Procedūra : 2019/2036(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0001/2019

Pateikti tekstai :

A9-0001/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2019 - 9.5

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0015

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0001/2019</NoDocSe>
PDF 182kWORD 59k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1] (toliau – EGF reglamentas),

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 12 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3] (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. gegužės 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva)[4],

 atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EFG) (išnašą prašome įterpti OL, jei bus galima, arba įrašyti COM(2018)0380),

 atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0001/2019),

 

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems reikiamai ir sparčiai vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C. kadangi priimtas EGF reglamentas atitinka Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų išlaidų, numatomų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D. kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Komisijos iniciatyva teikiamai techninei pagalbai gali būti skiriama iki 0,5 proc. šios sumos (t. y. 175 748 000 EUR 2019 m. kainomis) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti;

E. kadangi siūloma 610 000 EUR suma atitinka apytikriai 0,35 proc. EGF 2019 m. skirto didžiausio metinio biudžeto;

1. pritaria, kad Komisijos siūlomos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė parama pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis;

2. pripažįsta stebėjimo ir duomenų rinkimo svarbą; primena, jog svarbu, kad tinkamai sudarytos tvirtos statistinių duomenų eilutės būtų lengvai prieinamos ir suprantamos;

3. primena, jog svarbu, kad EGF skirta interneto svetainė būtų prieinama visiems Sąjungos piliečiams;

4. palankiai vertina nuolatinį su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijusį darbą, pasinaudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC2014) funkcijomis, kurios leidžia supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ketina iš turimo administracinės ir techninės paramos biudžeto investuoti 190 000 EUR tam, kad surengtų du EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupės (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės) posėdžius ir du seminarus, kuriuose dalyvautų EGF įgyvendinimo institucijos ir socialiniai partneriai;

6. ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Parlamento ir Komisijos santykių nuostatomis, toliau sistemingai kviesti Parlamentą dalyvauti šiuose posėdžiuose ir seminaruose;

7. pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti ryšių tarp visų subjektų, dalyvaujančių EGF paraiškų procese, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regioninio ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, palaikymą siekiant užtikrinti kuo daugiau sinergijos; pabrėžia, kad turėtų būti stiprinama nacionalinių kontaktinių asmenų ir regiono ar vietos lygmens paramos teikimo partnerių tarpusavio komunikacija ir turėtų būti aiškesnė komunikavimo ir paramos teikimo tvarka ir informacijos srautai (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybės sritys), dėl kurių būtų susitarę visi susiję partneriai;

8.  palankiai vertina tai, kad laiku pradėtas ex post vertinimas, į kurį Komisija ketina investuoti 300 000 EUR iš turimo biudžeto;

9. primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų pagrindinį vaidmenį plačiai viešinant EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, vietos ir regionų valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

10. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

11. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

 


 

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[5], ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[6], ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems iš darbo darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

2) EGF didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013[7] 12 straipsnyje;

3) Reglamente (ES) Nr. 1309/2013 nustatyta, kad kiekvienais metais techninei pagalbai Komisijos iniciatyva gali būti skiriama daugiausia 0,5 proc. EGF paramos didžiausios metinės sumos;

4) EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos, kad Komisijos iniciatyva būtų suteikta 610 000 EUR techninė pagalba,

 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 610 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Priimta Briuselyje

 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

 

AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[[15]], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 15 straipsnio nuostatomis[[16]], fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[[17]] 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas, jei paraiška įvertinama teigiamai, biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir sykiu atitinkamą prašymą perkelti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Komisijos pasiūlymas

2019 m. liepos 2 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo.

Tai susiję su 610 000 EUR fondo lėšų mobilizavimu, šiomis lėšomis bus padengtos Komisijos techninės pagalbos išlaidos. Teikiant techninę pagalbą siekiama finansuoti stebėjimo, duomenų rinkimo ir informacijos veiklą, kurti žinių bazės sąsają ir teikti rekomendacijas valstybėms narėms dėl EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo. Pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalį numatyta, kad Komisijos iniciatyva teikiamai techninei paramai gali būti kasmet skiriama 0,5 proc. metinės maksimalios EGF sumos (t. y. 175 748 000 EUR 2019 m. kainomis).

 

Komisijos pasiūlyme nurodyta, kad prašoma 610 000 EUR suma sudaro apie 0,35 proc. ir bus skirta šiai veiklai:

1. stebėjimui ir duomenų rinkimui: Komisija rinks duomenis apie gautas paraiškas, pagal jas įvykdytus mokėjimus ir suteiktą paramą, taip pat apie pasiūlytas ir įgyvendintas priemones. Šie duomenys bus skelbiami Europos Komisijos interneto svetainėje ir renkami laikantis atitinkamos formos reikalavimų, siekiant juos pateikti 2021 m. kas dvejus metus teikiamoje ataskaitoje. Atsižvelgiant į pastarųjų metų patirtį, šios veiklos sąnaudos sieks 20 000 EUR;

2. informavimui: Komisija yra sukūrusi ir tvarko Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tinklalapį[8], kaip reikalaujama pagal EGF reglamento 12 straipsnio 2 dalį. Šis tinklalapis bus reguliariai atnaujinamas ir plečiamas, visi nauji elementai bus verčiami į visas oficialiąsias ES kalbas. Bus didinamas bendras informuotumas apie EGF ir skatinamas jo žinomumas. Su EGF susijusi veikla bus aptariama įvairiuose Komisijos leidiniuose, taip pat garso ir vaizdo siužetuose, kaip nustatyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje. Numatytos šios veiklos sąnaudos – 20 000 EUR;

3. elektroninio keitimosi duomenimis sistemai: Komisija tęsia darbą plėtodama standartines EGF paraiškų ir atvejų valdymo procedūras, naudodamasi SFC2014 (Europos Sąjungos fondų valdymo sistemos) funkcijomis. Tai leidžia supaprastinti paraiškų procesą pagal EGF reglamentą, paspartinti jų tvarkymą ir palengvinti ataskaitų teikimą. SFC ir Komisijos apskaitos ir finansinės informacijos sistemos ABAC sąsaja supaprastina EGF finansines operacijas. 80 000 EUR įnašas skirtas nuolatinei SFC taikomųjų programų priežiūrai ir tolesniam vystymui, taip pat naujų ataskaitų teikimo priemonių integravimui;

4. administracinei ir techninei paramai (ekspertų grupės posėdžiams): EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė, į kurią įeina po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, surengs du posėdžius (2019 m. antrąjį pusmetį ir 2020 m. pirmąjį pusmetį). Numatytos šių dviejų posėdžių sąnaudos – 70 000 EUR;

5. administracinei ir techninei paramai (tinklaveikos seminarams): be to, siekdama skatinti valstybių narių tarpusavio tinklaveiką, Komisija surengs du seminarus, skirtus už EGF įgyvendinimą atsakingoms institucijoms ir socialiniams partneriams. Kiek įmanoma, jie bus surengti maždaug tuo pačiu metu kaip ir du ekspertų grupės posėdžiai; juose daugiausia bus aptariami klausimai, susiję su praktiniu EGF reglamento įgyvendinimu. Numatytos šios veiklos sąnaudos – 120 000 EUR;

6.  vertinimui: viešųjų pirkimų dėl ex post vertinimo procedūra bus pradėta 2019 m., o vertinimą bus siekiama užbaigti iki 2021 m. gruodžio 31 d. (kaip reikalaujama pagal EGF reglamento 20 straipsnio 1 dalies b punktą). Šiam tikslui reikės 300 000 EUR.

 

III.  Procedūra

Kad galėtų panaudoti fondo lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą perkelti bendrą 610 000 EUR sumą iš EGF rezervo (04 04 01 (CP) ir 40 02 43 (CE)) į EGF biudžeto eilutę (04 01 04 04 (CND)).

Nuo 2019 m. pradžios iki šiol tai yra pirmas biudžeto valdymo institucijai pateiktas perkėlimo pasiūlymas siekiant panaudoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas gauti EGF lėšas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

3.9.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

3

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

[2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[4]  Priimti tekstai, P8_TA(2018)0116.

[5]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

[6]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[7]  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[[15]] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[[16]] OL L 347, 2013 12 30, p. 855.

[[17]] OL C 373, 2013.12.20, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas