JELENTÉS     ***I
PDF 2268kWORD 951k
23.5.2019
PE 630.397v05-00 A8-0200/2019

a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Esther Herranz García

A vélemény előadója (*):

Giovanni La Via, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelete irányuló javaslatról

(COM(2018)0392 – C8‑0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0392),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0248/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az 1979-es csatlakozási okmányra és különösen az ahhoz mellékelt, gyapotról szóló 4. jegyzőkönyv (6) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Nemzetgyűlés által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével (PE627.925 – 24/40/2018),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 6-i véleményére(2),

–  tekintettel a Számvevőszék 2018. október 25-i véleményére(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire (A8-0200/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A KAP továbbra is kulcsszerepet játszik az Unió vidéki térségeinek fejlődésében. Éppen ezért egy erős, megfelelően finanszírozott KAP segítségével meg kell próbálni lassítani a mezőgazdasági tevékenység fokozatos csökkenését a vidék elnéptelenedésének mérséklése, valamint a fogyasztók környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági és állatjóléti jellegű igényeinek folyamatos kielégítése céljából. Az uniós termelők által az új szabályozási követelményeknek való megfelelés során tapasztalt kihívások és a magasabb szintű környezetvédelmi törekvések fényében, valamint az árvolatilitás és a harmadik országokból származó behozatal szempontjából nyitottabb uniós határok miatt a KAP költségvetését legalább a 2014–2020 közötti időszak szintjén kell tartani.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A KAP globális dimenziójának és következményeinek kezelése érdekében a Bizottságnak biztosítania kell az Unió egyéb – különösen a fejlesztési együttműködéssel és a kereskedelemmel kapcsolatos – külső politikáival és eszközeivel való koherenciát és folytatólagosságot. A fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia melletti uniós elkötelezettség megkívánja a fejlesztési céloknak és elveknek a politikák kidolgozásakor történő figyelembevételét.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Tekintettel arra, hogy a KAP-nak konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő kihívásokra és lehetőségekre, korszerűsíteni kell az irányítását, javítani kell az uniós célkitűzések terén felmutatott eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell a vele járó adminisztratív terheket. A teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. „teljesítési modell”) értelmében az Unió határozza meg az olyan alapvető politikai paramétereket, mint a KAP célkitűzései és alapkövetelményei, míg a tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e célkitűzéseket és konkrét célokat. A nagyobb fokú szubszidiaritás révén hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi körülmények és szükségletek, és a támogatások úgy alakíthatók, hogy maximálisan hozzájáruljanak az uniós célkitűzésekhez.

(2)  Tekintettel arra, hogy a KAP-nak konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő kihívásokra és lehetőségekre, korszerűsíteni kell az irányítását, javítani kell az uniós célkitűzések terén felmutatott eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell a vele járó, különösen a végső kedvezményezettekre háruló adminisztratív terheket. A teljesítményalapú jövőbeli KAP (az ún. „teljesítési modell”) értelmében az Unió határozza meg az olyan alapvető politikai paramétereket, mint a KAP célkitűzései és alapkövetelményei, míg a tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg e célkitűzéseket és konkrét célokat, miközben garantálják a politika megbízhatóságát és az ágazat pénzügyi biztonságát. A nagyobb fokú szubszidiaritás révén hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi körülmények és szükségletek, és a támogatások úgy alakíthatók, hogy maximálisan hozzájáruljanak az uniós célkitűzésekhez. Ugyanakkor annak elkerülése érdekében, hogy a szubszidiaritás miatt a KAP nemzeti hatáskörbe kerüljön vissza, e rendeletnek olyan szilárd uniós rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek megakadályozzák a verseny torzulását és biztosítják az uniós mezőgazdasági termelők megkülönböztetésmentes kezelését az Unió egész területén.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A teljes egészükben uniós szinten megfogalmazott közös meghatározások alkalmazása bizonyos nehézségeket okozott a tagállamoknak sajátosságaik nemzeti, regionális és helyi szintű érvényesítésében. Ezért indokolt rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak, lehetővé téve számukra, hogy bizonyos fogalmakat maguk határozzanak meg a KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében azonban uniós szinten meg kell alkotni egy, a szóban forgó meghatározásokba belefoglalandó szükséges alapvető elemekből álló keretet („keretmeghatározások”).

(3)  A tagállamoknak rugalmasságot kell biztosítani, lehetővé téve számukra, hogy bizonyos fogalmakat maguk határozzanak meg a KAP-stratégiai tervükben. Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében azonban uniós szinten meg kell alkotni egy, a szóban forgó meghatározásokba belefoglalandó szükséges közös elemekből álló keretet („keretmeghatározások”).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról szóló megállapodásában rögzített, a belső támogatásra vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit, és különösen, hogy a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás és a kapcsolódó beavatkozástípusok továbbra is bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” támogatásként – azaz olyan támogatásként, amelynek nincsenek a kereskedelmet torzító vagy a termelést befolyásoló hatásai, vagy az ilyen hatásai csak minimálisak –, a „mezőgazdasági tevékenység” fogalmának olyan keretmeghatározására van szükség, amely a mezőgazdasági termékek előállítását és a mezőgazdasági terület fenntartását egyaránt magában foglalja. A tagállamoknak a helyi körülményekhez való igazodás célját szem előtt tartva rögzíteniük kell a mezőgazdasági tevékenység tényleges meghatározását a KAP-stratégiai tervükben.

(4)  Annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja a WTO mezőgazdaságról szóló megállapodásában rögzített, a belső támogatásra vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit, és különösen, hogy a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás és a kapcsolódó beavatkozástípusok továbbra is bejelenthetők legyenek „zöld dobozos” támogatásként – azaz olyan támogatásként, amelynek nincsenek vagy legfeljebb minimálisak a kereskedelmet torzító vagy a termelést befolyásoló hatásai –, a „mezőgazdasági tevékenység” fogalmának olyan keretmeghatározására van szükség, amely a mezőgazdasági termékek előállítását és a mezőgazdasági terület fenntartását egyaránt magában foglalja. A tagállamoknak a helyi körülményekhez való igazodás célját szem előtt tartva, az uniós keretmeghatározás elemeinek tiszteletben tartásával, rögzíteniük kell a mezőgazdasági tevékenység meghatározását a KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállami döntések összemérhetőségét biztosító alapvető uniós elemek megőrzése érdekében, ugyanakkor a tagállamok azon lehetőségének korlátozása nélkül, hogy uniós célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni a „mezőgazdasági terület” fogalmának keretmeghatározását. A „szántóföld”, az „állandó kultúrák” és az „állandó gyepterület” fogalmának kapcsolódó keretmeghatározását tágabban kell megadni annak érdekében, hogy a tagállamok helyi körülményeiknek megfelelően pontosíthassák a meghatározásokat. A „szántóföld” fogalmának keretmeghatározását úgy kell megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a termelés különféle formáira – például az agrárerdészeti rendszerekre, valamint a cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre is – alkalmazhassák, továbbá hogy a meghatározás az ugaroltatott területekre is kiterjedjen annak érdekében, hogy biztosítható legyen a beavatkozások termeléstől független jellege. Az „állandó kultúrák” keretmeghatározásának a tagállamok által meghatározandó, ténylegesen termelésre használt és termelésre nem használt területeket, valamint faiskolákat és rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az „állandó gyepterület” fogalmának keretmeghatározását úgy kell megadni, hogy a tagállamok további kritériumokat határozhassanak meg, és e fogalom alá vonhassák a gyeptől vagy más egynyári takarmánynövénytől eltérő, legeltetésre vagy takarmány előállítására használható növényfajokkal borított területeket is, függetlenül attól, hogy azokat tényleges termelésre használják-e.

(5)  A tagállami döntések összemérhetőségét biztosító alapvető közös uniós elemek megőrzése és az uniós mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, ugyanakkor a tagállamok azon lehetőségének korlátozása nélkül, hogy uniós célkitűzéseket teljesítsenek, meg kell adni a „mezőgazdasági terület” fogalmának keretmeghatározását. A „szántóterület”, az „állandó kultúrák” és az „állandó gyepterület” fogalmának kapcsolódó keretmeghatározását tágabban kell megadni annak érdekében, hogy a tagállamok helyi körülményeiknek és tradicionális gyakorlataiknak megfelelően pontosíthassák a meghatározásokat. A „szántóterület” fogalmának keretmeghatározását úgy kell megadni, hogy a tagállamok e fogalmat a termelés különféle formáira – például az agrárerdészeti rendszerekre, valamint a cserjékkel és fákkal tarkított szántóföldekre is – alkalmazhassák, továbbá hogy a meghatározás az ugaroltatott területekre is kiterjedjen annak érdekében, hogy biztosítható legyen a beavatkozások termeléstől független jellege. Az „állandó kultúrák” keretmeghatározásának a tagállamok által meghatározandó, ténylegesen termelésre használt és termelésre nem használt területeket, valamint faiskolákat és rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényeket is magában kell foglalnia. Az „állandó gyepterület” fogalmának keretmeghatározását úgy kell megadni, hogy a tagállamok további kritériumokat határozhassanak meg, és e fogalom alá vonhassák a gyeptől vagy más egynyári takarmánynövénytől eltérő, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel legeltetésre vagy takarmány előállítására használható növényfajokkal borított területeket is, függetlenül attól, hogy azokat tényleges termelésre használják-e.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A jövőben a mezőgazdaságnak a magas minőségű élelmiszerek termelésére kell összpontosítania, mivel ebben rejlik az Unió versenyelőnye. Az uniós szabványokat – amennyiben megvalósítható – fenn kell tartani és meg kell erősíteni, és intézkedésekről kell gondoskodni az élelmiszer-termelési ágazat hosszú távú termelékenységének és versenyképességének további növelésére, valamint új technológiák bevezetésére és az erőforrások hatékonyabb felhasználására, ezáltal erősítve az Unió globális vezető szerepét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kender termelésére használt területeket illetően, a közegészség megóvása és a jogszabályi összhang biztosítása érdekében, azon kendermagfajták használatának, amelyek tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 0,%-ot, részét kell képeznie a támogatható hektár meghatározásának.

(8)  A kender termelésére használt területeket illetően, a közegészség megóvása és a jogszabályi összhang biztosítása érdekében, azon kendermagfajták használatának, amelyek tetrahidrokannabinol-tartalma nem éri el a 0,3%-ot, részét kell képeznie a támogatható hektár meghatározásának.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A KAP teljesítményének további javítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy csak valódi mezőgazdasági termelők részesülhessenek jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, hogy uniós szinten biztosított legyen a támogatás e célcsoportra történő korlátozására vonatkozó egységes megközelítés alkalmazása, meg kell adni a „valódi mezőgazdasági termelő” fogalmának keretmeghatározását, megjelölve annak alapvető elemeit. E keret, továbbá olyan szempontok, mint például a jövedelemteszt, a mezőgazdasági üzem munkaerő-ráfordításai, a vállalat céljai és nyilvántartásban való szereplése alapján a tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben meg kell határozniuk, hogy kik azok a mezőgazdasági termelők, akik nem tekinthetők valódi mezőgazdasági termelőknek. E meghatározás ugyanakkor nem akadályozhatja meg azoknak a többféle tevékenységet folytató mezőgazdasági termelőknek a támogatását, akik aktívan gazdálkodnak, de mezőgazdasági üzemükön kívül nem mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, mivel változatos tevékenységük gyakran erősíti a vidéki térségek társadalmi-gazdasági szerkezetét.

(9)  A KAP teljesítményének további javítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy csak aktív mezőgazdasági termelők részesülhessenek jövedelemtámogatásban. Annak érdekében, hogy uniós szinten biztosított legyen a támogatás e célcsoportra történő korlátozására vonatkozó egységes megközelítés alkalmazása, meg kell adni az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmának keretmeghatározását, megjelölve annak közös elemeit. Nem szabad kizárni azoknak a többféle tevékenységet folytató mezőgazdasági termelőknek a támogatását, akik aktívan gazdálkodnak, de mezőgazdasági üzemükön kívül nem mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, mivel változatos tevékenységük gyakran erősíti a vidéki térségek társadalmi-gazdasági szerkezetét. A keretmeghatározásnak minden esetben elő kell segítenie az Unióban jelen lévő családi alapú gazdálkodási modell megőrzését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A nemek közötti egyenlőség az Unió egyik alapelve, és a nemek közötti egyenlőség érvényesítése ezen elv KAP-ba való beépítésének fontos eszköze. Ezért különös hangsúlyt kell fektetni a nők részvételének előmozdítására a vidéki térségek társadalmi-gazdasági fejlődésében. A nők által működtetett gazdaságok mérete jellemzően kisebb, és a nőknek a gazdálkodók feleségeként végzett munkáját nem mindig ismerik el, illetve az nem mindig látható, ami hatással van gazdasági függetlenségükre. E rendeletnek elő kell segítenie annak biztosítását, hogy a nők által végzett munka láthatóbbá váljon és azt jobban értékeljék, valamint figyelembe vegyék a tagállamok által a stratégiai terveikben javaslandó konkrét célkitűzések között. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elvének a KAP-beavatkozások előkészítésének, végrehajtásának és értékelésének szerves részét kell képeznie. A tagállamoknak a nemek közötti egyenlőség érvényesítése és a nemek szerint bontott adatok gyűjtése terén is meg kell erősíteniük képességeiket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos beavatkozástípusok és a vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti összhangnak a generációs megújulás célkitűzésével összefüggésben történő biztosítása érdekében uniós szinten meg kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” fogalmának keretmeghatározását, megjelölve az alapvető elemeket.

(10)  A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos beavatkozástípusok és a vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti összhangnak a generációs megújulás célkitűzésével összefüggésben történő biztosítása érdekében uniós szinten meg kell adni a „fiatal mezőgazdasági termelő” fogalmának keretmeghatározását, megjelölve a közös elemeket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos beavatkozástípusok és a vidékfejlesztési beavatkozástípusok közötti összhangnak a vállalkozásfejlesztés vidéki térségekben történő elősegítésének célkitűzésével összefüggésben történő biztosítása érdekében uniós szinten meg kell adni az „új mezőgazdasági termelő” fogalmának keretmeghatározását, megjelölve a közös elemeket.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Annak érdekében, hogy mélyebb tartalmat lehessen adni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. cikkével létrehozott közös agrárpolitika céljainak és biztosítható legyen, hogy az Unió megfelelően reagáljon a legutóbbi kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” című közleményben kijelölt irányvonalakat tükröző általános célkitűzésekről. Emellett egy sor konkrét célkitűzést is meg kell határozni uniós szinten, a tagállamoknak pedig bele kell építeniük ezeket a KAP-stratégiai tervükbe. E konkrét célkitűzéseknek – amellett, hogy a hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt kell teremteniük a fenntartható fejlődés különféle dimenziói között – a KAP általános célkitűzéseit konkrétabb prioritásokká kell átalakítaniuk, és figyelembe kell venniük a vonatkozó uniós jogszabályokat, különös tekintettel az éghajlat-politikai, az energiaügyi és a környezetvédelmi rendelkezésekre.

(11)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. cikkével létrehozott közös agrárpolitika céljainak megvalósítása, valamint annak érdekében, hogy az Unió megfelelően reagálhasson a legutóbbi kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című közleményben kijelölt irányvonalakat tükröző általános célkitűzésekről. Emellett egy sor konkrét célkitűzést is meg kell határozni uniós szinten, amelyeket a tagállamoknak követniük kell a KAP-stratégiai tervük kidolgozása során. E konkrét célkitűzéseknek – amellett, hogy a hatásvizsgálattal összhangban egyensúlyt kell teremteniük a fenntartható fejlődés különféle dimenziói között – a KAP általános célkitűzéseit konkrétabb gazdasági, környezetvédelmi és szociális prioritásokká kell átalakítaniuk.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Míg a KAP teljesítési modellje alapján az uniós célkitűzések, a beavatkozástípusok és a tagállamokra vonatkozó uniós követelmények meghatározásáért az Unió felelős, az uniós keretszabályozást a tagállamoknak kell átültetniük a gyakorlatba a kedvezményezettekre alkalmazandó konkrét támogatási intézkedések útján. Ennek kapcsán a tagállamoknak az Alapjogi Chartával és az uniós jog általános elveivel összhangban kell eljárniuk, és gondoskodniuk kell róla, hogy az uniós támogatás kedvezményezetteknek történő odaítélésére alkalmazandó jogi keret a KAP-stratégiai tervükön alapuljon és összhangban legyen az e rendelet és a(z) [horizontális rendelet] alapján meghatározott elvekkel és követelményekkel.

(13)  Míg a KAP teljesítési modellje alapján az uniós célkitűzések, a beavatkozástípusok és a tagállamokra vonatkozó közös uniós követelmények meghatározásáért az Unió felelős, az uniós keretszabályozást a tagállamoknak kell átültetniük a gyakorlatba a kedvezményezettekre alkalmazandó konkrét támogatási intézkedések útján. Ennek kapcsán a tagállamoknak az Alapjogi Chartával és az uniós jog általános elveivel összhangban kell eljárniuk, és gondoskodniuk kell róla, hogy az uniós támogatás kedvezményezetteknek történő odaítélésére alkalmazandó jogi keret a KAP-stratégiai tervükön alapuljon és összhangban legyen az e rendelet és a(z) [horizontális rendelet] alapján meghatározott elvekkel és követelményekkel.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A KAP-stratégiai tervek végrehajtása során be kell tartani az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott átfogó elveket, beleértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is. A tagállamoknak és a Bizottságnak meg kell felelniük a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény szerinti kötelezettségeknek is, és az egyezmény 9. cikkével és a termékekkel és szolgáltatásokkal szembeni akadálymentesítési követelményeket harmonizáló uniós joggal összhangban biztosítaniuk kell az akadálymentességet. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget és a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) nem támogathat olyan intézkedéseket, amelyek az elkülönítés, a megkülönböztetés vagy a kirekesztés bármely formájához járulnak hozzá. Ezen alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés szempontjából kell megvalósítani, összhangban az Aarhusi Egyezményen alapuló, a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozóan az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapított, az Unió által előmozdított célkitűzéssel, a „szennyező fizet” elvet alkalmazva.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  A teljesítési modell nem vezethet olyan helyzethez, hogy 27 különböző nemzeti mezőgazdasági politika jöjjön létre, ami veszélyeztetné a KAP közös szellemiségét és torzulásokat idézne elő. Egy erős közös szabályozási kereten belül kell bizonyos fokú rugalmasságot hagyni a tagállamok számára.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A KAP piacorientáltságának fokozásával összefüggésben – „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közleményben rögzítetteknek megfelelően – a piaci kitettség, az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárási események ehhez kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, továbbá az egészségügyi és növényegészségügyi válságok az áringadozásoknak és a jövedelmekre nehezedő nyomás fokozódásának a kockázatát vonhatják maguk után. Ezért, bár végső soron a mezőgazdasági termelő feladata gazdasága stratégiájának megtervezése, megfelelő kockázatkezelést garantáló, szilárd keretet kell kialakítani. Ennek érdekében a tagállamok és a mezőgazdasági termelők a kapacitásépítéshez uniós szintű kockázatkezelési platformra támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a beruházásokhoz szükséges, megfelelő finanszírozási eszköz, továbbá működő tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai tanácsadás álljon a mezőgazdasági termelők rendelkezésére.

(15)  A KAP piacorientáltságának fokozásával összefüggésben – „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közleményben vázoltaknak megfelelően – a piaci kitettség, a harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodások, az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárási események ehhez kapcsolódó gyakorisága és súlyossága, továbbá az egészségügyi és növényegészségügyi válságok az áringadozásoknak és a jövedelmekre nehezedő nyomás fokozódásának kockázatát vonhatják maguk után. Az élelmiszerláncon belüli egyenlőtlenségek – amelyek kárát elsősorban a lánc leggyengébb pontját alkotó primer szektor látja – szintén negatív hatással vannak a termelők jövedelmére. Ezért, bár végső soron a mezőgazdasági termelő feladata gazdasága stratégiájának megtervezése, szilárd keretet kell kialakítani a megfelelő kockázatkezelés biztosítására. Ennek érdekében a tagállamok és a mezőgazdasági termelők a kapacitásépítéshez uniós szintű kockázatkezelési platformra támaszkodhatnak annak érdekében, hogy a beruházásokhoz szükséges, megfelelő finanszírozási eszköz, továbbá működő tőke, képzés, tudástranszfer és szakmai tanácsadás álljon a mezőgazdasági termelők rendelkezésére.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A környezet megóvásának és az éghajlat-politikai fellépésnek az előmozdítása, valamint az Unió környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez való hozzájárulás nagyon magas prioritást képez az uniós mezőgazdaság és erdészet jövőjében. A KAP szerkezetének éppen ezért erőteljesebb törekvéseket kell tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban. A teljesíti modell alapján a környezet pusztulásával és az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelését célzó fellépésnek eredményorientáltnak kell lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból eredménykötelemnek kell tekinteni.

(16)  A környezetvédelem, a mezőgazdasági rendszeren belüli biológiai sokféleség és genetikai sokféleség, továbbá az éghajlat-politikai fellépés támogatása és javítása, valamint az Unió környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez való hozzájárulás nagyon magas prioritást képez az uniós mezőgazdaság, kertészet és erdészet jövőjében. A KAP szerkezetének éppen ezért erőteljesebb törekvéseket kell tükröznie e célkitűzésekkel kapcsolatban, miközben megfelelően figyelembe kell vennie a termelőkre háruló nagyobb terhet és követelményeket. A teljesítési modell alapján a környezet pusztulásával és az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelését célzó fellépésnek eredményorientáltnak kell lennie, és az EUMSZ 11. cikkét e célból eredménykötelemnek kell tekinteni.

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik strukturális problémák, például a vonzó munkalehetőségek és a szakemberek hiánya, a hálózatokba, infrastruktúrákba és az alapvető szolgáltatásokba történő beruházások elhanyagolása, a fiatalok elvándorlása, alapvetően fontos e területek társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 2.0 nyilatkozattal összhangban történő megerősítése, különösen munkahelyteremtés és a generációs megújulás, a Bizottság növekedési és foglalkoztatási stratégiájának a vidéki térségekben való megvalósítása, a társadalmi befogadás ösztönzése és az európai vidék „intelligens falvainak” megteremtése révén. Amint azt „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, az új vidéki értékláncok, például a megújuló energia, a kibontakozóban lévő biogazdaság, a körkörös gazdaság és az ökoturizmus jó növekedési és munkalehetőségeket kínálnak a vidéki térségek számára. Ebben az összefüggésben a finanszírozási eszközök és az InvestEU Alapból nyújtott garanciák kiemelt szerepet játszhatnak a finanszírozáshoz való hozzáférés biztosításában, valamint a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások növekedési kapacitásának erősítésében. A vidéki térségek munkalehetőségeket biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok számára, és ezáltal – mindenekelőtt a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében – előmozdíthatják azok társadalmi és gazdasági integrációját.

Mivel az Unió sok vidéki térségét érintik strukturális problémák, például a vonzó munkalehetőségek és a szakemberek hiánya, a széles sávú kapcsolatokba és hálózatokba, infrastruktúrákba és az alapvető szolgáltatásokba történő beruházások elégtelensége vagy a fiatalok elvándorlása, alapvetően fontos e területek társadalmi-gazdasági szerkezetének a Cork 2.0 nyilatkozattal összhangban történő megerősítése, különösen a munkahelyteremtés és a generációs megújulás, a Bizottság növekedési és foglalkoztatási stratégiájának a vidéki térségekben való megvalósítása, valamint a társadalmi befogadásnak, a fiatalok támogatásának, a nők vidéki gazdaságban való nagyobb mértékű részvételének, a generációs megújulásnak és az európai vidéki „intelligens falvak” fejlesztésének előmozdítása révén. A vidéki gazdaság stabilizálása és diverzifikálása érdekében támogatni kell a nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztését, alapítását és fennmaradását. Amint azt „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közlemény is jelzi, az új vidéki értékláncok, például a megújuló energia, a kibontakozóban lévő biogazdaság, a körforgásos gazdaság és az ökoturizmus jó növekedési és munkalehetőségeket kínálnak a vidéki térségek számára, miközben megvédik a természeti erőforrásokat. Ebben az összefüggésben a finanszírozási eszközök kiegészítő szerepet játszhatnak a finanszírozáshoz való hozzáférés biztosításában, valamint a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások növekedési kapacitásának erősítésében. A vidéki térségek munkalehetőségeket biztosíthatnak jogszerűen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok számára, és ezáltal – mindenekelőtt a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében – előmozdíthatják azok társadalmi és gazdasági integrációját.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A vidéki térségek társadalmi-gazdasági fenntarthatósága érdekében a Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a tagállamok biztosítják-e a KAP-stratégiai tervben a 2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a alkalmazása és a vidékfejlesztési alapok felhasználására vonatkozó hosszú távú megközelítés közötti koherenciát.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1. o.).

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A KAP-nak a jövőben is garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, ami alatt a megfelelő mennyiségű, biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül elő kell segítenie, hogy az uniós mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos új társadalmi igényekre, ideértve a fenntartható mezőgazdasági termeléssel, az egészségesebb táplálkozással, az élelmiszer-pazarlás mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is támogatnia kell az egyedi, értékes tulajdonságokkal rendelkező termelést, ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a mezőgazdasági termelőknek abban, hogy proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a piac jelzéseihez és a fogyasztók elvárásaihoz.

(17)  A KAP-nak a jövőben is garantálnia kell az élelmezésbiztonságot, ami alatt a megfelelő mennyiségű, biztonságos és tápláló élelmiszerekhez való folyamatos hozzáférés értendő. Ezenkívül elő kell segítenie, hogy az uniós mezőgazdaság megfelelőbben reagáljon az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos új társadalmi igényekre, ideértve a fenntartható mezőgazdasági termeléssel, az egészségesebb táplálkozással, a jó minőségű termeléssel és minőségi diverzifikálással, az élelmiszer-pazarlás mérséklésével és az állatjóléttel összefüggő elvárásokat is. A KAP-nak továbbra is támogatnia kell az egyedi, értékes tulajdonságokkal rendelkező fenntartható termelést, például a nagy természeti értéket képviselő gazdálkodási rendszereket, ezzel egyidejűleg pedig segítenie kell a mezőgazdasági termelőknek abban, hogy proaktívan hozzáigazítsák termelésüket a piac jelzéseihez és a fogyasztók elvárásaihoz.

Módosítás      21

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdésére irányuló egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az oltást költséghatékony közegészségügyi beavatkozásnak tekinti az AMR ellen, azonban a diagnózisnak, az antimikrobiális alternatíváknak és az oltásnak a hagyományos antibiotikumokhoz képest viszonylag magas költsége akadályozza az állatok átoltottságának növelését.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások keretének célja az, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá való alkalmazkodáshoz, a vízzel kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj és a biológiai sokféleség védelméhez és minőségéhez. A keretet ki kell tágítani annak érdekében, hogy az kiterjedjen többek között a közvetlen kifizetések környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig meghatározott gyakorlatokra, az éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságának javítása iránti igényre és különösen a tápanyag-gazdálkodásra. Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások mindegyike több célkitűzés megvalósításához is hozzájárul. A keret végrehajtása céljából a tagállamoknak nemzeti előírásokat kell meghatározniuk minden egyes, uniós szinten meghatározott előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az érintett terület egyedi sajátosságait, köztük a talaj- és éghajlati körülményeket, az aktuálisan fennálló gazdálkodási körülményeket, a földhasználatot, a vetésforgót, a művelési gyakorlatokat és a mezőgazdasági üzemek szerkezetét. Ezenkívül a tagállamok egyéb nemzeti előírásokat is meghatározhatnak a III. mellékletben megállapított főbb célkitűzésekhez kapcsolódóan a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások által alkotott keret környezet- és éghajlatvédelmi teljesítményének javítása érdekében. A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások által alkotott keret részeként, a mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági és környezeti teljesítményének javítása érdekében tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni a tagállamok által az egyéni mezőgazdasági termelők rendelkezésére bocsátott, a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát elősegítő, speciálisan erre a célra kidolgozott elektronikus eszköz segítségével. Az eszköz a várakozások szerint segítséget nyújt majd a mezőgazdasági üzemeken belüli döntéshozatalhoz, egészen a tápanyag-gazdálkodással kapcsolatos minimumfunciók szintjétől kezdve. Ezenkívül a széles körű átjárhatóság és a modulrendszerű felépítés révén várhatóan lehetőség nyílik majd arra, hogy az eszköz további, a mezőgazdasági üzemekben alkalmazható elektronikus és e-kormányzási alkalmazásokkal egészüljön ki. Annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket lehessen biztosítani a mezőgazdasági termelők között és az EU-n belül, a Bizottság segítséget nyújthat a tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, valamint a szükséges adattárolási és -feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosításához.

(22)  A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások keretének célja az, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hozzá való alkalmazkodáshoz, a vízzel kapcsolatos kihívások kezeléséhez, a talaj és a biológiai sokféleség védelméhez és minőségéhez. A keretet ki kell tágítani annak érdekében, hogy az kiterjedjen többek között a közvetlen kifizetések környezetbarátabbá tétele kapcsán 2020-ig meghatározott gyakorlatokra, az éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságának javítása iránti igényre. Elfogadott tény, hogy a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások mindegyike több célkitűzés megvalósításához is hozzájárul. A keret végrehajtása céljából a tagállamoknak nemzeti előírásokat kell meghatározniuk minden egyes, uniós szinten meghatározott előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az érintett terület egyedi sajátosságait, köztük a talaj- és éghajlati körülményeket, az aktuálisan fennálló gazdálkodási körülményeket, a különböző termelési módok mezőgazdasági sajátosságait, az egynyári növények, az állandó kultúrák és egyéb meghatározott termelés megkülönböztetését, a földhasználatot, a vetésforgót, a helyi és hagyományos gazdálkodási gyakorlatokat és a mezőgazdasági üzemek szerkezetét. Ezenkívül a tagállamok olyan egyenértékű gyakorlatokat vagy tanúsítási rendszereket is meghatározhatnak, amelyek olyan kedvező hatást gyakorolnak az éghajlatra és a környezetre, amely hasonló vagy jobb, mint egy vagy több jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó gyakorlat hatása.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A tagállamoknak teljeskörűen végre kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, hogy azok a gazdaságok szintjén működőképesek legyenek, valamint hogy biztosított legyen a mezőgazdasági termelőkkel szembeni egyenlő bánásmód. A szakpolitika fenntarthatóságát erősítő feltételességi szabályok összhangja érdekében a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek ki kell terjedniük a környezetvédelemre, a közegészségügyre, az állategészségügyre, a növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozó főbb uniós jogszabályokra, amelyek nemzeti szintű végrehajtása pontosan meghatározott kötelezettségeket ró az egyéni mezőgazdasági termelőkre, ideértve a 92/43/EGK tanácsi irányelv11 és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv12, illetve a 91/676/EGK tanácsi irányelv13 alapján fennálló kötelezettségeket is. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez14 mellékelt együttes nyilatkozatában foglaltak nyomon követése érdekében a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 és a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 vonatkozó rendelkezései – jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekként – a feltételesség hatálya alá kerülnek, és a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások jegyzéke ennek megfelelően módosul.

(23)  A tagállamoknak teljeskörűen végre kell hajtaniuk a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, hogy azok a gazdaságok szintjén működőképesek legyenek, valamint hogy biztosított legyen a mezőgazdasági termelőkkel szembeni egyenlő bánásmód. A szakpolitika fenntarthatóságát erősítő feltételességi szabályok összhangja érdekében a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek ki kell terjedniük a környezetvédelemre, a közegészségügyre, az állategészségügyre, a növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozó főbb uniós jogszabályokra, amelyek nemzeti szintű végrehajtása pontosan meghatározott kötelezettségeket ró az egyéni mezőgazdasági termelőkre, ideértve a 92/43/EGK tanácsi irányelv11 és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv12, illetve a 91/676/EGK tanácsi irányelv13 alapján fennálló kötelezettségeket is. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez14 mellékelt együttes nyilatkozatában foglaltak nyomon követése érdekében a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 (a víz-keretirányelv) és a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 vonatkozó rendelkezései – jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekként – a feltételesség hatálya alá kerülnek, és a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások jegyzéke ennek megfelelően módosul.

____________________

____________________

11. A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

11. A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

12. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

12. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

13. A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

13. A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

14. Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

14. Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

15. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

15. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

16. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71. o).

16. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71. o).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A tagállamoknak gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziókkal egyaránt rendelkező mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokat kell létrehozniuk a mezőgazdasági üzemek és a vidéki üzleti vállalkozások fenntartható gazdálkodásának és általános teljesítményének javítása céljából, továbbá annak megállapítása érdekében, hogy hol szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek szintjén megvalósítandó intézkedések. A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és a KAP-támogatások más kedvezményezettjei pontosabb képet alkothassanak a mezőgazdasági üzem irányítása és a földgazdálkodás közötti kapcsolatról, és bizonyos – például környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos – előírások, követelmények és információk vonatkozásában gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak közé tartoznak a mezőgazdasági termelőkre és a KAP-támogatások más kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a számukra szükséges, a KAP-stratégiai tervben rögzített előírások, továbbá a vízre és a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések, továbbá az antimikrobiális rezisztencia legyőzésével és a kockázatkezeléssel kapcsolatos kezdeményezések. A szaktanácsok minőségének és eredményességének javítása céljából a tagállamoknak a tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük annak érdekében, hogy kutatás és innováció útján nyert, naprakész technológiai és tudományos információkkal szolgálhassanak.

