foirmeacha éagsúla tacaíochta faoin bPlean Straitéiseach faoi CBT ná faoi Chistí eile Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE) ná ionstraimí eile de chuid an Aontais d’oibríocht ach amháin nach sárófar leis an méid iomlán cabhrach carnaí a dheonaítear faoi na foirmeacha éagsúla tacaíochta an déine cabhrach ná an méid cabhrach is airde is infheidhme maidir leis an gcineál idirghabhála sin dá dtagraítear i dTeideal III de Rialachán (AE) Uimh. .../... (an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT). Sna cásanna sin ní dhearbhófar caiteachas do cheachtar díobh seo a leanas:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 35 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní fhéadfaidh an tAontas an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 a mhaoiniú ach amháin:

Ní fhéadfaidh an tAontas an caiteachas ar na bearta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, Rialachán (AE) Uimh. 228/2013, Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 agus Rialachán (AE) 1144/2014 a mhaoiniú ach amháin:

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 35 – mír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) má rinneadh é i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais,

(b) má rinneadh é i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 35 – mír 1 – pointe c</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) maidir leis na cineálacha idirghabhála dá dtagraítear i Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT],

scriosta

(i) má mheaitseáiltear é le haschur tuairiscithe comhlántach, agus

 

(ii) má rinneadh é i gcomhréir leis na córais is infheidhme de chuid an Aontais, nach gcuimsítear leo na coinníollacha incháilitheachta le haghaidh tairbhithe aonair a leagtar síos sna Pleananna Straitéiseacha náisiúnta faoi CBT.

 

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 35 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ní fhéadfaidh an tAontas an caiteachas ar na bearta a leagtar síos i Rialachán (AE) …/… [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] a mhaoiniú ach amháin:

 

(a)  más gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe a rinne é;

 

(b) má mheaitseáiltear é le haschur tuairiscithe comhfhreagrach, agus

 

(c) más rud é go ndearnadh difear dó i gcomhréir leis na córais rialachais is infheidhme, ag urramú bhunriachtanais an Aontais, gan dul thar dhálaí incháilitheachta le haghaidh tairbhithe aonair.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 37 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. I gcás ina suífidh an Coimisiún ó dhearbhuithe caiteachais nó ón bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 88 nár comhlíonadh na sprioc-amanna íocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 36, tabharfar an deis don Bhallstát a bharúlacha a chur isteach laistigh de thréimhse nach lú ná 30 lá. I gcás nach gcuirfidh an Ballstát a bharúlacha isteach laistigh den tréimhse sin nó i gcás go measfaidh an Coimisiún nach bhfuil an freagra sásúil, féadfaidh an Coimisiún na híocaíochtaí míosúla nó eatramhacha leis an mBallstát lena mbaineann a laghdú i gcreat na ngníomhartha tarmligthe a bhaineann leis na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó i gcreat na n-íocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30.

2. I gcás ina suífidh an Coimisiún ó dhearbhuithe caiteachais nó ón bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 88 nár comhlíonadh na sprioc-amanna íocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 36, tabharfar an deis don Bhallstát a bharúlacha a chur isteach laistigh de thréimhse nach lú ná 30 lá. I gcás nach gcuirfidh an Ballstát a bharúlacha isteach laistigh den tréimhse sin nó i gcás ina gcinnfidh an Coimisiún nach bhfuil na tuairimí a soláthraíodh ina dtuairimí leordhóthanach, féadfaidh an Coimisiún na híocaíochtaí míosúla nó eatramhacha leis an mBallstát lena mbaineann a laghdú i gcreat na ngníomhartha tarmligthe a bhaineann leis na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó i gcreat na n-íocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30. Áiritheoidh an Coimisiún, maidir le haon laghduithe, nach n-eascróidh moilleanna breise nó deacrachtaí uathu do na tairbhithe deiridh sa Bhallstát lena mbaineann.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 37 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Beidh laghduithe faoin Airteagal seo gan dochar d'Airteagal 51.

3. Déanfar laghduithe faoin Airteagal seo a chur i bhfeidhm i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta agus gan dochar d’Airteagal 51.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 38 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás nach gcuirfidh na Ballstáit na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 8(3) agus Airteagal 11(1) isteach faoi na sprioc-amanna, dá bhforáiltear in Airteagal 8(3), féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirtear méid iomlán na n-íocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) ar fionraí. Aisíocfaidh an Coimisiún na méideanna a cuireadh ar fionraí nuair a gheobhaidh sé na doiciméid ar iarraidh ón mBallstát lena mbaineann, ar choinníoll nach bhfuil an dáta fála níos déanaí ná sé mhí tar éis an sprioc-ama.

I gcás nach gcuirfidh na Ballstáit na doiciméid agus na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 8 agus Airteagal 11(1) isteach laistigh de na sprioc-amanna, dá bhforáiltear in Airteagal 8, agus i gcás inarb infheidhme, in Airteagal 129(1) de Rialachán (AE) …/… [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirtear méid iomlán na n-íocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) ar fionraí. Aisíocfaidh an Coimisiún na méideanna a cuireadh ar fionraí nuair a gheobhaidh sé na doiciméid ar iarraidh ón mBallstát lena mbaineann, ar choinníoll nach bhfuil an dáta fála níos déanaí ná sé mhí tar éis an sprioc-ama.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 38 – mír 2 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás, i gcreat an imréitigh feidhmíochta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 52, go suífidh an Coimisiún go bhfuil an éagsúlacht idir an caiteachas a deimhníodh agus an méid a bhaineann leis an aschur tuairiscithe ábhartha níos mó ná 50 % agus nach féidir leis an mBallstát cúiseanna cuí-réasúnaithe a thabhairt, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirtear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30 ar fionraí.

I gcás, i gcreat an imréitigh bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 51(2), go suífidh an Coimisiún go bhfuil an éagsúlacht idir an caiteachas a deimhníodh agus an méid a bhaineann leis an aschur tuairiscithe ábhartha níos mó ná 50 % agus nach féidir leis an mBallstát cúiseanna cuí-réasúnaithe a thabhairt, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirtear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30 ar fionraí.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 39 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina gcuirfear moill ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna, nó nach ndéanfar dul chun cinn leordhóthanach, mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT agus ar a ndéantar faireachán i gcomhréir le hAirteagal 115 agus Airteagal 116 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann na gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá a chur chun feidhme i gcomhréir le plean gníomhaíochta ina bhfuil táscairí dul chun cinn soiléire, atá le bunú i gcomhairle leis an gCoimisiún.

I gcás ina gcuirfear moill ar an dul chun cinn i dtreo clocha míle a bhaint amach, agus i gcás, maidir le luach tuairiscithe de cheann amháin nó níos mó de tháscairí toraidh mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach CBT agus ar a ndéantar faireachán i gcomhréir le hAirteagail 115 agus 116 de Rialachán (AE)  .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], go bhfuil easnamh de níos mó ná 25 % ann don bhliain tuairiscithe lena mbaineann, cuirfidh na Ballstáit eolas ar fáil maidir le húdar an easnaimh sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 39 – mír 1 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos breis rialacha maidir leis na gnéithe de phleananna gníomhaíochta agus an nós imeachta chun na pleananna gníomhaíochta a bhunú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 101(3).

I gcás nach féidir leis an mBallstát cúiseanna cuí-reasúnaithe a sholáthar, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann plean gníomhaíochtaí a chur i láthair agus a chur chun feidhme, a bhunófar i gcomhairle leis an gCoimisiún. Leagfar amach sa phlean gníomhaíochta na gníomhaíochtaí feabhais is gá agus an t-amscála measta dá fhorghníomhú.

 

Chun na críche sin, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 100, lena bhforlíontar an Rialachán seo trí rialacha breise a leagan síos maidir le gnéithe de phleananna gníomhaíochta lena n-áirítear go háirithe sainmhíniú ar tháscairí maidir le dul chun cinn agus an nós imeachta do bhunú na bpleananna gníomhaíochta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 39 – mír 2 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás nach gcuirfidh an Ballstát an plean gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 1 isteach nó chun feidhme, nó i gcás inar soiléir nach bhfuil an plean gníomhaíochta sin leordhóthanach chun an cás a leigheas, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30 ar fionraí.

I gcás nach gcuirfidh an Ballstát an plean gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 1 isteach nó chun feidhme, nó i gcás inar soiléir nach bhfuil an plean gníomhaíochta a thíolaic an Ballstát  leordhóthanach chun an cás a leigheas, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an mBallstát lean mbaineann agus tar éis an deis a thabhairt dó freagairt ina leith, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30 ar fionraí. Cuirfidh an Coimisiún san áireamh an t-amscála a bhí beartaithe d’fhorghníomhú an phlean gníomhaíochta sula ndéantar aon nós imeachta fionraí a thionscnamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 39 – mír 3 – fomhír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Beidh feidhm ag mír 1 den Airteagal seo ón ... [dhá bhliain tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 40 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina mbeidh easnaimh thromchúiseacha ar fheidhmiú na gcóras rialachais, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann na gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá a chur chun feidhme i gcomhréir le plean gníomhaíochta ina bhfuil táscairí dul chun cinn soiléire, atá le bunú i gcomhairle leis an gCoimisiún.

