Διαδικασία : 2019/0187(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0014/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0014/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2019 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 168kWORD 55k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Επιτροπή Αλιείας</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Chris Davies</Depute>

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα

(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0398),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0110/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0014/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Από την ημερομηνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα· τα χωρικά του ύδατα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη του δεν θα αποτελούν πλέον μέρος των ενωσιακών υδάτων.

Ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης (και εν αναμονή ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την αλιεία), τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης θα απολέσουν τα δικαιώματά τους αλιευτικής πρόσβασης σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ομοίως, από την πρώτη ημέρα του Brexit χωρίς συμφωνία, τα βρετανικά αλιευτικά σκάφη δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα ενωσιακά ύδατα.

Η απουσία κοινής ρύθμισης, αυτή καθεαυτήν, δεν εμποδίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση να παρέχουν πρόσβαση στα εκατέρωθεν ύδατα και να εκδίδουν άδειες αλιείας στα εκατέρωθεν σκάφη προς τον σκοπό αυτό. Εκτός της ανάγκης για λήψη άδειας αλιείας από το Ηνωμένο Βασίλειο (νέα «τρίτη χώρα»), τα σκάφη της ΕΕ θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν παράλληλη άδεια από τις αρχές του κράτους μέλους σημαίας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων («κανονισμός για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών στόλων»). Η ΕΕ μπορεί, βάσει της αμοιβαιότητας, να επιτρέπει σε μεμονωμένα αλλοδαπά σκάφη να αλιεύουν σε ενωσιακά ύδατα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται επίσης στον εν λόγω κανονισμό.

Στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης για την προετοιμασία ενός Brexit χωρίς συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν, τον Μάρτιο 2019, τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/498 για την τροποποίηση του κανονισμού για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών στόλων. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούσαν κυρίως στη θέσπιση απλουστευμένων διαδικασιών και την ταχύτερη διαχείριση των εν λόγω αδειών για τα σκάφη της ΕΕ που εισέρχονται στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για τα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμούν να αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα – υπό τον όρο της επιβεβαίωσης αμοιβαίων δικαιωμάτων πρόσβασης στα ύδατα. Παρείχαν επίσης τη δυνατότητα να συνεχιστεί η πρακτική της ανταλλαγής ποσοστώσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως συμβαίνει επί του παρόντος για όσο διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της Ένωσης. Αυτά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/498 του Μαρτίου 2019 θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στόχος της νομοθετικής πρότασης

Το σχέδιο κανονισμού (COM(2019)398) που πρότεινε η Επιτροπή στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 αποσκοπεί στην παράταση, για το έτος 2020, της εφαρμογής των μέτρων έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τον κανονισμό για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών στόλων, που θεσπίστηκαν τον Μάρτιο 2019 δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/498. Η χορήγηση δικαιωμάτων αμοιβαίας πρόσβασης απαιτεί βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Η θέση της Επιτροπής Αλιείας, όπως διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο

Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τη συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, το προσωρινό πλαίσιο που θεσπίστηκε για το 2019 εξακολουθεί να είναι αναγκαίο και για το 2020.

Κατόπιν της πρώτης συζήτησης επ’ αυτής της νομοθετικής πρότασης στην Επιτροπή Αλιείας στις 24 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή μας συμφώνησε (πλην δυο μελών) στις 2 Οκτωβρίου να προτείνει να εγκριθεί η πρόταση χωρίς τροποποιήσεις με απλοποιημένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1.

Ο εισηγητής, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Επιτροπής Αλιείας, συνιστά, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω πρόταση χωρίς τροποποιήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

5.9.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

16.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

2.10.2019

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

4.10.2019

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου