SPRÁVA     ***I
PDF 2209kWORD 948k
23.5.2019
PE 630.397v02-00 A8-0200/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyňa: Esther Herranz García

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Giovanni La Via, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0392),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0248/2018),

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 1979, a najmä na odsek 6 protokolu č. 4 o bavlne, ktorý je pripojený k uvedenému aktu,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Národným zhromaždením, ktoré tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity (PE627.925 – 24/40/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 2018(2),

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 25. októbra 2018(3),

–  so zreteľom na článok 59 svojho rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0200/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  SPP aj naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji vidieckych oblastí Únie. Preto je potrebné pokúsiť sa spomaliť postupné upúšťanie od poľnohospodárskej činnosti zachovaním silnej SPP s primeranými zdrojmi, aby sa zmiernil odlev obyvateľov z vidieckych oblastí a aby sa naďalej plnili očakávania spotrebiteľov v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat. So zreteľom na výzvy, ktorým čelia výrobcovia z Únie v oblasti reakcie na nové regulačné požiadavky a vyššie ciele v oblasti životného prostredia, a v kontexte nestálosti cien a hraníc Únie, ktoré sú otvorenejšie dovozu z tretích krajín, by sa mal zachovať rozpočet SPP aspoň na rovnakej úrovni ako v období 2014 – 2020.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  S cieľom riešiť globálny rozmer a dôsledky SPP by Komisia mala zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu s ostatnými vonkajšími politikami a nástrojmi Únie, najmä v oblasti rozvojovej spolupráce a obchodu. Záväzok Únie k súdržnosti politík v záujme rozvoja si vyžaduje, aby sa pri navrhovaní politík zohľadňovali rozvojové ciele a zásady.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  SPP musí dôraznejšie reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré sa ukazujú na úrovni Únie, medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni i na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a preto je potrebné zefektívniť riadenie SPP a zlepšiť jej výsledky pri dosahovaní cieľov Únie, ako aj výrazne znížiť administratívnu záťaž. Únia by v SPP založenej na výkonnosti (model vykonávania) mala stanoviť základné politické parametre, akými sú ciele SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty by mali znášať väčšiu zodpovednosť v súvislosti so spôsobom plnenia a dosahovania daných cieľov a cieľových hodnôt. Zintenzívnená subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby, a teda prispôsobovať podporu tak, aby sa maximalizoval prínos k cieľom Únie.

(2)  SPP musí dôraznejšie reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré sa ukazujú na úrovni Únie, medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni i na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a preto je potrebné zefektívniť riadenie SPP a zlepšiť jej výsledky pri dosahovaní cieľov Únie, ako aj výrazne znížiť administratívnu záťaž, najmä pokiaľ ide o konečných prijímateľov. V rámci SPP založenej na výkonnosti (model vykonávania) by mala Únia stanoviť kľúčové politické parametre, ako sú ciele SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty by mali niesť väčšiu zodpovednosť za to, ako plnia stanovené ciele a dosahujú cieľové hodnoty, pričom zároveň treba zaručiť istotu v súvislosti s politikou a finančné zabezpečenie odvetvia. Zintenzívnená subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby, a teda prispôsobovať podporu tak, aby sa maximalizoval prínos k cieľom Únie. S cieľom zamedziť tomu, aby táto subsidiarita viedla k opätovnému zoštátneniu SPP, by toto nariadenie malo obsahovať spoľahlivý súbor ustanovení Európskej únie zameraných na to, aby zabránili narušeniu hospodárskej súťaže a zaistili nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi Únie na celom území Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Používanie spoločných vymedzení pojmov stanovených úplne na úrovni Únie spôsobilo členským štátom určité ťažkosti pri zaisťovaní svojich osobitných okolností na vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni. Členské štáty by preto mali mať zaručenú flexibilitu, aby vo svojich strategických plánoch SPP mohli vymedziť určité pojmy. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky však treba stanoviť určitý rámec na úrovni Únie, v ktorom sa ukotvia potrebné základné prvky, ktoré sa majú zahrnúť do predmetného vymedzenia pojmov („rámcové vymedzenie pojmov“).

(3)  Členské štáty by mali mať zaručenú flexibilitu, aby vo svojich strategických plánoch SPP mohli vymedziť určité pojmy. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky však treba stanoviť určitý rámec na úrovni Únie, v ktorom sa ukotvia potrebné spoločné prvky, ktoré sa majú zahrnúť do predmetného vymedzenia pojmov („rámcové vymedzenie pojmov“).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom zabezpečiť, aby Únia mohla dodržiavať svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa vnútornej podpory, ako sa stanovujú v Dohode WTO o poľnohospodárstve, a konkrétne, aby sa základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti a súvisiacich typov intervencií naďalej notifikovala ako podpora typu „zelený kôš“, ktorá nemá žiadne alebo len úplne minimálne účinky narúšajúce trh alebo vplyv na výrobu, by rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ malo zahŕňať ako výrobu poľnohospodárskych výrobkov, tak aj údržbu poľnohospodárskej plochy. V súvislosti s prispôsobením miestnym podmienkam by členské štáty mali stanoviť samotné vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ vo svojich strategických plánoch SPP:

(4)  S cieľom zabezpečiť, aby Únia mohla dodržiavať svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa vnútornej podpory, ako sa stanovujú v Dohode WTO o poľnohospodárstve, a konkrétne, aby sa základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti a súvisiacich typov intervencií naďalej notifikovala ako podpora typu „zelený kôš“, ktorá nemá žiadne alebo len úplne minimálne účinky narúšajúce trh alebo vplyv na výrobu, by rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ malo zahŕňať ako výrobu poľnohospodárskych výrobkov, tak aj údržbu poľnohospodárskej plochy. V súvislosti s prispôsobením miestnym podmienkam by členské štáty mali stanoviť vymedzenie pojmu „poľnohospodárska činnosť“ vo svojich strategických plánoch SPP, ktoré rešpektuje spoločné prvky rámcového vymedzenia pojmu Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Malo by sa stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska plocha“, s cieľom zachovať podstatné prvky platné na celom území Únie v záujme zabezpečenia porovnateľnosti medzi rozhodnutiami členských štátov, avšak bez toho, aby sa členské štáty pri dosahovaní cieľov Únie obmedzovali. Súvisiace rámcové vymedzenie pojmov „orná pôda“, „trvalé plodiny“ a „trvalý trávny porast“ by sa mali sformulovať všeobecne, aby členské štáty mohli vymedzenia konkretizovať podľa svojich miestnych podmienok. Rámcové vymedzenie pojmu „orná pôda“ by sa malo stanoviť tak, aby ho členské štáty mohli vztiahnuť na rôzne spôsoby výroby vrátane systémov ako agrolesnícky systém a orná pôda s krovím a stromami, a aby bolo potrebné začleniť oblasti pôdy ležiacej úhorom, aby sa zabezpečil oddelený charakter intervencií. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalé plodiny“ by malo zahŕňať oblasti využívané na výrobu aj iné oblasti, ako aj škôlky a výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín, ktoré majú vymedziť členské štáty. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalý trávny porast“ by sa malo stanoviť tak, aby členské štáty mohli podrobnejšie špecifikovať kritériá a začleniť druhy iné než trávy alebo iné rastlinné krmivá, ktoré môžu slúžiť ako pasienky alebo z ktorých sa môže získavať krmivo, bez ohľadu na to, či sa využívajú na samotnú výrobu alebo nie.

(5)  Malo by sa stanoviť spoločné rámcové vymedzenie pojmu „poľnohospodárska plocha“ s cieľom zachovať spoločné prvky platné na celom území Únie v záujme zabezpečenia porovnateľnosti medzi rozhodnutiami členských štátov a rovnakého zaobchádzania so všetkými poľnohospodármi v Únii, avšak bez toho, aby sa členské štáty pri dosahovaní cieľov Únie obmedzovali. Súvisiace rámcové vymedzenie pojmov „orná pôda“, „trvalé plodiny“ a „trvalý trávny porast“ by sa mali sformulovať všeobecne, aby členské štáty mohli vymedzenia konkretizovať podľa svojich miestnych podmienok a tradičných postupov. Rámcové vymedzenie pojmu „orná pôda“ by sa malo stanoviť tak, aby ho členské štáty mohli vztiahnuť na rôzne spôsoby výroby vrátane systémov ako agrolesnícky systém a orná pôda s krovím a stromami a aby bolo potrebné začleniť oblasti pôdy ležiacej úhorom, aby sa zabezpečil oddelený charakter intervencií. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalé plodiny“ by malo zahŕňať oblasti využívané na výrobu aj iné oblasti, ako aj škôlky a výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín, ktoré majú vymedziť členské štáty. Rámcové vymedzenie pojmu „trvalý trávny porast“ by sa malo stanoviť tak, aby členské štáty mohli podrobnejšie špecifikovať kritériá a začleniť druhy iné než trávy alebo iné rastlinné krmivá, ktoré môžu alebo nemusia slúžiť výlučne ako pasienky alebo z ktorých sa môže získavať krmivo, bez ohľadu na to, či sa využívajú na samotnú výrobu alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)   V budúcnosti by sa mal dôraz v oblasti poľnohospodárstva klásť na výrobu kvalitných potravín, pretože práve v tom spočíva konkurenčná výhoda Únie. Pokiaľ je to možné, mali by sa zachovať a posilniť normy Únie a mali by sa zvážiť opatrenia zamerané na ďalšie zvýšenie dlhodobej produktivity a konkurencieschopnosti odvetvia potravinárskej výroby a na zavedenie nových technológií a efektívnejšie využívanie zdrojov, čím by sa posilnila úloha Únie ako svetového lídra.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Pokiaľ ide o oblasti využívané na pestovanie konopy siatej, s cieľom zachovať verejné zdravie a zabezpečiť súlad s inými právnymi predpismi, by používanie semien odrôd konopy siatej s obsahom tetrahydrokanabinolu nižším než 0,2 % malo byť zahrnuté do vymedzenia pojmu „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“.

(8)  Pokiaľ ide o oblasti využívané na pestovanie konopy siatej, s cieľom zachovať verejné zdravie a zabezpečiť súlad s inými právnymi predpismi, by používanie semien odrôd konopy siatej s obsahom tetrahydrokanabinolu nižším než 0,3 % malo byť zahrnuté do vymedzenia pojmu „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S perspektívou ďalej zlepšovať výkonnosť SPP by podpora príjmu mala byť smerovaná skutočným poľnohospodárom. V záujme zabezpečenia spoločnej koncepcie na úrovni Únie týkajúcej sa takéhoto smerovania podpory by sa malo stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „skutočný poľnohospodár“ zahŕňajúce jeho podstatné prvky. Členské štáty by na základe tohto rámca mali vo svojich strategických plánoch SPP vymedziť, akí poľnohospodári sa nepovažujú za skutočných poľnohospodárov, a to na základe podmienok ako testy príjmov, vstupov práce v poľnohospodárskom podniku, účel podniku a zápis v registroch. Takisto by nemalo mať za následok vylúčenie podpory pre poľnohospodárov vyvíjajúcich viaceré činnosti, teda ktorí sa aktívne venujú poľnohospodárstvu, ale takisto vyvíjajú nepoľnohospodárske činnosti mimo svojho poľnohospodárskeho podniku, pretože ich viaceré činnosti často posilňujú sociálno-ekonomickú štruktúru vo vidieckych oblastiach.

(9)  S perspektívou ďalej zlepšovať výkonnosť SPP by podpora príjmu mala byť smerovaná aktívnym poľnohospodárom. V záujme zabezpečenia spoločnej koncepcie na úrovni Únie týkajúcej sa takéhoto smerovania podpory by sa malo stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „aktívny poľnohospodár“ zahŕňajúce spoločné prvky. Nemala by sa vylúčiť podpora pre poľnohospodárov vyvíjajúcich viaceré činnosti, teda ktorí sa aktívne venujú poľnohospodárstvu, ale takisto vyvíjajú nepoľnohospodárske činnosti mimo svojho poľnohospodárskeho podniku, pretože ich viaceré činnosti často posilňujú sociálno-ekonomickú štruktúru vo vidieckych oblastiach. Rámcové vymedzenie pojmu by v každom prípade malo prispievať k zachovaniu modelu rodinného poľnohospodárskeho podniku, ktorý existuje v Únii.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Rovnosť medzi ženami a mužmi patrí medzi hlavné zásady Únie a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je dôležitým nástrojom pri začleňovaní tejto zásady do SPP. Preto by sa mala venovať osobitná pozornosť podpore účasti žien na sociálno-ekonomickom rozvoji vidieckych oblastí. Poľnohospodárske podniky riadené ženami bývajú zvyčajne menšie a práca vykonávaná ženami, ktoré sú v pozícii manželiek poľnohospodárov, nie je vždy uznaná a viditeľná, čo má vplyv na ich ekonomickú nezávislosť. Týmto nariadením by sa malo prispieť k väčšiemu zviditeľneniu a oceneniu práce žien, ktorá by sa mala zohľadňovať v rámci špecifických cieľov, ktoré navrhnú členské štáty vo svojich strategických plánoch. Rodová rovnosť a zásady nediskriminácie by mali byť neoddeliteľnou súčasťou prípravy, vykonávania a hodnotenia intervencií SPP. Okrem toho členské štáty posilnia svoje kapacity v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a zberu údajov rozčlenených podľa pohlavia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Malo by sa stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „mladý poľnohospodár“ na úrovni Únie zahŕňajúce jeho podstatné prvky, s cieľom zabezpečiť súlad medzi typmi intervencií vo forme priamych platieb a typmi intervencií v oblasti rozvoja vidieka pri plnení cieľa generačnej obnovy.

(10)  Malo by sa stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „mladý poľnohospodár“ na úrovni Únie zahŕňajúce spoločné prvky, s cieľom zabezpečiť súlad medzi typmi intervencií vo forme priamych platieb a typmi intervencií v oblasti rozvoja vidieka pri plnení cieľa generačnej obnovy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Na úrovni Únie by sa malo stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „nový poľnohospodár“ zahŕňajúce spoločné prvky, s cieľom zabezpečiť súlad medzi typmi intervencií vo forme priamych platieb a typmi intervencií v oblasti rozvoja vidieka pri plnení cieľa, ktorým je uľahčenie podnikateľskej činnosti vo vidieckych oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom skonkretizovať ciele SPP, ako sa stanovuje v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj zabezpečiť, aby Únia zodpovedajúcim spôsobom riešila súvisiace aktuálne výzvy, je vhodné stanoviť súbor všeobecných cieľov odrážajúcich smerovanie vytýčené v oznámení Komisie o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“. Súbor špecifických cieľov by sa mal podrobnejšie vymedziť na úrovni Únie a členské štáty by ich mali uplatňovať vo svojich strategických plánoch SPP. Všeobecné ciele by jednak v súlade s posúdením vplyvu mali zabezpečiť rovnováhu medzi jednotlivými rozmermi udržateľného rozvoja a jednak by sa mali premietnuť do týchto špecifických cieľov SPP v podobe konkrétnejších priorít a mali by v nich byť zohľadnené relevantné právne predpisy Únie, predovšetkým vzhľadom na oblasť klímy a životného prostredia.

(11)  S cieľom plniť ciele SPP, ako sa stanovuje v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj zabezpečiť, aby Únia zodpovedajúcim spôsobom riešila súvisiace aktuálne výzvy, je vhodné stanoviť súbor všeobecných cieľov odrážajúcich smerovanie vytýčené v oznámení Komisie o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“. Súbor špecifických cieľov by sa mal podrobnejšie vymedziť na úrovni Únie a členské štáty by ich mali plniť vo svojich strategických plánoch SPP. Všeobecné ciele SPP by jednak v súlade s posúdením vplyvu mali zabezpečiť rovnováhu medzi jednotlivými rozmermi udržateľného rozvoja a jednak by sa mali premietnuť do týchto špecifických cieľov v podobe konkrétnejších priorít v oblasti hospodárstva, životného prostredia a v sociálnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Únia by podľa modelu vykonávania SPP mala stanoviť ciele Únie a vymedziť typy intervencií, ako aj základné požiadavky Únie platné pre všetky členské štáty, zatiaľ čo členské štáty by mali zodpovedné za premietnutie rámca Únie do úprav podpory vzťahujúcich sa na prijímateľov. V tomto kontexte by členské štáty mali konať v súlade s Chartou základných práv, všeobecnými zásadami práva Únie, a zabezpečiť, aby právny rámec poskytovania podpory Únie prijímateľom bol založený na strategických plánoch SPP a bol v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a [Horizontal Regulation].

(13)  Únia by podľa modelu vykonávania SPP mala stanoviť ciele Únie a vymedziť typy intervencií, ako aj spoločné požiadavky Únie platné pre všetky členské štáty, zatiaľ čo členské štáty by mali zodpovedné za premietnutie rámca Únie do úprav podpory vzťahujúcich sa na prijímateľov. V tomto kontexte by členské štáty mali konať v súlade s Chartou základných práv, všeobecnými zásadami práva Únie a zabezpečiť, aby právny rámec poskytovania podpory Únie prijímateľom bol založený na strategických plánoch SPP a bol v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a [horizontálnom nariadení].

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Pri vykonávaní strategických plánov SPP by sa mali dodržiavať prierezové zásady stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 10 ZFEÚ vrátane zásad subsidiarity a proporcionality vymedzených v článku 5 ZEÚ. Členské štáty a Komisia by mali dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a právom Únie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Mali by sa usilovať aj o odstraňovanie nerovností a presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi a začleňovanie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie, diskriminácie alebo vylúčenia, by sa nemali podporovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) ani Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Ciele týchto fondov by sa mali realizovať z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a v súlade s cieľom, ktorý sa presadzuje podľa Aarhuského dohovoru, ktorý podporuje Únia a ktorým je zachovávanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia a boj proti zmene klímy podľa článku 11 a článku 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa uplatňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  Model vykonávania by nemal viesť k situácii, že budeme mať 27 rozličných vnútroštátnych poľnohospodárskych politík, čo by ohrozilo spoločného ducha SPP a spôsobilo deformácie. Členským štátom by sa mal ponechať určitý stupeň flexibility v rámci pevného spoločného regulačného rámca.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V súvislosti s intenzívnejšou orientáciou SPP na trh, ako sa načrtlo v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ môže trhová expozícia, zmena klímy a súvisiaca pravidelnosť a závažnosť extrémnych poveternostných udalostí, ako aj sanitárne a rastlinolekárske krízy mať za následok riziko v podobe cenovej volatility a zvýšeného tlaku na príjmy. A preto, hoci sú poľnohospodári v konečnom dôsledku zodpovední za zostavenie vlastných stratégií svojich podnikov, by sa mal stanoviť dôsledný rámec na zabezpečenie primeraného riadenia rizík. Členské štáty a poľnohospodári by preto mali mať možnosť na budovanie kapacít využívať platformu riadenia rizík zriadenú na úrovni Únie, ktorej účelom je poskytovať poľnohospodárom primerané finančné nástroje na investovanie a prístup k prevádzkovému kapitálu, odbornej príprave, prenosu poznatkov a poradenstvu.

(15)  V súvislosti s intenzívnejšou orientáciou SPP na trh, ako sa načrtlo v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“, môže trhová expozícia, obchodné dohody s tretími krajinami, zmena klímy a súvisiaca pravidelnosť a závažnosť extrémnych poveternostných udalostí, ako aj sanitárne a rastlinolekárske krízy mať za následok riziko v podobe cenovej volatility a zvýšeného tlaku na príjmy. Nerovnováha v potravinovom reťazci, ktorá sa nepriaznivo dotýka najmä primárneho sektora predstavujúceho najslabší článok, rovnako negatívne zasahuje aj príjmy výrobcov. A preto, hoci sú poľnohospodári v konečnom dôsledku zodpovední za zostavenie vlastných stratégií svojich podnikov, by sa mal stanoviť dôsledný rámec na zabezpečenie primeraného riadenia rizík. Členské štáty a poľnohospodári by preto mali mať možnosť na budovanie kapacít využívať platformu riadenia rizík zriadenú na úrovni Únie, ktorej účelom je poskytovať poľnohospodárom primerané finančné nástroje na investovanie a prístup k prevádzkovému kapitálu, odbornej príprave, prenosu poznatkov a poradenstvu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Podpora starostlivosti o životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a prispievanie k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy sú vysokými prioritami v budúcnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Únie. Štruktúra SPP by preto mala odrážať väčšie ambície vzhľadom na tieto ciele. Na základe modelu vykonávania by opatrenia vykonávané s cieľom riešiť zhoršovanie životného prostredia a zmenu klímy mali byť zamerané na výsledky a článok 11 ZFEÚ by sa na tieto účely mal považovať za povinnosť dosiahnuť presne vymedzený výsledok.

(16)  Podpora a zlepšenie ochrany životného prostredia, biodiverzity a genetickej diverzity v poľnohospodárskom systéme, ako aj opatrenia v oblasti klímy a prispievanie k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy sú vysokými prioritami v budúcnosti poľnohospodárstva, záhradníctva a lesného hospodárstva Únie. Štruktúra SPP by preto mala odrážať väčšie ambície vzhľadom na tieto ciele a zároveň by mala primerane odzrkadľovať väčšiu záťaž a požiadavky pred výrobcami. Na základe modelu vykonávania by opatrenia vykonávané s cieľom riešiť zhoršovanie životného prostredia a zmenu klímy mali byť zamerané na výsledky a článok 11 ZFEÚ by sa na tieto účely mal považovať za povinnosť dosiahnuť presne vymedzený výsledok.

Mnohé vidiecke oblasti v Únii trpia štrukturálnymi problémami, akými sú napríklad nedostatok atraktívnych pracovných príležitostí, chýbajúce zručnosti, nedostatočné investície do pripojiteľnosti, infraštruktúry a základných služieb, ako aj odlev mladých ľudí, a preto je mimoriadne dôležité v súlade s deklaráciou Cork 2.0 posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru v týchto oblastiach, predovšetkým prostredníctvom tvorby pracovných miest a generačnej obnovy, pričom na tento účel treba do vidieckych oblastí na celom území Európy priniesť iniciatívu Komisie v záujme rastu a zamestnanosti, podporovať v nich sociálne začlenenie, generačnú obnovu a rozvoj „inteligentných dedín“. Ako sa uvádza v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ nové hodnotové reťazce na vidieku, ako napríklad energia z obnoviteľných zdrojov, vzmáhajúce sa biohospodárstvo, obehové hospodárstvo a ekologický cestovný ruch môžu predstavovať sľubný potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach. V tejto súvislosti môžu kľúčovú úlohu pri zabezpečení prístupu k financovaniu a podpore kapacity rastu poľnohospodárskych podnikov a podnikania zohrávať finančné nástroje a využívanie záruky InvestEU. Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny s legálnym pobytom existuje potenciál zamestnať sa vo vidieckych oblastiach, čo podporí ich spoločenskú a hospodársku integráciu, predovšetkým v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Mnohé vidiecke oblasti v Únii trpia štrukturálnymi problémami, akými sú napríklad nedostatok atraktívnych pracovných príležitostí, chýbajúce zručnosti, nedostatočné investície do širokopásmového pripojenia a pripojiteľnosti, infraštruktúry a základných služieb, ako aj odlev mladých ľudí, a preto je mimoriadne dôležité v súlade s deklaráciou Cork 2.0 posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru v týchto oblastiach, predovšetkým prostredníctvom tvorby pracovných miest a generačnej obnovy, pričom na tento účel treba do vidieckych oblastí na celom území Európy priniesť iniciatívu Komisie v záujme rastu a zamestnanosti, podporovať v nich sociálne začlenenie, mládež, väčšiu účasť žien v hospodárstve na vidieku, generačnú obnovu a rozvoj „inteligentných dedín“. S cieľom stabilizovať a diverzifikovať hospodárstvo vo vidieckych oblastiach by sa mal podporovať rozvoj, zakladanie a zachovanie nepoľnohospodárskych podnikov. Ako sa uvádza v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“ nové hodnotové reťazce na vidieku, ako napríklad energia z obnoviteľných zdrojov, vzmáhajúce sa biohospodárstvo, obehové hospodárstvo a ekologický cestovný ruch môžu predstavovať sľubný potenciál rastu a vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach pri súčasnej ochrane prírodných zdrojov. V tejto súvislosti môžu kľúčovú úlohu pri zabezpečení prístupu k financovaniu a podpore kapacity rastu poľnohospodárskych podnikov a podnikania zohrávať finančné nástroje. Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny s legálnym pobytom existuje potenciál zamestnať sa vo vidieckych oblastiach, čo podporí ich spoločenskú a hospodársku integráciu, predovšetkým v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  V záujme sociálno-ekonomickej udržateľnosti vidieckych oblastí by Komisia mala preveriť, či členské štáty zabezpečia v strategickom pláne SPP súdržnosť medzi uplatňovaním smernice 2010/41/EÚ Európskeho parlamentu a Rady1a a dlhodobým prístupom k používaniu prostriedkov z fondu pre rozvoj vidieka.

 

____________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  SPP by aj naďalej mala zabezpečovať potravinovú bezpečnosť, čo by sa malo chápať ako prístup k dostatočným, bezpečným a výživným potravinám za každých okolností. Navyše by mala pomôcť zlepšiť reakcie poľnohospodárstva Únie na nové požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane udržateľnej poľnohospodárskej výroby, zdravšieho stravovania, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat. SPP by mala naďalej propagovať poľnohospodársku výrobu vyznačujúcu sa osobitnými a cennými vlastnosťami a zároveň pomáhať poľnohospodárom prispôsobovať svoju výrobu podľa trhových signálov a dopytu spotrebiteľov.

(17)  SPP by aj naďalej mala zabezpečovať potravinovú bezpečnosť, čo by sa malo chápať ako prístup k dostatočným, bezpečným a výživným potravinám za každých okolností. Navyše by mala pomôcť zlepšiť reakcie poľnohospodárstva Únie na nové požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane udržateľnej poľnohospodárskej výroby, zdravšieho stravovania, kvalitnej výroby a rozlišovania kvality, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat. SPP by mala naďalej propagovať udržateľnú poľnohospodársku výrobu vyznačujúcu sa osobitnými a cennými vlastnosťami, napríklad poľnohospodárske systémy s vysokou prírodnou hodnotou, a zároveň pomáhať poľnohospodárom prispôsobovať svoju výrobu podľa trhových signálov a dopytu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh      21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  V Akčnom pláne „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) sa očkovanie považuje za nákladovo efektívny zásah v oblasti verejného zdravia zameraný na boj proti AMR, ale relatívne vyššie náklady na diagnostiku, antimikrobiálne alternatívy a očkovanie v porovnaní s konvenčnými antibiotikami tvoria prekážku zvýšenia miery očkovania zvierat.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Rámec noriem GAEC má prispieť k prispôsobeniu sa zmene klímy a jej zmierneniu, riešeniu problémov v oblasti vody, ochrane kvality pôdy a k ochrane a ku kvalite biodiverzity. Rámec treba zlepšiť tak, aby sa zohľadnili predovšetkým postupy stanovené do roku 2020 v rámci ekologizačných platieb, zmierňovaní zmeny klímy a potreby zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov, a predovšetkým vzhľadom na riadenie živín. Treba skonštatovať, že každá norma GAEC prispieva k viacerým cieľom. Členské štáty by na vykonávanie rámca mali vymedziť vnútroštátnu normu za každú normu stanovenú na úrovni Únie, pričom treba zohľadniť osobité črty predmetnej oblasti vrátane pôdnych a podnebných podmienok, existujúcich poľnohospodárskych podmienok, využívania pôdy, striedania plodín, poľnohospodárskej praxe a štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Takisto môžu vymedziť iné dodatočné vnútroštátne normy týkajúce sa hlavných cieľov stanovených v prílohe III s cieľom zlepšiť výsledky rámca GAEC v oblasti životného prostredia a klímy. S cieľom podporiť agronomickú výkonnosť i environmentálne správanie poľnohospodárskych podnikov sa ako súčasť rámca GAEC zostavia plány riadenia živín, a to pomocou špeciálnych elektronických nástrojov pre udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku, ktorý jednotlivým poľnohospodárom poskytnú členské štáty. Účelom nástroja je poskytovať podporu pri podnikových rozhodnutiach, počnúc minimálnymi funkcionalitami na riadenie živín. Širokosiahla interoperabilita a modulárnosť by mali zabezpečiť aj možnosť pridať iné elektronické podnikové aplikácie i aplikácie elektronickej správy vecí verejných. Komisia by v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých poľnohospodárov a na celom území Únie mala členským štátom poskytnúť podporu pri zostavovaní nástroja, ako aj pri uchovávaní údajov a potrebných službách ich spracúvania.

(22)  Rámec noriem GAEC má prispieť k prispôsobeniu sa zmene klímy a jej zmierneniu, riešeniu problémov v oblasti vody, ochrane kvality pôdy a k ochrane a ku kvalite biodiverzity. Rámec treba zlepšiť tak, aby sa zohľadnili predovšetkým postupy stanovené do roku 2020 v rámci ekologizačných platieb, zmierňovaní zmeny klímy a potreby zlepšiť udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov. Treba skonštatovať, že každá norma GAEC prispieva k viacerým cieľom. Členské štáty by na vykonávanie rámca mali vymedziť vnútroštátnu normu za každú normu stanovenú na úrovni Únie, pričom treba zohľadniť osobité črty predmetnej oblasti vrátane pôdnych a podnebných podmienok, existujúcich poľnohospodárskych podmienok, agronomických charakteristík rôznych spôsobov výroby, rozdielov medzi ročnými plodinami, trvalými plodinami a inými špecializovanými produktmi, využívania pôdy, striedania plodín, miestnej a tradičnej poľnohospodárskej praxe a štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Takisto môžu vymedziť rovnocenné postupy alebo certifikačné systémy s priaznivým vplyvom na klímu a životné prostredie, ktorý je podobný alebo vhodnejší než vplyv jedného alebo viacerých postupov v rámci GAEC.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Členské štáty musia SMR úplne vykonávať na to, aby sa mohli uplatňovať na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poľnohospodármi. Aby sa pri posilňovaní udržateľnosti politiky zabezpečila konzistentnosť pravidiel týkajúcich sa kondicionality by SMR mali zahŕňať hlavné právne predpisy Únie o životnom prostredí, verejnom zdraví, zdraví zvierat, zdraví rastlín a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorých vykonávanie na vnútroštátnej úrovni znamená presné povinnosti pre jednotlivých poľnohospodárov vrátane povinností podľa smernice Rady 92/43/EHS11 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES12 alebo smernice Rady 91/676/EHS13. V nadväznosti na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/201314 sa relevantné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES15 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES16 zahrnuli ako SMR do rozsahu pôsobnosti kondicionality a zoznam noriem GAEC sa upravil zodpovedajúcim spôsobom.

