BETÄNKANDE     ***I
PDF 607kWORD 275k
15.5.2019
PE 629.647v02-00 A8-0199/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Ulrike Müller

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0393),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0247/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för regional utveckling (A8-0199/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna samt åtgärder för att sprida resultaten av forskning och innovation från laboratorierna ut i verkligheten. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion.

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna, och anpassa och överföra resultaten av forskning och innovation från laboratorierna till verkligheten. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn till medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion och landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Det är nödvändigt att se till att jordbruket inte drabbas ekonomiskt till följd av politiska beslut såsom Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen eller finansieringen av ny unionspolitik. Man måste beakta Europaparlamentets resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP)), i vilken parlamentet beklagade att kommissionens förslag av den 2 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 skulle leda till en minskning med 15 % av anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken, och motsatte sig särskilt alla radikala nedskärningar som skulle kunna inverka negativt på den gemensamma jordbrukspolitikens innebörd och mål. I detta sammanhang ifrågasatte parlamentet även förslaget att minska Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med mer än 25 %.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Den gemensamma jordbrukspolitiken spelar en grundläggande roll i unionen där medel inom den andra pelaren i hög grad bidrar till inte bara livsmedelstryggheten, utan även till investeringar och sysselsättning i landsbygdsområden. De kraftiga nedskärningar som planeras för den gemensamma jordbrukspolitiken är inte acceptabla. Därför bör den gemensamma jordbrukspolitiken fokuseras på dess kärnverksamhet. och de totala anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 för EU-27 bör behållas på åtminstone samma nivå som i budgeten för 2014–2020 samtidigt som man budgeterar det ursprungliga beloppet för jordbruksreserven.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  I enlighet med artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken vara förenligt med målen för utvecklingssamarbetet, bland annat Agenda 2030 för hållbar utveckling och uppnåendet av unionens mål för att begränsa klimatförändringarna i enlighet med Parisavtalet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandemodell baserad på kravuppfyllelse bör justeras för att säkerställa starkare fokus på resultat och prestation. Därför bör unionen fastställa grundläggande politiska mål, typ av interventioner och grundläggande unionskrav medan ett större ansvar för att målen nås bör läggas på medlemsstaterna. Följaktligen är det nödvändigt att sörja för större subsidiaritet så att det är möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov. Enligt den nya genomförandemodellen bör därför medlemsstaterna ha ansvaret för att anpassa sina jordbruksåtgärder till de grundläggande unionskraven, i syfte att maximera åtgärdernas bidrag till den gemensamma jordbrukspolitikens mål, och för att fastställa och utforma ramen för efterlevnad och kontroll av stödmottagarna.

(3)  Den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandemodell baserad på kravuppfyllelse bör justeras för att säkerställa starkare fokus på resultat och prestation. Därför bör unionen fastställa grundläggande politiska mål, typ av interventioner och grundläggande unionskrav medan ett större ansvar för att målen nås bör läggas på medlemsstaterna. Följaktligen är det nödvändigt att sörja för större subsidiaritet och flexibilitet så att det är möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov. Enligt den nya genomförandemodellen bör därför medlemsstaterna ha ansvaret för att anpassa sina jordbruksåtgärder till sina specifika behov och de grundläggande unionskraven, i syfte att maximera åtgärdernas bidrag till den gemensamma jordbrukspolitikens mål. Medlemsstaterna bör också fastställa och utforma ramen för kontroll av stödmottagarna för att kunna säkerställa att insatserna enligt de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken även är förenliga med unionslagstiftningen. Grundläggande unionskrav, inklusive goda jordbruks- och miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav används för att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) / [den nya budgetförordningen]12, i synnerhet bestämmelserna om delad förvaltning med medlemsstaterna, om hur ackrediterade organ ska fungera och om budgetprinciper, bör tillämpas på interventioner och åtgärder enligt denna förordning.

(5)  Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 [den nya budgetförordningen]12, i synnerhet bestämmelserna om delad förvaltning med medlemsstaterna, om hur ackrediterade organ ska fungera och om budgetprinciper, bör tillämpas på interventioner och åtgärder enligt denna förordning.

__________________

__________________

12 Förordning (EU, Euratom) nr [den nya budgetförordningen].

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  En del av bestämmelserna i förordning (EU) .../... [förordningen om gemensamma bestämmelser1a] bör gälla för denna förordning.

 

__________________

 

1a [förordningen om gemensamma bestämmelser]

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Medlemsstaterna bör låta bli att lägga till bestämmelser som gör det svårare för stödmottagaren att använda EGFJ och Ejflu.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det bör antas bestämmelser om medlemsstaternas ackreditering av utbetalande organ, om fastställandet av förfaranden för inhämtande av förvaltningsförklaringar och årliga prestationsrapporter samt godkännande av förvaltnings- och övervakningssystem och rapporteringssystem och oberoende organs godkännande av årsräkenskaperna. För att säkerställa öppenhet och insyn i det system av kontroller som ska utföras på nationell nivå, särskilt när det gäller förfaranden för godkännande, validering och utbetalning, och för att minska den administrativa bördan och antalet revisioner för kommissionen och för medlemsstater där varje utbetalande organ måste ackrediteras, bör dessutom antalet myndigheter och organ som tilldelas sådana befogenheter begränsas med beaktande av varje medlemsstats konstitutionella bestämmelser.

(9)  Det bör antas bestämmelser om medlemsstaternas ackreditering av utbetalande organ och samordningsorgan, om fastställandet av förfaranden för inhämtande av förvaltningsförklaringar, en årlig avslutsrapport och prestationsrapporter samt godkännande av förvaltnings- och övervakningssystem och rapporteringssystem och oberoende organs godkännande av årsräkenskaperna. För att säkerställa öppenhet och insyn i det system av kontroller som ska utföras på nationell nivå, särskilt när det gäller förfaranden för godkännande, validering och utbetalning, och för att minska den administrativa bördan och antalet revisioner för kommissionen och för medlemsstater där varje utbetalande organ måste ackrediteras, bör dessutom antalet myndigheter och organ som tilldelas sådana befogenheter begränsas med beaktande av varje medlemsstats konstitutionella bestämmelser. Utbetalande organ bör utveckla sin roll som rådgivare till jordbrukare och göra insatser för att förenkla förfarandena för mottagare och säkerställa att standarder följs på unionsnivå.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Om en medlemsstat ackrediterar mer än ett utbetalande organ, är det viktigt att den utser ett enda offentligt samordningsorgan för att säkerställa konsekvens i förvaltningen av fonderna, för att upprätta en förbindelse mellan kommissionen och de olika ackrediterade utbetalande organen och för att se till att den information som kommissionen begär om de olika utbetalande organens verksamhet överlämnas utan dröjsmål. Samordningsorganet bör också vidta och samordna åtgärder i syfte att avhjälpa eventuella allmänna brister som iakttas på nationell nivå och bör hålla kommissionen informerad om all uppföljning.

(10)  Om en medlemsstat ackrediterar mer än ett utbetalande organ, är det viktigt att den utser ett enda offentligt samordningsorgan för att säkerställa konsekvens i förvaltningen av fonderna, för att upprätta en förbindelse mellan kommissionen och de olika ackrediterade utbetalande organen och för att se till att den information som kommissionen begär om de olika utbetalande organens verksamhet överlämnas utan dröjsmål. Samordningsorganet bör också vidta och samordna åtgärder i syfte att avhjälpa eventuella allmänna brister som iakttas på nationell eller regional nivå och bör hålla kommissionen informerad om all uppföljning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Inom den nya genomförandemodellen är involverandet av utbetalande organ som har ackrediterats av medlemsstaterna en viktig förutsättning för att uppnå rimlig säkerhet om att de mål som fastställs i berörda strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att kunna uppnås genom de interventioner som finansieras via unionens budget. Det bör därför uttryckligen fastställas i denna förordning att det endast är utgifter som utbetalats av ackrediterade utbetalande organ som kan ersättas via unionens budget. Utgifter som finansieras av unionen för interventioner som avses i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ha motsvarande output och bör vara förenliga med de grundläggande unionskraven och med styrningssystemen.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv för jordbruk bör bibehållas för att stödja jordbrukssektorn i de fall då marknadsutveckling eller större kriser påverkar jordbruksproduktionen eller -distributionen. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För att avsevärt förenkla genomförandet för stödmottagare och nationella förvaltningar bör en mekanism för löpande överföring användas, där man använder outnyttjade belopp från den reserv för kriser inom jordbrukssektorn som inrättas 2020. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår. För budgetåret 2020 krävs dessutom ett andra undantag, eftersom det totala outnyttjade belopp från reserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 bör överföras till år 2021 och motsvarande budgetrubrik för den nya jordbruksreserven och inte återföras till de budgetrubriker som täcker direktstödsinterventioner inom ramen för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Den nuvarande krisreserven bör ses över och stärkas till förmån för inrättandet av en krisreserv för jordbruket i EU, vilket skulle vara ett mer effektivt och flexibelt verktyg för att ytterligare stödja jordbrukssektorn vid förändringar på marknaden och förbättra unionens möjligheter att agera vid större kriser som påverkar jordbruksproduktionen eller jordbruksdistributionen. I detta syfte, och för att skapa möjlighet att utveckla en stabil ram som gör det möjligt för jordbrukarna att hantera kriser på ett lämpligt sätt, bör medlen från krisreserven för jordbruket i EU användas för att finansiera stabiliseringsåtgärder på marknaden och de undantagsåtgärder som avses i förordning (EU) nr 1308/2013 samt för åtgärder som gör det möjligt att byta ut de inkomststabiliserande verktyg som medlemsstaterna har infört inom ramen för artikel 70 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], samt göras tillgängliga för jordbrukare i händelsen av en kraftig minskning av jordbruksinkomster över en tröskel per sektor som fastställs i förväg av kommissionen, och som för detta ändamål ska ges befogenhet att anta delegerade akter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Krisreserven för jordbruket i EU bör upprättas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och dess ursprungliga belopp bör avsättas 2021 som ett tillägg till budgeterna för EGFJ och Ejflu. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår, vilket gör det möjligt att ackumulera anslag för jordbruksreserven från ett år till nästa, under hela programperioden.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att inte de administrativa förfarandena ska bli alltför betungande för nationella förvaltningar och jordbrukare bör det föreskrivas att utbetalning av de belopp som överförs från föregående budgetår när det gäller tillämpad finansiell disciplin, inte bör ske när finansiell disciplin tillämpas för andra året i rad (år N+1) eller när det totala beloppet av anslag som inte blivit föremål för några åtaganden uppgår till mindre än 0,2 % av EGFJ:s årliga tak.

(15)  För att inte de administrativa förfarandena ska bli alltför betungande för nationella förvaltningar och jordbrukare, och för att i största möjliga utsträckning förenkla förfarandena och begränsa betalningsblanketternas komplexitet, bör det föreskrivas att utbetalning av de belopp som överförs från föregående budgetår när det gäller tillämpad finansiell disciplin, inte bör ske när finansiell disciplin tillämpas för andra året i rad (år N+1) eller när det totala beloppet av anslag som inte blivit föremål för några åtaganden uppgår till mindre än 0,2 % av EGFJ:s årliga tak.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Det är viktigt att direktstödet utjämnas mellan medlemsstaterna för att lika konkurrensvillkor ska kunna säkerställas på EU:s inre marknad. Det måste utan dröjsmål ske en rättvis fördelning av direktstödet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att bl.a. ge kommissionen medel för att förvalta jordbruksmarknaderna, underlätta övervakningen av jordbruksrelaterade utgifter och övervaka jordbruksresurserna på medellång och lång sikt bör användning av det agrometerologiska systemet och inhämtning och förbättring av satellitbilder föreskrivas.

(21)  För att bl.a. ge kommissionen medel för att förvalta jordbruksmarknaderna, underlätta övervakningen av jordbruksrelaterade utgifter, bedöma och snabbt ge stöd vid naturkatastrofer och övervaka de jordbruksresurser som behövs för produktion på medellång och lång sikt bör användning av det agrometerologiska systemet och inhämtning och förbättring av satellitbilder föreskrivas.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Kommissionens övervakning av jordbruksmarknaderna bör utvidgas till övervakning av handelsflöden till och från utvecklingsländer inom sektorer som har identifierats som känsliga av partnerländerna, i syfte att säkerställa enhetlighet mellan å ena sidan den gemensamma jordbrukspolitikens handel med jordbruksprodukter och å andra sidan EU:s åtagande för en enhetlig politik för utveckling.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I enlighet med den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör stödberättigandet för de betalningar som görs av medlemsstaterna inom ramen för unionsfinansiering inte längre avgöras av lagligheten och korrektheten i utbetalningarna till enskilda stödmottagare. När det gäller de typer av interventioner som avses i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] bör betalningar vara stödberättigande om det finns ett motsvarande output och de är förenliga med de tillämpliga grundläggande unionskraven.

(25)  I enlighet med den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör stödberättigandet för de betalningar som görs av medlemsstaterna inom ramen för unionsfinansiering inte längre avgöras av lagligheten och korrektheten i utbetalningarna till enskilda stödmottagare. När det gäller de typer av interventioner som avses i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] bör betalningar vara stödberättigande om det finns en motsvarande output och de är förenliga med de tillämpliga grundläggande unionskraven. Den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken får inte frånta medlemsstaterna skyldigheten att kontrollera att utbetalningarna är lagliga och korrekta, i syfte att skydda unionens finansiella intressen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Medlemsstaterna bör sända årsräkenskaperna och en årlig resultatrapport om genomförandet av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken till kommissionen senast den 15 februari N+1. I de fall då dessa dokument inte sänds, och kommissionen därmed inte kan avsluta räkenskaperna för det berörda utbetalande organet, bör kommissionen ges befogenhet att hålla inne de månatliga betalningarna och avbryta den kvartalsvisa ersättningen tills de utestående dokumenten inkommer.

(28)  Medlemsstaterna bör sända årsräkenskaperna och den årliga avslutsrapporten till kommissionen senast den 15 februari N+1 samt resultatrapporten om genomförandet av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken till kommissionen senast den 15 april det andra året efter denna förordnings ikraftträdande samt vartannat år därefter. I de fall då dessa dokument inte sänds, och kommissionen därmed inte kan avsluta räkenskaperna för det berörda utbetalande organet, bör kommissionen ges befogenhet att hålla inne de månatliga betalningarna och avbryta den kvartalsvisa ersättningen tills de utestående dokumenten inkommer.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  En ny form av betalningsinnehållande bör införas för situationer när output ligger på en onormalt låg nivå. När rapporterad output ligger på en onormalt låg nivå i förhållande till de deklarerade utgifterna, och när medlemsstaterna inte kan ange goda och förståeliga skäl till situationen, bör kommissionen ges befogenhet att, utöver att minska utgifterna för budgetår N–1 hålla inne framtida utgifter relaterade till den intervention där output låg på en onormalt låg nivå. Sådana innehållanden bör bekräftas i det årliga beslutet om prestationsavslutet.

(29)  En ny form av betalningsinnehållande bör införas för situationer när output ligger på en onormalt låg nivå. När rapporterad output ligger på en onormalt låg nivå i förhållande till de deklarerade utgifterna, och när medlemsstaterna inte kan ange goda och förståeliga skäl till situationen, bör kommissionen ges befogenhet att, utöver att minska utgifterna för budgetår N–1 och efter att ha utfärdat en förvarning, hålla inne framtida utgifter relaterade till den intervention där output låg på en onormalt låg nivå. Sådana innehållanden bör bekräftas i det årliga beslutet om prestationsavslutet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  När det gäller den fleråriga prestationsövervakningen bör kommissionen också ha befogenhet att hålla inne betalningar. Därför bör kommissionen, vid försenade eller otillräckliga framsteg för att nå målen som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, ha befogenhet att anta en genomförandeakt för att uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen. Om medlemsstaten inte lämnar in eller genomför handlingsplanen, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att råda bot på situationen, bör kommissionen få anta en genomförandeakt för att hålla inne månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna.

(30)  När det gäller den fleråriga prestationsövervakningen bör, med tanke på resultatindikatorernas mer komplicerade karaktär och den nödvändiga anpassningen till den nya genomförandemodellen, resultatrapporteringen av de realiserade resultaten och avståndet till respektive mål lämnas in första gången den 15 april det andra året efter denna förordnings ikraftträdande och vartannat år därefter. Därför bör kommissionen, vid försenade eller otillräckliga framsteg för att nå målen som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, och om medlemsstaten inte kan ange vederbörligen motiverade skäl, ha befogenhet att anta en genomförandeakt för att uppmana den berörda medlemsstaten att lägga fram en handlingsplan som ska fastställas i samråd med kommissionen. Handlingsplanen bör beskriva de avhjälpande åtgärder som krävs och den förväntade tidsramen för dess verkställande. Om medlemsstaten inte lämnar in eller genomför handlingsplanen, eller om det blir tydligt att handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att råda bot på situationen, bör kommissionen få anta en genomförandeakt för att hålla inne månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  För att kunna upprätta den finansiella förbindelsen mellan de ackrediterade utbetalande organen och unionens budget, bör kommissionen årligen avsluta dessa organs räkenskaper inom ramen för det årliga finansiella avslutet. Beslutet om avslutande av räkenskaperna bör begränsas till kontroll av att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, men inte omfatta frågan om utgifterna överensstämmer med unionsrätten.

(39)  För att kunna upprätta den finansiella förbindelsen mellan de ackrediterade utbetalande organen och unionens budget, bör kommissionen årligen avsluta dessa organs räkenskaper inom ramen för det årliga avslutet. Beslutet om avslutande av räkenskaperna bör begränsas till kontroll av att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, men inte omfatta frågan om utgifterna överensstämmer med unionsrätten.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  I linje med den nya genomförandemodellen bör ett årligt prestationsavslut inrättas för att kontrollera att utgifterna är stödberättigande i förhållande till rapporterad output. För att hantera situationer där de deklarerade utgifterna inte har motsvarande rapporterad output och medlemsstaterna inte kan motivera denna avvikelse bör utbetalningarna minskas.

(40)  I linje med den nya genomförandemodellen bör ett årligt avslut inrättas för att kontrollera att utgifterna är stödberättigande i förhållande till rapporterad output. För att hantera situationer där de deklarerade utgifterna inte har motsvarande rapporterad output och medlemsstaterna inte kan motivera denna avvikelse bör utbetalningarna minskas.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  För att skydda unionsbudgetens finansiella intressen bör medlemsstaterna införa system för att försäkra sig om att interventioner som finansieras av fonderna verkligen genomförs och att det görs korrekt, samtidigt som den nuvarande robusta ramen för sund ekonomisk förvaltning bibehålls. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201315, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9516, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9617 och rådets förordning (EU) 2017/193918 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137119. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör ha system som de kan använda för rapportering till kommissionen, i syfte att göra hjälpa Olaf att utöva sina befogenheter och säkra en effektiv analys av fall av oriktigheter, konstaterade oriktigheter och andra fall av överträdelse med villkor som fastställs av medlemsstaterna i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive bedrägeri och medlemsstaternas uppföljning och uppföljningen av Olafs utredningar. För att säkerställa en effektiv prövning av klagomål rörande fonderna bör medlemsstaterna införa de arrangemang som är nödvändiga.

(42)  För att skydda unionsbudgetens finansiella intressen bör medlemsstaterna införa system för att försäkra sig om att interventioner som finansieras av fonderna verkligen genomförs och görs korrekt, samtidigt som den nuvarande robusta ramen för sund ekonomisk förvaltning bibehålls. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201315, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9516 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9617, samt rådets förordning (EU) 2017/193918 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137119. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör ha system som de kan använda för rapportering till kommissionen, i syfte att göra hjälpa Olaf att utöva sina befogenheter och säkra en effektiv analys av fall av oriktigheter, konstaterade oriktigheter och andra fall av överträdelse med villkor som fastställs av medlemsstaterna i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive bedrägeri och medlemsstaternas uppföljning och uppföljningen av Olafs utredningar. För att säkerställa en effektiv prövning av klagomål rörande fonderna bör medlemsstaterna införa de arrangemang som är nödvändiga.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

16 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

17 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

17 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

18 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

19 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  För att garantera samma spelregler för stödmottagare i olika medlemsstater bör vissa allmänna bestämmelser införas på unionsnivå om kontroll och sanktioner.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Man bör behålla de befintliga huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet och i synnerhet bestämmelserna om ett identifieringssystem för jordbruksskiften, ett geospatialt och ett djurbaserat ansökningssystem, ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter, ett system för registrering av stödmottagarnas identitet och ett kontroll- och sanktionssystem. Medlemsstaterna bör fortsätta att använda data eller informationsprodukter som tillhandahålls av Copernikusprogrammet, vid sidan av informationsteknik som Galileo och Egnos, för att säkerställa att heltäckande och jämförbara data finns tillgängliga i hela unionen för övervakning av politiken för miljö- och klimatvänligt jordbruk och för att främja användning av fullständiga, fria och öppna data och uppgifter som fångas av Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter och -tjänster. Därför bör det integrerade systemet också inkludera ett system för områdesövervakning.

(47)  Man bör behålla de befintliga huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet, inklusive systemet för tidig varning, och i synnerhet bestämmelserna om ett identifieringssystem för jordbruksskiften, ett geospatialt och ett djurbaserat ansökningssystem, ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter, ett system för registrering av stödmottagarnas identitet och ett kontroll- och sanktionssystem på lämplig nivå, samtidigt som man tar vederbörlig hänsyn till proportionaliteten och behovet av att inte ålägga en extra administrativ börda på jordbrukare och administrativa organ. Medlemsstaterna bör fortsätta att använda data eller informationsprodukter som tillhandahålls av Copernikusprogrammet, vid sidan av informationsteknik som Galileo och Egnos, för att säkerställa att heltäckande och jämförbara data finns tillgängliga i hela unionen för övervakning av politiken för miljö- och klimatvänligt jordbruk och för att främja användning av fullständiga, fria och öppna data och uppgifter som fångas av Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter och -tjänster. Därför bör det integrerade systemet också inkludera ett system för områdesövervakning, som kan begränsa antalet fall som kräver inspektioner på gårdarna och minska den administrativa bördan för jordbrukarna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Det integrerade systemet bör, som en del av styrningssystem som bör upprättas för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, säkerställa att de aggregerade data som tillhandahålls i den årliga prestationsrapporten är tillförlitliga och verifierbara. Mot bakgrund av vikten av ett korrekt fungerande integrerat system är det nödvändigt att fastställa kvalitetskrav. Medlemsstaterna bör göra en årlig kvalitetsbedömning av identifieringssystemet för jordbruksskiften, av det geospatiala ansökningssystemet och områdesövervakningssystemet. Medlemsstaterna bör också åtgärda eventuella brister och om kommissionen så begär ta fram en handlingsplan.

(48)  Det integrerade systemet bör, som en del av styrningssystem som bör upprättas för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, säkerställa att de aggregerade data som tillhandahålls i rapporterna är tillförlitliga och verifierbara. Mot bakgrund av vikten av ett korrekt fungerande integrerat system är det nödvändigt att fastställa kvalitetskrav. Medlemsstaterna bör göra en årlig kvalitetsbedömning av identifieringssystemet för jordbruksskiften, av det geospatiala ansökningssystemet och områdesövervakningssystemet. Medlemsstaterna bör också åtgärda eventuella brister och om kommissionen så begär ta fram en handlingsplan.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  Med beaktande av den internationella strukturen inom handeln med jordbruksprodukter och med en korrekt fungerande inre marknad åtanke, är det nödvändigt att organisera ett samarbete mellan medlemsstaterna. Det är också nödvändigt att på unionsnivå upprätta ett centralt register över de stödmottagande eller betalningsskyldiga företag som är etablerade i tredjeland.

(53)  Med beaktande av den internationella strukturen inom handeln med jordbruksprodukter och med en korrekt fungerande inre marknad i åtanke samt med respekt för EU:s krav på en konsekvent politik för utveckling, är det nödvändigt att organisera ett samarbete mellan medlemsstaterna, liksom mellan medlemsstaterna och tredjeländer. Det är också nödvändigt att på unionsnivå upprätta ett centralt register över de stödmottagande eller betalningsskyldiga företag som är etablerade i tredjeland. Ett sådant system bör även bidra till att identifiera inkonsekvens mellan genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och målen för unionens utrikespolitik. Det skulle bidra till att övervaka uppnåendet av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken enligt beskrivningen i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], genom att möjliggöra en utvärdering av åtagandena i tredjeländer för 2030-agendan för hållbar utveckling och unionens utvecklingsmål, i enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget.

Motivering

I en anda av sunt och effektivt samarbete med tredjeländer bör kommissionen utvidga dialogen med partnerländer i alla aspekter som kan påverka deras utvecklingsprocess, oavsett om detta sker direkt inom unionens politik eller utanför. Inläggen från unionens partner ska syfta till att identifiera och åtgärda inkonsekvenser i EU:s politik, och insamling och delning av data ska underlätta denna process.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Bestämmelserna om villkor är en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken, i synnerhet när det gäller miljö- och klimataspekterna men även när det gäller folkhälsa och djurrelaterade frågor. Detta innebär att kontroller bör göras och att sanktioner tillämpas, vid behov, för att säkerställa ändamålsenligheten i systemet med villkor. För att garantera samma spelregler för stödmottagare i olika medlemsstater bör vissa allmänna bestämmelser införas på unionsnivå om kontroll och sanktioner avseende villkor.

(55)  Bestämmelserna om villkor är en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken genom att främja en hög grad av hållbarhet och lika villkor för jordbrukare inom och mellan medlemsstaterna, i synnerhet när det gäller miljö- och klimataspekterna men även när det gäller folkhälsa och djurskydd. Detta innebär att kontroller bör göras och att sanktioner tillämpas, vid behov, för att säkerställa ändamålsenligheten i systemet med villkor. För att garantera sådana lika spelregler för stödmottagare i olika medlemsstater bör vissa allmänna bestämmelser om villkor, kontroll och sanktioner vid bristande efterlevnad, införas på unionsnivå.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  Medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa närmare bestämmelser om sanktionerna, men dessa bör vara proportionella, effektiva och avskräckande och bör inte påverka tillämpningen av andra sanktioner som fastställs enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning. För att säkerställa ett ändamålsenligt och sammanhängande tillvägagångssätt i medlemsstaterna är det nödvändigt att på unionsnivå föreskriva en lägsta sanktionsnivå för förstagångsöverträdelse på grund av försummelse, medan upprepning bör medföra en högre procentsats och avsiktlighet kan leda till fullständig uteslutning från utbetalning. För att säkerställa sanktionernas proportionalitet bör medlemsstaterna, i de fall då en överträdelse är av mindre allvarlig art och inträffar för första gången, ha möjlighet att inrätta ett system för tidig varning.

(57)  Medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa närmare bestämmelser om sanktionerna, men dessa bör vara proportionella, effektiva och avskräckande och bör inte påverka tillämpningen av andra sanktioner som fastställs enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning. För att säkerställa ett ändamålsenligt och sammanhängande tillvägagångssätt i medlemsstaterna är det nödvändigt att på unionsnivå föreskriva lägsta straffsatser. Dessa straffsatser ska gälla vid förstagångsöverträdelse på grund av försummelse, medan upprepning bör medföra en högre procentsats och avsiktlighet ska eventuellt kunna leda till fullständig uteslutning från utbetalning. För att säkerställa sanktionernas proportionalitet bör medlemsstaterna, i de fall då en överträdelse är av mindre allvarlig art och inträffar för första gången, ha möjlighet att inrätta ett system för tidig varning där man kan underrätta mottagarna om kravet på att vidta korrigerande åtgärder och ge dem möjligheter att rätta till bristerna. Inga administrativa sanktioner ska utfärdas om den bristande efterlevnaden beror på force majeure, mindre försummelse eller uppenbara fel som den behöriga myndigheten eller annan myndighet accepterar.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Offentliggörandet av denna information, i kombination med den övergripande informationen till allmänheten som föreskrivs i denna förordning, ökar insynen i hur unionens medel används inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket bidrar till att synliggöra den politiken och sprida bättre kunskap om denna. Det gör det möjligt för medborgarna att i högre grad involveras beslutsprocessen och garanterar ökad legitimitet för förvaltningen, som blir effektivare och mer ansvarig i förhållande till medborgarna. Detta ger också medborgarna konkreta exempel på hur jordbruket tillhandahåller allmänna nyttigheter, och bidrar till en ökad legitimitet för det statliga stödet till jordbrukssektorn.

(71)  Offentliggörandet av denna information, i kombination med den övergripande informationen till allmänheten som föreskrivs i denna förordning, ökar insynen i hur unionens medel används inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket bidrar till att synliggöra den politiken och sprida bättre kunskap om denna. Det gör det möjligt för medborgarna att i högre grad involveras beslutsprocessen och garanterar ökad legitimitet för förvaltningen, som blir effektivare och mer ansvarig i förhållande till medborgarna. Detta ger också medborgarna konkreta exempel på hur jordbruket tillhandahåller allmänna nyttigheter, och bidrar till en ökad legitimitet för unionen och det statliga stödet till jordbrukssektorn.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  styrningssystem: de styrande organ som avses i avdelning II kapitel II i denna förordning och de grundläggande unionskrav som fastställs i denna förordning och i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], inbegripet det rapporteringssystem som inrättats för den årliga prestationsrapport som avses i artikel 121 i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

(b)  styrningssystem: de styrande organ som avses i avdelning II kapitel II i denna förordning och de grundläggande unionskrav som fastställs i denna förordning och i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], inbegripet medlemsstaternas skyldigheter när det gäller ett effektivt skydd av unionens ekonomiska intressen i enlighet med artikel 57 i denna förordning och det rapporteringssystem som inrättats för den årliga avslutsrapport som avses i artikel 8.3 i denna förordning samt den prestationsrapport som avses i artikel 121 i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] (nedan kallad prestationsrapporten),

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  outputindikator: outputindikator i enlighet med definitionen i artikel 2.12 i förordning (EU) .../...[förordningen om gemensamma bestämmelser],

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  resultatindikator: resultatindikator i enlighet med definitionen i artikel 2.13 i förordning (EU) .../...[förordningen om gemensamma bestämmelser],

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  allvarlig brist: allvarlig brist i enlighet med definitionen i artikel 2.30 i förordning (EU) .../...[förordningen om gemensamma bestämmelser],

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  förmedlande organ: förmedlande organ i enlighet med definitionen i artikel 2.7 i förordning (EU) .../...[förordningen om gemensamma bestämmelser],

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ce)  handlingsplan: handlingsplan i enlighet med artiklarna 39.1 och 40.1 i denna förordning.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Stödmottagarens död.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En allvarlig naturkatastrof som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget.

(a)  En naturkatastrof eller väderhändelse som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Långvarig arbetsoförmåga hos stödmottagaren.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Marknadsförhållanden som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Oavsiktlig förstörelse av byggnader för djur på jordbruksföretaget.

(b)  Förstörelse av byggnader för djur på jordbruksföretaget.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En epizooti eller en växtsjukdom som drabbar hela eller en del av stödmottagarens djurbesättning respektive grödor.

(c)  En epizooti, en växtsjukdom eller utbrott med växtskadegörare som drabbar hela eller en del av stödmottagarens djurbesättning respektive grödor.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna kan tillämpa led a i första stycket till en grupp av jordbruksföretag som påverkas av samma naturkatastrof eller väderhändelse.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ejflu ska genomföras genom delad förvaltning mellan medlemsstaterna och unionen. Den ska finansiera unionens ekonomiska bidrag till de interventioner för landsbygdsutveckling inom ramen för strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ejflu ska genomföras genom delad förvaltning mellan medlemsstaterna och unionen. Den ska finansiera unionens ekonomiska bidrag till de interventioner för landsbygdsutveckling inom ramen för strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i avdelning III kapitel 4 samt åtgärder enligt artikel 112 i denna förordning.

Motivering

Ejflu ska även finansiera åtgärder som rör tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonderna får på kommissionens initiativ eller för dess räkning direkt finansiera förberedande verksamhet, övervakning, administrativa och tekniska stödinsatser, och de utvärderings-, revisions- och inspektionsåtgärder som behövs för att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken. De ska särskilt omfatta följande:

Fonderna får på kommissionens initiativ eller för dess räkning direkt finansiera utökad förberedande verksamhet, övervakning, administrativa och tekniska stödinsatser, och de utvärderings-, revisions- och inspektionsåtgärder som behövs för att genomföra den gemensamma jordbrukspolitiken. De bidrag från Ejflu som avses i artikel 86.3 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] ska beakta ökningen av den administrativa kapaciteten när det gäller nytt styre och nya kontrollsystem i medlemsstaterna. De ska särskilt omfatta följande:

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 7 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Studier av den gemensamma jordbrukspolitiken och utvärdering av åtgärder som finansieras av fonderna, inbegripet förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte om de metoder som används inom den gemensamma jordbrukspolitiken, samt studier som utförs tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB).

(f)  Studier av den gemensamma jordbrukspolitiken och utvärdering av åtgärder som finansieras av fonderna, inbegripet förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte om bästa praxis inom den gemensamma jordbrukspolitiken och samråd med berörda intressenter, samt studier som utförs tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 7 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Bidrag till åtgärder relaterade till informationsspridning, medvetandegörande, främjande av samarbete och erfarenhetsutbyten inom unionen och som vidtas inom ramen för landsbygdsutvecklingsinterventioner, inbegripet inrättande av nätverk mellan de berörda parterna.

(h)  Bidrag till åtgärder relaterade till informationsspridning, medvetandegörande, främjande av samarbete och erfarenhetsutbyten med berörda intressenter inom unionen och som vidtas inom ramen för landsbygdsutvecklingsinterventioner, inbegripet inrättande av nätverk mellan de berörda parterna.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Behörig myndighet

 

1.  Medlemsstaterna ska utse en myndighet på ministernivå som ansvarar för att

 

(a)  utfärda, granska och återkalla ackrediteringen av de utbetalande organ som avses i artikel 9.2,

 

(b)  utfärda, granska och återkalla ackrediteringen av det samordningsorgan som avses i artikel 10,

 

(c)  tillsätta och återkalla tillsättningen av det attesterande organ som avses i artikel 11,

 

(d)  utföra de uppgifter som den behöriga myndigheten tilldelas enligt detta kapitel, med hänsyn tagen till proportionalitetsprincipen.

 

2.  Utifrån de ackrediteringskriterier som kommissionen antar i enlighet med artikel 12.1 ska den behöriga myndigheten, genom en formell akt, besluta om

 

(a)  utfärdande eller, efter en granskning, återkallande av ackrediteringen för det utbetalande organet och samordningsorganet,

 

(b)  tillsättning eller återkallad tillsättning för det attesterande organet.

 

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål informera kommissionen om ackreditering eller tillsättning av utbetalande organ, samordningsorgan och attesterande organ, samt om indragningar eller återkallningar av dessa ackrediteringar eller tillsättningar.

 

Kommissionen ska främja utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om styrsystemens drift.

(Se ordalydelsen i tidigare artikel 9)

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utbetalande organ och samordningsorgan

Utbetalande organ

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utbetalande organ ska vara avdelningar eller organ i medlemsstaterna med ansvar för att förvalta och kontrollera de utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6.

Utbetalande organ ska vara avdelningar eller organ i medlemsstaterna, och i tillämpliga fall i regionerna, med ansvar för att förvalta och kontrollera de utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ackreditera myndigheter eller organ som utbetalande organ om de har en administrativ organisation och ett internt kontrollsystem som ger tillräckliga garantier för att utbetalningarna är lagliga och korrekta och att de redovisas på ett korrekt sätt. De utbetalande organen ska uppfylla minimivillkor för ackreditering när det gäller interna förhållanden, kontroller, information och kommunikation samt övervakning som ska fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 10.1 a.

Medlemsstaterna ska ackreditera myndigheter eller organ som utbetalande organ om de har en administrativ organisation och ett internt kontrollsystem som ger tillräckliga garantier för att utbetalningarna är lagliga och korrekta och att de redovisas på ett korrekt sätt. De utbetalande organen ska uppfylla minimivillkor för ackreditering när det gäller interna förhållanden, kontroller, information och kommunikation samt övervakning som ska fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 12.1 a.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ackrediteringen av utbetalande organ för perioden 2014–2020 ska föras över till programperioden för 2021–2027, under förutsättning att de utbetalande organen har informerat den behöriga myndigheten om att de uppfyller ackrediteringskriterierna, och under förutsättning att inte den översyn som genomförs i enlighet med led a i första stycket i artikel 12.2 visar att så inte är fallet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte utse nya utbetalande organ efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Medlemsstaterna får utse nya utbetalande organ efter den dag då denna förordning träder i kraft, under förutsättning att

 

(a)  antalet ackrediterade utbetalande organ inte ökar i förhållande till det antal som finns den 31 december 2019 eller

 

(b)  de nya utbetalande organen utses till följd av en administrativ omorganisation i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 63.5 och 63.6 i förordning (EU, Euratom) 2018/... [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen) ska personen som ansvarar för det ackrediterade utbetalande organet, senast den 15 februari året efter budgetåret i fråga, upprätta och förse kommissionen med följande:

Vid tillämpning av artikel 63.5 och 63.6 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (nedan kallad budgetförordningen) ska personen som ansvarar för det ackrediterade utbetalande organet, senast den 15 februari året efter budgetåret i fråga, upprätta och förse kommissionen med följande:

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Årsräkenskaperna för de utgifter som uppstått vid utförandet av det ackrediterade utbetalande organets uppdrag, enligt artikel 63.5 a i budgetförordningen, tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna i enlighet med artikel 51.

(a)  Årsräkenskaperna för de utgifter som uppstått vid utförandet av det ackrediterade utbetalande organets uppdrag, enligt artikel 63.5 a i budgetförordningen, tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna i enlighet med artikel 51.1.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den årliga prestationsrapport som avses i artikel 52.1 som visar att utgifterna har verkställts i enlighet med artikel 35.

(b)  Den årliga avslutsrapport som avses i artikel 51.2 och innehåller information om de resultat som har uppnåtts och utbetalningar som har gjorts, samt visar att utgifterna har verkställts i enlighet med artikel 35.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  information om att de styrningssystem som inrättats fungerar väl och ger nödvändiga garantier för den output som rapporterats i den årliga prestationsrapporten, i enlighet med artikel 63.6 b och c i budgetförordningen,

ii)  de interna kontrollsystem som inrättats fungerar väl och uppfyller unionens grundläggande krav, samt ger, i enlighet med artikel 63.6 b och c i budgetförordningen, nödvändiga garantier för den output som rapporterats i den årliga avslutsrapporten och visar att de insatser som avses i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] är förenliga med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den årliga avslutsrapporten ska första gången lämnas in [två år efter denna förordnings ikraftträdande] och sedan varje efterföljande år fram till och med 2030. Den första rapporten ska täcka de två första budgetåren efter [året för datumet för denna förordnings ikraftträdande]. För de direktbetalningar som avses i kapitel II i avsnitt III i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] ska rapporten endast täcka budgetåret [år efter datumet för denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den ansvariga personen vid det ackrediterade utbetalande organet ska utarbeta och till kommissionen översända resultatrapporten utifrån de data som avses i artikel 129 och som visar vilka framsteg som gjorts för att nå målen i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Där så är möjligt ska resultatrapporten innehålla en konsekvensredovisning. Resultatrapporten ska översändas senast den 15 april det andra året efter … [datumet för denna förordnings ikraftträdande] och därefter vartannat år.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om mer än ett utbetalande organ ackrediteras ska medlemsstaterna utse ett offentligt samordningsorgan som den ska tilldela följande uppgifter:

utgår

(a)  Samla in den information som ska ställas till kommissionens förfogande och överföra denna information till kommissionen.

 

(b)  Lägga fram den årliga prestationsrapport som avses i artikel 52.1.

 

(c)  Vidta eller samordna åtgärder för att avhjälpa allmänna brister och hålla kommissionen underrättad om eventuell uppföljning.

 

(d)  Främja och säkerställa en enhetlig tillämpning av unionsreglerna.

 

Samordningsorganet ska av medlemsstaterna ges särskild ackreditering med avseende på bearbetningen av den ekonomiska information som avses i första stycket a.

 

Den årliga prestationsrapport som läggs fram av samordningsorganet ska omfattas av det yttrande som avses i artikel 11.1 och ska vid överlämnandet åtföljas av en förvaltningsförklaring som gäller hela den rapporten.

 

(Har flyttats till den nya artikeln 10a ”Samordningsorgan”)

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Behörig myndighet

 

1.  Medlemsstaterna ska utse en myndighet på ministernivå som ansvarar för att

 

(a)  utfärda, granska och återkalla ackrediteringen av utbetalande organ som avses artikel 8.2,

 

(b)  ackreditera det samordningsorgan som avses i artikel 8.4,

 

(c)  utse det attesterande organ som avses i artikel 11,

 

(d)  utföra de uppgifter som den behöriga myndigheten tilldelas enligt detta kapitel.

 

2.  Den behöriga myndigheten ska genom ett formellt beslut utfärda eller, efter granskning, återkalla ackrediteringen av det utbetalande organet och samordningsorganet på grundval av en granskning av de ackrediteringskriterier som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 10.1 a. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om ackreditering och återkallande av ackreditering.

 

(Flyttad till den nya artikeln 7a)

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Samordningsorgan

 

1.  Om mer än ett utbetalande organ ackrediteras ska medlemsstaterna utse ett offentligt samordningsorgan som den ska tilldela följande uppgifter:

 

(a)  Sammanställa de dokument, de uppgifter och den information som ska ställas till kommissionens förfogande och överföra denna information till kommissionen.

 

(b)  Lägga fram årsräkenskaperna, den årliga avslutsrapport som avses i artikel 51.2 och resultatrapporten, genom sammanfattning och sammanställning av de uppgifter och dokument som tillhandahålls av de utbetalande organen.

 

(c)  Vidta eller samordna åtgärder för att avhjälpa allmänna brister och hålla kommissionen underrättad om eventuell uppföljning.

 

(d)  Främja och säkerställa en enhetlig tillämpning av unionsreglerna.

 

Samordningsorganet ska av medlemsstaterna ges särskild ackreditering med avseende på bearbetningen av den ekonomiska information som avses i led a i första stycket.

 

De årsräkenskaper, den årliga avslutsrapport och den resultatrapport som läggs fram av samordningsorganet ska omfattas av det yttrande som avses i artikel 11.1 och ska vid överlämnandet åtföljas av en förvaltningsförklaring som gäller hela den rapporten.

(Se ordalydelsen i artikel 8.4)

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En medlemsstat som ackrediterar mer än ett attesterande organ ska dock även utse ett nationellt offentligt attesterande organ som ska ha ansvar för samordningsarbetet.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  prestationsrapporteringen om outputindikatorer avsedda för det årliga prestationsavslut som avses i artikel 52 och prestationsrapporteringen om resultatindikatorer för den fleråriga prestationsövervakning som avses i artikel 115 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], som visar att artikel 35 i denna förordning följs, är korrekt,

(c)  rapporteringen om output avsedd för det årliga avslut som avses i artikel 51.2, som visar att artikel 35 i denna förordning följs, är korrekt,

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  de utgifter för de åtgärder som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013och för vilka det begärts återbetalning från kommissionen är lagliga och korrekta.

(d)  den rapportering som är avsedd för den fleråriga prestationsövervakning som avses i artiklarna 115 och 121 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], och som ska innehålla information om genomförda insatser och de framsteg som gjorts för att nå målen i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, är korrekt,

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  utgifterna för det slags interventioner som avses i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] är förenliga med tillämplig unionsrätt,

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  de utgifter för de åtgärder som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013, förordning (EU) nr 228/2013, förordning (EU) nr 229/2013 och förordning (EU) nr 1144/2014 för vilka återbetalning har begärts från kommissionen är lagliga och korrekta.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I det yttrandet ska även anges huruvida granskningen leder till ett ifrågasättande av påståendena i den förvaltningsförklaring som avses i punkt 8.3 c.

I det yttrandet ska även anges huruvida granskningen leder till ett ifrågasättande av påståendena i den förvaltningsförklaring som avses i punkt 9.3 c.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det attesterande organet ska besitta den nödvändiga tekniska sakkunskapen. Det ska i sin verksamhet vara oberoende av det berörda utbetalande organet och det berörda samordningsorganet liksom den myndighet som har ackrediterat detta organ och de organ som ansvarar för genomförandet och övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

2.  Det attesterande organet ska besitta den nödvändiga tekniska sakkunskapen, i fråga om både ekonomisk förvaltning och bedömning av uppnåendet av de avsedda målen med interventionerna. Alla uppgifter och all information som används för att göra det möjligt för de attesterande organen att se till att målen uppfylls, liksom de bakomliggande antaganden som görs, ska göras tillgängliga på ett öppet sätt. Det ska i sin verksamhet vara oberoende av det berörda utbetalande organet och det berörda samordningsorganet liksom den myndighet som har ackrediterat detta organ och de organ som ansvarar för genomförandet och övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa regler om de attesterande organens uppgifter, inbegripet de kontroller som ska utföras och vilka organ som ska vara föremål kontrollerna och om de certifikat och rapporter, tillsammans med medföljande handlingar, som dessa organ ska upprätta.

utgår

Genomförandeakterna ska också ange

 

(a)  de revisionsprinciper på vilka det attesterande organens yttranden är baserade, inklusive en bedömning av risker, interna kontroller och den nivå på revisionsbevis som krävs,

 

(b)  de revisionsmetoder som, med beaktande av internationella revisionsstandarder, ska användas av de attesterande organen när de utfärdar sina yttranden.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

 

(Texten flyttas till den nya artikeln 12a, kommissionens befogenheter, f.d. artikel 10)

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har utsett de attesterande organ som avses i denna artikel och informerat kommissionen om detta, ska kommissionen överlämna en komplett förteckning över alla sådana organ till Europaparlamentet, senast ett år efter … [datumet för ikraftträdandet av denna förordning] och en andra gång senast fyra år senare.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det årliga taket för EGFJ:s utgifter ska utgöras av de maximibelopp som fastställts för denna fond enligt förordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Det årliga taket för EGFJ:s utgifter ska utgöras av de maximibelopp som fastställts för denna fond enligt förordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final], som fastställer enskilda gränser för medlemsstaterna.

Motivering

Det är mycket viktigt att det finns gränser för medlemsstaterna så att det inte finns någon möjlighet att de medlemsstater som använder medel först bara därför också får mest.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Kommissionens befogenheter

 

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om

 

(a)  minimivillkoren för att ackreditera de utbetalande organ som avses i artikel 9.2 och de samordningsorgan som avses i artikel 10.4,

 

(b)  de utbetalande organens skyldigheter när det gäller offentlig intervention och reglerna för innehållet i deras förvaltnings- och kontrollansvar,

 

(c)  förfarandena för att bevilja, återkalla och granska ackrediteringen av utbetalande organ och samordningsorgan och för att utse och återkalla attesterande organ samt förfarandena för övervakningen av ackrediteringen av utbetalande organ, med beaktande av proportionalitetsprincipen,

 

(d)  det arbete och de kontroller som ska ligga till grund för den förvaltningsförklaring från de utbetalande organen som avses i artikel 9.3 c, och

 

(e)  samordningsorganets funktionssätt och den överföring av information till kommissionen som avses i artikel 10.4.

 

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning när det gäller regler om de attesterande organens uppgifter, inklusive de kontroller som ska utföras och vilka organ som ska vara föremål för kontrollerna, och om de certifikat och rapporter samt medföljande handlingar som dessa organ ska upprätta.

 

Genomförandeakterna ska också ange

 

(a)  de revisionsprinciper på vilka de attesterande organens yttranden är baserade, inklusive en bedömning av risker, interna kontroller och den nivå på revisionsbevis som krävs,

 

(b)  de revisionsmetoder som de attesterande organen, med beaktande av internationella revisionsstandarder, ska använda när de avger sina utlåtanden, vilka kan inbegripa möjligheten att övervaka de utbetalande organens kontroller på plats.

(Se ordalydelsen i den f.d. artikel 10 samt artikel 11.3)

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En reserv som är avsedd att ge ytterligare stöd för jordbrukssektorn för styrning av marknaden eller stabilisering eller vid kriser som drabbar produktionen eller distributionen inom jordbruket (nedan kallad jordbruksreserven) ska upprättas i början av varje år i EGFJ.

En reserv för kriser inom jordbruket (nedan kallad ”reserven”) ska upprättas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens budget för att ge ytterligare stöd till jordbrukssektorn för förvaltning eller stabilisering av marknaden och för att snabbt bemöta kriser som drabbar produktionen eller distributionen inom jordbruket.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anslagen för jordbruksreserven ska föras upp direkt i unionens budget.

Anslagen för reserven ska föras upp direkt i unionens budget och ska utnyttjas det eller de budgetår då ytterligare stöd krävs för att finansiera följande åtgärder:

 

(a)   Sådana åtgärder för att stabilisera jordbruksmarknader som anges i artiklarna 8–21 i förordning (EU) nr 1308/2013.

 

(b)  Sådana undantagsåtgärder som anges i del V kapitel I i förordning (EU) nr 1308/2013.

 

(c)  Åtgärder för att komplettera de instrument för inkomststabilisering som avses i artikel 70 i förordning (EU) ... / ... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], om en marknadskris förekommer oftare än ett på förhand fastställt sektorspecifikt tröskelvärde.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 för att komplettera denna artikel och fastställa de sektorsspecifika tröskelvärden som behöver uppnås för att aktivera åtgärderna och komplettera instrumenten för inkomststabilisering i enlighet med punkt 1 c i denna artikel.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medel från jordbruksreserven ska göras tillgängliga för åtgärder enligt artiklarna 8–21 och 219, 220 och 221 i förordning (EU) nr 1308/2013 för det eller de år då ytterligare stöd krävs.

utgår

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ett inledande belopp på 400 000 000 euro i löpande priser ska avsättas 2021 som ett komplement till budgetarna för EGFJ och Ejflu.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beloppet för jordbruksreserven ska vara minst 400 miljoner euro i löpande priser i början av varje år under perioden 2021–2027. Kommissionen får anpassa beloppet för jordbruksreserven under året när så är lämpligt med tanke på marknadsutvecklingen eller utsikterna under innevarande eller följande år och med hänsyn till disponibla anslag i EGFJ.

I början av varje år under perioden 2021–2027 ska storleken på EU:s reserv för kriser inom jordbruket minst motsvara det inledande belopp som avsatts 2021 med möjlighet till höjningar under periodens gång upp till ett tak på 1 500 000 000 euro i löpande priser, utan att detta påverkar budgetmyndighetens relevanta beslut.

 

Storleken på EU:s reserv för kriser inom jordbruket ska anpassas genom det årliga budgetförfarandet och/eller under året när så är lämpligt med tanke på krisutvecklingen eller utsikterna under innevarande eller följande år och med hänsyn till tillgängliga inkomster som avsatts för EGFJ eller tillgängliga marginaler inom ramen för EGFJ:s särskilda utgiftstak.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om de tillgängliga anslagen inte är tillräckliga kan budgetdisciplin användas för att fylla upp reserven upp till det inledande belopp som avses i första stycket.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 12.2 d i budgetförordningen ska anslag i jordbruksreserven som inte blivit föremål för några åtaganden föras över utan tidsbegränsning för att finansiera jordbruksreserven påföljande budgetår.

Genom undantag från artikel 12.2 d i budgetförordningen ska anslag i reserven som inte blivit föremål för några åtaganden föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven påföljande budgetår.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från artikel 12.2 d i budgetförordningen det sammanlagda oanvända beloppet från krisreserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 föras över till år 2021 utan att återföras till de budgetrubriker som täcker de åtgärder som avses i artikel 5.2 c och göras tillgängligt för finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En justeringsgrad för direktstödsinterventionerna enligt artikel 5.2 c i denna förordning och unionens finansiella bidrag till de särskilda åtgärder som avses i artikel 5.2 f i denna förordning och som beviljats enligt kapitel IV i förordning (EU) nr 228/2013 och kapitel IV i förordning (EU) nr 229/2013 (nedan kallad justeringsgraden) ska fastställas av kommissionen när prognoserna för finansieringen av interventionerna och åtgärderna under detta undre tak för ett visst budgetår, tyder på att det tillämpliga årliga taket kommer att överskridas.

En justeringsgrad för direktstödsinterventionerna enligt artikel 5.2 c i denna förordning (nedan kallad justeringsgraden) ska fastställas av kommissionen när prognoserna för finansieringen av interventionerna och åtgärderna under detta undre tak för ett visst budgetår, tyder på att det tillämpliga årliga taket kommer att överskridas.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den justeringsgrad som fastställts i enlighet med denna artikel ska endast tillämpas på direktstöd som överstiger 2 000 euro och ska beviljas mottagare under det aktuella kalenderåret.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de tilläggsbetalningar eller avdrag för att justera betalningarna som gjorts i enlighet med punkt 3 utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 101.

6.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de tilläggsbetalningar eller avdrag för att justera betalningarna som gjorts i enlighet med punkt 3 och tillämpa det förfarande som avses i artikel 101.

Motivering

Kommissionen bör av tydlighets- och insynsskäl även fortsättningsvis tillämpa förfarandet med månatliga betalningar.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 7 b ska kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla dessa satellitdata till de myndigheter som är behöriga för arealövervakningssystemet eller till tjänsteleverantörer som bemyndigats av dessa att företräda dem.

I enlighet med artikel 7 b ska kommissionen kostnadsfritt tillhandahålla dessa satellitdata till de myndigheter som är behöriga för arealövervaknings- och kontrollsystemet eller till tjänsteleverantörer som bemyndigats av dessa att företräda dem.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anförtro specialiserade enheter att utföra uppgifter som rör teknik eller arbetsmetoder i samband med det arealövervakningssystem som avses i artikel 64.1 c.

Kommissionen får anförtro specialiserade enheter att utföra uppgifter som rör teknik eller arbetsmetoder i samband med det arealövervaknings- och kontrollsystem som avses i artikel 64.1 c.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställa jordbruksekonomisk övervakning och miljö- och klimatövervakning av jordbruksmarkens användning och ändring av jordbruksmarkens användning, inbegripet skogsjordbruk, och övervakning av grödornas tillstånd så att det kan göras beräkningar, särskilt av avkastning och jordbruksproduktion samt exceptionella omständigheters inverkan på jordbruket,

(b)  säkerställa jordbruksekonomisk övervakning och miljö- och klimatövervakning av jordbruksmarkens användning och ändring av jordbruksmarkens användning, inbegripet skogsjordbruk, och övervakning av tillståndet för mark, vatten, grödor och annan vegetation så att det kan göras beräkningar, särskilt av avkastning och jordbruksproduktion samt exceptionella omständigheters inverkan på jordbruket och bedömning av hur tåliga jordbrukssystemen är mot klimatförändringar och av framsteg vad gäller uppnåendet av de relevanta målen för hållbar utveckling,

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  bidra till världsmarknadernas öppenhet, och

(d)  bidra till särskilda åtgärder för att öka världsmarknadernas öppenhet inbegripet marknadsövervakning, med beaktande av unionens mål och åtaganden, däribland en konsekvent politik för utveckling.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 7 c ska kommissionen finansiera de insatser som rör insamling eller köp av data som krävs för att genomföra och övervaka den gemensamma jordbrukspolitiken, däribland satellitdata, geospatiala data och meteorologiska data, skapande av en rumslig datainfrastruktur samt en webbplats, utförande av särskilda studier om klimatförhållanden, fjärranalyser som används som hjälp vid övervakning av ändring av användningen av jordbruksmark och markkvaliteten, och aktualisering av agrometeorologiska och ekonometriska modeller. Vid behov ska dessa insatser genomföras i samarbete med Europeiska miljöbyrån, JRC och nationella laboratorier och organ eller med deltagande från den privata sektorn.

I enlighet med artikel 7 ska kommissionen finansiera de insatser som rör insamling eller köp av data som krävs för att genomföra och övervaka den gemensamma jordbrukspolitiken och dess konsekvenser, däribland satellitdata, geospatiala data och meteorologiska data, skapande av en rumslig datainfrastruktur samt en webbplats, utförande av särskilda studier om klimatförhållanden, fjärranalyser som används som hjälp vid övervakning av ändring av användningen av jordbruksmark och markkvaliteten, och aktualisering av agrometeorologiska och ekonometriska modeller. Vid behov ska dessa insatser genomföras i samarbete med Europeiska miljöbyrån, JRC, Eurostat och nationella laboratorier och organ eller med deltagande från den privata sektorn, samtidigt som opartiskhet och fri tillgång till information säkerställs så långt det är möjligt.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  2021: 1 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

(a)  2021: 1,5 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

Motivering

Förskottet bör betalas ut över två år så att genomförandet av åtgärderna inom ramen för pelare II inte försenas.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  2022: 1 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

(b)  2022: 1,5 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inga ytterligare förskott ska betalas eller drivas in när en överföring har skett till eller från Ejflu i enlighet med artikel 90 i förordning (EU) …/…[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

3.  Ytterligare förskott kan betalas eller drivas in när en överföring har skett till eller från Ejflu i enlighet med artikel 90 i förordning (EU) …/…[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den ränta som förskottet ger upphov till ska användas till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och avräknas från beloppet för offentliga utgifter i den slutliga utgiftsdeklarationen.

4.  Den ränta som förskottet ger upphov till ska användas till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken eller till det regionala interventionsprogrammet och avräknas från beloppet för offentliga utgifter i den slutliga utgiftsdeklarationen.

Motivering

I händelse av regionala planer, och för att upprätthålla denna artikels samstämmighet, bör den ränta som tillkommit av förhandsbelopp användas för samma plan som genererade den.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mellanliggande betalningar ska göras för varje strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken. De ska beräknas genom att den bidragsnivå som gäller för varje interventionstyp tillämpas på de offentliga utgifter som betalats och som hänför sig till den såsom avses i artikel 85 i förordning (EU) nr .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

1.  Mellanliggande betalningar ska göras för varje strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken eller, i tillämpliga fall, för varje regionalt interventionsprogram. De ska beräknas genom att den medfinansieringsnivå som gäller för varje interventionstyp tillämpas på de offentliga utgifter som betalats och som hänför sig till den såsom avses i artikel 85 i förordning (EU) nr .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Motivering

Förtydligande om mellanliggande betalningar i händelse av regionala interventionsprogram.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det belopp som ingår i den första utgiftsdeklarationen måste ha betalats ut tidigare till finansieringsinstrumentet och kan uppgå till 25 % av det totala bidragsbeloppet för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken som anslagits till finansieringsinstrumentet enligt det relevanta finansieringsavtalet.

(a)  Det belopp som ingår i den första utgiftsdeklarationen måste ha betalats ut tidigare till finansieringsinstrumentet och kan uppgå till 25 % av det totala medfinansieringsbeloppet för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken som anslagits till finansieringsinstrumentet enligt det relevanta finansieringsavtalet.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Efter mottagande av den sista årliga prestationsrapporten om genomförandet av en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska kommissionen göra slutbetalningen, under förutsättning att resurser finns tillgängliga, på grundval av den finansieringsplanen som gäller för typerna av Ejflu-interventioner, årsräkenskaperna för det senaste budgetåret då den berörda strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken genomfördes och motsvarande beslut om avslutande av räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha inkommit till kommissionen senast sex månader efter det fastställda slutdatumet för stödberättigande av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], och ska omfatta de utgifter det utbetalande organet har betalat fram till och med det sista datumet för stödberättigande av utgifter.

1.  Efter mottagande av den sista avslutsrapporten om genomförandet av en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska kommissionen göra slutbetalningen, på grundval av den finansieringsplanen som gäller för typerna av Ejflu-interventioner, årsräkenskaperna för det senaste budgetåret då den berörda strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken genomfördes och motsvarande beslut om avslutande av räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha inkommit till kommissionen senast sex månader efter det fastställda slutdatumet för stödberättigande av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], och ska omfatta de utgifter det utbetalande organet har betalat fram till och med det sista datumet för stödberättigande av utgifter.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om den sista årliga prestationsrapporten och de handlingar som är nödvändiga för avslutandet av räkenskaperna för planens sista genomförandeår inte har kommit in till kommissionen senast det datum som anges i punkt 1 medför detta automatiskt återtagande av medlen enligt artikel 32.

3.  Om den sista årliga avslutsrapporten och de handlingar som är nödvändiga för avslutandet av räkenskaperna för planens sista genomförandeår inte har kommit in till kommissionen senast det datum som anges i punkt 1 medför detta automatiskt återtagande av medlen enligt artikel 32.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av ett budgetåtagande för landsbygdsutvecklingsinterventioner i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som inte har använts för utbetalning av förskottet eller för mellanliggande betalningar eller för vilken ingen utgiftsdeklaration som uppfyller kraven i artikel 30.3 har kommit in till kommissionen senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt återtas av kommissionen.

1.  Den del av ett budgetåtagande för landsbygdsutvecklingsinterventioner i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som inte har använts för utbetalning av förskottet eller för mellanliggande betalningar eller för vilken ingen utgiftsdeklaration som uppfyller kraven i artikel 30.3 har kommit in till kommissionen senast den 31 december det tredje året efter det år då budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt återtas av kommissionen.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I händelse av ett rättsligt förfarande eller administrativt överklagande med suspensiv verkan, ska den tidsfrist som avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska återtagandet, vad avser det belopp som motsvarar de berörda insatserna, avbrytas under tiden det rättsliga förfarandet eller det administrativa överklagandet pågår, under förutsättning att kommissionen får en motiverad anmälan från medlemsstaten senast den 31 januari år N + 3.

3.  I händelse av ett rättsligt förfarande eller administrativt överklagande med suspensiv verkan, ska den tidsfrist som avses i punkt 1 eller 2 för det automatiska återtagandet, vad avser det belopp som motsvarar de berörda insatserna, avbrytas under tiden det rättsliga förfarandet eller det administrativa överklagandet pågår, under förutsättning att kommissionen får en motiverad anmälan från medlemsstaten senast den 31 januari år N + 4.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den del av budgetåtagandena för vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men där ersättningen minskats eller innehållits av kommissionen den 31 december år N + 2.

(a)  Den del av budgetåtagandena för vilken en utgiftsdeklaration har gjorts, men där ersättningen minskats eller innehållits av kommissionen den 31 december år N + 3.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 34 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för Ejflu kan en insats få olika former av stöd från den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och från andra europeiska struktur- och investeringsfonder eller unionsinstrument endast om det sammanlagda ackumulerade stödbelopp som beviljats under de olika stödformerna inte överstiger den högsta stödnivån eller det högsta stödbeloppet som är tillämpligt på den typen av intervention enligt avdelning III i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken]. I sådana fall ska medlemsstaterna inte deklarera utgifter till kommissionen för

Inom ramen för Ejflu kan en insats få olika former av stöd från den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och från andra europeiska struktur- och investeringsfonder eller unionsinstrument endast om det sammanlagda ackumulerade stödbelopp som beviljats under de olika stödformerna inte överstiger den högsta stödnivån eller det högsta stödbeloppet som är tillämpligt på den typen av intervention enligt avdelning III i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken]. I sådana fall ska utgifter inte deklareras för något av följande:

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6 får finansieras av unionen endast om

De utgifter för de åtgärder som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013, förordning (EU) nr 228/2013, förordning (EU) nr 229/2013 och förordning (EU) nr 1144/2014 får finansieras av unionen endast om

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de har betalats på ett sätt som är förenligt med unionens regler, eller

(b)  de har betalats på ett sätt som är förenligt med unionens regler.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  vad gäller typer av interventioner som avses i förordning (EU) nr .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

utgår

i)  det finns en motsvarande rapporterad output, och

 

ii)  de har betalats på ett sätt som är förenligt med tillämpliga styrningssystem, och inte sträcker sig till de villkor för stödberättigande för enskilda stödmottagare som fastställs i de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

 

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De utgifter för de åtgärder som fastställs i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] får finansieras av unionen endast om

 

(a)   de har betalats av ackrediterade utbetalande organ,

 

(b)  de matchas av en motsvarande rapporterad output,

 

(c)  de har betalats på ett sätt som är förenligt med tillämpliga styrningssystem, med iakttagande av de grundläggande unionskraven, och inte omfattar villkoren för stödberättigande för enskilda stödmottagare.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen fastställer utifrån utgiftsdeklarationerna eller den information som avses i artikel 88 att tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, ska den berörda medlemsstaten ges möjlighet att lämna sina synpunkter inom en period som inte ska vara kortare än 30 dagar. Om medlemsstaten inte lämnar något svar på kommissionens begäran inom den fastställda tidsperioden, eller om kommissionen anser att det inlämnade svaret är otillräckligt, får kommissionen minska månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna till den berörda medlemsstaten inom ramen för de genomförandeakter om månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller inom ramen för de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

2.  Om kommissionen fastställer utifrån utgiftsdeklarationerna eller den information som avses i artikel 88 att tidsfristerna i artikel 36 inte har hållits, ska den berörda medlemsstaten ges möjlighet att lämna sina synpunkter inom en period som inte ska vara kortare än 30 dagar. Om medlemsstaten inte lämnar något svar på kommissionens begäran inom den fastställda tidsperioden, eller om kommissionen har konstaterat att de kommentarer som lämnats är uppenbart otillräckliga, får kommissionen minska månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna till den berörda medlemsstaten inom ramen för de genomförandeakter om månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller inom ramen för de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30. Kommissionen ska säkerställa att minskningar inte leder till ytterligare förseningar eller svårigheter för slutmottagarna i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Minskningar enligt denna artikel ska inte påverka tillämpningen av artikel 51.

3.  Minskningar enligt denna artikel ska tillämpas i enlighet med proportionalitetsprincipen och ska inte påverka tillämpningen av artikel 51.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in de handlingar som avses i artiklarna 8.3 och 11.1 inom tidsfristerna, enligt artikel 8.3, får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne det totalbelopp av månadsbetalningarna som avses i artikel 19.3. Kommissionen ska betala ut de innehållna beloppen när den erhåller de saknade handlingarna från de berörda medlemsstaterna, under förutsättning att dagen för mottagande inte är senare än sex månader efter fristen.

Om medlemsstaterna inte lämnar in de handlingar och den data som avses i artiklarna 8 och 11.1 inom tidsfristerna i artikel 8, och i tillämpliga fall i artikel 129.1 i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] ska kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne det totalbelopp av månadsbetalningarna som avses i artikel 19.3. Kommissionen ska betala ut de innehållna beloppen när den erhåller de saknade handlingarna från de berörda medlemsstaterna, under förutsättning att dagen för mottagande inte är senare än sex månader efter fristen.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det årliga prestationsavslut som avses i artikel 52 fastställer att skillnaden mellan den deklarerade utgiften och det belopp som motsvarar relevant rapporterad output är mer än 50 % och medlemsstaten inte kan anföra vederbörligen motiverade skäl får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det årliga avslut som avses i artikel 51.2 fastställer att skillnaden mellan den deklarerade utgiften och det belopp som motsvarar relevant rapporterad output är mer än 50 % och medlemsstaten inte kan anföra vederbörligen motiverade skäl får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid försenade eller otillräckliga framsteg mot målen som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och övervakas i enlighet med artiklarna 115 och 116 i förordning (EU) .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] får kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen.

Vid försenade eller otillräckliga framsteg mot milstolpar och när det rapporterade värdet av en eller flera resultatindikatorer som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och övervakas i enlighet med artiklarna 115 och 116 i förordning (EU) .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] uppvisar ett gap på över 25 % för rapporteringsåret i fråga, ska medlemsstaterna motivera denna avvikelse.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa närmare regler om handlingsplanernas beståndsdelar och förfarandet för att inrätta handlingsplanerna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

Om medlemsstaten inte kan ange vederbörligen motiverade skäl får kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att lägga fram och genomföra en handlingsplan, som ska upprättas i samråd med kommissionen. Handlingsplanen ska redogöra för de avhjälpande åtgärder som krävs och den förväntade tidsramen för dess genomförande.

 

I detta syfte ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 100, som kompletterar denna förordning genom att fastställa närmare regler om handlingsplanernas beståndsdelar, inklusive i synnerhet en definition av framstegsindikatorer, och förfarandet för att inrätta handlingsplanerna.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller genomför den handlingsplan som avses i punkt 1, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa situationen, får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller genomför den handlingsplan som avses i punkt 1, eller om den handlingsplan som lagts fram av medlemsstaten är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa situationen, får kommissionen, efter att ha hört den berörda medlemsstaten och garanterat att den får möjlighet att yttra sig, anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30. Kommissionen ska ta hänsyn till den tidsram som anges för genomförandet av handlingsplanen innan den inleder något förfarande för innehållande.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Punkt 1 i denna artikel ska tillämpas från och med den ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid allvarliga brister i styrningssystemens funktion får kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen.

Vid allvarliga brister i styrningssystemens funktion ska kommissionen vid behov uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa närmare regler om handlingsplanernas beståndsdelar och förfarandet för att inrätta handlingsplanerna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 100, för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare regler om handlingsplanernas beståndsdelar och förfarandet för att inrätta handlingsplanerna.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehållandet av utbetalningarna ska tillämpas enligt proportionalitetsprincipen för de relevanta utgifter som betalats av medlemsstaten och för vilka brister befunnits förekomma under en period som ska fastställas i de genomförandeakter som avses i första stycket och som inte får vara längre än tolv månader. Om villkoren för innehållandet fortfarande är uppfyllda, får kommissionen anta genomförandeakter för att förlänga den perioden med ytterligare perioder, på högst tolv månader totalt. De innehållna beloppen ska tas med i beräkningen när de genomförandeakter som avses i artikel 53 antas.

Innehållandet av utbetalningarna ska tillämpas enligt proportionalitetsprincipen för de relevanta utgifter som betalats av medlemsstaten och för vilka brister befunnits förekomma, med hänsyn tagen till resultaten av de kontroller som kommissionen genomfört i enlighet med artikel 47, under en period som ska fastställas i de genomförandeakter som avses i första stycket och som inte får vara längre än tolv månader. Om villkoren för innehållandet fortfarande är uppfyllda, får kommissionen anta genomförandeakter för att förlänga den perioden med ytterligare perioder, på högst tolv månader totalt. De innehållna beloppen ska tas med i beräkningen när de genomförandeakter som avses i artikel 53 antas.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandeakterna som fastställer de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30, ska ta hänsyn till de genomförandeakter som antas i enlighet med första stycket i denna punkt.

Genomförandeakterna som fastställer de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30, ska ta hänsyn till de delegerade akter som antas i enlighet med andra stycket i punkt 1.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  före den 1 december men inte före den 16 oktober, betala ut förskott på upp till 50 % när det gäller interventioner med direktstöd, och

(a)  före den 1 december men inte före den 16 oktober, betala ut förskott på upp till 50 % när det gäller interventioner med direktstöd och de åtgärder som avses i kapitel IV i förordning (EU) nr 228/2013 respektive kapitel IV i förordning (EU) nr 229/2013, och

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får besluta att betala ut förskott på upp till 50 % inom de interventioner som avses i artiklarna 68 och 71 i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken]

3.  Medlemsstaterna får besluta att betala ut förskott på upp till 50 % inom de interventioner som avses i artiklarna 68 och 71 och avdelning III kapitel III i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] liksom i kapitel II avsnitt I i förordning (EU) nr 1308/2013.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De belopp som avses i punkt 1 ska betalas till unionens budget och ska, om de återanvänds, uteslutande användas för att finansiera utgifter från EGFJ eller Ejflu.

2.  De belopp som avses i punkt 1 ska betalas till unionens budget och ska, om de återanvänds, uteslutande användas för att finansiera utgifter från EGFJ eller Ejflu samt framför allt finansiera den jordbruksreserv som inrättats inom ramen för EGFJ inom de gränser som fastställs i artikel 14.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De information som finansieras i enlighet med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att hjälpa till att förklara, genomföra och utveckla den gemensamma jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten om dess innehåll och mål för att återupprätta konsumenternas förtroende efter kriser med hjälp av informationskampanjer, ge upplysningar till jordbrukare och andra parter som verkar på landsbygden och främja den europeiska jordbruksmodellen samt hjälpa medborgarna att förstå den.

Den information som finansieras i enlighet med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att hjälpa till att förklara, genomföra och utveckla den gemensamma jordbrukspolitiken samt upplysa allmänheten om dess innehåll och mål, inklusive dess samspel med klimatet, miljön, djurens välbefinnande och utvecklingen. Syftet med informationen ska vara att upplysa medborgarna om svårigheterna inom jordbruket och livsmedelsindustrin, upplysa jordbrukare och konsumenter, återupprätta konsumenternas förtroende efter kriser med hjälp av informationskampanjer, ge upplysningar till jordbrukare och andra parter som verkar på landsbygden och främja en mer hållbar unionsmodell för jordbruket samt hjälpa medborgarna att förstå den.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, objektiv och heltäckande information, både inom och utanför unionen.

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, opartisk, faktabaserad, objektiv och heltäckande information, både inom och utanför unionen med hjälp av en kommunikationsplan.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning när det gäller villkoren för när vissa utgifter och inkomster inom ramen för fonderna ska kompenseras.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning när det gäller villkor som rör detaljer om utgiftsdeklarationer för när vissa utgifter och inkomster inom ramen för fonderna ska kompenseras.

Motivering

Den föreslagna befogenheten är för bred. Den bör begränsas exempelvis till utgiftsdeklarationer, eftersom den annars skulle kunna förhindra alla utgifter för stödinsatser i en godkänd strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 127 i budgetförordningen ska kommissionen uppnå säkerhet utifrån det arbete som utförts av de attesterande organ som avses i artikel 11 i denna förordning, såvida den inte har informerat medlemsstaten om att den inte kan förlita sig på det attesterande organets arbete under ett visst budgetår, och den ska ta hänsyn till detta i sin riskbedömning av behovet av revisioner från kommissionen i den berörda medlemsstaten.

Vid tillämpning av artikel 127 i budgetförordningen ska kommissionen uppnå säkerhet utifrån det arbete som utförts av de attesterande organ som avses i artikel 11 i denna förordning, och den ska ta hänsyn till detta i sin riskbedömning av behovet av revisioner från kommissionen i den berörda medlemsstaten, såvida den inte har informerat den medlemsstaten om att den inte kan förlita sig på detta arbete.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  om de utgifter som omfattas av artiklarna 5.2 och 6 och motsvarar de interventioner som avses i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] har en motsvarande output som rapporterats i den årliga prestationsrapporten,

(b)  om de utgifter som omfattas av artiklarna 5.2 och 6 och motsvarar de interventioner som avses i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] har en motsvarande output som rapporterats i den årliga avslutsrapporten,

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  om de handlingsplaner som avses i artiklarna 39 och 40 är korrekt genomförda.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om det upptäcks allvarliga brister i medlemsstatens förvaltnings- och kontrollsystem, och för att säkerställa skyddet för unionens ekonomiska intressen i enlighet med artikel 57 i denna förordning, får kommissionen utvidga sina kontroller för att bekräfta de villkor som legat till grund för genomförandet och kontrollen av de insatser som finansierats genom fonderna, i syfte att säkerställa överensstämmelse med tillämplig unionsrätt för samtliga interventioner som fastställs i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen får fortsätta med förlängd övervakning så länge det fortfarande finns allvarliga brister i förvaltningssystemet.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska låta kommissionen ta del av uppgifter om oriktigheter i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och andra fall av bristande efterlevnad av de villkor som har fastställts av medlemsstaterna i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, misstänkta bedrägerifall som har konstaterats, liksom uppgifter om de åtgärder som har vidtagits enligt avsnitt 3 i detta kapitel för att driva in belopp som felaktigt har betalats ut till följd av sådana oriktigheter och bedrägerier.

3.  Medlemsstaterna ska låta kommissionen ta del av uppgifter om oriktigheter i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och andra fall av bristande efterlevnad av de villkor som har fastställts av medlemsstaterna i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, misstänkta bedrägerifall som har konstaterats, liksom uppgifter om de åtgärder som har vidtagits enligt avsnitt 3 i detta kapitel för att driva in belopp som felaktigt har betalats ut till följd av sådana oriktigheter och bedrägerier. Kommissionen ska sammanfatta denna information och offentliggöra flerårsrapporter som kommuniceras till Europaparlamentet. 

Motivering

Detta överensstämmer med öppenhetsprincipen och bevarar Europaparlamentets granskningsroll, såsom den utövas av budgetkontrollutskottet , CONT.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 51 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Årligt finansiellt avslutande

Årligt avslut

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska behandla årsräkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet och ska inte påverka innehållet i genomförandeakter som antas senare enligt artiklarna 52 och 53.

Dessa genomförandeakter ska behandla årsräkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet och ska inte påverka innehållet i genomförandeakter som antas senare enligt stycke 2 i denna artikel och i artikel 53.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de regler för avslutande av räkenskaperna enligt punkt 1 när det gäller de åtgärder som ska vidtas i samband med att de genomförandeakter som avses i punkt 1 andra stycket antas och genomförs, inbegripet informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna och de tidsfrister som ska iakttas.

Kommissionen ska före den 15 oktober det år som följer på det berörda budgetåret anta genomförandeakter som fastställer det belopp som ska dras av från unionsfinansieringen för utgifter i enlighet med artiklarna 5.2 och 6 och i enlighet med de interventioner som avses i avdelning III i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] om:

 

(a)  den output som avses i den årliga prestationsrapporten inte motsvarar det belopp som avses i artiklarna 5.2 och 6, eller

 

(b)  stödbeloppet per enhet avviker med mer än den procentsats för variation som fastställs i medlemsstatens strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken för de typer av interventioner som avses i artikel 89 i förordning (EU) nr .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

utgår

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessa genomförandeakter ska inte påverka innehållet i genomförandeakter som antas senare enligt artikel 53 i denna förordning.

(Se ordalydelsen i artikel 52.1.)

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska göra en bedömning av de belopp som ska dras av på grundval av skillnaden mellan den deklarerade årliga utgiften och det belopp som motsvarar den relevanta rapporterade outputen i enlighet med den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och med beaktande av den berörda medlemsstatens motivering. Dessa minskningar ska endast tillämpas på de kostnader som har deklarerats för den relevanta intervention som inte har motsvarande output.

(Se ordalydelsen i artikel 52.2.)

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 101.2. Kommissionen ska informera den berörda medlemsstaten om sin avsikt och ge medlemsstaten möjlighet att inkomma med synpunkter inom en period om minst 30 dagar, innan den lägger fram förslaget till genomförandeakt i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om

 

(a)  avslutande av räkenskaperna enligt punkterna 1 och 2 när det gäller de åtgärder som ska vidtas i samband med att de genomförandeakter som avses i punkt 1 andra stycket och punkt 2 antas och genomförs, inbegripet informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna och de tidsfrister som ska iakttas,

 

(b)  kriterierna för motiveringar från den berörda medlemsstaten och metoderna och kriterierna för tillämpningen av de minskningar som avses i punkt 2.

(Se ordalydelsen i artiklarna 51.2 och 52.4.)

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 52

utgår

Årligt prestationsavslut

 

1.  Om de utgifter som avses i artiklarna 5.2 och 6 och motsvarar de interventioner som avses i avdelning III i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] inte har motsvarande output som rapporterats i den årliga prestationsrapporten, ska kommissionen före den 15 oktober det år som följer på det berörda budgetåret anta genomförandeakter som fastställer det belopp som ska dras av från unionsfinansieringen. Dessa genomförandeakter ska inte påverka innehållet i genomförandeakter som antas senare enligt artikel 53 i denna förordning.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 101.2.

 

2.  Kommissionen ska göra en bedömning av de belopp som ska dras av på grundval av skillnaden mellan den deklarerade årliga utgiften och det belopp som motsvarar den relevanta rapporterade outputen i enlighet med den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och med beaktande av medlemsstatens motivering.

 

3.  Innan kommissionen antar den genomförandeakt som avses i punkt 1, ska den ge medlemsstaten möjlighet att inkomma med synpunkter och motivera eventuella skillnader.

 

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om kriterierna för motiveringar från den berörda medlemsstaten och metoderna och kriterierna för tillämpning av minskningar.

 

5.  

 

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa regler om de åtgärder som ska vidtas i samband med att den genomförandeakt som avses i punkt 1 antas och genomförs, inbegripet informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna, förfarandet och de tidsfrister som ska iakttas.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

 

(En del av texten i artikel 52 flyttas till artikel 51).

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska göra en bedömning av de belopp som ska undantas med hänsyn till hur allvarliga de konstaterade bristerna är.

2.  Kommissionen ska göra en bedömning av de belopp som ska undantas med hänsyn till hur stor bristen på överensstämmelse är. Kommissionen ska beakta överträdelsens karaktär samt den ekonomiska förlust som uppstår för unionen. Den ska grunda undantagandet på de belopp som identifierats som felaktigt använda. Om det inte rimligen är möjligt att beräkna det exakta beloppet, ska schablonkorrigeringar användas på ett proportionerligt sätt.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om kriterierna och metoderna för tillämpning av finansiella korrigeringar.

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om kriterierna och metoderna för tillämpning av finansiella korrigeringar, bland annat schablonkorrigeringar enligt punkt 2.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa regler om de åtgärder som ska vidtas i samband med att den genomförandeakt som avses i punkt 1 antas och genomförs, inbegripet informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna, de tidsfrister som ska iakttas och det förlikningsförfarande som föreskrivs i punkt 3, inklusive inrättandet av förlikningsorganet, dess uppgifter, sammansättning och arbetsprocedurer.

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 100, för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler om de åtgärder som ska vidtas i samband med att den genomförandeakt som avses i punkt 1 antas och genomförs, inbegripet informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna, de tidsfrister som ska iakttas och det förlikningsförfarande som föreskrivs i punkt 3, inklusive inrättandet av förlikningsorganet, dess uppgifter, sammansättning och arbetsprocedurer.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

utgår

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 53a

 

Indrivning vid bristande efterlevnad

 

1.  För alla belopp som felaktigt har betalats ut till följd av oriktigheter och andra fall där stödmottagare brister i efterlevnaden av villkoren för de interventioner som avses i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska medlemsstaterna kräva att stödmottagarna betalar tillbaka beloppet och väcka talan om så behövs.

 

2.  Om beloppet inte betalats tillbaka inom fyra år från det datum begäran framfördes, eller inom åtta år från det att indrivningsfallet behandlades av de nationella domstolarna, ska den berörda medlemsstaten stå för 50 % av de ekonomiska kostnaderna för den uteblivna återbetalningen och unionens budget för 50 %, utan att detta påverkar kravet på att den berörda medlemsstaten ska fortsätta indrivningsförfarandena i enlighet med artikel 57.

 

3.  Av vederbörligen motiverade skäl får medlemsstaterna besluta att inte fortsätta indrivningsförfarandet. Ett sådant beslut får fattas endast i följande fall:

 

(a)   Om de kostnader för indrivningen som redan uppstått eller som förväntas uppstå tillsammans överstiger den summa som ska drivas in ska detta villkor anses vara uppfyllt om

 

i)  det belopp som ska drivas in från stödmottagaren inom ramen för en enskild utbetalning för en intervention inte överstiger 100 EUR, exklusive räntor, eller

 

ii)  det belopp som ska drivas in från stödmottagaren, inom ramen för en enskild utbetalning för en intervention, exklusive räntor, ligger på mellan 100 euro och 250 euro och den berörda medlemsstaten enligt sin nationella rätt tillämpar ett tröskelvärde för att inte driva in nationella fordringar som är lika med eller högre än det belopp som ska drivas in.

 

(b)  Om det visar sig omöjligt att genomföra indrivning därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oegentligheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella rätt.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 54 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De belopp som medlemsstaterna driver in till följd av oriktigheter och andra fall där stödmottagare brister i efterlevnaden av villkoren för de interventioner som avses i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och den ränta som de ger upphov till ska betalas till det utbetalande organet och av dessa bokföras som inkomster avsatta för EGFJ den månad de tas emot.

De belopp som medlemsstaterna driver in till följd av oriktigheter och andra fall där stödmottagare brister i efterlevnaden av villkoren för de interventioner som avses i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och den ränta som de ger upphov till, som ska beräknas från och med dagen efter den dag då betalningen förföll, ska betalas till det utbetalande organet och av detta bokföras som inkomster avsatta för EGFJ den månad de tas emot.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 54 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av första stycket, uppdra åt det utbetalande organet, som det organ som ansvarar för indrivningen av skulden, att dra av en stödmottagares eventuella utestående skulder från framtida utbetalningar till den stödmottagaren.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om oriktigheter och andra fall där stödmottagare brister i efterlevnaden av villkoren för de landsbygdsutvecklingsinterventioner som avses i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken upptäcks ska medlemsstaterna göra finansiella justeringar genom att helt eller delvis ställa in den berörda unionsfinansieringen. Medlemsstaterna ska beakta den konstaterade bristande efterlevnadens art och allvar samt storleken på de ekonomiska förluster som Ejflu åsamkats.

Om oriktigheter och andra fall där stödmottagare brister i efterlevnaden av villkoren för de landsbygdsutvecklingsinterventioner som avses i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken upptäcks, ska medlemsstaterna göra finansiella justeringar genom att delvis eller, i exceptionella fall, helt ställa in den berörda unionsfinansieringen. Medlemsstaterna ska beakta den konstaterade bristande efterlevnadens art och allvar samt storleken på de ekonomiska förluster som Ejflu åsamkats.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp ska återföras till andra landsbygdsutvecklingsinterventioner i den strategiska planen. De unionsmedel som hållits inne eller drivits in får emellertid endast användas av medlemsstaterna för en landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i den nationella strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och under förutsättning att dessa medel inte på nytt används inom landsbygdsutvecklingsinsatser som har varit föremål för finansiell justering.

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp, som ska beräknas från och med den dag då beloppet förföll till betalning, ska återföras till andra landsbygdsutvecklingsinterventioner i samma strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken.

(Sista delen i punkt 1 flyttas till det nya stycket 2a)

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska från eventuella framtida betalningar som det utbetalande organet ska göra till stödmottagaren dra av alla belopp som felaktigt betalats ut till följd av en ännu inte åtgärdad oriktighet som en stödmottagare gjort sig skyldig till, i enlighet med vad som fastställs i denna artikel.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De unionsmedel som hållits inne eller drivits in får emellertid i sin helhet endast användas av medlemsstaterna för en landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i den nationella strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och under förutsättning att dessa medel inte på nytt används inom landsbygdsutvecklingsinsatser som har varit föremål för finansiell justering.

(Se ordalydelsen i andra delen av punkt 1 i artikel 55.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska inrätta effektiva förvaltnings- och kontrollsystem för att försäkra sig om att unionslagstiftningen som styr unionens interventioner följs.

2.  Medlemsstaterna ska inrätta effektiva förvaltnings- och kontrollsystem för att försäkra sig om att unionslagstiftningen som styr unionens interventioner följs. Dessa kontrollsystem ska beskrivas i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med artikel 101 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken]. Sådana förvaltnings- och kontrollsystem får inbegripa mekanismer för tidig varning.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller sanktioner som upprättats i form av en minskning av det stöd eller bistånd som har betalts ut, ska sanktionsbeloppet inte överstiga 100 % av det belopp för stödansökan, stödanspråket eller det stödberättigande belopp som sanktionen gäller.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller sanktioner i form av ett belopp som beräknats på grundval av den kvantitet och/eller period som den bristande efterlevnaden gäller, får detta belopp inte överstiga ett belopp som motsvarar den procentsats som avses i andra stycket.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller sanktioner i form av innehållande, återkallande av ett godkännande, erkännande eller tillstånd, eller vid återkallande av rätten att delta i eller få stöd från en intervention, ska den längsta sådana perioden vara i högst tre på varandra följande år, som kan förlängas vid nya fall av bristande efterlevnad.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  om den bristande efterlevnaden beror på uppenbara fel som begåtts av stödmottagaren i fråga om stödansökan eller stödanspråket, och vilka har konstaterats av det betalande organet och är föremål för korrigering och justering innan stödmottagaren meddelas,

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  om den bristande efterlevnaden är av ringa allvar eller av begränsad omfattning eller varaktighet.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 57a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 57a

 

Rättelse av fel

 

1.  Medlemsstaterna får inom ramen för sin strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken föreskriva nationella bestämmelser enligt vilka stödmottagare tillerkänns rätten att ändra eller på annat sätt se till att en administrativ förklaring eller ansökan om bistånd eller stöd på nytt uppfyller kraven för efterlevnad utan att vare sig någon minskning eller sanktion tillämpas om

 

(a)  stödmottagaren begick ett administrativt misstag när denne lämnade information om sin situation,

 

(b)  stödmottagaren inte kände till kriterierna för stödberättigande, åtagandena eller andra skyldigheter avseende de villkor för beviljande av bistånd eller stöd som föreskrivs för dennes situation.

 

Denna rätt till ändring eller till att se till att efterlevnad uppnås på nytt ska tillämpas när misstaget eller glömskan begåtts i god tro och inte bedöms utgöra ett bedrägeriförsök.

 

Det åligger de berörda nationella myndigheterna att bedöma huruvida god tro föreligger hos stödmottagaren.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa en rätt till reglering i händelse av ett misstag av materiellt slag eller med anknytning till okunskap om reglerna.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa den kontrollnivå som krävs för en effektiv riskhantering.

Medlemsstaterna ska säkerställa den kontrollnivå som krävs för en effektiv riskhantering, som kan vara lägre än den ursprungliga nivån så snart som förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar korrekt och felnivån har stabiliserat sig på en godtagbar nivå. Den relevanta myndigheten ska göra stickprov från hela underlaget av sökande som, i förekommande fall, utgörs av ett slumpmässigt urval, för att få en representativ felfrekvens och ett riskbaserat urval som ska inrikta sig på de områden där risken för unionens ekonomiska intressen är störst.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  andra regler om de kontroller som medlemsstaterna ska utföra när det gäller de åtgärder som anges i kapitel IV i förordning (EU) nr 228/2013 respektive i kapitel IV i förordning (EU) nr 229/2013.

utgår

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  säkerställer en rättvis och icke-diskriminerande behandling samt att proportionalitetsprincipen iakttas då en säkerhet ska ställas,

(a)  säkerställande av en rättvis och icke-diskriminerande behandling samt att proportionalitetsprincipen iakttas då en säkerhet ska ställas,

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  system för identifiering och registrering av djur: det system för identifiering och registrering av nötkreatur som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/200033 eller det system för identifiering och registrering av får och getter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 21/200434.

(c)  system för identifiering och registrering av djur: det system för identifiering och registrering av nötkreatur som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/200033 eller det system för identifiering och registrering av får och getter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 21/200434 eller, i förekommande fall, det system för identifikation och registrering av svin som föreskrivs i rådets direktiv 2008/71/EG34a och andra databaser över djur som upprättats av medlemsstaterna.

__________________

__________________

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

 

34a Rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 2008 om identifikation och registrering av svin (EUT L 213, 8.8.2008, s. 31).

 

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  system utan ansökningar: ett ansökningssystem för areal- eller djurbaserade interventioner där nödvändiga data om enskilda arealer eller djur, som krävs som ett minimum av förvaltningen för behandlingen av stödansökningar, är tillgängliga i offentliga elektroniska databaser som sköts av medlemsstaten.

