Процедура : 2019/2028(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0017/2019

Внесени текстове :

A9-0017/2019

Разисквания :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Гласувания :

PV 23/10/2019 - 11.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0038

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0017/2019</NoDocSe> (<RefVer>Част 1</RefVer>)
PDF 580kWORD 259k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))</DocRef>

Част 1: Предложение за резолюция


<Commission>{BUDG}Комисия по бюджети</Commission>

Докладчици:  <Depute>Моника Холмайер (раздел III – Комисия)</Depute>

 <Depute>Ейдер Гардиасабал Рубиал (други раздели)</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по конституционни въпроси
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПИСМО НА комисията по международна търговия
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[1],

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3] („Регламента за МФР“),

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4],

 като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия[5],

 като взе предвид своята резолюция от 28 март 2019 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година[6],

 като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 5 юли 2019 г. (COM(2019)0400) („ПБ“),

 като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2019 г. (11734/2019 – C9-0119/2019),

 като взе предвид член 2, параграф 1, буква в) от Парижкото споразумение, ратифицирано от Европейския съюз на 5 октомври 2016 г.,

 като взе предвид обзорния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Действия на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата“ (2017 г.),

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ (COM(2018)0773),

 като взе предвид член 94 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на другите заинтересовани комисии,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0017/2019),

Раздел III

Общ преглед

1. припомня, че в своята резолюция от 14 март 2019 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година Парламентът определи ясни политически приоритети за бюджета за 2020 г. като мост към бъдещето на Европа и за осигуряване на европейска добавена стойност; отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на тези приоритети и представя позицията по-долу, за да осигури подходящо равнище на финансиране, така че да ги постигне;

2. изтъква отново своето становище, че бюджетът за 2020 г. следва да проправи пътя за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да предостави солидна отправна точка за започване на изпълнението на новото поколение програми и политики на Съюза; припомня освен това, че 2020 г. е последната година от действащата МФР и следователно последната възможност за Съюза да се доближи до изпълнението на политическите ангажименти, определени за този период, включително с оглед на постигането на целта на ЕС по отношение на климата и на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и на Европейския стълб на социалните права; подчертава в този контекст, че бюджетът на Съюза трябва да прави оценка на цялостното въздействие на политиките на Съюза в областта на равенството между половете (съобразено с равенството между половете бюджетиране) и да го интегрира, като по този начин насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете и равните възможности;

3. отбелязва позицията на Съвета относно ПБ, съгласно която бюджетните кредити за поети задължения се съкращават с 1,51 милиарда евро в сравнение с предложението на Комисията; счита, че внесените от Съвета съкращения са в пълно противоречие с приоритетите на Съюза, не са обосновани от капацитета за усвояване и целят отмяната на всяко конкретно увеличение, поискано и получено от Парламента през предходните бюджетни години; взема следователно решение, като общо правило, да възстанови бюджетните кредити по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, до равнището от ПБ, както за оперативните, така и за административните разходи, и да използва ПБ като отправна точка за определянето на своята позиция;

4. изразява твърдо убеждение, че е належащо да се предприемат действия за преодоляване на предизвикателството, свързано с изменението на климата, и за опазване на околната среда по начин, който стимулира заетостта, създава нови работни места, укрепва конкурентоспособността, насърчава устойчиво развитие и осигурява социален просперитет; подчертава важната роля на новите и нововъзникващите технологии за постигането на тази цел; подчертава необходимостта Съюзът да дава пример и да вдъхновява другите държави по света да инвестират повече в разходи, свързани с климата; приветства силните призиви за предприемане на действия, отправени от лидерите на Съюза по време на неотдавнашната среща на високо равнище на ООН по въпросите на изменението на климата, и наскоро поетите от няколко държави членки ангажименти за увеличаване на разходите в области като енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници и устойчивата транспортна и енергийна инфраструктура; счита, че тези изявления следва да бъдат съпътствани от конкретни действия от страна на държавите членки, включително при разискванията им в рамките на Съвета;

5. припомня задълженията на Съюза съгласно Парижкото споразумение и ангажимента на Съюза да постигне целта 20% от разходите на Съюза за периода 2014 – 2020 г. да са свързани с климата; отбелязва, че 21,0% от бюджетните кредити за поети задължения, предложени в ПБ за 2020 г., са свързани с климата и че най-малко още 3,5 милиарда евро ще трябва да бъдат предназначени за разходи, свързани с климата, за да се постигне целта от 20%; изразява съжаление, че по линия на действащата МФР бюджетът на Съюза разполага с ограничени средства, за да се справи самостоятелно със свързаното с изменението на климата предизвикателство, и посочва необходимостта от много по-големи инвестиции в тази област, които Комисията оценява на сума в размер между 175 и 290 милиарда евро годишно;

6. подчертава, че бюджетът за 2020 г. следва да подготви Съюза за още по-амбициозна цел за интегриране на свързаните с климата и биологичното разнообразие въпроси в МФР за периода 2021 – 2027 г., за да отговори на очакванията на европейските граждани; изисква по-прозрачна, строга и всеобхватна методология, създадена в съответствие с международно установените методики, която да включва реформирани показатели за изпълнение за определяне и проследяване на свързаните с климата и с биологичното разнообразие разходи; очаква конкретното предложение относно Европейския зелен курс съгласно посоченото в политическите насоки на бъдещия новоизбран председател на Комисията; припомня в този контекст твърдия си ангажимент по отношение на реформата на системите на собствените ресурси на Съюза, включително въвеждането на кошница от нови собствени ресурси, които са в по-добро съответствие с основните приоритети на политиките на Съюза, включително борбата срещу изменението на климата;

7. предлага следователно бюджет за 2020 г., в който се предвиждат съществени по размер финансови средства за справяне с предизвикателствата в областта на околната среда и изменението на климата, и който компенсира, доколкото е възможно, съществуващото изоставане в постигането на целта 20% от разходите на Съюза за периода 2014 – 2020 г. да бъдат свързани с климата; предлага значително увеличение с над 2 милиарда евро над равнището от ПБ по бюджетните редове в различните функции, и основно в подфункция 1а, които имат голям принос за постигането на целта относно свързаните с климата разходи; внимателно насочва тези увеличения към бюджетни редове с отлична степен на изпълнение и с оперативен капацитет за усвояване на допълнителните бюджетни кредити през 2020 г.;

8. подчертава, че младежта продължава да бъде основен приоритет за бюджета на Съюза; подчертава, че въпреки положителните тенденции на намаляване на младежката безработица в Съюза липсата на бъдещи възможности за младите хора е съвсем реален и нуждаещ се от спешни действия социален проблем в някои части на Съюза, като съществуват значителни различия между държавите членки и между регионите; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над предложеното от Комисията равнище, с цел също така да се осигури плавен преход към новия Европейски социален фонд (ЕСФ+) в следващата МФР;

9. увеличава финансовите ресурси, разпределени, за да се отговори на бъдещото търсене на „Еразъм+“, основната програма за образование и обучение, включително професионално образование и обучение, младежта и спорта в Европа; подчертава, че програмата „Еразъм+“ е основна водеща програма на Съюза, която е широко позната сред неговите граждани и която постигна осезаеми резултати с ясна европейска добавена стойност; припомня ангажимента си да утрои финансирането за тази програма в МФР за периода 2021 – 2027 г.; подчертава необходимостта от продължаване и допълнително укрепване на подготвителното действие „DiscoverEU“ с оглед на програмираното му интегриране в програмата „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.; призовава за поставянето на специален акцент върху действията за мобилност в образованието за възрастни, и особено за по-възрастното население, в програмата „Еразъм+“;

10. предлага допълнителни целенасочени увеличения по други бюджетни редове, свързани с приоритетите на Парламента, в области като малките и средните предприятия (МСП), цифровизацията, изкуствения интелект, научните изследвания в областта на раковите заболявания, сътрудничеството в областта на сигурността и правосъдието, митниците, миграцията и външната политика, в т.ч. развитието и хуманитарната помощ;

11. подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на децентрализираните агенции; счита следователно, че всяко предложено от Съвета съкращение би застрашило правилното функциониране на агенциите и не би им дало възможност да изпълняват задачите си; предлага целеви увеличения на равнището на бюджетните кредити за агенциите, които ще изпълняват допълнителни задачи или които се сблъскват с повишено работно натоварване поради нововъзникващи предизвикателства;

12. заключава, с цел адекватно финансиране на посочените по-горе неотложни приоритети и като се имат предвид силно ограничените или несъществуващи маржове по някои функции през 2020 г., че Инструментът за гъвкавост и общият марж за поетите задължения трябва да бъдат изцяло мобилизирани и че маржът за непредвидени обстоятелства трябва да бъде мобилизиран, като част от него остане на разположение за финансирането на непредвидени обстоятелства, които могат да възникнат в хода на следващата година; припомня също така, че възможностите за гъвкавост, предвидени в Регламента за МФР, ще намалеят в края на този период;

13. подчертава, че е необходимо отменените бюджетни кредити за научни изследвания да се предоставят повторно за усвояване, както е посочено в член 15, параграф 3 от Финансовия регламент; изразява дълбоко съжаление, че Съветът отново отхвърля прилагането на тази законодателна разпоредба, която Комисията предложи да се задейства частично в ПБ; заявява намерението си да отстоява позицията си, която отразява както буквата, така и духа на Финансовия регламент; възнамерява да разреши този въпрос в рамките на тазгодишната помирителна процедура за бюджета; предлага отменените бюджетни кредити да се използват пълноценно за укрепване на четирите бюджетни реда на програмата „Хоризонт 2020“ с най-високо равнище на научноизследователска дейност във връзка с климата;

14. определя общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 170 971 519 973 EUR, което представлява увеличение с 2 699 813 994 EUR спрямо ПБ; взема освен това решение, в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, да предостави бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280 700 000 EUR, които са на разположение в резултат на отмяната на бюджетни кредити; определя общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 159 146 168 195 EUR;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

15. посочва, че „Хоризонт 2020“ осигурява много силна европейска добавена стойност и има жизненоважен принос за развитието на екологосъобразни технологии и на щадящи климата и околната среда иновации, така че да се поставят основите на бъдещата независимост от изкопаемите горива и да се подкрепи преходът към по-кръгова икономика; подчертава освен това значението на програмата за други важни области на европейските научни изследвания, като цифровизацията, изкуствения интелект и научните изследвания в областта на раковите заболявания; по тази причина значително увеличава разпределените за „Хоризонт 2020“ бюджетни кредити за поети задължения със 737,8 милиона евро над равнището от ПБ; предоставя освен това в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент цялата сума на отменените през 2018 г. в резултат на неизпълнение на научноизследователски проекти бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280,7 милиона евро за бюджетните редове на „Хоризонт 2020“, които са от най-голямо значение за научноизследователските проекти, свързани с климата, и призовава Комисията да обърне специално внимание на справедливото географско разпределение на тези финансови средства;

16. е убеден, че борбата срещу раковите заболявания следва да бъде абсолютен приоритет за Съюза и че трябва да се положат значителни усилия в тази посока; подчертава факта, че научните изследвания в областта на раковите заболявания са важен стълб в този процес; приема следователно увеличение на финансовите ресурси, предназначени за научни изследвания в областта на раковите заболявания по съответните бюджетни редове на „Хоризонт 2020“, които също показват много висока степен на изпълнение на бюджета; подчертава, че е необходим незабавен подем на изследванията в тази област, включително с оглед на по-значителните инвестиции, предвидени в следващата МФР;

17. припомня, че позицията на Европа като водещ доставчик на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) зависи от ресурсите за разработване и изпитване на нови ИКТ технологии, както и за предоставяне на помощ на стартиращи и на технологични предприятия с цел увеличаване на съответния капацитет по отношение на пазара; във връзка с това отново изтъква необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране за европейските научноизследователски структури и МСП, като се постави акцент върху разработването и развитието на технологии, като търсачки, преводачески услуги и сходни новаторски технологии;

18. подчертава решаващата роля на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за насърчаване на стратегическото развитие на високоефективна трансевропейска мрежа, която е устойчива и взаимосвързана в рамките на цялата инфраструктура в областта на транспорта, с особен акцент върху железопътната мрежа, в т.ч. нощните влакове, енергетиката и информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и която значително допринася за прехода към неутрално по отношение на климата общество; предлага следователно да се увеличи финансирането за МСЕ – Транспорт и МСЕ – Енергетика с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 545 милиона евро над равнището от ПБ;

19. счита, че също така е необходимо да се укрепят и други важни приоритети в рамките на тази подфункция; посочва във връзка с това МСП, които са съществена част от икономиката на Съюза и играят решаваща роля за осигуряването на инвестиции с отлично качество и за създаването на работни места във всички държави членки; приема в този контекст увеличение в полза на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) с цел допълнително повишаване на способността на програмата да насърчава предприемачеството, включително предприемачеството на жени, като повишава конкурентоспособността и достъпа до пазари на предприятията от Съюза, и призовава да се постави акцент върху цифровата трансформация на МСП; припомня, че предложеното разпределение в ПБ за COSME е дори под предвиденото във финансовото програмиране, и приема увеличение с 50 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения над равнището от ПБ;

20. подчертава, че програмата „Еразъм+“ продължава да бъде високо ценена и изключително популярна програма с брой на заявленията, който далеч надхвърля наличното финансиране, и че тя допринася за насърчаването на силно чувство за обща европейска идентичност; приема следователно увеличение със 123,4 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения над равнището от ПБ, с цел да се води борба с ниския процент на успеваемост и да се даде възможност на повече хора да се възползват от тази програма;

21. предлага целеви увеличения на равнището на бюджетните кредити за Европейския орган по труда (ЕОТ), Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и на равнището на бюджетните кредити и на броя длъжности за Европейската агенция за ГНСС, Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER);

22. увеличава следователно равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а с 1 503 766 221 EUR над ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез използване на наличния марж и чрез мобилизиране на специалните инструменти; взема освен това решение да предостави по тази подфункция в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент отменени бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280 700 000 EUR;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

23. припомня, че устойчивият растеж и добре насочените инвестиции са ключът за създаването на качествени работни места и за повишено благоденствие за всички, както и че е необходимо следователно структурните фондове и инвестициите да бъдат насочвани по-ефективно към стимулиране на приобщаващ растеж, намаляване на неравенствата и засилване на социалното сближаване във възходяща посока;

24. изразява съжаление, че равнището на младежката безработица, което се оценява на 14,2% през април 2019 г., продължава да бъде неприемливо високо и продължава да бъде особено тежко в някои държави членки и региони на Съюза; подчертава, че е важно да се увеличат пригодността за заетост и предприемаческите способности на младите хора, като същевременно се преодоляват неравенствата; е убеден, че за борбата с безработицата са необходими значителни финансови усилия; е решен да осигури допълнително финансиране за програмата за младежка заетост през последната година от действащата МФР; подчертава необходимостта от ускоряване на изпълнението на тази програма и от по-нататъшно повишаване на нейната ефективност, така че да се гарантира, че тя носи по-голяма европейска добавена стойност на националните политики в областта на заетостта; предлага следователно увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост с 363,3 милиона евро над равнището от ПБ;

25. увеличава финансирането за техническа подкрепа предвид сложността на процедурите за управление на проекти, от изготвянето на заявленията до процесите на финансово управление и наблюдение на въздействието, което е основно препятствие за по-доброто усвояване на структурните фондове;

26. увеличава равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б с 373 278 264 EUR над ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

27. отбелязва със загриженост, че отново само 8,3% от общия размер на поетите задължения са свързани с усилията за промяна на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие, което представлява най-ниското съотношение от 2015 г. насам, въпреки наблюдавания безпрецедентен и ускорен темп на изчезване на видовете; призовава за достатъчни увеличения и за разпределянето на проследими ресурси, за да се гарантира дългосрочната и съгласувана защита на биологичното разнообразие в целия Съюз; в съответствие с общите приоритети, насочени към справяне с изменението на климата, съсредоточава значително увеличение на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 233 милиона евро по бюджетните редове на програмата LIFE+ в дялове 7 и 34; очаква Комисията да осигури необходимия капацитет за усвояване с цел ефективно използване на тези допълнителни средства и да обезпечи по-справедливо географско разпределение на подобни зачитащи околната среда финансови средства, какъвто ще бъде случаят в програмите по линия на следващата МФР;

28. предлага необходими увеличения по определени бюджетни редове, и по-специално за финансиране на мерки за справяне с последиците от африканската чума по свинете в няколко държави членки; отбелязва сериозното въздействие и големия брой огнища, регистрирани от началото на 2019 г., с десетки хиляди животни, които бяха умъртвени; отбелязва, че трети държави са инвестирали в научни изследвания за разработване на ваксина срещу африканската чума по свинете и че Съюзът следва да инвестира в научни изследвания и разработване на ваксина, което ще спомогне за спиране на разпространението и появата на африканска чума по свинете във възможно най-кратък срок;

29. припомня, че равнището на бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) все още се нуждае от корекция, като се вземат предвид целевите приходи, очаквани през 2020 г., както беше посочено в писмото за внасяне на корекции на Комисията;

30. предлага целево увеличение на равнището на бюджетните кредити и на броя на служителите на Европейската агенция за околна среда;

31. увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 с 267,3 милиона евро (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез наличния марж под тавана; подчертава, че не следва да има нови съкращения на бюджета за селското стопанство, тъй като селскостопанският сектор често е засяган от кризи, които изискват бюджетна намеса;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

32. увеличава, като се има предвид нереалистично ниският таван от началото на действащата МФР, финансирането за приоритетите на Парламента в областта на вътрешната сигурност, миграцията, основните права и зачитането на принципите на правовата държава, както и за насърчаването на недискриминация и равенство и за борба срещу основаното на пола насилие; решително се противопоставя на съкращенията на Съвета на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и отхвърля предложението на Съвета за вписване на бюджетни кредити за поети задължения за ФУМИ в размер на 400 милиона евро в резерв до постигане на напредък по реформата на регламента „Дъблин III“[7], тъй като това ще възпрепятства държавите членки, разположени на първа линия, които получават подкрепа, да управляват миграционния натиск хуманно;

33. подчертава, че е от първостепенна важност да се инвестира в адекватни равнища на финансиране и човешки ресурси за всички агенции с дейност в областта на миграцията, сигурността, граничния контрол и основните права, и по-специално Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, Frontex и Агенцията за основните права (FRA); подчертава, че Европейската прокуратура трябва да разполага с необходимите средства, за да може да разследва надлежно и да преследва по съдебен ред трансграничните престъпни дейности;

34. призовава Комисията спешно да създаде фонд за подкрепа на операции по търсене и спасяване, за да се гарантира значимо присъствие на сили за търсене и спасяване в Средиземно море;

35. потвърждава отново готовността си да използва бюджета на Съюза като инструмент за ефективна борба със съществуващите неравенства и за насърчаване на равенството между половете, по-специално чрез увеличаване на средствата за специфичната за „Дафне“ цел на програмата „Права, равенство и гражданство“ и за човешко развитие в рамките на инструмента за сътрудничество за развитие; подчертава необходимостта от достатъчно финансиране за борба с насилието, основано на пола, и с насилието срещу жени и момичета бежанци и други уязвими групи, като лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите, интерсексуалните и куиър лицата (ЛГБТИК);

36. предлага увеличение с 10% на бюджетните кредити за поети задължения за подпрограми „МЕДИА“ и „Култура“ към програма „Творческа Европа“, за да се преодолеят хроничният недостиг на финансиране и ниският процент одобрени заявления; увеличава също така бюджетните кредити за мултимедийни действия, които са от решаващо значение за противодействие на дезинформацията и за насърчаване на независимата журналистика;

37. предлага също така целево увеличение на вноската на Съюза за Европейската агенция по лекарствата;

38. увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 121 799 746 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 4 – Глобална Европа

39. подчертава необходимостта бюджетът на Съюза да предостави повече финансиране за мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяване към тях, както и за дипломацията по въпросите на климата в държавите, обхванати от инструмента за сътрудничество за развитие и от Механизма за гражданска защита на Съюза; посочва възможността за предоставяне на финансова помощ от бюджета на Съюза за намаляване на риска от бедствия и за мобилизиране на иновативни финансови инструменти, включително плана за външни инвестиции на ЕС, с цел подпомагане на подготовката и финансирането на проекти за развитие в Африка, свързани с климата;

40. предлага съществено увеличаване на финансирането за държавите от Западните Балкани в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, особено в областта на функционирането на демократичните институции, принципите на правовата държава, доброто управление и публичната администрация; подчертава важността на значителното по размер финансиране с оглед на многобройните предизвикателства, които Съюзът и държавите членки трябва да преодоляват заедно в съседните на ЕС държави, за подкрепа на политическите реформи и за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в Западните Балкани;

41. припомня, че с оглед на продължаващите заплахи за сигурността и влошаването на обстановката от гледна точка на сигурността по източните граници на Съюза, както и с оглед на свързаните с реформите предизвикателства, пред които са изправени източноевропейските партньори, е важно да се осигури достатъчно финансиране в подкрепа на предотвратяването на кризи и конфликти, стабилността, демокрацията и изграждането на доверие и да се увеличат усилията в подкрепа на намаляването на бедността и в подкрепа на икономическото развитие в региона; припомня освен това, че държавите от южното съседство си нуждаят от допълнителна финансова подкрепа, тъй като те са подложени на огромен натиск, включително конфликтите в Сирия и Либия, засилването на екстремизма и свързаните движения на бежанци и мигранти;

42. счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър, благополучието на маронитите, които желаят да се преселят, както и това на всички лица, живеещи в анклави, съгласно договореното в Третото виенско споразумение и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

43. подчертава отговорността на Съюза да подкрепя опазването на Арктика; подчертава, че е важно да се инвестира в по-съгласувана политика на ЕС за Арктика;

44. призовава за увеличаване на финансирането за проекти за предоставяне на подкрепа за бежанци от Венесуела, които са избягали в съседните държави, в т.ч. териториите на държавите членки в Карибския басейн;

