Procedūra : 2019/0187(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0014/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0014/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 22/10/2019 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 48k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Zivsaimniecības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Chris Davies</Depute>

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403

(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0398),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0110/2019),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9-0014/2019),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

 


 

PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Apvienotā Karaliste no izstāšanās dienas kļūs par trešo valsti; tās teritoriālie un ekskluzīvās ekonomikas zonas ūdeņi vairs nebūs daļa no Savienības ūdeņiem.

Ja netiks noslēgts izstāšanās līgums (vai jebkāds iespējams turpmāks zivsaimniecības nolīgums starp Savienību un Apvienoto Karalisti). Savienības zvejas kuģi zaudēs zvejas piekļuves tiesības Apvienotās Karalistes suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos ūdeņos. Tieši tāpat no pirmās bezlīguma izstāšanās dienas Apvienotās Karalistes zvejas kuģi vairs nevarēs piekļūt ES ūdeņiem.

Tas, ka nav panākta kopēja vienošanās par šīs valsts izstāšanos, nenozīmē, ka Apvienotā Karaliste un Savienība nevar viena otrai piešķirt individuālas piekļuves tiesības saviem ūdeņiem un izdot zvejas atļaujas otras puses kuģiem. Neatkarīgi no tā, ka Savienībai ir jāsaņem zvejas atļaujas no tikko par trešo valsti kļuvušās Apvienotās Karalistes, saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2403 par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību (ĀZFIP regula), ES kuģiem konkrēti būs jāsaņem arī paralēla atļauja no to karoga dalībvalsts. ES var pēc savstarpības principa atļaut atsevišķiem ārvalstu kuģiem zvejot ES ūdeņos atbilstīgi attiecīgajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Eiropas Parlaments un Padome 2019. gada martā kā daļu no ārkārtas pasākumiem pieņēma Regulu (ES) 2019/498, ar ko groza ĀZFIP regulu. Minētie grozījumi bija īpaši paredzēti, lai izveidotu vienkāršotas procedūras un ātrāku izskatīšanu attiecībā uz ES kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes kuģu zvejas atļaujām ES ūdeņos. Tie arī paredzēja iespēju turpināt ar Apvienoto Karalisti pašlaik īstenoto kvotu apmaiņas sistēmu, kas ir spēkā, kamēr vien Apvienotā Karaliste ir Savienības dalībvalsts. Šie ārkārtas pasākumi tika paredzēti 2019. gada marta Regulā (ES) 2019/498 un būs spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.

Tiesību akta mērķis

Komisijas 2019. gada 4. septembrī ierosinātais regulas projekts (COM(2019/398) paredz uz 2020. gadu pagarināt ārkārtas pasākumu piemērošanu attiecībā uz 2019. gada martā saskaņā ar Regulu (ES) 2019/489 pieņemto ĀZFIP regulu. Savstarpēju piekļuves tiesību piešķiršana paredz, ka zvejas darbībām ir jābūt ilgtspējīgām saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķiem.

Priekšsēdētāja paustā Zivsaimniecības komitejas nostāja

Ņemot vērā joprojām valdošo neskaidrību par Apvienotās Karalistes sakārtotu izstāšanos no Eiropas Savienības, 2019. gadam paredzētā pagaidu sistēma būtu jāturpina arī 2020. gadā.

Pēc šī tiesību akta priekšlikuma pirmās apspriešanas Zivsaimniecības komitejas 24. septembra sanāksmē komiteja 2. oktobrī vienojās (diviem deputātiem iebilstot) šo priekšlikumu apstiprināt bez grozījumiem, piemērojot vienkāršotu procedūru saskaņā ar Reglamenta 52. panta 1. punktu.

Tādēļ referents, pildot Zivsaimniecības komitejas priekšsēdētāja pienākumus, iesaka Parlamentam apstiprināt šo priekšlikumu bez grozījumiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos

Atsauces

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

5.9.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja
 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

16.9.2019

 

 

 

Atzinumu nesniedza
 Lēmuma datums

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

2.10.2019

Izskatīšana komitejā

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Pieņemšanas datums

2.10.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

4.10.2019

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. oktobrisJuridisks paziņojums