(24)  A tagállamoknak gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziókkal egyaránt rendelkező, jó minőségű mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a mezőgazdasági üzemek és a vidéki üzleti vállalkozások fenntartható gazdálkodásának és általános teljesítményének javítása céljából, továbbá annak megállapítása érdekében, hogy hol szorulnak kiigazításra a KAP-stratégiai tervekben előírt, a mezőgazdasági üzemek szintjén megvalósítandó intézkedések. A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők és a KAP-támogatások más kedvezményezettjei pontosabb képet alkothassanak a mezőgazdasági üzem irányítása és a földgazdálkodás közötti kapcsolatról, és bizonyos – például környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos – előírások, követelmények és információk vonatkozásában gyarapíthassák ismereteiket. Az utóbbiak közé tartoznak a mezőgazdasági termelőkre és a KAP-támogatások más kedvezményezettjeire vonatkozó vagy a számukra szükséges, a KAP-stratégiai tervben rögzített előírások, továbbá a vízre és a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések, továbbá az antimikrobiális rezisztencia legyőzésével és a kockázatkezeléssel kapcsolatos kezdeményezések. A szaktanácsok minőségének és eredményességének javítása céljából a tagállamoknak a tanácsadókat a mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszerébe („AKIS”) kell tömöríteniük annak érdekében, hogy kutatás és innováció útján nyert, naprakész technológiai és tudományos információkkal szolgálhassanak. A tanácsadási szolgáltatásokkal és innovációs rendszerekkel kapcsolatos uniós kezdeményezéseknek lehetőség szerint a tagállami szinten már meglévő szolgáltatásokra és rendszerekre kell épülniük.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az uniós jogszabályokban elő kell írni, hogy a tagállamok a KAP-stratégiai tervükben állapítsanak meg követelményeket azon minimális területnagyságra vonatkozóan, amely után termeléstől független kifizetés folyósítható. E követelmények megállapításakor szem előtt kell tartani annak szükségességét, hogy elkerülhető legyen a nagy számú kis összegű kifizetés kezeléséből eredő túlzott adminisztratív teher, továbbá, hogy a támogatások eredményesen járuljanak hozzá azon KAP-célkitűzések teljesítéséhez, amelyek tekintetében a támogatástól független közvetlen kifizetések folyósítására sor kerül. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági jövedelemtámogatás minimális szintje valamennyi valódi mezőgazdasági termelő számára garantálható legyen, és teljesüljön a Szerződés azon célkitűzése, amely szerint megfelelő életszínvonalat kell biztosítani a mezőgazdasági népesség számára, éves, területalapú, termeléstől független kifizetést kell előirányozni „a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás” elnevezésű beavatkozástípus keretében. A szóban forgó támogatás még célirányosabbá tétele érdekében a kifizetés összegei területcsoportonként, társadalmi-gazdasági és/vagy agronómiai feltételek alapján differenciálhatók. A mezőgazdasági termelők jövedelmét hátrányosan befolyásoló hatások elkerülése érdekében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatást támogatási jogosultságok alapján nyújtják. Ebben az esetben a támogatási jogosultságok bármilyen további közelítés előtti értékének arányosnak kell lennie az 1307/2013/EU rendelet szerinti alaptámogatási rendszerek keretében meghatározott értékkel, figyelembe véve az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatásokat is. A tagállamoknak emellett törekedniük kell vonatkozó értékeik további közelítésére abból a célból, hogy folytatódjon a múltbeli értékektől való fokozatos eltávolodás.

(26)  Az uniós jogszabályokban elő kell írni, hogy a tagállamok a KAP-stratégiai tervükben állapítsanak meg követelményeket azon minimális területnagyságra vonatkozóan, amely után termeléstől független kifizetés folyósítható. E követelmények megállapításakor szem előtt kell tartani annak szükségességét, hogy elkerülhető legyen a nagy számú kis összegű kifizetés kezeléséből eredő túlzott adminisztratív teher, továbbá, hogy a támogatások eredményesen járuljanak hozzá azon KAP-célkitűzések teljesítéséhez, amelyek tekintetében a termeléstől független közvetlen kifizetések folyósítására sor kerül. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági jövedelemtámogatás minimális szintje valamennyi aktív mezőgazdasági termelő számára garantálható legyen, és teljesüljön a Szerződés azon célkitűzése, amely szerint megfelelő életszínvonalat kell biztosítani a mezőgazdasági népesség számára, éves, területalapú, termeléstől független kifizetést kell előirányozni „a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás” elnevezésű beavatkozástípus keretében. A szóban forgó támogatás még célirányosabbá tétele érdekében a kifizetés összegei területcsoportonként, társadalmi-gazdasági, környezeti és/vagy agronómiai feltételek alapján differenciálhatók. A mezőgazdasági termelők jövedelmét hátrányosan befolyásoló hatások elkerülése érdekében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatást támogatási jogosultságok alapján nyújtják. Ebben az esetben a támogatási jogosultságok bármilyen további közelítés előtti értékének arányosnak kell lennie az 1307/2013/EU rendelet szerinti alaptámogatási rendszerek keretében meghatározott értékkel, figyelembe véve az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatásokat is. A tagállamoknak emellett törekedniük kell vonatkozó értékeik közelítésére abból a célból, hogy 2026-ig teljes konvergencia valósuljon meg.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A KAP keretében nyújtott jövedelemtámogatás Európa-szerte jelentősen hozzájárul számos kisméretű és családi gazdaság stabilitásához és fenntarthatóságához, és a mezőgazdasági termelőkkel szembeni elvárások ugyan nőttek, a pénzbeli juttatások azonban nem. A KAP általános részesedése az EU-ban csökken, az ágazatban végbement piaci válságok és az aktív mezőgazdasági termelők csökkenő száma pedig továbbra is veszélyeztetik az ágazat túlélését. A családi gazdaságok modelljét a KAP általános célkitűzéseként és a tagállami stratégiai tervek révén védeni kell, és megfelelő hely biztosításával el kell ismerni e modell létfontosságú szerepét, amely hozzájárul a vidéki élet társadalmi szövetéhez, és sok vidéki lakos számára megélhetést biztosít. A családi gazdaságok hozzájárulnak a fenntartható élelmiszer-termeléshez, a természeti erőforrások megőrzéséhez, a diverzifikációs szükségletekhez és az élelmezésbiztonság biztosításához. A kis családi gazdaságok modelljét követő mezőgazdasági termelők lesznek azok, akik elsőként megérzik majd a globalizáció rendkívüli mértékű nyomását. Ha ilyen helyzet merülne fel, az a KAP célkitűzéseinek egyértelmű kudarca lenne, és aláásná a KAP jövőbeli támogatása mellett szóló érveket. A KAP-stratégiai terveknek ezért konkrét célkitűzéseik révén e gazdálkodási modell védelmének fenntartására kell törekedniük.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A mezőgazdasági kisüzemek az uniós mezőgazdaság sarokkövei maradnak, mivel lényeges szerepet játszanak a vidéki foglalkoztatás támogatásában és hozzájárulnak a területfejlesztéshez. A támogatások elosztásának kiegyensúlyozottabbá tétele és a kis összegű támogatások kedvezményezettjeire háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy felkínálják a mezőgazdasági kistermelőknek azt a lehetőséget, hogy az egyéb közvetlen kifizetések helyett kerekítettátalány-kifizetésben részesüljenek.

(28)  A mezőgazdasági kisüzemek az uniós mezőgazdaság sarokkövei maradnak, mivel lényeges szerepet játszanak a vidéki foglalkoztatás támogatásában és hozzájárulnak a területfejlesztéshez. A támogatások elosztásának kiegyensúlyozottabbá tétele és a kis összegű támogatások kedvezményezettjeire háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy felkínálják a mezőgazdasági kistermelőknek azt a lehetőséget, hogy a közvetlen kifizetések helyett kerekítettátalány-kifizetésben részesüljenek. Az adminisztratív terhek további csökkentése érdekében azonban fel kell hatalmazni a tagállamokat, hogy bizonyos mezőgazdasági termelőket elsőre automatikusan az egyszerűsített rendszerbe vegyenek fel, biztosítva nekik a lehetőséget arra, hogy egy adott időszak elteltével ebből kilépjenek. Az arányosság elvének betartása érdekében a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az egyszerűsített rendszerben részt vevő mezőgazdasági kistermelők esetében csökkentett feltételességi ellenőrzést vezessenek be.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  Az ökológiai gazdálkodás számos tagállamban fejlődik, és bizonyítottan közjavakat szolgáltat, ökoszisztéma-szolgáltatásokat és természeti erőforrásokat őriz meg, csökkenti az inputfelhasználást, vonzó a fiatal mezőgazdasági termelők és különösen a nők számára, munkahelyeket teremt, új üzleti modellekkel kísérletezik, társadalmi igényeket elégít ki és új élettel tölti meg a vidéki területeket. A biotermékek iránti kereslet növekedése azonban továbbra is meghaladja a termelés bővülésének ütemét. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy KAP-stratégiai terveik tartalmazzanak az ökológiai gazdálkodás alatt álló mezőgazdasági terület arányának növelésére vonatkozó célkitűzéseket annak érdekében, hogy ki lehessen elégíteni a biotermékek iránti növekvő keresletet, és hogy a teljes ökológiai ellátási lánc fejlődjön. A tagállamok az ökológiai gazdálkodásra történő átállást és annak fenntartását vagy vidékfejlesztési intézkedésekkel, vagy ökorendszerekkel, vagy e kettő kombinációjával támogathatják, és gondoskodniuk kell arról, hogy a kiutalt költségvetések arányban legyenek az ökológiai termelés elvárt növekedésével.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A KAP-nak biztosítania kell, hogy a tagállamok a helyi szükségleteknek és a mezőgazdasági termelők tényleges körülményeinek figyelembevételével javítsák környezeti teljesítményüket. A tagállamoknak a KAP-stratégiai tervükben szereplő közvetlen kifizetések keretében önkéntes ökorendszereket kell létrehozniuk a mezőgazdasági termelők számára; e rendszereket teljes mértékben össze kell hangolni az egyéb releváns beavatkozásokkal. A tagállamoknak az ökorendszereket olyan támogatások formájában kell meghatározniuk, amelyek a közjavaknak a környezet és az éghajlat szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásával történő előállítására való ösztönzés és az ilyen javak előállításának ellentételezése céljából, illetve az említett gyakorlatok bevezetésére ítélhetők oda. Mindkét esetben a KAP környezeti és éghajlati teljesítményének javítására kell törekedniük, következésképpen túl kell mutatniuk a feltételesség rendszerében már előírt követelményeken. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ökorendszereket hoznak létre olyan mezőgazdasági gyakorlatok vonatkozásában, mint az állandó legelőkkel és a tájképi jellegzetességekkel való hatékonyabb gazdálkodás, valamint az ökológiai gazdálkodás. E rendszerek magukban foglalhatnak kezdő szintű programokat is, ami előfeltétele lehet az ambiciózusabb vidékfejlesztési kötelezettségvállalásoknak.

(31)  A KAP-nak biztosítania kell, hogy a tagállamok a helyi szükségleteknek és a mezőgazdasági termelők tényleges körülményeinek figyelembevételével javítsák környezeti teljesítményüket. A tagállamoknak a KAP-stratégiai tervükben szereplő közvetlen kifizetések keretében önkéntes ökorendszereket kell létrehozniuk a mezőgazdasági termelők számára; e rendszereket teljes mértékben össze kell hangolni az egyéb releváns beavatkozásokkal. A tagállamoknak az ökorendszereket olyan támogatások formájában kell meghatározniuk, amelyek célja a közjavaknak a környezet és az éghajlat szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásával történő biztosítására való ösztönzés és annak ellentételezése; e támogatásoknak a KAP környezeti és éghajlati teljesítményének javítását kell célozniuk, következésképpen túl kell mutatniuk a feltételesség rendszerében már előírt követelményeken. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy olyan ökorendszereket hoznak létre, amelyek támogatják a környezetvédelmi szempontból előnyös termelési modelleket – például a külterjes állattartást –, illetve előmozdítanak mindenfajta olyan mezőgazdasági gyakorlatot, mint például az állandó legelőkkel és a tájképi jellegzetességekkel való hatékonyabb gazdálkodás, valamint környezetvédelmi tanúsítási rendszereket, mint például az ökológiai gazdálkodást, az integrált termelést és a talajvédő művelést. E rendszerek magukban foglalhatnak a vidékfejlesztési célú környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalásoktól eltérő típusú intézkedéseket vagy hasonló jellegű, „kezdő szintű programnak” minősülő intézkedéseket is, ami előfeltétele lehet az ambiciózusabb vidékfejlesztési kötelezettségvállalásoknak.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Gondoskodni kell róla, hogy a termeléstől függő jövedelemtámogatás összhangban álljon az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Ide tartoznak különösen az Európai Gazdasági Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a GATT keretében létrejött, az olajos magvakról szóló egyetértési megállapodás17 követelményei az olajos magvakra vonatkozó külön uniós bázisterületnek az EU összetételének megváltozása miatti módosításai nyomán alkalmazandó változatukban. Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából.

törölve

_________________

 

17 Az Európai Gazdasági Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a GATT keretében létrejött egyetértési megállapodás az olajos magvakról (HL L 147., 1993.6.18.).

 

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Szükség van olyan ágazati beavatkozástípusokra, amelyek hozzájárulnak a KAP célkitűzéseinek megvalósításához és a KAP más eszközeivel kialakított szinergiák megerősítéséhez. A teljesítési modellel összhangban az ilyen ágazati beavatkozástípusok tartalmára és célkitűzéseire vonatkozóan minimális követelményeket kell kidolgozni uniós szinten annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket lehessen biztosítani a belső piacon, és elkerülhető legyen az egyenlőtlen és tisztességtelen versenyfeltételek kialakulása. A tagállamoknak meg kell indokolniuk az egyes beavatkozástípusoknak a KAP-stratégiai tervükben való szerepeltetését, és biztosítaniuk kell az egyéb ágazati szintű beavatkozásokkal való összhangot. Célszerű úgy rendelkezni, hogy az uniós szinten megállapítandó átfogó beavatkozástípusok alkalmazása kiterjedjen a zöldség- és gyümölcságazatra, a borágazatra, a méhészetre, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazatra, a komlóágazatra és az egyéb olyan, a későbbiekben meghatározandó termékekre, amelyek esetében az ágazati programok létrehozása várhatóan kedvező hatást gyakorol a KAP e rendeletben megjelölt általános és konkrét célkitűzéseinek vagy azok egy részének teljesítésére.

(35)  Szükség van olyan ágazati beavatkozástípusokra, amelyek hozzájárulnak a KAP célkitűzéseinek megvalósításához és a KAP más eszközeivel kialakított szinergiák megerősítéséhez. A teljesítési modellel összhangban az ilyen ágazati beavatkozástípusok tartalmára és célkitűzéseire vonatkozóan minimális követelményeket kell kidolgozni uniós szinten annak érdekében, hogy egyenlő feltételeket lehessen biztosítani a belső piacon, és elkerülhető legyen az egyenlőtlen és tisztességtelen versenyfeltételek kialakulása. A tagállamoknak meg kell indokolniuk az egyes beavatkozástípusoknak a KAP-stratégiai tervükben való szerepeltetését, és biztosítaniuk kell az egyéb ágazati szintű beavatkozásokkal való összhangot. Célszerű úgy rendelkezni, hogy az uniós szinten megállapítandó átfogó beavatkozástípusok alkalmazása kiterjedjen a zöldség- és gyümölcságazatra, a borágazatra, a méhészetre, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazatra, a komlóágazatra és az egyéb olyan, a 39. cikkben meghatározott termékekre, amelyek esetében az ágazati programok létrehozása várhatóan kedvező hatást gyakorol a KAP e rendeletben megjelölt általános és konkrét célkitűzéseinek vagy azok egy részének teljesítésére.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a)  A biológiai sokféleség megőrzésében és az élelmiszer-termelésben játszott fontos szerepének elismeréseként a méhészeti ágazatnak szánt juttatások előreláthatóan növekedni fognak; ennek fényében indokolt az uniós társfinanszírozás felső határának növelése, illetve az ágazat fejlődését elősegítő, új támogatható tevékenységek bevezetése is.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások alapelveinek meghatározása uniós szinten történik, különös tekintettel a kiválasztási kritériumok tagállamok általi alkalmazására vonatkozó alapkövetelményekre. Ugyanakkor a tagállamoknak tág mérlegelési jogkört kell kapniuk a szükségleteiknek megfelelő egyedi feltételek meghatározásához. A vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások típusai magukban foglalják az azon környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetéseket, amelyeket a tagállamoknak – egyedi nemzeti, regionális vagy helyi szükségleteikkel összhangban – a területük egészén támogatniuk kell. Indokolt, hogy a tagállamok támogatást nyújtsanak azoknak a mezőgazdasági termelőknek és egyéb gazdálkodóknak, akik önkéntes alapon olyan gazdálkodási kötelezettségeket vállalnak, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez és az azokhoz való alkalmazkodáshoz, valamint a környezet védelméhez és állapotának javításához, ideértve a víz minőségével és mennyiségével, a levegő minőségével, a talajjal, a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal – köztük a Natura 2000 területekkel és a genetikai sokféleséggel – kapcsolatos önkéntes kötelezettségvállalásokat is. A gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetések keretében nyújtott támogatás helyi irányítású, integrált vagy együttműködésen alapuló megközelítések és eredményalapú beavatkozások formáját is öltheti.

(37)  A vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások alapelveinek meghatározása uniós szinten történik, különös tekintettel a kiválasztási kritériumok tagállamok általi alkalmazására vonatkozó alapkövetelményekre. Ugyanakkor a tagállamoknak tág mérlegelési jogkört kell kapniuk a szükségleteiknek megfelelő egyedi feltételek meghatározásához. A vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások típusai magukban foglalják az azon környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetéseket, amelyeket a tagállamoknak – egyedi nemzeti, regionális vagy helyi szükségleteikkel összhangban – a területük egészén támogatniuk kell. A tagállamoknak támogatást kell nyújtaniuk azoknak a mezőgazdasági termelőknek, termelők csoportjainak és egyéb gazdálkodóknak, akik önkéntes alapon olyan gazdálkodási kötelezettségeket vállalnak, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez és az azokhoz való alkalmazkodáshoz, valamint a környezet védelméhez és állapotának javításához, ideértve a víz minőségével és mennyiségével, a levegő minőségével, a talajjal, a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal – köztük a Natura 2000 területekkel, nagy természeti értéket képviselő területekkel és a genetikai sokféleséggel – kapcsolatos önkéntes kötelezettségvállalásokat is. A gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetések keretében nyújtott támogatás helyi irányítású, integrált, kollektív vagy együttműködésen alapuló megközelítések és eredményalapú beavatkozások formáját is öltheti.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó támogatások a következőket foglalhatják magukban: az ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott, a földterületek ökológiai gazdálkodásba való bevonását és az ökológiai gazdálkodásba bevont területek fenntartását szolgáló támogatások; egyéb, környezetbarát termelési rendszereket – például az agroökológiát, a talajvédő művelést és az integrált termelést – támogató beavatkozástípusok keretében teljesített kifizetések; erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, erdővédelem; erdősítéshez és agrárerdészeti rendszerek létesítéséhez nyújtott támogatások; állatjólét; a genetikai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és fejlesztése. A tagállamok szükségleteiknek megfelelően egyéb programokat is kidolgoztatnak e beavatkozástípus keretében. Ez a kifizetéstípus kizárólag az uniós és a tagállami jogban meghatározott kötelező előírásokon és követelményeken túlmutató kötelezettségvállalásokkal, valamint a KAP-stratégiai tervben megállapított feltételességgel összefüggésben felmerülő többletköltségek és elmaradt jövedelmek fedezésére szolgálhat. A beavatkozások e típusához kapcsolódó kötelezettségvállalások előzetesen meghatározott, éves vagy többéves időszakokra vonatkozhatnak, és időtartamuk kellően indokolt esetben meghaladhatja a hét évet.

(38)  A gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó támogatások a következőket foglalhatják magukban: az ökológiai gazdálkodáshoz nyújtott, a földterületek ökológiai gazdálkodásba való bevonását és az ökológiai gazdálkodásba bevont területek fenntartását szolgáló támogatások; egyéb, környezetbarát termelési rendszereket – például a nagy természeti értékű gazdálkodást, az agroökológiát, a talajvédő művelést és az integrált termelést – támogató beavatkozástípusok keretében teljesített kifizetések; erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, erdővédelem; erdősítéshez és agrárerdészeti rendszerek létesítéséhez nyújtott támogatások; a hagyományos mezőgazdasági tájak védelme, állatjólét: a genetikai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és fejlesztése. A tagállamok szükségleteiknek megfelelően egyéb programokat is kidolgozhatnak e beavatkozástípus keretében, és megerősíthetik a kifejezetten a méhészeti ágazatra irányuló agrár-környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek az Unió egyes régióiban már léteznek, valamint további intézkedéseket dolgozhatnak ki. Ez a kifizetéstípus kizárólag az uniós és a tagállami jogban meghatározott kötelező előírásokon és követelményeken túlmutató kötelezettségvállalásokkal, valamint a KAP-stratégiai tervben megállapított feltételességgel összefüggésben felmerülő többletköltségek és elmaradt jövedelmek fedezésére szolgálhat. A tagállamoknak pénzügyi ösztönzőket is kell nyújtaniuk a kedvezményezetteknek. A beavatkozások e típusához kapcsolódó kötelezettségvállalások előzetesen meghatározott, éves vagy többéves időszakokra vonatkozhatnak, és időtartamuk kellően indokolt esetben meghaladhatja a hét évet.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az erdőgazdálkodással kapcsolatos intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtásához, és a tagállamok nemzeti vagy szubnacionális erdőprogramjain vagy azokkal egyenértékű eszközökön kell alapulniuk, amelyeknek viszont a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről szóló rendeletből [LULUCF-rendelet] eredő és az európai erdők védelmével foglalkozó miniszteri konferencián tett kötelezettségvállalásokra kell épülniük. A beavatkozásoknak az erdőgazdálkodási tervekre vagy azokkal egyenértékű eszközökre kell alapulniuk, és a következőket foglalhatják magukban: az erdőterületek fejlesztése és a fenntartható erdőgazdálkodás, beleértve a földterületek erdősítését és az agrárerdészeti rendszerek létrehozását és megújítását is; az erdészeti erőforrások védelme, helyreállítása és minőségének javítása, figyelembe véve az alkalmazkodási igényeket is; az erdők védelmének és rezilienciájának biztosítását és fokozását szolgáló beruházások, valamint az erdei ökoszisztémákkal és az éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; továbbá a megújuló energiák használatának és a biogazdaságnak a támogatására irányuló intézkedések és beruházások.

(39)  Az erdőgazdálkodással kapcsolatos intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az agrárerdészeti rendszerek használatának kiszélesítéséhez és az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtásához, és a tagállamok nemzeti vagy szubnacionális erdőprogramjain vagy azokkal egyenértékű eszközökön kell alapulniuk, amelyeknek viszont az (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendeletből1a származó, illetve az európai erdők védelmével foglalkozó miniszteri konferencián tett kötelezettségvállalásokra kell épülniük. A beavatkozásoknak az erdőgazdálkodási terveken vagy azokkal egyenértékű eszközökön kell alapulniuk, és a következőket foglalhatják magukban: az erdőterületek fejlesztése és a fenntartható erdőgazdálkodás, beleértve a földterületek erdősítését, az erdőtüzek megelőzését és az agrárerdészeti rendszerek létrehozását és megújítását is; az erdészeti erőforrások védelme, helyreállítása és minőségének javítása, figyelembe véve az alkalmazkodási igényeket is; az erdők védelmének és rezilienciájának biztosítását és fokozását szolgáló beruházások, valamint az erdei ökoszisztémákkal és az éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; továbbá a megújuló energiák használatának és a biogazdaságnak a támogatására irányuló intézkedések és beruházások.

 

_____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 1. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Annak érdekében, hogy Unió-szerte biztosítható legyen a méltányos jövedelem és a reziliens mezőgazdasági ágazat, a tagállamok támogatást nyújthatnak a hátrányos természeti adottságú területeken és az egyéb területspecifikus nehézségekkel küzdő területeken tevékenységet végző mezőgazdasági termelőknek. A hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó kifizetéseket illetően továbbra is a 2014–2020-as időszakra szóló vidékfejlesztési szakpolitika szerinti területmegjelölést kell alkalmazni. Ahhoz, hogy a KAP hozzájáruljon az ambiciózusabb uniós környezetvédelmi törekvések megvalósításához, valamint a természethez és a biológiai sokféleséghez kapcsolódó beruházások finanszírozása terén létrejött szinergiák megerősödéséhez, szükség van egy olyan különálló intézkedés megtartására, amelynek célja az, hogy ellentételezést biztosítson a kedvezményezettek számára a Natura 2000 irányelv és a víz-keretirányelv végrehajtásából eredő hátrányok tekintetében. Ezért továbbra is támogatást kell nyújtani a mezőgazdasági termelők és az erdőgazdálkodók részére ahhoz, hogy megbirkózzanak a 2009/147/EK irányelv és a 92/43/EGK irányelv végrehajtásából eredő különös hátrányokkal, és hozzájáruljanak a Natura 2000 területek hatékony kezeléséhez. Támogatást kell biztosítani továbbá a mezőgazdasági termelőknek a víz-keretirányelv végrehajtása nyomán a vízgyűjtő területeken jelentkező hátrányok leküzdéséhez. A támogatást olyan, a KAP-stratégiai tervben ismertetett konkrét követelményekhez kell kapcsolni, amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező előírásokon és követelményeken. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy ne fordulhasson elő kettős finanszírozás a mezőgazdasági termelőknek az ökorendszerek keretében nyújtott támogatásokkal párhuzamosan folyósított kifizetések miatt. Ezenkívül a tagállamoknak a KAP-stratégiai tervek általános kialakításában figyelembe kell venniük a Natura 2000 területek sajátos szükségleteit.

(40)  Annak érdekében, hogy Unió-szerte biztosítható legyen a méltányos jövedelem és a reziliens mezőgazdasági ágazat, a tagállamok támogatást nyújthatnak a hátrányos természeti adottságú területeken és az egyéb területspecifikus nehézségekkel küzdő területeken, köztük a hegyvidéki területeken és szigeti régiókban tevékenységet végző mezőgazdasági termelőknek. A hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó kifizetéseket illetően továbbra is a 2014–2020-as időszakra szóló vidékfejlesztési szakpolitika szerinti területmegjelölést kell alkalmazni. Ahhoz, hogy a KAP hozzájáruljon az ambiciózusabb uniós környezetvédelmi törekvések megvalósításához, valamint a természethez és a biológiai sokféleséghez kapcsolódó beruházások finanszírozása terén létrejött szinergiák megerősödéséhez, szükség van egy olyan különálló intézkedés megtartására, amelynek célja az, hogy ellentételezést biztosítson a kedvezményezettek számára a 92/43/EGK tanácsi irányelv1a által létrehozott Natura 2000 és a víz-keretirányelv végrehajtásából eredő hátrányok tekintetében. Ezért továbbra is támogatást kell nyújtani a mezőgazdasági termelők és az erdőgazdálkodók részére ahhoz, hogy megbirkózzanak a 2009/147/EK irányelv és a 92/43/EGK irányelv végrehajtásából eredő különös hátrányokkal, és hozzájáruljanak a Natura 2000 területek hatékony kezeléséhez. Támogatást kell biztosítani továbbá a mezőgazdasági termelőknek a víz-keretirányelv végrehajtása nyomán a vízgyűjtő területeken jelentkező hátrányok leküzdéséhez. A támogatást olyan, a KAP-stratégiai tervben ismertetett konkrét követelményekhez kell kapcsolni, amelyek túlmutatnak a vonatkozó kötelező előírásokon és követelményeken. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy ne fordulhasson elő kettős finanszírozás a mezőgazdasági termelőknek az ökorendszerek keretében nyújtott támogatásokkal párhuzamosan folyósított kifizetések miatt, ugyanakkor elegendő rugalmasságot kell lehetővé tenniük a stratégiai tervekben a különböző beavatkozások közötti kiegészítő jelleg hatékonyabb megteremtése érdekében. Ezenkívül a tagállamoknak a KAP-stratégiai terveik általános kialakításában figyelembe kell venniük a Natura 2000 területek sajátos szükségleteit.

 

____________________

 

A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A KAP célkitűzéseinek megvalósítására termelő és nem termelő, mezőgazdasági üzemeken belüli és kívüli beruházásokhoz nyújtott támogatások révén egyaránt törekedni kell. Ezek a beruházások irányulhatnak egyebek mellett a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásához – többek között a mezőgazdasági földterületekhez való hozzáféréshez, a birtokrendezéshez és a termőföld minőségének javításához, az agrárerdészeti gyakorlatokhoz, valamint az energia- és vízellátáshoz és az energia- és víztakarékossághoz – kapcsolódó infrastruktúrákra. A KAP-stratégiai tervek és az uniós célkitűzések közötti nagyobb összhang és a tagállamok közötti egyenlő feltételek biztosítása érdekében e rendelet megállapítja a beruházási témák negatív listáját.

(41)  A KAP célkitűzéseinek megvalósítására termelő és nem termelő beruházások támogatása révén egyaránt törekedni kell, amelyek célja a mezőgazdasági üzemek rezilienciájának erősítése. Ezek a beruházások irányulhatnak egyebek mellett a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásához – többek között a mezőgazdasági és erdőterületekhez való hozzáféréshez, a birtokrendezéshez és a meliorációhoz, az agrárerdészeti gyakorlatokhoz, valamint az energia- és vízellátáshoz és az energia- és víztakarékossághoz – kapcsolódó infrastruktúrákra. A KAP-stratégiai tervek és az uniós célkitűzések közötti nagyobb összhang és a tagállamok közötti egyenlő feltételek biztosítása érdekében e rendelet megállapítja a beruházási témák negatív listáját.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Tekintettel arra, hogy meg kell szüntetni az uniós mezőgazdaság beruházási hiányát, és javítani kell a kiemelt fontosságú csoportok, nevezetesen a magasabb kockázati profilú fiatal mezőgazdasági termelők és új belépők finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését, elő kell mozdítani az InvestEU Alap garanciáinak és a támogatások és a finanszírozási eszközök kombinációjának igénybevételét. Mivel a finanszírozási eszközök alkalmazásában jelentős eltérések figyelhetők meg a tagállamokban a finanszírozáshoz való hozzáférés, a bankszektor fejlettsége, a kockázati tőke jelenléte, a közigazgatás működésének ismerete és a kedvezményezettek lehetséges köre tekintetében fennálló különbségek miatt, a tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben meg kell határozniuk a megfelelő célokat, a kedvezményezetteket, a preferenciális feltételeket és a támogathatósággal kapcsolatos egyéb lehetséges szabályokat.

(42)  Tekintettel arra, hogy meg kell szüntetni az uniós mezőgazdaság beruházási hiányát és javítani kell a kiemelt fontosságú csoportok, nevezetesen a magasabb kockázati profilú fiatal mezőgazdasági termelők és új belépők finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését, ösztönözni kell a támogatások finanszírozási eszközökkel való ötvözését. Mivel a finanszírozási eszközök alkalmazásában jelentős eltérések figyelhetők meg a tagállamokban a finanszírozáshoz való hozzáférés, a bankszektor fejlettsége, a kockázati tőke jelenléte, a közigazgatás működésének ismerete és a kedvezményezettek lehetséges köre tekintetében fennálló különbségek miatt, a tagállamoknak KAP-stratégiai tervükben meg kell határozniuk a megfelelő célokat, a kedvezményezetteket, a preferenciális feltételeket és a támogathatósággal kapcsolatos egyéb lehetséges szabályokat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A fiatal mezőgazdasági termelők és az új belépők továbbra is komoly akadályokkal szembesülnek a földterületekhez való hozzáférés, a magas árak és a hitelhez való hozzáférés kapcsán. Vállalkozásaikat nagyobb mértékben veszélyezteti az árak ingadozása (az inputok és a termények esetében is), és nagy szükségük van a vállalkozói és kockázatkezelési készségek tárgyában tartott képzésekre. Ezért alapvetően fontos, hogy folytatódjék az új vállalkozások és mezőgazdasági üzemek létesítésének támogatása. A tagállamoknak stratégiai megközelítést, valamint egyértelmű és koherens beavatkozásokat kell kidolgozniuk a generációs megújulás érdekében az e kérdéshez rendelt konkrét célkitűzéseknek megfelelően. E cél megvalósítása érdekében a tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy KAP-stratégiai terveikben preferenciális feltételeket állapítsanak meg a fiatal mezőgazdasági termelők és az új belépők által igénybe vehető finanszírozási eszközök tekintetében, és a szóban forgó stratégiai tervekben rendelkezniük kell a közvetlen kifizetések keretösszegének legalább 2 %-át kitevő összeg elkülönítéséről. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a vidéki induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás maximális összegét, amely finanszírozási eszközökön keresztül vagy azokkal kombinálva is elérhető, indokolt felemelni 100 000 EUR-ra.

(43)  A fiatal mezőgazdasági termelők és az új mezőgazdasági termelők továbbra is komoly akadályokkal szembesülnek a földterületekhez való hozzáférés, a magas árak és a hitelhez való hozzáférés kapcsán. Vállalkozásaikat nagyobb mértékben veszélyezteti az árak ingadozása (az inputok és a termények esetében is), és nagy szükségük van a vállalkozói, kockázatmegelőzési és vezetői készségek tárgyában tartott képzésekre. Ezért alapvetően fontos, hogy folytatódjék az új vállalkozások és mezőgazdasági üzemek létesítésének támogatása. A tagállamoknak stratégiai megközelítést, valamint egyértelmű és koherens beavatkozásokat kell kidolgozniuk a generációs megújulás érdekében az e kérdéshez rendelt konkrét célkitűzésnek megfelelően. E cél megvalósítása érdekében a tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy KAP-stratégiai terveikben preferenciális feltételeket állapítsanak meg a fiatal mezőgazdasági termelők és az új belépők által igénybe vehető finanszírozási eszközök tekintetében, és a szóban forgó stratégiai tervekben rendelkezniük kell az első pillérben a közvetlen kifizetések éves keretösszegének legalább 2%-át kitevő összeg elkülönítéséről. A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez és a vidéki induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás maximális összegét, amely finanszírozási eszközökön keresztül vagy azokkal kombinálva is elérhető, indokolt felemelni 100 000 EUR-ra.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Tekintve, hogy szükség van megfelelő kockázatkezelési eszközök biztosítására, indokolt fenntartani a biztosítási díjakhoz nyújtott támogatást és a kölcsönös kockázatkezelési alapokat, amelyeket az EMVA-ból kell finanszírozni. A kölcsönös kockázatkezelési alapok kategóriája magában foglalja mind a termelési veszteségekhez kapcsolódó kölcsönös kockázatkezelési alapokat, mind a jövedelemkieséshez kapcsolódó ágazatspecifikus jövedelemstabilizáló eszközöket.