(23)  Členské štáty musia SMR úplne vykonávať na to, aby sa mohli uplatňovať na úrovni poľnohospodárskych podnikov, a na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s poľnohospodármi. Aby sa pri posilňovaní udržateľnosti politiky zabezpečila konzistentnosť pravidiel týkajúcich sa kondicionality by SMR mali zahŕňať hlavné právne predpisy Únie o životnom prostredí, verejnom zdraví, zdraví zvierat, zdraví rastlín a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorých vykonávanie na vnútroštátnej úrovni znamená presné povinnosti pre jednotlivých poľnohospodárov vrátane povinností podľa smernice Rady 92/43/EHS11 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES12 alebo smernice Rady 91/676/EHS13. V nadväznosti na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/201314 sa relevantné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES15 (rámcová smernica o vode) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES16 zahrnuli ako SMR do rozsahu pôsobnosti kondicionality a zoznam noriem GAEC sa upravil zodpovedajúcim spôsobom.

____________________

____________________

11. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

11. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

13. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

13. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

14. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

14. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Členské štáty by mali na tento účel zaviesť poradenské služby pre poľnohospodárske podniky s cieľom zlepšiť udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť poľnohospodárskych a vidieckych podnikov, pričom by mali zahŕňať hospodársky, environmentálny a sociálny rozmer, a s cieľom určiť potrebné zlepšenia všetkých opatrení na úrovni poľnohospodárskeho podniku stanovených v strategických plánoch SPP. Tieto poradenské služby pre poľnohospodárske podniky by poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP mali pomôcť lepšie si uvedomiť súvislosti medzi riadením poľnohospodárskeho podniku a obhospodarovaním pôdy na jednej strane a určitými normami, požiadavkami a informáciami vrátane v oblasti životného prostredia a klímy na druhej strane. Patria sem normy stanovené v strategických plánoch SPP vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov podpory SPP alebo normy pre nich dôležité, ako aj normy vyplývajúce z právnych predpisov o vode, udržateľnom používaní pesticídov i iniciatív na boj proti antimikrobiálnej rezistencii a riadenia rizika. S cieľom zvýšiť kvalitu a účinok poradenstva by členské štáty integrovať poradcov v rámci poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov („AKIS“), aby mohli poskytovať aktuálne technologické a vedecké informácie získané z výskumu a inovovania.

(24)  Členské štáty by mali na tento účel poskytovať kvalitné poradenské služby pre poľnohospodárske podniky s cieľom zlepšiť udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť poľnohospodárskych a vidieckych podnikov, pričom by mali zahŕňať hospodársky, environmentálny a sociálny rozmer, a s cieľom určiť potrebné zlepšenia všetkých opatrení na úrovni poľnohospodárskeho podniku stanovených v strategických plánoch SPP. Tieto poradenské služby pre poľnohospodárske podniky by poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP mali pomôcť lepšie si uvedomiť súvislosti medzi riadením poľnohospodárskeho podniku a obhospodarovaním pôdy na jednej strane a určitými normami, požiadavkami a informáciami vrátane v oblasti životného prostredia a klímy na druhej strane. Patria sem normy stanovené v strategických plánoch SPP vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov podpory SPP alebo normy pre nich dôležité, ako aj normy vyplývajúce z právnych predpisov o vode, udržateľnom používaní pesticídov i iniciatív na boj proti antimikrobiálnej rezistencii a riadenia rizika. S cieľom zvýšiť kvalitu a účinok poradenstva by členské štáty mali integrovať poradcov v rámci poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov („AKIS“), aby mohli poskytovať aktuálne technologické a vedecké informácie získané z výskumu a inovovania. Všetky iniciatívy Únie týkajúce sa poradenských služieb a inovačných systémov by sa mali podľa možnosti zakladať na existujúcich iniciatívach na úrovni členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  V právnych predpisoch Únie by sa mala stanoviť povinnosť členských štátov určiť vo svojom strategickom pláne SPP súbor požiadaviek vzťahujúcich sa na minimálnu plochu ako podmienka získania oddelených platieb. Takéto požiadavky by sa mali týkať potreby zabrániť nadmernej administratívnej záťaži spôsobenej riadením veľkého počtu platieb malých súm i potreby zabezpečiť skutočný prínos podpory k dosahovaniu cieľov SPP, ku ktorým prispievajú oddelené priame platby. Na zaručenie minimálnej úrovne podpory príjmu v poľnohospodárstve pre všetkých skutočných poľnohospodárov, ako aj na splnenie cieľa zmluvy zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov by sa mala ako typ intervencie „základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti“ zaviesť ročná oddelená platba na plochu. S cieľom spresniť smerovanie tejto podpory možno sumy platby diferencovať podľa skupín území na základe sociálno-ekonomických a/alebo agronomických podmienok. Členské štáty sa v snahe zabrániť účinkom narúšajúcim príjem poľnohospodárov môžu rozhodnúť vykonávať základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti na základe platobných nárokov. V tomto prípade by hodnota platobných nárokov pred akoukoľvek ďalšou konvergenciou mala byť úmerná ich hodnote, ako sa stanovuje v režimoch základnej platby podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pričom treba zohľadniť aj platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Členské štáty by mali dosiahnuť aj ďalšiu konvergenciu, aby sa postupne odpútali od hodnôt z minulosti.

(26)  V právnych predpisoch Únie by sa mala stanoviť povinnosť členských štátov určiť vo svojom strategickom pláne SPP súbor požiadaviek vzťahujúcich sa na minimálnu plochu ako podmienka získania oddelených platieb. Takéto požiadavky by sa mali týkať potreby zabrániť nadmernej administratívnej záťaži spôsobenej riadením veľkého počtu platieb malých súm i potreby zabezpečiť skutočný prínos podpory k dosahovaniu cieľov SPP, ku ktorým prispievajú oddelené priame platby. Na zaručenie minimálnej úrovne podpory príjmu v poľnohospodárstve pre všetkých aktívnych poľnohospodárov, ako aj na splnenie cieľa zmluvy zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov by sa mala ako typ intervencie „základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti“ zaviesť ročná oddelená platba na plochu. S cieľom spresniť smerovanie tejto podpory možno sumy platby diferencovať podľa skupín území na základe sociálno-ekonomických, environmentálnych a/alebo agronomických podmienok. Členské štáty sa v snahe zabrániť účinkom narúšajúcim príjem poľnohospodárov môžu rozhodnúť vykonávať základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti na základe platobných nárokov. V tomto prípade by hodnota platobných nárokov pred akoukoľvek ďalšou konvergenciou mala byť úmerná ich hodnote, ako sa stanovuje v režimoch základnej platby podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pričom treba zohľadniť aj platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Členské štáty by mali dosiahnuť aj ďalšiu konvergenciu, aby postupne do roku 2026 dosiahli úplnú konvergenciu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26 a)  Podpora príjmov prostredníctvom SPP významne prispieva k stabilite a udržateľnosti mnohých malých a rodinných poľnohospodárskych podnikov v celej Európe, a hoci sa zvýšili očakávania na poľnohospodárov, finančné dávky sa nezvýšili. Celkový podiel SPP v EÚ klesá, zatiaľ čo trhové krízy v tomto odvetví a klesajúci počet aktívnych poľnohospodárov naďalej ohrozujú prežitie tohto odvetvia. Model rodinných poľnohospodárskych podnikov by mal byť chránený ako celkový cieľ SPP prostredníctvom strategických plánov členských štátov, pričom by mal vytvárať primeraný priestor pre kľúčovú úlohu, ktorú tento model zohráva pri prispievaní k sociálnej štruktúre vidieckeho života a spôsobu života mnohých obyvateľov vidieka. Rodinné poľnohospodárske podniky prispievajú k udržateľnej výrobe potravín, ochrane prírodných zdrojov, potrebám diverzifikácie a zabezpečovaniu potravinovej bezpečnosti. Prvými poľnohospodármi, ktorí čelia obrovskému tlaku globalizácie, budú tí, ktorí realizujú model malého rodinného poľnohospodárskeho podniku. Táto situácia by bola zjavným zlyhaním pri dosahovaní cieľov SPP a ohrozila by argument o podpore SPP v budúcnosti. Strategické plány SPP by sa preto mali prostredníctvom svojich špecifických cieľov usilovať o zachovanie ochrany tohto modelu poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Malé poľnohospodárskej podniky zostávajú základným pilierom poľnohospodárstva v Únii, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zamestnanosti na vidieku a prispievajú k územnému rozvoju. Členské štáty by s cieľom podporovať vyváženejšie rozdelenie podpory a znížiť pre prijímateľov administratívnu záťaž mali mať opciu ponúkať malým poľnohospodárom možnosť nahradiť iné priame platby jednorazovou platbou pre malých poľnohospodárov.

(28)  Malé poľnohospodárske podniky zostávajú základným pilierom poľnohospodárstva v Únii, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zamestnanosti na vidieku a prispievajú k územnému rozvoju. Členské štáty by s cieľom podporovať vyváženejšie rozdelenie podpory a znížiť pre prijímateľov administratívnu záťaž mali mať opciu ponúkať malým poľnohospodárom možnosť nahradiť priame platby jednorazovou platbou pre malých poľnohospodárov. V záujme ďalšieho zníženia administratívnej záťaže by členské štáty mali byť oprávnené automaticky zaradiť určitých poľnohospodárov do zjednodušeného režimu a ponúknuť im možnosť vystúpiť z tohto režimu v stanovenej lehote. V súlade so zásadou proporcionality by členské štáty mali mať možnosť zaviesť obmedzený systém kontrol kondicionality pre malých poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na zjednodušenom systéme.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Ekologické poľnohospodárstvo sa rozvíja v mnohých členských štátoch a preukázalo schopnosť prinášať verejné statky, chrániť ekosystémové služby a prírodné zdroje, znižovať vstupy, prilákať mladých poľnohospodárov a najmä ženy, vytvárať pracovné miesta, experimentovať s novými obchodnými modelmi, plniť spoločenský dopyt a revitalizovať vidiecke oblasti. Rast dopytu po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby je však naďalej rýchlejší než rast produkcie. Členské štáty by mali zaistiť, aby ich strategické plány SPP zahŕňali ciele v oblasti zvyšovania podielu poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej v rámci ekologického poľnohospodárstva, a to v záujme pokrytia čoraz väčšieho dopytu po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby a v záujme rozvoja celého ekologického poľnohospodárskeho dodávateľského reťazca. Členské štáty by mali financovať prechod na ekologické poľnohospodárstvo a jeho zachovávanie prostredníctvom opatrení v oblasti rozvoja vidieka alebo ekologických režimov, alebo prostredníctvom kombinácie oboch typov opatrení a mali by zaistiť, aby pridelené rozpočty zodpovedali očakávanému rastu ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  SPP by mala zaručiť, že členské štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám a rešpektovať skutočné okolnosti poľnohospodárov, a tak zintenzívniť dosahovanie výsledkov v oblasti životného prostredia. Členské štáty by v rámci priamych platieb v strategických plánoch SPP mali zriadiť dobrovoľné ekologické režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa mali úplne koordinovať s inými relevantnými intervenciami. Vymedziť by ich mali ako platbu poskytovanú buď ako odmena za podnecovanie a poskytovanie verejných statkov prostredníctvom poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie alebo ako kompenzácia za zavedenie takýchto postupov. V oboch prípadoch by mali byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť SPP v oblasti životného prostredia a klímy, a teda by sa mali skoncipovať tak, aby presahovali rámec povinných požiadaviek ukotvených v systéme kondicionality. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť ekologické režimy pre poľnohospodárske postupy, ako napríklad zlepšené obhospodarovanie trvalých pasienkov a krajinných prvkov a ekologické poľnohospodárstvo. Tieto režimy takisto môžu zahŕňať „režimy vstupnej úrovne“, ktoré môžu byť podmienkou prijatia ambicióznejších záväzkov v oblasti rozvoja vidieka.

(31)  SPP by mala zaručiť, že členské štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám a rešpektovať skutočné okolnosti poľnohospodárov, a tak zintenzívniť dosahovanie výsledkov v oblasti životného prostredia. Členské štáty by v rámci priamych platieb v strategických plánoch SPP mali zriadiť dobrovoľné ekologické režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa mali úplne koordinovať s inými relevantnými intervenciami. Vymedziť by ich mali ako platbu poskytovanú ako odmenu za podnecovanie a poskytovanie verejných statkov prostredníctvom poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, mali by byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť SPP v oblasti životného prostredia a klímy, a teda by sa mali skoncipovať tak, aby presahovali rámec povinných požiadaviek ukotvených v systéme kondicionality. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť ekologické režimy na uprednostňovanie výrobných modelov prospešných pre životné prostredie, najmä extenzívnu živočíšnu výrobu, a na podporu všetkých druhov poľnohospodárskych postupov, ako zlepšené obhospodarovanie trvalých pasienkov a krajinných prvkov a environmentálne certifikačné systémy, napríklad ekologické poľnohospodárstvo, integrovaná výroba alebo pôdoochranné poľnohospodárstvo. Tieto režimy takisto môžu zahŕňať opatrenia iného druhu než environmentálne a klimatické záväzky v oblasti rozvoja vidieka alebo opatrenia rovnakého charakteru, ktoré možno označiť za „režimy vstupnej úrovne“, ktoré môžu byť podmienkou prijatia ambicióznejších záväzkov v oblasti rozvoja vidieka.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Mal by sa zabezpečiť súlad viazanej podpory príjmu s medzinárodnými záväzkami Únie. To zahŕňa konkrétne požiadavky memoranda o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súvislosti s olejnatými semenami v rámci GATT17, platného podľa zmien osobitnej základnej plochy EÚ pre olejnaté semená na základe zmien zloženia EÚ. Komisia by mala mať právomoc prijímať na tento účel vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobné pravidlá v tejto oblasti.

vypúšťa sa

_________________

 

17 Memorandum of Understanding between the European Economic Community and the United States of America on oil seeds under GATT (Memorandum o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súvislosti s olejnatými semenami v rámci GATT) (Ú. v. ES L147, 18.6.1993).

 

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Sektorové typy intervencií sú potrebné na prispievanie k dosahovaniu cieľov SPP a posilňujú synergie s inými nástrojmi SPP. V súlade s modelom vykonávania by sa na úrovni Únie mali vypracovať minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu a cieľov takýchto sektorových typov intervencií s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej a nespravodlivej hospodárskej súťaži. Členské štáty by mali odôvodniť ich zahrnutie do svojich strategických plánov SPP a zabezpečiť súlad s inými intervenciami na úrovni sektoru. Všeobecné typy intervencií, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie by mali pokrývať sektor ovocia a zeleniny, vína, včelárskych výrobkov, olivového oleja a stolových olív, chmeľu a iných výrobkov, ktoré sa majú vymedziť, v prípade ktorých sa vytvorenie sektorových programov považuje za prínosné pre dosiahnutie niektorých alebo všetkých všeobecných a špecifických cieľov SPP sledovaných v tomto nariadení.

(35)  Sektorové typy intervencií sú potrebné na prispievanie k dosahovaniu cieľov SPP a posilňujú synergie s inými nástrojmi SPP. V súlade s modelom vykonávania by sa na úrovni Únie mali vypracovať minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu a cieľov takýchto sektorových typov intervencií s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej a nespravodlivej hospodárskej súťaži. Členské štáty by mali odôvodniť ich zahrnutie do svojich strategických plánov SPP a zabezpečiť súlad s inými intervenciami na úrovni sektoru. Všeobecné typy intervencií, ktoré sa majú stanoviť na úrovni Únie, by mali pokrývať sektor ovocia a zeleniny, vína, včelárskych výrobkov, olivového oleja a stolových olív, chmeľu a iných výrobkov, ktoré sa majú vymedziť v článku 39, v prípade ktorých sa vytvorenie sektorových programov považuje za prínosné pre dosiahnutie niektorých alebo všetkých všeobecných a špecifických cieľov SPP sledovaných v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)  Vzhľadom na zvýšenie alokácie pre odvetvie včelárstva a so zreteľom na dôležitú úlohu, ktorú zohráva pri ochrane biodiverzity a výrobe potravín, je vhodné zvýšiť aj strop pre spolufinancovanie Únie a doplniť nové oprávnené opatrenia určené na podporu rozvoja odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Pokiaľ ide o intervencie v záujme rozvoja vidieka, zásady sú vymedzené na úrovni Únie, predovšetkým vzhľadom na základné požiadavky, aby členské štáty uplatňovali podmienky účasti. Členské štáty by však mali mať široký priestor na vlastné zváženie vymedzenia konkrétnych podmienok podľa svojich vlastných potrieb. Typy intervencií v záujme rozvoja vidieka zahŕňajú platby na záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia, ktoré by členské štáty mali podporovať na celom svojom území podľa svojich konkrétnych vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych potrieb. Členské štáty by mali poskytovať platby poľnohospodárom a iným pôdohospodárom, ktorí dobrovoľne prijímajú záväzky riadenia, ktoré prispievajú k adaptácii sa na zmenu klímy a jej zmierneniu a k ochrane a zlepšeniu životného prostredia vrátane kvality a množstva vody, kvality ovzdušia, pôdy, biodiverzity a ekosystémových služieb vrátane dobrovoľných záväzkov v súvislosti so systémom Natura 2000 a podpory genetickej diverzity. Podpora v rámci platieb na záväzky riadenia sa môže udeľovať aj v podobe miestne riadených, integrovaných koncepcií a koncepcií spolupráce a intervencií zameraných na výsledky.

(37)  Pokiaľ ide o intervencie v záujme rozvoja vidieka, zásady sú vymedzené na úrovni Únie, predovšetkým vzhľadom na základné požiadavky, aby členské štáty uplatňovali podmienky účasti. Členské štáty by však mali mať široký priestor na vlastné zváženie vymedzenia konkrétnych podmienok podľa svojich vlastných potrieb. Typy intervencií v záujme rozvoja vidieka zahŕňajú platby na záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia, ktoré by členské štáty mali podporovať na celom svojom území podľa svojich konkrétnych vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych potrieb. Členské štáty by mali poskytovať platby poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov a iným pôdohospodárom, ktorí dobrovoľne prijímajú záväzky riadenia, ktoré prispievajú k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu a k ochrane a zlepšeniu životného prostredia vrátane kvality a množstva vody, kvality ovzdušia, pôdy, biodiverzity a ekosystémových služieb vrátane dobrovoľných záväzkov v súvislosti so systémom Natura 2000 a s oblasťami s vysokou prírodnou hodnotou a podpory genetickej diverzity. Podpora v rámci platieb na záväzky riadenia sa môže udeľovať aj v podobe miestne riadených, integrovaných, spoločných koncepcií a koncepcií spolupráce a intervencií zameraných na výsledky.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Podpora na záväzky riadenia môže zahŕňať prémie na ekologické poľnohospodárstvo za konverziu na ekologické plochy a ich udržiavanie; platby na iné typy intervencií v prospech výrobných systémov šetrných k životnému prostrediu, ako napríklad agro-ekológia, pôdoochranné poľnohospodárstvo integrovaná výroba; lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov; prémie na lesy a vytvorenie agrolesníckych systémov, dobré životné podmienky zvierat; ochranu genetických zdrojov, ich udržateľného využívaniarozvoja. Členské štáty môžu podľa vlastných potrieb vyvinúť iné režimy v rámci tohto typu intervencií. Tento typ platieb by mal pokrývať dodatočné náklady a stratu príjmu len v dôsledku záväzkov presahujúcich východiskový rámec povinných noriem a požiadaviek stanovených na úrovni Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj kondicionality stanovenej v strategickom pláne SPP. Záväzky týkajúce sa tohto druhu intervencií možno prijímať na vopred určené ročné alebo viacročné obdobie, v náležite opodstatnených prípadoch môžu presahovať aj časový rámec siedmich rokov.

(38)  Podpora na záväzky riadenia môže zahŕňať prémie na ekologické poľnohospodárstvo za konverziu na ekologické plochy a ich udržiavanie; platby na iné typy intervencií v prospech výrobných systémov šetrných k životnému prostrediu, ako sú poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou, agro-ekológia, pôdoochranné poľnohospodárstvo, integrovaná výroba; lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov; prémie na lesy a vytvorenie agrolesníckych systémov, ochranu tradičnej poľnohospodárskej krajiny, dobré životné podmienky zvierat; ochranu genetických zdrojov, ich udržateľné využívanierozvoj. Členské štáty môžu podľa vlastných potrieb vyvinúť iné režimy v rámci tohto typu intervencií a môžu posilniť agroenvironmentálne opatrenia špecifické pre odvetvie včelárstva, ktoré už existujú v určitých regiónoch Únie, a rozvíjať ďalšie opatrenia. Tento typ platieb by mal pokrývať dodatočné náklady a stratu príjmu len v dôsledku záväzkov presahujúcich východiskový rámec povinných noriem a požiadaviek stanovených na úrovni Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj kondicionality stanovenej v strategickom pláne SPP. Členské štáty by mali takisto poskytovať finančné stimuly prijímateľom, pričom záväzky týkajúce sa tohto druhu intervencií možno prijímať na vopred určené ročné alebo viacročné obdobie a v náležite opodstatnených prípadoch môžu presahovať aj časový rámec siedmich rokov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Opatrenia lesného hospodárstva by mali prispievať k vykonávaniu stratégie lesného hospodárstva Únie a byť založené programoch pre lesy členských štátov na vnútroštátnej alebo nižšej úrovni alebo rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali vychádzať z nariadenia o začlenení emisií skleníkových plynov a odstraňovaní z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 [nariadenie LULUCF ] a zo záväzkov prijatých na Ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe. Intervencie by mali byť založené na plánoch obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojoch a môžu zahŕňať rozvoj lesných oblastí a udržateľné obhospodarovanie lesov vrátane zalesňovania pôdy a tvorby a regenerácie agrolesníckych systémov; ochranu, obnovu a zlepšenie lesných zdrojov, pričom sa zohľadňujú potreby spojené s adaptáciou; investovanie do zaručenia a zlepšenia ochrany lesov a ich odolnosti i poskytovanie lesných ekosystémových klimatických služieb a opatrenia a investície na podporu energie z obnoviteľných zdrojov a biohospodárstva.

(39)  Opatrenia lesného hospodárstva by mali prispievať k širšiemu využívaniu agrolesníckych systémov a vykonávaniu stratégie lesného hospodárstva Únie a byť založené na programoch pre lesy členských štátov na vnútroštátnej alebo nižšej úrovni alebo rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali vychádzať z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8411a a zo záväzkov prijatých na ministerských konferenciách o ochrane lesov v Európe. Intervencie by mali byť založené na plánoch obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojoch a môžu zahŕňať rozvoj lesných oblastí a udržateľné obhospodarovanie lesov vrátane zalesňovania pôdy, predchádzania požiarom a tvorby a regenerácie agrolesníckych systémov; ochranu, obnovu a zlepšenie lesných zdrojov, pričom sa zohľadňujú potreby spojené s adaptáciou; investovanie do zaručenia a zlepšenia ochrany lesov a ich odolnosti i poskytovanie lesných ekosystémových klimatických služieb; a opatrenia a investície na podporu energie z obnoviteľných zdrojov a biohospodárstva.

 

_____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Členské štáty môžu s cieľom zabezpečiť spravodlivé príjmy a odolnosť sektora poľnohospodárstva na celom území Únie poskytovať podporu poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými a inými prekážkami súvisiacimi s konkrétnou oblasťou. Pokiaľ ide o platby na oblasti s prírodnými prekážkami, označenie z politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020 by sa malo uplatňovať naďalej. Na to, aby SPP mohla priniesť pridanú hodnotu EÚ k životnému prostrediu a posilniť svoje synergie s financovaním investícií do prírody a biodiverzity, je potrebné osobitné opatrenie zamerané na kompenzáciu prijímateľov za znevýhodnenia súvisiace s realizáciou systému Natura 2000 a vykonávaním rámcovej smernice o vode. Podpora by sa mala naďalej poskytovať poľnohospodárom a správcom lesov na prekonanie osobitných znevýhodnení, ktoré vyplývajú z vykonávania smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/43/EHS, a aby sa prispelo k účinnému riadeniu lokalít sústavy Natura 2000. Poľnohospodárom by sa pritom mala poskytovať aj podpora určená na prekonávanie znevýhodnení v povodiach riek, ktoré vyplývajú z vykonávania rámcovej smernice o vode. Podpora by mala byť spojená so špecifickými požiadavkami opísanými v strategických plánoch SPP, ktoré presahujú príslušné povinné normy a požiadavky. Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, aby platby poľnohospodárom nemali za následok dvojité financovanie, teda súčasné financovanie z prostriedkov na ekologické režimy. Okrem toho by členské štáty mali pri celkovom zostavovaní svojich strategických plánov SPP zohľadniť osobitné potreby území sústavy Natura 2000.

(40)  Členské štáty môžu s cieľom zabezpečiť spravodlivé príjmy a odolnosť sektora poľnohospodárstva na celom území Únie poskytovať podporu poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými a inými prekážkami súvisiacimi s konkrétnou oblasťou vrátane horských oblastí a ostrovných regiónov. Pokiaľ ide o platby na oblasti s prírodnými prekážkami, označenie z politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020 by sa malo uplatňovať naďalej. Nato, aby SPP mohla priniesť pridanú hodnotu EÚ k životnému prostrediu a posilniť svoje synergie s financovaním investícií do prírody a biodiverzity, je potrebné osobitné opatrenie zamerané na kompenzáciu prijímateľov za znevýhodnenia súvisiace s realizáciou systému Natura 2000 ustanoveného smernicou Rady 92/43/EHS1a a vykonávaním rámcovej smernice o vode. Podpora by sa mala naďalej poskytovať poľnohospodárom a správcom lesov na prekonanie osobitných znevýhodnení, ktoré vyplývajú z vykonávania smernice 2009/147/ES a smernice Rady 92/43/EHS, a aby sa prispelo k účinnému riadeniu lokalít sústavy Natura 2000. Poľnohospodárom by sa pritom mala poskytovať aj podpora určená na prekonávanie znevýhodnení v povodiach riek, ktoré vyplývajú z vykonávania rámcovej smernice o vode. Podpora by mala byť spojená so špecifickými požiadavkami opísanými v strategických plánoch SPP, ktoré presahujú príslušné povinné normy a požiadavky. Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, aby platby poľnohospodárom nemali za následok dvojité financovanie z prostriedkov na ekologické režimy, a súčasne by mali v strategických plánoch umožniť dostatočnú flexibilitu nato, aby sa uľahčilo vzájomné dopĺňanie sa rôznych intervencií. Okrem toho by členské štáty mali pri celkovom zostavovaní svojich strategických plánov SPP zohľadniť osobitné potreby území sústavy Natura 2000.

 

____________________

 

1a Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Ciele SPP by sa mali sledovať aj prostredníctvom podpory investícií, a to produktívnych i neproduktívnych, v poľnohospodárskom podniku i mimo neho. Takéto investície sa môžu okrem iného vzťahovať na infraštruktúry týkajúce sa rozvoja, modernizácie alebo prispôsobenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zmene klímy vrátane prístupu k poľnohospodárskej a lesnej pôde, sceľovania a zlepšovania pozemkov, agro-lesníckych postupov a dodávok a úspor energie a vody. Na lepšie zabezpečenie súladu strategických plánov SPP s cieľmi Únie, ako aj rovnakých podmienok pre členské štáty sa do tohto nariadenia zahrnul negatívny zoznam predmetov investovania.

(41)  Ciele SPP by sa mali sledovať aj prostredníctvom podpory investícií, a to produktívnych i neproduktívnych, ktoré sú zamerané na posilnenie odolnosti poľnohospodárskych podnikov. Takéto investície sa môžu okrem iného vzťahovať na infraštruktúry týkajúce sa rozvoja, modernizácie alebo prispôsobenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zmene klímy vrátane prístupu k poľnohospodárskej a lesnej pôde, sceľovania a zlepšovania pozemkov, agro-lesníckych postupov a dodávok a úspor energie a vody. Na lepšie zabezpečenie súladu strategických plánov SPP s cieľmi Únie, ako aj rovnakých podmienok pre členské štáty sa do tohto nariadenia zahrnul negatívny zoznam predmetov investovania.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  V súvislosti s potrebou vyrovnať nedostatok investícií v sektore poľnohospodárstva v Únii a zlepšiť prístup k finančným nástrojom pre prioritné skupiny, predovšetkým mladých poľnohospodárov a nových aktérov s vyšším profilom rizika, by sa malo podporovať využívanie záruky InvestEU a kombinovanie grantov a finančných nástrojov. Členské štáty v dôsledku rozdielov z hľadiska prístupu k finančným nástrojom, rozvoja bankového sektora, prítomnosti rizikového kapitálu, miery oboznámenosti orgánov verejnej správy a potenciálnej škály prijímateľov s finančnými nástrojmi, využívajú finančné nástroje rôznym spôsobom, a preto by mali v strategických plánoch SPP vytýčiť primerané cieľové hodnoty, určiť prijímateľov a preferenčné podmienky a iné možné pravidlá oprávnenosti.

(42)  V súvislosti s potrebou vyrovnať nedostatok investícií v sektore poľnohospodárstva v Únii a zlepšiť prístup k finančným nástrojom pre prioritné skupiny, predovšetkým mladých poľnohospodárov a nových aktérov s vyšším profilom rizika, by sa malo podporovať kombinovanie grantov a finančných nástrojov. Členské štáty v dôsledku rozdielov z hľadiska prístupu k finančným nástrojom, rozvoja bankového sektora, prítomnosti rizikového kapitálu, miery oboznámenosti orgánov verejnej správy a potenciálnej škály prijímateľov s finančnými nástrojmi využívajú finančné nástroje rôznym spôsobom, a preto by mali v strategických plánoch SPP vytýčiť primerané cieľové hodnoty, určiť prijímateľov a preferenčné podmienky a iné možné pravidlá oprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Mladí poľnohospodári a noví aktéri naďalej čelia výrazným prekážkam, pokiaľ ide o prístup k pôde, vysoké ceny a prístup k úverom. Ich podniky sú viac ohrozené volatilitou cien (pri vstupoch i výrobkoch) a ich potreby z hľadiska odbornej prípravy v oblasti podnikateľských zručností a zručností riadenia rizík sú výrazné. Preto je mimoriadne dôležité aj naďalej podporovať vytváranie nových podnikov a poľnohospodárskych podnikov. Členské štáty by mali zabezpečiť strategickú koncepciu a určiť jednoznačný súbor navzájom prepojených intervencií v záujme generačnej obnovy v rámci zodpovedajúcich špecifických cieľov. Na tento účel môžu vo svojich strategických plánoch SPP stanoviť preferenčné podmienky pre finančné nástroje pre mladých poľnohospodárov a nových aktérov a do svojich strategických plánov SPP by mali zahrnúť účelovú viazanosť sumy zodpovedajúcej minimálne 2 % ročného finančného krytia priamych platieb. Malo by sa stanoviť zvýšenie maximálnej sumy pomoci mladým poľnohospodárom na usadenie sa a vytváranie startupov na vidieku na sumu až 100 000 EUR, pričom prístup k nej možno zabezpečiť aj prostredníctvom finančných nástrojov alebo kombinácie s nimi.

(43)  Mladí poľnohospodári a noví poľnohospodári naďalej čelia výrazným prekážkam, pokiaľ ide o prístup k pôde, vysoké ceny a prístup k úverom. Ich podniky sú viac ohrozené volatilitou cien (pri vstupoch i výrobkoch) a ich potreby z hľadiska odbornej prípravy v oblasti podnikateľských zručností, predchádzania riziku a zručností riadenia rizík sú výrazné. Preto je mimoriadne dôležité aj naďalej podporovať vytváranie nových podnikov a poľnohospodárskych podnikov. Členské štáty by mali zabezpečiť strategickú koncepciu a určiť jednoznačný súbor navzájom prepojených intervencií v záujme generačnej obnovy v rámci zodpovedajúcich špecifických cieľov. Na tento účel môžu vo svojich strategických plánoch SPP stanoviť preferenčné podmienky pre finančné nástroje pre mladých poľnohospodárov a nových aktérov a do svojich strategických plánov SPP by mali zahrnúť účelovú viazanosť sumy zodpovedajúcej minimálne 2 % ročného finančného krytia priamych platieb v prvom pilieri. Malo by sa stanoviť zvýšenie maximálnej sumy pomoci mladým poľnohospodárom na usadenie sa a vytváranie startupov na vidieku na sumu až 100 000 EUR, pričom prístup k nej možno zabezpečiť aj prostredníctvom finančných nástrojov alebo kombinácie s nimi.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  V súvislosti s potrebou zabezpečiť primerané nástroje riadenia rizík by sa malo zachovať poistné a vzájomné fondy financované z EPFRV. Kategória vzájomných fondov zahŕňa nástroje súvisiace s výrobnými stratami, ako aj všeobecné a sektorové nástroje na stabilizáciu príjmov súvisiace so stratami príjmu.

(44)  V súvislosti s potrebou zabezpečiť primerané nástroje riadenia rizík by sa malo zachovať poistné a vzájomné fondy financované z EPFRV. Kategória vzájomných fondov zahŕňa nástroje súvisiace s výrobnými stratami, ako aj všeobecné a sektorové nástroje na stabilizáciu príjmov súvisiace so stratami príjmu. S cieľom prispôsobiť nástroje riadenia rizík výzvam, ktorým čelia poľnohospodári, vrátane zmeny klímy by mal súbor nástrojov SPP zahŕňať kompenzáciu nákladov a strát, ktoré poľnohospodárom vzniknú v súvislosti s opatreniami prijatými na boj proti chorobám zvierat a škodcom rastlín, alebo strát, ktoré vzniknú ekologickým poľnohospodárom v dôsledku vonkajšej kontaminácie, za ktorú nenesú zodpovednosť. Mala by sa však zabezpečiť zlučiteľnosť intervencií financovaných z EPFRV so štátnymi systémami riadenia rizík.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Podpora by mala umožňovať nadviazanie a realizáciu spolupráce medzi minimálne dvoma subjektmi s cieľom dosiahnuť ciele SPP. Podpora môže zahŕňať všetky aspekty takejto spolupráce, napríklad vytvorenie systémov kvality; spoločné opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy; podporu krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov; pilotné projekty; projekty operačných skupín v rámci projektov miestneho rozvoja EIP zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, „inteligentné dediny“, združenia nákupcov a strojné spolky; partnerstvá poľnohospodárskych podnikov; plány obhospodarovania lesov; siete a klastery; sociálne poľnohospodárstvo; poľnohospodárstvo podporované komunitou; akcie v rozsahu iniciatívy LEADER a vytvorenie skupín výrobcov a organizácií výrobcov, ako aj iných foriem spolupráce považovaných za potrebné na dosiahnutie špecifických cieľov SPP.

(45)  Podpora by mala umožňovať nadviazanie a realizáciu spolupráce medzi minimálne dvoma subjektmi s cieľom dosiahnuť ciele SPP. Podpora môže zahŕňať všetky aspekty takejto spolupráce, napríklad vytvorenie, náklady na certifikáciu a podporu systémov kvality; spoločné opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy; podporu krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov; pilotné projekty; projekty operačných skupín v rámci projektov miestneho rozvoja EIP zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, „inteligentné dediny“, združenia nákupcov a strojné spolky; partnerstvá poľnohospodárskych podnikov; plány obhospodarovania lesov; siete a klastery; sociálne poľnohospodárstvo; poľnohospodárstvo podporované komunitou; akcie v rozsahu iniciatívy LEADER a vytvorenie skupín výrobcov a organizácií výrobcov vrátane skupín výrobcov uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 115/12, ako aj iných foriem spolupráce považovaných za potrebné na dosiahnutie špecifických cieľov SPP. V rámci podpory medzigeneračnej obnovy by sa mala venovať pozornosť poskytovaniu osobitnej podpory poľnohospodárom, ktorí chcú skončiť s farmárčením pred dosiahnutím zákonného veku odchodu do dôchodku a majú v úmysle odovzdať svoj podnik spolupracujúcemu mladšiemu poľnohospodárovi.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Typy intervencií vo forme priamych platieb a sektorových typov intervencií by sa naďalej mali financovať z EPZF, typy intervencií v záujme rozvoja vidieka by sa zas naďalej mali financovať z EPFRV, ako sa opisuje v tomto nariadení. Pravidlá finančného riadenia SPP by sa mali stanoviť osobitne pre každý z týchto dvoch fondov, ako aj pre činnosti z nich podporované, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že nový model vykonávania poskytuje členským štátom viac flexibility a subsidiarity pri dosahovaní ich cieľov. Typy intervencií podľa tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

(47)  Typy intervencií vo forme priamych platieb a sektorových typov intervencií by sa naďalej mali financovať z EPZF, typy intervencií v záujme rozvoja vidieka by sa zas naďalej mali financovať z EPFRV, ako sa opisuje v tomto nariadení. Pravidlá finančného riadenia SPP by sa mali stanoviť osobitne pre každý z týchto dvoch fondov, ako aj pre činnosti z nich podporované, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že nový model vykonávania poskytuje členským štátom viac flexibility a subsidiarity pri dosahovaní ich cieľov. Typy intervencií podľa tohto nariadenia by sa mali vzťahovať na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Podpora na priame platby podľa strategických plánov SPP by sa mala poskytovať v rámci národných alokácií, ktoré sa majú stanoviť v tomto nariadení. Tieto národné alokácie by mali odrážať pokračujúce zmeny, pričom alokácie členským štátom s najnižšou úrovňou podpory na hektár sa postupne zvyšujú, aby sa preklenula 50 % medzera oproti 90 % priemeru Únie. Na zohľadnenie mechanizmu zníženia platieb a možnosti použiť jeho výsledok v členskom štáte by sa malo povoliť, aby celková orientačná finančná alokácia za rok v strategickom pláne SPP daného členského štátu mohla presiahnuť národnú alokáciu.

(48)  Z EPZF by sa nemala poskytovať podpora na činnosti, v dôsledku ktorých by došlo k poškodeniu životného prostredia alebo ktoré nie sú v súlade s cieľmi v oblasti klímy podľa zásad udržateľného riadenia poľnohospodárstva. Podpora na priame platby podľa strategických plánov SPP by sa mala poskytovať v rámci národných alokácií, ktoré sa majú stanoviť v tomto nariadení. Tieto národné alokácie by mali odrážať pokračujúce zmeny, pričom alokácie členským štátom s najnižšou úrovňou podpory na hektár sa postupne zvyšujú, aby sa preklenula 50 % medzera oproti 90 % priemeru Únie. Na zohľadnenie mechanizmu zníženia platieb a možnosti použiť jeho výsledok v členskom štáte by sa malo povoliť, aby celková orientačná finančná alokácia za rok v strategickom pláne SPP daného členského štátu mohla presiahnuť národnú alokáciu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  S cieľom uľahčiť riadenie fondov EPFRV by sa mala stanoviť jedna miera príspevku na podporu z EPFRV v pomere k verejným výdavkom v členských štátoch. S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo charakter určitých druhov operácií by sa vo vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery príspevku. S cieľom zmierniť osobitné obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, odľahlosti a ostrovného charakteru by sa mala stanoviť vhodná miera príspevku z EPFRV pre menej rozvinuté regióny, najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ a menšie ostrovy v Egejskom mori.

(49)  S cieľom uľahčiť riadenie fondov EPFRV by sa mala stanoviť jedna celková miera príspevku na podporu z EPFRV v pomere k verejným výdavkom v členských štátoch. Na účely zohľadnenia osobitného významu alebo charakteru určitých druhov operácií by sa vo vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery príspevku. S cieľom zmierniť osobitné obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, odľahlosti a ostrovného charakteru najvzdialenejších regiónov, ako je stanovené v článku 349 ZFEÚ, a menších ostrovov v Egejskom mori, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013, by sa mala pre tieto regióny stanoviť vyššia miera príspevku z EPFRV.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49a)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na kategorizáciu regiónov a oblastí na úrovni Únie na účely podpory z EPFRV. Na tento účel by určenie regiónov a oblastí na úrovni Únie malo vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003.Na zabezpečenie primeranej podpory by sa mali použiť najnovšie klasifikácie a údaje, najmä pokiaľ ide o riešenie problematiky zaostávajúcich regiónov a medziregionálnych rozdielov vnútri členského štátu.

 

__________________

 

 

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  Z EPFRV by sa nemali podporovať investície, v dôsledku ktorých by došlo k ohrozeniu životného prostredia. Preto je potrebné v tomto nariadení stanoviť viaceré pravidlá vylúčenia, ako aj možnosť ďalej tieto záruky rozvinúť v delegovaných aktoch. Predovšetkým by sa z EPFRV nemali financovať investície do zavlažovania, ktoré neprispieva k dosiahnutiu alebo zachovaniu dobrého stavu súvisiaceho vodného útvaru alebo útvarov, ani investície do zalesňovania, ktoré nemožno zlúčiť cieľmi v oblasti životného prostredia a klímy v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov.

(50)  Z EPFRV by sa mali prioritne podporovať investície generujúce hospodárske a environmentálne prínosy a nemali by sa podporovať investície, v dôsledku ktorých by došlo k poškodeniu životného prostredia. Preto je potrebné v tomto nariadení stanoviť viaceré pravidlá vylúčenia, ako aj možnosť ďalej tieto záruky rozvinúť v delegovaných aktoch. Predovšetkým by sa z EPFRV nemali financovať investície do zalesňovania, ktoré nemožno zlúčiť s cieľmi v oblasti životného prostredia a klímy v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov. Okrem toho by sa EPFRV nemal vzťahovať na investície do zavlažovania, ktoré neprispieva k dosiahnutiu alebo zachovaniu dobrého stavu súvisiaceho vodného útvaru alebo útvarov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(51a)  S cieľom umožniť, aby bola Únia nezávislá od dovozu rastlinných bielkovín, je účelom SPP podporovať v súlade so smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie používanie biopalív získaných z olejnatých vedľajších produktov bielkovinových plodín.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54)  Členské štáty by s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu Únie a zachovať fungovanie vnútorného poľnohospodárskeho trhu, ako aj s cieľom napĺňať uvedené všeobecné a špecifické ciele, nemali prijímať rozhodnutia podľa tohto nariadenia izolovane, ale v rámci štruktúrovaného postupu, ktorý by sa mal ukotviť v strategickom pláne SPP. V pravidlách Únie „zhora nadol“ by sa mali stanoviť špecifické ciele SPP platné pre celú , hlavné typy intervencií, výkonnostný rámec a štruktúra správy vecí verejných. Účelom tohto rozdelenia úloh je zabezpečiť úplnú zhodu medzi investovanými finančnými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami.

(54)  Členské štáty by s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu Únie a zachovať fungovanie vnútorného poľnohospodárskeho trhu, ako aj s cieľom napĺňať uvedené všeobecné a špecifické ciele nemali prijímať rozhodnutia podľa tohto nariadenia izolovane, ale v rámci štruktúrovaného postupu, ktorý by sa mal ukotviť v strategickom pláne SPP. V pravidlách Únie „zhora nadol“ by sa mali stanoviť špecifické ciele SPP platné pre celú Úniu, hlavné typy intervencií, výkonnostný rámec a štruktúra správy vecí verejných. Účelom tohto rozdelenia úloh je zabezpečiť úplnú zhodu medzi investovanými finančnými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Na zabezpečenie jednoznačne strategickej povahy týchto strategických plánov SPP a uľahčenie prepojenia s ostatnými politikami Únie, a predovšetkým s vytýčenými dlhodobými vnútroštátnymi cieľovými hodnotami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, napríklad dohôd v oblasti zmeny klímy, lesov, biodiverzity a vody, je vhodné stanoviť, že každý členský štát by mal mať jeden jediný strategický plán SPP.

(55)  Na zabezpečenie jednoznačne strategickej povahy týchto strategických plánov SPP a uľahčenie prepojenia s ostatnými politikami Únie, a predovšetkým s vytýčenými dlhodobými vnútroštátnymi cieľovými hodnotami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, napríklad dohôd v oblasti zmeny klímy, lesov, biodiverzity a vody, je vhodné stanoviť, že každý členský štát by mal mať jeden jediný strategický plán SPP. Vzhľadom na administratívne usporiadanie členských štátov by mal strategický plán v náležitých prípadoch zahŕňať regionalizované intervencie na rozvoj vidieka.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

55 a)  Je nevyhnutné, aby strategické plány SPP mali jasný, jednoduchý a jednoznačný rámec, aby sa zabránilo tzv. gold-platingu politiky na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(55b)  Nový model vykonávania by nemal viesť k spochybňovaniu integrity jednotného trhu ani historicky európskej povahy SPP, ktorá by mala zostať skutočne spoločnou politikou zaručujúcou európsky prístup a rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Členské štáty by v procese vypracúvania svojich strategických plánov SPP mali analyzovať svoju konkrétnu situáciu a potreby, vytýčiť cieľové hodnoty súvisiace s dosahovaním cieľov SPP a navrhnúť intervencie, ktoré im umožnia tieto vlastné ciele dosiahnuť, pričom by ich mali prispôsobiť podľa vnútroštátneho a konkrétneho regionálneho kontextu vrátane najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ. Takýto proces by mal podporovať väčšiu mieru subsidiarity v spoločnom rámci Únie, pričom by sa malo zaručiť dodržiavanie všeobecných zásad práva Únie a cieľov SPP. Preto je vhodné stanoviť pravidlá štruktúry a obsahu strategických plánov SPP.

(56)  Členské štáty by v procese vypracúvania svojich strategických plánov SPP mali analyzovať svoju konkrétnu situáciu a potreby, vytýčiť realistické cieľové hodnoty súvisiace s dosahovaním cieľov SPP a navrhnúť intervencie, ktoré im umožnia tieto vlastné cieľové hodnoty dosiahnuť, a súčasne poskytnúť konečným prijímateľom istotu, pričom by ich mali prispôsobiť podľa vnútroštátneho a konkrétneho regionálneho kontextu vrátane najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ. Takýto proces by mal podporovať väčšiu mieru subsidiarity v spoločnom rámci Únie, pričom by sa malo zaručiť dodržiavanie všeobecných zásad práva Únie a cieľov SPP. Preto je vhodné stanoviť pravidlá štruktúry a obsahu strategických plánov SPP. Na zabezpečenie toho, aby bolo stanovovanie cieľových hodnôt členskými štátmi a navrhovanie intervencií primerané a maximalizovalo prínos k dosahovaniu cieľov SPP, pričom zároveň sa zaistí jednotnosť politiky, je potrebné založiť stratégiu strategických plánov SPP na predchádzajúcej analýze miestneho kontextu a posúdení potrieb v súvislosti s cieľmi SPP. Pri realizácii strategických plánov SPP je potrebné zabezpečiť zapojenie poľnohospodárov a organizácií poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  Na zabezpečenie toho, aby členské štáty určovali primerané cieľové hodnotyzostavovali primerané intervencie a aby sa maximalizoval prínos k dosahovaniu cieľov SPP, je potrebné založiť stratégiu strategických plánov SPP na predchádzajúcej analýze miestneho kontextu a posúdení potrieb v súvislosti s cieľmi SPP.

(57)  Na zabezpečenie toho, aby bolo stanovovanie cieľových hodnôt členskými štátminavrhovanie intervencií primerané a maximalizovalo prínos k dosahovaniu cieľov SPP, je potrebné založiť stratégiu strategických plánov SPP na predchádzajúcej analýze miestneho kontextu a posúdení potrieb v súvislosti s cieľmi SPP. Takisto je dôležité, aby sa v strategických plánoch SPP primerane zohľadňovali zmeny podmienok členských štátov, (vonkajších aj vnútorných) štruktúr, ako aj situácie na trhu, a teda aby ich časom bolo možné upraviť tak, aby boli zohľadnené.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Strategické plány SPP by mali byť zamerané na zabezpečenie zvýšenej prepojenosti všetkých nástrojov SPP, pretože by sa mala vzťahovať tak na typy intervencií vo forme priamych platieb, sektorové typy intervencií, ako aj typy intervencií v záujme rozvoja vidieka. Takisto by mali zabezpečiť a vykazovať súlad rozhodnutí členských štátov s prioritami a cieľmi Únie a ich primeranosť. Preto je vhodné, aby obsahovali stratégiu intervencií zameranú na výsledky, štruktúrovanú podľa špecifických cieľov SPP vrátane kvantifikovaných cieľových hodnôt vo vzťahu k týmto cieľom. Je vhodné, aby tieto cieľové hodnoty boli založené na ukazovateľoch výsledku, aby bolo možné monitorovať na ročnej báze.

(58)  Strategické plány SPP by mali byť zamerané na zabezpečenie zvýšenej prepojenosti všetkých nástrojov SPP, pretože by sa mala vzťahovať tak na typy intervencií vo forme priamych platieb, sektorové typy intervencií, ako aj typy intervencií v záujme rozvoja vidieka. Takisto by mali zabezpečiť a vykazovať súlad rozhodnutí členských štátov s prioritami a cieľmi Únie a ich primeranosť. Preto je vhodné, aby obsahovali stratégiu intervencií zameranú na výsledky, štruktúrovanú podľa špecifických cieľov SPP vrátane kvantifikovaných cieľových hodnôt vo vzťahu k týmto cieľom. Je vhodné, aby tieto cieľové hodnoty boli založené na ukazovateľoch výsledku, aby ich bolo možné monitorovať.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

59 a)  Keďže systém podpory príjmov zohráva významnú úlohu pri zabezpečovaní hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov, je vhodné zohľadniť sociálny dosah SPP na vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Z tohto dôvodu by členské štáty mali pri plánovaní svojich strategických plánov zohľadňovať aj vplyv na zamestnanosť, ktorý bude mať podnik v konkrétnej oblasti. Opatrenia a činnosti, vďaka ktorým vzniká viac pracovných príležitostí, by mali mať pri navrhovaní a vykonávaní príslušných politických nástrojov prednosť.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  Vzhľadom na to, že členským štátom by sa mala umožniť flexibilita, pokiaľ ide o rozhodnutia vo vnútroštátnom rámci čiastočne delegovať vykonávanie strategického plánu SPP na regionálnu úroveň, aby sa uľahčila koordinácia medzi regiónmi pri riešení celoštátnych výziev, je vhodné, aby sa v strategických plánoch SPP stanovil opis súhry intervencií na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

(60)  Vzhľadom na to, že členským štátom by sa mala umožniť flexibilita, pokiaľ ide o možnosť delegovať na regionálnu úroveň časť návrhu a vykonávania strategického plánu SPP prostredníctvom programov intervencií v záujme rozvoja vidieka v súlade s vnútroštátnym rámcom, aby sa uľahčila koordinácia medzi regiónmi pri riešení celoštátnych výziev, je vhodné, aby sa v strategických plánoch SPP stanovil opis súhry intervencií na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69)  Za riadenie a vykonávanie každého strategického plánu by mal byť zodpovedný riadiaci orgán. Jeho povinnosti by sa mali špecifikovať v tomto nariadení. Riadiaci orgán by mal mať možnosť delegovať časť svojich povinností, pričom si ponechá zodpovednosť za efektívnosť a správnosť riadenia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pri riadení a vykonávaní strategických plánov SPP boli chránené finančné záujmy Únie v súlade s [nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) X] [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) X [nové horizontálne nariadenie].

(69)  Za riadenie a vykonávanie každého strategického plánu SPP by mal byť zodpovedný riadiaci orgán. Ak sa však prvky súvisiace s politikou rozvoja vidieka riešia na regionálnom základe, členské štáty by mali ustanoviť regionálne riadiace orgány. Ich povinnosti by sa mali špecifikovať v tomto nariadení. Riadiace orgány by mali mať možnosť delegovať časť svojich povinností, pričom si ponechajú zodpovednosť za efektívnosť a správnosť riadenia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pri riadení a vykonávaní strategických plánov SPP boli chránené finančné záujmy Únie v súlade s [nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) X] [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) X [nové horizontálne nariadenie].

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  V súlade so zásadami zdieľaného riadenia Komisii pri vykonávaní SPP pomáhajú výbory, ktoré pozostávajú z predstaviteľov členských štátov. V záujme zjednodušenia systému a zladenia stanovísk členských štátov sa na účel vykonávania tohto nariadenia zriaďuje len jeden monitorovací výbor, konkrétne sa zlučuje „Výbor pre rozvoj vidieka“ a „Výbor pre priame platby“ ustanovené v programovom období 2014 – 2020. Zodpovednosť pomáhať členským štátom pri vykonávaní strategických plánov SPP spoločne znáša riadiaci orgán a monitorovací výbor. Komisii by mal pomáhať aj „Výbor pre spoločnú poľnohospodársku politiku“ v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(70)  V súlade so zásadami zdieľaného riadenia Komisii pri vykonávaní SPP pomáhajú výbory, ktoré pozostávajú z predstaviteľov členských štátov. V záujme zjednodušenia systému a zladenia stanovísk členských štátov sa na účel vykonávania tohto nariadenia zriaďuje len jeden monitorovací výbor, konkrétne sa zlučuje „Výbor pre rozvoj vidieka“ a „Výbor pre priame platby“, ktoré boli ustanovené v programovom období 2014 – 2020. Zodpovednosť pomáhať členským štátom pri vykonávaní strategických plánov SPP spoločne znáša riadiaci orgán a monitorovací výbor. Ak sa však prvky súvisiace s politikou rozvoja vidieka riešia na regionálnom základe, členské štáty by mali ustanoviť regionálne monitorovacie výbory. Komisii by mal pomáhať aj „Výbor pre spoločnú poľnohospodársku politiku“ v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  EPFRV by na podnet Komisie mal prostredníctvom poskytovania technickej pomoci podporovať akcie týkajúce sa plnenia úloh uvedených v [článok 7 horizontálneho nariadenia]. Technická podpora sa na podnet členských štátov môže poskytovať na účely plnenia úloh potrebných pre účinnú správu a vykonávanie podpory v súvislosti so strategickým plánom SPP. Intenzívnejšie poskytovanie technickej pomoci na podnet členských štátov je k dispozícii len pre Maltu.

(71)  EPFRV by na podnet Komisie mal prostredníctvom poskytovania technickej pomoci podporovať akcie týkajúce sa plnenia úloh uvedených v [článok 7 horizontálneho nariadenia]. Technická podpora sa na podnet členských štátov môže poskytovať na účely plnenia úloh potrebných pre účinnú správu a vykonávanie podpory v súvislosti so strategickým plánom SPP. Intenzívnejšie poskytovanie technickej pomoci na podnet členských štátov je k dispozícii len pre Luxembursko a Maltu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(74)  Zameranie na výsledky vyplývajúca z modelu vykonávania si vyžaduje silný výkonnostný rámec, predovšetkým preto, lebo strategické plány SPP by prispievali k dosahovaniu širokých všeobecných cieľov pre iné zdieľane riadené politiky. Politika zameraná na výkonnosť znamená ročné a viacročné hodnotenia na základe vybratých ukazovateľov výstupov, výsledku a vplyvu, ako sa vymedzujú v rámci monitorovania a hodnotenia výsledkov. Na tento účel by sa mal vybrať obmedzený a presne zameraný súbor ukazovateľov, a to spôsobom, ktorý čo najpresnejšie zachytáva, či podporované intervencie prispievajú k dosahovaniu plánovaných cieľov. Výsledky a ukazovatele výstupu týkajúce sa cieľov v oblasti klímy a životného prostredia môžu zahŕňať intervencie stanovené vo vnútroštátnych plánovacích nástrojoch pre oblasť životného prostredia a klímy vyplývajúcich z právnych predpisov Únie.

(74)  Zameranie na výsledky vyplývajúce z modelu vykonávania si vyžaduje silný výkonnostný rámec, predovšetkým preto, lebo strategické plány SPP by prispievali k dosahovaniu širokých všeobecných cieľov pre iné zdieľane riadené politiky. Politika zameraná na výkonnosť znamená hodnotenia na základe vybratých ukazovateľov výstupov, výsledku a vplyvu, ako sa vymedzujú v rámci monitorovania a hodnotenia výsledkov. Na tento účel by sa mal vybrať obmedzený a presne zameraný súbor ukazovateľov, a to spôsobom, ktorý čo najpresnejšie zachytáva, či podporované intervencie prispievajú k dosahovaniu plánovaných cieľov. Výsledky a ukazovatele výstupu týkajúce sa cieľov v oblasti klímy a životného prostredia môžu zahŕňať intervencie stanovené vo vnútroštátnych plánovacích nástrojoch pre oblasť životného prostredia a klímy vyplývajúcich z právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(75)  Členské štáty by ako súčasť realizácie rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia mali monitorovať a ročne Komisii nahlasovať dosiahnutý pokrok. Informácie poskytované členskými štátmi by mali byť základom pre správy Komisie o pokroku pri plnení špecifických cieľov počas celého programového obdobia, pričom sa na tento účel použije základný súbor ukazovateľov.

(75)  Členské štáty by ako súčasť realizácie rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia mali monitorovať a nahlasovať dosiahnutý pokrok. Informácie poskytované členskými štátmi by mali byť základom pre správy Komisie o pokroku pri plnení špecifických cieľov počas celého programového obdobia, pričom sa na tento účel použije základný súbor ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(76)  Mali by sa zaviesť mechanizmy na prijatie opatrení na ochranu finančných záujmov Únie v prípade, že vykonávanie strategického plánu SPP sa výrazne odchýli od vytýčených cieľových hodnôt. Členským štátom sa teda môže adresovať žiadosť, aby predložili akčné plány v prípade výrazných a neopodstatnených nedostatočných výsledkoch. Dôsledkom by mohlo byť pozastavenie platieb a napokon zníženie finančných prostriedkov zo zdrojov Únie, ak sa plánované výsledky nedosiahnu. Navyše sa ako súčasť mechanizmu stimulov stanovuje bonus za celkovú výkonnosť s cieľom podnecovať dosahovanie dobrej výkonnosti v oblasti životného prostredia a klímy.

(76)  Mali by sa zaviesť mechanizmy na prijatie opatrení na ochranu finančných záujmov Únie v prípade, že vykonávanie strategického plánu SPP sa výrazne odchýli od vytýčených cieľových hodnôt. Členským štátom sa teda môže adresovať žiadosť, aby predložili akčné plány v prípade výrazných a neopodstatnených nedostatočných výsledkov. Dôsledkom by mohlo byť pozastavenie platieb a napokon zníženie finančných prostriedkov zo zdrojov Únie, ak sa plánované výsledky nedosiahnu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 80 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(80a)  Obchodné dohody podpísané s tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvia poľnohospodárstva, by mali poskytovať mechanizmy a obsahovať ochranné doložky na zabezpečenie rovnakých podmienok pre poľnohospodárov z Únie a z krajín mimo Únie, ako aj na ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(81)  Osobné údaje zbierané na účely uplatňovania ustanovení ukotvených v tomto nariadení by sa mali spracúvať spôsobom zlučiteľným s uvedenými účelmi. Zber údajov by mal byť anonymný, pri spracúvaní na účely monitorovania alebo hodnotenia by údaje mali byť v súhrnnej forme a mali by sa chrániť v súlade s právom Únie týkajúcom sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200119 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, by mali byť informované o takomto spracúvaní a o svojich právach na ochranu údajov.

(81)  Osobné údaje zbierané na účely uplatňovania ustanovení ukotvených v tomto nariadení by sa mali spracúvať spôsobom zlučiteľným s uvedenými účelmi. Zber údajov by mal byť anonymný, pri spracúvaní na účely monitorovania alebo hodnotenia by údaje mali byť v súhrnnej forme a mali by sa chrániť v súlade s právom Únie týkajúcim sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov, predovšetkým s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/172519 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67920. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, by mali byť informované o takomto spracúvaní a o svojich právach na ochranu údajov.

_________________

_________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(83)  V záujme zabezpečenia právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a zaručenia bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania intervencií vo forme priamych platieb by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty týkajúce sa pravidiel podmieňujúcich poskytovanie platieb používaním certifikovaných semien odrôd konopy siatej a postupu určovania odrôd konopy a overenia ich obsahu tetrahydrokanabinolu; pravidiel dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a určité súvisiace prvky vzhľadom na požiadavky oprávnenosti; pravidiel obsahu nahlásenia platobných nárokov a požiadaviek ich aktivácie; ďalších pravidiel ekologických režimov; opatrení na zabránenie tomu, aby prijímatelia viazanej podpory príjmov, ktorí sú vystavení štrukturálnej nerovnováhe trhu v určitom sektore vrátane rozhodnutia, že možno pokračovať vo vyplácaní takejto podpory do roku 2027 na základe jednotiek produkcie, na ktoré bola podpora poskytnutá v minulom referenčnom období; pravidiel a podmienokpovoľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a pravidlápodmienky udeľovania danej pomoci.

(83)  V záujme zabezpečenia právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a zaručenia bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania intervencií vo forme priamych platieb by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty týkajúce sa pravidiel podmieňujúcich poskytovanie platieb používaním certifikovaných semien odrôd konopy siatej a postupu určovania odrôd konopy siatej a overenia ich obsahu tetrahydrokanabinolu; pravidiel dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a určitých súvisiacich prvkov vzhľadom na požiadavky oprávnenosti, stanovenie kritérií na určenie rovnocenných opatrení a príslušné požiadavky uplatniteľné na vnútroštátne alebo regionálne certifikačné systémy; zostavenia prehľadu príkladov poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat; opatrení na zabránenie tomu, aby prijímatelia viazanej podpory príjmov, ktorí sú vystavení štrukturálnej nerovnováhe trhu v určitom sektore vrátane rozhodnutia, že možno pokračovať vo vyplácaní takejto podpory do roku 2027 na základe jednotiek produkcie, na ktoré bola podpora poskytnutá v minulom referenčnom období; pravidiel a podmienok povoľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a pravidielpodmienok udeľovania danej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(84)  S cieľom zabezpečiť, aby sektorové typy intervencií prispievali k dosahovaniu cieľov SPP a posilňovali synergie s inými nástrojmi SPP, ako aj s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej alebo nespravodlivej hospodárskej súťaži, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na kritériá schvaľovania medziodvetvových organizácií a pravidiel regulovania situácií, keď schválená medziodvetvová organizácia nespĺňa kritériá a povinnosti výrobcov; pravidlá správneho fungovania sektorových typov intervencií, základ pre výpočet finančnej pomoci Únie vrátane referenčných období a pre výpočet hodnoty predávanej produkcie a maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie v prípade stiahnutí z trhu; pravidlá stanovovania stropu výdavkov na opätovnú výsadbu vinohradov a pravidlá, podľa ktorých výrobcovia majú stiahnuť vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie liehovarov. Predovšetkým s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie fondov Únie na intervencie v sektore včelárskych výrobkov by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na dodatočné požiadavky vzťahujúce sa na notifikačnú povinnosť a určenie minimálneho príspevku Únie k výdavkom na vykonávanie uvedených typov intervencií.

(84)  S cieľom zabezpečiť, aby sektorové typy intervencií prispievali k dosahovaniu cieľov SPP a posilňovali synergie s inými nástrojmi SPP, ako aj s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na vnútornom trhu a zabrániť nerovnej alebo nespravodlivej hospodárskej súťaži, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na kritériá schvaľovania medziodvetvových organizácií a pravidlá regulovania situácií, keď schválená medziodvetvová organizácia nespĺňa kritériá a povinnosti výrobcov; pravidlá správneho fungovania sektorových typov intervencií, základ pre výpočet finančnej pomoci Únie vrátane referenčných období a pre výpočet hodnoty predávanej produkcie a maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie v prípade stiahnutí z trhu; pravidlá stanovovania stropu výdavkov na opätovnú výsadbu vinohradov; pravidlá, podľa ktorých výrobcovia majú stiahnuť vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie liehovarov a pravidlá týkajúce sa rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia. Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa dočasných výnimiek pre pravidlá kondicionality za veľmi nepriaznivých podmienok, ako sú katastrofické udalosti alebo epidémie. Takisto by mala byť splnomocnená určiť rovnocenné postupy pre poľnohospodárske a environmentálne postupy a vnútroštátne alebo regionálne environmentálne certifikačné systémy. Predovšetkým s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne využívanie fondov Únie na intervencie v sektore včelárskych výrobkov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na dodatočné požiadavky vzťahujúce sa na notifikačnú povinnosť a určenie minimálneho príspevku Únie k výdavkom na vykonávanie uvedených typov intervencií. S cieľom vypracovať strategické plány SPP by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty s cieľom stanoviť kódex správania pri organizácii partnerstva medzi členským štátom a príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj ostatnými partnermi.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 85

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(85)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zaručiť, že intervencie v záujme rozvoja vidieka naplnia svoje ciele, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na podporu na záväzky riadenia, investície a spoluprácu.

(85)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zaručiť, že intervencie v záujme rozvoja vidieka naplnia svoje ciele, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty vzhľadom na doplnenie minimálnych a maximálnych súm na podporu určitých druhov intervencií.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(86)  S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ vzhľadom na alokácie členských štátov na typy intervencií vo forme priamych platieb a pravidlá týkajúce sa obsahu strategických plánov SPP.

(86)  S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ vzhľadom na alokácie členských štátov na typy intervencií vo forme priamych platieb.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 87

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(87)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia a zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži alebo diskriminácii určitých poľnohospodárov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci vzhľadom na stanovenie referenčných oblastí pre podporu na olejnaté semená, pravidlá schvaľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a súvisiacich notifikácií, výpočet zníženia, keď plocha, na ktorej sa pestuje bavlna a na ktorú možno poskytnúť podporu, presahuje základnú plochu, finančnú pomoc Únie na destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ročné rozdelenie celkovej sumy podpory Únie na typy intervencií v oblasti rozvoja vidieka podľa členských štátov, pravidlá prezentovania prvkov, ktoré sa majú začleniť do strategického plánu SPP, pravidlá postupu a lehôt na schválenie strategických plánov SPP a predloženia a schválenia žiadostí o zmenu strategických plánov SPP, jednotné podmienky uplatňovania požiadaviek na informácie a zverejňovanie týkajúce sa možností uvedených v strategických plánoch SPP, pravidlá týkajúce sa rámca výkonnosti, monitorovania a hodnotenia, pravidlá prezentácie obsahu výročnej správy o výkonnosti, pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať členské štáty na účel posúdenia výkonnosti, ktoré vykonáva Komisia, a pravidlá týkajúce sa potrieb údajov a synergií medzi potenciálnymi zdrojmi údajov, a úpravy na zabezpečenie jednotnej koncepcie určovania pripisovania bonusu za výkonnosť členským štátom. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.

(87)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia a zabrániť nespravodlivej hospodárskej súťaži alebo diskriminácii určitých poľnohospodárov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci vzhľadom na stanovenie referenčných oblastí pre podporu na olejnaté semená, pravidlá schvaľovania plôch a odrôd na účely osobitnej platby na bavlnu a súvisiacich notifikácií, výpočet zníženia, keď plocha, na ktorej sa pestuje bavlna a na ktorú možno poskytnúť podporu, presahuje základnú plochu, finančnú pomoc Únie na destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ročné rozdelenie celkovej sumy podpory Únie na typy intervencií v oblasti rozvoja vidieka podľa členských štátov, štandardizovanú podobu strategických plánov SPP, pravidlá postupu a lehôt na schválenie strategických plánov SPP a predloženia a schválenia žiadostí o zmenu strategických plánov SPP, jednotné podmienky uplatňovania požiadaviek na informácie a zverejňovanie týkajúce sa možností uvedených v strategických plánoch SPP a pravidlá prezentácie obsahu výročnej správy o výkonnosti. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.

_________________

_________________

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 92 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(92a)  Ostrovné regióny Únie predstavujú osobitné ťažkosti pri vykonávaní poľnohospodárskej činnosti a rozvoji vidieckych oblastí. V týchto regiónoch by sa malo vykonať posúdenie vplyvu SPP a mala by sa preskúmať myšlienka rozšírenia opatrení stanovených v nariadení (EÚ) č. 229/2013 Európskeho parlamentu a Rady na všetky ostrovné regióny v Únii.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 93

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(93)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu by sa osobitné ustanovenia v prípade Chorvátska týkajúce sa postupného zavádzania priamych platieb a doplnkových vnútroštátnych priamych platieb v rámci mechanizmu postupného zavádzania mali uplatňovať do 1. januára 2021,

(93)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu by sa mali naďalej uplatňovať osobitné ustanovenia v prípade Chorvátska týkajúce sa postupného zavádzania priamych platieb a doplnkových vnútroštátnych priamych platieb v rámci mechanizmu postupného zavádzania. Chorvátsko má podľa zmluvy o pristúpení v roku 2022 nárok na sumu vrátane dodatočného finančného krytia pre národnú rezervu na odmínovanú pôdu v Chorvátsku a toto právo by sa malo zahrnúť do výpočtu vnútroštátneho finančného krytia na rok 2022.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  typov intervencií a spoločných požiadaviek vzťahujúcich sa na členské štáty, aby sa usilovali dosiahnuť tieto ciele, ako aj súvisiacich finančných úprav;

b)  typov intervencií a spoločných požiadaviek vzťahujúcich sa na členské štáty, aby sa usilovali dosiahnuť tieto ciele zabezpečením rovnakých podmienok, ako aj súvisiacich finančných úprav;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  strategických plánov SPP, ktoré majú členské štáty zostaviť a v ktorých majú stanoviť cieľové hodnoty, vymedziť intervencie a alokovať finančné zdroje v súlade so špecifickými cieľmi a identifikovanými potrebami;

c)  strategických plánov SPP, ktoré majú členské štáty zostaviť prípadne aj v spolupráci so svojimi regiónmi a v ktorých majú stanoviť cieľové hodnoty, vymedziť intervencie a alokovať finančné zdroje v súlade so špecifickými cieľmi a identifikovanými potrebami a v súlade s vnútorným trhom;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na podporu Únie financovanú z EPZF a EPFRV poskytovanú na intervencie špecifikované v strategickom pláne SPP, ktorý zostavili členské štáty a schválila Komisia a ktorý sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na podporu Únie financovanú z EPZF a EPFRV poskytovanú na intervencie špecifikované v strategickom pláne SPP, ktorý zostavili členské štáty a schválila Komisia a ktorý sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2022.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hlava II kapitola III, hlava III kapitola II a články 41 a 43 nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady [VN]26 sa vzťahujú na podporu financovanú z EPFRV podľa tohto nariadenia.

2.  S cieľom zabezpečiť súlad medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) a strategickými plánmi SPP, hlava II kapitola III, hlava III kapitola II a články 41 a 43 nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady [VN]26 sa vzťahujú na podporu financovanú z EPFRV podľa tohto nariadenia.

__________________

__________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady […/…] z [dátum] [plný názov] (Ú. v. EÚ L …).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady […/…] z [dátum] [plný názov] (Ú. v. EÚ L …).

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „poľnohospodár“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie takejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorej podnik sa nachádza v rámci územnej pôsobnosti zmlúv, ako sa vymedzuje v článku 52 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkami 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť, ako ju vymedzili členské štáty;

a)  „poľnohospodár“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie takejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorej podnik sa nachádza v rámci územnej pôsobnosti zmlúv, ako sa vymedzuje v článku 52 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkami 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou, ako ju vymedzili členské štáty;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „verejné statky“ sú statky alebo služby, ktoré nie sú odmeňované trhom a ktoré prinášajú environmentálne a spoločenské výsledky nad rámec právnych predpisov v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)   „európske verejné statky“ sú verejné statky alebo služby, ktoré možno účinne poskytovať iba na úrovni Únie prostredníctvom intervencie s cieľom zabezpečiť koordináciu medzi členskými štátmi a rovnaké podmienky na poľnohospodárskom trhu Únie; európske verejné statky zahŕňajú najmä ochranu vody, ochranu biodiverzity, ochranu úrodnosti pôdy, ochranu opeľovačov a dobré životné podmienky zvierat;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „vzájomný fond“ je systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre združených poľnohospodárov s cieľom poistiť sa, pomocou ktorého sa združeným poľnohospodárom vyplácajú kompenzačné platby za hospodárske straty.

e)  „vzájomný fond“ je systém akreditovaný členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi pre združených poľnohospodárov s cieľom prijať opatrenia proti rizikám a získať kompenzačné platby v prípade hospodárskych strát alebo poklesu príjmu;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  projekt, zmluva, akcia alebo skupina projektov, ktoré boli vybrané v rámci príslušných programov;

i)  projekt, zmluva, akcia alebo skupina projektov, ktoré boli vybrané v rámci príslušného strategického plánu;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  v kontexte finančných nástrojov – programový príspevok na finančný nástroj a následná finančná podpora, ktorú poskytuje konečným prijímateľom uvedený finančný nástroj;

ii)  v kontexte finančných nástrojov – príspevok strategického plánu na finančný nástroj a následná finančná podpora, ktorú poskytuje konečným prijímateľom uvedený finančný nástroj;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  verejnoprávny či súkromnoprávny subjekt, subjekt s právnou subjektivitou či bez nej alebo fyzická osoba, ktoré sú zodpovedné za iniciovanie alebo za iniciovanie aj vykonávanie operácií;

i)  verejnoprávny či súkromnoprávny subjekt, subjekt s právnou subjektivitou či bez nej, fyzická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú zodpovedné za iniciovanie alebo za iniciovanie aj vykonávanie operácií;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  v kontexte schém štátnej pomoci – subjekt, ktorému sa poskytuje pomoc;

ii)  v kontexte schém štátnej pomoci – orgán, ktorému sa poskytuje pomoc;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  „cieľové hodnoty“ sú vopred dohodnuté hodnoty, ktoré treba dosiahnuť na konci obdobia, pokiaľ ide o ukazovatele výsledku zahrnuté v rámci špecifického cieľa;

i)  „cieľové hodnoty“ sú vopred dohodnuté hodnoty, ktoré treba dosiahnuť do konca obdobia trvania strategického plánu SPP, pokiaľ ide o ukazovatele výsledku zahrnuté v rámci špecifického cieľa;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  „čiastkové ciele“ sú strednodobé ciele, ktoré treba dosiahnuť v určitom časovom bode počas programového obdobia, pokiaľ ide o ukazovatele zahrnuté v rámci špecifického cieľa.

j)  „čiastkové ciele“ sú strednodobé ciele, ktoré musí členský štát dosiahnuť v určitom časovom bode obdobia trvania strategického plánu SPP s cieľom zabezpečiť včasný pokrok, pokiaľ ide o ukazovatele výsledkov zahrnuté v rámci špecifického cieľa.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia vymedzenie pojmov poľnohospodárska činnosť, poľnohospodárska plocha, hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, skutočný poľnohospodár mladý poľnohospodár:

1.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia vymedzenie pojmov poľnohospodárska činnosť, poľnohospodárska plocha, hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, „aktívny poľnohospodár“, „mladý poľnohospodár a „nový poľnohospodár“:

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pojem „poľnohospodárska plocha“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal ornú pôdu, trvalé plodiny trvalý trávny porast. Pojmy „orná pôda“, „trvalé plodiny“ „trvalý trávny porast“ členské štáty ďalej špecifikujú v tomto rámci:

b)  pojem „poľnohospodárska plocha“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal ornú pôdu, trvalé plodiny, trvalý trávny porast a agrolesnícke systémy. Krajinné prvky sú zahrnuté ako súčasť poľnohospodárskej plochy. Pojmy „orná pôda“, „trvalé plodiny“, „trvalý trávny porast“ a „agrolesnícke systémy“ členské štáty ďalej špecifikujú v tomto rámci:

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  „orná pôda“ je pôda obrábaná na pestovanie plodín alebo plocha vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, vrátane plochy vyňatej z produkcie v súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/199928, s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1698/200529 a s článkom 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkom 65 tohto nariadenia;

i)  „orná pôda“ je pôda obrábaná na pestovanie plodín alebo plocha vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, a môže zahŕňať kombináciu plodín so stromami a/alebo s krami, aby sa vytvoril agrolesnícky systém s ornou pôdou, vrátane plochy vyňatej z produkcie v súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/199928, s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1698/200529 a s článkom 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkom 65 tohto nariadenia;

__________________

__________________

28 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

28 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

29 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

29 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  „trvalý trávny porast a trvalé pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny porast“) sú pôda využívaná na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov. Môžu sem patriť aj iné druhy, ako napríklad kry a/alebo stromy, ktoré sa môžu spásať alebo slúžiť na výrobu krmív;

iii)  „trvalý trávny porast a trvalé pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny porast“) predstavujú pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku sedem alebo viac rokov, ako aj, ak sa tak členské štáty rozhodnú, ktorá nebola preoraná päť alebo viac rokov; môžu sem patriť aj iné druhy, napríklad kry a/alebo stromy, ktoré sa môžu spásať, a ak sa tak členské štáty rozhodnú, iné druhy, napríklad kry a/alebo stromy, ktoré slúžia na výrobu krmív, pod podmienkou, že prevládajú trávy a iné rastlinné krmivá. Členské štáty sa môžu takisto rozhodnúť, že za trvalý trávny porast budú považovať:

 

i) pôdu, ktorú možno spásať a ktorá je súčasťou zaužívaných miestnych postupov, pri ktorých trávy a iné rastlinné krmivo tradične na spásaných plochách neprevládajú, a/alebo

 

ii) pôdu, ktorú možno spásať a na ktorej na spásaných plochách neprevládajú trávy a iné rastlinné krmivá alebo sa tam vôbec nevyskytujú.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  „agrolesnícke systémy“ sú systémy využívania pôdy, v ktorých sa stromy pestujú na tej istej pôde, na ktorej sa vykonávajú poľnohospodárske postupy;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  na účely typov intervencií vo forme priamych platieb sa pojem „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ vymedzuje tak, aby zahŕňal všetky poľnohospodárske plochy podniku, ktoré:

c)  na účely typov intervencií vo forme priamych platieb sa pojem „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ vymedzuje tak, aby zahŕňal všetky poľnohospodárske plochy podniku vrátane dočasných mobilných alebo stacionárnych technických zariadení, najmä vnútorných dopravných trás pre poľnohospodárske vozidlá a vodných žľabov, ako aj balíky na siláž alebo znovu zavlažené plochy používané na obhospodarovanie mokradí, ktoré:

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  sa počas roka, na ktorý sa o podporu žiada, využívajú na poľnohospodársku činnosť alebo v prípade, že sa plochy využívajú aj na nepoľnohospodárske činnosti, sa prevažne využívajú na poľnohospodársku činnosť, a ktoré má poľnohospodár k dispozícii. V prípadoch náležite opodstatnených z environmentálnych dôvodov môžu hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, zahŕňať aj určité plochy využívané na poľnohospodárske činnosti len každý druhý rok.

i)  sa počas roka, na ktorý sa o podporu žiada, využívajú na poľnohospodársku činnosť alebo v prípade, že sa plochy využívajú aj na nepoľnohospodárske činnosti, sa prevažne využívajú na poľnohospodársku činnosť, a ktoré má poľnohospodár k dispozícii. V prípadoch náležite opodstatnených z environmentálnych dôvodov môžu hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, zahŕňať aj určité plochy využívané na poľnohospodárske činnosti len každý tretí rok.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Plochy využívané na pestovanie konope sa považujú za hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, len ak obsah tetrahydrokanabinolu používaných odrôd nepresahuje 0,2 %.

Plochy využívané na pestovanie konopy siatej sa považujú za hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, len ak obsah tetrahydrokanabinolu používaných odrôd nepresahuje 0,3 %.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pojem „skutočný poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby sa zabezpečilo, aby sa podpora neposkytovala nikomu, koho poľnohospodárska činnosť tvorí len nepodstatnú časť ich celkovej hospodárskej činnosti alebo koho hlavná ekonomická činnosť nie je poľnohospodárstvo, pričom by z podpory nemali byť vylúčení poľnohospodári vyvíjajúci viaceré činnosti. Vymedzenie tohto pojmu by malo umožniť určiť, akí poľnohospodári sa nepovažujú za skutočných poľnohospodárov, a to na základe podmienok ako test príjmov, vstupov práce v poľnohospodárskom podniku, účel podniku a/alebo zápis v registroch.

d)  pojem „aktívny poľnohospodár“ musia členské štáty vymedziť tak, aby sa zabezpečilo, aby sa podpora neposkytovala nikomu, koho poľnohospodárska činnosť tvorí len nepodstatnú časť jeho celkovej hospodárskej činnosti, pričom by z podpory nemali byť vylúčení poľnohospodári vyvíjajúci viaceré činnosti. Vo vymedzení tohto pojmu sa v každom prípade zachová model rodinného poľnohospodárskeho podniku v Únii individuálneho alebo združeného charakteru bez ohľadu na jeho veľkosť a v prípade potreby sa môžu zohľadniť osobitosti regiónov definovaných v článku 349 ZFEÚ. Členské štáty môžu z tohto vymedzenia vylúčiť jednotlivcov alebo spoločnosti vykonávajúce rozsiahle spracovanie poľnohospodárskych výrobkov s výnimkou skupín poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pojem „mladý poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal:

e)  pojem „mladý poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby zahŕňal vekovú hranicu 40 rokov a:

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  maximálnu vekovú hranicu, ktorá nesmie presiahnuť 40 rokov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  primeranú odbornú prípravu a/alebo požadované zručnosti.

iii)  primeranú odbornú prípravu a/alebo zručnosti.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri vyhodnocovaní súladu s podmienkami, ktoré treba splniť nato, aby daná osoba bola „vedúcim predstaviteľom podniku“, členské štáty zohľadnia osobitosti dohôd o partnerstve.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  pojem „nový poľnohospodár“ sa vymedzuje tak, aby zahŕňal:

 

i) podmienky, ktoré treba splniť nato, aby daná osoba bola „vedúcim predstaviteľom podniku“;

 

ii) primeranú odbornú prípravu a/alebo potrebné zručnosti;

 

iii) vekovú hranicu nad 40 rokov.

 

„Nový poľnohospodár“ podľa tohto vymedzenia sa neuznáva ako „mladý poľnohospodár“ v zmysle písm. e).

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá podmieňujúce poskytnutie platby používaním certifikovaných osív určitých odrôd konopy siatej a o postup určovania odrôd konopy siatej a overovania obsahu tetrahydrokanabinolu v nich podľa odseku 1 písm. c) v záujme ochrany verejného zdravia.

(2)  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 138 delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá podmieňujúce poskytnutie platby používaním certifikovaných osív určitých odrôd konopy siatej a o postup určovania odrôd konopy siatej a overovania obsahu tetrahydrokanabinolu v nich podľa odseku 1 písm. c) tohto článku v záujme ochrany verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora z EPZF a EPFRV je zameraná na ďalšie zlepšenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravín a rozvoja vidieka a prispieva k dosahovaniu týchto všeobecných cieľov:

V spojení s cieľmi SPP stanovenými v článku 39 ZFEÚ je podpora z EPZF a EPFRV zameraná na ďalšie zlepšenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravín a rozvoja vidieka a prispieva k dosahovaniu týchto všeobecných cieľov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti:

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať inteligentný, odolný a diverzifikovaný sektor poľnohospodárstva, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti;

a)  podporovať moderný, konkurencieschopný, odolný a diverzifikovaný sektor poľnohospodárstva, ktorý je zárukou dlhodobej potravinovej bezpečnosti a zachováva sa pri ňom model rodinného poľnohospodárskeho podniku;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zintenzívniť starostlivosť o životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy a prispieť k dosahovaniu cieľov Únie v oblastiach týkajúcich sa životného prostredia a klímy;

b)  podporiť a zlepšiť ochranu životného prostredia, biodiverzitu a opatrenia v oblasti klímy a prispieť k dosahovaniu cieľov Únie v oblastiach týkajúcich sa životného prostredia a klímy;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru vidieckych oblastí.

c)  posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru vidieckych oblastí s cieľom prispieť k vytváraniu a udržaniu zamestnanosti zaručením prijateľného príjmu pre poľnohospodárov, dbaním na primeranú životnú úroveň celého poľnohospodárskeho obyvateľstva a bojom proti vyľudňovaniu vidieka s osobitným zameraním na menej obývané a menej rozvinuté regióny a vyvážený územný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto ciele treba doplniť o prierezový cieľ modernizovať sektor prostredníctvom podpory a spoločného využívania poznatkov, inovácií a digitalizácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach a podnecovania ich zavádzania.

Tieto ciele treba doplniť o prierezový cieľ modernizovať sektor a vzájomne ich prepojiť, a to zabezpečením toho, aby poľnohospodári mali prístup k výskumu, odbornej príprave a spoločnému využívaniu poznatkov a služieb prenosu poznatkov, inovácií a digitalizácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach,podnecovaním ich zavádzania.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať prijateľné poľnohospodárske príjmy a odolnosť na celom území Únie v záujme zlepšenia potravinovej bezpečnosti;

a)  zabezpečiť prijateľné poľnohospodárske príjmy a odolnosť poľnohospodárskeho sektora na celom území Únie v záujme zlepšenia dlhodobej potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárskej rozmanitosti a zároveň poskytovať bezpečné a kvalitné potraviny za primerané ceny s cieľom zvrátiť pokles počtu poľnohospodárov a zaistiť hospodársku udržateľnosť poľnohospodárskej výroby v Únii;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  posilniť orientáciu na trh a zvýšiť konkurencieschopnosť vrátane intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, technológiu a digitalizáciu;

b)  posilniť orientáciu na trh na miestnych, vnútroštátnych a medzinárodných trhoch a trhoch Únie, ako aj stabilizáciu trhu, riadenie rizík a krízové riadenie a zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť poľnohospodárskych podnikov, spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov s intenzívnejším zameraním sa na diferenciáciu kvality, výskum, inovácie, technológiu, prenos a výmenu poznatkov a digitalizáciu a uľahčiť prístup poľnohospodárov k dynamike obehového hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci;

c)  zlepšiť vyjednávacie postavenie poľnohospodárov v hodnotových reťazcoch podporovaním foriem združení, organizácií výrobcov a kolektívnych rokovaní, ako aj podporou krátkych dodávateľských reťazcov a zvýšením transparentnosti trhu;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov;

d)  prispieť k adaptácii na zmenu klímy a zmierneniu globálneho otepľovania a uprednostňovať začlenenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov pri zabezpečení potravinovej bezpečnosti v budúcnosti prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, a to aj sekvestráciou uhlíka v pôde a ochranou lesov v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami;

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch;

e)  podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, a zároveň znížiť chemickú závislosť v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v príslušných legislatívnych nástrojoch a odmeňovania poľnohospodárskych postupov a systémov, ktoré prinášajú viaceré prínosy pre životné prostredie vrátane zastavenia dezertifikácie;

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prispieť k ochrane biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať biotopy a krajinné oblasti;

f)  prispieť k zvráteniu úbytku biodiverzity vrátane ochrany prospešnej fauny vrátane druhov opeľovačov, podpore agrobiodiverzity, environmentálnych služieb, ochrany prírody a agrolesníctva, ako aj prevencii prírodných rizík a dosiahnutiu väčšej odolnosti, obnovy a zachovania pôdy, vodných útvarov, biotopov a krajinných oblastí a podpore systémov poľnohospodárstva s vysokou prírodnou hodnotou;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť podnikateľskú činnosť vo vidieckych oblastiach;

g)  pritiahnuť a podporovať mladých poľnohospodárov, nových poľnohospodárov a podporovať účasť žien v poľnohospodárskom sektore, najmä v najviac vyľudnených oblastiach a oblastiach s prírodnými prekážkami; uľahčiť odbornú prípravu a skúsenosti v celej Únii, udržateľnú podnikateľskú činnosť a vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začleneniemiestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva;

h)  podporovať sociálnu a územnú súdržnosť vo vidieckych oblastiach, a to aj prostredníctvom vytvárania pracovných miest, rastu, investícií, sociálneho začlenenia, boja proti vidieckej chudobe a prostredníctvom miestneho rozvoja,to aj kvalitnými službami pre vidiecke komunity so zameraním najmä na oblasti s prírodnými prekážkami; podporovať dôstojné životné, pracovné a hospodárske podmienky; diverzifikáciu činností a príjmov vrátane agroturistiky, biohospodárstva, obehového hospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva pri zabezpečení rodovej rovnosti; podporovať rovnosť príležitostí vo vidieckych oblastiach prostredníctvom osobitných podporných opatrení a uznávanie práce žien v poľnohospodárstve, remeselnej činnosti, cestovnom ruchu a miestnych službách;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  zlepšiť reakcie poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti a udržateľnosti potravín, plytvania potravinami, ako aj dobrých životných podmienok zvierat.

i)  zlepšiť reakcie poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti, vysokej kvality a udržateľnosti potravín, ekologického poľnohospodárstva, plytvania potravinami, ako aj udržateľnosti životného prostredia, antimikrobiálnej rezistencie a zlepšenia zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zvýšiť spoločenskú informovanosť o dôležitosti poľnohospodárstva a vidieckych oblastí a súčasne prispieť k vykonávaniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty pri plnení špecifických cieľov zabezpečujú zjednodušenie a výkonnosť podpory SPP.

2.  S cieľom dosiahnuť špecifické ciele členské štáty a Komisia zabezpečujú konečným prijímateľom výkonnosť podpory SPP a zjednodušenie znížením administratívnej záťaže pri súčasnom zabezpečení nediskriminácie medzi prijímateľmi.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dosahovanie cieľov uvedených v článkoch 5 a 6 ods. 1 sa posudzuje na základe spoločných ukazovateľov výstupu, výsledku a vplyvu. Súbor spoločných ukazovateľov zahŕňa:

Dosahovanie cieľov uvedených v článkoch 5 a 6 ods. 1 sa posudzuje na základe spoločných ukazovateľov výstupu, výsledku a vplyvu a je založené na oficiálnych zdrojoch informácií. Súbor spoločných ukazovateľov zahŕňa:

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ukazovatele výsledku vzťahujúce sa na predmetné špecifické ciele a používané na stanovenie kvantifikovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v súvislosti s danými špecifickými cieľmi v strategických plánoch SPP a na posúdenie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov. Ukazovatele týkajúce sa špecifických cieľov v oblasti klímy a životného prostredia sa môžu vzťahovať na intervencie začlenené do relevantných vnútroštátnych plánovacích nástrojov pre oblasť životného prostredia a klímy vyplývajúcich z právnych predpisov Únie uvedených v prílohe XI;

b)  ukazovatele výsledku vzťahujúce sa na predmetné špecifické ciele a používané na stanovenie kvantifikovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v súvislosti s danými špecifickými cieľmi v strategických plánoch SPP a na posúdenie pokroku pri dosahovaní týchto cieľov. Ukazovatele týkajúce sa špecifických cieľov v oblasti klímy a životného prostredia sa môžu vzťahovať na intervencie, ktoré prispievajú k záväzkom vyplývajúcim z právnych predpisov Únie uvedených v prílohe XI;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ukazovatele vplyvu súvisiace s cieľmi stanovenými v článkoch 5 a 6 ods. 1 a používané v kontexte strategických plánov SPP SPP.

c)  ukazovatele vplyvu súvisiace s cieľmi stanovenými v článkoch 5 a 6 ods. 1 a používané v kontexte strategických plánov SPP pri zohľadnení vonkajších faktorov nad rámec SPP.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu vo svojich strategických plánoch podrobnejšie rozčleniť ukazovatele výstupu a ukazovatele výsledku stanovené v prílohe I vo vzťahu ku konkrétnym vnútroštátnym a regionálnym znakom.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138, ktorými sa mení príloha I s cieľom prispôsobiť spoločné ukazovatele výstupu, výsledku a vplyvu tak, aby sa zohľadnili skúsenosti z ich uplatňovania alebo v prípade potreby pridať nové ukazovatele.

2.  Komisia vykoná do konca tretieho roku uplatňovania strategických plánov úplné posúdenie účinnosti ukazovateľov výstupu, výsledkov a vplyvu stanovených v prílohe I.

 

Po tomto posúdení je splnomocnená v súlade s článkom 138 prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha I, s cieľom prispôsobiť v prípade potreby spoločné ukazovatele po zohľadnení skúseností získaných počas vykonávania politiky v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sa usilujú dosahovať výsledky stanovené v hlave II a na tento účel špecifikujú intervencie založené na typoch intervencií stanovených v tejto hlave kapitolách II, III a IV v súlade so spoločnými požiadavkami stanovenými v tejto kapitole.

Členské štáty a v náležitých prípadoch aj ich regióny sa usilujú dosahovať výsledky stanovené v hlave II a na tento účel špecifikujú intervencie založené na typoch intervencií stanovených v tejto hlave kapitolách II, III a IV v súlade so spoločnými požiadavkami stanovenými v tejto kapitole.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty koncipujú intervencie vo svojich strategických plánoch SPP v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a všeobecnými zásadami práva Únie.

Členské štáty, v náležitých prípadoch v spolupráci so svojimi regiónmi, koncipujú intervencie vo svojich strategických plánoch SPP v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a všeobecnými zásadami práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby sa intervencie stanovovali na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, aby boli zlučiteľné s vnútorným trhom a nenarúšali hospodársku súťaž.

Členské štáty, v náležitých prípadoch v spolupráci so svojimi regiónmi, zabezpečujú, aby sa intervencie stanovovali na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií a aby nebránili riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia právny rámec regulujúci poskytovanie podpory Únie prijímateľom na základe strategických plánov SPP a v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a nariadení (EÚ) [horizontálne nariadenie].

Členské štáty, v náležitých prípadoch v spolupráci so svojimi regiónmi, stanovia právny rámec regulujúci poskytovanie podpory Únie prijímateľom na základe strategických plánov SPP a v súlade so zásadami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a nariadení (EÚ) [horizontálne nariadenie].

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Začlenenie rodového hľadiska

 

Členské štáty počas prípravy, vykonávania a hodnotenia svojich strategických plánov SPP zabezpečia začlenenie rodového hľadiska s cieľom podporiť rodovú rovnosť a bojovať proti rodovej diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Komisia zabezpečí, aby sa v strategických plánoch členských štátov rešpektovali záväzky Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby pri intervenciách založených na typoch intervencií uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu vrátane vymedzenia pojmov stanoveného v článku 3 a vymedzenia pojmov, ktoré sa má v súlade s článkom 4 stanoviť v strategických plánoch SPP, boli dodržané ustanovenia odseku 1 prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve.

Pri intervenciách založených na typoch intervencií uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu vrátane vymedzenia pojmov stanoveného v článku 3 a vymedzenia pojmov, ktoré sa má v súlade s článkom 4 stanoviť v strategických plánoch SPP, sa dodržiavajú ustanovenia odseku 1 prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri intervenciách založených na osobitnej platbe na bavlnu stanovenej v tejto hlave kapitole II oddiele 3 poddodiele 2 dodržiavali ustanovenia článku 6 ods. 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú systém kondicionality, v ktorom uložia administratívnu sankciu tým prijímateľom priamych platieb podľa tejto hlavy kapitoly II alebo ročnej prémie podľa článkov 65, 66 a 67, ktorí nespĺňajú povinné požiadavky na riadenie podľa práva Únie a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy stanovené v strategickom pláne SPP podľa zoznamu uvedenéhoprílohe III v týchto konkrétnych oblastiach:

1.  Členské štáty do svojich strategických plánov SPP zahrnú systém kondicionality, ktorý zodpovedá povinným požiadavkám týkajúcim sa hospodárenia podľa práva Únie a normám dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy podľa zoznamu uvedeného v prílohe III stanovenéhostrategickom pláne SPP v týchto konkrétnych oblastiach:

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  klíma a životné prostredie;

a)  klíma a životné prostredie vrátane kvality vody, ochrany pôdy a biodiverzity;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pravidlá administratívnych sankcií, ktoré sa majú zahrnúť do strategických plánov SPP, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v hlave IV kapitole IV nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].

2.  Pravidlá týkajúce sa účinného systému administratívnych sankcií stanovených v hlave IV kapitole IV nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie] sa vzťahujú na všetkých prijímateľov priamych platieb podľa kapitoly II tejto hlavy alebo ročných prémií podľa článkov 65, 66 a 67, ktorí nespĺňajú podmienky kondicionality stanovené v prvom odseku tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o dočasných odchýlkach od pravidiel kondicionality počas epidémií chorôb, nepriaznivých poveternostných udalostí, katastrofických udalostí alebo prírodných katastrof.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetka poľnohospodárska pôda vrátane pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Členské štáty vymedzia pre prijímateľov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu v súlade s hlavnými cieľmi noriem, ako sa uvádza v prílohe III, pričom zohľadnia osobitosti dotknutých oblastí vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych systémov, využitia pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby všetka poľnohospodárska pôda vrátane pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Členské štáty po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vymedzia pre prijímateľov na vnútroštátnej alebo v náležitých prípadoch na regionálnej úrovni v potrebnom rozsahu minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu v súlade s hlavnými cieľmi noriem, ako sa uvádza v prílohe III, pričom zohľadnia osobitosti dotknutých oblastí vrátane pôdnych, vodných a klimatických podmienok, osobitných agronomických a ekologických vlastnosti rôznych produkcií, rozdielov medzi jednoročnými plodinami, trvalými plodinami a inými špecializovanými výrobkami, existujúcich poľnohospodárskych systémov, využitia pôdy, rotácie plodín, miestnych a tradičných poľnohospodárskych postupov a štruktúry poľnohospodárskych podnikov zabezpečením toho, že pôda prispieva k osobitným cieľom stanoveným v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f).

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu vzhľadom na hlavné ciele stanovené v prílohe III stanoviť ďalšie normy dodatočne k normám stanoveným v uvedenej prílohe na účely hlavných cieľov. Nevymedzia však iné minimálne normy na účely iných hlavných cieľov než sú hlavné ciele stanovené v prílohe III.

2.  S cieľom chrániť spoločný prístup SPP a zabezpečiť rovnaké podmienky a vzhľadom na hlavné ciele stanovené v prílohe III členské štáty nestanovia v rámci systému kondicionality ďalšie normy dodatočne k normám stanoveným v uvedenej prílohe na účely hlavných cieľov. Navyše nevymedzia iné minimálne normy na účely iných hlavných cieľov než sú hlavné ciele stanovené v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty stanovia systém poskytovania nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny uvedeného v prílohe III, s minimálnym obsahom a funkcionalitami vymedzenými v ňom, prijímateľom, ktorí nástroj využívajú.

vypúšťa sa

Komisia môže členské štáty podporiť pri koncipovaní daného nástroja, ako aj pri uchovávaní údajov a potrebných službách ich spracúvania.

 

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty môžu povoliť postupy, ktoré sú rovnocenné s postupmi uvedenými v odseku 1 a ktoré sa majú určiť v súlade s kritériami stanovenými prostredníctvom delegovaného aktu, ako sa uvádza v odseku 4, za predpokladu, že sú prínosom pre klímu a životné prostredie, ktorý je rovnaký alebo lepší ako jeden alebo viacero postupov uvedených v odseku 1. Medzi rovnocenné postupy patria:

 

a) záväzky prijaté v súlade s článkom 65 alebo s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

 

b) záväzky prijaté v súlade s článkom 28 tohto nariadenia;

 

c) národné alebo regionálne environmentálne certifikačné schémy vrátane schém na certifikáciu súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa prílohy III k tomuto nariadeniu, ktorých účelom je splniť ciele týkajúce sa kvality pôdy a vody, biodiverzity, ochrany krajiny a zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Poľnohospodári, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2018/848 o ekologickom poľnohospodárstve, sa tak považujú za poľnohospodárov, ktorí spĺňajú pravidlá týkajúce sa noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy (GAEC) 1, 8 a 9 stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Najvzdialenejšie regióny Únie vymedzené podľa článku 349 ZFEÚ a menšie ostrovy v Egejskom mori vymedzené v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013 sú vyňaté z noriem v oblasti požiadaviek týkajúcich sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy 1, 2, 8 a 9 stanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3d.  Členské štáty poskytnú dotknutým prijímateľom, v náležitých prípadoch pomocou elektronických prostriedkov, zoznam požiadaviek a noriem, ktoré sa majú uplatňovať na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ako aj jasné a presné informácie o nich.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu vrátane stanovenia prvkov systému podielu trvalého trávneho porastu, referenčného roku a miery konverzie v rámci GAEC 1, ako sa uvádza v prílohe III, formátu a dodatočných minimálnych prvkov a funkcionalít nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá týkajúce sa:

 

a) ďalších prvkov systému podielu trvalého trávneho porastu a miery konverzie v rámci GAEC 1, ako sa uvádza v prílohe III;

 

b) kritérií na stanovenie rovnocenných opatrení;

 

c) pravidiel stanovujúcich primerané požiadavky uplatniteľné na národné alebo regionálne certifikačné systémy uvedené v odseku 3a písm. c) vrátane úrovne záruky, ktorú tieto systémy ponúkajú.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty do strategického plánu SPP zahrnú systém poskytovania služieb na poskytovanie poradenstva poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP v otázkach obhospodarovania pôdy a riadenia poľnohospodárskeho podniku („poradenské služby pre poľnohospodárske podniky“).

1.  Členské štáty do strategického plánu SPP zahrnú systém poskytovania kvalitných a nezávislých služieb na poskytovanie poradenstva poľnohospodárom a iným prijímateľom podpory SPP v otázkach obhospodarovania pôdy a riadenia poľnohospodárskeho podniku („poradenské služby pre poľnohospodárske podniky“), ktoré by v náležitých prípadoch mali vychádzať z už existujúcich systémov na úrovni členských štátov. Členské štáty na financovanie týchto služieb pridelia primeraný rozpočet a stručný opis týchto služieb sa zahrnie do národných strategických plánov SPP.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zahŕňajú hospodárske, environmentálne a sociálne rozmery a zabezpečujú aktuálne technologické a vedecké informácie získané prostredníctvom výskumu a inovácií. Začlenia sa do prepojených služieb poradcov poľnohospodárskych podnikov, výskumníkov, organizácií poľnohospodárov a iných zainteresovaných strán, ktoré tvoria poľnohospodárske vedomostné a inovačné systémy (AKIS)

2.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zahŕňajú hospodárske, environmentálne a sociálne rozmery a zabezpečujú aktuálne technologické a vedecké informácie získané prostredníctvom výskumu a inovácií, pričom zohľadňujú tradičné poľnohospodárske postupy a techniky. Začlenia sa do prepojených služieb poradenských sietí poľnohospodárskych podnikov, výskumníkov, organizácií poľnohospodárov, družstiev a iných zainteresovaných strán, ktoré tvoria poľnohospodárske vedomostné a inovačné systémy (AKIS)

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytované poľnohospodárske poradenstvo bolo nestranné a poradcovia neboli vystavení konfliktu záujmov.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby poskytované poľnohospodárske poradenstvo bolo nestranné, prispôsobené celej škále výrobných prostriedkov a poľnohospodárskych podnikov a poradcovia neboli vystavení konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby poľnohospodárske poradenské služby boli vybavené na poskytovanie poradenstva o produkcii a poskytovaní verejných statkov.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zahŕňajú minimálne:

4.  Poradenské služby pre poľnohospodárske podniky zriadené členskými štátmi zahŕňajú minimálne:

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetky požiadavky, podmienky a záväzky riadenia vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov stanovené v strategických plánoch SPP vrátane požiadaviek a noriem v rámci kondicionality a podmienok týkajúcich sa podporných režimov, ako aj informácie o finančných nástrojoch a podnikateľských plánoch stanovených v strategickom pláne SPP;

a)  všetky požiadavky, podmienky a záväzky riadenia vzťahujúce sa na poľnohospodárov a iných prijímateľov stanovené v strategických plánoch SPP vrátane požiadaviek a noriem v rámci kondicionality, ekologických režimov, záväzkov v oblasti životného prostredia, klímy, iných záväzkov riadenia podľa článku 65 a podmienok týkajúcich sa podporných režimov, ako aj informácie o finančných nástrojoch a podnikateľských plánoch stanovených v strategickom pláne SPP;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  riadenie rizika uvedené v článku 70;

d)  prevenciu a riadenie rizika;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  techniky na optimalizáciu hospodárskych výsledkov výrobných systémov, zlepšenie konkurencieschopnosti, orientácie na trh, krátkych dodávateľských reťazcov a podpory podnikania;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  osobitné poradenstvo pre poľnohospodárov, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc)  normy v oblasti bezpečnosti a dobré podmienky v komunitách poľnohospodárov;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fd)  udržateľné riadenie živín;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fe)  zlepšenie agroekologických a agrolesníckych postupov a techník na poľnohospodárskej aj lesnej pôde;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ff)  koncentráciu na organizácie výrobcov a iné skupiny poľnohospodárov;

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fg)  pomoc pre poľnohospodárov, ktorí chcú najmä v dôsledku zmien dopytu spotrebiteľov zmeniť výrobu, spolu s poradenstvom o požadovaných nových zručnostiach a vybavení;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fh)  služby v oblasti mobility a plánovania nástupníctva;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fi)  všetky poľnohospodárske postupy, ktoré umožňujú znížiť používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín podporou prirodzených metód zlepšovania úrodnosti pôdy a ochrany proti škodcom; a

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 – písmeno f j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fj)  zlepšenie odolnosti voči zmene klímy a adaptácia na ňu.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a iné príslušné ustanovenia práva Únie, osoby a subjekty zodpovedné za poradenské služby nesmú žiadnej osobe okrem poľnohospodára alebo prijímateľa, ktorému sa poskytuje poradenstvo, poskytnúť nijaké osobné ani obchodné informácie alebo údaje týkajúce sa príslušného poľnohospodára alebo prijímateľa, ktoré boli získané v priebehu poradenstva, s výnimkou porušení, ktoré podliehajú povinnému oznamovaniu verejným orgánom podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Členské štáty prostredníctvom vhodného verejného postupu takisto zabezpečia, aby poradcovia pracujúci v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému boli dostatočne kvalifikovaní a aby pravidelne absolvovali školenia.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  režimy v záujme klímy životného prostredia.

d)  režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat; a

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  systémy na podporu konkurencieschopnosti;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty znížia sumu priamych platieb, ktoré sa majú poľnohospodárovi poskytnúť podľa tejto kapitoly na daný kalendárny rok, v prípade, že presahuje 60 000 EUR, takto:

1.  Členské štáty znížia sumu priamych platieb, ktoré sa majú poľnohospodárovi poskytnúť podľa tejto kapitoly na daný kalendárny rok, ak táto suma presahuje prah 100 000 EUR.

a)  o minimálne 25 % pri tranži 60 000 EUR až 75 000 EUR;

 

b)  o minimálne 50 % pri tranži 75 000 EUR až 90 000 EUR;

 

c)  o minimálne 75 % pri tranži 90 000 EUR až 100 000 EUR;

 

d)  o 100 % pri sume presahujúcej 100 000 EUR.

 

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred uplatnením odseku 1 členské štáty od sumy priamych platieb, ktoré sa poľnohospodárovi majú poskytnúť podľa tejto kapitoly na daný kalendárny rok, odpočítajú:

Pred uplatnením odseku 1 členské štáty od sumy priamych platieb, ktoré sa poľnohospodárovi majú poskytnúť podľa tejto kapitoly na daný kalendárny rok, môžu odpočítať:

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mzdy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré poľnohospodár nahlásil, vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním a

a)  50 % miezd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré poľnohospodár nahlásil, vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zodpovedajúce náklady na bežnú a neplatenú prácu spojenú s poľnohospodárskou činnosťou, ktorú vykonávajú osoby pracujúce v predmetnom poľnohospodárskom podniku, ktorým sa nevypláca mzda alebo ktorých odmena je nižšia než suma bežne uhrádzaná za poskytnuté služby, ale ktorým plynie podiel hospodárskych výsledkov poľnohospodárskeho podniku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  priamu podporu podľa článkov 27 a 28;

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty na výpočet súm uvedených v písmene a) a b) používajú priemerné štandardné mzdy spojené s poľnohospodárskou činnosťou na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni vynásobené počtom ročných pracovných jednotiek, ktoré dotknutý poľnohospodár nahlásil.

Členské štáty na výpočet súm uvedených v písmene a) používajú skutočné náklady na mzdy alebo priemerné štandardné mzdy spojené s poľnohospodárskou a so súvisiacou činnosťou na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni vynásobené počtom ročných pracovných jednotiek, ktoré dotknutý poľnohospodár nahlásil. Členské štáty môžu používať ukazovatele štandardných mzdových nákladov spojených s rôznymi druhmi podnikov alebo referenčné údaje o vytváraní pracovných miest podľa druhu podniku.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odhadovaný výsledok zníženia platieb sa prednostne využíva na financovanie komplementárnej redistributívnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, až potom na iné intervencie v kategórii oddelených priamych platieb.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov využiť tento výsledok alebo jeho časť na financovanie typov intervencií v rámci EPFRV, ako sa uvádza v kapitole IV. Takýto prevod do EPFRV musí byť súčasťou rozvrhu financovania strategického plánu SPP a možno ho preskúmať v roku 2023 v súlade s článkom 90. Nevzťahujú sa naň maximálne limity pre prevody finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV stanovené v článku 90.

Členské štáty môžu prostredníctvom prevodu finančných prostriedkov využiť tento výsledok alebo jeho časť na financovanie typov intervencií v rámci EPFRV, ako sa uvádza v kapitole IV. Takýto prevod do EPFRV musí byť súčasťou rozvrhu financovania strategického plánu SPP a možno ho preskúmať v roku 2024 v súlade s článkom 90.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty uplatňovať zníženie podľa odseku 1 na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí majú postavenie vedúceho predstaviteľa podniku, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Ak členský štát poskytne poľnohospodárom komplementárnu redistributívnu podporu príjmu podľa článku 26 a na tento účel použije aspoň 10 % svojej alokácie na priame platby stanovené v prílohe IV, môže rozhodnúť, že upustí od uplatňovania tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Žiadna výhoda spočívajúca v zabránení zníženiu platieb sa neposkytne takým poľnohospodárom, u ktorých sa preukáže, že umelo vytvorili podmienky, aby sa vyhli účinkom tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá, ktorými sa stanovuje harmonizovaný základ výpočtu zníženia platieb stanoveného v odseku 1 s cieľom zabezpečiť správne rozdelenie finančných prostriedkov oprávneným prijímateľom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty poskytujú oddelené priame platby za podmienok stanovených v tomto oddiele a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty poskytujú aktívnym poľnohospodárom oddelené priame platby za podmienok stanovených v tomto oddiele a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia prahové limity na plochu a oddelené priame platby poskytujú len skutočným poľnohospodárom, ktorých plocha podniku, na ktorú možno poskytnúť podporu a na ktorú žiadajú o oddelenú priamu platbu, presahuje daný prahový limit.

Členské štáty stanovia prahové limity na plochu a/alebo minimálne limity pre priame platby a priame platby poskytujú len aktívnym poľnohospodárom, ktorých plochy a/alebo objemy priamych platieb sú rovnaké alebo vyššie ako uvedené prahové limity.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri stanovovaní prahového limitu na plochu sa členské štáty usilujú zabezpečiť, aby sa oddelené priame platby mohli poskytovať len skutočným poľnohospodárom ak:

Pri stanovovaní prahového limitu na plochu alebo minimálneho limitu platieb sa členské štáty usilujú zabezpečiť, aby sa priame platby mohli poskytovať len aktívnym poľnohospodárom, ak:

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riadenie zodpovedajúcich platieb nie je spojené s nadmernou administratívnou záťažou a

a)  riadenie zodpovedajúcich platieb, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako uvedené prahové limity, nie je spojené s nadmernou administratívnou záťažou a

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zodpovedajúce platby predstavujú skutočný prínos k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 6 ods. 1, ku ktorým oddelené platby prispievajú.

b)  sumy prijaté nad určený prahový limit predstavujú skutočný prínos k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 6 ods. 1, ku ktorým oddelené platby prispievajú.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dotknuté členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori neuplatnia odsek 1.

3.  Dotknuté členské štáty sa môžu rozhodnúť, že neuplatnia tento článok na najvzdialenejšie regióny, menšie ostrovy v Egejskom mori a Baleárske ostrovy.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V osobitných situáciách, keď v dôsledku charakteru poľnohospodárskeho systému poľnohospodári nemajú pôdu, ale dostali pomoc vo forme základnej platby pri nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, základná podpora príjmu je suma na podnik.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 19 až 24, základná podpora príjmu sa poskytuje na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, ktorý skutočný poľnohospodár nahlásil.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 19 až 24, základná podpora príjmu sa poskytuje na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, ktorý aktívny poľnohospodár nahlásil.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť rozlišovať sumu základnej podpory príjmu na hektár podľa rôznych skupín území s podobnými sociálno-ekonomickými alebo agronomickými podmienkami.

2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť rozlišovať sumu podpory príjmu na hektár podľa rôznych skupín oblastí v súlade so sociálno-ekonomickými, s environmentálnymi alebo agronomickými podmienkami. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zvýšiť sumy pre regióny s prírodnými obmedzeniami alebo obmedzeniami špecifickými pre danú oblasť a vyľudnené oblasti.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu zaviesť mechanizmy, ktoré obmedzujú počet hektárov, na ktoré možno vnútroštátne poskytnúť podporu a ktoré môžu využívať podporu, na základe referenčného obdobia, o ktorom rozhodne členský štát.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa členské štáty, ktoré uplatňovali režim základných platieb stanovený hlave III kapitole I oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, rozhodnú neposkytovať základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, platnosť platobných nárokov alokovaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplynie 31. decembra 2020.

2.  Ak sa členské štáty, ktoré uplatňovali režim základných platieb stanovený hlave III kapitole I oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, rozhodnú neposkytovať základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, platnosť platobných nárokov alokovaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplynie 31. decembra 2022. Členské štáty, ktoré už ukončili postup internej úpravy platobných nárokov, sa môžu rozhodnúť, že upustia od platobných nárokov už skôr.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty určia jednotkovú hodnotu platobných nárokov pred konvergenciou v súlade s týmto článkom, pričom na tento účel prispôsobia hodnotu platobných nárokov úmerne k ich hodnote stanovenej na rok podania žiadosti 2020 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 a súvisiacej platbe na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie stanovené v hlave III kapitole III uvedeného nariadenia na rok podania žiadosti 2020.

1.  Členské štáty určia jednotkovú hodnotu platobných nárokov pred konvergenciou v súlade s týmto článkom, pričom na tento účel prispôsobia hodnotu platobných nárokov úmerne k ich hodnote stanovenej na rok podania žiadosti 2021 v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 a súvisiacej platbe na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie stanovené v hlave III kapitole III uvedeného nariadenia na rok podania žiadosti 2021.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak hodnota platobných nárokov určená podľa odseku 1 nie je v členskom štáte alebo v rámci skupiny území, ako sa vymedzuje v súlade s článkom 18 ods. 2, jednotná, členské štáty sú povinné zabezpečiť konvergenciu s hodnotou platobných nárokov smerom k jednotnej jednotkovej hodnote najneskôr do roku podania žiadosti 2026.

4.  Ak hodnota platobných nárokov určená podľa odseku 1 nie je v členskom štáte alebo v rámci skupiny území, ako sa vymedzuje v súlade s článkom 18 ods. 2, jednotná, členské štáty sú povinné zabezpečiť úplnú konvergenciu s hodnotou platobných nárokov smerom k jednotnej jednotkovej hodnote najneskôr do roku podania žiadosti 2026.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na účely článku 4 členské štáty zabezpečia, aby najneskôr k roku podania žiadosti 2026 všetky platobné nároky mali hodnotu minimálne 75 % priemernej plánovanej jednotkovej sumy základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.

5.  Na účely odseku 4 členské štáty zabezpečia, aby najneskôr k roku podania žiadosti 2024 všetky platobné nároky mali hodnotu minimálne 75 % priemernej plánovanej jednotkovej sumy základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2024, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Na účely odseku 4 členské štáty zabezpečia, aby najneskôr k poslednému roku podania žiadosti programového obdobia všetky platobné nároky mali hodnotu 100 % priemernej plánovanej jednotkovej sumy základnej podpory príjmu na rok podania žiadosti 2026, ako sa stanovuje v strategickom pláne SPP predloženom v súlade s článkom 106 ods. 1 za členský štát alebo územia vymedzené v súlade s článkom 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Zníženia uvedené v odseku 6 sú založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách. Bez toho, aby bolo dotknuté minimum stanovené v súlade s odsekom 5, takéto kritériá môžu zahŕňať stanovenie maximálneho zníženia, ktoré nesmie predstavovať menej než 30 %.

7.  Zníženia uvedené v odseku 6 sú založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách. Bez toho, aby bolo dotknuté minimum stanovené v súlade s odsekom 5, takéto kritériá môžu zahŕňať stanovenie maximálneho zníženia, ktoré nesmie predstavovať menej než 30 % ročne.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty poskytujú skutočným poľnohospodárom, ktorí majú vo vlastníctve alebo v prenájme platobné nároky, základnú podporu príjmu po aktivácii daných platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby skutoční poľnohospodári na účely aktivácie platobných nárokov nahlásili hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, súvisiace s každým platobným nárokom.

1.  Členské štáty poskytujú poľnohospodárom, ktorí sú držiteľmi platobných nárokov prostredníctvom vlastníctva alebo prenájmu, základnú podporu príjmu po aktivácii daných platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby aktívni poľnohospodári na účely aktivácie platobných nárokov nahlásili hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, súvisiace s každým platobným nárokom.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát, ktorý sa rozhodne udeliť základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, spravuje národnú rezervu.

1.  Každý členský štát, ktorý sa rozhodne udeliť základnú podporu príjmu na základe platobných nárokov, stanoví národnú rezervu, ktorá zodpovedá maximálnej miere 3 % prideľovania stanoveného v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu prekročiť mieru uvedenú v odseku 1, ak je to potrebné na pokrytie potrieb prideľovania v zmysle odseku 4 písm. a) a b) a ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa platobné nároky z rezervy alokovali len skutočným poľnohospodárom.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa platobné nároky z rezervy alokovali len aktívnym poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik;

a)  mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik; alebo

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik ako vedúci podniku a absolvovali primeranú odbornú prípravu alebo získali potrebné zručnosti, ako to členské štáty vymedzili pre mladých poľnohospodárov.

b)  poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik ako vedúci predstavitelia podniku a absolvovali primeranú odbornú prípravu alebo získali potrebné zručnosti a poznatky;

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Členské štáty môžu v prípade písm. a) a b) prvého pododseku tohto odseku uprednostniť ženy s cieľom prispieť k splneniu cieľa uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. h).

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty môžu prostredníctvom objektívnych a nediskriminačných kritérií určiť aj iné prípady, ktoré sú podľa posúdenia potrieb opísaného v článku 96 zraniteľnejšie alebo relevantnejšie na dosiahnutie osobitných cieľov stanovených v článku 6, ako aj poľnohospodárov, ktorí prvýkrát využívajú kolektívne spravované oblasti.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty skutočným poľnohospodárom, ktorí na to na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu majú právo, alokujú platobné nároky alebo zvýšia hodnotu ich existujúcich platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby daní skutoční poľnohospodári získali počet alebo hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý predmetný členský štát určil.

5.  Členské štáty aktívnym poľnohospodárom, ktorí na to na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu majú právo, alokujú platobné nároky alebo zvýšia hodnotu ich existujúcich platobných nárokov. Členské štáty zabezpečia, aby daní aktívni poľnohospodári získali počet alebo hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý predmetný členský štát určil.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty môžu použiť národnú rezervu na lineárne zvýšenie základnej podpory príjmu alebo na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 na základe nediskriminačných kritérií za predpokladu, že sú k dispozícii dostatočné množstvá na alokácie stanovené v odsekoch 4 a 5 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 23

vypúšťa sa

Delegované právomoci

 

Komisia je v súlade s článkom 138 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa:

 

a)  vytvorenia rezervy;

 

b)  prístupu k rezerve;

 

c)  obsahu nahlásenia platobných nárokov a požiadaviek ich aktivácie.

 

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S výnimkou prípadov prevodu v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva sa platobné nároky prevádzajú len na skutočného poľnohospodára.

1.  S výnimkou prípadov prevodu v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva sa platobné nároky prevádzajú len na aktívneho poľnohospodára.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Platobným nárokom nemožno prideliť žiadnu trhovú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 25 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jednorazová platba malým poľnohospodárom

Zjednodušený režim pre malých poľnohospodárov

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu malým poľnohospodárom, podľa toho ako tento pojem vymedzili, poskytovať platby v podobe jednorazovej platby, ktorá nahradí priame platby podľa tohto oddielu a tejto kapitoly oddielu 3. Členské štáty skoncipujú zodpovedajúce intervencie v strategickom pláne SPP ako nepovinné pre poľnohospodárov.

Členské štáty zavedú zjednodušený režim pre malých poľnohospodárov, ktorí žiadajú o podporu do výšky 1 250 EUR. Uvedený režim môže pozostávať z jednorazovej platby, ktorá nahradí priame platby podľa tohto oddielu a tejto kapitoly oddielu 3, alebo z platby na hektár, ktorá sa môže rozlišovať podľa pôdy definovanej v súlade s článkom 18 ods. 2. Členské štáty skoncipujú zodpovedajúce intervencie v strategickom pláne SPP ako nepovinné pre poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Poľnohospodári, ktorí sa chcú podieľať na zjednodušenom režime, predložia žiadosť najneskôr do dátumu, ktorý určí členský štát, bez ohľadu na to, že členský štát automaticky zaradí poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky a ponúkne im možnosť vystúpiť z tohto režimu v určitej lehote.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   Na poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na zjednodušenom režime, môžu členské štáty uplatňovať zjednodušené kontroly kondicionality stanovené v článku 84 nariadenia (EÚ) [horizontálne nariadenie].

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.   Členské štáty môžu stanoviť pravidlá a služby na zníženie administratívnych nákladov, a tým podporiť spoluprácu malých poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.   Členské štáty zabezpečia, aby sa poľnohospodárom neposkytla žiadna výhoda stanovená v tomto článku, ak sa zistí, že po 1. júni 2018 umelo vytvorili podmienky na prijímanie platieb pre malých poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia prerozdelenie podpory od väčších k malým alebo stredným poľnohospodárskym podnikom, pričom na tento účel stanovia redistributívnu podporu príjmu v podobe ročnej oddelenej platby na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, poľnohospodárom, ktorí sú na platbu oprávnení v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.

2.  Členské štáty zabezpečia spravodlivé prerozdelenie podpory od väčších k malým alebo stredným poľnohospodárskym podnikom, pričom na tento účel stanovia redistributívnu podporu príjmu v podobe ročnej oddelenej platby na každý hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, poľnohospodárom, ktorí sú na platbu oprávnení v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty stanovia sumu na hektár alebo rôzne sumy na rôzne rozmedzia hektárov, ako aj maximálny počet hektárov, na ktorý sa poľnohospodárovi vypláca redistributívna podpora príjmu.

3.  Členské štáty stanovia platbu, ktorá sa rovná sume na hektár alebo rôzne sumy na rôzne rozmedzia hektárov. Tieto sumy môžu rozlišovať v súlade s územiami vymedzenými podľa článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Táto suma redistributívnej platby na hektár nesmie byť vyššia ako 65 % základnej podpory príjmu udržateľnosti podľa národného alebo územného priemeru vynásobenej počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Počet hektárov na poľnohospodára, na ktoré možno poskytnúť podporu, nesmie byť väčší ako priemerná národná veľkosť poľnohospodárskeho podniku alebo priemerná veľkosť v súlade s veľkosťou území tak, ako je definovaná v článku 18 ods. 2. Členské štáty umožnia prístup k tejto platbe od prvého hektára poľnohospodárskeho podniku, na ktorý možno poskytnúť podporu.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Členské štáty určia nediskriminačné kritériá, pokiaľ ide o cieľ stanovený v článku 6 ods. 1 písm. a), na výpočet sumy, ktorá sa má poskytnúť na komplementárnu redistribúciu príjmu na účely udržateľnosti v kontexte strategických plánov SPP, a takisto stanovia finančný strop, nad rámec ktorého nemajú poľnohospodárske podniky nárok na redistributívnu platbu. Členské štáty takisto zohľadnia priemernú úroveň príjmov poľnohospodárskych podnikov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. V súvislosti s kritériami rozdelenia by mali pri rozvoji svojej poľnohospodárskej činnosti zohľadňovať aj prírodné a osobitné prekážky, ktorým čelia niektoré regióny vrátane ostrovných regiónov.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Suma na hektár plánovaná na daný rok podania žiadosti nesmie presiahnuť vnútroštátnu priemernú sumu priamych platieb na hektár v predmetnom roku podania žiadosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vnútroštátna priemerná suma priamych platieb na hektár sa vymedzuje ako pomer vnútroštátneho stropu priamych platieb na daný rok podania žiadosti, ako sa stanovuje v prílohe IV, a celkových plánovaných výstupov pre základnú podporu príjmov na daný rok podania žiadosti, vyjadrený ako počet hektárov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Pokiaľ ide o právnické osoby či skupiny fyzických alebo právnických osôb, členské štáty môžu uplatniť maximálny počet hektárov uvedený v odseku 3 na úrovni členov týchto právnických osôb alebo skupín, ak sa vo vnútroštátnom práve ustanovujú práva a povinnosti jednotlivých členov porovnateľné s právami a povinnosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí majú postavenie vedúceho predstaviteľa podniku, a to najmä pokiaľ ide o ich ekonomickú, sociálnu a daňovú situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Členské štáty zabezpečia, aby žiadna výhoda poskytovaná podľa tejto kapitoly nebola poskytnutá poľnohospodárom, v prípade ktorých sa preukáže, že rozdeľujú svoje podniky s výlučným cieľom využívať redistributívnu platbu. Vzťahuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom tohto rozdelenia.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty stanovia komplementárnu podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu stanoviť komplementárnu podporu príjmu pre mladých poľnohospodárov vymedzených v súlade s kritériami uvedenými v článku 4 ods. 1 písm. d) za podmienok stanovených v tomto článku, a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty ako súčasť svojich povinností prispievať k špecifickému cieľu pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť podnikateľskú činnosť vo vidieckych oblastiach, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 1 písm. g), a v súlade s článkom 86 ods. 4 vyčleniť aspoň 2 % svojich alokácií na priame platby na tento cieľ môžu poskytovať komplementárnu podporu príjmu mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik a ktorí sú oprávnení na platbu v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.

2.  Členské štáty ako súčasť svojich povinností v súlade s cieľom stanoveným v článku 6 ods. 1 písm. g) a v súlade s článkom 86 ods. 4 vyčleniť aspoň 2 % svojich alokácií na priame platby na tento cieľ poskytujú komplementárnu podporu príjmu mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrát založili nový podnik ako vedúci predstavitelia podniku a ktorí sú oprávnení na platbu v rámci základnej podpory príjmov uvedenej v článku 17.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov má podobu ročnej oddelenej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu.

3.  Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov sa poskytne na maximálne obdobie 7 rokov, ktoré sa začne predložením žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov, a má podobu ročnej oddelenej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu. Môže sa vypočítať na vnútroštátnej úrovni alebo na základe území vymedzených v súlade s článkom 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Mladí poľnohospodári, ktorí v poslednom roku uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 dostali podporu stanovenú v článku 50 uvedeného nariadenia, môžu získať podporu stanovenú v tomto článku na maximálne celkové obdobie uvedené v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Platba sa poskytne na počet hektárov, ktorý neprekračuje priemernú veľkosť poľnohospodárskych podnikov na vnútroštátnej úrovni, alebo podľa území vymedzených v článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Členské štáty môžu stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa mladých poľnohospodárov patriacich do skupín poľnohospodárov, organizácií výrobcov alebo družstiev tak, aby neprišli o podporu podľa tohto článku vo chvíli, keď sa pripoja k spomínaným subjektom.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 28 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Režimy v záujme klímy životného prostredia

Režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty poskytujú podporu na dobrovoľné režimy v záujme klímy životného prostredia (ekologické režimy) za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty stanovia a poskytujú podporu na dobrovoľné režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat (ekologické režimy) za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Táto podpora bude zameraná na zachovanie prínosných postupov a/alebo podporu potrebnej zmeny postupov a techník, ktoré výrazne prispievajú k životnému prostrediu a ku klíme.

 

Podpora sa môže zamerať na záväzky týkajúce sa poľnohospodárskych postupov v osobitných odvetviach a/alebo zemepisných oblastiach vymedzených členskými štátmi. Oblasti určené podľa smerníc 92/43/EHS alebo 2009/147/ES sa automaticky považujú za oprávnené na režim.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty v rámci tohto typu intervencií podporujú skutočných poľnohospodárov, ktorí sa zaviažu na hektároch, na ktoré možno poskytnúť podporu, dodržiavať poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

2.  Členské štáty v rámci tohto typu intervencií podporujú aktívnych poľnohospodárov alebo skupiny poľnohospodárov, ktorí sa zaviažu dodržiavať poľnohospodárske postupy a certifikované režimy prospešné pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, ktoré vedú k dosiahnutiu jedného alebo viacerých špecifických cieľov vymedzených v článku 6 ods. 1 písm. d), e), f) a i) a sú na mieru prispôsobené s cieľom riešiť osobitné vnútroštátne alebo regionálne potreby.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zostavia zoznam poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie.

3.  Komisia prijme delegované akty do [2 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] v súlade s článkom 138 na doplnenie tohto nariadenia zostavením katalógu príkladov poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, pričom zohľadní podmienky uvedené v odseku 4 tohto článku.

 

Členské štáty môžu v spolupráci s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami zostaviť doplňujúce vnútroštátne zoznamy alebo vychádzať z príkladov v katalógu uvedenom v predchádzajúcom odseku, aby sa zohľadnili ich osobitné potreby.

 

Tieto zoznamy pozostávajú z opatrení iného charakteru, aký majú opatrenia podľa článku 65, alebo z opatrení rovnakého charakteru, ale s rôznou úrovňou ambícií. Poľnohospodári si môžu vybrať aspoň jeden z nich, aby boli oprávnení na pomoc.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zahrnú do týchto zoznamov minimálne ekologické režimy s cieľom vytvoriť minimálny podiel poľnohospodárskej plochy určenej na neproduktívne prvky alebo oblasti, používanie poľnohospodárskeho nástroja na udržateľné riadenie živín a v prípade potreby primerané udržiavanie mokradí a rašelinísk.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Predmetné postupy musia byť koncipované tak, aby boli v súlade s jedným alebo viacerými špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) f).

4.  Všetky predmetné postupy musia byť koncipované tak, aby boli v súlade s jedným alebo viacerými špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi a cieľmi v oblasti dobrých životných podmienok zvierat stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e), f) a i).

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  presahujú rámec minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na používanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, dobré životné podmienky zvierat, ako aj iných povinných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnom práve a práve Únie;

b)  presahujú rámec minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na dobré životné podmienky zvierat a obmedzenie používania hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj iných povinných požiadaviek stanovených v práve Únie;

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sa líšia od záväzkov, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 65.

d)  sa líšia od záväzkov, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 65, alebo ich dopĺňajú.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  prispievajú k udržiavaniu postupov, ktoré sú prospešné pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Podpora ekologických režimov má podobu ročnej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, a poskytuje sa ako

6.  Podpora ekologických režimov má podobu ročnej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, a/alebo platby na poľnohospodársky podnik a poskytuje sa ako platby stimulov, ktoré presahujú náhradu za vzniknuté dodatočné náklady a ušlé príjmy, ktoré môžu pozostávať z jednorazovej platby.

a)  dodatočné platby k základnej podpore príjmu stanovenej v tomto oddiele pododdiele 2, alebo ako alebo

 

b)  platby prijímateľom čiastočne alebo v plnej výške kompenzujúce ďalšie vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku záväzkov prijatých v súlade s článkom 65.

 

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výška platieb sa líši podľa ambicióznosti udržateľnosti každej intervencie alebo súboru intervencií na základe nediskriminačných kritérií, aby sa efektívne stimulovala účasť.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie podľa tohto článku boli v súlade s intervenciami podľa článku 65.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie podľa tohto článku boli v súlade s intervenciami podľa článku 65, pričom zabezpečia primerané rozlíšenie medzi týmito dvoma typmi intervencií. Ak je rozdiel medzi intervenciami, o ktorých sa rozhodlo na základe oboch článkov, úroveň ambícií týkajúcich sa životného prostredia, členský štát sa musí vyhnúť dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia je v súlade s článkom 138 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa ekologických režimov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 28 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 28 a

 

Systémy na podporu konkurencieschopnosti

 

1.   Členské štáty poskytujú podporu na dobrovoľné systémy na podporu konkurencieschopnosti za podmienok stanovených v tomto článku, a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

 

2.   V rámci tohto typu intervencií podporujú aktívnych poľnohospodárov, ktorí sa zaviažu k výdavkom na podporu poľnohospodárskej konkurencieschopnosti poľnohospodárov.

 

3.   Členské štáty zostavia náležitý zoznam kategórií výdavkov na podporu konkurencieschopnosti poľnohospodárov.

 

4.   Tieto postupy musia byť koncipované tak, aby boli v súlade s jedným alebo viacerými špecifickými hospodárskymi cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c) a prispievali k dosiahnutiu prierezového cieľa stanoveného v článku 5.

 

5.   Členské štáty v rámci tohto typu intervencií poskytujú len platby vzťahujúce sa na záväzky, ktoré nevedú k dvojitému financovaniu v súvislosti s týmto nariadením.

 

6.   Podpora systémov na podporu konkurencieschopnosti má podobu ročnej platby a poskytuje sa ako:

 

a)   dodatočné platby na základe hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, k základnej podpore príjmu stanovenej v tomto oddiele pododdiele 2 alebo ako

 

b)   platby kompenzujúce prijímateľov za všetky vzniknuté náklady alebo časť z nich, alebo

 

c)  na základe výstupu relevantného pre tento typ intervencií.

 

7.   Členské štáty zabezpečia, aby intervencie podľa tohto článku boli v súlade s intervenciami poskytovanými podľa článkov 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 a 72.

 

8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 138 prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa systémov na podporu konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu poskytovať viazanú podporu príjmu skutočným poľnohospodárom za podmienok stanovených v tomto pododdieli a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu poskytovať viazanú podporu príjmu aktívnym poľnohospodárom za podmienok stanovených v tomto pododdieli, a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Intervencie členských štátov musia pomáhať podporovaným sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva uvedeným v článku 30 a riešiť ťažkosti, ktorým čelia, a to prostredníctvom zlepšovania ich konkurencieschopnosti, udržateľnosti alebo kvality.

2.  Intervencie členských štátov musia pomáhať podporovaným sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva uvedeným v článku 30 a riešiť ťažkosti, ktorým čelia, a to prostredníctvom zlepšovania ich konkurencieschopnosti, štruktúrovania, udržateľnosti alebo kvality. Okrem toho musia byť tieto intervencie v súlade s príslušnými špecifickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Viazaná podpora príjmu má podobu ročnej platby na hektár, alebo zviera.

3.  Viazaná podpora je schéma obmedzujúca výrobu, ktorá má podobu ročnej platby na základe stanovených oblastí a výnosov alebo stanoveného počtu zvierat, pričom sa v rámci nej dodržiavajú finančné stropy, ktoré určia členské štáty pre každé opatrenie a ktoré oznámia Komisii.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť zamerať alebo zvýšiť viazanú pomoc podľa záväzku prijímateľa zlepšiť svoju konkurencieschopnosť, kvalitu alebo štruktúrovanie sektora.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Viazanú podporu príjmu možno poskytnúť len tým sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva v rámci daných sektorov a výroby, ak sú osobitne významné z hospodárskych, spoločenských alebo environmentálnych dôvodov: obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, strukoviny, ľan, konope, ryža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie mäso, olivový olej, húsenice priadky morušovej, sušené krmivo, chmeľ, cukrová repa, cukrová trstina a čakanka, ovocie a zelenina, výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín a iné nepotravinové plodiny, s výnimkou stromov, používané na výrobu výrobkov, ktoré môžu potenciálne nahradiť fosílne materiály.

Viazanú podporu príjmu možno poskytnúť len tým sektorom a výrobe alebo konkrétnym typom poľnohospodárstva: obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, strukoviny, ľan, konopa siata, ryža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie mäso, olivový olej, húsenice priadky morušovej, sušené krmivo, chmeľ, cukrová repa, cukrová trstina a čakanka, ovocie a zelenina a výmladkové plantáže rýchlo rastúcich drevín.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odchylne od odseku 1 sa viazaná podpora môže poskytnúť poľnohospodárom, ktorí nemajú k dispozícii hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu.

 

Pri poskytovaní viazanej podpory členské štáty zabezpečia, aby boli splnené tieto podmienky:

 

a)   existuje jasná environmentálna alebo sociálno-ekonomická potreba alebo prospech;

 

b)   táto podpora nespôsobuje výraznejšie narušenie vnútorného trhu; a

 

c)   podpora na živočíšnu výrobu musí byť v súlade so smernicou 2000/60/ES.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty skutočným poľnohospodárom pestujúcim bavlnu s číselným znakom KN 5201 00 poskytujú osobitnú platbu na bavlnu za podmienok stanovených v tomto pododdiele.

Členské štáty aktívnym poľnohospodárom pestujúcim bavlnu s číselným znakom KN 5201 00 poskytujú osobitnú platbu na bavlnu za podmienok stanovených v tomto pododdiele.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Bulharsko: 624,11 EUR,

–  Bulharsko: X EUR,

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Grécko: 225,04 EUR,

–  Grécko: X EUR,

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Španielsko: 348,03 EUR,

–  Španielsko: X EUR,

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Portugalsko: 219,09 EUR.

–  Portugalsko: X EUR.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sektor ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

a)  sektor ovocia a zeleniny, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a výrobky určené na spracovanie;

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  iné sektory uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

f)  iné sektory uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj bielkovinové plodiny.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP môžu zvoliť vykonávanie sektorových typov intervencií uvedených v článku 39 písm. d), e) a f).

3.  Členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP môžu zvoliť vykonávanie sektorových typov intervencií uvedených v článku 39 písm. d), e) a f) a zdôvodnia svoj výber sektorov a typ intervencií.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečenie správneho fungovania typov intervencií stanovených v tejto kapitole;

a)  zabezpečenie správneho fungovania typov intervencií stanovených v tejto kapitole, najmä s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  poskytovanie podpory organizáciám výrobcov v súvislosti s plnením ich osobitných úloh podľa tejto kapitoly;

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie na stiahnutia z trhu uvedené v článku 46 ods. 4 písm. a) a na typy intervencií uvedené v článku 52 ods. 3;

c)  maximálnu úroveň finančnej pomoci Únie na stiahnutia z trhu uvedené v článku 46 ods. 4 písm. a) a na typy intervencií uvedené v článku 52 ods. 3, ako aj pevné sadzby za balenie a prepravu výrobkov stiahnutých z trhu na účely bezplatnej distribúcie a náklady na spracovanie pred dodávkou na tento účel;

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  stanovenie podmienok pre zriadenie a správu prevádzkového fondu, ako aj pre žiadosti o pomoc a zálohové platby.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V sektore ovocia a zeleniny sa sledujú tieto ciele:

V súlade s článkami 5 a 6 sa v sektore ovocia a zeleniny sledujú tieto ciele:

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a c);

b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu a krátkych dodávateľských reťazcov, ako aj podpora kolektívneho vyjednávania zmlúv; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c);

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom, inovatívnych postupov, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), c) a i);

c)  uplatňovanie, výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom, inovatívnych postupov, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b), c) a i);

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vývoj, zavádzanie a podpora spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, metód pestovania a výrobných techník šetrných k životnému prostrediu a udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy, biodiverzity a iných prírodných zdrojov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);

d)  vývoj, zavádzanie a podpora spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, metód pestovania a výrobných techník šetrných k životnému prostrediu a udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy, biodiverzity a iných prírodných zdrojov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e), f) a i);

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);

f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie výrobkov na spracovanie a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú iné verejné alebo súkromné systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  propagácia a marketing výrobkov sektora ovocia a zeleniny, či už v čerstvej alebo spracovanej podobe; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a c);

g)  propagácia a marketing výrobkov sektora ovocia a zeleniny, či už v čerstvej alebo spracovanej podobe; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b), c)i);

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  predchádzanie krízam a riadenie rizík so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch s ovocím a so zeleninou; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).

i)  predchádzanie krízam, zmierňovanie rizika a riadenie rizík vrátane rastlinolekárskeho hľadiska so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch s ovocím a so zeleninou; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  riadenie a obmedzenie vedľajších produktov a odpadu;

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib)  podpora genetickej diverzity.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  investície do hmotných a nehmotných aktív, zamerané predovšetkým na úsporu vody, úsporu energie, ekologické obaly znižovanie objemu odpadu;

a)  investície do hmotných a nehmotných aktív vrátane aktív zameraných na úsporu a kvalitu vody, výrobu a úsporu energie, ekologické obaly, znižovanie objemu odpadu a monitorovanie toku odpadov;

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  plánovanie a prispôsobovanie výroby dopytu po výrobkoch v odvetví ovocia a zeleniny, najmä pokiaľ ide o kvalitu a kvantitu;

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  akcie na zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  hromadné skladovanie výrobkov vyrobených organizáciou výrobcov alebo členmi organizácie výrobcov;

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  výskum a experimentálna výroba, zamerané predovšetkým na úsporu vody, úsporu energie, ekologické obaly, znižovanie objemu odpadu, odolnosť proti škodcom, znižovanie rizík a vplyvov používania pesticídov, zabraňovanie škodám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a posilnenie využívania odrôd ovocia a zeleniny prispôsobených meniacim sa klimatickým podmienkam;

b)  výskum a experimentálna výroba, zamerané na opatrenia, ako sú úspora a kvalita vody, výroba a úspora energie, ekologické obaly, znižovanie objemu odpadu, odolnosť proti škodcom, integrovaná ochrana proti škodcom, znižovanie rizík a vplyvov používania pesticídov, ochrana opeľovačov, zabraňovanie škodám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a posilnenie využívania odrôd ovocia a zeleniny prispôsobených meniacim sa klimatickým podmienkam;

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  akcie zamerané na zlepšenie životného prostredia a zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu;

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  integrovaná výroba;

d)  integrovaná výroba, podpora udržateľného používania prírodných zdrojov pri súčasnom obmedzovaní používania pesticídov a inej závislosti od vstupov;

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  opatrenia na ochranu pôdy a zvýšenie zásob uhlíka v pôde;

e)  akcie na ochranu a pretvorenie štruktúry pôdy a zvýšenie zásob uhlíka, a to aj s cieľom zamedziť degradácii pôdy;

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  opatrenia na zlepšovanie odolnosti proti škodcom;

h)  akcie na zlepšovanie odolnosti proti škodcom a na zmiernenie škôd spôsobených škodcami vrátane podporovania integrovanej ochrany proti škodcom;

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  akcie na zavedenie výrobných systémov, ktoré podporujú najmä biologickú a štrukturálnu diverzitu;

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  opatrenia na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov sektora ovocia a zeleniny;

k)  akcie na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov sektora ovocia a zeleniny a na podporu krátkych dodávateľských reťazcov;

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  vykonávanie systémov kvality Únie a vnútroštátnych systémov kvality;

m)  vykonávanie systémov kvality Únie a iných verejných a súkromných systémov kvality riadených verejným alebo súkromným sektorom;

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  propagácia a komunikácia vrátane opatrení a činností zameraných na diverzifikáciu a konsolidáciu na trhoch s ovocím a so zeleninouna informovanie o zdravotnej prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny;

n)  propagácia a komunikácia vrátane opatrení a činností zameraných na diverzifikáciu a konsolidáciu na trhoch s ovocím a so zeleninou, na hľadanie nových obchodných miest, ako aj na informovanie o zdravotnej prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny;

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  poradenské služby a technická pomoc, predovšetkým v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, udržateľného používania pesticídov a adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenia;

o)  poradenské služby a technická pomoc, a to aj v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, udržateľného používania a obmedzenia používania pesticídov, integrovanej ochrany proti škodcom a adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenia, agroekologických postupov, zlepšovania kvality výrobkov a podmienok uvádzania na trh, ako aj v otázkach, ktoré sa týkajú rokovaní a uplatňovania rastlinolekárskych protokolov pre vývoz do tretích krajín;

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  odborná príprava a výmena najlepších postupov, predovšetkým v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, udržateľného používania pesticídov a prispievania k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu.

p)  odborná príprava a výmena najlepších postupov, okrem iného v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, alternatív k pesticídom, udržateľného používania a obmedzenia používania pesticídov a prispievania k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu;

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pa)  akcie zamerané na zlepšovanie kvality prostredníctvom inovácií;

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno p b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pb)  zriaďovanie systémov vysledovateľnosti/certifikácie.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh;

b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh, a to aj na účely kolektívneho skladovania;

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  stiahnutie výrobkov z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iné účely;

d)  stiahnutie výrobkov z trhu na bezplatnú distribúciu vrátane nákladov na spracovanie stiahnutých výrobkov pred bezplatnou distribúciou alebo iné účely;

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  poistenie úrody, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami, a súčasné zaručenie toho, že prijímatelia vykonávajú potrebné opatrenia na prevenciu rizika;

g)  poistenie úrody vrátane poistení na základe indexu, ktoré pokrývajú výskyt merateľného rizika, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ktorí utrpeli straty následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami, a súčasné zaručenie toho, že prijímatelia vykonávajú potrebné opatrenia na prevenciu rizika;

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  odborné poradenstvo pre iné organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo pre jednotlivých výrobcov;

h)  odborné výmeny a/alebo odborné poradenstvo pre iné organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo pre jednotlivých výrobcov;

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  propagácia výrobkov a zvyšovanie informovanosti o zdravotnej prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny v reakcii na krízy trhov;

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  vykonávanie a riadenie rastlinolekárskych protokolov tretích krajín na území Únie s cieľom uľahčiť prístup na trhy v tretích krajinách;

i)  prerokovanie, vykonávanie a riadenie rastlinolekárskych protokolov tretích krajín na území Únie s cieľom umožniť prístup na trhy v tretích krajinách vrátane štúdií trhov;

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  predchádzanie rastlinolekárskym krízam a ich riadenie;

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  poradenské služby a technická pomoc, predovšetkým v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom a udržateľného používania pesticídov.

k)  poradenské služby a technická pomoc, okrem iného v otázkach udržateľných techník ochrany proti škodcom, ako je integrovaná ochrana proti škodcom, a udržateľného používania a obmedzenia používania pesticídov;

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  opatrenia v oblasti odbornej prípravy a výmena najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Operačné programy trvajú najmenej tri a najviac sedem rokov. Sledujú ciele uvedené v článku 42 písm. d) a e) a najmenej ďalšie dva ciele uvedené v danom článku.

2.  Operačné programy trvajú najmenej tri a najviac sedem rokov. Sledujú ciele uvedené v článku 42 písm. b), d) a e) a najmenej ďalšie dva ciele uvedené v danom článku.

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Operačné programy združení organizácií výrobcov môžu byť čiastkovými operačnými programami alebo celkovými operačnými programami. Celkové operačné programy musia byť v súlade s tými istými pravidlami a podmienkami riadenia, aké majú operačné programy organizácií výrobcov.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operačné programy združení organizácií výrobcov sa nevzťahujú na tie isté intervencie ako operačné programy členských organizácií. Členské štáty posudzujú operačné programy združení organizácií výrobcov súčasne s operačnými programami členských organizácií.

Operačné programy združení organizácií výrobcov sa nevzťahujú na tie isté operácie ako operačné programy členských organizácií. Členské štáty posudzujú operačné programy združení organizácií výrobcov súčasne s operačnými programami členských organizácií. Združenia organizácií výrobcov môžu predložiť čiastkové operačné programy pozostávajúce z opatrení, ktoré členské organizácie vo svojich operačných programoch identifikovali, ale nerealizovali.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  sa intervencie podľa operačných programov združenia organizácií výrobcov financovali výhradne z príspevkov uvedených členských organizácií príslušného združenia a aby takéto finančné prostriedky pochádzali z operačných fondov týchto členských organizácií;

a)  sa operácie podľa operačných programov združenia organizácií výrobcov financovali výhradne z príspevkov uvedených členských organizácií príslušného združenia a aby takéto finančné prostriedky pochádzali z operačných fondov týchto členských organizácií;

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  minimálne 20 % výdavkov v rámci operačných programov plynulo na intervencie spojené s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. d) a e);

a)  minimálne 15 % výdavkov v rámci operačných programov plynulo na intervencie spojené s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. d) a e);

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  operačné programy zahŕňajú tri alebo viac akcií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. d) a e);

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  minimálne 5 % výdavkov v rámci operačných programov plynulo na intervencie spojené s cieľom uvedeným v článku 42 písm. c);

b)  minimálne 1 % výdavkov v rámci operačných programov plynulo na intervencie spojené s cieľom uvedeným v článku 42 písm. c);

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Operačné programy schválené pred ... [nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia] sa riadia v súlade s nariadeniami, podľa ktorých boli schválené, až do svojho ukončenia, pokiaľ sa združenie výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov dobrovoľne nerozhodne prijať toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  z finančných príspevkov:

vypúšťa sa

i)  členov organizácií výrobcov a/alebo samotných organizácií výrobcov; alebo

 

ii)  združení organizácií výrobcov prostredníctvom členov týchto združení;

 

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a/alebo ich združenia môžu zriadiť operačný fond. Tento fond sa financuje:

1.  Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a/alebo ich združenia môžu zriadiť operačný fond na financovanie operačných programov schválených členskými štátmi. Tento fond sa financuje z príspevkov od samotnej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov a/alebo jeho partnerov, spolu s finančnou pomocou poskytnutou podľa článku 46.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  4,5 % hodnoty predávanej produkcie každého združenia organizácií výrobcov;

b)  4,5 % hodnoty predávanej produkcie každého združenia organizácií výrobcov; a

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  5 % hodnoty predávanej produkcie:

 

-   pre organizácie výrobcov, ktorých predávaná produkcia a počet členov v roku predloženia operačného programu je o 25 % vyššia ako priemerná predávaná produkcia a priemerný počet členov z radov výrobcov registrovaných počas ich predchádzajúceho operačného programu;

 

-   pre prvý operačný program organizácie výrobcov, ktorý je výsledkom zlúčenia;

 

-   pre všetky nadnárodné organizácie výrobcov alebo nadnárodné združenia organizácií výrobcov.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  5 % hodnoty predávanej produkcie každej nadnárodnej organizácie výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od prvého pododseku možno finančnú pomoc Únie zvýšiť takto:

Odchylne od prvého pododseku možno finančnú pomoc Únie stanovenú v písm. a), b) a ba) zvýšiť o 0,5 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že sa toto percento použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i);

a)  v prípade organizácií výrobcov percentuálny podiel možno zvýšiť na 4,6 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávanej produkcie sa použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i);

 

b)  v prípade združení organizácií výrobcov percentuálny podiel možno zvýšiť na 5 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,5 % hodnoty predávanej produkcie sa použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i), ktoré združenie organizácií výrobcov vykonáva v mene svojich členov;

 

c)  v prípade nadnárodnej organizácie výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov percentuálny podiel možno zvýšiť na 5,5 % hodnoty predávanej produkcie za predpokladu, že časť prevyšujúca 5 % hodnoty predávanej produkcie sa použije výhradne na jednu alebo viacero intervencií spojených s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. c), d), e), g), h) a i), ktoré nadnárodná organizácia výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov vykonáva v mene svojich členov;

 

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  organizácie výrobcov pôsobiace v rôznych členských štátoch vykonávajú intervencie spojené s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. b) a e) na nadnárodnej úrovni;

a)  organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov pôsobiace v rôznych členských štátoch vykonávajú intervencie spojené s cieľmi uvedenými v článku 42 písm. b) a e) na nadnárodnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ide o operačný program, ktorý po prvýkrát vykonáva združenie organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

d)  ide o operačný program, ktorý po prvýkrát vykonáva organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov aktívne v jednom členskom štáte alebo združenie organizácií výrobcov pôsobiace v rôznych členských štátoch uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  organizácie výrobcov pôsobia v horských oblastiach a ostrovných regiónoch;

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V regiónoch členských štátov, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny výrazne pod priemerom Únie, môžu členské štáty poskytnúť organizáciám výrobcov uznaným podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vnútroštátnu finančnú pomoc zodpovedajúcu najviac 80 % finančných príspevkov uvedených v článku 45 ods. 1 písm. a) a do výšky 10 % hodnoty predávanej produkcie každej takejto organizácie výrobcov. Vnútroštátna finančná pomoc dopĺňa operačný fond.

1.  V regiónoch členských štátov, v ktorých je miera organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny výrazne pod priemerom Únie, a v ostrovných a odľahlých regiónoch môžu členské štáty poskytnúť organizáciám výrobcov uznaným podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vnútroštátnu finančnú pomoc zodpovedajúcu najviac 80 % finančných príspevkov uvedených v článku 45 ods. 1 písm. a) a do výšky 10 % hodnoty predávanej produkcie každej takejto organizácie výrobcov. Vnútroštátna finančná pomoc dopĺňa operačný fond.

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v sektore včelárskych výrobkov sledujú minimálne jeden zo špecifických cieľov uvedených v článku 6 ods. 1.

Členské štáty v sektore včelárskych výrobkov sledujú príslušné špecifické ciele uvedené v článku 6 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty si v sektore včelárskych výrobkov vo svojich strategických plánoch SPP zvolia za každý špecifický cieľ stanovený článku 6 ods. 1 jeden alebo viacero týchto typov intervencií:

1.  Členské štáty si v sektore včelárskych výrobkov vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viacero týchto typov intervencií:

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám;

a)  technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám vrátane podpory osvedčených postupov, informácií a propagácie a základné a ďalšie vzdelávanie a odborná príprava;

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  opatrenia na boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze;

b)  akcie na boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze, a na ich prevenciu, ako aj na zvýšenie odolnosti voči epidémiám;

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zriaďovanie a/alebo rozvoj vnútroštátnych sietí v oblasti zdravia včiel;

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov;

d)  akcie na podporu vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov, strát včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré pre včely môžu byť toxické;

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  opatrenia na obnovenie stavu včelstiev v Únii;

e)  akcie na zachovanie alebo zvýšenie existujúceho počtu populácií včiel;

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov;

f)  spolupráca so špecializovanými orgánmi na uplatňovanie programov výskumu a experimentálnych programov v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  investície do hmotných a nehmotných aktív;

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  akcie na plánovanie výroby a prispôsobenie ponuky dopytu;

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hc)  preventívne opatrenia na riešenie nepriaznivých poveternostných udalostí;

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hd)  akcie na adaptáciu na zmenu klímy a nepriaznivé poveternostné udalosti;

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

he)  opatrenia na podporu spolupráce medzi včelármi a poľnohospodármi, najmä s ohľadom na znižovanie vplyvu používania pesticídov;

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hf)  úspora energie, zvýšená energetická efektívnosť a používanie ekologických obalov;

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hg)  obmedzovanie vzniku odpadu a lepšie využívanie a riadenie vedľajších produktov a odpadu;

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hh)  akcie na zlepšenie opeľovania včiel medonosných a ich koexistencie s voľne žijúcimi opeľovačmi vrátane vytvárania a udržiavania priaznivých biotopov;

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hi)  akcie na zvýšenie genetickej diverzity;

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno h j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hj)  opatrenia na podporu mladých alebo nových včelárov.

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Finančná pomoc Únie na intervencie uvedené v odseku 2 predstavuje maximálne 50 % výdavkov. Zostávajúcu časť výdavkov znášajú členské štáty.

4.  Finančná pomoc Únie na intervencie uvedené v odseku 2 predstavuje maximálne 75 % výdavkov s výnimkou najvzdialenejších regiónov, kde je strop 85 %. Zostávajúcu časť výdavkov znášajú členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty pri zostavovaní svojich strategických plánov SPP vedú konzultácie s predstaviteľmi organizácií v oblasti včelárstva.

5.  Členské štáty pri zostavovaní svojich strategických plánov SPP vedú konzultácie s predstaviteľmi organizácií v oblasti včelárstva a s príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty každoročne Komisii notifikujú počet úľov na svojom území.

6.  Členské štáty každoročne Komisii notifikujú počet úľov a/alebo včelstiev na svojom území.

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a.  Všetky vnútroštátne programy schválené pred ... [nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia] sa riadia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 až do dátumu naplánovaného na ich dokončenie.

Pozmeňujúci návrh    333

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 138 dopĺňajúce toto nariadenie o požiadavky dodatočne k požiadavkám stanoveným v tomto oddiele, pokiaľ ide o:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 138 prijímať delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie o požiadavky dodatočne k požiadavkám stanoveným v tomto oddiele, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  povinnosť členských štátov každoročne Komisii notifikovať počet úľov na ich území stanovenú v článku 49 ods. 6;

a)  povinnosť členských štátov každoročne Komisii notifikovať počet úľov a/alebo včelstiev na ich území stanovenú v článku 49 ods. 6;

Pozmeňujúci návrh    335

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vymedzenie pojmu úľ a metódy určovania počtu úľov;

b)  vymedzenie pojmu úľ a metódy určovania počtu úľov a včelstiev;

Pozmeňujúci návrh    336

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sledujú jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v sektore vinohradníctva a vinárstva:

V súlade s článkami 5 a 6 členské štáty sledujú jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v sektore vinohradníctva a vinárstva:

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlepšiť konkurencieschopnosť vinárov z Únie vrátane prispievania k zlepšeniu udržateľných výrobných systémov a znižovaniu environmentálneho vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) až f) a h);

a)  zlepšiť hospodársku udržateľnosť a konkurencieschopnosť vinárov z Únie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a), b) a c);

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  prispievať k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu a k zlepšovaniu systémov udržateľnej výroby a znižovaniu environmentálneho vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie, a to aj prostredníctvom podpory pestovateľov viniča pri znižovaní objemu používaných vstupov a zavádzaní ekologicky udržateľnejších metód a postupov pestovania, ako aj zachovávať rozmanitosť tradičných odrôd Únie; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f);

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zlepšiť výkonnosť vinohradníckych a vinárskych podnikov Únie a ich prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, ako aj zvýšiť ich konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o výrobu a marketing vinárskych výrobkov vrátane úspor energie, celkovej energetickej efektívnosti a udržateľných postupov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) až e), g) a h);

b)  zlepšiť výkonnosť vinohradníckych a vinárskych podnikov Únie a ich prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, ako aj zvýšiť ich dlhodobú konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o výrobu a marketing vinárskych výrobkov vrátane úspor energie, celkovej energetickej efektívnosti a udržateľných postupov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) až e), g) a h);

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zlepšovať koncentráciu ponuky s ohľadom na hospodársku výkonnosť a štruktúru sektora v súlade s cieľom stanoveným v článku 6 ods. 1 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  využívať vedľajšie produkty výroby vína na priemyselné a energetické účely s cieľom zabezpečiť kvalitu vína z Únie a chrániť životné prostredie; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);

f)  využívať vedľajšie produkty a rezíduá z výroby vína na priemyselné a energetické alebo agronomické účely s cieľom zabezpečiť kvalitu vína z Únie a chrániť životné prostredie; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  zlepšiť konkurencieschopnosť vinárskych výrobkov Únie v tretích krajinách; tento cieľ súvisí s cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a h);

h)  zlepšiť konkurencieschopnosť vinárskych výrobkov Únie v tretích krajinách vrátane otvárania, diverzifikácie a konsolidácie trhov s vínom; tento cieľ súvisí s cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a h);

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  zabezpečiť hospodársku udržateľnosť a ziskovosť vinohradníctva v oblastiach s významnými prírodnými prekážkami, strmých oblastiach a menej rozvinutých oblastiach v súlade so špecifickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a h).

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  reštrukturalizácia a konverzia vinohradov vrátane opätovnej výsadby vinohradov, ak je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo z rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušných orgánov členského štátu, pričom vylúčená je bežná obnova vinohradov spočívajúca v opätovnej výsadbe tej istej parcely tou istou odrodou viniča a podľa rovnakého systému pestovania, ak sa prirodzená životnosť viniča skončila;

a)  reštrukturalizácia a konverzia vinohradov vrátane opätovnej výsadby vinohradov, ak je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo z rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušných orgánov členského štátu, alebo po dobrovoľnom vyklčovaní na účely opätovnej výsadby z dôvodu adaptácie na zmenu klímy a zlepšenia genetickej diverzity, pričom vylúčená je bežná obnova vinohradov spočívajúca v opätovnej výsadbe tej istej parcely tou istou odrodou viniča a podľa rovnakého systému pestovania, ak sa prirodzená životnosť viniča skončila;

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  výsadba viniča na pôde poskytnutej v rámci systému povolení ustanoveného v oddiele 1 kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v tradičných vinárskych oblastiach ohrozených zánikom, ktoré stanovia členské štáty, ako opatrenie na ochranu diverzity v oblasti výroby vína;

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  výskum a experimentálna výroba a iné opatrenia, najmä v oblasti ochrany, štúdie a zvyšovania variability v rámci európskych odrôd a medzi odrodami a činnosti na podporu ich hospodárskeho využitia;

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  akcie na obmedzenie používania pesticídov;

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ad)  akcie na zníženie rizika pre pestovateľov viniča, ktorí sa zaviažu radikálne zmeniť svoje postupy a svoj systém výrobkov s cieľom vyrábať udržateľnejším spôsobom, a to aj zvýšením štrukturálnej a biologickej diverzity;

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  hmotné alebo nehmotné investície do spracovateľských zariadení a infraštruktúry vinárskych závodov, ako aj do marketingových štruktúr a nástrojov;

b)  hmotné a nehmotné investície do vinárskych podnikov vrátane strmých a terasovitých oblastí s výnimkou operácií, ktoré spadajú do typu intervencie opísanej v článku 52 ods. 1 písm. a), a do spracovateľských zariadení a infraštruktúry vinárskych závodov, ako aj do marketingových štruktúr a nástrojov; takéto investície sa môžu zameriavať na ochranu vinohradov pred rizikami v dôsledku klímy a prispôsobenie podnikov novým právnym požiadavkám Únie;

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poistenie úrody proti stratám následkom nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, nepriaznivých poveternostných udalostí, alebo spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami;

d)  poistenie úrody proti stratám následkom nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, nepriaznivých poveternostných udalostí alebo spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami a súčasné zabezpečenie toho, aby prijímatelia prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám;

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  hmotné alebo nehmotné investície do inovácií, teda vývoja inovačných výrobkov a vedľajších produktov výroby vína, postupov a technológií, alebo iné investície, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca vrátane výmeny poznatkov;

e)  hmotné a nehmotné investície do digitalizácie a inovácií, teda vývoja inovačných výrobkov, technologických procesov súvisiacich s výrobkami uvedenými v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 alebo s vedľajšími produktmi výroby vína, postupov a technológií alebo iné investície, ktoré predstavujú pridanú hodnotu v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca vrátane výmeny poznatkov, a/alebo prispievanie k adaptácii na zmenu klímy;

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  hmotné a nehmotné investície do zariadení a postupov na metanizáciu a kompostovanie zvyškov z výroby vína;

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  informačné opatrenia týkajúce sa vín Únie vykonávané v členských štátoch, zamerané na podporu zodpovednej konzumácie vína alebo propagáciu systémov kvality Únie vzťahujúcich sa na označenia pôvodu a zemepisné označenia;

g)  informačné akcie týkajúce sa vín Únie vykonávané v členských štátoch, zamerané na podporu zodpovednej konzumácie vína;

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  akcie zamerané na zlepšenie znalostí o trhu, ako sú hospodárske a regulačné štúdie o existujúcich trhoch, ako aj akcie na podporu vinárskeho cestovného ruchu s cieľom posilniť dobré meno európskych vinohradov;

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno h – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  propagácia v tretích krajinách, ktorá zahŕňa jednu alebo viaceré z týchto činností:

h)  propagácia a komunikácia v tretích krajinách, ktorá zahŕňa jednu alebo viaceré z týchto činností a akcií zameraných na zlepšenie konkurencieschopnosti sektora vinohradníctva a vinárstva a otváranie, diverzifikáciu alebo konsolidáciu trhov:

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno h – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;

iv)  prieskumy nových alebo existujúcich trhov potrebných na rozšírenie a konsolidáciu odbytísk;

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno h – bod vi

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vi)  vypracovanie technických podkladov vrátane laboratórnych skúšok a posúdení vzhľadom na enologické postupy, rastlinolekárske a hygienické pravidlá, ako aj iné požiadavky tretích krajín pri dovoze výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva v záujme zjednodušenia prístupu na trhy tretích krajín;

vi)  vypracovanie technických podkladov vrátane laboratórnych skúšok a posúdení vzhľadom na enologické postupy, rastlinolekárske a hygienické pravidlá, ako aj iné požiadavky tretích krajín pri dovoze výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva v záujme predchádzania obmedzeniu alebo v záujme umožnenia prístupu na trhy tretích krajín;

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  akcie na zlepšenie využívania vody a hospodárenia s vodou;

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib)  ekologická poľnohospodárska výroba;

Pozmeňujúci návrh    360

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ic)  integrovaná výroba;

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

id)  presná alebo digitalizovaná výroba;

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ie)  ochrana pôdy a podpora uhlíka v pôde;

Pozmeňujúci návrh    363

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

if)  vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu alebo na zachovanie krajiny vrátane ochrany historických prvkov;

Pozmeňujúci návrh    364

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ig)  zlepšenie odolnosti proti škodcom a chorobám viniča;

Pozmeňujúci návrh    365

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno i h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ih)  zníženie miery vzniku odpadu a zlepšenie nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    366

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Propagačné opatrenia uvedené v písmene h) prvého pododseku sa uplatňujú len na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, alebo na vína s označením muštovej odrody.

Pozmeňujúci návrh    367

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP odôvodnia svoj výber cieľov a typov intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie.

2.  Členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP odôvodnia svoj výber cieľov a typov intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie. Členské štáty môžu stanoviť osobitné ustanovenia pre informačné a propagačné akcie riadiacich orgánov v oblasti chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v mene všetkých príslušných podnikov, najmä pokiaľ ide o maximálnu dĺžku akcií.

Pozmeňujúci návrh    368

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná pomoc Únie na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov uvedené v článku 52 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 50 % skutočných nákladov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov alebo 75 % skutočných nákladov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov v menej rozvinutých regiónoch.

Finančná pomoc Únie na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov uvedené v článku 52 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 50 % skutočných nákladov na dobrovoľnú reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov alebo 75 % skutočných nákladov na povinnú reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov.

Pozmeňujúci návrh    369

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch;

a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch, vo vinohradoch na strmých svahoch a v ostrovných regiónoch, ktoré sú odlišné od oblastí uvedených v písmenách c) a d) tohto odseku;

Pozmeňujúci návrh    370

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  75 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ;

c)  85 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    371

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Finančná pomoc Únie na ciele uvedené v článku 52 ods. 1 písm. aa), ab), ac), fa), j), k), l), m), n), o), p) a q) nepresiahne 50 % priamych alebo oprávnených nákladov.

Pozmeňujúci návrh    372

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch;

a)  50 % oprávnených investičných nákladov v menej rozvinutých regiónoch, vo vinohradoch na strmých svahoch a v ostrovných regiónoch, ktoré sú odlišné od oblastí uvedených v písmenách c) a d) tohto odseku;

Pozmeňujúci návrh    373

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  75 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ;

c)  85 % oprávnených investičných nákladov v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ods. 1 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    374

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Maximálna miera finančnej pomoci Únie uvedená v prvom pododseku sa poskytuje len mikro, malým a stredným podnikom v zmysle odporúčania 2003/361/ES; môže sa však poskytnúť všetkým podnikom v prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ a menších ostrovov v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    375

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pre podniky, na ktoré sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálny limit pomoci uvedenýprvom pododseku znižuje na polovicu.

Maximálne limity stanovené v prvom pododseku sa môžu znížiť v prípade investícií iných spoločností, než sú mikropodniky a malé a stredné podniky. Môže to však platiť pre všetky podniky v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ a na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

Pozmeňujúci návrh    376

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Finančná pomoc Únie na informačné opatrenia a propagáciu uvedené v článku 52 ods. 1 písm. g) a h) nesmie presiahnuť 50 % oprávnených výdavkov.

6.  Finančná pomoc Únie na informačné akcie a propagáciu uvedené v článku 52 ods. 1 písm. g) a h) nesmie presiahnuť 50 % oprávnených výdavkov. Členské štáty môžu stanoviť rozlíšenie podľa veľkosti podnikov s cieľom maximalizovať podporu pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh    377

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dotknuté členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP stanovia minimálny percentuálny podiel výdavkov na akcie zamerané na ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy, zlepšenie udržateľnosti výrobných systémov, zníženie vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie na životné prostredie, úspory energie a zlepšenie celkovej energetickej efektívnosti sektora vinohradníctva a vinárstva.

4.  Dotknuté členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP zabezpečia, že aspoň 5 % výdavkov sa určí alebo aspoň jedna akcia sa prijme na účely splnenia cieľov podporujúcich ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy, zlepšenie udržateľnosti výrobných systémov a postupov, zníženie vplyvu sektora vinohradníctva a vinárstva Únie na životné prostredie, úspory energie a zlepšenie celkovej energetickej efektívnosti sektora vinohradníctva a vinárstva, a to v súlade s cieľmi stanovenými v článku 51 písm. aa), b) a f).

Pozmeňujúci návrh    378

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Všetky programy schválené pred ... [nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia] sa riadia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 až do dátumu naplánovaného na ich dokončenie.

Pozmeňujúci návrh    379

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP vymedzí jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60 v záujme sledovania cieľov zvolených v súlade s odsekom 1. V rámci zvolených typov intervencií vymedzí konkrétne intervencie. Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP odôvodní výber cieľov, typov intervencií a intervencií na dosiahnutie predmetných cieľov.

2.  Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP vymedzí jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60 v záujme sledovania cieľov zvolených v súlade s odsekom 1. V rámci zvolených typov intervencií vymedzí konkrétne intervencie. Členský štát uvedený v článku 82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP odôvodní výber cieľov, typov intervencií a intervencií na dosiahnutie predmetných cieľov, ale nie je povinný dokončiť hodnotiacu správu ex ante ani správu o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA) uvedenú v článku 103 ods. 1, ani nie je povinný dokončiť analýzu SWOT uvedenú v článku 103 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    380

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zníženie vplyvu na životné prostredie a príspevok k opatreniam v oblasti klímy prostredníctvom pestovania olív; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);

c)  zníženie vplyvu na životné prostredie a príspevok k opatreniam v oblasti klímy, adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovanie prostredníctvom pestovania olív; tento cieľ súvisí so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. d) a e);

Pozmeňujúci návrh    381

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. f);

d)  zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b) a f);

Pozmeňujúci návrh    382

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  predchádzanie krízam a ich riadenie so zameraním na zlepšovanie odolnosti proti škodcom a riešenie kríz na trhoch s olivovým olejom a so stolovými olivami; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. h).

f)  predchádzanie krízam a ich riadenie so zameraním na zlepšovanie odolnosti proti škodcom a riešenie kríz na trhoch s olivovým olejom a so stolovými olivami vrátane zlepšenia predchádzania škodcom a odolnosti proti nim; tento cieľ súvisí so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).

Pozmeňujúci návrh    383

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4 si v záujme sledovania cieľov uvedených v článku 56 vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie.

1.  Členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4 si v záujme sledovania cieľov uvedených v článku 56 vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viacero typov intervencií uvedených v článku 60, ktoré treba vymedziť na úrovni členského štátu. V rámci zvolených typov intervencií vymedzia konkrétne intervencie.

Pozmeňujúci návrh    384

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Intervencie, ktoré vymedzia členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4, sa vykonávajú prostredníctvom schválených operačných programov organizácií výrobcov a/alebo združení organizácií výrobcov uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Na tento účel sa uplatňujú články 61 a 62 tohto nariadenia.

2.  Intervencie, ktoré vymedzia členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4, sa vykonávajú prostredníctvom schválených operačných programov organizácií výrobcov a/alebo združení organizácií výrobcov a/alebo medziodvetvových organizácií uznaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Na tento účel sa uplatňujú články 61 a 62 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    385

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty uvedené v článku 82 ods. 4 zveriť vykonávanie operačných programov medziodvetvovým organizáciám uznaným podľa článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ak takéto organizácie už zaviedli podobný program na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Pozmeňujúci návrh    386

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  75 % skutočne vynaložených výdavkov na typy intervencií uvedené v článku 60 ods. 1 písm. f) a h), ak operačný program vykonávajú organizácie výrobcov z minimálne dvoch producentských členských štátov minimálne v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch, a 50 % skutočných výdavkov, ak pri tomto type intervencií táto podmienka nie je splnená.

d)  85 % skutočne vynaložených výdavkov na typy intervencií uvedené v článku 60 ods. 1 písm. f) a h), ak operačný program vykonávajú organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov z minimálne dvoch producentských členských štátov minimálne v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch, a 50 % skutočných výdavkov, ak pri tomto type intervencií táto podmienka nie je splnená.

Pozmeňujúci návrh    387

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  V prípade ostrovných regiónov sa percentuálne podiely uvedené v písmenách a) až d) zvyšujú o 10 %.

Pozmeňujúci návrh    388

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia dodatočné financovanie maximálne 50 % nákladov, ktoré nie sú pokryté finančnou pomocou Únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    389

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty budú sledovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v iných sektoroch uvedených v článku 39 písm. f):

V súlade s článkami 5 a 6 členské štáty budú sledovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich cieľov v iných sektoroch uvedených v článku 39 písm. f):

Pozmeňujúci návrh    390

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  plánovanie výroby, prispôsobovanie výroby dopytu, najmä pokiaľ ide o kvalitu a kvantitu, optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti a stabilizácia výrobných cien; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b), c) a i);

a)  plánovanie výroby, prispôsobovanie výroby dopytu, najmä pokiaľ ide o kvalitu, kvantitu a rozmanitosť, optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti a stabilizácia výrobných cien; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b), c) a i);

Pozmeňujúci návrh    391

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie dotknutých výrobkov na trh; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a c);

b)  koncentrácia ponuky a uvádzanie dotknutých výrobkov na trh, ako aj presadzovanie kolektívneho vyjednávania o zmluvách; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a c);

Pozmeňujúci návrh    392

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom, inovatívnych postupov a výrobných techník, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), c) a i);

c)  uplatňovanie, výskum a vývoj udržateľných výrobných metód vrátane odolnosti proti škodcom a chorobám zvierat, odolnosti proti zmene klímy, genetickej diverzity, ochrany pôdy, zlepšovania biologickej bezpečnosti a obmedzovania antimikrobiálnych látok, ako aj inovatívnych postupov a výrobných techník, ktoré posilňujú dlhodobú hospodársku konkurencieschopnosť a podnecujú trhový vývoj; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), c), d), e), f) a i);

Pozmeňujúci návrh    393

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podpora, vývoj a zavádzanie spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, metód pestovania odolných proti škodcom, ktoré rešpektujú životné prostredie, výrobných techník a výrobných metód šetrných k životnému prostrediu, využívania a riadenia vedľajších produktov a odpadu, ktoré rešpektujú životné prostredie, udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy a iných prírodných zdrojov; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);

d)  podpora, vývoj a zavádzanie spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné prostredie, noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, metód pestovania odolných proti škodcom, ktoré rešpektujú životné prostredie, odolnosti proti chorobám zvierat, výrobných techník a výrobných metód šetrných k životnému prostrediu, využívania a riadenia vedľajších produktov a odpadu, ktoré rešpektujú životné prostredie, udržateľného využívania prírodných zdrojov, najmä so zameraním na ochranu vody, pôdy a iných prírodných zdrojov; zníženie emisií a zvýšenie energetickej efektívnosti; tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);

Pozmeňujúci návrh    394

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prispievanie k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. d);

e)  prispievanie k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu vrátane prevencie a riadenia tropických a zoonotických chorôb, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. d);

Pozmeňujúci návrh    395

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);

f)  zvýšenie obchodnej hodnoty a kvality výrobkov, ako aj zlepšovanie kvality výrobkov a segmentácie trhu a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne systémy kvality; tieto ciele súvisia so špecifickým cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    396

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  propagácia a marketing výrobkov z jedného alebo viacerých sektorov uvedených v článku 40 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a c);

g)  propagácia a marketing výrobkov z jedného alebo viacerých sektorov uvedených v článku 39 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b) a c);

Pozmeňujúci návrh    397

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  predchádzanie krízam a riadenie rizík so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 39 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c).

h)  predchádzanie krízam a zmierňovanie a riadenie rizík so zameraním na prevenciu a riešenie kríz na trhoch v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 39 písm. f); tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a), b) a c);

Pozmeňujúci návrh    398

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  predchádzanie útokom druhov predátorov na hospodárske zvieratá;

Pozmeňujúci návrh    399

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  prispievanie k stratégii Únie na podporu bielkovinových plodín, najmä krmív a strukovín.

Pozmeňujúci návrh    400

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 59 písm. a) až g), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:

1.  Pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 56 písm. a) až f) a v článku 59 písm. a) až g), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:

Pozmeňujúci návrh    401

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  ochranu pôdy vrátane podpory zásoby uhlíka v pôde;

i)  ochranu pôdy vrátane predchádzania degradácii pôdy a podpory sekvestrácie oxidu uhličitého do pôdy;

Pozmeňujúci návrh    402

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  zlepšenie využívania vody a hospodárenia s ňou vrátane úspory vody a odvodňovania;

ii)  zlepšenie využívania vody a správneho hospodárenia s ňou vrátane úspory vody a odvodňovania a prispievanie k dobrému stavu vodných nádrží;

Pozmeňujúci návrh    403

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  šetrenie energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti;

iv)  šetrenie energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti vrátane používania obnoviteľných zdrojov energie, ako je udržateľné využívanie poľnohospodárskeho odpadu;

Pozmeňujúci návrh    404

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iva)  znižovanie objemu znečisťujúcich plynov a skleníkových plynov;

Pozmeňujúci návrh    405

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  ekologické obaly;

v)  ekologické obaly a zníženie objemu odpadu z obalov;

Pozmeňujúci návrh    406

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod vi

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vi)  zdravie a dobré životné podmienky zvierat;

vi)  biologická bezpečnosť, ochrana zdravia zvierat a dobré životné podmienky zvierat;

Pozmeňujúci návrh    407

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod vii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

viia)  prevencia a riadenie tropických a zoonotických chorôb;

Pozmeňujúci návrh    408

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod viii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

viii)  zlepšovanie odolnosti proti škodcom;

viii)  zlepšovanie odolnosti proti škodcom prostredníctvom postupov riadenia a boja proti chorobám zvierat;

Pozmeňujúci návrh    409

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod ix

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ix)  znižovanie rizík a vplyvov používania pesticídov;

ix)  znižovanie rizík a vplyvov, ako aj závislosti od používania pesticídov;

Pozmeňujúci návrh    410

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

x)  vytváranie a udržiavanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu;

x)  vytváranie a udržiavanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu a podpora miestnych odrôd;

Pozmeňujúci návrh    411

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

xa)  zníženie používania antimikrobiálnych látok;

Pozmeňujúci návrh    412

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

xb)  zlepšenie podmienok pestovania, zberu a dodávania produkcie;

Pozmeňujúci návrh    413

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

xc)  akcie v oblasti monitorovania trhu, znalostí o trhu a dohľadu nad trhom;

Pozmeňujúci návrh    414

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a – bod x d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

xd)  predchádzanie útokom druhov predátorov na hospodárske zvieratá.

Pozmeňujúci návrh    415

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  poradenské služby a technická pomoc, najmä pokiaľ ide o adaptáciu na zmenu klímy a jej zmierňovanie;

b)  poradenské služby a technická pomoc, najmä pokiaľ ide o biodiverzitu, adaptáciu na zmenu klímy a jej zmierňovanie, boj proti škodcom a chorobám zvierat a zvyšovanie odolnosti voči nim, ako aj zlepšenie kvality výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    416

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  integrovaná výroba;

Pozmeňujúci návrh    417

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  akcie na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 40 písm. f);

e)  akcie na zvýšenie udržateľnosti a efektívnosti dopravy a skladovania výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch uvedených v článku 39 písm. f);

Pozmeňujúci návrh    418

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  vykonávanie systémov vysledovateľnosti a certifikácie, najmä sledovanie kvality výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom.

h)  vykonávanie systémov vysledovateľnosti v celom výrobnom reťazci systémov certifikácie, najmä sledovanie kvality výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom, vrátane vysledovateľnosti pôvodu olív a oleja v rôznych fázach výrobného reťazca, ako aj informácií o metódach výroby;

Pozmeňujúci návrh    419

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  vykonávanie rastlinolekárskych a veterinárnych protokolov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    420

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o cieľ uvedený v článku 59 písm. h), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:

2.  Pokiaľ ide o cieľ uvedený v článku 56 písm. f) a článku 59 písm. h), členské štáty si vo svojich strategických plánoch SPP zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov intervencií:

Pozmeňujúci návrh    421

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh;

b)  investície do hmotných a nehmotných aktív, ktoré zvyšujú efektívnosť riadenia objemov umiestnených na trh, a lepšie prispôsobenie ponuky dopytu;

Pozmeňujúci návrh    422

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  hromadné skladovanie výrobkov vyrobených organizáciou výrobcov alebo členmi organizácie výrobcov;

c)  hromadné skladovanie výrobkov vyrobených organizáciou výrobcov alebo členmi organizácie výrobcov, ako aj spracovanie výrobkov s cieľom uľahčiť ich skladovanie;

Pozmeňujúci návrh    423

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  opätovná výsadba ovocných sadov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu alebo v záujme adaptácie na zmenu klímy;

d)  opätovná výsadba ovocných sadov alebo olivových hájov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo rastlinolekárskych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu alebo v záujme adaptácie na zmenu klímy;

Pozmeňujúci návrh    424

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  podporné opatrenia v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;

Pozmeňujúci návrh    425

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  obnova stád dobytka po povinnej porážke zo zdravotných dôvodov alebo strát v dôsledku prírodných katastrof;

Pozmeňujúci návrh    426

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  zlepšenie genetických zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    427

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – písmeno d d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  predĺženie povinnej sanitárnej prestávky v podnikoch v dôsledku krízy spôsobenej chorobou zvierat;

Pozmeňujúci návrh    428

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie súvisiace s cieľom uvedeným v článku 59 písm. h) nepresahovali jednu tretinu celkových výdavkov v rámci operačných programov organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby intervencie súvisiace s cieľom uvedeným v článku 59 písm. h) nepresahovali 50 % celkových výdavkov v rámci operačných programov organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov.

Pozmeňujúci návrh    429

Návrh nariadenia

Článok 62 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operačné fondy

Operačné fondy organizácií výrobcov

Pozmeňujúci návrh    430

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Limit 50 % stanovený v odseku 1 sa zvýši na 60 % pre organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na prvých päť rokov po roku uznania, ako aj pre organizácie výrobcov pôsobiace výlučne v oblastiach s prírodnými prekážkami.

Pozmeňujúci návrh    431

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia;

a)  agroenvironmentálna udržateľnosť, opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu a iné záväzky riadenia;

Pozmeňujúci návrh    432

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  usadenie sa mladých poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku;

e)  usadenie sa mladých a nových poľnohospodárov a vytváranie udržateľných startupov na vidieku a ich rozvoj;

Pozmeňujúci návrh    433

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  ženy vo vidieckych oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    434

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  výmena poznatkov a informácií;

h)  výmena poznatkov a informácií; a

Pozmeňujúci návrh    435

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  zavádzanie digitálnych technológií;

Pozmeňujúci návrh    436

Návrh nariadenia

Článok 65 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia

Agroenvironmentálna udržateľnosť, opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu a iné záväzky riadenia

Pozmeňujúci návrh    437

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu poskytovať platby na záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia, klímy a iné záväzky riadenia za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu poskytovať platby na záväzky týkajúce sa agroenvironmentálnych udržateľných postupov, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu vrátane predchádzania prírodným rizikám a iné záväzky riadenia, ako je lesné hospodárstvo, ochrana a zlepšenie genetických zdrojov a zdravie a dobré životné podmienky zvierat, za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh    438

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu poskytovať v rámci tohto typu intervencií podporu na celom svojom území v súlade so svojimi národnými, regionálnymi alebo miestnymi osobitnými potrebami.

3.  Členské štáty poskytujú v rámci tohto typu intervencií podporu na celom svojom území v súlade so svojimi národnými, regionálnymi alebo miestnymi osobitnými potrebami. Táto podpora sa obmedzuje na maximálne sumy stanovené v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    439

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty poskytnú platby len tým poľnohospodárom a iným prijímateľom, ktorí dobrovoľne prijmú záväzky riadenia, ktoré sa považujú za prospešné na dosahovanie špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1.

4.  Členské štáty poskytnú platby len tým poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov a iným pôdohospodárom, ktorí dobrovoľne prijmú záväzky riadenia, ako je primeraná ochrana mokradí a organickej zložky pôdy, ktoré sa považujú za prospešné na dosahovanie príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1. Uprednostniť sa môžu systémy, ktoré sú osobitne zacielené na riešenie miestnych environmentálnych podmienok a potrieb a ktoré v náležitých prípadoch prispievajú k plneniu cieľov stanovených v právnych predpisoch uvedených v prílohe XI.

Pozmeňujúci návrh    440

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  presahujú rámec minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na používanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, dobré životné podmienky zvierat, ako aj iných povinných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnom práve a práve Únie;

b)  presahujú rámec príslušných minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na používanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, dobré životné podmienky zvierat, predchádzanie antimikrobiálnej rezistencii, ako aj iných príslušných povinných požiadaviek stanovených v práve Únie;

Pozmeňujúci návrh    441

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sa líšia od záväzkov, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 28.

d)  sa líšia od záväzkov, na ktoré sa poskytujú platby podľa článku 28, alebo ich dopĺňajú, pričom sa zabezpečí, aby nedochádzalo k dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    442

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty prijímateľom kompenzujú vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatých záväzkov. V prípade potreby môžu preplatiť aj transakčné náklady. V náležite opodstatnených prípadoch členské štáty môžu poskytnúť podporu ako paušálnu alebo jednorazovú platbu na jednotku. Platby sa poskytujú ročne.

6.  Členské štáty prijímateľom kompenzujú vzniknuté náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatých záväzkov. Poskytujú im takisto finančný stimul a v prípade potreby môžu preplatiť aj transakčné náklady. V náležite opodstatnených prípadoch členské štáty môžu poskytnúť podporu ako paušálnu alebo jednorazovú platbu na jednotku alebo na zviera, včelstvo alebo inú vymedzenú jednotku. Platby sa poskytujú ročne.

Pozmeňujúci návrh    443

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Výška platieb sa líši podľa toho, do akej miery sú jednotlivé postupy alebo súbory postupov ambiciózne z hľadiska udržateľnosti, a to na základe nediskriminačných kritérií, aby sa tak efektívne stimulovala účasť. Členské štáty môžu takisto rozlišovať platby podľa povahy obmedzení, ktoré ovplyvňujú poľnohospodárske činnosti v dôsledku prijatých záväzkov, a v závislosti od rôznych poľnohospodárskych systémov.

Pozmeňujúci návrh    444

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty môžu presadzovať a podporovať kolektívne systémy a systémy platieb založené na výsledkoch s cieľom povzbudiť poľnohospodárov, aby sa usilovali o významné zlepšenie kvality životného prostredia vo väčšom rozsahu a merateľným spôsobom.

7.  Členské štáty môžu presadzovať a podporovať dobrovoľné kolektívne systémy, kombináciu záväzkov riadenia v podobe miestne riadených systémov a systémy platieb založené na výsledkoch, a to aj prostredníctvom územného prístupu, s cieľom povzbudiť poľnohospodárov a skupiny poľnohospodárov, aby sa usilovali o významné zlepšenie kvality životného prostredia vo väčšom rozsahu a merateľným spôsobom. Zavedú všetky potrebné prostriedky, pokiaľ ide o poradenstvo, odbornú prípravu a prenos poznatkov, aby pomohli poľnohospodárom, ktorí zmenia svoj výrobný systém.

Pozmeňujúci návrh    445

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Záväzky sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby však s cieľom dosiahnuť alebo udržať určité environmentálne výhody môžu členské štáty vo svojom strategickom pláne SPP určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch a v prípade nových záväzkov, ktoré priamo nadväzujú na záväzok vykonaný v počiatočnom období, môžu členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP určiť kratšie obdobie.

8.  Záväzky sa obvykle prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby však s cieľom dosiahnuť alebo udržať určité environmentálne výhody, a to aj pri zohľadnení dlhodobej povahy lesného hospodárstva, môžu členské štáty vo svojom strategickom pláne SPP určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia. V náležite odôvodnených prípadoch a v prípade nových záväzkov, ktoré priamo nadväzujú na záväzok vykonaný v počiatočnom období, môžu členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP určiť kratšie obdobie.

Pozmeňujúci návrh    446

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Ak sa podpora v rámci tohto typu intervencií poskytuje na agroenvironmentálno-klimatické záväzky, záväzky konvertovať na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva alebo ich udržať, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 834/2007, a lesnícko-environmentálne a klimatické služby, členské štáty zavedú platby na hektár.

9.  Ak sa podpora v rámci tohto typu intervencií poskytuje na agroenvironmentálno-klimatické záväzky, ako aj na záväzky konvertovať na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva alebo ich udržať, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 834/2007, na integrovanú ochranu proti škodcom, ochranu agrolesníckych systémov a lesnícko-environmentálne a klimatické služby, členské štáty zavedú platby na hektár.

Pozmeňujúci návrh    447

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Členské štáty zabezpečia, aby osoby vykonávajúce operácie v rámci tohto typu intervencií mali prístup k poznatkominformáciám potrebným na ich vykonávanie.

10.  Členské štáty zabezpečia, aby osoby vykonávajúce operácie v rámci tohto typu intervencií mali príslušné poznatkyinformácie potrebné na ich vykonávanie a aby pre osoby, ktoré to požadujú, bola k dispozícii vhodná odborná príprava, ako aj prístup k odborným znalostiam s cieľom pomôcť poľnohospodárom, ktorí sa zaviažu zmeniť svoje výrobné systémy.

Pozmeňujúci návrh    448

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou vrátane horských oblastí a ostrovných regiónov v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh    449

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto platby sa poskytujú skutočným poľnohospodárom v oblastiach určených podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

2.  Tieto platby sa poskytujú aktívnym poľnohospodárom v oblastiach určených podľa článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ako aj v oblastiach postihnutých vojnou v Chorvátskej republike.

Pozmeňujúci návrh    450

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty uplatniť podporu na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a zodpovednosti porovnateľné s právami a zodpovednosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí sú vedúcimi predstaviteľmi poľnohospodárskych podnikov, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.

Pozmeňujúci návrh    451

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto typu intervencií iba na to, aby prijímateľom kompenzovali všetky dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti.

3.  Členské štáty môžu poskytnúť platby v rámci tohto typu intervencií iba na to, aby prijímateľom kompenzovali všetky dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku prírodných alebo iných prekážok súvisiacich s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti. Okrem toho môžu poskytnúť prijímateľom finančný stimul na pokračovanie poľnohospodárskej činnosti v týchto oblastiach. Výška podpory sa môže prispôsobiť tak, aby sa zohľadnila závažnosť prírodných prekážok, ktoré ovplyvňujú poľnohospodársku činnosť a poľnohospodársky systém. Platby môžu podľa potreby zohľadňovať aj sociálno-ekonomické a environmentálne faktory. Členské štáty zabezpečia, aby výpočty boli primerané a presné a aby sa stanovili vopred na základe spravodlivej metódy výpočtu.

Pozmeňujúci návrh    452

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy.

5.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy a obmedzujú sa na minimálne a maximálne sumy stanovené v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    453

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade znevýhodnení súvisiacich s konkrétnou oblasťou uložených požiadavkami vyplývajúcimi z vykonávania smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES alebo smernice 2000/60/ES v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 poskytnúť platby v prípade znevýhodnení súvisiacich s konkrétnou oblasťou uložených požiadavkami vyplývajúcimi z vykonávania smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES alebo smernice 2000/60/ES v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh    454

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto platby sa môžu poskytovať poľnohospodárom, vlastníkom lesov a ďalším pôdohospodáromoblastiach so znevýhodneniami uvedenými v odseku 1.

2.  Tieto platby sa môžu poskytovať poľnohospodárom, skupinám poľnohospodárov, vlastníkom lesov a skupinám vlastníkov lesov. riadne odôvodnených prípadoch sa môžu poskytnúť aj ďalším pôdohospodárom.

Pozmeňujúci návrh    455

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípade právnických osôb alebo skupín fyzických alebo právnických osôb môžu členské štáty uplatniť podporu na úrovni členov takýchto právnických osôb alebo skupín, pokiaľ sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že každý člen musí prevziať práva a zodpovednosti porovnateľné s právami a zodpovednosťami jednotlivých poľnohospodárov, ktorí vlastnia poľnohospodárske podniky, najmä pokiaľ ide o ich hospodársku, sociálnu a fiškálnu situáciu, za predpokladu, že prispeli k posilneniu poľnohospodárskych štruktúr dotknutých právnických osôb alebo skupín.

Pozmeňujúci návrh    456

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pokiaľ ide o prekážky vyplývajúce zo smernice 2000/60/ES, vo vzťahu k znevýhodneniam vyplývajúcim z požiadaviek, ktoré presahujú rámec príslušných povinných požiadaviek na riadenie s výnimkou SMR 2, ako sa uvádza v prílohe III, a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených podľa tejto hlavy kapitoly 1 oddielu 2, ako aj podmienok stanovených na údržbu poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

b)  pokiaľ ide o prekážky vyplývajúce zo smernice 2000/60/ES, vo vzťahu k znevýhodneniam vyplývajúcim z požiadaviek, ktoré presahujú rámec príslušných povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia s výnimkou SMR 1, ako sa uvádza v prílohe III, a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu stanovených podľa tejto hlavy kapitoly 1 oddielu 2, ako aj podmienok stanovených na údržbu poľnohospodárskej plochy v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    457

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy.

6.  Platby sa poskytujú ročne na hektár plochy a obmedzujú sa na maximálne sumy stanovené v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    458

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Investičné operácie sú oprávnené na podporu EPFRV, ak im predchádza posúdenie očakávaného environmentálneho vplyvu v súlade s právom špecifickým pre takýto druh investícií, keď je pravdepodobné, že investícia bude mať negatívne účinky na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    459

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na hmotné a/alebo nehmotné investície, ktoré prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov stanovených v článku 6. Podpora pre sektor lesníctva sa zakladá na pláne obhospodarovania lesov alebo rovnocennom nástroji.

2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na hmotné a/alebo nehmotné investície, a to aj v kolektívnej forme, ktoré prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov stanovených v článku 6. Podpora pre sektor lesného hospodárstva sa zakladá na pláne obhospodarovania lesov, ktorý zahŕňa požiadavku vysádzania druhov prispôsobených miestnym ekosystémom, alebo rovnocennom nástroji v prípade podnikov nad určitú veľkosť, ktorú majú určiť členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    460

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu stanoviť prioritu pre investície mladých poľnohospodárov podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    461

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  nákup zvierat, jednoročných rastlín a ich pestovanie na iné účely než na účely obnovenia poľnohospodárskeho alebo lesníckeho potenciálu po prírodných katastrofách a katastrofických udalostiach;

d)  nákup zvierat okrem tých, ktoré sa využívajú namiesto strojov na ochranu krajiny a na ochranu pred veľkými predátormi.

Pozmeňujúci návrh    462

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  nákup jednoročných rastlín a ich pestovanie na iné účely než na účely obnovenia poľnohospodárskeho alebo lesohospodárskeho potenciálu po prírodných katastrofách a katastrofických udalostiach;

Pozmeňujúci návrh    463

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  investície do zavlažovania, ktoré nie sú v súlade s dosiahnutím dobrého stavu vodných útvarov, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 smernice 2000/60/ES, vrátane rozšírenia zavlažovania, ktoré má vplyv na vodné útvary, ktorých stav bol definovaný ako menej než dobrý v príslušnom pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    464

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3– pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  investície do veľkých infraštruktúr, ktoré nie sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja;

g)  investície do veľkých infraštruktúr, ktoré nie sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja; členské štáty môžu takisto stanoviť osobitné výnimky pre investície do širokopásmového pripojenia, ak sa určia jasné kritériá, ktorými sa zabezpečí komplementárnosť s podporou v rámci iných nástrojov Únie;

Pozmeňujúci návrh    465

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  investície, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi o zdraví a dobrých životných podmienkach zvierat ani v súlade so smernicou 91/676/EHS.

Pozmeňujúci návrh    466

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  investície do výroby bioenergie, ktoré nie sú v súlade s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie.

Pozmeňujúci návrh    467

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od prvého pododseku písmen a) až h) môžu členské štáty stanoviť výnimky v prípade ostrovných regiónov vrátane najvzdialenejších regiónov s cieľom riešiť nevýhody spojené s ostrovným charakterom a odľahlosťou.

Pozmeňujúci návrh    468

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru vo výške 75 % oprávnených nákladov.

Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru oprávnených nákladov stanovených v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    469

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zalesňovanie a neproduktívne investície súvisiace so špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f);

a)  zalesňovanie, zavedenie agrolesníckych systémov a neproduktívne investície vrátane zlučovania pozemkov súvisiace so špecifickými environmentálnymi a klimatickými cieľmi stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f);

Pozmeňujúci návrh    470

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  investície do obnovy poľnohospodárskeho alebo lesníckeho potenciálu po prírodných katastrofách alebo katastrofických udalostiach a investície do vhodných preventívnych opatrení v lesoch a vo vidieckom prostredí.

c)  investície do obnovy poľnohospodárskeho alebo lesohospodárskeho potenciálu poškodeného po požiaroch a iných prírodných katastrofách alebo katastrofických udalostiach vrátane búrok, záplav, škodcov a chorôb, ako aj obnova lesov prostredníctvom odmínovania, a investície do vhodných preventívnych opatrení v lesoch a vo vidieckom prostredí, ako aj investície do zachovania zdravia lesov;

Pozmeňujúci návrh    471

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  investície do inovačných výrobných techník a systémov, ktoré zároveň prispievajú k cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f);

Pozmeňujúci návrh    472

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  investície do ochrany stád pred predátormi;

Pozmeňujúci návrh    473

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  investície v najvzdialenejších regiónoch a oblastiach s prírodnými prekážkami vrátane horských a ostrovných regiónov;

Pozmeňujúci návrh    474

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  investície spojené s dobrými životnými podmienkami zvierat.

Pozmeňujúci návrh    475

Návrh nariadenia

Článok 68 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 68a

 

Investície do zavlažovania

 

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 68 tohto nariadenia, sa v prípade zavlažovania na nových a existujúcich zavlažovaných plochách a v odvodnených oblastiach za oprávnené výdavky považujú iba investície, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto článku.

 

2.   Plán manažmentu povodia v zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES sa Komisii oznámi za celú oblasť, v ktorej sa má investícia uskutočniť, ako aj za všetky ďalšie oblasti, na ktorých prostredie môže mať daná investícia vplyv. Opatrenia, ktoré sa uplatňujú na základe plánu vodohospodárskeho manažmentu povodia v súlade s článkom 11 uvedenej smernice a ktoré sú pre poľnohospodárske odvetvie dôležité, sa spresnia v príslušnom programe opatrení.

 

3.   Zariadenia na meranie vody umožňujúce meranie využívania vody na úrovni podporovanej investície sú zavedené alebo sa zavedú ako súčasť investície.

 

4.   Investícia na vylepšenie existujúcich zavlažovacích inštalácií alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry je oprávnená, iba ak posúdenie ex-ante preukáže, že ponúka potenciálne úspory vody minimálne medzi 5 % a 25 % podľa technických parametrov existujúcich zavlažovacích inštalácií alebo infraštruktúry.

 

Ak má investícia vplyv na útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorých stav bol v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za menej ako dobrý len z dôvodov týkajúcich sa množstva vody:

 

a)   investíciou sa na jej úrovni zabezpečí skutočné zníženie spotreby vody v objeme aspoň 50% potenciálnych úspor vody, ktoré sa umožnia prostredníctvom tejto investície;

 

b)   v prípade investície v jedinom poľnohospodárskom podniku investícia tiež vedie k zníženiu celkovej spotreby vody podniku v objeme aspoň 50 % potenciálnych úspor vody, ktoré sa umožnia na úrovni investície. Celková spotreba vody podniku zahŕňa aj vodu, ktorú podnik predal.

 

Žiadna z podmienok v odseku 4 sa neuplatňuje na investíciu do existujúcich inštalácií, ktorá má vplyv len na energetickú efektívnosť, ani na investíciu na vytvorenie rezervoáru, ani na investíciu do využívania recyklovanej vody, ktorá nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody.

 

5.   Investícia, v dôsledku ktorej dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy, ktorá má vplyv na daný útvar podzemnej alebo povrchovej vody, je oprávnená, iba ak:

 

a)  stav útvaru podzemnej alebo povrchovej vody nie je v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za menej ako dobrý len z dôvodov týkajúcich sa množstva vody a

 

b)   environmentálna analýza ex ante preukazuje, že daná investícia nebude mať výrazný negatívny vplyv na životné prostredie; takúto analýzu vplyvu na životné prostredie vykoná alebo schváli príslušný orgán a môže sa vzťahovať aj na skupiny podnikov.

 

Plochy, ktoré nie sú zavlažované, ale na ktorých bolo zavlažovacie zariadenie v minulosti aktívne a ktoré sa určia a odôvodnia v príslušnom programe, sa môžu považovať za zavlažované plochy na účely určenia čistého nárastu zavlažovaných plôch.

 

6.   Odchylne od odseku 5 písm. a) môžu byť investície, v dôsledku ktorých dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy poľnohospodárskeho podniku, stále oprávnené, ak:

 

a)   ide o investíciu v kombinácii s investíciou do existujúceho zavlažovacieho zariadenia alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry, ktorá sa na základe posúdenia ex ante považuje za investíciu s potenciálnou úsporou vody najmenej 5 % až 25 % podľa technických parametrov existujúceho zariadenia alebo infraštruktúry, a

 

b)   investícia ako celok zabezpečuje účinné zníženie spotreby vody na úrovni investície ako celku, a to vo výške aspoň 50% potenciálnej úspory vody možnej v dôsledku investície do existujúceho zavlažovacieho zariadenia alebo prvku zavlažovacej infraštruktúry.

 

7.   Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru vo výške 75 % oprávnených nákladov. Maximálna miera podpory sa môže zvýšiť v prípade investície v najvzdialenejších regiónoch a oblastiach s prírodnými prekážkami vrátane horských a ostrovných regiónov.

Pozmeňujúci návrh    476

Návrh nariadenia

Článok 68 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 68b

 

Zavádzanie digitálnych technológií

 

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 68 tohto nariadenia, členské štáty s cieľom prispieť k dosiahnutiu prierezového cieľa stanoveného v článku 5 a špecifických cieľov stanovených v článku 6 môžu poskytnúť podporu na zavedenie digitálnych technológií vo vidieckych oblastiach v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

 

2.   Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu opatrení s cieľom pomôcť pri zavádzaní digitálnych technológií, aby podporili okrem iného precízne poľnohospodárstvo, obecné podniky v rámci stratégie inteligentných dedín, ako aj rozvoj IKT infraštruktúr na úrovni poľnohospodárskych podnikov.

 

3.   Členské štáty obmedzia podporu na zavedenie digitálnych technológií na maximálnu mieru vo výške oprávnených nákladov stanovených v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    477

Návrh nariadenia

Článok 69 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Usadenie sa mladých poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku

Usadenie sa mladých a nových poľnohospodárov a vytváranie a rozvoj udržateľných startupov na vidieku

Pozmeňujúci návrh    478

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 poskytnúť podporu na usadenie sa mladých poľnohospodárov a vytváranie startupov na vidieku v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu s cieľom prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6 poskytnúť podporu na usadenie sa mladých poľnohospodárov alebo na ich začlenenie do existujúcich poľnohospodárskych podnikov, nových poľnohospodárov a vytváranie a rozvoj startupov na vidieku, ako aj na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP. Podpora podľa tohto článku je podmienená predložením podnikateľského plánu.

Pozmeňujúci návrh    479

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií iba na pomoc pri:

2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu podľa tohto článku iba na pomoc pri:

Pozmeňujúci návrh    480

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  usadzovaní sa nových poľnohospodárov;

Pozmeňujúci návrh    481

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vytváraní startupov na vidieku spojených s poľnohospodárstvom a lesníctvom alebo diverzifikácii príjmov poľnohospodárskych domácností;

b)  vytváraní a rozvoji startupov na vidieku spojených s poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom, biohospodárstvom, obehovým hospodárstvomagroturistikou alebo diverzifikácii príjmov;

Pozmeňujúci návrh    482

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vytváraní startupov pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach, ktoré sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja.

c)  vytváraní startupov pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach, ktoré sú súčasťou stratégií miestneho rozvoja, zo strany poľnohospodárov, ktorí diverzifikujú svoje činnosti, ako aj mikropodnikov a fyzických osôb z vidieckych oblastí.

Pozmeňujúci návrh    483

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty môžu stanoviť osobitné ustanovenia na zabezpečenie toho, aby mladí a noví poľnohospodári, ktorí sa pripoja k skupinám poľnohospodárov, organizáciám výrobcov alebo družstevným štruktúram, neprišli o podporu na zriaďovanie podniku. V takýchto ustanoveniach sa musí rešpektovať zásada proporcionality a musí sa vymedziť účasť mladých a nových poľnohospodárov v rámci štruktúry.

Pozmeňujúci návrh    484

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty poskytujú podporu vo forme jednorazových platieb. Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu 100 000 EUR a môže sa kombinovať s finančnými nástrojmi.

4.  Členské štáty poskytujú podporu vo forme jednorazových platieb, ktoré sa v súlade s objektívnymi kritériami môžu líšiť. Podpora sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe IXa a a môže sa kombinovať s finančnými nástrojmi.

Pozmeňujúci návrh    485

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Podpora v zmysle tohto článku môže byť vyplatená v niekoľkých splátkach.

Pozmeňujúci návrh    486

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské poskytujú podporu na nástroje na riadenie rizika za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu poskytovať podporu na nástroje na riadenie rizika, pričom zohľadnia svoje potreby a analýzy SWOT, za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP. Členské štáty zabezpečia, aby toto ustanovenie nebolo na úkor súkromných ani verejných vnútroštátnych nástrojov riadenia rizika.

Pozmeňujúci návrh    487

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty poskytujú podporu na základe tohto typu opatrení s cieľom podporovať nástroje na riadenie rizika, ktoré skutočným poľnohospodárom pomáhajú pri riadení produkčných a príjmových rizík súvisiacich s ich poľnohospodárskou činnosťou mimo ich kontroly a ktoré prispievajú k plneniu špecifických cieľov stanovených v článku 6.

2.  Podpora na základe tohto typu opatrení sa môže poskytovať na podporu nástrojov na riadenie rizika, ktoré aktívnym poľnohospodárom pomáhajú pri riadení produkčných a príjmových rizík súvisiacich s ich poľnohospodárskou činnosťou mimo ich kontroly a ktoré prispievajú k plneniu príslušných špecifických cieľov stanovených v článku 6. Tieto nástroje môžu pozostávať zo systémov riadenia viacerých rizík.

 

Okrem toho sa zároveň podnecujú stratégie na zmierňovanie rizika s cieľom zvýšiť odolnosť poľnohospodárskych podnikov proti prírodným rizikám a rizikám súvisiacim so zmenou klímy a znížiť vystavenie nestabilite príjmov.

Pozmeňujúci návrh    488

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  finančné príspevky na prémie v rámci systémov poistenia;

a)  finančné príspevky na prémie v rámci systémov poistenia prostredníctvom pokrytia strát spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, prírodnými katastrofami alebo katastrofickými udalosťami, vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, environmentálnou nehodou, kontamináciou organických plodín alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie škodcov;

Pozmeňujúci návrh    489

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  finančné príspevky do vzájomných fondov vrátane administratívnych nákladov na zriadenie;

b)  finančné príspevky do vzájomných fondov vrátane administratívnych nákladov na zriadenie s cieľom vyplatiť finančnú kompenzáciu poľnohospodárom za straty spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami, prírodnými katastrofami alebo katastrofickými udalosťami, vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, environmentálnou nehodou, kontamináciou organických plodín alebo opatrením prijatým v súlade so smernicou 2000/29/ES v záujme odstránenia alebo obmedzenia choroby rastlín alebo šírenia škodcov;

Pozmeňujúci návrh    490

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  finančné príspevky na nástroj stabilizácie príjmu vo forme vzájomného fondu, ktoré poskytujú:

 

i) kompenzáciu poľnohospodárom zo všetkých sektorov v prípade prudkého poklesu ich príjmov;

 

ii) kompenzáciu poľnohospodárom zo špecifického sektora v prípade prudkého poklesu ich príjmov;

Pozmeňujúci návrh    491

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty obmedzia finančné príspevky na vzájomné fondy uvedené v odseku 3 písm. b) a c) na tieto prvky:

 

a) administratívne náklady na zriadenie vzájomného fondu rozložené regresívne najviac na obdobie troch rokov;

 

b) sumy vyplatené vzájomným fondom ako finančná kompenzácia poľnohospodárom. Finančný príspevok sa ďalej môže týkať úrokov z komerčných úverov, ktoré vzájomný fond čerpá na účel vyplatenia finančnej kompenzácie poľnohospodárom v prípade krízy;

 

c) doplnenie ročných platieb do fondu;

 

d) počiatočný základný kapitál vzájomného fondu.

Pozmeňujúci návrh    492

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  typy a krytie oprávnených systémov poistenia a vzájomných fondov;

a)  typy a krytie oprávnených systémov poistenia a vzájomných fondov a nástrojov stabilizácie príjmu;

Pozmeňujúci návrh    493

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  metodika výpočtu kompenzácie strát a faktory spúšťajúce kompenzáciu;

b)  metodika výpočtu kompenzácie strát a faktory spúšťajúce kompenzáciu vrátane využívania biologických, klimatických alebo ekonomických ukazovateľov uplatňovaných na úrovni podniku alebo na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    494

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru vo výške 70 % oprávnených nákladov.

6.  Členské štáty obmedzia podporu na maximálnu mieru oprávnených nákladov stanovených v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    495

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Všetky členské štáty, ktoré zavedú vnútroštátne systémy riadenia rizík alebo takýmito systémami disponujú, môžu pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] použiť nástroje stanovené v tomto článku na pokrytie všetkých typov rizík, na ktoré sa tieto systémy nevzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    496

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu poskytnúť podporu na spoluprácu za podmienok stanovených v tomto článku a ako ďalej bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP s cieľom pripravovať a realizovať projekty operačných skupín Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 114, a iniciatívy LEADER uvedenej ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) [VN] a podporovať systémy kvality, organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov či iné formy spolupráce.

1.  Členské štáty môžu poskytnúť podporu na spoluprácu za podmienok stanovených v tomto článku a ako ďalej bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP s cieľom pripravovať a realizovať projekty operačných skupín Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 114, a iniciatívy LEADER uvedenej ako miestny rozvoj vedený komunitou v článku 25 nariadenia (EÚ) [VN] a podporovať systémy kvality, organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov či iné formy spolupráce vrátane tých, ktorých výrobky nepodliehajú nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012.

Pozmeňujúci návrh    497

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na podporu foriem spolupráce, ktorá zahŕňa aspoň dva subjekty a ktorá prispieva k dosahovaniu špecifických cieľov stanovených v článku 6.

2.  Členské štáty môžu poskytovať podporu v rámci tohto typu intervencií len na podporu a zachovanie takých foriem spolupráce, ktoré zahŕňajú aspoň dva subjekty, z ktorých aspoň jeden sa podieľa na poľnohospodárskej výrobe,ktoré prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov stanovených v článku 6.

Pozmeňujúci návrh    498

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty poskytovať podporu z EPFRV miestnym akčným skupinám, ktoré vykonávajú stratégiu miestneho rozvoja a prispievajú tak k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6.

Pozmeňujúci návrh    499

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu v rámci tohto typu intervencie pokrývať náklady súvisiace so všetkými aspektmi spolupráce.

3.  Členské štáty môžu v rámci tohto typu intervencie pokrývať náklady súvisiace so všetkými potrebnými aspektmi spolupráce vrátane nákladov na certifikáciu spojených s účasťou na systéme kvality Únie.

Pozmeňujúci návrh    500

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu poskytnúť podporu v podobe jednorazovej platby zameranú na pomoc systémom kvality, organizáciám výrobcov alebo skupinám výrobcov či na podporu iných foriem spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    501

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Členské štáty obmedzia podporu najviac na sedem rokov s výnimkou kolektívnych akcií v oblasti životného prostredia a klímy, a to v riadne odôvodnených prípadoch v záujme dosiahnutia špecifických environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f).

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    502

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Miestne akčné skupiny môžu príslušné platobné agentúry požiadať o vyplatenie preddavku, ak strategický plán zahŕňa túto možnosť. Výška preddavkov nesmie presiahnuť 50 % verejnej podpory určenej na prevádzkové náklady a náklady na oživenie.

Pozmeňujúci návrh    503

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Podpora určená pre systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny vrátane akcií zameraných na informovanie a propagáciu a pomoci pri vytváraní skupín výrobcov a organizácií sa obmedzuje na maximálnu sumu stanovenú v prílohe IXb.

Pozmeňujúci návrh    504

Návrh nariadenia

Článok 71 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71a

 

Tematické podprogramy pre systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

 

Členské štáty môžu zriadiť tematický podprogram pre systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín stanovený v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, ktorým sa dosiahnu osobitné ciele stanovené v článku 6 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    505

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu poskytovať podporu na výmenu poznatkov a informácií v oblasti podnikania v poľnohospodárstve, lesníctve a vo vidieckych oblastiach za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP.

1.  Členské štáty môžu poskytovať podporu na výmenu poznatkov a informácií medzi jednotlivcami alebo na kolektívnom základe za podmienok stanovených v tomto článku a ako bližšie špecifikujú vo svojich strategických plánoch SPP, a to v prípade intervencií v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva vrátane agrolesníctva, ochrany životného prostredia a klímy, vidieckych podnikov, stratégie „inteligentných dedín“ a SPP.

Pozmeňujúci návrh    506

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade tohto typu intervencií členské štáty môžu pokrývať náklady na všetky príslušné akcie na podporu inovácií, prístupu k odbornej príprave a poradenstvu a výmeny a šírenia poznatkov a informácií, ktoré prispievajú k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6.

2.  V prípade tohto typu intervencií členské štáty a Únia môžu pokrývať náklady na všetky príslušné akcie na podporu inovácií, prístupu k odbornej príprave a poradenstvu, vytvorenia plánov a štúdií a výmeny a šírenia poznatkov a informácií, ktoré prispievajú k dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článku 6.

Pozmeňujúci návrh    507

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty obmedzia podporu najviac na 75 % oprávnených nákladov.

Členské štáty môžu poskytnúť podporu až do maximálnej miery stanovenej v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    508

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu v prípade zriaďovania poľnohospodárskych poradenských služieb poskytovať podporu vo forme pevne stanovenej sumy vo výške najviac 200 000 EUR.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu v prípade zriaďovania poľnohospodárskych poradenských služieb poskytovať podporu do výšky maximálnej sumy stanovenej v prílohe IXa a.

Pozmeňujúci návrh    509

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 4

Text predložený Komisiou