45. счита, че като се имат предвид сериозните и постоянни усилия на Турция да компрометира регионалната стабилност чрез агресивно поведение срещу държавите членки, както и дефицитът ѝ в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, е основателно да се намалят допълнително средствата, разпределени за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ; взема следователно решение да не отменя внесените от Съвета съкращения на финансирането за Турция, да намали допълнително това финансиране с 5 милиона евро и да постави 100 милиона евро от финансирането в резерв;

46. изразява съжаление относно ограничената роля, която Парламентът има в надзора и управлението на Извънредния доверителен фонд за Африка; счита, че е от основно значение Парламентът да може да наблюдава дейността на Оперативния комитет, и призовава Комисията да предоставя подробна информация относно взетите от този комитет решения и да гарантира присъствието на представители на Парламента на неговите заседания;

47. увеличава бюджетните кредити по функция 4 с 257 217 394 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

48. възстановява равнището от ПБ по бюджетните редове за административни разходи, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1 – 4; предлага увеличение с 5,5 милиона евро над ПБ на бюджетните кредити за поети задължения за провеждането на конференция на тема „Европейската демокрация/бъдещето на Европа“; изтъква, че конференцията следва да може да работи с необходимата степен на автономност и с участието на Парламента на равни начала с другите европейски институции; подчертава освен това, че конференцията следва да даде възможност за участие и ангажиране на широк кръг от граждани, включително млади хора;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

49. припомня значението на пилотните проекти и на подготвителните действия (ПП и ПД) като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на Съюза; подчертава във връзка с това за тези, които проправят пътя за нови програми, подкрепяни от настоящия председател на Комисията и от Парламента, като фонда за справедлив преход, че Комисията следва да обърне специално внимание на прилагането им във форма, която ще получи най-широка подкрепа от Парламента; взема решение, след внимателен анализ на всички весени предложения и като взе изцяло предвид оценката на Комисията относно спазването на законовите изисквания и изпълнимостта им, да приеме балансиран пакет от ПП и ПД, отразяващ политическите приоритети на Парламента; призовава Комисията бързо да приложи ПП и ПД и да предостави обратна информация за тяхното изпълнение и постигнатите на местно равнище резултати;

Плащания

50. посочва безпрецедентния марж от 20 067,6 милиона евро, останал под тавана на плащанията в ПБ в резултат на твърде забавеното започване на изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г., и съответното натрупване на неизползвани бюджетни кредити за плащания, по-конкретно по подфункция 1б; подчертава необходимостта от предотвратяване на значителното натрупване на искания за плащане в началото на следващата МФР, което може да доведе до друга криза с плащанията в бюджета на Съюза, какъвто беше случаят през настоящия период, и може да възпрепятства организираното започване на изпълнението на следващото поколение програми за периода 2021 – 2027 г.;

51. увеличава следователно бюджетните кредити за плащания за европейските структурни и инвестиционни фондове с общо 3 милиарда евро въз основа на очакването, че държавите членки ще продължат да ускоряват изпълнението на своите оперативни програми през последната година от действащата МФР и ще се придържат по-строго към собствените си прогнози; увеличава финансирането на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) с 948 милиона евро с цел да се изтеглят през 2020 г., без отражение върху бюджета, годишните вноски, които бяха планирани за 2021, 2022 и 2023 г., т.е. когато се очаква натискът в областта на плащанията да бъде по-силен; увеличава, на последно място, бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, по които бюджетните кредити за поети задължения се увеличават;

Други раздели

Раздел I – Европейски парламент

52. възстановява бюджетните кредити, определени в бюджетната прогноза въз основа на внимателен и отговорен анализ на потребностите на Парламента за 2020 г. и приети с голямо мнозинство от пленарното заседание с горепосочената резолюция на Парламента от 28 март 2019 г.; съзнава, че член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава възможност на Комисията да адаптира проектите на бюджетна прогноза на другите институции; изразява въпреки това изненада и дълбоко безпокойство във връзка със съкращенията на Комисията в бюджета на Парламента, което нарушава традицията на добро сътрудничество между двете институции;

53. увеличава средствата по два бюджетни реда над предвиденото в ПБ поради нови елементи, които променят размера на временните обезщетения в бюджета за 2020 г. и които нямаше възможност да бъдат предотвратени, а именно: по-високата степен на непреизбиране след европейските избори (63%, при условие че за изчисленията е използвана средна стойност от 50%) и отлагането на излизането на Обединеното кралство от ЕС до 31 октомври 2019 г.; увеличава също така средствата по бюджетния ред за европейските политически фондации, тъй като тяхната работа е от решаващо значение за насърчаване на демокрацията и за борба с фалшивите новини и дезинформацията;

54. в съответствие с приетата от Парламента прогноза:

- изисква от Бюрото да работи по техническо решение, чрез което да се осигури възможност на членовете на ЕП да упражняват своето право на глас, когато ползват отпуск по майчинство, по бащинство или дългосрочен отпуск по болест;

- отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения в областта на политиката за сградите; изразява поради това несъгласие с текущата практика на сборен трансфер в края на годината, чрез което се допринася за финансирането на изпълняваните строителни проекти, като той засяга систематично едни и същи глави и дялове, а често пъти и едни и същи бюджетни редове; счита, че политиката в областта на сградния фонд следва да бъде финансирана по прозрачен начин от предназначените за нея бюджетни редове;

- припомня своето искане до Бюрото да предприеме действия за пълно привеждане в съответствие на размера на надбавките за служебни пътувания между трите места на работа на Парламента на длъжностните лица, другите служители и акредитираните парламентарни сътрудници считано от 1 януари 2020 г.;

- призовава отново Председателския съвет и Бюрото да преразгледат разпоредбите за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз; подчертава, че при преразглеждането следва да се обмисли възможността при определени условия акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП при официални делегации и командировки на Парламента;

- призовава генералния секретар бързо да представи правилата за прилагане, за да се гарантират законните права на акредитираните парламентарни сътрудници, така че да се избегнат произволно тълкуване и съществуващите понастоящем неравенства, които възпрепятстват пълноценната им работа, както е посочено в Устава на членовете на ЕП и в Устава на парламентарните сътрудници;

- изисква пълното изпълнение на мерките, препоръчани в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС[8], а именно провеждането на обучения за борба срещу тормоза за всички служители и членове на ЕП, външни одити на двата съществуващи комитета за борба с тормоза, както и преструктуриране на състава на двата съществуващи комитета в един независим комитет с лекари и адвокати като постоянни членове; изисква допълнителна подкрепа за покриване на разходите за допълнителни служители, които притежават квалификацията да работят по случаите на тормоз в рамките на Парламента, като те бъдат обединени в специализирана служба с персонал с опит в областта на медицината, психологията, правото и управлението на човешки ресурси, както и за покриване на съдебните и на медицинските разходи на жертвите на тормоз в съответствие с член 24 от Правилника за персонала;

- отново отправя искане към генералния секретар за подробна прогноза и разчет на разходите във връзка с подготвителните технически работи в сградата „СПАК“ с оглед на модернизирането ѝ, което се предвижда да струва 12,4 милиона евро;

- отново призовава за по-честото използване на видеоконферентна връзка и на други технологии с цел опазване на околната среда и пестене на ресурси, и по-специално с цел намаляване на командировките на служителите между трите места на работа;

Други раздели (раздели IV – X)

55. отбелязва, че в основни линии ПБ отразява прогнозата на всяка от институциите, попадащи в другите раздели на бюджета, и следователно той съответства, с някои изключения, на заявените от тях финансови потребности; счита, че съкращенията, предложени от Съвета, биха имали следователно вредно въздействие върху работата на съответните институции, а по тази причина и върху жизненоважния им принос за функционирането на Съюза; ето защо предлага да се възстанови равнището от ПБ в почти всички случаи, включително по отношение на щатните разписания на Европейския надзорен орган по защита на данните и на Европейската служба за външна дейност; в съответствие с джентълменското споразумение не променя позицията на Съвета относно Съвета и Европейския съвет;

56. счита, че в ограничен брой случаи и като се вземат предвид прогнозите на институциите, е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по някои бюджетни редове над ПБ и да се предложат допълнителни длъжности; поради това предлага:

а) по отношение на Съда и с оглед на нарастващата му работна натовареност – да се възстановят 11-те длъжности, предложени от Съда в неговата прогноза (седем длъжности AD и четири длъжности AST), които Комисията не включи в ПБ, и да се осигурят необходимите бюджетни кредити за възнаграждения и надбавки;

б) по отношение на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите – да се увеличат бюджетните кредити над ПБ по няколко бюджетни реда, така че да се запази равнище на бюджетните кредити, подобно на равнището от миналата година;

в) по отношение на Европейския омбудсман – да се добавят две длъжности AD над ПБ, съчетано с незначителни съкращения по три бюджетни реда с цел компенсиране на сумите, възстановени по други два бюджетни реда;

o

o o

57. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по външни работи (1.10.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Михаел Галер</Depute>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва със загриженост намаляването с над 1 милиард евро на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 („Глобална Европа“), което би довело до бюджет за външна дейност, който е по-нисък от този през която и да е от предходните три години; счита, че в настоящия международен контекст ЕС, в сътрудничество с държавите членки, трябва да поеме повече, а не по-малко отговорност, и че трябва да разполага с необходимите финансови средства с оглед на многобройните предизвикателства в съседните на Европа държави и в по-отдалечени места; призовава за разпределянето на маржа от над 200 милиона евро по функция 4, включително за реакцията при кризи, предотвратяването на конфликти, изграждането на мира и готовността за действие при кризи;

2. счита, че е необходимо допълнително увеличаване на финансирането за държавите от Западните Балкани в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), особено в областта на функционирането на демократичните институции, принципите на правовата държава, доброто управление и публичната администрация; отбелязва, че Комисията препоръча да се започнат преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония; подчертава, че е важно да се спази това обещание и още през 2019 г. да започнат преговорите за присъединяване; във връзка с това не одобрява предложеното намаляване на средствата, предназначени за подкрепа на политическите реформи и привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС в Западните Балкани, и изисква вместо това значително увеличение;

3. отбелязва, че разпределените за Турция средства остават в намален размер, и счита, че това е оправдано с оглед на сериозните и постоянни дефицити в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Турция; призовава Комисията да следи отблизо положението и, ако счете за необходимо, да коригира финансовата подкрепа, като същевременно поддържа контакта с гражданите на Турция; приветства засиленото внимание към подкрепата за гражданското общество, по-конкретно в областта на демокрацията и принципите на правовата държава, както и продължаващия преход към пряко управление, и насърчава Комисията да ускори още повече това ребалансиране;

4. подчертава необходимостта да се отдаде приоритет на стабилността на източното и южното съседство на ЕС; подчертава в частност необходимостта от подкрепа за ключови държави като Украйна, Молдова, Тунис и Грузия, всички от които показаха значителен напредък, който следва да бъде признат и подкрепен; припомня, че е важно да се запази висока степен на подкрепа и ангажираност на ЕС за стабилността в съседните на Европа държави, като същевременно се отчита ангажиментът на страните партньори към тяхната програма за всеобхватни реформи, особено в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; освен това припомня, че с оглед на продължаващите заплахи за сигурността и влошаването на обстановката от гледна точка на сигурността по източните граници на ЕС, е важно да се продължи процесът на изграждане на доверие с източните партньори и да се осигури достатъчно финансиране за подкрепа на стабилността и изграждането на демокрацията в региона, по-специално по отношение на Украйна и създадената от Русия продължаваща конфликтна ситуация в Източна Украйна; подкрепя засилената и по-видима роля на мисията на ЕС за наблюдение в Грузия с оглед на увеличаването на руската агресия спрямо Грузия; подчертава, че в случая с Молдова ЕС следва да използва политическия импулс и да осигури силна финансова подкрепа, за да се осъществят необходимите демократични, икономически и социални реформи;

5. призовава за увеличаване на финансирането, предназначено за борба с кампаниите за дезинформация, които застрашават демократичните процеси в съседните на Съюза държави;

6. припомня, че държавите от южното съседство са изправени пред огромен натиск в резултат на бурните събития в региона, включително конфликтите в Сирия и Либия, засилването на екстремизма и свързаните с това движения на бежанци и мигранти, и счита, че увеличаването на усилията и финансирането за мерките за изграждане на доверие би могло да бъде начин за решаване на съществуващите проблеми; призовава за отмяна на предложените бюджетни съкращения за държавите от южното съседство в рамките на Европейския инструмент за съседство (ЕИС); отново заявява, че приносът от ЕИС за ангажимента за Сирия и Доверителния фонд на ЕС за Африка не трябва да бъде за сметка на основните приоритети на ЕИС, и призовава тези допълнителни ангажименти да бъдат изцяло компенсирани с допълнителни средства;

7. приветства ангажиментите, поети по време на третата конференция в Брюксел на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, и подчертава, че освен отпуснатите 560 милиона евро ЕС трябва да се ангажира и с продължително и стабилно участие в региона; изтъква усилията на организациите, които се занимават със събирането на доказателства в Сирия, и призовава да се отдаде основен приоритет на запазването на доказателствата за военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, извършени от всички страни в конфликта;

8. призовава за засилена подкрепа от страна на ЕС за жизнеспособността на двудържавното решение, Палестинската власт, гражданското общество в Израел и Палестина и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA); отбелязва със загриженост неотдавнашните твърдения за злоупотреба с власт в ръководството на UNRWA и очаква пълно и прозрачно разследване и външен контрол на тези въпроси; продължава да изразява загриженост във връзка с продължаващото унищожаване и конфискация на финансирана от ЕС хуманитарна помощ на Западния бряг;

9. призовава за възстановяването на мандата на специалния представител на ЕС за региона на Южното Средиземноморие, който да ръководи ангажимента на ЕС в региона и да осигури по-голяма видимост на ЕС;

10. призовава за по-голямо финансиране за Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ); отново изразява силната си подкрепа за защитниците на правата на човека, и по-специално за тези, които са изложени на най-голям риск, включително чрез механизма за защитниците на правата на човека (ProtectDefenders.eu);

11. подчертава необходимостта от подкрепа и защита на общността на ЛГБТИ+ по света; призовава за отпускането на средства от ЕС за подкрепа на общностите на ЛГБТИ+ в държави, където техните права са застрашени;

12. подчертава важната роля на мисиите за наблюдение на избори на ЕС за укрепването на демократичните институции и изграждането на обществено доверие в изборните процеси, като по този начин се насърчава стабилността и се подсилват другите цели на външната политика, включително изграждането на мира; посочва, че е важно да се укрепят мисиите за наблюдение на избори и да се увеличи тяхното финансиране; отбелязва, че предложеното увеличение следва по-специално да има за цел да засили подкрепата за местни организации на гражданското общество, осъществяващи дейност в областта на наблюдението на избори, като до 25% от общия бюджет на ЕИДПЧ трябва да бъде предназначен за финансиране на мисии за наблюдение на избори; насърчава Комисията да стимулира по-голяма конкуренция между доставчиците на услуги като начин за повишаване на ефективността и ефикасността;

13. подчертава значението на постепенното определяне на общата отбранителна политика на ЕС и необходимостта от допълнително финансиране, за да се гарантира нейното прилагане; отново потвърждава решителната си подкрепа за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и приветства разпределените в проектобюджета 255 милиона евро; припомня важната роля, която Европейският фонд за отбрана (ЕФР) трябва да играе в бъдещите бюджети, и по-конкретно в следващата многогодишна финансова рамка; призовава държавите членки да използват в по-голяма степен тези възможности за финансиране;

14. отново изразява становището си, че финансирането на административните и оперативните разходи на Европейската агенция по отбрана и на постоянното структурирано сътрудничество от бюджета на Съюза е единствената възможност съгласно Договорите;

15. счита, че следва да бъдат заделени повече средства за предотвратяване на граждански конфликти, посредничество и усилия за помирение, особено в държавите от южното и източното съседство на ЕС;

16. подчертава последиците от изменението на климата върху външната дейност на ЕС; подчертава, че е необходимо извънредната ситуация в областта на климата да бъде съчетана със значително увеличение на броя на фондовете, предназначени за целите в областта на климата и дипломацията по въпросите на климата;

17. подчертава отговорността на ЕС да подкрепя защитата на Арктика; подчертава, че е важно да се инвестира в по-съгласувана политика на ЕС за Арктика;

18. подчертава острата необходимост от премахване на сексуалното и основаното на пола насилие чрез преодоляване на тяхното широкоразпространено и системно използване като средство за водене на война; призовава фондовете на ЕС да се използват в подкрепа на жертвите на основано на пола насилие и правата на жените по света с цел осигуряване на достъп до безопасен и законен аборт;

19. призовава за увеличаване на финансирането за проекти, насочени към подкрепата за бежанци от Венесуела, които са избягали в съседните държави, в т.ч. териториите на държавите членки в Карибския басейн;

20. изразява учудване от ниския процент жени, заемащи длъжности на средно управленско равнище и висши ръководни длъжности в ЕСВД (съответно 25% и 13%); призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да поеме писмен ангажимент по отношение на присъствието на жени на ръководни длъжности, включително целта за 50% жени ръководители на делегации до 2024 г.;

21. посочва факта, че непредвидените кризи изискват гъвкавост и свобода на действие в бюджета, и поради това припомня необходимостта от подготовка и способност за предприемане на действия по бърз и ефективен начин, ако това се изисква;

22. припомня, че настоящото предложение за бюджет се основава на бюджет с пълен размер на вноските от страна на Обединеното кралство през 2020 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.10.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

12

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Nathan Gill, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Stelios Kouloglou, David Lega, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Attila Ara-Kovács, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Neena Gill, Markéta Gregorová, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Bert-Jan Ruissen, Tineke Strik, Mick Wallace

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Michael Bloss, Liudas Mažylis, Philippe Olivier

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ECR

Hermann Tertsch

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Irina Von Wiese

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos

VERTS/ALE

Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

 

12

-

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier

NI

Nathan Gill

 

1

0

S&D

Sergei Stanishev

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по развитие (9.10.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година </Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Шарл Гьоренс</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че е необходимо общият бюджет на Европейския съюз да допринася по подходящ начин за изпълнението на Програмата до 2030 г. и на нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР) и на целта за изкореняване на бедността съгласно разпоредбите на членове 3 и 21 на Договора за Европейския съюз и на член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз; подчертава, че ЦУР трябва да бъдат стратегически приоритет и че изпълнението им трябва да стане част от всички вътрешни и външни политики на Европейския съюз; припомня, че според Организацията на обединените нации за постигането на ЦУР ще са необходими между 5 и 7 трилиона щатски долара годишно (от които между 2,5 и 3 трилиона в развиващите се страни); подчертава, че за да бъде надежден глобален фактор, Европейският съюз трябва да поеме водеща роля за постигането на ЦУР и да подобри съгласуваността на политиките за развитие (СПР); подчертава значението на диалога, на приобщаващото участие и ангажираност на местно равнище, както и на достигането на помощта от ЕС до хората; подчертава, че ЦУР са взаимосвързани и неделими, но посочва, че ЦУР 3 относно здравеопазването, ЦУР 4 относно образованието, ЦУР 5 относно равенството между половете, ЦУР 13 относно действията в областта на климата и ЦУР 16 относно мира, справедливостта и стабилните институции трябва да бъдат отразени по-ясно в общия бюджет на ЕС за 2020 г.;

2. подчертава, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълнят своя колективен ангажимент, препотвърден през 2015 г., да увеличат предоставяната от тях официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от своя брутен национален доход (БНД) до 2030 г.; призовава Комисията и държавите членки да представят задължителни срокове за постепенно увеличаване на предоставянето на тези средства с оглед на достигането на това равнище; припомня колективния ангажимент на Съюза да предоставя 0,20% от БНД, предназначен за ОПР, на най-слабо развитите страни; изтъква отново поетия от Комисията ангажимент да предоставя поне 20% от общия размер на своята ОПР за човешко развитие и социално приобщаване; подчертава необходимостта от насърчаване и защита на сексуалното и репродуктивното здраве и сексуалните и репродуктивните права;

3. изразява отново загрижеността си относно използването на средства за развитие за цели, които не са свързани с развитието, и подчертава, че финансиране, което не отговаря на критериите за ОПР, трябва да бъде осигурявано чрез други инструменти, различни от Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР); подчертава значението на гарантирането на свързани със зачитането на правата на човека стандарти във всяко сътрудничество по линия на ИСР и настоява, че за да се води успешна борба с бедността в дългосрочен план, трябва да се премахнат причините за бедността и неравенствата; отново потвърждава подкрепата си за включването на Европейския фонд за развитие в бюджета и настоява за достатъчен парламентарен контрол върху предоставяното от Европейския съюз финансиране за развитие;

4. призовава за подход, основан на резултатите, за прилагане на механизми за докладване, за ефективност и мониторинг на средствата, предназначени за помощ от ЕС за развитие;

5. изразява сериозна загриженост относно начина, по който се използва Извънредният доверителен фонд на Европейския съюз за Африка; отбелязва по-специално, че приоритетът, който се дава на финансирането на управлението на миграцията и границите, често се разглежда отделно от целите за намаляване на бедността и за справяне с първопричините за миграцията и че това може да има неблагоприятни последици; счита за неуместно например използването на този инструмент за финансиране на либийската брегова охрана, без да се обръща внимание на много сериозните нарушения на правата на човека, извършвани в Либия;

6. подчертава основания на правата подход в областта на развитието и принципа никой да не бъде изоставян; настоява, че политиките и програмите на Съюза трябва да гарантират спазването на стандарти в областта на правата на човека и да подпомагат борбата с продължаващите в глобален мащаб неравенства и дискриминация, основана на фактори като доход, етническа принадлежност, пол, възраст, увреждания, религия или убеждения, сексуална ориентация и полова идентичност; подчертава необходимостта от подкрепа за недискриминацията и за закрилата на защитниците на правата на човека;

7. изразява съжаление относно ограничената роля, която Европейският парламент има в надзора и управлението на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка; счита за особено важно Европейският парламент да може да наблюдава дейността на Оперативния комитет и призовава Комисията да предоставя подробна информация относно взетите от този комитет решения и да осигури присъствието на представители на Европейския парламент на неговите заседания;

8. настоява за необходимостта от постигане на напредък по ЦУР 5 относно равенството между половете и призовава за по-конкретни действия във външната политика на Съюза, включително целеви действия и мерки за равенство между половете; настоява за необходимостта от борба с насилието срещу жени и момичета и от насърчаване на достъпа до сексуално и репродуктивно здраве и до сексуални и репродуктивни права;

9. подчертава ЦУР 16 и подкрепата за демокрацията, доброто управление и принципите на правовата държава; посочва значението на това да се подкрепя диалогът, приобщаващата ангажираност на местно равнище и създаването на благоприятна среда за гражданско участие; подчертава значението на младите хора и жените като основни фактори на промяната; подчертава значението на включването на жените в усилията за възстановяване на мира и решаването на конфликти;

10. подчертава значението на оказването на подкрепа на цивилното население в райони на конфликт и за възстановяването на обществата, излизащи от ситуации на конфликт; насочва вниманието към положението на кюрдските, язидските, християнските и други етнически и религиозни малцинства в Близкия изток; подчертава значението на това Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток да функционира и да получава достатъчна подкрепа във времена на намалена подкрепа от други глобални участници;

11. подкрепя намерението на Комисията да изясни правилата, които ще прилага в областта на сътрудничеството за развитие с държави, които нарушават принципите на външната политика на Европейския съюз;

12. счита, че бюджетът за развитие за 2020 г. следва по-последователно да отразява акцента, който ЕС поставя върху държавите, които са най-слабо развити в областта на образованието и младежката заетост, на момичетата и жените, обект на основано на пола насилие, и на всеобщия достъп до вода;

13. призовава Комисията да гарантира, че финансирането на дейности за приспособяване към изменението на климата и другите свързани с климата дейности в трети държави допълва финансирането на дейности от инструментите за сътрудничество за развитие; посочва, че изменението на климата може да засегне по-сериозно онези, които вече са уязвими, и може да заличи напредъка, постигнат с борбата с бедността и глада; изразява загриженост, че изменението на климата може да има мултиплициращи се отрицателни последици, водещи до нови хуманитарни кризи, увеличавайки например броя на конфликтите и войните;

14. подчертава, че е важно да се насърчава създаването на повече, достойни и екологични работни места в съответствие с ЦУР 8; насочва вниманието към връзките между търговията и развитието, призовава Съюза да подкрепя по-добре държавите да участват в международната търговия и да се възползват в пълна степен от нея; подчертава значението на насърчаването на диалога между социалните партньори и посочва във връзка с това инициативи като Глобалното споразумение за достоен труд и приобщаващ растеж; подчертава значението на гарантирането на трудовите права в глобалните вериги за създаване на стойност и на насърчаването на достойния труд въз основа на трудовите стандарти на Международната организация на труда;

15. счита, че трябва да се предприемат действия за решаване на хуманитарните кризи, като се обърне специално внимание на предотвратяването, изграждането на устойчивост и сътрудничеството със заинтересованите страни, за да се намери решение на глобалния недостиг на финансиране за хуманитарни действия; посочва, че следва да се засили сътрудничеството между правителствата, гражданското общество и частния сектор; настоява за значително увеличаване на средствата, разпределени за бюджетните редове за хуманитарна помощ, с цел заделяне на средства, които да се използват в случай на нови бедствия и катастрофи, вместо само на средства за справяне с текущите кризи, като същевременно се гарантира достатъчно финансиране за по-дългосрочно сътрудничество за развитие за силни, устойчиви и приобщаващи общества; посочва, че кризите едва ли ще намалеят и че те стават все по-продължителни; подчертава значението на добрите връзки между хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие;

16. подчертава значението на поддържането на бюджетните кредити за плащания в главата за хуманитарна помощ поне на равнището на бюджетните кредити за поети задължения, за да се избегнат забавяния на плащания, които може да имат значителни отрицателни последици за хората и за партньорите по изпълнението;

17. настоява, че Съюзът не може да отстъпи от позициите си на сила за многостранно сътрудничество и сътрудничество в световен мащаб и призовава за разпределянето на достатъчно средства за сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ в рамките на новата МФР;

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.10.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Chrysoula Zacharopoulou, Bernard Zimniok

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Manon Aubry, Stéphane Bijoux, Ellie Chowns, Ewa Kopacz, María Soraya Rodríguez Ramos, James Wells

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Sándor Rónai

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Manon Aubry

ID

Gianna Gancia

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Tomas Tobé

Renew

Stéphane Bijoux, Martin Horwood, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Sándor Rónai, Marc Tarabella

Verts/ALE

Ellie Chowns, Pierrette Herzberger‑Fofana

 

2

-

NI

Louis Stedman‑Bryce, James Wells

 

2

0

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджетен контрол (26.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Корина Крецу</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Финансово управление

1. припомня, че в член 247, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент се установява задължение Комисията да изпраща на Европейския парламент и на Съвета най-късно до 31 юли интегриран набор от отчети за финансите и управленската отговорност, включително дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци, обхващаща следващите пет години;

2. настоява в тези доклади да се анализира въздействието на поетите задължения върху размера на забавените плащанията по съответната многогодишна финансова рамка (МФР);

Програмни справки за оперативните разходи, придружаващи бюджета

3. приветства програмните справки за оперативните разходи, придружаващи общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година (бюджета за 2020 г.), които в съответствие с член 41, параграф 3, буква з) от Финансовия регламент предоставят информация за всяка от разходните програми;

4. приветства факта, че програмните справки за 2020 г. се отнасят за постигането на някои междусекторни цели на политиката, като например борбата с изменението на климата и интегрирането на биологичното разнообразие; оценява факта, че Комисията представя също така съответните разходни програми, които допринасят за постигането на приоритетите на „Европа 2020“, и подчертава най-новите и уместни инициативи, допринасящи за постигането на целите за устойчиво развитие в политиката за сътрудничество и развитие, макар и често по непряк начин, който не може да бъде изразен количествено;

5. призовава комисията по бюджети, в координация със секторните комисии на този Парламент, да насърчава истинска култура на „ориентиране към постигането на резултати“, насочена към оптимизирано използване на средствата, като се анализират причините, водещи до програми с лоши резултати, и настоява за прилагането на мерки за подобряване на изпълнението и усвояването на средства;

Доклади за качеството на изпълнението

6. припомня, че настоящата рамка за изпълнението на програмите, за които се докладва в програмните справки, включва над 700 показатели, измерващи изпълнението спрямо 60 общи цели и над 220 специфични цели;

7. си задава въпроса защо Комисията използва два отделни набора от цели и показатели за измерване на резултатите от финансовото управление: от една страна, генералните директори на Комисията оценяват постигането на целите, определени в техния план за управление, в целите и показателите, заложени в техните годишни отчети за дейността, а от друга страна, Комисията измерва резултатите от изпълнението на разходните програми чрез програмните справки за оперативните разходи, придружаващи проектобюджета; призовава Комисията нейното докладване да се основава на единен набор от цели и показатели;

8. изразява съжаление за това, че в своите доклади за изпълнението Комисията не е обяснила как използва информацията за изпълнението в своя процес на вземане на решения;

9. призовава Комисията:

а) да рационализира докладването на изпълнението, като:

 намали още повече броя на целите и показателите, които използва за различните си отчети за изпълнението, и се съсредоточи върху тези, които най-добре измерват резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза;

 представя финансовата информация по такъв начин, че тя да бъде съпоставима с информацията за изпълнението, за да бъде ясна връзката между разходите и резултатите от изпълнението;

б) да посочва по какъв начин информацията за изпълнението, отнасяща се до бюджета на Съюза, е била използвана при вземането на решения;

в) да разработва методи за обработване на данни за големите количества данни, които се създават при отчитането на резултатите от изпълнението, с цел да се даде навременна, вярна и реалистична представа за постиженията; да настоява, че отчитането на резултатите от изпълнението следва да се използва за предприемане на корективни действия при неизпълнение на целите на програмите;

г) да осигури повече баланс при отчитането на изпълнението, като представя ясна информация относно главните предизвикателства, които остава да бъдат преодолени;

Своевременно усвояване

10. призовава Комисията да подобри точността на прогнозата за плащанията и да използва поуките, извлечени от предходния програмен период, за да се справи с натрупаното изоставане в плащанията и да избегне неговото отрицателно въздействие върху следващата МФР, както и да представи план за действие за намаляване на изоставането в плащанията при изпълнението на МФР за периода 2021 – 2027 г.;

11. призовава Комисията да отпусне достатъчно средства за техническа помощ на националните органи на държавите членки, за да могат те да усвояват предоставяните суми;

12. подчертава факта, че бюджетът на Съюза не може да отчита дефицит и че нарастващото натрупване на забавени плащания на практика представлява финансов дълг;

Изменение на климата

13. припомня позицията на Европейския съюз за заделяне на 20% от бюджета за борба с изменението на климата; призовава Комисията да развива научноизследователска и развойна дейност, както и иновации, за да постигне тази цел от 20%;

Миграция, защита на границите и права на човека

14. призовава Комисията да установи, за целите на управлението и отчитането, начин за записване на бюджетните разходи на Съюза, чрез който да може да се отчита цялото финансиране, свързано с въпросите за бежанците и миграцията, както и финансирането за бъдещата политика на Съюза за управление на миграционните потоци и за интеграция;

„Хоризонт 2020“

15. припомня, че програмата „Хоризонт 2020“ се ползва с политическата подкрепа на държавите членки; отбелязва, че научните изследвания са пряка инвестиция за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като насърчават създаването на работни места; счита, че единствено един амбициозен бюджет ще позволи на Съюза да си осигури научно лидерство в тази област, по-специално в отговор на обществените предизвикателства по отношение на заетостта, енергийния преход, дигитализацията на обществото и медицинските и фармацевтични изследвания;

16. припомня, че при всяка миграционна криза има хуманитарен компонент и поради тази причина обикновено е необходимо предприемането на спешни мерки; приканва Комисията да намери бързи решения за справяне с миграционната криза и хуманитарното положение, свързано с нея;

17. призовава Комисията да предвиди повече ресурси за държавите членки, които се налага да се справят с миграционната и бежанската криза на първа линия, с цел по-ефективно разрешаване на проблема с миграционната криза;

18. отново отправя призив за обособяване на отделен бюджетен ред за специфичната цел „Дафне“, която е част от програмата „Права, равенство и гражданство“, за да се покаже ангажиментът на Съюза за борба с насилието срещу жени и момичета; призовава за увеличаване на средствата по този бюджетен ред и за обръщане на тенденцията за намаляване на средствата, заделяни за целта „Дафне“, през периода 2014 – 2020 г.; предлага в следващата МФР да се увеличи бюджетът за новия фонд „Правосъдие, права и ценности“, който ще включва също така и програмата „Права, равенство и гражданство“; призовава за полагане на непрекъснати усилия за повишаване на осведомеността относно безвъзмездните средства, включени в специфичната цел „Дафне“, както и за мерки, улесняващи прилагането на свързаните с нея административни процедури;

Сигурност и отбрана

19. призовава Комисията да въведе отделен бюджетен ред за сигурността и отбраната, за да осигури по-прозрачен контрол;

20. подчертава значителния бюджетен и организационен риск, свързан с голямото разширяване на агенциите, като например предложеното разширяване на Frontex по МФР за периода 2021 — 2027 г.; настоятелно призовава, с цел преодоляване на този бюджетен риск, да се разработи, докладва и упражнява контрол по отношение на подробна поетапна програма за разширяване на агенциите, която да определя бюджетните механизми за следващите години въз основа на правното основание, одобрено за следващата МФР;

Финансови инструменти и доверителни фондове

21. настоява, заедно със Сметната палата, за необходимостта от по-подробно докладване относно финансовите инструменти и призовава Комисията да представи точна и пълна информация относно финансовите инструменти при споделено управление след приключване на процедурите, като се посочат сумите, върнати в бюджета на Съюза, и сумите, останали в държавите членки;

22. посочва, че за помощта за трети държави все повече се използват алтернативни модели на финансиране, като например доверителни фондове и Механизма за бежанците в Турция, което увеличава сложността на съществуващите финансови структури;

23. посочва, че обединяването на ресурси от Европейския фонд за развитие, бюджета на Съюза и други донори в доверителни фондове не следва да води до това средствата, предназначени за политиката на развитие и сътрудничество, да се отклоняват от преследваните първоначални цели, като например изкореняване на бедността и утвърждаване на основните права;

24. подчертава, че доверителни фондове следва да се създават само когато тяхното използване е оправдано и осъществяването на необходимите дейности не е възможно чрез други, съществуващи канали за финансиране; призовава освен това Комисията да разгледа, въз основа на принципа за единност на бюджета, възможността за закриване на някои доверителни фондове, които не успяват да привлекат принос от други донори или не осигуряват добавена стойност в сравнение с „традиционните“ външни инструменти на Съюза;

25. счита, че функционирането и отчетността във връзка с доверителните фондове на Съюза се постига най-добре чрез тяхното прозрачно управление, като част от общия бюджет на Съюза;

Европейска прокуратура

26. настоява Европейската прокуратура да получи достатъчно финансови и човешки ресурси; посочва, че Европейската прокуратура трябва да започне да функционира още от ноември 2020 г.; подчертава, че е важно да се гарантира ясно разделение на задачите и добра координация между Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

27. припомня значението на инициативата за младежка заетост за насърчаване на активността и интеграцията на младите хора на пазара на труда;

28. отбелязва, че в проектобюджета за 2020 г. вноската на Съюза възлиза на общо 8 372 000 EUR;

29. припомня, че е важно да се осигурят подходящи ресурси и персонал за OLAF, Европол и Евроюст, за да се гарантира техният капацитет за ефективно сътрудничество с Европейската прокуратура и за изпълнение на общата мисия за защита на финансовите интереси на Съюза. Във връзка с това изразява загриженост за намаляването на броя на служителите, за което OLAF докладва в годишния си доклад за 2018 г., въпреки увеличението на структурната заетост на Службата.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ID

NI

EPP

Renew

S&D

Verts/ALE

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

Sabrina Pignedoli

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

2

-

ECR

NI

Derk Jan Eppink

Michael Heaver

 

1

0

ECR

Raffaele Fitto

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по икономически и парични въпроси (6.9.2019 г.)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Зигфрид Мурешан</Depute>

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

 

1. призовава бюджетът за 2020 г. да допринесе за изпълнението на очертаните в рамките на европейския семестър приоритети, а именно осигуряването на висококачествени частни и публични инвестиции, като например — в стартиращите предприятия и МСП, и реформи, които да повишават конкурентоспособността, както и устойчивия, приобщаващ и сближаващ растеж, като същевременно спазва изпълнението на пакта за стабилност и растеж и неговите разпоредби за гъвкавост; припомня, че е важно да продължи осигуряването на макрофинансова стабилност и солидни публични финанси, прилагането на балансирани структурни реформи, задълбочаването и укрепването на единния пазар, включително на неговия цифров компонент, както и завършването на изграждането на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

2. счита, че бюджетът на ЕС следва да продължи да подкрепя икономическото възстановяване в Европейския съюз и да предоставя достатъчно ресурси за посрещане на транснационалните предизвикателства, като например изменението на климата и миграцията;

3. подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно ресурси за координацията и наблюдението на макроикономическите политики, финансовите престъпления, борбата с изпирането на пари и придържането към рамката за икономическо управление, както и прозрачната и проактивна комуникация с гражданите на ЕС във връзка с тези мерки; припомня, че е необходимо качеството и езиковият избор на представената онлайн информация непрекъснато да се подобряват, така че тя да отразява по-добре честите въпроси на гражданите;

4. подчертава, че е необходимо да се насърчава социално балансирано и устойчиво икономическо развитие и растеж, като същевременно се отчитат изменението на климата и устойчивостта при едновременно извършване на структурни реформи с цел модернизиране на европейските икономики и улесняване на достъпа до финансиране за МСП, включително изпълнение на свързаните с това бюджетни приоритети;

5. освен това призовава бюджетът да допринесе за изпълнението на политическите приоритети по отношение на завършването на съюза на капиталовите пазари, включително насърчаването на инвестиционна среда, която ще подобри достъпа до финансиране за участниците на пазара, и в частност — за МСП и стартиращите предприятия;

6. призовава за предоставянето на адекватни финансови и човешки ресурси за европейските надзорни органи (ЕНО) с оглед на нововъзложените им задачи и правомощия, произтичащи от приемането на преразглеждането на Регламента за създаване на ЕНО (2017/0230(COD)); подчертава, че ЕНО следва да продължат да повишават своята ефективност, включително в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма и при надзора на банкирането в сянка, без да правят компромиси с качеството на работата си, с акцент върху непрекъснатата преоценка на методите на работа и на ефективното и прозрачно използване на човешките и финансовите ресурси; подчертава, че е важно да се насърчава балансът между половете, особено на управленско равнище в ЕНО; подчертава, че в интерес на разумното използване на своите бюджети ЕНО трябва да продължават при всякакви обстоятелства да се придържат към задачите и мандата, възложени им от европейския законодател, при пълно зачитане наред с другото на принципите на пропорционалност и субсидиарност в ежедневните си дейности; посочва, че ЕНО следва да предприемат достатъчно мерки, за да могат да реагират бързо на потенциалните последици от твърд Брексит;

7. подчертава, че следва да продължи да се отпуска финансиране за счетоводните институции и данъчните органи, по-специално с цел оказване на подкрепа в борбата им срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и че тези органи следва да се отчитат пред Европейския парламент; поради това изразява безпокойство относно предложението на Съвета за намаляване на разходите за персонал в европейската генерална дирекция за данъчно облагане, докато същевременно трябва да се наблюдава прилагането на неотдавна приетото законодателство и докато се провежда нова международна данъчна реформа както на равнище Г-20, така и на равнище приобщаваща рамка; подчертава необходимостта от подходящо финансиране за извършването на надлежната оценка от страна на Европейската комисия на стандартите за борба с изпирането на пари, прилагани от държавите членки и от трети държави;

8. подчертава важността на отчетността и прозрачността от страна на органите, които получават финансиране.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

12

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Alice Kuhnke

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ЕНП

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Neena Gill, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

VERTS/ALE

Sven Giegold, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

 

12

-

ЕКР

Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Herve Juvin, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Независими членове

Jake Pugh

ЕНП

Enikő Győri

 

2

0

ЕКР

Johan Van Overtveldt

Независими членове

Piernicola Pedicini

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по заетост и социални въпроси (27.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Луция Дюриш Николсонова</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че е необходимо ефективните и внимателно обмислени политики в социалната област и в областта на заетостта да вземат под внимание социално-икономическите предизвикателства и предизвикателствата, свързани с демографията и автоматизацията, както и предизвикателствата, произтичащи от ангажимента на Съюза за постигане на декарбонизация, и че тези политики следва да бъдат придружени от добре насочени инвестиционни стратегии и следва да продължават да бъдат важна предпоставка за устойчив растеж, който е решаващият фактор за повишаване на качествената заетост и за засилване на социалното сближаване във възходяща посока;

2. приветства развитието на политиката в областта на заетостта и социалните въпроси по време на осмия законодателен мандат, но подчертава, че политическите инициативи се нуждаят от подходящо, достатъчно и навременно финансиране, за да започнат да функционират;

3. подчертава, че бюджетът за 2020 г. следва да допринесе за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ в социалната сфера и в областта на заетостта, които изглеждат постижими по отношение на целевото равнище на заетостта, но все още далеч не са постигнати с оглед на целта за намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, тъй като по-специално все повече работещи хора са изложени на риск от бедност;

4. подчертава също така необходимостта от постепенно привеждане в съответствие на стратегическата ориентация на политиките и програмите на ЕС с Целите за устойчиво развитие и със социалните принципи, очертани от Европейския стълб на социалните права (ЕССП), които следва да бъдат изцяло включени в разпоредбите относно програмите за финансиране от ЕС и Европейския семестър;

5. подчертава в тази връзка необходимостта от всеобхватни политически реформи и интегрирани подходи, които засилват социалното приобщаване и са насочени към борба с младежката и дългосрочната безработица и за справяне с често пренебрегвания въпрос за пригодността за заетост на по-възрастните хора и хората с увреждания;

6. в този контекст подчертава значението на подходящото финансиране на програмите и инициативите в рамките на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., които целят насърчаване на приобщаващия растеж, борба с безработицата, бедността и социалното изключване, намаляване на неравенствата и насърчаване на социално сближаване във възходяща посока, и по-специално тези, които са насочени към най-необлагодетелстваните в обществото;

7. подчертава необходимостта от получаване на подходящо равнище на финансиране за тези програми и инициативи през 2020 г. и до влизането в сила на следващата фаза на програмиране по МФР;

8. поради това отхвърля съкращенията в бюджетното програмиране, засягащи редове 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 и 13 08 01;

9. припомня също така, че трябва да се намери правилен баланс между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, за да могат тези политики да реализират пълния си потенциал;

10. подчертава, че участието и приобщаването на работниците и служителите в делата на предприятията имат значително положително въздействие върху производителността, здравето и благосъстоянието на заетите лица, качеството на работните места и равнището на заплащане на труда; подчертава освен това, че бюджетните редове в подкрепа на социалния диалог в Съюза са от първостепенно значение, когато става въпрос за засилване на участието на социалните партньори, например в Европейския семестър и в изпълнението на ЕССП; с оглед на това призовава за увеличение на бюджетните кредити относно колективните трудови правоотношения и социалния диалог;

11. подчертава значението на бюджетната отчетност и определянето на приоритети при постигането на реална ефективност на финансовите средства за гражданите на Съюза, включително на поставянето на по-силен акцент върху основаното на факти създаване на политики и отделянето на специално внимание на социалните, регионалните и териториалните различия;

12. счита, че принципът на европейската добавена стойност следва да представлява крайъгълният камък за всички бъдещи разходи; счита, че по тази причина финансирането от Съюза следва да отразява модел на бюджетиране на публичните средства, основан на резултатите, при който всеки бюджетен ред да бъде придружен от измерими цели и резултати; подчертава в това отношение важността на отчетността и прозрачността от страна на органите, които получават финансиране от Съюза;

13. признава ключовата роля на Европейския социален фонд (ЕСФ), Инициативата за младежка заетост (YEI), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) и на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) и отново заявява, че тези фондове следва да създадат полезни взаимодействия, които спомагат за намаляване на социалните различия и неравенства и гарантират, че никоя от целевите групи няма да бъзе изоставена в този процес; предупреждава, че всяко намаляване на бюджета за тези области би могло да създаде трудности за ефективността на посочените политики и за постигането на техните цели;

14. в тази връзка подчертава, че реалностите в малките държави членки и в отдалечените региони (включително най-отдалечените региони по смисъла на член 349 от ДФЕС) трябва да бъдат взети предвид; подчертава по-специално, че трябва да се подобри достъпът до средства за отвъдморските страни и територии (които разполагат с ограничени административни ресурси и експертен опит поради специалния си статут и размера си); счита по-специално, че ЕФПГ трябва да отразява реалностите на малките пазари на труда и на пазарите на малките държави членки, по-специално по отношение на заявленията, отнасящи се за МСП, както и когато съкращенията и пренасочването на работни места имат сериозно отражение върху равнището на заетост и върху местната или регионалната икономика;

15. подчертава, че дейностите, осъществявани с тези финансови средства и в рамките в тези програми, следва винаги да водят до стратегически мерки с ясно определени цели и задачи и че ефикасните и ефективните разходи са също толкова важни, колкото и общите бюджетни тавани; подчертава в тази връзка важността на истинската култура на „ориентиране към постигането на резултати“, насочена към оптимално използване на финансовите средства, като се анализират причините, водещи до програми с незадоволителни резултати, и настоява за прилагането на мерки за подобряване;

16. признава в това отношение усилията за повишаване на прозрачността и достъпността на процедурите за заявяване на средства в рамките на бюджета за 2020 г.;

17. призовава Комисията и държавите членки да осигурят необходимата гъвкавост при изпълнението на програмите на Съюза за 2020 г., по-специално на ЕФПГ, с цел да бъде неутрализирано въздействието от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху работниците и субектите, установени в държавите членки; във връзка с това приветства предложението на Комисията за изменение на обхвата на текущата програма на ЕФПГ, за да се даде възможност за подкрепа на работници, засегнати от преместване на работните им места в резултат на смущения, причинени от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза;

18. подкрепя предстоящото интегриране на настоящия ЕСФ, YEI, FEAD, EaSI и Европейската програма за здравеопазване в рамките на ЕСФ +, считано от 2021 г.; отново заявява позицията си за увеличаване на средствата за ЕСФ + на 120 457 000 000 EUR по текущи цени в рамките на МФР за периода 2021—2027 г.; призовава Комисията да представи финансова информация и разпределението на бюджетните средства по начин, който прави размера на средствата за ЕСФ + и подфункциите за тези програми сравними с настоящите пакети; изразява несъгласие със значителното намаление на средствата (с 5 милиона евро), предложено от Съвета за оста „Прогрес“ на програма EaSI, и препоръчва нейният бюджет да бъде най-малко равен на предложения от Комисията; подчертава в тази връзка, че всички законодателни и бюджетни промени следва да се основават на факти и на разбиране на тяхното въздействие, следва да бъдат в съответствие с програмата за по-добро регулиране, следва да предвиждат задължителна оценка на основата на измерими и сравними резултати, а не просто на измерване на постигнати резултати, и следва да бъдат съобразени с отнасящите се до тях препоръки на Европейската сметна палата;

19. подчертава, че в контекста на сегашните бюджетни ограничения ще бъде от решаващо значение да се използва по най-добрия начин общият бюджет за 2020 г., особено за политиките, които са от естество да подкрепят устойчив икономически растеж и създаване на качествена трудова заетост, като например бъдещите политики в областта на уменията, професионалното образование и обучение, политиките за повишаването на квалификацията и преквалификацията и мерките в подкрепа на добре функциониращи пазари на труда и по-доброто адаптиране към демографските промени, по-специално чрез подобряване на интеграцията на уязвимите групи и групите в неравностойно положение, като например по-възрастните хора и хората с увреждания, на пазара на труда, и посредством прилагане на мерки за интегриране и намаляване на бедността; отбелязва, че комисията по заетост и социални въпроси предложи няколко пилотни проекта и подготвителни действия, насочени към социално изключените общности;

20. силно насърчава всички инвестиции във въвеждането на нови технологии във всички сектори на икономиката и промишленото производство, като се обръща специално внимание на конкретни програми, насочени към ускоряване на навременния преход, засягащ работната сила, и ограничаване на потенциалните негативни странични ефекти на този преход, като например структурната безработица, нарастващото неравенство на доходите или регионалните и териториалните различия; във връзка с това отбелязва ролята на инструментите на Съюза за подпомагане на дружествата и работниците в техния преход към цифрова и по-екологична икономика;

21. отново подчертава значението на професионалното образование и обучение в ерата на цифровизацията; призовава Комисията да проучи допълнителни възможности за подкрепа на програми за професионално образование и обучение, особено в областта на разработването на софтуер и информационните технологии;

22. подчертава, че въпреки положителните тенденции в посока намаляване на младежката безработица в Съюза, липсата на бъдещи възможности за младите хора е реален и спешен социален проблем в някои части на Съюза, като съществуват значителни различия между държавите членки и регионите, и че младите хора все още са изложени на по-голям риск от бедност и социално и икономическо изключване; подчертава, че това изисква новаторски и целенасочени решения, които да могат да бъдат приложени своевременно, за да се постигнат конкретни подобрения в краткосрочен план; поради това очаква Комисията и държавите членки да дадат приоритет на борбата с младежката безработица, което следва да намери отражение в бюджета за 2020 г.;

23. с оглед на това отново изтъква значението на фондовете и другите инструменти, които насърчават мерки за преодоляване на неравенството и създаване на пригодност за заетост на младите хора, а именно Гаранцията за младежта, YEI, ЕСФ и Еразъм +;

24.  подчертава по-специално ролята на YEI за справяне с младежката безработица и отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на средствата за YEI през 2020 г. със 116 милиона евро; счита обаче, че този размер не е достатъчен; поради това призовава за увеличение на бюджетните кредити за поети задължения по линия на YEI с 600 милиона евро;

25. също така приветства ангажимента на кандидата за председател на Комисията Урсула фон дер Лайен за укрепване на Гаранцията за младежта чрез превръщането ѝ в постоянен инструмент с увеличен бюджет и редовно докладване;

26. изразява съжаление за факта, че над една четвърт от децата в Съюза са изложени на риск от бедност или социално изключване;

27. очаква публикуването на проучването за осъществимост на Гаранцията за децата, която следва да бъде основа за осъществяването на по-нататъшни дейности, но призовава Комисията да вземе в пълна степен под внимание предложенията за изпълнение на подготвителните действия относно Гаранцията за децата, приети в годишните бюджети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., и които имат равнище на финансиране, което ще позволи провеждането на подходяща експериментална фаза на прилагане на Гаранцията за децата през следващия програмен период през 2021—2027 г.;

28. във връзка с това приветства ангажимента на кандидата за председател на Комисията Урсула фон дер Лайен, посочен в нейните политически насоки, за създаване на Европейска гаранция за децата с цел да се гарантира, че всяко дете в Съюза, изложено на риск от бедност или социално изключване, има достъп до най-основен набор от права, като правото на здравеопазване и на образование;

29. подчертава необходимостта от насърчаване на социалното приобщаване на децата в уязвимо положение и по-специално от подобряване на положението на децата от ромски произход, по-специално чрез насърчаване на техния достъп до училищата; отбелязва, че подходящ инструмент за справяне с този проблем би било осъществяването на подготвително действие;

30. подчертава важния принос на агенциите за решаването на широк кръг от въпроси, свързани със заетостта, социалната сфера и събирането на данни; подчертава, че техните задачи постоянно се развиват и увеличават и че поради това трябва да им се предоставят необходимите ресурси, за да изпълняват своите задачи и да осигуряват възможно най-добри резултати в подкрепа на законодателните и политическите цели на ЕС; поради това призовава за задълбочена оценка на новите задачи, възложени на агенциите, и на цялостните резултати от тяхната работа, с цел да се гарантира, че разпределянето на бюджетните средства става по правилен и ефикасен начин;

31. приветства създаването на Европейски орган по труда (ЕОТ), който се очаква да започне работа през 2019 г.; подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансови средства за неговото създаване; настоява, че това финансиране не може да бъде осъществено чрез преразпределяне на средства от другите агенции в областта на заетостта и в социалната област, както и от други бюджетни редове, и че за ЕОТ като нов орган се изискват свежи ресурси, за да работи безпроблемно; подчертава по-специално, че създаването на ЕОТ не следва да води до намаляване на ресурсите и капацитета на Европейския портал за професионална мобилност (EURES), който играе първостепенна роля за улесняване на трудовата мобилност на гражданите на Съюза и предлага услуги и партньорства за търсещите работа лица и работодателите, публичните служби по заетостта, социалните партньори и местните органи; поради това подчертава необходимостта от запазване на ясни и отделни бюджетни редове за ЕОТ и за EURES;

32. отново заявява, че когато са внимателно подготвени, пилотните проекти и подготвителните действия са много ценни инструменти за започване на нови дейности и политики в областта на заетостта, и по-специално за увеличаване на младежката заетост и на социалното приобщаване, и че биха могли да бъдат използвани за събирането на данни и факти с оглед подобряване на бъдещите политики на Съюза в областта на заетостта; отбелязва, че няколко идеи на комисията по заетост и социални въпроси са били успешно приложени в миналото под формата на пилотни проекти и подготвителни действия; призовава бюджетния орган да включи в бюджета за 2020 г. осемте пилотни проекти и подготвителни действия, предложени от комисията, които се отнасят до социалното приобщаване на особено уязвими групи (роми, особено деца от ромски произход, младежи в неравностойно положение, домакинства с ниски доходи, възрастни хора), до младежката безработица, здравословните и безопасните условия на труд и минималната работна заплата; насърчава пълното използване на наличните маржове по всички функции;

33. припомня, че е от първостепенно значение Комисията редовно да предоставя на Парламента актуална информация на различните етапи от изпълнението на пилотните проекти и подготвителните действия, включително подходяща оценка на резултатите и на тяхната добавена стойност за гражданите на Съюза; подчертава значението на един прозрачен подход от страна на Комисията при оценката на пилотните проекти и подготвителните действия.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Alex Agius Saliba, José Gusmão, Jeroen Lenaers, Pierfrancesco Majorino, Anne Sander, Birgit Sippel

 

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

NI

Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Jeroen Lenaers, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al‑Sahlani, Atidzhe Alieva‑Veli, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom

S&D

Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Birgit Sippel, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter‑Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

9

-

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Lefteris Nikolaou‑Alavanos

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (5.9.2019 г.)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Паскал Канфен</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че 21,0% от общия размер на поетите задължения в проектобюджета за 2020 г. (ПБ за 2020 г.) са свързани с климата; изразява съжаление, че според отчитаните тенденции по линия на бюджета на Съюза ще се предоставят само 19,7% за периода на текущата многогодишна финансова рамка (МФР), докато договорената преди 2014 г. цел беше за „най-малко 20%“ за периода 2014—2020 г.; подчертава, че според Комисията в бюджета за 2020 г. ще бъдат необходими допълнителни 3,5 милиарда евро за свързани с климата разходи, за да се постигне целта от 20%; подчертава, че следва да се положат всички възможни усилия, за да се гарантира постигането на общата цел за бюджета на Съюза до края на 2020 г.; отново призовава за по-амбициозно интегриране на въпросите относно климата в размер на 40%, като отбелязва, че Парламентът е отправил настоятелен призив за 30% в резолюцията си от ноември 2018 г., за подобряване на методиката за проследяване на действията в областта на климата и устойчивостта по отношение на изменението на климата в следващата МФР и за привеждането им в съответствие с Парижкото споразумение и целите на Съюза за действията в областта на климата; настоява следващата МФР да се основава на надеждна методика, установена в съответствие с международно признати методики, с цел проследяване на финансирането на действията в областта на климата и избягване на риска от надценяване на действията в областта на климата; счита, че екологичното бюджетиране на следващата МФР е от ключово значение за постигането на нашите цели в областта на климата;

2. отбелязва със загриженост, че отново само 8,3% от общия размер на поетите задължения са свързани с усилията за промяна на тенденцията за намаляване на биологичното разнообразие, което представлява най-ниското съотношение от 2015 г. насам, въпреки наблюдавания безпрецедентен и ускорен темп на изчезване на видовете; призовава за разпределянето на достатъчни увеличения и проследими ресурси, за да се гарантира дългосрочната и съгласувана защита на биологичното разнообразие в целия Съюз; настоява следващата МФР да се основава на надеждна методика, установена в съответствие с международно признати методики, с цел проследяване на биологичното разнообразие и избягване на риска от надценяване на действията в областта на климата;

3. счита, че особено през последната година на МФР е необходим амбициозен бюджет за свързани с действия в областта на климата програми и за опазването на биологичното разнообразие, за да се изгради мост към предстоящата МФР, която се очаква да има бавен старт, докато всички нови програми започнат да функционират пълноценно;

4. призовава Съюза да задели достатъчно финансиране за цялостното и ефективно изпълнение на бъдещия Европейски зелен пакт;

5. подчертава освен това, че в контекста на политическите насоки за следващата Европейска комисия, публикувани от новоизбрания председател на Комисията, е абсолютно необходимо спешно да се ускори намаляването на емисиите;

6. в съответствие с Програмата до 2030 г. и ангажиментите, поети от Съюза и неговите държави членки в рамките на Общото събрание на Организацията на обединените нации, подчертава необходимостта да се осигурят достатъчно средства в бюджета за 2020 г. за постигането на целите за устойчиво развитие;

7. отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за програмата LIFE с 21,5 милиона евро (+3,9%); изразява убеденост, че бюджетът на програмата LIFE за 2020 г. е недостатъчен (529,6 милиона евро); призовава за значителни увеличения за 2020 г. с цел подготовка и постигане на съответствие с исканията на Парламента за удвояване на бюджета на програмата LIFE по време на МФР за периода след 2020 г.; изразява дълбоко съжаление за това, че LIFE представлява едва 0,3% от ПБ за 2020 г.;

8. приветства факта, че новата програма rescEU ще получи 156,2 милиона евро с цел да ѝ се помогне да се справи по-успешно със земетресенията, пожарите в диви места, горските пожари и други природни бедствия; подчертава необходимостта от инструменти като Механизма за гражданска защита и фонд „Солидарност“ за покриването на екологичните катастрофи и остойностяването на вредите за околната среда;

9. отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 69,7 милиона евро (+2,0%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 64,2 милиона евро (+4,7%) в областта на здравето; изразява съжаление, че тази сума е едва 0,04% от ПБ за 2020 г. и 1,9% от бюджетните кредити по функция 3 (за поети задължения);

10. подчертава, че в бюджета следва да се заделят подходящи средства за изготвянето и изпълнението на бъдещия европейски план за борба с раковите заболявания; подчертава, че този план е от съществено значение за насърчаването и подобряването на превенцията, научните изследвания, достъпа до иновации и реинтеграцията;

11. отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280,0 милиона евро (‒3,3%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 244,7 милиона евро (2,3%) в областта на храните и фуражите; изразява съжаление, че тази сума е едва 0,17% от ПБ за 2020 г. и 7,5% от бюджетните кредити по функция 3 (за поети задължения);

12. отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 156,2 милиона евро (+4,4%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 77,0 милиона евро (‒5,7%) за Механизма за гражданска защита на Съюза, който е крайъгълен камък на солидарността на Съюза;

13. отбелязва, че броят на постоянните и временните длъжности, разрешени съгласно ПБ за 2020 г., остава непроменен в сравнение с бюджета за 2019 г. за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA), докато броят на тези длъжности се увеличава за Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (+34, след преразглеждането на общото законодателство в областта на храните), Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (+1) и Европейската агенция по химикали (ECHA) (+2); подчертава, че по целесъобразност за тези агенции трябва да бъдат разпределени повече финансови и човешки ресурси, за да могат те да изпълняват своя мандат и задачи и за да се насърчава прилагането на научнообоснован подход в Съюза; подчертава, че по-добрата координация между агенциите ще оптимизира работата им, както и използването на публични средства;

14. призовава Комисията да изпълнява бързо пилотните проекти и подготвителните действия (ПП и ПД);

15. посочва, че ПП и ПД следва да бъдат хармонизирани с целите в областта на климата и следва да получават значително финансиране през целия си жизнен цикъл, така че да могат да реализират пълния си потенциал и да подготвят почвата за приемането на бъдещи мерки.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

60

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Cristian-Silviu Buşoi, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, James Alexander Glancy, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Liudas Mažylis, Anthea McIntyre, Aileen McLeod, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michael Bloss, Christophe Hansen, Lídia Pereira, Susana Solís Pérez, Nikolaj Villumsen

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

60

+

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren, Christophe Hansen, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik

RENEW

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Jan Huitema, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Sándor Rónai, Günther Sidl

VERTS/ALE

Margrete Auken, Michael Bloss, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Aileen McLeod, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

10

-

ECR

Anthea McIntyre, Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

NI

James Alexander Glancy

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по промишленост, изследвания и енергетика (26.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute> Адина‑Йоана Вълян </Depute>

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съжаление, че предложеният от Комисията бюджет е с 474,6 милиона евро под тавана за функция 1а, въпреки че съответните програми получават повече заявления, отколкото могат да удовлетворят, и биха могли лесно да усвоят допълнителни средства; подчертава изключителното значение на програмите по функция 1а за стимулирането на основания на иновации икономически растеж и допринасянето за осъществяването на прехода към неутрално по отношение на климата общество в съответствие с Парижкото споразумение;

2. подчертава значението на развитието на водещи позиции в областта на иновациите и на задълбочените и революционни научни изследвания в областта на авангардните технологии за постигане на политическите цели на Съюза и поради това отхвърля направените от Съвета съкращения в размер на общо 747,4 милиона евро по функция 1а, включително 424,9 милиона евро за общата стратегическа рамка за научни изследвания и иновации, особено по съответните бюджетни редове, свързани с укрепването на изследователската дейност в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии, укрепването на европейската инфраструктура за научни изследвания, включително електронните инфраструктури и водещите позиции в информационните и комуникационни технологии, както и включително 28 милиона евро за направлението ИКТ на Механизма за свързване на Европа и 20 милиона евро за Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), което рискува да подкопае усилията на Съюза за създаване на устойчив растеж и висококачествени работни места, както и усилията му за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие и постигане на икономика с нетни нулеви емисии на парникови газове не по-късно от 2050 г., като никой не бъде изоставен;

3. счита, че особено през последната година на МФР е необходим амбициозен бюджет за функция 1а, за да се изгради мост към следващата МФР, при която ще е необходимо време докато всички нови програми започнат да функционират пълноценно, така че да се осигури пълната оперативност на тези програми, за да могат те да продължат да допринасят за постигането на политическите приоритети на Съюза;

4. поради това призовава за равнище на бюджетните кредити за поети задължения до тавана за функция 1а, както и за използването на всички възможни инструменти за гъвкавост, налични съгласно Регламента за МФР, и на специалната разпоредба относно повторното използване на отменени средства за научноизследователски проекти, предвидена във Финансовия регламент, за да се гарантира възможно най-високо равнище на бюджетните кредити за поети задължения за бюджета за 2020 г.;

5. припомня значението на научните изследвания и иновациите за справяне с обществените предизвикателства и даване на принос за устойчивото развитие, отбелязва прекалено големия брой заявления по различни програми, като например „Хоризонт 2020“ и програмата COSME, в резултат на което процентът на успешните заявления по „Хоризонт 2020“ е по-нисък в сравнение с периода на предходната МФР, което означава, че много по-голям брой висококачествени проекти в областта на научните изследвания и иновациите биха могли да се финансират, когато бъде предоставено достатъчно финансиране от Съюза; подчертава, че това трябва да бъде постигнато чрез по-амбициозен бюджет за 2020 г., както и чрез подобряване на степента на допълване с други фондове на Съюза, финансови инструменти, национални програми и частни инвестиции; счита, че финансирането от Съюза за изследователска дейност и иновации следва да подкрепя по-специално области, засегнати от сериозни смущения във функционирането на пазара и пренебрегвани социални предизвикателства; поради това счита, че отменените средства следва да бъдат предоставени отново в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент; припомня своята позиция, че най-малко 120 милиона евро по цени от 2018 г. са необходими за „Хоризонт Европа“ в следващата МФР;

6. подчертава, че МСП са съществена част от икономиката на Съюза, тъй като осигуряват голям брой работни места в рамките на Съюза; констатира, че е необходимо да се създаде благоприятна за МСП стопанска среда, както и да се подкрепят клъстерите и мрежите на МСП; поради това приветства увеличението за инструмента за МСП; отбелязва със загриженост съкращенията на Съвета на средствата за увеличаване на иновациите за МСП, които изпращат противоречиви сигнали за предприятията в Съюза;

7. подчертава колко е важно да бъдат постигнати целите на цифровия единен пазар за подобряване на цифровизацията на Съюза и цифровото приобщаване на икономиката на Съюза, публичния сектор и гражданите; признава в това отношение значението на инициативи като WIFI4EU; изразява съжаление във връзка с предложените от Съвета съкращения за тази инициатива;

8. подчертава необходимостта от реформиране на сектора на мобилността на Съюза, за да се постигне устойчив, екологично чист и конкурентоспособен транспорт в Съюза, за да може автомобилната промишленост на Съюза да се подготви за бъдещето и да се постигнат целите ни в областта на климата; подчертава следователно необходимостта от достатъчно финансиране за програмите в подкрепа на тези цели, като „Хоризонт“, МСЕ – Транспорт и съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2); ето защо изразява загриженост относно последиците от предлаганите от Съвета съкращения за постигането на транспортна система на Съюза, която да бъде ресурсно ефективна, благоприятна за околната среда, безопасна и гладко функционираща;