(44)  Tekintve, hogy szükség van megfelelő kockázatkezelési eszközök biztosítására, indokolt fenntartani a biztosítási díjakhoz nyújtott támogatást és a kölcsönös kockázatkezelési alapokat, amelyeket az EMVA-ból kell finanszírozni. A kölcsönös kockázatkezelési alapok kategóriája magában foglalja mind a termelési veszteségekhez kapcsolódó kölcsönös kockázatkezelési alapokat, mind a jövedelemkieséshez kapcsolódó ágazatspecifikus jövedelemstabilizáló eszközöket. A kockázatkezelési eszközöknek a mezőgazdasági termelők előtt álló kihívásokhoz – köztük az éghajlatváltozáshoz – való hozzáigazítása érdekében a KAP eszköztárának magában kell foglalnia a mezőgazdasági termelőknél az állat- és növénybetegségek leküzdése érdekében hozott intézkedések kapcsán felmerülő költségek és veszteségek, valamint a biogazdálkodással foglalkozó mezőgazdasági termelőknél a felelősségükön kívül eső külső szennyezés miatt felmerülő veszteségek kompenzálását. Az EMVA által finanszírozott beavatkozások nemzeti kockázatkezelési rendszerekkel való összeegyeztethetőségét azonban biztosítani kell.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  A támogatásnak lehetővé kell tennie, hogy legalább két jogalany együttműködést alakítson ki és folytasson a KAP célkitűzéseinek teljesítése céljából. A támogatás az ilyen együttműködés valamennyi szempontjához kapcsolódhat, például a következőkhöz: minőségrendszerek létrehozása; kollektív környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések; a rövid ellátási láncok és a helyi piacok támogatása; kísérleti projektek; a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjainak projektjei, helyi fejlesztési projektek, intelligens falvak, vásárlói klubbok és közös géphasználat céljából létrejövő termelői körök; mezőgazdasági társulások; erdőgazdálkodási tervek; hálózatok és klaszterek; szociális mezőgazdaság; közösségi támogatású mezőgazdaság; a LEADER hatálya alá tartozó fellépések; továbbá termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása, valamint az együttműködés egyéb olyan formáinak kialakítása, amelyek a KAP konkrét célkitűzéseinek eléréséhez szükségesnek bizonyulnak.

(45)  A támogatásnak lehetővé kell tennie, hogy legalább két jogalany együttműködést alakítson ki és folytasson a KAP célkitűzéseinek teljesítése céljából. A támogatás az ilyen együttműködés valamennyi szempontjához kapcsolódhat, például a következőkhöz: minőségrendszerek létrehozása, tanúsítási költségei és népszerűsítése; kollektív környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések; a rövid ellátási láncok és a helyi piacok támogatása; kísérleti projektek; a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjainak projektjei, helyi fejlesztési projektek, intelligens falvak, vásárlói klubok és közös géphasználat céljából létrejövő termelői körök; mezőgazdasági társulások; erdőgazdálkodási tervek; hálózatok és klaszterek; szociális mezőgazdaság; közösségi támogatású mezőgazdaság; a LEADER hatálya alá tartozó fellépések; továbbá termelői csoportok és termelői szervezetek – többek között az 1151/2012/EU rendelet alapján elismert termelői csoportok – létrehozása, valamint az együttműködés egyéb olyan formáinak kialakítása, amelyek a KAP konkrét célkitűzéseinek eléréséhez szükségesnek bizonyulnak. A generációs megújulás előmozdításának egyik módjaként mérlegelni kell külön támogatás nyújtását azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik a törvényben előírt nyugdíjkorhatár elérése előtt abba kívánják hagyni a gazdálkodást, és egy együttműködő fiatalabb mezőgazdasági termelőnek kívánják átadni gazdaságukat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az EMGA-nak továbbra is a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló és az ágazati beavatkozástípusokat kell finanszíroznia, míg a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások költségeit ezentúl is az EMVA-ból kell fedezni, az e rendeletben foglaltak szerint. A KAP pénzgazdálkodásának szabályait a két alapra és az általuk támogatott tevékenységekre vonatkozóan külön-külön kell rögzíteni, figyelembe véve, hogy az új teljesítési modell nagyobb mértékű rugalmasságot és szubszidiaritást biztosít a tagállamoknak célkitűzéseik teljesítéséhez. Az e rendeletben előírt beavatkozástípusokat a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakra kell alkalmazni.

(47)  Az EMGA-nak továbbra is a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló és az ágazati beavatkozástípusokat kell finanszíroznia, míg a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások költségeit ezentúl is az EMVA-ból kell fedezni, az e rendeletben foglaltak szerint. A KAP pénzgazdálkodásának szabályait a két alapra és az általuk támogatott tevékenységekre vonatkozóan külön-külön kell rögzíteni, figyelembe véve, hogy az új teljesítési modell nagyobb mértékű rugalmasságot és szubszidiaritást biztosít a tagállamoknak célkitűzéseik teljesítéséhez. Az e rendeletben előírt beavatkozástípusokat a 2022. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakra kell alkalmazni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A közvetlen kifizetésekhez a KAP-stratégia terv alapján nyújtott támogatások az e rendeletben rögzítendő nemzeti előirányzatokon belül ítélhetők oda. E nemzeti előirányzatoknak tükrözniük kell azt a folyamatos változást, amelynek eredményeként azon tagállamok esetében, amelyek hektáronkénti támogatási szintje a legalacsonyabb, az előirányzatokat fokozatosan növelni kell annak érdekében, hogy a jelenlegi kifizetési szint és az uniós átlag 90 %-a közötti különbség 50 %-kal csökkenjen. A kifizetéscsökkentési mechanizmus és az annak eredményeként elérhetővé váló összeg figyelembevétele érdekében indokolt lehetővé tenni, hogy a tagállamok KAP-stratégiai tervében szereplő indikatív pénzügyi előirányzatok teljes éves összege meghaladja a nemzeti előirányzatot.

(48)  Az EMGA nem támogathat olyan tevékenységeket, amelyek káros hatással vannak a környezetre, vagy nem egyeztethetők össze az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekkel a fenntartható mezőgazdálkodási elvekkel összhangban. A közvetlen kifizetésekhez a KAP-stratégiai tervek alapján nyújtott támogatások az e rendeletben rögzítendő nemzeti előirányzatokon belül ítélhetők oda. E nemzeti előirányzatoknak tükrözniük kell azt a folyamatos változást, amelynek eredményeként azon tagállamok esetében, amelyek hektáronkénti támogatási szintje a legalacsonyabb, az előirányzatokat fokozatosan növelni kell annak érdekében, hogy a jelenlegi kifizetési szint és az uniós átlag 90%-a közötti különbség 50%-kal csökkenjen. A kifizetéscsökkentési mechanizmus és az annak eredményeként felszabaduló összeg tagállami felhasználásának figyelembevétele érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok KAP-stratégiai tervében szereplő indikatív pénzügyi előirányzatok teljes éves összege meghaladja a nemzeti előirányzatot.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  Az EMVA-pénzeszközök kezelésének megkönnyítése érdekében egységes, a tagállami közkiadásokhoz viszonyított hozzájárulási arányt kell megállapítani az EMVA-ból nyújtott támogatásokra vonatkozóan. Sajátos jelentőségük vagy jellegük figyelembevétele érdekében egyes művelettípusok tekintetében egyedi hozzájárulási arányokat kell megállapítani. A fejlettségi szintből, a távoli fekvésből és az elszigeteltségből fakadó sajátos hátrányok enyhítése érdekében indokolt az EMVA-ból biztosított hozzájárulás arányát megfelelő szinten megállapítani a kevésbé fejlett régiók, az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek esetében.

(49)  Az EMVA-pénzeszközök kezelésének megkönnyítése érdekében meg kell állapítani egy, a tagállami közkiadásokhoz viszonyított általános hozzájárulási arányt az EMVA-ból nyújtott támogatásokra vonatkozóan. Sajátos jelentőségük vagy jellegük figyelembevétele érdekében egyes művelettípusok tekintetében egyedi hozzájárulási arányokat kell megállapítani. Az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiók és a 229/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kisebb égei-tengeri szigetek fejlettségi szintjéből, távoli fekvéséből és elszigeteltségéből fakadó sajátos hátrányok enyhítése érdekében magasabb EMVA-hozzájárulást kell megállapítani ezen régiók esetében.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(49a)  A régiók és térségek uniós szintű kategorizálásához objektív kritériumokat kell meghatározni az EMVA-ból nyújtott támogatások tekintetében. Ebből a célból indokolt, hogy a régiók és térségek uniós szinten történő meghatározása a régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon, amelyet az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet állapított meg.A megfelelő – különösen a lemaradó régiók felzárkóztatására és a tagállamokon belüli régióközi egyenlőtlenségek kezelésére irányuló – támogatás biztosítása érdekében a legfrissebb osztályozásokat és adatokat kell felhasználni.

 

__________________

 

 

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50)  Elő kell írni, hogy ne lehessen támogatást nyújtani az EMVA-ból olyan beruházásokhoz, amelyek károsak lennének a környezetre nézve. Ezért e rendeletnek tartalmaznia kell egy sor kizárási szabályt, valamint biztosítania kell annak lehetőségét, hogy további, a szóban forgó célt szolgáló garanciák kerüljenek meghatározásra felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján. Gondoskodni kell különösen arról, hogy az EMVA-ból ne lehessen finanszírozni olyan öntözési beruházásokat, amelyek nem járulnak hozzá az érintett víztest vagy víztestek jó állapotának eléréséhez vagy megőrzéséhez, sem olyan erdőtelepítési beruházásokat, amelyek nincsenek összhangban a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelően meghatározott éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekkel.

(50)  Az EMVA-nak kiemelt támogatást kell nyújtania a gazdasági és környezeti hasznokat egyaránt termelő beruházásoknak, ugyanakkor nem szabad támogatnia az olyan beruházásokat, amelyek károsak lennének a környezetre nézve. Ezért e rendeletnek tartalmaznia kell egy sor kizárási szabályt, valamint biztosítania kell annak lehetőségét, hogy további, a szóban forgó célt szolgáló garanciák kerüljenek meghatározásra felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján. Gondoskodni kell különösen arról, hogy az EMVA-ból ne lehessen finanszírozni olyan erdőtelepítési beruházásokat, amelyek nincsenek összhangban a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelően meghatározott éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekkel. Az EMVA továbbá nem fedezhet olyan öntözési beruházásokat, amelyek nem járulnak hozzá az érintett víztest vagy víztestek jó állapotának eléréséhez vagy megőrzéséhez.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(51a)  Annak érdekében, hogy az Unió függetlenné válhasson a fehérjenövény-behozataltól, a KAP arra törekszik, hogy a megújulóenergia-irányelvvel összhangban ösztönözze a fehérjenövények olajos melléktermékeiből származó bio-tüzelőanyagok felhasználását;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(54)  Az uniós hozzáadott érték növelése, a működő mezőgazdasági belső piac megőrzése és a fenti általános és konkrét célkitűzések megvalósítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok ne egymástól elszigetelten hozzák meg az e rendelet szerinti döntéseket, hanem a KAP-stratégiai tervben rögzítendő strukturált folyamat keretében. A KAP Unió-szerte megvalósítandó konkrét célkitűzéseit, a beavatkozások fő típusait, a teljesítménykeretet és az irányítási struktúrát uniós szintű, felülről építkező szabályozásban kell megállapítani. A feladatok ily módon történő felosztásának célja az, hogy teljes mértékben megfeleljenek egymásnak a befektetett pénzügyi források és az elért eredmények.

(54)  Az uniós hozzáadott érték növelése, a működő mezőgazdasági belső piac megőrzése és a fenti általános és konkrét célkitűzések megvalósítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok ne egymástól elszigetelten hozzák meg az e rendelet szerinti döntéseket, hanem a KAP-stratégiai tervben rögzítendő strukturált folyamat keretében. A KAP Unió-szerte megvalósítandó konkrét célkitűzéseit, a beavatkozások fő típusait, a teljesítménykeretet és az irányítási struktúrát uniós szintű, felülről építkező szabályozásban kell megállapítani. A feladatok ily módon történő felosztásának célja az, hogy teljes mértékben megfeleljenek egymásnak a befektetett pénzügyi források és az elért eredmények.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  A KAP-stratégiai tervek egyértelműen stratégiai jellegének biztosítása, valamint az egyéb uniós szakpolitikákkal és különösen az uniós jogszabályokból vagy nemzetközi megállapodásokból eredő, egyebek mellett az éghajlatváltozáshoz, az erdőkhöz, a biológiai sokféleséghez és a vízhez kapcsolódó, rögzített hosszú távú nemzeti célokkal való összekapcsolás előmozdítása érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy tagállamonként egyetlen ilyen stratégiai terv kerüljön kidolgozásra.

(55)  A KAP-stratégiai tervek egyértelműen stratégiai jellegének biztosítása, valamint az egyéb uniós szakpolitikákkal és különösen az uniós jogszabályokból vagy nemzetközi megállapodásokból eredő, egyebek mellett az éghajlatváltozáshoz, az erdőkhöz, a biológiai sokféleséghez és a vízhez kapcsolódó, rögzített hosszú távú nemzeti célokkal való összekapcsolás előmozdítása érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy tagállamonként egyetlen ilyen stratégiai terv kerüljön kidolgozásra. A tagállamok közigazgatási szerkezetének megfelelő figyelembevételével a stratégiai tervnek – adott esetben – regionális vidékfejlesztési intézkedéseket is tartalmaznia kell.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(55a)  Elengedhetetlen, hogy a KAP-stratégiai tervek egyértelmű, egyszerű és félreérthetetlen kerettel rendelkezzenek a szakpolitikák nemzeti, regionális vagy helyi szintű túlszabályozásának elkerülése érdekében.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

55 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(55b)  Az új teljesítési modell nem kérdőjelezheti meg a belső piac integritását vagy a KAP hagyományosan európai jellegét, amelynek olyan valódi közösségi szakpolitikának kell maradnia, amely európai megközelítést és egyenlő versenyfeltételeket biztosít.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  KAP-stratégiai tervük kidolgozása során a tagállamoknak elemezniük kell sajátos helyzetüket és szükségleteiket, a KAP célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódó célokat kell meghatározniuk, és meg kell tervezniük azokat a beavatkozásokat, amelyek lehetővé teszik e célok elérését, és amelyek egyben igazodnak a nemzeti és egyedi regionális kontextushoz is, beleértve az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régiók körülményeit is. Ennek a folyamatnak lehetővé kell tennie nagyobb mértékű szubszidiaritás alkalmazását a közös uniós kereten belül, ugyanakkor biztosítania kell az uniós jog általános elveinek és a KAP célkitűzéseinek való megfelelést is. Ezért helyénvaló szabályokat megállapítani a KAP-stratégiai tervek felépítése és tartalma tekintetében.

(56)  KAP-stratégiai tervük kidolgozása során a tagállamoknak elemezniük kell sajátos helyzetüket és szükségleteiket, a KAP célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódó reális célokat kell meghatározniuk, és meg kell tervezniük azokat a beavatkozásokat, amelyek lehetővé teszik e célok elérését, ugyanakkor biztonságot nyújtanak a végső kedvezményezettek számára, és egyben igazodnak a nemzeti és egyedi regionális kontextushoz is, beleértve az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régiók körülményeit is. Ennek a folyamatnak lehetővé kell tennie nagyobb mértékű szubszidiaritás alkalmazását a közös uniós kereten belül, ugyanakkor biztosítania kell az uniós jog általános elveinek és a KAP célkitűzéseinek való megfelelést is. Ezért helyénvaló szabályokat megállapítani a KAP-stratégiai tervek felépítése és tartalma tekintetében. Annak érdekében, hogy a célok tagállamok általi meghatározása és a beavatkozások megtervezése megfelelő legyen és maximalizálja a KAP célkitűzéseihez való hozzájárulást, biztosítva ugyanakkor a politika közös jellegét is, a KAP-stratégiai tervek stratégiáját a helyi körülmények előzetes elemzésére és a szükségleteknek a KAP célkitűzéseivel összefüggésben történő felmérésére kell alapozni. A KAP-stratégiai tervekkel kapcsolatos eljárások során biztosítani kell a mezőgazdasági termelők és azok szervezeteinek minden szakaszba történő bevonását.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57)  Annak érdekében, hogy a célok tagállamok általi meghatározása és a beavatkozások megtervezése megfelelő legyen és maximalizálja a KAP célkitűzéseihez való hozzájárulást, a KAP-stratégiai tervek stratégiáját a helyi körülmények előzetes elemzésére és a szükségleteknek a KAP célkitűzéseivel összefüggésben történő felmérésére kell alapozni.

(57)  Annak érdekében, hogy a célok tagállamok általi meghatározása és a beavatkozások megtervezése megfelelő legyen és maximalizálja a KAP célkitűzéseihez való hozzájárulást, a KAP-stratégiai tervek stratégiáját a helyi körülmények előzetes elemzésére és a szükségleteknek a KAP célkitűzéseivel összefüggésben történő felmérésére kell alapozni. Azt is fontos biztosítani továbbá, hogy a KAP-stratégiai tervek megfelelően tudják tükrözni a tagállamok feltételeinek, (mind belső, mind külső) struktúráinak és piaci helyzetének változásait, valamint hogy idővel igazíthatók legyenek ezekhez.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58)  A KAP-stratégiai terveknek – tekintve, hogy közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozások, ágazati beavatkozások és vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások típusait egyaránt magukban kell foglalniuk – fokozniuk kell a KAP különféle eszközei közötti összhangot. Ezenkívül biztosítaniuk és igazolniuk kell, hogy a tagállamok által kiválasztott beavatkozások összhangban vannak az uniós prioritásokkal és célkitűzésekkel, és megfelelnek azoknak. Ezért helyénvaló előírni, hogy a tervek tartalmazzanak egy, a KAP konkrét célkitűzései köré szerveződő, eredményorientált beavatkozási stratégiát, beleértve az említett célkitűzésekhez kapcsolódó, számszerűsített célokat is. Az éves alapon történő nyomon követés lehetővé tétele érdekében helyénvaló előírni, hogy e céloknak eredménymutatókon kell alapulniuk.

(58)  A KAP-stratégiai terveknek – tekintve, hogy közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozások, ágazati beavatkozások és vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások típusait egyaránt magukban kell foglalniuk – fokozniuk kell a KAP különféle eszközei közötti összhangot. Ezenkívül biztosítaniuk és igazolniuk kell, hogy a tagállamok által kiválasztott beavatkozások összhangban vannak az uniós prioritásokkal és célkitűzésekkel, és megfelelnek azoknak. Ezért helyénvaló előírni, hogy a tervek tartalmazzanak egy, a KAP konkrét célkitűzései köré szerveződő, eredményorientált beavatkozási stratégiát, beleértve az említett célkitűzésekhez kapcsolódó, számszerűsített célokat is. A nyomon követés lehetővé tétele érdekében helyénvaló előírni, hogy e céloknak eredménymutatókon kell alapulniuk.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(59a)  Mivel a jövedelemtámogatási rendszer fontos szerepet játszik a mezőgazdasági üzemek gazdasági életképességének garantálásában, célszerű figyelembe venni azokat a társadalmi hatásokat, amelyeket a KAP a vidéki térségekben való munkahelyteremtésre gyakorol. A tagállamoknak ezért a stratégiai tervük kidolgozása során figyelembe kell venniük a foglalkoztatási hatást is, amelyet egy létesítmény kifejt egy bizonyos területen. A vonatkozó szakpolitikai eszközök tervezése és végrehajtása során kiemelten kell kezelni azokat az intézkedéseket és tevékenységeket, amelyek több munkahelyet teremtenek.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60)  Tekintve, hogy a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani annak eldöntésében, hogy a KAP-stratégiai terv végrehajtásának egy részét nemzeti keretszabályozás alapján regionális szintre delegálják-e, a nemzeti szintű kihívások kezelése céljából a régiók között folytatandó koordináció megkönnyítése érdekében helyénvaló előírni, hogy a KAP-stratégiai tervek mutassák be a nemzeti és a regionális beavatkozások egymáshoz való viszonyát.

(60)  Tekintve, hogy a tagállamok számára rugalmasságot kell biztosítani annak eldöntésében, hogy a KAP-stratégiai terv kidolgozásának és végrehajtásának egy részét a nemzeti keretszabályozásnak megfelelően, vidékfejlesztési beavatkozási programok révén regionális szintre delegálják-e, a nemzeti szintű kihívások kezelése során a régiók között folytatandó koordináció megkönnyítése érdekében helyénvaló előírni, hogy a KAP-stratégiai tervek mutassák be a nemzeti és a regionális beavatkozások egymáshoz való viszonyát.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(69)  Minden egyes KAP-stratégiai terv esetében ki kell jelölni egy irányító hatóságot, amely felelős a terv irányításáért és végrehajtásáért. A hatóság feladatait meg kell határozni e rendeletben. Lehetővé kell tenni, hogy az irányító hatóság az irányítás hatékonyságáért és megfelelőségéért való felelősségének fenntartása mellett átruházza feladatai egy részét. A tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, hogy a KAP-stratégiai tervek irányítása és végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekei az [(EU, Euratom) X] európai parlamenti rendeletnek [az új költségvetési rendelet] és az (EU) X európai parlamenti és tanácsi rendeletnek [az új horizontális rendelet] megfelelően védelemben részesüljenek.

(69)  Minden egyes KAP-stratégiai terv esetében ki kell jelölni egy irányító hatóságot, amely felelős a terv irányításáért és végrehajtásáért. Ugyanakkor a vidékfejlesztési politikához kapcsolódó elemek regionális kezelése esetén a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy regionális irányító hatóságokat hozzanak létre. Ezek feladatait meg kell határozni e rendeletben. Lehetővé kell tenni, hogy az irányító hatóságok az irányítás hatékonyságáért és megfelelőségéért való felelősségük fenntartása mellett átruházzák feladataik egy részét. A tagállamoknak gondoskodniuk kell róla, hogy a KAP-stratégiai tervek irányítása és végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekei az [(EU, Euratom) X] európai parlamenti rendeletnek [az új költségvetési rendelet] és az (EU) X európai parlamenti és tanácsi rendeletnek [az új horizontális rendelet] megfelelően védelemben részesüljenek.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(70)  A megosztott irányítás elvével összhangban a Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottságok segítik a KAP végrehajtásában. A rendszer és a tagállamok helyzetének egyszerűsítése érdekében e rendelet végrehajtásához csak egy monitoringbizottság létrehozására kerül sor a 2014–2020-as programozási időszakban felállított Vidékfejlesztési Bizottság és az ugyanabban az időszakban létrehozott, közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság összevonásával. Az irányító hatóság és a monitoringbizottság közös feladata, hogy támogassák a tagállamokat a KAP-stratégiai terv végrehajtásában. A Bizottság munkáját segítenie kell a közös agrárpolitikával foglalkozó bizottságnak is az ebben a rendeletben megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

(70)  A megosztott irányítás elvével összhangban a Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottságok segítik a KAP végrehajtásában. A rendszer és a tagállamok helyzetének egyszerűsítése érdekében e rendelet végrehajtásához csak egy monitoringbizottság létrehozására kerül sor a 2014–2020-as programozási időszakban felállított Vidékfejlesztési Bizottság és az ugyanabban az időszakban létrehozott, közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság összevonásával. Az irányító hatóság és a monitoringbizottság közös feladata, hogy támogassák a tagállamokat a KAP-stratégiai terv végrehajtásában. Ugyanakkor a vidékfejlesztési politikához kapcsolódó elemek regionális kezelése esetén a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy regionális monitoringbizottságokat hozzanak létre. A Bizottság munkáját segítenie kell a közös agrárpolitikával foglalkozó bizottságnak is az ebben a rendeletben megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  Az EMVA-nak a Bizottság kezdeményezésére technikai segítségnyújtás révén támogatnia kell [a horizontális rendelet 7. cikkében] említett feladatok ellátásával kapcsolatos fellépéseket. Ezenkívül a tagállamok kezdeményezésére technikai segítség nyújtható a KAP-stratégiai tervvel összefüggő támogatások eredményes igazgatásához és végrehajtásához szükséges feladatok ellátásához. A technikai segítségnyújtás mértékének tagállami kezdeményezésre történő emelésére csak Málta esetében van lehetőség.

(71)  Az EMVA-nak a Bizottság kezdeményezésére technikai segítségnyújtás révén támogatnia kell [a horizontális rendelet 7. cikkében] említett feladatok ellátásával kapcsolatos fellépéseket. Ezenkívül a tagállamok kezdeményezésére technikai segítség nyújtható a KAP-stratégiai tervvel összefüggő támogatások eredményes igazgatásához és végrehajtásához szükséges feladatok ellátásához. A technikai segítségnyújtás mértékének tagállami kezdeményezésre történő emelésére csak Luxemburg és Málta esetében van lehetőség.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(74)  A teljesítési modellből fakadó eredményorientáltsághoz szilárd teljesítménykeretre van szükség, különösen mivel a KAP-stratégiai tervnek egyéb megosztott irányítású szakpolitikák általános célkitűzéseihez is hozzá kell járulnia. A teljesítményalapú szakpolitika megvalósításának részeként éves és többéves értékeléseket kell végrehajtani a teljesítmény-, monitoring- és értékelési keretben meghatározott, kiválasztott kimeneti, eredmény- és hatásmutatók alapján. E célból – korlátozott számban – célirányos mutatókat kell kiválasztani, oly módon, hogy a lehető legpontosabb képet lehessen alkotni arról, hogy a támogatott beavatkozás hozzájárul-e a kitűzött célok eléréséhez. Az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó eredmény- és kimeneti mutatók uniós jogszabályokra visszavezethető nemzeti környezetvédelmi és éghajlat-politikai tervezési eszközökben meghatározott beavatkozásokat foglalhatnak magukban.

(74)  A teljesítési modellből fakadó eredményorientáltsághoz szilárd teljesítménykeretre van szükség, különösen mivel a KAP-stratégiai tervnek egyéb megosztott irányítású szakpolitikák általános célkitűzéseihez is hozzá kell járulnia. A teljesítményalapú szakpolitika megvalósításának részeként értékeléseket kell végrehajtani a teljesítmény-, monitoring- és értékelési keretben meghatározott, kiválasztott kimeneti, eredmény- és hatásmutatók alapján. E célból – korlátozott számban – célirányos mutatókat kell kiválasztani, oly módon, hogy a lehető legpontosabb képet lehessen alkotni arról, hogy a támogatott beavatkozás hozzájárul-e a kitűzött célok eléréséhez. Az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó eredmény- és kimeneti mutatók uniós jogszabályokra visszavezethető nemzeti környezetvédelmi és éghajlat-politikai tervezési eszközökben meghatározott beavatkozásokat foglalhatnak magukban.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(75)  A teljesítmény-, monitoring- és értékelési kerethez kapcsolódó feladatok részeként a tagállamoknak nyomon kell követniük az elért haladást, és arról évente jelentést kell tenniük a Bizottságnak. A tagállamok által szolgáltatott információkra támaszkodva a Bizottságnak jelentést kell tennie a konkrét célkitűzések teljesítése terén elért előrehaladásról a teljes programozási időszakra vonatkozóan, és e célra bázismutatókat kell használnia.

(75)  A teljesítmény-, monitoring- és értékelési kerethez kapcsolódó feladatok részeként a tagállamoknak nyomon kell követniük az elért haladást, és arról jelentést kell tenniük. A tagállamok által szolgáltatott információkra támaszkodva a Bizottságnak jelentést kell tennie a konkrét célkitűzések teljesítése terén elért előrehaladásról a teljes programozási időszakra vonatkozóan, és e célra bázismutatókat kell használnia.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(76)  Megfelelő mechanizmusokat kell bevezetni annak érdekében, hogy amennyiben a KAP-stratégiai terv végrehajtásának eredményei jelentős mértékben eltérnek a kitűzött céloktól, fel lehessen lépni az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. Indokolt úgy rendelkezni, hogy a Bizottság cselekvési terv benyújtására szólíthassa fel a tagállamokat jelentős és indokolatlan alulteljesítés esetén. Ez az uniós finanszírozás felfüggesztéséhez, végeredményben pedig – amennyiben a tervezett eredmények nem valósulnak meg – csökkentéséhez vezethet. Ezenkívül az ösztönző mechanizmus részeként általános teljesítménybónusz kerül bevezetésre, amely a jó környezetvédelmi és éghajlati teljesítmény nyújtására való ösztönzés céljából ítélhető oda.

(76)  Megfelelő mechanizmusokat kell bevezetni annak érdekében, hogy amennyiben a KAP-stratégiai terv végrehajtásának eredményei jelentős mértékben eltérnek a kitűzött céloktól, fel lehessen lépni az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. A tagállamokat ezért jelentős és indokolatlan alulteljesítés esetén cselekvési terv benyújtására szólíthatják fel. Ez az uniós finanszírozás felfüggesztéséhez, végeredményben pedig – amennyiben a tervezett eredmények nem valósulnak meg – csökkentéséhez vezethet.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

80 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(80a)  A harmadik országokkal aláírt, a mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódó kereskedelmi megállapodásoknak olyan mechanizmusokat és védzáradékokat kell tartalmazniuk, amelyek egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak az uniós és nem uniós mezőgazdasági termelők között, valamint védik a fogyasztókat.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(81)  Az e rendelet bármely rendelkezésének alkalmazása céljából gyűjtött személyes adatokat a szóban forgó célnak megfelelően kell feldolgozni. Ezenkívül anonimizálni és – nyomon követés vagy értékelés céljára történő feldolgozás esetén – összesíteni kell őket, továbbá gondoskodni kell a védelmükről az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó uniós jogszabályoknak, különösen a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19 és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek20 megfelelően. Az érintetteket tájékoztatni kell a személyes adataik feldolgozásáról és az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról.

(81)  Az e rendelet bármely rendelkezésének alkalmazása céljából gyűjtött személyes adatokat a szóban forgó célnak megfelelően kell feldolgozni. Ezenkívül anonimizálni és – nyomon követés vagy értékelés céljára történő feldolgozás esetén – összesíteni kell őket, továbbá gondoskodni kell a védelmükről az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó uniós jogszabályoknak, különösen a 2018/1725/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19 és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek20 megfelelően. Az érintetteket tájékoztatni kell a személyes adataik feldolgozásáról és az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról.

_________________

_________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(83)  A jogbiztonság garantálása, a mezőgazdasági termelők jogainak védelme és a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusok zökkenőmentes, egységes és hatékony működésének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a következők tekintetében: a támogatás odaítélését egyes kenderfajták minősített vetőmagjainak használatához kötő, valamint a kenderfajták megállapítására és azok tetrahidrokannabinol-tartalmának ellenőrzésére szolgáló eljárásra vonatkozó szabályok; a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra és egyes kapcsolódó elemekre a támogathatósági feltételekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok; a támogatási jogosultságok bejelentésének tartalmára vonatkozó szabályok és a támogatási jogosultságok aktiválásával kapcsolatos követelmények; az ökorendszerekre vonatkozó további szabályok; intézkedések annak elkerülésére, hogy a termeléstől függő jövedelemtámogatás kedvezményezettjeit az adott ágazatban tapasztalható strukturális piaci egyensúlyhiány hátrányosan érintse, ideértve az arra vonatkozó döntést, hogy az ilyen támogatás kifizetése 2027-ig azon termelési egységek alapján folytatódhasson, amelyekre vonatkozóan a támogatást egy korábbi referencia-időszakban nyújtották; a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás alkalmazásában a földterület és a fajták engedélyezésére vonatkozó szabályok és feltételek, valamint a szóban forgó támogatás nyújtására vonatkozó feltételeket megállapító szabályok.

(83)  A jogbiztonság garantálása, a mezőgazdasági termelők jogainak védelme és a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusok zökkenőmentes, egységes és hatékony működésének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a következők tekintetében: a támogatás odaítélését egyes kenderfajták minősített vetőmagjainak használatához kötő, valamint a kenderfajták megállapítására és azok tetrahidrokannabinol-tartalmának ellenőrzésére szolgáló eljárásra vonatkozó szabályok; a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra és egyes kapcsolódó elemekre a támogathatósági feltételekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok; az egyenértékű intézkedések meghatározására szolgáló kritériumok, valamint a nemzeti vagy regionális tanúsítási rendszerekre alkalmazandó megfelelő követelmények megállapítása; az éghajlat, a környezet és az állatjólét szempontjából kedvező hatású mezőgazdasági gyakorlatok példáit tartalmazó jegyzék összeállítása; intézkedések annak elkerülésére, hogy a termeléstől függő jövedelemtámogatás kedvezményezettjeit az adott ágazatban tapasztalható strukturális piaci egyensúlyhiány hátrányosan érintse, ideértve az arra vonatkozó döntést, hogy az ilyen támogatás kifizetése 2027-ig azon termelési egységek alapján folytatódhasson, amelyekre vonatkozóan a támogatást egy korábbi referencia-időszakban nyújtották; a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás alkalmazásában a földterület és a fajták engedélyezésére vonatkozó szabályok és feltételek, valamint a szóban forgó támogatás nyújtására vonatkozó feltételeket megállapító szabályok.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(84)  Annak érdekében, hogy az ágazati beavatkozástípusok hozzájáruljanak a KAP célkitűzéseinek teljesítéséhez és megerősítsék a KAP egyéb eszközeivel létrejött szinergiákat, valamint hogy egyenlő feltételeket lehessen biztosítani a belső piacon, és elkerülhető legyen az egyenlőtlen vagy tisztességtelen verseny, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a következők tekintetében: az ágazatközi szervezetek elismerésére vonatkozó kritériumok és az azokra a helyzetekre vonatkozó szabályok, amikor az elismert ágazatközi szervezet nem tesz eleget a szóban forgó, termelőkre vonatkozó kritériumoknak és kötelezettségeknek; az ágazati beavatkozástípusok megfelelő működésére, az uniós pénzügyi támogatás kiszámításának alapjára – ezen belül a referencia-időszakokra és a forgalmazott termékek értékének kiszámítására –, valamint a forgalomból történő kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás maximális szintjére vonatkozó szabályok; a szőlőültetvények újratelepítéséhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó felső határ megállapításának szabályai; és a termelőket a borászati melléktermékek piacról történő kivonására kötelező szabályok, valamint az e kötelezettség alól annak érdekében biztosítható mentességek szabályai, hogy elkerülhetők legyenek a további adminisztratív terhek, továbbá a lepárlók önkéntes tanúsítására vonatkozó szabályok. Az uniós forrásoknak a méhészeti ágazatban végrehajtott beavatkozások céljára történő eredményes és hatékony felhasználása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a bejelentési kötelezettségre vonatkozó további követelmények és a szóban forgó beavatkozástípusok végrehajtásának költségeihez biztosítandó minimális uniós hozzájárulás tekintetében.

