Postopek : 2019/2023(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0002/2019

Predložena besedila :

A9-0002/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.3

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0013

<Date>{05/09/2019}5.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2019</NoDocSe>
PDF 195kWORD 58k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalec: <Depute>Siegfried Mureşan</Depute>

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO Odbora za regionalni razvoj
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[1],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2] in zlasti člena 10,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] in zlasti točke 11,

 ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0002/2019),

1. pozdravlja sklep kot znamenje solidarnosti Unije z državljani in območji Unije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2. poudarja, da je treba nujno sprostiti finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) za regije, ki so jih v Uniji v letu 2018 prizadele naravne nesreče;

3. pozdravlja predlog Komisije[4] z dne 7. marca 2019, da se spremeni mehanizem Unije na področju civilne zaščite kot ključno orodje za krepitev zmogljivosti EU za obvladovanje tveganja nesreč ter se mu v obdobju 2021–2027 dodelijo finančna sredstva, ki ustrezajo ambicijam iz Sklepa (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta[5] in so v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027[6]; je prepričan, da bi bilo treba med skladom in mehanizmom Unije na področju civilne zaščite zagotoviti natančno usklajevanje pri preprečevanju nesreč ter pripravah in odzivanju nanje;

4. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Avstriji, Italiji in Romuniji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[7] in zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[8] in zlasti točke 11 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže solidarnost s prebivalstvom regij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2) Sredstva sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[9].

(3) Romunija je vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so povzročile obsežne poplave, predložila 7. septembra 2018.

(4) Italija je vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi izrednih vremenskih razmer predložila 20. decembra 2018.

(5) Avstrija je vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi izrednih vremenskih razmer predložila 14. januarja 2019.

(6) Vloge Romunije, Italije in Avstrije izpolnjujejo pogoje za izplačilo finančnega prispevka iz sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(7) Zato bi bilo treba uporabiti sklad, da se zagotovi finančni prispevek Romuniji, Italiji in Avstriji.

(8) Da bi se sredstva iz sklada lahko čim prej uporabila, bi bilo treba ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2019 se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije uporabijo naslednja sredstva za prevzem obveznosti in plačila:

(a) znesek 8.192.300 EUR za Romunijo;

(b) znesek 277.204.595 EUR za Italijo;

(c) znesek 8.154.899 EUR za Avstrijo.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od [datum sprejetja sklepa].

V...,

 

Za Evropski parlament  Za Svet


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) za dodelitev finančne pomoči v zvezi z izrednimi vremenskimi pojavi leta 2018 v Romuniji, Italiji in Avstriji.

Poplave v Romuniji

Poleti 2018 so ponavljajoče se hude padavine v severovzhodni regiji Romunije povzročile obsežne poplave v vseh šestih regijah države in močno poškodovale infrastrukturo, na primer jezove, nasipe, ceste, mostove, sisteme za čiščenje vode in kanalizacijo, distribucijo električne energije in plina, vodovode za pitno vodo in namakalne sisteme, šole ter druge javne zgradbe. Prišlo je tudi do znatnih izgub v kmetijstvu in škode za zasebna gospodinjstva.

Romunski organi so v vlogi, ki jo je Komisija prejela 7. septembra 2018, skupno neposredno škodo ocenili na 196,8 milijona EUR ali 1,24 % BDP prizadete regije, tj. pod mejno vrednostjo za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v regiji na ravni NUTS 2 (1,5 % regionalnega BDP). V revidirani vlogi, ki je bila predložena 9. oktobra 2018 in dopolnjena 14. decembra 2018, je bila ocena škode povečana na 327,7 milijona EUR ali 2,07 % regionalnega BDP, zaradi česar se nesreča šteje za „regionalno naravno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu Evropske unije.

Romunski organi so skupne stroške upravičenih bistvenih nujnih ukrepov in ukrepov za obnovo, kot so opredeljeni v členu 3(2) uredbe, ocenili na 294 milijonov EUR, pri čemer so največji delež predstavljali stroški zaščitne infrastrukture (nasipov) in obnovitve prometne infrastrukture.

Prizadeta regija je v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) za obdobje financiranja 2014–2020 opredeljena kot „manj razvita regija“. Romunski organi niso napovedali, da nameravajo sredstva iz programov skladov ESI prerazporediti za obnovitvene ukrepe, in niso zaprosili za predplačilo.

Komisija v skladu s prakso predlaga uporabo stopnje 2,5 % skupne neposredne škode za primere, ki so pod mejno vrednostjo za „večje nesreče“ (tj. 0,6 % BND oziroma 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2011, pri čemer se upošteva nižji znesek). Zato je predlagani skupni znesek pomoči 8.192.300 EUR.

 

Izredne vremenske razmere v Italiji

Jeseni 2018 so izredni vremenski pojavi v skoraj vseh italijanskih regijah od severa do juga povzročili zemeljske plazove, poplave in podrta drevesa, posledica tega pa je bilo 34 smrtnih žrtev in ena pogrešana oseba. Materialna škoda je vključevala velike motnje v cestnem in rečnem omrežju, škodo na javnih in zasebnih stavbah, motnje v električnih in plinskih omrežjih ter znatne izgube za lesno gospodarstvo in turizem. Ti vremenski pojavi se z meteorološkega vidika lahko štejejo za en sam pojav.

Italijanski organi so v vlogi z dne 20. decembra 2018, ki je bila dopolnjena 27. marca 2019, škodo ocenili na 6,6 milijarde EUR (popravljeni znesek), kar ustreza 192 % mejne vrednosti, ki se uporablja za Italijo. Ta poročila o škodi so bila potrjena s poročili hitrega kartiranja v programu Copernicus in s podatkovno zbirko evropskega laboratorija za hude nevihte. Vloga je bila posledično vložena na podlagi meril za „večjo naravno nesrečo“ v skladu s členom 2(2) uredbe.

Stroški nujnih ukrepov in ukrepov za obnovo so bili ocenjeni na več kot 1.700 milijonov EUR, največji delež pa je bil namenjen zaščitni infrastrukturi.

Med prizadetimi regijami so tri regije (Kalabrija, Kampanja in Sicilija) „manj razvite regije“ v okviru skladov ESI, dve sta „regiji v prehodu“ (Abruci in Sardinija), preostalih 9 pa je „bolj razvitih regij“. Italija ni izrazila namere, da bo finančna sredstva iz skladov ESI prerazporedila za obnovitvene ukrepe.

V skladu z dosedanjo prakso Komisija meni, da bi morala biti pomoč postopna, in predlaga stopnjo 2,5 % za delež škode, ki je nižja od mejne vrednosti za „večje naravne nesreče“, in 6 % za delež škode, ki to mejno vrednost presega. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 277.204.595 EUR.

 

Izredne vremenske razmere v Avstriji

Oktobra 2018 so južnoavstrijski deželi Koroško in Vzhodno Tirolsko prizadeli isti meteorološki pojavi kot Italijo. Zaradi obilnih padavin in nevihtnih vetrov so nastale poplave, ki so znatno poškodovale gozdove, sprožile zemeljske plazove in povzročile izpade električne energije.

Avstrijski organi so 14. januarja 2019 zaprosili za prispevek iz sklada in 20. februarja 2019 vlogo dopolnili. Skupna neposredna škoda, ocenjena na 326,2 milijona EUR, je nižja od mejne vrednosti za „večje nesreče“, ki se je leta 2018 uporabljala za Avstrijo, in mejne vrednosti za „regionalne nesreče“ v višini 1,5 % regionalnega BDP. Ker je bila nesreča posledica istih meteoroloških razmer kot večja nesreča v Italiji, je vloga upravičena na podlagi tako imenovane „določbe o sosednji državi“, kot je opisana v členu 2(4) uredbe.

