Postupak : 2019/2036(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0001/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0001/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.5

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0015

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0001/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 59k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0290 – C9/2019),

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1] (Uredba o EGF-u),

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3] (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. svibnja 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000-TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)[4],

 uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) (umetnuti bilješku na SL ako je dostupno ili na COM(2018)0380),

 uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0001/2019),

 

A. budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi doprinijela njihovu nužnom i brzom ponovnom uključivanju na tržište rada;

B. budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što brže i učinkovitije, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C. budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D. budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF iznosi 150 milijuna EUR u cijenama iz 2011. i budući da se prema članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u do 0,5 % tog iznosa, tj. 175 748 000 EUR u cijenama iz 2019., može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i stvaranje baze znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije potrebne za provedbu Uredbe o EGF-u;

E. budući da predloženi iznos od 610 000 EUR predstavlja otprilike 0,35 % maksimalnog godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2019. godini;

1. slaže se s tim da se mjere koje je predložila Komisija financiraju kao tehnička pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2. priznaje važnost praćenja i prikupljanja podataka; podsjeća na važnost opsežnih statističkih serija koje se sastavljaju u lako dostupnom i razumljivom formatu;

3. podsjeća na važnost toga da internetska stranica o EGF-u bude dostupna svim građanima Unije;

4. pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za zahtjeve za mobilizaciju EGF-a i upravljanje Fondom uz pomoć funkcija elektroničkog sustava razmjene podataka (SFC2014) koji omogućuje lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje;

5. prima na znanje da Komisija namjerava uložiti 190 000 EUR iz raspoloživog proračuna u okviru administrativne i tehničke potpore na održavanje dvaju sastanaka Stručne skupine osoba za kontakt u EGF-u (po jedan član iz svake države članice) i dva seminara uz sudjelovanje provedbenih tijela EGF-a i socijalnih partnera;

6. traži od Komisije da nastavi sustavno pozivati Parlament na te sastanke i seminare u skladu s mjerodavnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Parlamenta i Komisije;

7. ističe potrebu za još boljim povezivanjem svih strana uključenih u podnošenje i obradu zahtjeva za mobilizaciju EGF-a, uključujući, osobito, socijalne partnere te dionike na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; ističe da je potrebno poboljšati odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili lokalnih partnera za pojedinačne predmete, dok bi svi partneri trebali postići dogovor o načinima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, zadaci i odgovornosti) i jasno ga obznaniti;

8.  pozdravlja pravovremeni početak ex post evaluacije za koju Komisija namjerava uložiti 300 000 EUR iz dostupnog proračuna;

9. podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ključnu ulogu u širokom informiranju ciljanih korisnika, lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera, medija i šire javnosti o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a, kao što je propisano člankom 12. Uredbe o EGF-u;

10. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

11. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

12. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

 


 

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

 

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[5], a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[6], a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Cilj je Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružiti potporu otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama koje su prestale obavljati svoje djelatnosti zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te im pomoći da se ponovno uključe na tržište rada.

(2) EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[7].

(3) Uredbom (EU) br. 1309/2013 određeno je da se svake godine na inicijativu Komisije za tehničku pomoć može upotrijebiti najviše 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a.

(4) EGF bi se stoga trebao mobilizirati kako bi se pružila tehnička pomoć na inicijativu Komisije u iznosu od 610 000 EUR,

 

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 610 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

 

Sastavljeno u Bruxellesu,

 

Za Europski parlament   Za Vijeće

Predsjednik   Predsjednik

 

OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi davanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[[15]] i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013[[16]], Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[[17]], kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Prijedlog Komisije

Komisija je 2. srpnja 2019. donijela novi prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a.

Riječ je o mobilizaciji 610 000 EUR iz Fonda kako bi se pokrili troškovi tehničke pomoći Komisiji. Cilj je tehničke pomoći financirati praćenje i prikupljanje podataka te informiranje, kao i stvoriti sučelje koje služi kao baza znanja te savjetovati države članice o upotrebi sredstava iz EGF-a, provođenju popratnih mjera i evaluaciji. Prema članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u najviše 0,5 % godišnjeg maksimalnog iznosa EGF-a (tj. 175 748 000 EUR u cijenama iz 2019.) može se svake godine izdvojiti za tehničku pomoć na inicijativu Komisije.

