Postup : 2019/2036(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0001/2019

Předložené texty :

A9-0001/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2019 - 9.5

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0015

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0001/2019</NoDocSe>
PDF 177kWORD 60k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute>

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[1] (dále jen „nařízení o EFG“),

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3] (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. května 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise)[4],

 s ohledem na své první čtení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (Úř. věst. vloží poznámku pod čarou, pokud bude k dispozici, nebo COM(2018)0380),

 s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0001/2019),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při nezbytném a rychlém opětovném začlenění na trh práce;

B. vzhledem k tomu, že pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013, pokud jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“);

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že maximální roční rozpočet, který je pro EFG k dispozici, činí 150 milionů EUR v cenách roku 2011 a že podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc z podnětu Komise vyčlenit nejvýše 0,5 % této částky, tedy 175 748 000 v cenách roku 2019, k financování přípravy, sledování, sběru dat a vytváření vědomostní základny, administrativní a technické podpory, činností v oblasti šíření informací a komunikace, jakož i auditu, kontroly a hodnotících činností nezbytných k provádění nařízení o EFG;

E. vzhledem k tomu, že navrhovaná částka ve výši 610 000 EUR odpovídá přibližně 0,35 % maximálního ročního rozpočtu, který je pro EFG v roce 2019 k dispozici;

1. souhlasí s tím, aby byla opatření navržená Komisí financována jako technická pomoc v souladu s čl. 11 odst. 1 a 4, jakož i čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2. uznává význam monitorování a sběru dat; připomíná význam spolehlivých statistických řad sestavovaných ve vhodné podobě tak, aby byly snadno dostupné a srozumitelné;

3. připomíná význam toho, aby internetová stránka věnovaná EFG byla přístupná pro všechny občany Unie;

4. vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu EFG a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání zpráv;

5. bere na vědomí, že Komise hodlá investovat 190 000 EUR z rozpočtu na administrativní a technickou podporu do organizace dvou zasedání odborné skupiny kontaktních osob EFG (jeden člen z každého členského státu) a dvou seminářů za účasti prováděcích orgánů EFG a sociálních partnerů;

6. vybízí Komisi, aby nadále systematicky zvala Parlament na tyto schůze a semináře v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Parlamentem a Komisí;

7. zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o podporu z EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti; zdůrazňuje, že by měla být posílena interakce mezi národními kontaktními osobami a regionálními nebo místními partnery poskytujícími pomoc a měl by být výslovně stanoven způsob komunikace a podpory a toky informací (vnitřní rozdělení, úkoly a odpovědnosti), na nichž by se shodli všichni zúčastnění partneři;

8.  vítá včasné zahájení hodnocení ex post, do něhož Komise hodlá investovat 300 000 EUR z prostředků, které jsou v rámci rozpočtu k dispozici;

9. připomíná žádajícím členským státům jejich klíčovou úlohu při široké propagaci činností financovaných z EFG u cílových příjemců, místních a regionálních orgánů, sociálních partnerů, sdělovacích prostředků a široké veřejnosti, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

10. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

11. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

 


 

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[5], a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[6], a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[7].

(3) V nařízení (EU) č. 1309/2013 je stanoveno, že na technickou pomoc z podnětu Komise lze každoročně použít nejvýše 0,5 % maximální roční částky EFG.

(4) Z EFG by proto měly být uvolněny prostředky na poskytnutí částky 610 000 EUR na technickou pomoc z podnětu Komise.

 

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 610 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

V Bruselu dne

 

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[[15]], a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013[[16]] nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[[17]] předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II. Návrh Komise

Dne 2. července 2019 přijala Komise nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG.

Týká se uvolnění 610 000 EUR z tohoto fondu určených na náklady na technickou pomoc poskytovanou Komisí. Účelem této technické pomoci je financovat monitorování a sběr dat, informace, vytvořit rozhraní pro znalostní základnu a poskytovat členským státům poradenství ohledně využívání a hodnocení EFG a následných souvisejících opatření. Podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc vyžádanou z podnětu Komise každoročně vyčlenit 0,5 % maximální roční částky EFG (tj. 175 748 000 EUR v cenách roku 2019).

 

Podle návrhu Komise požadovaná částka 610 000 EUR představuje přibližně 0,35 % a je určena na pokrytí následujících činností:

1. Monitorování a sběr dat: Komise bude shromažďovat data o obdržených, financovaných a vyúčtovaných žádostech a o navržených a provedených opatřeních. Tyto údaje budou zpřístupněny na internetových stránkách Evropské komise a shromážděny v náležité podobě pro dvouletou zprávu v roce 2021. Na základě zkušeností z posledních let se náklady na tuto činnost odhadují na 20 000 EUR.

2. Informace: Komise zřídila a udržuje internetové stránky o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci[8], jak vyžaduje čl. 12 odst. 2 nařízení o EFG. Tyto internetové stránky budou pravidelně aktualizovány a rozšiřovány a nové prvky budou překládány do všech úředních jazyků EU. Zlepší se obecná informovanost o EFG a podpoří se jeho zviditelnění. Tematika EFG bude zohledněna v různých publikacích a při audiovizuálních činnostech Komise podle čl. 11 odst. 4 nařízení o EFG. Náklady na všechny tyto činnosti se odhadují na 20 000 EUR.

3. Systém pro elektronickou výměnu dat: Komise pokračuje v práci na standardních postupech pro žádosti o příspěvek z EFG a správu případů s využitím funkcí systému SFC2014 (Systém pro řízení fondů v Evropské unii). Díky tomu se zjednoduší žádosti předkládané podle nařízení o EFG, zrychlí se jejich zpracování a usnadní se podávání zpráv. Rozhraní mezi systémem SFC a účetním a finančním informačním systémem Komise ABAC slouží k usnadnění finančních operací EFG. Prostředky ve výši 80 000 EUR jsou určeny na pravidelnou aktualizaci a údržbu aplikací systému SFC a na začlenění nových nástrojů pro podávání zpráv.

4. Administrativní a technická podpora (zasedání odborné skupiny): Odborná skupina kontaktních osob EFG, v níž bude každý členský stát zastoupen jedním členem, uspořádá dvě zasedání (v druhé polovině roku 2019 / v první polovině roku 2020). Celkové náklady na tato dvě zasedání se odhadují na 70 000 EUR.

5. Administrativní a technická podpora (semináře k vytváření sítí): Kromě toho Komise za účelem podpory vytváření sítí mezi členskými státy uspořádá dva semináře s účastí prováděcích orgánů EFG a sociálních partnerů. Pokud to bude možné, budou se tyto semináře konat v přibližně stejné době jako zasedání odborné skupiny a budou zaměřeny na otázky spojené s praktickým prováděním nařízení o EFG. Náklady na tyto činnosti se odhadují na 120 000 EUR.

6.  Hodnocení: V roce 2019 bude zahájeno hodnocení ex post týkající se zadávání veřejných zakázek s cílem dokončit hodnocení do 31. prosince 2021 (jak je stanoveno v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG). K tomuto účelu bude vyčleněno 300 000 EUR.

 

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 610 000 EUR z rezervy EFG (04 04 01 (CP) a 40 02 43 (CE)) do rozpočtové položky EFG (04 04 04 (CND)).

Jedná se o první návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl předložen rozpočtovému orgánu v roce 2019.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájena třístranná jednání.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[4]  Přijaté texty, P8_TA(2018)0116.

[5]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[6]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[7]  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 884).

[[15]] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[[16]] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[[17]]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Poslední aktualizace: 13. září 2019Právní upozornění