Postup : 2019/2036(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0001/2019

Predkladané texty :

A9-0001/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2019 - 9.5

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0015

<Date>{06/09/2019}6. 9. 2019</Date>
<NoDocSe>A9-0001/2019</NoDocSe>
PDF 183kWORD 61k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajca: <Depute>Bogdan Rzońca</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie)

(COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[1] (nariadenie o EGF),

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2], a najmä na jeho článok 12,

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3] (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. mája 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie)[4],

 so zreteľom na svoje prvé čítanie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (vloží sa poznámka pod čiarou s č. Ú. v., ak bude k dispozícii, alebo COM(2018)0380),

 so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0001/2019),

 

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich potrebnom a rýchlom opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B. keďže pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacej schôdze 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C. keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady skrátením času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D. keďže maximálna výška ročného rozpočtu vyčleneného na EGF je 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011) a keďže v článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF sa uvádza, že až 0,5 % tejto sumy, t. j. 175 748 000 EUR v cenách roku 2019, sa môže na podnet Komisie poskytnúť na technickú pomoc s cieľom financovať prípravu, monitorovanie, zber údajov a vytvorenie vedomostnej základne, administratívnu a technickú podporu, informačné a komunikačné činnosti, ako aj audítorské, kontrolné a hodnotiace činnosti potrebné na vykonávanie nariadenia o EGF;

E. keďže navrhovaná suma 610 000 EUR zodpovedá približne 0,35 % maximálneho ročného rozpočtu vyčleneného na EGF v roku 2019;

1. súhlasí s opatreniami, ktoré Komisia navrhuje financovať ako technickú pomoc v súlade s článkom 11 ods. 1 a 4 a článkom 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2. uznáva dôležitosť monitorovania a zhromažďovania údajov; pripomína, že je dôležité, aby spoľahlivé štatistické rady zostavené vhodnou formou boli ľahko prístupné a zrozumiteľné;

3. pripomína význam prístupnosti špecializovaných internetových stránok o EGF pre všetkých občanov Únie;

4. víta pokračujúcu prácu na štandardizovaných postupoch pre žiadosti o podporu z EGF a správu tohto fondu s využitím funkcií systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014), čím sa umožní zjednodušenie a rýchlejšie vybavovanie žiadostí a lepšie podávanie správ;

5. berie na vedomie, že Komisia má v úmysle investovať 190 000 EUR z dostupného rozpočtu v rámci administratívnej a technickej podpory do zorganizovania dvoch zasadnutí expertnej skupiny kontaktných osôb pre EGF (jeden člen z každého členského štátu) a dvoch seminárov za účasti zástupcov vykonávacích orgánov EGF a sociálnych partnerov;

6. vyzýva Komisiu, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou naďalej systematicky pozývala Parlament na tieto schôdze a semináre;

7. zdôrazňuje potrebu ďalej posilňovať kontakty medzi všetkými stranami, ktoré sú zapojené do žiadostí o podporu z EGF, vrátane predovšetkým sociálnych partnerov a zainteresovaných strán na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa vytvorila čo najvyššia súčinnosť; zdôrazňuje, že by mala byť posilnená interakcia medzi národnými kontaktnými osobami a regionálnymi alebo miestnymi partnermi a mal by byť výslovne stanovený a všetkými zúčastnenými partnermi odsúhlasený spôsob komunikácie a podpory a tok informácií (vnútorné rozdelenie, úlohy a zodpovednosti);

8.  víta včasný začiatok hodnotenia ex-post, do ktorého Komisia zamýšľa investovať 300 000 EUR z dostupného rozpočtu;

9. pripomína žiadajúcim členským štátom ich zásadnú úlohu poskytovať rozsiahle informácie o akciách financovaných z EGF dotknutým prijímateľom, miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia o EGF;

10. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

11. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

 


 

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[5], a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[6], a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) má za cieľ poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie ako výsledok pokračujúcej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy alebo ako výsledok novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní sa na trh práce.

(2) Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[7], EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3) V nariadení (EÚ) č. 1309/2013 sa stanovuje, že na podnet Komisie sa môže na technickú pomoc každoročne použiť najviac 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF.

(4) Preto by sa mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť na podnet Komisie sumu 610 000 EUR na technickú pomoc,

 

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 610 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

V Bruseli

 

Za Európsky parlament   Za Radu

predseda  predseda

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[[15]], a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013[[16]] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[[17]] Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II.  Návrh Komisie

Komisia prijala 2. júla 2019 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF.

Návrh sa týka mobilizácie fondu vo výške 610 000 EUR a týka sa technickej pomoci pre Komisiu. Cieľom technickej pomoci je financovanie monitorovania a zhromažďovania údajov, informovania, vytvorenia rozhrania vedomostnej základne a poskytovania poradenstva členským štátom v súvislosti s využívaním, monitorovaním a hodnotením EGF. Podľa článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF sa na podnet Komisie môže každoročne poskytnúť na technickú pomoc najviac 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF (t. j. 175 748 000 EUR v cenách z roku 2011).

 

Podľa návrhu Komisie predstavuje požadovaná suma 610 000 EUR približne 0,35 % a je určená na pokrytie týchto činností:

1. Monitorovanie a zhromažďovanie údajov: Komisia bude zhromažďovať údaje o doručených, financovaných a uzavretých žiadostiach, ako aj o navrhovaných a vykonaných opatreniach. Tieto údaje budú k dispozícii na webových stránkach Európskej komisie v podobe, ktorá bude zodpovedať potrebám dvojročnej správy v roku 2021. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov sa náklady na túto činnosť odhadujú na 20 000 EUR.

2. Informácie: Komisia v zmysle článku 12 ods. 2 nariadenia o EGF zriadila a prevádzkuje webovú stránku o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii[8]. Táto stránka bude pravidelne aktualizovaná a rozširovaná, pričom nové zápisy budú preložené do všetkých úradných jazykov EÚ. Zvýši sa tak všeobecná informovanosť o EGF a podporí jeho viditeľnosť. V zmysle článku 11 ods. 4 nariadenia o EGF budú informácie o EGF súčasťou rozličných publikácií a audiovizuálnych aktivít Komisie. Náklady na všetky tieto položky sa odhadujú na 20 000 EUR.

3. Systém elektronickej výmeny údajov: Komisia pokračuje vo svojej práci na štandardizovaných postupoch podávania žiadostí o finančné príspevky z EGF a ich riadenia využívaním funkcií systému SFC 2014 (Systému správy fondov v Európskej únii). To umožňuje zjednodušenie žiadostí podávaných v zmysle nariadenia o EGF, ich rýchlejšie spracovanie a ľahšie podávanie správ. Rozhranie medzi systémom SFC a účtovným a finančným informačným systémom Komisie s názvom ABAC uľahčuje finančné transakcie v rámci EGF. Príspevok vo výške 80 000 EUR je určený na pravidelnú údržbu a ďalší rozvoj aplikácií SFC, ako aj na integráciu nových nástrojov na podávanie správ.

4. Administratívna a technická podpora (zasadnutia expertnej skupiny): Expertná skupina kontaktných osôb pre EGF zložená z jedného člena za každý členský štát usporiada dve zasadnutia (v druhom polroku 2019 a v prvom polroku 2020). Celkové náklady na tieto dve zasadnutia sa odhadujú na 70 000 EUR.

5. Administratívna a technická podpora (semináre zamerané na budovanie kontaktov): Komisia zorganizuje aj dva semináre za účasti zástupcov vykonávacích orgánov EGF a sociálnych partnerov s cieľom podporiť vytváranie kontaktov medzi členskými štátmi. V maximálnej možnej miere sa bude snažiť naplánovať oba semináre približne v rovnakom čase ako zasadnutia expertnej skupiny a zamerať ich na otázky vyplývajúce z praktického vykonávania nariadenia o EGF. Náklady na tieto činnosti sa odhadujú na 120 000 EUR.

6.  Hodnotenie: V roku 2019 bude spustené verejné obstarávanie týkajúce sa hodnotenia ex-post s cieľom ukončiť hodnotenie do 31. decembra 2021 [podľa článku 20 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF]. Na tento účel bude potrebných 300 000 EUR.

 

III.  Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 610 000 EUR z rezervy EGF (04 04 01 (CP) a 40 02 43 (CE)) do rozpočtového riadka EGF (04 01 04 04 (CND)).

Toto je zatiaľ prvý návrh na presun týkajúci sa mobilizácie fondu predložený rozpočtovému orgánu v roku 2019.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o mobilizáciu fondu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

 

[1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

[2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[4]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0116.

[5]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

[6]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[7]  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

[[15]]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[[16]]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

[[17]]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Posledná úprava: 12. septembra 2019Právne oznámenie