Eljárás : 2019/2024(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0006/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0006/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2019 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0014

<Date>{09/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 48k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 3/2019 számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>John Howarth</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 3/2019 számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

(11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Az Európai Parlament

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

 tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 44. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen[2],

 tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[3],

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4],

 tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra[5],

 tekintettel a Bizottság által 2019. május 22-én elfogadott, 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2019)0205),

 tekintettel a Tanács által 2019. szeptember 3-án elfogadott és a Parlamenthez ugyanazon a napon továbbított, a 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11732/2019 – C9-0113/2016),

 tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0006/2019),

A. mivel a 3/2019 számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának javasolt igénybevételére vonatkozik, amelynek célja, hogy támogatást nyújtson Romániának az észak-keleti régióban bekövetkezett áradások miatt, Olaszországnak az északi alpesi területektől Szicíliáig terjedő területeken bekövetkezett heves esőzéseket követő áradások és földcsuszamlások miatt, valamint Ausztriának az alpesi, illetve déli régiókban 2018 során bekövetkezett ugyanezen jelenségek miatt,

B. mivel ennek következtében a Bizottság javasolja az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének módosítását és a 13 06 01. költségvetési sor (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak egyaránt 293 551 794 EUR-val történő megemelését;

C. mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott speciális eszköz, és a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi keret felső határai felett kell szerepeltetni a költségvetésben;

1. jóváhagyja a 3/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2019. számú költségvetés-módosítás véglegesen elfogadásra került, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

3.9.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodik

 

 

[1] HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

[2] HL L 67., 2019.3.7.

[3] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[4] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[5] HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 12.Jogi nyilatkozat