RAPPORT     ***I
PDF 2290kWORD 685k
23.5.2019
PE 627.760v02-00 A8-0200/2019

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Esther Herranz García

Rapporteur għal opinjoni (*):

Giovanni La Via, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ERRATA/ADDENDA
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINjONi tal-Kumitat għall-Iżvilupp
 OPINjONi tal-Kumitat għall-Baġits
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 OPINjONi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2018)0392),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0024/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-1979, u b'mod partikolari l-paragrafu 6 tal-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton mehmuż miegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Assemblea Nazzjonali Franċiża, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà (PE627.925 – 24/40/2018),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta' Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri tal-25 ta' Ottubru 2018(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0200/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Il-PAK għad għandha rwol ewlieni fl-iżvilupp taż-żoni rurali tal-Unjoni. Huwa għalhekk meħtieġ li jsir tentattiv biex jitnaqqas l-abbandun gradwali tal-attività agrikola billi tinżamm PAK b'saħħitha u b'riżorsi adegwati, sabiex jittaffa l-fenomenu ta' depopolazzjoni taż-żoni rurali u biex ikomplu jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-konsumaturi f'dak li jirrigwarda l-ambjent, is-sikurezza tal-ikel u l-benesseri tal-annimali. Fid-dawl tal-isfidi li qed jiffaċċjaw il-produtturi tal-Unjoni biex jirrispondu għal rekwiżiti regolatorji ġodda, u għal livell ogħla ta' ambizzjoni ambjentali, f'kuntest ta' volatilità tal-prezzijiet u ftuħ akbar tal-fruntieri tal-Unjoni għall-importazzjonijiet minn partijiet terzi, jenħtieġ li l-baġit iddedikat għall-PAK jinżamm għall-inqas fl-istess livell bħal fil-perjodu 2014-2020.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b)  Sabiex tindirizza d-dimensjoni globali u l-implikazzjonijiet tal-PAK, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura l-koerenza u l-kontinwità mal-politiki u l-istrumenti esterni l-oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp u fil-kummerċ. L-impenn tal-Unjoni għall-koerenza tal-politika għall-iżvilupp jirrikjedi l-kunsiderazzjoni tal-għanijiet u l-prinċipji tal-iżvilupp meta jitfasslu l-politiki.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi u għall-opportunitajiet hekk kif jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, fil-livell internazzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali u fil-livell tal-azjendi agrikoli, huwa meħtieġ li tiġi ssimplifikata l-governanza tal-PAK u jitjieb ir-rendiment tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv. Fil-PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni ("il-mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi ta' politika bħal pereżempju l-objettivi tal-PAK u rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati Membri jenħtieġ jerfgħu responsabbiltà akbar għal kif jilħqu l-objettivi u kif jiksbu l-miri. Is-sussidjarjetà msaħħa tippermetti li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u jitfasslu apposta l-appoġġ biex jiġi massimizzat il-kontribut għall-objettivi tal-Unjoni.

(2)  Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi u għall-opportunitajiet hekk kif jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, fil-livell internazzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali u fil-livell tal-azjendi agrikoli, huwa meħtieġ li tiġi ssimplifikata l-governanza tal-PAK u jitjieb ir-rendiment tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv għall-benefiċjarji, b'mod partikolari għall-benefiċjarji finali. Fil-PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni ("il-mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni jenħtieġ li tistabbilixxi l-parametri bażiċi ta' politika bħal pereżempju l-objettivi tal-PAK u rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati Membri jenħtieġ li jerfgħu responsabbiltà akbar għal kif jilħqu l-objettivi u kif jiksbu l-miri, filwaqt li jiżguraw ċertezza politika u sigurtà finanzjarja għas-settur. Is-sussidjarjetà msaħħa tippermetti li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u jitfassal apposta l-appoġġ biex jiġi massimizzat il-kontribut għall-objettivi tal-Unjoni. Madankollu, sabiex din is-sussidjarjetà ma tissarrafx f'nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-PAK, dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun fih korp sod ta' dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea maħsub biex jevita distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u jiżgura trattament mhux diskriminatorju għall-bdiewa kollha tal-Unjoni fit-territorju kollu tal-Unjoni.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  L-użu ta' definizzjonijiet komuni stabbiliti bis-sħiħ fil-livell tal-Unjoni kkawża xi diffikultajiet għall-Istati Membri biex jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet tagħhom stess fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw il-flessibbiltà biex jispeċifikaw ċerti definizzjonijiet fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. Madankollu, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, irid jiġi stabbilit qafas fil-livell tal-Unjoni li jikkostitwixxi l-elementi essenzjali meħtieġa li jridu jiġu inklużi f’dawk id-definizzjonijiet ('id-definizzjonijiet qafas").

(3)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw il-flessibbiltà biex jispeċifikaw ċerti definizzjonijiet fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. Madankollu, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, irid jiġi stabbilit qafas fil-livell tal-Unjoni li jikkostitwixxi l-elementi komuni meħtieġa li jridu jiġu inklużi f'dawk id-definizzjonijiet ("id-definizzjonijiet qafas").

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tista' tirrispetta l-obbligi internazzjonali tagħha dwar l-appoġġ domestiku kif stabbiliti fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura, u b'mod partikolari li l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà u t-tipi ta' interventi relatati jkomplu jiġu notifikati bħala appoġġ tal-"Green Box" li ma għandu l-ebda effett ta' distorsjoni tal-kummerċ jew effett fuq il-produzzjoni, jew l-aktar l-aktar effett minimu, jenħtieġ li d-definizzjoni qafas għal "attività agrikola" tinkludi kemm il-produzzjoni tal-prodotti agrikoli kif ukoll il-manutenzjoni taż-żona agrikola. Fid-dawl tal-aġġustament għall-kundizzjonijiet lokali, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu d-definizzjoni reali ta' attività agrikola fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

(4)  Sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tista' tirrispetta l-obbligi internazzjonali tagħha dwar l-appoġġ domestiku kif stabbiliti fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura, u b'mod partikolari li l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà u t-tipi ta' interventi relatati jkomplu jiġu notifikati bħala appoġġ tal-"Green Box" li ma għandu l-ebda effett ta' distorsjoni tal-kummerċ jew effett fuq il-produzzjoni, jew l-aktar l-aktar effett minimu, jenħtieġ li d-definizzjoni qafas għal "attività agrikola" tinkludi kemm il-produzzjoni tal-prodotti agrikoli kif ukoll il-manutenzjoni taż-żona agrikola. Fid-dawl tal-aġġustament għall-kundizzjonijiet lokali, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu d-definizzjoni ta' attività agrikola fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, li tirrispetta l-elementi komuni tad-definizzjoni qafas tal-Unjoni.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Sabiex jinżammu l-elementi essenzjali fl-Unjoni kollha biex tiġi żgurata l-komparabbiltà bejn id-deċiżjonijiet tal-Istati Membri, iżda mingħajr ma jiġu limitati l-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas għal "żona agrikola". Jenħtieġ li d-definizzjonijiet qafas relatati għal "raba' li jinħadem", "għelejjel permanenti" u "bur permanenti" jiġu stipulati b'mod wiesa' biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jispeċifikaw aktar id-definizzjonijiet skont il-kundizzjonijiet lokali tagħhom. Id-definizzjoni qafas għal "raba' li jinħadem" jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod li tippermetti lill-Istati Membri jkopru forom differenti ta' produzzjoni, inkluż sistemi bħal pereżempju l-agroforestrija u r-raba' b'arbuxelli u siġar u li teħtieġ l-inklużjoni ta' żoni ta' art mistrieħa sabiex tiġi żgurata n-natura diżakkoppjata tal-interventi. Jenħtieġ li d-definizzjoni qafas ta' "għelejjel permanenti" tinkludi ż-żoni li realment jintużaw għall-produzzjoni u dawk li ma jintużawx għall-produzzjoni, kif ukoll il-mixtliet u l-imsajġar b'newba qasira li jridu jiġu definiti mill-Istati Membri. Id-definizzjoni qafas ta' "bur permanenti" jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod li tippermetti lill-Istati Membri jispeċifikaw aktar kriterji u tippermettihom jinkludu speċijiet għajr il-ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor li jistgħu jintużaw għar-ragħa jew li jistgħu jipproduċu għalf għall-annimali, kemm jekk jintuża għall-produzzjoni reali u kemm jekk le.

(5)  Sabiex jinżammu l-elementi komuni fl-Unjoni kollha biex jiġu żgurati l-komparabbiltà bejn id-deċiżjonijiet tal-Istati Membri u t-trattament ugwali bejn il-bdiewa tal-Unjoni, iżda mingħajr ma jiġu limitati l-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas għal "żona agrikola". Jenħtieġ li d-definizzjonijiet qafas relatati għal "raba' li jinħadem", "għelejjel permanenti" u "bur permanenti" jiġu stipulati b'mod wiesa' biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jispeċifikaw aktar id-definizzjonijiet skont il-kundizzjonijiet lokali u l-prattiki tradizzjonali tagħhom. Id-definizzjoni qafas għal "raba' li jinħadem" jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod li tippermetti lill-Istati Membri jkopru forom differenti ta' produzzjoni, inkluż sistemi bħal pereżempju l-agroforestrija u r-raba' b'arbuxelli u siġar u li teħtieġ l-inklużjoni ta' żoni ta' art mistrieħa sabiex tiġi żgurata n-natura diżakkoppjata tal-interventi. Jenħtieġ li d-definizzjoni qafas ta' "għelejjel permanenti" tinkludi ż-żoni li realment jintużaw għall-produzzjoni u dawk li ma jintużawx għall-produzzjoni, kif ukoll il-mixtliet u l-imsajġar b'newba qasira li jridu jiġu definiti mill-Istati Membri. Id-definizzjoni qafas ta' "bur permanenti" jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod li tippermetti lill-Istati Membri jispeċifikaw aktar kriterji u tippermettilhom jinkludu speċijiet għajr il-ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor li jistgħu jintużaw esklussivament jew le għar-ragħa jew li jistgħu jipproduċu għalf għall-annimali, kemm jekk jintuża għall-produzzjoni reali u kemm jekk le.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)   Fil-futur, il-biedja jenħtieġ li tikkonċentra fuq il-produzzjoni ta' ikel ta' kwalità għolja, peress li dan huwa l-vantaġġ kompetittiv tal-Unjoni. L-istandards tal-Unjoni jenħtieġ li jinżammu u jissaħħu fejn ikun fattibbli, u jenħtieġ li jkunu previsti miżuri li jżidu aktar il-produttività u l-kompetittività fit-tul tas-settur tal-produzzjoni tal-ikel, u li jintroduċu teknoloġiji ġodda u użu aktar effiċjenti tar-riżorsi, u b'hekk isaħħu r-rwol tal-Unjoni bħala mexxej dinji.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Fir-rigward taż-żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb, sabiex tiġi preservata s-saħħa pubblika u biex tiġi żgurata l-koerenza ma' korpi oħra ta' leġiżlazzjoni, jenħtieġ li l-użu tal-varjetajiet taż-żrieragħ tal-qanneb b'kontenut ta' tetraidrokannabinol ta' inqas minn 0,2 % ikun parti mid-definizzjoni ta' ettaru eliġibbli.

(8)  Fir-rigward taż-żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb, sabiex tiġi preservata s-saħħa pubblika u biex tiġi żgurata l-koerenza ma' korpi oħra ta' leġiżlazzjoni, jenħtieġ li l-użu tal-varjetajiet taż-żrieragħ tal-qanneb b'kontenut ta' tetraidrokannabinol ta' inqas minn 0,3 % ikun parti mid-definizzjoni ta' ettaru eliġibbli.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Fid-dawl tat-titjib ulterjuri tal-prestazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-appoġġ għall-introjtu jiġi mmirat għall-bdiewa ġenwini. Sabiex jiġi żgurat approċċ komuni fil-livell tal-Unjoni għat-tali mmirar tal-appoġġ, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas għal "bidwi ġenwin" li turi l-elementi essenzjali. Fuq il-bażi ta' dan il-qafas, jenħtieġ li fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri jiddefinixxu liema bdiewa mhumiex ikkunsidrati ġenwini fuq il-bażi ta' kundizzjonijiet bħal pereżempju t-testijiet tal-introjtu, l-inputs lavorattivi fuq l-azjenda agrikola, l-għanijiet tal-kumpanija u l-inklużjoni fir-reġistri. Jenħtieġ ukoll li din ma tirriżultax f’li ma jkunx jista' jingħata appoġġ lill-bdiewa pluriattivi, li huma attivi fil-biedja iżda li huma impenjati wkoll f'attivitajiet mhux agrikoli barra mill-azjenda agrikola tagħhom, minħabba li l-attivitajiet multipli tagħhom spiss isaħħu lin-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali.

(9)  Fid-dawl tat-titjib ulterjuri tal-prestazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-appoġġ għall-introjtu jiġi mmirat għall-bdiewa attivi. Sabiex jiġi żgurat approċċ komuni fil-livell tal-Unjoni għat-tali mmirar tal-appoġġ, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas għal "bidwi attiv" li turi l-elementi komuni. Jenħtieġ li ma jiġix eskluż appoġġ lill-bdiewa pluriattivi, li huma attivi fil-biedja iżda li huma impenjati wkoll f'attivitajiet mhux agrikoli barra mill-azjenda agrikola tagħhom, minħabba li l-attivitajiet multipli tagħhom spiss isaħħu lin-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li d-definizzjoni qafas tikkontribwixxi biex tippreserva l-mudell tal-biedja tal-familja li jeżisti fl-Unjoni Ewropea.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a)  L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni u l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi hija għodda importanti fl-integrazzjoni ta' dan il-prinċipju fil-PAK. Għalhekk jenħtieġ li jkun hemm enfasi partikolari fuq il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fl-iżvilupp soċjoekonomiku taż-żoni rurali. Id-daqs tal-azjendi agrikoli mħaddma min-nisa għandu t-tendenza li jkun iżgħar u x-xogħol imwettaq min-nisa, bħala konjuġi fl-azjendi agrikoli, mhux dejjem huwa rikonoxxut u viżibbli, fatt li jħalli impatt fuq l-indipendenza ekonomika tagħhom. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jgħin jiżgura li l-ħidma tan-nisa ssir aktar viżibbli, aktar apprezzata u kkunsidrata fil-kuntest tal-objettivi speċifiċi li għandhom jipproponu l-Istati Membri fil-pjanijiet strateġiċi tagħhom. L-ugwaljanza bejn is-sessi kif ukoll il-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni jenħtieġ li jkunu parti integrali mit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-interventi tal-PAK. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jsaħħu l-kapaċità tagħhom fl-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi u fil-ġbir tad-data diżaggregata skont is-sess.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn it-tipi ta' interventi tal-pagamenti diretti u t-tipi ta' interventi tal-iżvilupp rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-objettiv tat-tiġdid ġenerazzjonali, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas fil-livell tal-Unjoni għal "bidwi żagħżugħ" bl-elementi essenzjali.

(10)  Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn it-tipi ta' interventi tal-pagamenti diretti u t-tipi ta' interventi tal-iżvilupp rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-objettiv tat-tiġdid ġenerazzjonali, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas fil-livell tal-Unjoni għal "bidwi żagħżugħ" bl-elementi komuni.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn it-tipi ta' interventi tal-pagamenti diretti u t-tipi ta' interventi tal-iżvilupp rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-objettiv tal-iffaċilitar tal-iżvilupp tan-negozju, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas fil-livell tal-Unjoni għal "bidwi żagħżugħ" bl-elementi komuni.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Sabiex tingħata sustanza lill-objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif ukoll biex jiġi żgurat li l-Unjoni tindirizza b'mod xieraq l-aktar sfidi reċenti tagħha, huwa xieraq li jiġi previst sett ta' objettivi ġenerali li jirriflettu l-orjentazzjonijiet mogħtija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". Jenħtieġ li jiġi definit aktar sett ta' objettivi speċifiċi fil-livell tal-Unjoni u jiġi applikat mill-Istati membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom. Filwaqt li jinstab bilanċ bejn id-dimensjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli, f'konformità mal-valutazzjoni tal-impatt, dawn l-objettivi speċifiċi jenħtieġ li jittraduċu l-objettivi ġenerali tal-PAK f’prijoritajiet aktar konkreti u jqisu l-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-klima, l-enerġija u l-ambjent.

(11)  Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif ukoll biex jiġi żgurat li l-Unjoni tindirizza b'mod xieraq l-aktar sfidi reċenti tagħha, huwa xieraq li jiġi previst sett ta' objettivi ġenerali li jirriflettu l-orjentazzjonijiet mogħtija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". Jenħtieġ li jiġi definit aktar sett ta' objettivi speċifiċi fil-livell tal-Unjoni u jiġi segwit mill-Istati membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom. Filwaqt li jinstab bilanċ bejn id-dimensjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli, f'konformità mal-valutazzjoni tal-impatt, dawn l-objettivi speċifiċi jenħtieġ li jittraduċu l-objettivi ġenerali tal-PAK fi prijoritajiet aktar konkreti fil-qasam ekonomiku u fl-oqsma ambjentali u soċjali.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Filwaqt li fil-mudell ta' implimentazzjoni tal-PAK jenħtieġ li l-Unjoni tistabbilixxi l-objettivi tal-Unjoni u tiddefinixxi t-tipi ta' interventi kif ukoll ir-rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni applikabbli għall-Istati Membri, dawn tal-aħħar jenħtieġ li jkunu responsabbli għat-trasformazzjoni ta' dak il-qafas tal-Unjoni f'arranġamenti ta' appoġġ applikabbli lill-benefiċjarji. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Istati Membri jaġixxu b'mod konformi mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u jiżguraw li l-qafas legali għall-għoti tal-appoġġ tal-Unjoni lill-benefiċjarji jkun ibbażat fuq il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom u jkunu konformi mal-prinċipji u mar-rekwiżiti stabbiliti taħt dan ir-Regolament u [ir-Regolament Orizzontali].

(13)  Filwaqt li fil-mudell ta' implimentazzjoni tal-PAK jenħtieġ li l-Unjoni tistabbilixxi l-objettivi tal-Unjoni u tiddefinixxi t-tipi ta' interventi kif ukoll ir-rekwiżiti komuni tal-Unjoni applikabbli għall-Istati Membri, dawn tal-aħħar jenħtieġ li jkunu responsabbli għat-trasformazzjoni ta' dak il-qafas tal-Unjoni f'arranġamenti ta' appoġġ applikabbli lill-benefiċjarji. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Istati Membri jaġixxu b'mod konformi mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u jiżguraw li l-qafas legali għall-għoti tal-appoġġ tal-Unjoni lill-benefiċjarji jkun ibbażat fuq il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom u jkunu konformi mal-prinċipji u mar-rekwiżiti stabbiliti taħt dan ir-Regolament u [ir-Regolament Orizzontali].

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Il-prinċipji orizzontali stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u fl-Artikolu 10 tat-TFUE, inklużi l-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità kif stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-TUE, jenħtieġ li jiġu rispettati fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jirrispettaw ukoll l-obbligi tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità tan-NU u jiżguraw l-aċċessibbiltà f'konformità mal-Artikolu 9 tagħha u skont il-liġi tal-Unjoni li tarmonizza r-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi. Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jimmiraw biex jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll jikkumbattu d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li l-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) ma jappoġġawx azzjonijiet li jikkontribwixxu għal kwalunkwe forma ta' segregazzjoni, diskriminazzjoni jew esklużjoni. Jenħtieġ li l-objettivi ta' dawn il-fondi jiġu segwiti mill-perspettiva tal-iżvilupp sostenibbli u skont l-objettiv, promoss taħt il-Konvenzjoni ta' Aarhus u mill-Unjoni, li l-kwalità tal-ambjent tiġi ppreservata, protetta u mtejba u li ssir ġlieda kontra t-tibdil fil-klima kif stabbilit fl-Artikolu 11 u fl-Artikolu 191(1) tat-TFUE, filwaqt li jiġi applikat il-prinċipju li min iniġġes iħallas.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13b)  Il-mudell ta' implimentazzjoni jenħtieġ li ma jwassalx għal sitwazzjoni fejn ikollna 27 politika nazzjonali differenti fil-qasam agrikolu, u b'hekk jipperikola l-ispirtu komuni tal-PAK u jinħolqu distorsjonijiet. Jenħtieġ li jħalli lill-Istati Membri ċertu grad ta' flessibbiltà f'qafas regolatorju komuni b'saħħtu.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", l-espożizzjoni tas-suq, it-tibdil fil-klima u l-frekwenza u s-severità ta' avvenimenti estremi tat-temp assoċjati ma' dan it-tibdil, kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji, jistgħu jwasslu għal riskji ta' volatilità tal-prezzijiet u pressjonijiet dejjem akbar fuq l-introjtu. Għalhekk, għalkemm il-bdiewa huma finalment responsabbli għat-tfassil tal-istrateġiji tagħhom fl-azjenda agrikola, jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod biex tiġi żgurata ġestjoni xierqa tar-riskju. Għal dan l-għan, l-Istati Membri u l-bdiewa jkunu jistgħu jibbażaw ruħhom fuq pjattaforma fil-livell tal-Unjoni għall-ġestjoni tar-riskju biex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom sabiex jipprovdu lill-bdiewa strumenti finanzjarji xierqa għall-investimenti u aċċess għall-kapital operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment tal-għarifen u l-pariri.

(15)  Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", l-espożizzjoni tas-suq, il-ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi, it-tibdil fil-klima u l-frekwenza u s-severità ta' avvenimenti estremi tat-temp assoċjati ma' dan it-tibdil, kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji, jistgħu jwasslu għal riskji ta' volatilità tal-prezzijiet u pressjonijiet dejjem akbar fuq l-introjtu. L-inugwaljanzi fil-katina alimentari, prinċipalment għad-detriment tas-settur primarju, li huwa l-ħolqa l-aktar dgħajfa, jaffettwaw ukoll b'mod negattiv l-introjtu tal-produtturi. Għalhekk, għalkemm il-bdiewa huma finalment responsabbli għat-tfassil tal-istrateġiji tagħhom fl-azjenda agrikola, jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod biex tiġi żgurata ġestjoni xierqa tar-riskju. Għal dan l-għan, l-Istati Membri u l-bdiewa jkunu jistgħu jibbażaw ruħhom fuq pjattaforma fil-livell tal-Unjoni għall-ġestjoni tar-riskju biex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom sabiex jipprovdu lill-bdiewa strumenti finanzjarji xierqa għall-investimenti u aċċess għall-kapital operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment tal-għarfien u l-pariri.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  It-tisħiħ tal-kura għall-ambjent u tal-azzjoni klimatika u l-kontribuzzjoni għall-kisba tal-objettivi relatati mal-ambjent u l-klima tal-Unjoni hija prijorità għolja ħafna fil-ġejjieni tal-agrikoltura u l-forestrija tal-Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li l-arkitettura tal-PAK tirrifletti ambizzjoni akbar fir-rigward ta' dawn l-objettivi. Skont il-mudell ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li l-azzjoni meħuda biex jiġu indirizzati d-degradazzjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-klima tkun immexxija mir-riżultati u jenħtieġ li, għal dan l-iskop, l-Artikolu 11 tat-TFUE jitqies bħala obbligu ta' riżultat.

(16)  L-appoġġ u t-titjib tal-protezzjoni ambjentali, tal-bijodiversità u tad-diversità ġenetika fis-sistema agrikola, kif ukoll tal-azzjoni klimatika u l-kontribuzzjoni għall-kisba tal-objettivi relatati mal-ambjent u l-klima tal-Unjoni huma prijoritajiet għolja ħafna fil-ġejjieni tal-agrikoltura, tal-ortikultura u tal-forestrija tal-Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li l-arkitettura tal-PAK tirrifletti ambizzjoni akbar fir-rigward ta' dawn l-objettivi filwaqt li fl-istess ħin tirrifletti b'mod adegwat il-piż u r-rekwiżiti akbar quddiem il-produtturi. Skont il-mudell ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li l-azzjoni meħuda biex jiġu indirizzati d-degradazzjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-klima tkun immexxija mir-riżultati u jenħtieġ li, għal dan l-iskop, l-Artikolu 11 tat-TFUE jitqies bħala obbligu ta' riżultat.

Billi ħafna żoni rurali fl-Unjoni jbatu minn problemi strutturali bħal nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol attraenti, nuqqasijiet ta' ħiliet, nuqqas ta' investiment fil-konnettività, fl-infrastruttura u fis-servizzi essenzjali, kif ukoll eżodu taż-żgħażagħ, huwa fundamentali li tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika f'dawk l-oqsma, b'mod konformi mal-Cork 2.0. Id-dikjarazzjoni, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tiġdid ġenerazzjonali, billi l-impjiegi u t-tkabbir tal-Kummissjoni jinġiebu fiż-żoni rurali, bil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-tiġdid ġenerazzjonali u l-iżvilupp ta' "rħula Intelliġenti" fil-kampanja Ewropea. Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", il-ktajjen ta' valur rurali ġodda bħal pereżempju l-enerġija rinnovabbli, il-bijoekonomija emerġenti, l-ekonomija ċirkolari u l-ekoturiżmu jistgħu joffru potenzjal tajjeb għat-tkabbir u għall-impjiegi fiż-żoni rurali. F'dan il-kuntest, l-istrumenti finanzjarji u l-użu tal-garanzija InvestEU jistgħu jkollhom rwol kruċjali biex jiġi żgurat aċċess għall-finanzjament u biex tissaħħaħ il-kapaċità tat-tkabbir tal-azjendi agrikoli u tal-intrapriżi. Hemm il-potenzjal għal opportunitajiet ta' xogħol fiż-żoni rurali għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz residenti legalment, u b'hekk tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom speċjalment fil-qafas tal-istrateġiji ta' Żvilupp Lokali Mmexxija mill-Komunità.

Billi ħafna żoni rurali fl-Unjoni jbatu minn problemi strutturali bħal nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol attraenti, nuqqasijiet ta' ħiliet, nuqqas ta' investiment fil-broadband u fil-konnettività, fl-infrastruttura u fis-servizzi essenzjali, kif ukoll eżodu taż-żgħażagħ, huwa fundamentali li tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika f'dawk l-oqsma, b'mod konformi mal-Cork 2.0. Id-dikjarazzjoni, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tiġdid ġenerazzjonali, billi l-impjiegi u t-tkabbir tal-Kummissjoni jinġiebu fiż-żoni rurali, bil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-appoġġ għaż-żgħażagħ, parteċipazzjoni akbar tan-nisa fl-ekonomija rurali, it-tiġdid ġenerazzjonali u l-iżvilupp ta' "Irħula Intelliġenti" fil-kampanja Ewropea. Bil-għan li l-ekonomija rurali tiġi stabbilizzata u diversifikata, jenħtieġ li jiġu appoġġati l-iżvilupp, l-istabbiliment u ż-żamma ta' intrapriżi mhux agrikoli. Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", il-ktajjen ta' valur rurali ġodda bħal pereżempju l-enerġija rinnovabbli, il-bijoekonomija emerġenti, l-ekonomija ċirkolari u l-ekoturiżmu jistgħu joffru potenzjal tajjeb għat-tkabbir u għall-impjiegi fiż-żoni rurali filwaqt li jiġu ppreservati r-riżorsi naturali. F'dan il-kuntest, l-istrumenti finanzjarji jista' jkollhom rwol kruċjali biex jiġi żgurat aċċess għall-finanzjament u biex tissaħħaħ il-kapaċità tat-tkabbir tal-azjendi agrikoli u tal-intrapriżi rurali. Hemm il-potenzjal għal opportunitajiet ta' xogħol fiż-żoni rurali għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz residenti legalment, u b'hekk tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom speċjalment fil-qafas tal-istrateġiji ta' Żvilupp Lokali Mmexxija mill-Komunità.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a)  Għas-sostenibbiltà soċjoekonomika taż-żoni rurali, il-Kummissjoni Ewropea jenħtieġ li tivverifika li fil-Pjan Strateġiku tal-PAK l-Istati Membri jiżguraw koerenza bejn l-applikazzjoni tad-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u l-approċċ fit-tul dwar l-użu tal-fondi għall-Iżvilupp Rurali.

 

____________________

 

1a Id-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE (ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1).

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Jenħtieġ li l-PAK tkompli tiżgura s-sigurtà tal-ikel, li jenħtieġ li tinftiehem bħala aċċess għal ikel biżżejjed, sikur u nutrittiv f'kull ħin. Barra minn hekk, jenħtieġ li tkompli tgħin biex tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-Unjoni għal talbiet soċjetali ġodda fl-ikel u s-saħħa, inkluż il-produzzjoni agrikola sostenibbli, nutrizzjoni aktar tajba għas-saħħa, il-ħela tal-ikel u l-benessri tal-annimali. Jenħtieġ li l-PAK tkompli tippromwovi l-produzzjoni b'karatteristiċi speċifiċi u ta' valur, filwaqt li fl-istess ħin tgħin lill-bdiewa biex jaġġustaw b'mod proattiv il-produzzjoni tagħhom skont is-sinjali tas-suq u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi.

(17)  Jenħtieġ li l-PAK tkompli tiżgura s-sigurtà tal-ikel, li jenħtieġ li tinftiehem bħala aċċess għal ikel biżżejjed, sikur u nutrittiv f'kull ħin. Barra minn hekk, jenħtieġ li tkompli tgħin biex tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-Unjoni għal talbiet soċjetali ġodda fl-ikel u s-saħħa, inkluż il-produzzjoni agrikola sostenibbli, nutrizzjoni aktar tajba għas-saħħa, produzzjoni ta' kwalità għolja u differenzjazzjoni tal-kwalità, il-ħela tal-ikel u l-benessri tal-annimali. Jenħtieġ li l-PAK tkompli tippromwovi l-produzzjoni sostenibbli b'karatteristiċi speċifiċi u ta' valur, bħas-sistemi tal-biedja b'Valur Naturali Għoli, filwaqt li fl-istess ħin tgħin lill-bdiewa biex jaġġustaw b'mod proattiv il-produzzjoni tagħhom skont is-sinjali tas-suq u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi.

Emenda      21

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  Filwaqt li l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi jqis it-tilqim bħala intervent kosteffikaċi tas-saħħa pubblika biex tiġi miġġielda l-AMR, l-ispiża relattivament għolja tad-dijanjożi, tal-alternattivi għall-antimikrobiċi u tat-tilqim meta mqabbla ma' antibijotiċi konvenzjonali tippreżenta ostakolu biex tiżdied ir-rata tat-tilqim tal-annimali.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Il-qafas tal-istandards tal-KAAT għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, l-indirizzar tal-isfidi tal-ilma, il-protezzjoni u l-kwalità tal-ħamrija u l-protezzjoni u l-kwalità tal-bijodiversità. Il-qafas irid jissaħħaħ sabiex iqis b'mod partikolari l-prattiki stabbiliti sal-2020 taħt l-ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li tittejjeb is-sostenibbiltà tal-azjendi agrikoli, u b'mod partikolari l-ġestjoni tan-nutrijenti. Huwa rikonoxxut li kull KAAT tikkontribwixxi għal objettivi multipli. Sabiex jiġi implimentat il-qafas, jenħtieġ li l-Istati Membri jiddefinixxu standard nazzjonali għal kull wieħed mill-istandards stabbiliti fil-livell tal-Unjoni filwaqt li iqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żona kkonċernata, inkluż il-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima, il-kundizzjonijiet eżistenti tal-biedja, l-użu tal-art, in-newba, il-prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi agrikoli. Barra minn hekk l-Istati Membri jistgħu wkoll jiddefinixxu standards nazzjonali oħra relatati mal-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III sabiex itejbu r-riżultati ambjentali u klimatiċi tal-qafas KAAT. Bħala pati mill-qafas KAAT, sabiex tiġi appoġġata l-prestazzjoni agronomika u ambjentali tal-azjendi agrikoli, se jiġu stabbiliti pjanijiet ta' ġestjoni tan-nutrijenti bl-għajnuna ta' Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli elettronika apposta magħmula disponibbli mill-Istati Membri lill-bdiewa individwali. L-għodda jenħtieġ li tipprovdi appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda fl-azjendi agrikoli li jibda minn funzjonalitajiet minimi għall-ġestjoni tan-nutrijenti. Jenħtieġ li interoperabbiltà u modularità mifruxa jiżguraw il-possibbiltà li jiżdiedu applikazzjonijiet elettroniċi oħra fl-azjendi agrikoli u għall-governanza elettronika. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-bdiewa u fl-Unjoni kollha, il-Kummissjoni tista' tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri fit-tfassil tal-Għodda kif ukoll fil-ħażna tad-data u fis-servizzi tal-ipproċessar meħtieġa.

(22)  Il-qafas tal-istandards tal-KAAT għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, l-indirizzar tal-isfidi tal-ilma, il-protezzjoni u l-kwalità tal-ħamrija u l-protezzjoni u l-kwalità tal-bijodiversità. Il-qafas irid jissaħħaħ sabiex iqis b'mod partikolari l-prattiki stabbiliti sal-2020 taħt l-ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li tittejjeb is-sostenibbiltà tal-azjendi agrikoli. Huwa rikonoxxut li kull KAAT tikkontribwixxi għal objettivi multipli. Sabiex jiġi implimentat il-qafas, jenħtieġ li l-Istati Membri jiddefinixxu standard nazzjonali għal kull wieħed mill-istandards stabbiliti fil-livell tal-Unjoni filwaqt li jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żona kkonċernata, inkluż il-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima, il-kundizzjonijiet eżistenti tal-biedja, il-karatteristiċi agronomiċi tal-produzzjonijiet differenti, id-differenza bejn għelejjel annwali, għelejjel permanenti u produzzjonijiet speċjalizzati oħra, l-użu tal-art, in-newba, il-prattiki tal-biedja lokali u tradizzjonali u l-istrutturi tal-azjendi agrikoli. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddefinixxu prattiki jew sistemi ta' ċertifikazzjoni ekwivalenti li jkollhom impatt pożittiv fuq il-klima u l-ambjent li jkun simili jew aħjar mill-impatt ta' prattika waħda jew aktar tal-KAAT.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  L-SMRs iridu jkunu implimentati bis-sħiħ mill-Istati Membri sabiex isiru operattivi fil-livell tal-azjendi agrikoli u sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-bdiewa. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tar-regoli dwar il-kundizzjonalità fit-tisħiħ tas-sostenibbiltà tal-politika, jenħtieġ li l-SMRs jinkludu l-leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri tal-annimali li l-implimentazzjoni tagħha fil-livell nazzjonali timplika obbligi preċiżi għall-bdiewa individwali, inkluż obbligi skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE11 u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 jew id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE13. Sabiex issegwi d-dikjarazzjoni konġunta magħmula mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill kif mehmuża mar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14, id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 u d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 huma inklużi bħala SMRs fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kundizzjonalità u l-lista tal-istandards tal-KAAT hija adatta kif meħtieġ.

(23)  L-SMRs iridu jkunu implimentati bis-sħiħ mill-Istati Membri sabiex isiru operattivi fil-livell tal-azjendi agrikoli u sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-bdiewa. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tar-regoli dwar il-kundizzjonalità fit-tisħiħ tas-sostenibbiltà tal-politika, jenħtieġ li l-SMRs jinkludu l-leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri tal-annimali li l-implimentazzjoni tagħha fil-livell nazzjonali timplika obbligi preċiżi għall-bdiewa individwali, inkluż obbligi skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE11 u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 jew id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE13. Sabiex issegwi d-dikjarazzjoni konġunta magħmula mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill kif mehmuża mar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14, id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 (id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma) u d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 huma inklużi bħala SMRs fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kundizzjonalità u l-lista tal-istandards tal-KAAT hija adatta kif meħtieġ.

____________________

____________________

11. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal- habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

11. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal- habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

12. Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

12. Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

13. Id-Direttiva 91/676/KEE tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).

13. Id-Direttiva 91/676/KEE tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).

14. Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

14. Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

15. Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

15. Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

 

16. Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).

16. Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli bl-iskop li jittejbu l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni ġenerali tal-azjendi agrikoli u tan-negozji rurali, filwaqt li jkopru d-dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali u biex jiġi identifikat it-titjib meħtieġ fir-rigward tal-miżuri kollha fil-livell tal-azjendi agrikoli previsti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Jenħtieġ li dawn is-sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli jgħinu lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħra tal-appoġġ tal-PAK biex isiru aktar konxji tar-relazzjoni bejn il-ġestjoni tal-azjenda agrikola u l-ġestjoni tal-art minn naħa, u ċerti standards, rekwiżiti u informazzjoni inkluż dawk ambjentali u klimatiċi, min-naħa l-oħra. Il-lista ta' dawn tal-aħħar tinkludi standards li japplikaw għall-bdiewa u għal benefiċjarji oħra tal-PAK jew li huma neċessarji għalihom u li huma stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, kif ukoll dawk li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, kif ukoll l-inizjattivi għall-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi u l-ġestjoni tar-riskji. Sabiex tissaħħaħ il-kwalità u l-effettività tal-pariri, jenħtieġ li l-Istati Membri jintegraw il-konsulenti fis-Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS), sabiex ikunu jistgħu jagħtu informazzjoni teknoloġika u xjentifika aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-innovazzjoni.

