<Date>{23/05/2019}23.5.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0200/2019</NoDocSe>
PDF 2221kWORD 666k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0392C8‑0248/20182018/0216(COD))</DocRef>


<Commission>{AGRI}Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Esther Herranz García</Depute>

Zpravodaj (*):

Giovanni La Via, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

(COM(2018)0392C8‑0248/20182018/0216(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0392),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0248/2018),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na odstavec 6 protokolu č. 4 o bavlně připojeného k tomuto aktu,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, jakož i stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0200/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje své předsedy, aby předali postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům;


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Společná zemědělská politika i nadále hraje klíčovou roli v rozvoji venkovských oblastí Unie. Je proto třeba pokusit se zastavit postupné ukončování zemědělské činnosti tím, že bude zachována silná SZP, která bude vybavena dostatečnými zdroji k tomu, aby zmírňovala vylidňování venkovských oblastí a i nadále naplňovala očekávání spotřebitelů, pokud jde o životní prostředí, bezpečnost potravin a dobré životní podmínky zvířat. S ohledem na problémy, s nimiž se potýkají producenti z Unie ve snaze zareagovat na nové požadavky stanovené předpisy a vyšší míru ambic v oblasti životního prostředí v kontextu volatility cen a většího otevření hranic Unie pro dovozy ze třetích zemí, by měl být rozpočet na SZP zachován přinejmenším na stejné úrovni jako v období 2014–2020.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 1 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) V zájmu řešení globálního rozměru a důsledků SZP by Komise měla zajistit koherenci a kontinuitu s ostatními vnějšími politikami a nástroji Unie, zejména v oblasti rozvojové spolupráce a obchodu. Závazek Unie týkající se soudržnosti politik v oblasti rozvoje vyžaduje zohlednění rozvojových cílů a zásad při koncipování různých politik.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své reakce na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni a na úrovni zemědělských podniků, je nezbytné zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci unijních cílů a výrazně snížit administrativní zátěž. Ve SZP založené na realizaci výkonu („model realizace“) by měla Unie stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Vyšší subsidiarita umožňuje lépe zohlednit lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat podporu tak, aby docházelo k maximálnímu plnění unijních cílů.

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své reakce na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni a na úrovni zemědělských podniků, je nezbytné zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci unijních cílů a výrazně snížit administrativní zátěž, zejména pro konečné příjemce. Ve SZP založené na realizaci výkonu („model realizace“) by měla Unie stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat, přičemž musí být zajištěna jistota ohledně politiky a finanční zabezpečení odvětví. Vyšší subsidiarita umožňuje lépe zohlednit lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat podporu tak, aby docházelo k maximálnímu plnění unijních cílů. Aby bylo nicméně zajištěno, že se tato subsidiarita nestane opětovným převodem SZP do působnosti jednotlivých států, mělo by toto nařízení obsahovat pevný soubor ustanovení Evropské unie, která mají zabránit narušování hospodářské soutěže a zajistit nediskriminační zacházení se všemi unijními zemědělci na celém území Unie.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Použití společných definic plně stanovených na úrovni Unie způsobilo členským státům určité obtíže při řešení jejich vlastních specifik na národní, regionální i místní úrovni. Členským státům by proto měla být poskytnuta flexibilita specifikovat určité definice v jejich vlastních strategických plánech SZP. Aby se však zajistilo rovné prostředí, musí být na unijní úrovni stanoven určitý rámec představující nezbytné základní prvky, jež je třeba do uvedených definic („rámcové definice“) zahrnout.

(3) Členským státům by měla být poskytnuta flexibilita specifikovat určité definice v jejich vlastních strategických plánech SZP. Aby se však zajistilo rovné prostředí, musí být na unijní úrovni stanoven určitý rámec představující nezbytné společné prvky, jež je třeba do uvedených definic („rámcové definice“) zahrnout.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Aby se zajistilo, že Unie dokáže dodržovat své mezinárodní závazky ohledně vnitrostátní podpory stanovené v Dohodě WTO o zemědělství a obzvláště to, aby podpora základního příjmu pro udržitelnost a související typy opatření byly i nadále uváděny v zelené skupině „Green Box“, která nemá žádný nebo má nanejvýše minimální deformující dopad na obchod nebo na produkci, měla by rámcová definice „zemědělské činnosti“ upravovat výrobu zemědělských produktů nebo údržbu zemědělské plochy. V rámci přizpůsobování se místním podmínkám by měly členské státy do svých strategických plánů ZSP zahrnout skutečné definice zemědělské činnosti.

(4) Aby se zajistilo, že Unie dokáže dodržovat své mezinárodní závazky ohledně vnitrostátní podpory stanovené v Dohodě WTO o zemědělství a obzvláště to, aby podpora základního příjmu pro udržitelnost a související typy opatření byly i nadále uváděny v zelené skupině „Green Box“, která nemá žádný nebo má nanejvýše minimální deformující dopad na obchod nebo na produkci, měla by rámcová definice „zemědělské činnosti“ upravovat výrobu zemědělských produktů nebo údržbu zemědělské plochy. V rámci přizpůsobování se místním podmínkám by měly členské státy do svých strategických plánů SZP zahrnout definice zemědělské činnosti, které budou dodržovat společné prvky rámcové definice Unie.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Pro udržení základních celounijních prvků zajišťujících srovnatelnost rozhodnutí členských států, avšak bez omezování členských států při dosahování cílů Unie musí být stanovena rámcová definice „zemědělské plochy“. Související rámcové definice „orné půdy“, „trvalých kultur“ a „trvalých travních porostů“ by měly být definovány natolik široce, aby umožňovaly členským státům dále specifikovat definice podle místních podmínek. Rámcová definice „orné půdy“ by měla být stanovena způsobem, který členským státům umožní pokrýt různé produkční formy včetně takových systémů, jako je agrolesnictví a orná plocha s keři a stromy, které vyžadují zahrnutí úhorů, aby bylo možné zavádět intervence povahy oddělené od produkce. Rámcová definice „trvalých kultur“ by měla obsahovat plochy skutečně využívané k produkci i plochy nevyužívané, ale i školky a rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, které si budou definovat členské státy. Rámcová definice „trvalých travních porostů“ by měla být stanovena tak, aby umožňovala členským státům specifikovat bližší kritéria a umožnila jim zahrnout jiné druhy než trávu nebo jiné bylinné pícniny, které lze spásat nebo které mohou vytvářet krmivo pro zvířata, ať už budou použity pro skutečnou produkci či nikoli.

(5) Pro udržení společných základních celounijních prvků zajišťujících srovnatelnost rozhodnutí členských států a rovné zacházení s unijními zemědělci, avšak bez omezování členských států při dosahování cílů Unie musí být stanovena rámcová definice „zemědělské plochy“. Související rámcové definice „orné půdy“, „trvalých kultur“ a „trvalých travních porostů“ by měly být definovány natolik široce, aby umožňovaly členským státům dále specifikovat definice podle místních podmínek a tradičních postupů. Rámcová definice „orné půdy“ by měla být stanovena způsobem, který členským státům umožní pokrýt různé produkční formy včetně takových systémů, jako je agrolesnictví a orná plocha s keři a stromy, které vyžadují zahrnutí úhorů, aby bylo možné zavádět intervence povahy oddělené od produkce. Rámcová definice „trvalých kultur“ by měla obsahovat plochy skutečně využívané k produkci i plochy nevyužívané, ale i školky a rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, které si budou definovat členské státy. Rámcová definice „trvalých travních porostů“ by měla být stanovena tak, aby umožňovala členským státům specifikovat bližší kritéria a umožnila jim zahrnout jiné druhy než trávu nebo jiné bylinné pícniny, které lze, výhradně nebo nikoliv, spásat nebo které mohou vytvářet krmivo pro zvířata, ať už budou použity pro skutečnou produkci či nikoli.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Důraz by měl být v oblasti zemědělství v budoucnu kladen na produkci vysoce kvalitních potravin, neboť v tom spočívá konkurenční výhoda Unie. Pokud je to proveditelné, měly by být normy Unie zachovány a posíleny a měla by být stanovena opatření, která by dále zvýšila dlouhodobou produktivitu a konkurenceschopnost odvětví výroby potravin a zavedla nové technologie a účinnější využívání zdrojů, a tím posílila úlohu Unie jako světového lídra.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Co se týče ploch používaných pro produkci konopí, mělo by být v rámci zachování veřejného zdraví a zajištění soudržnosti s ostatními legislativními orgány součástí definice způsobilého hektaru využití odrůd semínek konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu menším než 0,2 %.

(8) Co se týče ploch používaných pro produkci konopí, mělo by být v rámci zachování veřejného zdraví a zajištění soudržnosti s ostatními legislativními orgány součástí definice způsobilého hektaru využití odrůd semínek konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu menším než 0,3 %.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k dalšímu zlepšování výkonu SZP by měla být podpora příjmu cílena na skutečné zemědělce. K zajištění společného přístupu na úrovni Unie pro cílení této podpory by měla být stanovena rámcová definice významu „skutečný zemědělec“, která obsahuje základní prvky. Za základě tohoto rámce by měly členské státy ve svých strategických plánech SZP definovat, který zemědělec není považován za skutečného zemědělce na základě podmínek, jako je test příjmů, vynaložená práce v zemědělském podniku, předmět podnikání a zápis v rejstřících. Neměla by také vést k odpírání podpory mnohostranně aktivním zemědělcům, kteří se aktivně věnují zemědělské činnosti, ale také nezemědělským činnostem mimo svůj zemědělský podnik, protože jejich mnohostranné aktivity nabízí posílení socioekonomické struktury venkovských oblastí.

(9) Vzhledem k dalšímu zlepšování výkonu SZP by měla být podpora příjmu cílena na aktivní zemědělce. K zajištění společného přístupu na úrovni Unie pro cílení této podpory by měla být stanovena rámcová definice významu „aktivní zemědělec“, která obsahuje společné prvky. Neměla by se odpírat podpora mnohostranně aktivním zemědělcům, kteří se aktivně věnují zemědělské činnosti, ale také nezemědělským činnostem mimo svůj zemědělský podnik, protože jejich mnohostranné aktivity nabízí posílení socioekonomické struktury venkovských oblastí. Rámcová definice by měla v každém případě přispět k zachování modelu rodinného hospodářství, který existuje v Unii.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Rovnost mužů a žen je jednou ze základních zásad Unie a zohledňování tohoto hlediska je důležitým nástrojem, který umožňuje začlenit tuto zásadu do SZP. Proto by měl být kladen zvláštní důraz na prosazování účasti žen na sociálním a hospodářském rozvoji venkovských oblastí. Zemědělské podniky vedené ženami bývají spíše menší a práce žen jako manželek zemědělců není vždy uznávána a viditelná, což má dopad na jejich ekonomickou nezávislost. Toto nařízení by mělo pomoci zajistit, aby byla práce vykonávaná ženami viditelnější, více oceňovaná a bylo k ní přihlíženo v rámci specifických cílů, které mají členské státy navrhnout ve svých strategických plánech. Rovnost žen a mužů a zásady nediskriminace by měly být nedílnou součástí přípravy, provádění a hodnocení intervencí SZP. Členské státy rovněž posílí své kapacity v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a shromažďování údajů rozlišených podle pohlaví.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 10</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna konzistentnost mezi typy intervencí ve formě přímých plateb a typy intervencí zaměřených na rozvoj venkova při plnění cíle obnovy populace, měla by být na unijní úrovni stanovena definice výrazu „mladý zemědělec“ se základními prvky.

(10) Aby byla zajištěna konzistentnost mezi typy intervencí ve formě přímých plateb a typy intervencí zaměřených na rozvoj venkova při plnění cíle obnovy populace, měla by být na unijní úrovni stanovena definice výrazu „mladý zemědělec“ se společnými prvky.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 10 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Aby byla zajištěna konzistentnost mezi typy intervencí ve formě přímých plateb a typy intervencí zaměřených na rozvoj venkova při plnění cíle usnadnění rozvoje podnikání ve venkovských oblastech, měla by být na unijní úrovni formulována rámcová definice výrazu „mladý zemědělec“ se společnými prvky.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Pro naplnění cílů SZP, jak jsou stanoveny v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor obecných cílů reflektujících směry vytyčené ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“. Soubor specifických cílů by měl být hlouběji definován na unijní úrovni a zahrnut členskými státy do jejich strategických plánů SZP. Při navození rovnováhy mezi rozmanitými rozměry udržitelného rozvoje by v souladu s hodnocením dopadů tyto specifické cíle měly převádět obecné cíle SZP do konkrétnějších priorit a zohlednit relevantní právní předpisy Unie, zejména v oblasti klimatu, energie a životního prostředí.

(11) Pro dosažení cílů SZP, jak jsou stanoveny v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor obecných cílů reflektujících směry vytyčené ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“. Soubor specifických cílů by měl být přesněji definován na unijní úrovni a sledován členskými státy v rámci jejich strategických plánů SZP. Při navození rovnováhy mezi rozmanitými rozměry udržitelného rozvoje by v souladu s hodnocením dopadů tyto specifické cíle měly převádět obecné cíle SZP do konkrétnějších priorit v hospodářské a sociální oblasti a oblasti životního prostředí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 13</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Jestliže v rámci modelu provádění SZP by měla Unie stanovit cíle Unie a vymezit typy intervencí, jakož i základní požadavky Unie použitelné pro členské státy, měly by být členské státy pověřeny převáděním tohoto rámce Unie do režimů podpory použitelných na příjemce. V této souvislosti by členské státy měly jednat v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, obecnými zásadami práva Unie a zajistit, aby byl právní rámec pro poskytování podpory Unie příjemcům založen na jejich strategických plánech SZP a byl v souladu se zásadami a požadavky uvedenými v tomto nařízení a [horizontálním nařízení].

(13) Jestliže v rámci modelu provádění SZP by měla Unie stanovit cíle Unie a vymezit typy intervencí, jakož i společné požadavky Unie použitelné pro členské státy, měly by být členské státy pověřeny převáděním tohoto rámce Unie do režimů podpory použitelných na příjemce. V této souvislosti by členské státy měly jednat v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, obecnými zásadami práva Unie a zajistit, aby byl právní rámec pro poskytování podpory Unie příjemcům založen na jejich strategických plánech SZP a byl v souladu se zásadami a požadavky uvedenými v tomto nařízení a [horizontálním nařízení].

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 13 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Při provádění strategických plánů SZP by měly být dodržovány průřezové zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a v článku 10 Smlouvy o fungování EU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU. Členské státy a Komise by také měly plnit povinnosti vyplývající z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly snažit odstranit nerovnosti a prosazovat rovnost žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, a také potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) by neměly být podporovány činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace, diskriminace a vyloučení. Cíle fondů by měly být sledovány z hlediska udržitelného rozvoje a v souladu s cílem, který prosazuje Aarhuská úmluva a Unie, zachovávat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu a bojovat proti změně klimatu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, přičemž musí být uplatňována zásada „znečišťovatel platí“.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 13 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Model realizace by neměl vést k situaci, kdy máme 27 různých zemědělských politik, což by ohrozilo společného ducha SZP a vedlo k deformacím. Členským státům by měla být ponechána určitá míra flexibility v rámci pevného společného regulačního rámce.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 15</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“ mohou intenzivnější působení trhu, klimatické změny a s nimi spojené častější a silnější klimatické události, ale i sanitární a fytosanitární krize vést k riziku nestálých cen a zvýšeného tlaku na příjmy. Proto, ačkoli jsou za vytváření strategií svých zemědělských podniků zodpovědní samotní zemědělci, měl by být vytvořen pevný rámec zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto důvodu mohou členské státy a zemědělci vycházet z unijní platformy řízení rizik pro budování kapacity, aby zemědělcům mohly být poskytnuty adekvátní finanční nástroje pro investice a přístup k pracovnímu kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“ mohou intenzivnější působení trhu, obchodní dohody s třetími zeměmi, klimatické změny a s nimi spojené častější a silnější klimatické události, ale i sanitární a fytosanitární krize vést k riziku nestálých cen a zvýšeného tlaku na příjmy. Na příjmy producentů mají negativní vliv také nerovnosti v rámci potravinářského řetězce, zejména ku škodě primárního odvětví, které je jeho nejslabším článkem. Proto, ačkoli jsou za vytváření strategií svých zemědělských podniků zodpovědní samotní zemědělci, měl by být vytvořen pevný rámec zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto důvodu mohou členské státy a zemědělci vycházet z unijní platformy řízení rizik pro budování kapacity, aby zemědělcům mohly být poskytnuty adekvátní finanční nástroje pro investice a přístup k pracovnímu kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 16</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Podpora péče o životní prostředí a klima a podíl na dosahování unijních cílů souvisejících s oblastmi životního prostředí a klimatu je pro budoucnost zemědělství a lesnictví v Unii vysokou prioritou. Architektura SZP by proto měla mít v oblasti těchto cílů větší ambice. Na základě modelu realizace by měla být opatření na řešení degradace životního prostředí a změny klimatu zaměřena na výsledky a článek 11 Smlouvy o fungování EU by měl být pro tento účel považován za povinně dosažitelný.

(16) Podpora a zdokonalení ochrany životního prostředí, zachování biologické rozmanitosti a genetické rozmanitosti v zemědělském systému a opatření v oblasti klimatu a podíl na dosahování unijních cílů souvisejících s oblastmi životního prostředí a klimatu je pro budoucnost zemědělství, hortikultury a lesnictví Unie vysokou prioritou. Architektura SZP by proto měla mít v oblasti těchto cílů větší ambice a současně odpovídajícím způsobem reflektovat větší zátěž a požadavky pro producenty. Na základě modelu realizace by měla být opatření na řešení degradace životního prostředí a změny klimatu zaměřena na výsledky a článek 11 Smlouvy o fungování EU by měl být pro tento účel považován za povinně dosažitelný.

Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii trpí strukturálními problémy, např. nedostatkem atraktivních pracovních příležitostí, nedostatkem dovedností, nedostatkem investic v oblasti konektivity, infrastruktury a základních služeb, jakož i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální a hospodářskou strukturu v těchto oblastech, zejména vytvářením pracovních míst a generační obměnou, vnášením pracovních míst a růstu podporovaných Komisí do venkovských oblastí, podporou sociálního začleňování, generační obnovy a rozvoje „inteligentních vesnic“ po celém evropském venkově. Jak je uvedeno ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“, mohou ve venkovských oblastech přispět k růstu a vzniku pracovních míst hodnotové řetězce, například energie z obnovitelných zdrojů, nastupující biohospodářství, oběhové hospodářství a ekoturistika. V tomto kontextu mohou hrát finanční nástroje a využívání záruky InvestEU zásadní roli pro zajištění přístupu k financování a pro podporu rozšiřování kapacity zemědělských hospodářství a podniků. Ve venkovských oblastech je potenciál pro pracovní příležitosti pro legálně pobývající státní příslušníky třetích zemí, čímž se podpoří jejich sociální a ekonomická integrace, zejména v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii trpí strukturálními problémy, např. nedostatkem atraktivních pracovních příležitostí, nedostatkem dovedností, nedostatkem investic v oblasti širokopásmového připojení a konektivity, infrastruktury a základních služeb, jakož i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální a hospodářskou strukturu v těchto oblastech, zejména vytvářením pracovních míst a generační obměnou, vnášením pracovních míst a růstu podporovaných Komisí do venkovských oblastí, podporou sociálního začleňování, pomoci mladým lidem, většího zapojení žen do venkovského hospodářství, generační obnovy a rozvoje „inteligentních vesnic“ po celém evropském venkově. Ve snaze o stabilizaci a diverzifikaci venkovské ekonomiky by měl být podporován rozvoj, zakládání a zachování nezemědělských podniků. Jak je uvedeno ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“, mohou ve venkovských oblastech přispět k růstu a vzniku pracovních míst hodnotové řetězce, například energie z obnovitelných zdrojů, nastupující biohospodářství, oběhové hospodářství a ekoturistika, a to při zachování přírodních zdrojů. V tomto kontextu mohou hrát finanční nástroje zásadní roli pro zajištění přístupu k financování a pro podporu rozšiřování kapacity zemědělských hospodářství a podniků. Ve venkovských oblastech je potenciál pro pracovní příležitosti pro legálně pobývající státní příslušníky třetích zemí, čímž se podpoří jejich sociální a ekonomická integrace, zejména v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 16 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Pokud jde o sociální a ekonomickou udržitelnost venkovských oblastí, měla by Komise ověřit, že členské státy zajišťují v rámci strategického plánu SZP soulad mezi uplatňováním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU1a a dlouhodobým přístupem k využívání fondů pro rozvoj venkova.

 

____________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 17</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) SZP by měla nadále zajišťovat potravinové zabezpečení, jež by mělo být pojímáno ve smyslu přístupu k dostatečným, bezpečným a výživným potravinám v každou dobu.  Nadto by měla napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství Unie na nové společenské požadavky na potraviny a zdraví, včetně udržitelné zemědělské produkce, zdravější výživy, potravinového odpadu a dobrých životních podmínek zvířat. SZP by měla i nadále podporovat produkci se specifickými a hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat zemědělcům proaktivně přizpůsobovat svou produkci signálům trhu a požadavkům spotřebitelů.

(17) SZP by měla nadále zajišťovat potravinové zabezpečení, jež by mělo být pojímáno ve smyslu přístupu k dostatečným, bezpečným a výživným potravinám v každou dobu. Nadto by měla napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství Unie na nové společenské požadavky na potraviny a zdraví, včetně udržitelné zemědělské produkce, zdravější výživy, vysoce kvalitní produkce a kvalitativní diferenciace, potravinového odpadu a dobrých životních podmínek zvířat. SZP by měla i nadále podporovat udržitelnou produkci se specifickými a hodnotnými vlastnosti, jako jsou zemědělské systémy s vysokou přírodní hodnotou, a zároveň pomáhat zemědělcům proaktivně přizpůsobovat svou produkci signálům trhu a požadavkům spotřebitelů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh   <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 17 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci považuje očkování za nákladově účinnou veřejnou zdravotní intervenci v oblasti boje proti AMR, relativně vyšší náklady na diagnostiku, antimikrobiální alternativy a očkování ve srovnání s běžnými antibiotiky jsou však překážkou zvyšování míry očkování zvířat.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 22</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Cílem rámce norem DZES je přispět ke zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se těmto změnám, řešení výzev spojených s dostatkem vody, ochranou a kvalitou půdy a ochranou a kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je třeba zdokonalit tak, aby zohlednil především praxi stanovenou do roku 2020 v rámci ekologizace přímých plateb, zmírňování klimatických změn a potřebu vylepšit udržitelnost zemědělských podniků, obzvláště pak hospodaření s živinami. Uznává se, že každá DZES přispívá k realizaci více cílů. Za účelem implementace rámce by měly členské státy definovat národní normu pro každou normu stanovenou na úrovni Unie a přitom zohlednit specifické vlastnosti příslušné oblasti včetně půdních a klimatických podmínek, existujících podmínek v zemědělství, využití půdy, střídání plodin, zemědělské praxe a struktur zemědělských podniků. Členské státy mohou kromě toho také definovat další národní normy související s hlavními cíli stanovenými v příloze III s cílem zlepšit realizaci environmentálních a klimatických norem rámce DZES. Jako součást rámce DZES budou za účelem podpory agronomického i environmentálního výkonu zemědělských podniků za pomoci speciálně určeného elektronického nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků, v oblasti živin který bude dostupný jednotlivým zemědělcům členských zemí, stanoveny plány hospodaření s živinami. Nástroj by měl přímo v zemědělském podniku poskytovat podporu při rozhodování počínaje minimálními funkcemi hospodaření s živinami. Rozsáhlá interoperabilita a modularita by také měla zajistit možnost přidávat další elektronické aplikace pro zemědělce a elektronickou správu. S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny zemědělce po celé Unii může Komise poskytnout členským státům podporu s navrhováním nástroje i s požadovanými službami ukládání a zpracování údajů.

(22) Cílem rámce norem DZES je přispět ke zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se těmto změnám, řešení výzev spojených s dostatkem vody, ochranou a kvalitou půdy a ochranou a kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je třeba zdokonalit tak, aby zohlednil především praxi stanovenou do roku 2020 v rámci ekologizace přímých plateb, zmírňování klimatických změn a potřebu vylepšit udržitelnost zemědělských podniků. Uznává se, že každá DZES přispívá k realizaci více cílů. Za účelem implementace rámce by měly členské státy definovat národní normu pro každou normu stanovenou na úrovni Unie a přitom zohlednit specifické vlastnosti příslušné oblasti včetně půdních a klimatických podmínek, existujících podmínek v zemědělství, agronomických charakteristik různých produkcí, rozdílů mezi jednoletými plodinami, trvalými kulturami a jinými specializovanými produkcemi, využívání půdy, střídání plodin, místní a tradiční zemědělské praxe a struktur zemědělských podniků. Členské státy mohou kromě toho také definovat rovnocenné postupy nebo systémy certifikace, které mají příznivý dopad na klima a životní prostředí podobný nebo lepší než dopad jednoho nebo více postupů podle normy DZES.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 23</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Důvodem pro to, aby členské státy plně implementovaly povinné požadavky na hospodaření, je to, aby byly na úrovni zemědělských podniků operativní a zajistily rovné zacházení se zemědělci. S cílem zajistit soudržnost pravidel o podmíněnosti ve zvyšování udržitelnosti politiky by povinné požadavky na hospodaření (PPH) měly zahrnovat hlavní právní předpisy Unie týkající se životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínky zvířat, jejich provádění na vnitrostátní úrovni stanoví přesné povinnosti jednotlivých zemědělců, včetně povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS11 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES12 nebo směrnice Rady 91/676/EHS13. V návaznosti na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady připojeného k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201314 jsou relevantní ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES15 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES16 začleněna jako povinné požadavky na hospodaření (PPH) do oblasti působnosti podmíněnosti a seznam norem DZES se odpovídajícím způsobem přizpůsobuje.

(23) Důvodem pro to, aby členské státy plně implementovaly povinné požadavky na hospodaření, je to, aby byly na úrovni zemědělských podniků operativní a zajistily rovné zacházení se zemědělci. S cílem zajistit soudržnost pravidel o podmíněnosti ve zvyšování udržitelnosti politiky by povinné požadavky na hospodaření (PPH) měly zahrnovat hlavní právní předpisy Unie týkající se životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínky zvířat, jejich provádění na vnitrostátní úrovni stanoví přesné povinnosti jednotlivých zemědělců, včetně povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS11 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES12 nebo směrnice Rady 91/676/EHS13. V návaznosti na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady připojeného k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201314 jsou relevantní ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES15 (rámcová směrnice o vodě) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES16 začleněna jako povinné požadavky na hospodaření (PPH) do oblasti působnosti podmíněnosti a seznam norem DZES se odpovídajícím způsobem přizpůsobuje.

____________________

____________________

11. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

11. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

13. Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1):

13. Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1):

14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).

16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 24</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly za tímto účelem, a také za účelem identifikace nezbytných zlepšení týkajících se všech opatření na úrovni zemědělských podniků stanovených ve strategických plánech SZP, vytvořit poradenské služby pro zemědělství pro vylepšení udržitelného hospodaření a celkového výkonu zemědělských a venkovských podniků zahrnující ekonomické, environmentální a sociální rozměry. Poradenské služby pro zemědělství by měly zemědělcům a dalším příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k většímu povědomí o vztazích mezi řízením zemědělského podniku a obhospodařováním půdy na jedné straně a o určitých normách, požadavcích a informacích na straně druhé. Seznam těchto norem, požadavků a informací obsahuje normy, které se na zemědělce a další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně nezbytné a jsou stanovené ve strategickém plánu SZP, a také normy, které vyplývají z legislativy pro vodu, udržitelné používání pesticidů a z iniciativ boje proti antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. Aby bylo možné vylepšit kvalitu a efektivitu poradenství, měly by členské státy začlenit do zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS) poradce, aby bylo možné zprostředkovávat aktuální technologické a vědecké informace vyvinuté v rámci výzkumu a inovací.

(24) Členské státy by měly za tímto účelem, a také za účelem identifikace nezbytných zlepšení týkajících se všech opatření na úrovni zemědělských podniků stanovených ve strategických plánech SZP, zajistit vysoce kvalitní poradenské služby pro zemědělství pro vylepšení udržitelného hospodaření a celkového výkonu zemědělských a venkovských podniků zahrnující ekonomické, environmentální a sociální rozměry. Poradenské služby pro zemědělství by měly zemědělcům a dalším příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k většímu povědomí o vztazích mezi řízením zemědělského podniku a obhospodařováním půdy na jedné straně a o určitých normách, požadavcích a informacích na straně druhé. Seznam těchto norem, požadavků a informací obsahuje normy, které se na zemědělce a další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně nezbytné a jsou stanovené ve strategickém plánu SZP, a také normy, které vyplývají z legislativy pro vodu, udržitelné používání pesticidů a z iniciativ boje proti antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. Aby bylo možné vylepšit kvalitu a efektivitu poradenství, měly by členské státy začlenit do zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS) poradce, aby bylo možné zprostředkovávat aktuální technologické a vědecké informace vyvinuté v rámci výzkumu a inovací. Jakékoli unijní iniciativy týkající se poradenských služeb a inovativních systémů by měly pokud možno navázat na již existující iniciativy na úrovni členských států.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 26</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Unijní legislativa by měla stanovit, že členské státy by ve svých strategických plánech SZP měly stanovit požadavky ohledně minimální plochy pro příjem platby oddělené od produkce. Takové požadavky by se měly vztahovat na potřebu vyhnout se nadměrné administrativní zátěži způsobené správou četných vyplácení malých částek a na potřebu zajistit, aby podpora efektivně přispívala k plnění cílů SZP, k nimž přímé platby oddělené od produkce přispívají. Za účelem garance minimální výše podpory zemědělského příjmu pro všechny skutečné zemědělce a za účelem dodržování cílů Smlouvy při zajišťování spravedlivé životní úrovně zemědělské komunity by měla být na základě plochy stanovena roční platba oddělená od produkce, a to jako typ „podpory základního příjmu pro udržitelnost“. Za účelem zlepšení cílenosti této podpory by se částky těchto plateb měly lišit v jednotlivých územních skupinách a na základě socioekonomických a/nebo agronomických podmínek. S ohledem na předcházení negativním dopadům na příjmy zemědělců se mohou členské státy rozhodnout, že podporu základního příjmu pro udržitelnost budou provádět na základě platebních nároků. V tomto případě by hodnota platebních nároků před dalším sbližováním měla být úměrná k jejich hodnotě stanovené v rámci základních platebních režimů podle nařízení (EU) č. 1307/2013, rovněž s přihlédnutím k platbám na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Členské státy by rovněž měly dosáhnout dalšího sbližování, aby dále docházelo k rychlejšímu upouštění od historických hodnot.

(26) Unijní legislativa by měla stanovit, že členské státy by ve svých strategických plánech SZP měly stanovit požadavky ohledně minimální plochy pro příjem platby oddělené od produkce. Takové požadavky by se měly vztahovat na potřebu vyhnout se nadměrné administrativní zátěži způsobené správou četných vyplácení malých částek a na potřebu zajistit, aby podpora efektivně přispívala k plnění cílů SZP, k nimž přímé platby oddělené od produkce přispívají. Za účelem garance minimální výše podpory zemědělského příjmu pro všechny aktivní zemědělce a za účelem dodržování cílů Smlouvy při zajišťování spravedlivé životní úrovně zemědělské komunity by měla být na základě plochy stanovena roční platba oddělená od produkce, a to jako typ „podpory základního příjmu pro udržitelnost“. Za účelem zlepšení cílenosti této podpory by se částky těchto plateb měly lišit v jednotlivých územních skupinách a na základě socioekonomických, environmentálních a/nebo agronomických podmínek. S ohledem na předcházení negativním dopadům na příjmy zemědělců se mohou členské státy rozhodnout, že podporu základního příjmu pro udržitelnost budou provádět na základě platebních nároků. V tomto případě by hodnota platebních nároků před dalším sbližováním měla být úměrná k jejich hodnotě stanovené v rámci základních platebních režimů podle nařízení (EU) č. 1307/2013, rovněž s přihlédnutím k platbám na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Členské státy by rovněž měly dosáhnout dalšího sbližování, aby mohly do roku 2026 postupně docílit plné konvergence.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 26 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Podpora příjmů poskytovaná prostřednictvím SZP zásadní měrou přispívá ke stabilitě a udržitelnosti mnoha malých a rodinných zemědělských podniků po celé Evropě, a zatímco se očekávání spojená s produkcí zemědělců zvýšila, peněžité dávky nikoli. Celkový podíl SZP na rozpočtu EU se snižuje, přičemž tržní krize v odvětví a prudce klesající počet aktivních zemědělců i nadále ohrožuje samotné přežití zemědělství. Model rodinného hospodářství by měl být chráněn jako jeden z obecných cílů SZP a prostřednictvím strategických plánů členských států a měl by být vytvořen patřičný prostor pro klíčovou úlohu, kterou tento model hraje tím, že přispívá k sociální struktuře venkovského života a že poskytuje náplň života a obživu mnoha obyvatelům venkova. Rodinná hospodářství přispívají k udržitelné produkci potravin, k zachování přírodních zdrojů, k uspokojování potřeb diverzifikace a k zajišťování potravin. Právě zemědělci, kteří provozují malá rodinná hospodářství, budou prvními, kdo bude trpět obrovskými tlaky globalizace. Takováto situace by jednoznačně znamenala, že se nepodařilo dosáhnout cílů SZP, a oslabila by argumenty pro podporu SZP v budoucnu. Strategické plány SZP by proto měly prostřednictvím svých specifických cílů i nadále zachovat ochranu tohoto modelu zemědělské činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 28</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Malé zemědělské podniky zůstávají základním kamenem unijního zemědělství, protože hrají stěžejní úlohu v podpoře zaměstnanosti venkova a přispívají k územnímu rozvoji. Za účelem prosazení vyrovnanějšího rozdělování podpory a snižování administrativní zátěže příjemců malých částek by měly mít členské státy možnost nabízet malým zemědělcům možnost nahradit další přímé platby jednorázovou platbou pro malé zemědělce.

(28) Malé zemědělské podniky zůstávají základním kamenem unijního zemědělství, protože hrají stěžejní úlohu v podpoře zaměstnanosti venkova a přispívají k územnímu rozvoji. Za účelem prosazení vyrovnanějšího rozdělování podpory a snižování administrativní zátěže příjemců malých částek by měly mít členské státy možnost nabízet malým zemědělcům možnost nahradit přímé platby jednorázovou platbou pro malé zemědělce. Nicméně ve snaze o další snížení administrativní zátěže je třeba členským státům umožnit, aby v první fázi do zjednodušeného režimu automaticky zařadily některé zemědělce a nabídly jim možnost z tohoto režimu v konkrétní lhůtě vystoupit. V souladu se zásadou proporcionality je třeba dát členským státům možnost vytvořit omezenější systém kontrol podmíněnosti pro malé zemědělce, kteří se účastní zjednodušeného režimu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 30 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Ekologické zemědělství se rozvíjí v mnoha členských státech a osvědčilo se, pokud jde o poskytování veřejných statků, zachování ekosystémových služeb a přírodních zdrojů, snižování vstupů, přilákání mladých zemědělců a zejména žen, vytváření pracovních míst, experimentování s novými obchodními modely, plnění společenské poptávky či revitalizaci venkovských oblastí. Růst poptávky po ekologických produktech však i nadále převyšuje růst produkce. Členské státy by měly zajistit, aby jejich strategické plány SZP zahrnovaly cíle zvýšení podílu zemědělské půdy v rámci ekologického hospodaření v zájmu uspokojení rostoucí poptávky po ekologických produktech a rozvíjení celého ekologického dodavatelského řetězce. Členské státy by měly mít možnost financovat přechod na ekologicky obhospodařovanou půdu a její zachování prostřednictvím opatření pro rozvoj venkova, ekorežimů nebo kombinací obou opatření a měly by zajistit, aby přidělené rozpočty odpovídaly očekávanému růstu ekologické produkce.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 31</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) SZP by měla zajistit, že členské státy zlepší realizaci environmentálních cílů při současném respektování místních potřeb a skutečných okolností zemědělců. Členské státy by měly v rámci přímých plateb ve strategickém plánu SZP stanovit ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež by měly být plně koordinovány s dalšími relevantními intervencemi. Ty by měly být členskými státy definovány jako platby poskytované buď jako stimuly a náhrady za veřejně prospěšná opatření zemědělských postupů přínosných pro životní prostředí a klima, nebo jako kompenzace za zavedení těchto postupů. V obou případech by měly cílit na vylepšení environmentálního a klimatického plnění SZP a měly by být následně vnímány tak, že přesahují povinné požadavky, které jsou již předepsané v systému podmíněnosti. Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí ekorežimy pro zemědělské postupy, např. lepší obhospodařování trvalých pastvin a krajinných prvků a ekologické zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž zahrnovat „vstupní režimy“, které mohou být podmínkou pro vytvoření ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

(31) SZP by měla zajistit, že členské státy zlepší realizaci environmentálních cílů při současném respektování místních potřeb a skutečných okolností zemědělců. Členské státy by měly v rámci přímých plateb ve strategickém plánu SZP stanovit ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež by měly být plně koordinovány s dalšími relevantními intervencemi. Ty by měly být členskými státy definovány jako platby poskytované buď jako stimuly a náhrady za veřejně prospěšná opatření zemědělských postupů přínosných pro životní prostředí a klima, měly by cílit na vylepšení environmentálního a klimatického plnění SZP a měly by být následně vnímány tak, že přesahují povinné požadavky, které jsou již předepsané v systému podmíněnosti. Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí ekorežimy pro podporu výrobních modelů prospěšných pro životní prostředí, zejména extenzivních chovů, a podporu všech druhů zemědělských postupů, mimo jiné např. lepší obhospodařování trvalých pastvin, krajinných prvků a režimy s environmentální certifikací, jako je ekologické zemědělství, integrovaná produkce nebo ochranné zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž zahrnovat opatření odlišné povahy, než jsou agroenvironmentálně-klimatické závazky zaměřené na rozvoj venkova nebo opatření téže povahy, které lze považovat za „vstupní režimy“, které mohou být podmínkou pro vytvoření ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 33</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Mělo by být zajištěno dodržení souladu podpory příjmu vázané na produkci s mezinárodními závazky Unie. To zahrnuje zejména požadavky memoranda o porozumění mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o olejnatých semenech v rámci GATT 17 v znění platném po změnách oddělené základní plochy pro olejnatá semena v EU následujících po změnách ve složení EU.  V tomto ohledu by Komise měla mít pravomoc přijímat prováděcí akty ohledně detailních pravidel pro tyto účely.

vypouští se

_________________

 

17 Memorandum o porozumění mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o olejnatých semenech v rámci GATT (Úř. věst. L 147, 18.6.1993).

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 35</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Je třeba, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergii v rámci dalších nástrojů SZP. V souladu s modelem realizace by měly být na úrovni Unie vytvořeny minimální požadavky na obsah a cíle takových odvětvových typů intervencí, které by zajistily rovné podmínky na vnitřním trhu a zabránily vzniku podmínek nerovné a nekalé soutěže. Členské státy by měly obhájit jejich zahrnutí do strategických plánů SZP a zajistit konzistentnost s dalšími intervencemi na odvětvové úrovni. Obecné typy intervencí zřízené na úrovni Unie by měly zahrnovat odvětví ovoce a zeleniny, vína, včelařských produktů, olivový olej a stolní olivy, chmel a další odvětví, jež budou definována a pro která je vytvoření odvětvových programů považováno za prospěšné pro dosažení některých nebo všech obecných i specifických cílů SZP sledovaných tímto nařízením.

(35) Je třeba, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergii v rámci dalších nástrojů SZP. V souladu s modelem realizace by měly být na úrovni Unie vytvořeny minimální požadavky na obsah a cíle takových odvětvových typů intervencí, které by zajistily rovné podmínky na vnitřním trhu a zabránily vzniku podmínek nerovné a nekalé soutěže. Členské státy by měly obhájit jejich zahrnutí do strategických plánů SZP a zajistit konzistentnost s dalšími intervencemi na odvětvové úrovni. Obecné typy intervencí zřízené na úrovni Unie by měly zahrnovat odvětví ovoce a zeleniny, vína, včelařských produktů, olivového oleje a stolních oliv, chmelu a dalších produktů vymezených v článku 39, pro která je vytvoření odvětvových programů považováno za prospěšné pro dosažení některých nebo všech obecných i specifických cílů SZP sledovaných tímto nařízením.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 35 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a) Vzhledem ke zvýšení přídělu prostředků pro včelařství a jako uznání důležité úlohy, kterou hraje při zachovávání biologické rozmanitosti a při produkci potravin, je namístě také zvýšit strop pro spolufinancování ze strany Unie a přidat nová způsobilá opatření, která by podpořila rozvoj tohoto odvětví.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 37</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Pro intervence na rozvoj venkova jsou zásady definovány na úrovni EU, a to obzvláště s ohledem na základní požadavky, aby členské státy používaly výběrová kritéria. Členské státy by však měly mít možnost dle vlastního výhradního uvážení definovat specifické podmínky vycházející z jejich potřeb. Typy intervencí na rozvoj venkova zahrnují platby za environmentální, klimatické a další závazky hospodaření, které by členské státy měly podporovat na svých územích v souladu se svými národními, regionálními a místními specifickými potřebami. Členské státy by měly poskytnout platby zemědělcům a jiným správcům půdy, kteří dobrovolně vstoupí do závazků hospodaření, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí a k ochraně a zlepšování životního prostředí včetně kvality vody a ovzduší, půdy, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, včetně dobrovolných závazků v oblastech sítě Natura 2000 a podpory genetické rozmanitosti. Podpora v rámci plateb za závazky hospodaření může být rovněž udělena ve formě místně řízených integrovaných nebo kooperativních metod nebo intervencí založených na dosažených výsledcích.

(37) Pro intervence na rozvoj venkova jsou zásady definovány na úrovni EU, a to obzvláště s ohledem na základní požadavky, aby členské státy používaly výběrová kritéria. Členské státy by však měly mít možnost dle vlastního výhradního uvážení definovat specifické podmínky vycházející z jejich potřeb. Typy intervencí na rozvoj venkova zahrnují platby za environmentální, klimatické a další závazky hospodaření, které by členské státy měly podporovat na svých územích v souladu se svými národními, regionálními a místními specifickými potřebami. Členské státy by měly poskytnout platby zemědělcům, skupinám zemědělců a jiným správcům půdy, kteří dobrovolně vstoupí do závazků hospodaření, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí a k ochraně a zlepšování životního prostředí včetně kvality vody a ovzduší, půdy, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, včetně dobrovolných závazků v oblastech sítě Natura 2000 a v oblastech s vysokou přírodní hodnotou a podpory genetické rozmanitosti. Podpora v rámci plateb za závazky hospodaření může být rovněž udělena ve formě místně řízených integrovaných, kolektivních nebo kooperativních metod nebo intervencí založených na dosažených výsledcích.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 38</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Podpora na závazky hospodaření může zahrnovat prémie na ekologické hospodaření na zachování ekologicky obhospodařované půdy a na přechod na ekologicky obhospodařovanou půdu; platby na další typy intervencí na podporu ekologicky příznivých systémů produkce, např. ekologického zemědělství, ochranného zemědělství a integrované produkce; lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů; prémie pro lesy a závody s agrolesnickými systémy; dobré životní podmínky zvířat; ochrana, udržitelné využívání a rozvoj genetických zdrojů. Členské státy mohou na základě svých potřeb vyvinout další režimy v rámci tohoto typu intervencí. Tento typ plateb by měl krýt pouze vícenáklady a ušlý příjem, jež vyplývají ze závazků přesahujících povinné normy a požadavky stanovené unijním a národním právem a podmíněnost stanovenou ve strategickém plánu SZP. Závazků souvisejících s tímto typem intervencí se lze chopit na předem stanovené jednoleté nebo víceleté období, a pokud budou řádně opodstatněné, mohou probíhat po více než sedm let.

(38) Podpora na závazky hospodaření může zahrnovat prémie na ekologické hospodaření na zachování ekologicky obhospodařované půdy a na přechod na ekologicky obhospodařovanou půdu; platby na další typy intervencí na podporu ekologicky příznivých systémů produkce, např. zemědělství s vysokou přírodní hodnotou, ekologického zemědělství, ochranného zemědělství a integrované produkce; lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů; prémie pro lesy a závody s agrolesnickými systémy; ochrana tradiční zemědělské krajiny, dobré životní podmínky zvířat; ochrana, udržitelné využívání a rozvoj genetických zdrojů. Členské státy mohou na základě svých potřeb vyvinout další režimy v rámci tohoto typu intervencí a mohou posílit agroenvironmentální opatření specifická pro odvětví včelařství, která již existují v některých regionech Unie, a vytvořit další opatření. Tento typ plateb by měl krýt pouze vícenáklady a ušlý příjem, jež vyplývají ze závazků přesahujících povinné normy a požadavky stanovené unijním a národním právem a podmíněnost stanovenou ve strategickém plánu SZP. Členské státy by také měly poskytovat finanční pobídky příjemcům. Závazků souvisejících s tímto typem intervencí se lze chopit na předem stanovené jednoleté nebo víceleté období, a pokud budou řádně opodstatněné, mohou probíhat po více než sedm let.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 39</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Opatření v lesnictví by měla přispívat k provádění strategie Unie v oblasti lesnictví a měla by být založena na národních nebo subnárodních programech lesnictví členských států nebo jejich rovnocenných nástrojích, které by měly navazovat na závazky vyplývající z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na závazky, které byly přijaty na ministerských konferencích o ochraně lesů v Evropě. Intervence by měly vycházet z plánů obhospodařování lesů nebo z rovnocenných dokumentů a mohou zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti a udržitelné obhospodařování lesa včetně zalesňování půdy a vytváření a regenerace agrolesnických systémů; ochranu, obnovu a zlepšení lesních zdrojů, a to s ohledem na potřeby spojené s přizpůsobením se, investice do záruk a zlepšování ochrany a odolnosti lesa a vytváření lesních ekosystémů a klimatických služeb a opatření a investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a biohospodářství.

(39) Opatření v lesnictví by měla přispívat k rozšíření používání agrolesnických systémů a k provádění strategie Unie v oblasti lesnictví a měla by být založena na národních nebo subnárodních programech lesnictví členských států nebo jejich rovnocenných nástrojích, které by měly navazovat na závazky vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/8411a a na závazky, které byly přijaty na ministerských konferencích o ochraně lesů v Evropě. Intervence by měly vycházet z plánů obhospodařování lesů nebo z rovnocenných dokumentů a mohou zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti a udržitelné obhospodařování lesa včetně zalesňování půdy, předcházení požárům a vytváření a regenerace agrolesnických systémů, ochranu, obnovu a zlepšení lesních zdrojů, a to s ohledem na potřeby spojené s přizpůsobením se, investice do záruk a zlepšování ochrany a odolnosti lesa a vytváření lesních ekosystémů a klimatických služeb a opatření a investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a biohospodářství.

 

_____________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 40</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Za účelem zajištění spravedlivého příjmu a odolného zemědělského odvětví napříč územími EU mohou členské státy přidělit podporu zemědělcům v oblastech čelících přírodním a jiným specificky regionálním omezením. Co se týče plateb za oblasti s přírodními omezeními, mělo by pokračovat vymezení politiky rozvoje venkova 2014-2020. Aby SZP přinesla maximální přidanou hodnotu Unie v oblasti životního prostředí a posílila se její součinnost s financováním investic do přírody a biologické rozmanitosti, je nezbytné zachovat zvláštní opatření zaměřená na platby kompenzující příjemcům znevýhodnění související s realizací sítě Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě. Zemědělcům a držitelům lesů by tudíž měla být i nadále poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení zvláštních nevýhod, které vyplývají z provádění směrnice 2009/147/ES a směrnice 92/43/EHS s cílem přispívat k účinné správě lokalit sítě Natura 2000. Zemědělcům by měla být poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení nevýhod v oblastech povodí, které vyplývají z provádění rámcové směrnice o vodě. Podpora by měla být spojena se zvláštními požadavky popsanými ve strategických plánech SZP, které jdou nad rámec příslušných závazných norem a požadavků. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby v souvislosti s platbami zemědělcům nedocházelo k dvojímu financování s ekorežimy. Kromě toho by členské státy při obecném koncipování svých strategických plánů SZP měly zohlednit zvláštní potřeby oblastí sítě Natura 2000.

(40) Za účelem zajištění spravedlivého příjmu a odolného zemědělského odvětví napříč územími EU mohou členské státy přidělit podporu zemědělcům v oblastech čelících přírodním a jiným specificky regionálním omezením, včetně horských oblastí a ostrovních regionů. Co se týče plateb za oblasti s přírodními omezeními, mělo by pokračovat vymezení politiky rozvoje venkova 2014-2020. Aby SZP přinesla maximální přidanou hodnotu Unie v oblasti životního prostředí a posílila se její součinnost s financováním investic do přírody a biologické rozmanitosti, je nezbytné zachovat zvláštní opatření zaměřená na platby kompenzující příjemcům znevýhodnění související s realizací sítě Natura 2000 zřízené nařízením Rady 92/43/EHS1a a rámcové směrnice o vodě. Zemědělcům a držitelům lesů by tudíž měla být i nadále poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení zvláštních nevýhod, které vyplývají z provádění směrnice 2009/147/ES a směrnice 92/43/EHS s cílem přispívat k účinné správě lokalit sítě Natura 2000. Zemědělcům by měla být poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení nevýhod v oblastech povodí, které vyplývají z provádění rámcové směrnice o vodě. Podpora by měla být spojena se zvláštními požadavky popsanými ve strategických plánech SZP, které jdou nad rámec příslušných závazných norem a požadavků. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby v souvislosti s platbami zemědělcům nedocházelo k dvojímu financování s ekorežimy, a zároveň umožnit dostatečnou flexibilitu ve strategických plánech, aby se usnadnila doplňkovost mezi různými intervencemi. Kromě toho by členské státy při obecném koncipování svých strategických plánů SZP měly zohlednit zvláštní potřeby oblastí sítě Natura 2000.

 

____________________

 

1a Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 41</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Cílů SZP by se mělo dosahovat také prostřednictvím podpory investic, a to produktivních i neproduktivních, v zemědělských podnicích i mimo ně. Takové investice se mohou – mimo jiné – týkat infrastruktury spojené s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobováním zemědělství a lesnictví změně klimatu včetně přístupových cest k zemědělským podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy a dodávkami a úsporami energie a vody. Za účelem lepšího zajištění souladu strategických plánů SZP s unijními cíli a rovných podmínek všech členských států je součástí tohoto nařízení negativní seznam investičních oblastí.

(41) Cílů SZP by se mělo dosahovat také prostřednictvím podpory investic, a to produktivních i neproduktivních, které mají za cíl posílit odolnost zemědělských podniků. Takové investice se mohou – mimo jiné – týkat infrastruktury spojené s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobováním zemědělství a lesnictví změně klimatu včetně přístupových cest k zemědělským podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy a dodávkami a úsporami energie a vody. Za účelem lepšího zajištění souladu strategických plánů SZP s unijními cíli a rovných podmínek všech členských států je součástí tohoto nařízení negativní seznam investičních oblastí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 42</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) S ohledem na potřebu zaplnění investiční mezery v unijním zemědělském odvětví a potřebu zlepšit prioritním skupinám, obzvláště pak mladým zemědělcům a nováčkům s rizikovějším profilem, přístup k finančním nástrojům by měly být podporovány využívání záruky InvestEU a kombinace grantů a finančních nástrojů. Protože se finanční nástroje v jednotlivých členských státech výrazně liší v důsledku odlišného přístupu k financím, rozvoji bankovního sektoru, přítomnosti rizikového kapitálu, obeznámenosti s veřejnou administrativou a potenciální škálou příjemců, měly by členské státy ve strategickém plánu SZP stanovit vhodné cíle, příjemce a preferenční podmínky a další možná pravidla způsobilosti.

(42) S ohledem na potřebu zaplnění investiční mezery v unijním zemědělském odvětví a potřebu zlepšit přístup prioritních skupin, obzvláště pak mladých zemědělců a nováčků s rizikovějším profilem, k finančním nástrojům by mělo být podněcováno kombinování grantů a finančních nástrojů. Protože se finanční nástroje v jednotlivých členských státech výrazně liší v důsledku odlišného přístupu k financím, rozvoji bankovního sektoru, přítomnosti rizikového kapitálu, obeznámenosti s veřejnou administrativou a potenciální škálou příjemců, měly by členské státy ve strategickém plánu SZP stanovit vhodné cíle, příjemce a preferenční podmínky a další možná pravidla způsobilosti.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 43</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Mladí zemědělci a nováčci stále čelí výrazným bariérám, co se týče přístupu k půdě, vysokým cenám a přístupu k úvěrům. Jejich podniky jsou více ohroženy nestálostí cen (vstupních prostředků i produktů) a mají vysoké potřeby v oblasti získávání obchodních dovedností a dovedností pro řízení rizik. Je proto důležité pokračovat v podpoře zakládání nových podniků a nových hospodářství. Členské státy by měly zastávat strategický postoj a určit jasný a soudržný soubor intervencí pro obnovu populace, a to v rámci specifických cílů věnovaných této problematice. Z tohoto důvodu mohou členské státy stanovit ve svých strategických plánech SZP preferenční podmínky finančních nástrojů pro mladé zemědělce a nováčky a měly by do svých strategických plánů SZP zahrnout vyčlenění částky odpovídající alespoň 2% krytí ročních přímých plateb. Ustanoveno by mělo být zvýšení maximální částky pomoci pro zahájení činnosti mladých zemědělců a venkovských podnikatelských startupů až na 100 000 eur, které lze dosáhnout také prostřednictvím nebo kombinací finančního nástroje podpory.

(43) Mladí zemědělci a nováčci stále čelí výrazným bariérám, co se týče přístupu k půdě, vysokým cenám a přístupu k úvěrům. Jejich podniky jsou více ohroženy nestálostí cen (vstupních prostředků i produktů) a mají vysoké potřeby v oblasti získávání obchodních dovedností a dovedností pro předcházení rizikům a řízení rizik. Je proto důležité pokračovat v podpoře zakládání nových podniků a nových hospodářství. Členské státy by měly zastávat strategický postoj a určit jasný a soudržný soubor intervencí pro obnovu populace, a to v rámci specifických cílů věnovaných této problematice. Z tohoto důvodu mohou členské státy stanovit ve svých strategických plánech SZP preferenční podmínky finančních nástrojů pro mladé zemědělce a nováčky a měly by do svých strategických plánů SZP zahrnout vyčlenění částky odpovídající alespoň 2% krytí ročních přímých plateb v prvním pilíři. Ustanoveno by mělo být zvýšení maximální částky pomoci pro zahájení činnosti mladých zemědělců a venkovských podnikatelských startupů až na 100 000 eur, které lze dosáhnout také prostřednictvím nebo kombinací finančního nástroje podpory.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 44</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) S ohledem na potřebu zajistit vhodné nástroje řízení rizik by mělo být uchováno pojistné a vzájemné fondy financované EZFRV. Kategorie vzájemných fondů zahrnuje jak fondy spojené s produkčními ztrátami, tak obecné nástroje a nástroje na stabilizaci příjmů specifické pro toto odvětví a spojené se ztrátami příjmů.

(44) S ohledem na potřebu zajistit vhodné nástroje řízení rizik by mělo být uchováno pojistné a vzájemné fondy financované EZFRV. Kategorie vzájemných fondů zahrnuje jak fondy spojené s produkčními ztrátami, tak obecné nástroje a nástroje na stabilizaci příjmů specifické pro toto odvětví a spojené se ztrátami příjmů. Ve snaze přizpůsobit nástroje pro řízení rizik výzvám, kterým zemědělci čelí, mj. změně klimatu, by měl soubor nástrojů SZP zahrnovat náhradu nákladů a ztrát zemědělců v souvislosti v opatřeními přijatými v rámci boje proti nákazám zvířat a škůdcům rostlin nebo ztrát vzniklých ekologickým zemědělcům v důsledku vnější kontaminace, za kterou nenesou odpovědnost. Měl by však být zajištěn soulad intervencí financovaných z EZFRV s vnitrostátními systémy řízení rizik.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 45</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45) Vzhledem k plnění cílů SZP by podpora měla umožňovat stanovení a realizaci spolupráce mezi alespoň dvěma subjekty. Podpora může obnášet všechny aspekty takové spolupráce, jako je zavádění plánů kvality; kolektivní environmentální a klimatické kroky; prosazování krátkého dodavatelského řetězce a lokálních trhů; pilotní projekty; projekty operační skupiny v rámci EIP (evropského inovačního partnerství) pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost, chytré vesnice, nákupní kluby a strojní sdružení; partnerství zemědělských podniků; plány obhospodařování lesů; sítě a klastry; sociální zemědělství; zemědělství podporované komunitou; akce v rámci iniciativy LEADER a zakládání seskupení producentů a organizací producentů, jakož i další formy spolupráce považované za nezbytné pro dosažení specifických cílů SZP.

(45) Vzhledem k plnění cílů SZP by podpora měla umožňovat stanovení a realizaci spolupráce mezi alespoň dvěma subjekty. Podpora může obnášet všechny aspekty takové spolupráce, jako je zavádění plánů kvality, náklady na certifikaci a prosazování těchto plánů; kolektivní environmentální a klimatické kroky; prosazování krátkého dodavatelského řetězce a lokálních trhů; pilotní projekty; projekty operační skupiny v rámci EIP (evropského inovačního partnerství) pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost, chytré vesnice, nákupní kluby a strojní sdružení; partnerství zemědělských podniků; plány obhospodařování lesů; sítě a klastry; sociální zemědělství; zemědělství podporované komunitou; akce v rámci iniciativy LEADER a zakládání seskupení producentů a organizací producentů, včetně seskupení producentů uznávaných podle nařízení (EU) č. 115/12, jakož i další formy spolupráce považované za nezbytné pro dosažení specifických cílů SZP. Jako o jednom ze způsobů podpory mezigenerační obnovy by se mělo uvažovat o poskytování specifické podpory zemědělcům, kteří chtějí zanechat hospodaření ještě před dosažením zákonného věku odchodu do důchodu a nají v úmyslu předat své hospodářství mladšímu zemědělci, s nímž spolupracují.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 47</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) EZZF by měl i nadále financovat typy intervencí ve formě přímých plateb i odvětvové typy intervencí, přičemž EZFRV by měl i nadále financovat typy intervencí pro rozvoj venkova, jak jsou popsány v tomto nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP by měla být pro oba fondy a jimi podporované aktivity stanovená samostatně a zohledněna by přitom měla být skutečnost, že nový model realizace poskytuje členským státům větší flexibilitu a decentralizaci při dosahování jejich cílů. Typy intervencí podle tohoto nařízení by se měly vztahovat na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

(47) EZZF by měl i nadále financovat typy intervencí ve formě přímých plateb i odvětvové typy intervencí, přičemž EZFRV by měl i nadále financovat typy intervencí pro rozvoj venkova, jak jsou popsány v tomto nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP by měla být pro oba fondy a jimi podporované aktivity stanovená samostatně a zohledněna by přitom měla být skutečnost, že nový model realizace poskytuje členským státům větší flexibilitu a decentralizaci při dosahování jejich cílů. Typy intervencí podle tohoto nařízení by se měly vztahovat na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 48</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48) Podpora přímých plateb v rámci strategických plánů SZP by měla být zaručena v rámci národních přídělů, které budou upraveny tímto nařízením. Tyto národní příděly by měly odrážet pokračování změn, oproti tomu příděly členským státům s nejnižším stupněm podpory na hektar se postupně zvyšují, aby se uzavřelo 50 % rozdílu vzhledem k 90 % průměru EU. Pro zohlednění snížení mechanismu plateb a použití jeho výsledku v členském státě by mělo být umožněno, aby celkové roční orientační finanční příděly ve strategickém plánu SZP členského státu směly překročit národní příděl.

(48) EZZF by neměl podporovat činnosti, které by poškozovaly životní prostředí nebo které nejsou v souladu s cíli v oblasti klimatu a životního prostředí podle zásad udržitelného zemědělského hospodaření. Podpora přímých plateb v rámci strategických plánů SZP by měla být zaručena v rámci národních přídělů, které budou upraveny tímto nařízením. Tyto národní příděly by měly odrážet pokračování změn, oproti tomu příděly členským státům s nejnižším stupněm podpory na hektar se postupně zvyšují, aby se uzavřelo 50 % rozdílu vzhledem k 90 % průměru EU. Pro zohlednění snížení mechanismu plateb a použití jeho výsledku v členském státě by mělo být umožněno, aby celkové roční orientační finanční příděly ve strategickém plánu SZP členského státu směly překročit národní příděl.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 49</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) Aby se usnadnila správa fondů EZFRV, měla by se ve vztahu k veřejným výdajům členských států stanovit jednotná příspěvková sazba podpory z EZFRV. Aby se zohlednil zvláštní význam nebo povaha určitých druhů operací, měly by být ve vztahu k nim stanoveny zvláštní sazby příspěvku. Ke zmírnění zvláštních omezení vyplývajících z úrovně rozvoje, odlehlosti a izolovanosti by měl být stanoven vhodný příspěvek EZFRV pro méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o fungování EU a menší ostrovy v Egejském moři.

(49) Aby se usnadnila správa fondů EZFRV, měla by se ve vztahu k veřejným výdajům členských států stanovit všeobecná příspěvková sazba podpory z EZFRV. Aby se zohlednil zvláštní význam nebo povaha určitých druhů operací, měly by být ve vztahu k nim stanoveny zvláštní sazby příspěvku. Ke zmírnění zvláštních omezení vyplývajících z úrovně rozvoje, odlehlosti a izolovanosti nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování EU a menších ostrovů v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013 by měl být stanoven vyšší příspěvek z EZFRV pro tyto regiony.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 49 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(49a) Pro určování regionů a oblastí na úrovni Unie, jež jsou způsobilé k poskytnutí podpory z EZFRV, by se měla stanovit objektivní kritéria. Za tímto účelem by mělo být určení těchto regionů a oblastí na úrovni Unie založeno na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003. Pro zajištění odpovídající podpory by měla být využity nejnovější systémy klasifikace a údaje, zejména pokud jde o řešení situace zaostávajících regionů a odstranění meziregionálních nerovností na území členského státu.

 

__________________

 

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 50</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) EZFRV by neměl poskytovat podporu na investice, které by poškozovaly životní prostředí.  Z toho důvodu je nutné stanovit v tomto nařízení řadu pravidel pro vyloučení, jakož i možnost dalšího rozvoje těchto záruk v aktech v přenesené pravomoci. EZFRV by zejména neměl financovat investice do zavlažování, které nepřispívají k dosažení nebo zachování dobrého stavu souvisejícího vodního útvaru nebo útvarů, a investice v oblasti zalesňování, které nejsou v souladu s klimatickými a environmentálními cíli a v souladu se zásadami trvale udržitelného obhospodařování lesů.

(50) EZFRV by měl prioritně poskytovat podporu na investice, které mají hospodářské i environmentální přínosy, a neposkytovat podporu na investice, které by poškozovaly životní prostředí. Z toho důvodu je nutné stanovit v tomto nařízení řadu pravidel pro vyloučení, jakož i možnost dalšího rozvoje těchto záruk v aktech v přenesené pravomoci. EZFRV by zejména neměl financovat investice do zalesňování, které nejsou v souladu s klimatickými a environmentálními cíli a v souladu se zásadami trvale udržitelného obhospodařování lesů. Dále by EZFRV neměl financovat investice do zavlažování, které nepřispívají k dosažení nebo zachování dobrého stavu souvisejícího vodního útvaru nebo útvarů.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 51 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(51a) S cílem umožnit Unii, aby byla nezávislá na dovozu rostlinných bílkovin, má SZP v souladu se směrnicí o zdrojích obnovitelné energie za cíl prosazovat používání biopaliv získávaných z vedlejších produktů olejnatých semen z bílkovinných plodin.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 54</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54) Pro vylepšení přidané hodnoty Unie a zachování funkčního zemědělského vnitřního trhu, ale i pro dosažení výše zmíněných obecných i specifických cílů by členské státy neměly činit rozhodnutí dle tohoto nařízení izolovaně, ale v rámci strukturovaného postupu, který by měl uskutečňovat strategický plán SZP. Pravidla Unie stanovená shora dolů by měla stanovit specifické cíle pro celou EU v rámci SZP, hlavní typy intervencí, výkonnostní rámec a strukturu řízení. Cílem takového rozložení úkolů je zajistit celkovou shodu investovaných zdrojů a dosažených výsledků.

(54) Pro vylepšení přidané hodnoty Unie a zachování funkčního zemědělského vnitřního trhu, ale i pro dosažení výše zmíněných obecných i specifických cílů by členské státy neměly činit rozhodnutí dle tohoto nařízení izolovaně, ale v rámci strukturovaného postupu, který by měl uskutečňovat strategický plán SZP. Pravidla Unie stanovená shora dolů by měla stanovit specifické cíle pro celou Unii v rámci SZP, hlavní typy intervencí, výkonnostní rámec a strukturu řízení. Cílem takového rozložení úkolů je zajistit celkovou shodu investovaných zdrojů a dosažených výsledků.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 55</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55) S cílem zajistit jasnou strategickou povahu těchto strategických plánů SZP a usnadnit propojení s ostatními politikami Unie, a zejména se zavedenými dlouhodobými vnitrostátními odvozenými z právních předpisů Unie nebo mezinárodních dohod, např. dohod týkajících se změny klimatu, lesů, biologické rozmanitosti a vody, je vhodné, aby na každý členský stát existoval jediný strategický plán SZP.

(55) S cílem zajistit jasnou strategickou povahu těchto strategických plánů SZP a usnadnit propojení s ostatními politikami Unie, a zejména se zavedenými dlouhodobými vnitrostátními odvozenými z právních předpisů Unie nebo mezinárodních dohod, např. dohod týkajících se změny klimatu, lesů, biologické rozmanitosti a vody, je vhodné, aby na každý členský stát existoval jediný strategický plán SZP. S patřičným zřetelem k administrativní struktuře daného členského státu by měl strategický plán tam, kde je to relevantní, obsahovat opatření v oblasti rozvoje venkova, která by odpovídala potřebám jednotlivých regionů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 55 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(55a) Je nezbytně nutné, aby strategické plány SZP měly jasný, jednoduchý a jednoznačný rámec, aby nedocházelo k tzv. „gold-platingu“ politiky na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 55 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(55b) Nový model dosahování výsledků by neměl zpochybňovat integritu vnitřního trhu ani historicky evropskou povahu SZP, která by měla zůstat skutečně společnou politikou a zaručit evropský přístup a rovné podmínky.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 56</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56) Při vypracování svých strategických plánů SZP by členské státy měly analyzovat svou specifickou situaci a potřeby, stanovit cíle spojené s dosažením cílů SZP a koncipovat intervence, které umožní dosažení těchto cílů, avšak zároveň by měly být tyto plány přizpůsobeny podle vnitrostátních a specifických regionálních souvislostí, včetně nejvzdálenějších regionů podle článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Takový postup by měl podporovat větší subsidiaritu ve společném rámci Unie, přičemž by měl být zajištěn soulad s obecnými zásadami práva Unie i s cíli SZP. Je proto vhodné stanovit pravidla týkající se struktury a obsahu strategických plánů SZP.

(56) Při vypracovávání svých strategických plánů SZP by členské státy měly analyzovat svou specifickou situaci a potřeby, stanovit realistické cíle spojené s dosažením cílů SZP a koncipovat intervence, které umožní dosažení těchto cílů při zajištění jistoty pro konečné příjemce, avšak zároveň by měly být tyto plány přizpůsobeny podle vnitrostátních a specifických regionálních souvislostí, včetně nejvzdálenějších regionů podle článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Takový postup by měl podporovat větší subsidiaritu ve společném rámci Unie, přičemž by měl být zajištěn soulad s obecnými zásadami práva Unie i s cíli SZP. Je proto vhodné stanovit pravidla týkající se struktury a obsahu strategických plánů SZP. S cílem zajistit, aby stanovení cílů členskými státy a koncepce intervencí byly vhodné a maximalizovaly přínos k cílům SZP, je nutné, aby strategie strategických plánů SZP vycházela z předchozí analýzy místních souvislostí a z posouzení potřeb ve vztahu k cílům SZP, přičemž musí být zabezpečen společný evropský charakter této politiky. Při přípravě strategických plánů SZP je nutné zajistit zapojení zemědělců a jejich organizací.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 57</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) S cílem zajistit, aby stanovení cílů členskými státy a koncepce intervencí byly vhodné a maximalizovaly přínos k cílům SZP, je nutné, aby strategie strategických plánů SZP vycházela z předchozí analýzy místních souvislostí a z posouzení potřeb ve vztahu k cílům SZP.

(57) S cílem zajistit, aby stanovení cílů členskými státy a koncepce intervencí byly vhodné a maximalizovaly přínos k cílům SZP, je nutné, aby strategie strategických plánů SZP vycházela z předchozí analýzy místních souvislostí a z posouzení potřeb ve vztahu k cílům SZP. Je také důležité, aby strategické plány SZP mohly odpovídajícím způsobem reflektovat změny podmínek, struktur (jak vnitřních, tak vnějších) a tržní situace v členských státech, a aby je tudíž bylo možno časem upravovat, aby je reflektovaly.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 58</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58) Strategické plány SZP by měly mít za cíl zajistit větší soudržnost četných nástrojů SZP, neboť by se měly vztahovat na typy intervencí v podobě přímých plateb, odvětvové typy intervencí i typy intervencí pro rozvoj venkova. Měly by rovněž zajistit a prokázat, že rozhodnutí členského státu jsou přiměřená a v souladu s prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, aby obsahovaly intervenční strategie zaměřené na výsledky a strukturované kolem specifických cílů SZP, včetně kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich sledování na ročním základě, je vhodné, aby tyto cíle byly založeny na ukazatelích výsledku.

(58) Strategické plány SZP by měly mít za cíl zajistit větší soudržnost četných nástrojů SZP, neboť by se měly vztahovat na typy intervencí v podobě přímých plateb, odvětvové typy intervencí i typy intervencí pro rozvoj venkova. Měly by rovněž zajistit a prokázat, že rozhodnutí členského státu jsou přiměřená a v souladu s prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, aby obsahovaly intervenční strategie zaměřené na výsledky a strukturované kolem specifických cílů SZP, včetně kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich sledování, je vhodné, aby tyto cíle byly založeny na ukazatelích výsledku.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 59 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(59a) Jelikož režim podpory příjmů hraje zásadní roli při zajišťování ekonomické životaschopnosti zemědělských podniků, je vhodné zohlednit sociální dopady, které má SZP na zajištění pracovních míst ve venkovských oblastech. Z tohoto důvodu by měly členské státy při plánování svých strategických plánů také zohlednit dopad, jaký bude mít určitý podnik na specifickou oblast z hlediska zaměstnanosti. Opatření a činnosti, které vytvářejí více pracovních příležitostí, by měly mít při vypracovávání a uplatňování příslušných nástrojů politiky prioritu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 60</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60) Vzhledem k tomu, že členským státům by měla být poskytnuta flexibilita v oblasti rozhodnutí delegovat část plnění strategického plánu SZP na regionální úroveň na základě národního rámce, a to s cílem usnadnit při řešení celonárodních výzev koordinaci mezi regiony, je vhodné, aby strategické plány SZP stanovily popis interakce mezi národními a regionálními intervencemi.

(60) Vzhledem k tomu, že členským státům by měla být poskytnuta flexibilita v oblasti rozhodnutí delegovat část návrhu a plnění strategického plánu SZP na regionální úroveň na základě regionálních intervenčních programů v souladu s národním rámcem, a to s cílem usnadnit při řešení celonárodních výzev koordinaci mezi regiony, je vhodné, aby strategické plány SZP stanovily popis interakce mezi národními a regionálními intervencemi.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 69</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69) Za správu a provádění každého strategického plánu SZP by měl být zodpovědný řídicí orgán. Jeho povinnosti by měly být stanoveny v tomto nařízení. Řídicí orgán by měl mít možnost přenést část svých povinností a ponechat si odpovědnost za účinnost a správnost řízení. Členské státy by měly zajistit, aby při řízení a provádění strategických plánů SZP byly finanční zájmy Unie chráněny v souladu s [nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] [nové finanční nařízení] a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) X [nové horizontální nařízení].

(69) Za správu a provádění každého strategického plánu SZP by měl být zodpovědný řídicí orgán. Nicméně v případě regionalizace prvků souvisejících s politikou rozvoje venkova by měly mít členské státy možnost zřídit regionální řídicí orgány. Jejich povinnosti by měly být stanoveny v tomto nařízení. Řídicí orgány by měly mít možnost přenést část svých povinností a ponechat si odpovědnost za účinnost a správnost řízení. Členské státy by měly zajistit, aby při řízení a provádění strategických plánů SZP byly finanční zájmy Unie chráněny v souladu s [nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] [nové finanční nařízení] a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) X [nové horizontální nařízení].

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 70</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70) V souladu se zásadou sdílené správy jsou Komisi při plnění SZP nápomocny výbory tvořené zástupci členských států. S ohledem na zjednodušení systému a zeštíhlení pozice členských států se pro plnění tohoto nařízení stanovuje pouze jeden monitorovací výbor, který vznikne spojením výboru „Rozvoj venkova“ a výboru „Přímé platby“, které byly založeny v rámci programového období 2014–2020. O povinnost asistovat členským státům při plnění strategických plánů SZP se dělí řídící orgán a tento monitorovací výbor. Komisi by také měl nápomocen „Výbor pro společnou zemědělskou politiku“, a to v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto nařízení.

(70) V souladu se zásadou sdílené správy jsou Komisi při plnění SZP nápomocny výbory tvořené zástupci členských států. S ohledem na zjednodušení systému a zeštíhlení pozice členských států se pro plnění tohoto nařízení stanovuje pouze jeden monitorovací výbor, který vznikne spojením výboru „Rozvoj venkova“ a výboru „Přímé platby“, které byly založeny v rámci programového období 2014–2020. O povinnost asistovat členským státům při plnění strategických plánů SZP se dělí řídící orgán a tento monitorovací výbor. Nicméně v případě regionalizace prvků souvisejících s politikou rozvoje venkova by měly mít členské státy možnost zřídit regionální monitorovací výbory. Komisi by také měl nápomocen „Výbor pro společnou zemědělskou politiku“, a to v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 71</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71) EZFRV by měl technickou pomocí podporovat, a to z podnětu Komise, opatření týkající se plnění úkolů uvedených v [článku 7 horizontálního nařízení]. Na podnět členských států lze poskytnout i odbornou podporu za účelem plnění úkolů nezbytných pro účinnou správu a plnění podpory v souvislosti se strategickým plánem SZP. Zvýšení prostředků na technickou pomoc z podnětu členských států je k dispozici pouze pro Maltu.

(71) EZFRV by měl technickou pomocí podporovat, a to z podnětu Komise, opatření týkající se plnění úkolů uvedených v [článku 7 horizontálního nařízení]. Na podnět členských států lze poskytnout i odbornou podporu za účelem plnění úkolů nezbytných pro účinnou správu a plnění podpory v souvislosti se strategickým plánem SZP. Zvýšení prostředků na technickou pomoc z podnětu členských států je k dispozici pouze pro Lucembursko a Maltu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 74</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(74) Orientace na trh vyvolaná modelem realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a to obzvláště proto, že strategické plány SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů dalších politik se sdílenou správou. Politika postavená na výkonnosti vyžaduje každoroční i víceleté vyhodnocování na základě zvolených ukazatelů výstupů, výsledků a dopadu vymezených v rámci pro sledování a hodnocení výkonnosti („PMEF“). Za tímto účelem by měl být vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda podpořená intervence přispívá k dosažení stanovených cílů. Ukazatele výsledku a výstupu související a cíli v oblastech souvisejících s klimatem a životním prostředím mohou zahrnovat intervence stanovené v národních environmentálních nástrojích a nástrojích v oblasti plánů ohledně klimatu vycházejících z právních předpisů Unie.

(74) Orientace na trh vyvolaná modelem realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a to obzvláště proto, že strategické plány SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů dalších politik se sdílenou správou. Politika postavená na výkonnosti vyžaduje každoroční i víceleté vyhodnocování na základě zvolených ukazatelů výstupů, výsledků a dopadu vymezených v rámci pro sledování a hodnocení výkonnosti („PMEF“). Za tímto účelem by měl být vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda podpořená intervence přispívá k dosažení stanovených cílů. Ukazatele výsledku a výstupu související a cíli v oblastech souvisejících s klimatem a životním prostředím mohou zahrnovat intervence stanovené v národních environmentálních nástrojích a nástrojích v oblasti plánů ohledně klimatu vycházejících z právních předpisů Unie.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 75</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(75) Jako součást rámce pro monitorování a hodnocení výkonnosti by měly členské státy monitorovat dosažený pokrok a každoročně o něm podávat Komisi zprávu. Informace poskytované členskými státy představují základ, z něhož by měla vycházet Komise ve zprávě o pokroku při dosahování specifických cílů během celého programového období, a k tomuto účelu použije základní soubor ukazatelů.

(75) Jako součást rámce pro monitorování a hodnocení výkonnosti by měly členské státy monitorovat dosažený pokrok a podávat o něm zprávu. Informace poskytované členskými státy představují základ, z něhož by měla vycházet Komise ve zprávě o pokroku při dosahování specifických cílů během celého programového období, a k tomuto účelu použije základní soubor ukazatelů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 76</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(76) Je třeba zavést mechanismus k podnikání kroků na ochranu finančních zájmů Unie v případě, že by se provádění strategického plánu SZP významně odchýlilo od stanovených cílů. Od členských států je proto nutné v případě významného a neopodstatněného neplnění požadovat vytvoření akčních plánů. Nesplnění plánovaných výsledků by mohlo vést k pozastavení a nakonec i omezení unijních prostředků. Nadto se stanoví celková výkonností prémie jako součást pobídkového mechanismu založeného na přidělení výkonnostní prémie, s cílem podpořit řádnou výkonnost v oblasti životního prostředí a klimatu.

(76) Je třeba zavést mechanismus k podnikání kroků na ochranu finančních zájmů Unie v případě, že by se provádění strategického plánu SZP významně odchýlilo od stanovených cílů. Od členských států je proto nutné v případě významného a neopodstatněného neplnění požadovat vytvoření akčních plánů. Nesplnění plánovaných výsledků by mohlo vést k pozastavení a nakonec i omezení unijních prostředků.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 80 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(80a) Obchodní dohody v oblasti zemědělství uzavřené se třetími zeměmi by měly obsahovat ochranné mechanismy a doložky s cílem zaručit unijním a neunijním zemědělcům rovné podmínky a chránit spotřebitele.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 81</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(81) Osobní údaje shromážděné za účelem uplatnění jakéhokoli opatření zakotveného v tomto nařízení by měly být zpracovány způsobem, který odpovídá těmto účelům. Údaje by také měly být anonymizovány, při zpracování za účelem monitoringu nebo evaluace by měly být úhrnné a měly by být chráněny v souladu s právem Unie ohledně ochrany jedinců při zpracování osobních údajů a volném pohybu dat, obzvláště pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200119 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920. Subjekty údajů by měly být informovány o tomto zpracování, jakož i o svých právech na ochranu údajů.

(81) Osobní údaje shromážděné za účelem uplatnění jakéhokoli opatření zakotveného v tomto nařízení by měly být zpracovány způsobem, který odpovídá těmto účelům. Údaje by také měly být anonymizovány, při zpracování za účelem monitoringu nebo evaluace by měly být úhrnné a měly by být chráněny v souladu s právem Unie ohledně ochrany jedinců při zpracování osobních údajů a volném pohybu dat, obzvláště pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/172519a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920. Subjekty údajů by měly být informovány o tomto zpracování, jakož i o svých právech na ochranu údajů.

_________________

_________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 83</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, ochrany práv zemědělců a zaručení hladkého, soudržného a účinného fungování typů intervencí v podobě přímých plateb by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o pravidla podmiňující poskytnutí plateb používáním certifikovaných osiv určitých odrůd konopí a postup při určování odrůd konopí a ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v těchto odrůdách; pravidla pro dobrý zemědělský a environmentální stav a některé související prvky v souvislosti s požadavky způsobilosti; obsah ohlášení a požadavky na aktivaci platebních nároků; další pravidla pro ekorežimy; opatření, která mají zamezit tomu, aby příjemci podpory příjmu vázané na produkci, byli postiženi strukturální nerovnováhou na trhu v daném odvětví, včetně rozhodnutí, že taková podpora může být i nadále vyplácena až do roku 2027 na základě produkčních jednotek, na něž byla poskytnuta v minulém referenčním období; pravidla a podmínky schvalování půdy a odrůd pro účely specifické platby za bavlnu a pravidla pro podmínky pro přiznání této platby.

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, ochrany práv zemědělců a zaručení hladkého, soudržného a účinného fungování typů intervencí v podobě přímých plateb by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o pravidla podmiňující poskytnutí plateb používáním certifikovaných osiv určitých odrůd konopí a postup při určování odrůd konopí a ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v těchto odrůdách; pravidla pro dobrý zemědělský a environmentální stav a některé související prvky v souvislosti s požadavky způsobilosti; stanovení kritérií pro určení rovnocenných opatření a příslušné požadavky platné pro vnitrostátní nebo regionální systémy certifikace; sestavení katalogu zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat; opatření, která mají zamezit tomu, aby příjemci podpory příjmu vázané na produkci, byli postiženi strukturální nerovnováhou na trhu v daném odvětví, včetně rozhodnutí, že taková podpora může být i nadále vyplácena až do roku 2027 na základě produkčních jednotek, na něž byla poskytnuta v minulém referenčním období; pravidla a podmínky schvalování půdy a odrůd pro účely specifické platby za bavlnu a pravidla pro podmínky pro přiznání této platby.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 84</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(84) S cílem zajistit, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergie s dalšími nástroji SZP, a s cílem zajistit rovné podmínky na vnitřním trhu a zamezit nerovné a nekalé soutěži měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o kritéria pro schvalování mezioborových organizací a pravidla upravující situaci, kdy schválená mezioborová organizace nesplňuje tato kritéria a povinnosti pro producenty; pravidla pro řádné fungování odvětvových typů intervencí, základ pro výpočet finanční podpory Unie, včetně referenčních období a výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh a maximální výše finanční podpory Unie na stažení produktů z trhu; pravidla stanovení stropu výdajů na opětovnou výsadbu vinic; a pravidla, podle kterých mají producenti stáhnout vedlejší produkty vinifikace, a pro výjimky z této povinnosti, aby se zabránilo dodatečné administrativní zátěži, a pravidla pro dobrovolnou certifikaci lihovarů. Zejména pro zajištění účinného a účelného využívání finančních prostředků Unie určených pro intervence v odvětví včelařství by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o další požadavky týkající se oznamovací povinnosti a stanovení minimálního příspěvku Unie na výdaje na provedení těchto typů intervencí.

(84) S cílem zajistit, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergie s dalšími nástroji SZP, a s cílem zajistit rovné podmínky na vnitřním trhu a zamezit nerovné a nekalé soutěži měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o kritéria pro schvalování mezioborových organizací a pravidla upravující situaci, kdy schválená mezioborová organizace nesplňuje tato kritéria a povinnosti pro producenty; pravidla pro řádné fungování odvětvových typů intervencí, základ pro výpočet finanční podpory Unie, včetně referenčních období a výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh a maximální výše finanční podpory Unie na stažení produktů z trhu; pravidla stanovení stropu výdajů na opětovnou výsadbu vinic; pravidla, podle kterých mají producenti stáhnout vedlejší produkty vinifikace, a pro výjimky z této povinnosti, aby se zabránilo dodatečné administrativní zátěži, a pravidla pro dobrovolnou certifikaci lihovarů a pravidla týkající se výkonnosti, monitorovacího a hodnotícího rámce. Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se dočasných odchylek od pravidel podmíněnosti během velmi nepříznivých podmínek, například katastrofických událostí nebo epidemií. Komisi by také měla být svěřena pravomoc určovat postupy rovnocenné zemědělským a environmentálním postupům a vnitrostátním nebo regionálním systémům ekologické certifikace. Zejména pro zajištění účinného a účelného využívání finančních prostředků Unie určených pro intervence v odvětví včelařství by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o další požadavky týkající se oznamovací povinnosti a stanovení minimálního příspěvku Unie na výdaje na provedení těchto typů intervencí. Pokud jde o vypracovávání strategických plánů SZP, měla by být na Komisi přenesena pravomoc stanovit kodex chování při organizaci partnerství mezi členským státem a příslušnými regionálními a místními orgány a jinými partnery.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 85</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(85) Za účelem zajištění právní jistoty a záruky, že intervence na rozvoj venkova splní své cíle, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o podporu na závazky hospodaření, na investice a na spolupráci.

(85) Za účelem zajištění právní jistoty a záruky, že intervence na rozvoj venkova splní své cíle, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, kterými se doplňují minimální a maximální částky podpory u některých typů intervencí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 86</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(86) Za účelem změny některých nepodstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o částky přidělené členským státům pro typy intervencí v podobě přímých plateb a pravidla týkající se obsahu strategického plánu SZP.

(86) Za účelem změny některých nepodstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o částky přidělené členským státům pro typy intervencí v podobě přímých plateb.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 87</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(87) Pro zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení a zabránění nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi zemědělci by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení referenčních ploch pro podporu na olejnatá semena, pravidla pro schválení půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu a související oznámení, výpočet snížení, pokud plocha způsobilá pro podporu a osetá bavlnou přesáhne základní plochu, finanční podporu Unie pro destilaci vedlejších produktů vinifikace, roční rozpis, podle členských států, celkové výše podpory Unie pro typy intervencí na rozvoj venkova, pravidla pro předkládání prvků, které mají být zahrnuty do strategického plánu SZP, pravidla pro postupy a lhůty pro schvalování strategických plánů SZP a předkládání a schvalování žádostí o změnu strategických plánů SZP, jednotné podmínky pro uplatňování požadavků týkajících se informování a propagace týkající se možností nabízených v rámci strategických plánů SZP, pravidla týkající se výkonnosti, monitorovacího a hodnotícího rámce, pravidla pro předkládání obsahu výroční zprávy o provádění, pravidla pro informace zasílané členskými státy pro posouzení výkonnosti ze strany Komise, jakož i pravidla týkající se potřeby údajů a synergií mezi možnými zdroji údajů a opatření za účelem zajištění jednotného přístupu k určování přidělení výkonnostní prémie členským státům. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201122.

(87) Pro zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení a zabránění nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi zemědělci by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení referenčních ploch pro podporu na olejnatá semena, pravidla pro schválení půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu a související oznámení, výpočet snížení, pokud plocha způsobilá pro podporu a osetá bavlnou přesáhne základní plochu, finanční podporu Unie pro destilaci vedlejších produktů vinifikace, roční rozpis, podle členských států, celkové výše podpory Unie pro typy intervencí na rozvoj venkova, standardizovanou formu strategických plánů SZP, pravidla pro postupy a lhůty pro schvalování strategických plánů SZP a předkládání a schvalování žádostí o změnu strategických plánů SZP, jednotné podmínky pro uplatňování požadavků týkajících se informování a propagace týkající se možností nabízených v rámci strategických plánů SZP, pravidla pro předkládání obsahu výroční zprávy o provádění. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201122.

_________________

_________________

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 92 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(92a) Ostrovní regiony Unie vykazují specifické potíže při výkonu zemědělské činnosti a rozvoji venkovských oblastí. V těchto regionech by mělo být provedeno posouzení dopadu SZP a měla by být prozkoumána myšlenka rozšířit opatření stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 na všechny ostrovní regiony v Unii.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 93</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(93) Aby se zajistila právní jistota a kontinuita, speciální opatření pro Chorvatsko ohledně postupného zavádění přímých plateb a doplňkových národních přímých plateb v rámci zaváděcího mechanismu by měla platit až do 1. ledna 2021.

(93) Aby se zajistila právní jistota a kontinuita, speciální opatření pro Chorvatsko ohledně postupného zavádění přímých plateb a doplňkových národních přímých plateb v rámci zaváděcího mechanismu by měla platit i nadále. Chorvatsko bude mít nárok na částku podle smlouvy o přistoupení v roce 2022, včetně dodatečného přídělu pro vnitrostátní rezervu na odminovanou půdu v Chorvatsku, a tento nárok by měl být zahrnut do výpočtu vnitrostátního přídělu pro rok 2022.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) typy intervencí a společné požadavky sloužící členským státům k dosahování těchto cílů, jakož i související finanční opatření;

b) typy intervencí a společné požadavky sloužící členským státům k dosahování těchto cílů zajištěním rovných podmínek, jakož i související finanční opatření;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) strategické plány SZP, které vypracují členské státy, stanovení cílů, vymezení intervencí a přidělení finančních zdrojů v souladu se specifickými cíli a zjištěnými potřebami;

c) strategické plány SZP, které vypracují členské státy, v příslušných případech ve spolupráci se svými regiony, stanovení cílů, vymezení intervencí a přidělení finančních zdrojů v souladu se specifickými cíli a zjištěnými potřebami a v souladu s vnitřním trhem;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije na podporu Unie financovanou z EZZF a EZFRV a určenou na intervence uvedené ve strategickém plánu SZP vypracovaném jednotlivými členskými státy a schváleném Komisí, který se vztahuje na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

2. Toto nařízení se použije na podporu Unie financovanou z EZZF a EZFRV a určenou na intervence uvedené ve strategickém plánu SZP vypracovaném jednotlivými členskými státy a schváleném Komisí, který se vztahuje na období od 1. ledna 2022.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ustanovení kapitoly III hlavy II, kapitoly II hlavy III a článků 41 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o společných ustanoveních]26 se použijí na podporu financovanou z EZFRV podle tohoto nařízení.

2. V zájmu zajištění souladu mezi evropskými strukturálními a investičními fondy a strategickými plány SZP se ustanovení kapitoly III hlavy II, kapitoly II hlavy III a článků 41 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o společných ustanoveních]26 použijí na podporu financovanou z EZFRV podle tohoto nařízení.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] (Úř. věst L ).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] (Úř. věst L ).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu této skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území spadajícím do územní působnosti Smluv podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii (SEU) ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a která vykonává zemědělskou činnost, jak ji vymezují členské státy;

a) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu této skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území spadajícím do územní působnosti Smluv podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii (SEU) ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a která vykonává zemědělskou činnost v souladu se správnou zemědělskou praxí, jak ji vymezují členské státy;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) „veřejnými statky“ se rozumí statky nebo služby, jež nejsou odměňovány trhem a přinášejí environmentální a společenské výsledky nad rámec závazných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a dobrých životních podmínek zvířat.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  „evropskými veřejnými statky“ se rozumí veřejné statky nebo služby, které lze efektivně poskytovat pouze na úrovni Unie prostřednictvím intervence, která má zajistit koordinaci mezi členskými státy a rovné podmínky na zemědělském trhu Unie. Evropské veřejné statky zahrnují zejména ochranu vody, biologické rozmanitosti, úrodnosti půdy, opylovačů a dobré životní podmínky zvířat;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. e</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „vzájemným fondem“ systém akreditovaný členským státem v souladu s jeho vnitrostátním právem, který umožňuje zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se pojistili, přičemž kompenzace se uvedeným zemědělcům poskytuje v případě, že utrpěli hospodářské ztráty;

e) „vzájemným fondem“ systém akreditovaný členským státem v souladu s jeho vnitrostátním právem, který umožňuje zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se zabezpečili proti rizikům a dostali kompenzace v případě hospodářských ztrát nebo poklesu příjmů;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. f – bod i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) projekt, smlouva, opatření nebo skupina projektů vybraných v rámci dotčených programů;

i) projekt, smlouva, opatření nebo skupina projektů vybraných v rámci dotčeného strategického plánu;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. f – bod ii</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) v souvislosti s finančními nástroji programový příspěvek na finanční nástroj a následná finanční podpora poskytnutá z tohoto finančního nástroje konečným příjemcům;

ii) v souvislosti s finančními nástroji příspěvek ze strategického plánu na finanční nástroj a následná finanční podpora poskytnutá z tohoto finančního nástroje konečným příjemcům;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. h – bod i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, subjekt s právnickou osobou či bez právnické osoby nebo fyzická osoba, která je odpovědná za zahájení nebo za zahájení i provádění operace;

i) veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, subjekt s právnickou osobou či bez právnické osoby, fyzická osoba nebo skupina fyzických či právnických osob, která je odpovědná za zahájení nebo za zahájení i provádění operace;

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. h – bod ii</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) v souvislosti s režimy státní podpory subjekt, který získává podporu;

ii) v souvislosti se systémy státní podpory podnik, který dostává podporu;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) „cíli“ předem schválené hodnoty, kterých je třeba dosáhnout na konci období v souvislosti s ukazateli výsledku zahrnutými do specifického cíle;

i) „cíli“ předem schválené hodnoty, kterých je třeba dosáhnout do konce období strategického plánu SZP v souvislosti s ukazateli výsledku zahrnutými do specifického cíle;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. j</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) „milníky“ průběžné cíle, kterých je třeba dosáhnout ve stanoveném okamžiku v průběhu období strategického plánu SZP v souvislosti s ukazateli zahrnutými do specifického cíle.

j) „milníky“ průběžné cíle, kterých musí členský stát dosáhnout ve stanoveném okamžiku v průběhu období strategického plánu SZP, aby byl zajištěn včasný pokrok v souvislosti s ukazateli výsledků zahrnutými do specifického cíle.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou ve svém strategickém plánu SZP definici zemědělské činnosti, zemědělské plochy, způsobilého hektaru, skutečného zemědělce a mladého zemědělce:

1. Členské státy uvedou ve svém strategickém plánu SZP definici zemědělské činnosti, zemědělské plochy, způsobilého hektaru, aktivního zemědělce a mladého zemědělce a nového zemědělce:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) definice „zemědělské plochy“ je podána tak, aby tato plocha sestávala z orné půdy, trvalých kultur a trvalých travních porostů. Pojmy „orná půda“, „trvalé kultury“ a „trvalé travní porosty“ členské státy dále upřesní v tomto rámci:

b) definice „zemědělské plochy“ je podána tak, aby tato plocha sestávala z orné půdy, trvalých kultur a trvalých travních porostů a agrolesnických systémů. Krajinné prvky budou zahrnuty jako součást zemědělské plochy. Pojmy „orná půda“, „trvalé kultury“ a „trvalé travní porosty“ a „agrolesnické systémy“ členské státy dále upřesní v tomto rámci:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) „ornou půdou“ se rozumí půda obdělávaná za účelem produkce plodin nebo plochy, které jsou k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány ladem, včetně ploch, které byly vyčleněny v souladu s články 22, 23 a 24 nařízení Rady (ES) č. 1257/199928, s článkem 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/200529, s článkem 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 a s článkem 65 tohoto nařízení;

i) „ornou půdou“ se rozumí půda obdělávaná za účelem produkce plodin nebo plochy, které jsou k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány ladem, a může zahrnovat kombinaci plodin se stromy nebo keři, aby se vytvořil lesoorný typ agrolesnického systému, včetně ploch, které byly vyčleněny v souladu s články 22, 23 a 24 nařízení Rady (ES) č. 1257/199928, s článkem 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/200529, s článkem 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 a s článkem 65 tohoto nařízení;

__________________

__________________

28 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

28 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

29 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

29 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) „trvalými travními porosty a stálými pastvinami“ (společně označovanými jako „trvalé travní porosty“) se rozumí půda, která nebyla zahrnuta do střídání plodin v zemědělském podniku po dobu pěti či více let a která je využívána k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle vytvořených (umělý osev) plochách. Lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny nebo stromy, které mohou být spásány nebo které mohou produkovat krmivo;

iii) „trvalými travními porosty a stálými pastvinami“ (společně uvedené jako „trvalé travní porosty“) se rozumí půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle vytvořených (umělý osev) plochách, která nebyla zahrnuta do střídání plodin v zemědělském podniku po dobu sedmi a více let, a také, rozhodnou-li tak členské státy, půda, která nebyla po dobu pěti a více let zorána; lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny a stromy, které mohou být spásány, a také, rozhodnou-li tak členské státy, jiné druhy, jako křoviny či stromy, které mohou produkovat krmivo, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují. Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že za trvalé travní porosty považují:

 

i) půdu, kterou lze spásat a která tvoří součást zavedených místních postupů v případech, kdy na plochách využívaných jako pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny, nebo

 

ii) půdu, kterou lze spásat a na které nepřevažují nebo se zde nevyskytují trávy a jiné bylinné pícniny na plochách využívaných jako pastviny;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia) „agrolesnickými systémy“ se rozumí systémy využívání půdy, ve kterých se stromy pěstují na stejné půdě, na níž se provádějí zemědělské postupy;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pro účely typů intervencí v podobě přímých plateb je definice „způsobilého hektaru“ podána tak, aby zahrnovala jakoukoli zemědělskou plochu zemědělského podniku:

c) pro účely typů intervencí v podobě přímých plateb je definice „způsobilého hektaru“ podána tak, aby zahrnovala jakoukoli zemědělskou plochu zemědělského podniku, včetně mobilních nebo stacionárních dočasných technických zařízení, zejména vnitřních cest a vodních žlabů, a také silážových balíků a zavodněných ploch určených na paludikulturu;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) která je během roku, na nějž je podpora požadována, využívána k zemědělské činnosti nebo která je v případě, že je využívána i k činnosti nezemědělské, využívána převážně k zemědělské činnosti a kterou má zemědělec k dispozici. Z řádně opodstatněných environmentálních důvodů může způsobilý hektar zahrnovat i některé plochy, které jsou k zemědělským činnostem využívány pouze každý druhý rok;

i) která je během roku, na nějž je podpora požadována, využívána k zemědělské činnosti nebo která je v případě, že je využívána i k činnosti nezemědělské, využívána převážně k zemědělské činnosti a kterou má zemědělec k dispozici. Z řádně opodstatněných environmentálních důvodů může způsobilý hektar zahrnovat i některé plochy, které jsou k zemědělským činnostem využívány pouze každý třetí rok;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Plochy využívané k produkci konopí je možné považovat za způsobilé hektary pouze tehdy, pokud obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nepřesahuje 0,2 %;

Plochy využívané k produkci konopí je možné považovat za způsobilé hektary pouze tehdy, pokud obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nepřesahuje 0,3 %;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. d</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) definice „skutečného zemědělce“ je podána tak, aby podpora nemohla poskytnuta osobám, jejichž zemědělská činnost tvoří jen nevýznamnou část jejich celkové hospodářské činnosti nebo jejichž hlavním předmětem podnikání není zemědělství, přičemž z poskytnutí podpory nejsou vyloučeni vícestranně zaměření zemědělci. Z definice musí být možné určit, které zemědělce nelze považovat za skutečné zemědělce na základě takových podmínek, jako jsou příjmové testy, vklady práce v zemědělském podniku, předmět podnikání nebo zápis v rejstřících;

d) definice „aktivního zemědělce“ je ze strany členských států podána tak, aby podpora nemohla být poskytnuta osobám, jejichž zemědělská činnost tvoří jen nevýznamnou část jejich celkové hospodářské činnosti, přičemž z poskytnutí podpory nejsou vyloučeni vícestranně zaměření zemědělci. Definice musí v každém případě zachovat model rodinného zemědělského podniku Unie individuální nebo asociační povahy bez ohledu na jeho velikost a musí v případě potřeby zohlednit specifické rysy regionů definovaných v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Členské státy mohou z této definice vyloučit jednotlivce nebo společnosti provádějící zpracování zemědělských produktů ve velkém rozsahu, s výjimkou skupin zemědělců;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) definice „mladého zemědělce“ je podána tak, aby zahrnovala:

e) definice „mladého zemědělce“ je podána tak, aby zahrnovala věkové omezení do 40 let a:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – bod i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) maximální věkovou hranici, která nesmí přesáhnout 40 let;

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – bod iii</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) vhodnou odbornou přípravu nebo dovednosti, které se požadují.

iii) vhodnou odbornou přípravu nebo dovednosti.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – pododstavec 2 (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při vyhodnocení splnění podmínek u vedoucího podniku budou členské státy zohledňovat zvláštnosti ujednání o partnerství.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) definice „nového zemědělce“ je podána tak, aby zahrnovala:

 

i) podmínky, za nichž lze být „vedoucím zemědělského podniku“,

 

ii) vhodnou odbornou přípravu nebo vhodné dovednosti;

 

iii) věkovou hranici nad 40 let.

 

„Nový zemědělec“ podle této definice nebude uznán jako „mladý zemědělec“ ve smyslu definice v písmeni e).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje za účelem ochrany veřejného zdraví o pravidla podmiňující poskytování plateb používáním certifikovaných osiv některých odrůd konopí a postupem pro určování odrůd konopí a ověřování jejich obsahu tetrahydrokanabinolu podle odst. 1 písm. c).

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje za účelem ochrany veřejného zdraví o pravidla podmiňující poskytování plateb používáním certifikovaných osiv některých odrůd konopí a postupem pro určování odrůd konopí a ověřování jejich obsahu tetrahydrokanabinolu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, potravin a venkovských oblastí a přispívat k dosažení těchto obecných cílů:

Spolu s cíli SZP stanovenými v článku 39 SFEU je cílem podpory z EZZF a EZFRV dále zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, potravin a venkovských oblastí a přispívat k dosažení těchto obecných cílů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podporovat chytré, odolné a diverzifikované odvětví zemědělství zajišťující bezpečnost potravin;

a) podporovat moderní, konkurenceschopné, odolné a diverzifikované odvětví zemědělství zajišťující dlouhodobou bezpečnost potravin a zároveň zachovat model rodinného hospodářství;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zintenzívnit ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispívat k dosahování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu;

b) podporovat a zlepšit ochranu životního prostředí, biologické rozmanitosti a opatření v oblasti klimatu a přispívat k dosahování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) posilovat sociálně-ekonomickou strukturu venkovských oblastí.

c) posilovat sociálně-ekonomickou strukturu venkovských oblastí s cílem přispět k vytváření a udržení pracovních míst prostřednictvím zajištění udržitelného příjmu pro zemědělce, odpovídající životní úrovně celého zemědělského obyvatelstva a boje proti vylidňování venkova, se zvláštním zaměřením na méně obydlené a nejméně rozvinuté regiony, a prostřednictvím vyváženého územního rozvoje.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto cíle jsou doplněny průřezovým cílem spočívajícím v modernizaci odvětví podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a ve venkovských oblastech a napomáháním k jejich přijímání.

Tyto cíle jsou doplněny a propojeny s průřezovým cílem spočívajícím v modernizaci odvětví zajištěním toho, aby zemědělci měli přístup k výzkumu, odborné přípravě a sdílení znalostí a službám předávání znalostí, inovacím a digitalizaci v zemědělství a ve venkovských oblastech a napomáháním k jejich přijímání.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin;

a) zajistit příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků a odolnost odvětví zemědělství v celé Unii za účelem posílení dlouhodobé bezpečnosti potravin a zemědělské rozmanitosti a současně poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny za spravedlivé ceny s cílem zvrátit úbytek zemědělců a zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce v Unii;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci;

b) zlepšovat tržní orientaci na místních, vnitrostátních, unijních i mezinárodních trzích a také stabilizaci trhu, řízení rizik a krizové řízení a zvyšovat dlouhodobou konkurenceschopnost zemědělských podniků, schopnost zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh  s větším zaměřením na diferenciaci jakosti, výzkum, inovace, technologie, předávání a výměnu znalostí a digitalizaci a zároveň usnadňovat přístup zemědělství k dynamice oběhového hospodářství;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci;

c) zlepšovat vyjednávací postavení zemědělců v hodnotových řetězcích podporou forem sdružování, organizací producentů a kolektivního vyjednávání a také podporou krátkých dodavatelských řetězců a zlepšováním transparentnosti trhu;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. d</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k udržitelné energii;

d) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se globálnímu oteplování, jakož i k podpoře začleňování udržitelné energie za současného zajištění bezpečnosti potravin v budoucnosti snižováním emisí skleníkových plynů zemědělského a potravinářského odvětví, a to mimo jiné ukládáním CO2 do půdy a ochranou lesů v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. e</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi;

e) podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi a současně snižovat chemickou závislost s cílem dosáhnout cílů stanovených v příslušných legislativních nástrojích a odměňovat zemědělské postupy a systémy, které mají mnohočetné přínosy pro životní prostředí včetně zastavení desertifikace;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. f</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby a zachovávat stanovištěkrajiny;

f) přispívat k zastavení úbytku biologické rozmanitosti, mimo jiné prostřednictvím ochrany prospěšné fauny, včetně opylovačů, podpory zemědělské biologické rozmanitost, ekosystémových služeb, ochrany přírody a agrolesnictví, a také příspěvků k předcházení přírodních rizik a dosažení větší odolnosti, obnovy a ochrany půdy, vodních útvarů, stanovišť a krajin a také prostřednictvím podpory způsobů hospodaření s vysokou přírodní hodnotou;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. g</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech;

g) získávat a podporovat mladé zemědělce a nové zemědělce a podporovat účast žen v odvětví zemědělství, zejména v nejvíce vylidněných oblastech a v oblastech s přírodními omezeními; usnadňovat odbornou přípravu a získávání zkušeností v rámci celé Unie, udržitelný rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. h</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství;

h) podporovat sociální a územní soudržnost ve venkovských oblastech, mj. prostřednictvím vytváření pracovních míst, růstu, investic, sociálního začleňování, boje proti chudobě venkova a místního rozvoje, včetně vysoce kvalitních místních služeb pro venkovské komunity se zaměřením zejména na oblasti s přírodními omezeními; podporovat důstojné životní, pracovní a hospodářské podmínky; diverzifikaci činností a příjmů, včetně agroturistiky, biohospodářství, oběhového hospodářství a udržitelného lesního hospodářství, a dodržovat přitom zásadu rovnosti žen a mužů; podporovat rovné příležitosti ve venkovských oblastech prostřednictvím zvláštních opatření podpory a uznání práce žen v zemědělství a v odvětví řemesel, cestovního ruchu a místních služeb;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin, potravinového odpadu, jakož i dobrých životních podmínek zvířat.

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, výživných, kvalitních a udržitelných potravin, ekologického zemědělství, potravinového odpadu, jakož i environmentální udržitelnosti, antimikrobiální rezistence a zlepšení zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, a zvýšit sociální povědomí o důležitosti zemědělství a venkovských oblastí a současně přispívat k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při dosahování specifických cílů členské státy zajistí zjednodušení a výkonnost podpory poskytované v rámci SZP.

2. S cílem dosáhnout specifických cílů členské státy a Komise zajistí výkonnost podpory poskytované v rámci SZP a zjednodušení pro konečné příjemce prostřednictvím snížení administrativní zátěže a zajištění nediskriminace mezi příjemci.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 odst. 1 je posuzováno na základě společných ukazatelů týkajících se výstupu, výsledku a dopadu. Soubor společných ukazatelů zahrnuje:

Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 odst. 1 je posuzováno na základě společných ukazatelů týkajících se výstupu, výsledku a dopadu a je založeno na oficiálních zdrojích informací. Soubor společných ukazatelů zahrnuje:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) ukazatele výsledku, které se týkají dotčených specifických cílů, které se používají ke stanovení kvantifikovaných milníků a cílů, jež s těmito specifickými cíli ve strategických plánech SZP souvisejí, a s jejichž pomocí je posuzován pokrok dosažený při plnění cílů. Ukazatele týkající se cílů v oblasti životního prostředí a klimatu se mohou vztahovat na intervence zahrnuté do příslušných vnitrostátních nástrojů pro plánování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, jež vycházejí z právních předpisů Unie uvedených v příloze XI;

b) ukazatele výsledku, které se týkají dotčených specifických cílů, které se používají ke stanovení kvantifikovaných milníků a cílů, jež s těmito specifickými cíli ve strategických plánech SZP souvisejí, a s jejichž pomocí je posuzován pokrok dosažený při plnění cílů. Ukazatele týkající se cílů v oblasti životního prostředí a klimatu se mohou vztahovat na intervence přispívající k závazkům, jež vycházejí z právních předpisů Unie uvedených v příloze XI;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) ukazatele dopadu, které se týkají cílů stanovených v článku 5 a čl. 6 odst. 1 a které se používají v souvislosti se strategickými plány SZP a se SZP.

c) ukazatele dopadu, které se týkají cílů stanovených v článku 5 a čl. 6 odst. 1 a které se používají v souvislosti se strategickými plány SZP s přihlédnutím k vnějším faktorům mimo SZP.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou rozepsat výstupní ukazatele a ukazatele výsledků stanovené v příloze I podrobněji, v souvislosti s konkrétními vnitrostátními a regionálními zvláštnostmi ve svých strategických plánech.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se mění příloha I za účelem přizpůsobení společných ukazatelů výstupu, výsledku a dopadu zkušenostem s jejich uplatňováním a jejich případného doplnění o ukazatele nové.

2. Komise provede úplné posouzení účinnosti ukazatelů výstupu, výsledků a dopadů uvedených v příloze I do konce třetího roku provádění strategických plánů.

 

V návaznosti na toto posouzení je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se mění příloha I za účelem případného přizpůsobení společných ukazatelů s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při provádění politiky v rámci tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 8 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy dosahují cílů stanovených v hlavě II tak, že určí intervence vycházející z typů intervencí stanovených v kapitolách II, III a IV této hlavy v souladu se společnými požadavky stanovenými v této kapitole.

Členské státy a popřípadě jejich regiony dosahují cílů stanovených v hlavě II tak, že určí intervence vycházející z typů intervencí stanovených v kapitolách II, III a IV této hlavy v souladu se společnými požadavky stanovenými v této kapitole.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy navrhnou intervence svých strategických plánů SZP v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a obecnými principy unijního práva.

Členské státy, popřípadě ve spolupráci se svými regiony, navrhnou intervence svých strategických plánů SZP v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a obecnými principy unijního práva.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly intervence stanoveny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, aby byly slučitelné s vnitřním trhem a aby nenarušovaly hospodářskou soutěž.

Členské státy, popřípadě ve spolupráci se svými regiony, zajistí, aby byly intervence stanoveny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a aby nenarušovaly řádné fungování vnitřního trhu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanový právní rámec, kterým se řídí přidělování podpory Unie příjemcům na základě strategického plánu SZP a v souladu s principy a požadavky stanovenými v tomto nařízení a nařízení (EU) [horizontální nařízení].

Členské státy, popřípadě ve spolupráci se svými regiony, stanoví právní rámec, kterým se řídí přidělování podpory Unie příjemcům na základě strategického plánu SZP a v souladu s principy a požadavky stanovenými v tomto nařízení a nařízení (EU) [horizontální nařízení].

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Článek 9 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Začlenění hlediska rovnosti žen a mužů

 

Členské státy zajistí začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do celé přípravy, provádění a hodnocení intervencí svých strategických plánů SZP s cílem podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 10 – odst. -1 (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Komise zajistí, aby strategické plány členských států dodržovaly závazky Světové obchodní organizace (WTO).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se intervence vycházející z typů intervencí uvedených v příloze II tohoto nařízení, včetně definic stanovených v článku 3 a definic formulovaných ve strategických plánech SZP stanovených v článku 4, řídily ustanoveními bodu 1 přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství.

Intervence vycházející z typů intervencí uvedených v příloze II tohoto nařízení, včetně definic stanovených v článku 3 a definic formulovaných ve strategických plánech SZP stanovených v článku 4, se řídí ustanoveními bodu 1 přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 10 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se intervence vycházející ze zvláštní podpory pro bavlnu stanovené v pododdílu 2 oddílu 3 kapitoly II této hlavy řídily ustanoveními čl. 6 odst. 5 Dohody WTO o zemědělství.

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 11 – odst. 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zahrnou do svých strategických plánů SZP systém podmíněnosti, v jehož rámci ukládají správní sankce příjemcům přímých plateb podle kapitoly II této hlavy nebo příjemcům ročních prémií podle článků 65, 66 a 67, kteří nedodržují povinné požadavky na hospodaření podle práva Unie a normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy stanovené ve strategickém plánu SZP, jež jsou uvedeny v příloze III, ve vztahu k těmto konkrétním oblastem:

1. Členské státy zahrnou do svých strategických plánů SZP systém podmíněnosti, který splňuje povinné požadavky na hospodaření podle práva Unie a normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy uvedené v příloze III a stanovené ve strategickém plánu SZP, ve vztahu k těmto konkrétním oblastem:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 11 – odst. 1 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) klima a životní prostředí;

a) klima a životní prostředí, včetně kvality vody, ochrany půdy a biologické rozmanitosti;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 11 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravidla pro ukládání správních sankcí zahrnutá do strategického plánu SZP se řídí požadavky stanovenými v kapitole IV hlavy IV nařízení (EU) [horizontální nařízení].

2. Pravidla pro účinný systém správních sankcí stanovený v kapitole IV hlavy IV nařízení (EU) [horizontální nařízení] se budou vztahovat na všechny příjemce, kteří obdrží přímé platby podle kapitoly II této hlavy nebo roční prémie podle článků 65, 66 a 67, pokud nebudou dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v odstavci 1 tohoto článku.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 11 – odst. 2 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o dočasné odchylky od pravidel podmíněnosti během epidemií, nepříznivých klimatických jevů, katastrofických událostí nebo přírodních katastrof.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veškerá zemědělská plocha, včetně půdy, která se již nevyužívá pro účely produkce, byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Členské státy vymezí na vnitrostátní nebo regionální úrovni minimální normy pro příjemce, které se týkají dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v souladu s hlavním cílem norem uvedených v příloze III a které zohledňují zvláštní charakteristiky dotčených oblastí, včetně půdních a klimatických podmínek, stávajících způsobů hospodaření, využívání půdy, střídání plodin, zemědělských postupů a struktury zemědělských podniků.

1. Členské státy zajistí, aby veškerá zemědělská plocha, včetně půdy, která se již nevyužívá pro účely produkce, byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Členské státy po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami vymezí na vnitrostátní nebo případně regionální úrovni minimální normy pro příjemce, které se týkají dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v souladu s hlavním cílem norem uvedených v příloze III, v použitelném rozsahu, a které zohledňují zvláštní charakteristiky dotčených oblastí, včetně půdních, vodních a klimatických podmínek, konkrétních agronomických a ekologických charakteristik různých produkcí, rozdílů mezi jednoletými plodinami, trvalými kulturami nebo jinými specializovanými produkcemi, stávajících způsobů hospodaření, využívání půdy, střídání plodin, místních a tradičních zemědělských postupů a struktury zemědělských podniků tím, že se bude dbát na to, aby půda přispívala ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o hlavní cíle stanovené v příloze III, mohou členské státy určit další normy, které normy stanovené v uvedené příloze s ohledem na tyto hlavní cíle doplňují. Členské státy však nevymezují minimální normy pro jiné hlavní cíle než hlavní cíle stanovené v příloze III.

2. V zájmu ochrany společné povahy SZP a zajištění rovných podmínek, a pokud jde o hlavní cíle stanovené v příloze III, nesmí členské státy určit další normy, které normy stanovené v uvedené příloze s ohledem na tyto hlavní cíle doplňují, a to v mezích systému podmíněnosti. Členské státy dále nevymezují minimální normy pro jiné hlavní cíle než hlavní cíle stanovené v příloze III.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zřídí systém pro zavedení nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin uvedený v příloze III, který obsahuje alespoň prvky a funkce v této příloze vymezené, příjemcům, kteří tento nástroj používají.

vypouští se

Komise může členským státům poskytnout podporu při navrhování tohoto nástroje a nezbytných služeb ukládání a zpracování dat.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy mohou schválit postupy rovnocenné těm, které jsou uvedeny v odstavci 1 a jež je třeba určit v souladu s kritérii stanovenými aktem v přenesené pravomoci, jak je stanoveno v odstavci 4, pod podmínkou, že budou mít stejný nebo vyšší přínos pro klima a životní prostředí jako jeden nebo více postupů uvedených v odstavci 1. Tyto rovnocenné postupy budou zahrnovat:

 

a) závazky uzavřené při plnění článku 65 a také čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013;

 

b) závazky uzavřené při plnění článku 28 tohoto nařízení;

 

c) celostátní nebo regionální systémy ekologické certifikace, včetně systémů certifikace souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí jdoucích nad rámec povinných norem stanovených podle přílohy III tohoto nařízení, jejichž záměrem je splnit cíle týkající se kvality půdy a vody, biologické rozmanitosti, ochrany krajiny a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 3 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. U zemědělců, kteří splní požadavky uvedené v nařízení (EU) 2018/848 o ekologickém zemědělství, se má ze své podstaty za to, že splnili pravidla pro normy 1, 8 a 9 týkající se dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) uvedené v příloze III tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 3 c (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Nejvzdálenější regiony podle článku 349 SFEU a menší ostrovy v Egejském moři vymezené v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013 budou zproštěny požadavků 1, 2, 8 a 9 norem pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy uvedených v příloze III tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 3 d (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3d. Členské státy poskytnou dotčeným příjemcům, ve vhodných případech elektronickou cestou, seznam požadavků a norem, jež je na úrovni zemědělských podniků třeba dodržovat, a jasné a přesné informace o nich.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 12 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 138, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla pro dobrý zemědělský a environmentální stav, včetně vymezení prvků systému pro stanovení poměru trvalých travních porostů, referenčního roku a míry přeměny podle normy DZES 1 uvedené v příloze III, jakož i o formát a doplňující minimální prvky a funkce nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 138, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující:

 

a) další prvky systému pro stanovení poměru trvalých travních porostů a míry přeměny podle normy DZES 1 uvedené v příloze III;

 

b) kritéria pro stanovení rovnocenných opatření;

 

c) pravidla stanovující příslušné požadavky platné pro vnitrostátní nebo regionální systémy certifikace uvedené v odst. 3a písm. c), včetně úrovně záruky, kterou tyto systémy nabízejí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy začlení do strategického plánu SZP systém pro zajištění poradenských služeb pro zemědělce a další příjemce podpory poskytované v rámci SZP, pokud jde o obhospodařování půdy a řízení zemědělského podniku („poradenské služby pro zemědělství“).

1. Členské státy začlení do strategického plánu SZP systém pro zajištění kvalitních a nezávislých poradenských služeb pro zemědělce a další příjemce podpory poskytované v rámci SZP, pokud jde o obhospodařování půdy a řízení zemědělského podniku („poradenské služby pro zemědělství“), které by v relevantních případech měly navázat na jakékoli již existující systémy na úrovni členských států. Členské státy přidělí na financování těchto služeb přiměřený rozpočet a stručný popis těchto služeb bude součástí vnitrostátních strategických plánů SZP.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Poradenské služby pro zemědělství mají ekonomický, environmentální a společenský rozměr a poskytují aktuální technologické a vědecké informace získané prostřednictvím výzkumu a inovací. Jsou začleněny do vzájemně propojených služeb zemědělských poradců, výzkumných pracovníků, organizací zemědělců a dalších příslušných zúčastněných stran, které tvoří znalostní a inovační systémy v zemědělství (AKIS).

2. Poradenské služby pro zemědělství mají ekonomický, environmentální a společenský rozměr a poskytují aktuální technologické a vědecké informace získané prostřednictvím výzkumu a inovací, přičemž zohledňují tradiční zemědělské postupy a techniky. Jsou začleněny do vzájemně propojených služeb zemědělských poradních sítí, výzkumných pracovníků, organizací zemědělců, družstev a dalších příslušných zúčastněných stran, které tvoří znalostní a inovační systémy v zemědělství (AKIS).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby poskytované zemědělské poradenství bylo nestranné a aby poradci nebyli ve střetu zájmů.

3. Členské státy zajistí, aby poskytované zemědělské poradenství bylo nestranné, přizpůsobené celé škále způsobů produkce a zemědělských podniků a aby poradci nebyli ve střetu zájmů.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 3 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy zajistí, aby byly poradenské služby pro zemědělství vybaveny k poskytování poradenství jak v oblasti výroby, tak v oblasti poskytování veřejných statků.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Poradenský systém pro zemědělství pokrývá alespoň tyto oblasti:

4. Poradenský systém pro zemědělství zřízený členským státem pokrývá alespoň tyto oblasti:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) veškeré požadavky, podmínky a závazky hospodaření vztahující se na zemědělce a jiné příjemce stanovené ve strategickém plánu SZP, včetně požadavků a norem v rámci podmíněnosti a podmínek pro režimy podpor, jakož i informace o finančních nástrojích a podnikatelských plánech stanovených v rámci strategického plánu SZP;

a) veškeré požadavky, podmínky a závazky hospodaření vztahující se na zemědělce a jiné příjemce stanovené ve strategickém plánu SZP, včetně požadavků a norem v rámci podmíněnosti, ekorežimů, závazků v oblasti životního prostředí a klimatu a dalších závazků hospodaření podle článku 65, a podmínek pro režimy podpor, jakož i informace o finančních nástrojích a podnikatelských plánech stanovených v rámci strategického plánu SZP;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. d</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) řízení rizik podle článku 70;

d) předcházení rizikům a řízení rizik;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. f a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) techniky optimalizace hospodářských výsledků výrobních systémů, zlepšování konkurenceschopnosti, tržní orientace, krátké dodavatelské řetězce a podpora podnikání;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. f b (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) konkrétní poradenství pro zemědělce, kteří poprvé zahajují činnost;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. f c (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc) bezpečnostní normy a blahobyt v zemědělských komunitách;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. f d (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fd) udržitelné hospodaření s živinami;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. f e (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fe) zlepšování agroekologických a agrolesnických postupů a technik na zemědělské i lesní půdě;

</Amend> 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. f f (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ff) zaměření na organizace producentů a jiné skupiny zemědělců;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 13 – odst. 4 – písm. f g (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fg) podpora zemědělcům, kteří si přejí změnit oblast produkce, zejména kvůli měnící se poptávce spotřebitelů, s poradenstvím ohledně potřebných nových dovedností a vybavení;

</Amend>