I gcás ina mbeidh easnaimh thromchúiseacha ar fheidhmiú na gcóras rialachais, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá, a iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann na gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá a chur chun feidhme i gcomhréir le plean gníomhaíochta ina bhfuil táscairí dul chun cinn soiléire, atá le bunú i gcomhairle leis an gCoimisiún.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 40 – mír 1 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos breis rialacha maidir leis na gnéithe de na pleananna gníomhaíochta agus an nós imeachta chun na pleananna gníomhaíochta a bhunú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 101(3).

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100, lena bhforlíontar an Rialachán seo, trí bhreis rialacha maidir leis na gnéithe de na pleananna gníomhaíochta agus an nós imeachta a leagan síos chun na pleananna gníomhaíochta a bhunú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 40 – mír 2 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfear an fhionraíocht i bhfeidhm maidir le prionsabal na comhréireachta ó thaobh an chaiteachais ábhartha arna dhéanamh ag an mBallstát ina bhfuil na heasnaimh, ar feadh tréimhse a bheidh le cinneadh sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ar tréimhse í nach mbeidh níos faide ná 12 mhí. Má leantar de chomhlíonadh na gcoinníollacha maidir leis an bhfionraíocht, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena sínítear an tréimhse sin ar feadh tréimhsí eile nach mbeidh níos faide ná 12 mhí. Cuirfear na méideanna curtha ar fionraí san áireamh nuair a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 53.

Cuirfear an fhionraíocht i bhfeidhm maidir le prionsabal na comhréireachta ó thaobh an chaiteachais ábhartha arna dhéanamh ag an mBallstát ina bhfuil na heasnaimh, agus torthaí na seiceálacha a rinne an Coimisiún de bhun Airteagal 47 á gcur san áireamh, ar feadh tréimhse a bheidh le cinneadh sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ar tréimhse í nach mbeidh níos faide ná 12 mhí. Má leantar de chomhlíonadh na gcoinníollacha maidir leis an bhfionraíocht, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena sínítear an tréimhse sin ar feadh tréimhsí eile nach mbeidh níos faide ná 12 mhí. Cuirfear na méideanna curtha ar fionraí san áireamh nuair a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 53.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 40 – mír 3 – fomhír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Sna gníomhartha cur chun feidhme lena socraítear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30, cuirfear na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoin gcéad fhomhír den mhír seo san áireamh.

Sna gníomhartha cur chun feidhme lena socraítear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30, cuirfear na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh faoin gcéad fhomhír de mhír 1 seo san áireamh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 42 – mír 2 – fomhír 2 – pointe a</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) roimh an 1 Nollaig ach ní roimh an 16 Deireadh Fómhair, réamhíocaíochtaí suas le 50 % a dhéanamh i leith na n-idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad;

(a) roimh an 1 Nollaig ach ní roimh an 16 Deireadh Fómhair, réamhíocaíochtaí suas le 50 % a dhéanamh i leith na n-idirghabhálacha ar íocaíochtaí díreacha iad agus i leith bearta dá dtagraítear i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 faoi seach;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 42 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh réamhíocaíochtaí suas le 50 % a dhéanamh faoi na hidirghabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 68 agus Airteagal 71 de Rialachán (AE) Uimh. .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

3. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh réamhíocaíochtaí suas le 50 % a dhéanamh faoi na hidirghabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 68 agus Airteagal 71 agus i gCaibidil III de Theideal III de Rialachán (AE)  .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] agus i gCuid I de Chaibidil II de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 43 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Íocfar na suimeanna dá dtagraítear i mír 1 le buiséad an Aontais agus, i gcás ina n-athúsáidfear iad, úsáidfear iad chun caiteachas CERT agus CETFT amháin a mhaoiniú.

2. Íocfar na suimeanna dá dtagraítear i mír 1 le buiséad an Aontais agus, i gcás ina n-athúsáidfear iad, úsáidfear iad chun caiteachas CERT agus CETFT amháin a mhaoiniú, faoi seach, agus déanfaidh siad cistiú go príomha ar an gcúlchiste talmhaíochta faoi CERT, laistigh de na teorainneacha a leagtar síos in Airteagal 14.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 44 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is í an aidhm a bheidh le soláthar faisnéise a mhaoineofar de bhun phointe (e) d’Airteagal 7, go háirithe, cuidiú le CBT a mhíniú, a chur chun feidhme agus a fhorbairt agus feasacht an phobail i dtaobh a ábhair agus a chuspóirí a ardú chun muinín tomhaltóirí a spreagadh arís tar éis géarchéimeanna trí fheachtais faisnéise, feirmeoirí agus daoine eile atá gníomhach i gceantair thuaithe a chur ar an eolas agus múnla Eorpach na talmhaíochta a chur chun cinn, chomh maith le cuidiú le saoránaigh é a thuiscint.

Is í an aidhm a bheidh le soláthar faisnéise a mhaoineofar de bhun phointe (e) d’Airteagal 7, go háirithe, cuidiú le CBT a mhíniú, a chur chun feidhme agus a fhorbairt agus feasacht an phobail i dtaobh a ábhair agus a chuspóirí a ardú lena n-áirítear an idirghníomhaíocht a bheidh aige leis an aeráid, leis an gcomhshaol le leas ainmhithe agus leis an bhforbairt. Beidh sé ina cuspóir leis sin saoránaigh a chur ar an eolas faoi na dúshláin atá ann ó thaobh na talmhaíochta agus an bhia de chun muinín tomhaltóirí a spreagadh arís tar éis géarchéimeanna trí fheachtais faisnéise, feirmeoirí agus daoine eile atá gníomhach i gceantair thuaithe a chur ar an eolas agus múnla níos inbhuanaithe Aontais na talmhaíochta a chur chun cinn, chomh maith le cuidiú le saoránaigh é a thuiscint.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 44 – mír 1 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Soláthrófar faisnéis chomhtháite oibiachtúil chuimsitheach, laistigh agus lasmuigh den Aontas araon.

Soláthrófar faisnéis chomhtháite, neamhchlaonta, fhianaisebhunaithe, oibiachtúil chuimsitheach, laistigh agus lasmuigh den Aontas araon trí mheán plean cumarsáide.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 45 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh maidir leis na coinníollacha faoina bhfuil cineálacha áirithe caiteachais agus ioncaim faoi na Cistí le cúiteamh.

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh maidir leis na coinníollacha a bhaineann le sonraí na ndearbhuithe caiteachais faoina bhfuil cineálacha áirithe caiteachais agus ioncaim faoi na Cistí le cúiteamh.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá an cumhachtú a mholtar róleathan. Ba bheart teorainn a chur leis, mar shampla, maidir leis na coinníollacha caiteachais. Mura ndéanfar an méid sin, bheifí in ann, mar gheall ar an gcumhachtú, cosc a chur ar gach caiteachas maidir le bearta cabhrach i bPlean Straitéiseach formheasta faoi CBT.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 46 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun críocha Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais, cuirfidh an Coimisiún muinín in obair na gcomhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 11 den Rialachán seo, ,ach amháin má chuireann sé in iúl don Bhallstát nach féidir leis muinín a chur in obair an chomhlachta deimhniúcháin do bhliain airgeadais áirithe, agus cuirfidh san áireamh sa mheasúnú riosca an gá le hiniúchóireachtaí de chuid an Aontais a dhéanamh sa Bhallstát lena mbaineann.

Chun críocha Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais, cuirfidh an Coimisiún muinín in obair na gcomhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 11 den Rialachán seo, agus cuirfidh sé é san áireamh ina mheasúnú ar an ngá le hiniúchóireachtaí de chuid an Choimisiúin a dhéanamh sa Bhallstát lena mbaineann, mura rud é gur chuir sé in iúl don Bhallstát sin nach féidir leis brath ar an obair sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 47 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) cé acu atá nó nach bhfuil aschur comhfhreagrach, mar a thuairiscítear sa tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht, ag caiteachas a thagann faoi raon feidhme Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 agus atá i gcomhréir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT];

(b) cé acu atá nó nach bhfuil aschur comhfhreagrach, mar a thuairiscítear sa tuarascáil bhliantúil ar imréiteach, ag caiteachas a thagann faoi raon feidhme Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 agus atá i gcomhréir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT];

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 47 – mír 1 – fomhír 1 – pointe d a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(d a) cibé an gcuirtear nó nach gcuirtear na pleananna gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagail 39 agus 40 chun feidhme mar is ceart.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 47 – mír 1 – fomhír 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás easnaimh thromchúiseacha a bhraitear i gcórais bhainistíochta agus rialaithe na mBallstát, agus chun a áirithiú go gcosnaítear leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 57 den Rialachán seo, féadfaidh an Coimisiún seicealácha breise a dhéanamh chun na téarmaí ar a ndearnadh oibríochtaí airgeadais a dheimhniú, ar oibríochtaí iad arna maoiniú ag na cistí, agus a seiceáladh chun a áirithiú go raibh siad i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme le haghaidh na n-idirghabhálacha uile a leagtar síos i Rialachán (AE).../... [ Pleananna Straitéiseacha CBT].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 47 – mír 1 – fomhír 3 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh an Coimisiún leanúint den fhaireachán breise a dhéanamh chomh fada agus a bheidh na heasnaimh thromchúiseacha fós ann sa chóras rialachais.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 48 – mír 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Cuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún faisnéis faoi neamhrialtachtaí de réir bhrí Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2988/95 agus faoi chásanna eile neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha arna leagan síos ag na Ballstáit sa Phlean Straitéiseach faoi CBT, faoi chalaois amhrasta a braitheadh, agus an fhaisnéis faoi na bearta a glacadh de bhun Roinn 3 den Chaibidil seo chun íocaíochtaí neamhdhlite a aisghabháil i ndáil leis na neamhrialtachtaí agus na calaoisí sin.

3. Cuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún faisnéis faoi neamhrialtachtaí de réir bhrí Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2988/95 agus faoi chásanna eile neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha arna leagan síos ag na Ballstáit sa Phlean Straitéiseach faoi CBT, faoi chalaois amhrasta a braitheadh, agus an fhaisnéis faoi na bearta a glacadh de bhun Roinn 3 den Chaibidil seo chun íocaíochtaí neamhdhlite a aisghabháil i ndáil leis na neamhrialtachtaí agus na calaoisí sin. Cuirfidh an Coimisiún achoimre ar an bhfaisnéis sin ar fáil agus foilseoidh sé tuarascálacha ilbhliantúla, agus cuirfidh sé iad in iúl do Pharlaimint na hEorpa. 

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá sé i gcomhréir le prionsabal na trédhearachta agus ag teacht le ról scrúdúcháin Pharlaimint na hEorpa, amhail dá bhfeidhmítear tríd an gCoiste um Rialú Buiséadach CONT.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – teideal</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

An t-imréiteach airgeadais bliantúil

An t-imréiteach feidhmíochta bliantúil

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – mír 1 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cumhdófar leis na gníomhartha cur chun feidhme sin sláine, cruinneas agus fírinne na gcuntas bliantúil arna gcur isteach agus beidh siad gan dochar d’ábhar na ngníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar ina dhiaidh sin de bhun Airteagal 52 agus Airteagal 53.

Cumhdófar leis na gníomhartha cur chun feidhme sin sláine, cruinneas agus fírinne na gcuntas bliantúil arna gcur isteach agus beidh siad gan dochar d’ábhar na ngníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar ina dhiaidh sin de bhun mhír 2 den Airteagal seo agus d’Airtegal 53.

 

 

<Amend>Leasú  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – mír 2 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha maidir le himréiteach na gcuntas dá bhforáiltear i mír 1 i ndáil leis na bearta atá le déanamh i dtaca le gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1 a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear an malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus na sprioc-amanna atá le comhlíonadh.

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme roimh an 15 Deireadh Fómhair den bhliain i ndiaidh na bliana buiséadaí i gceist lena gcinnfear na méideanna a bheidh le laghdú ó mhaoiniú an Aontais don chaiteachas dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus in Airteagal 6 agus lena gcomhfhreagrófar do na hidirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT] i gcás:

 

(a) nach gcomhfhreagróidh an t-aschur arna thuairisciú sa tuarascáil um imréiteach bliantúil don chaiteachas dá dtagraítear in Airteagail 5(2) agus 6; nó

 

(b) ina ndiallfaidh méid na tacaíochta in aghaidh an aonaid níos mó ná céatadán an athraithe a shocraítear i bplean Straitéiseach an Bhallstáit faoi CBT i gcomhair na gcineálacha idirghabhálacha atá faoi réir Airteagal 89 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT].

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – mír 2 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 101(3).

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – mír 2 – fomhír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Beidh na gníomhartha cur chun feidhme sin gan dochar d’ábhar na ngníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar ina dhiaidh sin de bhun Airteagal 53 den Rialachán seo.

(Féach foclaíocht Airteagal 52 (1))

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – mír 2 – fomhír 2 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na méideanna a bheidh le laghdú ar bhonn na difríochta idir an caiteachas bliantúil arna dhearbhú d’idirghabháil agus an méid a chomhfhreagróidh don aschur ábhartha tuairiscithe i gcomhréir leis an bPlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT, agus réasúnuithe arna soláthar ag an mBallstát lena mbaineann á gcur san áireamh aige. Ní bheidh feidhm ag na laghduithe sin ach amháin maidir leis an gcaiteachas arna dhearbhú don idirghabháil ábhartha nach bhfuil aschur comhfhreagrach aici.

(Féach foclaíocht Airteagal 52(2))

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – mír 2 – fomhír 2 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 101(2). Cuirfidh an Coimisiún an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoina bhfuil ar intinn aige, agus tabharfaidh sé deis don Bhallstát sin a bharúlacha a thíolacadh laistigh de thréimhse 30 lá ar a laghad, sula ndéanfaidh sé an dréachtghníomh cur chun feidhme a thíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 3(3) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 51 – mír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an Rialachán a fhorlíonadh le rialacha maidir leis an méid seo a leanas:

 

(a) an t-imréiteach dá bhforáiltear i míreanna 1 agus 2 a mhéid a bhaineann leis na bearta a bheidh le déanamh i dtaca leis na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1 agus i mír 2 a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear an malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus na sprioc-amanna a bheidh le comhlíonadh;

 

(b) na critéir i gcomhair réasúnuithe ón mBallstát lena mbaineann agus an mhodheolaíocht agus na critéir le haghaidh laghduithe dá dtagraítear i mír 2 a chur i bhfeidhm.

(Féach foclaíocht Airteagail 51(2) agus 52(4))

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 52</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 52

scriosta

An t-imréiteach feidhmíochta bliantúil

 

1. I gcás nach mbeidh aschur comhfhreagrach, mar a thuairiscítear sa tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht, ag an gcaiteachas dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 agus atá i gcomhréir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT], glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme roimh an 15 Deireadh Fómhair den bhliain tar éis na bliana buiséadaí i gceist lena gcinnfear na méideanna atá le laghdú ó mhaoiniú an Aontais. Beidh na gníomhartha cur chun feidhme sin gan dochar d’ábhar na ngníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar ina dhiaidh sin de bhun Airteagal 53 den Rialachán seo.

 

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 101(2).

 

2. Measúnóidh an Coimisiún na méideanna atá le laghdú ar bhonn na héagsúlachta idir an caiteachas bliantúil a deimhníodh le haghaidh idirghabhála agus an méid a chomhfhreagraíonn leis an aschur tuairiscithe ábhartha i gcomhréir leis an bPlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT agus na réasúnuithe a thug an Ballstát á gcur san áireamh.

 

3. Roimh don Choimisiún an gníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, tabharfaidh sé deis don Bhallstát a bharúlacha a chur isteach agus aon éagsúlacht a dhlisteanú.

 

4. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis na critéir le haghaidh na réasúnuithe ón mBallstát lena mbaineann agus leis an modheolaíocht agus na critéir le haghaidh laghduithe a chur i bhfeidhm.

 

5. 

 

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha maidir leis na bearta atá le déanamh i dtaca leis an ngníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear an malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit, an nós imeachta agus na sprioc-amanna atá le comhlíonadh.

 

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 101(3).

 

(Tá roinnt den fhoclaíocht in Airteagal 52 aistrithe go hAirteagal 51)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 53 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na méideanna atá le heisiamh ar bhonn thromchúis na n-easnamh a fhaightear.

2. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na méideanna a bheidh le heisiamh ar bhonn a thromchúisí atá an neamhchomhlíonadh a taifeadadh. Tabharfaidh sé aird chuí ar chineál an tsáraithe agus ar an damáiste don Aontas ó thaobh airgeadais de. Bunóidh sé an t-eisiamh ar na méideanna a sainaithníodh mar mhéideanna a caitheadh go míchuí. I gcás nach féidir go réasúnta an méid beacht a ríomh, déanfar ceartuithe ar ráta comhréidh a úsáid ar bhealach comhréireach.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 53 – mír 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis na critéir agus modheolaíocht le haghaidh ceartuithe airgeadais a chur i bhfeidhm.

6. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 100 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis na critéir agus an mhodheolaíocht le haghaidh ceartuithe airgeadais a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear ceartuithe ar ráta comhréidh dá dtagraítear i mír 2.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 53 – mír 7 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha maidir leis na bearta atá le déanamh i dtaca leis an ngníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear an malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus na sprioc-amanna atá le comhlíonadh agus an nós imeachta idir-réitigh dá bhforáiltear i mír 3, lena n-áirítear suíomh, cúraimí, déanamh agus socruithe oibre an chomhlachta idir-réitigh.

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 100, chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí rialacha a leagan síos maidir leis na bearta a bheidh le déanamh i dtaca leis an ngníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear an malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit, na sprioc-amanna a bheidh le comhlíonadh agus an nós imeachta idir-réitigh dá bhforáiltear i mír 3, lena n-áirítear bunú, cúraimí, comhdhéanamh agus socruithe oibre an chomhlachta idir-réitigh.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 53 – mír 7 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 101(3).

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 53 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 53a

 

Aisghabhálacha i gcás neamhchomhlíonadh

 

1. Iarrfaidh na Ballstáit aisghabháil ar an tairbhí d’aon íocaíocht neamhdhlite tar éis neamhrialtachtaí agus cásanna eile nach gcomhlíonann tairbhithe coinníollacha na n-idirghabhalacha dá dtagraítear sa Phlean Straitéiseach faoi CBT a bheith ann agus déanfaidh siad imeachtaí dlí a thionscnamh chun na críche sin i gcás inar gá.

 

2. Mura bhfuil an tsuim aisghafa laistigh de cheithre bliana ó dháta na hiarrata ar aisghabháil, nó laistigh d’ocht mbliana más iad na cúirteanna náisiúnta atá ag plé leis an aisghabháil, seasfaidh an Ballstáit lena mbaineann 50 % de chostas airgeadais na neamh-aisghabhála agus seasfaidh an tAontas 50 % de, gan dochar don cheanglas go leanfadh an Ballstát lena mbaineann de na nósanna imeachta aisghabhála i gcomhréir le hAirteagal 57.

 

3. Ar fhorais chuí-réasúnaithe, féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh gan aisghabháil a lorg. Ní fhéadfar cinneadh chun na críche sin a dhéanamh ach sna cásanna seo a leanas:

 

(a)  i gcás inar mó san iomlán costais na haisghabhála a tabhaíodh cheana agus na costais is dócha a thabhófar ná an méid a bheidh le haisghabháil, a measfar an coinníoll ina leith a bheith comhlíonta más rud é:

 

(i) nach mó ná EUR 100 an méid a bheidh le haisghabháil ón tairbhí i gcomhthéacs íocaíocht aonair d’aisghabháil, gan ús a áireamh; nó

 

(ii) gur idir EUR 100 agus EUR 250 an méid a bheidh le haisghabháil ón tairbhí i gcomhthéacs íocaíocht aonair d’aisghabháil, gan ús a áireamh, agus go ndéanfaidh an Ballstát lena mbaineann tairseach is cothrom leis an méid a bheidh le haisghabháil, nó is airde ná é, a chur i bhfeidhm faoina dhlí náisiúnta maidir le gan dul sa tóir ar fhiacha náisiúnta;

 

(b) i gcás nach féidir an aisghabháil a lorg de dheasca dhócmhainneacht  an fhéichiúnaí nó na ndaoine a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as an neamhrialtacht, arna taifeadadh agus arna haithint faoin dlí náisiúnta,.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 54 – mír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Íocfar na suimeanna a aisghabhfaidh na Ballstáit tar éis do neamhrialtachtaí tarlú nó do chásanna eile neamhchomhlíonta ag tairbhithe i leith choinníollacha na n-idirghabhálacha dá dtagraítear sa Phlean Straitéiseach faoi CBT tarlú, agus an t-ús ar na suimeanna sin, leis an ngníomhaireacht íocaíochta agus cláróidh an ghníomhaireacht iad mar ioncam arna shannadh do CERT sa mhí chéanna a fuarthas na suimeanna go hiarbhír.

Déanfar na suimeanna a aisghabhfaidh na Ballstáit tar éis do neamhrialtachtaí nó do chásanna eile nár neamhchomhlíon tairbhithe coinníollacha na n-idirghabhálacha dá dtagraítear sa Phlean Straitéiseach faoi CBT a bheith ann, agus an t-ús ar na suimeanna sin, a ríomhfar ón lá tar éis an dáta a bhí an íocaíocht dlite, a íoc leis an ngníomhaireacht íocaíochta agus cláróidh an ghníomhaireacht iad mar ioncam arna shannadh do CERT sa mhí chéanna a fuarthas na suimeanna go hiarbhír.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 54 – mír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Féadfaidh na Ballstáit, gan dochar don chéad fhomhír, a threorú don ghníomhaireacht íocaíochta, mar an comhlacht atá freagrach as fiachas a aisghabháil, aon fhiachas gan íoc is dlite de thairbhí a bhaint as íocaíochtaí a dhéanfar leis an tairbhí sin amach anseo.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 55 – mír 1 – fomhír 1</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina mbraithfear neamhrialtachtaí nó cásanna eile nár chomhlíon tairbhithe coinníollacha na n-idirghabhálacha forbartha tuaithe dá dtagraítear sa Phlean Straitéiseach faoi CBT, déanfaidh na Ballstáit coigeartuithe airgeadais tríd an maoiniú ón Aontas lena mbaineann a chur ar ceal ina iomláine nó i bpáirt. Cuirfidh na Ballstáit san áireamh cineál agus tromchúis an neamhchomhlíonta a bhraitear agus leibhéal an chaillteanais airgeadais do CETFT.

I gcás ina mbraithfear neamhrialtachtaí nó cásanna eile nár chomhlíon tairbhithe coinníollacha na n-idirghabhálacha forbartha tuaithe dá dtagraítear sa Phlean Straitéiseach faoi CBT, déanfaidh na Ballstáit coigeartuithe airgeadais tríd an maoiniú lena mbaineann ón Aontas a chur ar ceal i bpáirt nó, faoi imthosca eisceachtúla, a chur ar ceal ina iomláine. Cuirfidh na Ballstáit san áireamh cineál agus tromchúis an neamhchomhlíonta a bhraitear agus leibhéal an chaillteanais airgeadais do CETFT.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 55 – mír 1 – fomhír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na méideanna de mhaoiniú an Aontais faoi CETFT a chuirtear ar ceal agus na méideanna a aisghabhtar, agus an t-ús ar na méideanna sin, a athdháileadh ar idirghabhálacha forbartha tuaithe eile sa Phlean Straitéiseach faoi CBT. Mar sin féin, ní fhéadfaidh na Ballstáit na Cistí Aontais a cuireadh ar ceal nó a aisghabhadh a athúsáid ach amháin le haghaidh oibríocht forbartha tuaithe faoin bPlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT agus ar choinníoll nach n-athdháilfear na cistí ar oibríochtaí forbartha tuaithe a bhí faoi réir coigeartú airgeadais.

Déanfar na méideanna de mhaoiniú an Aontais faoi CETFT a chuirtear ar ceal agus na méideanna a aisghabhtar, agus an t-ús ar na méideanna sin, a ríomhfar ón lá tar éis an dáta a bhí an íocaíocht dlite, a athdháileadh ar idirghabhálacha forbartha tuaithe eile sa Phlean Straitéiseach céanna faoi CBT.

(An chuid deiridh de mhír 1 aistrithe go mír nua 2a)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 55 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh na Ballstáit aon mhéideanna arna n-íoc go míchuí  mar thoradh ar neamhrialtacht atá amuigh ar thairbhí, faoi na téarmaí a leagtar amach san Airteagal seo, a aisbhaint ó aon íocaíochtaí a dhéanfaidh an ghníomhaireacht íocaíochtaí leis an tairbhí amach anseo.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 55 – mír 1 – fomhír 2 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ní fhéadfaidh na Ballstáit na cistí ón Aontas a cuireadh ar ceal nó a aisghabhadh a athúsáid ach amháin le haghaidh oibríocht forbartha tuaithe faoin bPlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT agus ar choinníoll nach n-athdháilfear na cistí ar oibríochtaí forbartha tuaithe a bhí faoi réir coigeartú airgeadais.

(Féach an fhoclaíocht den dara cuid de mhír 1, Airteagal 55)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 57 – mír 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Bunóidh na Ballstáit córais éifeachtacha bhainistíochta agus rialaithe d’fhonn comhlíonadh reachtaíocht an Aontais lena rialaítear idirghabhálacha an Aontais a áirithiú.

2. Cuirfidh na Ballstáit córais éifeachtúla bhainistíochta agus rialaithe ar bun chun a áirithiú go gcomhlíonfar reachtaíocht sin an Aontais lena rialaítear idirghabhálacha ón Aontas. Tabharfar tuairisc ar na córais rialaithe sa Phlean Straitéiseach náisiúnta faoi CBT de bhun Airteagal 101 de Rialachán (AE) .../... [an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha faoi CBT]. Féadfaidh sásraí luathrabhaidh a bheith san áireamh sna córais bhainistíochta agus rialaithe sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 57 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás pionóis a bhunófar i bhfoirm laghdú ar mhéid na cabhrach nó na tacaíochta a íocfar, ní rachaidh méid an phionóis thar 100 % de mhéid an iarratais ar chabhair, den éileamh íocaíochta ná den mhéid incháilithe a gcuirfear an pionós i bhfeidhm maidir leis.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>155</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 57 – mír 3 – fomhír 1 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás pionóis i bhfoirm méid a ríomhfar ar bhonn chainníocht na tréimhse lena mbaineann an neamhchomhlíonadh, ní rachaidh an méid sin thar mhéid atá coibhéiseach leis an gcéatadán dá dtagraítear sa dara fomhír.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>156</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 57 – mír 3 – fomhír 1 c (nua)</Article>