(24)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu servizzi konsultattivi ta' kwalità għolja għall-azjendi agrikoli bl-iskop li jittejbu l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni ġenerali tal-azjendi agrikoli u tan-negozji rurali, filwaqt li jkopru d-dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali u biex jiġi identifikat it-titjib meħtieġ fir-rigward tal-miżuri kollha fil-livell tal-azjendi agrikoli previsti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Jenħtieġ li dawn is-sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli jgħinu lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħra tal-appoġġ tal-PAK biex isiru aktar konxji tar-relazzjoni bejn il-ġestjoni tal-azjenda agrikola u l-ġestjoni tal-art minn naħa, u ċerti standards, rekwiżiti u informazzjoni inkluż dawk ambjentali u klimatiċi, min-naħa l-oħra. Il-lista ta' dawn tal-aħħar tinkludi standards li japplikaw għall-bdiewa u għal benefiċjarji oħra tal-PAK jew li huma neċessarji għalihom u li huma stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, kif ukoll dawk li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, kif ukoll l-inizjattivi għall-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi u l-ġestjoni tar-riskji. Sabiex tissaħħaħ il-kwalità u l-effettività tal-pariri, jenħtieġ li l-Istati Membri jintegraw il-konsulenti fis-Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS), sabiex ikunu jistgħu jagħtu informazzjoni teknoloġika u xjentifika aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-innovazzjoni. Kwalunkwe inizjattiva tal-Unjoni dwar servizzi konsultattivi u sistemi ta' innovazzjoni jenħtieġ li tinbena, kull meta jkun possibbli, fuq dawk eżistenti fil-livell tal-Istati Membri.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26)  Jenħtieġ li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tipprevedi li l-Istati Membri jistabbilixxu rekwiżiti f'termini ta' erja minima għall-għotja ta' pagamenti diżakkoppjati fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. It-tali rekwiżiti jenħtieġ li jirrelataw mal-ħtieġa li jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta' bosta pagamenti ta' ammonti żgħar u mal-ħtieġa li jiġi żgurat kontribut effettiv tal-appoġġ lejn l-objettivi tal-PAK li għalih jikkontribwixxu l-pagamenti diretti diżakkoppjati. Sabiex jiġi garantit livell minimu ta' appoġġ għall-introjtu agrikolu għall-bdiewa ġenwini kollha, kif ukoll għall-konformità mal-objettiv tat-Trattat biex jiġi żgurat standard ta' għajxien ġust għall-komunità agrikola, jenħtieġ li jiġi stabbilit pagament diżakkoppjat annwali abbażi tal-erja bħala t-tip ta' intervent "Appoġġ għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà". Sabiex jissaħħaħ l-immirar aħjar ta' dan l-appoġġ, l-ammonti ta' pagament jistgħu jkunu differenzjati, għal kull grupp ta' territorji, fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi u/jew argronomiċi. Biex jiġu evitati effetti ta' xkiel għall-introjtu tal-bdiewa, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà abbażi tal-intitolamenti għall-pagamenti. F'dan il-każ, jenħtieġ li l-valur tal-intitolamenti għall-pagamenti qabel kwalunkwe konverġenza jkun propozjonali għall-valur tagħhom kif stabbilit taħt l-iskemi ta' pagament bażiku skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013, filwaqt li jitqiesu wkoll l-pagament għal prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-klima u l-ambjent. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiksbu aktar konverġenza wkoll sabiex ikomplu jimxu progressivament lil hinn mill-valuri storiċi.

(26)  Jenħtieġ li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tipprevedi li l-Istati Membri jistabbilixxu rekwiżiti f'termini ta' erja minima għall-għotja ta' pagamenti diżakkoppjati fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. It-tali rekwiżiti jenħtieġ li jirrelataw mal-ħtieġa li jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta' bosta pagamenti ta' ammonti żgħar u mal-ħtieġa li jiġi żgurat kontribut effettiv tal-appoġġ lejn l-objettivi tal-PAK li għalih jikkontribwixxu l-pagamenti diretti diżakkoppjati. Sabiex jiġi garantit livell minimu ta' appoġġ għall-introjtu agrikolu għall-bdiewa attivi kollha, kif ukoll għall-konformità mal-objettiv tat-Trattat biex jiġi żgurat standard ta' għajxien ġust għall-komunità agrikola, jenħtieġ li jiġi stabbilit pagament diżakkoppjat annwali abbażi tal-erja bħala t-tip ta' intervent "Appoġġ għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà". Sabiex jissaħħaħ l-immirar aħjar ta' dan l-appoġġ, l-ammonti ta' pagament jistgħu jkunu differenzjati, għal kull grupp ta' territorji, fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi, ambjentali u/jew agronomiċi. Biex jiġu evitati effetti ta' xkiel għall-introjtu tal-bdiewa, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà abbażi tal-intitolamenti għall-pagamenti. F'dan il-każ, jenħtieġ li l-valur tal-intitolamenti għall-pagamenti qabel kwalunkwe konverġenza jkun proporzjonali għall-valur tagħhom kif stabbilit taħt l-iskemi ta' pagament bażiku skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013, filwaqt li jitqiesu wkoll l-pagament għal prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-klima u l-ambjent. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiksbu aktar konverġenza wkoll sabiex jimxu progressivament lejn konverġenza sħiħa sal-2026.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(26a)  L-appoġġ għall-introjtu permezz tal-PAK huwa kontributur ewlieni għall-istabbiltà u s-sostenibbiltà ta' ħafna azjendi agrikoli żgħar u tal-familja madwar l-Ewropa, u għalkemm l-aspettattivi fuq il-bdiewa żdiedu, il-benefiċċji monetarji ma żdidux. Is-sehem globali tal-PAK tal-UE qed jonqos, filwaqt li l-kriżijiet tas-suq fis-settur u t-tnaqqis fin-numru ta' bdiewa attivi jkomplu jheddu s-sopravivenza tas-settur. Il-mudell tal-azjenda agrikola tal-familja jenħtieġ li jiġi protett bħala Objettiv Ġenerali tal-PAK u permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-Istati Membri, filwaqt li jagħti lok għar-rwol vitali li dan il-mudell għandu fil-kontribuzzjoni lejn in-nisġa soċjali tal-ħajja rurali, u l-għoti ta' stil ta' ħajja għal ħafna nies li jgħixu fiż-żoni rurali. L-azjendi agrikoli tal-familja jikkontribwixxu għall-produzzjoni sostenibbli tal-ikel, il-preservazzjoni tar-riżorsi naturali, il-ħtiġijiet ta' diversifikazzjoni u l-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel. L-ewwel bdiewa li jsofru taħt il-pressjonijiet enormi tal-globalizzazzjoni se jkunu dawk li jsegwu l-mudell żgħir ta' azjenda agrikola tal-familja. Sitwazzjoni bħal din ovvjament tfixkel l-objettivi tal-PAK u ddgħajjef l-argument favur l-appoġġ tal-PAK fil-futur. Għalhekk, il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jenħtieġ li jkollhom l-għan, permezz tal-objettivi speċifiċi tagħhom, li jipproteġu dan il-mudell ta' biedja.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  L-azjendi agrikoli żgħar jibqgħu l-qofol tal-agrikoltura tal-Unjoni minħabba li għandhom rwol vitali fl-appoġġ tal-impjiegi rurali u jikkontribwixxu għall-iżvilupp territorjali. Sabiex tiġi promossa distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-appoġġ u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji ta' ammonti żgħar, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-għażla li joffru lill-bdiewa żgħar il-possibbiltà li jissosstitwixxu l-pagamenti diretti l-oħra billi jipprovdu pagament ta' somma f'daqqa għall-eqreb numru sħiħ għall-bdiewa żgħar.

(28)  L-azjendi agrikoli żgħar jibqgħu l-qofol tal-agrikoltura tal-Unjoni minħabba li għandhom rwol vitali fl-appoġġ tal-impjiegi rurali u jikkontribwixxu għall-iżvilupp territorjali. Sabiex tiġi promossa distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-appoġġ u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji ta' ammonti żgħar, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-għażla li joffru lill-bdiewa żgħar il-possibbiltà li jissosstitwixxu l-pagamenti diretti billi jipprovdu pagament ta' somma f'daqqa għall-eqreb numru sħiħ għall-bdiewa żgħar. Madankollu, bil-ħsieb li jkompli jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu awtorizzati li jinkludu inizjalment u awtomatikament ċerti bdiewa fl-iskema simplifikata, u joffrulhom il-possibbiltà li jirtiraw mill-iskema f'perjodu ta' żmien speċifikat. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, l-Istati Membri jenħtieġ li jingħataw il-possibbiltà li jistabbilixxu sistema mnaqqsa ta' kontrolli tal-kundizzjonalità għall-bdiewa ż-żgħar li jipparteċipaw fl-iskema simplifikata.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30a)  Il-biedja organika qed tiżviluppa f'bosta Stati Membri u għandha rekord ippruvat li tipprovdi beni pubbliċi, tippreserva s-servizzi tal-ekosistema u r-riżorsi naturali, tnaqqas l-inputs, tattira lill-bdiewa żgħażagħ u lin-nisa b'mod partikolari, toħloq impjiegi, tesperimenta b'mudelli ta' negozju ġodda, tissodisfa l-eżiġenzi tas-soċjetà, u tagħti spinta liż-żoni rurali. Madankollu, iż-żieda fid-domanda għal prodotti organiċi tkompli tisboq it-tkabbir fil-produzzjoni. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom jinkludu objettivi li jżidu s-sehem ta' art agrikola b'ġestjoni organika sabiex tiġi ssodisfata d-domanda dejjem akbar għal prodotti organiċi, u tiġi żviluppata l-katina tal-provvista organika kollha. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jiffinanzjaw il-konverżjoni u l-manutenzjoni organiċi permezz ta' miżuri għall-iżvilupp rurali jew ekoskemi, jew permezz ta' taħlita tat-tnejn li huma, u jenħtieġ li jiżguraw li l-baġits allokati jkunu fuq l-istess livell tat-tkabbir mistenni fil-produzzjoni organika.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-pagament diretti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri bħala pagament li jingħata jew għall-inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista ta' oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-ambjent u għall-klima jew bħala kumpens għall-introduzzjoni ta' dawn il-prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi għall-prattiki agrikoli bħal pereżempju l-ġestjoni msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi tal-pajsaġġ, u l-biedja organika. Dawn l-iskemi jistgħu wkoll jinkludu "skemi ta' livell ta' dħul" li tista' tkun kundizzjoni biex jittieħdu impenji tal-iżvilupp rurali aktar ambizzjużi.

(31)  Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-pagament diretti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri bħala pagament li jingħata jew għall-inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista ta' oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-ambjent u għall-klima, u jenħtieġ li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi biex jippromwovu mudelli ta' produzzjoni li jkunu ta' benefiċċju għall-ambjent, b'mod partikolari t-trobbija estensiva ta' bhejjem, u l-promozzjoni ta' kull tip ta' prattika agrikola bħal pereżempju l-ġestjoni msaħħa tal-bur permanenti, li-karatteristiċi tal-pajsaġġ, u skemi ta' ċertifikazzjoni ambjentali, bħall-biedja organika, il-produzzjoni integrata jew l-agrikoltura ta' konservazzjoni. Dawn l-iskemi jistgħu jinkludu miżuri ta' tip għajr l-impenji agroambjentali u klimatiċi tal-iżvilupp rurali, kif ukoll miżuri tal-istess natura li jistgħu jiġu kklassifikati bħala "skemi ta' livell ta' dħul" li tista' tkun kundizzjoni biex jittieħdu impenji tal-iżvilupp rurali aktar ambizzjużi.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33)  Jenħtieġ li tiġi żgurata l-konformità tal-appoġġ akkoppjat għall-introjtu mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni. Dan jinkludi b’mod partikolari r-rekwiżiti tal-Memorandum ta’ Qbil bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika fuq iż-żerriegħa taż-żejt fi ħdan il-qafas tal-GATT,17 kif applikabbli wara bidliet fiż-żona bażi separata tal-UE għaż-żerriegħa taż-żejt wara bidliet fil-kompożizzjoni tal-UE. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni għall-iskop li jiġu stipulati regoli dettaljati f’dan ir-rigward.

imħassar

_________________

 

17 Memorandum of Understanding between the Economic Community and the United States of America on oil seeds under GATT (ĠU L147, 18/06/1993).

 

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35)  Huma meħtieġa tipi ta' interventi settorjali biex jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PAK u jsaħħu s-sinerġiji ma' strumenti oħra tal-PAK. F'konformità mal-mudell ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti minimi dwar il-kontenut u l-objettivi għat-tali tipi ta' interventi settorjali jenħtieġ li jiġu elaborati fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern u jiġu evitati kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni mhux ugwali u inġusta. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġġustifikaw l-inklużjoni tagħhom fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom u jiżguraw il-konsistenza ma' interventi oħrajn fuq il-livell settorjali. It-tipi wiesgħa ta' interventi li jridu jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li jkopru s-setturi tal-frott u l-ħaxix, l-inbid, il-prodotti tal-apikultura, iż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda, il-ħops u prodotti oħra li jridu jiġu definiti, li għalihom l-istabbiliment ta' programmi settorjali jitqies li għandu effetti ta' benefiċċju fuq għall-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi kollha tal-PAK segwiti b'dan ir-Regolament, jew ftit minnhom.

(35)  Huma meħtieġa tipi ta' interventi settorjali biex jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PAK u jsaħħu s-sinerġiji ma' strumenti oħra tal-PAK. F'konformità mal-mudell ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti minimi dwar il-kontenut u l-objettivi għat-tali tipi ta' interventi settorjali jenħtieġ li jiġu elaborati fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern u jiġu evitati kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni mhux ugwali u inġusta. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġġustifikaw l-inklużjoni tagħhom fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom u jiżguraw il-konsistenza ma' interventi oħrajn fuq il-livell settorjali. It-tipi wiesgħa ta' interventi li jridu jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li jkopru s-setturi tal-frott u l-ħaxix, l-inbid, il-prodotti tal-apikultura, iż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda, il-ħops u prodotti oħra definiti fl-Artikolu 39, li għalihom l-istabbiliment ta' programmi settorjali jitqies li għandu effetti ta' benefiċċju il-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi kollha tal-PAK segwiti b'dan ir-Regolament, jew ftit minnhom.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a)  Minħabba ż-żieda fl-allokazzjoni prevista għas-settur tal-apikultura u bħala rikonoxximent tar-rwol importanti li għandha fil-preżervazzjoni tal-bijodiversità u l-produzzjoni tal-ikel, jenħtieġ ukoll li jiżdied il-limitu massimu għall-kofinanzjament tal-Unjoni u jiżdiedu miżuri eliġibbli ġodda mmirati biex jippromwovu l-iżvilupp tas-settur.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(37)  Għall-interventi għall-iżvilupp rurali, il-prinċipji huma definiti fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi biex l-Istati Membri japplikaw il-kriterji ta' għażla. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom diskrezzjoni wiesgħa biex jiddefinixxu kundizzjonijiet speċifiċi skont il-ħtiġijiet tagħhom. It-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali jinkludu pagamenti għall-impenji ambjentali, klimatiċi u ta' ġestjoni oħrajn li l-Istati Membri jenħtieġ li jappoġġaw fit-territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu pagamenti lill-bdiewa u maniġers tal-art oħrajn li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji ta' ġestjoni li jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih u għall-protezzjoni u t-titjib tal-ambjent inkluż il-kwalità u l-kwantità tal-ilma, il-kwalità tal-arja, il-ħamrija, il-biodiversity u s-servizzi tal-ekosistema inkluż impenji volontarji fin-Natura 2000 u appoġġ għad-diversità ġenetika. L-appoġġ taħt il-pagamenti għall-impenji ta' ġestjoni jista' wkoll jingħata fil-forma ta' approċċi mmexxija lokalment, integrati jew kooperattivi u interventi bbażati fuq ir-riżultati.

(37)  Għall-interventi għall-iżvilupp rurali, il-prinċipji huma definiti fil-livell tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi biex l-Istati Membri japplikaw il-kriterji ta' għażla. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom diskrezzjoni wiesgħa biex jiddefinixxu kundizzjonijiet speċifiċi skont il-ħtiġijiet tagħhom. It-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali jinkludu pagamenti għall-impenji ambjentali, klimatiċi u ta' ġestjoni oħrajn li l-Istati Membri jenħtieġ li jappoġġaw fit-territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu pagamenti lill-bdiewa, lill-gruppi ta' bdiewa u lil maniġers tal-art oħrajn li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji ta' ġestjoni li jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u għall-adattament għalih u għall-protezzjoni u t-titjib tal-ambjent inkluż il-kwalità u l-kwantità tal-ilma, il-kwalità tal-arja, il-ħamrija, il-biodiversità u s-servizzi tal-ekosistema inkluż impenji volontarji fin-Natura 2000 u fiż-Żoni b'Valur Naturali Għoli u appoġġ għad-diversità ġenetika. L-appoġġ taħt il-pagamenti għall-impenji ta' ġestjoni jista' wkoll jingħata fil-forma ta' approċċi mmexxija lokalment, integrati, kollettivi jew kooperattivi u interventi bbażati fuq ir-riżultati.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  L-appoġġ għall-impenji tal-ġestjoni jistgħu jinkludu primjums tal-bieda organika għall-manutenzjoni tal-art organika u l-konverżjoni tagħha; il-pagamenti għal tipi oħra ta' interventi li jappoġġaw sistemi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent bħall-agroekoloġija, l-agrikoltura ta' konservazzjoni u l-produzzjoni integrata; is-servizzi forestali ambjentali u klimatiċi u l-konservazzjoni tal-foresti; il-primjums għall-foresti u l-istabbiliment tas-sistemi tal-agroforestrija; il-benessri tal-annimali; il-konservazzjoni, l-użu sostenibbli u l-iżvilupp tar-riżorsi ġenetiċi. L-Istati Membri jistgħu jiżviluppaw skemi oħrajn taħt dan it-tip ta' interventi fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tagħhom. Jenħtieġ li dan it-tip ta' pagamenti jkopri biss l-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu mitluf li jirriżultaw mill-impenji li jmorru lil hinn mil-linja bażi tal-istandards u r-rekwiżiti obbligatorji stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni u fil-liġi nazzjonali, kif ukoll il-kundizzjonalità, kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK. L-impenji relatati ma' dan it-tip ta' interventi jistgħu jittieħdu għal perjodu annwali jew pluriennali prestabbilit u jistgħu jmorru lil hinn minn seba' snin fejn dan ikun debitament ġustifikat.

(38)  L-appoġġ għall-impenji tal-ġestjoni jistgħu jinkludu primjums tal-biedja organika għall-manutenzjoni tal-art organika u l-konverżjoni tagħha; il-pagamenti għal tipi oħra ta' interventi li jappoġġaw sistemi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent bħall-biedja ta' Valur Naturali Għoli, l-agroekoloġija, l-agrikoltura ta' konservazzjoni u l-produzzjoni integrata; is-servizzi forestali ambjentali u klimatiċi u l-konservazzjoni tal-foresti; il-primjums għall-foresti u l-istabbiliment tas-sistemi tal-agroforestrija; il-protezzjoni ta' pajsaġġi agrikoli tradizzjonali, il-benessri tal-annimali; il-konservazzjoni, l-użu sostenibbli u l-iżvilupp tar-riżorsi ġenetiċi. L-Istati Membri jistgħu jiżviluppaw skemi oħrajn taħt dan it-tip ta' interventi fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tagħhom u huma jistgħu jsaħħu l-miżuri agroambjentali speċifiċi għas-settur tat-trobbija tan-naħal li jeżistu diġà f'ċerti reġjuni tal-Unjoni, u jiżviluppaw aktar miżuri. Jenħtieġ li dan it-tip ta' pagament ikopri biss l-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu mitluf li jirriżultaw mill-impenji li jmorru lil hinn mil-linja bażi tal-istandards u r-rekwiżiti obbligatorji stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni u fil-liġi nazzjonali, kif ukoll il-kundizzjonalità, kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK. L-Istati Membri jenħtieġ li jipprovdu inċentivi finanzjarji lill-benefiċjarji. L-impenji relatati ma' dan it-tip ta' intervent jistgħu jittieħdu għal perjodu annwali jew pluriennali prestabbilit u jistgħu jmorru lil hinn minn seba' snin fejn dan ikun debitament ġustifikat.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39)  Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Foresti tal-Unjoni, u jkunu bbażati fuq il-programmi tal-foresti nazzjonali jew subnazzjonali jew strumenti ekwivalenti tal-Istati Membri, li jenħtieġ li jibnu fuq l-impenji li jirriżultaw mir-Regolament dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra mill-użu tal-art, mit-tibdil fl-użu tal-art u mill-forestrija [ir-Regolament LULUCF] u dawk li ttieħdu fil-Konferenzi Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Jenħtieġ li l-interventi jiġu bbażati fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-foresti jew strumenti ekwivalenti u jistgħu jinkludu l-iżvilupp taż-żoni tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluż l-afforestazzjoni tal-art u l-ħolqien u r-riġenerazzjoni tas-sistemi agroforestali; il-protezzjoni, ir-restawr u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-adattament; l-investimenti biex jiġu garantiti u msaħħa l-konservazzjoni u reżiljenza tal-foresti, u l-provvista ta' servizzi dwar il-klima u l-ekosistema tal-foresti; u miżuri u investimenti għall-appoġġ tal-enerġija rinnovabbli u tal-bijoekonomija.

(39)  Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija jikkontribwixxu għaż-żieda tal-użu tas-sistemi tal-agroforestrija u għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Foresti tal-Unjoni, u jkunu bbażati fuq il-programmi tal-foresti nazzjonali jew subnazzjonali jew strumenti ekwivalenti tal-Istati Membri, li jenħtieġ li jibnu fuq l-impenji li jirriżultaw mir-Regolament (UE) 2018/841 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u dawk li ttieħdu mill-Konferenzi Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Jenħtieġ li l-interventi jiġu bbażati fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-foresti jew strumenti ekwivalenti u jistgħu jinkludu l-iżvilupp taż-żoni tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluż l-afforestazzjoni tal-art, il-prevenzjoni tan-nirien u l-ħolqien u r-riġenerazzjoni tas-sistemi agroforestali; il-protezzjoni, ir-restawr u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-adattament; l-investimenti biex jiġu garantiti u msaħħa l-konservazzjoni u reżiljenza tal-foresti, u l-provvista ta' servizzi dwar il-klima u l-ekosistema tal-foresti; u miżuri u investimenti għall-appoġġ tal-enerġija rinnovabbli u tal-bijoekonomija.

 

_____________________

 

1a Ir-Regolament (UE) 2018/841 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 u d-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 1).

Emenda    36

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  Sabiex jiġi żgurat introjtu ġust u settur agrikolu reżiljenti fit-territorju kollu tal-Unjoni, l-Istati Membri jstgħu jagħtu appoġġ lill-bdiewa f'żoni li qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali u restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona. Fir-rigward tal-pagamenti għall-ANC, id-deżinjazzjoni tal-politika ta' Żvilupp Rurali 2014–2020 jenħtieġ li tkompli tapplika. Biex il-PAK tagħti valur miżjud imsaħħaħ tal-Unjoni fuq l-ambjent u rinforza s-sinerġiji tagħha mal-finanzjament tal-investimenti fin-natura u l-bijodiversità, huwa meħtieġ li jkun hemm miżura separata li l-mira tagħha tkun li l-benefiċjarji jiġu kkumpensati għall-iżvantaġġi relatati mal-implimentazzjoni tan-Natura 2000 u tad-Direttivi Qafas dwar l-Ilma. Għalhekk jenħtieġ li jibqa' jingħata l-appoġġ lill-bdiewa u lid-detenturi tal-foresti biex ikunu jistgħu jiġu indirizzati l-iżvantaġġi speċifiċi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/147/KE u d-Direttiva 92/43/KEE u sabiex jikkontribwixxi għall-ġestjoni effettiva tas-siti tan-Natura 2000. Jenħtieġ li l-appoġġ ikun disponibbli wkoll għall-bdiewa biex jgħinhom jindirizzaw l-iżvantaġġi fiż-żoni tal-baċiri idrografiċi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. L-appoġġ jenħtieġ li jkun marbut ma' rekwiżiti speċifiċi deskritti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK li jmorru lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti obbligatorji rilevanti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw ukoll li l-pagamenti lill-bdiewa ma jwasslux għal finanzjament doppju mal-ekoskemi. Barra minn hekk, jenħtieġ li jitqiesu l-ħtiġijiet speċjali taż-żoni tan-Natura 2000 mill-Istati Membri fit-tfassil kumplessiv tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

(40)  Sabiex jiġi żgurat introjtu ġust u settur agrikolu reżiljenti fit-territorju kollu tal-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ lill-bdiewa f'żoni li qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali u restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona, inklużi żoni muntanjużi u reġjuni insulari. Fir-rigward tal-pagamenti għall-ANC, id-deżinjazzjoni tal-politika ta' Żvilupp Rurali 2014–2020 jenħtieġ li tkompli tapplika. Biex il-PAK tagħti valur miżjud imsaħħaħ tal-Unjoni fuq l-ambjent u ssaħħaħ is-sinerġiji tagħha mal-finanzjament tal-investimenti fin-natura u l-bijodiversità, huwa meħtieġ li jkun hemm miżura separata li l-mira tagħha tkun li l-benefiċjarji jiġu kkumpensati għall-iżvantaġġi relatati mal-implimentazzjoni tan-Natura 2000 stabbilita mid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1a u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Għalhekk jenħtieġ li jibqa' jingħata l-appoġġ lill-bdiewa u lid-detenturi tal-foresti biex ikunu jistgħu jiġu indirizzati l-iżvantaġġi speċifiċi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/147/KE u d-Direttiva 92/43/KEE u sabiex jikkontribwixxi għall-ġestjoni effettiva tas-siti tan-Natura 2000. Jenħtieġ li l-appoġġ ikun disponibbli wkoll għall-bdiewa biex jgħinhom jindirizzaw l-iżvantaġġi fiż-żoni tal-baċiri idrografiċi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. L-appoġġ jenħtieġ li jkun marbut ma' rekwiżiti speċifiċi deskritti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK li jmorru lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti obbligatorji rilevanti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw ukoll li l-pagamenti lill-bdiewa ma jwasslux għal finanzjament doppju mal-ekoskemi, filwaqt li fl-istess ħin jippermettu biżżejjed flessibbiltà fil-Pjanijiet Strateġiċi biex tiġi ffaċilitata l-komplementarjetà bejn interventi differenti. Barra minn hekk, jenħtieġ li jitqiesu l-ħtiġijiet speċjali taż-żoni tan-Natura 2000 mill-Istati Membri fit-tfassil kumplessiv tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

 

____________________

 

1a Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

Emenda    37

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41)  Jenħtieġ li l-objettivi tal-PAK jiġu segwiti permezz ta' appoġġ għall-investimenti, produttivi kif ukoll mhux produttivi, fuq l-azjenda agrikola u barra minnha. Investimenti bħal dawn jistgħu jikkonċernaw, inter alia, l-infrastrutturi relatati mal-iżvilupp, il-modernizzazzjoni jew l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-agrikoltura u tal-forestrija, inkluż l-aċċess għall-art tal-azjendi agrikoli u l-art tal-foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, il-prattiki agroforestali u l-provvista u l-iffrankar tal-enerġija u tal-ilma. Sabiex tiġi żgurata aħjar il-konsistenza tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK mal-objettivi tal-Unjoni, kif ukoll kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri, lista negattiva ta' suġġetti ta' investiment hija inkluża f'dan ir-Regolament.

(41)  Jenħtieġ li l-objettivi tal-PAK jiġu segwiti permezz ta' appoġġ għall-investimenti, produttivi kif ukoll mhux produttivi, li għandhom l-għan li jsaħħu r-reżiljenza tal-azjendi agrikoli. Investimenti bħal dawn jistgħu jikkonċernaw, inter alia, l-infrastrutturi relatati mal-iżvilupp, il-modernizzazzjoni jew l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-agrikoltura u tal-forestrija, inkluż l-aċċess għall-art tal-azjendi agrikoli u l-art tal-foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, il-prattiki agroforestali, u l-provvista u l-iffrankar tal-enerġija u tal-ilma. Sabiex tiġi żgurata aħjar il-konsistenza tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK mal-objettivi tal-Unjoni, kif ukoll kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri, lista negattiva ta' suġġetti ta' investiment hija inkluża f'dan ir-Regolament.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(42)  Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi indirzzata d-diskrepanza tal-investiment fis-settur agrikolu tal-Unjoni u sabiex jitjieb l-aċċess għall-istrumenti finanzjarji għall-gruppi prijoritarji, b'mod partikolari l-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda bi profili ta' riskju ogħla, jenħtieġ li jitħeġġeġ l-użu tal-garanzija InvestEU u l-kombinament tal-għotjiet u tal-istrumenti finanzjarji. Peress li l-użu tal-istrumenti finanzjarji fl-Istati Membri kollha jvarja b'mod konsiderevoli bħala riżultat tad-differenza f'termini tal-aċċess għall-finanzi, l-iżvilupp tas-settur bankarju, il-preżenza ta' kapital ta' riskju, il-familjarità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-firxa potenzjali ta' benefiċjarji, jenħtieġ li fil-Pjan Strateġiku tal-PAK l-Istati Membri jistabbilixxu miri xierqa, benefiċjarji u kundizzjonijiet preferenzjali, u regoli ta' eliġibbiltà oħra possibbli.

(42)  Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi indirizzata d-diskrepanza tal-investiment fis-settur agrikolu tal-Unjoni u sabiex jitjieb l-aċċess għall-istrumenti finanzjarji għall-gruppi prijoritarji, b'mod partikolari l-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda bi profili ta' riskju ogħla, jenħtieġ li jitħeġġeġ kombinament tal-għotjiet u tal-istrumenti finanzjarji. Peress li l-użu tal-istrumenti finanzjarji fl-Istati Membri kollha jvarja b'mod konsiderevoli bħala riżultat tad-differenza f'termini tal-aċċess għall-finanzi, l-iżvilupp tas-settur bankarju, il-preżenza ta' kapital ta' riskju, il-familjarità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-firxa potenzjali ta' benefiċjarji, jenħtieġ li fil-Pjan Strateġiku tal-PAK l-Istati Membri jistabbilixxu miri xierqa, benefiċjarji u kundizzjonijiet preferenzjali, u regoli ta' eliġibbiltà oħra possibbli.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Il-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda għadhom qed jaffaċċjaw ostakoli sinifikanti rigward l-aċċess għall-art, prezzijiet għoljin u l-aċċess għall-kreditu. In-negozji tagħhom huma aktar mhedda mill-volatilità tal-prezzijiet (kemm għall-inputs kif ukoll għall-prodotti) u l-ħtiġijiet tagħhom f'termini ta' taħriġ fil-ħiliet intraprenditorjali u ta' ġestjoni tar-riskju huma għoljin. Għalhekk huwa essenzjali li jitkompla l-appoġġ għat-twaqqif ta' negozji u ta' azjendi agrikoli ġodda. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu approċċ strateġiku u jidentifikaw sett ċar u koerenti ta' interventi għat-tiġdid ġenerazzjonali taħt l-objettiv speċifiku ddedkat għal din il-kwistjoni. Għal dan l-għan, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet preferenzjali għall-istrumenti finanzjarji għall-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda, u jenħtieġ li fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom jinkludu d-delimitazzjoni ta' mill-inqas ammont li jikkorrispondi għal 2 % tal-pakkett tal-pagamenti diretti annwali. Jenħtieġ li tiġi stabbilita żieda tal-ammont massimu tal-għajnuna għall-installazzjoni ta' bdiewa żgħażagħ u negozji ġodda rurali, sa EUR 100 000, li tista' tiġi aċċessata wkoll permezz tal-forma ta' appoġġ bi strument finanzjarju jew flimkien magħha.

(43)  Il-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda għadhom qed jaffaċċjaw ostakoli sinifikanti rigward l-aċċess għall-art, prezzijiet għoljin u l-aċċess għall-kreditu. In-negozji tagħhom huma aktar mhedda mill-volatilità tal-prezzijiet (kemm għall-inputs kif ukoll għall-prodotti) u l-ħtiġijiet tagħhom f'termini ta' taħriġ fil-ħiliet intraprenditorjali, prevenzjoni tar-riskju u ta' ġestjoni tar-riskju huma għoljin. Għalhekk huwa essenzjali li jitkompla l-appoġġ għat-twaqqif ta' negozji u ta' azjendi agrikoli ġodda. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu approċċ strateġiku u jidentifikaw sett ċar u koerenti ta' interventi għat-tiġdid ġenerazzjonali taħt l-objettiv speċifiku ddedikat għal din il-kwistjoni. Għal dan l-għan, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet preferenzjali għall-istrumenti finanzjarji għall-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda, u jenħtieġ li fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom jinkludu d-delimitazzjoni ta' mill-inqas ammont li jikkorrispondi għal 2 % tal-pakkett tal-pagamenti diretti annwali fl-ewwel pilastru. Jenħtieġ li tiġi stabbilita żieda tal-ammont massimu tal-għajnuna għall-installazzjoni ta' bdiewa żgħażagħ u negozji ġodda rurali, sa EUR 100 000, li tista' tiġi aċċessata wkoll permezz tal-forma ta' appoġġ bi strument finanzjarju jew flimkien magħha.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(44)  Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu żgurati għodod xierqa għall-ġestjoni tar-riskju, jenħtieġ li jinżammu l-primjums tal-assigurazzjoni u l-fondi mutwi, iffinanzjati mill-FAEŻR. Il-kategorija tal-fondi mutwi tinkludi kemm dawk marbutin mat-telf tal-produzzjoni, kif ukoll l-għodod ta' stabbilizzazzjoni tal-introjtu speċifiċi għal kull settur, marbuta mat-telf fl-introjtu.

(44)  Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu żgurati għodod xierqa għall-ġestjoni tar-riskju, jenħtieġ li jinżammu l-primjums tal-assigurazzjoni u l-fondi mutwi, iffinanzjati mill-FAEŻR. Il-kategorija tal-fondi mutwi tinkludi kemm dawk marbutin mat-telf tal-produzzjoni, kif ukoll l-għodod ta' stabbilizzazzjoni tal-introjtu speċifiċi għal kull settur, marbuta mat-telf fl-introjtu. Sabiex jiġu adattati l-għodod tal-ġestjoni tar-riskji għall-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-bdiewa, inkluż it-tibdil fil-klima, is-sett ta' għodod tal-PAK jenħtieġ li jinkludi kumpens għall-ispejjeż u t-telf imġarrba mill-bdiewa b'rabta mal-miżuri meħuda biex jiġu miġġielda l-mard tal-annimali u l-pesti tal-pjanti, jew għat-telf imġarrab mill-bdiewa organiċi minħabba kontaminazzjoni esterna li ma jkunux responsabbli għaliha. Madankollu, il-kompatibbiltà ta' interventi ffinanzjati mill-FAEŻR mas-sistemi nazzjonali tal-ġestjoni tar-riskju jenħtieġ li tiġi żgurata.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45)  Jenħtieġ li l-appoġġ jippermetti l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn mill-inqas żewġ entitajiet fid-dawl tal-kisba tal-objettivi tal-PAK. L-appoġġ jista' jinkludi l-aspetti kollha ta' kooperazzjoni bħal din, bħal pereżempju t-twaqqif ta' skemi ta' kwalità; azzjoni ambjentali u klimatika kollettiva; il-promozzjoni ta' katina ta' provvista qasira u swieq lokali; proġetti pilota; Il-proġetti tal-Grupp Operattiv fi ħdan il-proġetti ta' żvilupp lokali tal-EIP għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu, l-Irħula Intelliġenti, il-klabbs tax-xerrejja u l-assoċjazzjonijiet għall-użu kollettiv tal-makkinarju agrikolu (machinery rings); sħubijiet tal-azjendi agrikoli; pjanijiet tal-ġestjoni tal-foresti; netwerks u raggruppamenti; biedja soċjali; agrikultura appoġġata mill-komunità; azzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tal-LEADER; u t-twaqqif ta' gruppi ta' produtturi u organizzazzjonijiet ta' produtturi, kif ukoll forom oħra ta' kooperazzjoni li jitqiesu meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi tal-PAK.