(84)  Annak érdekében, hogy az ágazati beavatkozástípusok hozzájáruljanak a KAP célkitűzéseinek teljesítéséhez és megerősítsék a KAP egyéb eszközeivel létrejött szinergiákat, valamint hogy egyenlő feltételeket lehessen biztosítani a belső piacon, és elkerülhető legyen az egyenlőtlen vagy tisztességtelen verseny, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a következők tekintetében: az ágazatközi szervezetek elismerésére vonatkozó kritériumok és az azokra a helyzetekre vonatkozó szabályok, amikor az elismert ágazatközi szervezet nem tesz eleget a szóban forgó, termelőkre vonatkozó kritériumoknak és kötelezettségeknek; az ágazati beavatkozástípusok megfelelő működésére, az uniós pénzügyi támogatás kiszámításának alapjára – ezen belül a referencia-időszakokra és a forgalmazott termékek értékének kiszámítására –, valamint a forgalomból történő kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás maximális szintjére vonatkozó szabályok; a szőlőültetvények újratelepítéséhez kapcsolódó kiadásokra vonatkozó felső határ megállapításának szabályai; a termelőket a borászati melléktermékek piacról történő kivonására kötelező szabályok, az e kötelezettség alól a járulékos adminisztratív terhek elkerülése érdekében biztosítható mentességek szabályai, a lepárlók önkéntes tanúsítására vonatkozó szabályok, valamint a teljesítmény-, monitoring- és értékelési kerethez kapcsolódó szabályok. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a feltételességi szabályoktól való ideiglenes eltérésre vonatkozóan olyan, rendkívül kedvezőtlen körülmények esetén, mint például a katasztrófaesemények vagy járványok. A Bizottságot arra is fel kell hatalmazni, hogy a mezőgazdasági és környezetvédelmi gyakorlatok, valamint a nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerek tekintetében egyenértékű gyakorlatokat határozzon meg. Az uniós forrásoknak a méhészeti ágazatban végrehajtott beavatkozások céljára történő eredményes és hatékony felhasználása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a bejelentési kötelezettségre vonatkozó további követelmények és a szóban forgó beavatkozástípusok végrehajtásának költségeihez biztosítandó minimális uniós hozzájárulás tekintetében. A KAP-stratégiai tervek kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el egy, a tagállamok és az illetékes regionális és helyi hatóságok, valamint más partnerek közötti partnerség megszervezésére vonatkozó magatartási kódex meghatározása céljából.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(85)  Annak érdekében, hogy garantálni lehessen a jogbiztonságot és azt, hogy a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások elérjék céljukat, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos aktusokat fogadjon el a gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz, a beruházásokhoz és az együttműködéshez nyújtott támogatások tekintetében.

(85)  Annak érdekében, hogy garantálni lehessen a jogbiztonságot és azt, hogy a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások elérjék céljukat, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el az egyes beavatkozástípusok minimális és maximális támogatási összegeinek kiegészítése tekintetében.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(86)  E rendelet egyes, nem alapvető rendelkezéseinek módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusokhoz rendelt tagállami előirányzatok és a KAP-stratégiai terv tartalma tekintetében.

(86)  E rendelet egyes, nem alapvető rendelkezéseinek módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusokhoz rendelt tagállami előirányzatok tekintetében.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(87)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása, valamint a tisztességtelen verseny és a mezőgazdasági termelők közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következők tekintetében: az olajos magvakra vonatkozó támogatáshoz kapcsolódó referenciaterületek meghatározása, a földterületeknek és a fajtáknak a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás alkalmazásában történő engedélyezésére vonatkozó szabályok és a kapcsolódó értesítések, a csökkentés kiszámításának módja arra az esetre, ha a gyapottal bevetett támogatható terület meghaladja a bázisterületet, a borkészítés melléktermékeinek lepárlásához nyújtott uniós pénzügyi támogatás, a vidékfejlesztési célokat szolgáló beavatkozások különböző típusaira nyújtott uniós támogatások teljes összegének tagállamok szerinti éves bontása, a KAP-stratégiai tervbe belefoglalandó elemek bemutatására vonatkozó szabályok, a KAP-stratégiai tervek jóváhagyásának eljárásai és időkeretei, valamint a KAP-stratégiai tervek módosítása iránti kérelmek jóváhagyásával kapcsolatos szabályok, a KAP-stratégiai tervek által kínált lehetőségekhez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali követelmények alkalmazására vonatkozó egységes feltételek, a teljesítmény-, monitoring- és értékelési keretre vonatkozó szabályok, az éves teljesítményjelentés tartalmának bemutatására vonatkozó szabályok, a Bizottság által elvégzendő teljesítményértékeléshez benyújtandó tagállami információkra vonatkozó szabályok, az adatigényekre és a potenciális adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályok, valamint a teljesítménybónuszok tagállamok számára történő kiosztását meghatározó következetes megközelítés biztosítására irányuló rendelkezések. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek22 megfelelően kell gyakorolni.

(87)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása, valamint a tisztességtelen verseny és a mezőgazdasági termelők közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következők tekintetében: az olajos magvakra vonatkozó támogatáshoz kapcsolódó referenciaterületek meghatározása, a földterületeknek és a fajtáknak a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás alkalmazásában történő engedélyezésére vonatkozó szabályok és a kapcsolódó értesítések, a csökkentés kiszámításának módja arra az esetre, ha a gyapottal bevetett támogatható terület meghaladja a bázisterületet, a borkészítés melléktermékeinek lepárlásához nyújtott uniós pénzügyi támogatás, a vidékfejlesztési célokat szolgáló beavatkozások különböző típusaira nyújtott uniós támogatások teljes összegének tagállamok szerinti éves bontása, a KAP-stratégiai tervek szabványos formája, a KAP-stratégiai tervek jóváhagyásának eljárásai és időkeretei, valamint a KAP-stratégiai tervek módosítása iránti kérelmek benyújtásával és jóváhagyásával kapcsolatos szabályok, a KAP-stratégiai tervek által kínált lehetőségekhez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali követelmények alkalmazására vonatkozó egységes feltételek, az éves teljesítményjelentés tartalmának bemutatására vonatkozó szabályok. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek22 megfelelően kell gyakorolni.

_________________

_________________

22 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

92 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(92a)  Az Unió szigeti régiói sajátos nehézségekkel küzdenek a mezőgazdasági tevékenységek és a vidékfejlesztés területén. Ezekben a régiókban el kell végezni a KAP hatásvizsgálatát, és fel kell térképezni annak lehetőségét, hogy a 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott intézkedéseket az Unió valamennyi szigeti régióra kiterjesszék.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(93)  A jogbiztonság és a folytonosság biztosítása érdekében a Horvátországra vonatkozó, a közvetlen kifizetések és a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések fokozatos bevezetésére irányuló mechanizmussal kapcsolatos egyedi rendelkezéseket 2021. január 1-jéig továbbra is alkalmazni kell,

(93)  A jogbiztonság és a folytonosság biztosítása érdekében a Horvátországra vonatkozó, a közvetlen kifizetések és a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések fokozatos bevezetésére irányuló mechanizmussal kapcsolatos egyedi rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell. Horvátország 2022-ben a csatlakozási szerződés szerint meghatározott összegre jogosult, beleértve a horvátországi aknamentesített földterületekre elkülönített nemzeti tartalékhoz nyújtott kiegészítő keretösszeget is, és ezt a jogot a 2022-re szóló nemzeti keret kiszámításában is szerepeltetni kell.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azon beavatkozástípusok és a tagállamok által teljesítendő azon követelmények, amelyek e célkitűzések megvalósítását szolgálják, valamint a kapcsolódó pénzügyi intézkedések;

b)  azon beavatkozástípusok és a tagállamok által teljesítendő azon követelmények, amelyek e célkitűzések megvalósítását szolgálják az egyenlő feltételek biztosítása révén, valamint a kapcsolódó pénzügyi intézkedések;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok által elkészítendő KAP-stratégiai tervek, amelyek a konkrét célkitűzésekkel és az azonosított szükségletekkel összhangban célokat jelölnek ki, beavatkozásokat határoznak meg és rendelkeznek a pénzügyi források elosztásáról

c)  a tagállamok által – és adott esetben a régióikkal együttműködve – elkészítendő KAP-stratégiai tervek, amelyek a konkrét célkitűzésekkel és az azonosított szükségletekkel, illetve a belső piaccal összhangban célokat jelölnek ki, beavatkozásokat határoznak meg és rendelkeznek a pénzügyi források elosztásáról;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet a tagállamok által kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott, a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakra szóló KAP-stratégiai tervben szereplő beavatkozásokhoz az EMGA-ból és az EMVA-ból nyújtott uniós támogatásokra alkalmazandó.

(2)  Ez a rendelet a tagállamok által kidolgozott és a Bizottság által jóváhagyott, a 2022. január 1-jétől kezdődő időszakra szóló KAP-stratégiai tervben szereplő beavatkozásokhoz az EMGA-ból és az EMVA-ból nyújtott uniós támogatásokra alkalmazandó.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e rendelet alapján nyújtott, az EMVA-ból finanszírozott támogatásokra az (EU) [közös rendelkezésekről szóló rendelet] európai parlamenti és tanácsi rendelet26 II. címének III. fejezete, III. címének II. fejezete, valamint 41. és 43. cikke és alkalmazandó.

(2)  Az európai strukturális és beruházási alapok és a KAP-stratégiai tervek közötti koherencia biztosítása céljából az e rendelet alapján nyújtott, az EMVA-ból finanszírozott támogatásokra az (EU) [közös rendelkezésekről szóló rendelet] európai parlamenti és tanácsi rendelet26 II. címének III. fejezete, III. címének II. fejezete, valamint 41. és 43. cikke és alkalmazandó.

__________________

__________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) […/…] rendelete [dátum] [teljes cím], (HL L ...).

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) […/…] rendelete [dátum] [teljes cím], (HL L ...).

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „mezőgazdasági termelő”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek olyan csoportja – tekintet nélkül az ilyen csoportnak vagy tagjainak a nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, illetve amelynek a mezőgazdasági üzeme az Európai Unióról szóló szerződésnek (EUSZ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. és 355. cikkével együtt értelmezett 52. cikkében meghatározottak szerint a Szerződések területi hatálya alá tartozik, és aki, illetve amely a vonatkozó tagállami fogalommeghatározás értelmében vett mezőgazdasági tevékenységet folytat;

a)  „mezőgazdasági termelő”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek olyan csoportja – tekintet nélkül az ilyen csoportnak vagy tagjainak a nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, illetve amelynek a mezőgazdasági üzeme az Európai Unióról szóló szerződésnek (EUSZ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. és 355. cikkével együtt értelmezett 52. cikkében meghatározottak szerint a Szerződések területi hatálya alá tartozik, és aki, illetve amely a vonatkozó tagállami fogalommeghatározás értelmében vett, a helyes mezőgazdasági gyakorlattal összhangban lévő mezőgazdasági tevékenységet folytat;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  „közjavak”: olyan, a piacon meg nem fizetett áruk vagy szolgáltatások, amelyek környezetvédelmi és társadalmi eredményei meghaladják a környezetvédelmi, éghajlatügyi és állatjóléti jogszabályok által előírt kötelező szintet.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)   „európai közjavak”: olyan közjavak vagy -szolgáltatások, amelyek hatékonyan csak uniós szinten biztosíthatók olyan beavatkozások révén, amelyek célja a tagállamok közötti koordináció, valamint az uniós mezőgazdasági piacon az egyenlő feltételek biztosítása. Az európai közjavak közé tartozik különösen a vízvédelem, a biológiai sokféleség védelme, a talajtermékenység védelme, a beporzók védelme és az állatjólét;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „kölcsönös kockázatkezelési alap”: olyan, a tagsági viszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők biztosítása céljából a tagállam által a nemzeti joggal összhangban akkreditált rendszer, amelynek keretében kompenzációs kifizetésben részesülnek azok a tagsági viszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők, akik gazdasági veszteségeket szenvedtek el;

e)  „kölcsönös kockázatkezelési alap”: olyan, a tagállam által a nemzeti joggal összhangban akkreditált rendszer, amelynek keretében a tagsági viszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők kockázatokkal szembeni védelemben, gazdasági veszteség vagy jövedelemcsökkenés esetén pedig kompenzációs kifizetésben részesülnek.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az érintett programok keretében kiválasztott projekt, szerződés, fellépés vagy projektcsoport;

i.  az érintett stratégiai terv keretében kiválasztott projekt, szerződés, fellépés vagy projektcsoport;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a finanszírozási eszközök összefüggésében egy program pénzügyi hozzájárulása valamely finanszírozási eszközhöz és az e finanszírozási eszköz által később a végső kedvezményezetteknek nyújtott pénzügyi támogatás;

ii.  a finanszírozási eszközök összefüggésében egy stratégiai terv hozzájárulása valamely finanszírozási eszközhöz és az e finanszírozási eszköz által később a végső kedvezményezetteknek nyújtott pénzügyi támogatás;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – h pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  olyan köz- vagy magánjogi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezet vagy természetes személy, amely vagy aki műveletek kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért egyaránt felelős;

i.  olyan köz- vagy magánjogi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezet vagy természetes személy, illetve természetes vagy jogi személyek egy csoportja, amely vagy aki műveletek kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért egyaránt felelős;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – h pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  az állami támogatási rendszerek összefüggésében az a szervezet, amelyik a támogatást kapja;

ii.  az állami támogatási rendszerek összefüggésében az a jogalany, amely a támogatást kapja;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  „cél”: a valamely konkrét célkitűzés keretében megállapított eredménymutatókra vonatkozóan előzetesen elfogadott, az időszak végére elérendő érték;

i)  „cél”: a valamely konkrét célkitűzés keretében megállapított eredménymutatók tekintetében előzetesen elfogadott, a KAP-stratégiai terv időszakának végére elérendő érték;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  „mérföldkő”: a valamely konkrét célkitűzés keretében megállapított mutatók tekintetében a KAP-stratégiai terv végrehajtásának időszaka alatt egy meghatározott időpontban elérendő közbenső cél.

j)  „mérföldkő”: a valamely konkrét célkitűzés keretében megállapított eredménymutatók tekintetében a KAP-stratégiai terv időszaka alatt egy meghatározott időpontig a tagállamok által – az időarányos előrehaladás biztosítása érdekében – elérendő közbenső cél.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükben meghatározzák a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasági terület, a támogatható hektár, a valódi mezőgazdasági termelő és a fiatal mezőgazdasági termelő fogalmát:

(1)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükben meghatározzák a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasági terület, a támogatható hektár, az aktív mezőgazdasági termelő, a fiatal mezőgazdasági termelő és az új mezőgazdasági termelő fogalmát:

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a „mezőgazdasági terület” fogalmát oly módon kell meghatározni, hogy az magában foglalja a szántóterületeket, az állandó kultúrákat és az állandó gyepterületeket. A „szántóterület”, az „állandó kultúrák” és az „állandó gyepterület” fogalmát a tagállamok tovább pontosítják a következő kereteken belül:

b)  a „mezőgazdasági terület” fogalmát oly módon kell meghatározni, hogy az magában foglalja a szántóterületeket, az állandó kultúrákat és az állandó gyepterületeket, valamint az agrárerdészeti rendszereket. A tájjellegnek a mezőgazdasági terület elemeihez kell tartoznia. A „szántóterület”, az „állandó kultúrák”, az „állandó gyepterület” és az „agrárerdészeti rendszerek” fogalmát a tagállamok tovább pontosítják a következő kereteken belül:

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  „szántóterület”: növénytermesztés céljából megművelt vagy növénytermesztés céljára rendelkezésre álló, de parlagon hagyott földterület, beleértve az 1257/1999/EK tanácsi rendelet28 22., 23. és 24. cikkének, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet29 39. cikkének, az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkének vagy az e rendelet 65. cikkének megfelelően pihentetés alatt álló területet;

i.  „szántóterület”: növénytermesztés céljából megművelt vagy növénytermesztés céljára rendelkezésre álló, de parlagon hagyott földterület, amely magában foglalhatja az erdő-szántó rendszereket alkotó termésnövények fákkal és/vagy cserjékkel vegyes területeit, továbbá az 1257/1999/EK tanácsi rendelet28 22., 23. és 24. cikkének, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet29 39. cikkének, az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkének vagy az e rendelet 65. cikkének megfelelően pihentetés alatt álló területeket;

__________________

__________________

28 A Tanács 1257/1999/EK rendelete (1999. május 17.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

28 A Tanács 1257/1999/EK rendelete (1999. május 17.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

29 A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

29 A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  „állandó gyepterület és állandó legelő” (együttesen: „állandó gyepterület”): a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt évig nem szereplő, gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény természetes (vetés nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) történő termesztésére használt földterület. Ide tartozhatnak az egyéb, legeltetésre vagy takarmány előállítására használható fajoknak, például cserjéknek és/vagy fáknak otthont adó területek is;

iii.  „állandó gyepterület és állandó legelő” (együttesen: „állandó gyepterület”): gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény természetes (vetés nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) történő termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább hét éve nem szereplő földterület, illetve, amennyiben a tagállamok úgy határoznak, olyan földterület, amelyet legalább öt éve nem szántottak fel; ide tartozhatnak az egyéb, legeltetésre használható fajoknak, például cserjéknek és/vagy fáknak otthont adó területek is, továbbá – amennyiben a tagállamok úgy határoznak – e földterület otthont adhat egyéb, takarmányként szolgáló fajoknak, például cserjéknek és/vagy fáknak, feltéve hogy a gyep és az egyéb egynyári takarmánynövények túlsúlyban maradnak. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy állandó gyepterületnek tekintik:

 

i. a legeltetésre alkalmas olyan földterületeket, amelyek a kialakult helyi gyakorlatok részét képezik, és amelyeken a gyep és az egyéb egynyári takarmánynövények a legeltetési területeken hagyományosan nincsenek túlsúlyban; és/vagy

 

ii. a legeltetésre alkalmas olyan földterületeket, amelyeken a gyep és az egyéb egynyári takarmánynövények a legeltetési területeken nincsenek túlsúlyban vagy nem fordulnak elő;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont – -iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  „agrárerdészeti rendszerek”: olyan földhasználati rendszerek, amelyekben a gyakorlati mezőgazdasági termelés helyszínéül szolgáló földterületen fákat is nevelnek;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beruházások típusainak alkalmazásában a „támogatható hektár” fogalmát úgy kell meghatározni, hogy az magában foglalja a mezőgazdasági üzem bármely olyan mezőgazdasági területét,

c)  a közvetlen kifizetések formájában megvalósuló beavatkozástípusok alkalmazásában a „támogatható hektár” fogalmát úgy kell meghatározni, hogy az magában foglalja a mezőgazdasági üzem bármely olyan mezőgazdasági területét, ideértve a mobil vagy helyhez kötött ideiglenes technikai létesítményeket, különösen a belső mezőgazdasági utakat és vízelvezető csatornákat, valamint a silóbálákat és az elárasztással helyreállított, megművelt területeket:

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  amelyet abban az évben, amelyre a támogatás iránti kérelem vonatkozik, mezőgazdasági tevékenység folytatására használnak, vagy – amennyiben a területet nem mezőgazdasági tevékenység folytatására is használják – elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására használnak, és amely a mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll. Ha környezetvédelmi okokból az kellően indokolt, a támogatható hektárok magukban foglalhatnak bizonyos olyan területeket is, amelyeket csak minden második évben használnak mezőgazdasági tevékenység folytatására.

i.  amelyet abban az évben, amelyre a támogatás iránti kérelem vonatkozik, mezőgazdasági tevékenység folytatására használnak, vagy – amennyiben a területet nem mezőgazdasági tevékenység folytatására is használják – elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására használnak, és amely a mezőgazdasági termelő rendelkezésére áll. Ha környezetvédelmi okokból az kellően indokolt, a támogatható hektárok magukban foglalhatnak bizonyos olyan területeket is, amelyeket csak minden harmadik évben használnak mezőgazdasági tevékenység folytatására.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kendertermesztésre használt területek csak abban az esetben felelnek meg a támogatható hektárra vonatkozó meghatározásnak, ha a felhasznált fajták tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja meg a 0,%-ot;

A kendertermesztésre használt területek csak abban az esetben felelnek meg a támogatható hektárra vonatkozó meghatározásnak, ha a felhasznált fajták tetrahidrokannabinol-tartalma nem haladja meg a 0,3%-ot;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a „valódi mezőgazdasági termelő” fogalmát oly módon kell meghatározni, amely biztosítja, hogy ne részesülhessenek támogatásban azok, akik esetében a mezőgazdasági tevékenység csupán elenyésző részét képezi gazdasági tevékenységük egészének, illetve akiknek elsődleges üzleti tevékenysége nem mezőgazdasági, ugyanakkor nem zárja ki a támogatásból a többféle tevékenységet folytató mezőgazdasági termelőket. A fogalommeghatározás alapján egyebek mellett a jövedelemteszttel, a mezőgazdasági üzem munkaerő-ráfordításaival, a vállalat céljaival és/vagy nyilvántartásokban való szereplésével kapcsolatos szempontok figyelembevételével – megállapíthatónak kell lennie annak, hogy mely mezőgazdasági termelők nem minősülnek valódi mezőgazdasági termelőnek;

d)  az „aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát a tagállamoknak oly módon kell meghatározniuk, amely biztosítja, hogy ne részesülhessenek támogatásban azok, akik esetében a mezőgazdasági tevékenység csupán elenyésző részét képezi gazdasági tevékenységük egészének, ugyanakkor nem zárja ki a támogatásból a többféle tevékenységet folytató mezőgazdasági termelőket. A fogalommeghatározásnak minden esetben biztosítania kell az Unió családi alapú gazdálkodási modelljének megőrzését akár egyéni, akár szövetkezeti alapon, mérettől függetlenül –, és szükség esetén figyelembe kell vennie az EUMSZ 349. cikkében meghatározott régiók sajátos jellemzőit. A tagállamok e fogalommeghatározásból kizárhatják – a mezőgazdasági termelők csoportjainak kivételével – a mezőgazdasági termékek nagy volumenű feldolgozását végző egyéneket vagy vállalkozásokat.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a „fiatal mezőgazdasági termelő” fogalmát oly módon kell meghatározni, hogy az magában foglalja a következőket:

e)  a „fiatal mezőgazdasági termelő” fogalmát oly módon kell meghatározni, hogy az magában foglalja a 40 éves korhatárt és a következőket:

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a felső korhatár, amely nem haladhatja meg a 40 évet;

törölve

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a megfelelő képzés és/vagy a szükséges készségek.

iii.  a megfelelő képzettség és/vagy készségek.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A mezőgazdasági üzem vezetői pozíciójához szükséges feltételek teljesülésének vizsgálatakor a tagállamok figyelembe veszik a partnerségi megállapodások sajátosságait.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  az „új mezőgazdasági termelő” fogalmát oly módon kell meghatározni, hogy az magában foglalja a következőket:

 

i. azon feltételek, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a termelő a „mezőgazdasági üzem vezetőjének” minősüljön;

 

ii. megfelelő képzettség és/vagy készségek;

 

iii. 40 év feletti életkor.

 

Az e meghatározás szerinti „új mezőgazdasági termelő” nem tekinthető az e) pontban meghatározott „fiatal mezőgazdasági termelőnek”.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közegészség védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a támogatás odaítélését egyes kenderfajták minősített vetőmagjainak használatához kötő, valamint a kenderfajták megállapítására és a kenderfajtákkal kapcsolatban az (1) bekezdés c) pontjában említett tetrahidrokannabinol-tartalom ellenőrzésére szolgáló eljárásra vonatkozó szabályokkal egészítik ki e rendeletet.

(2)  A közegészség védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a támogatás odaítélését egyes kenderfajták minősített vetőmagjainak használatához kötő, valamint a kenderfajták megállapítására és a kenderfajtákkal kapcsolatban az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett tetrahidrokannabinol-tartalom ellenőrzésére szolgáló eljárásra vonatkozó szabályokkal egészítik ki e rendeletet.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMGA-ból és az EMVA-ból nyújtott támogatásoknak a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-ágazat és a vidéki térségek fenntartható fejlődésének további előmozdítására és a következő általános célkitűzések megvalósítására kell irányulniuk:

Az EUMSZ 39. cikkében meghatározott KAP-célkitűzésekkel összefüggésben az EMGA-ból és az EMVA-ból nyújtott támogatásoknak a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-ágazat és a vidéki térségek fenntartható fejlődésének további előmozdítására és a következő, gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi vonatkozású általános célkitűzések megvalósítására kell irányulniuk:

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az élelmezésbiztonságot garantáló intelligens, reziliens és diverzifikált mezőgazdasági ágazat előmozdítása;

a)  a hosszú távú élelmezésbiztonságot garantáló és a családi gazdaságok modelljét megőrző modern, versenyképes, reziliens és diverzifikált mezőgazdasági ágazat előmozdítása;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a környezetvédelem és az éghajlat-politikai fellépések előmozdítása, valamint hozzájárulás az Unió környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez;

b)  a környezetvédelem, a biológiai sokféleség és az éghajlat-politikai fellépések támogatása és fejlesztése, valamint hozzájárulás az Unió környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a vidéki térségek társadalmi-gazdasági szerkezetének megerősítése.

c)  a vidéki térségek társadalmi-gazdasági szerkezetének megerősítése a munkahelyteremtés és a munkahelyek fenntartása érdekében a mezőgazdasági üzemek fennmaradását biztosító jövedelem garantálása, a teljes mezőgazdasággal foglalkozó népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása és a vidék elnéptelenedése elleni küzdelem által, különös tekintettel a ritkábban lakott és kevésbé fejlett régiókra és a kiegyensúlyozott területfejlesztésre.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett célkitűzéseket az ágazat korszerűsítésére irányuló, az ismeretek gyarapításának és megosztásának, az innovációnak és a digitalizációnak a mezőgazdaságban és vidéki térségekben történő előmozdításán keresztül megvalósítandó átfogó célkitűzés egészíti ki.

Az említett célkitűzéseket az ágazat korszerűsítésére irányuló átfogó célkitűzés egészíti ki és kapcsolja össze, biztosítva, hogy a mezőgazdasági termelők hozzáférjenek a kutatásokhoz, a képzésekhez, az ismeretek megosztásához, a tudástranszfer-szolgáltatásokhoz, az innovációhoz és a digitalizációhoz a mezőgazdaságban és vidéki területeken, továbbá támogatva ezek elterjedését.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mezőgazdasági üzemek fennmaradását biztosító jövedelemnek és az üzemek rezilienciájának támogatása Unió-szerte az élelmezésbiztonság fokozása céljából;

a)  a mezőgazdasági üzemek fennmaradását biztosító jövedelemnek és a mezőgazdasági ágazat rezilienciájának biztosítása Unió-szerte a hosszú távú élelmezésbiztonság és a mezőgazdasági sokszínűség fokozása céljából, biztonságos és jó minőségű élelmiszerek méltányos áron történő biztosítása mellett, a mezőgazdasági termelők számbeli csökkenésének visszafordítása és az Unióban zajló mezőgazdasági termelés gazdasági fenntarthatóságának biztosítása érdekében;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a piacorientáltság fokozása és a versenyképesség növelése, többek között oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció;

b)  a piacorientáltság fokozása a helyi, nemzeti, uniós és nemzetközi piacokon, valamint a piac stabilizálása, a kockázat- és válságkezelés, továbbá a gazdaságok hosszú távú versenyképességének, illetve a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának növelése, nagyobb hangsúlyt fektetve a minőségbeli megkülönböztetésre, a kutatásra, az innovációra, a technológiára, a tudástranszferre, az ismeretátadásra és a digitalizációra, továbbá elősegítve a mezőgazdasági termelők hozzáférését a körforgásos gazdasági dinamikához;

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncban;

c)  a mezőgazdasági termelők alkupozíciójának javítása az értékláncokban a társulási formák, termelői szervezetek és kollektív tárgyalások ösztönzése, valamint a rövid értékláncok támogatása és a piaci átláthatóság növelése révén;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható energia hasznosításának terjesztéséhez;

d)  hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és a globális felmelegedéshez való alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható energiaforrások alkalmazásának elősegítése a jövőbeni élelmiszerbiztonság biztosítása mellett a mezőgazdasági és élelmiszerágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátásának többek között a talajban található szén-dioxid megkötése és az erdők védelme révén történő csökkentése által, a vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak megfelelően;

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a fenntartható fejlődés és a természeti erőforrásokkal – például a vízzel, a talajjal és a levegővel – való hatékony gazdálkodás támogatása;

e)  a fenntartható fejlődés és a természeti erőforrásokkal – például a vízzel, a talajjal és a levegővel – való hatékony gazdálkodás támogatása a vegyszerfüggőség csökkentésével annak érdekében, hogy a vonatkozó jogalkotási eszközökben előírt célok elérhetők legyenek, valamint azon gazdálkodási gyakorlatok és rendszerek jutalmazása érdekében, amelyek több környezetvédelmi előnyt nyújtanak, beleértve az elsivatagosodás megállítását;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  hozzájárulás a biológiai sokféleség védelméhez, az ökoszisztéma-szolgáltatások gyarapítása, valamint az élőhelyek és a tájak megőrzése;

f)  hozzájárulás a biológiai sokféleség hanyatlásának visszafordításához, beleértve a hasznos állatok, többek között a beporzó fajok védelmét, a mezőgazdasági sokféleség, a környezetvédelmi szolgáltatások, a természetvédelem és az agrárerdészet támogatása, hozzájárulás a természeti kockázat megelőzéséhez és az alkalmazkodóképesség növeléséhez, a talaj, a víztestek, az élőhelyek és a táj helyreállítása és megőrzése, valamint a nagy természeti értékű mezőgazdasági rendszerek támogatása;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők számára, valamint a vállalkozásfejlesztés vidéki térségekben történő előmozdítása;

g)  a fiatal mezőgazdasági termelők mezőgazdasági pálya iránti érdeklődésének felkeltése és e termelők támogatása, a nők mezőgazdasági szektorban való részvételének elősegítése, különösen a legkevésbé lakott, illetve természeti hátrányokkal küzdő területeken; a képzések és a tapasztalatszerzés előmozdítása Unió-szerte, fenntartható vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés a vidéki területeken;

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a foglalkoztatás, a növekedés, a társadalmi befogadás és a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben, ideértve a biogazdaságot és a fenntartható erdőgazdálkodást is;

h)  a társadalmi és területi kohézió előmozdítása a vidéki térségekben, többek között munkahelyek létrehozása, növekedés, beruházások, társadalmi befogadás, a vidéki szegénység elleni küzdelem és a helyi fejlesztés révén, ideértve a vidéki közösségeknek biztosított kiváló minőségű helyi szolgáltatásokat, különös tekintettel a természeti korlátokkal rendelkező területekre; a tisztességes élet-, munka- és gazdasági körülmények előmozdítása; a tevékenységek és a bevételi források diverzifikálása, beleértve az agrárturizmust, a biogazdaságot, a körforgásos gazdaságot és a fenntartható erdőgazdálkodást, a nemek közötti egyenlőség biztosítása mellett; az esélyegyenlőség vidéki környezetben történő támogatása konkrét támogatási intézkedések révén, továbbá a nők mezőgazdaság, kézművesség, turizmus és a helyi szolgáltatások terén végzett munkájának elismerése;

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  az uniós mezőgazdaság által az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válasz javítása, többek között a biztonságos, tápláló élelmiszerek fenntartható termelése, az élelmiszer-pazarlás mérséklése és az állatjólét terén.

i.  annak elérése, hogy az uniós mezőgazdaság jobban megfeleljen az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos társadalmi igényeknek, ideértve a biztonságos, tápláló, jó minőségű és fenntartható élelmiszereket, a biogazdálkodást, az élelmiszer-pazarlás mérséklését, a környezeti fenntarthatóságot, az antimikrobiális rezisztenciát, az állategészségügy és állatjólét javítását, valamint a mezőgazdasági és vidéki területek fontosságával kapcsolatos társadalmi tudatosság növelését, hozzájárulva ugyanakkor a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend végrehajtásához.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A konkrét célkitűzések megvalósítása során a tagállamok gondoskodnak a KAP keretében biztosított támogatások egyszerűsítéséről és megfelelő teljesítményéről.