 

U skladu s prijedlogom Komisije, zatraženi iznos od 610 000 EUR predstavlja otprilike 0,35 % iznosa te je namijenjen pokrivanju sljedećih aktivnosti:

1. Praćenje i prikupljanje podataka: Komisija će prikupljati podatke o primljenim, financiranim i zaključenim zahtjevima te o predloženim i provedenim mjerama. Ti će se podaci objaviti na njezinim stranicama i sastaviti u odgovarajućem obliku za dvogodišnje izvješće za 2021. S obzirom na iskustvo iz prošlih godina, predviđa se da će troškovi ove aktivnosti iznositi 20 000 EUR.

2. Informacije: Komisija je uspostavila i održava internetsku stranicu o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji[8] u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe o EGF-u. Stranica će se redovito ažurirati i proširivati, a novi će se elementi prevoditi na sve službene jezike EU-a. Povećat će se opća svijest o EGF-u te će se promicati njegova vidljivost. EGF će biti tema različitih publikacija i audiovizualnih aktivnosti Komisije u skladu s odredbama članka 11. stavka 4. Uredbe o EGF-u. Troškovi svih navedenih stavki procjenjuju se na 20 000 EUR.

3. Sustav za elektroničku razmjenu podataka: Komisija u okviru sustava SFC2014 (sustav za upravljanje fondovima u Europskoj uniji) nastavlja razvijati standardizirane postupke za podnošenje zahtjeva za doprinos iz EGF-a i upravljanje predmetima. Time se pojednostavnjuje podnošenje zahtjeva na temelju Uredbe o EGF-u te omogućuje njihova brža obrada i lakše izvještavanje. Sučelje između SFC-a i Komisijina računovodstvenog i financijskog sustava ABAC olakšava financijske operacije EGF-a. Doprinos od 80 000 EUR namijenjen je za redovito održavanje i daljnji razvoj aplikacija SFC-a te integraciju novih alata za izvještavanje.

4. Administrativna i tehnička podrška (sastanci Stručne skupine): Stručna skupina osoba za kontakt u EGF-u, s po jednim članom iz svake države članice, sastat će se dvaput (u drugoj polovini 2019. i prvoj polovini 2020.). Ukupni troškovi tih dvaju sastanaka procjenjuju se na 70 000 EUR.

5. Administrativna i tehnička pomoć (seminari za umrežavanje): Kako bi se promicalo umrežavanje država članica, Komisija će također organizirati dva seminara na kojima će sudjelovati provedbena tijela EGF-a i socijalni partneri. U mjeri u kojoj je to moguće ti će se seminari zakazati blizu datuma dvaju sastanaka Stručne skupine te će se usredotočiti na pitanja koja proizlaze iz praktične provedbe Uredbe o EGF-u. Trošak tih stavki procjenjuje se na 120 000 EUR.

6.  Evaluacija: Postupak javne nabave za ex post evaluaciju pokrenut će se 2019. kako bi se evaluacija završila do 31. prosinca 2021. (kako je propisano u članku 20. stavku 1. točki (b) Uredbe o EGF-u). Za to će biti potreban iznos od 300 000 EUR.

 

III.  Postupak izbora

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 610 000 EUR iz pričuve EGF-a (04 04 01 (CP) i 40 02 43 (CE)) u proračunsku liniju EGF-a (04 01 04 04 (CND)).

To je prvi prijedlog prijenosa za mobilizaciju Fonda koji je dosad proslijeđen proračunskom tijelu tijekom 2019.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi pružio konstruktivnu potporu i doprinio ocjeni zahtjeva za financijski doprinos iz Fonda.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

3

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

[2] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[3] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[4] Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0116.

[5] SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

[6] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[7] Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020., SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[[15]]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[[16]]  SL L 347, 30.12.2013, str. 855.

[[17]]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 13. rujna 2019.Pravna napomena