(45)  Jenħtieġ li l-appoġġ jippermetti l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn mill-inqas żewġ entitajiet fid-dawl tal-kisba tal-objettivi tal-PAK. L-appoġġ jista' jinkludi l-aspetti kollha ta' kooperazzjoni bħal din, bħal pereżempju t-twaqqif, iċ-ċertifikazzjoni tal-ispejjeż u l-promozzjoni ta' skemi ta' kwalità; azzjoni ambjentali u klimatika kollettiva; il-promozzjoni ta' katina ta' provvista qasira u swieq lokali; proġetti pilota; Il-proġetti tal-Grupp Operattiv fi ħdan il-proġetti ta' żvilupp lokali tal-EIP għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu, l-Irħula Intelliġenti, il-klabbs tax-xerrejja u l-assoċjazzjonijiet għall-użu kollettiv tal-makkinarju agrikolu (machinery rings); sħubijiet tal-azjendi agrikoli; pjanijiet tal-ġestjoni tal-foresti; netwerks u raggruppamenti; biedja soċjali; agrikultura appoġġata mill-komunità; azzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tal-LEADER; u t-twaqqif ta' gruppi ta' produtturi u organizzazzjonijiet ta' produtturi, inklużi gruppi ta' produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 115/12, kif ukoll forom oħra ta' kooperazzjoni li jitqiesu meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi tal-PAK.

Bħala mezz ta' promozzjoni tat-tiġdid interġenerazzjonali, jenħtieġ li jitqies l-għoti ta' appoġġ speċifiku lill-bdiewa li jixtiequ jieqfu mill-biedja qabel ma jilħqu l-età statutorja tal-irtirar u li jkollhom il-ħsieb li jagħtu l-azjenda agrikola tagħhom lil bidwi żagħżugħ li jikkoopera.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Jenħtieġ li l-FAEG ikompli jiffinanzja t-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti u t-tipi ta' interventi settorjali, filwaqt li l-FAEŻR jenħtieġ li jkompli jiffinanzja t-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali kif deskritt f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li r-regoli għall-ġestjoni finanzjarji tal-PAK jiġu stipulati b'mod separat għaż-żewġ fondi u għall-attivitajiet appoġġati minn kull wieħed minnhom, filwaqt li jitqies li l-mudell ta' implimentazzjoni l-ġdid jagħti aktar flessibbiltà u sussidjarjetà biex l-Istati Membri jilħqu l-objettivi tagħhom It-tipi ta' interventi taħt dan ir-Regolament jenħtieġ li jkopru l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2027.

(47)  Jenħtieġ li l-FAEG ikompli jiffinanzja t-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti u t-tipi ta' interventi settorjali, filwaqt li l-FAEŻR jenħtieġ li jkompli jiffinanzja t-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali kif deskritt f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li r-regoli għall-ġestjoni finanzjarji tal-PAK jiġu stipulati b'mod separat għaż-żewġ fondi u għall-attivitajiet appoġġati minn kull wieħed minnhom, filwaqt li jitqies li l-mudell ta' implimentazzjoni l-ġdid jagħti aktar flessibbiltà u sussidjarjetà biex l-Istati Membri jilħqu l-objettivi tagħhom It-tipi ta' interventi taħt dan ir-Regolament jenħtieġ li jkopru l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2022 sal-31 ta' Diċembru 2027.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48)  L-appoġġ għall-pagamenti diretti skont il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jenħtieġ li jingħata fil-limitu tal-allokazzjonijiet nazzjonali li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dawn l-allokazzjonijiet nazzjonali jenħtieġ li jirriflettu kontinwazzjoni tal-bidliet fejn l-allokazzjonijiet lill-Istati Membri bl-aktar livell baxx ta' appoġġ għal kull ettaru jiżdiedu b'mod gradwali biex jagħlqu 50 % tad-diskrepanza lejn 90 % tal-medja tal-Unjoni. Sabiex jitqies il-mekkaniżmu tat-tnaqqis tal-pagamenti u l-użu tal-prodott tiegħu fl-Istat Membru, l-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi totali kull sena fil-Pjan Strateġiku tal-PAK ta' Stat Membru jenħtieġ li jkun jista' jaqbeż l-allokazzjoni nazzjonali.

(48)  Il-FAEG jenħtieġ li ma jipprovdix appoġġ għall-attivitajiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent, jew li ma jkunux konsistenti mal-objettivi relatati mal-klima u l-ambjent skont il-prinċipji ta' ġestjoni agrikola sostenibbli. L-appoġġ għall-pagamenti diretti skont il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jenħtieġ li jingħata fil-limitu tal-allokazzjonijiet nazzjonali li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dawn l-allokazzjonijiet nazzjonali jenħtieġ li jirriflettu kontinwazzjoni tal-bidliet fejn l-allokazzjonijiet lill-Istati Membri bl-aktar livell baxx ta' appoġġ għal kull ettaru jiżdiedu b'mod gradwali biex jagħlqu 50 % tad-diskrepanza lejn 90 % tal-medja tal-Unjoni. Sabiex jitqies il-mekkaniżmu tat-tnaqqis tal-pagamenti u l-użu tal-prodott tiegħu fl-Istat Membru, l-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi totali kull sena fil-Pjan Strateġiku tal-PAK ta' Stat Membru jenħtieġ li jkun jista' jaqbeż l-allokazzjoni nazzjonali.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(49)  Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-fondi tal-FAEŻR, jenħtieġ li tiġi stabbilita rata ta' kontribuzzjoni unika għall-appoġġ mill-FAEŻR b'rabta man-nefqa pubblika fl-Istati Membri. Sabiex jitqiesu l-importanza partikolari jew in-natura ta' ċerti tipi ta' operazzjonijiet, jenħtieġ li jiġu stabbiliti rati ta' kontribuzzjoni speċifiċi b'rabta magħhom. Sabiex jiġu mitigati r-restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-livell ta' żvilupp, mid-distanza u l-insularità, jenħtieġ li tiġi stabbilita rata ta' kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-reġjuni inqas żviluppati, għar-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE u għall-gżejjer żgħar tal-Eġew.

(49)  Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-fondi tal-FAEŻR, jenħtieġ li tiġi stabbilita rata ta' kontribuzzjoni ġenerali għall-appoġġ mill-FAEŻR b'rabta man-nefqa pubblika fl-Istati Membri. Sabiex jitqiesu l-importanza partikolari jew in-natura ta' ċerti tipi ta' operazzjonijiet, jenħtieġ li jiġu stabbiliti rati ta' kontribuzzjoni speċifiċi b'rabta magħhom. Sabiex jiġu mitigati r-restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-livell ta' żvilupp, mid-distanza u l-insularità tar-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE u tal-gżejjer żgħar tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013, jenħtieġ li tiġi stabbilita rata ta' kontribuzzjoni ogħla tal-FAEŻR għal dawk ir-reġjuni.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(49a)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji oġġettivi għall-kategorizzazzjoni tar-reġjuni u ż-żoni fil-livell tal-Unjoni għall-appoġġ mill-FAEŻR. Għal dan il-għan, l-identifikazzjoni tar-reġjuni u taż-żoni fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta' klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Jenħtieġ li jintużaw l-aħħar klassifikazzjonijiet u l-aħħar data biex jiġi żgurat appoġġ adegwat, b'mod partikolari biex jiġu indirizzati reġjuni li jkunu baqgħu lura u d-disparitajiet interreġjonali ġo Stat Membru.

 

__________________

 

 

Emenda    46

Proposta għal regolament

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50)  Jenħtieġ li l-FAEŻR ma jipprovdix appoġġ għall-investimenti li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Għalhekk huwa neċessarju li f'dan ir-Regolament jiġi previst għadd ta' regoli ta' esklużjoni, kif ukoll il-possibbiltà li jiġu żviluppati aktar dawn il-garanziji f'atti delegati. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-FAEŻR ma jiffinanzjax l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma jikkontribwixxux lejn il-kisba, jew il-presevazzjoni tal-istatus tajjeb tal-korp tal-ilma jew korpi tal-ilma assoċjati u l-investimenti fl-afforestazzjoni li mhumiex konsistenti mal-objettivi klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

(50)  Jenħtieġ li l-FAEŻR jipprovdi appoġġ b'mod prijoritarju lill-investimenti li jiġġeneraw kemm benefiċċji ekonomiċi kif ukoll ambjentali filwaqt li ma jappoġġax investimenti li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Għalhekk huwa neċessarju li f'dan ir-Regolament jiġi previst għadd ta' regoli ta' esklużjoni, kif ukoll il-possibbiltà li jiġu żviluppati aktar dawn il-garanziji f'atti delegati. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-FAEŻR ma jiffinanzjax l-investimenti fl-afforestazzjoni li mhumiex konsistenti mal-objettivi klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-FAEŻR ma jkoprix investimenti fl-irrigazzjoni li ma jikkontribwixxu xejn għall-kisba, jew il-preservazzjoni, ta status tajjeb tal-korp jew korpi tal-ilma assoċjati.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Premessa 51a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(51a)  Sabiex l-Unjoni tkun tista' tkun indipendenti mill-importazzjonijiet tal-proteini veġetali, il-PAK għandha l-għan li tippromwovi, f'konformità mad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, l-użu ta' bijofjuwils miksuba mill-koprodotti taż-żrieragħ żejtnin minn għelejjel tal-proteini;

Emenda    48

Proposta għal regolament

Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(54)  Sabiex jissaħħaħ il-valur miżjud tal-Unjoni u biex jiġi preservat suq intern agrikolu li jiffunzjona, kif ukoll biex jiġu segwiti l-objettivi speċifiċi u ġenerali u speċifiċi msemmija hawn fuq, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jieħdux deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament b'mod iżolat iżda fil-qafas ta' proċess strutturat li jenħtieġ li jimmaterjalizza fi Pjan Strateġiku tal-PAK. Jentħieġ li r-regoli minn fuq għal isfel tal-Unjoni jistabbilixxu l-objettivi speċifiċi tal-PAK fl-UE kollha, it-tipi ta' interventi ewlenin, il-qafas ta' prestazzjoni u l-istruttura ta' governanza. Distribuzzjoni tal-kompiti bħal din timmira li tiġi żgurata korrispondenza sħiħa bejn ir-riżorsi finanzjarji investiti u r-riżultati miksuba.

(54)  Sabiex jissaħħaħ il-valur miżjud tal-Unjoni u biex jiġi preservat suq intern agrikolu li jiffunzjona, kif ukoll biex jiġu segwiti l-objettivi speċifiċi u ġenerali u speċifiċi msemmija hawn fuq, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jieħdux deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament b'mod iżolat iżda fil-qafas ta' proċess strutturat li jenħtieġ li jimmaterjalizza fi Pjan Strateġiku tal-PAK. Jenħtieġ li r-regoli minn fuq għal isfel tal-Unjoni jistabbilixxu l-objettivi speċifiċi tal-PAK fl-Unjoni kollha, it-tipi ta' interventi ewlenin, il-qafas ta' prestazzjoni u l-istruttura ta' governanza. Distribuzzjoni tal-kompiti bħal din timmira li tiġi żgurata korrispondenza sħiħa bejn ir-riżorsi finanzjarji investiti u r-riżultati miksuba.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(55)  Sabeix tiġi żgurata natura strateġika ċara ta' dawn il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, u biex jiġu ffaċilitati r-rabtiet ma' politiki oħra tal-Unjoni, u b'mod partikolari ma' miri nazzjonali stabbiliti fit-tul li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew mill-ftehimiet internazzjonali bħal dawk relatati mat-tibdil fil-klima, mal-foresti, mal-bijodiversità u mal-ilma, huwa xieraq li jenħtieġ li jkun hemm Pjan Strateġiku tal-PAK wieħed għal kull Stat Membru.

(55)  Sabiex tiġi żgurata natura strateġika ċara ta' dawn il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, u biex jiġu ffaċilitati r-rabtiet ma' politiki oħra tal-Unjoni, u b'mod partikolari ma' miri nazzjonali stabbiliti fit-tul li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew mill-ftehimiet internazzjonali bħal dawk relatati mat-tibdil fil-klima, mal-foresti, mal-bijodiversità u mal-ilma, huwa xieraq li jenħtieġ li jkun hemm Pjan Strateġiku tal-PAK wieħed għal kull Stat Membru. Filwaqt li titqies l-istruttura amministrattiva tal-Istati Membri, jenħtieġ li l-Pjan Strateġiku, fejn xieraq, jinkludi interventi reġjonalizzati għall-Iżvilupp Rurali.

Emenda    50

Proposta għal regolament

Premessa 55a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(55a)  Huwa imperattiv li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK ikollhom qafas ċar, sempliċi u mhux ambigwu sabiex jiġi evitat li jkun hemm regolamentazzjoni żejda tal-politika fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Premessa 55b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(55b)  Jenħtieġ li l-mudell ta' implimentazzjoni l-ġdid ma jiddubitax l-integrità tas-suq uniku jew in-natura storikament Ewropea tal-PAK, li jenħtieġ li tibqa' politika verament komuni, li tiżgura approċċ Ewropew u kundizzjonijiet ekwi.

Emenda    52

Proposta għal regolament

Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(56)  Fil-proċess ta' żvilupp tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, jenħtieġ li l-Istati Membri janalizzaw is-sitwazzjoni u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, jistabbilixxu miri marbuta mal-kisba tal-objettivi tal-PAK u jfasslu l-interventi li se jippermettu li jintlaħqu dawn il-miri, filwaqt li jiġu adattati għall-kuntesti nazzjonali u reġjonali speċifiċi, inkluż ir-reġjuni ultraperiferiċi skont l-Artikolu 349 tat-TFUE. It-tali proċess jenħtieġ li jippromwovi aktar sussidjarjetà f'qafas komuni tal-Unjoni, filwaqt li l-konformità mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u l-objettivi tal-PAK jenħtieġ li jiġu żgurati. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar l-istruttura u l-kontenut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

(56)  Fil-proċess ta' żvilupp tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, jenħtieġ li l-Istati Membri janalizzaw is-sitwazzjoni u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, jistabbilixxu miri li jkunu realistiċi, marbuta mal-kisba tal-objettivi tal-PAK u jfasslu l-interventi li se jippermettu li jintlaħqu dawn il-miri waqt li jipprovdu ċertezza lill-benefiċjarji finali, filwaqt li jiġu adattati għall-kuntesti nazzjonali u reġjonali speċifiċi, inkluż ir-reġjuni ultraperiferiċi skont l-Artikolu 349 tat-TFUE. It-tali proċess jenħtieġ li jippromwovi aktar sussidjarjetà f'qafas komuni tal-Unjoni, filwaqt li l-konformità mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u l-objettivi tal-PAK jenħtieġ li jiġu żgurati. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar l-istruttura u l-kontenut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment tal-miri mill-Istati Membri u li t-tfassil tal-interventi jkunu xierqa u li jimmassimizzaw il-kontribut tal-objettivi tal-PAK, u filwaqt li tiġi żgurata n-natura komuni tal-politika, huwa meħtieġ li l-istrateġija tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiġi bbażata fuq analiżi minn qabel tal-kuntesti lokali u valutazzjoni tal-ħtiġijiet b'rabta mal-objettivi tal-PAK. Fil-proċess tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, jeħtieġ li jiġi żgurat l-involviment tal-bdiewa u tal-organizzazzjonijiet tal-bdiewa.

Emenda    53

Proposta għal regolament

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57)  Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment tal-miri mill-Istati Membri u li t-tfassil tal-interventi huwa xieraq u li jimmassimizza l-kontribut tal-objettivi tal-PAK, huwa meħtieġ li l-istrateġija tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiġi bbażata fuq analiżi minn qabel tal-kuntesti lokali u valutazzjoni tal-ħtiġijiet b'rabta mal-objettivi tal-PAK.

(57)  Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment tal-miri mill-Istati Membri u li t-tfassil tal-interventi huwa xieraq u li jimmassimizza l-kontribut tal-objettivi tal-PAK, huwa meħtieġ li l-istrateġija tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiġi bbażata fuq analiżi minn qabel tal-kuntesti lokali u valutazzjoni tal-ħtiġijiet b'rabta mal-objettivi tal-PAK. Huwa importanti wkoll li l-pjanijiet strateġiċi tal-PAK ikunu jistgħu jirriflettu b'mod adegwat il-bidliet fil-kundizzjonijiet, fl-istrutturi (kemm interni kif ukoll esterni) u fis-sitwazzjonijiet tas-suq tal-Istati Membri u li jistgħu, għalhekk, ikunu aġġustati maż-żmien biex jirriflettuhom.

Emenda    54

Proposta għal regolament

Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(58)  Jenħtieġ li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK ikollhom l-għan li jiżguraw koerenza msaħħa fost il-bosta għodod tal-PAK, peress li jenħtieġ li jkopru t-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti, it-tipi ta' interventi settorjali u t-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali. Jenħtieġ ukoll li jiżguraw u juru l-allinjament u l-adegwatezza tal-għażliet li jkunu għamlu l-Istati Membri għall-prijoritajiet u l-objettivi tal-Unjoni. Għalhekk huwa xieraq li jkun fihom strateġija ta' intervent orjentata lejn ir-riżultati u strutturata fuq l-objettivi speċifiċi tal-PAK, inkluż miri kwantifikati b'rabta ma' dawn l-objettivi. Sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ tagħhom fuq bażi annwali, huwa xieraq li dawn il-miri jkunu bbażati fuq l-indikaturi tar-riżultati.

(58)  Jenħtieġ li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK ikollhom l-għan li jiżguraw koerenza msaħħa fost il-bosta għodod tal-PAK, peress li jenħtieġ li jkopru t-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti, it-tipi ta' interventi settorjali u t-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali. Jenħtieġ ukoll li jiżguraw u juru l-allinjament u l-adegwatezza tal-għażliet li jkunu għamlu l-Istati Membri għall-prijoritajiet u l-objettivi tal-Unjoni. Għalhekk huwa xieraq li jkun fihom strateġija ta' intervent orjentata lejn ir-riżultati u strutturata fuq l-objettivi speċifiċi tal-PAK, inkluż miri kwantifikati b'rabta ma' dawn l-objettivi. Sabiex ikun jista' jsir monitoraġġ tagħhom, huwa xieraq li dawn il-miri jkunu bbażati fuq l-indikaturi tar-riżultati.

Emenda    55

Proposta għal regolament

Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(59a)  Minħabba li l-iskema tal-appoġġ għall-introjtu għandha rwol ewlieni fil-garanzija tal-vijabbiltà ekonomika tal-azjendi agrikoli, ikun xieraq li jitqiesu l-impatti soċjali, li l-PAK għandha biex tipprovdi impjiegi f'żoni rurali. Għal dik ir-raġuni l-Istati Membri jenħtieġ li jqisu wkoll fl-ippjanar tal-Pjanijiet Strateġiċi tagħhom l-impatt tal-impjiegi li stabbiliment ikollu f'qasam speċifiku. Il-miżuri u l-attivitajiet li joħolqu aktar opportunitajiet ta' impjieg għandhom jingħataw prijorità fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-għodod ta' politika rispettivi.

Emenda    56

Proposta għal regolament

Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(60)  Meta jitqies li jenħtieġ li tingħata flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-għażla tal-parti li tiddelega tal-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fil-livell reġjonali fuq il-bażi ta' qafas nazzjonali, sabiex tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni fost ir-reġjuni fl-indirizzar ta' sfidi man-nazzjon kollu, huwa xieraq li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jipprovdu deskrizzjoni tal-interazzjoni bejn l-interventi nazzjonali u reġjonali.

(60)  Meta jitqies li jenħtieġ li tingħata flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-għażla tal-parti li tiddelega tad-disinn u tal-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fil-livell reġjonali permezz tal-programmi ta' intervent tal-Iżvilupp Rurali skont il-qafas nazzjonali, sabiex tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni fost ir-reġjuni fl-indirizzar ta' sfidi man-nazzjon kollu, huwa xieraq li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jipprovdu deskrizzjoni tal-interazzjoni bejn l-interventi nazzjonali u reġjonali.

Emenda    57

Proposta għal regolament

Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(69)  Jenħtieġ li jkun hemm Awtorità ta' Ġestjoni responsabbli għall-ġestjoni u għall-implimentazzjoni ta' kull Pjan Strateġiku tal-PAK. Il-kompiti tagħha jenħtieġ li jkunu speċifikati f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Awtorità ta' Ġestjoni tkun tista' tiddelega parti mill-kompiti tagħha filwaqt li żżomm ir-responsabbiltà għall-effiċjenza u l-korrettezza tal-ġestjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li fil-Ġestjoni u l-Implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, skont ir-[Regolament, (UE, Euratom) X] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] u r-Regolament (UE) X tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament Orizzontali l-ġdid].

(69)  Jenħtieġ li jkun hemm Awtorità ta' Ġestjoni responsabbli għall-ġestjoni u għall-implimentazzjoni ta' kull Pjan Strateġiku tal-PAK. Madankollu, fil-każ tar-reġjonalizzazzjoni tal-elementi relatati mal-politika tal-Iżvilupp Rurali, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jistabbilixxu awtoritajiet ta' ġestjoni reġjonali. Il-kompiti tagħhom jenħtieġ li jkunu speċifikati f'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Awtoritajiet ta' Ġestjoni jkunu jistgħu jiddelegaw parti mill-kompiti tagħhom filwaqt li jżommu r-responsabbiltà għall-effiċjenza u l-korrettezza tal-ġestjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li fil-Ġestjoni u l-Implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, skont ir-[Regolament, (UE, Euratom) X] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] u r-Regolament (UE) X tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament Orizzontali l-ġdid].

Emenda    58

Proposta għal regolament

Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(70)  Skont il-prinċipju tal-ġestjoni konġunta, il-Kummissjoni hija assistita mill-kumitati ffurmati mir-rappreżentanti tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-PAK. Biex tiġi simplifikata s-sistema u l-pożizzjoni tal-Istati Membri, Kumitat ta' Ġestjoni wieħed huwa stabbilit għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, li jgħaqqad il-Kumitat għall-"Iżvilupp Rurali" mal-Kumitat għall-"Pagamenti Diretti", li kienu ġew stabbiliti fil-perjodu tal-ipprogrammar 2014-2020. Ir-responsabbiltà tal-assistenza lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK hija maqsuma bejn l-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat ta' Monitoraġġ tagħha. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun assistita wkoll mill-Kumitat tal-"Politika Agrikola Komuni", skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(70)  Skont il-prinċipju tal-ġestjoni konġunta, il-Kummissjoni hija assistita mill-kumitati ffurmati mir-rappreżentanti tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-PAK. Biex tiġi simplifikata s-sistema u l-pożizzjoni tal-Istati Membri, Kumitat ta' Ġestjoni wieħed huwa stabbilit għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, li jgħaqqad il-Kumitat għall-"Iżvilupp Rurali" mal-Kumitat għall-"Pagamenti Diretti", li kienu ġew stabbiliti fil-perjodu tal-ipprogrammar 2014-2020. Ir-responsabbiltà tal-assistenza lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK hija maqsuma bejn l-Awtorità ta' Ġestjoni u l-Kumitat ta' Monitoraġġ tagħha. Madankollu, fil-każ tar-reġjonalizzazzjoni tal-elementi relatati mal-politika tal-iżvilupp rurali, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jistabbilixxu kumitati ta' monitoraġġ reġjonali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun assistita wkoll mill-Kumitat tal-"Politika Agrikola Komuni", skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(71)  Jenħtieġ li l-FAEŻR, permezz ta' assistenza teknika u fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jappoġġa l-azzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kompiti msemmija fl-[Artikolu 7 tar-Regolament Orizzontali]. Tista' tiġi pprovduta wkoll assistenza teknika, fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri, biex jitlestew il-kompiti meħtieġa għall-amministrazzjoni u l-implimentazzjoni effettivi tal-appoġġ fir-rigward tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. Żieda tal-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri hija disponibbli biss għal Malta.

(71)  Jenħtieġ li l-FAEŻR, permezz ta' assistenza teknika u fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jappoġġa l-azzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kompiti msemmija fl-[Artikolu 7 tar-Regolament Orizzontali]. Tista' tiġi pprovduta wkoll assistenza teknika, fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri, biex jitlestew il-kompiti meħtieġa għall-amministrazzjoni u l-implimentazzjoni effettivi tal-appoġġ fir-rigward tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. Żieda tal-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri hija disponibbli biss għal-Lussemburgu u Malta.

Emenda    60

Proposta għal regolament

Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(74)  L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati li jġib miegħu l-mudell ta' implimentazzjoni teħtieġ qafas ta' prestazzjoni b'saħħtu, b'mod partikolari minħabba li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jikkontribwixxu għal objettivi ġenerali wiesgħa għal politiki oħrajn ġestiti b'mod konġunt. Politika bbażata fuq il-prestazzjoni timplika valutazzjoni annwali u pluriennali fuq il-bażi ta' outputs magħżulin, indikaturi tar-riżultati u tal-impatti, , kif definit fil-qafas għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jingħażel sett limitat u mmirat ta' indikaturi b'mod li jirrifletti kemm jista' jkun jekk l-intervent appoġġat jikkontribwixxix għall-kisba tal-objettivi ppjanati. L-indikaturi tar-riżultati u tal-output li jirrigwardaw l-objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent jistgħu jinkludu interventi stabbiliti fi strumenti nazzjonali għall-ippjanar ambjentali u klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(74)  L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati li jġib miegħu l-mudell ta' implimentazzjoni teħtieġ qafas ta' prestazzjoni b'saħħtu, b'mod partikolari minħabba li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jikkontribwixxu għal objettivi ġenerali wiesgħa għal politiki oħrajn ġestiti b'mod konġunt. Politika bbażata fuq il-prestazzjoni timplika valutazzjonijiet fuq il-bażi ta' outputs magħżulin, indikaturi tar-riżultati u tal-impatti, kif definit fil-qafas għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jingħażel sett limitat u mmirat ta' indikaturi b'mod li jirrifletti kemm jista' jkun jekk l-intervent appoġġat jikkontribwixxix għall-kisba tal-objettivi ppjanati. L-indikaturi tar-riżultati u tal-output li jirrigwardaw l-objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent jistgħu jinkludu interventi stabbiliti fi strumenti nazzjonali għall-ippjanar ambjentali u klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda    61

Proposta għal regolament

Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(75)  Bħala parti mill-qafas ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jimmonitorjaw u jirrappurtaw il-progress li sar lill-Kummissjoni kull sena. L-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri hija l-bażi li fuqha jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi fil-perjodu tal-ipprogrammar kollu bl-użu ta' sett ewlieni ta' indikaturi għal dan l-iskop.

(75)  Bħala parti mill-qafas ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jimmonitorjaw u jirrappurtaw il-progress li sar. L-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri hija l-bażi li fuqha jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi fil-perjodu tal-ipprogrammar kollu bl-użu ta' sett ewlieni ta' indikaturi għal dan l-iskop.

Emenda    62

Proposta għal regolament

Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(76)  Jenħtieġ li jkun hemm mekkaniżmi fis-seħħ sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f’każ li l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiddevja b'mod sinifikanti mill-miri stabbiliti. Għalhekk jista' jkun li l-Istati Membri jintalbu biex jissottomettu pjanijiet ta' azzjoni fil-każ ta' prestazzjoni insuffiċjenti sinifikanti u mhux ġustifikata. Dan jista' jwassal għal sospensjonijiet u, fl-aħħar, tnaqqis tal-fondi tal-Unjoni jekk ir-riżultati ppjanati ma jinkisbux. Barra minn hekk, bonus ta' prestazzjoni ġenerali huwa stabbilit bħala parti mill-mekkaniżmu ta' inċentivi bbażat fuq l-allokazzjoni tal-bonus ta' prestazzjoni, bil-ħsieb li jitħeġġu prestazzjonijiet ambjentali u klimatiċi tajbin.

(76)  Jenħtieġ li jkun hemm mekkaniżmi fis-seħħ sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f'każ li l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiddevja b'mod sinifikanti mill-miri stabbiliti. Għalhekk jista' jkun li l-Istati Membri jintalbu biex jissottomettu pjanijiet ta' azzjoni fil-każ ta' prestazzjoni insuffiċjenti sinifikanti u mhux ġustifikata. Dan jista' jwassal għal sospensjonijiet u, fl-aħħar, tnaqqis tal-fondi tal-Unjoni jekk ir-riżultati ppjanati ma jinkisbux.

Emenda    63

Proposta għal regolament

Premessa 80a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(80a)  Ftehimiet kummerċjali ffirmati ma' pajjiżi terzi marbutin mas-settur agrikolu jenħtieġ li jipprevedu arranġamenti u jkun fihom klawżoli ta' salvagwardja biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-bdiewa fl-Unjoni u dawk mhux fl-Unjoni u jiġu protetti l-konsumaturi.

Emenda    64

Proposta għal regolament

Premessa 81

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(81)  Id-data personali miġbura għall-iskopijiet tal-applikazzjoni ta' kwalunkwe dispożizzjoni stabbilit f'dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi pproċessata b'mod li huwa kompatibbli ma' dawk l-iskopijiet. Jenħtieġ li din tkun anonima, tiġi aggregata meta tiġi pproċessata għall-iskopijiet ta' monitoraġġ jew evalwazzjoni, u tiġi protetta skont id-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, b'mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u r-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20. Is-suġġetti tad-data jenħtieġ li jiġu infurmati dwar tali pproċessar u dwar id-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni tad-data.

(81)  Id-data personali miġbura għall-iskopijiet tal-applikazzjoni ta' kwalunkwe dispożizzjoni stabbilita f'dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi pproċessata b'mod li huwa kompatibbli ma' dawk l-iskopijiet. Jenħtieġ li din tkun anonima, tiġi aggregata meta tiġi pproċessata għall-iskopijiet ta' monitoraġġ jew evalwazzjoni, u tiġi protetta skont id-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, b'mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 u r-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20. Is-suġġetti tad-data jenħtieġ li jiġu infurmati dwar tali pproċessar u dwar id-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni tad-data.

_________________

_________________

19 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

19 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

20 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1-88).

20 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1-88).

Emenda    65

Proposta għal regolament

Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(83)  Sabiex tiġi garantita ċertezza legali, jiġu protetti d-drittijiet tal-bdiewa u jiġi garantit funzjonament bla xkiel, koerenti u effiċjenti tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-użu ta' żerriegħa ċertifikata ta' ċerti varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-determinazzjoni tal-varjetajiet ta' qanneb u l-verifika tal-kontenut ta' tetraidrokannabinol tagħhom; ir-regoli għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba u ċerti elementi relatati fir-rigward tar-rekwiżiti ta' eliġibbiltà; u l-kontenut tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-attivazzjoni tal-intitolamenti għall-pagament; aktar regoli dwar l-ekoskemi; il-miżuri biex jiġi evitat li l-benefiċjarji tal-appoġġ akkoppjat għall-introjtu li jbatu minn żbilanċi strutturali tas-suq f'settur, inkluż id-deċiżjoni li t-tali appoġġ jista' jkompli jitħallas sal-2027 fuq il-bażi tal-unitajiet ta' produzzjoni li għalihom ingħata f'perjodu referenzjarju fl-imgħoddi; ir-regoli u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-art u tal-varjetajiet għall-iskopijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u r-regoli għall-għoti ta' dak il-pagament.

(83)  Sabiex tiġi garantita ċertezza legali, jiġu protetti d-drittijiet tal-bdiewa u jiġi garantit funzjonament bla xkiel, koerenti u effiċjenti tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-użu ta' żerriegħa ċertifikata ta' ċerti varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-determinazzjoni tal-varjetajiet ta' qanneb u l-verifika tal-kontenut ta' tetraidrokannabinol tagħhom; ir-regoli għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba u ċerti elementi relatati fir-rigward tar-rekwiżiti ta' eliġibbiltà, l-istabbiliment ta' kriterji għad-determinazzjoni ta' miżuri ekwivalenti u r-rekwiżiti xierqa applikabbli għall-iskemi ta' ċertifikazzjoni nazzjonali jew reġjonali; L-istabbiliment ta' katalogu ta' eżempji ta' prattiki agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-klima, għall-ambjent u għall-benessri tal-annimali. il-miżuri biex jiġi evitat li l-benefiċjarji tal-appoġġ akkoppjat għall-introjtu li jbatu minn żbilanċi strutturali tas-suq f'settur, inkluż id-deċiżjoni li t-tali appoġġ jista' jkompli jitħallas sal-2027 fuq il-bażi tal-unitajiet ta' produzzjoni li għalihom ingħata f'perjodu referenzjarju fl-imgħoddi; ir-regoli u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-art u tal-varjetajiet għall-iskopijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u r-regoli għall-għoti ta' dak il-pagament.

Emenda    66

Proposta għal regolament

Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(84)  Sabiex jiġi żgurat li t-tipi ta' interventi settorjali jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PAK u jsaħħu s-sinerġiji ma' strumenti oħra tal-PAK u sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern u tiġi evitata kompetizzjoni mhux ugwali jew inġusta, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji għall-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u r-regoli li jirregolaw is-sitwazzjoni fejn l-organizzazzjoni interprofessjonali approvata ma' tissodisfax it-tali kriterji u obbligi għall-produtturi; ir-regoli għall-funzjonament tajjeb tat-tipi ta' interventi settorjali, il-bażi tal-kalkolu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni, inkluż il-perjodi referenzjarji u l-kalkolu tal-valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata, u l-livell massimu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-irtirar mis-suq; ir-regoli għall-istabbiliment ta' limitu massimu għan-nefqa fuq it-tħawwil mill-ġdid tal-vinji; u r-regoli li permezz tagħhom il-produtturi jkollhom jirtiraw il-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, u dwar l-eċċezzjonijiet għal dak l-obbligu sabiex ikun evitat piż amministrattiv addizzjonali, u r-regoli għaċ-ċertifikazzjoni volontarja tad-distillaturi. b'mod partikolari, sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tal-fondi tla-Unjoni għall-interventi fis-settur tal-apikultura, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' rekwiżiti addizzjonali dwar l-obbligu ta' notifika u l-istabbiliment ta' kontribut minimu tal-Unjoni għan-nefqa biex jiġu implimentati dawk it-tipi ta' interventi.

(84)  Sabiex jiġi żgurat li t-tipi ta' interventi settorjali jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PAK u jsaħħu s-sinerġiji ma' strumenti oħra tal-PAK u sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern u tiġi evitata kompetizzjoni mhux ugwali jew inġusta, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji għall-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u r-regoli li jirregolaw is-sitwazzjoni fejn l-organizzazzjoni interprofessjonali approvata ma' tissodisfax it-tali kriterji u obbligi għall-produtturi; ir-regoli għall-funzjonament tajjeb tat-tipi ta' interventi settorjali, il-bażi tal-kalkolu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni, inkluż il-perjodi referenzjarji u l-kalkolu tal-valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata, u l-livell massimu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-irtirar mis-suq; ir-regoli għall-istabbiliment ta' limitu massimu għan-nefqa fuq it-tħawwil mill-ġdid tal-vinji; ir-regoli li permezz tagħhom il-produtturi jkollhom jirtiraw il-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, u dwar l-eċċezzjonijiet għal dak l-obbligu sabiex ikun evitat piż amministrattiv addizzjonali, u r-regoli għaċ-ċertifikazzjoni volontarja tad-distillaturi u r-regoli relatati mal-qafas ta' prestazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati dwar derogi temporanji dwar regoli ta' kundizzjonalità matul kundizzjonijiet ħżiena ħafna bħal avvenimenti katastrofiċi jew epidemiji. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata wkoll is-setgħa li tiddetermina prattiċi ekwivalenti għal prattiċi agrikoli u ambjentali u skemi ta' ċertifikazzjoni ambjentali nazzjonali jew reġjonali. B'mod partikolari, sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni għall-interventi fis-settur tal-apikultura, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' rekwiżiti addizzjonali dwar l-obbligu ta' notifika u l-istabbiliment ta' kontribut minimu tal-Unjoni għan-nefqa biex jiġu implimentati dawk it-tipi ta' interventi. Bil-ħsieb li jitfasslu l-pjanijiet strateġiċi tal-PAK, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi kodiċi ta' kondotta fl-organizzazzjoni ta' sħubija bejn l-Istat Membru u l-awtoritajiet reġjonali u lokali kompetenti kif ukoll sħab oħra.

Emenda    67

Proposta għal regolament

Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(85)  Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali u biex jiġi garantit li l-interventi għall-iżvilupp rurali jiksbu l-objettivi tagħhom, is-setgħa tal-adozzjoni ta' ċerti atti jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-appoġġ għall-impenji tal-ġestjoni, għall-investimenti u għall-kooperazzjoni.

(85)  Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali u biex jiġi garantit li l-interventi għall-iżvilupp rurali jiksbu l-objettivi tagħhom, is-setgħa tal-adozzjoni ta' ċerti atti jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward taż-żieda tal-ammonti minimi u massimi tal-appoġġ għal ċerti tipi ta' interventi.

Emenda    68

Proposta għal regolament

Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(86)  Sabiex jiġu emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għat-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti u tar-regoli dwar il-kontenut tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

(86)  Sabiex jiġu emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għat-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti.

Emenda    69

Proposta għal regolament

Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(87)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u biex tiġi evitata kompetizzjoni inġusta jew diskriminazzjoni bejn il-bdiewa, jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu delegati lill-Kummissjoni rigward l-iffissar ta' żoni ta' referenza għall-appoġġ għaż-żerriegħa taż-żejt, ir-regoli għall-awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u n-notifiki relatati, il-kalkolu tat-tnaqqis meta l-erja eliġibbli tal-qoton taqbeż l-erja bażi, l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għad-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, it-tqassim annwali għal kull Stat Membru tal-ammont totali tal-appoġġ tal-Unjoni għat-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali, ir-regoli dwar il-preżentazzjoni tal-elementi li jridu jiġu inklużi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, ir-regoli dwar il-proċedura u l-limiti ta' żmien għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u l-preżentazzjoni u l-approvazzjoni tar-rekwiżiti għall-emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tar-rekwiżiti dwar l-informazzjoni u r-reklamar relatati mal-possibbiltajiet offruti mill-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, ir-regoli relatati mal-qafas ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni, ir-regoli għall-preżentazzjoni tal-kontenut tar-rapport annwali dwar il-prestazzjoni, ir-regoli dwar l-informazzjoni li trid tinbagħat lill-Istati Membri għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni mill-Kummissjoni u r-regoli dwar il-ħtiġijiet tad-data u s-sinerġiji bejn is-sorsi potenzjali tad-data, u l-arranġamenti li jiżguraw approċċ konsistenti għad-detereminazzjoni tal-attribuzzjoni tal-bonus ta' prestazzjoni lill-Istati Membri. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.22 .

(87)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u biex tiġi evitata kompetizzjoni inġusta jew diskriminazzjoni bejn il-bdiewa, jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu delegati lill-Kummissjoni rigward l-iffissar ta' żoni ta' referenza għall-appoġġ għaż-żerriegħa taż-żejt, ir-regoli għall-awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u n-notifiki relatati, il-kalkolu tat-tnaqqis meta l-erja eliġibbli tal-qoton taqbeż l-erja bażi, l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għad-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, it-tqassim annwali għal kull Stat Membru tal-ammont totali tal-appoġġ tal-Unjoni għat-tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali, il-forma standardizzata tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK, ir-regoli dwar il-proċedura u l-limiti ta' żmien għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u l-preżentazzjoni u l-approvazzjoni tar-rekwiżiti għall-emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tar-rekwiżiti dwar l-informazzjoni u r-reklamar relatati mal-possibbiltajiet offruti mill-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, ir-regoli għall-preżentazzjoni tal-kontenut tar-rapport annwali dwar il-prestazzjoni. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 22.

_________________

_________________

22 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

22 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)

Emenda    70

Proposta għal regolament

Premessa 92a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(92a)  Ir-reġjuni insulari tal-Unjoni jiffaċċjaw diffikultajiet speċifiċi fit-twettiq tal-attivitajiet agrikoli u l-iżvilupp taż-żoni rurali. Jenħtieġ li titwettaq valutazzjoni tal-impatt tal-PAK f'dawk ir-reġjuni u jenħtieġ li tiġi esplorata l-idea li l-miżuri stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jiġu estiżi għar-reġjuni insulari kollha tal-Unjoni.

Emenda    71

Proposta għal regolament

Premessa 93

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(93)  Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali u l-kontinwità, id-dispożizzjonijiet speċjali għall-Kroazja dwar l-introduzzjoni gradwali tal-pagamenti diretti u l-pagamenti diretti nazzjonali komplementari fil-qafas tal-mekkaniżmu ta' introduzzjoni gradwali jenħtieġ li jkomplu japplikaw sal-1 ta' Jannar 2021.

(93)  Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali u l-kontinwità, id-dispożizzjonijiet speċjali għall-Kroazja dwar l-introduzzjoni gradwali tal-pagamenti diretti u l-pagamenti diretti nazzjonali komplementari fil-qafas tal-mekkaniżmu ta' introduzzjoni gradwali jenħtieġ li jkomplu japplikaw. Il-Kroazja se tkun intitolata għal ammont skont it-Trattat tal-Adeżjoni fl-2022, inkluż pakkett addizzjonali għar-riżerva nazzjonali għat-tneħħija tal-mini f'art fil-Kroazja, u dak id-dritt jenħtieġ li jkun inkluż fil-kalkolu tal-pakkett nazzjonali għall-2022.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  it-tipi ta' interventi u r-rekwiżiti komuni biex l-Istati Membri jsegwu dawn l-objettivi kif ukoll l-arranġamenti finanzjarji relatati;

(b)  it-tipi ta' interventi u r-rekwiżiti komuni biex l-Istati Membri jsegwu dawn l-objettivi billi jiżguraw kundizzjonijiet ekwi kif ukoll l-arranġamenti finanzjarji relatati;

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK li jridu jitfasslu mill-Istati membri, l-istabbiliment tal-miri, id-definizzjoni tal-interventi u l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, f'konformità mal-objettivi speċifiċi u l-ħtiġijiet identifikati;

(c)  il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK li jridu jitfasslu mill-Istati Membri, u, fejn xieraq, f'kollaborazzjoni mar-reġjuni tagħhom, l-istabbiliment tal-miri, id-definizzjoni tal-interventi u l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, f'konformità mal-objettivi speċifiċi u l-ħtiġijiet identifikati u b'mod konformi mas-suq intern tal-Unjoni;

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Dan ir-Regolament japplika għall-appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u mill-FAEŻR għall-interventi speċifikati fi Pjan Strateġiku tal-PAK imfassal mill-Istati Membri u approvat mill-Kummissjoni, li jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2027.

2.  Dan ir-Regolament japplika għall-appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u mill-FAEŻR għall-interventi speċifikati fi Pjan Strateġiku tal-PAK imfassal mill-Istati Membri u approvat mill-Kummissjoni, li jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2022.

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kapitolu III tat-Titolu II, il-Kapitolu II tat-Titolu III u l-Artikoli 41 u 43 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 għandhom japplikaw għall-appoġġ iffinanzjat mill-FAEŻR skont dan ir-Regolament.

2.  Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn il-fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) u l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-Kapitolu III tat-Titolu II, il-Kapitolu II tat-Titolu III u l-Artikoli 41 u 43 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 għandhom japplikaw għall-appoġġ iffinanzjat mill-FAEŻR skont dan ir-Regolament.

__________________

__________________

26 Ir-Regolament (UE) […/…] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' [data] [titolu sħiħ] (ĠU L ).

26 Ir-Regolament (UE) […/…] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' [data] [titolu sħiħ] (ĠU L ).

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  "bidwi" tfisser persuna fiżika jew ġuridika, jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, ikun xi jkun l-istatus ġuridiku mogħti lil tali grupp u l-membri tiegħu bil-liġi nazzjonali, li l-azjenda tagħha/tagħhom tkun fil-kamp ta' applikazzjoni territorjali tat-Trattati, kif definit fl-Artikolu 52 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) flimkien mal-Artikoli 349 u 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u li teżerċita/jeżerċitaw attività agrikola kif definita mill-Istati Membri;

(a)  "bidwi" tfisser persuna fiżika jew ġuridika, jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, ikun xi jkun l-istatus ġuridiku mogħti lil tali grupp u l-membri tiegħu bil-liġi nazzjonali, li l-azjenda tagħha/tagħhom tkun fil-kamp ta' applikazzjoni territorjali tat-Trattati, kif definit fl-Artikolu 52 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) flimkien mal-Artikoli 349 u 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u li teżerċita/jeżerċitaw attività agrikola fis-sens ta' prattika agrikola tajba kif definita mill-Istati Membri;

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  "Beni pubbliċi" tfisser prodotti jew servizzi li mhumiex remunerati mis-suq u jagħtu riżultati ambjentali u soċjetali superjuri minn dak li tipprevedi l-leġiżlazzjoni statutorja ambjentali, klimatika u tal-benessri tal-annimali.

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb)   "Beni pubbliċi Ewropej" tfisser beni jew servizzi pubbliċi li jistgħu jiġu pprovduti biss b'mod effettiv fil-livell tal-Unjoni permezz ta' intervent biex tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u kundizzjonijiet ekwi fis-suq agrikolu tal-Unjoni. Il-beni pubbliċi Ewropej jinkludu b'mod partikolari l-konservazzjoni tal-ilma, il-protezzjoni tal-bijodiversità, il-protezzjoni tal-fertilità tal-ħamrija, il-protezzjoni tad-dakkara, u l-benessri tal-annimali;

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  "fond mutwu" tfisser skema akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi nazzjonali tiegħu għall-bdiewa affiljati biex jassiguraw lilhom infushom, fejn il-pagamenti kumpensatorji jsiru lill-bdiewa affiljati li jesperjenzaw telf ekonomiku.

(e)  "fond mutwu" tfisser skema akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi nazzjonali tiegħu għall-bdiewa affiljati biex jissalvagwardjaw kontra r-riskji u biex jirċievu pagamenti ta' kumpens fil-każ ta' telf ekonomiku jew tnaqqis fl-introjtu.

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  proġett, kuntratt, azzjoni jew grupp ta' proġetti magħżula fil-programmi kkonċernati;

(i)  proġett, kuntratt, azzjoni jew grupp ta' proġetti magħżula fil-pjan strateġiku kkonċernat;

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji, kontribuzzjoni tal-programm għal strument finanzjarju u l-appoġġ finanzjarju sussegwenti provdut lir-riċevituri finali permezz ta' dak l-istrument finanzjarju;

(ii)  fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji, kontribuzzjoni tal-pjan strateġiku għal strument finanzjarju u l-appoġġ finanzjarju sussegwenti provdut lir-riċevituri finali permezz ta' dak l-istrument finanzjarju;

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  korp irregolat bil-liġi pubblika jew privata, entità li għandha personalità ġuridika jew li ma għandhiex jew persuna fiżika, responsabbli għall-bidu tal-operazzjonijiet jew għall-bidu u l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet;

(i)  korp irregolat bil-liġi pubblika jew privata, entità li għandha personalità ġuridika, li ma għandhiex jew persuna fiżika jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiki, responsabbli għall-bidu tal-operazzjonijiet jew għall-bidu u l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet;

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  fil-kuntest tal-iskemi tal-għajnuna mill-Istat, il-korp li jirċievi l-għajnuna;

(ii)  fil-kuntest tal-iskemi tal-għajnuna mill-Istat, l-entità li tirċievi l-għajnuna;

Emenda    84

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  "miri" tfisser valuri miftiehma minn qabel li jridu jinkisbu fi tmiem il-perjodu b’rabta mal-indikaturi tar-riżultati inklużi f'objettiv speċifiku;

(i)  "miri" tfisser valuri miftiehma minn qabel li jridu jinkisbu sa tmiem il-perjodu tal-Pjan Strateġiku tal-PAK b'rabta mal-indikaturi tar-riżultati inklużi f'objettiv speċifiku;

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j)  "stadji importanti" tfisser miri intermedji li jridu jinkisbu f'mument speċifiku matul il-perjodu tal-Pjan Strateġiku tal-PAK b'rabta mal-indikaturi inklużi f'objettiv speċifiku.

(j)  "stadji importanti" tfisser miri intermedji li jridu jinkisbu minn Stat Membru f'mument speċifiku matul il-perjodu tal-Pjan Strateġiku tal-PAK sabiex jiġi żgurat progress f'waqtu b'rabta mar-riżultati tal-indikaturi inklużi f'objettiv speċifiku.

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jipprovdu d-definizzjonijiet tal-attività agrikola, iż-żona agrikola, l-ettaru eliġibbli, bidwi ġenwin u bidwi żagħżugħ:

1.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jipprovdu d-definizzjonijiet tal-attività agrikola, iż-żona agrikola, l-ettaru eliġibbli, bidwi attiv u bidwi żagħżugħ u bidwi ġdid:

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  "żona agrikola" għandha tiġi definita b'mod li tkun magħmula mir-raba' li jinħadem, l-għelejjel permanenti u l-bur permanenti. It-termini "raba' li jinħadem", "għelejjel permanenti" u "bur permanenti" għandhom jiġu speċifikati aktar mill-Istati Membri fil-qafas li ġej:

(b)  "żona agrikola" għandha tiġi definita b'mod li tkun magħmula mir-raba' li jinħadem, l-għelejjel permanenti u l-bur permanenti u s-sistemi agroforestrali. Il-karatteristiċi tal-pajsaġġ għandhom jiġu inklużi bħala komponenti taż-żona agrikola. It-termini "raba' li jinħadem", "għelejjel permanenti" u "bur permanenti" u "sistemi agroforestali" għandhom jiġu speċifikati aktar mill-Istati Membri fil-qafas li ġej:

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  "raba' li jinħadem" għandha tkun l-art ikkultivata għall-produzzjoni tal-għelejjel jew iż-żoni disponibbli għall-produzzjoni tal-għelejjel iżda li tkun art mistrieħa, u għandha tinkludi ż-żoni mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/199928, l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/200529, l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew l-Artikolu 65 ta' dan ir-Regolament;

(i)  "raba' li jinħadem" għandha tkun l-art ikkultivata għall-produzzjoni tal-għelejjel jew iż-żoni disponibbli għall-produzzjoni tal-għelejjel iżda li tkun art mistrieħa, u tista' tinkludi taħlita ta' għelejjel ma' siġar u/jew arbuxelli biex tiġi fformata sistema agroforestali silvikulturali, u għandha tinkludi ż-żoni mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/199928, l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/200529, l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew l-Artikolu 65 ta' dan ir-Regolament;

__________________

__________________

28 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar is-sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar ċerti Regolamenti (ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80).

28 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar is-sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar ċerti Regolamenti (ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80).

29 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

29 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  "bur permanenti u mergħa permanenti" (li flimkien jissejħu "bur permanenti") għandha tiġi definita bħala art li ma tkunx inkluża fin-newba tal-azjenda għal ħames snin jew aktar, li tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ erbaċeju ieħor b'mod naturali (li jinżergħu waħedhom) jew permezz tal-kultivazzjoni (jinżergħu bl-idejn). Tista' tinkludi speċijiet oħra bħal pereżempju l-arbuxelli u/jew is-siġar li jistgħu jintużaw għar-ragħa jew għall-produzzjoni tal-għalf tal-annimali;

(iii)  "bur permanenti u mergħa permanenti" (li flimkien jissejħu "bur permanenti") tfisser art li tintuża sabiex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ erbaċew ieħor b'mod naturali (li jitla' waħdu) jew permezz ta' kultivazzjoni (li jkun inżera') u li ma ġietx inkluża fin-newba tal-uċuħ tar-raba' tal-impriża għal seba' snin jew aktar, kif ukoll, fejn l-Istati Membri jiddeċiedu hekk, li ma tkunx inħartet għal ħames snin jew aktar; Tista' tinkludi speċijiet oħra bħal pereżempju l-arbuxelli u/jew is-siġar li jistgħu jintużaw għar-ragħa jew, fejn l-Istati Membri jiddeċiedu hekk, speċijiet oħra bħal arbuxelli u/jew siġar li jipproduċu għalf tal-annimali, sakemm il-ħaxix u foraġġ erbaċeju ieħor jibqgħu predominanti. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li jikkunsidraw dawn li ġejjin bħala mergħat permanenti:

 

(i) art li tista' tintuża għar-ragħa u li tifforma parti minn prattiki lokali stabbiliti fejn il-ħaxix u foraġġ erbaċeju ieħor ma jkunux tradizzjonalment predominanti fiż-żoni tar-ragħa; u/jew

 

(ii) art li tista' tintuża għar-ragħa fejn il-ħaxix u foraġġ erbaċeju ieħor ma jkunux predominanti jew ma jkunux jeżistu fiż-żoni tar-ragħa;

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiia)  "sistema agroforestali" tfisser sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru s-siġar fuq l-istess art fejn jitwettqu l-prattiki agrikoli;

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  għall-iskop tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti, "ettaru eliġibbli" għandha tiġi definita b'mod li tinkludi kull żona agrikola tal-azjenda:

(c)  għall-iskop tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti diretti, "ettaru eliġibbli" għandha tiġi definita b'mod li tinkludi kull żona agrikola tal-azjenda, inklużi installazzjonijiet tekniċi temporanji mobbli jew stazzjonarji, b'mod partikolari passaġġi agrikoli interni u ħwat tal-ilma kif ukoll balal tas-silaġġ u żoni mxarrba mill-ġdid użati għall-kultivazzjoni tal-għadajjar:

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  li, matul is-sena li għaliha qed jintalab appoġġ, tintuża għal attività agrikola jew, meta ż-żona tintuża wkoll għall-attivitajiet mhux agrikoli, tintuża b'mod predominanti għal attivitajiet agrikoli, u li tkun għad-dispożizzjoni tal-bidwi. Fejn ikun debitament ġustifikat għal raġunijiet ambjentali, l-ettari eliġibbli jistgħu wkoll jinkludu ċerti żoni li jintużaw għall-attivitajiet agrikoli darba kull sentejn biss.

(i)  li, matul is-sena li għaliha qed jintalab appoġġ, tintuża għal attività agrikola jew, meta ż-żona tintuża wkoll għall-attivitajiet mhux agrikoli, tintuża b'mod predominanti għal attivitajiet agrikoli, u li tkun għad-dispożizzjoni tal-bidwi. Fejn ikun debitament ġustifikat għal raġunijiet ambjentali, l-ettari eliġibbli jistgħu wkoll jinkludu ċerti żoni li jintużaw għall-attivitajiet agrikoli darba kull tliet snin biss.

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iż-żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb għandhom ikunu biss ettari eliġibbli jekk il-varjetajiet użati jkollhom kontenut ta' tetraidrokannabinol ta' mhux aktar minn 0,2 %;

Iż-żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb għandhom ikunu biss ettari eliġibbli jekk il-varjetajiet użati jkollhom kontenut ta' tetraidrokannabinol ta' mhux aktar minn 0,3 %;

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  "bdiewa ġenwini" għandha tkun definita b'mod li jiġi żgurat li l-ebda appoġġ ma jingħata lil dawk li l-attività agrikola tagħhom tifforma parti insinifikanti biss tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom jew li l-attività ta' negozju ewlenija tagħhom mhijiex agrikola, filwaqt li ma jiġux esklużi mill-appoġġ il-bdiewa pluriattivi. Id-definizzjoni għandha tippermetti li jiġi determinat liema bdiewa mhumiex ikkunsidrati bdiewa ġenwini fuq il-bażi ta' kundizzjonijiet bħal pereżempju t-testijiet tal-introjtu, l-inputs lavorattivi fuq l-azjenda agrikola, l-għanijiet tal-kumpanija u/jew l-inklużjoni fir-reġistri.

(d)  "bdiewa attivi" għandha tkun definita mill-Istati Membri b'tali mod li jiġi żgurat li l-ebda appoġġ ma jingħata lil dawk li l-attività agrikola tagħhom tifforma parti insinifikanti biss tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom, filwaqt li ma jiġux esklużi mill-appoġġ il-bdiewa pluriattivi. Id-definizzjoni għandha, fi kwalunkwe każ, tippreżerva l-mudell tal-biedja tal-familja tal-Unjoni b'karattru individwali jew assoċjattiv, irrispettivament mid-daqs tagħha u tista' tqis, jekk meħtieġ, il-partikolaritajiet tar-reġjuni ddefiniti fl-Artikolu 349 tat-TFUE. L-Istati Membri jistgħu jeskludu minn din id-definizzjoni individwi jew kumpaniji li jwettqu l-ipproċessar fuq skala kbira ta' prodotti agrikoli, bl-eċċezzjoni ta' gruppi ta' bdiewa.

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  "bidwi żagħżugħ" għandha tiġi definita b'mod li tinkludi:

(e)  "bidwi żagħżugħ" għandha tiġi definita b'mod li tinkludi limitu fl-età ta' 40 sena u:

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  limitu massimu fl-età li ma jistax jaqbeż l-40 sena;

imħassar

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  it-taħriġ xieraq u/jew ħiliet rikjesti.

(iii)  it-taħriġ xieraq u/jew ħiliet xierqa.

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta jevalwaw il-konformità mal-kundizzjonijiet biex wieħed ikun il-kap tal-azjenda, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifiċitajiet ta' arranġamenti ta' sħubija.

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  "bidwi ġdid" għandu jiġi definit b'mod li jinkludi:

 

(i) il-kundizzjonijiet biex wieħed ikun "il-kap tal-azjenda";

 

(ii) it-taħriġ xieraq u/jew il-ħiliet xierqa;

 

(iii) limitu fl-età ta' aktar minn 40 sena.

 

"bidwi ġdid" skont din id-definizzjoni m'għandux jiġi rikonoxxut bħala "bidwi żagħżugħ" kif definit fl-Artikolu 4(e).

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 138 li jissumplementaw dan ir-Regolament b'regoli li jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-użu ta' żrieragħ iċċertifikati ta' ċerti varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-determinazzjoni tal-varjetajiet tal-qanneb u l-verifika tal-kontenut ta' tetraidrokannabinol tagħhom imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 biex tiġi ppreservata s-saħħa pubblika.

(2)  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 138 li jissumplementaw dan ir-Regolament b'regoli li jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-użu ta' żrieragħ iċċertifikati ta' ċerti varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-determinazzjoni tal-varjetajiet tal-qanneb u l-verifika tal-kontenut ta' tetraidrokannabinol tagħhom imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex tiġi ppreservata s-saħħa pubblika.

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR għandu jkollu l-għan li jtejjeb aktar l-iżvilupp sostenibbli tal-biedja, tal-ikel u taż-żoni rurali u għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali li ġejjin:

Flimkien mal-objettivi tal-PAK stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-TFUE, l-appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR għandu jkollu l-għan li jtejjeb aktar l-iżvilupp sostenibbli tal-biedja, tal-ikel u taż-żoni rurali u għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali li ġejjin fil-qasam ekonomiku, ambjentali u soċjali:

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  li jitrawwem settur agrikolu intelliġenti, reżiljenti u diversifikat li jiżgura s-sigurtà tal-ikel;

(a)  li jitrawwem settur agrikolu modern, kompetittiv, reżiljenti u diversifikat li jiżgura s-sigurtà tal-ikel fit-tul filwaqt li jissalvagwardja l-mudell tal-azjenda agrikola tal-familja;

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  li jissaħħu l-ħarsien ambjentali u l-azzjoni klimatika u jingħata kontribut lill-objettivi tal-Unjoni relatati mal-ambjent u mal-klima;

(b)  li jiġu appoġġati u mtejba l-ħarsien ambjentali, il-bijodiversità u l-azzjoni klimatika u jingħata kontribut lill-objettivi tal-Unjoni relatati mal-ambjent u mal-klima;

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  li tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali.

(c)  li tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali, sabiex jingħata kontribut għall-ħolqien u ż-żamma tal-impjiegi, billi jiġi ggarantit introjtu vijabbli għall-bdiewa, filwaqt li jiġi segwit standard tal-għajxien ġust għall-popolazzjoni agrikola kollha u tiġi indirizzata d-depopolazzjoni rurali, b'enfasi partikolari fuq ir-reġjuni inqas popolati u inqas żviluppati, u żvilupp territorjali bilanċjat.

Emenda    105

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawk l-objettivi għandhom jiġu kkomplementati mill-objettiv trasversali tal-modernizzazzjoni tas-settur billi jitrawmu u jiġu kondiviżi l-għarfien, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali, u jitħeġġeġ l-użu tagħhom.

Dawk l-objettivi għandhom jiġu kkomplementati mill-objettiv trasversali tal-modernizzazzjoni tas-settur, u interkonnessi miegħu, billi jiġi żgurat li l-bdiewa jkollhom aċċess għar-riċerka, it-taħriġ u l-kondiviżjoni tal-għarfien u s-servizzi tat-trasferiment tal-għarfien, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali, u jitħeġġeġ l-użu tagħhom.

Emenda    106

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jiġu appoġġati l-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli u r-reżiljenza tagħhom fl-Unjoni kollha biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel;

(a)  jiġu żgurati l-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli u r-reżiljenza tas-settur agrikolu fl-Unjoni kollha biex jissaħħu s-sigurtà tal-ikel u d-diversità agrikola fit-tul, filwaqt li jiġi pprovdut ikel sikur u ta' kwalità għolja bi prezzijiet ġusti bl-għan li jitreġġa' lura t-tnaqqis fl-għadd tal-bdiewa u tiġi żgurata s-sostenibbiltà ekonomika tal-produzzjoni agrikola fl-Unjoni;

Emenda    107

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  tissaħħaħ l-orjentazzjoni lejn is-suq u tiżdied il-kompetittività inkluż permezz ta' aktar enfasi fuq ir-riċerka, it-teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni;

(b)  jissaħħu l-orjentazzjoni lejn is-suq, fis-swieq lokali, nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali, kif ukoll l-istabbilizzazzjoni tas-suq u l-ġestjoni tar-riskju u ta' kriżijiet, u jiżdiedu l-kompetittività tal-azjendi agrikoli fit-tul, il-kapaċitajiet tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli, b'aktar enfasi fuq id-differenzjazzjoni tal-kwalità, ir-riċerka, l-innovazzjoni, it-teknoloġija, it-trasferiment u l-iskambju tal-għarfien u d-diġitalizzazzjoni, u l-iffaċilitar tal-aċċess tal-bdiewa għal dinamika tal-ekonomija ċirkolari;

Emenda    108

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-valur;

(c)  tittejjeb il-pożizzjoni ta' negozjar tal-bdiewa fil-katini tal-valur billi jitħeġġu forom assoċjattivi, organizzazzjonijiet tal-produtturi u negozjati kollettivi, kif ukoll bil-promozzjoni ta' ktajjen tal-provvista qosra u t-titjib tat-trasparenza tas-suq;

Emenda    109

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jingħata kontribut lill-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll lill-enerġija sostenibbli;

(d)  jingħata kontribut lill-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għat-tisħin globali, kif ukoll tiġi ffavorita l-inkorporazzjoni tal-enerġija sostenibbli filwaqt li tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel fil-futur, billi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tas-settur agrikolu u tal-ikel, inkluż permezz tas-sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija u l-protezzjoni tal-foresti, b'mod konformi mal-ftehimiet internazzjonali rilevanti;

Emenda    110

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli u l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja;

(e)  jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli u l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja, filwaqt li titnaqqas id-dipendenza kimika bl-għan li jintlaħqu l-għanijiet previsti fl-istrumenti leġiżlattivi rilevanti u jiġu ppremjati prattiki u sistemi tal-biedja li jwasslu għal benefiċċji ambjentali multipli, inkluż it-twaqqif tad-deżertifikazzjoni;

Emenda    111

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  jingħata kontribut lill-protezzjoni tal-bijodiversità, jissaħħu s-servizzi tal-ekosistema u jiġu preservati l-ħabitats u l-pajsaġġi;

(f)  jingħata kontribut lit-treġġigħ lura tat-tnaqqis tal-bijodiversità, inkluż billi jiġu protetti l-fawna ta' benefiċċju, inklużi speċijiet dakkara, il-promozzjoni tal-agrobijodiversità, is-servizzi ambjentali, il-konservazzjoni tan-natura u l-agroforestrija, kif ukoll il-kontribuzzjoni għall-prevenzjoni ta' diżastri naturali u l-kisba ta' reżiljenza akbar, ir-restawr u l-preservazzjoni tal-ħamrija, il-korpi tal-ilma, il-ħabitats u l-pajsaġġi, u l-appoġġ tas-sistemi tal-biedja ta' Valur Naturali Għoli (HNV);

Emenda    112

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  jiġu attirati bdiewa żgħażagħ u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni rurali;

(g)  jiġu attirati u appoġġati bdiewa żgħażagħ u bdiewa ġodda u tiġi promossa l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-settur agrikolu, b'mod partikolari fiż-żoni l-aktar depopolati u żoni b'restrizzjonijiet naturali; jiġu ffaċilitati t-taħriġ u l-esperjenza fl-Unjoni kollha, l-iżvilupp tan-negozju sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali;

Emenda    113

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-żoni rurali, inkluż il-bijoekonomija u l-forestrija sostenibbli;

(h)  jiġu promossi l-koeżjoni soċjali u territorjali f'żoni rurali inkluż permezz tal-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir, l-investiment, l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar rurali u permezz tal-iżvilupp lokali, inklużi servizzi lokali ta' kwalità għolja għal komunitajiet lokali, b'enfasi fuq żoni b'limitazzjonijiet naturali; jiġu promossi kundizzjonijiet ta' għajxien, ta' xogħol u ekonomiċi deċenti; diversifikazzjoni tal-attivitajiet u tal-introjtu, inklużi l-agrituriżmu, il-bijoekonomija, l-ekonomija ċirkolari u l-forestrija sostenibbli, filwaqt li tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn is-sessi; jiġu promossi opportunitajiet ugwali fiż-żoni rurali permezz ta' miżuri speċifiċi ta' appoġġ, u r-rikonoxximent tal-ħidma tan-nisa fl-agrikoltura, l-artiġjanat, it-turiżmu u servizzi lokali;

Emenda    114

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-UE għad-domandi soċjetali għall-ikel u għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv u sostenibbli, il-ħela tal-ikel, kif ukoll il-benessri tal-annimali.

(i)  tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-UE għad-domandi soċjetali għall-ikel u għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv, ta' kwalità għolja u sostenibbli, l-agrikoltura organika, il-ħela tal-ikel, kif ukoll is-sostenibbiltà ambjentali, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi u t-titjib tas-saħħa u l-benessri tal-annimali, kif ukoll iż-żieda fis-sensibilizzazzjoni soċjali tal-importanza taż-żoni agrikoli u rurali filwaqt li jingħata kontribut għall-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Emenda    115

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta jsegwu l-objettivi speċifiċi l-Istati Membri għandhom jiżguraw is-simplifikazzjoni u l-prestazzjoni tal-appoġġ tal-PAK.

2.  Bl-għan li jiksbu objettivi speċifiċi, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw il-prestazzjoni tal-appoġġ tal-PAK u s-simplifikazzjoni għall-benefiċjarji finali billi jnaqqsu l-piż amministrattiv filwaqt li jiżguraw in-nondiskriminazzjoni fost il-benefiċjarji.

Emenda    116

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kisba tal-objettivi msemmija fl-Artikoli 5 u 6(1) għandha tiġi vvalutata fuq il-bażi ta' indikaturi komuni relatati mal-output, mar-riżultat u mal-impatt. Is-sett ta' indikaturi komuni għandu jinkludi:

Il-kisba tal-objettivi msemmija fl-Artikoli 5 u 6(1) għandha tiġi vvalutata fuq il-bażi ta' indikaturi komuni relatati mal-output, mar-riżultat u mal-impatt u għandha tkun ibbażata fuq sorsi uffiċjali ta' informazzjoni. Is-sett ta' indikaturi komuni għandu jinkludi:

Emenda    117

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-indikaturi tar-riżultati relatati mal-objettivi speċifiċi kkonċernati u li ntużaw għall-istabbiliment ta' stadji importanti u miri kwantifikati b'rabta ma' dawn l-objettivi speċifiċi fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u li jivvalutaw il-progress lejn il-miri. L-indikaturi rigward l-objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent jistgħu jkopru l-interventi inklużi fi strumenti nazzjonali rilevanti għall-ippjanar ambjentali u klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni elenkata fl-Anness XI;

(b)  l-indikaturi tar-riżultati relatati mal-objettivi speċifiċi kkonċernati u li ntużaw għall-istabbiliment ta' stadji importanti u miri kwantifikati b'rabta ma' dawn l-objettivi speċifiċi fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u li jivvalutaw il-progress lejn il-miri. L-indikaturi rigward l-objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent jistgħu jkopru l-interventi li jikkontribwixxu għall-impenji li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni elenkata fl-Anness XI;

Emenda    118

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-indikaturi tal-impatt relatati mal-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6(1) u li jintużaw fil-kuntest tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u tal-PAK;

(c)  l-indikaturi tal-impatt relatati mal-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6(1) u li jintużaw fil-kuntest tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, filwaqt li jitqiesu l-fatturi esterni lil hinn mill-PAK.

Emenda    119

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri jistgħu jaqsmu l-indikaturi tal-output u l-indikaturi tar-riżultati stabbiliti fl-Anness I f'aktar dettall fir-rigward ta' karatteristiċi nazzjonali u reġjonali partikolari fil-Pjanijiet Strateġiċi tagħhom.

Emenda    120

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jemendaw l-Anness I biex jiġu adattati l-indikaturi komuni tal-output, tar-riżultati u tal-impatti biex titqies l-esperjenza bl-applikazzjoni tagħhom u, fejn meħtieġ, biex jiżdiedu indikaturi oħrajn ġodda.

2.  Il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni sħiħa dwar l-effikaċja tal-indikaturi tal-output, tar-riżultati u tal-impatt stabbiliti fl-Anness I sal-aħħar tat-tielet sena tal-applikazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi.

 

Wara dik il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 138, li jemendaw l-Anness I biex jiġu adattati, jekk ikun meħtieġ, l-indikaturi komuni filwaqt li titqies l-esperjenza miksuba matul l-implimentazzjoni tal-politika ta' dan ir-Regolament.

Emenda    121

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom isegwu l-objettivi stabbiliti fit-Titolu II billi jispeċifikaw l-interventi bbażati fuq it-tipi ta' interventi stabbiliti fil-Kapitoli II, III u IV ta' dan it-Titolu skont ir-rekwiżiti komuni stabbiliti f'dan il-Kapitolu.

L-Istati Membri, u, fejn applikabbli, ir-reġjuni tagħhom, għandhom isegwu l-objettivi stabbiliti fit-Titolu II billi jispeċifikaw l-interventi bbażati fuq it-tipi ta' interventi stabbiliti fil-Kapitoli II, III u IV ta' dan it-Titolu skont ir-rekwiżiti komuni stabbiliti f'dan il-Kapitolu.

Emenda    122

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-interventi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom ifasslu, f'kollaborazzjoni, fejn applikabbli, mar-reġjuni tagħhom, l-interventi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni.

Emenda    123

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi jkunu stabbiliti fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, li jkunu kompatibbli mas-suq intern u li ma joħolqux distorsjoni tal-kompetizzjoni.

L-Istati Membri f'kollaborazzjoni, fejn applikabbli, mar-reġjuni tagħhom, għandhom jiżguraw li l-interventi jkunu stabbiliti fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, u li ma jfixklux il-funzjonament xieraq tas-suq intern.

Emenda    124

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-qafas legali li jirregola l-għoti tal-appoġġ mill-Unjoni lill-benefiċjarji fuq il-bażi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u skont il-prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

L-Istati Membri f'kollaborazzjoni, fejn applikabbli, mar-reġjuni tagħhom, għandhom jistabbilixxu l-qafas legali li jirregola l-għoti tal-appoġġ mill-Unjoni lill-benefiċjarji fuq il-bażi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u skont il-prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

Emenda    125

Proposta għal regolament

Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 9a

 

Integrazzjoni tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, bil-għan li tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi u tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni.

Emenda    126

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

-1.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-Istati Membri jikkonformaw mal-impenji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

Emenda    127

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi bbażati fuq it-tipi ta' interventi li huma elenkati fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, inklużi d-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 u d-definizzjonijiet li jridu jiġu formulati fil-Pjanijiet Strateġiji tal-PAK stabbiliti fl-Artikolu 4, jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 tal-Anness 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

L-interventi bbażati fuq it-tipi ta' interventi li huma elenkati fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, inklużi d-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 u d-definizzjonijiet li jridu jiġu formulati fil-Pjanijiet Strateġiji tal-PAK stabbiliti fl-Artikolu 4, għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 tal-Anness 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

Emenda    128

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi bbażati fuq il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton previsti fis-Subtaqsima 2 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II, ta' dan it-Titolu jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(5) tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

imħassar

Emenda    129

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jinkludu sistema ta' kundizzjonalità, li taħtha għandha tiġi imposta penali amministrattiva fuq il-benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti skont il-Kapitolu II ta' dan it-Titolu jew il-primjums annwali skont l-Artikoli 65, 66 u 67, u li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni skont id-dritt tal-Unjoni u l-istandards għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK kif elenkati fl-Anness III, relatati mal-oqsma speċifiċi li ġejjin:

1.  Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jinkludu sistema ta' kundizzjonalità, li tikkorrispondi għar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni skont id-dritt tal-Unjoni u l-istandards għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art, kif elenkati fl-Anness III, stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, relatati mal-oqsma speċifiċi li ġejjin:

Emenda    130

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-klima u l-ambjent;

(a)  il-klima u l-ambjent, inklużi l-kwalità tal-ilma, il-konservazzjoni tal-ħamrija u l-bijodiversità;

Emenda    131

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Ir-regoli dwar il-penali amministrattivi li jridu jiġu inklużi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu IV tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

2.  Ir-regoli dwar sistema effettiva ta' penali amministrattivi, kif stabbilit fil-Kapitolu IV tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], għandhom japplikaw għall-benefiċjarji kollha li jirċievu pagamenti diretti skont il-Kapitolu II ta' dan it-Titolu jew primjums annwali skont l-Artikoli 65, 66 u 67 meta ma jikkonformawx mar-regoli ta' kondizzjonalità stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Emenda    132

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2 a.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati b'mod konformi mal-Artikolu 138 li jissupplimentaw dan ir-Regolament rigward derogi temporanji dwar regoli ta' kundizzjonalità matul epidemiji ta' mard, avvenimenti klimatiċi avversi, avvenimenti katastrofiċi jew diżastri naturali.

Emenda    133

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-żoni agrikoli kollha, inkluża l-art li ma tkunx għadha tintuża għal skopijiet ta' produzzjoni, tinżamm f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, fuq il-livell nazzjonali jew reġjonali, l-istandards minimi għall-benefiċjarji għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art f'konformità mal-objettiv ewlieni tal-istandards kif imsemmi fl-Anness III, billi jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni kkonċernati, inklużi l-ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, is-sistemi eżistenti tal-biedja, l-użu tal-artijiet, in-newba, il-prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi agrikoli.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-żoni agrikoli kollha, inkluża l-art li ma tkunx għadha tintuża għal skopijiet ta' produzzjoni, tinżamm f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, f'konsultazzjoni ma' partijiet ikkonċernati rilevanti fuq il-livell nazzjonali jew, fejn xieraq, reġjonali, l-istandards minimi għall-benefiċjarji għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art f'konformità mal-objettiv ewlieni tal-istandards kif imsemmi fl-Anness III, sal-punt applikabbli, billi jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni kkonċernati, inklużi l-ħamrija, l-ilma, u l-kundizzjoni klimatika, il-karatteristiċi agronomiċi u ekoloġiċi speċifiċi ta' produzzjonijiet differenti, id-differenzi bejn għelejjel annwali, għelejjel permanenti u produzzjonijiet speċjalizzati oħra, is-sistemi eżistenti tal-biedja, l-użu tal-artijiet, in-newba, il-prattiki lokali u tradizzjonali tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi agrikoli, billi jiġi żgurat li l-art tikkontribwixxi għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1).

Emenda    134

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fir-rigward tal-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III, l-Istati Membri jistgħu jippreskrivu standards addizzjonali minbarra dawk stipulati f'dak l-Anness skont dawn l-objettivi ewlenin. Madankollu, l-Istati Membri ma għandhomx jiddefinixxu standards minimi għal objettivi ewlenin għajr l-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III.

2.  Sabiex tkun protetta l-komunalità tal-PAK u jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, u fir-rigward tal-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III, l-Istati Membri ma għandhomx jippreskrivu standards addizzjonali minbarra dawk stipulati f'dak l-Anness skont dawn l-objettivi ewlenin, fi ħdan is-sistema tal-kundizzjonalità. Barra minn hekk, l-Istati Membri ma għandhomx jiddefinixxu standards minimi għal objettivi ewlenin għajr l-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III.

Emenda    135

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li tipprovdi l-Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli għan-Nutrijenti msemmija fl-Anness III, bil-kontenut u l-funzjonalitajiet minimi kif definit hemmhekk, lill-benefiċjarji li se jużaw l-Għodda.

imħassar

Il-Kummissjoni tista' tappoġġa lill-Istati Membri fit-tfassil ta' dik l-Għodda kif ukoll fir-rekwiżiti tas-servizzi ta' ħżin tad-data u tal-ipproċessar tad-data.

 

Emenda    136

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri jistgħu japprovaw prattiki ekwivalenti għal dawk speċifikati fil-paragrafu 1, li għandhom jiġu determinati b'mod konformi mal-kriterji stabbiliti permezz ta' att delegat, kif previst fil-paragrafu 4, sakemm jagħtu livell ta' benefiċċju għall-klima u l-ambjent ekwivalenti jew superjuri għal dak ta' waħda jew aktar mill-prattiki msemmija fil-paragrafu 1. Dawk il-prattiki ekwivalenti għandhom jinkludu:

 

(a) impenji magħmula b'mod konformi mal-Artikolu 65, jew l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

 

(b) impenji magħmula b'mod konformi mal-Artikolu 28 ta' dan ir-Regolament;

 

(c) skemi ta' ċertifikazzjoni ambjentali nazzjonali jew reġjonali, li jinkludu dawk għaċ-ċertifikazzjoni tal-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali nazzjonali, li jmorru lil hinn mill-istandards obbligatorji stabbiliti skont l-Anness III għal dan ir-Regolament, li għandhom l-għan li jilħqu l-objettivi relatati mal-kwalità tal-ħamrija u tal-ilma, il-bijodiversità, il-preservazzjoni tal-pajsaġġ u l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu.

Emenda    137

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  Il-bdiewa li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 2018/848 dwar il-biedja organika għandhom b'hekk, jitqiesu li qed jikkonformaw mar-regoli 1, 8 u 9 dwar standards għall-kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin tal-art (KAAT), kif stabbilit fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Emenda    138

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3c.  Ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni, definiti skont l-Artikolu 349 tat-TFUE u l-gżejjer minuri tal-Eġew, kif definiti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013, għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżiti dwar l-istandards tal-kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin 1, 2, 8 u 9, kif stabbilit fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Emenda    139

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3d.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-benefiċjarji kkonċernati, fejn xieraq, permezz tal-użu tal-mezzi elettroniċi, lista tar-rekwiżiti u l-istandards li għandhom jiġu applikati fil-livell tal-azjenda agrikola, kif ukoll informazzjoni ċara u preċiża dwarhom.

Emenda    140

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissupplimentaw dan ir-Regolament b'regoli għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba, inkluż l-istabbiliment tal-elementi tas-sistema tal-proporzjon ta' bur permanenti, is-sena ta' referenza u r-rata ta' konverżjoni skont il-KAAT 1 kif imsemmi fl-Anness III, il-format u l-elementi u l-funzjonalitajiet minimi addizzjonali tal-Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli għan-Nutrijenti.

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissupplimentaw dan ir-Regolament b'regoli rigward:

 

(a) aktar elementi tas-sistema tal-proporzjon ta' bur permanenti u r-rata ta' konverżjoni skont il-KAAT 1 kif imsemmi fl-Anness III,

 

(b) kriterji għad-determinazzjoni tal-miżuri ekwivalenti,

 

(c) regoli li jistabbilixxu r-rekwiżiti xierqa applikabbli għall-iskemi ta' ċertifikazzjoni nazzjonali jew reġjonali msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 3a, inkluż il-livell ta' garanzija offrut minn dawk l-iskemi.

Emenda    141

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-Istati Membri għandhom jinkludu sistema għall-provvista ta' servizzi għall-għoti ta' pariri lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħrajn tal-appoġġ tal-PAK dwar il-ġestjoni tal-art u l-ġestjoni tal-azjenda agrikola ("servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli").

1.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-Istati Membri għandhom jinkludu sistema għall-provvista ta' servizzi ta' kwalità u indipendenti għall-għoti ta' pariri lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħrajn tal-appoġġ tal-PAK dwar il-ġestjoni tal-art u l-ġestjoni tal-azjenda agrikola ("servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli") li, meta xieraq, għandhom jibnu fuq sistemi diġà eżistenti fil-livell tal-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jallokaw baġit xieraq għall-finanzjament ta' dawk is-servizzi u deskrizzjoni qasira ta' dawk is-servizzi għandha tiġi inkluża fil-Pjanijiet Strateġiċi nazzjonali tal-PAK.

Emenda    142

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli għandhom ikopru d-dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali u jagħtu informazzjoni teknoloġika u xjentifika aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom jiġu integrati fis-servizzi interrelatati ta' konsulenti għall-azjendi agrikoli, riċerkaturi, organizzazzjoijiet tal-bdiewa u partijiet ikkonċernati oħra li jiffurmaw is-Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS).

2.  Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli għandhom ikopru d-dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali u jagħtu informazzjoni teknoloġika u xjentifika aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jqisu prattiki u tekniki tradizzjonali tal-biedja. Dawn għandhom jiġu integrati fis-servizzi interrelatati ta' netwerks konsultattivi għall-azjendi agrikoli, riċerkaturi, organizzazzjonijiet tal-bdiewa, kooperattivi u partijiet ikkonċernati oħra li jiffurmaw is-Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS).

Emenda    143

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-parir mogħti lil-azjendi agrikoli jkun imparzjali u li l-konsulenti ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interess.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-parir mogħti lill-azjendi agrikoli jkun imparzjali, adattat għall-firxa sħiħa ta' mezzi ta' produzzjoni u azjendi agrikoli u li l-konsulenti ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interess.

Emenda    144

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli jkunu mgħammra biex jipprovdu parir dwar kemm il-produzzjoni kif ukoll il-provvista ta' beni pubbliċi.

Emenda    145

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Is-sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli għandhom ikopru mill-inqas dan li ġej:

4.  Is-sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli stabbiliti mill-Istat Membru għandhom ikopru mill-inqas dan li ġej:

Emenda    146

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  ir-rekwiżiti, il-kundizzjonijiet u l-impenji ta' ġestjoni kollha li japplikaw għall-bdiewa u għall-benefiċjarji l-oħra stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, inkluż ir-rekwiżiti u l-istandards taħt il-kundizzjonalità u l-kundizzjonijiet għall-iskemi ta' appoġġ kif ukoll informazzjoni dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjanijiet ta' negozju stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(a)  ir-rekwiżiti, il-kundizzjonijiet u l-impenji ta' ġestjoni kollha li japplikaw għall-bdiewa u għall-benefiċjarji l-oħra stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, inkluż ir-rekwiżiti u l-istandards taħt il-kundizzjonalità, l-ekoskemi, l-impenji ambjentali, klimatiċi u ta' ġestjoni oħra skont l-Artikolu 65 u l-kundizzjonijiet għall-iskemi ta' appoġġ kif ukoll informazzjoni dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjanijiet ta' negozju stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK;

Emenda    147

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-ġestjoni tar-riskju kif imsemmi fl-Artikolu 70;

(d)  il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju;

Emenda    148

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  tekniki biex tiġi ottimizzata l-prestazzjoni ekonomika ta' sistemi tal-produzzjoni, it-titjib tal-kompetittivita, l-orjentazzjoni tas-suq, ktajjen tal-provvista qosra u l-promozzjoni tal-intraprenditorjat;

Emenda    149

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fb)  konsulenza speċifika għall-bdiewa li jistabbilixxu ruħhom għall-ewwel darba;

Emenda    150

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fc)  l-istandards ta' sikurezza u l-benessri fil-komunitajiet tal-bdiewa;

Emenda    151

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fd)  il-ġestjoni sostenibbli tan-nutrijenti;

Emenda    152

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fe (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fe)  it-titjib ta' prattiki u t-tekniki agroekoloġiċi u agroforestrali fuq artijiet kemm agrikoli kif ukoll tal-foresti;

Emenda    153

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt ff (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ff)  il-konċentrazzjoni fuq l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u gruppi oħra ta' bdiewa;

Emenda    154

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fg)  l-assistenza lill-bdiewa li jixtiequ jbiddlu l-produzzjoni, b'mod partikolari minħabba tibdil fid-domanda tal-konsumatur, b'parir dwar il-ħiliet u t-tagħmir il-ġodda meħtieġa;

Emenda    155

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fh)  il-mobilità tal-art u s-servizzi tal-ippjanar tas-suċċessjoni;

Emenda    156

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fi (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fi)  il-prattiki agrikoli kollha li jagħmluha possibbli li jitnaqqas l-użu tal-fertilizzanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti billi jippromwovu metodi naturali tat-titjib tal-fertilità tal-ħamrija u l-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara; kif ukoll

Emenda    157

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt fj (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fj)  it-titjib tar-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima.

Emenda    158

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali u dispożizzjonijiet rilevanti oħra tal-liġi tal-Unjoni, il-persuni u l-entitajiet inkarigati minn servizzi konsultattivi m'għandhom jiżvelaw lil ebda persuna oħra għajr il-bidwi jew il-benefiċjarju li jkun ingħata parir, kwalunkwe informazzjoni jew data personali jew kummerċjali relatata mal-bidwi jew il-benefiċjarju inkwistjoni, li tkun ġiet akkwistata matul l-assenjament konsultattiv tagħhom, bl-eċċezzjoni ta' ksur soġġett għal rapportar obbligatorju lill-awtoritajiet pubbliċi skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni.

Emenda    159

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4b.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll, permezz ta' proċedura pubblika xierqa, li l-konsulenti li jaħdmu fi ħdan is-sistema konsultattiva għall-azjendi agrikoli jkunu kwalifikati kif xieraq u mħarrġa regolarment.

Emenda    160

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-iskemi għall-klima u għall-ambjent.

(d)  l-iskemi għall-klima, għall-ambjent u għall-benessri tal-annimali; kif ukoll

Emenda    161

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  l-iskemi għat-tisħiħ tal-kompetittività;

Emenda    162

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-ammont tal-pagamenti diretti li jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu għal sena kalendarja speċifika li jaqbżu s-EUR 60 000 kif ġej.

1.  L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-ammont tal-pagamenti diretti li jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu għal sena kalendarja speċifika meta dak l-ammont jaqbeż livell limitu ta' EUR 100 000.

(a)  b'mill-inqas 25 % għall-firxa bejn EUR 60 000 u EUR 75 000;

 

(b)  b'mill-inqas 50 % għall-firxa bejn EUR 75 000 u EUR 90 000;

 

(c)  b'mill-inqas 75 % għall-firxa bejn EUR 90 000 u EUR 100 000;

 

(d)  b'100 % għall-ammont li jaqbeż EUR 100 000.

 

Emenda    163

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Qabel ma japplikaw il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom inaqqsu mill-ammont tal-pagamenti diretti li jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu f'sena kalendarja speċifika:

Qabel ma japplikaw il-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jnaqqsu mill-ammont tal-pagamenti diretti li jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu f'sena kalendarja speċifika:

Emenda    164

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  is-salarji marbuta ma' attività agrikola ddikjarata mill-bidwi, inkluż it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali relatati mal-impjiegi; kif ukoll

(a)  50 % tas-salarji marbuta ma' attività agrikola ddikjarata mill-bidwi, inkluż it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali relatati mal-impjiegi;

Emenda    165

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-ispiża ekwivalenti ta' xogħol regolari u mhux imħallas marbut ma' attività agrikola pprattikata minn persuni li jaħdmu fl-azjenda agrikola kkonċernata li ma jirċevux salarju, jew li jirċievu inqas rimunerazzjoni mill-ammont normalment imħallas għas-servizzi mogħtija, iżda jiġu ppremjati permezz tar-riżultat ekonomiku tan-negozju agrikolu.

imħassar

Emenda    166

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  l-għajnuna diretta msemmija fl-Artikoli 27 u 28;

Emenda    167

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex jikkalkulaw l-ammonti msemmija fil-punti a) u b), l-Istati Membri għandhom jużaw l-ispiża reali tax-xogħol u s-salarji marbuta ma' attività agrikola jew ma' attività relatata fil-livell nazzjonali jew reġjonali mmultiplikati bin-numru ta' unitajiet annwali ta' xogħol iddikjarati mill-bidwi kkonċernat.

Sabiex jikkalkulaw l-ammonti msemmija fil-punti (a), l-Istati Membri għandhom jużaw l-ispejjeż reali tas-salarji jew is-salarji standard medji marbuta ma' attività agrikola u relatata fil-livell nazzjonali jew reġjonali mmultiplikati bin-numru ta' unitajiet annwali ta' xogħol iddikjarati mill-bidwi kkonċernat. L-Istati Membri jistgħu jużaw indikaturi dwar spejjeż standard tas-salarji assoċjati mad-diversi tipi ta' azjendi agrikoli u data ta' referenza dwar il-ġenerazzjoni tal-impjiegi skont it-tip ta' azjenda agrikola.

Emenda    168

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-prodott stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti għandu jintuża prinċipalment biex jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà u wara għall-finanzjament ta' interventi oħra li jappartjenu għall-pagamenti diretti diżakkoppjati.

Il-prijorità tal-użu tal-prodott stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti għandha tkun il-finanzjament tal-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà u wara għall-finanzjament ta' interventi oħra li jappartjenu għall-pagamenti diretti diżakkoppjati.

Emenda    169

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw il-prodott kollu jew parti minnu biex jiffinanzjaw it-tipi ta' interventi taħt l-FAEŻR kif speċifikat fil-Kapitolu IV permezz ta' trasferiment. Trasferiment lill-FAEŻR bħal dan għandu jkun parti mit-tabelli finanzjarji tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u jista' jiġi rieżaminat fl-2023 skont l-Artikolu 90. Dan ma għandux ikun soġġett għal-limiti massimi għat-trasferimenti ta' fondi mill-FAEG għall-FAEŻR stabbiliti fl-Artikolu 90.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw il-prodott kollu jew parti minnu biex jiffinanzjaw it-tipi ta' interventi taħt il-FAEŻR kif speċifikat fil-Kapitolu IV permezz ta' trasferiment. Trasferiment lill-FAEŻR bħal dan għandu jkun parti mit-tabelli finanzjarji tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u jista' jiġi rieżaminat fl-2024 skont l-Artikolu 90.

Emenda    170

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Fil-każ ta' persuna ġuridika, jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-Istati Membri jistgħu japplikaw it-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 1 fil-livell tal-membri ta' dawk il-persuni jew gruppi ġuridiċi fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi li l-membri individwali jassumu d-drittijiet u l-obbligi komparabbli għal dawk ta' bdiewa individwali li għandhom l-istatus ta' kap ta' azjenda, b'mod partikolari fir-rigward tal-istatus ekonomiku, soċjali u tat-tassazzjoni, bil-kundizzjoni li huma jkunu kkontribwixxew għat-tisħiħ tal-istrutturi agrikoli tal-persuni jew gruppi ġuridiċi kkonċernati.

Emenda    171

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  Meta Stat Membru jagħti appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għall-bdiewa skont l-Artikolu 26 u għal dak l-għan juża tal-anqas 10 % tal-allokazzjoni tiegħu għal pagamenti diretti stabbiliti fl-Anness IV, jista' jiddeċiedi li jirrinunzja l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Emenda    172

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3c.  L-ebda vantaġġ li jikkonsisti fl-evitar tat-tnaqqis tal-pagamenti ma għandu jingħata lil dawk il-bdiewa li dwarhom jiġi stabbilit li jkunu ħolqu artifiċjalment il-kundizzjonijiet biex jevitaw l-effetti ta' dan l-Artikolu.

Emenda    173

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissupplementaw dan ir-Regolament b’regoli li jistabbilixxu bażi armonizzata għall-kalkolu tat-tnaqqis tal-pagamenti stabbilit fil-paragrafu 1 sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni korretta tal-fondi lill-benefiċjarji intitolati.

imħassar

Emenda    174

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jagħtu pagamenti diretti diżakkoppjati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1.  L-Istati Membri għandhom jagħtu pagamenti diretti diżakkoppjati lill-bdiewa attivi skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda    175

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu livell limitu tal-erja u jagħtu pagamenti diretti diżakkoppjati biss lill-bdiewa ġenwini li l-erja eliġibbli tal-azjenda tagħhom li għaliha qed jintalbu l-pagamenti diretti diżakkoppjati taqbeż dan il-limitu tal-erja.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu livell limitu tal-erja u/jew limitu minimu ta' pagamenti diretti u jagħtu pagamenti diretti biss lill-bdiewa attivi li l-erja u/jew volumi ta' pagamenti diretti tagħhom ikunu daqs jew jaqbżu dawk il-livelli limitu.

Emenda    176

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta jistabbilixxu l-livell limitu tal-erja, l-Istati Membri għandhom jimmiraw li jiżguraw li l-pagamenti diretti diżakkoppjati jistgħu biss jingħataw lill-bdiewa ġenwini jekk:

Meta jistabbilixxu l-livell limitu tal-erja jew il-limitu minimu għall-pagamenti, l-Istati Membri għandhom jimmiraw li jiżguraw li l-pagamenti diretti jistgħu biss jingħataw lill-bdiewa attivi jekk:

Emenda    177

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-ġestjoni tal-pagamenti korrispondenti ma tikkawżax piż amministrattiv eċċessiv, u

(a)  il-ġestjoni tal-pagamenti korrispondenti li jkunu daqs jew jaqbżu dawk il-livelli limitu ma tikkawżax piż amministrattiv eċċessiv, u

Emenda    178

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-ammonti korrispondenti jagħmlu kontribut effettiv għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) li għalihom il-pagamenti diretti diżakkoppjati jikkontribwixxu.

(b)  l-ammonti rċevuti li jaqbżu l-livell limitu stabbilit jagħmlu kontribut effettiv għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) li għalihom il-pagamenti diretti diżakkoppjati jikkontribwixxu.

Emenda    179

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 1 lir-reġjuni ultraperiferiċi u lill-Gżejjer minuri tal-Eġew.

3.  L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan l-Artikolu għar-reġjuni ultraperiferiċi u għall-Gżejjer minuri tal-Eġew u għall-arċipelagu Baleariku.

Emenda    180

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  F'sitwazzjonijiet speċifiċi fejn, minħabba n-natura tas-sistema agrikola, il-bdiewa ma jkollhomx art iżda jkunu ngħataw għajnuna fil-forma ta' pagament bażiku mad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, appoġġ għall-introjtu bażiku għandu jkun ammont għal kull azjenda.

Emenda    181

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 19 sa 24, l-appoġġ għall-introjtu bażiku għandu jingħata għal kull ettaru eliġibbli ddikjarat minn bidwi ġenwin.

3.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 19 sa 24, l-appoġġ għall-introjtu bażiku għandu jingħata għal kull ettaru eliġibbli ddikjarat minn bidwi attiv.

Emenda    182

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jiddistingwu l-ammont tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għal kull ettaru fost il-gruppi ta' territorji differenti li jiffaċċjaw kundizzjonijiet soċjoekonomiċi jew agronomiċi simili.

2.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jiddistingwu l-ammont għal kull ettaru tal-appoġġ għall-introjtu skont il-gruppi differenti ta' żoni skont il-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi, ambjentali jew agronomiċi. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-ammonti għar-reġjuni bi żvantaġġi naturali jew speċifiċi għaż-żona, u żoni depopolati.

Emenda    183

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu mekkaniżmi li jillimitaw in-numru ta' ettari nazzjonali eliġibbli li jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ, abbażi ta' perjodu ta' referenza deċiż mill-Istat Membru.

Emenda    184

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta l-Istati Membri li jkunu applikaw l-iskema ta' pagament bażiku kif stabbilit fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jiddeċiedu li ma jagħtux l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi ta' intitolamenti għal pagament, l-intitolamenti għal pagament allokati skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jiskadu fil-31 ta' Diċembru 2020.

2.  Meta l-Istati Membri li jkunu applikaw l-iskema ta' pagament bażiku kif stabbilit fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jiddeċiedu li ma jagħtux l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi ta' intitolamenti għal pagament, l-intitolamenti għal pagament allokati skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jiskadu fil-31 ta' Diċembru 2022. L-Istati Membri li diġà lestew il-proċess ta' aġġustament intern tal-intitolamenti għal pagament jistgħu jiddeċiedu li jirrinunzjaw l-intitolamenti għal pagament aktar kmieni.

Emenda    185

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-valur unitarju għall-intitolamenti għal pagament qabel il-konverġenza skont dan l-Artikolu billi jaġġustaw il-valur tal-intitolamenti għal pagament b'mod proporzjonali għall-valur tagħhom kif stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għas-sena tat-talba 2020 u l-pagament relatat għall-prattiki agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-klima u għall-ambjent previsti fil-Kapitolu III tat-Titolu III ta' dak ir-Regolament għas-sena tat-talba 2020.

1.  L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-valur unitarju għall-intitolamenti għal pagament qabel il-konverġenza skont dan l-Artikolu billi jaġġustaw il-valur tal-intitolamenti għal pagament b'mod proporzjonali għall-valur tagħhom kif stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għas-sena tat-talba 2021 u l-pagament relatat għall-prattiki agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-klima u għall-ambjent previsti fil-Kapitolu III tat-Titolu III ta' dak ir-Regolament għas-sena tat-talba 2021.

Emenda    186

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Meta l-valur tal-intitolamenti għal pagament kif determinat skont il-paragrafu 1 ma jkunx uniformi fi Stati Membru jew fi grupp ta' territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2), l-Istati Membri għandhom jiżguraw konverġenza tal-valur tal-intitolamenti għal pagament lejn valur unitarju uniformi l-aktar tard sas-sena tat-talba 2026.

4.  Meta l-valur tal-intitolamenti għal pagament kif determinat skont il-paragrafu 1 ma jkunx uniformi fi Stati Membru jew fi grupp ta' territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2), l-Istati Membri għandhom jiżguraw konverġenza sħiħa tal-valur tal-intitolamenti għal pagament lejn valur unitarju uniformi l-aktar tard sas-sena tat-talba 2026.

Emenda    187

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-aktar tard għas-sena tat-talba 2026, l-intitolamenti għal pagament kollha jkollhom valur ta' mill-inqas 75 % tal-ammont unitarju medju ppjanat għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) għall-Istat Membru jew għat-territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2).

5.  Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-aktar tard għas-sena tat-talba 2024, l-intitolamenti għal pagament kollha jkollhom valur ta' mill-inqas 75 % tal-ammont unitarju medju ppjanat għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-talba 2024 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) għall-Istat Membru jew għat-territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2).

Emenda    188

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-aktar tard għall-aħħar sena tat-talba tal-perjodu ta' programmazzjoni, l-intitolamenti għal pagament kollha jkollhom valur ta' 100 % tal-ammont unitarju medju ppjanat għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK trażmess b'mod konformi mal-Artikolu 106(1) għall-Istat Membru jew għat-territorji kif definit b'mod konformi mal-Artikolu 18(2).

Emenda    189

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 6 għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. Mingħajr preġudizzju għas-sett minimu skont il-paragrafu 5, it-tali kriterji jistgħu jinkludu l-iffissar ta' tnaqqis massimu li ma jistax ikun aktar baxx minn 30 %.

7.  It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 6 għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. Mingħajr preġudizzju għas-sett minimu skont il-paragrafu 5, it-tali kriterji jistgħu jinkludu l-iffissar ta' tnaqqis massimu li ma jistax ikun aktar baxx minn 30 % kull sena.

Emenda    190

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-bdiewa ġenwini li għandhom intitolamenti għal pagament bi sjieda jew b'kirja, appoġġ għall-introjtu bażiku mal-attivazzjoni ta' dawk l-intitolamenti għal pagament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-iskop tal-attivazzjoni tal-intitolamenti għal pagament il-bdiewa ġenwini jiddikjaraw l-ettari eliġibbli li jakkumpanjaw kull intitolament ta' pagament.

1.  L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-bdiewa li għandhom intitolamenti għal pagament bi sjieda jew b'kirja, appoġġ għall-introjtu bażiku mal-attivazzjoni ta' dawk l-intitolamenti għal pagament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-iskop tal-attivazzjoni tal-intitolamenti għal pagament il-bdiewa attivi jiddikjaraw l-ettari eliġibbli li jakkumpanjaw kull intitolament ta' pagament.

Emenda    191

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Kull Stat Membru li jiddeċiedi li jagħti l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi tal-intitolamenti għal pagament għandu jamministra riżerva nazzjonali.

1.  Kull Stat Membru li jiddeċiedi li jagħti l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi tal-intitolamenti għal pagament għandu jistabbilixxi riżerva nazzjonali, ekwivalenti għal rata massima ta' 3 % tal-allokazzjonijiet stabbiliti fl-Anness VII.

Emenda    192

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri jistgħu jaqbżu l-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1 fejn dan ikun meħtieġ biex jiġu koperti r-rekwiżiti tal-allokazzjoni skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 4 u tal-paragrafu 5.

Emenda    193

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intitolamenti għal pagament mir-riżerva jiġu allokati lill-bdiewa ġenwini biss.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intitolamenti għal pagament mir-riżerva jiġu allokati lill-bdiewa attivi biss.

Emenda    194

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  bdiewa żgħażagħ li jkunu għadhom kif jistabbilixxu azjenda għall-ewwel darba;

(a)  bdiewa żgħażagħ li jkunu għadhom kif jistabbilixxu azjenda għall-ewwel darba; jew

Emenda    195

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  bdiewa li jkunu għadhom kif jistabbilixxu azjenda għall-ewwel darba, bħala kap tal-azjenda u b'taħriġ xieraq jew bil-ħiliet meħtieġa miksuba kif definit mill-Istati Membri għall-bdiewa żgħażagħ.

(b)  bdiewa li jkunu għadhom kif jistabbilixxu azjenda għall-ewwel darba, bħala kap tal-azjenda u b'taħriġ xieraq jew bil-ħiliet u l-għarfien meħtieġa miksuba.

Emenda    196

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Fil-każ tal-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jagħtu prijorità lin-nisa bil-ħsieb li jgħinu fil-kisba tal-objettiv imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 6(1).

Emenda    197

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  L-Istati Membri jistgħu jidentifikaw ukoll, permezz ta' kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji, każijiet oħra li, skont il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet deskritta fl-Artikolu 96, huma aktar vulnerabbli jew aktar rilevanti biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6, kif ukoll bdiewa li qed jibdew jagħmlu użu minn żoni ġestiti b'mod kollettiv.

Emenda    198

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-Istati Membri għandhom jallokaw intitolamenti għal pagament lil, jew iżidu l-valur tal-intitolamenti għal pagament eżistenti tal-bdiewa ġenwini li huma intitolati permezz ta' deċiżjoni definittiva tal-qorti jew permezz ta' att amministrattiv definittiv tal-awtorità kompetenti ta' Stat Membru. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk il-bdiewa ġenwini jirċievu l-għadd u l-valur tal-intitolamenti għal pagament stabbiliti f'dik id-deċiżjoni jew l-att f'data li trid tiġi stabbilita mill-Istat Membru.

5.  L-Istati Membri għandhom jallokaw intitolamenti għal pagament lil, jew iżidu l-valur tal-intitolamenti għal pagament eżistenti tal-bdiewa attivi li huma intitolati permezz ta' deċiżjoni definittiva tal-qorti jew permezz ta' att amministrattiv definittiv tal-awtorità kompetenti ta' Stat Membru. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk il-bdiewa attivi jirċievu l-għadd u l-valur tal-intitolamenti għal pagament stabbiliti f'dik id-deċiżjoni jew l-att f'data li trid tiġi stabbilita mill-Istat Membru.

Emenda    199

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva nazzjonali biex iżidu l-appoġġ bażiku għall-introjtu jew bil-ħsieb li jilħqu objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1), abbażi ta' kriterji nondiskriminatorji, dment li kwantitajiet suffiċjenti jibqgħu disponibbli għall-allokazzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 4 u 5 ta' dan l-Artikolu.

Emenda    200

Proposta għal regolament

Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 23

imħassar

Setgħat delegati

 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b'regoli dwar:

 

(a)  l-istabbiliment tar-riżerva;

 

(b)  l-aċċess għar-riżerva;

 

(c)  il-kontenut tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-attivazzjoni tal-intitolamenti għal pagament.

 

Emenda    201

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Ħlief fil-każ ta' trasferiment permezz ta' wirt proprju jew antiċipat, l-intitolamenti għal pagament għandhom jiġu trasferiti lil-bidwi ġenwin biss.

1.  Ħlief fil-każ ta' trasferiment permezz ta' wirt proprju jew antiċipat, l-intitolamenti għal pagament għandhom jiġu trasferiti lill-bidwi attiv biss.

Emenda    202

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-intitolamenti għall-pagamenti ma jistgħux jingħataw valur tas-suq.

Emenda    203

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Pagamenti ta' somma f'daqqa għall-eqreb numru sħiħ għall-bdiewa żgħar

Skema simplifikata għall-bdiewa żgħar

Emenda    204

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti lill-bdiewa żgħar kif definit mill-Istati Membri permezz ta' somma f’daqqa għall-eqreb numru sħiħ, li tissosstitwixxi l-pagamenti diretti taħt din it-Taqsima u t-Taqsima 3 ta' dan il-Kapitolu. L-Istati Membri għandhom ifasslu l-intervent korrispondenti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK bħala wieħed fakultattiv għall-bdiewa.

L-Istati Membri għandhom jintroduċu skema simplifikata għall-bdiewa żgħar li jitolbu għajnuna fir-rigward ta' ammont ta' mhux aktar minn EUR 1 250. Dik l-iskema tista' tikkonsisti minn somma f'daqqa, li tissostitwixxi l-pagamenti diretti taħt din it-Taqsima u t-Taqsima 3 ta' dan il-Kapitolu, jew f'pagament għal kull ettaru, li jista' jkun differenti għal territorji differenti, definit b'mod konformi mal-Artikolu 18(2). L-Istati Membri għandhom ifasslu l-intervent korrispondenti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK bħala wieħed fakultattiv għall-bdiewa.

Emenda    205

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.   Il-bdiewa li jixtiequ jipparteċipaw fl-iskema simplifikata għandhom jippreżentaw applikazzjoni, mhux aktar tard minn data li għandha tiġi ddeterminata mill-Istat Membru, mingħajr preġudizzju għall-fatt li l-Istati Membri jkunu jistgħu awtomatikament jinkludu bdiewa li jissodisfaw il-kundizzjonijiet u li joffrulhom il-possibbiltà li jirtiraw minnha sa skadenza speċifika.

Emenda    206

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.   Għal bdiewa li jipparteċipaw f'din l-iskema simplifikata, l-Istati Membri jistgħu japplikaw kontrolli ta' kundizzjonalità simplifikati, kif stabbilit fl-Artikolu 84 tar-Regolament (UE) [Ir-Regolament Orizzontali].

Emenda    207

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1c.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli u servizzi għat-tnaqqis tal-ispejjeż amministrattivi, u b'hekk jappoġġaw lill-bdiewa żgħar sabiex jikkooperaw.

Emenda    208

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1d.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jingħata l-ebda vantaġġ previst f'dan l-Artikolu lill-bdiewa jekk ikun stabbilit li jkunu ħolqu b'mod artifiċjali, wara l-1 ta' Ġunju 2018, il-kundizzjonijiet għall-irċevuta tal-pagamenti għall-bdiewa żgħar.

Emenda    209

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw distribuzzjoni mill-ġdid tal-appoġġ mill-azjendi agrikoli kbar għal dawk żgħar jew medji billi jipprevedu appoġġ għall-introjtu ridistributtiv fil-forma ta' pagament diżakkoppjat annwali għal kull ettaru eliġibbli lill-bdiewa li huma intitolati għal pagament taħt l-appoġġ għall-introjtu bażiku msemmi fl-Artikolu 17.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw distribuzzjoni mill-ġdid ġusta tal-appoġġ mill-azjendi agrikoli kbar għal dawk żgħar jew medji billi jipprevedu appoġġ għall-introjtu ridistributtiv fil-forma ta' pagament diżakkoppjat annwali għal kull ettaru eliġibbli lill-bdiewa li huma intitolati għal pagament taħt l-appoġġ għall-introjtu bażiku msemmi fl-Artikolu 17.

Emenda    210

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ammont għal kull ettaru jew ammonti differenti għal firxiet differenti ta' ettari, kif ukoll in-numru massimu ta' ettari għal kull bidwi li għalih għandu jitħallas l-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv.

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pagament ekwivalenti għal ammont għal kull ettaru jew ammonti differenti għal firxiet differenti ta' ettari. Huma jistgħu jiddifferenzjaw dawk l-ammonti b'mod konformi mat-territorji definiti skont l-Artikolu 18(2).

Emenda    211

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-ammont tal-pagament ridistributtiv għal kull ettaru ma għandux jaqbeż il-65 % tal-appoġġ bażiku għall-introjtu għas-sostenibbiltà, b'mod konformi mal-medja nazzjonali jew territorjali, immultiplikata bin-numru ta' ettari eliġibbli.

Emenda    212

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  In-numru ta' ettari eliġibbli għal kull bidwi ma għandux jaqbeż id-daqs medju nazzjonali tal-azjendi, jew id-daqs medju b'mod konformi mat-territorji definiti skont l-Artikolu 18(2). L-Istati Membri għandhom jagħtu aċċess għal dak il-pagament billi jibdew mill-ewwel ettaru eliġibbli tal-azjenda.

Emenda    213

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3c.  L-Istati Membri għandhom jidentifikaw kriterji nondiskriminatorji, bl-objettiv stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1) għall-kalkolu tal-ammont li għandu jingħata għad-distribuzzjoni mill-ġdid, komplementari tal-introjtu għal sostenibbiltà fil-kuntest tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, u għandhom jistabbilixxu wkoll limitu massimu finanzjarju li 'l fuq minnu l-azjendi agrikoli ma jkunux intitolati għall-pagament ridistributtiv. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-livell medju tal-introjtu tal-azjendi agrikoli fil-livell nazzjonali jew reġjonali. Fil-kriterji ta' distribuzzjoni, huma għandhom jikkunsidraw ukoll ir-restrizzjonijiet naturali u speċifiċi ffaċċjati minn ċerti reġjuni, inklużi reġjuni insulari, fl-iżvilupp tal-attività agrikola tagħhom.

Emenda    214

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-ammont għal kull ettaru ppjanat għal sena tat-talba partikolari ma għandux jaqbeż l-ammont medju nazzjonali tal-pagamenti diretti għal kull ettaru għal dik is-sena tat-talba.

imħassar

Emenda    215

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-ammont medju nazzjonali tal-pagamenti diretti għal kull ettaru huwa definit bħala l-proporzjon tal-limitu massimu nazzjonali għall-pagamenti diretti għal sena tat-talba partikolari kif stabbiliti fl-Anness IV u l-outputs ippjanati totali għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għad-dħul għas-sena tat-talba għal sena tat-talba partikolari, espress f’numru ta’ ettari.

imħassar

Emenda    216

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Fil-każ ta' persuna ġuridika, jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-Istati Membri jistgħu japplikaw in-numru massimu ta' ettari msemmi fil-paragrafu 3 fil-livell tal-membri ta' dawn il-persuni jew gruppi ġuridiċi fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi li l-membri individwali jassumu d-drittijiet u l-obbligi komparabbli għal dawk ta' bdiewa individwali li għandhom l-istatus ta' kap ta' azjenda, b'mod partikolari fir-rigward tal-istatus ekonomiku, soċjali u tat-tassazzjoni tagħhom, sakemm ikunu kkontribwew għat-tisħiħ tal-istrutturi agrikoli tal-persuni jew gruppi ġuridiċi kkonċernati.

Emenda    217

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5b.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jingħata l-ebda benefiċċju pprovdut skont dan il-kapitolu lill-bdiewa li għalihom jidher li dawn jaqsmu l-azjendi agrikoli tagħhom bl-uniku għan li jibbenefikaw mill-pagament ridistributtiv. Dan għandu japplika wkoll għall-bdiewa li l-azjendi tagħhom ikunu r-riżultat ta' dak il-qsim.

Emenda    218

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ, definit b'mod konformi mal-kriterji stabbiliti fil-punt (d) tal-Artikolu 4(1), bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda    219

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Bħala parti mill-obbligi tagħhom biex jikkontribwixxu għall-objettiv speċifiku "nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni rurali" stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1) u biex jiddedikaw mill-inqas 2 % tal-allokazzjonijiet tagħhom tal-pagamenti diretti għal dan l-objettiv skont l-Artikolu 86(4), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ li għadhom kif twaqqfu għall-ewwel darba u li huma intitolati għal pagament taħt l-appoġġ għall-introjtu bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 17.

2.  Bħala parti mill-obbligi tagħhom biex jattiraw il-bdiewa żgħażagħ f'konformità mal-objettiv stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1) u biex jiddedikaw mill-inqas 2 % tal-allokazzjonijiet tagħhom tal-pagamenti diretti għal dan l-objettiv, skont l-Artikolu 86(4), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ li għadhom kif twaqqfu għall-ewwel darba bħala kap tal-azjenda u li huma intitolati għal pagament taħt l-appoġġ għall-introjtu bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 17.

Emenda    220

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ għandu jieħu l-forma ta' pagament diżakkoppjat annwali għal kull ettaru eliġibbli.

3.  L-appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ għandu jingħata għal perjodu massimu ta' 7 snin, li jibda mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-pagament għall-bdiewa żgħażagħ, u għandu jieħu l-forma ta' pagament diżakkoppjat annwali għal kull ettaru eliġibbli. Jista' jiġi kkalkolat fil-livell nazzjonali jew abbażi tat-territorji definiti b'mod konformi mal-Artikolu 18(2).

Emenda    221

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-bdiewa żgħażagħ li fl-aħħar sena ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 1307/2013 ikunu rċevew l-appoġġ imsemmi fl-Artikolu 50 ta' dak ir-Regolament jistgħu jirċievu l-appoġġ previst f'dan l-Artikolu għal perjodu totali massimu msemmi fil-paragrafu 3.

Emenda    222

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  Il-pagament għandu jingħata għal numru ta' ettari li ma jaqbiżx id-daqs medju tal-azjendi agrikoli fil-livell nazzjonali jew skont it-territorji definiti fl-Artikolu 18(2).

Emenda    223

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3c.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi relatati ma' bdiewa żgħażagħ li jappartjenu għal gruppi ta' bdiewa, organizzazzjonijiet tal-produtturi jew kooperattivi bl-għan li jiżguraw li ma jitilfux l-appoġġ skont dan l-Artikolu meta jissieħbu ma' dawn l-entitajiet.

Emenda    224

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Skemi għall-klima u għall-ambjent

Skemi għall-klima, għall-ambjent u għall-benessri tal-annimali

Emenda    225

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jipprevedu appoġġ għall-iskemi volontarji għall-klima u għall-ambjent ("ekoskemi") bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jipprovdu appoġġ għall-iskemi volontarji għall-klima, għall-ambjent u għall-benessri tal-annimali ("ekoskemi") bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda    226

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Dak l-appoġġ għandu jkollu l-għan li jippreserva l-prattiki ta' benefiċċju u/jew jippromwovi l-konverżjoni meħtieġa lejn prattiki u tekniki li jikkontribwixxu b'mod qawwi għall-ambjent u l-klima.

 

L-appoġġ jista' jiġi dirett lejn impenji għal prattiki agrikoli f'setturi speċifiċi u/jew żoni ġeografiċi definiti mill-Istati Membri. Żoni magħżula skont id-Direttivi 92/43/KEE jew 2009/147/KE, għandhom jitqiesu eliġibbli għall-iskema b'mod awtomatiku.

Emenda    227

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Taħt dan it-tip ta' intervent l-Istati Membri għandhom jappoġġaw lill-bdiewa ġenwini li jieħdu impenji biex josservaw, fuq ettari eliġibbli, il-prattiki agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-klima u għall-ambjent.

2.  Taħt dan it-tip ta' intervent l-Istati Membri għandhom jappoġġaw lill-bdiewa attivi jew gruppi ta' bdiewa li jieħdu impenji biex josservaw, il-prattiki agrikoli u skemi ċċertifikati li huma ta' benefiċċju għall-klima, għall-ambjent u għall-benessri tal-annimali, li jwasslu għall-kisba ta' wieħed jew aktar mill-objettivi speċifiċi definiti fil-punti (d), (e), (f) u (i) tal-Artikolu 6(1), u huma mfasssla apposta biex jindirizzaw ħtiġijiet nazzjonali jew reġjonali speċifiċi.

Emenda    228

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-lista ta' prattiki agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-klima u għall-ambjent.

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati, fi żmien [xahrejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], b'mod konformi mal-Artikolu 138, li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi tistabbilixxi katalogu ta' eżempji ta' prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-klima, għall-ambjent u għall-benessri tal-annimali, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

 

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu, f'kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati nazzjonali, reġjonali u lokali, listi nazzjonali komplementarji jew imfassla mill-eżempji fil-katalogu msemmi fil-paragrafu preċedenti biex jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.

 

Dawn il-listi jistgħu jikkonsistu minn miżuri ta' natura differenti għal dawk koperti mill-Artikolu 65, jew miżuri tal-istess natura iżda b'livell ta' ambizzjoni differenti. Il-bdiewa jistgħu jagħżlu tal-anqas waħda minnhom sabiex ikunu eliġibbli għall-għajnuna.

Emenda    229

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom, tal-anqas, jinkludu f'dawk il-listi ekoskemi biex jiġi stabbilit sehem minimu ta' żona agrikola ddedikat għal karatteristiċi jew żoni mhux produttivi, l-użu ta' għodda tal-azjendi agrikoli għall-ġestjoni sostenibbli tan-nutrijenti, u, fejn applikabbli, il-manutenzjoni xierqa ta' art mistagħdra u torbiera.

Emenda    230

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Dawk il-prattiki għandhom jitfasslu biex jissodisfaw wieħed jew aktar mill-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1).

4.  Kull waħda minn dawk il-prattiki għandha titfassal biex tissodisfa wieħed jew aktar mill-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent, mal-klima u mal-benessri tal-annimali stipulati fil-punti (d), (e), (f) u (i) tal-Artikolu 6(1).

Emenda    231

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-benessri tal-annimali, kif ukoll kull rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(b)  jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi għall-benessri tal-annimali u għat-tnaqqis tal-użu tal-fertilizzanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, kif ukoll kull rekwiżit obbligatorju stabbilit mid-dritt tal-Unjoni;

Emenda    232

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  huma differenti mill-impenji li fir-rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-Artikolu 65.

(d)  huma differenti minn jew komplementari għall-impenji li fir-rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-Artikolu 65.

Emenda    233

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  jikkontribwixxu għaż-żamma tal-prattiki li huma ta' benefiċċju għall-ambjent.

Emenda    234

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-appoġġ għall-ekoskemi għandu jieħu l-forma ta' pagament annwali għal kull ettaru eliġibbli u għandu jingħata jew:

6.  L-appoġġ għall-ekoskemi għandu jieħu l-forma ta' pagament annwali għal kull ettaru eliġibbli u/jew pagament għal kull azjenda agrikola, u għandu jingħata bħala pagamenti ta' inċentiv li jmorru lil hinn mill-kumpens ta' spejjeż addizzjonali mġarrba u l-introjtu mitluf, li jistgħu jikkonsistu minn somma f'daqqa.

(a)  bħala pagamenti addizzjonali għall-appoġġ għall-introjtu bażiku kif stabbilit fis-Subtaqsima 2 ta' din it-Taqsima; jew

 

(b)  bħala pagamenti li jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali mġarrba kollha jew parti minnhom u l-introjtu mitluf bħala riżultat tal-impenji, kif stabbilit skont l-Artikolu 65.

 

Emenda    235

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-livell tal-pagamenti għandu jvarja skont il-livell ta' ambizzjoni ta' sostenibbiltà ta' kull intervent jew sett ta' interventi, abbażi ta' kriterji nondiskriminatorji, sabiex jiġi offrut inċentiv effettiv għall-parteċipazzjoni.

Emenda    236

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu jkunu konsistenti ma' dawk mogħtija skont l-Artikolu 65.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu jkunu konsistenti ma' dawk mogħtija skont l-Artikolu 65, filwaqt li jiżguraw id-delimitazzjoni adegwata bejn iż-żewġ tipi ta' interventi. Meta d-distinzjoni bejn l-interventi deċiżi skont iż-żewġ Artikoli tkun il-livell tal-ambizzjoni ambjentali, l-Istat Membru għandu jevita l-finanzjament doppju.

Emenda    237

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b'regoli oħra dwar l-ekoskemi.

imħassar

Emenda    238

Proposta għal regolament

Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 28a

 

Skemi għat-tisħiħ tal-kompetittività

 

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu appoġġ għall-iskemi volontarji għat-tisħiħ tal-kompetittività (skemi li jsaħħu l-kompetittività) taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

 

2.   Taħt dan it-tip ta' intervent l-Istati Membri għandhom jappoġġaw lill-bdiewa attivi li jimpenjaw infiq li jkun ta' benefiċċju għat-tisħiħ tal-kompetittività agrikola tal-bidwi.

 

3.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-lista eliġibbli ta' kategoriji ta' nfiq li jkun ta' benefiċċju għat-tisħiħ tal-kompetittività agrikola tal-bidwi.

 

4.   Dawk il-prattiki għandhom jitfasslu biex jissodisfaw wieħed jew aktar mill-objettivi ekonomiċi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1) u jikkontribwixxu għall-objettiv orizzontali kif stabbilit fl-Artikolu 5.

 

5.   Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati Membri għandhom jipprovdu biss pagamenti li jkopru l-impenji li ma jirriżultawx f'finanzjament doppju fir-rigward ta' dan ir-Regolament.

 

6.   L-appoġġ għall-iskemi li jsaħħu l-kompetittività għandu jieħu l-forma ta' pagament annwali u għandu jingħata jew:

 

(a)   bħala pagamenti bbażati fuq ettari eliġibbli addizzjonali għall-appoġġ għall-introjtu bażiku kif stabbilit fis-Subtaqsima 2 ta' din it-Taqsima; jew

 

(b)   pagamenti li jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż imġarrba kollha jew parti minnhom; jew

 

(c)  ibbażati fuq output rilevanti għal dan it-tip ta' intervent

 

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu jkunu konsistenti ma' dawk mogħtija skont l-Artikoli 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 u 72.

 

8.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b'regoli oħra dwar l-iskemi li jsaħħu l-kompetittività.

Emenda    239

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu appoġġ għall-introjtu akkoppjat lill-bdiewa ġenwini bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'din is-Subtaqsima u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-introjtu akkoppjat lill-bdiewa attivi bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'din is-Subtaqsima u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda    240

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-interventi tal-Istati Membri għandhom jgħinu lis-setturi u lill-produzzjonijiet appoġġati jew it-tipi speċifiċi ta' biedja tagħhom elenkati fl-Artikolu 30 li jindirizzaw id-diffikultà jew id-diffikultajiet li jkollhom minħabba li jtejbu l-kompetittività tagħhom, is-sostenibbiltà tagħhom jew il-kwalità tagħhom.

2.  L-interventi tal-Istati Membri għandhom jgħinu lis-setturi u lill-produzzjonijiet appoġġati jew it-tipi speċifiċi ta' biedja tagħhom elenkati fl-Artikolu 30 li jindirizzaw id-diffikultà jew id-diffikultajiet li jkollhom minħabba li jtejbu l-kompetittività tagħhom, l-istrutturar tagħhom, is-sostenibbiltà tagħhom jew il-kwalità tagħhom. Barra minn hekk, dawn l-interventi jridu jkunu konsistenti mal-objettivi speċifiċi rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

Emenda    241

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat għandu jieħu l-forma ta' pagament annwali għal kull ettaru jew għal kull annimal.

3.  L-appoġġ akkoppjat huwa skema li tillimita l-produzzjoni li għandha tieħu l-forma ta' pagament annwali ibbażat fuq żoni u rendimenti fissi jew fuq numru fiss ta' annimali u għandu jirrispetta l-limiti massimi finanzjarji li għandhom jiġu determinati mill-Istati Membri għal kull miżura u nnotifikati lill-Kummissjoni.

Emenda    242

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jpoġġu fil-mira jew iżidu l-għajnuna akkoppjata skont l-impenn tal-benefiċjarju li jtejjeb il-kompetittività, il-kwalità jew l-istrutturar tas-settur tiegħu.

Emenda    243

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista' biss jingħata lis-setturi u lill-produzzjonijiet li ġejjin jew tipi speċifiċi ta' biedja fihom fejn dawn ikunu importanti għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali jew ambjentali: ċereali, żrieragħ taż-żjut, għelejjel li fihom il-proteini, legumi tal-qamħ, kittien, qanneb, ross, ġewż, patata tal-lamtu, ħalib u prodotti tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, ċanga u vitella, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, foraġġ niexef, ħops, pitravi, kannamiela u ċikwejra, frott u ħxejjex, msajġar b'newba qasira u għelejjel oħra mhux tal-ikel, esklużi s-siġar, li jintużaw għall-produzzjoni tal-prodotti li għandhom il-potenzjal li jissosstitwixxu l-materjali fossili.

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista' biss jingħata lis-setturi u lill-produzzjonijiet li ġejjin jew tipi speċifiċi ta' biedja: ċereali, żrieragħ taż-żjut, għelejjel li fihom il-proteini, legumi tal-qamħ, kittien, qanneb, ross, ġewż, patata tal-lamtu, ħalib u prodotti tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, ċanga u vitella, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, foraġġ niexef, ħops, pitravi, kannamiela u ċikwejra, frott u ħxejjex, msajġar b'newba qasira.

Emenda    244

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Bħala deroga mill-paragrafu 1, l-appoġġ akkoppjat jista' jingħata lill-bdiewa li m'għandhomx ettari eliġibbli għad-dispożizzjoni tagħhom.

 

Meta jagħtu l-appoġġ akkoppjat, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

 

(a)   ikun hemm ħtieġa jew benefiċċju ambjentali, jew soċjoekonomiku ċar;

 

(b)   l-appoġġ ma joħloqx tfixkil maġġuri fis-suq intern; kif ukoll

 

(c)   l-appoġġ għall-produzzjoni tal-bhejjem għandu jkun konsistenti mad-Direttiva 2000/60/KE.

Emenda    245

Proposta għal regolament

Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Emenda    246

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħtu pagament speċifiku għall-qoton lill-bdiewa ġenwini li jipproduċu l-qoton li jaqa' taħt il-kodiċi NM 5201 00 bil-kundizzjonijiet stipulati f'din is-Subtaqsima.

L-Istati Membri għandhom jagħtu pagament speċifiku għall-qoton lill-bdiewa attivi li jipproduċu l-qoton li jaqa' taħt il-kodiċi NM 5201 00 bil-kundizzjonijiet stipulati f'din is-Subtaqsima.

Emenda    247

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  Il-Bulgarija: EUR 624,11,

–  Il-Bulgarija: EUR X,

Emenda    248

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  Il-Greċja: EUR 225,04,

–  Il-Greċja: EUR X,

Emenda    249

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 3 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  Spanja: EUR 348,03,

–  Spanja: EUR X,

Emenda    250

Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 3 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  Il-Portugall: EUR 219,09

–  Il-Portugall: EUR X,

Emenda    251

Proposta għal regolament

Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  is-settur tal-frott u l-ħaxix, kif imsemmi fil-punt (i) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(a)  is-settur tal-frott u l-ħaxix, kif imsemmi fil-punt (i) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u tali prodotti bħal dawk li huma allokati għall-ipproċessar;

Emenda    252

Proposta għal regolament

Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  setturi oħrajn imsemmijin fil-punti (a) sa (h), (k), (m), (o) sa (t) u (w) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(f)  setturi oħrajn imsemmijin fil-punti (a) sa (h), (k), (m), (o) sa (t) u (w) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, kif ukoll għelejjel tal-proteina.

Emenda    253

Proposta għal regolament

Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw it-tipi ta' interventi settorjali msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 39.

3.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw it-tipi ta' interventi settorjali msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 39, u għandhom jissostanzjaw l-għażla tas-setturi u t-tip ta' interventi tagħhom.

Emenda    254

Proposta għal regolament

Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-iżgurar tal-funzjonament tajjeb tat-tipi ta' interventi stipulati f'dan il-Kapitolu;

(a)  l-iżgurar tal-funzjonament tajjeb tat-tipi ta' interventi stipulati f'dan il-Kapitolu, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġi evitat it-tfixkil fil-kompetizzjoni fis-suq intern;

Emenda    255

Proposta għal regolament

Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-provvista ta' appoġġ għal organizzazzjonijiet tal-produtturi fir-rigward tat-twettiq tagħhom tal-kompiti speċifiċi skont dan il-Kapitolu;

Emenda    256

Proposta għal regolament

Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-livell massimu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-irtirar mis-suq imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 46(4) u għat-tipi ta' interventi msemmija fl-Artikolu 52(3);

(c)  il-livell massimu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-irtirar mis-suq imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 46(4) u għat-tipi ta' interventi msemmija fl-Artikolu 52(3), kif ukoll rati fissi għall-imballaġġ u t-trasport għal prodotti rtirati għal distribuzzjoni u proċessar mingħajr ħlas qabel il-konsenja għal dak il-għan;

Emenda    257

Proposta għal regolament

Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  l-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għat-twaqqif u l-ġestjoni tal-fond operattiv kif ukoll talbiet għal għajnuna u ħlasijiet bil-quddiem.

Emenda    258

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għandhom jiġu segwiti l-objettivi li ġejjin fis-settur tal-frott u l-ħaxix:

F'konformità mal-Artikoli 5 u 6, għandhom jiġu segwiti l-objettivi li ġejjin fis-settur tal-frott u l-ħaxix:

Emenda    259

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix, inkluż permezz tal-kummerċjalizzazzjoni diretta; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(b)  il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix, inkluż permezz tal-kummerċjalizzazzjoni diretta u ktajjen tal-provvista qosra, kif ukoll il-promozzjoni tan-negozjar kollettiv ta' kuntratti; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    260

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, ta' prattiki innovattivi li jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(c)  l-applikazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, ta' prattiki innovattivi li jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    261

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-promozzjoni ta' metodi ta' produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, prattiki ta' kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni ambjentalment sani, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(d)  l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-promozzjoni ta' metodi ta' produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, prattiki ta' kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni ambjentalment sani, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e), (f) u (i) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    262

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta' prodotti b'Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew koperti bi skemi ta' kwalità nazzjonali; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-Artikolu 6(1);

(f)  it-tisħiħ tal-valur kummerċjali, u tal-kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-prodotti għall-ipproċessar, u l-iżvilupp ta' prodotti b'Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta, jew koperti bi skemi ta' kwalità pubbliċi jew privati oħra; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    263

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  il-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(g)  il-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    264

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  il-prevenzjoni tal-kriżijiet u l-ġestjoni tar-riskju, bl-għan li jiġu evitati l-kriżijiet u jiġu indirizzati dawn il-kriżijiet fis-swieq tal-frott u l-ħaxix; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1).

(i)  il-prevenzjoni tal-kriżijiet u l-mitigazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju, inklużi aspetti fitosanitarji, bl-għan li jiġu evitati l-kriżijiet u jiġu indirizzati dawn il-kriżijiet fis-swieq tal-frott u l-ħaxix; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    265

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  il-ġestjoni u t-tnaqqis tal-prodotti sekondarji u l-iskart;

Emenda    266

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1– punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ib)  il-promozzjoni tad-diversità ġenetika.

Emenda    267

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli, b'mod partikolari ffokati fuq l-iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-imballaġġ ekoloġiku u t-tnaqqis tal-iskart;

(a)  investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli, inkluż dawk iffokati fuq l-iffrankar tal-ilma u l-kwalità tal-ilma, il-ġenerazzjoni u l-iffrankar tal-enerġija, l-imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart u l-monitoraġġ tal-flussi tal-iskart;

Emenda    268

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  l-ippjanar u l-aġġustament tal-produzzjoni għad-domanda, b'mod partikolari f'termini ta' kwalità u kwantità, ta' prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix;

Emenda    269

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  azzjonijiet għaż-żieda fil-valur kummerċjali ta' prodotti;

Emenda    270

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ac)  il-ħżin kollettiv tal-prodotti magħmula mill-organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi;

Emenda    271

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  ir-riċerka u l-produzzjoni sperimentali, b'mod partikolari ffokati fuq l-iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart, ir-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, it-tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi, il-prevenzjoni ta' ħsara kkawżata minn avvenimenti klimatiċi avversi u t-tisħiħ tal-użu tal-varjetajiet ta' frott u ħaxix adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu;

(b)  ir-riċerka u l-produzzjoni sperimentali, iffokati fuq miżuri bħall-iffrankar u l-kwalità tal-ilma, il-ġenerazzjoni u l-iffrankar tal-enerġija, l-imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart, ir-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, il-Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara (IPM), it-tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi, il-preservazzjoni tad-dakkara, il-prevenzjoni ta' ħsara kkawżata minn avvenimenti klimatiċi avversi u t-tisħiħ tal-użu tal-varjetajiet ta' frott u ħaxix adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu;

Emenda    272

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  azzjonijiet immirati lejn it-titjib ambjentali u l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu;

Emenda    273

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-produzzjoni integrata;

(d)  il-produzzjoni integrata, il-promozzjoni tal-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali filwaqt li titnaqqas id-dipendenza fuq il-pestiċidi u inputs oħrajn;

Emenda    274

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-azzjonijiet biex tiġi konservata l-ħamrija u biex jissaħħaħ l-karbonju fil-ħamrija;

(e)  l-azzjonijiet biex tiġi konservata u tinbena mill-ġdid l-istruttura tal-ħamrija u biex jissaħħaħ il-karbonju fil-ħamrija inkluż biex tiġi evitata d-degradazzjoni tal-ħamrija;

Emenda    275

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  l-azzjonijiet li jtejbu r-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara;

(h)  l-azzjonijiet li jtejbu r-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara u għall-mitigazzjoni tal-ħsara mill-organiżmi ta' ħsara, inkluż bil-promozzjoni ta' IPM;

Emenda    276

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  l-azzjonijiet biex jiġu introdotti s-sistemi tal-produzzjoni li jagħtu spinta b'mod speċjali lid-diversità bijoloġika u strutturali;

Emenda    277

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(k)  l-azzjonijiet biex tiżdied is-sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u tal-ħżin tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix;

(k)  l-azzjonijiet biex tiżdied is-sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u tal-ħżin tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix u biex jiġu promossi ktajjen tal-provvista qosra;

Emenda    278

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(m)  l-implimentazzjoni ta' skemi ta' kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(m)  l-implimentazzjoni ta' skemi ta' kwalità tal-Unjoni u skemi pubbliċi u privati oħra, irregolati mis-settur pubbliku jew privat;

Emenda    279

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(n)  il-promozzjoni u l-komunikazzjoni, inklużi azzjonijiet u attivitajiet li jimmiraw għad-diversifikazzjoni u l-konsolidazzjoni tas-swieq tal-frott u l-ħaxix u għall-informazzjoni dwar il-vantaġġi tal-konsum tal-frott u l-ħaxix għas-saħħa;

(n)  il-promozzjoni u l-komunikazzjoni, inklużi azzjonijiet u attivitajiet li jimmiraw għad-diversifikazzjoni u l-konsolidazzjoni tas-swieq tal-frott u l-ħaxix, għat-tiftix ta' swieq ġodda, kif ukoll għall-informazzjoni dwar il-vantaġġi tal-konsum tal-frott u l-ħaxix għas-saħħa;

Emenda    280

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(o)  is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, b'mod partikolari dwar it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi l-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

(o)  is-servizzi konsultattivi, u l-assistenza teknika, inkluż dawk dwar it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara, l-użu sostenibbli u t-tnaqqis tal-pestiċidi, l-IPM, l-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-prattiki agroekoloġiċi, it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u l-kundizzjonijiet tal-kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll dawk relatati man-negozjar, u l-applikazzjoni tal-protokolli fitosanitarji għal esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi;

Emenda    281

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(p)  it-taħriġ u l-iskambju tal-aħjar prattiki b'mod partikolari dwar it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-kontribuzzjoni għall-adattament u għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

(p)  it-taħriġ u l-iskambju tal-aħjar prattiki inkluż dawk dwar it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara, alternattivi għall-pestiċidi, l-użu sostenibbli u t-tnaqqis tal-pestiċidi u l-kontribuzzjoni għall-adattament u għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

Emenda    282

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt pa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(pa)  azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-kwalità permezz tal-innovazzjoni;

Emenda    283

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt pb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(pb)  it-twaqqif ta' sistemi ta' traċċabbiltà/ċertifikazzjoni.

Emenda    284

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(b)  l-investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti, inkluż għall-ħżin kollettiv;

Emenda    285

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(d)  l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni ħielsa, inkluż il-kost tal-ipproċessar ta' prodotti rtirati qabel id-distribuzzjoni ħielsa, jew għal destinazzjonijiet oħra;

Emenda    286

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  l-assigurazzjoni tal-ħsad li tikkontribwixxi għas-salvagwardja tal-introjti tal-produtturi meta jkun hemm telf bħala konsegwenza ta' diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara u fl-istess ħin tiżgura li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri meħtieġa ta' prevenzjoni tar-riskju;

(g)  l-assigurazzjoni tal-ħsad, inklużi politiki ta' assigurazzjonijiet ibbażati fuq l-indiċi li jkopru l-okkorrenza tal-periklu miżurabbli, li tikkontribwixxi għas-salvagwardja tal-introjti tal-produtturi meta jkun hemm telf bħala konsegwenza ta' diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara u fl-istess ħin tiżgura li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri meħtieġa ta' prevenzjoni tar-riskju;

Emenda    287

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  l-ikkowċjar lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jew lil produtturi individwali;

(h)  l-iskambji professjonali u/jew l-ikkowċjar ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi u ta' assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi oħra skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jew ta' produtturi individwali;

Emenda    288

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  il-promozzjoni tal-prodott u s-sensibilizzazzjoni dwar il-benefiċċji għas-saħħa tal-konsum tal-frott u l-ħaxix b'reazzjoni għall-kriżi tas-suq;

Emenda    289

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' protokolli fitosanitarji ta' pajjiżi terzi fit-territorju tal-Unjoni biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi;

(i)  in-negozjati, l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' protokolli fitosanitarji ta' pajjiżi terzi fit-territorju tal-Unjoni biex jiġi permess l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi, inklużi studji tas-suq;

Emenda    290

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' kriżijiet fitosanitarji;

Emenda    291

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(k)  is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, b'mod partikolari rigward tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara u l-użu sostenibbli tal-pestiċidi.

(k)  is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, inkluż dawk li jikkonċernaw tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara, bħall-IPM u l-użu sostenibbli u t-tnaqqis tal-pestiċidi;

Emenda    292

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ka)  miżuri ta' taħriġ u l-iskambju tal-aħjar prattiki.

Emenda    293

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-programmi operattivi għandu jkollhom tul minimu ta' tliet snin u tul massimu ta' seba' snin. Għandhom isegwu l-objettivi msemmija fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 42 u mill-inqas żewġ objettivi oħra msemmijin f'dak l-Artikolu.

2.  Il-programmi operattivi għandu jkollhom tul minimu ta' tliet snin u tul massimu ta' seba' snin. Għandhom isegwu l-objettivi msemmija fil-punti (b), (d) u (e) tal-Artikolu 42 u mill-inqas żewġ objettivi oħra msemmijin f'dak l-Artikolu.

Emenda    294

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Il-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jkunu programmi operattivi parzjali jew programmi operattivi totali. Il-programmi operattivi totali għandhom jikkonformaw mal-istess regoli u kundizzjonijiet ta' ġestjoni bħall-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Emenda    295

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma għandhomx ikopru l-istess interventi bħal dawk tal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri. L-Istati Membri għandhom iqisu l-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi flimkien mal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri.

Il-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma għandhomx ikopru l-istess operazzjonijiet bħal dawk tal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri. L-Istati Membri għandhom iqisu l-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi flimkien mal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri. L-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu jippreżentaw programmi operattivi parzjali magħmula minn miżuri identifikati, iżda mhux imwettqa, mill-organizzazzjonijiet membri fil-programmi operattivi tagħhom.

Emenda    296

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-interventi taħt il-programmi operattivi ta' assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jiġu ffinanzjati kollha mill-kontribuzzjonijiet ta' dawk l-organizzazzjonijiet membri ta' dik l-assoċjazzjoni u li tali finanzjament jinġabar mill-fondi operattivi ta' dawk l-organizzazzjonijiet membri;

(a)  l-operazzjonijiet taħt il-programmi operattivi ta' assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jiġu ffinanzjati kollha mill-kontribuzzjonijiet ta' dawk l-organizzazzjonijiet membri ta' dik l-assoċjazzjoni u li tali finanzjament jinġabar mill-fondi operattivi ta' dawk l-organizzazzjonijiet membri;

Emenda    297

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  mill-inqas 20 % tan-nefqa taħt il-programmi operattivi jkopri l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 42;

(a)  mill-inqas 15 % tan-nefqa taħt il-programmi operattivi jkopri l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 42;

Emenda    298

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-programmi operattivi jinkludu 3 azzjonijiet jew aktar marbuta mal-objettivi msemmija fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 42;

Emenda    299

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  mill-inqas 5 % tan-nefqa taħt il-programmi operattivi jkopri l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (c) tal-Artikolu 42;

(b)  mill-inqas 1 % tan-nefqa taħt il-programmi operattivi jkopri l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (c) tal-Artikolu 42;

Emenda    300

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a.  Il-programmi operattivi approvati qabel … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom jiġu rregolati f'konformità mar-Regolamenti li skonthom ikunu ġew approvati sat-tlestija tagħhom, sakemm l-assoċjazzjoni tal-produtturi jew l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma jiddeċidux volontarjament li jadottaw dan ir-Regolament.

Emenda    301

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  kontribuzzjonijiet finanzjarji minn:

imħassar

(i)  membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew tal-organizzazzjoni tal-produtturi stess; jew

 

(ii)  l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi permezz tal-membri ta' dawk l-assoċjazzjonijiet;

 

Emenda    302

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix u/jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jistabbilixxu fond operattiv. Il-fond għandu jkun iffinanzjat permezz ta':

1.  L-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix u/jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jistabbilixxu fond operattiv biex jiffinanzjaw programmi operattivi approvati mill-Istati Membri. Il-fond għandu jkun iffinanzjat minn kontribuzzjonijiet mill-organizzazzjoni tal-produtturi nnifisha jew l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew is-sħab tagħha, flimkien mal-assistenza finanzjarja pprovduta skont l-Artikolu 46.

Emenda    303

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  4,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta' kull assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi;

(b)  4,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta' kull assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi; u

Emenda    304

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  5 % tal-valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata:

 

-   għal organizzazzjonijiet tal-produtturi li l-produzzjoni kummerċjalizzata u n-numru ta' membri tagħhom fis-sena tal-preżentazzjoni tal-programm operattiv tkun 25 % ogħla mill-produzzjoni kummerċjalizzata medja u n-numru medju ta' membri produtturi rreġistrati matul il-programm operattiv preċedenti tagħhom;

 

-   għall-ewwel programm operattiv ta' organizzazzjoni tal-produtturi li jirriżulta minn merger;

 

-   għal kull organizzazzjoni transnazzjonali tal-produtturi u assoċjazzjoni transnazzjonali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Emenda    305

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  5 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta' kull organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali;

imħassar

Emenda    306

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' tiżdied kif ġej:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni prevista fil-punti (a), (b), u (ba) tista' tiżdied b'0,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata, dment li dan il-perċentwal jintuża biss għal wieħed jew aktar mill-interventi marbuta mal-objettivi msemmija fil-punti (c), (d), (e), (g), (h) u (i) tal-Artikolu 42;

(a)  fil-każ tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-perċentwali jista' jiżdied għal 4,6 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata, sakemm l-ammont li jkun aktar minn 4,1 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata jintuża biss għal intervent wieħed jew aktar marbut mal-objettivi msemmija fil-punti (c), (d), (e), (g), (h) u (i) tal-Artikolu 42.

 

(b)  fil-każ tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-perċentwali jista' jiżdied għal 5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata, sakemm l-ammont li jkun aktar minn 4,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata jintuża biss għal intervent wieħed jew aktar marbut mal-objettivi msemmija fil-punti (c), (d), (e), (g), (h) u (i) tal-Artikolu 42 implimentat mill-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi f’isem il-membri tagħha;

 

(c)  fil-każ ta' organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali, il-perċentwali jista' jiżdied għal 5,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata, sakemm l-ammont li jkun aktar minn 5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata jintuża biss għal intervent wieħed jew aktar marbut mal-objettivi msemmija fil-punti (c), (d), (e), (g), (h) u (i) tal-Artikolu 42 implimentat mill-organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali jew l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali f’isem il-membri tagħha.

 

Emenda    307

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li joperaw fi Stati Membri differenti li jimplimentaw l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (b) u (e) tal-Artikolu 42 fil-livell transnazzjonali;

(a)  l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li joperaw fi Stati Membri differenti li jimplimentaw l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (b) u (e) tal-Artikolu 42 fil-livell transnazzjonali;

Emenda    308

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-programm operattiv ikun implimentat għall-ewwel darba minn assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(d)  il-programm operattiv ikun implimentat għall-ewwel darba minn organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi attiva fi Stat Membru wieħed jew assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi li joperaw fi Stati Membri differenti rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

Emenda    309

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li joperaw f'żoni muntanjużi u reġjuni insulari;

Emenda    310

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fir-reġjuni tal-Istati Membri fejn il-livell ta' organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix ikun taħt il-medja tal-Unjoni b'mod sinifikanti, l-Istati Membri jistgħu jagħtu lill-organizzazzjonijiet ta-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 assistenza finanzjarja nazzjonali li ma taqbiżx it-80 % tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 45(1) u sa mhux aktar minn 10 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata ta' kwalunkwe tali organizzazzjoni tal-produtturi. L-assistenza finanzjarja nazzjonali għandha tkun addizzjonali għall-fond operattiv.

1.  Fir-reġjuni tal-Istati Membri fejn il-livell ta' organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix ikun taħt il-medja tal-Unjoni b'mod sinifikanti u f'reġjuni insulari u ultraperiferiċi, l-Istati Membri jistgħu jagħtu lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 assistenza finanzjarja nazzjonali li ma taqbiżx it-80 % tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 45(1) u sa mhux aktar minn 10 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta' kwalunkwe tali organizzazzjoni tal-produtturi. L-assistenza finanzjarja nazzjonali għandha tkun addizzjonali għall-fond operattiv.

Emenda    311

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom isegwu mill-inqas wieħed mill-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1) fis-settur tal-apikultura.

L-Istati Membri għandhom isegwu objettivi speċifiċi rilevanti msemmija fl-Artikolu 6(1) fis-settur tal-apikultura.

Emenda    312

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom għal kull objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu 6(1) tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-apikultura:

1.  L-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-apikultura:

Emenda    313

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  assistenza teknika għal min irabbi n-naħal u għall-organizzazzjonijiet ta' persuni li jrabbu n-naħal;

(a)  assistenza teknika għal min irabbi n-naħal u għall-organizzazzjonijiet ta' persuni li jrabbu n-naħal, inkluża l-promozzjoni ta' prattiki tajba, l-informazzjoni u l-pubbliċità, u l-edukazzjoni u t-taħriġ bażiċi u kontinwi;

Emenda    314

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-organiżmi invażivi tal-kaxxi tan-naħal u l-mard, b'mod partikolarment il-varroasi;

(b)  azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-organiżmi invażivi tal-kaxxi tan-naħal u l-mard, u l-prevenzjoni tagħhom, b'mod partikolari l-varroasi, u biex tiżdied ir-reżiljenza għall-epidemiji;

Emenda    315

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  it-twaqqif u/jew l-iżvilupp ta' netwerks nazzjonali għas-saħħa tan-naħal;

Emenda    316

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  azzjonijiet għall-appoġġ tal-laboratorji għall-analiżi tal-prodotti tal-apikultura;

(d)  azzjonijiet għall-appoġġ tal-laboratorji nazzjonali, reġjonali jew lokali għall-analiżi tal-prodotti tal-apikultura, tat-telf ta' naħal jew tat-tnaqqis fil-produttività, u ta' sustanzi potenzjalment tossiċi għan-naħal;

Emenda    317

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  ir-ripopolazzjoni tal-kaxxi tan-naħal fl-Unjoni;

(e)  azzjonijiet biex jinżamm jew jiżdied in-numru eżistenti ta' popolazzjonijiet tan-naħal;

Emenda    318

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  il-kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati għall-implimentazzjoni ta' programmi ta' riċerka fil-qasam tat-trobbija tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura;

(f)  il-kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati għall-applikazzjoni ta' programmi ta' riċerka u sperimentali fil-qasam tat-trobbija tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura;

Emenda    319

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli;

Emenda    320

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hb)  azzjonijiet għall-ippjanar tal-produzzjoni u l-aġġustament tal-provvista għad-domanda;

Emenda    321

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hc)  miżuri ta' prevenzjoni biex jindirizzaw kundizzjonijiet klimatiċi avversi;

Emenda    322

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hd)  azzjonijiet għall-adattament għat-tibdil fil-klima u avvenimenti klimatiċi avversi;

Emenda    323

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt he (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(he)  miżuri biex jippromwovu l-kooperazzjoni bejn dawk li jrabbu n-naħal u l-bdiewa, speċjalment bil-ħsieb li jitnaqqas l-impatt tal-użu tal-pestiċidi;

Emenda    324

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hf)  l-iffrankar tal-enerġija, iż-żieda fl-effiċjenza fl-enerġija u l-imballaġġ ekoloġiku;

Emenda    325

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hg)  it-tnaqqis fil-produzzjoni tal-iskart u l-użu u l-ġestjoni aħjar tal-prodotti sekondarji u tal-iskart;

Emenda    326

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hh)  azzjonijiet biex jittejjeb id-dakkir tan-naħal tal-għasel u l-koeżistenza tagħhom ma' dakkara selvaġġi, inkluż billi jinħolqu u jinżammu ħabitats favorevoli;

Emenda    327

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hi (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hi)  azzjonijiet biex tissaħħaħ id-diversità ġenetika;

Emenda    328

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt hj (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hj)  miżuri li jappoġġaw lil persuni li jrabbu n-naħal żgħażagħ jew ġodda.

Emenda    329

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-interventi imsemmijin fil-paragrafu 2 għandha tkun massimu ta' 50 % tan-nefqa. Il-parti li jifdal tan-nefqa għandha tiġġarrab mill-Istati Membri.

4.  L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-interventi msemmijin fil-paragrafu 2 għandha tkun massimu ta' 75 % tan-nefqa, bl-eċċezzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi, fejn il-limitu massimu għandu jkun 85 %. Il-parti li jifdal tan-nefqa għandha tiġġarrab mill-Istati Membri.

Emenda    330

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Meta jfasslu l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jitolbu l-parir tar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet fil-qasam tat-trobbija tan-naħal.

5.  Meta jfasslu l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jitolbu l-parir tar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet fil-qasam tat-trobbija tan-naħal u tal-awtoritajiet kompetenti.

Emenda    331

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-numru ta' kaxxi tan-naħal fit-territorju tagħhom.

6.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-numru ta' kaxxi tan-naħal u/jew kolonji tan-naħal fit-territorju tagħhom.

Emenda    332

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6a.  Il-programmi nazzjonali kollha approvati qabel … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom ikunu rregolati b'mod konformi mar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 sad-data prevista għall-finalizzazzjoni tiegħu.

Emenda    333

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissumplimentaw dan ir-Regolament b’rekwiżiti addizzjonali għal dawk stipulati f’din it-Taqsima rigward:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda    334

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-obbligu tal-Istati Membri li kull sena jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-numru ta' kaxxi tan-naħal fit-territorju tagħhom stipulat fl-Artikolu 49(6).

(a)  l-obbligu tal-Istati Membri li kull sena jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-numru ta' kaxxi tan-naħal u/jew kolonji tan-naħal fit-territorju tagħhom stipulat fl-Artikolu 49(6);

Emenda    335

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  definizzjoni ta' kaxxa tan-naħal u l-metodi għall-kalkolu tan-numru ta' kaxxi tan-naħal;

(b)  definizzjoni ta' kaxxa tan-naħal u l-metodi għall-kalkolu tan-numru ta' kaxxi tan-naħal u kolonji tan-naħal;

Emenda    336

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom isegwu objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-inbid:

F'konformità mal-Artikoli 5 u 6, l-Istati Membri għandhom isegwu objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-inbid:

Emenda    337

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  it-titjib tal-kompetittività tal-produtturi tal-inbid fl-Unjoni inkluż il-kontribuzzjoni għat-titjib tas-sistemi ta' produzzjoni sostenibbli u t-tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-Unjoni; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) sa (f) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(a)  it-titjib tas-sostenibbiltà ekonomika u tal-kompetittività tal-produtturi tal-inbid fl-Unjoni f'konformità mal-punti (a), (b), u (c) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    338

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-kontribut għall-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu u għat-titjib tas-sistemi ta' produzzjoni sostenibbli u t-tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-Unjoni, inkluż billi l-produtturi tal-inbid jiġu appoġġati fit-tnaqqis tal-użu tal-inputs u l-implimentazzjoni ta' metodi u prattiki ta' kultivazzjoni ambjentalment sostenibbli, kif ukoll biex tiġi ppreservata d-diversità ta' varjetajiet tradizzjonali tal-Unjoni; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    339

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  it-titjib tal-prestazzjoni tal-intrapriżi tal-inbid tal-Unjoni u l-adattament tagħhom għad-domandi tas-suq, kif ukoll iż-żieda tal-kompetittività tagħhom fir-rigward tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tad-dwieli, inkluż l-iffrankar fl-enerġija, l-effiċjenza fl-enerġija dinjija u l-proċessi sostenibbli; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) sa (e), (g) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(b)  it-titjib tal-prestazzjoni tal-intrapriżi tal-inbid tal-Unjoni u l-adattament tagħhom għad-domandi tas-suq, kif ukoll iż-żieda tal-kompetittività fit-tul tagħhom fir-rigward tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tad-dwieli, inkluż l-iffrankar fl-enerġija, l-effiċjenza fl-enerġija dinjija u l-proċessi sostenibbli; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) sa (e), (g) u (h) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    340

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  it-titjib tal-konċentrazzjoni tal-provvista fid-dawl tal-prestazzjoni ekonomika u l-istrutturar tas-settur, skont l-objettiv stabbilit fil-punt (b) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    341

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  l-użu tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid għall-iskopijiet industrijali u tal-enerġija li jiżgura l-kwalità tal-inbid tal-Unjoni filwaqt li jitħares l-ambjent; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1);

(f)  l-użu tal-prodotti sekondarji u r-residwi tal-produzzjoni tal-inbid għall-iskopijiet industrijali u tal-enerġija jew agronomiċi li jiżgura l-kwalità tal-inbid tal-Unjoni filwaqt li jitħares l-ambjent; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    342

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  it-titjib tal-kompetittività tal-prodotti tad-dwieli tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi stabbiliti fil-punti (b) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(h)  it-titjib tal-kompetittività tal-prodotti tad-dwieli tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi, bl-inklużjoni tal-ftuħ, id-diversifikazzjoni u l-konsolidazzjoni tas-swieq tal-inbid; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi stabbiliti fil-punti (b) u (h) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    343

Proposta għal regolament

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  l-iżgurar tas-sostenibbiltà ekonomika u l-profitabbiltà tal-vitikultura f'żoni b'restrizzjonijiet naturali sinifikanti, żoni wieqfa u żoni inqas żviluppati skont l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (h) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    344

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  ir-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji, inkluż it-tħawwil mill-ġdid ta' vinji fejn meħtieġ wara l-qlugħ obbligatorju tad-dwieli għal raġunijiet ta' saħħa jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, iżda eskluż it-tiġdid normali tal-vinji li jikkonsisti mit-tħawwil mill-ġdid tal-istess roqgħa art bl-istess varjetà ta' għeneb u bl-istess sistema ta' kultivazzjoni tad-dwieli, meta d-dwieli jkunu waslu fi tmiem il-ħajja naturali tagħhom;

(a)  ir-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji, inkluż it-tħawwil mill-ġdid ta' vinji fejn meħtieġ wara l-qlugħ obbligatorju tad-dwieli għal raġunijiet ta' saħħa jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, jew wara l-qlugħ volontarju tad-dwieli għat-tħawwil mill-ġdid għal raġunijiet ta' adattament għat-tibdil fil-klima u għat-tisħiħ tad-diversità ġenetika, iżda eskluż it-tiġdid normali tal-vinji li jikkonsisti mit-tħawwil mill-ġdid tal-istess roqgħa art bl-istess varjetà ta' għeneb u bl-istess sistema ta' kultivazzjoni tad-dwieli, meta d-dwieli jkunu waslu fi tmiem il-ħajja naturali tagħhom;

Emenda    345

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  it-tħawwil ta' dwieli fuq l-art mogħtija skont l-iskema tal-awtorizzazzjonijiet stabbilita fit-Taqsima 1, Kapitolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, f'żoni tradizzjonali tal-produzzjoni tal-inbid f'riskju li jisparixxu, li għandu jiġi definit mill-Istati Membri, bħala miżura biex tiġi protetta d-diversità tal-produzzjoni tal-inbid;

Emenda    346

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  ir-riċerka u l-produzzjoni sperimentali u miżuri oħra, b'mod partikolari fl-oqsma tal-konservazzjoni, l-istudju u t-tisħiħ tal-varjabbiltà intervarjetali u intravarjetali ta' varjetajiet tal-vinji Ewropej u attivitajiet biex jiġi promoss l-użu ekonomiku tagħhom;

Emenda    347

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ac)  azzjonijiet biex jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi;

Emenda    348

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ad)  azzjonijiet biex jitnaqqis it-teħid tar-riskju għall-produtturi tal-inbid li jimpenjaw ruħhom biex ibiddlu b'mod radikali l-prattiki tagħhom u s-sistema tagħhom ta' prodotti għal produzzjoni b'mod aktar sostenibbli, inkluża ż-żieda fid-diversità strutturali u bijoloġika;

Emenda    349

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  investimenti tanġibbli u intanġibbli fil-faċilitajiet tal-ipproċessar u fl-infrastruttura għall-fabbriki tal-inbid, kif ukoll fl-istrutturi u fl-għodod ta' kummerċjalizzazzjoni;

(b)  investimenti tanġibbli u intanġibbli fl-azjendi tal-produzzjoni tal-inbid, inkluż f'żoni wieqfa u mtarrġa, bl-eċċezzjoni ta' operazzjonijiet li jaqgħu taħt it-tip ta' intervent deskritt fil-punt (a) tal-Artikolu 52(1), u fil-faċilitajiet tal-ipproċessar u fl-infrastruttura għall-fabbriki tal-inbid, kif ukoll fl-istrutturi u fl-għodod ta' kummerċjalizzazzjoni; dawk l-investimenti jista' jkollhom l-għan li jipproteġu l-vinji kontra perikli klimatiċi u l-adattamenti ta' azjendi agrikoli għal rekwiżiti legali ġodda tal-Unjoni;

Emenda    350

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-assigurazzjoni tal-ħsad kontra telf fl-introjtu bħala konsegwenza tal-avvenimenti klimatiċi avversi assimilati ma' diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, annimali, mard tal-pjanti jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara;

(d)  l-assigurazzjoni tal-ħsad kontra telf fl-introjtu bħala konsegwenza tal-avvenimenti klimatiċi avversi assimilati ma' diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, annimali, mard tal-pjanti jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara, filwaqt li jiġi żgurat li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri ta' prevenzjoni ta' riskju meħtieġa.

Emenda    351

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  investimenti tanġibbli u intanġibbli fl-innovazzjoni li jikkonsistu fl-iżvilupp ta' prodotti innovattivi u prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, proċessi u teknoloġiji, investimenti oħrajn li jżidu l-valur fi kwalunkwe stadju tal-katina tal-provvista, inkluż għall-iskambju tal-għarfien;

(e)  investimenti tanġibbli u intanġibbli fid-diġitalizzazzjoni u fl-innovazzjoni li jikkonsistu fl-iżvilupp ta' prodotti innovattivi u proċessi teknoloġiċi, konnessi mal-prodotti msemmija fil-Parti II tal-Anness VII għar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jew mal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, proċessi u teknoloġiji, investimenti oħrajn li jżidu l-valur fi kwalunkwe stadju tal-katina tal-provvista, inkluż għall-iskambju tal-għarfien, u/jew li jikkontribwixxu għall-adattament għat-tibdil fil-klima;

Emenda    352

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  l-investimenti tanġibbli u intanġibbli fl-installazzjoni u l-proċeduri għall-metanizzazzjoni u l-ikkompostjar tar-residwi tal-vinifikazzjoni;

Emenda    353

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  azzjonijiet ta' informazzjoni dwar l-inbejjed tal-Unjoni mwettqa fl-Istati Membri li jinkoraġġixxu l-konsum responsabbli tal-inbid jew li jippromwovu l-iskemi ta' kwalità tal-Unjoni li jkopru d-Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi;

(g)  azzjonijiet ta' informazzjoni dwar l-inbejjed tal-Unjoni mwettqa fl-Istati Membri li jinkoraġġixxu l-konsum responsabbli tal-inbid;

Emenda    354

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ga)  azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-għarfien tas-suq, bħal studji ekonomiċi u regolatorji dwar is-swieq eżistenti, kif ukoll azzjonijiet biex jiġi promoss it-turiżmu tal-inbid, biex tissaħħaħ ir-reputazzjoni tal-vinji Ewropej;

Emenda    355

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt h – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  il-promozzjoni mwettqa mill-pajjiżi terzi, li tikkonsisti f'waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(h)  il-promozzjoni u l-komunikazzjoni mwettqa mill-pajjiżi terzi, li tikkonsisti f'waħda jew aktar mill-azzjonijiet u l-attivitajiet li ġejjin immirati lejn it-titjib tal-kompetittività tas-settur tal-inbid, u l-ftuħ, il-ħolqien, id-diversifikazzjoni jew il-konsolidazzjoni tas-swieq:

Emenda    356

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt h – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv)  studji ta' swieq ġodda, meħtieġa għat-tkabbir tas-swieq disponibbli;

(iv)  studji ta' swieq ġodda jew eżistenti, meħtieġa għat-tkabbir u l-konsolidazzjoni tas-swieq disponibbli;

Emenda    357

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt h – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(vi)  it-tħejjija ta' fajls tekniċi, inkluż it-testijiet u l-valutazzjonijiet tal-laboratorji, dwar il-prattiki enoloġiċi, ir-regoli fitosanitarji u tal-iġjene, kif ukoll rekwiżiti oħra ta' pajjiżi terzi għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-inbid, biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi;

(vi)  it-tħejjija ta' fajls tekniċi, inkluż it-testijiet u l-valutazzjonijiet tal-laboratorji, dwar il-prattiki enoloġiċi, ir-regoli fitosanitarji u tal-iġjene, kif ukoll rekwiżiti oħra ta' pajjiżi terzi għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-inbid, biex tiġi pprevenuta r-restrizzjoni, jew jiġi permess l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi;

Emenda    358

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ia)  azzjonijiet biex jittejbu l-użu u l-ġestjoni tal-ilma;

Emenda    359

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1– punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ib)  il-produzzjoni organika;

Emenda    360

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ic)  il-produzzjoni integrata;

Emenda    361

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt id (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(id)  il-produzzjoni ta' preċiżjoni jew diġitalizzata;

Emenda    362

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ie (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ie)  il-konservazzjoni tal-ħamrija u t-tisħiħ tal-karbonju fil-ħamrija;

Emenda    363

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt if (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(if)  il-ħolqien jew il-preservazzjoni tal-ħabitats favorevoli għall-bijodiversità jew għaż-żamma tal-pajsaġġ, inkluża l-konservazzjoni tal-karatteristiċi storiċi tiegħu;

Emenda    364

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ig (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ig)  it-titjib tar-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara u l-mard tad-dwieli;

Emenda    365

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ih (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ih)  it-tnaqqis tal-produzzjoni tal-iskart u t-titjib tal-immaniġġjar tal-iskart.

Emenda    366

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-miżuri ta' promozzjoni msemmija fil-punt (h) tal-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw biss għal inbejjed b'denominazzjoni tal-oriġini protetta jew b'indikazzjoni ġeografika protetta jew għal inbejjed b'indikazzjoni tal-varjetà ta' għeneb tal-inbid.

Emenda    367

Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati membri għandhom jissostanzjaw l-għażla tagħhom tal-objettivi u tat-tipi ta' intervent fis-settur tal-inbid. Fi ħdan it-tipi ta' intervent magħżula, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi.

2.  Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jissostanzjaw l-għażla tagħhom tal-objettivi u tat-tipi ta' intervent fis-settur tal-inbid. Fi ħdan it-tipi ta' intervent magħżula, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi għall-azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' promozzjoni mill-korpi ta' ġestjoni tad-denominazzjoni tal-oriġini protetta u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, f'isem l-intrapriżi kollha kkonċernati, b'mod partikolari fir-rigward tat-tul massimu tal-azzjonijiet.

Emenda    368

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-50 % tal-ispejjeż reali għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji jew 75 % tal-ispejjeż reali tar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji fir-reġjuni inqas żviluppati.

L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-50 % tal-ispejjeż reali għar-ristrutturar u l-konverżjoni volontarji tal-vinji jew 75 % tal-ispejjeż reali tar-ristrutturar u l-konverżjoni volontarji tal-vinji.

Emenda    369

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  50 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni inqas żviluppati;

(a)  50 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni inqas żviluppati, dwieli fuq inklinazzjonijiet wieqfa u fir-reġjuni insulari għajr dawk imsemmija fil-punti (c) u (d) ta' dan il-paragrafu;

Emenda    370

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  75 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

(c)  85 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

Emenda    371

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-assistenza finanzjarja tal-Unjoni għall-objettivi msemmija fil-punti (aa), (ab), (ac), (fa), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), u (q) tal-Artikolu 52(1) m'għandhiex taqbeż il-50 % tal-ispejjeż diretti jew eliġibbli.

Emenda    372

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  50 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni inqas żviluppati;

(a)  50 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni inqas żviluppati, dwieli fuq inklinazzjonijiet wieqfa u f'reġjuni insulari għajr dawk imsemmija fil-punti (c) u (d) ta' dan il-paragrafu;

Emenda    373

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  75 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

(c)  85 % tal-ispejjeż ta' investiment eliġibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 349 tat-TFUE;

Emenda    374

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni bir-rata massima, imsemmija fl-ewwel subparagrafu, għandha tapplika biss għall-intrapriżi mikro, żgħar u medji skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE; madankollu, tista' tapplika għall-intrapriżi kollha fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE u fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013.

imħassar

Emenda    375

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) tat-Titolu I tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b'anqas minn 750 impjegat jew b'fatturat ta' anqas minn EUR 200 miljun, il-limitu massimu għall-għajnuna msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jinqasam b'nofs.

Il-limiti massimi stabbiliti fl-ewwel subparagrafu jistgħu jitnaqqsu għal investimenti magħmula minn intrapriżi oħra għajr mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Madankollu, tista' tapplika għall-intrapriżi kollha fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE u fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013.

Emenda    376

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-azzjonijiet ta' informazzjoni u għall-promozzjoni msemmija fil-punti (g) u (h) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-50 % tan-nefqa eliġibbli.

6.  L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-azzjonijiet ta' informazzjoni u għall-promozzjoni msemmija fil-punti (g) u (h) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-50 % tan-nefqa eliġibbli. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu differenzjazzjoni skont id-daqs tal-intrapriżi, bl-għan li jimmassimizzaw l-appoġġ għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Emenda    377

Proposta għal regolament

Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jistabbilixxu perċentwal minimu ta' nefqa għall-azzjonijiet immirati lejn il-protezzjoni tal-ambjent, l-adattament għat-tibdil fil-klima, it-titjib tas-sostenibbiltà tas-sistemi u l-proċessi tal-produzzjoni, it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-Unjoni, l-iffrankar tal-enerġija u t-titjib fl-effiċjenza enerġetika fis-settur tal-inbid.

4.  Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li tal-anqas 5 % tan-nefqa hija allokata jew tal-anqas azzjoni waħda hija adottata biex jiġu ssodisfati l-objettivi favur il-protezzjoni tal-ambjent, l-adattament għat-tibdil fil-klima, it-titjib tas-sostenibbiltà tas-sistemi u l-proċessi tal-produzzjoni, it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-Unjoni, l-iffrankar tal-enerġija u t-titjib fl-effiċjenza enerġetika fis-settur tal-inbid, f'konformità mal-għanijiet stabbiliti fil-punti (aa), (b) u (f) tal-Artikolu 51.

Emenda    378

Proposta għal regolament

Artikolu 54 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Il-programmi nazzjonali kollha approvati qabel … [id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom ikunu rregolati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 sad-data prevista għall-finalizzazzjoni tiegħu.

Emenda    379

Proposta għal regolament

Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) għandu jiddefinixxi tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 60 biex isegwi l-objettivi magħżula kif stipulat fil-paragrafu 1. Fi ħdan it-tipi ta' intervent magħżula l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) għandu jissostanzja l-għażla tal-objettivi, tat-tipi ta' intervent u tal-interventi biex jissodisfa dawk l-objettivi.

2.  Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) għandu jiddefinixxi tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 60 biex isegwi l-objettivi magħżula kif stipulat fil-paragrafu 1. Fi ħdan it-tipi ta' intervent magħżula l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) għandu jissostanzja l-għażla tal-objettivi, tat-tipi ta' intervent u tal-interventi biex jissodisfa dawk l-objettivi, iżda ma għandux ikun obbligat li jikkompleta r-rapport ta' evalwazzjoni ex-ante jew ir-rapport tal-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (SEA) imsemmi fl-Artikolu 103(1), u lanqas ma għandu jkun obbligat li jlesti l-analiżi SWOT imsemmija fl-Artikolu 103(2).

Emenda    380

Proposta għal regolament

Artikolu 56 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tal-azzjoni klimatika mill-kultivazzjoni taż-żebbuġ u l-kontribut għaliha; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1);

(c)  it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tal-azzjoni klimatika u l-kontribut għaliha, u l-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima permezz tal-kultivazzjoni taż-żebbuġ; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    381

Proposta għal regolament

Artikolu 56 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  it-titjib tal-kwalità taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(d)  it-titjib tal-kwalità taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (b) u (f) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    382

Proposta għal regolament

Artikolu 56 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet, bl-għan li tittejjeb ir-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, u li jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 6(1).

(f)  il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet, bl-għan li tittejjeb ir-reżiljenza għall-pesti, u li jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda, inkluż it-titjib tal-prevenzjoni u r-reżiljenza għall-pesti; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    383

Proposta għal regolament

Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sabiex jiġu segwiti l-objettivi msemmija fl-Artikolu 56, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) għandhom jagħżlu tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 60. Fi ħdan it-tipi ta' intervent magħżula, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi.

1.  Sabiex jiġu segwiti l-objettivi msemmija fl-Artikolu 56, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) għandhom jagħżlu tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 60, li għandhom jiġu ddefiniti fil-livell tal-Istati Membri. Fi ħdan it-tipi ta' intervent magħżula, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi.

Emenda    384

Proposta għal regolament

Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-interventi definiti mill-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) għandhom jiġu implimentati permezz ta' programmi operattivi approvati tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013. Għal dan l-iskop għandhom japplikaw l-Artikoli 61 u 62 ta' dan ir-Regolament.

2.  L-interventi definiti mill-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) għandhom jiġu implimentati permezz ta' programmi operattivi approvati tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013. Għal dan l-iskop għandhom japplikaw l-Artikoli 61 u 62 ta' dan ir-Regolament.

Emenda    385

Proposta għal regolament

Artikolu 57 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  B'deroga mill-paragrafu 2, l-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) jistgħu jafdaw l-implimentazzjoni ta' programmi operattivi lill-organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti skont l-Artikolu 157 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, jekk tali organizzazzjonijiet diġà jkollhom fis-seħħ programm simili skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Emenda    386

Proposta għal regolament

Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  75 % tan-nefqa reali mġarrba għat-tipi ta' intervent imsemmija fil-punti (f) u (h) tal-Artikolu 60(1) fejn il-programm operattiv huwa implimentat f'mill-inqas tliet pajjiżi terzi jew Stati Membri mhux produtturi permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi minn mill-inqas żewġ Stati Membri produtturi, 50 % tan-nefqa reali meta din il-kundizzjoni ma tiġix issodisfata għal dan it-tip ta' intervent.

(d)  85% tan-nefqa reali mġarrba għat-tipi ta' intervent imsemmija fil-punti (f) u (h) tal-Artikolu 60(1) fejn il-programm operattiv huwa implimentat f'mill-inqas tliet pajjiżi terzi jew Stati Membri mhux produtturi permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi minn mill-inqas żewġ Stati Membri produtturi, 50 % tan-nefqa reali meta din il-kundizzjoni ma tiġix issodisfata għal dan it-tip ta' intervent.

Emenda    387

Proposta għal regolament

Artikolu 58 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  Fil-każ ta' reġjuni insulari l-perċentwal imsemmi fil-punti (a) sa (d) għandu jiżdied b'10 %.

Emenda    388

Proposta għal regolament

Artikolu 58 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw finanzjament komplementarju sa 50 % tal-ispejjeż mhux koperti mill-assistenza finanzjarja mill-Unjoni.

imħassar

Emenda    389

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom isegwu objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-setturi l-oħrajn imsemmijin fil-punt (f) tal-Artikolu 39:

Skont l-Artikoli 5 u 6, l-Istati Membri għandhom isegwu objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-setturi l-oħrajn imsemmijin fil-punt (f) tal-Artikolu 39:

Emenda    390

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-ippjanar tal-produzzjoni, l-aġġustament tal-produzzjoni għad-domanda, b'mod partikolari f'termini ta' kwalità u kwantità, l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-investiment u l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(a)  l-ippjanar tal-produzzjoni, l-aġġustament tal-produzzjoni għad-domanda, b'mod partikolari f'termini ta' kwalità, kwantità u diversità, l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-investiment u l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    391

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(b)  il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati, u l-promozzjoni tan-negozjati kollettivi tal-kuntratti; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    392

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, ta' prattiki innovattivi u tekniki ta' produzzjoni li jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(c)  l-applikazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' produzzjoni sostenibbli, inklużi r-reżistenza għall-organiżmi ta' ħsara u għall-mard tal-annimali u r-reżiljenza għall-klima, id-diversità ġenetika, il-protezzjoni tal-ħamrija, it-titjib tal-bijosikurezza u t-tnaqqis ta' sustanzi antimikrobiċi, kif ukoll ta' prattiki innovattivi u tekniki ta' produzzjoni li jsaħħu l-kompetittività ekonomika fit-tul u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c), (d), (e), (f) u (i) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    393

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-benessri tal-annimali, prattiki ta' kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni ambjentalment sani u reżiljenti għall-organiżmi ta' ħsara, l-użu u l-ġestjoni ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji u tal-iskart, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(d)  il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-benessri tal-annimali, prattiki ta' kultivazzjoni ambjentalment sani u reżiljenti għall-organiżmi ta' ħsara, ir-reżistenza għall-mard tal-annimali, it-tekniki ta' produzzjoni, l-użu u l-ġestjoni ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji u tal-iskart, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; it-tnaqqis tal-emissjonijiet u ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    394

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1);

(e)  il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, inklużi l-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' mard tropikali u żoonotiku, kif stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    395

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta' prodotti b'Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew koperti bi skemi ta' kwalità nazzjonali; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-Artikolu 6(1);

(f)  it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u s-segmentazzjoni tas-suq u l-iżvilupp ta' prodotti b'Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew koperti bi skemi ta' kwalità nazzjonali; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    396

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  il-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti f'settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 40; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(g)  il-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti f'settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    397

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju, bl-għan li jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq f'settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(h)  il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju, bl-għan li jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq f'settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    398

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  il-prevenzjoni ta' attakki fuq it-trobbija tal-bhejjem minn speċijiet predatorji;

Emenda    399

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hb)  il-kontribuzzjoni għall-istrateġija tal-Unjoni għall-promozzjoni tal-għelejjel tal-proteina, b'mod partikolari l-foraġġ u l-legumi.

Emenda    400

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fir-rigward tal-objettivi msemmijin fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 59, l-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

1.  Fir-rigward tal-objettivi msemmijin fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 56 u l-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 59, l-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

Emenda    401

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  il-konservazzjoni tal-ħamrija, inkluż it-tisħiħ tal-karbonju fil-ħamrija;

(i)  il-konservazzjoni tal-ħamrija, inklużi l-prevenzjoni tad-degradazzjoni tal-ħamrija u t-tisħiħ tas-sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija;

Emenda    402

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  it-titjib tal-użu u l-ġestjoni tal-ilma, inkluż l-iffrankar u l-iskular tal-ilma;

(ii)  it-titjib tal-użu u l-ġestjoni tajba tal-ilma, inkluż l-iffrankar u l-iskular tal-ilma, li jikkontribwixxu għal status tajjeb ta' baċiri tal-ilma;

Emenda    403

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv)  l-iffrankar tal-enerġija u ż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija;

(iv)  l-iffrankar tal-enerġija u ż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija, inkluż l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, bħall-użu sostenibbli ta' residwi agrikoli;

Emenda    404

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iva)  it-tnaqqis ta' gassijiet li jniġġsu u gassijiet serra;

Emenda    405

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(v)  l-imballaġġ ekoloġiku;

(v)  l-imballaġġ ekoloġiku u t-tnaqqis tal-iskart mill-imballaġġ;

Emenda    406

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(vi)  is-saħħa u l-benessri tal-annimali;

(vi)  il-bijosigurtà, il-protezzjoni tas-saħħa u l-benessri tal-annimali;

Emenda    407

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(viia)  il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' mard tropikali u żoonotiku;

Emenda    408

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt viii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(viii)  it-titjib tar-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara;

(viii)  it-titjib tar-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara permezz ta' prattiki ta' ġestjoni u l-ġlieda kontra l-mard tal-annimali;

Emenda    409

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt ix

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ix)  it-tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi;

(ix)  it-tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi u d-dipendenza fuqhom;

Emenda    410

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt x

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(x)  il-ħolqien u ż-żamma tal-ħabitats favorevoli għall-bijodiversità;

(x)  il-ħolqien u ż-żamma tal-ħabitats favorevoli għall-bijodiversità, u l-promozzjoni ta' varjetajiet lokali;

Emenda    411

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt xa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(xa)  it-tnaqqis tal-użu ta' sustanzi antimikrobiċi;

Emenda    412

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt xb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(xb)  it-titjib tal-kundizzjonijiet għat-tkabbir, il-ħsad u l-konsenja tal-produzzjoni;

Emenda    413

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt xc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(xc)  l-azzjonijiet ta' monitoraġġ, għarfien u sorveljanza tas-suq;

Emenda    414

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt a – punt xd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(xd)  il-prevenzjoni ta' attakki fuq il-bhejjem minn speċijiet predatorji.

Emenda    415

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, b'mod partikolari fir-rigward tal-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu;

(b)  is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, b'mod partikolari fir-rigward tal-bijodiversità, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu, il-ġlieda kontra r-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara u l-mard tal-annimali u t-titjib tagħha, kif ukoll it-tisħiħ tal-kwalità tal-prodott;

Emenda    416

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  il-produzzjoni integrata;

Emenda    417

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-azzjonijiet biex jiżdiedu s-sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u tal-ħżin tal-prodotti ta' settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 40.

(e)  l-azzjonijiet biex jiżdiedu s-sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u tal-ħżin tal-prodotti ta' settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39;

Emenda    418

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' traċċabbiltà u ċertifikazzjoni, b'mod partikolari l-monitoraġġ tal-kwalità tal-prodotti mibjugħa lill-konsumaturi finali.

(h)  l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' traċċabbiltà u ċertifikazzjoni tul il-katina tal-produzzjoni kollha, b'mod partikolari l-monitoraġġ tal-kwalità tal-prodotti mibjugħa lill-konsumaturi finali, inkluża t-traċċabbiltà tal-oriġini taż-żebbuġ u ż-żejt fid-diversi stadji tal-katina tal-produzzjoni, kif ukoll informazzjoni dwar il-metodi ta' produzzjoni;

Emenda    419

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  l-implimentazzjoni ta' protokolli fitosanitarji u veterinarji ta' pajjiżi terzi.

Emenda    420

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fir-rigward tal-objettiv imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 59, fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jagħżlu tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

2.  Fir-rigward tal-objettiv imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 56 u fil-punt (h) tal-Artikolu 59, fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jagħżlu tip ta' intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

Emenda    421

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(b)  l-investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti u l-aġġustament aħjar għall-provvista u d-domanda;

Emenda    422

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-ħżin kollettiv tal-prodotti magħmula mill-organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi;

(c)  il-ħżin kollettiv tal-prodotti magħmula mill-organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi, kif ukoll it-trattament ta' prodotti biex jiġi ffaċilitat il-ħżin tagħhom;

Emenda    423

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  it-tħawwil mill-ġdid ta' msaġar fejn meħtieġ wara li s-siġar jinqalgħu b'mod obbligatorju għal raġunijiet ta' saħħa jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru jew għall-adattament għat-tibdil fil-klima;

(d)  it-tħawwil mill-ġdid ta' msaġar jew imsaġar taż-żebbuġ fejn meħtieġ wara li s-siġar jinqalgħu b'mod obbligatorju għal raġunijiet ta' saħħa jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru jew għall-adattament għat-tibdil fil-klima;

Emenda    424

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  l-appoġġ ta' miżuri għas-saħħa u l-benessri tal-annimali;

Emenda    425

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db)  ripopolazzjoni tal-bhejjem wara qtil obbligatorju għal raġunijiet ta' saħħa jew telf li jirriżulta minn diżastri naturali;

Emenda    426

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(dc)  it-titjib tar-riżorsi ġenetiċi;

Emenda    427

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(dd)  l-estensjoni tal-waqfa sanitarja obbligatorja f'azjendi li tirriżulta minn kriżijiet li ġejjin minn mard tal-annimali;

Emenda    428

Proposta għal regolament

Artikolu 61 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi marbuta mal-objettiv imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 59 ma jaqbżux terz min-nefqa totali taħt il-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi marbuta mal-objettiv imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 59 ma jaqbżux 50 % tan-nefqa totali taħt il-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Emenda    429

Proposta għal regolament

Artikolu 62 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fondi operattivi

Fondi operattivi minn organizzazzjonijiet tal-produtturi

Emenda    430

Proposta għal regolament

Artikolu 63 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-limitu ta' 50 % previst fil-paragrafu 1 għandu jiżdied għal 60 % għal organizzazzjonijiet tal-produtturi jew assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għall-ewwel ħames snin wara s-sena tar-rikonoxximent, u għal organizzazzjonijiet tal-produtturi li joperaw esklussivament f'żoni b'restrizzjonijiet naturali.

Emenda    431

Proposta għal regolament

Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  impenji għall-ġestjoni ambjentali, klimatika u oħrajn;

(a)  miżuri ta' sostenibbiltà agroambjentali, mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima u impenji oħrajn relatati mal-ġestjoni;

Emenda    432

Proposta għal regolament

Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali;

(e)  l-installazzjoni ta' bdiewa żgħażagħ, bdiewa ġodda u l-bidu u l-iżvilupp ta' negozji rurali sostenibbli;

Emenda    433

Proposta għal regolament

Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  in-nisa fiż-żoni rurali;

Emenda    434

Proposta għal regolament

Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  l-iskambju tal-għarfien u l-informazzjoni;

(h)  l-iskambju tal-għarfien u l-informazzjoni; u

Emenda    435

Proposta għal regolament

Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  l-installazzjoni ta' teknoloġiji diġitali;

Emenda    436

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Impenji għall-ġestjoni ambjentali, klimatika u oħrajn

Miżuri ta' sostenibbiltà agroambjentali, mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima u impenji oħrajn relatati mal-ġestjoni

Emenda    437

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għall-impenji għall-ġestjoni ambjentali, klimatika u oħrajn bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għal prattiki agroambjentali sostenibbli, għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, inkluża l-prevenzjoni ta' riskji naturali, u impenji għall-ġestjoni oħrajn, bħall-forestrija, il-protezzjoni u t-titjib tar-riżorsi ġenetiċi, u s-saħħa u l-benessri tal-annimali, bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda    438

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi disponibbli fit-territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali tagħhom.

3.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi disponibbli fit-territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali tagħhom. Dak l-appoġġ għandu jkun limitat għall-ammonti massimi stabbiliti fl-Anness IXaa.

Emenda    439

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-Istati Membri għandhom jagħtu pagamenti biss lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħra li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji ta' ġestjoni li jitqiesu ta' benefiċċju għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

4.  L-Istati Membri għandhom jagħtu pagamenti biss lill-bdiewa, lil gruppi ta' bdiewa u lil maniġers tal-art oħra li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji ta' ġestjoni, bħall-protezzjoni xierqa ta' artijiet mistagħdra u ħamrija organika, li jitqiesu ta' benefiċċju għall-ksib tal-objettivi speċifiċi rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 6(1). Tista' tingħata prijorità lil skemi li jkunu speċifikament immirati lejn l-indirizzar ta' kundizzjonijiet u ħtiġijiet ambjentali lokali u li jikkontribwixxu, meta xieraq, biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni elenkata fl-Anness XI.

Emenda    440

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  imorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-benessri tal-annimali, kif ukoll kull rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(b)  imorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi rilevanti għall-użu tal-fertilizzanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-benessri tal-annimali, il-prevenzjoni tar-reżistenza għall-antimikrobiċi, kif ukoll kull rekwiżit obbligatorju rilevanti stabbilit mid-dritt tal-Unjoni;

Emenda    441

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  huma differenti mill-impenji li fir-rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-Artikolu 28.

(d)  ikunu differenti minn jew komplementari mal-impenji li fir-rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-Artikolu 28, filwaqt li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda finanzjament doppju.

Emenda    442

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-Istati Membri għandhom jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż imġarrba u l-introjtu mitluf minħabba l-impenji meħuda. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu jkopru ukoll l-ispejjeż tat-tranżazzjoni. Fil-każijiet debitament ġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ bħala rata fissa jew bħala pagament ta' darba għal kull unità. Il-pagamenti għandhom jingħataw darba fis-sena.

6.  L-Istati Membri għandhom jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż imġarrba u l-introjtu mitluf minħabba l-impenji meħuda. L-Istati Membri għandhom jipprovdu wkoll inċentiv finanzjarju lill-benefiċjarji u, meta meħtieġ, dawn jistgħu jkopru wkoll l-ispejjeż tat-tranżazzjoni. Fil-każijiet debitament ġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ bħala rata fissa jew bħala pagament ta' darba għal kull unità, jew għal kull annimal, kaxxa tan-naħal jew unità oħra identifikata. Il-pagamenti għandhom jingħataw darba fis-sena.

Emenda    443

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6 a.  Il-livell ta' pagamenti għandu jvarja skont il-livell ta' ambizzjoni tas-sostenibbiltà ta' kull prattika jew sett ta' prattiki, abbażi ta' kriterji mhux diskriminatorji, sabiex jingħata inċentiv effettiv għall-parteċipazzjoni. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddifferenzjaw il-pagamenti skont in-natura tar-restrizzjonijiet li jaffettwaw l-attivitajiet agrikoli bħala riżultat tal-impenji meħuda, u skont is-sistemi differenti ta' biedja.

Emenda    444

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  L-Istati Membri jistgħu jippromwovu u jappoġġaw l-iskemi kollettivi u l-iskemi ta' pagamenti bbażati fuq ir-riżultati sabiex iħeġġu lill-bdiewa jsaħħu b'mod sinifikanti l-kwalità tal-ambjent fuq skala akbar u b'mod li jista' jitkejjel.

7.  L-Istati Membri jistgħu jippromwovu u jappoġġaw l-iskemi kollettivi volontarji, u taħlita ta' impenji għall-ġestjoni fl-għamla ta' skemi mmexxija fuq livell lokali, u l-iskemi ta' pagamenti bbażati fuq ir-riżultati, inkluż permezz ta' approċċ territorjali, sabiex iħeġġu lill-bdiewa u lil gruppi ta' bdiewa jsaħħu b'mod sinifikanti l-kwalità tal-ambjent fuq skala akbar u b'mod li jista' jitkejjel. Huma għandhom idaħħlu fis-seħħ il-mezzi kollha meħtieġa f'termini ta' pariri, taħriġ u trasferiment ta' għarfien biex jgħinu lill-bdiewa li jibdlu s-sistemi ta' produzzjoni tagħhom.

Emenda    445

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  L-impenji għandhom jittieħdu għal perjodu ta' minn ħames sa seba' snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu jew jinżammu ċerti benefiċċji ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-Pjan Strateġiku tal-PAK għal tipi ta' impenji partikolari, inkluż billi tiġi prevista l-estensjoni annwali tagħhom wara t-terminazzjoni tal-perjodu inizjali. F'każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, u għal impenji ġodda li jittieħdu eżatt wara l-impenn imwettaq fil-perjodu inizjali, l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw perjodu iqsar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

8.  L-impenji għandhom normalment jittieħdu għal perjodu ta' minn ħames sa seba' snin. Madankollu, meta jkun meħtieġ biex jinkisbu jew jinżammu ċerti benefiċċji ambjentali mixtieqa, inkluż billi titqies in-natura tal-forestrija fit-tul, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-Pjan Strateġiku tal-PAK għal tipi ta' impenji partikolari, inkluż billi tiġi prevista l-estensjoni annwali tagħhom wara t-terminazzjoni tal-perjodu inizjali. F'każijiet debitament ġustifikati, u għal impenji ġodda li jittieħdu eżatt wara l-impenn imwettaq fil-perjodu inizjali, l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw perjodu iqsar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda    446

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi jingħata lill-impenji agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u lis-servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pagament għal kull ettaru.

9.  Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi jingħata lill-impenji agroambjentali klimatiċi, inkluż lill-impenji għall-konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007, il-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara, il-protezzjoni tas-sistemi agroforestali u s-servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pagament għal kull ettaru.

Emenda    447

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni li jkunu qed iwettqu operazzjonijiet taħt dan it-tip ta' interventi jkollhom aċċess għall-għarfien u għall-informazzjoni meħtieġa biex jiġu implimentati tali operazzjonijiet.

10.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni li jkunu qed iwettqu operazzjonijiet taħt dan it-tip ta' interventi jkollhom l-għarfien rilevanti u l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu implimentati tali operazzjonijiet, u li jkun disponibbli taħriġ xieraq għal dawk li jirrikjeduh, kif ukoll aċċess għall-għarfien espert sabiex jgħin lill-bdiewa li jimpenjaw ruħhom li jibdlu s-sistemi tal-produzzjoni tagħhom.

Emenda    448

Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għar-restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1).

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għar-restrizzjonijiet naturali jew għal restrizzjonijiet territorjali speċifiċi oħra, inkluż għal żoni muntanjużi u reġjuni insulari, bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi rilevanti msemmija fl-Artikolu 6(1).

Emenda    449

Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Dawn il-pagamenti għandhom jingħataw lill-bdiewa ġenwini fir-rigward taż-żoni deżinjati skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

2.  Dawn il-pagamenti għandhom jingħataw lill-bdiewa attivi fir-rigward taż-żoni deżinjati, skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, kif ukoll fir-rigward ta' żoni affettwati mill-gwerra fir-Repubblika tal-Kroazja.

Emenda    450

Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Fil-każ ta' persuna ġuridika, jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-Istati Membri jistgħu japplikaw l-appoġġ fil-livell tal-membri ta' dawk il-persuni jew gruppi ġuridiċi meta l-liġi nazzjonali tipprevedi li l-membri individwali jassumu d-drittijiet u l-obbligi komparabbli għal dawk ta' bdiewa individwali li jkollhom l-istatus ta' kap ta' azjenda, b'mod partikolari fir-rigward tal-istatus ekonomiku, soċjali u tat-tassazzjoni tagħhom, bil-kundizzjoni li jkunu kkontribwew għat-tisħiħ tal-istrutturi agrikoli tal-persuni jew gruppi ġuridiċi kkonċernati.

Emenda    451

Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali kollha jew parti minnhom u għall-introjtu mitluf relatati mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona kkonċernata.

3.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali kollha jew parti minnhom u għall-introjtu mitluf relatati mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona kkonċernata. Dawn jistgħu jipprovdu wkoll inċentiv finanzjarju għall-benefiċjarji biex ikomplu l-biedja f'dawn iż-żoni. L-ammont ta' appoġġ jista' jiġi aġġustat biex titqies is-severità tal-limitazzjonijiet naturali li jaffettwaw l-attività agrikola u s-sistema agrikola. Il-pagamenti jistgħu wkoll, meta rilevanti, iqisu fatturi soċjoekonomiċi u ambjentali. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kalkoli jkunu adegwati, preċiżi u stabbiliti minn qabel abbażi ta' metodu ta' kalkolu ġust.

Emenda    452

Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-pagamenti għandhom jingħataw kull sena għal kull ettaru taż-żona.

5.  Il-pagamenti għandhom jingħataw kull sena għal kull ettaru taż-żona u għandhom ikunu limitati għall-ammonti minimi u massimi stabbiliti fl-Anness IXaa.

Emenda    453

Proposta għal regolament

Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għall-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona imposti minn rekwiżiti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE jew id-Direttiva 2000/60/KE bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għall-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona imposti minn rekwiżiti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE jew id-Direttiva 2000/60/KE bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi speċifiċi rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

Emenda    454

Proposta għal regolament

Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Dawn il-pagamenti jistgħu jingħataw lil-bdiewa, lid-detenturi tal-foresti u maniġers tal-art oħra fir-rigward taż-żoni bi żvantaġġi msemmija fil-paragrafu 1.

2.  Dawn il-pagamenti jistgħu jingħataw lill-bdiewa, lill-gruppi ta' bdiewa, lis-sidien ta' foresti u lill-gruppi ta' sidien ta' foresti. F'każijiet debitament ġustifikati jistgħu jingħataw ukoll lil maniġers tal-art oħra.

Emenda    455

Proposta għal regolament

Artikolu 67 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Fil-każ ta' persuna ġuridika, jew grupp ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-Istati Membri jistgħu japplikaw l-appoġġ fil-livell tal-membri ta' dawk il-persuni jew gruppi ġuridiċi meta l-liġi nazzjonali tipprevedi li l-membri individwali jassumu d-drittijiet u l-obbligi komparabbli għal dawk ta' bdiewa individwali li jkollhom l-istatus ta' kap ta' azjenda, b'mod partikolari fir-rigward tal-istatus ekonomiku, soċjali u tat-tassazzjoni tagħhom, bil-kundizzjoni li jkunu kkontribwew għat-tisħiħ tal-istrutturi agrikoli tal-persuni jew gruppi ġuridiċi kkonċernati.

Emenda    456

Proposta għal regolament

Artikolu 67 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rigward tar-restrizzjonijiet li jirriżultaw mid-Direttiva 2000/60/KE, b'rabta mal-iżvantaġġi li jirriżultaw mir-rekwiżiti li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti statutorji rilevanti ta' ġestjoni, għajr għall-SMR 2 kif imsemmi fl-Anness III, u mill-istandards ta' kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta' dan it-Titolu kif ukoll il-kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament.

(b)  fir-rigward tar-restrizzjonijiet li jirriżultaw mid-Direttiva 2000/60/KE, b'rabta mal-iżvantaġġi li jirriżultaw mir-rekwiżiti li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti statutorji rilevanti ta' ġestjoni, għajr għall-RSĠ 1 kif imsemmi fl-Anness III, u mill-istandards ta' kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta' dan it-Titolu kif ukoll il-kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament.

Emenda    457

Proposta għal regolament

Artikolu 67 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Il-pagamenti għandhom jingħataw kull sena għal kull ettaru taż-żona.

6.  Il-pagamenti għandhom jingħataw kull sena għal kull ettaru taż-żona u għandhom ikunu limitati għall-ammonti massimi stabbiliti fl-Anness IXaa.

Emenda    458

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Sabiex l-operazzjonijiet ta' investiment ikunu eliġibbli għal appoġġ mill-FAEŻR, dawn għandhom ikunu ppreċeduti minn valutazzjoni tal-impatt ambjentali mistenni f'konformità mal-liġi speċifika għal dak it-tip ta' investiment meta l-investiment x'aktarx li jkollu effetti negattivi fuq l-ambjent.

Emenda    459

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew strument ekwivalenti.

2.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, inkluż fil-forma kollettiva, li jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi speċifiċi rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti li jinkludi l-ħtieġa li jitħawlu speċijiet adattati għall-ekosistemi lokali, jew strument ekwivalenti fil-każ ta' azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi ddeterminat mill-Istat Membru.

Emenda    460

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu prijorità għall-investimenti li jitwettqu mill-bdiewa żgħażagħ skont dan l-Artikolu.

Emenda    461

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  ix-xiri ta' annimali, pjanti annwali u t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta' restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali wara diżastru naturali u avvenimenti katastrofiċi;

(d)  ix-xiri ta' annimali, ħlief dawk użati minflok magni għall-konservazzjoni tal-pajsaġġ u għall-protezzjoni kontra predaturi kbar.

Emenda    462

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  ix-xiri ta' pjanti annwali u t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta' restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali wara diżastru naturali u avvenimenti katastrofiċi;

Emenda    463

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma jkunux konsistenti mal-kisba ta' status tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri idrografiċi rilevanti.

imħassar

Emenda    464

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  l-investimenti f'infrastrutturi kbar li ma jkunux parti mill-istrateġiji ta' żvilupp lokali;

(g)  l-investimenti f'infrastrutturi kbar li ma jkunux parti mill-istrateġiji ta' żvilupp lokali. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu wkoll derogi speċifiċi għal investimenti fil-broadband meta jiġu previsti kriterji ċari li jiżguraw il-komplementarjetà mal-appoġġ taħt strumenti oħra tal-Unjoni;

Emenda    465

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  investimenti li ma jkunux konsistenti mal-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali jew mad-Direttiva 91/676/KEE.

Emenda    466

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hb)  investimenti fil-produzzjoni tal-bijoenerġija li ma jkunux konsistenti mal-kriterji tas-sostenibbiltà tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli.

Emenda    467

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

B'deroga mill-punti (a) sa (h) tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu derogi f'reġjuni insulari, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi, biex jiġu indirizzati l-iżvantaġġi marbuta mal-insularità u l-periferiċità.

Emenda    468

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima tal-ispejjeż eliġibbli stabbiliti fl-Anness IXaa.

Emenda    469

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  investimenti għall-afforestazzjoni u mhux produttivi marbuta mal-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(a)  investimenti għall-afforestazzjoni, il-ħolqien ta' sistemi agroforestali u investimenti mhux produttivi, inkluża l-konsolidazzjoni tal-art, marbuta mal-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    470

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  investimenti fir-restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali wara diżastri naturali jew avvenimenti katastrofiċi u investimenti f'azzjonijiet preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent rurali.

(c)  investimenti fir-restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali li tkun saritlu ħsara wara nirien u diżastri naturali jew avvenimenti katastrofiċi oħra, inklużi maltempati, għargħar, organiżmi ta' ħsara u mard, kif ukoll ir-restawr tal-foresti permezz tat-tneħħija tal-mini, u investimenti f'azzjonijiet preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent rurali, kif ukoll investimenti biex tinżamm is-saħħa tal-foresti;

Emenda    471

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  investimenti f'tekniki u sistemi ta' produzzjoni innovattivi li jikkontribwixxu simultanjament għall-objettivi msemmija fil-punti (a), (b), (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

Emenda    472

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  l-investimenti fil-protezzjoni tal-merħliet kontra l-predaturi;

Emenda    473

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cc)  investimenti fir-reġjuni ultraperiferiċi u ż-żoni b'restrizzjonijiet naturali, inklużi r-reġjuni muntanjużi u insulari;

Emenda    474

Proposta għal regolament

Artikolu 68 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cd)  investimenti marbuta mal-benessri tal-annimali.

Emenda    475

Proposta għal regolament

Artikolu 68a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 68a

 

Investimenti fl-irrigazzjoni

 

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament, fil-każ ta' irrigazzjoni f'żoni ta' irrigazzjoni u skulati ġodda u eżistenti, l-investimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu biss għandhom jitqiesu bħala nefqa eliġibbli.

 

2.   Pjan ta' ġestjoni tal-baċir ta' xmara, kif meħtieġ skont it-termini tad-Direttiva 2000/60/KE, kellu jkun innotifikat lill-Kummissjoni għaż-żona kollha li fiha se jsir l-investiment, kif ukoll fi kwalunkwe żona oħra fejn l-ambjent tagħha jista' jiġi affettwat mill-investiment. Il-miżuri li jidħlu fis-seħħ taħt il-pjan ta' ġestjoni tal-baċir tax-xmara skont l-Artikolu 11 ta' dik id-Direttiva u tar-rilevanza għas-settur agrikolu kellhom jiġu speċifikati fil-programm ta' miżuri rilevanti;

 

3.   Ikun fis-seħħ l-użu ta' arloġġi tal-ilma li jippermetti l-kejl tal-użu tal-ilma fil-livell tal-investiment appoġġat jew ikollu jitpoġġa fil-prattika bħala parti mill-investiment.

 

4.   Investiment f'titjib ta' installazzjoni ta' irrigazzjoni eżistenti jew f'element ta' infrastruttura ta' irrigazzjoni, għandu jkun eliġibbli biss jekk jiġi vvalutat ex ante li joffri ffrankar potenzjali fl-użu tal-ilma ta' minimu ta' bejn 5 % u 25 % skont il-parametri tekniċi tal-installazzjoni jew l-infrastruttura eżistenti.

 

Jekk l-investiment jaffettwa korpi ta' ilma ta' taħt l-art jew tal-wiċċ li l-istatus tagħhom ikun ġie identifikat bħala anqas minn tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni rilevanti tal-baċir ta' xmara biss għal raġunijiet marbuta mal-kwantità tal-ilma:

 

(a)   l-investiment għandu jiżgura tnaqqis effettiv fl-użu tal-ilma, fil-livell tal-investiment, li jammonta minn tal-anqas għal 50 % tal-iffrankar potenzjali tal-ilma li jkun sar possibbli permezz tal-investiment;

 

(b)   fil-każ ta' investiment f'azjenda agrikola waħda, huwa għandu wkoll jirriżulta fi tnaqqis għall-użu totali ta' ilma mill-azjenda li jammonta minn tal-anqas għal 50 % tal-iffrankar potenzjali tal-ilma li jkun sar possibbli fil-livell tal-investiment. L-użu totali ta' ilma mill-azjenda għandu jinkludi l-ilma mibjugħ mill-azjenda.

 

L-ebda waħda mill-kundizzjonijiet fil-paragrafu 4 ma għandha tapplika għal investiment f'installazzjoni eżistenti li taffettwa biss l-effiċjenza enerġetika jew għal investiment fil-ħolqien ta' ġiebja jew għal investiment fl-użu ta' ilma rriċiklat li ma jaffettwax massa ta' ilma ta' taħt l-art jew ta' ilma tal-wiċċ.

 

5.   Investiment li jirriżulta f'żieda netta taż-żona irrigata li taffettwa korp partikolari ta' ilma ta' taħt l-art jew tal-wiċċ għandu jkun eliġibbli biss jekk:

 

(a)  fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċir tax-xmara rilevanti, l-istatus tal-korp tal-ilma ma jkunx ġie identifikat li huwa anqas minn tajjeb biss minħabba raġunijiet marbuta mal-kwantità tal-ilma; u

 

(b)   analiżi ambjentali ex ante turi li l-investiment ma jkun se jħalli l-ebda impatt negattiv sinifikanti fuq l-ambjent; tali analiżi tal-impatt ambjentali għandha titwettaq jew tkun approvata mill-awtorità kompetenti u tista' wkoll tirreferi għal gruppi ta' azjendi.

 

Iż-żoni mingħajr irrigazzjoni iżda li fihom kien hemm installazzjoni ta' irrigazzjoni attiva fil-passat, li jridu jiġu stabbiliti jew ġustifikati fil-programm, jistgħu jitqiesu bħala żoni b'irrigazzjoni għall-fini tad-determinazzjoni taż-żieda netta taż-żona b'irrigazzjoni.

 

6.   Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 5, l-investimenti li jirriżultaw f'żieda netta taż-żona ta' irrigazzjoni jistgħu xorta jkunu eliġibbli jekk:

 

(a)   l-investiment jiġi kkombinat ma' investiment f'installazzjoni ta' irrigazzjoni jew element ta' infrastruttura ta' irrigazzjoni eżistenti vvalutat ex ante li joffri ffrankar potenzjali tal-ilma ta' mill-anqas bejn 5 % u 25 % skont il-parametri tekniċi tal-installazzjoni jew infrastruttura eżistenti u

 

(b)   l-investiment jiżgura tnaqqis effettiv fl-użu tal-ilma, fil-livell tal-investiment inġenerali, li jammonta għal tal-anqas 50 % tal-iffrankar potenzjali tal-ilma possibbli permezz tal-investiment fl-installazzjoni tal-irrigazzjoni jew l-element ta' infrastruttura eżistenti.

 

7.   L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 75 % tal-ispejjeż eliġibbli. Ir-rata massima ta' appoġġ tista' tiżdied għal investimenti fir-reġjuni ultraperiferiċi u ż-żoni b'restrizzjonijiet naturali, inklużi r-reġjuni muntanjużi u insulari.

Emenda    476

Proposta għal regolament

Artikolu 68b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 68b

 

Installazzjoni ta' teknoloġiji diġitali

 

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ favur l-installazzjoni ta' teknoloġiji diġitali f'żoni rurali bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bil-għan li jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettiv trasversali stabbilit fl-Artikolu 5 u tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

 

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ taħt dawn it-tipi ta' interventi biex jgħinu l-installazzjoni ta' teknoloġiji diġitali biex jiġu appoġġati, inter alia, il-biedja bi preċiżjoni, intrapriża rurali tal-Irħula Intelliġenti kif ukoll l-iżvilupp ta' infrastrutturi tal-ICT fil-livell tal-farms.

 

3.   L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għall-installazzjoni ta' teknoloġiji diġitali għar-rata massima tal-ispejjeż eliġibbli stabbiliti fl-Anness IXaa.

Emenda    477

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali

Installazzjoni ta' bdiewa żgħażagħ, bdiewa ġodda, bidu u żvilupp ta' negozji rurali sostenibbli

Emenda    478

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ jew l-inkorporazzjoni tagħhom f'negozji agrikoli eżistenti, il-bdiewa ġodda, u l-bidu u l-iżvilupp tan-negozji rurali, inkluż għad-diversifikazzjoni tal-attivitajiet agrikoli, bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu jkun soġġett għall-preżentazzjoni ta' pjan ta' direzzjoni tan-negozju.

Emenda    479

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi biex jgħinu:

2.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan l-Artikolu biex jgħinu biss:

Emenda    480

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  l-installazzjoni ta' bdiewa ġodda.

Emenda    481

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fil-bidu tan-negozju rurali marbut mal-agrikoltura u l-forestrija jew fid-diversifikazzjoni tal-introjtu tal-unitajiet domestiċi agrikoli;

(b)  fil-bidu u l-iżvilupp tan-negozju rurali marbut mal-agrikoltura, il-forestrija, il-bijoekonomija, l-ekonomija ċirkolari u l-agrituriżmu jew id-diversifikazzjoni tal-introjtu;

Emenda    482

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fil-bidu tan-negozju ta' attivitajiet mhux agrikoli fiż-żoni rurali li jkunu parti minn strateġiji ta' żvilupp lokali.

(c)  fil-bidu tan-negozju ta' attivitajiet mhux agrikoli fiż-żoni rurali li jkunu parti minn strateġiji ta' żvilupp lokali, min-naħa ta' bdiewa li jiddiversifikaw l-attivitajiet tagħhom, kif ukoll mikrointrapriżi u persuni fiżiċi minn żoni rurali.

Emenda    483

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi biex jiżguraw li bdiewa żgħażagħ u bdiewa ġodda li jingħaqdu ma' gruppi ta' bdiewa, organizzazzjonijiet ta' produtturi jew strutturi kooperattivi ma jitilfux l-għajnuna għall-istabbiliment. Tali dispożizzjonijiet għandhom jikkonformaw mal-prinċipju tal-proporzjonalità u jidentifikaw il-parteċipazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u tal-bdiewa ġodda fl-istruttura.

Emenda    484

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-Istati Membri għandhom jagħtu appoġġ fil-forma ta' somom f'daqqa. L-appoġġ għandu jkun limitat għall-ammont massimu ta' EUR 100 000 u jista' jkun kombinat ma' strumenti finanzjarji.

4.  L-Istati Membri għandhom jagħtu appoġġ fil-forma ta' somom f'daqqa, li jistgħu jiġu differenzjati skont kriterji oġġettivi. L-appoġġ għandu jkun limitat għall-ammont massimu stabbilit fl-Anness IXaa u jista' jkun kombinat ma' strumenti finanzjarji.

Emenda    485

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  L-għajnuna skont dan l-Artikolu tista' titħallas f'ħafna pagamenti.

Emenda    486

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jagħtu appoġġ għall-għodod għall-ġestjoni tar-riskju bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-għodod għall-ġestjoni tar-riskju, filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet tagħhom u l-analiżijiet SWOT, bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li din id-dispożizzjoni ma tkunx ta' detriment għall-għodod privati jew pubbliċi għall-ġestjoni tar-riskju.

Emenda    487

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-introjtu marbuta mal-attività agrikola tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

2.  Appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi jista' jingħata sabiex jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju, li jgħinu lill-bdiewa attivi jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-introjtu marbuta mal-attività agrikola tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll tagħhom u li jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi speċifiċi rilevanti stabbiliti fl-Artikolu 6. Dawn l-istrumenti jistgħu jikkonsistu minn sistemi ta' ġestjoni ta' ħafna riskji.

 

Barra minn hekk, għandhom jiġu mħeġġa strateġiji għall-mitigazzjoni tar-riskju biex tiżdied ir-reżiljenza tal-azjendi agrikoli kontra r-riskji naturali u relatati mat-tibdil fil-klima u jitnaqqas l-esponiment għall-instabbiltà tal-introjtu.

Emenda    488

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala primjums għal skemi ta' assigurazzjoni;

(a)  kontribuzzjonijiet finanzjarji għal primjums għal skemi ta' assigurazzjoni, billi jkopru telf ikkawżat minn avvenimenti klimatiċi avversi, diżastri naturali jew avvenimenti katastrofiċi, minn tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti, minn inċident ambjentali, minn kontaminazzjoni ta' għelejjel organiċi, jew minn miżura adottata skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jinqerdu jew jiġu kkontrollati organiżmi ta' ħsara jew marda tal-pjanti;

Emenda    489

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-fondi mutwi, inkluż l-ispiża amministrattiva tal-istabbiliment;

(b)  kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-fondi mutwi, inkluża l-ispiża amministrattiva tal-istabbiliment, bil-ħsieb li jsir ħlas ta' kumpens finanzjarju lill-bdiewa għal telf ikkawżat minn avvenimenti klimatiċi avversi, diżastri naturali jew avvenimenti katastrofiċi, minn tifqigħ ta' mard tal-annimali jew tal-pjanti, minn inċident ambjentali, minn kontaminazzjoni ta' għelejjel organiċi, jew minn miżura adottata skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jinqerdu jew jiġu kkontrollati organiżmi ta' ħsara jew marda tal-pjanti;

Emenda    490

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  kontribuzzjonijiet finanzjarji għal għodda ta' stabbilizzazzjoni tal-introjtu li tieħu l-forma ta' fond reċiproku u tipprovdi:

 

(i) kumpens għall-bdiewa tas-setturi kollha f'każ ta' tnaqqis qawwi fl-introjtu tagħhom;

 

(ii) kumpens għall-bdiewa ta' settur speċifiku fil-każ ta' tnaqqis qawwi fl-introjtu tagħhom;

Emenda    491

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jillimitaw il-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal fondi mutwi msemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 3 għall-elementi li ġejjin:

 

(a) l-ispejjeż amministrattivi għall-istabbiliment tal-fond mutwu, mifruxin fuq perjodu massimu ta' tliet snin b'mod rigressiv;

 

(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa. Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni finanzjarja tista' tkun marbuta mal-imgħax fuq is-self kummerċjali meħud mill-fond mutwu għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens finanzjarju lill-bdiewa f'każ ta' kriżi;

 

(c) is-supplimentar tal-pagamenti annwali fil-fond;

 

(d) l-istokk kapitali inizjali tal-fond mutwu.

Emenda    492

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta' assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli;

(a)  it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta' assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli u l-għodod ta' stabbilizzazzjoni tal-introjtu;

Emenda    493

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-metodoloġija għall-kalkolu tat-telf u l-fatturi ta' attivazzjoni għall-kumpens;

(b)  il-metodoloġija għall-kalkolu tat-telf u l-fatturi ta' attivazzjoni għall-kumpens, inkluż permezz ta' indiċijiet bijoloġiċi, klimatiċi jew ekonomiċi applikati fil-livell tal-azjenda, jew fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;

Emenda    494

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 70 % tal-ispejjeż eliġibbli.

6.  L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima tal-ispejjeż eliġibbli stabbiliti fl-Anness IXaa.

Emenda    495

Proposta għal regolament

Artikolu 70 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a.  Kwalunkwe Stat Membru li jintroduċi skemi nazzjonali għall-ġestjoni tar-riskju, jew li diġà jkollu skemi bħal dawn qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, jista' juża l-istrumenti stabbiliti f'dan l-Artikolu biex ikopri kwalunkwe tip ta' riskju li ma jkunx kopert minn dawn l-iskemi.

Emenda    496

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-kooperazzjoni bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom biex iħejju u jimplimentaw il-proġetti tal-Grupp Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif imsemmi fl-Artikolu 114 u l-LEADER, imsejjaħ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u biex jippromwovu l-iskemi ta' kwalità, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew il-gruppi tal-produtturi jew forom oħra ta' kooperazzjoni.

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-kooperazzjoni bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom biex iħejju u jimplimentaw il-proġetti tal-Grupp Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif imsemmi fl-Artikolu 114 u l-LEADER, imsejjaħ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u biex jippromwovu l-iskemi ta' kwalità, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew il-gruppi tal-produtturi, jew forom oħra ta' kooperazzjoni inklużi dawk li l-prodotti tagħhom ikunu koperti mir-Regolament (UE) Nru 1151/2012.

Emenda    497

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi biex jippromwovu forom ta' kooperazzjoni li tinvolvi mill-inqas żewġ entitajiet u li tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

2.  L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi biex isostnu forom ta' kooperazzjoni eżistenti u jippromwovu forom ta' kooperazzjoni li tinvolvi mill-inqas żewġ entitajiet, li minnhom mill-inqas waħda tkun involuta fil-produzzjoni agrikola, u li tikkontribwixxi għall-ksib tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Emenda    498

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  B'deroga mill-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ mill-FAEŻR lil Gruppi ta' Azzjoni Lokali li jimplimentaw strateġija ta' żvilupp lokali li tikkontribwixxi għall-ksib tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Emenda    499

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Taħt dan it-tip ta' interventi l-Istati Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż relatati mal-aspetti kollha tal-kooperazzjoni.

3.  Taħt dan it-tip ta' interventi l-Istati Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż relatati mal-aspetti kollha meħtieġa tal-kooperazzjoni, inklużi spejjeż ta' ċertifikazzjoni relatati mal-parteċipazzjoni fi skema ta' kwalità tal-Unjoni.

Emenda    500

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ maħsub biex jinkoraġġixxu skemi ta' kwalità, organizzazzjonijiet tal-produtturi jew gruppi ta' produtturi jew forom oħra ta' kooperazzjoni, fl-għamla ta' somma f'daqqa.

Emenda    501

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għal massimu ta' seba' snin għajr għall-azzjonijiet ambjentali u klimatiċi kollettivi f'każijiet debitament ġustifikati biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1).

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda    502

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8a.  Il-Gruppi ta' Azzjoni Lokali jistgħu jitolbu l-ħlas bil-quddiem mill-aġenziji tal-ħlas kompetenti jekk din il-possibbiltà tkun inkluża fil-pjan strateġiku. L-ammont tal-ħlas bil-quddiem ma jistax jaqbeż il-50 % tal-appoġġ pubbliku allokat għall-ispejjeż tal-funzjonament u l-animazzjoni.

Emenda    503

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8b.  L-appoġġ għall-iskemi ta' kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, inklużi azzjonijiet għall-informazzjoni u l-promozzjoni, u l-għajnuna għall-istabbiliment ta' gruppi u organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom ikunu limitati għall-ammont massimu stabbilit fl-Anness IXb.

Emenda    504

Proposta għal regolament

Artikolu 71a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 71a

 

Subprogrammi tematiċi għal skemi ta' kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

 

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu subprogramm tematiku dwar l-iskemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel previsti mir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 li jikseb l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

Emenda    505

Proposta għal regolament

Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-iskambju tal-għarfien agrikolu, forestali u tan-negozju rurali u l-informazzjoni dwarhom bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-iskambju tal-għarfien u l-informazzjoni dwarhom fuq bażi individwali jew kollettiva bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom għall-agrikoltura, il-forestrija, inklużi l-agroforestrija, l-ambjent u l-protezzjoni tal-klima, in-negozju rurali, l-Irħula Intelliġenti u l-interventi tal-PAK.

Emenda    506

Proposta għal regolament

Artikolu 72 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż ta' kwalunkwe azzjoni rilevanti li tippromwovi l-innovazzjoni, l-aċċess għat-taħriġ u għall-pariri u l-iskambju u t-tixrid tal-għarfien u l-informazzjoni li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

2.  Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati Membri u l-Unjoni għandhom ikopru l-ispejjeż ta' kwalunkwe azzjoni rilevanti li tippromwovi l-innovazzjoni, l-aċċess għat-taħriġ u għall-pariri, il-ħolqien ta' pjanijiet u studji, u l-iskambju u t-tixrid tal-għarfien u l-informazzjoni li jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Emenda    507

Proposta għal regolament

Artikolu 72 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għal massimu ta' 75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu appoġġ sar-rata massima stabbilita fl-Anness IXaa.

Emenda    508

Proposta għal regolament

Artikolu 72 –