9. изразява дълбоко съжаление, че предложеният от Комисията бюджет отново е далеч под поискания от ACER и че това рискува да застраши функционирането на Агенцията и нейната способност да изпълнява своите задачи за мониторинг и прозрачност на пазара и още повече възложените ѝ с наскоро приетото законодателство допълнителни задачи;

10. отново подчертава, че инвестициите в научни изследвания и иновации трябва да бъдат засилени с оглед на подобряването на достъпа до знания, насърчаването на социалното развитие и повишаването на качеството на стандарта на живот;

11. призовава, по отношение на всички агенции в обхвата на компетентността си (ACER, ОЕРЕС, ENISA и GSA), равнището на бюджетните кредити и персоналът да бъдат такива, каквито са поискали агенциите; настоява финансовите и човешките ресурси да бъдат увеличени в съответствие с разширяването на задачите на съответните агенции и като подготовка за прилагането на новото законодателство, както и с необходимостта от планиране на бъдещите роли и отговорности; отбелязва, че GSA е изправена пред появата на нови предизвикателства, свързани със сигурността и други чувствителни области, при което възлагането на дейности на външни изпълнители има вероятност да намали сигурността и икономическата ефективност, както и да доведе до загуба на експертен опит; поради това е необходимо да се назначат и задържат високоспециализирани експерти;

12. припомня ангажимента, поет от Парламента, Съвета и Комисията в съвместно изявление, приложено към Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета[9], целящо да се осигури общо финансиране за насърчаването на свързаността с интернет в местните общности в размер на 120 милиона евро за период от три години, за да може инициативата да се превърне в истински европейски успех в полза на местните общности и гражданите; в тази връзка подчертава, че след две покани за представяне на заявления повече от 23 000 общини от целия Съюз са се регистрирали на портала WiFi4EU и че 6 200 общини вече са получили ваучери по WiFi4EU, което е доказателство за успеха на инициативата;

13. призовава за допълнителни средства за ускоряване на разработването и внедряването на по-чисти технологии, както и допълнителни средства за улесняване на справедлив преход на въгледобивните и въглеродно интензивните региони, с цел подпомагане на изпълнението на ангажиментите, поети от Съюза в рамките на Парижкото споразумение, включително чрез продължаването на съществуващи и стартирането на нови пилотни проекти и подготвителни действия; повтаря предложението на Европейския парламент за създаването на Фонда за справедлив преход в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., за да се отговори на социалните, социално-икономическите и екологичните последици за работниците и общностите, засегнати неблагоприятно от прехода от енергийната зависимост от въглища и въглерод; подчертава необходимостта от продължаване на подкрепата за въгледобивните и въглеродно интензивните региони в Съюза, така че те да са подготвени да се възползват от един нов Фонд за справедлив енергиен преход;

14. подчертава, че научните изследвания и иновациите са основни двигатели на устойчивото развитие, и припомня ангажимента, поет от Съюза и неговите държави членки за постигане на целите за устойчиво развитие; приветства оценката на Комисията, че разходите във връзка с изменението на климата ще достигнат 21% от бюджета за 2020 г., припомня, че тези усилия трябва да бъдат увеличени; изразява съжаление, че е малко вероятно предложеният бюджет за „Хоризонт 2020“ да постигне целите си за изразходване на средства в областта на климата и устойчивостта и следователно за целия период на настоящата МФР; подчертава позицията си, че в съответствие с ангажимента на Съюза в рамките на Парижкото споразумение разходите, свързани с климата, следва да бъдат адекватно увеличени; припомня в този контекст възприетия принцип „енергийната ефективност на първо място“, както и целта Съюзът да се издигне на челна позиция в областта на възобновяемите източници на енергия;

15. призовава за допълнителни бюджетни кредити за Механизма за свързване на Европа, и по-конкретно неговите направления за устойчива енергетика и ИКТ, за да се гарантира завършването на изграждането на енергийния съюз, свързването на изолираните пазари и премахването на оставащите пречки, както и устойчива на бъдещите промени енергийна мрежа на ЕС;

16. изразява дълбока загриженост относно продължаващата несигурност, свързана с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз; подчертава, че са необходими финансови предпазни мерки, в случай че Обединеното кралство не участва изцяло или отчасти в бюджета за 2020 г., поради което призовава всички останали държави членки да предприемат действия и да компенсират изцяло вноската на Обединеното кралство, тъй като всички програми са в заключителната си фаза, а получателите на средства от Съюза се нуждаят от сигурност, че Съюзът ще спази своите ангажименти;

17. подчертава, че неспособността на Съюза да изпълнява своите правни и политически ангажименти относно бюджетните кредити за плащания сериозно ще навреди на неговата надеждност и ще окаже сериозно отрицателно въздействие върху доверието в способността на институциите на Съюза да изпълняват своята роля; подчертава, че това се подсилва от факта, че Съюзът се приближава към края на действащата МФР и че следователно изпълнението на многогодишните програми трябва бързо да отбележи напредък.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

6

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus Buchner, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria Da Graça Carvalho, Katalin Cseh, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, John David Edward Tennant, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Marco Dreosto, Giorgos Georgiou, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jutta Paulus, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Edina Tóth

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Hannes Heide

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

54

+

ECR

Evžen Tošenovský

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Adam Jarubas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Janusz Lewandowski, Eva Maydell, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Edina Tóth, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

RENEW

Nicola Beer, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Hannes Heide, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

François Alfonsi, Rasmus Andresen, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus

 

6

-

ECR

Jessica Stegrud

ID

Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri

NI

John David Edward Tennant

 

6

0

ECR

Grzegorz Tobiszowski

GUE/NGL

Manuel Bompard, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

ID

Markus Buchheit

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (3.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Свеня Хан</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в рамките на бюджетната процедура в сферата на отговорност на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (комисията IMCO) попадат бюджетни редове от дял 2 (Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), дял 14 (Данъчно облагане и митнически съюз) и дял 33 (Правосъдие и потребители);

2. подчертава, че вътрешният пазар остава едно от най-големите и осезаеми постижения на Съюза, което носи ползи за предприятията, включително микропредприятията и малките предприятия, потребителите и гражданите в цяла Европа; следва да се отдаде приоритет в бюджета за 2020 г. на по-нататъшното задълбочаване на единния пазар, намаляването на бюрократичните тежести, които възпрепятстват свободното движение на стоки, капитали, услуги и труд, и развитието на цифровия единен пазар, за да за да се поддържа конкурентоспособността на предприятията в Съюза и да се защитават потребителите в целия Съюз; в този контекст подчертава, че е важно да се проследява систематично постигнатият напредък в областта, за да се откриват нововъзникващите проблеми и да се дават препоръки относно политиките за по-нататъшното развитие на цифровия единен пазар;

3. подчертава значението на вътрешния пазар на услуги; призовава Съюза да предостави допълнително финансиране за завършването на вътрешния пазар на услуги и да насърчи разработването на нови и иновативни услуги;

4. призовава бюджетът за 2020 г. да допринася за изпълнението на очертаните в рамките на европейския семестър приоритети, и по-специално осигуряването на висококачествени инвестиции и реформи, насочени към увеличаване на конкурентоспособността и производителността на предприятията, включително на микропредприятията и малките предприятия, както и да продължи задълбочаването на единния пазар и да доразвива единния цифров пазар;

5. приветства факта, че в своя проектобюджет Комисията е заделила подходящ бюджет за повечето от основните приоритети на комисията IMCO, включително за вътрешния пазар на стоки и услуги, за подкрепа на малките и средните предприятия (МСП), за защита на потребителите и за конкурентоспособност, и приканва Съвета и Парламента да постигнат съгласие относно тези бюджетни кредити в бюджета за 2020 г.;

6. приветства увеличаването на бюджетните кредити за „функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги“ (бюджетен ред 02 03 01) за целите на пазарния надзор и създаването на мрежата на Съюза за съответствието на продуктите, както и за „подобряване на достъпа до финансиране на МСП“ (бюджетен ред 02 02 02) и „разходи за подкрепа на COSME“ (бюджетен ред 02 01 04 01), тъй като тези три действия са от решаващо значение за стимулирането на икономическия растеж в Съюза; изразява дълбоко съжаление за извършеното от Съвета намаление на средствата по бюджетни редове 02 03 01 и 02 02 02;

7. подчертава в това отношение, че МСП са съществена част от икономиката на Съюза и играят решаваща роля за създаването на работни места в целия Съюз, и счита, че е необходимо да се създаде и да се насърчава допълнително благоприятна за МСП стопанска среда; следователно подчертава, че подобряването на достъпа на МСП до финансиране продължава да бъде основен приоритет за комисията IMCO в бюджета за 2020 г.;

8. подчертава, че Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) е ключов инструмент за насърчаване на предприемаческата култура, за подкрепа на съществуващите МСП и за гарантиране на конкурентоспособност, устойчивост и растеж; призовава по-специално за подобряване на инструмента „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите (инструмент за МСП) , защото той осигурява решаваща подкрепа за МСП с коренно нови идеи и пазарно ориентирани новаторски решения; счита, че бюджетът на Съюза и неговата подкрепа за достъпа до финансиране са важен инструмент за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на стартиращите предприятия, микропредприятията и МСП и насърчават предприемаческия дух в Съюза;

9. подчертава, че е важно да има силна и ефективно прилагана политика за потребителите, която осигурява защита и предвидимост за тези потребители и се бори срещу нелоялните търговски практики както офлайн, така и онлайн, и създава увереност у предприятията да предоставят своите стоки и услуги в рамките на вътрешния пазар и която гарантира спазването и прилагането на законодателството на ЕС и националното законодателство, като същевременно поддържа минимално равнище на бюрократична тежест за МСП; подчертава, че продължават да съществуват предизвикателства по отношение на защитата на потребителите както в цифровата сфера, така и във физическата среда, и поради това е много важно да се увеличат усилията по отношение на образованието и осведомяването на потребителите и гражданите;

10. приветства увеличаването на бюджетните кредити за плащания за „защита на интересите на потребителите и подобряване на тяхната безопасност и информираност“ (бюджетен ред 33 04 01), тъй като подобряването на правата на потребителите и насърчаването на осведомеността за правата на потребителите е важен начин за повишаване на доверието на потребителите във вътрешния пазар и в способността на Съюза да осигури осезаеми ползи;

11. подчертава, че е важно адекватното финансиране на прехода към напълно автоматизирани митнически операции, за да се работи за по-голяма ефективност за европейските дружества, лоялна конкуренция и оптимизиранe на защитата за потребителите; за тази цел е важно да се увеличи финансирането за програма „Митници 2020“ – която осигурява механизми за сътрудничество, позволяващи на митническите органи и служители в рамките на целия Съюз да обменят и споделят информация и най-добри практики – и също така е изключително важно да се осигури финансиране за придобиването и поддръжката на съвременно и ефикасно оборудване за митнически контрол;

12. припомня, че Комисията и държавите членки вече са натрупали забавяне в планираното прилагане на Митническия кодекс на Съюза, и поради това изразява дълбоко съжаление относно намаляването на бюджетните кредити за „подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз“ (бюджетен ред 14 02 01), което би могло да доведе до допълнително забавяне, да подкопае повишаването на ефективността на митническия контрол в рамките на Съюза и да попречи на функционирането на вътрешния пазар; припомня, че пълното и еднакво прилагане на Кодекса е от съществено значение за осигуряването на по-добра защита за гражданите и финансовите интереси на Съюза и че електронната митническа система представлява приоритетна политика за по-доброто функциониране на вътрешния пазар;

13. съзнава, че 2020 г. е последната година от настоящата многогодишна финансова рамка (МФР), и поради това призовава Комисията да използва пълноценно в бюджета за 2020 г. наличните маржове в МФР в областите на политиката, за които отговаря комисията IMCO;

14. подчертава, че е важно  Комисията напълно да спазва препоръките на Европейската сметна палата в интерес на един по-ефективен бюджет и на осигуряването на по-добра стойност за европейските граждани;

15. призовава Комисията да финансира всички пилотни проекти и подготвителни действия, които са одобрени от комисията IMCO.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Adam Bielan, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Petra De Sutter, Dinesh Dhamija, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Maria Manuel Leitão Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Brian Monteith, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, Claudia Gamon, Lucy Elizabeth Harris, John Howarth

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Delara Burkhardt, Predrag Fred Matić

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Anne-Sophie Pelletier

NI

Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Claudia Gamon, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Delara Burkhardt, John Howarth, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Predrag Fred Matić, Leszek Miller, Christel Schaldemose

VERTS/ALE

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

6

-

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron

NI

Lucy Elizabeth Harris, Brian Monteith

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по транспорт и туризъм (26.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Даниел Фройнд</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приема за сведение предложения от Комисията проект на бюджет в областта на транспорта; изразява съжаление за неизбирателните съкращения, поискани от Съвета; настоява за амбициозен бюджет на транспортния сектор на ЕС, който да взема предвид възникващите предизвикателства и настоящите политически приоритети в политиката на ЕС в областта на транспорта;

2. счита, че е настъпил моментът за основна промяна във финансирането на транспорта в ЕС с оглед създаването на транспортен сектор с нулеви нетни емисии до 2050 г. и гарантиране на пълно привеждане на сектора в съответствие с Парижкото споразумение и с Целите за устойчиво развитие; подчертава, че едно високо равнище на финансиране и едно ориентирано към резултати и ефикасно използване на средствата по „Хоризонт 2020“ за сектора на транспорта и за програмите и съвместните предприятия, които са ориентирани към постигането на тези цели, са от първостепенно значение; подчертава значението на проектите и програмите в областите на декарбонизацията и цифровизацията, отправя искане за подходящото им финансиране и изисква определяне на техните приоритети; настоятелно призовава Комисията да насърчава цифровизацията в областта на логистиката; счита, че тази реформа трябва да е съобразена в пълна степен с потребностите на уязвимите социални групи и региони, за да се осигури справедлив и приобщаващ преход; подчертава, че финансирането трябва да осигури подобряване на свързаността и ефикасността на транспорта;

3. настоява, че транспортната политика на ЕС е от съществено значение за икономическата, социалната и екологичната устойчивост и че поради това следва да се даде приоритет на качеството и устойчивостта на проектите и на тяхната полезност за гражданите и предприятията, а не на тяхното количество или размер; подчертава, че транспортната политика на ЕС се нуждае от подходящо и достатъчно финансиране, за да се осигурят растеж, работни места и конкурентоспособност в Европа, включително в по-отдалечените географски райони, повече инвестиции в научни изследвания и иновации, както и социално и териториално сближаване; подчертава, че е необходимо постигане на съгласуваност между политиката, финансирането и административните процедури, за да се повиши ефективността на големите инфраструктурни проекти;

4. подчертава решаващата роля на транспортната политика и инвестициите на ЕС за насърчаването и засилването на териториалното, социалното и икономическото сближаване в ЕС и за осигуряването на териториална достъпност и взаимна свързаност на всички региони на ЕС, включително отдалечените региони, най-отдалечените региони, островите, отвъдморските региони, планинските и пограничните райони, както и обезлюдените и слабо населените райони;

5. подчертава, че публичните инвестиции в автомобилния, железопътния, въздушния и морския транспорт оказват положително въздействие върху вътрешния пазар и европейската икономика, която трябва да стане световен лидер;

6. подчертава, че политиката на ЕС в областта на транспортната инфраструктура трябва да бъде съсредоточена върху следните три аспекта:

- взаимната свързаност между коридорите и широкообхватната мрежа, както и трансграничните връзки, трябва да бъдат приоритет;

- интермодалността следва да бъде основа за вземането на решения относно проекти, и

- оперативната съвместимост трябва да бъде условие за съфинансирането на транспортни проекти;

7. отново заявява, че временното споразумение относно Регламента за създаване на програмата InvestEU[10] съдържа обща разпоредба — приложима за цялото свързано с транспорта финансиране — която гарантира, че „проектите, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата, не са допустими за подкрепа“, и че операциите по финансиране и инвестиране „се подлагат на скрининг, за да се установи дали оказват въздействие върху околната среда, климата или обществото, и ако това е така, подлежат на проверка на климатичната, екологичната и социалната устойчивост“; припомня, че фонд InvestEU следва да подкрепя инвестиции, допринасящи за по-голямо икономическо, териториално и социално сближаване в Съюза, и че за да се увеличат максимално въздействието и добавената стойност на финансовата подкрепа от страна на ЕС, е целесъобразно да се увеличат максимално „полезните взаимодействия между съответните програми на Съюза в области като транспорта, енергетиката и цифровизацията“;

8. подчертава, че предвиденото за 2020 г. преразглеждане на транспортната политика на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) не само играе ключова роля в прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и InvestEU, но и то трябва да проправи пътя към по-задълбочена промяна в политиката на банката във връзка с финансирането в областта на транспорта; припомня, че през периода 2007—2018 г. ЕИБ е предоставила около 140 милиарда евро под формата на заеми за транспортни проекти, от които около 80% се отнасят до пътната инфраструктура[11]; призовава ЕИБ да докладва своевременно на Парламента за всички свои стъпки в процеса на преразглеждане на политиката си в областта на транспорта;

9. подчертава решаващата роля на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за насърчаването на развитието на високоефективна трансевропейска мрежа (TEN-T), която е устойчива и е взаимосвързана в рамките на инфраструктурите на транспорта, енергетиката и цифровите услуги; отново заявява, че бързото завършване на TEN-T ще допринесе значително за социално-икономическото и териториалното сближаване в ЕС и за насърчаването на целите на ЕС за декарбонизация; подчертава, че МСЕ е жизненоважен за инвестициите в устойчив дългосрочен растеж, иновации, сближаване, конкурентоспособност и в създаването на работни места в ЕС;

10. счита, че разходите за МСЕ в областта на транспорта могат да бъдат подобрени чрез по-нататъшно увеличаване на дела на финансирането за превозни средства с нулеви емисии; припомня, че МСЕ е изключително важен и от жизнено значение финансов инструмент в транспортния сектор и че при краткосрочното и дългосрочното планиране на разходите следва да се възприеме подход, ориентиран към резултатите, и да има стремеж към създаване на добавена стойност от ЕС, особено по отношение на развитието и завършването на основните и широкообхватните мрежи TEN-T; приветства подхода на Комисията за съфинансиране на възстановяването на регионалните трансгранични железопътни връзки, които са били демонтирани или изоставени[12], и насърчава държавите членки, трансграничните региони и Комисията да засилят още повече проектите „отдолу нагоре“, когато тези проекти допринасят за отварянето на граници в рамките на Съюза, където такива все още съществуват; призовава Комисията да увеличи значително резервираната сума по бюджетния ред за МСЕ с цел финансиране на възстановяването на демонтирани или изоставени регионални железопътни връзки, като се даде приоритет на необлагодетелстваните в географско отношение райони; призовава Комисията да вземе предвид все още големите различия в транспортната инфраструктура в целия ЕС; трябва да бъде засилена работата по нататъшната електрификация на железопътната инфраструктура и се изисква по-бързо въвеждане на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS); бюджетът на МСЕ следва също така да отчита мерките за намаляване на шума при железопътния товарен превоз, за да се гарантира устойчива и ефикасна система за товарни превози; счита, че МСЕ следва да направи повече за интегрирането и насърчаването на морския транспорт; призовава за защита на финансирането на МСЕ в процеса на разпределяне на средствата, отредени за транспорта;

11. изисква от Комисията да представи до края на 2019 г. оценка на изпълнението на всички договорени проекти, актуалното състояние и прогнозите относно приключването на проектите, както и предложения с оглед постигането на равнище на изразходване на средствата от 100%, включително за пренасочване на средства;

12. припомня, че финансирането на транспортната инфраструктура в рамките на политиката на сближаване следва да е насочено към постигане на залегналата в Договора цел за икономическо, социално и териториално сближаване; подчертава, че децентрализираните подходи са важни и че свързаността и достъпността на селските райони продължават да бъдат предизвикателство, което трябва да бъде спешно преодоляно; изразява загриженост, че при използването на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд се обръща малко внимание на преминаването към други видове транспорт; подчертава необходимостта средствата на ЕС да бъдат обвързани с целта за декарбонизация и по отношение на транспортния сектор; препоръчва да се увеличат инвестициите във велосипедния транспорт и пешеходното придвижване;  отправя отново отдавнашното си искане за прозрачност на финансирането от ЕС в транспортния сектор, особено по отношение на ресурсите със споделено управление; призовава Комисията да предоставя изчерпателна информация относно транспортните проекти, които са получили финансиране от ЕФРР и Кохезионния фонд;

13. изисква от Комисията да представи до края на годината оценка на използването на средствата от ЕС, които са част от МСЕ, Кохезионния фонд и ЕФРР, за транспортни проекти, включително на степента на спазване на стратегиите в областта на транспорта и предварителните условия, предвидени в споразуменията за партньорство;

14. изисква от Комисията да представи до края на 2019 г. оценка на актуалното състояние във връзка с изразходването на средствата, разпределени за финансови инструменти, прогноза относно окончателното равнище на усвояване, както и предложения, които да се прилагат с оглед постигането на равнище от 100%, включително за пренасочване на средства към други бюджетни редове за МСЕ;

15. изисква от Комисията да представи оценка на използването на сумите, отпуснати за разгръщането на SESAR, актуалното състояние, бъдещите действия и приноса на проектите, финансирани с тези суми, към разгръщането на SESAR в държавите членки;

16. насърчава Комисията да работи за съживяването на комфортните европейски нощни влакове като евентуална и устойчива алтернатива на полетите на по-близки разстояния и на автомобилните пътувания на далечни разстояния; призовава Комисията да проучи възможните варианти за съчетаване на съфинансирането на велосипедната мрежа „EuroVelo“ с това на широкообхватната железопътна мрежа;

17. счита, че морският транспорт предлага алтернатива на подхода „всичко по автомобилния път“ и че разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета[13], която поставя ограничения за съдържанието на сяра в морските горива, в крайна сметка ще подобрят устойчивостта на този вид транспорт, както и че все още има възможност за по-нататъшен напредък в декарбонизацията на сектора; отбелязва, че пристанищата на Европа са мултимодални хъбове и са входната врата за над 90% от вноса на стоки в ЕС; призовава Комисията да направи повече за насърчаване и финансиране на този вид транспорт;

18. подчертава, че дигитализацията може да направи транспорта в ЕС по-приобщаващ, иновативен, взаимосвързан и устойчив; припомня на Комисията колко важно е да се изготви нова стратегия на ЕС, чиито приоритети трябва да бъдат справедлив преход и преквалификация за хората, изгубили работните си места поради цифровизацията на транспортния сектор;

19. предвид запазващия се много голям брой смъртни случаи и наранявания, причинени от пътнотранспортни произшествия, и новата директива относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури и нейната разпоредба, съгласно която „държавите членки гарантират, че нуждите на незащитените участници в пътното движение се взимат под внимание“, настоява Комисията и държавите членки да продължат да отдават приоритет на финансирането на безопасността на превоза на пътниците в различните видове транспорт и че те са насочени към безопасността на уязвимите участници в движението по пътищата, каквито са например пешеходците, хората с увреждания, велосипедистите и други потребители на микромобилност, както и към прехода към по-безопасни и по-чисти превозни средства, какъвто е железопътният транспорт; призовава Комисията да предостави необходимата техническа и административна помощ на държавите членки във връзка с подходящите мерки за поддръжка на съществуващите пътища, предвидени в техните съответни подробни планове за транспорта, с цел повишаване на качеството и безопасността на автомобилните пътища;

20. счита, че по-тясното обвързване на финансирането на градския транспорт с плановете за устойчива градска мобилност (SUMPS) е от съществено значение за насърчаване на трансформацията на градската мобилност; призовава тези планове за градска мобилност да насърчават мултимодалността между различните устойчиви видове транспорт, заедно с балансирани социално-икономически договорености, за да се гарантира, че няма дискриминация спрямо гражданите на ЕС;

21. подчертава, че договорките за градската мобилност трябва да дадат своя принос за съкращаването на продължителността на ежедневните пътувания (от дома до работа и обратно), за гарантирането на оперативна съвместимост, за увеличаването на привлекателността на обществения транспорт за населението и за намаляването на степента на използване на личните превозни средства, като по този начин да подпомагат устойчивостта на околната среда и на климата, както и развитието на обществото; счита, че предвид многообразието на видовете обществен транспорт в големите градски райони на ЕС (някои от тях с разпръснати транспортни системи и неорганизирана система за издаване на билети, което ги прави по-скъпи за използване), бюджетът за 2020 г. следва да се стреми да постави акцент върху проблемите, произтичащи от сложната система за издаване на билети в обществения транспорт и да подкрепи въвеждането на план за действие, насочен към прилагане на единна мултимодална система за издаване на билети;

22. призовава за напълно прозрачна среда на финансирането и за по-прозрачни оценки на проектите, като се обръща особено внимание на участието на гражданите, гражданското общество и НПО в прозрачни процеси на вземане на решения и наблюдение върху разработването на големи проекти с общ размер на инвестициите от над 1 милиард евро; счита, че финансирането следва да се фокусира върху цели, които гарантират реална добавена стойност за държавите членки, особено на социално и екологично равнище;

23. припомня, че публичните инвестиции в инфраструктурата са особено чувствителни към корупция; подчертава, че е важно да се гарантира прозрачен и конкурентен процес на възлагане на обществени поръчки за мащабни проекти в областта на транспортната инфраструктура, финансирани от ЕС; настоява, че възлагащите органи и оферентите за тези широкомащабни проекти трябва да сключват пактове за почтеност, при които трети лица да следят за спазването от тяхна страна на ангажиментите за най-добри практики и прозрачност; припомня, че държавите членки носят основната отговорност за създаването на система за управление, която да гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на инвестиционните проекти, и настоятелно призовава Комисията да гарантира необходимата административна и техническа подкрепа, за да се улесни тяхното изпълнение; изтъква, че също така е важно в процедурите за възлагане на обществени поръчки да се вземат предвид социалните условия за работниците; изтъква, че днес целият транспортен сектор среща трудности при набирането на персонал и че условията на труд трябва да се подобрят, за да се решат проблемите във връзка с недостига на персонал;

24. счита, че анализите на разходите и ползите за транспортните проекти вече не трябва да се съсредоточават върху краткосрочни икономически анализи, а да се основават на цялостното разбиране на всички външни разходи в краткосрочен и дългосрочен план, като се ръководят от констатациите във възложеното от Комисията неотдавнашно проучване относно външните разходи и интернализирането на разходите, което показа, че общият размер на външните разходи за транспорт се оценява на близо 1 000 милиарда евро годишно[14];

25. призовава Комисията да прилага подход, ориентиран в по-голяма степен към резултатите, да се стреми към добавена стойност от ЕС и да се съсредоточи повече върху политическите цели, когато определя критериите за подбор на пилотни проекти и подготвителни действия, и припомня значението на тяхното правилно прилагане;

26. подчертава отново необходимостта от силна Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) с подходящо равнище на финансиране, за да се гарантират безопасността и сигурността на гражданите на ЕС и в това отношение да бъде достигната водеща позиция в световен мащаб (например във връзка с предизвикателства, произтичащи от нови технологии, киберзаплахи, заглушаване на ГНСС), както и екологичната устойчивост на сектора на въздушния транспорт чрез подобряване на неговия екологичен отпечатък (по-ниски нива на шум и емисии, декарбонизация, кръгова икономика), насърчаване на опазването на околната среда (мерки за смекчаване), разработване на новаторски и устойчиви технологии (безпилотни летателни апарати, електрически и хибридни въздухоплавателни средства, устойчиви авиационни горива), програма за екомаркировка, както и мултимодална мобилност (т.е. взаимосвързаност на/между железопътната и летищната инфраструктура);

27. изразява съжаление, че разширените функции на агенциите на ЕС в областта на транспорта — Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ), Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA), не са взети под внимание в бюджета за 2020 г., при положение че следва да се отчита увеличената потребност от финансови и човешки ресурси, за да се гарантира пълното изпълнение на техните функции; припомня, че според становище на Сметната палата съсредоточаването на работата на ERA на едно място би могло да доведе до намаляване на разходите на бюджета на ЕС;

28. подчертава значението на проектите, насърчаващи туризма, сектор, който допринася значително за БВП на държавите членки и в икономически контекст оказва икономическо въздействие върху растежа, конкурентоспособността, заетостта и социалното развитие; изразява съжаление, че бюджетът не включва туризма като отделна област на политиките, и отново призовава за отделен бюджетен ред в следващата многогодишна финансова рамка, който да бъде предназначен изключително за туризма; изтъква, че държавите членки са изправени пред общи предизвикателства в туристическия сектор, включително във връзка с управлението на кризи, конкуренцията от страна на трети държави, устойчивостта на туристическите дейности, укрепването на местните и изолираните общности и прехода към икономика с нулеви въглеродни емисии, и че поради това общите европейски политики осигуряват значителна добавена стойност.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА ПО СТАНОВИЩЕ

 

 

 

 

Субект и/или лице

Европейска федерация за транспорт и околна среда - 58744833263-19

 

 

Общност на европейските железопътни и инфраструктурни дружества -7574621118-27

 

 

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Sven Schulze, Vera Tax, Cristian Terheş, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paolo Borchia, Gina Dowding, Ilhan Kyuchyuk, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier, Catherine Rowett

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

NI

Mario Furore

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Sven Schulze, Barbara Thaler

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Vera Tax, Cristian Terheş, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Gina Dowding, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

6

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

 

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по регионално развитие (7.10.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Юнус Омаржи</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че сближаването е една от целите на Съюза, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз, че то е определено в член 174 от ДФЕС и е в обхвата на споделените правомощия на Съюза и държавите членки; подчертава, че политиката на сближаване е една от най-важните политики на Съюза и негова основна публична инвестиционна политика с бюджет от 351,8 милиарда евро в МФР за периода 2014 – 2020 г., което е една трета от МФР, че тя следва да продължи да бъде такава в следващата МФР, без да се прилагат нови съкращения, и че новите инициативи на Съюза трябва да бъдат съчетани с нови финансови ресурси в подходящ размер и да се разглеждат съобразно процедурата за съвместно вземане на решение;

2. подчертава, че политиката на сближаване се основава на политика на солидарност, преследваща своята определена в Договора цел за насърчаване и подкрепа на цялостното хармонично развитие на държавите членки и регионите, че тя насърчава междурегионалното сътрудничество и цели намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия между и в рамките на регионите на Съюза, както и гарантиране, че няма изоставени региони, като се отчитат демографските предизвикателства; счита, че тя поражда растеж и създава работни места в целия Съюз, както и че постига основни цели и приоритети на Съюза, включително целите в областта на климата и енергетиката, също както и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва, че принципът на допълняемост може да осигури балансирано използване на структурните фондове в съчетание с всички налични източници, включително финансовите инструменти;

3. приветства факта, че не са необходими допълнителни бюджетни кредити за плащания за периода 2007 – 2013 г. и че с подобреното изпълнение на плащанията и с повишения процент на избраните проекти е постигнат нормален ритъм на работа и са достигнати най-накрая и допълнително повишени равнищата на подбор на проекти по места от предходния програмен период, като от септември 2019 г. се отчитат 83%; отбелязва обаче големите различия между държавите членки във връзка с този процент и призовава Комисията да продължи да подпомага държавите членки, които изостават в подобряването на резултатите си;

4. отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения с 2,5% по подфункция 1б в проектобюджета за 2020 г. спрямо бюджета на ЕС за 2019 г., докато бюджетните кредити за плащания като цяло бяха увеличени с 6,4%;

5. призовава Съвета и Комисията да вземат под внимание поуките от този програмен период и да избягват нови кризи в областта на плащанията и забавяне на плащанията в бъдеще; обръща внимание на факта, че забавеното започване на програмите и изпълнение доведе до натрупване на искания за плащане;

6. подчертава, че най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, се възползват от специфични мерки, особено в контекста на политиката на сближаване, по отношение на условията за достъп до силно необходимите и много важни финансови средства за насърчаване на устойчиво развитие и съответно постигане на целите за устойчиво развитие, с оглед на своето икономическо и социално положение, високото структурно въздействие на географската си отдалеченост и специфичните за тях последици, свързани с изменението на климата;

7. припомня, че политиката на сближаване е един от най-важните инструменти за работа по приоритетите, посочени в проектобюджета на Комисията за 2020 г.; подчертава възвръщаемостта на инвестициите в политиката на сближаване, тъй като всяко инвестирано евро генерира 2,74 EUR в растеж и нови работни места;

8. отново потвърждава, че за да се постигнат целите на политиката на сближаване, регионалните, местните, градските и другите органи трябва да работят заедно и да установят диалог с организациите на гражданското общество, включително университети, екологични организации и групи, които представляват етническото и религиозното многообразие, различните възрастови групи, хората с увреждания, хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност;

9. припомня, че политиката на сближаване е полезен инструмент в подкрепа на приемането и интеграцията на мигрантите, и настоява, че бюджетът на ЕС за 2020 г. следва да допринесе за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, в дух на солидарност;

10. призовава за препрограмиране на инициативата за младежка заетост вследствие на споразумението от бюджетната процедура от 2019 г. за значително увеличаване на равнището на бюджетните кредити за поети задължения; настоява за финансирането на конкретни мерки, чиято цел е ограничаване на напускането на по-слабо развитите региони от младите хора;

11. изразява загриженост относно последиците от евентуално излизане на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, и по-специално относно възможното отрицателно въздействие върху политиката на сближаване и трансграничните региони; подчертава значението на преговорите по следващата МФР и настоятелно призовава в този контекст за максимално ограничаване на бюджетните последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС върху политиката на сближаване;

12. отново подчертава значението на укрепването на административния капацитет на местните и регионалните органи, което е много важен елемент за правилната подготовка и изпълнение на проектите по места;

13. отбелязва, че бюджетната 2020 година е последната от периода на изпълнение на действащата МФР, и поради това подчертава значението на подготовката и гладкото адаптиране към новия финансов период;

14. изразява загриженост, че целта за изразходване на 20% от бюджета на ЕС в МФР за периода 2014 – 2020 г. за действия във връзка с климата няма да бъде постигната, и настоятелно призовава Комисията да увеличи значително дела на разходите във връзка с климата за 2020 г.; призовава държавите членки и регионите надлежно да вземат предвид важния принос на политиката на сближаване за инвестициите за опазване на климата и за постигане на целта на Съюза по отношение на разходите във връзка с климата, като същевременно отдават по-голямо внимание на необходимостта от преодоляване на недостига на бюджетни средства за борба с изменението на климата в размер на 3,5 милиарда евро и необходимостта от избягване на изразходването на публични средства за изкопаеми горива, за да се постави по-силен акцент върху борбата с изменението на климата с оглед на изпълнението на Парижкото споразумение;

15. счита, че следва да се предостави достатъчна подкрепа за действия със специален акцент върху аспекта, свързан със здравето и околната среда, който би могъл да произтече също от изисквания, свързани с енергийния преход, например извеждането от експлоатация на ядрените електроцентрали; припомня необходимостта зависещите от въглищата 41 региона да декарбонизират своята икономика чрез преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците във въгледобивния сектор и да се осигури справедлив преход към устойчива икономика чрез създаването на фонд за справедлив преход, чрез който се предоставят достатъчно ресурси в бюджета, така че да се осигури справедлив и честен преход към нисковъглеродна икономика до 2050 г.;

16. отбелязва, че по отношение на трансферите в полза на Механизма за свързване на Европа 2020 г. ще бъде втората година, през която може да бъде поискано допълнително предварително финансиране за действия, започнати през 2014, 2015 или 2016 г., и последната година, през която ще могат да се преразпределят неусвоени ресурси;

17. подчертава, че политиката на сближаване не следва да бъде обект на трансфери, които биха могли да застрашат способността на структурните и инвестиционни фондове да постигнат своите цели;

18. отбелязва, че финансирането на Програмата за подкрепа на структурните реформи ще бъде обезпечено чрез общия марж за поетите задължения; предупреждава, че евентуалните увеличения на финансирането не следва да бъдат за сметка на политиката на сближаване; припомня, че новите инициативи на Съюза следва да се финансират с нови, допълнителни ресурси, а не за сметка на дългогодишните политики на Съюза; отбелязва, че е възможно политиката на сближаване и икономическото управление да имат различни цели и че реформите следва надлежно да отчитат териториалното въздействие;

19. изразява съжаление във връзка с намаляването на бюджетните кредити на Кохезионния фонд в сравнение с предходния програмен период и отбелязва рисковете от задълбочаване на разликите в развитието по отношение на основната инфраструктура, и по-специално транспортната инфраструктура; призовава за по-гъвкави бюджетни механизми, за да се улесни преразпределянето на финансирането в полза на допълнителните инвестиции за основната инфраструктура, и особено инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа, като движещата сила на икономическото, социалното и териториалното приобщаване на равнището на Съюза в държавите членки, чието развитие очевидно изостава;

20. призовава Комисията и държавите членки да осигурят прозрачното, справедливо и отговорно използване на ресурсите на Съюза.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.10.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Naomi Long, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Monika Vana, Julie Ward

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ciarán Cuffe, Barbara Ann Gibson, Tomislav Sokol, Maria Spyraki

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé

NI

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Tomislav Sokol, Maria Spyraki

RENEW

Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Barbara Ann Gibson, Ondřej Knotek, Naomi Long, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jill Evans, Caroline Roose, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по земеделие и развитие на селските райони (6.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година </Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Паоло Де Кастро</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва сумите от 59 994,9 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 58 014,3 милиона евро за плащания, които Комисията предлага в проекта на бюджет за 2020 г. за функция 2, от които бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието леко се увеличават на 43 531,8 милиона евро за поети задължения (+0,8%) и на 43 501,7 милиона евро за плащания (+0,9%) в сравнение с бюджета за 2019 г.; изразява дълбоко съжаление, че бюджетните кредити за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) са намалени на 14 708,7 милиона евро за поети задължения (‑0,1%) и 13 141,2 милиона евро за плащания (‑0,1%) в сравнение с бюджета за 2019 г., най-вече поради стагнация на номиналната стойност на самия ЕЗФРСР и на силен спад на разходите за подпомагане;

2. настоява всички приходи в бюджета на ЕС, произтичащи от целеви приходи или възстановявания на средства във връзка с нередности в областта на селското стопанство през предходните години, да останат в рамките на функция 2;

3. настоява да няма повече съкращения на бюджета за селското стопанство, особено предвид факта, че селскостопанският сектор често е засяган от кризи, които изискват бюджетна намеса;

4. отбелязва, че бюджетната 2020 година е последната от периода на настоящата многогодишна финансова рамка, и поради това подчертава значението на подготовката и гладкото адаптиране към новия финансов период, в който трябва да се гарантира справедлив стандарт на живот на земеделските стопани;

5. изразява дълбока загриженост относно бюджетните последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС без споразумение и тъй като земеделските стопани трябва предварително да планират дейността си, категорично се противопоставя на всякакви неочаквани съкращения на средствата по общата селскостопанска политика (ОСП) през 2020 г., в случай че не бъде постигнато споразумение между Съюза и Обединеното кралство;

6. подчертава, че бюджетът на Съюза трябва да бъде съгласуван с целите на Парижкото споразумение съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, прието през декември 2015 г.;

7. отхвърля намалението на бюджетните кредити, предложено от Комисията за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците (‑14,6 милиона евро), което би могло да се отрази отрицателно на техния нарастващ принос за възстановяването на равновесието при позициите за договаряне по веригата за доставка на храни, тъй като земеделските производители ще бъдат пряко засегнати; в тази връзка счита, че Комисията следва да гарантира, че плащанията за този сектор няма да бъдат намалени; изразява съжаление за липсата на бюджетни кредити за сектора на птичето месо и предлага да се отпуснат средства за раздела „Други мерки за свинското месо, птичето месо, яйцата, пчеларството и други животински продукти“ в подкрепа на сектора на птичето месо, тъй като той страда от нелоялна конкуренция с Украйна;

8. изразява съжаление във връзка с липсата на компенсации за намаляването на бюджетни кредити, предложено от Комисията, за производителите на плодове и зеленчуци в Съюза – сектор, изправен пред сериозна криза, дължаща се на фитофаги или патологичен агенти, като например вируса Citrus tristeza по портокаловите дървета, заболяването „mal secco“ по лимоновите дървета, Tuta absoluta по доматите и Xylella fastidiosa по маслиновите дървета; поради това изисква, въпреки намаленията на бюджетните кредити, да бъде предвиден план за финансиране за цитрусовите насаждения, за да бъдат покрити разходите за преминаване на сегашните цитрусови и маслинови насаждения към сортове на същите растения, които са по-устойчиви и дават възможност за истинско обновяване на сектора;

9. приветства предложението на Комисията за отпускане на 50 милиона евро за „Други мерки за говеждо и телешко месо“ с цел подпомагане на сектора на говеждото месо в Ирландия в случай на пазарни затруднения, свързани с евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза; подчертава, че оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза също така ще има значително отрицателно въздействие върху няколко селскостопански сектора в Съюза; изисква от Комисията да предложи план за подпомагане, въз основа на подходяща оценка на въздействието, сектор по сектор и държава членка по държава членка, на всички селскостопански сектори в Съюза, които е вероятно да бъдат засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и да разшири този план за засегнатите държави членки в зависимост от степента на тяхната експозиция на риск; счита, че за да бъде ефективен, планът трябва да включва структурни мерки, насочени към укрепване на организацията на тези сектори и насърчаване на диверсификацията на търговските потоци;

10. счита, че търговското споразумение между Съюза и Меркосур ще създаде допълнително напрежение за тези селскостопански сектори, и поради това призовава Комисията да изложи подробно до края на 2019 г. съдържанието на плана за подкрепа на Съюза в размер на 1 милиард евро, обявен на 28 юни 2019 г., чиято цел е да даде възможност на чувствителните селскостопански сектори в Съюза да се справят с потенциалното отрицателно въздействие на това споразумение, в случай че бъде ратифицирано;

11. подчертава бюджетната неефективност на подкрепата за чувствителни сектори, като същевременно те биват отваряни за по-нататъшна конкуренция и риск от нестабилност на пазара, по-специално чрез двустранни споразумения за свободна търговия; освен това отбелязва дългосрочната ерозия на традиционните собствени ресурси в бюджета на Съюза, причинена в частност от намаляването на митата в резултат на споразуменията за свободна търговия;

12. взема под внимание предложението на Комисията да подпомогне земеделските стопани с пакет за финансова подкрепа в размер на 1 милиард евро в случай на смущения на пазара, произтичащи от търговското споразумение на Съюза с Меркосур; настоява тези средства да не бъдат изтеглени от нито един от съществуващите бюджетни редове за селското стопанство;

13. изразява загриженост във връзка с настоящата криза в сектора на захарта след премахването на квотната система и неотдавнашното обявяване на затварянето на осем фабрики в Съюза; изразява съжаление във връзка с липсата на средства за подкрепа на този сектор; счита, че при липса на намеса от страна на публичните органи частните субекти трябва да имат възможност да предприемат частни инициативи, за да регулират производството на доброволна основа; предлага в този контекст Комисията да оцени, в светлината на новия производствен сезон, възможността да задейства неутрални по отношение на бюджета мерки, предвидени в член 222 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета[15], за да се разреши на земеделските стопани, на техни организации и на признати междубраншови организации да сключват колективни трудови договори, за да изтеглят от пазара, да съхраняват или намаляват своето производство по съгласуван начин;

14. приветства увеличението на финансирането, предложено от Комисията за мерки за насърчаване, което потвърждава ефективността на подобренията, извършени чрез последната реформа; счита, че Комисията следва да продължи да засилва кампаниите за насърчаване, насочени към отварянето на нови пазари за качествени продукти, тъй като мерките за насърчаване са от решаващо значение за увеличаване на дела на износа на Съюза на пазари в целия свят;

15. изразява съжаление относно липсата на подкрепа за земеделските стопани, по-специално в сектора на млякото и млечните продукти, който е изправен пред продължаващи трудности на пазара поради руската забрана върху вноса на редица селскостопански продукти от Съюза („руското ембарго“);

16. припомня, че през последните пет години европейските селскостопански сектори страдат от последиците от руското ембарго; подчертава, че всякакви допълнителни последици за търговските потоци в селското стопанство, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, могат да доведат до по‑нататъшни смущения, и отправя искане за допълнителни бюджетни кредити за извънредни мерки при необходимост;

17. счита, че Съюзът може да даде жизненоважен принос за насърчаването на здравословни навици на хранене, особено сред децата, и поради това счита, че е от съществено значение да се използват в пълна степен максималните суми, предвидени във връзка с училищните схеми в Съюза, както и да се разработят допълнителни схеми за устойчиво потребление в настоящия регламент; поради това призовава държавите членки да подобрят националните си програми, за да се гарантира пълно използване на максималните налични средства (250 милиона евро), като се разработят по-малко бюрократични програми;

18. приветства увеличената подкрепа за научни изследвания и иновации, предназначени за осигуряване на безопасни храни с високо качество и продоволствена сигурност; подчертава, че е от съществено значение средствата, предназначени за научни изследвания в хранително-вкусовия сектор, по‑специално от бюджета на „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулират иновациите и интелигентните решения, по-конкретно чрез агроекологични научни изследвания, при прилагане на цялостен агросистемен подход, в селскостопанския сектор и развитието на селските райони; подчертава значението на практическата приложимост на резултатите на равнището на стопанствата и ролята на консултантските услуги в областта на селското стопанство; подчертава, че политиката в областта на научните изследвания следва да поддържа съгласуваност с целите на политиките в областта на околната среда, климата, биологичното разнообразие, здравето и благосъстоянието и да стимулира и подкрепя инициативи, съобразени с потребностите на малките земеделски стопанства без икономии от мащаба, така че те да могат да се възползват от новите технологии; подчертава необходимостта от засилване на връзката между научните изследвания и практиката чрез включване на първичните производители и разпространяване на знания и най-добри практики;

19. призовава Комисията да предостави достатъчна финансова подкрепа за
по-нататъшно внедряване на интелигентни и новаторски решения в селскостопанския сектор, като се имат предвид техните доказани ползи за околната среда и необходимостта от по-голяма селскостопанска ефективност; счита, че прецизното земеделие и използването на цифровизацията следва да бъдат допълнително анализирани и популяризирани;

20. като се има предвид, че Съюзът продължава да е уязвим на епидемии от болести по животните и растенията, изразява съжаление относно намаляването с 60% на бюджетните кредити за Фонда за спешни мерки, свързани със здравето на животните и растенията;

21. отбелязва с голяма загриженост сериозното въздействие на разпространението на африканската чума по свинете в няколко държави членки и големия брой регистрирани огнища от началото на 2019 г.; изразява загриженост относно засегнатите големи свиневъдни стопанства, в които са били умъртвени десетки хиляди животни; поради това изразява съжаление, че не са отпуснати средства за предотвратяване и борба с африканската чума по свинете, като подчертава, че за тази цел в бюджета на Съюза за 2019 г. са били предвидени 28 милиона евро; подчертава, че в бюджета на Съюза за 2020 г. следва да бъде включена
най-малкото подобна сума; отбелязва, че трети държави са инвестирали в научни изследвания за разработване на ваксина срещу африканската чума по свинете (ASF); счита, че Съюзът следва да инвестира в научни изследвания и разработване на ваксина, което ще спомогне за спиране на разпространението и появата на африканска чума по свинете във възможно най-кратък срок;

22. насърчава държавите членки да увеличат подкрепата за установяването на млади земеделски стопани в съответствие с целта за по-добро подпомагане на приемствеността между поколенията земеделски стопани в Съюза;

23. подчертава значението на ангажиментите за развитието на селските райони и разходите за агроекологични мерки и по-общо за селската икономика, особено значението на инициативите за таргетиране и подпомагане на младите земеделски стопани;

24. приветства финансирането на нови пилотни проекти, които са от съществено значение за размисъла относно бъдещето на общата селскостопанска политика, а именно проекти за разработване на инструментариум за земеделските стопани с цел интегрирано управление на вредителите , за насърчаване на „интелигентните села“ и за създаване на оперативна програма в сектора на животновъдството;

25. призовава за запазване на бюджетните кредити за програмите POSEI на максималните равнища, предвидени в законодателството на Съюза, като набляга на значението на тези програми за устойчивостта на селскостопанските производители и подчертава нестабилното икономическо положение на най-отдалечените региони, които все още са сериозно засегнати от кризата.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mazaly Aguilar, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Matt Carthy, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Lena Düpont, Estrella Dura Ferrandis, Ivo Hristov, Jan Huitema, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Daniela Rondinelli, Christine Schneider, Marc Tarabella, Irène Tolleret

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Anthea McIntyre, Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

ID

Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

NI

Diane Dodds, Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Annie Schreijer‑Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie

S&D

Eric Andrieu, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑Dragoş Benea, Paolo De Castro, Estrella Dura Ferrandis, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella

 

5

-

Verts/ALE

Benoît Biteau, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

1

0

ID

Ivan David

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по рибно стопанство (5.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Крис Дейвис</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че за гарантирането на жизнеспособен сектор на рибарството са необходими подходящи финансови средства; припомня, че целите на ОПОР могат да бъдат постигнати единствено ако бъде предоставен достатъчен бюджет; посочва, че този бюджет е концентриран в раздел III и в дял 11, „Морско дело и рибарство“; припомня, че Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и задължителните вноски в регионалните организации за управление на рибарството и споразуменията за устойчиво рибарство съставляват по-голямата част от бюджета;

2. подчертава, че следва да се постигне баланс между свързаните с околната среда приоритети и социалната и икономическата стабилност, за да се постигне устойчива синя икономика, особено за общностите, които зависят от дребномащабния крайбрежен риболов;

3. подчертава, че основните цели на ОПОР следва да постигат равновесие между жизнеспособността на този сектор от стратегическо значение за Европейския съюз и необходимостта от опазване на морските екосистеми чрез развитието на икономически и екологично устойчиво рибарство;

4. счита, че са положени значителни усилия за повишаване на доброто научно познание за морските биологични ресурси; въпреки че знанията се подобряват, положението е все още далеч от оптималното, за да се осигури подходяща оценка; счита, че следователно трябва да се увеличат средствата на Съюза както за международните организации за научни изследвания, така и за научноизследователските организации на държавите членки с цел по-нататъшно подобряване на оценката на запасите и задълбочаване на познанията за морската среда, включително като се проучва въздействието на изменението на климата и на замърсяването върху запасите; счита по-общо, че рибарите трябва да бъдат насърчавани да допринасят за познанията за морската среда и че за тази цел следва да се осигури финансиране за измервателните уреди на борда на плавателните съдове;

5. изтъква, че повече от половината от доставките на рибни продукти за ЕС произлизат от международни води и от изключителните икономически зони на трети държави; подчертава, че насърчаването от страна на ЕС на устойчивото рибарство във водите на трети държави е от съществено значение за флота на ЕС и за просперитета на крайбрежните общности на ЕС и на трети държави, за опазването на рибните ресурси и на морската среда, за развитието на местната промишленост, за заетостта в сектора на рибарството, преработката и търговията, както и за приноса на рибарството за продоволствената сигурност; припомня стратегическото значение на споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, и в по-общ план на външното измерение на ОПОР; счита, че в годишния бюджет за 2020 г. трябва да бъдат предвидени адекватни и надеждни бюджетни средства и че съществуващият бюджет не следва да се съкращава, за да се спазят международните задължения в областта на рибарството и да се осигури участието на Съюза в регионалните организации за управление на рибарството;

6. припомня, че ЕС е страна по международни споразумения, като Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, включително Цел 14 относно опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие, и че ЕС трябва да спазва своите ангажименти при разработването на своите политики, включително общата политика в областта на рибарството;

7. припомня, че една от целите на ОПОР е да допринася за гарантирането на продоволствената сигурност в ЕС; припомня, че значителен дял от рибните продукти, консумирани в ЕС, се внасят; подчертава, че аквакултурите се превръщат във важен елемент за постигането на тази цел и че те намаляват зависимостта на ЕС от вноса на рибни продукти;

8. подчертава, че в бюджета за 2020 г. следва да се предостави специално внимание на финансовите ресурси, необходими за подпомагането на сектора на рибарството при изпълнението на схемите за задължения за разтоварване;

10. подчертава значението на социалното и икономическото измерение на рибарството за местните общности и за някои морски региони, като крайбрежните и островните региони, които са особено зависими от рибарството; припомня, че риболовните предприятия в тези региони често са поставени в затруднено положение поради  допълнителни разходи и постоянни неблагоприятни природни условия и поради това следва да бъдат подкрепени с допълнителни ресурси;

9. отново изтъква значението на крайбрежния и на дребномащабния риболовен флот; подчертава, че секторът обхваща близо 75% от всички регистрирани в Съюза риболовни кораби и почти половината от цялата заетост в сектора на рибарството, поради което е важен фактор, не само икономически, но и в социален план, за голям брой крайбрежни общности; отбелязва, че операторите в сектора на дребномащабния крайбрежен риболов са зависими от доброто състояние на рибните запаси за основния си източник на препитание;

11. призовава Комисията и държавите членки да съдействат на общностите, които зависят от рибарството, при диверсифицирането на тяхната икономическа дейност с други морски дейности, като например туризма, опазването на морската среда, събирането на данни и научните изследвания, и да им помагат да добавят повече стойност към своите риболовни дейности, например чрез предоставяне на стимули за осъществяването на сродни дейности;

12. отбелязва, че приемането на настоящите многогодишни планове и прилагането на нови технически мерки, които да допринесат за постигане на устойчиво развитие в областта на рибарството, изисква силна политика за контрол, подкрепена с адекватни финансови средства;

13. припомня жизненоважното значение на социалните и икономическите мерки, които да съпътстват управленските решения за ограничаване на риболовните дейности, така че да се поддържат адекватни равнища на устойчивост;

14. изтъква, че Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) играе основна роля при координацията и изпълнението на ОПОР и че съответно финансирането следва да се запази на настоящите равнища;

15. подчертава проблема с пластмасовите отпадъци в морето; счита, че следва да бъдат положени допълнителни усилия и осигурени подходящи ресурси, за да се гарантира прилагането на съответните правила за намаляване на въздействието на пластмасовите продукти в морето;

16. обръща внимание на сегашното намерение на Обединеното кралство да напусне Съюза, което ще окаже въздействие върху изпълнението на ЕФМДР за периода 2014 — 2020 г.; посочва, че „Брексит“ би означавал, че следва да се отдаде изключително внимание на създаването на нова финансова бюджетна рамка за периода 2021 — 2027 г.; счита, че е необходима по-висока степен на допълнителна гъвкавост на бюджета на Съюза за справяне с такава ситуация; отбелязва, че в никакъв случай „Брексит“ не бива да води до намаляване на средствата по отношение на настоящия ЕФМДР (2014 — 2027 г.); напротив, изисква бюджетът за периода 2021—2027 г. да бъде увеличен, за да могат операторите да се справят с тежките последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС;

17. подчертава, че шест години след приемането на настоящия фонд, равнището на изпълнение на ЕФМДР за периода 2014 — 2020 г. е много ниско и че Комисията и държавите членки трябва да ускорят процесите на управление и контрол и да намалят административната тежест, за да се гарантират подходящи и навременни ползи за сектора;

18. обръща внимание на необходимостта от увеличаване на финансирането за консултативните съвети предвид техния по-голям ангажимент към мерките за регионализация съгласно член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, чието значение е намерило по-отчетливо отражение в многогодишните планове за управление, както и в новия регламент относно „техническите мерки“;

19. припомня ролята на рибарите като „пазители на морето“ и призовава Комисията да задели подходящо финансиране за мерки за насърчаване на комбинация от дейности в областта на рибарството и на опазването на околната среда, като събиране на пластмасови отпадъци от морето, вземане на проби от водата или вземане на научни работници на борда, като по този начин допълнително се намалява въздействието върху запасите.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Diane Dodds, João Ferreira, Søren Gade, Niclas Herbst, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Grace O’Sullivan, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Catherine Chabaud, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, Brian Monteith, June Alison Mummery, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Raffaele Stancanelli, Maria Walsh

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ECR

Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

ID

Filip De Man, France Jamet

NI

Rosa D'Amato, Diane Dodds

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Chris Davies, Søren Gade

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

VERTS/ALE

Christian Allard, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

1

0

GUE/NGL

João Ferreira

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по култура и образование (2.10.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година </Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Петра Камереверт</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че програма „Еразъм +“ е стратегическа инвестиция, предимно в младото поколение на Европа, която подкрепя възможностите за образование и обучение в цяла Европа, спомага за увеличаването на социалното сближаване и изграждането на европейско чувство за принадлежност и следователно е ключова инвестиция в бъдещето на Съюза; подчертава факта, че макар бюджетът ѝ да е относително малък и да представлява 1,8% от настоящата МФР, програма „Еразъм +“ е една от най-известните програми на Съюза; отново потвърждава, че същественото увеличение на бюджета за програма „Еразъм +“ е от жизненоважно значение, за да се постигне по-голямо съответствие с проявения голям интерес към програмата, както е видно от броя на получените кандидатури, който надвишава значително наличното финансиране; поради това призовава за увеличение с 10% на финансирането по проектобюджета за 2020 г. за всички бюджетни редове на програма „Еразъм +“, за да се води борба с ниския процент на успеваемост и да се даде възможност на повече хора да се възползват от програмата; отново заявява подкрепата на Парламента за утрояване на бюджета за програма „Еразъм +“ в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и намерението му да се застъпи за това увеличение;

2. категорично се противопоставя на предложените от Съвета съкращения за програма „Творческа Европа“, които биха подкопали допълнително нейната цел за подпомагане на секторите на културата и творчеството на Съюза и оттам за насърчаване на европейското чувство за принадлежност, социалното сближаване, заетостта и растежа; настоява, че равнището на финансиране следва да отговаря на амбициите на програмата, и припомня, че програмата страда от хроничен недостиг на финансиране; поради това, в противовес на съкращенията, призовава средствата по бюджетните редове във връзка с програма „Творческа Европа“ да бъдат увеличени с 10% над проектобюджета за 2020 г., за да се увеличат усилията за укрепване на секторите на творчеството и културата; отново заявява подкрепата на Парламента за удвояване на бюджета на програма „Творческа Европа“ в следващата МФР и намерението му да се застъпи за това увеличение; призовава Комисията да продължи да подкрепя многоезичното предлагане на европейска качествена културна телевизионна продукция в цяла Европа чрез програма „Творческа Европа“;

3. признава, че междуинституционалното споразумение относно финансирането на Европейския корпус за солидарност е било спазено и че е бил заделен подходящ бюджет за функционирането на програмата; признава, че доброволческото направление на програмата предизвика голям интерес сред участниците и организациите; 

4. подчертава значението на програма „Европа за гражданите“ за подобряването на разбирането на гражданите за Съюза и изграждането на чувство за гражданство; поради това изразява съжаление относно предложените от Съвета бюджетни съкращения; изисква възстановяване и подсилване на съответните бюджетни редове с цел насърчаване на гражданската ангажираност и демократичното участие; подчертава, че следващата програма „Европа за гражданите“ се нуждае от подходящо финансиране в следващата МФР за периода 2021 – 2027 г., макар и в рамките на програма „Гражданство, равенство, права и ценности“; счита, че образованието в областта на европейското и глобалното гражданство следва да бъде допълнително подсилено, за да предоставя информацията, необходима за разбирането на институционалната рамка на Съюза и участието като активни граждани в преодоляването на световните предизвикателства и настоящите международни социално-политически промени;

5. призовава Комисията да използва вниманието, породено от Европейската година на културното наследство през 2018 г., за да изгради съгласувана и устойчива дългосрочна стратегия за популяризиране и опазване на културното наследство в Европа, включително посредством изследвания, и да разпредели необходимите средства за тази цел през 2020 г. и след това; във връзка с това призовава за осигуряването на специално разпределени средства чрез съответните програми на МФР;

6. приветства факта, че свързаните с културата и образованието проекти и инфраструктура се подпомагат по редица програми и инструменти на Съюза, а именно европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и „Хоризонт 2020“; отново призовава Комисията да насърчава съгласуваните полезни взаимодействия между програмите на Съюза, като например „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа, „Еразъм +“, EaSI, „Творческа Европа“ и COSME, ЕФСИ и европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се засили подкрепата за проекти в областта на образованието, младежта и спорта, както и в секторите на културата и творчеството; настоява, че полезните взаимодействия не следва да се тълкуват като одобрение от страна на Парламента на каквито и да било преразпределения или бюджетни съкращения;

7. като се има предвид, че спортният компонент на програма „Еразъм +“ беше успешно начинание, призовава Комисията да обърне внимание и на отвъдморските територии на държавите членки, в които пребивават над 5 милиона европейски граждани; във връзка с това са необходими реалистични и адаптирани бюджетни редове по линия на МФР за периода 2021 – 2027 г. за главата за спорта, включително за транснационалните срещи в рамките на програма „Еразъм + спорт“;

8. призовава Комисията да подобри външната си комуникация и достигането до гражданите с цел справяне с фалшивите новини и дезинформацията и да подобри информацията относно дейностите на Съюза; подчертава значението на мултимедийните действия за насърчаването на обща европейска публична сфера, както и на многоезичието; признава, че европейските общества се нуждаят от силна и независима журналистика, която им предоставя информация от европейска перспектива; поради това настоятелно призовава Комисията да гарантира и увеличи проектобюджета за 2020 г. за мултимедийни действия; в тази връзка призовава за увеличение с 5% на средствата по бюджетния ред за мултимедийни действия над проектобюджета за 2020 г., за да се гарантира ключовата работа на „Euranet Plus“ за остатъка от МФР; същевременно настоятелно призовава Комисията да увеличи прозрачността и отчетността при използването на бюджета за мултимедийни действия, по-специално чрез създаването на конкретни бюджетни редове, свързани с различните действия, както и да извърши цялостен преглед на използвания за мултимедийни действия бюджет;

9. изразява тревога във връзка със заключенията от бързия преглед на казуса с „Евронюз“ от Европейската сметна палата, в които се подчертава, че понастоящем „Евронюз“ е 85% собственост на частни инвеститори и само 15% на телевизионни оператори от Съюза и извън Съюза и местни публични органи, че финансовата подкрепа на Съюза за „Евронюз“ страда от липса на прозрачност и отчетност, че механизмите за мониторинг и оценка не са достатъчно надеждни и че „Евронюз“ не е достъпен за повечето граждани на Съюза; изразява особена загриженост във връзка с констатацията, че след преразглеждането на Финансовия регламент през 2018 г., което премахна позоваването на понятието за органи, които преследват цел от общ интерес на Съюза, безвъзмездните средства за „Евронюз“ се предоставят съгласно член 195, параграф 1, букви в) и е) от Финансовия регламент (органи с фактически монопол/специфични технически познания), а не съгласно член 180 (действия, предназначени да подпомогнат постигането на цел на политиката на Съюза/органи, които имат цел, съставляваща част от политика на Съюза или подкрепяща такава политика), което означава, че „Евронюз“ вече не преследва цел от общ интерес на Съюза; с оглед на горепосочените съображения настоятелно призовава Комисията да отговори на всички опасения, изразени от Сметната палата в рамките на нейния мониторинг на отпуснатите на „Евронюз“ средства, и да преоцени подхода си на сътрудничество с „Евронюз“; освен това, в случай че рамковият договор с „Евронюз“ бъде удължен след 2020 г., изисква срокът на договора да не надвишава две години; освен това насърчава Комисията да обмисли нови начини за предоставяне на независима и изчерпателна информация за европейските въпроси на европейските зрители, като се вземат предвид новите технологични развития и промените в навиците на потребителите; поради това призовава Комисията да инвестира в разнообразен микс от информационни инструменти, които биха могли да включват „Евронюз“;

10. посочва потенциала на пилотните проекти и подготвителните действия; счита, че предварителната оценка на пилотните проекти и подготвителните действия от страна на Комисията оставя на подпомагащите комисии на Европейския парламент много ограничено време за разглеждане на оценките и забележките; освен това изразява съжаление за това, че в някои случаи оценките и забележките на Комисията не са напълно обективни и изглежда са повлияни от институционални или лични предпочитания; припомня, че обстоятелството, че в рамките на Комисията не е могло да се вземе решение относно даден пилотен проект или дадено подготвително действие, не може да бъде причина за даването на ниска оценка; поради това призовава Комисията да разгледа възможността за преразглеждане на процедурата за предварителна оценка, така че комисиите да разполагат с адекватно време за разглеждане на резултатите от предварителната оценка на Комисията; освен това приканва Комисията да предостави обратна информация относно изпълнението на пилотните проекти и подготвителните действия на комисиите, като постави акцент върху успешните и неуспешните проекти.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.10.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Romeo Franz, Catherine Griset, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Salima Yenbou, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabel Benjumea Benjumea, Ibán García Del Blanco, Iuliu Winkler

 


 

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Niyazi Kizilyürek

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

4

-

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Claire Fox

 

1

0

S&D

Domènec Ruiz Devesa

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (9.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Гуендолин Делбос‑Корфийлд</Depute>

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва намалението на бюджетните кредити за поети задължения за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) с общо 15,4% (т.е. със 172 милиона евро) в сравнение с 2019 г.; изразява съжаление във връзка с намаляването на бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за укрепване и развитие на общата европейска система за убежище (CEAS) и за увеличаване на степента на споделяне на отговорността между държавите членки (т.е. с 29,5%) в сравнение с 2019 г.; въпреки това потвърждава, че бюджетните кредити за поети задължения остават значително над равнището, установено в бюджета за 2018 г., и му е известно, че намаляването се дължи поне отчасти на факта, че реформата на Регламента от Дъблин беше блокирана поради политическата инерция в Съвета; припомня, че е важно да се гарантират високи стандарти на предоставяне на убежище в Съюза, както и да се осигури адекватен финансов капацитет за подпомагане на приемането, осигуряването на подслон и интеграцията на лицата, търсещи убежище, и на мигрантите в държавите членки, ефективни стратегии за връщане, програми за презаселване, ефикасност при разглеждането на молбите за убежище, осигуряването на изпълнението на решенията по молбите за убежище, както и да се отговори на потребностите от спешна помощ за държавите членки, които приемат голям брой лица, търсещи убежище, и/или на лица, пристигащи за първи път; отбелязва, че бюджетът на ФУМИ не включва никакви финансови резерви за финансиране на реформираното законодателство от Дъблин и на новите схеми на Съюза за презаселване в случай на приемане на това законодателство през 2020 г.; предлага да се предвиди сума в резерва за временни мерки за сваляне на брега в Съюза и за преместване на хора, спасени в Средиземно море; изисква, с цел да се освободят финансови ресурси, Доверителният фонд на ЕС за Африка и регионалните програми за развитие и закрила за Северна Африка, които основно подкрепят външната политика на Съюза, да се финансират по функция IV от бюджета на Съюза (Глобална Европа) вместо от ФУМИ по функция III (Сигурност и гражданство); припомня необходимостта от осигуряване на съгласуваност между действията, предприемани по функция III и функция IV;

2. призовава Комисията да увеличи броя на бюджетните редове за ФУМИ, за да се увеличи прозрачността по отношение на начина, по който финансовите ресурси на фонда са разпределени за различните му цели; призовава по-специално за ясно разделение между разходите за укрепване на справедливите стратегии за връщане и разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави;

3. припомня необходимостта от разпределяне на достатъчно средства от бюджета на Съюза за укрепване на външното измерение на миграцията и за гарантиране на адекватна защита на външните граници на Съюза;

4. подчертава ниския размер на средствата, предвидени за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), а именно 8,5 милиона евро; отправя искане до Комисията да направи внимателно нова, по-реалистична оценка на тази сума, като вземе предвид евентуалните потребности на държавите членки от спешна помощ в рамките на ФВС, като например за управлението на свързани със сигурността инциденти;

5. призовава за по-голямо финансиране на програмата „Европа за гражданите“, като се има предвид основната роля на програмата за укрепване на европейския демос и неговото гражданство;

6. отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по отношение на агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), като например за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) с 41,5%, за европейската гранична и брегова охрана с 34,6%, за Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) с 14%, за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) със 7,7%, за Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) с 5,4%, за Евроюст с 5,2% и за Европол с 2,1% в сравнение с бюджета за 2019 г.; приветства общото увеличение на средствата, които са на разположение по програма „Правосъдие“; изразява обаче съжаление относно намаляването на бюджетните кредити за поети задължения за компонент „Улесняване и подкрепа на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси“ (т.е. с 23,6%);

7. отбелязва, че през 2020 г. бюджетът на европейската гранична и брегова охрана се увеличава с 34,8% (т.е. със 108 милиона евро) вследствие на приемането на новия мандат на европейската гранична и брегова охрана, като това е най-голямото увеличение при агенциите в областта на ПВР; припомня, че в рамките на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. Сметната палата е констатирала, че държавите членки са надценили потребността на европейската гранична и брегова охрана от финансови средства през 2017 г.; отбелязва целта за предоставяне на повече човешки ресурси на европейската гранична и брегова охрана (10 000 гранични служители до 2027 г.), както и факта, че броят на смъртните случаи в морето продължава да нараства поради липсата на капацитет за издирвателни и спасителни операции в Средиземно море; счита, че такова увеличение на ресурсите следва да се използва и за спасяване на човешки живот в морето; призовава Комисията спешно да създаде фонд, насочен към подкрепа на издирвателни и спасителни операции, за да се гарантира значимо присъствие на сили за търсене и спасяване в Средиземно море; изразява съжаление относно значителната разлика между бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за европейската гранична и брегова охрана (420 милиона евро) през 2020 г., и средствата, определени за EASO (133 милиона евро); призовава за превръщането на EASO в пълноправна децентрализирана агенция на Съюза със силно разширен мандат и счита, че бюджетът и персоналът на EASO следва да бъдат увеличени, за да се даде възможност на Агенцията да изпълнява надлежно възложените ѝ задачи; отбелязва намалението на бюджетните кредити за поети задължения за фонд „Вътрешна сигурност“ с 6,1% (т.е. с 32,6 милиона евро) в сравнение с 2019 г.; припомня необходимостта от предоставяне на подкрепа в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси;

8. приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за Европейската прокуратура (70,5%); припомня важната роля на Европейската прокуратура за разследването и наказателното преследване на измами във връзка с финансови средства на Съюза, както и необходимостта от осигуряване на достатъчно финансови ресурси, така че тя да започне да функционира пълноценно преди декември 2020 г.; изисква от Комисията да проучи допълнително финансовите потребности, произтичащи от разширяването на ролята на Европейската прокуратура, с цел включване в нейните задачи на борбата с трансграничния тероризъм в съответствие със съобщението на Комисията от 12 септември 2018 г.;

9. изразява съжаление, че Комисията не е отговорила положително на бюджетните искания на Европол и Евроюст и е предложила да се намалят средствата през 2020 г. за Европол с 33,5 милиона евро и за Евроюст с 3,7 милиона евро в сравнение с желаните от тях ресурси; подчертава, че това намаляване би могло да окаже въздействие върху оперативните дейности на двете агенции; отбелязва, че подкрепата от страна на Европол е била от решаващо значение за съвместните разследвания в целия Съюз и че Европол играе ключова роля в борбата с организираната престъпност; подкрепя изпълнението на стратегията на Европол „2020+“, насочена към увеличаване на оперативната подкрепа и аналитичния капацитет на Европол в полза на държавите членки, и предлага нови инвестиции във важни области на борбата с престъпността, като например борбата с трафика на наркотици и финансовите престъпления; отбелязва, че намалението на бюджетните кредити за поети задължения за Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) с 18,7% (т.е. с 55 милиона евро) съвпада с края на разработването на Системата за влизане/излизане; отново изтъква необходимостта от осигуряване на адекватна финансова подкрепа, персонал и обучение на персонала за агенциите в областта на ПВР, за да бъдат в състояние да изпълняват ефективно възложените им задачи в условия на пълна прозрачност и да водят борба с трансграничната тежка престъпност при пълно зачитане на основните права;

10. приветства сумата, отпусната за Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) – 19 милиона евро; отбелязва, че повече от 30% от тази сума се използват за осигуряването на секретариат за Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД); подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчни бюджетни и човешки ресурси за ЕНОЗД, за да може той да изпълнява в условия на пълна независимост допълнителните си задачи, произтичащи от прилагането на новата рамка на Съюза за защита на данните (Общ регламент относно защитата на данните); поради това подчертава, че отпуснатият бюджет е на абсолютния минимум;

11. изразява загриженост, че изготвеният от Комисията проект на бюджет в частта му за CEPOL (недостиг на финансиране от 1,5 милиона евро) не позволява на CEPOL да отговори в достатъчна степен на търсенето от страна на държавите членки по отношение на образованието и обучението на правоприлагащите общности в Съюза и съседните държави; изразява съжаление, че CEPOL не получава достатъчно финансиране за справяне с новите предизвикателства в контекста на новите информационни системи като ШИС II и че тя не може да предоставя обучение на служители на правоприлагащите органи в области като корупцията и измамите с акцизи, докато стратегическата оценка на ЕС на потребностите от обучение ги е определила като необходими за целите на правоприлагането на равнището на Съюза; вместо това Агенцията поради бюджетни ограничения трябваше да откаже 54 обосновани и законни искания на държавите членки за обучение в областта на ръководството на правоприлагащите органи, незаконната имиграция, престъпленията от омраза и изпирането на пари; счита, че бюджетното искане на CEPOL (за 12 милиона евро) за 2020 г. е необходимо, за да може тя да отговори на нарастващото търсене от страна на държавите членки, особено в областта на киберпрестъпността и цифровизацията; изтъква, че взаимното доверие, мрежите и обменът на информация между правоприлагащите общности в трансграничен мащаб биха могли да бъдат допълнително подобрени чрез добавяне на нов компонент с продължителност един месец към текущата програма на CEPOL за обмен и предлагане на учебни посещения в Европол и програми за обмен между оперативни служители от държавите членки и служители на Европол; за тази цел обаче ще са необходими допълнителни финансови и човешки ресурси за CEPOL в адекватен размер;

12. отбелязва увеличаващия се брой на „срочно наетите служители“ в сравнение с „договорно наетите служители“ в агенциите на Съюза; счита, че чувствителността на информацията, достъпна за персонала на агенциите в областта на ПВР, изисква строга политика на поверителност, по-специално по отношение на набирането и управлението на персонала;

13. насърчава Комисията да увеличи своята подкрепа за разследващата журналистика, включително за трансграничната разследваща журналистика, както и за свободата на медиите, чрез специални фондове като мярка, допринасяща, наред с другото, за превенцията на и борбата с престъпността и за повишаването на осведомеността сред гражданите на Съюза;

14. припомня подкрепата си за борба с дискриминационните практики, насилието, основано на пола, престъпленията от омраза, както и за програми за зачитане в неограничена степен на правата, равенството и правосъдието; подчертава съществената роля на бюджетните кредити, изразходвани за инструменти за недопускане на дискриминация, и програмите за подкрепа на равенството, насочени към осигуряване на спазването на правата на малцинствата, като се обръща специално внимание на правата на жените, възрастните хора, хората с увреждания и ЛГБТИК+ лицата;

15. призовава Комисията, Съвета и държавите членки да въведат бюджетиране, съобразено с равенството между половете, във всички публични разходи, особено при планирането, договарянето, прилагането и преоценяването на следващата многогодишна финансова рамка (МФР); счита, че ангажиментът за гарантиране на насърчаването и защитата на равенството между половете и на правата на жените и момичетата в бюджетната процедура за 2020 г. е от решаващо значение; поради това бюджетирането, съобразено с равенството между половете, следва да бъде интегрирано във всички бюджетни редове и да бъде ориентирано към: 1) насърчаване на отчетността и прозрачността при фискалното планиране; 2) засилване на съобразеното с равенството между половете участие в бюджетния процес; и 3) утвърждаване на равенството между половете и на правата на жените;

16. призовава за осигуряване на устойчиво и адекватно финансиране за действия, предвидени за ефективно прилагане на Конвенцията от Истанбул и на Директивата относно правата на жертвите като ключови законодателни актове относно борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, както и за предоставяне на подходяща подкрепа на жертвите, създаване на всеобхватна правна рамка и подход за борба с основаното на пола насилие, кампании за повишаване на осведомеността и изграждане на подходяща държавна инфраструктура с цел борба с подобно насилие;

17. изразява съжаление относно факта, че не е постигнат забележим напредък по отношение на последващите действия във връзка с политическите и правните ангажименти на Съюза на високо равнище, насочени към вземане под внимание на равенството между половете и към интегриране на принципа на равенство между половете в бюджетния процес и в решенията за изразходване на средства от 2015 г. насам, което се потвърждава и от факта, че равенството между половете не е взето под внимание нито в рамките на междинния преглед на МФР за периода 2014—2020 г., нито в предложението на Комисията за периода 2021—2027 г.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

10

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bartosz Arłukowicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Claire Fox, Raphaël Glucksmann, Lívia Járóka, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Loránt Vincze, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

 

10

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Claire Fox, Kostas Papadakis, Milan Uhrík

 

4

0

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Nadine Morano

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по конституционни въпроси (4.9.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година </Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Антонио Таяни</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства предложеното увеличение на финансирането за комуникационни дейности с 1,9% за бюджетните кредити за поети задължения и с 2,2% за бюджетните кредити за плащания спрямо бюджета за 2019 г.; следва да се насърчи комуникацията с гражданите, за да се гарантира широк обществен дебат и участие на гражданите в дискусията за бъдещето на Европа; припомня ползите от подобни прояви, насочени към консултиране на гражданите, които вече се проведоха в държави – членки на ЕС;

2. поради това приветства предложеното увеличение на финансирането за комуникация на представителствата на Комисията, диалога с гражданите и дейностите по партньорство с 8,8% за бюджетните кредити за поети задължения и с 7,9% за бюджетните кредити за плащания; изразява съжаление обаче относно позицията на Съвета за намаляване на финансирането за комуникационни дейности;

3. подчертава необходимостта от продължаване на усилията за борба с фалшивите новини и дезинформацията с подходящи равнища на финансиране за тези дейности, като едновременно с това се гарантира подходящо междуинституционално сътрудничество;

4. приветства предложеното увеличение с 3,1% на бюджетните кредити за поети задължения, но изразява съжаление във връзка с намаляването с 3,8% на бюджетните кредити за плащания за програмата „Европа за гражданите“ (бюджетен ред 18 04 01 01); осъжда Съвета за неговата позиция за намаляване с 4,4% на бюджетните кредити за поети задължения за тази цел, като се има предвид, че тази програма е от ключово институционално значение за насърчаване на един демократичен Съюз; приветства увеличението с 5,3% на бюджетните кредити за поети задължения и с 21,3% на бюджетните кредити за плащания за програмата „Права, равенство и гражданство“ (бюджетен ред 33 02 01), но изразява съжаление относно позицията на Съвета за намаляване с 3,5% на бюджетните кредити за поети задължения; приветства факта, че за бюджетния ред за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е разпределена специална сума;

5. подчертава необходимостта от предоставяне на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност на достатъчни и подходящи административни и финансови средства, за да може той да изпълнява своите задачи с оглед на решаващата му роля за гарантирането на почтеност и прозрачност в дейността на представителите на интереси;

6. призовава Комисията да направи необходимите предложения за финансиране на предложената конференция за бъдещето на Европа; изтъква, че конференцията следва да може да работи с необходимата степен на автономност и с участието на Европейския парламент на равни начала с другите европейски институции; също така подчертава, че конференцията следва да даде възможност за участие и ангажиране на широк кръг от граждани, включително млади хора;

7. счита, че ЕС трябва да изгради повече знания и доверие на гражданите по отношение на бюджета на ЕС и неговата добавена стойност, като предоставя бюджетен анализ за всяка нова програма и нова задача от гледна точка на икономията на средства на национално равнище и на добавената стойност, генерирана на равнището на ЕС; счита, че по този начин можем да спечелим подкрепата на гражданите на ЕС и на държавите членки, да променим нагласата към вноските в бюджета на ЕС и да допринесем за напредъка на европейския проект.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerolf Annemans, Catherine Bearder, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Richard Corbett, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vladimír Bilčík, Gwendoline Delbos-Corfield, Othmar Karas, Miapetra Kumpula-Natri

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

GUE/NGL

Martina Anderson

PPE

Vladimír Bilčík, Brice Hortefeux, Othmar Karas, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze

RENEW

Catherine Bearder, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Maria Grapini, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

 

3

-

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по правата на жените и равенството между половете (2.10.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджети</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Франсис Фицджералд</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че Съюзът се основава, наред с другото, на ценността равенство между мъжете и жените, а член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че във всички негови дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените, и следователно изисква равенството между половете да бъде включено във всички политики и разглеждано на всички равнища на бюджетния процес посредством интегриране на принципа на равенство между половете и бюджетиране, съобразено с равенството между половете; като има предвид, че гарантирането на съгласуваност между техните вътрешни бюджетни процедури и процедури по освобождаване от отговорност и техните външни дейности в областта на насърчаването на равенството между половете е от съществено значение за доверието в Парламента и другите институции на Съюза;

Б. като има предвид, че бюджетите не са неутрални по отношение на пола и следователно е необходимо да бъдат съставени с ясната цел за борба с дискриминацията и с целта да се извлекат равни ползи и за двата пола; 

В. като има предвид, че Съюзът е поел ангажимент за изпълнението на целите за устойчиво развитие (ЦУР), включително цел 5 относно равенството между половете;

Г. като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал за предоставяне на достатъчно финансиране за програма „Права, равенство и гражданство“ и за поддържане на възможно най-висок приоритет за специфичната цел „Дафне“; като има предвид, че Парламентът призова за продължаването на всички действия във връзка с борбата с насилието срещу жени посредством разпределянето на независими бюджетни средства за тази цел също и в програмата „Права и ценности“ за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г.;

Д. като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на пазара на труда, както и в обществения и политическия живот, и отделят непропорционално повече време от мъжете за неплатен труд в домакинството и грижи;

Е. като има предвид, че предложението за проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2020 г. цели да продължи подкрепата за стратегическите инвестиции и устойчивия растеж, за да се подобри икономическото сближаване и да се създават работни места, особено за младите хора, възрастните хора и хората с увреждания; като има предвид в тази връзка, че е важно също така да се акцентира върху увеличаването на участието на жените, включително ЛГБТИ жените, на пазара на труда, наред с други мерки, чрез инвестиции в инфраструктури и обществени услуги за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот и увеличаване на техния потенциал във всички сектори на икономиката, включително цифровизираната икономика, информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), както и на ръководните длъжности, и върху намаляването на разликата в заетостта и заплащането между жените и мъжете;

Ж. като има предвид, че цифровизацията оказва значително въздействие върху пазара на труда, включително като създава нови възможности за заетост и по-гъвкави условия на труд, например работа от разстояние, което би могло да послужи като ефективен инструмент за по-добро съвместяване на професионалните и домашните задължения както за жените, така и за мъжете;

З. като има предвид, че равенството между половете е основна цел на Съюза, но продължава да страда от сериозен недостиг на финансиране; през 2019 г. Европейският институт за равенство между половете установи, че само 1% от структурните и инвестиционните фондове на Съюза е заделен за насърчаване на равенството между половете в рамките на бюджета на Съюза за 2020 г.; въпреки това неравенството между половете и дискриминацията водят до огромни икономически разходи както за жените, така и за обществото; според оценки на Световната банка около 145 трилиона евро богатство в човешки капитал се губят в резултат на разликата в заплащането въз основа на пола; само в Англия и Уелс домашното насилие струва около 33 милиарда долара годишно, по данни на ООН – Жени през 2016 г.;

1. потвърждава настоятелното си искане за насърчаване на равенството между жените и мъжете, като подкрепя интегрирането на принципа на равенство между половете и съобразеното с равенството между половете бюджетиране на всички равнища в рамките на бюджетната процедура, включително при приключването на преговорите по следващата МФР, както и за използване на бюджетните разходи като ефективно средство за борба със съществуващите неравенства и за насърчаване на равенството между половете, в т.ч. ЛГБТИ жените и мъжете; припомня, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране е методология, която трябва да се прилага за всички бюджетни редове на Съюза; припомня, че е важно да се увеличат ресурсите за равенството между половете, за да се постигне значителен напредък, и че е необходимо по-добро разпределение и мониторинг на финансирането от Съюза в това отношение, по-специално в случая на държавите членки, които нарушават принципите на правовата държава и в които се наблюдава отстъпление по отношение на правата на жените;

2. подчертава, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране трябва да стане неразделна част от бюджетната процедура във всички бюджетни редове, а не само в програмите, в които въздействието на равенството между половете е най-очевидно, така че бюджетните разходи да се превърнат в ефективен инструмент за насърчаване на равенството между половете;

3. припомня, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране е едно от измеренията на по-широка стратегия за интегриране на принципа за равенство между половете, и изтъква значението на прилагането на принципа на равенство между половете във всички етапи от политическия цикъл;

4. припомня, че едно от изискванията за прилагане на съобразеното с равенството между половете бюджетиране е да се предвидят независими бюджетни редове за целенасочени действия, свързани с целите по отношение на равенството между половете; поради това отново изисква също така да се определи независим бюджетен ред за целта по програма „Права, равенство и гражданство“, посветена на насърчаване на равенството между половете и постигане на напредък в интегрирането на принципа на равенство между половете;

5. изразява съжаление относно тенденцията от последните години за съкращаване на средствата на Съюза за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета и потвърждава искането си за увеличаване на средствата за специфичната цел „Дафне“ на настоящата програма „Права, равенство и гражданство“ и за запазване на това увеличение в програмата „Права и ценности“; призовава да се гарантира предоставянето на адекватно финансиране за действия, насочени към борбата с насилието срещу жени и момичета, в т.ч. гениталното осакатяване на жени, и трафика на хора, особено с цел сексуална експлоатация, в рамките на ефективното прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие; призовава Комисията да подкрепя програми и мерки, конкретно насочени към борбата с тормоза, включително сексуалния тормоз;

6. призовава държавите членки да ратифицират незабавно Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, обръщайки специално внимание на ролята на Конвенцията за защита на жените и момичетата от насилие и произтичащото от това икономическо въздействие за жертвите и обществата; призовава съответните фондове на Съюза да бъдат използвани за подпомагане на подготовката или продължаване на усилията за прилагане на Конвенцията от Истанбул в държавите членки;

7. подчертава необходимостта от продължаване на всички действия, насочени към превенцията и борбата с всички форми на насилие срещу жени в рамките на програмата, която ще замени програма „Права, равенство и гражданство“ през следващия период на МФР, като се разпределят независими бюджетни средства за борба с основаното на пола насилие срещу жени и се обръща специално внимание на борбата с трафика на хора и сексуалната експлоатация, както и на културата на честта и насилието, свързано със защитата на честта;

8. подчертава необходимостта от специално финансиране за подкрепа на най-уязвимите жени и момичета в нашето общество, и по-специално жените с увреждания, жените бежанци и жертвите на трафик и злоупотреби; подкрепя в тази връзка увеличаването както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания по двете направления на програма „Права, равенство и гражданство“;

9. подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните средства в подкрепа на достъпа на жените до сексуално и репродуктивно здраве и права както в рамките на Съюза, така и извън него, тъй като този достъп е изложен на все по-голям риск;

10. призовава Съюза да подкрепя организациите и активистите в областта на правата на жените и тяхната работа, както и да увеличи тяхното представителство в европейските процеси на вземане на решения;

11. потвърждава искането си за увеличаване на средствата от структурните фондове на Съюза за защита на икономическите и социалните права на жените, по-специално посредством мерки за увеличаване на участието на жените на пазара на труда и инвестициите във висококаче