Procedură : 2019/2024(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0006/2019

Texte depuse :

A9-0006/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2019 - 9.4

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0014

<Date>{05/09/2019}9.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 55k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei</Titre>

<DocRef>(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportor: <Depute>John Howarth</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei

(11732/2019 – C9‑0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[1], în special articolul 44,

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, adoptat definitiv la 12 decembrie 2018[2],

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[3],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[4],

 având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene[5],

 având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 adoptat de Comisie la 22 mai 2019 (COM(2019)0205),

 având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă Parlamentului European la aceeași dată (11732/2019 – C9‑0113/2019),

 având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0006/2019),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 vizează propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a oferi asistență României pentru inundațiile din regiunea de nord-est, Italiei pentru inundațiile și alunecările de teren cauzate de ploi abundente în zonele alpine din nord și până în Sicilia, precum și Austriei pentru aceleași fenomene în regiunea alpină din sud, din cursul anului 2018;

B. întrucât, ca urmare, Comisia propune modificarea bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 și majorarea alocării pentru linia bugetară 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 293 551 794 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată;

C. întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele de angajament și de plată corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara plafoanelor corespunzătoare prevăzute în CFM,

1. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019;

2. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2019 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

3.9.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1]  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[2] JO L 67, 7.3.2019.

[3] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[4] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[5] JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 10 septembrie 2019Notă juridică