Eljárás : 2019/2036(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0001/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0001/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2019 - 9.5

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0015

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0001/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 60k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

 tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (EGAA-rendelet),

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3], és különösen annak 13. pontjára,

 tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2017/000 TA 2017 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) irányuló javaslatról szóló, 2018. május 17-i állásfoglalására[4],

 tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló első olvasatára (HL lábjegyzetben beillesztendő, ha van, vagy COM(2018)0380),

 tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0001/2019),

 

A. mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa szükséges és azonnali újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C. mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D. mivel az EGAA keretében rendelkezésre álló maximális éves költségvetés 2011-es árakon 150 millió EUR, és mivel az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság kezdeményezésére ezen összeg legfeljebb 0,5%-a – azaz 2019-es árakon 175 748 000 EUR – bocsátható rendelkezésre technikai segítségnyújtás céljából az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges előkészületek, nyomon követés, adatgyűjtés és tudásalap létrehozása, az igazgatási és technikai támogatás, valamint tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, továbbá az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására;

E. mivel a javasolt 610 000 eurós összeg az EGAA keretében 2019-re rendelkezésre álló maximális éves költségvetés mintegy 0,35%-a;

1. egyetért azzal, hogy a Bizottság által javasolt intézkedéseket technikai segítségnyújtásként finanszírozzák az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdésében, valamint 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban;

2. elismeri a nyomon követés és az adatgyűjtés jelentőségét; emlékeztet arra, hogy milyen fontos a megfelelő formában összegzett, megbízható statisztikai sorozatok könnyű hozzáférhetősége és érthetősége;

3. emlékeztet egy minden uniós polgár számára elérhető, az EGAA-nak szentelt honlap jelentőségére;

4. üdvözli az EGAA-kérelmek szabványosított eljárásán folyamatosan zajló munkát, és azt, hogy az irányító szervek használják az elektronikus adatcsererendszert (SFC2014), ami lehetővé teszi a kérelmek egyszerűsítését és gyorsabb feldolgozását, továbbá a jelentéstétel javítását;

5. tudomásul veszi, hogy a Bizottság az adminisztratív és technikai segítségnyújtás keretében rendelkezésre álló költségvetésből 190 000 eurót kíván befektetni abba, hogy az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja (amelybe minden tagállam egy-egy tagot küld) két találkozót tartson és az EGAA-t végrehajtó szervek és a szociális partnerek részvételével két szemináriumot szervezzen;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is rendszeresen hívja meg a Parlamentet ezekre az ülésekre és szemináriumokra a Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően;

7. hangsúlyozza ezenkívül az EGAA-kérelmekben érintett valamennyi féllel – köztük a regionális és helyi szinten érintett szociális partnerekkel – való kapcsolattartás további erősítésének szükségességét a lehető legtöbb szinergia megteremtése érdekében; hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a nemzeti kapcsolattartó és az ügyekkel foglalkozó regionális vagy helyi partnerek közötti együttműködést, továbbá hogy a kommunikációs és támogatási intézkedéseket, valamint az információáramlásokat (belső munkamegosztás, feladatok és felelősségi körök) egyértelművé kell tenni, és azokat minden érintett félnek el kell fogadnia;

8.  üdvözli az utólagos értékelés kellő időben történő megkezdését, amelybe a Bizottság 300 000 eurót szándékozik befektetni a rendelkezésre álló költségvetésből;

9. emlékezteti a kérelmező tagállamokat az EGAA által finanszírozott fellépéseknek a célzott kedvezményezettek, a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény számára széles körben történő ismertetésére vonatkozó kulcsfontosságú feladatukra az EGAA-rendelet 12. cikkének megfelelően;

10. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

11. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 


 

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2019/000 TA 2019 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5]és különösen 11. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[6] és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR[7].

(3) Az 1309/2013/EK rendelet értelmében a Bizottság kezdeményezésére az EGAA éves maximális összegének 0,5%-a vehető igénybe minden évben technikai segítségnyújtásra.

(4) Az EGAA forrásaiból ezért a Bizottság kezdeményezésére 610 000 eurót mozgósítani kell a technikai segítségnyújtás fedezése érdekében,

 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2019. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 610 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

Kelt Brüsszelben,

 

az Európai Parlament részéről   a Tanács részéről

az elnök  az elnök

 

INDOKOLÁS

I.  Háttérinformációk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet[[15]] 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet[[16]] 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[[17]] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  A Bizottság javaslata

2019. július 2-án a Bizottság új javaslatot fogadott el az EGAA igénybevételéről szóló határozatra.

A javaslat 610 000 euró igénybevételére irányul az alapból, a Bizottság számára, technikai támogatás céljából. A technikai segítségnyújtás célja a nyomon követés és adatgyűjtés, a tájékoztatás és tudásbázis-felület létrehozásának finanszírozása, valamint a tagállamoknak nyújtandó tanácsadás az EGAA felhasználásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatban. Az EGAA-rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság kezdeményezésére évente az EGAA éves maximális összegének legfeljebb 0,5%-a (azaz 2019-es árakon számítva 175 748 000 euró) használható fel technikai segítségnyújtásra.

 

A Bizottság javaslata szerint a kért 610 000 euró mintegy 0,35%-nak felel meg, célja pedig az alábbi tevékenységek finanszírozása:

1. Nyomon követés és adatgyűjtés: A Bizottság a beérkezett, finanszírozott és lezárt kérelmekkel, valamint a javasolt és végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatban adatgyűjtést végez. Ezeket az adatokat közzéteszik az Európai Bizottság honlapján, valamint a 2021. évi kétéves jelentés céljából megfelelő formában összesítik. Az elmúlt évek tapasztalataira építve e tevékenység költsége 20 000 euróra becsülhető.

2. Tájékoztatás: A Bizottság az EGAA-rendelet 12. cikkének (2) bekezdése értelmében létrehozta és karbantartja az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap honlapját[8]. A honlap rendszeresen frissül és bővül, valamint minden új információt lefordítanak az EU valamennyi hivatalos nyelvére. Általa nő az EGAA ismertsége és láthatósága. Az EGAA-rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően az EGAA-val számos bizottsági kiadvány és audiovizuális tevékenység is foglalkozik majd. Mindezek költsége a becslések szerint 20 000 euró lesz.

3. Elektronikus adatcsererendszer: A Bizottság folytatja az EGAA-kérelmekre és az ügykezelésre vonatkozó szabványosított eljárások fejlesztésére irányuló munkáját, az SFC2014 (alapkezelő rendszer az Európai Unióban) funkcióit felhasználva. Ez lehetővé teszi az EGAA-rendelet alá tartozó alkalmazások egyszerűsítését, a feldolgozás felgyorsítását és a jelentéstétel megkönnyítését. Egy, az SFC, valamint a Bizottság eredményszemléletű elszámolási és pénzügyi információs rendszere közötti interfész könnyíti meg az EGAA pénzügyi műveleteit. A 80 000 eurós hozzájárulás az SFC-alkalmazások rendszeres karbantartását és további fejlesztését, valamint új jelentéstételi eszközök integrálását foglalja magában.

4. Igazgatási és technikai támogatás (a szakértői csoport ülései): Az EGAA-kapcsolattartók szakértői csoportja – amelybe minden tagállam egy-egy tagot küld – két ülést fog tartani (2019 második felében és 2020 első felében). A két ülés összköltsége a becslések szerint 70 000 euró lesz.

5. Igazgatási és technikai támogatás (hálózatépítő szemináriumok): A tagállamok közötti hálózatépítés támogatása céljából a Bizottság két szemináriumot szervez az EGAA-t végrehajtó szervek és a szociális partnerek részvételével. Ezeket lehetőség szerint úgy időzítik, hogy nagyjából ugyanakkor kerüljön sor rájuk, mint a szakértői csoport két ülésére, témájuk pedig az EGAA-rendelet gyakorlati végrehajtása lesz. Mindezek költsége a becslések szerint 120 000 euró lesz.

6.  Értékelés: Az utólagos értékelésre irányuló közbeszerzési eljárást 2019-ben fogják elindítani; a cél az, hogy az értékelés (az EGAA-rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírtaknak megfelelően) 2021. december 31-ig lezáruljon. Ehhez 300 000 euróra lesz szükség.

 

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 610 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (04 04 01 (CP) és 40 02 43 (CE)) az EGAA-ra vonatkozó (04 01 04 04 (CND)) költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2019-ban ez az alap igénybevételére irányuló első átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

3.9.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

3

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

[2]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[4]  Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0116.

[5]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

[6]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[7]  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

[[15]]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[[16]]  HL L 347., 2013.12.30., 855. o.

[[17]]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 11.Jogi nyilatkozat