Procedura : 2019/0187(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0014/2019

Teksty złożone :

A9-0014/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/10/2019 - 8.2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 54k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Komisja Rybołówstwa</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Chris Davies</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0398),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0110/2019),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A9-0014/2019),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 


 

UZASADNIENIE

Kontekst

Od dnia wystąpienia Zjednoczone Królestwo będzie państwem trzecim; jego wody terytorialne i jego wyłączna strefa ekonomiczna nie będą już częścią wód Unii.

W przypadku braku umowy o wystąpieniu (i w oczekiwaniu na ewentualną przyszłą umowę między Unią a Zjednoczonym Królestwem dotyczącą rybołówstwa) statki rybackie Unii stracą uprawnienia do połowów na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji Zjednoczonego Królestwa. Na tej samej zasadzie brytyjskie statki rybackie nie będą już miały dostępu do wód UE od dnia, w którym dojdzie do brexitu bez porozumienia.

Brak wspólnych ustaleń nie uniemożliwia Zjednoczonemu Królestwu i Unii udzielenia drugiej stronie indywidualnego dostępu do wód oraz wydawania w tym celu upoważnień do połowów statkom drugiej strony. Niezależnie od konieczności uzyskania upoważnienia do połowów ze strony Zjednoczonego Królestwa – nowego „państwa trzeciego” – każdy statek UE będzie również musiał uzyskać równoległe zezwolenie od organów państwa członkowskiego bandery, zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi (rozporządzenie w sprawie SMEFF). Na zasadzie wzajemności UE może zezwolić poszczególnym statkom zagranicznym na dokonywanie połowów na wodach UE zgodnie z warunkami ustanowionymi również w niniejszym rozporządzeniu.

W ramach środków awaryjnych służących przygotowaniu się do brexitu bez porozumienia Parlament Europejski i Rada przyjęły w marcu 2019 r. rozporządzenie (UE) 2019/498 zmieniające rozporządzenie w sprawie SMEFF. Zmiany te mają w szczególności na celu ustanowienie uproszczonych procedur i szybsze zarządzanie takimi upoważnieniami dla statków UE wchodzących na wody Zjednoczonego Królestwa i dla statków Zjednoczonego Królestwa, które chcą prowadzić połowy na wodach UE, o ile wzajemne prawa dostępu do wód zostaną potwierdzone. Przewidziano w nich również możliwość kontynuacji praktyki wymiany kwot ze Zjednoczonym Królestwem, jak miało to miejsce w trakcie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii. Te środki awaryjne przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2019/498 z marca 2019 r. wygasną do dnia 31 grudnia 2019 r.

Cel wniosku ustawodawczego

Projekt rozporządzenia (COM(2019/398)) zaproponowany przez Komisję w dniu 4 września 2019 r. ma na celu rozszerzenie na rok 2020 stosowania środków awaryjnych w związku z rozporządzeniem w sprawie SMEFF przyjętym w marcu 2019 r. na mocy rozporządzenia (UE) 2019/498. Wydawanie upoważnień do wzajemnego dostępu wymaga, aby działalność połowowa była zrównoważona, zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Stanowisko Komisji Rybołówstwa, przekazane przez przewodniczącego

W świetle utrzymującej się niepewności co do uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE takie tymczasowe ramy ustanowione na rok 2019 nadal są konieczne na rok 2020.

Po pierwszej dyskusji nad tym wnioskiem ustawodawczym w Komisji Rybołówstwa w dniu 24 września komisja postanowiła (przy sprzeciwie ze strony dwóch posłów) w dniu 2 października, że wniosek ten zostanie zatwierdzony bez zmian w ramach procedury uproszczonej na mocy art. 52 ust. 1.

Sprawozdawca, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Rybołówstwa, zaleca zatem, aby Parlament zatwierdził ten wniosek bez zmian.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

Odsyłacze

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

5.9.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

16.9.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

2.10.2019

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Data przyjęcia

2.10.2019

 

 

 

Data złożenia

4.10.2019

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2019Informacja prawna