Eljárás : 2019/2021(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0005/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0005/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2019 - 9.1

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0011

<Date>{05/09/2019}5.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0005/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 52k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a 2018. évi pénzügyi év többletének bevezetése</Titre>

<DocRef>(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>John Howarth</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2018. évi pénzügyi év többletének bevezetése – szóló tanácsi álláspontról

(11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

Az Európai Parlament

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

 tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére, valamint 44. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen[2],

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4],

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra[5],

 tekintettel a Bizottság által 2019. április 15-én elfogadott, 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2019)0300),

 tekintettel a Tanács által 2019. szeptember 3-án elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, az 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11730/2019 – C9-0115/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0005/2019),

A. mivel az 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezet célja a 2018. évi pénzügyi évből származó 1802 millió EUR összegű többletnek a 2019. évi költségvetésbe történő beállítása;

B. mivel e többlet fő forrása egy 1274,6 millió eurós, a bevételi oldalon jelentkező pozitív bevételi kimutatás, valamint a kiadási oldalon egy 527,8 millió eurós alulköltés;

C. mivel a bevételi oldalon a legnagyobb különbség a késedelmi kamatokból és a pénzbírságokból (1312,6 millió EUR) ered, és az eredmény a versenyjogi bírságokból és a késedelmi kamatokból, valamint a pénzbírságokhoz és kényszerítő bírságokhoz kapcsolódó egyéb kényszerítő bírságokból és kamatokból tevődik össze;

D. mivel a kiadási oldalon a Bizottság által fel nem használt kifizetési előirányzatok összege 2018-ban 322,2 millió EUR (amelyből 120 millió EUR a fel nem használt sürgősségisegély-tartalék) és a 2017-es átvitelek összege 68 millió EUR volt, a többi intézménynél pedig a fel nem használt előirányzatok összege 2018-ban 75,9 millió EUR és a 2017-es átvitelek összege pedig 61,6 millió EUR volt;

1. tudomásul veszi az 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely kizárólag a 2018. évi 1803 millió EUR összegű többletnek a költségvetésbe való bevezetésére vonatkozik, a költségvetési rendelet 18. cikkével és a Tanács ezzel kapcsolatos álláspontjával összhangban;

2. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint a versenyjogi bírságok 2018-ban 1149 millió eurót tettek ki; továbbra is úgy véli, hogy lehetővé kellene tenni, hogy az uniós költségvetés az alulteljesítés miatti többlet mellett minden bírságokból származó vagy késedelmes kifizetésekhez kapcsolódó többletet is újra felhasználhasson, a GNI-hozzájárulások ennek megfelelő csökkentése nélkül; emlékeztet azon álláspontjára, hogy a javasolt uniós tartalékot a következő többéves pénzügyi keretben a pénzbírságokból és bírságokból származó bevételekkel megegyező összeggel növelni kell;

3. jóváhagyja az 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

4. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 1/2019. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

3.9.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Torvalds, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

 

32

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh,

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

4

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

 

1

0

NI

Mislav Kolakusic

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

[1] HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

[2] HL L 67., 2019.3.7.

[3] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[4] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[5] HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 11.Jogi nyilatkozat