Procedure : 2019/2036(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0001/2019

Ingediende teksten :

A9-0001/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2019 - 9.5

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0015

<Date>{6/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0001/2019</NoDocSe>
PDF 171kWORD 65k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Begrotingscommissie</Commission>

Rapporteur: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute>

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006[1] (EFG-verordening),

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[2], en met name artikel 12,

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[3] (IIA van 2 december 2013), en met name punt 13,

 gezien zijn resolutie van 17 mei 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)[4],

 gezien zijn eerste lezing van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (voetnoot invoegen van PB (indien beschikbaar) of van COM(2018)0380),

 gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0001/2019),

 

A. overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun noodzakelijke en snelle terugkeer op de arbeidsmarkt;

B. overwegende dat steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het nemen van besluiten om middelen beschikbaar te stellen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG);

C. overwegende dat met de vaststelling van de EFG-verordening uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium “crisisafwijking” opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60 % van de totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie van de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele maatregelen uit te breiden en de groep begunstigden te verruimen door daar zelfstandigen en jongeren aan toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D. overwegende dat het maximale jaarlijkse bedrag dat voor het EFG beschikbaar is, ligt op 150 miljoen EUR (prijzen van 2011) en dat in artikel 11, lid 1, van de EFG-verordening wordt bepaald dat op initiatief van de Commissie jaarlijks maximaal 0,5 % van dit bedrag (d.w.z. 175 748 000 EUR in prijzen van 2019) kan worden gebruikt voor technische bijstand, ter financiering van de voorbereiding van, het toezicht op, de gegevensverzameling voor en het creëren van een kennisbasis, administratieve en technische bijstand, informatie- en communicatieactiviteiten alsook audit-, controle- en evaluatiewerkzaamheden die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de EFG-verordening;

E. overwegende dat het voorgestelde bedrag van 610 000 EUR overeenkomt met ongeveer 0,35 % van het maximumbedrag dat in 2019 op de jaarlijkse begroting voor het EFG beschikbaar is;

1. stemt ermee in dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen gefinancierd worden als technische bijstand, overeenkomstig artikel 11, leden 1 en 4, en artikel 12, leden 2, 3 en 4, van de EFG-verordening;

2. wijst op het belang van monitoring en gegevensverzameling; wijst op het belang van een reeks robuuste statistieken die zijn opgesteld in een praktisch bruikbare vorm, zodat ze makkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn;

3. herinnert aan het belang van een specifieke website over het EFG die toegankelijk is voor alle burgers van de Unie;

4. is verheugd dat de werkzaamheden in verband met de gestandaardiseerde procedures voor EFG-aanvragen en -beheer worden voortgezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van de functies van het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling (SFC2014), wat een vereenvoudiging en snellere verwerking van aanvragen mogelijk maakt, alsmede een betere verslaglegging;

5. wijst erop dat de Commissie voornemens is 190 000 EUR van het beschikbare bedrag voor administratieve en technische bijstand te besteden aan twee vergaderingen van de Deskundigengroep van contactpersonen van het EFG, die één lid per lidstaat telt, en twee seminars waaraan de EFG-uitvoeringsorganen en sociale partners deelnemen;

6. roept de Commissie op het Parlement consequent te blijven uitnodigen voor deze vergaderingen en seminars, overeenkomstig de relevante bepalingen van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie;

7. pleit voor verdere versterking van het contact tussen alle betrokkenen bij EFG-aanvragen, waaronder met name de sociale partners en de belanghebbenden op regionaal en lokaal niveau, om zo veel mogelijk synergieën tot stand te brengen; wijst erop dat de interactie tussen de nationale contactpersoon en de regionale of lokale uitvoeringspartners moet worden versterkt en dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over communicatie, ondersteuning en informatievoorziening (interne verdeling van taken en bevoegdheden), waarmee alle partners moeten instemmen;

8. is verheugd dat de evaluatie achteraf, waarvoor de Commissie 300 000 EUR van het beschikbare bedrag wil gebruiken, tijdig aanvangt;

9. herinnert de lidstaten die aanvragen indienen aan hun belangrijke taak om op grote schaal bekendheid te geven aan de acties die met het EFG worden gefinancierd en zich daarbij te richten tot de beoogde begunstigden, de lokale en regionale autoriteiten, de sociale partners, de media en het grote publiek, zoals bepaald in artikel 12 van de verordening;

10. hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

11. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006[5], en met name artikel 11, lid 2,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[6], en met name punt 13,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om steun te verlenen aan werknemers die werkloos zijn geworden en aan zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van uit de globalisering voortvloeiende grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, het aanhouden van de wereldwijde financiële en economische crisis of een nieuwe wereldwijde financiële en economische crisis, en hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren.

(2) Zoals vastgesteld in artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad[7], mag het EFG het jaarlijks maximumbedrag van 150 miljoen EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden.

(3) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1309/2013 kan elk jaar op initiatief van de Commissie maximaal 0,5 % van het jaarlijks maximumbedrag voor het EFG voor technische bijstand worden gebruikt.

(4) Er moet 610 000 EUR uit het EFG beschikbaar worden gesteld voor technische bijstand op initiatief van de Commissie,

 

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 wordt een bedrag van 610 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Gedaan te Brussel,

 

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

 

TOELICHTING

I. Achtergrond

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[[15]] en van artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1309/2013[[16]] mag het jaarlijkse maximumbedrag ten behoeve van het fonds niet meer dan 150 miljoen EUR bedragen (prijzen van 2011). De benodigde bedragen worden als voorziening opgenomen in de algemene begroting van de Unie.

Overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[[17]] verloopt de procedure om het fonds te activeren als volgt: na een positieve beoordeling van een aanvraag legt de Commissie een voorstel tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds aan de begrotingsautoriteit voor, samen met een bijbehorend overschrijvingsverzoek. Indien geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoogprocedure ingeleid.

II. Het voorstel van de Commissie

Op 2 juli 2019 heeft de Commissie een nieuw voorstel goedgekeurd voor een besluit betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG.

Het betreft de beschikbaarstelling van 610 000 EUR uit het fonds, voor technische bijstand voor de Commissie. De technische bijstand is gericht op de financiering van monitoring en gegevensverzameling, informatie, de totstandbrenging van een kennisbasis/interface en de verstrekking van advies aan de lidstaten in verband met het gebruik, de opvolging en de evaluatie van het EFG. In artikel 11, lid 1, van de EFG-verordening wordt bepaald dat op initiatief van de Commissie jaarlijks maximaal 0,5 % van het jaarlijkse maximumbedrag voor het EFG (d.w.z. 175 748 000 EUR in prijzen van 2019) kan worden gebruikt voor technische bijstand.

 

Volgens het voorstel van de Commissie vertegenwoordigt het gevraagde bedrag van 610 000 EUR ongeveer 0,35 % van het jaarlijkse maximumbedrag voor het EFG en zal dit bedrag worden gebruikt voor de volgende activiteiten:

1. Monitoring en gegevensverzameling: De Commissie zal gegevens verzamelen over ontvangen, gefinancierde en afgewikkelde aanvragen, alsook over voorgestelde en uitgevoerde maatregelen. Deze gegevens zullen op de website van de Europese Commissie ter beschikking worden gesteld en in passende vorm worden samengevoegd voor het tweejaarlijkse verslag van 2021. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren worden de kosten van deze activiteit op 20 000 EUR geraamd.

2. Informatie: De Commissie heeft een webpagina over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering[8] opgezet en houdt deze bij, overeenkomstig artikel 12, lid 2, van de EFG-verordening. De webpagina zal regelmatig worden geactualiseerd en uitgebreid, en de nieuwe elementen zullen in alle officiële EU-talen worden vertaald. De algemene bekendheid en de zichtbaarheid van het EFG zullen worden bevorderd. Zoals bepaald in artikel 11, lid 4, van de EFG-verordening zal in diverse publicaties en audiovisuele activiteiten van de Commissie over het EFG worden bericht. De kosten van al deze activiteiten worden op 20 000 EUR geraamd.

3. Systeem voor elektronische gegevensuitwisseling: De Commissie werkt verder aan de ontwikkeling van gestandaardiseerde procedures voor EFG-aanvragen en voor dossierbeheer met behulp van de functionaliteiten van SFC2014 (het systeem voor fondsenbeheer in de Europese Unie). Hierdoor kunnen aanvragen in het kader van de EFG-verordening worden vereenvoudigd en sneller worden verwerkt en kan gemakkelijker verslag worden uitgebracht. Een interface tussen SFC en het boekhoudkundige en financiële informatiesysteem van de Commissie (ABAC) faciliteert de financiële verrichtingen van het EFG. De bijdrage van 80 000 EUR is bestemd voor het regelmatig onderhoud en de verdere ontwikkeling van de SFC-toepassingen en voor de integratie van nieuwe rapportage-instrumenten.

4. Administratieve en technische bijstand (vergaderingen van de Deskundigengroep): De Deskundigengroep van contactpersonen van het EFG, die één lid per lidstaat telt, zal twee vergaderingen houden (tweede helft van 2019 / eerste helft van 2020). De totale kosten van deze twee vergaderingen worden op 70 000 EUR geraamd.

5. Administratieve en technische bijstand (netwerkseminars): Daarnaast zal de Commissie met het oog op de bevordering van netwerkvorming tussen de lidstaten twee seminars organiseren waaraan de EFG-uitvoeringsorganen en de sociale partners zullen deelnemen. In de mate van het mogelijke zullen deze seminars plaatsvinden rond hetzelfde tijdstip als de twee vergaderingen van de Deskundigengroep. Zij zullen hoofdzakelijk gewijd zijn aan problemen bij de praktische uitvoering van de EFG-verordening. De kosten van deze activiteiten worden op 120 000 EUR geraamd.

6.  Evaluatie: In 2019 zal een openbare aanbesteding voor de evaluatie achteraf worden uitgeschreven met als doel de evaluatie overeenkomstig artikel 20, lid 1, onder b), van de EFG-verordening uiterlijk op 31 december 2021 af te sluiten. Hiervoor is 300 000 EUR nodig.

 

III. De procedure

Om middelen uit het fonds te kunnen inzetten, heeft de Commissie de begrotingsautoriteit een overschrijvingsverzoek doen toekomen voor een totaalbedrag van 610 000 EUR uit de EFG-reserve (04 04 01 (CP) en 40 02 43 (CE)) naar de EFG-begrotingslijn (04 01 04 04 (CND)).

Dit is het eerste voorstel tot overschrijving voor de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds dat tot op heden in 2019 naar de begrotingsautoriteit is gezonden.

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de EFG-verordening de trialoogprocedure ingeleid.

Overeenkomstig een interne afspraak moet de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken bij dit proces worden betrokken, zodat zij op constructieve wijze kan bijdragen aan de beoordeling van de aanvragen voor steun uit het EFG.

 

 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

3.9.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

3

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

 

 

 

[1]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.

[2]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

[3]  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

[4]  Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0116.

[5]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.

[6]  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

[7]  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

[[15]]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

[[16]]  PB L 347 van 30.12.2013, blz. 855.

[[17]]  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 13 september 2019Juridische mededeling