Avstrijski organi so stroške nujnih ukrepov in ukrepov za obnovo ocenili na 214,5 milijona EUR, pri čemer je bil največji delež namenjen gradnji varnih rečnih nasipov in ukrepom za preprečevanje erozije tal.

Prizadeti regiji v okviru skladov ESI sodita med „bolj razvite regije“. Avstrijski organi niso zaprosili za predplačilo, ampak so izrazili namero, da bodo sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja uporabili za zaščitne ukrepe za obnovo gozdov.

Komisija predlaga uporabo običajne stopnje 2,5 % za nesreče v skladu z določbo o „sosednji državi“, kar pomeni, da je predlagani skupni finančni prispevek iz sklada 8.154.899 EUR.

 

Sklep

Skupni znesek, predlagan za Romunijo, Italijo in Avstrijo, je 293.551.794 EUR. Da ga bo mogoče izplačati, je treba s predlogom spremembe proračuna (št. 3/2019) spremeniti proračun za leto 2019, in sicer bo zgornji znesek v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila prerazporejen v proračunsko vrstico 13 06 01 – „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“.

V skladu je bilo v začetku leta 2019 na voljo 851.082.072 EUR, kar je vsota dodeljenih sredstev za leto 2019 v višini 585.829.691 EUR in neporabljenih sredstev iz leta 2018 v višini 265.252.381 EUR, ki so bila prenesena v leto 2019.

To je prvi sklep o uporabi sredstev v letu 2019, tako da bo za preostanek leta 2019 ostal na voljo znesek 557.530.278 EUR, kar je precej več, kot je treba v skladu s členom 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru ohraniti do 1. oktobra 2019 (25 % vseh dodeljenih sredstev za leto 2019, tj. 146.457.423 EUR).

Poročevalec podpira države članice pri uporabi skladov ESI za obnovo prizadetih regij in poziva Komisijo, naj podpre in hitro odobri prerazporeditev sredstev za partnerske sporazume, kakor je v zvezi z obnovo omenjenih regij zahtevala Avstrija.

Priporoča še, da se predlog sklepa, ki ga je pripravila Komisija in je priložen temu poročilu, hitro sprejme, da bo v znamenje evropske solidarnosti s prizadetimi tremi državami članicami sledilo hitro izplačilo omenjenih zneskov.

 

 

 


 

PRILOGA: PISMO Odbora za regionalni razvoj

Van Overtveldt

predsednik

Odbor za proračun

BRUSELJ

Zadeva: <Titre>Mnenje o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije</Titre>
<DocRef>(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))</DocRef>

Spoštovani gospod predsednik!

Odboru za regionalni razvoj je bil v mnenje posredovan predlog Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD)). Odbor za proračun naj bi o tem predlogu kmalu sprejel poročilo.

 

V predlogu je predvidena uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije, kot sledi:

(a) 8.192.300 EUR pomoči za odpravo posledic ponavljajočih se močnih padavin in obsežnih poplav na severovzhodu Romunije poleti 2018;

(b) 277.204.595 EUR pomoči za odpravo posledic skrajnih vremenskih pojavov, ki so jeseni 2018 v skoraj vseh italijanskih regijah povzročili plazove in poplave ter podirali drevesa;

(c) 8.154.899 EUR pomoči za odpravo posledic hudega deževja in viharjev, ki so oktobra 2018 v avstrijskih deželah Koroška in Vzhodna Tirolska povzročili poplave, veliko škodo v gozdovih, plazove in izpade električne energije.

 

Pravila, ki se uporabljajo za prispevke iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, so določena v Uredbi (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije.

 

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za ta primer v znesku, ki ga predlaga Komisija.

 

S spoštovanjem!

Younous Omarjee


 

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.9.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 311, 14.11.2002, str. 3

[2] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[3] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[5] Sklep (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 77 I, 20.3.2019, str. 1).

[7] UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

[8] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[9]   Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

 Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.

Zadnja posodobitev: 11. september 2019Pravno obvestilo