(2)  A konkrét célkitűzések megvalósítása érdekében a tagállamok és a Bizottság gondoskodnak a KAP keretében biztosított támogatások megfelelő teljesítményéről és a végső kedvezményezettek számára történő egyszerűsítésről az adminisztratív terhek csökkentése révén, biztosítva ugyanakkor a kedvezményezettek közötti megkülönböztetésmentességet.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikkben és a 6. cikk (1) bekezdésében említett célkitűzések teljesítését a kimenethez, az eredményhez és a hatáshoz kapcsolódó közös mutatók alapján kell értékelni. A közös mutatóknak magukban kell foglalniuk a következőket:

Az 5. cikkben és a 6. cikk (1) bekezdésében említett célkitűzések teljesítését a kimenethez, az eredményhez és a hatáshoz kapcsolódó közös mutatók alapján kell értékelni, és annak hivatalos információforrásokon kell alapulnia. A közös mutatóknak magukban kell foglalniuk a következőket:

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az érintett konkrét célkitűzésekhez kapcsolódó, a KAP-stratégiai tervben megfogalmazott ugyanazon konkrét célkitűzések tekintetében számszerűsített mérföldkövek és célok megállapításához használt és a célok megvalósítása tekintetében elért haladást értékelő eredménymutatók. Az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó mutatók a XI. mellékletben felsorolt uniós jogszabályokra visszavezethető nemzeti környezetvédelmi és éghajlat-politikai tervezési eszközökben meghatározott beavatkozásokra alkalmazhatók;

b)  az érintett konkrét célkitűzésekhez kapcsolódó, a KAP-stratégiai tervben megfogalmazott ugyanazon konkrét célkitűzések tekintetében számszerűsített mérföldkövek és célok megállapításához használt és a célok megvalósítása tekintetében elért haladást értékelő eredménymutatók. A környezettel és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó mutatók a XI. mellékletben felsorolt uniós jogszabályokra visszavezethető kötelezettségvállalásokhoz hozzájáruló beavatkozásokra alkalmazhatók;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az 5. cikkben és a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódó, a KAP-stratégiai terv és a KAP összefüggésében alkalmazott hatásmutatók.

c)  az 5. cikkben és a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódó, a KAP-stratégiai tervek összefüggésében alkalmazott hatásmutatók, a KAP hatókörén kívül eső tényezők figyelembevételével.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok részletesebben is lebonthatják az I. mellékletben meghatározott kimeneti és eredménymutatókat stratégiai tervük nemzeti és regionális sajátosságai vonatkozásában.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek az I. mellékletet a közös kimeneti, eredmény- és hatásmutatóknak az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében történő kiigazítása és – szükség esetén – a melléklet új mutatókkal való kiegészítése céljából módosítják.

(2)  A Bizottság a stratégiai tervek alkalmazása harmadik évének végéig elvégzi az I. mellékletben meghatározott kimeneti, eredmény- és hatásmutatók hatékonyságának teljes körű értékelését.

 

Az értékelést követően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek az I. mellékletet módosítják a közös mutatók – szükség szerinti – kiigazítása céljából, figyelembe véve az e rendelet szakpolitikai végrehajtása során szerzett tapasztalatokat.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a II. címben foglalt célkitűzéseket az e cím II., III. és IV. fejezetében megállapított beavatkozástípusokon alapuló beavatkozások meghatározása útján, az e fejezetben előírt közös követelményeknek megfelelően valósítják meg.

A tagállamok – és adott esetben a régióik – a II. címben foglalt célkitűzéseket az e cím II., III. és IV. fejezetében megállapított beavatkozástípusokon alapuló beavatkozások meghatározása útján, az e fejezetben előírt közös követelményeknek megfelelően valósítják meg.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a KAP-stratégiai tervükben előirányzott beavatkozásokat az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az uniós jog általános elveivel összhangban tervezik meg.

A tagállamok – adott esetben régióikkal együttműködve – a KAP-stratégiai tervükben előirányzott beavatkozásokat az Európai Unió Alapjogi Chartájával és az uniós jog általános elveivel összhangban tervezik meg.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a beavatkozások objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kerüljenek meghatározásra, összeegyeztethetők legyenek a belső piaccal, és ne torzítsák a versenyt.

A tagállamok – adott esetben régióikkal együttműködve – biztosítják, hogy a beavatkozások objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kerüljenek meghatározásra, és ne akadályozzák a belső piac megfelelő működését.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a KAP-stratégiai terv alapján és az e rendeletben, valamint az (EU) [horizontális rendelet] rendeletben meghatározott elveknek és követelményeknek megfelelően létrehozzák az uniós támogatás kedvezményezetteknek történő odaítélését szabályozó jogi keretet.

A tagállamok – adott esetben régióikkal együttműködve – a KAP-stratégiai terv alapján és az e rendeletben, valamint az (EU) [horizontális rendelet] rendeletben meghatározott elveknek és követelményeknek megfelelően létrehozzák az uniós támogatás kedvezményezetteknek történő odaítélését szabályozó jogi keretet.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A nemi dimenzió beépítése

 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a nemi dimenzió beépítését a KAP-stratégiai tervük előkészítése, végrehajtása és értékelése során abból a célból, hogy előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, és fellépjenek a nemi alapú megkülönböztetéssel szemben.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok stratégiai tervei tiszteletben tartsák a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kötelezettségvállalásait.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet II. mellékletében felsorolt beavatkozástípusokon alapuló beavatkozások, valamint a 3. cikkben előírt fogalommeghatározások és a KAP-stratégiai tervben megfogalmazandó, a 4. cikkben előírt fogalommeghatározások tiszteletben tartsák a WTO mezőgazdaságról szóló megállapodása 2. mellékletének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

Az e rendelet II. mellékletében felsorolt beavatkozástípusokon alapuló beavatkozások, valamint a 3. cikkben előírt fogalommeghatározások és a KAP-stratégiai tervben megfogalmazandó, a 4. cikkben előírt fogalommeghatározások tiszteletben tartják a WTO mezőgazdaságról szóló megállapodása 2. mellékletének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az e cím II. fejezete 3. szakaszának 2. alszakaszában előírt, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatáson alapuló beavatkozások tiszteletben tartsák a WTO mezőgazdaságról szóló megállapodása 6. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

törölve

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükbe beépítenek egy olyan feltételességi rendszert, amely alapján közigazgatási szankcióval kell sújtani azokat az e cím II. fejezete szerinti közvetlen kifizetésekben vagy a 65., 66. és 67. cikk szerinti éves támogatásban részesülő kedvezményezetteket, akik nem teljesítik a KAP-stratégiai tervben megállapított, a III. mellékletben felsorolt, az uniós jog alapján előírt, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, illetve a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírásokat a következő konkrét területek tekintetében:

(1)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükbe beépítenek egy olyan feltételességi rendszert, amely teljesíti az uniós jog alapján előírt, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, illetve a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó, a III. mellékletben felsorolt, a KAP-stratégiai tervben megállapított előírásokat a következő konkrét területek tekintetében:

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az éghajlat és a környezet;

a)  az éghajlat és a környezet, beleértve a vízminőséget, a talajvédelmet és a biológiai sokféleséget;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közigazgatási szankciókra vonatkozó, a KAP-stratégiai tervben szerepeltetendő szabályoknak tiszteletben kell tartaniuk az (EU) [horizontális rendelet] rendelet IV. címének IV. fejezetében meghatározott követelményeket.

(2)  A közigazgatási szankciók hatékony rendszerére vonatkozó, az (EU) [horizontális rendelet] rendelet IV. címének IV. fejezetében előírt szabályokat minden olyan, e cím II. fejezete szerinti közvetlen kifizetésekben vagy a 65., 66. és 67. cikk szerinti éves támogatásban részesülő kedvezményezett esetén alkalmazni kell, aki nem tartja tiszteletben az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételességi szabályokat.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek járványok, kedvezőtlen éghajlati események, katasztrófaesemények vagy természeti katasztrófák esetén alkalmazandó, a feltételességi szabályoktól eltérő ideiglenes szabályokkal egészítik ki ezt a rendeletet.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják valamennyi mezőgazdasági terület – köztük a termelésből kivont földterületek – jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását. A tagállamok nemzeti vagy regionális szinten minimális előírásokat határoznak meg a kedvezményezettek számára a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozóan, a szóban forgó előírásoknak a III. mellékletben említett fő célkitűzésével összhangban és az érintett területek sajátos jellemzőit – egyebek mellett a talaj- és éghajlati viszonyokat, a meglévő gazdálkodási rendszereket, a földhasználatot, a vetésforgót, a gazdálkodási gyakorlatokat és a mezőgazdasági üzemek szerkezetét – figyelembe véve.

(1)  A tagállamok biztosítják valamennyi mezőgazdasági terület – köztük a termelésből kivont földterületek – jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását. A tagállamok – az érdekelt felekkel egyeztetve – nemzeti vagy adott esetben regionális szinten minimális előírásokat határoznak meg a kedvezményezettek számára a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozóan, a szóban forgó előírásoknak a III. mellékletben említett fő célkitűzésével összhangban – amennyiben az alkalmazható –, figyelembe véve az érintett területek sajátos jellemzőit, beleértve a talajt, a vizet és az éghajlatot jellemző körülményeket, a különféle termelési módok sajátos agronómiai és ökológiai jellemzőit, az egynyári növények, az állandó növénykultúrák és egyéb meghatározott termelés megkülönböztetését, a meglévő gazdálkodási rendszereket, a földhasználatot, a vetésforgót, a helyi és a hagyományos gazdálkodási gyakorlatokat és a mezőgazdasági üzemek szerkezetét, biztosítva, hogy a földterület hozzájárul a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában meghatározott konkrét célkitűzések megvalósulásához.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A III. mellékletben meghatározott fő célkitűzések tekintetében a tagállamok a szóban forgó mellékletben meghatározott előírásokat kiegészítő, további előírásokat állapíthatnak meg az említett fő célkitűzésekkel összefüggésben. A tagállamok azonban kizárólag a III. mellékletben megállapított fő célkitűzésekre vonatkozóan határozhatnak meg minimális előírásokat.

(2)  A KAP közös jellegének védelme és az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a III. mellékletben meghatározott fő célkitűzések tekintetében a tagállamok nem állapíthatnak meg a szóban forgó mellékletben meghatározott előírásokat kiegészítő, további előírásokat az említett fő célkitűzésekkel összefüggésben a feltételességi rendszer keretein belül. Továbbá a tagállamok kizárólag a III. mellékletben megállapított fő célkitűzésekre vonatkozóan határozhatnak meg minimális előírásokat.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok egy általuk létrehozandó rendszer keretében a kedvezményezettek rendelkezésére bocsátják a III. mellékletben említett, a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát elősegítő tápanyag-gazdálkodási eszközt és az ugyanabban a mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és funkciókat, a kedvezményezettek pedig kötelesek használni az eszközt.

törölve

A Bizottság támogatást nyújthat a tagállamoknak az eszköz megtervezéséhez, valamint a szükséges adattárolási és -feldolgozási szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosításához.

 

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok engedélyezhetik az (1) bekezdésben megjelöltekkel egyenértékű gyakorlatok alkalmazását a (4) bekezdés értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén megállapított feltételeknek megfelelően, feltéve, hogy azok az (1) bekezdésben említett egy vagy több gyakorlat által nyújtottakkal egyenértékű vagy azoknál jelentősebb előnyökkel járnak az éghajlat és a környezet szempontjából. Az említett egyenértékű gyakorlatok lehetnek:

 

a) az 1305/2013/EU rendelet 65. cikkének, valamint 28. cikke (2) bekezdésének megfelelően vállalt kötelezettségek;

 

b) az e rendelet 28. cikkének megfelelően vállalt kötelezettségek;

 

c) olyan nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerek – ideértve a nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést tanúsító rendszereket –, amelyek túlmutatnak az e rendelet III. mellékletének értelmében meghatározott kötelező előírásokon, és céljuk a talaj- és vízminőséggel, a biológiai sokféleséggel, a tájkép megőrzésével, valamint az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésével és az azokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos célkitűzések megvalósítása.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Azok a mezőgazdasági termelők, akik teljesítik az (EU) 2018/848 rendeletben leírt, ökológiai gazdálkodásra vonatkozó követelményeket, úgy kell tekinteni, hogy ezáltal megfelelnek az e rendelet III. mellékletében meghatározott, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó 1., 8. és 9. számú előírásnak.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Az EUMSZ 349. cikke értelmében meghatározott legkülső régiók és a 229/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti kisebb égei-tengeri szigetek mentesülnek az e rendelet III. mellékletében meghatározott, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó 1., 2., 8. és 9. számú előírás alól.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d)  A tagállamok – adott esetben elektronikus úton – az érintett kedvezményezettek rendelkezésére bocsátják a mezőgazdasági üzemek szintjén alkalmazandó követelmények és előírások jegyzékét, és ezzel kapcsolatban pontos és érthető tájékoztatást nyújtanak.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó szabályokkal egészítik ki, ideértve az állandó gyepterület arányát szabályozó rendszer elemeinek, a referenciaévnek és az átváltási aránynak a III. mellékletben említett, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó 1. számú előírás alapján történő meghatározására, valamint a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságát elősegítő tápanyag-gazdálkodási eszköz formátumára és további minimális elemeire és funkcióira vonatkozó szabályokat is.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet a következőkre vonatkozó szabályokkal egészítik ki:

 

a) az állandó gyepterület arányát szabályozó rendszer további elemei, valamint a III. mellékletben említett, az 1. sz. GAEC szerinti átváltási arány;

 

b) az egyenértékű intézkedések meghatározásának kritériumai;

 

c) a (3a) bekezdés c) pontjában említett nemzeti vagy regionális tanúsítási rendszerekre vonatkozó megfelelő követelményeket megállapító szabályok, beleértve az e rendszerek által nyújtott garancia szintjét is.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükbe beépítenek egy, a mezőgazdasági termelők és a KAP-támogatások többi kedvezményezettje részére a földgazdálkodással és a mezőgazdasági üzemek gazdálkodásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokat (a továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások) biztosító rendszert.

(1)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükbe beépítenek egy, a mezőgazdasági termelők és a KAP-támogatások többi kedvezményezettje részére a földgazdálkodással és a mezőgazdasági üzemek gazdálkodásával kapcsolatos, minőségi és független tanácsadási szolgáltatásokat (a továbbiakban: mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások) biztosító rendszert, amely adott esetben a tagállami szinten már meglévő rendszerekre épül. A tagállamok megfelelő költségvetést biztosítanak e szolgáltatások finanszírozására, és e szolgáltatások rövid leírását a nemzeti KAP-stratégiai tervek tartalmazzák.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziókra egyaránt kiterjednek, és kutatás és innováció útján nyert, naprakész technológiai és tudományos információkat bocsátanak rendelkezésre. E szolgáltatásokat a mezőgazdasági tanácsadók, a kutatók, a mezőgazdasági termelők szervezetei és a mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszerét (AKIS) alkotó egyéb érdekelt felek egymással összefüggő szolgáltatásainak keretében kell egyesíteni.

(2)  A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziókra egyaránt kiterjednek, és kutatás és innováció útján nyert naprakész technológiai és tudományos információkat bocsátanak rendelkezésre, figyelembe véve a hagyományos mezőgazdasági gyakorlatokat és technikákat. E szolgáltatásokat a mezőgazdasági tanácsadó hálózatok, a kutatók, a mezőgazdasági termelők szervezetei, a szövetkezetek és a mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszerét (AKIS) alkotó egyéb érdekelt felek egymással összefüggő szolgáltatásainak keretében kell egyesíteni.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a mezőgazdasági tanácsadás pártatlan legyen, és a tanácsadóknál ne merüljön fel összeférhetetlenség.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a mezőgazdasági tanácsadás pártatlan legyen, megfeleljen valamennyi termelési módszer és gazdaság számára, és a tanácsadóknál ne merüljön fel összeférhetetlenség.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások alkalmasak legyenek mind a termeléssel, mind a közjavak biztosításával kapcsolatos tanácsadásra.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásnak legalább az alábbiakra ki kell terjednie:

(4)  A tagállamok által létrehozott mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásoknak legalább az alábbiakra ki kell terjedniük:

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mezőgazdasági termelőkre és az egyéb kedvezményezettekre alkalmazandó, a KAP-stratégiai tervben meghatározott valamennyi követelmény, feltétel és gazdálkodási kötelezettség, ideértve a feltételesség szerinti követelményeket és előírásokat, a támogatási rendszerek feltételeit, továbbá a KAP-stratégiai terv alapján létrehozott finanszírozási eszközökre és üzleti tervekre vonatkozó információkat is;

a)  a mezőgazdasági termelőkre és az egyéb kedvezményezettekre alkalmazandó, a KAP-stratégiai tervben meghatározott valamennyi követelmény, feltétel és gazdálkodási kötelezettség, ideértve a feltételesség szerinti követelményeket és előírásokat, az ökorendszereket, a 65. cikk szerinti környezet- és éghajlatvédelmi, valamint egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalásokat, a támogatási rendszerek feltételeit, továbbá a KAP-stratégiai terv alapján létrehozott finanszírozási eszközökre és üzleti tervekre vonatkozó információkat is;

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 70. cikk szerinti kockázatkezelés;

d)  kockázatmegelőzés és -kezelés;

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a termelési rendszerek gazdasági teljesítményének, a versenyképesség növelésének, a piacorientáltságnak, a rövid ellátási láncoknak és a vállalkozói szellem ösztönzésének optimalizálását szolgáló technikák;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  szaktanácsadás a mezőgazdasági tevékenységet megkezdő termelők számára;

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc)  biztonsági előírások és a termelői csoportok jólléte;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fd)  tápanyagok fenntartható kezelése;

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fe)  az agroökológiai és agrárerdészeti gyakorlatok és technikák fejlesztése mind mezőgazdasági, mind erdőterületeken;

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ff)  összpontosítás a termelői szervezetekre és más mezőgazdasági termelői csoportokra;

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fg)  a szükséges új készségekkel és berendezésekkel kapcsolatos tanácsadás révén segítségnyújtás azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik meg kívánják változtatni termelési módjukat, különösen a fogyasztói kereslet változásai miatt;

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fh)  a földhasználati mobilitásra és az utánpótlás-tervezésre vonatkozó szolgáltatások;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fi)  minden olyan mezőgazdasági gyakorlat, amely lehetővé teszi a műtrágyák és növényvédő szerek használatának csökkentését a talajtermékenység-javítás és a károsítók elleni védekezés természetes módszereinek előmozdítása révén; valamint

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – f j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fj)  az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás javítása.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemzeti jog és az uniós jog egyéb vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül a tanácsadási szolgáltatásokért felelős személyek és szervezetek a tanácsadásban részesülő mezőgazdasági termelőn vagy kedvezményezetten kívül senkivel nem közölhetnek semmilyen, a szóban forgó mezőgazdasági termelőre vagy kedvezményezettre vonatkozó személyes vagy üzleti információt vagy adatot, amelyhez tanácsadói megbízatásuk során jutottak hozzá, kivéve a nemzeti vagy uniós jog alapján a hatóságoknak kötelezően bejelentendő jogsértéseket.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamok megfelelő nyilvános eljárás révén azt is biztosítják, hogy a mezőgazdasági tanácsadási rendszerben dolgozó tanácsadók megfelelő képesítéssel rendelkezzenek és rendszeres képzésben részesüljenek.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az éghajlat- és környezetvédelmi célokat szolgáló rendszerek.

d)  az éghajlati, környezetvédelmi és állatjóléti célokat szolgáló rendszerek; valamint

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a versenyképesség növelésére szolgáló rendszerek;

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az e fejezet értelmében bármely adott naptári évben a mezőgazdasági termelőnek folyósítandó közvetlen kifizetések összegének 60 000 eurót meghaladó részét a következők szerint csökkentik:

(1)  A tagállamok az e fejezet értelmében bármely adott naptári évben a mezőgazdasági termelőnek folyósítandó közvetlen kifizetések összegét csökkentik, amennyiben ez az összeg meghaladja a 100 000 EUR-ban meghatározott küszöbértéket.

a)  legalább 25 %-kal a 60 000 EUR és 75 000 EUR közötti sáv tekintetében;

 

b)  legalább 50 %-kal a 75 000 EUR és 90 000 EUR közötti sáv tekintetében;

 

c)  legalább 75 %-kal a 90 000 EUR és 100 000 EUR közötti sáv tekintetében;

 

d)  100 %-kal az összeg 100 000 EUR-t meghaladó része tekintetében.

 

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés alkalmazását megelőzően a tagállamok kivonják az e fejezet értelmében bármely adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek folyósítandó közvetlen kifizetések összegéből a következőket:

Az (1) bekezdés alkalmazását megelőzően a tagállamok levonhatják az e fejezet értelmében bármely adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek folyósítandó közvetlen kifizetések összegéből a következőket:

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan bevallott munkabérek, beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és társadalombiztosítási járulékokat is; és

a)  a mezőgazdasági termelő által a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan bejelentett munkabérek 50%-a, beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat és társadalombiztosítási járulékokat is;

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az érintett mezőgazdasági üzemben dolgozó azon személyek által folytatott mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó rendszeres és ki nem fizetett munkavégzés ezzel egyenértékű költségét, akik nem részesülnek munkabérben, vagy akik a nyújtott szolgáltatásokért általában fizetett összegnél alacsonyabb javadalmazásban részesülnek, azonban részesülnek a mezőgazdasági üzem gazdasági eredményéből.

törölve

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a 27. és 28. cikkben említett közvetlen támogatás;

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a) és a b) pontban említett összegek kiszámításához a tagállamok az adott mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó, nemzeti vagy regionális szinten megállapított átlagos szokásos munkabérek és az érintett mezőgazdasági termelő által bevallott éves munkaerőegységek számának szorzataként kapott értékét használják.

Az a) pontban említett összegek kiszámításához a tagállamok a tényleges munkabérköltségeket vagy a mezőgazdasági és azzal összefüggő tevékenységhez kapcsolódó, nemzeti vagy regionális szinten megállapított átlagos szokásos munkabérek és az érintett mezőgazdasági termelő által bejelentett éves munkaerőegységek számának szorzataként kapott értékét használják. A tagállamok felhasználhatnak a különböző mezőgazdasági üzemtípusokra vonatkozó standard munkabérmutatókat és az adott üzemtípus által teremtett munkahelyekre vonatkozó referenciaértékeket.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kifizetések csökkentésének eredményeképpen keletkező becsült összeget elsősorban a fenntarthatóságot szolgáló, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás, másodsorban pedig a termeléstől független közvetlen kifizetések közé tartozó egyéb beavatkozások finanszírozásához való hozzájárulás céljára kell felhasználni.

A kifizetések csökkentésének eredményeképpen keletkező becsült összeget elsősorban a fenntarthatóságot szolgáló, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás, másodsorban pedig a termeléstől független közvetlen kifizetések közé tartozó egyéb beavatkozások finanszírozására kell felhasználni.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a szóban forgó összeget vagy annak egy részét az EMVA keretében megvalósuló, a IV. fejezetben meghatározott típusokhoz tartozó beavatkozások finanszírozására is felhasználhatják. Ezeknek az EMVA-ba történő átcsoportosításoknak szerepelniük kell a KAP-stratégiai terv pénzügyi táblázataiban, és 2023-ban felülvizsgálhatók a 90. cikkben foglaltaknak megfelelően. Az EMGA-ból az EMVA-ba átcsoportosítható forrásokra vonatkozó, a 90. cikkben megállapított maximális értékek ezen átcsoportosításokra nem alkalmazandók.

A tagállamok a szóban forgó összegből vagy annak egy részéből az EMVA keretében megvalósuló, a IV. fejezetben meghatározott típusokhoz tartozó beavatkozásokat is finanszírozhatják átcsoportosítás útján. Ezeknek az EMVA-ba történő átcsoportosításoknak szerepelniük kell a KAP-stratégiai terv pénzügyi táblázataiban, és 2024-ben felülvizsgálhatók a 90. cikkben foglaltaknak megfelelően.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja esetében a tagállamok alkalmazhatják az (1) bekezdésben említett csökkentést e jogi személyek vagy csoportok tagjainak szintjén, amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi, hogy az egyes tagok a mezőgazdasági üzemek vezetői jogállásával rendelkező mezőgazdasági termelőkéhez hasonló jogokkal éljenek és kötelezettségekkel bírjanak, különösen ami gazdasági, társadalmi és adóügyi jogállásukat illeti, feltéve, hogy hozzájárultak az érintett jogi személyek vagy csoportok mezőgazdasági szerkezetének megerősítéséhez.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Amennyiben egy tagállam a 26. cikk értelmében a mezőgazdasági termelőknek kiegészítő, átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatást nyújt, és e célból a IV. mellékletben meghatározott közvetlen kifizetésekre vonatkozó előirányzatának legalább 10%-át felhasználja, dönthet úgy, hogy eltekint e cikk alkalmazásától.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Nem mentesülhetnek a támogatás csökkentése alól azok a mezőgazdasági termelők, akik tekintetében megállapítást nyer, hogy mesterségesen teremtették meg az e cikk alkalmazásából eredő hatások elkerülését lehetővé tévő körülményeket.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek a kifizetéseknek az (1) bekezdés szerinti csökkentésére vonatkozó számítások harmonizált alapját létrehozó és ezáltal a források jogosult kedvezményezettek közötti helyes elosztását biztosító szabályokkal egészítik ki e rendeletet.

törölve

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az e szakaszban rögzített és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételeknek megfelelően ítélhetnek oda termeléstől független közvetlen kifizetéseket.

(1)  A tagállamok az e szakaszban rögzített és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételeknek megfelelően ítélhetnek oda termeléstől független közvetlen kifizetéseket az aktív mezőgazdasági termelők számára.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok területi küszöbértéket határoznak meg, és termeléstől független közvetlen kifizetéseket kizárólag olyan valódi mezőgazdasági termelőknek ítélnek oda, akik esetében a termeléstől független közvetlen kifizetések iránti kérelem által érintett mezőgazdasági üzem támogatható területe meghaladja a szóban forgó területi küszöbértéket.

A tagállamok meghatároznak egy területi küszöbértéket és/vagy a közvetlen kifizetések alsó határértékét, és kizárólag olyan aktív mezőgazdasági termelőknek ítélnek oda közvetlen kifizetéseket, akik esetében a közvetlen kifizetésben részesülő terület és/vagy volumen eléri vagy meghaladja az említett küszöbértéket.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A területi küszöbérték meghatározásakor a tagállamok törekednek annak biztosítására, hogy a termeléstől független közvetlen kifizetések csak akkor legyenek odaítélhetők a valódi mezőgazdasági termelőknek, ha:

A területi küszöbérték vagy az alsó kifizetési határérték meghatározásakor a tagállamok törekednek annak biztosítására, hogy a közvetlen kifizetések csak akkor legyenek odaítélhetők az aktív mezőgazdasági termelőknek, ha:

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kapcsolódó kifizetések kezelése nem okoz túlzott mértékű adminisztratív terhet, és

a)  a kapcsolódó, az adott küszöbértékkel megegyező vagy azt meghaladó kifizetések kezelése nem okoz túlzott mértékű adminisztratív terhet, és

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kapcsolódó összegek ténylegesen előmozdítják azoknak a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek a megvalósítását, amelyekhez a termeléstől független közvetlen kifizetések hozzájárulnak.

b)  a megállapított küszöbértéken felül kapott összegek ténylegesen előmozdítják azoknak a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek a megvalósítását, amelyekhez a termeléstől független közvetlen kifizetések hozzájárulnak.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az érintett tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre.

(3)  Az érintett tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt a cikket nem alkalmazzák a legkülső régiókra, a kisebb égei-tengeri szigetekre és a Baleár-szigetek szigetcsoportjára.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Bizonyos helyzetekben, amikor a gazdálkodási rendszer jellegéből adódóan a mezőgazdasági termelők nem rendelkeznek földterülettel, de e rendelet hatálybalépésekor alaptámogatás formájában támogatásban részesültek, az alapszintű jövedelemtámogatást mezőgazdasági üzemenként kell megállapítani.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 19–24. cikk sérelme nélkül, az alapszintű jövedelemtámogatást a valódi mezőgazdasági termelők által bevallott minden támogatható hektár után kell nyújtani.

(3)  A 19–24. cikk sérelme nélkül az alapszintű jövedelemtámogatást az aktív mezőgazdasági termelők által bejelentett minden támogatható hektár után kell nyújtani.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy az alapszintű jövedelemtámogatás hektáronként meghatározott összegét differenciálják a hasonló társadalmi-gazdasági vagy agronómiai feltételekkel rendelkező területek különböző csoportjai között.

(2)  A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy a jövedelemtámogatás hektáronként meghatározott összegét a társadalmi-gazdasági, környezeti vagy agronómiai feltételek alapján, területcsoportok szerint differenciálják. A tagállamok úgy is határozhatnak, hogy növelik a természeti vagy területspecifikus hátrányokkal küzdő régiók és az elnéptelenedett területek számára nyújtott összeget.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok bevezethetnek olyan mechanizmusokat, amelyek korlátozzák a támogatásra jogosult belföldi hektárok számát a tagállam által megállapított referenciaidőszak alapján.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha azok a tagállamok, amelyek az 1307/2013/EU rendelet III. címe I. fejezetének 1. szakaszában meghatározott alaptámogatási rendszert alkalmazták, úgy határoznak, hogy az alapszintű jövedelemtámogatást nem a támogatási jogosultságok alapján nyújtják, az 1307/2013/EU rendelet értelmében kiosztott támogatási jogosultságok érvényessége 2020. december 31-én lejár.

(2)  Ha azok a tagállamok, amelyek az 1307/2013/EU rendelet III. címe I. fejezetének 1. szakaszában meghatározott alaptámogatási rendszert alkalmazták, úgy határoznak, hogy az alapszintű jövedelemtámogatást nem a támogatási jogosultságok alapján nyújtják, az 1307/2013/EU rendelet értelmében kiosztott támogatási jogosultságok érvényessége 2022. december 31-én lejár. Azok a tagállamok, amelyek már befejezték a támogatási jogosultságok belső kiigazítási folyamatát, dönthetnek úgy, hogy már korábban lemondanak a támogatási jogosultságokról.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok meghatározzák a támogatási jogosultságoknak az e cikk szerinti közelítés előtti egységértékét, oly módon, hogy a támogatási jogosultságok értékét arányosítva hozzáigazítják az 1307/2013/EU rendelettel összhangban a 2020-as igénylési évre vonatkozóan megállapított értékükhöz, továbbá az említett rendelet III. címének III. fejezetében előírt, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokhoz nyújtott, a 2020-as igénylési évre vonatkozóan megállapított támogatáshoz.

(1)  A tagállamok meghatározzák a támogatási jogosultságoknak az e cikk szerinti közelítés előtti egységértékét oly módon, hogy a támogatási jogosultságok értékét arányosítva hozzáigazítják az 1307/2013/EU rendelettel összhangban a 2021. igénylési évre vonatkozóan megállapított értékükhöz, továbbá az említett rendelet III. címének III. fejezetében előírt, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokhoz nyújtott, a 2021. igénylési évre vonatkozóan megállapított kapcsolódó támogatáshoz.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a támogatási jogosultságok (1) bekezdés szerint meghatározott értéke nem egységes egy tagállamon vagy a 18. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott területek egy csoportján belül, a tagállamok gondoskodnak róla, hogy a támogatási jogosultságok értéke – legkésőbb a 2026-os igénylési évre megközelítsen egy egységes egységértéket.

(4)  Ha a támogatási jogosultságok (1) bekezdés szerint meghatározott értéke nem egységes egy tagállamon vagy a 18. cikk (2) bekezdésével összhangban meghatározott területcsoporton belül, a tagállamok gondoskodnak róla, hogy a támogatási jogosultságok értéke – legkésőbb a 2026-os igénylési évre elérje az egységértékhez való teljes konvergenciát.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (4) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy – legkésőbb a 2026-os igénylési évig – valamennyi támogatási jogosultság értéke elérje a 106. cikk (1) bekezdésének megfelelően továbbított KAP-stratégiai tervben a tagállam vagy a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott területek tekintetében a 2026. igénylési évre megállapított alapszintű jövedelemtámogatás átlagos tervezett egységösszegének legalább 75 %-át.

(5)  A (4) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy – legkésőbb a 2024. igénylési évig – valamennyi támogatási jogosultság értéke elérje a 106. cikk (1) bekezdésének megfelelően továbbított KAP-stratégiai tervben a tagállam vagy a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott területek tekintetében a 2024. igénylési évre megállapított alapszintű jövedelemtámogatás átlagos tervezett egységösszegének legalább 75%-át.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A (4) bekezdés alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy – legkésőbb a programozási időszak utolsó igénylési évéig – valamennyi támogatási jogosultság értéke elérje a 106. cikk (1) bekezdésének megfelelően továbbított KAP-stratégiai tervben a tagállam vagy a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott területek tekintetében a 2026. igénylési évre megállapított alapszintű jövedelemtámogatás átlagos tervezett egységösszegének 100%-át.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A (6) bekezdésben említett csökkentéseket objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell végrehajtani. Az (5) bekezdés szerinti minimumérték sérelme nélkül, e kritériumok közé tartozhat a csökkentés maximális mértékének megállapítása, mely mérték nem lehet 30 %-nál alacsonyabb.

(7)  A (6) bekezdésben említett csökkentéseket objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell végrehajtani. Az (5) bekezdés szerinti minimumérték sérelme nélkül e kritériumok közé tartozhat a csökkentés maximális mértékének megállapítása, amely mérték nem lehet évi 30%-nál alacsonyabb.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a saját vagy szerződéses támogatási jogosultságokkal rendelkező valódi mezőgazdasági termelőknek alapszintű jövedelemtámogatást nyújthatnak e támogatási jogosultságok aktiválásakor. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a támogatási jogosultságok aktiválásához a valódi mezőgazdasági termelők bejelentsék a támogatási jogosultsághoz kapcsolódó támogatható hektárokat.

(1)  A tagállamok a saját vagy szerződéses támogatási jogosultságokkal rendelkező mezőgazdasági termelőknek alapszintű jövedelemtámogatást nyújtanak e támogatási jogosultságok aktiválásakor. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a támogatási jogosultságok aktiválásához az aktív mezőgazdasági termelők bejelentsék a támogatási jogosultsághoz kapcsolódó támogatható hektárokat.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Azok a tagállamok, amelyek, a támogatási jogosultságok alapján, alapszintű jövedelemtámogatást nyújtanak, nemzeti tartalékot képeznek.

(1)  Azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy a támogatási jogosultságok alapján alapszintű jövedelemtámogatást nyújtanak, a VII. mellékletben meghatározott előirányzatok legfeljebb 3%-ának megfelelő nemzeti tartalékot képeznek.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok túlléphetik az (1) bekezdésben említett arányt, amennyiben ez szükséges a (4) bekezdés a) és b) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti kiosztási követelmények teljesítéséhez.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a tartalékból kizárólag a valódi mezőgazdasági termelők részesülhessenek támogatási jogosultságban.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a tartalékból kizárólag az aktív mezőgazdasági termelők részesülhessenek támogatási jogosultságban.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  fiatal mezőgazdasági termelők, akik először hoznak létre mezőgazdasági üzemet;

a)  fiatal mezőgazdasági termelők, akik először hoznak létre mezőgazdasági üzemet; vagy

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  fiatal mezőgazdasági termelők, akik – mezőgazdasági üzem vezetőjeként – először hoznak létre mezőgazdasági üzemet, és a tagállamok által a fiatal mezőgazdasági termelők tekintetében meghatározottak szerint megfelelő képzésben részesültek vagy elsajátították a szükséges készségeket.

b)  fiatal mezőgazdasági termelők, akik – mezőgazdasági üzem vezetőjeként – először hoznak létre mezőgazdasági üzemet, és megfelelő képzésben részesültek vagy elsajátították a szükséges készségeket és ismereteket;

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában leírt esetekben a tagállamok elsőbbséget biztosíthatnak a nőknek a 6. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében;

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján a tagállamok egyéb területeket is meghatározhatnak, amelyek a 96. cikkben leírt igényfelmérés alapján kiszolgáltatottabb helyzetűek vagy fontosabbak a 6. cikkben rögzített konkrét célkitűzések elérése szempontjából, valamint olyan mezőgazdasági termelőket, akik az együttesen kezelt területeket újonnan veszik igénybe.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok támogatási jogosultságot osztanak ki azon valódi termelőknek, illetve növelik azon valódi termelők meglévő támogatási jogosultságainak értékét, akik erre valamely végleges bírósági ítélet vagy az adott tagállam illetékes hatóságának végleges közigazgatási jogi aktusa értelmében jogosultak. A tagállamok biztosítják, hogy az érintett valódi mezőgazdasági termelők a tagállam által megállapítandó időpontban megkapják a szóban forgó ítéletben vagy jogi aktusban meghatározott számú és értékű támogatási jogosultságot.

(5)  A tagállamok támogatási jogosultságot osztanak ki azon aktív mezőgazdasági termelőknek, illetve növelik azon aktív mezőgazdasági termelők meglévő támogatási jogosultságainak értékét, akik erre jogerős bírósági ítélet vagy az adott tagállam illetékes hatóságának jogerős igazgatási intézkedése értelmében jogosultak. A tagállamok biztosítják, hogy az érintett aktív mezőgazdasági termelők a tagállam által megállapítandó időpontban megkapják a szóban forgó ítéletben vagy intézkedésben meghatározott számú és értékű támogatási jogosultságot.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok a nemzeti tartalékot felhasználhatják az alapszintű jövedelemtámogatás általános növelése vagy a 6. cikk (1) bekezdésében megjelölt konkrét célkitűzések elérése érdekében, megkülönböztetésmentes szempontok alapján, feltéve, hogy kellő tartalék marad az e cikk (4) és (5) bekezdésében előírt támogatások fedezésére.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23. cikk

törölve

Átruházott hatáskörök

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet a következőkre vonatkozó szabályokkal egészítik ki:

 

a)  a tartalék létrehozása;

 

b)  a tartalékhoz való hozzáférés;

 

c)  a támogatási jogosultságok bejelentésének tartalma és a támogatási jogosultságok aktiválásával kapcsolatos követelmények.

 

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A támogatási jogosultság – a tényleges vagy várható öröklés címén történő átruházás esetének kivételével – kizárólag valódi mezőgazdasági termelők javára ruházható át.

(1)  A támogatási jogosultság – a tényleges vagy várható öröklés címén történő átruházás esetének kivételével – kizárólag aktív mezőgazdasági termelők javára ruházható át.

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A támogatási jogosultságok nem ruházhatók fel piaci értékkel.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági kistermelők számára folyósítható kerekítettátalány-kifizetések

A mezőgazdasági kistermelők számára bevezetett egyszerűsített rendszer

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az e szakaszban és az e fejezet 3. szakaszában előírt közvetlen kifizetések helyett kerekítettátalány-kifizetések formájában is támogatást nyújthatnak a mezőgazdasági kistermelőknek. A tagállamok a megfelelő beavatkozást a mezőgazdasági termelők által választható lehetőségeként tervezik meg KAP-stratégiai tervükben.

A tagállamok egyszerűsített rendszert vezetnek be az 1250 eurót meg nem haladó összeget kérelmező mezőgazdasági kistermelők számára. Ez a rendszer állhat az e szakaszban és az e fejezet 3. szakaszában előírt közvetlen kifizetéseket helyettesítő egyösszegű kifizetésekből, vagy egy hektáronkénti támogatásból, amely a 18. cikk (2) bekezdésének megfelelően területenként változhat. A tagállamok a megfelelő beavatkozást a mezőgazdasági termelők által választható lehetőségként tervezik meg KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az egyszerűsített rendszerben részt venni kívánó mezőgazdasági termelők kérelmet nyújtanak be a tagállam által meghatározandó határidőig, ami nem zárja ki, hogy a tagállamok automatikusan felvehessék a rendszerbe a feltételeket teljesítő mezőgazdasági termelőket, biztosítva számukra a lehetőséget, hogy egy adott határidőig abból kiléphessenek.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)   Az egyszerűsített rendszerben részt vevő mezőgazdasági termelők tekintetében a tagállamok egyszerűsített feltételességi ellenőrzést is végezhetnek az (EU) [horizontális rendelet] 84. cikkében rögzítettek alapján.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)   A tagállamok az adminisztratív költségek csökkentésére irányuló szabályokat és szolgáltatásokat vezethetnek be, elősegítve ezáltal a mezőgazdasági kistermelők együttműködését.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)   A tagállamok biztosítják, hogy azok a mezőgazdasági termelők ne részesülhessenek az e cikkben meghatározott kedvezményekből, akikről megállapítást nyer, hogy 2018. június 1. után, mesterséges módon teremtették meg a mezőgazdasági kistermelőknek nyújtható támogatáshoz szükséges feltételeket.

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok oly módon biztosítják a támogatás átcsoportosítását a nagyobb mezőgazdasági üzemektől a kisebb vagy közepes méretű mezőgazdasági üzemek felé, hogy átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatást nyújtanak éves, termeléstől független, támogatható hektáronkénti támogatás formájában azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik a 17. cikkben említett alapszintű jövedelemtámogatás keretében támogatásra jogosultak.

(2)  A tagállamok oly módon biztosítják a támogatás méltányos átcsoportosítását a nagyobb mezőgazdasági üzemektől a kisebb vagy közepes méretű mezőgazdasági üzemek felé, hogy átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatást nyújtanak éves, termeléstől független, támogatható hektáronkénti támogatás formájában azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik a 17. cikkben említett alapszintű jövedelemtámogatás keretében támogatásra jogosultak.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok meghatározzák a hektáronkénti összeget vagy a különböző hektártartományokra vonatkozó különböző összegeket, továbbá a hektárok azon, mezőgazdasági termelőnként megállapítandó maximális számát, amelyre az átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás folyósítható.

(3)  A tagállamok meghatározzák a hektáronkénti összegnek vagy a különböző hektártartományokra vonatkozó különböző összegeknek megfelelő kifizetést. Ezeket az összegeket a 18. cikk (2) bekezdése értelmében meghatározott területek szerint differenciálhatják.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az átcsoportosítással nyújtható támogatás hektáronkénti összege nem haladhatja meg a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás 65%-át, a nemzeti vagy területenkénti átlag és a támogatható hektárok számának szorzata alapján.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az egy mezőgazdasági termelőre jutó támogatható hektárok száma nem haladhatja meg a mezőgazdasági üzemek méretének nemzeti vagy a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott területenkénti átlagát. A tagállamok a mezőgazdasági üzemek első támogatható hektárjától kezdve hozzáférést biztosítanak e kifizetéshez.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában rögzített célkitűzés érdekében a tagállamok megkülönböztetésmentes kritériumokat állítanak fel a fenntarthatóságot elősegítő jövedelem kiegészítő újraelosztásakor nyújtandó összegek kiszámításához a KAP-stratégiai tervvel összefüggésben, és egy felső pénzügyi korlátot is meghatároznak, amelynek túllépése esetén a mezőgazdasági üzemek nem lesznek jogosultak az átcsoportosítással nyújtott támogatásokra. A tagállamok figyelembe veszik a mezőgazdasági üzemek nemzeti vagy regionális szinten megállapított átlagos jövedelemszintjét. Az elosztási kritériumok tekintetében ezenkívül figyelembe veszik azokat a természeti és egyedi korlátozó tényezőket is, amelyekkel egyes régiók – köztük a szigeti régiók – mezőgazdasági tevékenységük fejlesztése során szembesülnek.

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az adott igénylési évre előirányzott hektáronkénti összeg nem haladhatja meg a közvetlen kifizetések ugyanazon igénylési évre meghatározott hektáronkénti nemzeti átlagösszegét.

törölve

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  a közvetlen kifizetéseknek az adott igénylési évre vonatkozóan a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően megállapított nemzeti felső határa és az ugyanazon igénylési évre vonatkozó alapszintű jövedelemtámogatás hektárszámban kifejezett összes tervezett kimenete.

törölve

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja esetében a tagállamok alkalmazhatják a (3) bekezdésben említett maximális hektárszámot e jogi személyek vagy csoportok tagjainak szintjén, amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi, hogy az egyes tagok a mezőgazdasági üzemek vezetői jogállásával rendelkező mezőgazdasági termelőkéhez hasonló jogokkal éljenek és kötelezettségekkel bírjanak, különösen ami gazdasági, társadalmi és adóügyi jogállásukat illeti, feltéve, hogy hozzájárultak az érintett jogi személyek vagy csoportok mezőgazdasági szerkezetének megerősítéséhez.

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne részesüljenek az e fejezetben meghatározott előnyökben azok a mezőgazdasági termelők, akik tekintetében megállapítást nyer, hogy mezőgazdasági üzemüket az átcsoportosítással nyújtható támogatásból való részesülés kizárólagos céljával osztották meg. Ez azokra a mezőgazdasági termelőkre is alkalmazandó, akiknek a mezőgazdasági üzeme ilyen megosztás eredményeképpen jött létre.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett kiegészítő jövedelemtámogatást biztosíthatnak fiatal mezőgazdasági termelők számára.

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett kiegészítő jövedelemtámogatást biztosíthatnak a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában rögzített kritériumokkal összhangban meghatározott fiatal mezőgazdasági termelők számára.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azon kötelezettségük teljesítésének keretében, miszerint hozzá kell járulniuk a fiatal mezőgazdasági termelők mezőgazdasági pálya iránti érdeklődésének felkeltésére és a vállalkozásfejlesztés vidéki térségekben történő előmozdítására irányuló, a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett célkitűzés megvalósításához, és a 86. cikk (4) bekezdésének megfelelően közvetlen kifizetési előirányzataik legalább 2 %-át e célkitűzés teljesítésére kell fordítaniuk, a tagállamok kiegészítő jövedelemtámogatást nyújthatnak azoknak a fiatal mezőgazdasági termelőknek, akik először hoznak létre mezőgazdasági üzemet, és a 17. cikkben említett alapszintű jövedelemtámogatás keretében támogatásra jogosultak.

(2)  Azon kötelezettségük teljesítésének keretében, miszerint fel kell kelteniük a fiatal mezőgazdasági termelők mezőgazdasági pálya iránti érdeklődését a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett célkitűzéssel összhangban, és a 86. cikk (4) bekezdésének megfelelően közvetlen kifizetési előirányzataik legalább 2%-át e célkitűzés teljesítésére kell fordítaniuk, a tagállamok kiegészítő jövedelemtámogatást nyújthatnak azoknak a fiatal mezőgazdasági termelőknek, akik mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoznak létre mezőgazdasági üzemet, és a 17. cikkben említett alapszintű jövedelemtámogatás keretében támogatásra jogosultak.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás éves, termeléstől független, támogatható hektáronkénti kifizetés formájában nyújtható.

(3)  A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás az e támogatásra irányuló kérelem benyújtási dátumától számított legfeljebb hétéves időtartamra, éves, termeléstől független, támogatható hektáronkénti kifizetés formájában nyújtható. A jövedelemtámogatás kiszámítható nemzeti szinten vagy a 18. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott területek alapján.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik az 1307/2013/EU rendelet alkalmazásának utolsó évében az említett rendelet 50. cikkében meghatározott támogatásban részesültek, az e cikkben meghatározott támogatást a (3) bekezdésben említett maximális teljes időtartamra kaphatják meg.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A támogatás a mezőgazdasági üzemek nemzeti szinten vagy a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott területek szerint megállapított átlagméretét meg nem haladó hektárszámra nyújtható.

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A tagállamok külön rendelkezéseket állapíthatnak meg a mezőgazdasági termelők csoportjaihoz, termelői szervezetekhez vagy szövetkezetekhez tartozó fiatal mezőgazdasági termelők tekintetében annak érdekében, hogy azok ne veszítsék el az e cikk szerinti támogatást az említett jogalanyokhoz való csatlakozásukkor.

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Éghajlat- és környezetvédelmi célokat szolgáló rendszerek

Éghajlat- és környezetvédelmi, valamint állatjóléti célokat szolgáló rendszerek

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett támogatást biztosíthatnak éghajlat- és környezetvédelmi célokat szolgáló önkéntes rendszerek (a továbbiakban: ökorendszerek) működtetéséhez.

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett támogatást hoznak létre és biztosítanak éghajlat- és környezetvédelmi, valamint állatjóléti célokat szolgáló önkéntes rendszerek (a továbbiakban: ökorendszerek) működtetéséhez.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E támogatás célja olyan előnyös gyakorlatok fenntartása és/vagy az olyan gyakorlatokra és technikákra való szükséges átállás elősegítése, amelyek nagyobb mértékben járulnak hozzá a környezet és az éghajlat védelméhez.

 

A támogatás irányulhat a tagállamok által meghatározott konkrét ágazatokban és/vagy földrajzi területeken folytatott mezőgazdasági gyakorlatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra. A 92/43/EGK, illetve a 2009/147/EK irányelv értelmében kijelölt területeket automatikusan jogosultnak kell tekinteni a programra.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok e beavatkozástípus keretében olyan valódi mezőgazdasági termelőknek nyújtanak támogatást, akik kötelezettségeket vállalnak arra, hogy támogatható hektárjaikon az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaznak.

(2)  A tagállamok e beavatkozástípus keretében olyan aktív mezőgazdasági termelőknek vagy mezőgazdasági termelők csoportjainak nyújtanak támogatást, akik kötelezettségeket vállalnak arra, hogy az éghajlat, a környezet és az állatjólét szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat és tanúsított rendszereket alkalmaznak, amelyek a 6. cikk (1) bekezdésének d), e), f) és i) pontjában meghatározott egy vagy több konkrét célkitűzés megvalósításához vezetnek, és konkrét nemzeti vagy regionális igényekhez igazodnak.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok összeállítják az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok jegyzékét.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően ...-ig [e rendelet hatályba lépésétől számított kettő hónapon belül] felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet kiegészítve megállapítják az éghajlat, a környezet és az állatjólét szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok jegyzékét, figyelembe véve az e cikk (4) bekezdésében említett feltételeket.

 

A tagállamok saját szükségleteik figyelembe vétele érdekében, nemzeti, regionális és helyi érdekelt felekkel együttműködve kiegészítő nemzeti jegyzékeket hozhatnak létre, vagy felhasználhatják az előző bekezdésben említett jegyzékben szereplő példákat.

 

Ezek a jegyzékek állhatnak a 65. cikk által említettektől eltérő típusú intézkedésekből, vagy azokkal megegyező jellegű, de különböző ambíciószintű intézkedésekből. A mezőgazdasági termelők legalább egyet választhatnak ezek közül ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásra.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok a fent említett jegyzékbe legalább a következőket foglalják bele: a nem termelési célú tájképi jellegzetességek vagy területek számára fenntartott mezőgazdasági területek minimális arányát meghatározó ökorendszerek, a fenntartható tápanyagkezelés érdekében egy mezőgazdasági eszköz alkalmazása, valamint adott esetben a vizes élőhelyek és a tőzeglápok megfelelő fenntartása.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E gyakorlatokat oly módon kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában foglalt konkrét környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos célkitűzések közül egynek vagy többnek.

(4)  Az egyes gyakorlatokat oly módon kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a 6. cikk (1) bekezdésének d), e), f) és i) pontjában foglalt konkrét környezetvédelmi, éghajlattal kapcsolatos és állatjóléti célkitűzések közül egynek vagy többnek.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  túlmutatnak a műtrágyahasználatra és a növényvédő szerek használatára, valamint az állatjólétre vonatkozó minimumkövetelményeken, továbbá a nemzeti és az uniós jogszabályokban meghatározott egyéb kötelező követelményeken;

b)  túlmutatnak az állatjólétre, valamint a műtrágya és a növényvédő szerek használatának csökkentésére vonatkozó minimumkövetelményeken, továbbá az uniós jogszabályokban meghatározott egyéb kötelező követelményeken;

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  eltérnek azoktól a kötelezettségvállalásoktól, amelyek vonatkozásában a 65. cikk alapján kifizetések teljesítésére kerül sor.

d)  eltérnek azoktól a kötelezettségvállalásoktól, illetve kiegészítik azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek vonatkozásában a 65. cikk alapján kifizetések teljesítésére kerül sor;

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  hozzájárulnak a környezetvédelmi szempontból előnyös gyakorlatok fenntartásához.

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ökorendszerekre vonatkozó támogatás hektáronkénti éves kifizetés keretében, az alábbi formák valamelyikében nyújtható:

(6)  Az ökorendszerekre vonatkozó támogatás hektáronkénti és/vagy mezőgazdasági üzemenkénti éves kifizetés keretében, ösztönző kifizetés formájában nyújtható, amely túlmutat a felmerült többletköltségek és elmaradt bevételek ellentételezésén, amely egyösszegű kifizetésből is állhat.

a)  az e szakasz 2. alszakasza szerinti alapszintű jövedelemtámogatást kiegészítő kifizetések; vagy

 

b)  a kedvezményezettek számára a 65. cikk alapján meghatározott kötelezettségvállalások nyomán felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel egy részének vagy egészének ellentételezésére teljesített kifizetések.

 

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kifizetések szintje az egyes beavatkozások vagy beavatkozáscsoportok fenntarthatósági ambíciószintjétől függően változik, és megkülönböztetésmentes kritériumokon alapul a részvétel hatékony ösztönzése céljából.

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok gondosoknak róla, hogy az e cikk szerinti beavatkozások összhangban legyenek a 65. cikk értelmében biztosított beavatkozásokkal.

(7)  A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az e cikk szerinti beavatkozások összhangban legyenek a 65. cikk értelmében biztosított beavatkozásokkal, és biztosítják a két beavatkozástípus közötti megfelelő elhatárolást. A tagállamoknak el kell kerülniük a kettős finanszírozást azokban az esetekben, ahol a két cikk keretében meghatározott beavatkozások közötti különbségtétel a környezetvédelmi ambíció szintjén alapul.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet az ökorendszerekre vonatkozó további szabályokkal egészítik ki.

törölve

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

28a. cikk

 

A versenyképesség ösztönzését szolgáló rendszerek

 

(1)   A tagállamok az e cikkben megállapított és a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett támogatást biztosítanak a versenyképesség ösztönzését szolgáló önkéntes rendszerek (a továbbiakban: ösztönzőrendszerek) számára.

 

(2)   A tagállamok e beavatkozástípus keretében olyan aktív mezőgazdasági termelőket támogatnak, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mezőgazdasági termelők versenyképességének ösztönzése szempontjából előnyös ráfordításokat eszközölnek.

 

(3)   A tagállamok összeállítják a mezőgazdasági termelők versenyképességének ösztönzése szempontjából előnyös, támogatható ráfordítási kategóriák jegyzékét.

 

(4)   E gyakorlatokat oly módon kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában megállapított konkrét gazdasági célkitűzések közül egynek vagy többnek, valamint hozzájáruljanak az 5. cikkben meghatározott horizontális célkitűzéshez.

 

(5)   E beavatkozástípus keretében a tagállamok kizárólag olyan kötelezettségvállalásokhoz nyújtanak támogatást, amelyek e rendelet tekintetében nem eredményeznek kettős finanszírozást.

 

(6)   Az ösztönzőrendszerekre vonatkozó támogatás éves kifizetés keretében, az alábbi formák valamelyikében nyújtható:

 

a)   az e szakasz 2. alszakasza szerinti alapszintű jövedelemtámogatást kiegészítő, a támogatható hektárokon alapuló kifizetések; vagy

 

b)   a kedvezményezetteknél felmerülő költségek egy részének vagy egészének ellentételezésére teljesített kifizetések; vagy

 

c)  az ilyen típusú beavatkozások szempontjából releváns eredményeken alapuló kifizetések.

 

(7)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e cikk szerinti beavatkozások összhangban legyenek a 27., 28., 65., 68., 69., 70., 71. és 72. cikk értelmében biztosított beavatkozásokkal.

 

(8)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet az ösztönzőrendszerekre vonatkozó további szabályokkal egészítik ki.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az ezen alszakaszban megállapított és a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett termeléstől függő jövedelemtámogatást biztosíthatnak a valódi mezőgazdasági termelők számára.

(1)  A tagállamok az ezen alszakaszban megállapított és a KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett termeléstől függő jövedelemtámogatást biztosíthatnak az aktív mezőgazdasági termelők számára.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok beavatkozásainak hozzá kell segíteniük a 30. cikkben felsorolt támogatott ágazatokat és termelési ágakat vagy az azokon belüli konkrét gazdálkodási típusokat ahhoz, hogy versenyképességük, fenntarthatóságuk vagy minőségük javítása révén leküzdjék az őket sújtó nehézséget vagy nehézségeket.

(2)  A tagállamok beavatkozásainak hozzá kell segíteniük a 30. cikkben felsorolt támogatott ágazatokat és termelési ágakat vagy az azokon belüli konkrét gazdálkodási típusokat ahhoz, hogy versenyképességük, szerkezetük, fenntarthatóságuk vagy minőségük javítása révén leküzdjék az őket sújtó nehézséget vagy nehézségeket. Továbbá ezeknek a beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott, vonatkozó konkrét célkitűzésekkel.

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A termeléstől függő jövedelemtámogatás hektáronkénti vagy állatonkénti éves támogatás formájában nyújtandó.

(3)  A termeléstől függő támogatás olyan termelést korlátozó rendszer, amelyet rögzített területeken és terméshozamokon vagy rögzített állatlétszámon alapuló éves támogatás formájában kell megvalósítani, és amely nem lépheti túl a tagállamok által az egyes intézkedések vonatkozásában meghatározandó és a Bizottságnak bejelentett felső összeghatárokat.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a termeléstől függő támogatást a kedvezményezettek kötelezettségvállalásával összhangban célzottan a versenyképességük, minőségük vagy az ágazat szerkezeti felépítésének javítására fordítják, illetve megemelik.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás kizárólag a következő ágazatok és termelési ágak, illetve az azokon belüli konkrét gazdálkodástípusok számára nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi okokból fontosak: gabonafélék, olajos magvak, fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, len, kender, rizs, diófélék, keményítőburgonya, tej és tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, marha- és borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú növények, a fák kivételével, amelyeket olyan termékek előállításához használnak, amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás kizárólag a következő ágazatok és termelési ágak, illetve az azokon belüli konkrét gazdálkodástípusok számára nyújtható: gabonafélék, olajos magvak, fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, len, kender, rizs, diófélék, keményítőburgonya, tej és tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, marha- és borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdéstől eltérően termeléstől függő támogatást lehet folyósítani azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik nem rendelkeznek támogatható hektárszámmal.

 

A termeléstől függő támogatás folyósításakor a tagállamok a következő körülményeket biztosítják:

 

a)   egyértelmű környezeti vagy társadalmi-gazdasági szükséglet áll fenn, vagy a támogatás ilyen előnnyel jár;

 

b)   a támogatás nem eredményezi a belső piac súlyos torzulását; valamint

 

c)   az állattenyésztés támogatásának összhangban kell lennie a 2000/60/EK irányelvvel.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az ezen alszakaszban megállapított feltételek mellett gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatást nyújtanak az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapotot termesztő valódi mezőgazdasági termelőknek.

A tagállamok az ezen alszakaszban megállapított feltételek mellett gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatást nyújtanak az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapotot termesztő aktív mezőgazdasági termelőknek.

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Bulgária: 624,11 EUR,

–  Bulgária: X EUR,

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Görögország: 225,04 EUR,

–  Görögország: X EUR,

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Spanyolország: 348,03 EUR,

–  Spanyolország: X EUR,

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Portugália: 219,09 EUR,

–  Portugália: X EUR,

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének i) pontjában említett gyümölcs- és zöldségágazat;

a)  az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének i) pontjában említett gyümölcs- és zöldségágazat, valamint a feldolgozásra szánt termékek;

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) pontjában említett egyéb ágazatok.

f)  az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) pontjában említett egyéb ágazatok, valamint a fehérjenövények.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a KAP-stratégiai tervükben dönthetnek úgy, hogy végrehajtják a 39. cikk d), e) és f) pontjában említett ágazati beavatkozástípusokat.

(3)  A tagállamok a KAP-stratégiai tervükben dönthetnek úgy, hogy végrehajtják a 39. cikk d), e) és f) pontjában említett ágazati beavatkozástípusokat, és indokolják, hogy miért döntöttek a kiválasztott ágazatok és beavatkozástípusok mellett.

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az e fejezetben meghatározott beavatkozástípusok megfelelő működésének biztosítása;

a)  az e fejezetben meghatározott beavatkozástípusok megfelelő működésének biztosítása, különös tekintettel a belső piacon zajló verseny torzulásának elkerülése céljából;

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  támogatás nyújtása termelői szervezeteknek az e fejezet szerinti konkrét feladataik teljesítésével kapcsolatban;

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 46. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint a forgalomból történő kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás és az 52. cikk (3) bekezdésében említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás maximális szintje;

c)  a 46. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint a forgalomból történő kivonáshoz és az 52. cikk (3) bekezdésében említett beavatkozástípusokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás maximális szintje, valamint az ingyenes szétosztás céljából visszavont termékek rögzített csomagolási és szállítási díjai, illetve az e célból történő szállítás előtti feldolgozás költségei;

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a működési alap létrehozásához és kezeléséhez, valamint a támogatás és előleg kérelmezéséhez szükséges feltételek meghatározása.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyümölcs- és zöldségágazatban a következő célkitűzések megvalósítására kell törekedni:

Az 5. és 6. cikknek megfelelően a gyümölcs- és zöldségágazatban a következő célkitűzések megvalósítására kell törekedni:

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kínálati oldal koncentrációja és a gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek forgalomba hozatala, többek között közvetlen üzletszerzés révén; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b)  a kínálati oldal koncentrációja és a gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek forgalomba hozatala, többek között közvetlen üzletszerzés és rövid ellátási láncok révén, valamint a szerződésekről folytatott közös tárgyalások támogatása; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kutatás és fejlesztés a fenntartható termelési módszerek terén, ideértve a károsítókkal szembeni ellenálló képesség növelését szolgáló módszereket, valamint a gazdasági versenyképességet fokozó és a kedvező piaci fejleményeket elősegítő innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), c) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

c)  fenntartható termelési módszerek alkalmazása, kutatása és fejlesztése, ideértve a károsítókkal szembeni ellenálló képesség növelését szolgáló módszereket, valamint a gazdasági versenyképességet fokozó és a piac fejlődését elősegítő innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a környezetet tiszteletben tartó termelési módszerek kifejlesztése, végrehajtása és előmozdítása, környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák, a természeti erőforrások fenntartható használata, különösen a víz, a talaj, a levegő, a biológiai sokféleség és egyéb természeti erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

d)  a környezetet tiszteletben tartó termelési módszerek kifejlesztése, végrehajtása és előmozdítása, környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák, a természeti erőforrások fenntartható használata, különösen a víz, a talaj, a levegő, a biológiai sokféleség és egyéb természeti erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének d), e), f) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a termékek kereskedelmi értékének növelése, ideértve a termékminőség javítását és az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely nemzeti minőségrendszer hatálya alá tartozó termékek kifejlesztését; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f)  a termékek kereskedelmi értékének és minőségének növelése, ideértve a feldolgozásra szánt termékek javítását és az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely más állami vagy magánjellegű minőségrendszer hatálya alá tartozó termékek kifejlesztését; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a gyümölcs- és zöldségágazat friss vagy feldolgozott termékeinek promóciója és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

g)  a gyümölcs- és zöldségágazat friss vagy feldolgozott termékeinek promóciója és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b), c) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a zöldség- és a gyümölcspiacok válságainak elkerülését és kezelését célzó válságmegelőzés és kockázatkezelés; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak.

i.  a zöldség- és a gyümölcspiacok válságainak elkerülését és kezelését célzó válságmegelőzés, kockázatenyhítés és kockázatkezelés, beleértve a növényegészségügyi szempontokat is; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  a melléktermékek és a hulladék kezelése és csökkentése;

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib)  a genetikai sokféleség előmozdítása.

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló és ezen belül különösen a víz- és energiamegtakarításra, a környezetkímélő csomagolásra és a hulladékmennyiség csökkentésére összpontosító beruházások;

a)  tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló, többek között a vízmegtakarításra és a vízminőségre, az energiatermelésre és -megtakarításra, a környezetkímélő csomagolásra és a hulladékmennyiség csökkentésére, valamint a hulladékáramok nyomon követésére összpontosító beruházások;

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a termelés tervezése és a kereslethez történő igazítása, különös tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek minősége és mennyisége tekintetében;

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a termékek kereskedelmi értékének növelésére irányuló tevékenységek;

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  a termelői szervezet vagy annak tagjai által előállított termékek közös tárolása;

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kutatás és kísérleti termelés, különös tekintettel a következő területekre: víz- és energiamegtakarítás, környezetkímélő csomagolás, a hulladékmennyiség csökkentése, a károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a növényvédőszer-használat kockázatainak és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen éghajlati jelenségek okozta károk megelőzése és a változó éghajlati feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és zöldségfajták használatának előmozdítása;

b)  kutatás és kísérleti termelés, olyan intézkedésekre összpontosítva, mint a vízmegtakarítás és vízminőség, az energiatermelés és -megtakarítás, a környezetkímélő csomagolás, a hulladékmennyiség csökkentése, a károsítókkal szembeni ellenálló képesség, az integrált növényvédelem, a növényvédőszer-használat kockázatainak és hatásainak csökkentése, a beporzók védelme, a kedvezőtlen éghajlati jelenségek okozta károk megelőzése és a változó éghajlati feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és zöldségfajták alkalmazásának előmozdítása;

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a környezetvédelmi fejlesztésekre, az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló fellépések;

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  integrált termelés;

d)  integrált termelés, a természeti erőforrások fenntartható felhasználásának támogatása és a növényvédő szerektől és egyéb inputoktól való függőség csökkentése;

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a talaj védelmére és a talaj széntartalmának növelésére irányuló fellépések;

e)  a talaj védelmére, a talajszerkezet helyreállítására és a talaj széntartalmának növelésére irányuló fellépések, beleértve a talajromlás elkerülését;

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a károsítókkal szembeni ellenálló képesség javítására irányuló fellépések;

h)  a károsítókkal szembeni ellenálló képesség javítására és a károsítók által okozott károk mérséklésére irányuló fellépések, többek között az integrált növényvédelem ösztönzése révén;

Módosítás    276

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  elsősorban a biológiai és strukturális sokféleséget növelő termelési rendszerek bevezetését célzó fellépések;

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a gyümölcs- és zöldségágazati termékek szállításának és tárolásának fenntarthatóságát és hatékonyságát növelő fellépések;

k)  a gyümölcs- és zöldségágazati termékek szállításának és tárolásának fenntarthatóságát és hatékonyságát növelő és a rövid ellátási láncokat támogató fellépések;

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  az uniós és a nemzeti minőségrendszerek végrehajtása;

m)  az uniós és más, állami vagy magánjellegű minőségrendszerek végrehajtása a köz- vagy a magánszféra irányításával;

Módosítás    279

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  promóció és kommunikáció, ideértve a gyümölcs- és zöldségpiacok diverzifikációját és konszolidációját, valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony hatásának megismertetését célzó fellépéseket és tevékenységeket;

n)  promóció és kommunikáció, ideértve a gyümölcs- és zöldségpiacok diverzifikációját és konszolidációját, új felvevőpiacok felkutatását, valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony hatásának megismertetését célzó fellépéseket és tevékenységeket;

Módosítás    280

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  tanácsadási szolgáltatások és technikai segítségnyújtás, különösen a károsítók elleni fenntartható védekezés technikái, a növényvédő szerek fenntartható használata, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése terén;

o)  tanácsadási szolgáltatások és technikai segítségnyújtás, többek között a károsítók elleni fenntartható védekezés technikái, a növényvédő szerek fenntartható használata és használatuk csökkentése, az integrált növényvédelem, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése, az agroökológiai gyakorlatok, a termékminőség és a forgalmazási feltételek javítása, valamint a harmadik országokba irányuló exportra vonatkozó növényegészségügyi jegyzőkönyvek megtárgyalása és alkalmazása terén;

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  képzés és a bevált gyakorlatok cseréje, különösen a károsítók elleni fenntartható védekezés technikái, a növényvédő szerek fenntartható használata, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás enyhítéséhez való hozzájárulás terén.

p)  képzés és a bevált gyakorlatok cseréje, többek között a károsítók elleni fenntartható védekezés technikái, a növényvédő szerek alternatívái, a növényvédő szerek fenntartható használata, illetve használatuk csökkentése, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez való hozzájárulás terén;

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

pa)  innováció révén a minőség javítását célzó fellépések;

Módosítás    283

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – p b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

pb)  nyomonkövethetőségi/tanúsítási rendszerek felállítása.