(f)  system utan ansökningar: ett förifyllt eller en annan typ av ansökningssystem för areal- eller djurbaserade interventioner där nödvändiga data om enskilda arealer eller djur, som krävs som ett minimum av förvaltningen för behandlingen av stödansökningar, är tillgängliga i offentliga elektroniska databaser som sköts av medlemsstaten.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ett arealövervakningssystem,

(c)  ett arealövervaknings- och arealkontrollsystem,

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det integrerade systemet ska bygga på elektroniska databaser och geografiska informationssystem och ska möjliggöra utbyte och integrering av data mellan elektroniska databaser och geografiska informationssystem.

2.  Det integrerade systemet ska bygga på elektroniska databaser och geografiska informationssystem och ska möjliggöra utbyte och integrering av data mellan elektroniska databaser och geografiska informationssystem (GIS). För detta ändamål ska GIS möjliggöra skiktning av geospatiala uppgifter om jordbruks-, fastighets- eller referensskiften för alla avgränsade skyddade zoner och utsedda områden som har upprättats i enlighet med den EU-lagstiftning som förtecknas i bilaga XI till förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], t.ex. Natura 2000-områden eller nitratkänsliga områden, och landskapselementen och de ekologiska infrastrukturerna (träd, häckar, dammar, isoleringszoner, strandmarginaler osv.).

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för genomförandet och tillämpningen av det integrerade systemet, får kommissionen anlita specialiserade organ eller personer för att underlätta upprättandet, övervakningen och användningen av det integrerade systemet, särskilt för att kunna ge teknisk rådgivning till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

3.  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för genomförandet och tillämpningen av det integrerade systemet, ska kommissionen anlita specialiserade organ eller personer för att underlätta upprättandet, övervakningen och användningen av det integrerade systemet, särskilt för att kunna ge teknisk rådgivning till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska kunna göras sökningar i de data och den dokumentation som avses i första stycket som rör innevarande kalenderår eller regleringsår och föregående tio kalenderår eller regleringsår via medlemsstatens behöriga myndigheters digitala databaser.

Det ska kunna göras sökningar i de data och den dokumentation som avses i första stycket som rör innevarande kalenderår eller regleringsår och föregående tio kalenderår eller regleringsår via medlemsstatens behöriga myndigheters digitala databaser. Relevanta uppgifter från databaserna får också lämnas i form av sammanfattningar.

Motivering

Lagring av alla uppgifter kan leda till oroväckande stora kostnader. Att ge tillgänglighet i tio år kan bli mycket dyrt att genomföra. Liknande och relevant information kan tillhandahållas i form av sammanfattningar, vilket är mycket billigare.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att stödmottagare och potentiella stödmottagare har tillgång till samtlig referensdata och attributdata avseende den mark de använder eller avser att använda i syfte att göra det möjligt för dem att lämna korrekta ansökningar.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller stödet för arealbaserade interventioner som avses i artikel 63.2 och som genomförs inom ramen för de nationella strategiska planerna inom jordbrukspolitiken ska medlemsstaterna begära att en ansökan görs genom användning av den geospatiala ansökan som den behöriga myndigheten tillhandahåller för att lämna in en ansökan.

1.  När det gäller stödet för arealbaserade interventioner som avses i artikel 63.2 och som genomförs inom ramen för de nationella strategiska planerna inom jordbrukspolitiken ska medlemsstaterna begära att en ansökan görs genom användning av det formulär som den behöriga myndigheten tillhandahåller för att lämna in en geospatial ansökan.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat beslutar att använda ett system utan ansökningar ska den möjliggöra för förvaltningen att göra stödberättigade utbetalningar till stödmottagarna utifrån befintliga uppgifter i offentliga elektroniska databaser, om det inte skett någon förändring, och vid behov, vid förändringar, komplettera med ytterligare information. Dessa uppgifter och alla sådana ytterligare uppgifter ska bekräftas av stödmottagaren.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska inrätta och driva ett arealövervakningssystem.

1.  Medlemsstaterna ska inrätta och driva ett arealövervaknings- och arealkontrollsystem. Av vederbörligen motiverade skäl får kommissionen bevilja en övergångsperiod för att upprätta arealövervaknings- och arealkontrollsystemet för de medlemsstater som inte har använt något sådant arealövervaknings- och arealkontrollsystem under den senaste tiden.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska varje år bedöma kvaliteten på arealövervakningssystemet i enlighet med den metod som inrättats på unionsnivå.

Medlemsstaterna ska varje år bedöma kvaliteten på arealövervaknings- och arealkontrollsystemet i enlighet med den metod som inrättats på unionsnivå.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 70 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta ett kontroll- och sanktionssystem för det stöd som avses i artikel 63.

Medlemsstaterna ska inrätta ett kontroll- och sanktionssystem för det stöd som avses i artikel 63. Medlemsstaterna ska, via de utbetalande organen eller av organ som de bemyndigat att agera på dess vägnar, utföra administrativa kontroller av stödansökningarna för att verifiera att villkoren för stödberättigande är uppfyllda. Dessa kontroller ska kompletteras med kontroller på plats.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 70 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För var och en av de interventioner som avses i artikel 63.2 ska medlemsstaterna säkerställa att kontrollurvalet för de kontroller på plats som genomförs varje år omfattar minst 5 % av alla stödmottagare. Denna procentandel ska ökas i lämplig omfattning om en betydande bristande efterlevnad inom ramen för en viss intervention eller åtgärd har konstaterats. Medlemsstaterna får dock minska denna andel om felnivåerna ligger på en godtagbar nivå.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 70 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Punkterna 1 till 5 i artikel 57 ska gälla i tillämpliga delar.

utgår

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 73 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  form, innehåll och arrangemang för hur följande ska lämnas in eller ställas till kommissionens förfogande:

(a)  form och arrangemang för hur följande ska lämnas in eller ställas till kommissionens förfogande:

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 73 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  grundläggande funktioner och regler för det geospatiala ansökningssystem och arealövervakningssystem som avses i artiklarna 67 och 68.

(b)  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa reglerna och göra dem tillgängliga för kommissionen, när det gäller att överföra följande:

 

i)  Bedömningsrapporterna om kvaliteten på identifieringssystemet för jordbruksskiften, det geospatiala ansökningssystemet och arealövervaknings- och arealkontrollsystemet.

 

ii)  De avhjälpande åtgärder som medlemsstaterna ska genomföra som avses i artiklarna 66, 67 och 68.

 

iii)  Grundläggande funktioner och regler för det geospatiala ansökningssystem och arealövervaknings- och arealkontrollsystem som avses i artiklarna 67 och 68.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 73 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

utgår

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen översända en förteckning över de företag som är etablerade i ett tredjeland och för vilka det aktuella beloppet har eller skulle ha ut- eller inbetalats i ifrågavarande medlemsstat.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen översända en förteckning över de företag som är etablerade i ett tredjeland och för vilka det aktuella beloppet har eller skulle ha ut- eller inbetalats i ifrågavarande medlemsstat. Vid behov ska kommissionen bjuda in experter från tredjeländer, inklusive utvecklingsländer, för att kunna få en bedömning av de externa effekter som genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken har på medlemsstatsnivå.

Motivering

I en anda av sunt och effektivt samarbete med tredjeländer bör kommissionen utvidga dialogen med partnerländer i alla aspekter som kan påverka deras utvecklingsprocess. Inläggen från unionens partner ska syfta till att identifiera och åtgärda inkonsekvenser i EU:s politik, i synnerhet mellan de externa aspekterna av inrikespolitiken och utrikespolitiken som sådan.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 79

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 79

utgår

Granskningsplaner

 

1.  Medlemsstaterna ska upprätta planer för den granskning som ska genomföras enligt artikel 75 under den påföljande granskningsperioden.

 

2.  Varje år ska medlemsstaterna före den 15 april till kommissionen översända den granskningsplan som avses i punkt 1 och då ange

 

(a)  antalet företag som ska granskas och fördelningen av dessa per sektor på grundval av de belopp som hänför sig till dem,

 

(b)  de kriterier som lagts till grund för granskningsplanens upprättande.

 

3.  De granskningsplaner som medlemsstaterna fastställt och skickat till kommissionen ska genomföras av medlemsstaterna, om inte kommissionen inom åtta veckor har lämnat några synpunkter.

 

4.  Punkt 3 ska i tillämpliga delar gälla för de ändringar som medlemsstaterna gör i granskningsplanerna.

 

5.  Kommissionen får när som helst kräva att en särskild kategori företag innefattas i en medlemsstats granskningsplaner.

 

6.  Företag för vilka summan av mottagna och utbetalade belopp uppgick till mindre än 40 000 EUR ska endast granskas enligt detta kapitel om det finns särskilda skäl, som då ska anges av medlemsstaterna i deras årliga granskningsplan som avses i punkt 1, eller av kommissionen i eventuella förslag till ändring av planen.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 101 med avseende på att ändra de tröskelvärden som anges i första stycket.

 

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Avdelning IV – kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontrollsystem och sanktioner som rör villkor

Kontrollsystem och sanktioner som rör villkor för en hållbar utveckling

Motivering

Detta ändringsförslag rör enbart hur texten är formulerad och syftar till att ändra benämning på villkorligheten till ”villkor för en hållbar utveckling”, med hänsyn till införlivandet av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöanpassningsåtgärder (tidigare förgröning) i de obligatoriska inslagen med anknytning till villkorlighet.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa ett kontrollsystem som säkerställer att mottagarna av det stöd som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr.../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] och i kapitel IV i förordning (EU) nr 228/2013 respektive kapitel IV i förordning (EU) nr 229/2013, fullgör de skyldigheter som anges i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) nr.../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Medlemsstaterna ska ha ett kontrollsystem för att säkerställa att följande mottagare uppfyller skyldigheterna i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) nr…/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

 

(a)  stödmottagare som får direkt stöd enligt avdelning III kapitel II i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

 

(b)  stödmottagare som får sådana årliga bidrag som föreskrivs i artiklarna 65, 66 och 67 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

 

(c)  stödmottagare som får stöd i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) nr 228/2013 respektive kapitel IV i förordning (EU) nr 229/2013.

 

 

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  upprepning av bristande efterlevnad: en bristande efterlevnad av samma krav eller norm som fastställts mer än en gång, förutsatt att stödmottagaren har underrättats om en tidigare bristande efterlevnad och, i tillämpliga fall, har haft möjlighet att åtgärda den tidigare bristande efterlevnaden.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I sina kontrollsystem som avses i punkt 1

3.  I syfte att uppfylla de kontrollkrav som fastställs i punkt 1

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  får medlemsstaterna i förekommande fall använda sig av fjärranalys eller arealövervakningssystemet för att utföra de kontroller på plats som avses i led a.

(c)  får medlemsstaterna i förekommande fall och där så är möjligt använda sig av fjärranalys eller arealövervakningssystemet för att utföra de kontroller på plats som avses i led a.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  ska medlemsstaterna inrätta ett system för tidig varning.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  fastställer medlemsstaterna kontrollurvalet för de kontroller som avses i a som ska utföras varje år på grundval av en riskanalys och ska innefatta en del som valts slumpmässigt och ska föreskriva att kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av mottagarna av det stöd som föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) nr.../... [Förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

utgår

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  ska medlemsstaterna fastställa kontrollurvalet för de kontroller som avses i punkt 3 a i denna artikel och som ska utföras varje år på grundval av en riskanalys som de kan tillämpa viktningsfaktorer på och en slumpmässigt vald del, samt ska föreskriva att kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av mottagarna av det stöd som föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) nr.../... [Förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om förenklade kontroller för jordbrukare som deltar i de stödordningar som avses i artikel 25 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  ska kommissionen genom genomförandeakter anta regler om genomförandet av kontroller enligt denna artikel, inbegripet regler som säkerställer att följande faktorer beaktas vid riskanalys:

 

(a)  jordbrukarnas deltagande i det system för rådgivningstjänster för jordbruket som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr.../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

 

(b)  jordbrukarnas deltagande i ett certifieringssystem som avses i artikel 12.3a i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] så snart förordningen omfattar de berörda kraven och normerna.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inbegripa regler om tillämpningen av administrativa sanktioner i de fall mark överlåts under kalenderåret i fråga eller åren i fråga. Dessa regler ska grunda sig på en rättvis och skälig fördelning av ansvar för bristande efterlevnad mellan överlåtare och förvärvare.

Medlemsstaterna ska inbegripa regler om tillämpningen av administrativa sanktioner i de fall jordbruksmark, ett jordbruksföretag eller delar därav överlåts under kalenderåret i fråga eller åren i fråga. Dessa regler ska grunda sig på en rättvis och skälig fördelning av ansvar för bristande efterlevnad mellan överlåtare och förvärvare.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Medlemsstaterna ska föreskriva att inga administrativa sanktioner åläggs om den bristande efterlevnaden beror på force majeure.

(c)  Medlemsstaterna ska föreskriva att inga administrativa sanktioner åläggs i följande fall:

 

i)  om den bristande efterlevnaden beror på force majeure,

 

ii)  om den bristande efterlevnaden beror på en order från en offentlig myndighet,

 

iii)  om den bristande efterlevnaden beror på ett fel från den behöriga myndighetens eller någon annan myndighets sida och felet inte rimligen kunde ha upptäckts av den stödmottagare som berörs av den administrativa sanktionen,

 

iv)  om den bristande efterlevnaden beror på mindre försummelse.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den administrativa sanktion som föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) …/…[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] ska tillämpas genom en minskning eller uteslutning av totalbeloppen för de stöd som anges i det avsnittet i den förordningen som har beviljats eller skulle beviljats den berörde mottagaren avseende stödansökningar som denne har lämnat in eller kommer att lämna in under det kalenderår som iakttagelsen gjordes.

Den administrativa sanktionen ska tillämpas genom en minskning eller uteslutning av totalbeloppen för de stöd som anges i artikel 84.1 och som har beviljats eller skulle beviljats den berörde mottagaren avseende stödansökningar som denne har lämnat in eller kommer att lämna in under det kalenderår som iakttagelsen gjordes.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För beräkningen av dessa minskningar och uteslutningar ska hänsyn tas till den konstaterade bristande efterlevnadens allvar, omfattning, varaktighet, upprepning eller avsikt. Sanktionerna ska vara avskräckande och proportionella, och uppfylla de kriterier som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

För beräkningen av dessa minskningar och uteslutningar ska hänsyn tas till den konstaterade bristande efterlevnadens typ, allvar, omfattning, varaktighet, upprepning eller avsikt. Sanktionerna ska vara avskräckande och proportionella, och uppfylla de kriterier som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den bristande efterlevnaden beror på försummelse ska procentsatsen för minskning som en allmän regel vara 3 % av totalsumman av det stöd som avses i punkt 1 i denna artikel.

Om den bristande efterlevnaden beror på försummelse ska procentsatsen för minskning som en allmän regel vara 3 % av totalsumman av det stöd som avses i punkt 1 i denna artikel. Minskningen ska fastställas på basis av bedömningen av den bristande efterlevnadens typ och allvarlighetsgrad, utifrån de kriterier som beskrivs i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inrätta ett system för tidig varning som gäller enskilda fall av bristande efterlevnad som händer för första gången och som mot bakgrund av sitt begränsade allvar, omfattning och varaktighet inte ska leda till en minskning eller uteslutning. Om det därefter vid en kontroll inom tre på varandra följande kalenderår fastställs att den bristande efterlevnaden inte har åtgärdats ska den minskning som avses i första stycket tillämpas retroaktivt.

Medlemsstaterna ska inrätta och använda systemet för tidig varning enligt artikel 84.3, som gäller enskilda fall av bristande efterlevnad som händer för första gången och som mot bakgrund av sitt begränsade allvar, omfattning och varaktighet inte ska leda till en minskning eller uteslutning. Den relevanta myndigheten ska underrätta stödmottagaren om skyldigheten att vidta avhjälpande åtgärder och föreslå korrigerande åtgärder som måste vidtas för att avhjälpa den bristande efterlevnaden. Om det därefter vid en kontroll inom tre på varandra följande kalenderår fastställs att den bristande efterlevnaden inte har åtgärdats ska den minskning som avses i första stycket tillämpas retroaktivt.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva obligatorisk utbildning enligt det system för jordbruksrådgivning som föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 3 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] för stödmottagare som fått en tidig varning.

Medlemsstaterna ska föreskriva särskild utbildning om villkorlighet enligt det system för jordbruksrådgivning som föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 3 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] för stödmottagare som fått en tidig varning, som kan göras obligatorisk.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid upprepning ska procentsatsen för minskning vara högre än den som ska gälla för bristande efterlevnad på grund av försummelse och bestraffas för första gången.

3.  Vid upprepad bristande efterlevnad ska procentsatsen för minskning som en allmän regel vara 10 % av det totala beloppet av det stöd som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid fortsatta upprepningar, och om inga motiverade skäl anges, ska stödmottagaren anses ha agerat avsiktligt i den mening som avses i punkt 4.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid avsiktlig bristande efterlevnad ska procentsatsen vara högre än den som tillämpas vid upprepning enligt punkt 3 och får sträcka sig ända till fullständig uteslutning från stöd under ett eller flera kalenderår.

4.  Vid avsiktlig bristande efterlevnad ska procentsatsen för minskning vara minst 15 % av det totala beloppet av det stöd som avses i punkt 1 och får sträcka sig ända till fullständig uteslutning från stöd under ett eller flera kalenderår.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 87

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla 20 % av de belopp som frigörs i samband med tillämpningen av de minskningar och uteslutningar som avses i artikel 86.

Medlemsstaterna får behålla 25 % av de belopp som frigörs i samband med tillämpningen av de minskningar och uteslutningar som avses i artikel 86.

Motivering

Det finns ingen anledning till varför procentandelen skulle sänkas från den nuvarande nivån. Procentandelen bör vara 25 % eftersom medlemsstaterna genomför systemet och bär avdragsbördan.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 100a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 100a

 

Godkännandeförfarande

 

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

 

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 100.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om invändning.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Artikel 5, artikel 7.3, artiklarna 9 och 34, artikel 35.4, artiklarna 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 och 111 i förordning (EU) nr 1306/2013 och de relevanta genomförandereglerna och delegerade reglerna ska fortsätta att tillämpas på utgifter som har uppkommit och betalningar som gjorts för budgetåret för jordbruket 2020 och före när det gäller EGFJ, och när det gäller Ejflu för utgifter som har uppkommit och betalningar som gjorts för landsbygdsutvecklingsprogram som godkänts av kommissionen enligt förordning (EU) nr 1305/2013.

(a)  Artikel 5, artikel 7.3, artikel 9, artikel 26.5, artikel 34, artikel 35.4, artiklarna 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 och 111 i förordning (EU) nr 1306/2013 och de relevanta genomförandereglerna och delegerade reglerna ska fortsätta att tillämpas på utgifter som har uppkommit och betalningar som gjorts för budgetåret för jordbruket 2020 och före när det gäller EGFJ, och när det gäller Ejflu för utgifter som har uppkommit och betalningar som gjorts för landsbygdsutvecklingsprogram som godkänts av kommissionen enligt förordning (EU) nr 1305/2013.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 103

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 103

utgår

Övergångsåtgärder

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 101 med avseende på att komplettera denna förordning med undantag från och tillägg till reglerna i denna förordning, om så krävs.

 


MOTIVERING

Den 1 juni 2018 antog Europeiska kommissionen ett paket med tre lagstiftningsförslag för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027, inklusive regler om finansiering, förvaltning och övervakning (förordning (EU) nr 393/2018). Detta heltäckande lagstiftningspaket hade ursprungligen planerats till slutet av 2017. Förseningen innebär en snäv tidsplan som sammanfaller med slutet på mandatet för såväl Europaparlamentet som kommissionen och därmed gör det svårt för medlagstiftarna att hinna med.

Förseningen beror även på ett sent förslag för den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som antogs först i maj 2018 (COM(2018)321) och som innehåller finansieringsramen för den gemensamma jordbrukspolitiken i framtiden. För den gemensamma jordbrukspolitiken har 365 006 miljoner avsatts i EU27 (i åtagandebemyndiganden), vilket motsvarar en minskning på cirka 5 %. Tilldelningen för Europeiska garantifonden för jordbruket (nedan kallad EGFJ) uppgår till 286,2 miljarder euro, en minskning med -1,1 % medan de 78,8 miljarder euro som har avsatts för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) motsvarar en minskning med -15,3 %, i samtliga fall jämfört med grundvärdet. Om ytterligare betydande ändringar görs till det föreslagna budgettaket under antagandeprocessen, kan eventuellt även parlamentets ståndpunkt behöva ses över, vilket innebär att det slutgiltiga beslutet om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är kopplat till det slutgiltiga beslutet om den fleråriga budgetramen.

Totalt omfattar paketet med den gemensamma jordbrukspolitiken tre betänkanden: Förordningen om finansiering och förvaltning, förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som sammanför de nuvarande separata förordningarna om direktbetalningar och landsbygdsutveckling i en förordning, samt förordningen om en samlad marknadsordning. Eftersom det finns betydande överlappningar, måste de strategiska planerna och förordningen om finansiering och förvaltning behandlas och röstas om tillsammans.

Vad gäller evidensbasen så ger inte kommissionens konsekvensbedömning något svar på kärnfrågan om förenkling, eftersom det inte finns någon detaljerad uppskattning av minskningen av den administrativa bördan, som i själva verket överförs från kommissionen till medlemsstaterna. Samtidigt har revisionsrättens granskning av den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken visat att miljöanpassningsdelen i direktbetalningarna visserligen är en bra intention, men har inte uppnått målen fullt ut och medfört en betydande administrativ börda.

Även om det ingår i reformpaketet för jordbrukspolitiken så anser föredraganden att framför allt betänkandet om finansiering och förvaltning inte kan behandlas separat från EU:s övergripande strategi för strukturfonderna i allmänhet, och förslaget om förordningen om gemensamma bestämmelser i synnerhet, eftersom den fungerar som en paraplyförordning för alla EU:s fleråriga fonder. Såväl förordningen om gemensamma bestämmelser som förordningen om finansiering och förvaltning hänvisar även till den övergripande ram som fastställs i den finansiella förordning som täcker alla förvaltningsmodeller (direkta, indirekta och delade) och ger grundläggande definitioner (däribland styrning) och villkor (däribland revision och kontroll). I förordningen om gemensamma bestämmelser finns både output- och resultatsinriktning, upprättande av milstolpar med en koppling till spridning utifrån resultatindikatorer och användning av förenklade kostnadsalternativ såsom schablonbelopp, klumpsummor och standardiserade kostnadsenheter som föredraganden anser är viktiga instrument även för förvaltningen av EJFLU. Dessutom klargörs kopplingen mellan Leader (Ejflu-finansierad) och de initiativ som kommer från europeiska struktur- och investeringsfonder.

I parlamentets resolution om framtiden för livsmedel och jordbruk (P8_TA(2018)0224) från maj 2017 om kommissionens meddelande med samma titel (COM(2017)713) rörde de viktigaste punkterna ett enkelt och transparent styrningssystem, korrekt funktion av en resultatinriktad leveransmodell samt integration av olika jordbruks-, miljö- och klimatåtgärder i en heltäckande och förenklad struktur.

Den mest betydande förändringen i reformförslaget för den nya gemensamma jordbrukspolitiken är övergången från efterlevnad till resultat, samtidigt som många fler ansvarsområden flyttas över från kommissionen till medlemsstaterna, bland annat när det gäller förvaltning och kontroll såsom anges i förordningen om finansiering och förvaltning. Föredraganden ställer sig positiv till detta.

Kärnfrågorna i Europaparlamentets förslag till utkast syftar därför till att etablera en lagstiftningsram som gör det möjligt att förbättra genomförandet av en förenklad och moderniserad förvaltning och kontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta görs genom följande:

Styrningssystem Det dubbla syftet med en både enkel och heltäckande struktur nås genom att nästan fullständigt omstrukturera det system kommissionen har föreslagit, i synnerhet genom att förtydliga strukturen och behörigheten för det allt större antalet institutioner (samordningsorgan, övervakningskommitté) och specificera deras extra uppgifter (attesterande organ) i syfte att säkerställa effektivitet, insyn och ansvarsskyldighet.

Rapporteringskrav Systembytet från ren outputrapportering (ekonomisk) till ett blandat output- och resultatbaserat (prestation) rapporteringssystem inkluderar minskad kontroll från kommissionens sida och ytterligare rapporteringsskyldigheter för medlemsstaterna. För att begränsa den oundvikliga ökningen av den administrativa bördan (årlig prestationskontroll) och samtidigt säkerställa betydelsen av och kvaliteten på det nya prestationsbaserade systemet (prestationsbaserade resultatindikatorer) föreslås en justering av rapporteringscykeln.

Krisreserven Den viktiga funktionen med en tillräckligt finansierad, oberoende och välriktad krismekanism återinförs men dess omfattning begränsas till endast kriser (inga ingrepp på marknaden) samtidigt som man breddar finansieringsbasen både inom och utanför ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt behåller överföringsprincipen.

Sanktioner och kontroller Tröskeln för uteslutning från sanktioner återinförs på 1 250 euro per mottagare och upp till 10 hektar behörig mark, som ett viktigt förenklingssteg för små jordbrukare. Samtidigt ökar behovet av att medlemsstaterna genomför riskbaserade platskontroller och det behövs bättre satelituppgifter från kommissionen för att kunna utföra bättre kontroller. För att kunna återinföra en viss harmonisering behövs ett gemensamt system med gradvis ökande sanktioner vid bristande efterlevnad.

Jordbruksrådgivning Detta är en viktig del av genomförandesystemet för den gemensamma jordbrukspolitiken och bör därför finnas kvar i den horisontella förordningen, tillsammans med mer detaljerade regler för att säkerställa tillgång för mottagare i alla medlemsstater som ett krav på en modern jordbrukspolitik i hela EU.

Demokratisk kontroll Förslagen innehåller ett enormt antal befogenhetsfrågor som man ska fatta beslut om i ett senare skede, och som behövde revideras och omarbetas för att upprätthålla balansen mellan institutionerna.

När det gäller ikraftträdandet av lagarna bör man komma ihåg att vid den senaste programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken behövdes två år med övergångsåtgärder efter det att förslagen hade antagits av medlagstiftarna. Den gången sammanföll det dock inte med slutet av valperioderna för parlamentet eller kommissionen och inte heller med införandet av nya uppgifter och strukturer. Därför måste en heltäckande lag med de nödvändiga övergångsbestämmelserna, i synnerhet för den nya prestationsbaserade strategin, antas i god tid så att medlemsstaterna får tillräckligt med tid för att upprätta de nya systemen.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (12.2.2019)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Föredragande av yttrande: Maria Heubuch

KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s skyldighet att föra en konsekvent politik för utveckling fastställs i artikel 208 i Lissabonfördraget. EU har åtagit sig att beakta utvecklingsmålen i all politik som kan påverka utvecklingsländerna och att undvika motstridigheter mellan dessa politikområden. Tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk är prioriterade områden i EU:s utvecklingssamarbete. I EU:s relevanta policyram(1) (2010) understryks vikten av en konsekvent utvecklingspolitik för den globala livsmedelsförsörjningen och EU:s gemensamma jordbrukspolitik framhävs.

Även om den gemensamma jordbrukspolitiken har blivit mer samstämmig med utvecklingsmålen sedan exportbidragen fasades ut, finns det fortfarande problem med bristande konsekvens. Stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stödåtgärder på marknaden som leder till ökade exporter eller importer av vissa varor till eller från utvecklingsländer kan ge negativa effekter för utvecklingen, vilket även gäller för negativa klimateffekter som orsakas av resursintensiv jordbruksproduktion.

Den ”horisontella förordning” som är föremål för dessa ändringsförslag gör det möjligt att anpassa finansierings-, förvaltnings- och övervakningsreglerna för de olika åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessa insatser finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), vilka ofta anges som de två ”pelarna” i den gemensamma jordbrukspolitiken. Efter 2021 kommer den gemensamma jordbrukspolitiken ges en ny genomförandemodell som ger medlemsstaterna ökat ansvar att fastställa nationella prioriteringar. Denna nya modell går hand i hand med övergången från efterlevnad till prestation och villkorlighet som viktiga delar av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Föredraganden välkomnar övergången till en ny resultatbaserad jordbrukspolitik som kan skapa bättre samstämmighet med utvecklings-, klimat- och miljöpolitiken, men eftersom medlemsstaterna själva kommer att fastställa målen i sina nationella planer så finns det betydande risk för minskade ambitioner och en kapplöpning mot botten. Om lagstiftningsförslaget analyseras utifrån perspektivet att få en konsekvent politik för utveckling blir det tydligt att denna politik inte återspeglas tillräckligt i finansierings- förvaltnings- och övervakningsbestämmelserna.

Föredraganden föreslår därför att förordningen ändras för att införa ett större åtagande i detta hänseende och säkerställa tillräckliga samråd med intressenter under de olika delarna av planeringen, genomförandet och utvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitiken, bland annat:

–  Ökade åtaganden och förtydliganden av både EU:s och medlemsstaternas skyldigheter att respektera kravet på en konsekvent politik för utrikespolitiken, 2030-agendan och Parisavtalet.

–  Systematisk övervakning av indikatorerna för en konsekvent politik för utveckling, målen för hållbar utveckling och för klimatförändringarna samt den gemensamma jordbrukspolitikens globala fotavtryck. Till detta hör utvidgning av den befintliga övervakningsmekanismen för jordbruksmarknaderna för att kunna spåra externa flöden av känsliga produkter till och från partnerländer i utvecklingsländer.

  Samråd med ett stor antal intressenter, inklusive partner och experter inom utveckling, innan medlemsstaternas strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2 och 208,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna samt åtgärder för att sprida resultaten av forskning och innovation från laboratorierna ut i verkligheten. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion.

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar i landsbygdsområden, verka för social inkludering och minskade utvecklingsklyftor mellan områden och vidta åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna samt åtgärder för att sprida resultaten av forskning och innovation från laboratorierna ut i verkligheten. I meddelandet betonas också den gemensamma jordbrukspolitikens globala dimension och det anges att unionen åtar sig att främja en konsekvent politik för hållbar utveckling. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom reformeras för att ta hänsyn till medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion och dess effekter på tredjeländer, i synnerhet utvecklingsländer, genom att se till att befolkningen får tillgång till näringsrik, säker och hälsosam mat samt främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft, och därmed skydda den biologiska mångfalden och bevara livsmiljöer och landskap i enlighet med unionens internationella skyldigheter och åtaganden, såsom 2030-agendan för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandemodell baserad på kravuppfyllelse bör justeras för att säkerställa starkare fokus på resultat och prestation. Därför bör unionen fastställa grundläggande politiska mål, typ av interventioner och grundläggande unionskrav medan ett större ansvar för att målen nås bör läggas på medlemsstaterna. Följaktligen är det nödvändigt att sörja för större subsidiaritet så att det är möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov. Enligt den nya genomförandemodellen bör därför medlemsstaterna ha ansvaret för att anpassa sina jordbruksåtgärder till de grundläggande unionskraven, i syfte att maximera åtgärdernas bidrag till den gemensamma jordbrukspolitikens mål, och för att fastställa och utforma ramen för efterlevnad och kontroll av stödmottagarna.

(3)  Den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandemodell baserad på kravuppfyllelse bör justeras för att säkerställa starkare fokus på hållbart jordbruk. Därför bör unionen fastställa grundläggande politiska mål, typ av interventioner och grundläggande unionskrav, inklusive för en enhetlig politik för utveckling, medan ett större ansvar för att målen nås bör läggas på medlemsstaterna. Följaktligen är det nödvändigt att sörja för större subsidiaritet så att det är möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov. Enligt den nya genomförandemodellen bör därför medlemsstaterna ha ansvaret för att anpassa sina jordbruksåtgärder till sina specifika behov och de grundläggande unionskraven, i syfte att maximera åtgärdernas bidrag till den gemensamma jordbrukspolitikens mål, och för att fastställa och utforma ramen för efterlevnad och kontroll av stödmottagarna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8a)  Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken bör vara förenligt med målen för utvecklingssamarbetet i enlighet med artikel 208 i fördraget, däribland Agenda 2030 för hållbar utveckling. I överensstämmelse med denna konsekventa politik får åtgärder som vidtas enligt denna förordning inte äventyra vare sig produktionskapaciteten för livsmedel och den långsiktiga livsmedelstryggheten i utvecklingsländerna, i synnerhet i de minst utvecklade länderna, eller uppfyllandet av unionens skyldigheter att begränsa klimatförändringarna enligt Parisavtalet om klimatförändringar.

Motivering

Enligt artikel 208 i EUF-fördraget måste EU i all sin politik ta hänsyn till utvecklingsmålen. Främjandet av jordbruksutvecklingen i utvecklingsländerna och ökad global livsmedelstrygghet är viktiga mål i EU:s utvecklingssamarbete. EU:s jordbrukspolitik har externa konsekvenser som framför allt påverkar handeln med jordbruksprodukter. Principen om en konsekvent politik för utveckling kräver att man övervakar och om möjligt undviker eventuella konsekvenser för lokala jordbruksmarknader och lokala producenter i utvecklingsländer.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Inom den nya genomförandemodellen är involverandet av utbetalande organ som har ackrediterats av medlemsstaterna en viktig förutsättning för att uppnå rimlig säkerhet om att de mål som fastställs i berörda strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att kunna uppnås genom de interventioner som finansieras via unionens budget. Det bör därför uttryckligen fastställas i denna förordning att det endast är utgifter som utbetalats av ackrediterade utbetalande organ som kan ersättas via unionens budget. Utgifter som finansieras av unionen för interventioner som avses i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ha motsvarande output och bör vara förenliga med de grundläggande unionskraven och med styrningssystemen.

(11)  Inom den nya genomförandemodellen är involverandet av utbetalande organ som har ackrediterats av medlemsstaterna en viktig förutsättning för att uppnå rimlig säkerhet om att de mål som fastställs i berörda strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att kunna uppnås genom de interventioner som finansieras via unionens budget. Det bör därför uttryckligen fastställas i denna förordning att det endast är utgifter som utbetalats av ackrediterade utbetalande organ som kan ersättas via unionens budget. Utgifter som finansieras av unionen för interventioner som avses i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ha motsvarande output och bör vara förenliga med de grundläggande unionskraven och med styrningssystemen. Det ska också bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling. I enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och för en optimal användning av unionens ekonomiska resurser bör ett brett spektrum av intressenter rådfrågas om planeringen och tilldelningen av unionsmedel och nationella medel. Sådana samråd bör organiseras både av medlemsstaterna innan de definierar sina strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken och av kommissionen innan den godkänner nationella strategier. Utvecklingsparterna bör inkluderas för frågor som rör en konsekvent politik för utveckling, och effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken på invånarna i utvecklingsländerna i allmänhet och de minst utvecklade länderna i synnerhet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  För att ge kommissionen de förutsättningar som krävs för att den ska kunna ta sitt ansvar och säkerställa en konsekvent politik för utveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], bör utvidgad övervakningskapacitet ges för att underlätta övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitikens externa effekter, i synnerhet när det gäller utvecklingsländer.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Mot bakgrund av den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken, med dess tonvikt på resultat, är det nödvändigt att mäta output och påverkan i samband med alla mål för den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med beskrivningarna i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) .../... [strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], för att lämna en försäkran om att medlen från den gemensamma jordbrukspolitiken används på ett ändamålsenligt sätt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  Enligt principen om budgeteffektivitet bör offentliga medel inte användas i den gemensamma jordbrukspolitiken om de skapar andra kostnader för miljön, folkhälsan eller utvecklingsbistånd. Sådan skadlig verksamhet bör inte få finansiering från den gemensamma jordbrukspolitiken. När försäkringar ges om ändamålsenligheten hos den gemensamma jordbrukspolitikens och unionens utgifter bör därför föreställningen om vad som utgör en risk för unionsbudgetens ekonomiska intressen inbegripa risker för miljön, folkhälsan och en konsekvent politik för utveckling. På så sätt säkerställs också konsekvens i den gemensamma jordbrukspolitikens och unionens övriga politiska prioriteringar och mål. Om de extra kostnaderna på andra områden minskade skulle de offentliga finanserna bli effektivare.

Motivering

Kostnader som uppstår till följd av påverkan i samband med miljön, folkhälsan, samhällsstrukturer eller utveckling ligger utanför andra områden för offentliga utgifter, inbegripet EU-utgifter. Det betyder att vi betalar många gånger om ifall utgifterna är ineffektiva, t.ex. en gång vid betalningar som driver överproduktion och en gång till för att hantera kriser och ytterligare en gång i form av utgifter för utvecklingsbistånd. Vi kan också betala en gång för jordbruksmetoder som är förorenande, en gång till för att städa upp efter dem eller återställa ekosystem eller återigen för att rena dricksvatten.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  När det gäller den fleråriga prestationsövervakningen bör kommissionen också ha befogenhet att hålla inne betalningar. Därför bör kommissionen, vid försenade eller otillräckliga framsteg för att nå målen som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, ha befogenhet att anta en genomförandeakt för att uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen. Om medlemsstaten inte lämnar in eller genomför handlingsplanen, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att råda bot på situationen, bör kommissionen få anta en genomförandeakt för att hålla inne månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna.

(30)  När det gäller den fleråriga prestationsövervakningen bör kommissionen också ha befogenhet att hålla inne betalningar. Därför bör kommissionen, vid försenade eller otillräckliga framsteg för att nå målen som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, ha befogenhet att anta en genomförandeakt för att uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen. Handlingsplanen bör upprättas tillsammans med de parter som avses i artikel 94. Om medlemsstaten inte lämnar in eller genomför handlingsplanen, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att råda bot på situationen, bör kommissionen få anta en genomförandeakt för att hålla inne månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna. Särskilt fokus ska riktas på unionens miljölagstiftning samt unionens och medlemsstaternas åtaganden i 2030-agendan för hållbar utveckling och kraven inom fördraget.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Precis som enligt förordning (EU) nr 1306/2013 bör kommissionen ha befogenhet att hålla inne betalningar om styrningssystemen har allvarliga brister, inklusive vid bristande överensstämmelse med unionens grundläggande krav och otillförlitlig rapportering. Det är dock nödvändigt att se över villkoren för innehållande av betalningar för att göra mekanismen effektivare. De ekonomiska följderna av sådana innehållanden bör beslutas genom ett ad hoc-förfarande för kontroll av överensstämmelse.

(31)  Precis som enligt förordning (EU) nr 1306/2013 bör kommissionen ha befogenhet att hålla inne betalningar om styrningssystemen har allvarliga brister, inklusive vid bristande överensstämmelse med unionens grundläggande krav och otillförlitlig rapportering. Inkonsekvens mellan genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens övriga politik, bland annat målen för hållbar utveckling och klimat-, miljö- och människorättsåtagandena, bör betraktas som en allvarlig brist i medlemsstaternas styrningssystem. Det är dock nödvändigt att se över villkoren för innehållande av betalningar för att göra mekanismen effektivare. De ekonomiska följderna av sådana innehållanden bör beslutas genom ett ad hoc-förfarande för kontroll av överensstämmelse.

Motivering

Syftet är att beakta behovet av en gemensam jordbrukspolitik som är förenlig med EU:s utvecklingspolitik, såsom den fastställs av kommissionen i dess meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713), samt av rådet och medlemsstaterna i det nya samförståndet om utveckling från 2017. Bristande överensstämmelse mellan genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens allmännare yttre mål ska vara föremål för påföljder om de beror på avsiktliga åtgärder.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Kommissionen har ansvar för genomförandet av unionens budget i samarbete med medlemsstaterna i enlighet med artikel 137 i fördraget. Kommissionen bör därför ges befogenheten att, genom genomförandeakter besluta om de utgifter som medlemsstaterna betalat är förenliga med unionsrätten. Medlemsstaterna bör få motivera sina beslut om utbetalningar och ha möjlighet till förlikning vid oenighet mellan dem och kommissionen. För att ge medlemsstaterna rättsliga och ekonomiska garantier när det gäller gjorda betalningar bör det fastställas en preskriptionstid för kommissionens beslut om de ekonomiska följderna av bristande efterlevnad.

(41)  Kommissionen har ansvar för genomförandet av unionens budget i samarbete med medlemsstaterna i enlighet med artikel 317 i fördraget. Kommissionen bör därför ges befogenheten att, genom genomförandeakter besluta om de utgifter som medlemsstaterna betalat är förenliga med unionsrätten, prioriteringarna och internationella avtal, däribland 2030-agendan för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. Bland dessa mål bör särskild uppmärksamhet fästas vid principen om en konsekvent politik för utveckling samt vid unionens klimat- och miljöpolitiska mål såsom de anges i artikel 191 i fördraget. Jordbrukspolitiken och dess finansiering bör inte hämma funktionen av annan unionspolitik. Medlemsstaterna bör få motivera sina beslut om utbetalningar och ha möjlighet till förlikning vid oenighet mellan dem och kommissionen. För att ge medlemsstaterna rättsliga och ekonomiska garantier när det gäller gjorda betalningar bör det fastställas en preskriptionstid för kommissionens beslut om de ekonomiska följderna av bristande efterlevnad.

Motivering

Syftet är att beakta behovet av en gemensam jordbrukspolitik som är förenlig med EU:s utvecklingspolitik, såsom den fastställs av kommissionen i dess meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713), samt av rådet och medlemsstaterna i det nya samförståndet om utveckling från 2017. Bristande överensstämmelse mellan genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens allmännare yttre mål ska vara föremål för påföljder om de beror på avsiktliga åtgärder.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Kommissionens meddelande Framtiden för livsmedel och jordbruk fastställdes stödet till miljövård och klimatåtgärder och till uppnåendet av unionens miljö- och klimatmål som en strategisk inriktning för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Därför har det blivit nödvändigt att i miljö- och klimatsyften dela data från identifieringssystem för jordbruksskiften och andra integrerade administrations- och kontrollsystem på nationell nivå och unionsnivå. Det bör därför finnas bestämmelser om delning av data som samlas in genom det integrerade systemet och som är relevanta för miljö- och klimatsyften mellan medlemsstaternas offentliga myndigheter och med unionens institutioner och organ. För att öka effektiviteten i användningen av data som olika offentliga myndigheter har tillgång till för framtagning av europeisk statistik bör det också föreskrivas att data från det integrerade systemet ska göras tillgängliga för statistikändamål för sådana organ som ingår i det europeiska statistiksystemet.

(49)  I kommissionens meddelande Framtiden för livsmedel och jordbruk fastställdes stödet till miljövård och klimatåtgärder och till uppnåendet av unionens miljö- och klimatmål som en strategisk inriktning för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. I meddelandet betonas också den gemensamma jordbrukspolitikens globala dimension och det anges att unionen åtar sig att främja en konsekvent politik för hållbar utveckling. Därför har det på nationell nivå och unionsnivå blivit nödvändigt att dela data från identifieringssystem för jordbruksskiften och andra integrerade administrations- och kontrollsystem i miljö- och klimatsyfte, samt för att skapa en konsekvent politik för utveckling och uppnå målen om en hållbar utveckling och för att främja en samstämmighet med unionens övriga interna och externa politik på nationell nivå och unionsnivå. Det bör därför finnas bestämmelser om delning av data som samlas in genom det integrerade systemet och som är relevanta för dessa syften mellan medlemsstaternas offentliga myndigheter och med unionens institutioner och organ. För att öka effektiviteten i användningen av data som olika offentliga myndigheter har tillgång till för framtagning av europeisk statistik bör det också föreskrivas att data från det integrerade systemet ska göras tillgängliga för statistikändamål för sådana organ som ingår i det europeiska statistiksystemet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49a)  En ytterligare strategisk inriktning för att säkerställa att den gemensamma jordbrukspolitikens livsmedelshandel är konsekvent med unionens utvecklingspolitik behöver respekteras vid medlemsstaternas planering och genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken och dess instrument, i synnerhet när det gäller utvecklingen av frivilligt kopplat stöd och jordbruksreserven för att möta krissituationer på marknaden.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  Med beaktande av den internationella strukturen inom handeln med jordbruksprodukter och med en korrekt fungerande inre marknad åtanke, är det nödvändigt att organisera ett samarbete mellan medlemsstaterna. Det är också nödvändigt att på unionsnivå upprätta ett centralt register över de stödmottagande eller betalningsskyldiga företag som är etablerade i tredjeland.

(53)  Med beaktande av den internationella strukturen inom handeln med jordbruksprodukter och med en korrekt fungerande inre marknad i åtanke samt med respekt för kraven på en konsekvent politik för utveckling, är det nödvändigt att organisera ett samarbete mellan medlemsstaterna, liksom mellan medlemsstaterna och tredjeländer. Det är också nödvändigt att på unionsnivå upprätta ett centralt register över de stödmottagande eller betalningsskyldiga företag som är etablerade i ett tredjeland. Ett sådant system bör bidra till att identifiera inkonsekvens mellan genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och målen för unionens utrikespolitik. Dokumentationssystemet bör belysa det bidrag eller den effekt ovannämnda företag i tredjeländer får för Agenda 2030 för hållbar utveckling. Sådan dokumentation bör även understryka den gemensamma jordbrukspolitikens bidrag, i synnerhet med hänsyn till den externa dimensionen och till unionens utvecklingsmål i enlighet med artikel 208 i fördraget.

Motivering

I en anda av sunt och effektivt samarbete med tredjeländer bör kommissionen utvidga dialogen med partnerländer i alla aspekter som kan påverka deras utvecklingsprocess, oavsett om detta sker direkt inom unionens politik eller utanför. Inläggen från unionens partner ska syfta till att identifiera och åtgärda inkonsekvenser i EU:s politik, och insamling och delning av data ska underlätta denna process.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Bestämmelserna om villkor är en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken, i synnerhet när det gäller miljö- och klimataspekterna men även när det gäller folkhälsa och djurrelaterade frågor. Detta innebär att kontroller bör göras och att sanktioner tillämpas, vid behov, för att säkerställa ändamålsenligheten i systemet med villkor. För att garantera samma spelregler för stödmottagare i olika medlemsstater bör vissa allmänna bestämmelser införas på unionsnivå om kontroll och sanktioner avseende villkor.

(55)  Bestämmelserna om villkor är en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken, genom att säkerställa en hög grad av hållbarhet, t.ex. när det gäller användning av bekämpningsmedel, och lika villkor för jordbrukare inom och mellan medlemsstaterna, i synnerhet när det gäller miljö- och klimataspekterna men även när det gäller folkhälsa och djurs välfärd. Detta innebär att kontroller bör göras och att sanktioner tillämpas, vid behov, för att säkerställa ändamålsenligheten i systemet med villkor. För att garantera samma spelregler för stödmottagare i olika medlemsstater bör vissa allmänna bestämmelser införas på unionsnivå om kontroll och sanktioner avseende villkor och bristande efterlevnad.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 67

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(67)  I detta sammanhang bör man erkänna den roll som det civila samhället spelar, inbegripet media och icke-statliga organisationer och deras bidrag till att förstärka förvaltningarnas kontrollram mot bedrägeri och mot annat missbruk av offentliga medel.

  I detta sammanhang bör man erkänna den roll som det civila samhället spelar, inbegripet media och icke-statliga organisationer och deras bidrag till att förstärka förvaltningarnas kontrollram mot bedrägeri och mot annat missbruk av offentliga medel. Ovannämnda intressenter bör dessutom uppmanas att uppmärksamma inkonsekvenser mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och befintlig unionspolitik, i synnerhet unionens miljö- och utvecklingspolitik, samt rapportera dem till kommissionens förhörsombud i enlighet med förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Motivering

EU åtog sig att erkänna och stärka principen om icke-statliga aktörers deltagande, för att se till att utvecklingsmålen för partner i tredjeländer följer EU:s samförstånd om utveckling från 2005, vilka sedan bekräftades i det nya samförståndet om utveckling från 2017. Kommissionens förhörsombud inrättades genom ändringar i de strategiska planerna för förordningen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 82

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(82)  Kommissionens genomförandebefogenheter bör även omfatta följande: regler som syftar till att nå en enhetlig tillämpning av medlemsstaternas skyldigheter när det gäller skyddet av unionens ekonomiska intressen och de regler som krävs för att säkra att kontroller tillämpas enhetligt i unionen.

(82)  Kommissionens genomförandebefogenheter bör även omfatta följande: regler som syftar till att nå en enhetlig tillämpning av medlemsstaternas skyldigheter när det gäller skyddet av unionens ekonomiska intressen, vilket bör innefatta principen om budgeteffektivitet genom att inte tillåta betalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken som genererar merkostnader för EU:s budget, och de regler som krävs för att säkra att kontroller tillämpas enhetligt i unionen. Kommissionen bör därför också fastställa regler som säkerställer konsekvens mellan medlemsstaternas genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens övriga politik, med särskild fokus på de miljökrav som fastställs i artikel 11 och 191 i EUF-fördraget samt på kraven om en konsekvent politik för utveckling enligt artikel 208 i fördraget.

Motivering

Kostnader som uppstår till följd av påverkan i samband med miljön, folkhälsan, samhällsstrukturer eller utveckling ligger utanför andra områden för offentliga utgifter, inbegripet EU-utgifter. Det betyder att vi betalar många gånger om ifall utgifterna är ineffektiva, t.ex. en gång vid betalningar som driver överproduktion och en gång till för att hantera kriser och ytterligare en gång i form av utgifter för utvecklingsbistånd. Vi kan också betala en gång för jordbruksmetoder som är förorenande, en gång till för att städa upp efter dem eller återställa ekosystem eller återigen för att rena dricksvatten.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De åtgärder som behövs för analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken samt sådana åtgärder som avser upprättande av kontrollsystem och tekniskt och administrativt stöd.

(a)  De åtgärder som behövs för analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken och genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris, samt sådana åtgärder som avser upprättande av kontrollsystem och tekniskt och administrativt stöd.

Motivering

I artikel 208 i EUF-fördraget fastslås att EU i all sin politik måste ta hänsyn till utvecklingsmålen. Att stärka den globala livsmedelstryggheten och bidra till utvecklingen av stabila jordbrukssystem i utvecklingsländerna utgör stora mål för EU:s utvecklingssamarbete och målen för en hållbar utveckling. Reglering av den inre marknaden inom jordbrukssektorn har direkta effekter på hur dessa system fungerar i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 7 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De insatser som kommissionen gör genom fjärranalysapplikationer som används för att övervaka jordbruksresurser i enlighet med artikel 23.

(c)  De insatser som kommissionen gör genom fjärranalysapplikationer som används för att övervaka jordbruksresurser i enlighet med artikel 23, och medlemsstaternas deltagande i jordbruksverksamhet som följer 2030-agendan för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar.

Motivering

I artikel 208 i EUF-fördraget fastslås att EU i all sin politik måste ta hänsyn till utvecklingsmålen. Att stärka den globala livsmedelstryggheten och bidra till utvecklingen av stabila jordbrukssystem i utvecklingsländerna utgör stora mål för EU:s utvecklingssamarbete och målen för en hållbar utveckling. Reglering av den inre marknaden inom jordbrukssektorn har direkta effekter på hur dessa system fungerar i utvecklingsländerna.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 7 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Studier av den gemensamma jordbrukspolitiken och utvärdering av åtgärder som finansieras av fonderna, inbegripet förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte om de metoder som används inom den gemensamma jordbrukspolitiken, samt studier som utförs tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB).

(f)  Studier av den gemensamma jordbrukspolitiken och utvärdering av åtgärder som finansieras av fonderna, inbegripet förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte om de metoder som används inom den gemensamma jordbrukspolitiken, samt studier som utförs tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB) och inkluderar de behöriga aktörer som avses i artikel 94 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], i synnerhet lokala, regionala, nationella och internationella intressenter, akademiska experter och icke-statliga organisationer.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 7 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Bidrag till åtgärder relaterade till informationsspridning, medvetandegörande, främjande av samarbete och erfarenhetsutbyten inom unionen och som vidtas inom ramen för landsbygdsutvecklingsinterventioner, inbegripet inrättande av nätverk mellan de berörda parterna.

(h)  Bidrag till åtgärder relaterade till informationsspridning, medvetandegörande, inklusive de globala konsekvenserna av den gemensamma jordbrukspolitiken, främjande av samarbete och erfarenhetsutbyten på unionsnivå och lokal, regional, nationell och internationell nivå och som vidtas inom ramen för landsbygdsutvecklingsinterventioner, inbegripet inrättande av nätverk mellan de berörda parterna.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 7 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på tredjeländer, i synnerhet utvecklingsländer.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främja och säkerställa en enhetlig tillämpning av unionsreglerna.

(d)  Främja och säkerställa en enhetlig tillämpning av unionsreglerna samt regler som ska tillämpas av unionen och som följer av relevanta internationella fördrag.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förvalta unionens jordbruksmarknader i ett globalt perspektiv,

(a)  rättvist och hållbart förvalta unionens jordbruksmarknader i ett globalt perspektiv, inklusive genom att upprätta och utvidga mekanismer för marknadsövervakning på regional och global nivå, samt beakta utvecklingsmålen,

Motivering

Det behövs bevakning för att fastställa vilka externa effekter EU:s inrikespolitik har på utvecklingsländerna och uppnå en konsekvent politik för utveckling. I enlighet med artikel 191 i EUF-fördraget får inte den gemensamma jordbrukspolitiken, eller finansieringen av den, göra det svårare att nå målen om hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställa jordbruksekonomisk övervakning och miljö- och klimatövervakning av jordbruksmarkens användning och ändring av jordbruksmarkens användning, inbegripet skogsjordbruk, och övervakning av grödornas tillstånd så att det kan göras beräkningar, särskilt av avkastning och jordbruksproduktion samt exceptionella omständigheters inverkan på jordbruket,

(b)  säkerställa jordbruksekonomisk övervakning och miljö- och klimatövervakning av jordbruksmarkens användning och ändring av jordbruksmarkens användning, inbegripet skogsjordbruk, och övervakning av grödornas tillstånd så att det kan göras beräkningar, särskilt av avkastning och jordbruksproduktion samt exceptionella omständigheters inverkan på jordbruket, samt framsteg rörande genomförandet av jordbruksrutiner som bidrar till att uppnå klimatmålen och de mål som fastställs i 2030-agendan för hållbar utveckling samt Parisavtalet om klimatförändringar,

Motivering

Det behövs bevakning för att fastställa vilka externa effekter EU:s inrikespolitik har på utvecklingsländerna. I enlighet med artikel 191 i EUF-fördraget får inte unionens klimat- och miljöpolitiska mål, den gemensamma jordbrukspolitiken, eller finansieringen av den, göra det svårare att nå målen om hållbar utveckling i enlighet med Parisavtalet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  bidra till världsmarknadernas öppenhet, och

(d)  bidra till världsmarknadernas öppenhet, inklusive säkerställande av en konsekvent politik för utveckling, och

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 23 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 7 c ska kommissionen finansiera de insatser som rör insamling eller köp av data som krävs för att genomföra och övervaka den gemensamma jordbrukspolitiken, däribland satellitdata, geospatiala data och meteorologiska data, skapande av en rumslig datainfrastruktur samt en webbplats, utförande av särskilda studier om klimatförhållanden, fjärranalyser som används som hjälp vid övervakning av ändring av användningen av jordbruksmark och markkvaliteten, och aktualisering av agrometeorologiska och ekonometriska modeller. Vid behov ska dessa insatser genomföras i samarbete med Europeiska miljöbyrån, JRC och nationella laboratorier och organ eller med deltagande från den privata sektorn.

I enlighet med artikel 7 c ska kommissionen finansiera de insatser som rör insamling eller köp av data som krävs för att genomföra och övervaka den gemensamma jordbrukspolitiken och dess effekter både i och utanför unionen, däribland satellitdata, geospatiala data och meteorologiska data, skapande av en rumslig datainfrastruktur samt en webbplats, utförande av särskilda studier om klimatförhållanden, fjärranalyser som används som hjälp vid övervakning av ändring av användningen av jordbruksmark och markkvaliteten, och aktualisering av agrometeorologiska och ekonometriska data och modeller. Vid behov ska dessa insatser genomföras i samarbete med Europeiska miljöbyrån, JRC och nationella laboratorier och organ eller med deltagande från civilsamhället och den privata sektorn. Till detta hör delad tillgång och att bidra till internationella initiativ såsom FN:s ramkonvention om klimatförändringar och klimat- och miljödata, eller data och/eller information som bidrar till insynen i världsmarknaderna eller till att följa uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Övervakning av en konsekvent politik för utveckling

 

1.  I överensstämmelse med artikel 208 i fördraget ska den gemensamma jordbrukspolitikens konsekvenser för livsmedelssystemen och den långsiktiga livsmedelstryggheten i utvecklingsländerna omfattas av regelbundna och oberoende bedömningar. Övervakningen ska särskilt inriktas på hur handelsflödet med jordbruksbaserade livsmedel mellan unionen och utvecklingsländerna påverkar

 

(a)    produktion, bearbetning och distribution av livsmedel i de minst utvecklade länderna,

 

(b)    lokala småbrukare och kvinnliga jordbrukare,

 

(c)   produkter som utvecklingsländerna betecknar som känsliga,

 

(d)    produkter från sektorer där kopplat stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har beviljats och där krishanteringsåtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken har satts in.

 

2.  Vid bedömningen ska man granska uppgifter från unionens organ för marknadsövervakning, fallstudier, rapportering om målen för hållbar utveckling samt uppgifter från partnerländerna och andra relevanta intressenter, till exempel organisationer i det civila samhället. I detta syfte ska de sektorer och det geografiska område som omfattas av unionens organ för marknadsövervakning utvidgas till att omfatta produkter som partnerländer betraktar som känsliga och täcka de minst utvecklade länderna. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 som kompletterar denna förordning genom att definiera omfattningen och förfarandet för bedömningen.

 

3.  Om kontrollerade uppgifter tyder på en risk för negativ inverkan på produktionen och bearbetningen av jordbruksbaserade livsmedel eller livsmedelsförsörjningen i ett utvecklingsland ska kommissionen utfärda en tidig varning, som ska föranleda ett samråd mellan unionen och berörda jordbrukssamhällen samt partnerländernas regeringar för att komma överens om åtgärder. Det ska finnas socialt skydd för berörda parter.

 

4.  Om ingen tidig varning utfärdas och negativ inverkan konstateras får den berörda parten lämna in ett klagomål. Europaparlamentets ständiga föredragande för en konsekvent politik för utveckling ska ta emot klagomål, och de ska handläggas av förhörsombud i kommissionen. Uppgifter får läggas fram av de grupper som påverkas direkt eller av andra berörda parter.

 

5.  Kommissionen ska lämna en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av bedömningen, de uppgifter som framkommit och unionens politiska reaktion.

Motivering

Detta förfarande syftar till att inrätta en mekanism som övervakar en konsekvent politik för utveckling samtidigt som den gör det möjligt för kommissionen att ta emot signaler från de marknader och samhällen som eventuellt drabbas. Detta utökar de redan befintliga marknadsobservatoriernas roll. Kommissionens förhörsombud finns redan i Europeiska kommissionen och skulle också kunna tjänstgöra vid EU-delegationer med befogenheter inom handel och jordbruk.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 24 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  regler om finansieringen i enlighet med artikel 7 b och c,

(a)  regler om finansieringen i enlighet med artikel 7 b, c och k,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  de inte medför några sociala eller miljömässiga skador och är förenliga med EU:s politiska mål och internationella åtaganden och skyldigheter enligt artiklarna 5–6 i förordning EU .../... [strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller genomför den handlingsplan som avses i punkt 1, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa situationen, får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller genomför den handlingsplan som avses i punkt 1, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa situationen, eller inte är i linje med unionens internationella överenskommelser eller med en konsekvent politik för utveckling, får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De information som finansieras i enlighet med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att hjälpa till att förklara, genomföra och utveckla den gemensamma jordbrukspolitiken, upplysa allmänheten om dess innehåll och mål för att återupprätta konsumenternas förtroende efter kriser med hjälp av informationskampanjer, ge upplysningar till jordbrukare och andra parter som verkar på landsbygden och främja den europeiska jordbruksmodellen samt hjälpa medborgarna att förstå den.

Den information som finansieras i enlighet med artikel 7 e ska i synnerhet syfta till att hjälpa till att förklara, genomföra och utveckla den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive motverkande av klimatförändringar, miljöskydd, djurs välbefinnande, upprätthållande av sociala strukturer i landsbygdsområden samt dess globala dimension. Dessutom ska man tar ansvar för den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på i synnerhet utvecklingsländer och upplysa allmänheten genom opartiska och objektiva informationskampanjer i syfte att informera jordbrukare och andra parter som verkar på landsbygden, främja en hållbar unionsmodell för jordbruket samt hjälpa medborgarna att förstå den.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det system som medlemsstaterna inrättar i enlighet med artikel 57.2 ska inbegripa systematiska kontroller som också ska inrikta sig på de områden där risken för fel är störst.

Det system som medlemsstaterna inrättar i enlighet med artikel 57.2 ska inbegripa systematiska kontroller som också ska inrikta sig på de områden där risken för fel är störst och där denna risks karaktär innebär maximal skada på miljön, klimatet samt människors och djurs hälsa.

Motivering

Detta uppdaterar riskbegreppet för den nya genomförandemodellen. Principen om ”risken för fonden” som hitintills har efterlevts bör även förstås som att spendera offentliga EU-medel och offentliga medel i medlemsstaterna på ett mer effektivt sätt: detta innebär att, i enlighet med principen om budgeteffektivitet, bör inte den gemensamma jordbrukspolitiken möjliggöra offentliga utgifter som medför tilläggskostnader, eftersom sådana sidokostnader i slutändan täcks av offentliga medel i ett senare skede.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontroller ska inte utföras hos Europeiska investeringsbanken eller andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare.

Kontroller ska inte utföras av medlemsstaterna hos Europeiska investeringsbanken eller andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare. Dessa systematiska kontroller av överensstämmelse och enhetlighet bör genomföras på unionsnivå eller annan lämplig nivå.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska se till att de dataset som samlas in genom integrerade system, och som är relevanta för kommissionen för att analysera, övervaka och utvärdera effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken, de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och de insatser som görs för unionens utvecklingsmål och för utvecklingsländer, tillhandahålls kostnadsfritt till kommissionen och vid behov till de nationella organ i medlemsstaterna som ansvarar för att upprätta strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken och till de nationella förvaltningsorganen för de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 76a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 76a

 

Bevis för ansvarsfulla investeringar och god praxis

 

Företag som vill att deras investeringar och god praxis som kan motverka negativa effekter ska beaktas inom ramen för utvärderingen i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) .../... [strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] ska lämna bevis för detta till kommissionen.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen översända en förteckning över de företag som är etablerade i ett tredjeland och för vilka det aktuella beloppet har eller skulle ha ut- eller inbetalats i ifrågavarande medlemsstat.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen översända en förteckning över de företag som är etablerade i ett tredjeland och för vilka det aktuella beloppet har eller skulle ha ut- eller inbetalats i ifrågavarande medlemsstat. Vid behov ska kommissionens bjuda in experter från tredjeländer, inklusive utvecklingsländer, för att kunna få en bedömning av de externa effekter som genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken har på medlemsstatsnivå.

Motivering

I en anda av sunt och effektivt samarbete med tredjeländer bör kommissionen utvidga dialogen med partnerländer i alla aspekter som kan påverka deras utvecklingsprocess. Inläggen från unionens partner ska syfta till att identifiera och åtgärda inkonsekvenser i EU:s politik, i synnerhet mellan de externa aspekterna av inrikespolitiken och utrikespolitiken som sådan.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 83 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  tillhandahållande av de bevis som avses i artikel 76a när det gäller ansvarsfulla investeringar och god praxis,

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Maria Heubuch

11.7.2018

Behandling i utskott

19.11.2018

 

 

 

Antagande

7.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen. COM(2010)0127. Europeiska kommissionen, Bryssel den 31 mars 2010.


YTTRANDE från budgetutskottet (23.11.2018)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Föredragande av yttrande: Zbigniew Kuźmiuk

KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget till övergripande förordning avseende den gemensamma jordbrukspolitiken (COM(2018)0393) föreslår kommissionen att nuvarande struktur med finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken från två olika fonder, dvs. EGFJ och Ejflu, ska upprätthållas. Åtgärder med allmän täckning som betalas ut i det årliga systemet enligt den första pelaren kommer att kompletteras med medel från de fleråriga programmen i den andra pelaren.

I kommissionens förslag till EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 anslås 324,3 miljarder euro i fasta priser till den gemensamma jordbrukspolitiken. Den gemensamma jordbrukspolitikens två pelare förväntas bli kvar. För direktstöd och marknadsinterventioner förutser kommissionen 254,2 miljarder euro i fasta priser, medan 70 miljarder euro i fasta priser anslås till landsbygdsutveckling.

Föredraganden ställer sig inte bakom minskningen av unionens finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Betydande nedskärningar (i första pelaren 31 896 miljarder euro i fasta priser (2018), dvs. en minskning med 11 %; i andra pelaren 26 675 miljarder euro i fasta priser (2018), dvs. en minskning med 28 %) av utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken kan få negativa följder för möjligheten att uppfylla målen för denna politik. Sådana nedskärningar skulle få negativa konsekvenser långt utanför landsbygdsområdena. I synnerhet kan en avsevärd minskning av finansieringen till den andra pelaren hejda processen för att jämna ut skillnaderna mellan jordbruksområdena i olika medlemsstater. De kan dessutom oproportionerligt påverka mindre välmående medlemsstater med störst behov av ytterligare ekonomisk konvergens. En höjning av den nationella samfinansieringen av utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare skulle kunna få en liknande effekt.

Föredraganden anser att en höjning av den gemensamma jordbrukspolitikens ambitionsnivå i miljö- och klimatfrågor bör gå hand i hand med säkerställandet av en ökad budget för detta ändamål. Att ställa alltför ambitiösa och komplicerade krav på jordbrukarna kommer i annat fall att inverka negativt på uppnåendet av den gemensamma jordbrukspolitiken mål och resultat.

Föredraganden insisterar på att det måste säkerställas lika konkurrensvillkor för EU:s jordbrukare på EU:s inre marknad. Jordbrukare som är verksamma på EU:s inre marknad måste uppfylla samma EU-produktionsstandarder, som blir allt högre. Föredraganden förespråkar därför en full utjämning av direktstödet mellan medlemsstaterna och framhåller att arbetet med att utjämna direktstödet måste slutföras under budgetramsperioden 2021–2027. Den takt som kommissionen föreslår för arbetet med att utjämna direktstödet skulle mot bakgrund av de nya målen för den gemensamma jordbrukspolitiken göra att stora, omotiverade och inkonsekventa skillnader kvarstår i stödet till jordbruksproducenter på den inre marknaden.

Föredraganden anser att den nya jordbruksreserv som har inrättats inom ramen för EGFJ bör utgöra en separat budgetpost, med planerade utgifter för detta ändamål inom taket för EGFJ för det aktuella året under perioden 2021–2017, utan att utgifterna för direktstödet minskas.

Föredraganden förespråkar att undantaget från mekanismen för finansiell disciplin ska återinföras för mottagare som erhåller högst 2 000 euro i direktstöd. Att såsom kommissionen föreslår låta mekanismen omfatta alla mottagare av jordbruksstöd kommer inte att leda till att målet att utjämna fördelningen av direktstöd mellan jordbruksföretag av olika storlek uppnås.

Föredraganden anser att kommissionens förslag att ersätta den befintliga bindande N+3-regeln med N+2-regeln för tillbakadragande av outnyttjade budgetåtaganden för landsbygdsutvecklingsinterventioner kommer att inskränka flexibiliteten i genomförandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och innebär att medlemsstaterna riskerar att gå miste om medel.

Föredraganden föreslår en höjning till 5 % av förskotten för att genomföra interventioner som finansieras med medel ur Ejflu under det första år som den strategiska planen inom gemensamma jordbrukspolitiken tillämpas, dvs. 2021.

Vad gäller den nya modellen för genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken utvidgar förslaget till förordning förteckningen över fall där kommissionen kan ställa in betalningar. I samband med förvaltningen av program som finansieras via den gemensamma jordbrukspolitiken strävar medlemsstaterna dock redan efter att teckna och spendera dessa medel effektivt.

Enligt föredraganden leder förslaget att fastställa årliga milstolpar inte till att den gemensamma jordbrukspolitiken blir mer målinriktad, utan det medför i stället betydande administrativa bördor och ökade finansiella risker för medlemsstaterna och jordbrukarna.

I syfte att få till stånd en förenkling föreslår föredraganden att återbetalningsregeln i artikel 15 ska strykas eftersom han anser att denna bör regleras genom bestämmelserna i genomförandeakten och inte genom en regel som fastställs i den grundläggande rättsakten.

Föredraganden föreslår även att artikel 35 ska strykas till följd av att möjligheten att utnyttja resultatreserven ska vara beroende av resultat, men stödberättigandet för utgifter för stödmottagarens del bör inte vara knutet till ”motsvarande rapporterad output”. Ett sådant tillvägagångssätt kommer att medföra stora begränsningar och svårigheter i samband med planeringen och genomförandet av instrument.

Föredraganden anser att artiklarna 37, 38 och 39 ska strykas till följd av deras finansiella konsekvenser för medlemsstaterna som ett resultat av beslut som fattats ensidigt av kommissionen om att hålla inne betalningar. Kommissionen har i sitt förslag inte förklarat hur ett sådant system för genomförande av den fleråriga strategiska planen skulle säkerställa bättre måluppfyllelse än om N+3-regeln tillämpas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP) beklagade parlamentet att kommissionens förslag av den 2 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 skulle leda till en minskning med 15 % av anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken, och motsatte sig särskilt alla radikala nedskärningar som skulle kunna inverka negativt på den gemensamma jordbrukspolitikens innebörd och mål. I detta sammanhang ifrågasatte parlamentet även förslaget att minska Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med mer än 25 %.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Med tanke på betydelsen för jordbrukarna av direktstöd och allt annat stöd i första pelaren liksom av stöd i den andra pelaren, vilka i hög grad bidrar till investeringar och sysselsättning på landsbygden, och med tanke på den gemensamma jordbrukspolitikens grundläggande roll, är de kraftiga nedskärningar som planeras i den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare inte godtagbara. Därför är det viktigt att behålla de totala anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 för EU-27 på åtminstone samma nivå som i budgeten för 2014–2020, samtidigt som man budgeterar det ursprungliga beloppet för jordbruksreserven: 383 255 miljarder euro i 2018 års priser (dvs. 431 946 miljarder euro i löpande priser).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Jordbruket får inte drabbas ekonomiskt till följd av politiska beslut såsom Förenade kungarikets utträde ur EU eller finansieringen av ny EU-politik.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv för jordbruk bör bibehållas för att stödja jordbrukssektorn i de fall då marknadsutveckling eller större kriser påverkar jordbruksproduktionen eller -distributionen. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För att avsevärt förenkla genomförandet för stödmottagare och nationella förvaltningar bör en mekanism för löpande överföring användas, där man använder outnyttjade belopp från den reserv för kriser inom jordbrukssektorn som inrättas 2020. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår. För budgetåret 2020 krävs dessutom ett andra undantag, eftersom det totala outnyttjade belopp från reserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 bör överföras till år 2021 och motsvarande budgetrubrik för den nya jordbruksreserven och inte återföras till de budgetrubriker som täcker direktstödsinterventioner inom ramen för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet. En reserv för jordbruk bör bibehållas för att stödja jordbrukssektorn i de fall då marknadsutveckling eller större kriser påverkar jordbruksproduktionen eller -distributionen. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår.

Motivering

Undantaget från mekanismen för finansiell disciplin bör fortsätta att gälla för stödmottagare som erhåller högst 2 000 euro i direktstöd. Att såsom kommissionen föreslår låta mekanismen omfatta alla mottagare av jordbruksstöd kommer inte att leda till att målet att utjämna fördelningen av direktstöd mellan jordbruksföretag av olika storlek uppnås. Den nyligen inrättade jordbruksreserven bör utgöra en separat budgetpost, som ska finansieras utan att utgifterna för direktstöd påverkas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Det är viktigt att direktstödet utjämnas mellan medlemsstaterna för att lika konkurrensvillkor ska kunna säkerställas på EU:s inre marknad. Det måste omgående till en rättvis fördelning av direktstödet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  När det gäller den finansiella förvaltningen av Ejflu bör det finnas bestämmelser om budgetåtaganden, tidsfrister för utbetalningar, återtagandeförfaranden och avbrott. Interventioner för landsbygdsutveckling finansieras från unionsbudgeten baserat på åtaganden i form av årliga delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna få tillgång till de avsedda unionsmedlen så fort de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken godkänts. Det behövs därför ett system för förhandsutbetalningar med lämpliga begränsningar av beloppen, för att säkerställa ett regelbundet flöde av medel så att betalningarna till stödmottagarna görs vid lämplig tidpunkt.

(22)  När det gäller den finansiella förvaltningen av Ejflu som fastställts i enlighet med relevanta bestämmelser i förordningen om gemensamma bestämmelser bör det finnas bestämmelser om budgetåtaganden, tidsfrister för utbetalningar, återtagandeförfaranden och avbrott. Interventioner för landsbygdsutveckling finansieras från unionsbudgeten baserat på åtaganden i form av årliga delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna få tillgång till de avsedda unionsmedlen så fort de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken godkänts. Det behövs därför ett system för förhandsutbetalningar med lämpliga begränsningar av beloppen, för att säkerställa ett regelbundet flöde av medel så att betalningarna till stödmottagarna görs vid lämplig tidpunkt.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En allvarlig naturkatastrof som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget.

(a)  En naturkatastrof som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget.

Motivering

Definitionen av väderrelaterade fenomen som betecknas som en naturkatastrof bygger på nationell lagstiftning. Att ange en naturkatastrofs allvarlighetsgrad kommer att leda till onödiga tolkningsproblem.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidsfristen den 15 februari som anges i första stycket får i undantagsfall förlängas av kommissionen till den 1 mars på begäran av den berörda medlemsstaten, enligt artikel 63.7 andra stycket i budgetförordningen.

Tidsfristen den 15 februari som anges i första stycket får förlängas av kommissionen till den 1 maj på begäran av den berörda medlemsstaten, enligt artikel 63.7 andra stycket i budgetförordningen.

Motivering

Den föreslagna tidsramen på fyra månader för slutförande och certifiering av prestationsrapporten och tillhörande förvaltningskommittéförfarande skulle kunna visa sig vara alltför snäv, och den skulle vara kortare än den nu gällande tidsramen för rapportering inom den andra pelaren. Tillräcklig tid måste ges för informationsinsamling.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från artikel 12.2 d i budgetförordningen det sammanlagda oanvända beloppet från krisreserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 föras över till år 2021 utan att återföras till de budgetrubriker som täcker de åtgärder som avses i artikel 5.2 c och göras tillgängligt för finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Motivering

Kommissionens förslag att 2021 inte återföra den oanvända krisreserven från 2020 i form av ett högre direktstöd till jordbruksproducenterna bör strykas. Den nya jordbruksreserven bör utgöra en separat budgetpost (med utgifter planerade för detta ändamål som en del av taket för 2021) utan att utgifterna för direktstöd 2014–2020 minskas. Detta motiveras av karaktären på utbetalningen av medel ur denna reserv som ska stödja marknadsmekanismer inom nästa fleråriga budgetram.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Justeringsgraden ska endast vara tillämplig på direktstöd över 2 000 euro som ska beviljas jordbrukare under motsvarande kalenderår.

Motivering

Undantaget från mekanismen för finansiell disciplin bör fortsätta att gälla för stödmottagare som erhåller högst 2 000 euro i direktstöd. Att såsom kommissionen föreslår låta mekanismen omfatta alla mottagare av jordbruksstöd kommer inte att leda till att målet att utjämna fördelningen av direktstöd mellan jordbruksföretag av olika storlek uppnås. Denna ändring kommer också att innebära ytterligare kostnader för att bygga om it-systemen.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  före den 1 december men inte före den 16 oktober, betala ut förskott på upp till 50 % när det gäller interventioner med direktstöd, och

(a)  före den 1 december men inte före den 16 oktober, betala ut förskott på upp till 75 % när det gäller interventioner med direktstöd, och

Motivering

I linje med strävandena efter förenkling vore det motiverat med harmoniserade tidsplaner och procentsatser för förskott mellan interventioner för direktstöd respektive för landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp ska återföras till andra landsbygdsutvecklingsinterventioner i den strategiska planen. De unionsmedel som hållits inne eller drivits in får emellertid endast användas av medlemsstaterna för en landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i den nationella strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och under förutsättning att dessa medel inte på nytt används inom landsbygdsutvecklingsinsatser som har varit föremål för finansiell justering.

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp ska återföras till andra landsbygdsutvecklingsinsatser i den strategiska planen De unionsmedel som hållits inne eller drivits in får emellertid endast användas av medlemsstaterna för en landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i den nationella strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och under förutsättning att dessa medel inte på nytt används inom landsbygdsutvecklingsinsatser som har varit föremål för finansiell justering.

Motivering

In accordance with draft EU legislation, the word 'intervention' means the support instrument (Article 3(c) of the draft regulation on the CAP strategic plans). The provision of Article 55 proposed by the Commission would mean that the funds recovered from the beneficiary should be allocated for the implementation of another action and not 'revert' to the budget of the measure under which they were recovered. There is no substantive justification for the funds recovered from beneficiary X not to be used for an operation of beneficiary Y, properly implemented under the support instrument in question.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (.2.2019)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8‑0247/2018 – 2018/0217(COD))

Föredragande av yttrande: Claudia Schmidt

KORTFATTAD MOTIVERING

Budgetkontrollutskottet välkomnar kommissionens försök att övergå från en genomförandemodell som baseras på efterlevnad till en prestationsbaserad genomförandemodell för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Såsom revisionsrätten konstaterar i sitt yttrande nr 7/2018 skulle denna övergång dock inte innebära att det inte är nödvändigt att kontrollera laglighet och korrekthet. Om medlemsstaternas tillsynsfunktion i kommissionens förslag inte ändras är kontrollen av de attesterande organens laglighet och korrekthet enligt revisionsrätten inte längre obligatorisk. Det är oklart om de attesterande organens kontroller skulle omfatta de definitioner och särskilda kriterier för stödberättigande, som fastställs i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Den rapportering och säkerhet som kommissionen uppnår förändras markant. Kommissionen skulle varken få kontrollstatistik från de utbetalande organen eller uppnå säkerhet om stödet till enskilda jordbrukare med de attesterande organens hjälp.

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är kommissionen fortsatt ytterst ansvarig för genomförandet av budgeten i samarbete med medlemsstaterna, inbegripet de utbetalningar som görs inom medlemsstater. Kommissionens förslag kommer att försvaga kommissionens ansvarsskyldighet på detta område.

Kommissionen skulle längre inte ha någon möjlighet att bedöma i vilken utsträckning betalningar strider mot regler. Förslaget gör det också svårare att använda ett tillvägagångssätt med samordnad granskning, särskilt med anledning av de attesterande organens minskade roll. De senaste morden på undersökande journalister påminner oss om att det inte är läge att försvaga EU:s kedja av kontroller av finansiella transaktioner till de slutliga stödmottagarna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna samt åtgärder för att sprida resultaten av forskning och innovation från laboratorierna ut i verkligheten. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion.

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna, och anpassa och överföra resultaten av forskning och innovation från laboratorierna till verkligheten. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I enlighet med artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken vara förenligt med målen för utvecklingssamarbetet, bland annat Agenda 2030 för hållbar utveckling. Åtgärder som vidtas enligt denna förordning bör inte äventyra vare sig produktionskapaciteten för livsmedel och den långsiktiga livsmedelstryggheten i utvecklingsländerna, i synnerhet i de minst utvecklade länderna, eller uppfyllandet av unionens skyldigheter att begränsa klimatförändringarna enligt Parisavtalet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Om en medlemsstat ackrediterar mer än ett utbetalande organ, är det viktigt att den utser ett enda offentligt samordningsorgan för att säkerställa konsekvens i förvaltningen av fonderna, för att upprätta en förbindelse mellan kommissionen och de olika ackrediterade utbetalande organen och för att se till att den information som kommissionen begär om de olika utbetalande organens verksamhet överlämnas utan dröjsmål. Samordningsorganet bör också vidta och samordna åtgärder i syfte att avhjälpa eventuella allmänna brister som iakttas på nationell nivå och bör hålla kommissionen informerad om all uppföljning.

(10)  Om en medlemsstat ackrediterar mer än ett utbetalande organ, är det viktigt att den utser ett enda offentligt samordningsorgan för att säkerställa konsekvens i förvaltningen av fonderna, för att upprätta en förbindelse mellan kommissionen och de olika ackrediterade utbetalande organen och för att se till att den information som kommissionen begär om de olika utbetalande organens verksamhet överlämnas utan dröjsmål. Samordningsorganet bör också vidta och samordna åtgärder i syfte att avhjälpa eventuella allmänna brister som iakttas på nationell nivå och bör hålla kommissionen informerad om all uppföljning. De utbetalande organen bör utveckla sin roll som rådgivare till jordbrukare och anstränga sig att förenkla förfarandena och säkerställa efterlevnad av standarderna på europeisk nivå. Dessutom ska medlemsstaterna, som ett erkännande av den nya leveransmodellen, inrätta ett funktionellt oavhängigt medlings- och överklagandeorgan som ska ha den sakkunskap och representation som krävs.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv för jordbruk bör bibehållas för att stödja jordbrukssektorn i de fall då marknadsutveckling eller större kriser påverkar jordbruksproduktionen eller -distributionen. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För att avsevärt förenkla genomförandet för stödmottagare och nationella förvaltningar bör en mekanism för löpande överföring användas, där man använder outnyttjade belopp från den reserv för kriser inom jordbrukssektorn som inrättas 2020. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår. För budgetåret 2020 krävs dessutom ett andra undantag, eftersom det totala outnyttjade belopp från reserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 bör överföras till år 2021 och motsvarande budgetrubrik för den nya jordbruksreserven och inte återföras till de budgetrubriker som täcker direktstödsinterventioner inom ramen för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv för jordbruk bör bibehållas för att stödja jordbrukssektorn i de fall då marknadsutveckling eller större kriser påverkar jordbruksproduktionen eller -distributionen. Krisreserven bör vara ett fungerande och flexibelt verktyg, en mekanism som gör det möjligt för EU att bättre reagera på kriser med konsekvenser för hela EU i någon av jordbrukssektorerna, särskilt när det gäller ekonomin. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För att avsevärt förenkla genomförandet för stödmottagare och nationella förvaltningar bör en mekanism för löpande överföring användas, där man använder outnyttjade belopp från den reserv för kriser inom jordbrukssektorn som inrättas 2020. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår. För budgetåret 2020 krävs dessutom ett andra undantag, eftersom det totala outnyttjade belopp från reserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 bör överföras till år 2021 och motsvarande budgetrubrik för den nya jordbruksreserven och inte återföras till de budgetrubriker som täcker direktstödsinterventioner inom ramen för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  När det gäller den fleråriga prestationsövervakningen bör kommissionen också ha befogenhet att hålla inne betalningar. Därför bör kommissionen, vid försenade eller otillräckliga framsteg för att nå målen som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, ha befogenhet att anta en genomförandeakt för att uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen. Om medlemsstaten inte lämnar in eller genomför handlingsplanen, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att råda bot på situationen, bör kommissionen få anta en genomförandeakt för att hålla inne månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna.

(30)  När det gäller den fleråriga prestationsövervakningen bör kommissionen också ha befogenhet att hålla inne betalningar. Därför bör kommissionen, vid försenade eller otillräckliga framsteg för att nå målen som anges i den nationella strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, ha befogenhet att anta en genomförandeakt för att uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen. Om medlemsstaten inte lämnar in eller genomför handlingsplanen, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att råda bot på situationen, bör kommissionen få anta en genomförandeakt för att hålla inne månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt respekten för unionens miljölagstiftning samt EU:s och medlemsstaternas åtaganden enligt 2030-agendan för hållbar utveckling och de skyldigheter som följer av fördragen. 

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Man bör behålla de befintliga huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet och i synnerhet bestämmelserna om ett identifieringssystem för jordbruksskiften, ett geospatialt och ett djurbaserat ansökningssystem, ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter, ett system för registrering av stödmottagarnas identitet och ett kontroll- och sanktionssystem. Medlemsstaterna bör fortsätta att använda data eller informationsprodukter som tillhandahålls av Copernikusprogrammet, vid sidan av informationsteknik som Galileo och Egnos, för att säkerställa att heltäckande och jämförbara data finns tillgängliga i hela unionen för övervakning av politiken för miljö- och klimatvänligt jordbruk och för att främja användning av fullständiga, fria och öppna data och uppgifter som fångas av Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter och -tjänster. Därför bör det integrerade systemet också inkludera ett system för områdesövervakning.

(47)  Man bör behålla de befintliga huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet och i synnerhet bestämmelserna om ett identifieringssystem för jordbruksskiften, ett geospatialt och ett djurbaserat ansökningssystem, ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter, ett system för registrering av stödmottagarnas identitet och ett kontroll- och sanktionssystem. Medlemsstaterna bör fortsätta att använda data eller informationsprodukter som tillhandahålls av Copernikusprogrammet, vid sidan av informationsteknik som Galileo och Egnos, för att säkerställa att heltäckande och jämförbara data finns tillgängliga i hela unionen för övervakning av politiken för miljö- och klimatvänligt jordbruk och för att främja användning av fullständiga, fria och öppna data och uppgifter som fångas av Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter och -tjänster. Därför bör det integrerade systemet också inkludera ett system för områdesövervakning. Syftet med att använda sådan teknik bör vara att begränsa antalet fall som kräver kontroller på plats och minska den administrativa bördan för jordbrukarna. 

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Det integrerade systemet bör, som en del av styrningssystem som bör upprättas för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, säkerställa att de aggregerade data som tillhandahålls i den årliga prestationsrapporten är tillförlitliga och verifierbara. Mot bakgrund av vikten av ett korrekt fungerande integrerat system är det nödvändigt att fastställa kvalitetskrav. Medlemsstaterna bör göra en årlig kvalitetsbedömning av identifieringssystemet för jordbruksskiften, av det geospatiala ansökningssystemet och områdesövervakningssystemet. Medlemsstaterna bör också åtgärda eventuella brister och om kommissionen så begär ta fram en handlingsplan.

(48)  Det integrerade systemet bör, som en del av styrningssystem som bör upprättas för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, säkerställa att de aggregerade data som tillhandahålls i den årliga prestationsrapporten är korrekta, tillförlitliga och verifierbara. Mot bakgrund av vikten av ett korrekt fungerande integrerat system är det nödvändigt att fastställa kvalitetskrav. Medlemsstaterna bör göra en årlig kvalitetsbedömning av identifieringssystemet för jordbruksskiften, av det geospatiala ansökningssystemet och områdesövervakningssystemet. Medlemsstaterna bör också åtgärda eventuella brister och om kommissionen så begär ta fram en handlingsplan.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  Medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa närmare bestämmelser om sanktionerna, men dessa bör vara proportionella, effektiva och avskräckande och bör inte påverka tillämpningen av andra sanktioner som fastställs enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning. För att säkerställa ett ändamålsenligt och sammanhängande tillvägagångssätt i medlemsstaterna är det nödvändigt att på unionsnivå föreskriva en lägsta sanktionsnivå för förstagångsöverträdelse på grund av försummelse, medan upprepning bör medföra en högre procentsats och avsiktlighet kan leda till fullständig uteslutning från utbetalning. För att säkerställa sanktionernas proportionalitet bör medlemsstaterna, i de fall då en överträdelse är av mindre allvarlig art och inträffar för första gången, ha möjlighet att inrätta ett system för tidig varning.

(57)  Medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa närmare bestämmelser om sanktionerna, men dessa bör vara proportionella, effektiva och avskräckande och bör inte påverka tillämpningen av andra sanktioner som fastställs enligt unionsrätten eller nationell lagstiftning. För att säkerställa ett ändamålsenligt och sammanhängande tillvägagångssätt i medlemsstaterna är det nödvändigt att på unionsnivå föreskriva en lägsta sanktionsnivå för förstagångsöverträdelse på grund av försummelse, medan upprepning bör medföra en högre procentsats och avsiktlighet kan leda till fullständig uteslutning från utbetalning. För att säkerställa sanktionernas proportionalitet bör medlemsstaterna, i de fall då en överträdelse är av mindre allvarlig art och inträffar för första gången, ha möjlighet att inrätta ett system för tidig varning och ge stödmottagarna rätt att reglera sin personliga situation.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69)  Om syftet med den offentliga kontrollen av användningen av medel från fonderna ska uppnås, behöver en viss mängd information komma till allmänhetens kännedom. Den informationen bör inbegripa uppgifter om stödmottagarens identitet, beviljat stödbelopp, från vilken fond medlen kommer och om den berörda interventionens eller åtgärdens syfte och art. Informationen bör offentliggöras på ett sådant sätt att detta i så liten utsträckning som möjligt påverkar stödmottagarnas rätt till skydd av privatlivet och skydd av personuppgifter, två rättigheter som fastslås i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(69)  Om syftet med den offentliga kontrollen av användningen av medel från fonderna ska uppnås, behöver en viss mängd information komma till allmänhetens kännedom. Den informationen bör inbegripa uppgifter om stödmottagarens identitet, beviljat stödbelopp, från vilken fond medlen kommer och om den berörda interventionens eller åtgärdens syfte och art samt publiceras i ett öppet och maskinläsbart format. Informationen bör offentliggöras på ett sådant sätt att detta i så liten utsträckning som möjligt påverkar stödmottagarnas rätt till skydd av privatlivet och skydd av personuppgifter, två rättigheter som fastslås i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  styrningssystem: de styrande organ som avses i avdelning II kapitel II i denna förordning och de grundläggande unionskrav som fastställs i denna förordning och i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], inbegripet det rapporteringssystem som inrättats för den årliga prestationsrapport som avses i artikel 121 i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

(b)  styrningssystem: de styrande organ som avses i avdelning II kapitel II i denna förordning och de grundläggande unionskrav som fastställs i denna förordning och i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], inbegripet medlemsstaternas skyldigheter när det gäller ett effektivt skydd av unionens ekonomiska intressen i enlighet med artikel 57 i denna förordning och det rapporteringssystem som inrättats för den årliga prestationsrapport som avses i artikel 121 i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Studier av den gemensamma jordbrukspolitiken och utvärdering av åtgärder som finansieras av fonderna, inbegripet förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte om de metoder som används inom den gemensamma jordbrukspolitiken, samt studier som utförs tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB).

(f)  Studier av den gemensamma jordbrukspolitiken och utvärdering av åtgärder som finansieras av fonderna, inbegripet förbättring av utvärderingsmetoder och informationsutbyte om de metoder som används inom den gemensamma jordbrukspolitiken, inbegripet samråd med lokala, regionala, nationella och internationella berörda parter, akademiska experter, icke-statliga organisationer samt studier som utförs tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  de utgifter för de åtgärder som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013och för vilka det begärts återbetalning från kommissionen är lagliga och korrekta. ;

(d)  de utgifter för vilka det begärts återbetalning från kommissionen, och särskilt för de åtgärder som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013, förordning (EU) nr 228/2013, förordning (EU) nr 229/2013 och förordning (EU) nr 1144/2014 är lagliga och korrekta. ;

Motivering

Det är avgörande att de attesterande organen avger ett yttrande om alla utgifter som har betalats till de slutliga stödmottagare för vilka återbetalning har begärts från kommissionen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det attesterande organet ska besitta den nödvändiga tekniska sakkunskapen. Det ska i sin verksamhet vara oberoende av det berörda utbetalande organet och det berörda samordningsorganet liksom den myndighet som har ackrediterat detta organ och de organ som ansvarar för genomförandet och övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

2.  Det attesterande organet ska besitta den nödvändiga tekniska sakkunskapen, inte bara med tanke på ekonomisk förvaltning utan även när det gäller att uppnå de avsedda målen med interventionerna och betalningarna som säkerställer en rättvis ersättning för kollektiva nyttigheter. Alla uppgifter och all information som används för att se till att målsättningarna och målen för den gemensamma jordbrukspolitiken faktiskt uppfylls, samt de antaganden som görs, ska göras tillgängliga på ett öppet sätt och vara evidensbaserade och kontrollerbara av tredje parter. Det ska i sin verksamhet vara oberoende av det berörda utbetalande organet och det berörda samordningsorganet liksom den myndighet som har ackrediterat detta organ och de organ som ansvarar för genomförandet och övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6 får finansieras av unionen endast om

De utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6 får finansieras av unionen endast om de har betalats av ackrediterade utbetalande organ, och

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 35 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  de har betalats på ett sätt som är förenligt med unionens regler, eller

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 35 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa)  vad gäller typer av interventioner som avses i förordning (EU) nr .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 35 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  de har betalats på ett sätt som är förenligt med tillämpliga styrningssystem, och inte sträcker sig till de villkor för stödberättigande för enskilda stödmottagare som fastställs i de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

ii)  de har betalats på ett sätt som är förenligt med tillämpliga styrningssystem, och sträcker sig till de villkor för stödberättigande för enskilda stödmottagare som fastställs i de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Motivering

De utbetalande organen måste garantera att alla villkor för stödberättigande är uppfyllda för enskilda stödmottagare, inklusive villkoren i de nationella strategiska planerna, i enlighet med principen om systemet med samordnad granskning.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket c i ska inte gälla förskott som betalats ut till stödmottagare i enlighet med de typer av interventioner som avses i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Första stycket b i ska inte gälla förskott som betalats ut till stödmottagare i enlighet med de typer av interventioner som avses i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid allvarliga brister i styrningssystemens funktion får kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen.

Vid allvarliga brister i styrningssystemens funktion ska kommissionen vid behov uppmana den berörda medlemsstaten att genomföra de avhjälpande åtgärder som krävs enligt en handlingsplan med tydliga framstegsindikatorer som ska fastställas i samråd med kommissionen.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 127 i budgetförordningen ska kommissionen uppnå säkerhet utifrån det arbete som utförts av de attesterande organ som avses i artikel 11 i denna förordning, såvida den inte har informerat medlemsstaten om att den inte kan förlita sig på det attesterande organets arbete under ett visst budgetår, och den ska ta hänsyn till detta i sin riskbedömning av behovet av revisioner från kommissionen i den berörda medlemsstaten.

Vid tillämpning av artikel 127 i budgetförordningen får kommissionen uppnå säkerhet utifrån det arbete som utförts av de attesterande organ som avses i artikel 11 i denna förordning, såvida den inte har informerat medlemsstaten om att den inte kan förlita sig på det attesterande organets arbete under ett visst budgetår, och den ska ta hänsyn till detta i sin riskbedömning av behovet av revisioner från kommissionen i den berörda medlemsstaten.

Motivering

Systemet med samordnad granskning medför inte att kommissionen är skyldig att förlita sig på det arbete som utförts av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska inte gälla i fall av bristande efterlevnad av de villkor för stödberättigande för enskilda stödmottagare som fastställs i de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och i nationella regler.

Första stycket ska inte utsträckas till att omfatta fall av bristande efterlevnad av de villkor för stödberättigande för enskilda stödmottagare som fastställs i de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och i nationella regler.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de sanktioner som tillämpas som avses i punkt 1 d är proportionerliga och avpassas med hänsyn till den upptäckta bristande efterlevnadens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontroller av insatser som får stöd från finansieringsinstrument som avses i [artikel 52 i förordningen om gemensamma bestämmelser] i förordning (EU) nr.../... ska utföras endast hos de organ som genomför finansieringsinstrument.

Kontroller av insatser som får stöd från finansieringsinstrument som avses i [artikel 52 i förordningen om gemensamma bestämmelser] i förordning (EU) nr.../... ska utföras hos de organ som genomför finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontroller ska inte utföras hos Europeiska investeringsbanken eller andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare.

Kontroller får även utföras hos Europeiska investeringsbanken eller andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för genomförandet och tillämpningen av det integrerade systemet, får kommissionen anlita specialiserade organ eller personer för att underlätta upprättandet, övervakningen och användningen av det integrerade systemet, särskilt för att kunna ge teknisk rådgivning till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

3.  Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för genomförandet och tillämpningen av det integrerade systemet, ska kommissionen vid behov anlita specialiserade organ eller personer för att underlätta upprättandet, övervakningen och användningen av det integrerade systemet, särskilt för att kunna ge teknisk rådgivning till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska registrera och bevara alla data och dokumentation om den årliga output som rapporteras i samband med det årliga prestationsavslut som avses i artikel 52 och de rapporterade framstegen mot de mål som anges i den strategiska planen inom jordbrukspolitiken och som övervakas i enlighet med artikel 115 i förordning (EU) nr.../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Medlemsstaterna ska registrera och bevara alla data och dokumentation om den årliga output som rapporteras i samband med det årliga prestationsavslut som avses i artikel 52 och de framsteg som rapporteras mot de mål som anges i den strategiska planen inom jordbrukspolitiken och som övervakas i enlighet med artikel 115 i förordning (EU) nr.../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska begränsa allmänhetens tillgång till de datamängder som avses i punkterna 3 och 4 om sådan tillgång skulle få negativa följder för konfidentialiteten när det gäller personuppgifter, i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

5.  Medlemsstaterna får begränsa allmänhetens tillgång till de datamängder som avses i punkterna 3 och 4 om sådan tillgång skulle få negativa följder för konfidentialiteten när det gäller personuppgifter, i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda sina befintliga kontrollsystem och administration för att säkerställa att reglerna om villkor följs.

Medlemsstaterna ska använda sina befintliga kontrollsystem och administration för att säkerställa att reglerna om villkor följs.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Claudia Schmidt

12.7.2018

Antagande

29.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (23.1.2019)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Föredragande av yttrande: Franc Bogovič

KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) finns en ny genomförandemodell för GJP efter 2020. Det reformpaket som kommissionen har lagt fram innehåller ett resolutionsförslag om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (och syftar till att ersätta den nuvarande horisontella förordningen (EU) nr 1306/2013).

REGI-utskottet utsåg Franc Bogovič till föredragande för REGI:s yttrande i ärendet. Föredraganden ställer sig bakom konceptet i den föreslagna genomförandemodellen för GJP, där medlemsstaterna ges ökad subsidiaritet och flexibilitet vid genomförandet av politiken så att den hamnar närmare mottagarna (vilka till största delen är jordbrukare).

Dessutom välkomnar föredraganden att den nuvarande finansieringsstrukturen med två pelare i den gemensamma jordbrukspolitiken upprätthålls, dvs. Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt den stabilitet kommissionen föreslår för de två styrorganen.

Samtidigt är inte föredraganden säker på att den nya genomförandemodellen verkligen leder till förenkling och mindre byråkrati. Det kommer förmodligen att bli olika förenklingar för GJP-mottagarna, men det är inte säkert att det blir någon förenkling för de regionala och nationella förvaltningarna, som måste införa den nya prestationsbaserade politiken. Bogovič oroar sig även för att det kan bli svårt att definiera och övervaka prestationsindikatorerna och att deras strategiska roll kan komma att bli mer av ett kontrollverktyg, i synnerhet i samband med det årliga prestationsavslutet (artikel 52).

Utöver andra viktiga aspekter föreslår därför föredraganden bland annat följande ändringar till kommissionens förslag:

– Eftersom prestationsövervakning och logiskt sett även tillförlitligheten i uppgifterna kan göra det svårare att införa GJP och ändra rollen för vissa av styrorganen anser föredraganden att det är viktigt att Europaparlamentet får en mer framträdande roll i diskussionerna om genomförandet av vissa bestämmelser (dvs artiklarna 52 och 53).

– För att säkerställa konsekvens anser föredraganden att vissa detaljer bör ingå i den grundläggande rättsakten och inte får lösas av genomförandeakter (artikel 39).

– Den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken kan inte tillämpas 2021, utan snarare 2023, och därför behövs det en längre övergångsperiod mellan de nuvarande GJP-bestämmelserna och de kommande (artikel 104).

– Mottagarens död, långvarig arbetsoförmåga och andra av medlemsstaterna i sina strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken motiverade fall bör inkluderas i undantagen på grund av force majeure och exceptionella omständigheter (artikel 3).

– Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen måste principen beaktas i nuvarande förslag – i synnerhet i samband med den administrativa bördan för jordbrukare, behöriga myndigheter och ackrediteringsförfaranden (skäl 47 och artiklarna 9 och 10).

Slutligen anser Bogovič att man måste upprätthålla synergieffekterna mellan Ejflu och strukturfonderna, till förmån för landsbygdsområdena. Man måste söka kompletterande fördelar och alla rättsliga hinder måste undvikas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna samt åtgärder för att sprida resultaten av forskning och innovation från laboratorierna ut i verkligheten. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion.

(1)  I meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk av den 29 november 2017 fastställs att man inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta ansträngningarna för att möta kommande utmaningar och utnyttja de möjligheter som ges, genom att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar, åtgärder mot klimatförändringar och anpassningsåtgärder till följd av klimatförändringarna samt åtgärder för att sprida resultaten av forskning och innovation från laboratorierna ut i verkligheten. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör dessutom ta hänsyn medborgarnas önskemål om hållbar jordbruksproduktion och landsbygdsutveckling.

Motivering

Landsbygdsutveckling är en integrerad del av den gemensamma jordbrukspolitiken och bör inkluderas i målen för att bemöta allmänhetens oro.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Medlemsstaterna bör låta bli att lägga till bestämmelser som gör det svårare för stödmottagaren att använda EGFJ och Ejflu.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det bör antas bestämmelser om medlemsstaternas ackreditering av utbetalande organ, om fastställandet av förfaranden för inhämtande av förvaltningsförklaringar och årliga prestationsrapporter samt godkännande av förvaltnings- och övervakningssystem och rapporteringssystem och oberoende organs godkännande av årsräkenskaperna. För att säkerställa öppenhet och insyn i det system av kontroller som ska utföras på nationell nivå, särskilt när det gäller förfaranden för godkännande, validering och utbetalning, och för att minska den administrativa bördan och antalet revisioner för kommissionen och för medlemsstater där varje utbetalande organ måste ackrediteras, bör dessutom antalet myndigheter och organ som tilldelas sådana befogenheter begränsas med beaktande av varje medlemsstats konstitutionella bestämmelser.

(9)  Det bör antas bestämmelser om medlemsstaternas ackreditering av utbetalande organ, om fastställandet av förfaranden för inhämtande av förvaltningsförklaringar och årliga prestationsrapporter samt godkännande av förvaltnings- och övervakningssystem och rapporteringssystem och oberoende organs godkännande av årsräkenskaperna. Om de utbetalande organen blir försenade med utbetalningarna till följd av administrativa fel måste de drabbade jordbrukarna få ekonomisk ersättning för detta. För att säkerställa öppenhet och insyn i det system av kontroller som ska utföras på nationell nivå, särskilt när det gäller förfaranden för godkännande, validering och utbetalning, och för att minska den administrativa bördan och antalet revisioner för kommissionen och för medlemsstater där varje utbetalande organ måste ackrediteras, bör dessutom antalet myndigheter och organ som tilldelas sådana befogenheter begränsas med beaktande av varje medlemsstats konstitutionella bestämmelser.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Om en medlemsstat ackrediterar mer än ett utbetalande organ, är det viktigt att den utser ett enda offentligt samordningsorgan för att säkerställa konsekvens i förvaltningen av fonderna, för att upprätta en förbindelse mellan kommissionen och de olika ackrediterade utbetalande organen och för att se till att den information som kommissionen begär om de olika utbetalande organens verksamhet överlämnas utan dröjsmål. Samordningsorganet bör också vidta och samordna åtgärder i syfte att avhjälpa eventuella allmänna brister som iakttas på nationell nivå och bör hålla kommissionen informerad om all uppföljning.

(10)  Om en medlemsstat ackrediterar mer än ett utbetalande organ, är det viktigt att den utser ett enda offentligt samordningsorgan för att säkerställa konsekvens i förvaltningen av fonderna, för att upprätta en förbindelse mellan kommissionen och de olika ackrediterade utbetalande organen och för att se till att den information som kommissionen begär om de olika utbetalande organens verksamhet överlämnas utan dröjsmål. Samordningsorganet bör också vidta och samordna åtgärder i syfte att avhjälpa eventuella allmänna brister som iakttas på nationell eller regional nivå och bör hålla kommissionen informerad om all uppföljning. I sina förbindelser med jordbrukare bör de utbetalande organen sträva efter att förenkla förfarandena.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv för jordbruk bör bibehållas för att stödja jordbrukssektorn i de fall då marknadsutveckling eller större kriser påverkar jordbruksproduktionen eller -distributionen. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För att avsevärt förenkla genomförandet för stödmottagare och nationella förvaltningar bör en mekanism för löpande överföring användas, där man använder outnyttjade belopp från den reserv för kriser inom jordbrukssektorn som inrättas 2020. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår. För budgetåret 2020 krävs dessutom ett andra undantag, eftersom det totala outnyttjade belopp från reserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 bör överföras till år 2021 och motsvarande budgetrubrik för den nya jordbruksreserven och inte återföras till de budgetrubriker som täcker direktstödsinterventioner inom ramen för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(14)  För att säkerställa att de belopp som ska finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken överensstämmer med de årliga taken bör man bibehålla den mekanism för finansiell disciplin som justerar nivån på direktstödet. Tröskeln på 2 000 EUR bör dock avskaffas. En reserv för jordbruk bör bibehållas för att stödja jordbrukssektorn i de fall då marknadsutveckling eller större kriser påverkar jordbruksproduktionen eller -distributionen. Enligt artikel 12.2 d i förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] får anslag som inte blivit föremål för några åtaganden endast överföras till nästa budgetår. För att avsevärt förenkla genomförandet för stödmottagare och nationella förvaltningar bör en mekanism för löpande överföring användas, där man använder outnyttjade belopp från den reserv för kriser inom jordbrukssektorn som inrättas 2020. För detta krävs ett undantag från artikel 12.2 d, så att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden kan föras över utan tidsbegränsning för att finansiera reserven för jordbruk nästföljande budgetår.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att inte de administrativa förfarandena ska bli alltför betungande för nationella förvaltningar och jordbrukare bör det föreskrivas att utbetalning av de belopp som överförs från föregående budgetår när det gäller tillämpad finansiell disciplin, inte bör ske när finansiell disciplin tillämpas för andra året i rad (år N+1) eller när det totala beloppet av anslag som inte blivit föremål för några åtaganden uppgår till mindre än 0,2 % av EGFJ:s årliga tak.

(15)  För att inte de administrativa förfarandena ska bli alltför betungande för nationella förvaltningar och jordbrukare och för att i största möjliga utsträckning förenkla förfarandena bör det föreskrivas att utbetalning av de belopp som överförs från föregående budgetår när det gäller tillämpad finansiell disciplin, inte bör ske när finansiell disciplin tillämpas för andra året i rad (år N+1) eller när det totala beloppet av anslag som inte blivit föremål för några åtaganden uppgår till mindre än 0,2 % av EGFJ:s årliga tak.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att bl.a. ge kommissionen medel för att förvalta jordbruksmarknaderna, underlätta övervakningen av jordbruksrelaterade utgifter och övervaka jordbruksresurserna på medellång och lång sikt bör användning av det agrometerologiska systemet och inhämtning och förbättring av satellitbilder föreskrivas.

(21)  För att bl.a. ge kommissionen medel för att förvalta jordbruksmarknaderna, underlätta övervakningen av jordbruksrelaterade utgifter, bedöma och snabbt ge stöd vid naturkatastrofer och övervaka jordbruksresurserna på medellång och lång sikt bör användning av det agrometerologiska systemet och inhämtning och förbättring av satellitbilder föreskrivas.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I enlighet med den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör stödberättigandet för de betalningar som görs av medlemsstaterna inom ramen för unionsfinansiering inte längre avgöras av lagligheten och korrektheten i utbetalningarna till enskilda stödmottagare. När det gäller de typer av interventioner som avses i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] bör betalningar vara stödberättigande om det finns ett motsvarande output och de är förenliga med de tillämpliga grundläggande unionskraven.

(25)  I enlighet med den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör stödberättigandet för de betalningar som görs av medlemsstaterna inom ramen för unionsfinansiering inte längre avgöras av lagligheten och korrektheten i utbetalningarna till enskilda stödmottagare. När det gäller de typer av interventioner som avses i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] bör betalningar vara stödberättigande om det finns ett motsvarande output och de är förenliga med de tillämpliga grundläggande unionskraven. Det bör understrykas att den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken inte tar bort behovet av att kontrollera lagligheten och korrektheten i utbetalningarna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Medlemsstaterna bör sända årsräkenskaperna och en årlig resultatrapport om genomförandet av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken till kommissionen senast den 15 februari N+1. I de fall då dessa dokument inte sänds, och kommissionen därmed inte kan avsluta räkenskaperna för det berörda utbetalande organet, bör kommissionen ges befogenhet att hålla inne de månatliga betalningarna och avbryta den kvartalsvisa ersättningen tills de utestående dokumenten inkommer.

(28)  Medlemsstaterna bör sända årsräkenskaperna och en årlig resultatrapport om genomförandet av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken till kommissionen senast den 15 april N+1. I de fall då dessa dokument inte sänds, och kommissionen därmed inte kan avsluta räkenskaperna för det berörda utbetalande organet, bör kommissionen ges befogenhet att hålla inne de månatliga betalningarna och avbryta den kvartalsvisa ersättningen tills de utestående dokumenten inkommer.

Motivering

Det kan vara svårt att på fyra månader hinna få prestationsrapporten färdigställd och godkänd samt genomförd i övervakningskommittéförfarandet. Detta är kortare tid än den nuvarande tidsramen för rapportering enligt pelare II, och därför föreslås den 15 april N+1 som datum för att skicka in årsräkenskaperna och en årlig resultatrapport om genomförandet av de strategiska planerna i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Man bör behålla de befintliga huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet och i synnerhet bestämmelserna om ett identifieringssystem för jordbruksskiften, ett geospatialt och ett djurbaserat ansökningssystem, ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter, ett system för registrering av stödmottagarnas identitet och ett kontroll- och sanktionssystem. Medlemsstaterna bör fortsätta att använda data eller informationsprodukter som tillhandahålls av Copernikusprogrammet, vid sidan av informationsteknik som Galileo och Egnos, för att säkerställa att heltäckande och jämförbara data finns tillgängliga i hela unionen för övervakning av politiken för miljö- och klimatvänligt jordbruk och för att främja användning av fullständiga, fria och öppna data och uppgifter som fångas av Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter och -tjänster. Därför bör det integrerade systemet också inkludera ett system för områdesövervakning.

(47)  Man bör behålla de befintliga huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet och i synnerhet bestämmelserna om ett identifieringssystem för jordbruksskiften, ett geospatialt och ett djurbaserat ansökningssystem, ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter, ett system för registrering av stödmottagarnas identitet och ett kontroll- och sanktionssystem på lämplig nivå, samtidigt som man tar vederbörlig hänsyn till proportionaliteten och behovet av att inte ålägga en extra administrativ börda på jordbrukare och administrativa organ. Medlemsstaterna bör fortsätta att använda data eller informationsprodukter som tillhandahålls av Copernikusprogrammet, vid sidan av informationsteknik som Galileo och Egnos, för att säkerställa att heltäckande och jämförbara data finns tillgängliga i hela unionen för övervakning av politiken för miljö- och klimatvänligt jordbruk och för att främja användning av fullständiga, fria och öppna data och uppgifter som fångas av Copernicusprogrammets Sentinelsatelliter och -tjänster. Därför bör det integrerade systemet också inkludera ett system för områdesövervakning.

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen måste dess roll även upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning. I detta fall när det gäller den administrativa börda som åläggs jordbrukare och administrativa organ.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  styrningssystem: de styrande organ som avses i avdelning II kapitel II i denna förordning och de grundläggande unionskrav som fastställs i denna förordning och i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], inbegripet det rapporteringssystem som inrättats för den årliga prestationsrapport som avses i artikel 121 i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

(b)  styrningssystem: de styrande organ som avses i avdelning II kapitel II i denna förordning, förutom den behöriga myndighet som anges i artikel 9, och de grundläggande unionskrav som fastställs i denna förordning och i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], inbegripet det rapporteringssystem som inrättats för den årliga prestationsrapport som avses i artikel 121 i förordning (EU) …/… [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken],

Motivering

Att införa termen ”styrningssystem” med en bredare täckning än ”förvaltnings- och kontrollsystemet” på den horisontella förordningens nivå är att gå längre än vad som krävs av unionen. Styrning är bredare än förvaltning och inkluderar exempelvis den behöriga myndigheten i de styrande organen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En allvarlig naturkatastrof som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget.

(a)  En naturkatastrof som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Stödmottagarens död.

Motivering

I den nuvarande texten i artikel 3 ingår inte stödmottagarens död eller långvarig arbetsoförmåga som force majeure, medan de erkänns som force majeure i förordning 1306/2013. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utvidga förteckningen över situationer som ger upphov till force majeure i de strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen godkänner.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Långvarig arbetsoförmåga hos stödmottagaren.

Motivering

I den nuvarande texten i artikel 3 ingår inte stödmottagarens död eller långvarig arbetsoförmåga som force majeure, medan de erkänns som force majeure i förordning 1306/2013. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utvidga förteckningen över situationer som ger upphov till force majeure i de strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen godkänner.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  Andra motiverade fall som har fastställts av medlemsstaterna i sina strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Motivering

I den nuvarande texten i artikel 3 ingår inte stödmottagarens död eller långvarig arbetsoförmåga som force majeure, medan de erkänns som force majeure i förordning 1306/2013. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att utvidga förteckningen över situationer som ger upphov till force majeure i de strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen godkänner.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ejflu ska genomföras genom delad förvaltning mellan medlemsstaterna och unionen. Den ska finansiera unionens ekonomiska bidrag till de interventioner för landsbygdsutveckling inom ramen för strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ejflu ska genomföras genom delad förvaltning mellan medlemsstaterna och unionen. Den ska finansiera unionens ekonomiska bidrag till de interventioner för landsbygdsutveckling inom ramen för strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i avdelning III kapitel 4 samt åtgärder enligt artikel 112 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Motivering

Ejflu ska även finansiera åtgärder som hör samman med tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 7 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Indirekta kostnader och direkta personalkostnader hos lokala landsbygdssamhällen och andra liknande lokala aktörer som genomför Leader-insatser, så kallad lokalt ledd utveckling i artikel 25 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Kommissionen ska vartannat år överlämna en rapport om tillämpningen av denna artikel till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

För tillfället är rapporteringen endast avsedd för led e i denna artikel (i enlighet med artikel 44).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utbetalande organ ska vara myndigheter eller organ i medlemsstaterna med ansvar för att förvalta och kontrollera de utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6.

Utbetalande organ ska vara myndigheter eller organ i medlemsstaterna eller regionerna med ansvar för att förvalta och kontrollera de utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6.

Motivering

Utbetalande organ kan även finnas på regional nivå, vilket också bör beaktas.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ackreditera myndigheter eller organ som utbetalande organ om de har en administrativ organisation och ett internt kontrollsystem som ger tillräckliga garantier för att utbetalningarna är lagliga och korrekta och att de redovisas på ett korrekt sätt. De utbetalande organen ska uppfylla minimivillkor för ackreditering när det gäller interna förhållanden, kontroller, information och kommunikation samt övervakning som ska fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 10.1 a.

Medlemsstaterna ska ackreditera myndigheter eller organ som utbetalande organ om de har en administrativ organisation och ett internt kontrollsystem som ger tillräckliga garantier för att utbetalningarna är lagliga och korrekta och att de redovisas på ett korrekt sätt. De utbetalande organen ska uppfylla minimivillkor för ackreditering när det gäller interna förhållanden, kontroller, information och kommunikation samt övervakning som ska fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 10.1 a. Före utgången av 2023 ska kommissionen lägga fram en rapport inför Europaparlamentet och rådet om hur systemet med utbetalande organ fungerar i unionen, i förekommande fall åtföljd av lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 63.5 och 63.6 i förordning (EU, Euratom) 2018/... [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen) ska personen som ansvarar för det ackrediterade utbetalande organet, senast den 15 februari året efter budgetåret i fråga, upprätta och förse kommissionen med följande:

Vid tillämpning av artikel 63.5 och 63.6 i förordning (EU, Euratom) 2018/... [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen) ska personen som ansvarar för det ackrediterade utbetalande organet, senast den 15 april året efter budgetåret i fråga, upprätta och förse kommissionen med följande:

Motivering

Det kan vara svårt att på fyra månader hinna få prestationsrapporten färdigställd och godkänd samt genomförd i övervakningskommittéförfarandet. Därför föreslås den 15 april N+1 som datum för att skicka ut årsräkenskaperna och en årlig resultatrapport, samt förvaltningsförklaringen.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidsfristen den 15 februari som anges i första stycket får i undantagsfall förlängas av kommissionen till den 1 mars på begäran av den berörda medlemsstaten, enligt artikel 63.7 andra stycket i budgetförordningen.

Tidsfristen den 15 april som anges i första stycket får i undantagsfall förlängas av kommissionen till den 1 juni på begäran av den berörda medlemsstaten, enligt artikel 63.7 andra stycket i budgetförordningen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  utföra de uppgifter som den behöriga myndigheten tilldelas enligt detta kapitel.

(d)  utföra de uppgifter som den behöriga myndigheten tilldelas enligt denna artikel, med hänsyn tagen till proportionalitetsprincipen.

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen måste dess roll även upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den behöriga myndigheten ska genom ett formellt beslut utfärda eller, efter granskning, återkalla ackrediteringen av det utbetalande organet och samordningsorganet på grundval av en granskning av de ackrediteringskriterier som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 10.1 a. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om ackreditering och återkallande av ackreditering.

2.  Den behöriga myndigheten ska genom ett formellt beslut utfärda eller, efter granskning, återkalla ackrediteringen av det utbetalande organet och samordningsorganet på grundval av en granskning av de ackrediteringskriterier som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 10.1 a, med hänsyn tagen till proportionalitetsprincipen. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om ackreditering och återkallande av ackreditering.

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen måste dess roll även upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förfarandena för att bevilja, återkalla och granska ackrediteringen av utbetalande organ och samordningsorgan samt förfarandena för övervakningen av ackrediteringen av utbetalande organ,

(a)  förfarandena för att bevilja, återkalla och granska ackrediteringen av utbetalande organ och samordningsorgan samt förfarandena för övervakningen av ackrediteringen av utbetalande organ, med hänsyn till proportionalitetsprincipen,

Motivering

Eftersom proportionalitetsprincipen är en av de ledande principerna i budgetförordningen måste dess roll upprätthållas i förslaget om en horisontell förordning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De medlemsstater som ackrediterar fler än ett attesterande organ får dock även utse ett offentligt organ på nationell nivå som ska ansvara för samordningen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det årliga taket för EGFJ:s utgifter ska utgöras av de maximibelopp som fastställts för denna fond enligt förordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Det årliga taket för EGFJ:s utgifter ska utgöras av de maximibelopp som fastställts för denna fond enligt förordning (EU, Euratom) [COM(2018) 322 final], som fastställer gränserna för medlemsstaterna.

Motivering

Det är mycket viktigt att det finns gränser för medlemsstaterna så att det inte finns någon möjlighet att de medlemsstater som använder medel först, bara därför också får mest.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska genom undantag från artikel 12.2 d i budgetförordningen det sammanlagda oanvända beloppet från krisreserven som finns tillgängligt vid utgången av 2020 föras över till år 2021 utan att återföras till de budgetrubriker som täcker de åtgärder som avses i artikel 5.2 c och göras tillgängligt för finansiering av jordbruksreserven.

utgår

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Justeringsgraden ska endast vara tillämplig på direktstöd över 2 000 euro som ska beviljas jordbrukare under motsvarande kalenderår.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Fram till den 1 december det kalenderår för vilket justeringsgraden är tillämplig får kommissionen, på grundval av ny information, anta genomförandeakter för att anpassa den justeringsgrad som fastställts enligt punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 101.2.

2.  Fram till den 1 november det kalenderår för vilket justeringsgraden är tillämplig får kommissionen, på grundval av ny information, anta genomförandeakter för att anpassa den justeringsgrad som fastställts enligt punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 101.2.

Motivering

Justeringen av den finansiella disciplinen måste göras tidigt, så att betalningarna kan göras i tid.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  2021: 1 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

(a)  2021: 2 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  2022: 1 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

(b)  2022: 2 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  2023: 1 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

(c)  2023: 2 % av Ejflus stöd till den strategiska planen för hela den period den pågår.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den ränta som förskottet ger upphov till ska användas till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken och avräknas från beloppet för offentliga utgifter i den slutliga utgiftsdeklarationen.

4.  Den ränta som förskottet ger upphov till ska användas till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken eller till det regionala interventionsprogrammet och avräknas från beloppet för offentliga utgifter i den slutliga utgiftsdeklarationen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mellanliggande betalningar ska göras för varje strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken. De ska beräknas genom att den bidragsnivå som gäller för varje interventionstyp tillämpas på de offentliga utgifter som betalats och som hänför sig till den såsom avses i artikel 85 i förordning (EU) nr .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

1.  Mellanliggande betalningar ska göras för varje strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken eller för varje regionalt interventionsprogram, beroende på vad som är tillämpligt. De ska beräknas genom att den bidragsnivå som gäller för varje interventionstyp tillämpas på de offentliga utgifter som betalats och som hänför sig till den såsom avses i artikel 85 i förordning (EU) nr .../...[förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska utgiftsdeklarationen inbegripa de totalbelopp som har betalats ut eller, när det gäller garantier, de belopp som avsatts enligt garantiavtal, av den förvaltande myndigheten till slutmottagare enligt leden a, b och c i [artikel 74.5 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken – stödberättiganderegler eller finansieringsinstrument].

3.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.1 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska utgiftsdeklarationen inbegripa de totalbelopp som har betalats ut eller, när det gäller garantier, de belopp som avsatts enligt motsvarande garantiavtal, av den förvaltande myndigheten till slutmottagare enligt leden a, b och c i [artikel 74.5 i förordning (EU) .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken – stödberättiganderegler eller finansieringsinstrument].

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska utgiftsdeklarationer som inbegriper utgifter för finansieringsinstrument uppfylla följande villkor:

4.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) …/... [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska utgiftsdeklarationer som inbegriper utgifter för finansieringsinstrument uppfylla följande villkor:

Motivering

Hänvisning bör göras till artikel 53.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser för finansieringsinstrument som förvaltas under förvaltningsmyndighetens ansvar.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Efter mottagande av den sista årliga prestationsrapporten om genomförandet av en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska kommissionen göra slutbetalningen, under förutsättning att resurser finns tillgängliga, på grundval av den finansieringsplanen som gäller för typerna av Ejflu-interventioner, årsräkenskaperna för det senaste budgetåret då den berörda strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken genomfördes och motsvarande beslut om avslutande av räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha inkommit till kommissionen senast sex månader efter det fastställda slutdatumet för stödberättigande av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], och ska omfatta de utgifter det utbetalande organet har betalat fram till och med det sista datumet för stödberättigande av utgifter.

1.  Efter mottagande av den sista årliga prestationsrapporten om genomförandet av en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska kommissionen göra slutbetalningen, under förutsättning att resurser finns tillgängliga, på grundval av den finansieringsplanen som gäller för typerna av Ejflu-interventioner, årsräkenskaperna för det senaste budgetåret då den berörda strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken eller, i tillämpliga fall, det regionala interventionsprogrammet genomfördes och motsvarande beslut om avslutande av räkenskaperna. Dessa räkenskaper ska ha inkommit till kommissionen senast sex månader efter det fastställda slutdatumet för stödberättigande av utgifter som föreskrivs i artikel 80.3 i förordning (EU) nr .../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken], och ska omfatta de utgifter det utbetalande organet har betalat fram till och med det sista datumet för stödberättigande av utgifter.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den del av ett budgetåtagande för landsbygdsutvecklingsinterventioner i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som inte har använts för utbetalning av förskottet eller för mellanliggande betalningar eller för vilken ingen utgiftsdeklaration som uppfyller kraven i artikel 30.3 har kommit in till kommissionen senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt återtas av kommissionen.

1.  Den del av ett budgetåtagande för landsbygdsutvecklingsinterventioner i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som inte har använts för utbetalning av förskottet eller för mellanliggande betalningar eller för vilken ingen utgiftsdeklaration som uppfyller kraven i artikel 30.3 har kommit in till kommissionen senast den 31 december det tredje året efter det år då budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt återtas av kommissionen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6 får finansieras av unionen endast om

De utgifter som avses i artikel 5.2 och artikel 6 får finansieras av unionen endast om de har betalats av godkända utbetalande organ, och

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de har betalats av ackrediterade utbetalande organ,

utgår

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen inom ramen för det årliga prestationsavslut som avses i artikel 52 fastställer att skillnaden mellan den deklarerade utgiften och det belopp som motsvarar relevant rapporterad output är mer än 50 % och medlemsstaten inte kan anföra vederbörligen motiverade skäl får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Om kommissionen inom ramen för det årliga prestationsavslut som avses i artikel 52 fastställer att skillnaden mellan den deklarerade utgiften och det belopp som motsvarar relevant rapporterad output är mer än 50 % för insatser som inte omfattas av artikel 68 [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken] och medlemsstaten inte kan anföra vederbörligen motiverade skäl får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Motivering

Det måste finnas verklig flexibilitet så att kommissionen kan ta hänsyn till medlemsstaternas motiveringar. Svåra väderförhållanden är till exempel ett skäl som alltid bör beaktas.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om storleken på innehållandet av utbetalningarna.

utgår

Motivering

Bestämmelserna om innehållande av betalningar bör fastställas i denna förordning. Därför bör detta stycke utgå.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa närmare regler om handlingsplanernas beståndsdelar och förfarandet för att inrätta handlingsplanerna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 101.3.

Reglerna om handlingsplanernas beståndsdelar och förfarandet för att inrätta handlingsplanerna är som följer [detaljerna fastställs av kommissionen].

Motivering

Regler om handlingsplaner bör finnas i den grundläggande rättsakten och inte i genomförandeakter.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller genomför den handlingsplan som avses i punkt 1, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa situationen, får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30.

Om medlemsstaterna inte lämnar in eller genomför den handlingsplan som avses i punkt 1, eller om handlingsplanen är uppenbart otillräcklig för att avhjälpa situationen, får kommissionen anta genomförandeakter för att hålla inne de månadsbetalningar som avses i artikel 19.3 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 30. Till kriterierna för att fastställa om handlingsplanerna är tillräckliga hör: [detaljerna fastställs av kommissionen]

Motivering

Kriterier för att handlingsplanerna är tillräckliga bör ingå i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om storleken på och varaktigheten för innehållandet av utbetalningarna och villkoret för återbetalning eller minskning av dessa belopp i samband med den fleråriga prestationsövervakningen.

utgår

Motivering

Kriterier för storleken på och varaktigheten av innehållandet av betalningar bör ingå i den grundläggande rättsakten. Därför bör detta stycke utgå.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innehållandet av utbetalningarna ska tillämpas enligt proportionalitetsprincipen för de relevanta utgifter som betalats av medlemsstaten och för vilka brister befunnits förekomma under en period som ska fastställas i de genomförandeakter som avses i första stycket och som inte får vara längre än tolv månader. Om villkoren för innehållandet fortfarande är uppfyllda, får kommissionen anta genomförandeakter för att förlänga den perioden med ytterligare perioder, på högst tolv månader totalt. De innehållna beloppen ska tas med i beräkningen när de genomförandeakter som avses i artikel 53 antas.

Innehållandet av utbetalningarna ska tillämpas enligt proportionalitetsprincipen för de relevanta utgifter som betalats i den medlemsstat där det finns allvarliga brister, och inte till hela finansieringspaketet, samt för en period som inte får vara längre än tolv månader. Om villkoren för innehållandet fortfarande är uppfyllda, får kommissionen anta genomförandeakter för att förlänga den perioden med ytterligare perioder, på högst tolv månader totalt. De innehållna beloppen ska tas med i beräkningen när de genomförandeakter som avses i artikel 53 antas.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  före den 1 december men inte före den 16 oktober, betala ut förskott på upp till 50 % när det gäller interventioner med direktstöd, och

(a)  före den 1 december men inte före den 16 oktober, betala ut förskott på upp till 75 % när det gäller interventioner med direktstöd, och

Motivering

Med tanke på att båda pelarna omfattas av samma plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken skulle harmoniserade tidtabeller och procentsatser för förskott mellan direkta utbetalningar och landsbygdsutveckling utgöra en förenkling

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I en nödsituation får kommissionen anta genomförandeakter för att lösa specifika problem med tillämpningen av denna artikel. Dessa genomförandeakter får avvika från punkt 2, men endast i den utsträckning och under den period som det är absolut nödvändigt.

I en nödsituation får kommissionen så snart som möjligt anta genomförandeakter för att lösa specifika problem med tillämpningen av denna artikel. Dessa genomförandeakter får avvika från punkt 2, men endast i den utsträckning och under den period som det är absolut nödvändigt.

Motivering

Det är mycket viktigt att kunna använda genomförandeakter så snart som möjligt i krissituationer. Förfarandet med genomförandeakter är knappt snabbt nog för stödmottagare som kämpar med finansiering. Det får inte finnas någon fördröjning eller osäkerhet för medlemsstaterna och stödmottagarna när det gäller att underlätta situationen för jordbrukarna.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska vartannat år överlämna en rapport om tillämpningen av denna artikel till Europaparlamentet och rådet.

5.  Kommissionen ska vartannat år överlämna en rapport om tillämpningen av denna artikel till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning när det gäller villkoren för när vissa utgifter och inkomster inom ramen för fonderna ska kompenseras.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning när det gäller villkoren för uppgifter om utgiftsförklaringar som anger när vissa utgifter och inkomster inom ramen för fonderna ska kompenseras.

Motivering

Den föreslagna befogenheten är för bred. Den bör till exempel begränsas till de villkor som ingår i utgiftsförklaringen, annars kommer befogenheten göra det möjligt att förhindra alla utgifter för biståndsinsatser i den föreslagna strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de kontroller som medlemsstaterna gör enligt nationella lagar och andra författningar eller artikel 287 i fördraget, eller de kontroller som görs med stöd av artikel 322 i fördraget eller på grundval av rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får kommissionen anordna kontroller i medlemsstaterna i syfte att särskilt kontrollera

Utan att det påverkar tillämpningen av de kontroller som medlemsstaterna gör enligt nationella lagar och andra författningar eller artikel 287 i fördraget, eller de kontroller som görs med stöd av artikel 322 i fördraget eller på grundval av rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, får kommissionen anordna kontroller i medlemsstaterna, undantaget villkorligheten, i syfte att särskilt kontrollera

Motivering

Förfarandena och reglerna för kontroll av villkorligheten har införts och inbegriper en utvidgning av kontrollerna till den slutliga stödmottagaren, vilket strider mot förenklingsandan. Det bör klart och tydligt anges i denna artikel att det inte gäller villkorlighet.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera den här förordningen med de särskilda skyldigheter som medlemsstaterna ska fullgöra enligt detta kapitel, och med regler särskilt om kriterierna för att fastställa fall av oriktigheter i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 och andra fall av bristande efterlevnad av de villkor som medlemsstaterna har fastställt i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som ska rapporteras och vilka data som ska lämnas.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med de uppgifter som ska tillhandahållas för OLAF:s ändamål.

Motivering

Denna artikel behöver innehålla mer detaljerad information om delegeringen av befogenheter i stället för de ord som nu används, dvs. "särskilda skyldigheter". I stället för "delegerade akter ... med särskilda skyldigheter" bör delegeringen anges tydligare. Om det är fråga om Olafs informationsbehov är detta möjligt. För att värna om subsidiaritetsprincipen bör det också vara upp till medlemsstaterna att definiera vad som är "oriktigheter".

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska överlämna en rapport om tillämpningen av denna artikel till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Eftersom den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på prestation och kan leda till finansiella korrigeringar ska Europaparlamentet och rådet regelbundet informeras om genomförandet av vissa bestämmelser.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommissionen ska överlämna en rapport om tillämpningen av denna artikel till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Eftersom den nya genomförandemodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på prestation och kan leda till finansiella korrigeringar ska Europaparlamentet och rådet regelbundet informeras om genomförandet av vissa bestämmelser.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska från eventuella framtida betalningar som det utbetalande organet ska göra till stödmottagaren dra av alla belopp som felaktigt betalats ut till följd av en inte åtgärdad oriktighet som en stödmottagare gjort sig skyldig till, i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om oriktigheter och andra fall där stödmottagare brister i efterlevnaden av villkoren för de landsbygdsutvecklingsinterventioner som avses i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken upptäcks ska medlemsstaterna göra finansiella justeringar genom att helt eller delvis ställa in den berörda unionsfinansieringen. Medlemsstaterna ska beakta den konstaterade bristande efterlevnadens art och allvar samt storleken på de ekonomiska förluster som Ejflu åsamkats.

Om oriktigheter och andra fall där stödmottagare brister i efterlevnaden av villkoren för de landsbygdsutvecklingsinterventioner som avses i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken eller i de regionala interventionsprogrammen upptäcks ska medlemsstaterna göra finansiella justeringar genom att helt eller delvis ställa in den berörda unionsfinansieringen. Medlemsstaterna ska beakta den konstaterade bristande efterlevnadens art och allvar samt storleken på de ekonomiska förluster som Ejflu åsamkats.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp ska återföras till andra landsbygdsutvecklingsinterventioner i den strategiska planen. De unionsmedel som hållits inne eller drivits in får emellertid endast användas av medlemsstaterna för en landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i den nationella strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och under förutsättning att dessa medel inte på nytt används inom landsbygdsutvecklingsinsatser som har varit föremål för finansiell justering.

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp ska återföras till andra landsbygdsutvecklingsinterventioner i den strategiska planen eller i motsvarande regionalt interventionsprogram. De unionsmedel som hållits inne eller drivits in får emellertid endast användas av medlemsstaterna för en landsbygdsutvecklingsinsats som ingår i den nationella strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och under förutsättning att dessa medel inte på nytt används inom landsbygdsutvecklingsinsatser som har varit föremål för finansiell justering.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska från eventuella framtida betalningar som det utbetalande organet ska göra till stödmottagaren dra av alla belopp som felaktigt betalats ut till följd av en inte åtgärdad oriktighet som en stödmottagare gjort sig skyldig till, i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa den kontrollnivå som krävs för en effektiv riskhantering.

Medlemsstaterna ska säkerställa en kontrollnivå som ekonomiskt och administrativt står i proportion till en effektiv riskhantering, i den form de finner mest lämplig.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser ska medlemsstaterna vidta effektiva och proportionella åtgärder för att undvika att bestämmelser i unionsrätten kringgås och särskilt säkerställa att inga förmåner som föreskrivs i sektorslagstiftningen inom jordbruket beviljas fysiska eller juridiska personer för vilka det konstaterats att de förutsättningar som krävs för att få sådana förmåner har skapats på ett konstlat sätt, i strid med målen för den lagstiftningen.

Utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser ska medlemsstaterna vidta effektiva och proportionella åtgärder för att undvika att bestämmelser i unionsrätten kringgås och särskilt säkerställa att inga förmåner som föreskrivs i sektorslagstiftningen inom jordbruket beviljas fysiska eller juridiska personer för vilka det konstaterats att de förutsättningar som krävs för att få sådana förmåner har skapats på ett konstlat sätt, i strid med målen för den lagstiftningen. Medlemsstaterna får anta ytterligare och mer detaljerad nationell lagstiftning om konstlade förhållanden.

Motivering

Denna artikel har i praktiken visat sig vara otillräcklig för den bevisbörda som behövs för att visa att man har kringgått reglerna och för att vidta lämpliga åtgärder. Om artikeln inte förbättras bör medlemsstaterna ha möjlighet att anta ytterligare, mer detaljerad nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  system för identifiering och registrering av djur: det system för identifiering och registrering av nötkreatur som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/200033 eller det system för identifiering och registrering av får och getter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 21/200434.

(c)  system för identifiering och registrering av djur: det system för identifiering och registrering av nötkreatur som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/200033 eller det system för identifiering och registrering av får och getter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 21/200434 eller det system för identifikation och registrering av svin som fastställs i rådets direktiv 2008/71/EG och andra aktuella databaser över djur.

_________________

_________________

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

Motivering

I "system för identifiering och registrering av djur” ingår inte svin. Dessutom bör även andra databaser för djur som inrättats av medlemsstaterna användas, även om de inte är baserade på enskilda djur, så att man undviker att kommunicera samma information två gånger.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 4 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  system utan ansökningar: ett ansökningssystem för areal- eller djurbaserade interventioner där nödvändiga data om enskilda arealer eller djur, som krävs som ett minimum av förvaltningen för behandlingen av stödansökningar, är tillgängliga i offentliga elektroniska databaser som sköts av medlemsstaten.

(f)  system utan ansökningar: ett förifyllt eller annat ansökningssystem för areal- eller djurbaserade interventioner där nödvändiga data om enskilda arealer eller djur, som krävs som ett minimum av förvaltningen för behandlingen av stödansökningar, är tillgängliga i offentliga elektroniska databaser som sköts av medlemsstaten. Med ett system utan ansökningar kan förvaltningen göra utbetalningar till jordbrukare för alla interventioner och åtgärder där jordbrukaren är berättigad till stöd på grundval av uppgifterna i officiella elektroniska databaser, vilket vid behov kompletteras med ytterligare information från jordbrukaren.

Motivering

Subsidiariteten bör betonas, så att medlemsstaterna kan använda sina IT-system och all information på det sätt de finner lämpligast och för att underlätta för jordbrukarna på bästa sätt.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska kunna göras sökningar i de data och den dokumentation som avses i första stycket som rör innevarande kalenderår eller regleringsår och föregående tio kalenderår eller regleringsår via medlemsstatens behöriga myndigheters digitala databaser.

Det ska kunna göras sökningar i de data och den dokumentation som avses i första stycket som rör innevarande kalenderår eller regleringsår och föregående tio kalenderår eller regleringsår via medlemsstatens behöriga myndigheters digitala databaser. Relevanta uppgifter från databasen kan också lämnas i form av sammanfattningar.

Motivering

Lagring av alla uppgifter kan leda till oroväckande stora kostnader. Att ge tillgänglighet i tio år kan bli mycket dyrt att genomföra. Liknande och relevant information kan tillhandahållas i form av sammanfattningar, vilket är mycket billigare.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  innehåller all information som är relevant för rapporteringen om de indikatorer som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr.../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

utgår

Motivering

I led d anges att identifieringssystemet för jordbruksskiften (LPIS) ska innehålla all information som är relevant för rapporteringen av de indikatorer som avses i artikel 7 i förordning (EU).../... [förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta innebär att i LPIS måste det för varje år finnas information som ska bevaras i 10 år och som därmed är mycket kostsamt. LPIS bör endast innehålla bakgrundsinformation om det område som är klart att överföras till andra databaser.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska inrätta och driva ett arealövervakningssystem.

1.  Medlemsstaterna ska inrätta och driva ett arealövervakningssystem. Av vederbörligen motiverade skäl får kommissionen bevilja en övergångsperiod för arealövervakningen för de medlemsstater som inte har använt något system för fjärranalys under de senaste åren.

Motivering

Det bör finnas en övergångsperiod för det nya obligatoriska arealövervakningssystemet för de medlemsstater som inte tidigare har använt ett fjärranalyssystem, så att de kan färdigställa systemet och se till att det fungerar i praktiken.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  fastställer medlemsstaterna kontrollurvalet för de kontroller som avses i a som ska utföras varje år på grundval av en riskanalys och ska innefatta en del som valts slumpmässigt och ska föreskriva att kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av mottagarna av det stöd som föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) nr.../... [Förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken].

(d)  fastställer medlemsstaterna kontrollurvalet för de kontroller som avses i a som ska utföras varje år på grundval av en riskanalys och ska innefatta en del som valts slumpmässigt och ska föreskriva att kontrollurvalet ska omfatta minst 1 % av mottagarna av det stöd som föreskrivs i avdelning III kapitel 1 avsnitt 2 i förordning (EU) nr.../... [Förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken]. Genom undantag från föregående mening får medlemsstaterna besluta att sänka den lägsta kontrollnivån till 0,5 % för varje akt eller norm eller grupp av akter eller normer, om den bristande efterlevnad som konstaterats i det slumpmässiga urval som kontrollerats på plats inte överstiger 2 % under de föregående två ansökningsåren.

Motivering

Det bör vara möjligt att i villkorlighetssystemet sänka den lägsta kontrollnivån från 1 % om endast ett fåtal fall av bristande efterlevnad har konstaterats under de föregående åren.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Medlemsstaterna ska föreskriva att inga administrativa sanktioner åläggs om den bristande efterlevnaden beror på force majeure.

(c)  Medlemsstaterna ska föreskriva att inga administrativa sanktioner åläggs i följande fall:

 

i)  om den bristande efterlevnaden beror på force majeure,

 

ii)  om den bristande efterlevnaden beror på fel från den behöriga myndighetens eller någon annan myndighets sida, och om felet inte rimligen kunde ha upptäckts av den person som berörs av den administrativa sanktionen,

 

iii)  om den berörda personen på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt kan visa att denne inte bär skulden för att de skyldigheter som avses i punkt 1 inte fullgjorts, eller om den behöriga myndigheten på annat sätt övertygas om att den berörda personen inte bär skulden,

Motivering

I artikel 85.2 c anges att inga administrativa sanktioner ska åläggas om den bristande efterlevnaden beror på force majeure. I artikel 57.3 anges även andra fall där sanktioner inte ska åläggas, t.ex. om den bristande efterlevnaden beror på fel av en myndighet. Alla dessa övriga punkter i artikel 57.3 bör också vara tillämpliga för villkorligheten.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I de medlemsstater där stöd för djurrelaterat frivilligt kopplat stöd och djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd tillämpas, bör en administrativ sanktion på grund av bristande efterlevnad av de djurrelaterade föreskrivna verksamhetskraven endast åläggas mottagarens djurrelaterade frivilliga kopplade stöd och djurrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd. På samma sätt bör en administrativ sanktion på grund av bristande efterlevnad av arealrelaterade föreskrivna verksamhetskrav och/eller goda jordbruks- och miljönormer endast gälla för arealrelaterade direktstöd och stödmottagarens arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd.

Motivering

För närvarande är sanktionerna för tvärvillkor varken rimliga eller proportionerliga, i synnerhet inte för jordbrukare inom olika produktionssektorer (djurhållning/växtodling). Till exempel uppfyller de jordbruksföretag som endast har ett fåtal djur men hundratals hektar inte tvärvillkoren för antal djur, vilket innebär att sanktionerna för arealbaserat direktstöd och stöd till landsbygdsutveckling blir orimligt stora i förhållande till antalet djur. Detta gäller också för gårdar med endast ett fåtal hektar men många djur. Denna orättvisa situation bör ändras i villkorlighetssystemet. Därför bör detta nya stycke införas efter första stycket i artikel 86.1 för de medlemsstater där stöd för djurrelaterat frivilligt kopplat stöd och djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd tillämpas.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För beräkningen av dessa minskningar och uteslutningar ska hänsyn tas till den konstaterade bristande efterlevnadens allvar, omfattning, varaktighet, upprepning eller avsikt. Sanktionerna ska vara avskräckande och proportionella, och uppfylla de kriterier som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

För beräkningen av dessa minskningar och uteslutningar ska hänsyn tas till den konstaterade bristande efterlevnadens allvar, omfattning, varaktighet eller upprepning. Sanktionerna ska vara avskräckande och proportionella, och uppfylla de kriterier som anges i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

Motivering

Att bedöma avsikten har visat sig vara ytterst svårt och kan leda till tvetydiga tolkningar där jordbrukare inte behandlas lika. Man bör också beakta att ”avsikt” inte gäller för stödordningarna (se artikel 57.3 första stycket där "avsikt" inte nämns).

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den bristande efterlevnaden beror på försummelse ska procentsatsen för minskning som en allmän regel vara 3 % av totalsumman av det stöd som avses i punkt 1 i denna artikel.

utgår

Motivering

I detta stycke fastställs en ganska strikt allmän regel (3 %) för sanktioner. Antingen bör stycket utgå eller så bör sanktionerna fastställas till 1 %, 3 % och 5 %.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inrätta ett system för tidig varning som gäller enskilda fall av bristande efterlevnad som händer för första gången och som mot bakgrund av sitt begränsade allvar, omfattning och varaktighet inte ska leda till en minskning eller uteslutning. Om det därefter vid en kontroll inom tre på varandra följande kalenderår fastställs att den bristande efterlevnaden inte har åtgärdats ska den minskning som avses i första stycket tillämpas retroaktivt.

Medlemsstaterna får inrätta ett system för tidig varning som gäller enskilda fall av bristande efterlevnad som händer för första gången och som mot bakgrund av sitt begränsade allvar, omfattning och varaktighet inte ska leda till en minskning eller uteslutning. Om det därefter vid en kontroll inom tre på varandra följande kalenderår fastställs att den bristande efterlevnaden inte har åtgärdats ska den minskning som avses i första stycket tillämpas för det år då man upptäckte att den bristande efterlevnaden inte hade åtgärdats.

Motivering

När det gäller systemet för tidig varning bör inte administrativa sanktioner åläggas retroaktivt, eftersom de retroaktiva påföljderna är komplicerade för både jordbrukarna och förvaltningen. Det bör således vara tillräckligt att ålägga en sanktion för endast det år då man konstaterade att den bristande efterlevnaden inte hade åtgärdats.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att säkerställa lika spelregler i alla medlemsstaterna och att sanktionssystemet för systemet för villkor är ändamålsenligt och avskräckande, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade i enlighet med artikel 100 med avseende på att komplettera denna förordning med ytterligare regler om tillämpningen och beräkningen av sådana sanktioner.

utgår

Motivering

Alla bestämmelser om administrativa sanktioner bör vara kända av medlemsstaterna från och med den tidpunkt då den övergripande förordningen antas. Ytterligare lagstiftning genom delegerade akter stöder inte subsidiaritetsprincipen och gör det svårare att utarbeta en plan för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska regelbundet informera kommissionen om tillämpningen av det integrerade system som avses i avdelning IV kapitel II. Kommissionen ska organisera utbyte av synpunkter med medlemsstaterna med avseende på detta.

2.  Medlemsstaterna ska organisera diskussioner om det integrerade system som avses i avdelning IV kapitel II.

Motivering

I denna artikel är det oklart vilken typ av information som kommissionen förväntar sig rörande tillämpningen av IACS och när denna kan ges. Detta bör preciseras ytterligare.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 90 – led a – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  Information om åtgärder som vidtagits enligt artikel 57.

utgår

Motivering

Det är oklart vilken typ av information som kommissionen förväntar sig rörande skydd av unionens ekonomiska intressen, och detta bör preciseras ytterligare.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 90 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av information, handlingar, statistik och rapporter samt tidsfristerna och metoderna för hur denna information ska anmälas.

utgår

Motivering

För att kunna planera datasystemen är det mycket viktigt att på förhand veta vilken typ av information, dokument osv. som måste kommuniceras och vad det finns för tidsfrister och metoder för dessa anmälningar.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 96

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 96

utgår

Offentliggörande av information om mottagare

 

1.  Medlemsstaterna ska varje år i efterhand offentliggöra information om mottagarna av stöd från fonderna i enlighet med [artikel 44.3-44.5 i förordning (EU) …/…förordningen om gemensamma bestämmelser] och punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.

 

2.  [Artikel 44.3-44.5 i förordning (EU) …/…förordningen om gemensamma bestämmelser] ska gälla i fråga om mottagare av stöd från Ejflu och EGFJ i förekommande fall; de belopp som motsvarar det nationella bidraget och medfinansieringssatsen, och som anges i artikel 44.3 h och i i den förordningen, ska inte gälla för EGFJ.

 

3.  I denna artikel avses med

 

  insats: åtgärd eller intervention,

 

  plats: namn på den kommun där mottagaren är bosatt eller registrerad och, om möjligt, postnummer för kommunen eller den del av postnumret som identifierar kommunen.

 

4.  Den information som avses i artikel 44.3-44.5 i den förordningen ska göras tillgänglig på en webbplats per medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig under två år från den dag då den först offentliggörs.

 

Medlemsstaterna ska inte offentliggöra den information som avses i artikel 44.3 a och b i förordning (EU) …/…[förordningen om gemensamma bestämmelser] om det stödbelopp som en mottagare mottagit under ett år är lika med eller mindre än 1 250 euro.

 

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 96a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 96a

 

Offentliggörande av stödmottagare

 

1.  Medlemsstaterna ska varje år i efterhand offentliggöra information om mottagarna av stöd från fonderna. I den information som offentliggörs ska följande ingå:

 

(a)   Stödmottagarens namn.

 

i)  Stödmottagarens förnamn och efternamn, om stödmottagaren är en fysisk person.

 

ii)  Stödmottagarens fullständiga registrerade firmanamn, om stödmottagaren är en juridisk person som rättsligt sett är en fristående juridisk person enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

 

iii)  Den stödmottagande organisationens registrerade eller på annat sätt officiellt erkända namn, om stödmottagaren är en sammanslutning utan egen rättskapacitet.

 

(b)  Namn på den kommun där stödmottagaren är bosatt eller har registrerat sin verksamhet och, om möjligt, postnummer för kommunen eller den del av postnumret som identifierar kommunen.

 

(c)  Stödbelopp som var och en av stödmottagarna erhållit under det aktuella räkenskapsåret för var och en av de åtgärder som finansierats via fonderna.

 

(d)  Beskrivning av de åtgärder som finansieras via fonderna och för vilka stöd beviljats enligt led c.

 

Den information som avses i första stycket ska offentliggöras på en webbplats per medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig under två år från den dag då den först offentliggörs.

 

2.  När det gäller de stöd för åtgärder som finansieras via Ejflu enligt punkt 1 första stycket led c ska de belopp som offentliggörs omfatta hela stödbeloppet, dvs. både stödet från unionen och det nationella stödet.

 

3.  Medlemsstaterna ska inte offentliggöra namnet på mottagaren såsom anges i led a i första stycket om det stödbelopp som en mottagare mottagit under ett år är lika med eller mindre än 1 250 euro.

Motivering

Eftersom det föreslagna systemet skulle medföra en betydande administrativ börda, är det bättre att behålla det nuvarande systemet för offentliggörande av EGFJ- och Ejflu-mottagare, som enbart bygger på den horisontella förordningen (dvs. årligt offentliggörande, det utbetalande organets skyldighet att offentliggöra uppgifter, framläggande av en förteckning av uppgifter och en gemensam webbplats för Ejflu och EGFJ).

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 103

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 101 med avseende på att komplettera denna förordning med undantag från och tillägg till reglerna i denna förordning, om så krävs.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 101 med avseende på att komplettera denna förordning med undantag från och tillägg till reglerna i denna förordning, om så krävs. Dessa delegerade akter ska utarbetas omedelbart efter att behovet har uppstått.

Motivering

Det kan finnas behov av många typer av undantag m.m. för att hjälpa stödmottagarna, eftersom det inte är möjligt att förutse allt i förväg. Dessa delegerade akter bör vidtas så snart som möjligt efter att behovet har upptäckts.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 104 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Motivering

Tillämpningsfristen 2021 kommer att vara svår att uppnå eftersom genomförandebestämmelserna måste antas i tid, det måste finnas tillräckligt med tillgängliga medel och det måste finnas tillräckligt med tid för att utveckla nya it-system (övervakning och inspelning av framsteg för att nå nya mål med hjälp av indikatorer osv.).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Franc Bogovič

20.6.2018

Behandling i utskott

22.11.2018

 

 

 

Antagande

17.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Framläggande för parlamentet

1.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Antagande

8.4.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

7

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Christelle Lechevalier

Ingivande

15.5.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande