Postup : 2019/2021(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0005/2019

Předložené texty :

A9-0005/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2019 - 9.1

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0011

<Date>{17/07/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 53k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>John Howarth</Depute>

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018

(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[1], a zejména na čl. 18 odst. 3 a článek 44 tohoto nařízení,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018[2],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[3],

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4],

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[5],

 s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2019, který Komise přijala dne 15. dubna 2019 (COM(2019)0300),

 s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11730/2019 – C9-0115/2019),

 s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0005/2019),

A. vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019 je zahrnout do rozpočtu na rok 2019 přebytek z rozpočtového roku 2018 ve výši 1 802 milionů EUR;

B. vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 1 274,6 milionů EUR a nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 527,8 milionů EUR;

C. vzhledem k tomu, že největší rozdíl na straně příjmů tvoří úroky z prodlení a pokut (1 312,6 milionů EUR), přičemž se tento zůstatek skládá z pokut uložených za porušení pravidel hospodářské soutěže a úroků z prodlení, z jiných sankčních plateb a z úroků souvisejících s pokutami a sankčními platbami;

D. vzhledem k tomu, že na straně výdajů dosahují nevyčerpané prostředky Komise na platby částky 322,2 milionů EUR za rok 2018 (z toho 120 milionů EUR z rezervy na pomoc při mimořádných událostech) a že 68 milionů EUR připadá na prostředky přenesené z roku 2017, přičemž ostatní orgány a instituce vykazují nevyčerpané prostředky ve výši 75,9 milionu EUR z roku 2018 a prostředky přenesené z roku 2017 ve výši 61,6 milionu EUR;

1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 1/2019 předložený Komisí, jehož jediným účelem je zahrnutí přebytku z roku 2018 ve výši 1 803 milionu EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 finančního nařízení, a bere rovněž na vědomí postoj Rady k tomuto návrhu;

2. konstatuje, že podle Komise dosáhly v roce 2018 pokuty uložené za porušení pravidel hospodářské soutěže částky 1 149 milionů EUR; domnívá se, že kromě přebytku vzniklého v důsledku nevyčerpání prostředků by mělo být v rámci rozpočtu EU umožněno opětovné použití veškerých příjmů získaných z pokut nebo v souvislosti s pozdními platbami, aniž by byly odpovídajícím způsobem sníženy příspěvky vycházející z HND; připomíná svůj postoj ve prospěch navýšení navrhované unijní rezervy v příštím víceletém finančním rámci o částku odpovídající příjmům z pokut a sankcí;

3. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019;

4. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

 

Datum přijetí

3.9.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

 

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 


[1] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Úř. věst. L 67, 7.3.2019.

[3] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 12. září 2019Právní upozornění