Módosítás    284

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások, amelyek hatékonyabbá teszik a forgalomba kerülő mennyiségek kezelését;

b)  tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások, amelyek hatékonyabbá teszik a forgalomba kerülő mennyiségek kezelését, beleértve a közös tárolást is;

Módosítás    285

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  forgalomból történő kivonás ingyenes szétosztás céljára és más rendeltetésre;

d)  forgalomból történő kivonás ingyenes szétosztás céljára – beleértve a forgalomból kivont termékek ingyenes szétosztás előtti feldolgozásának költségeit – és más rendeltetésre;

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  betakarítási biztosítás, amely hozzájárul a termelők jövedelmének védelméhez azokban az esetekben, amikor a termelők természeti katasztrófa, kedvezőtlen éghajlati jelenség, betegség vagy károsító általi fertőzés következtében veszteségeket szenvednek el, ugyanakkor biztosítja, hogy a kedvezményezettek megtegyék a szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket;

g)  betakarítási biztosítás – beleértve a mutatószám-alapú biztosításokat, amelyek a mérhető kockázatok előfordulását fedezik –, amely hozzájárul a termelők jövedelmének védelméhez azokban az esetekben, amikor a termelők természeti katasztrófa, kedvezőtlen éghajlati jelenség, betegség vagy károsító általi fertőzés következtében veszteségeket szenvednek el, ugyanakkor biztosítja, hogy a kedvezményezettek megtegyék a szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket;

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  személyre szabott tanácsadás az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert egyéb termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak vagy egyéni termelőknek;

h)  szakmai eszmecserék és/vagy személyre szabott tanácsadás az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert egyéb termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak vagy egyéni termelőknek;

Módosítás    288

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a termékek népszerűsítése és a gyümölcs- és zöldségfogyasztás egészségügyi előnyeire való figyelemfelhívás a piaci válságokra reagálva;

Módosítás    289

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  harmadik országokkal kötött növényegészségügyi jegyzőkönyvek végrehajtása és kezelése az Unió területén a harmadik országok piacaihoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében;

i)  harmadik országokkal kötött növényegészségügyi jegyzőkönyvek megtárgyalása, végrehajtása és kezelése az Unió területén a harmadik országok piacaihoz való hozzáférés lehetővé tétele érdekében, a piaci tanulmányokat is beleértve;

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  növényegészségügyi válságmegelőzés és -kezelés;

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  tanácsadási szolgáltatások és technikai segítségnyújtás, különösen a károsítók elleni fenntartható védekezés technikái és a növényvédő szerek fenntartható használata terén.

k)  tanácsadási szolgáltatások és technikai segítségnyújtás, többek között a károsítók elleni fenntartható védekezés technikái, például az integrált növényvédelem és a növényvédő szerek fenntartható használata, illetve használatuk csökkentése terén;

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  képzések és a bevált gyakorlatok cseréje.

Módosítás    293

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az operatív programok időtartama legalább három, legfeljebb hét év. A 42. cikk d) és e) pontjában említett célkitűzések és legalább két másik, ugyanabban a cikkben említett célkitűzés teljesítésére kell irányulniuk.

(2)  Az operatív programok időtartama legalább három, legfeljebb hét év. A 42. cikk b), d) és e) pontjában említett célkitűzések és legalább két másik, ugyanabban a cikkben említett célkitűzés teljesítésére kell irányulniuk.

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A termelői szervezetek társulásainak operatív programjai lehetnek részleges vagy teljes operatív programok. A teljes operatív programoknak a termelői szervezetek operatív programjaival azonos irányítási szabályoknak és feltételeknek kell megfelelniük.

Módosítás    295

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A termelői szervezetek társulásainak operatív programjai nem állhatnak ugyanazon beavatkozásokból, mint a tagszervezetek operatív programjai. A tagállamok a termelői szervezetek társulásainak operatív programjait a tagszervezetek operatív programjaival együtt veszik figyelembe.

A termelői szervezetek társulásainak operatív programjai nem állhatnak ugyanazon műveletekből, mint a tagszervezetek operatív programjai. A tagállamok a termelői szervezetek társulásainak operatív programjait a tagszervezetek operatív programjaival együtt veszik figyelembe. A termelői szervezetek társulásai benyújthatnak olyan részleges operatív programokat, amelyek a tagszervezetek által az operatív programjaikban azonosított, de nem végrehajtott intézkedésekből állnak.

Módosítás    296

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a termelői szervezetek társulásainak operatív programjai szerinti intézkedések finanszírozása teljes mértékben az érintett társulás tagszervezeteinek hozzájárulásaiból történjen, és ezeket az összegeket e tagszervezetek működési alapjaiból fizessék ki;

a)  a termelői szervezetek társulásainak operatív programjai szerinti műveletek finanszírozása teljes mértékben az érintett társulás tagszervezeteinek hozzájárulásaiból történjen, és ezeket az összegeket e tagszervezetek működési alapjaiból fizessék ki;

Módosítás    297

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az operatív programok kiadásainak legalább 20 %-a a 42. cikk d) és e) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó beavatkozások fedezésére szolgáljon;

a)  az operatív programok kiadásainak legalább 15%-a a 42. cikk d) és e) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó beavatkozások fedezésére szolgáljon;

Módosítás    298

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az operatív programok három vagy több, a 42. cikk d) és e) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedést foglalnak magukban;

Módosítás    299

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az operatív programok kiadásainak legalább %-a a 42. cikk c) pontjában említett célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozás fedezésére szolgáljon;

b)  az operatív programok kiadásainak legalább 1%-a a 42. cikk c) pontjában említett célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozás fedezésére szolgáljon;

Módosítás    300

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A(z) ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja] előtt jóváhagyott operatív programokat azoknak a rendeleteknek megfelelően kell szabályozni, amelyek alapján e programokat a befejezésük előtt jóváhagyták, kivéve, ha a termelői szervezet vagy a termelői szervezetekből álló társulás önként dönt arról, hogy elfogadja e rendeletet.

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a következők által biztosított pénzügyi hozzájárulások:

törölve

i.  a termelői szervezet tagjai és/vagy maga a termelői szervezet; vagy

 

ii.  termelői szervezetek társulásai e társulások tagjai révén;

 

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezetei és/vagy azok társulásai működési alapot hozhatnak létre. Az alap a következő forrásokból finanszírozható:

(1)  A gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezetei és/vagy azok társulásai működési alapot hozhatnak létre a tagállamok által jóváhagyott operatív programok finanszírozására. Az alapot maga a termelői szervezet vagy a termelői szervezetekből álló társulás és/vagy partnerei hozzájárulásaiból finanszírozzák, a 46. cikk alapján nyújtott pénzügyi támogatással együtt.

Módosítás    303

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az egyes, termelői szervezeteket tömörítő társulások által forgalmazott termékek értékének 4,5 %-a;

b)  az egyes, termelői szervezeteket tömörítő társulások által forgalmazott termékek értékének 4,5%-a; valamint

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a forgalmazott termékek értékének 5%-a:

 

  olyan termelői szervezet esetében, amely forgalmazott termékeinek értéke és tagjainak száma az operatív program ismertetésének évében 25%-kal magasabb, mint a forgalmazott termékek átlagértéke és a nyilvántartás szerinti átlagos taglétszám az előző operatív program során;

 

  egyesülés útján létrejött termelői szervezet első operatív programjának esetében;

 

  valamennyi transznacionális termelői szervezet, illetve termelői szervezetek transznacionális társulásai esetében.

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az egyes transznacionális termelői szervezetek vagy termelői szervezeteket tömörítő transznacionális társulások által forgalmazott termékek értékének 5 %-a.

törölve

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve, az uniós pénzügyi támogatás mértéke az alábbiak szerint növelhető:

Az első albekezdéstől eltérve, az a), b) és ba) pontokban megjelölt uniós pénzügyi támogatás mértéke a forgalmazott termékek értékének 0,5%-ával növelhető, amennyiben ez a százalékos arány kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) és i) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó beavatkozások közül egy vagy több fedezésére kerül felhasználásra;

a)  a termelői szervezetek esetében a vonatkozó százalékos arány a forgalmazott termékek értékének 4,6 %-ára emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott termékek értékének 4,1 %-át meghaladó összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) és i) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó beavatkozások közül egy vagy több fedezésére kerül felhasználásra;

 

b)  a termelői szervezetek társulásai esetében a vonatkozó százalékos arány a forgalmazott termékek értékének 5 %-ára emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott termékek értékének 4,5 %-át meghaladó összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) és i) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó, a termelői szervezetek társulása által a tagjai nevében végrehajtott beavatkozások közül egy vagy több fedezésére kerül felhasználásra;

 

c)  transznacionális termelői szervezet vagy termelői szervezetek transznacionális társulása esetében a vonatkozó százalékos arány a forgalmazott termékek értékének 5,5 %-ára emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott termékek értékének 5 %-át meghaladó összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) és i) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó, a transznacionális termelői szervezet vagy a termelői szervezetek transznacionális társulása által tagjai nevében végrehajtott beavatkozások közül egy vagy több fedezésére kerül felhasználásra.

 

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  különböző tagállamokban működő termelői szervezetek a 42. cikk b) és e) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódó beavatkozásokat valósítanak meg transznacionális alapon;

a)  különböző tagállamokban működő termelői szervezetek és azok társulásai valamely, a 42. cikk b) és e) pontjában említett célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozásokat valósítanak meg transznacionális alapon;

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az operatív programot először hajtja végre valamely, az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert, termelői szervezeteket tömörítő társulás;

d)  az operatív programot először hajtja végre valamely, az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert termelői szervezet, egy adott tagállamban tevékenykedő termelői szervezeteket tömörítő társulás vagy egy több különböző tagállamban tevékenykedő termelői szervezeteket tömörítő társulás;

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a termelői szervezetek hegyvidéki területen vagy szigeti régióban működnek;

Módosítás    310

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok azon régióiban, ahol a gyümölcs- és zöldségágazatban a termelők szervezettségének foka jelentősen elmarad az uniós átlagtól, a tagállamok az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert termelői szervezetek számára a 45. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 80 %-át és a bármely ilyen termelői szervezet által forgalmazott termékek értékének legfeljebb 10 %-át kitevő nemzeti pénzügyi támogatást nyújthatnak. A nemzeti pénzügyi támogatás a működési alapot kiegészítő támogatás.

(1)  A tagállamok azon régióiban, ahol a gyümölcs- és zöldségágazatban a termelők szervezettségének foka jelentősen elmarad az uniós átlagtól, valamint a szigeti régiókban és a peremterületeken a tagállamok az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert termelői szervezetek számára a 45. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 80%-át és a bármely ilyen termelői szervezet által forgalmazott termékek értékének legfeljebb 10%-át kitevő nemzeti pénzügyi támogatást nyújthatnak. A nemzeti pénzügyi támogatás a működési alapot kiegészítő támogatás.

Módosítás    311

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a méhészeti ágazat tekintetében a 6. cikk (1) bekezdésében említett konkrét célkitűzések közül legalább egynek a megvalósítására törekednek.

A tagállamok a méhészeti ágazat tekintetében a 6. cikk (1) bekezdésében említett releváns konkrét célkitűzések megvalósítására törekednek.

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a KAP-stratégiai tervükben a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott minden egyes konkrét célkitűzés vonatkozásában kiválasztanak egyet vagy többet a következő, a méhészeti ágazatban megvalósítható beavatkozástípusok közül:

(1)  A tagállamok a KAP-stratégiai tervükben kiválasztanak egyet vagy többet a következő, a méhészeti ágazatban megvalósítható beavatkozástípusok közül:

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  technikai segítségnyújtás a méhészek és a méhészek szervezetei részére;

a)  technikai segítségnyújtás a méhészek és a méhészek szervezetei részére, beleértve a bevált gyakorlatok előmozdítását, a tájékoztatást és a népszerűsítést, valamint az alapszintű oktatást és a továbbképzést;

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek – különösen a varroatózis – elleni védekezésre irányuló fellépések;

b)  a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek – különösen a varroózis leküzdésére és megelőzésére, valamint a járványokkal szembeni ellenálló képesség növelésére irányuló fellépések;

Módosítás    315

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a méhek egészségével foglalkozó nemzeti hálózatok létrehozása és/vagy fejlesztése;

Módosítás    316

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a méhészeti termékek elemzését végző laboratóriumok támogatására irányuló fellépések;

d)  a méhészeti termékek, a méhpusztulás, a méhek csökkenő termelékenysége, valamint a méhekre potenciálisan mérgező anyagok elemzését végző nemzeti, regionális vagy helyi laboratóriumok támogatására irányuló fellépések;

Módosítás    317

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a méhcsaládok pótlása az Unióban;

e)  a méhpopulációk jelenlegi számának fenntartását vagy növelését szolgáló fellépések;

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  együttműködés a szakosított szervekkel a méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatási programok végrehajtása terén;

f)  együttműködés a szakosított szervekkel a méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos kutatási és kísérleti programok alkalmazása érdekében;

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások;

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb)  a termelés megtervezésére és a kínálatnak a kereslethez való igazítására irányuló fellépések;

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hc)  a kedvezőtlen éghajlati jelenségekkel szembeni megelőző intézkedések;

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hd)  az éghajlatváltozáshoz és a kedvezőtlen éghajlati jelenségekhez való alkalmazkodást szolgáló fellépések;

Módosítás    323

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

he)  a méhészek és a mezőgazdasági termelők együttműködésének javítására irányuló intézkedések, különös tekintettel a növényvédő szerek hatásának csökkentésére;

Módosítás    324

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hf)  energiamegtakarítás, fokozott energiahatékonyság és környezetkímélő csomagolás;

Módosítás    325

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hg)  a hulladéktermelés csökkentése és a melléktermékek és hulladékok felhasználásának és kezelésének javítása;

Módosítás    326

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hh)  a mézelő méhek általi beporzásnak, valamint a mézelő méhek és a vad beporzó fajok együttélésének javítására irányuló fellépések, többek között a kedvező élőhelyek létrehozása és fenntartása révén;

Módosítás    327

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hi)  a genetikai sokféleség növelésére irányuló fellépések;

Módosítás    328

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – h j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hj)  a fiatal vagy új méhészek támogatására irányuló intézkedések.

Módosítás    329

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A (2) bekezdésben említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás a kiadások legfeljebb 50 %-át fedezheti. A kiadások fennmaradó részét a tagállamok viselik.

(4)  A (2) bekezdésben említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás a kiadások legfeljebb 75%-át fedezheti, a legkülső régiók kivételével, ahol a felső határ 85%. A kiadások fennmaradó részét a tagállamok viselik.

Módosítás    330

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  KAP-stratégiai tervük összeállításakor a tagállamok kikérik a méhészet területén működő szervezetek képviselőinek tanácsát.

(5)  KAP-stratégiai tervük összeállításakor a tagállamok kikérik a méhészet területén működő szervezetek és az illetékes hatóságok képviselőinek tanácsát.

Módosítás    331

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok évente értesítik a Bizottságot a területükön található méhcsaládok számáról.

(6)  A tagállamok évente értesítik a Bizottságot a területükön található méhcsaládok és/vagy méhkolóniák számáról.

Módosítás    332

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A(z) .... [e rendelet hatálybalépésének időpontja] előtt elfogadott valamennyi nemzeti program az 1308/2013/EU rendelet hatálya alá tartozik e programok tervezett befejezésének napjáig.

Módosítás    333

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet az e szakaszban meghatározott követelményeken túlmenően további követelményekkel egészítik ki a következők tekintetében:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 138. cikknek megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek e rendeletet az e szakaszban meghatározott követelményeken túlmenően további követelményekkel egészítik ki a következők tekintetében:

Módosítás    334

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tagállamoknak a 49. cikk (6) bekezdésében előírt azon kötelezettsége, miszerint évente értesíteniük kell a Bizottságot a területükön található méhcsaládok számáról;

a)  a tagállamoknak a 49. cikk (6) bekezdésében előírt azon kötelezettsége, miszerint évente értesíteniük kell a Bizottságot a területükön található méhcsaládok és/vagy méhkolóniák számáról;

Módosítás    335

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a méhcsalád fogalmának meghatározása és a méhcsaládok számának kiszámítására alkalmazandó módszerek;

b)  a méhcsalád fogalmának meghatározása és a méhcsaládok és méhkolóniák számának kiszámítására alkalmazandó módszerek;

Módosítás    336

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a borágazat tekintetében az alábbi célkitűzések közül egy vagy több megvalósítására törekednek:

Az 5. és 6. cikkel összhangban a tagállamok a borágazat tekintetében az alábbi célkitűzések közül egy vagy több megvalósítására törekednek:

Módosítás    337

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós bortermelők versenyképességének javítása, ideértve a fenntartható termelési rendszerek javításához és az uniós borágazat környezeti hatásának csökkentéséhez való hozzájárulást is; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b)–f) és h) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

a)  az uniós bortermelők gazdasági fenntarthatóságának és versenyképességének javítása a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjával összhangban;

Módosítás    338

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az éghajlatváltozás mérsékléséhez, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és a fenntartható termelési rendszerek javításához való hozzájárulás, továbbá az uniós borágazat környezeti hatásának csökkentése, többek között a bortermelők támogatásával az inputfelhasználás csökkentése és a környezeti szempontból fenntarthatóbb módszerek és művelési technikák alkalmazása során, valamint a hagyományos európai szőlőfajták sokféleségének megőrzése érdekében; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    339

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az uniós borászati vállalkozások teljesítményének és piaci igényekhez való alkalmazkodásának javítása, valamint e vállalkozások versenyképességének fokozása a szőlőből készült termékek előállítása és értékesítése tekintetében, ideértve az energiamegtakarítást, a globális energiahatékonyságot és a fenntartható folyamatokat is; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a)–e), g) és h) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b)  az uniós borászati vállalkozások teljesítményének és piaci igényekhez való alkalmazkodásának javítása, valamint e vállalkozások hosszú távú versenyképességének fokozása a szőlőből készült termékek előállítása és értékesítése tekintetében, ideértve az energiamegtakarítást, a globális energiahatékonyságot és a fenntartható folyamatokat is; e célkitűzések a 6. cikk (1)  bekezdésének a)–e), g) és h) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    340

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a kínálat koncentrációjának javítása a gazdasági teljesítmény és az ágazat strukturálása érdekében, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott célkitűzéssel összhangban;

Módosítás    341

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a borkészítés melléktermékeinek ipari vagy energetikai célokra történő felhasználása, biztosítva ezáltal az uniós borok minőségét és ezzel egyidejűleg a környezet védelmét; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában említett konkrét célkitűzésekhez kapcsolódik;

f)  a borkészítés melléktermékeinek és maradékanyagainak ipari, energetikai vagy agronómiai célokra történő felhasználása, biztosítva ezáltal az uniós borok minőségét és ezzel egyidejűleg a környezet védelmét; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódik;

Módosítás    342

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a szőlőből készült uniós termékek versenyképességének javítása harmadik országokban; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének b) és h) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódik;

h)  a szőlőből készült uniós termékek versenyképességének javítása harmadik országokban, beleértve a borpiacok megnyitását, diverzifikálását és megszilárdítását; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének b) és h) pontjában említett célkitűzésekhez kapcsolódik;

Módosítás    343

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  a szőlőtermesztés gazdasági fenntarthatóságának és jövedelmezőségének biztosítása a jelentős természeti hátrányokkal küzdő, meredek lejtőkön fekvő, illetve kevésbé fejlett területeken, a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és h) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekkel összhangban;

Módosítás    344

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása, ideértve a szőlőültetvények újratelepítését, amennyiben erre a tagállami illetékes hatóság által egészségügyi vagy növényegészségügyi okokból elrendelt kötelező kivágást követően szükség van, de ide nem értve a természetes élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények ugyanazon parcella ugyanazon fajtával és ugyanolyan szőlőtermesztési rendszer szerint történő újratelepítésével megvalósuló rendes megújítását;

a)  a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása, ideértve a szőlőültetvények újratelepítését, amennyiben erre a tagállami illetékes hatóság által egészségügyi vagy növényegészségügyi okokból elrendelt kötelező kivágást vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és a genetikai sokféleség növelését célzó újratelepítés érdekében történő önkéntes kivágást követően van szükség, de ide nem értve a természetes élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények ugyanazon parcella ugyanazon fajtával és ugyanolyan szőlőtermesztési rendszer szerint történő újratelepítésével megvalósuló rendes megújítását;

Módosítás    345

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az 1308/2013/EU rendelet III. fejezetének 1. szakaszában meghatározott engedélyezési rendszer keretében odaítélt földterület szőlővel való beültetése az eltűnés által fenyegetett, hagyományos bortermelő területeken – amelyeket a tagállamoknak kell meghatározniuk – a borászat sokféleségének védelmét szolgáló intézkedésként;

Módosítás    346

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  kutatás és kísérleti termelés, valamint további intézkedések, különösen az európai szőlőfajták fajták közötti és fajtán belüli változatosságának megőrzése, vizsgálata és javítása területén, valamint a gazdasági hasznosításuk elősegítését célzó tevékenységek;

Módosítás    347

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  a növényvédő szerek felhasználásának csökkentésére irányuló fellépések;

Módosítás    348

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ad)  a kockázatvállalás csökkentését célzó fellépések olyan szőlőtermesztők számára, akik vállalják, hogy radikálisan átalakítják termelési gyakorlataikat és termelési rendszerüket a fenntarthatóbb termelés érdekében, beleértve a strukturális és biológiai sokféleség bővítését;

Módosítás    349

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  feldolgozólétesítményekre, borászati infrastruktúrára és marketingstruktúrákra és -eszközökre irányuló tárgyi vagy immateriális beruházások;

b)  tárgyi vagy immateriális beruházások szőlészeti vállalkozásokba – többek között meredek lejtős és teraszos területeken, az 52. cikk (1) bekezdésének a) pontjában leírt beavatkozástípusba tartozó műveletek kivételével –, feldolgozólétesítményekbe és borászati infrastruktúrába, valamint marketingstruktúrákba és -eszközökbe; e beruházások célja lehet a szőlőültetvények éghajlati kockázatokkal szembeni védelme és a vállalkozások új uniós jogi előírásokhoz való igazodása;

Módosítás    350

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  betakarítási biztosítás természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatok, növénybetegségek vagy károsító általi fertőzések következtében bekövetkező jövedelemkiesés fedezéséhez;

d)  betakarítási biztosítás természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatok, növénybetegségek vagy károsító általi fertőzések következtében bekövetkező jövedelemkiesés fedezéséhez, biztosítva ugyanakkor, hogy a kedvezményezettek megtegyék a szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket;

Módosítás    351

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  innovációra irányuló tárgyi vagy immateriális beruházások, amelyek közé tartoznak a borkészítéshez kapcsolódó innovatív termékek és borkészítési melléktermékek, folyamatok és technológiák kifejlesztését célzó, továbbá egyéb, az ellátási lánc bármelyik szakaszában hozzáadott értéket teremtő beruházások, ideértve az ismeretek cseréjét is;

e)  tárgyi vagy immateriális beruházások a digitalizációba és az innovációba, ami magában foglalja az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében említett termékekkel vagy a borkészítés, a folyamatok és a technológiák melléktermékeivel kapcsolatos innovatív termékek és technológiai folyamatok fejlesztését, továbbá egyéb, az ellátási lánc bármelyik szakaszában hozzáadott értéket teremtő (többek között ismeretátadási célú) és/vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz hozzájáruló beruházásokat;

Módosítás    352

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  tárgyi vagy immateriális beruházások a metanizációra és a borkészítés maradékanyagainak komposztálására szolgáló létesítményekbe és eljárásokba;

Módosítás    353

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az uniós borokra vonatkozó, a tagállamokban végrehajtott tájékoztató intézkedések, amelyek célja a bor felelősségteljes módon történő fogyasztására való ösztönzés, illetve az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós minőségrendszerek előmozdítása;

g)  az uniós borokra vonatkozó, a tagállamokban végrehajtott tájékoztató intézkedések, amelyek célja a bor felelősségteljes módon történő fogyasztására való ösztönzés;

Módosítás    354

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  a piaccal kapcsolatos ismeretek javítását célzó fellépések, például gazdasági és szabályozói tanulmányok a meglévő piacokkal kapcsolatban, valamint az európai szőlőültetvények hírnevének fokozása érdekében a borturizmus népszerűsítésére irányuló fellépések;

Módosítás    355

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – h pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  harmadik országokban folytatott promóció, amely a következő intézkedések közül egyet vagy többet foglal magában:

h)  harmadik országokban folytatott promóció és kommunikáció, amely a borágazat versenyképességének javítását, valamint piacok létrehozását, diverzifikálását vagy megszilárdítását célzó következő intézkedések közül egyet vagy többet foglal magában:

Módosítás    356

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – h pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  új piacok felmérése a piacbővítés érdekében;

iv.  új vagy meglévő piacok felmérése a piacok bővítése és megszilárdítása érdekében;

Módosítás    357

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – h pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi.  a borászati gyakorlatokkal, a növényegészségügyi és higiéniai szabályokkal, valamint a borágazati termékek importjára alkalmazandó egyéb harmadik országbeli követelményekkel kapcsolatos műszaki dokumentációk elkészítése, ideértve a laboratóriumi vizsgálatokkal és értékelésekkel kapcsolatos dokumentációkat is, a harmadik országbeli piacokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében;

vi.  a borászati gyakorlatokkal, a növényegészségügyi és higiéniai szabályokkal, valamint a borágazati termékek importjára alkalmazandó egyéb harmadik országbeli követelményekkel kapcsolatos műszaki dokumentációk elkészítése, ideértve a laboratóriumi vizsgálatokkal és értékelésekkel kapcsolatos dokumentációkat is, a harmadik országbeli piacokhoz való hozzáférés korlátozásának megelőzése, illetve a hozzáférés lehetővé tétele érdekében;

Módosítás    358

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  a vízhasználat és vízgazdálkodás javítására irányuló fellépések;

Módosítás    359

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib)  ökológiai termelés;

Módosítás    360

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic)  integrált termelés;

Módosítás    361

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

id)  precíziós vagy digitalizált termelés;

Módosítás    362

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ie)  talajvédelem és a talaj széntartalmának növelése;

Módosítás    363

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

if)  a biológiai sokféleség szempontjából kedvező élőhelyek kialakítása, megóvása vagy a tájkép megóvása, többek között történelmi jellegzetességeinek megőrzése;

Módosítás    364

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ig)  a szőlőt érintő kártevőfertőzésekkel és betegségekkel szembeni ellenálló képesség javítása;

Módosítás    365

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – i h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ih)  a hulladékképződés csökkentése és a hulladékgazdálkodás javítása.

Módosítás    366

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdés h) pontjában említett promóciós intézkedések csak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borokra alkalmazandók.

Módosítás    367

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükben megindokolják választott borágazati célkitűzéseiket és beavatkozástípusaikat. A választott beavatkozástípusokon belül meghatározzák a beavatkozásokat.

(2)  A tagállamok KAP-stratégiai tervükben megindokolják választott borágazati célkitűzéseiket és beavatkozástípusaikat. A választott beavatkozástípusokon belül meghatározzák a beavatkozásokat. A tagállamok konkrét rendelkezéseket írhatnak elő az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés ügyvezetési szervei által az összes érintett vállalkozás nevében végzett tájékoztatási és promóciós tevékenységre vonatkozóan, különös tekintettel a tevékenység maximális időtartamára.

Módosítás    368

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szőlőültetvényeknek az 52. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott uniós pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához kapcsolódó tényleges költségek 50 %-át, illetve a kevésbé fejlett régiókban – a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához kapcsolódó tényleges költségek 75 %-át.

A szőlőültetvényeknek az 52. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott uniós pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg a szőlőültetvények önkéntes szerkezetátalakításához és átállításához kapcsolódó tényleges költségek 50%-át, illetve a szőlőültetvények kötelező szerkezetátalakításához és átállításához kapcsolódó tényleges költségek 75%-át.

Módosítás    369

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a támogatható beruházási költségek 50 %-át a kevésbé fejlett régiókban;

a)  a támogatható beruházási költségek 50%-át a kevésbé fejlett régiókban, meredek hegyoldalakon található szőlőültetvényeken és a szigeti régiókban az e bekezdés c) és d) pontjában említettek kivételével;

Módosítás    370

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a támogatható beruházási költségek 75 %-át az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókban;

c)  a támogatható beruházási költségek 85%-át az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókban;

Módosítás    371

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az 52. cikk (1) bekezdésének aa), ab), ac), fa), j), k), l), m), n), o), p), és q) pontjában említett célkitűzésekhez nyújtott uniós pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a közvetlen vagy támogatható költségek 50%-át;

Módosítás    372

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a támogatható beruházási költségek 50 %-át a kevésbé fejlett régiókban;

a)  a támogatható beruházási költségek 50%-át a kevésbé fejlett régiókban, meredek hegyoldalakon található szőlőültetvényeken és a szigeti régiókban, az e bekezdés c) és d) pontjában említettek kivételével;

Módosítás    373

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a támogatható beruházási költségek 75 %-át az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókban;

c)  a támogatható beruházási költségek 85%-át az EUMSZ 349. cikkének (1) bekezdésében említett legkülső régiókban;

Módosítás    374

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós pénzügyi támogatásnak az első albekezdésben említett maximális mértéke kizárólag a 2003/361/EK ajánlás értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozásokra alkalmazható; az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókban és a 229/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken azonban valamennyi vállalkozás számára odaítélhető a vonatkozó maximális mértékű támogatás.

törölve

Módosítás    375

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2003/361/EK ajánlás melléklete I. címe 2. cikke (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 750 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató vagy 200 millió EUR-nál kevesebb árbevétellel rendelkező vállalkozások esetében az első albekezdésben említett maximális támogatási határértékek megfeleződnek.

Az első albekezdésben említett maximális határértékek csökkenthetők az azon vállalkozások által végzett beruházások esetében, amelyek nem tartoznak a mikro-, kis- vagy középvállalkozások kategóriájába. Az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókban és a 229/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken azonban valamennyi vállalkozás számára odaítélhető a vonatkozó maximális mértékű támogatás.

Módosítás    376

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az 52. cikk (1) bekezdésének g) és h) pontjában említett tájékoztató tevékenységekhez és promócióhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50 %-át.

(6)  Az 52. cikk (1) bekezdésének g) és h) pontjában említett tájékoztató tevékenységekhez és promócióhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50 %-át. A kis- és középvállalkozások támogatásának maximalizálása érdekében a tagállamok különbséget tehetnek a vállalkozások között méretük alapján.

Módosítás    377

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az érintett tagállamok a KAP-stratégiai tervükben minimális százalékos arányt állapítanak meg a kiadásokra vonatkozóan a környezetvédelemre, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, a termelési rendszerek és folyamatok fenntarthatóságának javítására, az uniós borágazat környezeti hatásának csökkentésére, az energiamegtakarításra és a borágazat globális energiahatékonyságának javítására irányuló fellépések tekintetében.

(4)  Az érintett tagállamok a KAP-stratégiai tervükben biztosítják, hogy legalább 5%-os arányban kiadásokat irányoznak elő vagy legalább egy fellépést elfogadnak a környezetvédelemre, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, a termelési rendszerek és folyamatok fenntarthatóságának javítására, az uniós borágazat környezeti hatásának csökkentésére, az energiamegtakarításra és a borágazat globális energiahatékonyságának javítására irányuló fellépések tekintetében, az 51. cikk aa), b) és f) pontjában rögzített célkitűzésekkel összhangban.

Módosítás    378

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A(z) ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja] előtt elfogadott valamennyi program az 1308/2013/EU rendelet hatálya alá tartozik e programok tervezett befejezésének napjáig.

Módosítás    379

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 82. cikk (3) bekezdésében említett tagállam a KAP-stratégiai tervében meghatároz egyet vagy többet a 60. cikkben említett beavatkozástípusok közül az (1) bekezdés szerinti célkitűzések közül kiválasztott célkitűzések megvalósítása érdekében. A választott beavatkozástípusokon belül meghatározza a beavatkozásokat. A 82. cikk (3) bekezdésében említett tagállam KAP-stratégiai tervében megindokolja, hogy miért döntött az adott célkitűzések, valamint az azok teljesítésére irányuló adott beavatkozástípusok és beavatkozások kiválasztása mellett.

(2)  A 82. cikk (3) bekezdésében említett tagállam a KAP-stratégiai tervében meghatároz egyet vagy többet a 60. cikkben említett beavatkozástípusok közül az (1) bekezdés szerinti célkitűzések közül kiválasztott célkitűzések megvalósítása érdekében. A választott beavatkozástípusokon belül meghatározza a beavatkozásokat. A 82. cikk (3) bekezdésében említett tagállam KAP-stratégiai tervében megindokolja, hogy miért döntött az adott célkitűzések, valamint az azok teljesítésére irányuló adott beavatkozástípusok és beavatkozások kiválasztása mellett, nem köteles azonban elkészíteni a 103. cikk (1) bekezdésében említett előzetes értékelésről szóló jelentést vagy a stratégiai környezeti vizsgálatot (SKV), sem a 103. cikk (2) bekezdésében említett GYELV elemzést.

Módosítás    380

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az olajbogyó-termesztés környezeti hatásainak csökkentése, valamint hozzájárulás az éghajlat-politikai fellépésekhez az olajbogyó-termesztés révén; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

c)  az olajbogyó-termesztés környezeti hatásainak csökkentése, hozzájárulás az éghajlat-politikai fellépésekhez, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és annak mérséklése az olajbogyó-termesztés révén; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    381

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az olívaolaj és étkezési olajbogyó minőségének javítása; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott konkrét célkitűzéshez kapcsolódik;

d)  az olívaolaj és étkezési olajbogyó minőségének javítása; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódik;

Módosítás    382

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  válságmegelőzés és -kezelés, amelynek célja a károsítókkal szembeni ellenálló képesség javítása, valamint az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-piacok válságainak elkerülése és kezelése; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott konkrét célkitűzéshez kapcsolódik.

f)  válságmegelőzés és -kezelés, amelynek célja a károsítókkal szembeni ellenálló képesség javítása, valamint az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-piacok válságainak elkerülése és kezelése, beleértve a megelőzés és a károsítókkal szembeni ellenálló képesség javítását; e célkitűzés a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódik;

Módosítás    383

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 56. cikkben említett célkitűzések megvalósítása érdekében a 82. cikk (4) bekezdésében megnevezett tagállamok KAP-stratégiai tervükben kiválasztanak egyet vagy többet a 60. cikkben említett beavatkozástípusok közül. A választott beavatkozástípusokon belül meghatározzák a beavatkozásokat.

(1)  Az 56. cikkben említett célkitűzések megvalósítása érdekében a 82. cikk (4) bekezdésében megnevezett tagállamok KAP-stratégiai tervükben kiválasztanak egyet vagy többet a 60. cikkben említett, tagállami szinten meghatározandó beavatkozástípusok közül. A választott beavatkozástípusokon belül meghatározzák a beavatkozásokat.

Módosítás    384

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 82. cikk (4) bekezdésében említett tagállamok által meghatározott beavatkozásokat az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert termelői szervezeteknek és/vagy termelői szervezetek társulásainak a jóváhagyott operatív programjain keresztül kell megvalósítani. E célból e rendelet 61. és 62. cikkét kell alkalmazni.

(2)  A 82. cikk (4) bekezdésében említett tagállamok által meghatározott beavatkozásokat az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert termelői szervezeteknek és/vagy termelői szervezetek társulásainak és/vagy szakmaközi szervezeteknek a jóváhagyott operatív programjain keresztül kell megvalósítani. E célból e rendelet 61. és 62. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás    385

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdéstől eltérve a 82. cikk (4) bekezdése szerinti tagállamok az operatív programok megvalósításával megbízhatnak az 1308/2013/EU rendelet 157. cikke alapján elismert szakmaközi szervezeteket, ha e szervezeteknek az 1308/2013/EU rendelet alapján már működik hasonló programjuk.

Módosítás    386

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 60. cikk (1) bekezdésének f) és h) pontjában említett beavatkozástípusokkal kapcsolatban felmerülő tényleges kiadások 75 %-át, ha az operatív programot legalább három harmadik országban vagy nem termelő tagállamban legalább két termelő tagállamból származó termelői szervezetek hajtják végre, és a tényleges kiadások 50 %-át, ha a szóban forgó beavatkozástípus esetében ez a feltétel nem teljesül.

d)  a 60. cikk (1) bekezdésének f) és h) pontjában említett beavatkozástípusokkal kapcsolatban felmerülő tényleges kiadások 85%-át, ha az operatív programot legalább három harmadik országban vagy nem termelő tagállamban legalább két termelő tagállamból származó termelői szervezetek vagy termelői szervezetek társulásai hajtják végre, és a tényleges kiadások 50%-át, ha a szóban forgó beavatkozástípus esetében ez a feltétel nem teljesül.

Módosítás    387

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  szigeti régiók esetében az a)–d) pontban említett százalékos arányokat 10%-kal növelni kell.

Módosítás    388

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok az uniós pénzügyi támogatással nem fedezett költségek legfeljebb 50 %-ának erejéig kiegészítő finanszírozást biztosítanak.

törölve

Módosítás    389

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a 39. cikk f) pontjában említett egyéb ágazatok tekintetében az alábbi célkitűzések közül egy vagy több megvalósítására törekednek:

Az 5. és 6. cikkel összhangban a tagállamok a 39. cikk f) pontjában említett egyéb ágazatok tekintetében az alábbi célkitűzések közül egy vagy több megvalósítására törekednek:

Módosítás    390

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a termelés tervezése, a termelés hozzáigazítása a kereslethez, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében, a termelési költségek és a végrehajtott beruházások megtérülésének optimalizálása, valamint a termelői árak stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

a)  a termelés tervezése, a termelés hozzáigazítása a kereslethez, különösen a minőség, a mennyiség és a sokféleség tekintetében, a termelési költségek és a végrehajtott beruházások megtérülésének optimalizálása, valamint a termelői árak stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    391

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kínálati oldal koncentrációja és az érintett termékek forgalomba hozatala; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b)  a kínálati oldal koncentrációja és az érintett termékek forgalomba hozatala, valamint a szerződésekről folytatott közös tárgyalások támogatása; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    392

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kutatás és fejlesztés a fenntartható termelési módszerek terén, ideértve a károsítókkal szembeni ellenálló képesség növelését szolgáló módszereket, valamint a gazdasági versenyképességet fokozó és a kedvező piaci fejleményeket elősegítő innovatív gyakorlatokat és termelési technikákat is; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), c) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

c)  fenntartható termelési módszerek alkalmazása, kutatás és fejlesztés a fenntartható termelési módszerek terén, ideértve a károsítókkal, az állatbetegségekkel és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség, a genetikai sokféleség, a talajvédelem, a biológiai biztonság javítása és az antimikrobiális szerek csökkentése terén, valamint a hosszú távú gazdasági versenyképességet fokozó és a kedvező piaci fejleményeket elősegítő innovatív gyakorlatokat és termelési technikákat is; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), c), d), e), f) és i) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    393

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a környezetet tiszteletben tartó termelési módszerek, állatjóléti előírások, a károsítókkal szemben ellenálló képességet növelő és környezetkímélő termesztési gyakorlatok, termelési technikák és termelési módok előmozdítása, kifejlesztése és végrehajtása, a melléktermékek és a hulladék környezetkímélő felhasználása és kezelése, a természeti erőforrások fenntartható használata, különösen a víz, a talaj és egyéb természeti erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

d)  a környezetet tiszteletben tartó termelési módszerek, állatjóléti előírások, a károsítókkal szemben ellenálló képességet növelő és környezetkímélő termesztési gyakorlatok, az állatbetegségekkel szembeni ellenálló képesség, termelési technikák és termelési módok előmozdítása, kifejlesztése és végrehajtása, a melléktermékek és a hulladék környezetkímélő felhasználása és kezelése, a természeti erőforrások fenntartható használata, különösen a víz, a talaj és egyéb természeti erőforrások védelme; kibocsátáscsökkentés és az energiahatékonyság növelése; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    394

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint;

e)  hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz – beleértve a trópusi és a zoonózisos betegségek megelőzését és kezelését –, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint;

Módosítás    395

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a termékek kereskedelmi értékének növelése, ideértve a termékminőség javítását és az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely nemzeti minőségrendszer hatálya alá tartozó termékek kifejlesztését; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f)  a termékek kereskedelmi értékének növelése, ideértve a termékminőség és a piaci szegmentáció javítását és az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely nemzeti minőségrendszer hatálya alá tartozó termékek kifejlesztését; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    396

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a 40. cikk f) pontjában említett egy vagy több ágazat termékeinek promóciója és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

g)  a 39. cikk f)  pontjában említett egy vagy több ágazat termékeinek promóciója és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    397

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a 39. cikk f) pontjában említett egy vagy több ágazat piacain kialakuló válságok elkerülését és kezelését célzó válságmegelőzés és kockázatkezelés; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak.

h)  a 39. cikk f) pontjában említett egy vagy több ágazat piacain kialakuló válságok elkerülését és kezelését célzó válságmegelőzés, kockázatenyhítés és kockázatkezelés; e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Módosítás    398

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a ragadozó fajok haszonállatok elleni támadásainak megakadályozása;

Módosítás    399

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb)  hozzájárulás a fehérjenövények, különösen a takarmányok és hüvelyesek termesztésének ösztönzésére irányuló európai stratégiához.

Módosítás    400

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 59. cikk a)–g) pontjában említett célkitűzéseket illetően a tagállamok KAP-stratégiai tervükben a következő beavatkozástípusok közül választhatnak egyet vagy többet:

(1)  Az 56. cikk a)–f) pontjában és az 59. cikk a)–g) pontjában említett célkitűzéseket illetően a tagállamok KAP-stratégiai tervükben a következő beavatkozástípusok közül választhatnak egyet vagy többet:

Módosítás    401

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  talajvédelem és a talaj széntartalmának növelése;

i.  talajvédelem – beleértve a talajromlás megelőzését – és a talaj szénmegkötésének növelése;

Módosítás    402

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a vízhasználat és vízgazdálkodás javítása, beleértve a vízmegtakarítást és a vízgyűjtést is;

ii.  a vízhasználat javítása és hatékony vízgazdálkodás, beleértve a vízmegtakarítást és a vízgyűjtést is, hozzájárulva a vízgyűjtő területek jó állapotához;

Módosítás    403

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése;

iv.  az energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése, beleértve a megújuló energiaforrások használatát (például a mezőgazdasági maradékanyagok fenntartható felhasználását);

Módosítás    404

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – -iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iv a.  a szennyező és üvegházhatású gázok csökkentése;

Módosítás    405

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v.  ökológiai csomagolás;

v.  környezetkímélő csomagolás és a csomagolási hulladék csökkentése;

Módosítás    406

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi.  az állatok egészsége és jóléte;

vi.  biológiai biztonság, az állatok egészségének védelme és az állatok jóléte;

Módosítás    407

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – -vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

vii a.  a trópusi és a zoonózisos betegségek megelőzése és kezelése;

Módosítás    408

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – viii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

viii.  a károsítókkal szembeni ellenálló képesség javítása;

viii.  a károsítókkal szembeni ellenálló képesség javítása gazdálkodási gyakorlatok és az állatbetegségek elleni küzdelem révén;

Módosítás    409

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – ix alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ix.  a növényvédőszer-használat kockázatainak és hatásainak csökkentése;

ix.  a növényvédőszer-használat kockázatainak és hatásainak és az ezektől való függőség csökkentése;

Módosítás    410

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

x.  a biológiai sokféleség szempontjából kedvező élőhelyek kialakítása és megóvása;

x.  a biológiai sokféleség szempontjából kedvező élőhelyek kialakítása és megóvása és a helyi fajták támogatása;

Módosítás    411

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – x a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xa.  az antimikrobiális szerek használatának csökkentése;

Módosítás    412

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – x b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xb.  a termesztés, a betakarítás és a szállítás körülményeinek javítása;

Módosítás    413

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – x c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xc.  a piac nyomon követésével, ismeretével és felügyeletével kapcsolatos fellépések;

Módosítás    414

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – a pont – x d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xd.  a ragadozó fajok haszonállatok elleni támadásainak megakadályozása.

Módosítás    415

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tanácsadási szolgáltatások és technikai segítségnyújtás, különösen az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése terén;

b)  tanácsadási szolgáltatások és technikai segítségnyújtás, különösen a biológiai sokféleség, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése terén, a károsítókkal és az állatbetegségekkel szembeni ellenálló képesség javítása, valamint a termékminőség fokozása;

Módosítás    416

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  integrált termelés;

Módosítás    417

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a 40. cikk f) pontjában említett egy vagy több ágazat termékeinek szállítását és tárolását fenntarthatóbbá és hatékonyabbá tévő fellépések;

e)  a 39. cikk f)  pontjában említett egy vagy több ágazat termékeinek szállítását és tárolását fenntarthatóbbá és hatékonyabbá tévő fellépések;

Módosítás    418

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  nyomonkövethetőségi és tanúsítási rendszerek végrehajtása, különösen a végső fogyasztóknak értékesített termékek minőségének nyomon követése.

h)  a teljes termelési lánc mentén nyomonkövethetőségi és tanúsítási rendszerek végrehajtása, különösen a végső fogyasztóknak értékesített termékek minőségének nyomon követése, beleértve az olajbogyó és olaj eredetének nyomonkövethetőségét a termelési lánc különböző szintjein, valamint a termelési módszerekről való tájékoztatást;

Módosítás    419

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  harmadik országok növényegészségügyi és állategészségügyi jegyzőkönyveinek végrehajtása.

Módosítás    420

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 59. cikk h) pontjában említett célkitűzést illetően a tagállamok KAP-stratégiai tervükben a következő beavatkozástípusok közül választhatnak egyet vagy többet:

(2)  Az 56. cikk f) pontjában és az 59. cikk h) pontjában említett célkitűzést illetően a tagállamok KAP-stratégiai tervükben a következő beavatkozástípusok közül választhatnak egyet vagy többet:

Módosítás    421

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások, amelyek hatékonyabbá teszik a forgalomba kerülő mennyiségek kezelését;

b)  tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházások, amelyek hatékonyabbá teszik a forgalomba kerülő mennyiségek kezelését, valamint a kereslet és kínálat hatékonyabb egymáshoz igazítását;

Módosítás    422

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  termelői szervezetek vagy termelői szervezet tagjai által előállított termékek közös tárolása;

c)  termelői szervezetek vagy termelői szervezet tagjai által előállított termékek közös tárolása, valamint a termékek kezelése a tárolás megkönnyítése érdekében;

Módosítás    423

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  gyümölcsösök újratelepítése, amennyiben erre a tagállami illetékes hatóság által egészségügyi vagy növényegészségügyi okokból elrendelt kötelező kivágást követően vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében szükség van;

d)  gyümölcsösök vagy olajfaligetek újratelepítése, amennyiben erre a tagállami illetékes hatóság által egészségügyi vagy növényegészségügyi okokból elrendelt kötelező kivágást követően vagy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében szükség van;

Módosítás    424

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  támogatási intézkedések az állatok egészsége és jóléte érdekében;

Módosítás    425

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  az állatállomány pótlása az egészségügyi okokból történő kötelező leöléseket vagy a természeti katasztrófákból eredő veszteségeket követően;

Módosítás    426

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  a genetikai források javítása;

Módosítás    427

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dd)  az állatbetegségek miatti válsághelyzet következtében szükséges kötelező egészségügyi szünet meghosszabbítása a mezőgazdasági üzemekben;

Módosítás    428

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az 59. cikk h) pontjában említett célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozások értéke ne haladja meg a termelői szervezetek vagy a termelői szervezetek társulásai által végrehajtott operatív programok összes kiadásának egyharmadát.

(7)  A tagállamok biztosítják, hogy az 59. cikk h) pontjában említett célkitűzéshez kapcsolódó beavatkozások értéke ne haladja meg a termelői szervezetek vagy a termelői szervezetek társulásai által végrehajtott operatív programok összes kiadásának 50%-át.

Módosítás    429

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Működési alapok

Termelői szervezetek által létrehozott működési alapok

Módosítás    430

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben előírt 50%-os korlátot 60%-ra növelik az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert termelői szervezetek vagy termelői szervezetek társulásai esetén az elismerésük utáni első öt évben, illetve a kizárólag természeti hátrányokkal küzdő területeken tevékenykedő termelői szervezetek esetén.

Módosítás    431

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások;

a)  az agrár-környezetvédelmi fenntarthatóságra, az éghajlatváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások;

Módosítás    432

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdése és vidéki induló vállalkozások;

e)  fiatal és új mezőgazdasági termelők és fenntartható vidéki induló vállalkozások tevékenységének beindítása és fejlesztése;

Módosítás    433

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  vidéki térségekben élő nők;

Módosítás    434

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  az ismeretek cseréje és tájékoztatás;

h)  az ismeretek cseréje és tájékoztatás; valamint

Módosítás    435

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  digitális technológiák bevezetése;

Módosítás    436

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások

Az agrár-környezetvédelmi fenntarthatóságra, az éghajlatváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások

Módosítás    437

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az e cikkben meghatározott és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett környezet- és éghajlatvédelmi és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetéseket folyósíthatnak.

(1)  A tagállamok az e cikkben meghatározott és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett az agrár-környezetvédelmi szempontból fenntartható gyakorlatokhoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez és a hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedésekhez kapcsolódó kifizetéseket folyósíthatnak, beleértve a természeti kockázatok megelőzését és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalásokat, például az erdőgazdaságot, a genetikai erőforrások védelmét és javítását, valamint az állatok egészségét és jólétét.

Módosítás    438

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok az e beavatkozástípus keretében nyújtott támogatást – konkrét nemzeti, regionális, illetve helyi szükségleteik függvényében – teljes területükön elérhetővé tehetik.

(3)  A tagállamok az e beavatkozástípus keretében nyújtott támogatást – konkrét nemzeti, regionális, illetve helyi szükségleteik függvényében – teljes területükön elérhetővé teszik. E támogatás összege nem haladhatja meg a IXaa. mellékletben megállapított maximális összegeket.

Módosítás    439

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok kizárólag olyan mezőgazdasági termelőknek és egyéb kedvezményezetteknek folyósíthatnak kifizetéseket, akik önkéntes alapon vállalnak a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott konkrét célkitűzések teljesítését elősegítő gazdálkodási kötelezettségeket.

(4)  A tagállamok kizárólag olyan mezőgazdasági termelőknek, mezőgazdasági termelői csoportoknak és egyéb gazdálkodóknak folyósíthatnak kifizetéseket, akik önkéntes alapon vállalnak a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott releváns konkrét célkitűzések teljesítését elősegítő gazdálkodási kötelezettségeket, például a vizes élőhelyek és a szerves talaj megfelelő védelme. Előnyben részesíthetők azok a rendszerek, amelyek kimondottan a helyi környezeti feltételek és igények kezelését célozzák, és adott esetben hozzájárulnak a XI. mellékletben felsorolt jogszabályokban meghatározott célkitűzések megvalósításához.

Módosítás    440

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  túlmutatnak a műtrágyahasználatra és a növényvédő szerek használatára, valamint az állatjólétre vonatkozó minimumkövetelményeken, továbbá a nemzeti és az uniós jogszabályokban meghatározott egyéb kötelező követelményeken;

b)  túlmutatnak a műtrágyahasználatra és a növényvédő szerek használatára, az állatjólétre, valamint az antimikrobiális rezisztencia megelőzésére vonatkozó releváns minimumkövetelményeken, továbbá az uniós jogszabályokban meghatározott egyéb releváns kötelező követelményeken;

Módosítás    441

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  eltérnek azoktól a kötelezettségvállalásoktól, amelyek vonatkozásában a 28. cikk alapján kifizetések teljesítésére kerül sor.

d)  eltérnek azoktól a kötelezettségvállalásoktól vagy kiegészítik azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek vonatkozásában a 28. cikk alapján kifizetések teljesítésére kerül sor, elkerülve ugyanakkor a kettős finanszírozást.

Módosítás    442

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok ellentételezést nyújtanak a kedvezményezetteknek a vállalt kötelezettségekkel összefüggésben felmerülő költségek és elmaradt bevétel tekintetében. Szükség esetén a kifizetések az ügyleti költségeket is fedezhetik. Megfelelően indokolt esetekben a tagállamok a támogatást átalányösszegű vagy egységenkénti egyszeri kifizetés formájában is nyújthatják. A kifizetéseket évente kell odaítélni.

(6)  A tagállamok ellentételezést nyújtanak a kedvezményezetteknek a vállalt kötelezettségekkel összefüggésben felmerülő költségek és elmaradt bevétel tekintetében. A tagállamok pénzügyi ösztönzőt is nyújtanak a kedvezményezetteknek, és szükség esetén az ügyleti költségeket is fedezhetik. Megfelelően indokolt esetekben a tagállamok a támogatást átalányösszegű vagy egységenkénti egyszeri, vagy egyedenkénti vagy kaptáronkénti vagy más meghatározott egységenkénti kifizetés formájában is nyújthatják. A kifizetéseket évente kell odaítélni.

Módosítás    443

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A kifizetések szintje az egyes gyakorlatoknak vagy több gyakorlat együttesének fenntarthatósági ambíciószintjétől függően változik, és megkülönböztetésmentes kritériumokon alapul a részvétel hatékony ösztönzése céljából. A tagállamok a kifizetéseket differenciálhatják a vállalt kötelezettségekből eredő mezőgazdasági tevékenységeket befolyásoló korlátozások jellege alapján is, figyelembe véve a gazdálkodási rendszerek különbözőségét.

Módosítás    444

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok elősegíthetik és támogathatják olyan kollektív rendszerek és eredményalapú támogatási rendszerek megvalósítását, amelyek arra ösztönzik a mezőgazdasági termelőket, hogy a környezet minőségének jelentős, nagy léptékű és mérhető javulását érjék el.

(7)  A tagállamok elősegíthetik és támogathatják olyan kollektív önkéntes rendszerek és helyi irányítású rendszerek formájában megvalósuló gazdálkodási kötelezettségvállalások és eredményalapú támogatási rendszerek – akár területi megközelítésen alapuló – olyan együttesének megvalósítását, amelyek arra ösztönzik a mezőgazdasági termelőket és a mezőgazdasági termelői csoportokat, hogy a környezet minőségének jelentős, nagy léptékű és mérhető javulását érjék el. A tagállamok a saját termelési rendszerüket módosító mezőgazdasági termelők számára megfelelő intézkedésekkel biztosítanak minden szükséges tanácsadást, képzést és tudástranszfert.

Módosítás    445

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kötelezettségvállalások teljesítését öt évtől hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. Szükség esetén azonban a tagállamok bizonyos várt környezeti előnyök elérése vagy fenntartása érdekében hosszabb időszakot is meghatározhatnak KAP-stratégiai tervükben a kötelezettségvállalások egyes típusaira vonatkozóan, többek között oly módon, hogy lehetővé teszik a kötelezettségvállalások éves alapon történő meghosszabbítását a kezdeti időszak lejártát követően. Kivételes és megfelelően indokolt esetben és a kezdeti időszakban teljesített kötelezettséget közvetlenül követő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok rövidebb időszakot is meghatározhatnak KAP-stratégiai tervükben.

(8)  A kötelezettségvállalások teljesítését általában öt évtől hét évig terjedő időtartamra kell vállalni. Szükség esetén azonban a tagállamok bizonyos várt környezeti előnyök elérése vagy fenntartása érdekében – az erdőgazdálkodás hosszú távú jellegének figyelembevételével – hosszabb időszakot is meghatározhatnak KAP-stratégiai tervükben a kötelezettségvállalások egyes típusaira vonatkozóan, többek között oly módon, hogy lehetővé teszik a kötelezettségvállalások éves alapon történő meghosszabbítását a kezdeti időszak lejártát követően. Megfelelően indokolt esetben és a kezdeti időszakban teljesített kötelezettséget közvetlenül követő új kötelezettségvállalások tekintetében a tagállamok rövidebb időszakot is meghatározhatnak KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás    446

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ha az e beavatkozástípus szerinti támogatást agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve a 834/2007/EK rendeletben meghatározott ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek alkalmazására való áttérésre vagy azok fenntartására, valamint az erdőkörnyezet-védelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségvállalások céljaira nyújtják, a tagállamok hektáronkénti támogatást állapítanak meg.

(9)  Ha az e beavatkozástípus szerinti támogatást agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, beleértve a 834/2007/EK rendeletben meghatározott ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek alkalmazására való áttérésre vagy azok fenntartására, az integrált növényvédelemre, az agrárerdészeti rendszerek védelmére, valamint az erdőkörnyezet-védelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségvállalások céljaira nyújtják, a tagállamok hektáronkénti támogatást állapítanak meg.

Módosítás    447

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A tagállamok biztosítják, hogy azok, akik e beavatkozás keretében hajtanak végre műveleteket, hozzáférjenek az ilyen műveletek végrehajtásához szükséges ismeretekhez és tájékoztatáshoz.

(10)  A saját termelési rendszerük módosítását vállaló mezőgazdasági termelők támogatása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy azok, akik e beavatkozás keretében hajtanak végre műveleteket, hozzáférjenek az ilyen műveletek végrehajtásához szükséges releváns ismeretekhez és tájékoztatáshoz, és igény esetén megfelelő képzést és szakértelmet vehessenek igénybe.

Módosítás    448

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett, a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez való hozzájárulás céljából támogatást nyújthatnak a hátrányos természeti adottságok és egyéb területspecifikus hátrányok ellentételezésére.

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett, a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt releváns konkrét célkitűzések teljesítéséhez való hozzájárulás céljából támogatást nyújthatnak a hátrányos természeti adottságok és egyéb területspecifikus hátrányok – beleértve a hegyvidéki területeket és szigeti régiókat is – ellentételezésére.

Módosítás    449

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E támogatások valódi mezőgazdasági termelők számára ítélhetők oda az 1305/2013/EU rendelet 32. cikke szerint kijelölt területek tekintetében.

(2)  E támogatások aktív mezőgazdasági termelők számára ítélhetők oda az 1305/2013/EU rendelet 32. cikke szerint kijelölt területek, illetve a Horvát Köztársaság háború sújtotta területei tekintetében.

Módosítás    450

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja esetében a tagállamok alkalmazhatják a támogatást e jogi személyek vagy csoportok tagjainak szintjén, amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi, hogy az egyes tagok a mezőgazdasági üzemek vezetői jogállásával rendelkező mezőgazdasági termelőkéhez hasonló jogokkal éljenek és kötelezettségekkel bírjanak, különösen ami gazdasági, társadalmi és adóügyi jogállásukat illeti, feltéve, hogy hozzájárultak az érintett jogi személyek vagy csoportok mezőgazdasági szerkezetének megerősítéséhez.

Módosítás    451

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok e beavatkozástípus keretében kizárólag abból a célból nyújthatnak támogatást, hogy ellentételezést biztosítsanak a kedvezményezetteknek az érintett területen fennálló hátrányos természeti adottságok és egyéb területspecifikus hátrányok miatt felmerült többletköltségek és elmaradt bevétel egésze vagy egy része tekintetében.

(3)  A tagállamok e beavatkozástípus keretében kizárólag abból a célból nyújthatnak támogatást, hogy ellentételezést biztosítsanak a kedvezményezetteknek az érintett területen fennálló hátrányos természeti adottságok és egyéb területspecifikus hátrányok miatt felmerült többletköltségek és elmaradt bevétel egésze vagy egy része tekintetében. Emellett pénzügyi ösztönzőt biztosíthatnak a kedvezményezettek számára a gazdálkodás folytatásához e területeken. A támogatás összegét a mezőgazdasági tevékenységet és a mezőgazdasági rendszert érintő természeti hátrányok súlyosságának figyelembevétele érdekében korrigálhatják. A támogatások adott esetben figyelembe vehetnek társadalmi-gazdasági és környezeti tényezőket is. A tagállamok biztosítják, hogy a számítások megfelelőek, pontosak, és tisztességes számítási módszerek alapján kerültek előzetesen meghatározásra.

Módosítás    452

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A támogatást évente és hektáronként kell nyújtani.

(5)  A támogatást évente és hektáronként kell nyújtani, összegét pedig a IXaa. mellékletben meghatározott minimális és maximális összeg között kell megállapítani.

Módosítás    453

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett, a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt konkrét célkitűzések teljesítéséhez való hozzájárulás céljából támogatást nyújthatnak a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv vagy a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával összefüggésben alkalmazandó követelményekből eredő területspecifikus hátrányok ellentételezésére.

(1)  A tagállamok az e cikkben megállapított és KAP-stratégiai tervükben részletesebben meghatározott feltételek mellett, a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt releváns konkrét célkitűzések teljesítéséhez való hozzájárulás céljából támogatást nyújthatnak a 92/43/EGK irányelv és a 2009/147/EK irányelv vagy a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával összefüggésben alkalmazandó követelményekből eredő területspecifikus hátrányok ellentételezésére.

Módosítás    454

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E támogatások mezőgazdasági termelőknek, erdőtulajdonosoknak és egyéb gazdálkodóknak ítélhetők oda az (1) bekezdésben említett hátrányokkal sújtott területekre vonatkozóan.

(2)  E támogatások mezőgazdasági termelőknek, mezőgazdasági termelői csoportoknak, erdőtulajdonosoknak és erdőtulajdonosi csoportoknak ítélhetők oda. Kellően indokolt esetekben egyéb gazdálkodóknak is odaítélhetők.

Módosítás    455

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja esetében a tagállamok alkalmazhatják a támogatást e jogi személyek vagy csoportok tagjainak szintjén, amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi, hogy az egyes tagok a mezőgazdasági üzemek vezetői jogállásával rendelkező mezőgazdasági termelőkéhez hasonló jogokkal éljenek és kötelezettségekkel bírjanak, különösen ami gazdasági, társadalmi és adóügyi jogállásukat illeti, feltéve, hogy hozzájárultak az érintett jogi személyek vagy csoportok mezőgazdasági szerkezetének megerősítéséhez.

Módosítás    456

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 2000/60/EK irányelvből eredő hátrányok tekintetében, az e cím I. fejezetének 2. szakasza értelmében meghatározott releváns jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeken (a III. mellékletben említett 2. számú JFGK kivételével) és az ugyanazon szakasz értelmében meghatározott, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokon, továbbá az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a mezőgazdasági terület fenntartására vonatkozóan meghatározott feltételeken túlmutató követelményekből fakadó hátrányokkal kapcsolatban.

b)  a 2000/60/EK irányelvből eredő hátrányok tekintetében, az e cím I. fejezetének 2. szakasza értelmében meghatározott releváns jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeken (a III. mellékletben említett 1. számú JFGK kivételével) és az ugyanazon szakasz értelmében meghatározott, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokon, továbbá az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a mezőgazdasági terület fenntartására vonatkozóan meghatározott feltételeken túlmutató követelményekből fakadó hátrányokkal kapcsolatban.

Módosítás    457

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A támogatást évente és hektáronként kell nyújtani.

(6)  A támogatást évente és hektáronként kell nyújtani, és a IXaa. mellékletben meghatározott maximális összegekre kell korlátozni.

Módosítás    458

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Ahhoz, hogy a beruházási műveletek az EMVA keretében támogathatók legyenek, az adott beruházástípusra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előzetesen értékelni kell a várható környezeti hatást, amennyiben a beruházás valószínűleg kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.

Módosítás    459

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E beavatkozástípus keretében a tagállamok kizárólag azokra a tárgyi eszközökre és/vagy immateriális javakra irányuló beruházásokra adhatnak támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. cikkben meghatározott konkrét célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti ágazat számára nyújtott támogatásnak erdőgazdálkodási terven vagy azzal egyenértékű eszközön kell alapulnia.

(2)  E beavatkozástípus keretében a tagállamok kizárólag azokra a tárgyi eszközökre és/vagy immateriális javakra – beleértve azok egyesített formáját – irányuló beruházásokra adhatnak támogatást, amelyek hozzájárulnak a 6. cikkben meghatározott releváns konkrét célkitűzések teljesítéséhez. Az erdészeti ágazat számára nyújtott támogatásnak egy olyan erdőgazdálkodási terven kell alapulnia, amely a tagállamok által meghatározandó méretnél nagyobb gazdaságok esetében magában foglalja a helyi ökoszisztémákhoz alkalmazkodó fajok telepítésére vonatkozó követelményt vagy azzal egyenértékű eszközt.

Módosítás    460

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok e cikkel összhangban előnyben részesíthetik a fiatal mezőgazdasági termelők beruházásait.

Módosítás    461

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  állatok, egynyári növények vásárlása és e növények telepítése, kivéve, amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, illetve erdészeti potenciál természeti katasztrófákat és katasztrófaeseményeket követő helyreállítása;

d)  állatok vásárlása, kivéve azokat, amelyeket tájvédelem vagy a nagy ragadozók elleni védelem céljából, gépek helyett használnak.

Módosítás    462

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  egynyári növények vásárlása és e növények telepítése, kivéve, amikor a vásárlás célja a mezőgazdasági, illetve erdészeti potenciál természeti katasztrófákat és katasztrófaeseményeket követő helyreállítása;

Módosítás    463

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  öntözésre irányuló beruházások, amelyek nem felelnek meg a víztestek jó állapotának elérésével kapcsolatban a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak, ideértve az öntözött területeknek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem jó állapotúként meghatározott víztesteket érintő bővítését;

törölve

Módosítás    464

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  beruházás nagy méretű infrastruktúrákba, amelyek nem képezik részét a helyi fejlesztési stratégiáknak;

g)  beruházás nagy méretű infrastruktúrákba, amelyek nem képezik részét a helyi fejlesztési stratégiáknak. A tagállamok konkrét eltéréseket is előírhatnak a széles sávú beruházásokra vonatkozóan, ha egyértelmű kritériumokat biztosítanak, amelyek biztosítják az egyéb uniós eszközök által nyújtott támogatások kiegészítő jellegét;

Módosítás    465

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  olyan beruházások, amelyek nem felelnek meg az állatok egészségével és jólétével kapcsolatos jogszabályoknak vagy a 91/676/EGK irányelvnek.

Módosítás    466

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb)  olyan bioenergia-előállításra irányuló beruházások, amelyek nem felelnek meg a megújulóenergia-irányelv fenntarthatósági feltételeinek.

Módosítás    467

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdés a)–h) pontjától eltérve a tagállamok a szigeti régiókban – beleértve a legkülső régiókat – eltéréseket írhatnak elő a szigetjellegből és a távoli fekvésből fakadó hátrányok kezelésére.

Módosítás    468

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a támogatás maximális mértékét a elszámolható költségek 75 %-ában korlátozzák.

A tagállamok a támogatás maximális mértékét az elszámolható költségek IXaa. mellékletben meghatározott arányának megfelelően korlátozzák.

Módosítás    469

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett konkrét környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés és nem termő beruházás;

a)  a 6. cikk (1) bekezdésének d), e) és f) pontjában meghatározott konkrét környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekhez kapcsolódó erdőtelepítés, agrárerdészeti rendszerek létrehozása és nem termő beruházás, beleértve a birtokrendezést;

Módosítás    470

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  beruházás a mezőgazdasági, valamint az erdészeti potenciál természeti katasztrófákat és katasztrófaeseményeket követő helyreállításába, beruházás megfelelő, erdőterületeken és vidéki térségekben végrehajtott megelőző intézkedésekbe.

c)  beruházás az erdőtüzek és egyéb természeti katasztrófák és katasztrófaesemények – például viharok, árvizek, kártevők és betegségek – során megsérült mezőgazdasági vagy erdészeti potenciál helyreállításába, valamint az erdőterületek aknamentesítésébe, valamint beruházás az erdőterületeken és vidéki térségekben végrehajtott megfelelő megelőző intézkedésekbe és az erdők egészségének fenntartásába;

Módosítás    471

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  beruházások olyan innovatív termelési módszerekbe és rendszerekbe, amelyek egyúttal a 6. cikk (1) bekezdésének a), b), d), e) és f) pontjaiban említett célkitűzések megvalósulásához is hozzájárulnak;

Módosítás    472

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  beruházások a haszonállatok ragadozók elleni védelmére;

Módosítás    473

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  beruházások a legkülső régiókban és természeti hátrányokkal rendelkező területeken, a hegyvidéki és szigeti régiókat is beleértve;

Módosítás    474

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  az állatjóléthez kapcsolódó beruházások.

Módosítás    475

Rendeletre irányuló javaslat

68 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg