Postup : 2019/2028(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0017/2019

Predkladané texty :

A9-0017/2019

Rozpravy :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Hlasovanie :

PV 23/10/2019 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0038

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0017/2019</NoDocSe> (<RefVer>Časť 1</RefVer>)
PDF 512kWORD 215k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))</DocRef>

Časť 1: Návrh uznesenia


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajcovia:  <Depute>Monika Hohlmeier (oddiel III – Komisia)</Depute>

 <Depute>Eider Gardiazabal Rubial (ďalšie oddiely)</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 LIST Výboru pre medzinárodný obchod
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[1],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3] (ďalej len „nariadenie o VFR“),

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2020, oddiel III – Komisia[5],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. marca 2019 o odhadoch príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2020[6],

 so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorý prijala Komisia 5. júla 2019 (COM(2019)0400),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorú Rada prijala 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019)

 so zreteľom na článok 2 ods. 1 písm. c) Parížskej dohody, ktorú Európska únia ratifikovala 5. októbra 2016,

 so zreteľom na situačnú správu Európskeho dvora audítorov s názvom Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy (2017),

 so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Čistá planéta pre všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo (COM (2018) 0773),

 so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská iných príslušných výborov,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0017/2019),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1. pripomína, že vo svojom uznesení zo 14. marca 2019 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2020 Parlament vymedzil jasné politické priority rozpočtu na rok 2020, aby predstavoval most k budúcej Európe a prinášal európsku pridanú hodnotu; opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie napĺňať tieto priority a vyjadruje ďalej uvedenú pozíciu s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň financovania;

2. opakuje názor Parlamentu, že rozpočet na rok 2020 by mal vytvoriť podmienky pre viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 a poskytnúť spoľahlivý východiskový bod pre uvedenie novej generácie programov a politík Únie; okrem toho pripomína, že rok 2020 je posledným rokom súčasného VFR, a preto aj poslednou príležitosťou pre Úniu, aby sa priblížila k splneniu politických záväzkov stanovených na toto obdobie vrátane plnenia cieľa EÚ v oblasti klímy a cieľov udržateľného rozvoja OSN a zabezpečovania európskeho piliera sociálnych práv; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že rozpočet Únie musí vyhodnotiť a začleniť úplný vplyv politík Únie na rodovú rovnosť (rodové rozpočtovanie), a tým podporovať uplatňovanie rodového hľadiska a rovnaké príležitosti;

3. berie na vedomie pozíciu Rady k návrhu rozpočtu, v ktorej sú v porovnaní s návrhom Komisie znížené viazané rozpočtové prostriedky o 1,51 miliardy EUR; domnieva sa, že škrty Rady sú jednoznačne v rozpore s prioritami Únie, nie sú odôvodnené absorpčnou kapacitou a ich účelom je zvrátiť všetky konkrétne navýšenia, ktoré požadoval a dosiahol Parlament v predchádzajúcich rozpočtových rokoch; preto sa rozhodol obnoviť v zásade rozpočtové prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty v úrovni NR, v prípade prevádzkových, ako aj administratívnych výdavkov, a považovať NR za východisko svojej pozície;

4. je pevne presvedčený, že je nevyhnutné riešiť problém klímy a chrániť životné prostredie spôsobom, ktorý podporuje zamestnanosť, vytvára nové pracovné miesta, posilňuje konkurencieschopnosť, podporuje udržateľný rozvoj a zabezpečuje sociálnu prosperitu; zdôrazňuje kľúčovú úlohu nových a vznikajúcich technológií pri dosahovaní tohto cieľa; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Únia išla príkladom a inšpirovala iné krajiny na celom svete, aby ešte viac investovali do výdavkov súvisiacich s klímou; víta intenzívne výzvy na konanie, ktoré vyjadrili vedúci predstavitelia Únie na nedávnom samite OSN o zmene klímy, a záväzky, ktoré nedávno prijali viaceré členské štáty, zvýšiť výdavky v oblastiach, ako je energetická efektívnosť, energia z obnoviteľných zdrojov a udržateľná dopravná a energetická infraštruktúra; domnieva sa, že takéto vyhlásenia by mali sprevádzať konkrétne kroky členských štátov, a to aj pri rokovaniach v rámci Rady;

5.  pripomína povinnosti Únie vyplývajúce z Parížskej dohody a záväzok Únie dosiahnuť, aby 20 % výdavkov Únie bolo v období 2014 – 2020 spojených s klímou; konštatuje, že 21,0 % viazaných rozpočtových prostriedkov navrhnutých v návrhu rozpočtu na rok 2020 súvisí s klímou a že na to, aby sa dosiahol cieľ 20 %, by sa muselo na výdavky súvisiace s klímou vyčleniť minimálne ďalších 3,5 miliardy EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci súčasného VFR má rozpočet Únie obmedzené prostriedky na to, aby mohol riešiť problematiku klímy samostatne, a poukazuje na potrebu oveľa vyšších investícií v tejto oblasti, ktoré podľa odhadov Komisie predstavujú od 175 do 290 miliárd EUR ročne;

6.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2020 by mal Úniu pripraviť na ešte ambicióznejší cieľ v prípade uplatňovania hľadiska klímy a biodiverzity vo VFR na roky 2021 – 2027, aby sa splnili očakávania európskych občanov; požaduje transparentnejšiu, prísnejšiu a komplexnejšiu metodiku, ktorá bude vytvorená v súlade s medzinárodne zavedenými metodikami vrátane prepracovaných ukazovateľov výkonnosti na vymedzenie a sledovanie výdavkov súvisiacich s klímou a biodiverzitou; očakáva konkrétny návrh o Európskom ekologickom dohovore, ktorý je uvedený v politických usmerneniach novej predsedníčky Komisie; v tejto súvislosti pripomína svoje pevné odhodlanie zreformovať systémy vlastných zdrojov Únie vrátane zavedenia súboru nových vlastných zdrojov, ktoré sú lepšie zosúladené s hlavnými politickými prioritami Únie vrátane boja proti zmene klímy;

7. navrhuje preto rozpočet na rok 2020, ktorý významne prispieva k riešeniu výziev v oblasti životného prostredia a zmeny klímy a v čo najväčšej miere kompenzuje súčasné nesplnené záväzky, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa vynaložiť v období 2014 – 2020 20 % výdavkov Únie na opatrenia súvisiace s klímou; navrhuje výrazné zvýšenie rozpočtových prostriedkov o viac ako 2 miliardy EUR nad úroveň návrhu rozpočtu v rozpočtových riadkoch v rôznych okruhoch, a najmä v podokruhu 1a, ktoré výrazne prispievajú k plneniu cieľa týkajúceho sa výdavkov v oblasti klímy; starostlivo sústreďuje tieto navýšenia do položiek, ktoré vykazujú vynikajúcu mieru plnenia a majú operačnú kapacitu na absorbovanie dodatočných rozpočtových prostriedkov v roku 2020;

8. zdôrazňuje, že mládež zostáva jednou z ústredných priorít rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že napriek pozitívnemu vývoju smerom k poklesu miery nezamestnanosti mladých ľudí v Únii je nedostatok budúcich príležitostí pre mladých v niektorých častiach Únie reálnou spoločenskou krízou, pričom medzi členskými štátmi a regiónmi sú výrazné rozdiely; rozhodol sa preto navýšiť prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) nad úroveň navrhnutú Komisiou, a to aj s cieľom zabezpečiť hladký prechod na Európsky sociálny fond plus (ESF+) v budúcom VFR;

9. zvyšuje finančné zdroje na uspokojenie budúceho dopytu po programe Erasmus+, ktorý je hlavným programom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane odborného vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe; zdôrazňuje, že Erasmus+ je kľúčovým hlavným programom Únie, ktorý je medzi občanmi všeobecne známy a ktorý priniesol hmatateľné výsledky s jasnou európskou pridanou hodnotou; pripomína svoj záväzok strojnásobiť financovanie programu Erasmus+ vo VFR na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v prípravnej akcii DiscoverEU a ďalej ju posilňovať vzhľadom na jej plánované začlenenie do programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027; žiada, aby sa kládol osobitný dôraz na opatrenia mobility v oblasti vzdelávania dospelých, najmä v prípade staršieho obyvateľstva v rámci programu Erasmus+;

10. navrhuje ďalšie cielené zvýšenia prostriedkov v iných rozpočtových riadkoch týkajúcich sa priorít Parlamentu v oblastiach, ako sú MSP, digitalizácia, umelá inteligencia, výskum rakoviny, spolupráca v oblasti bezpečnosti a justičná spolupráca, clá, migrácia a vonkajšia politika vrátane rozvojovej a humanitárnej pomoci;

11. vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby decentralizovaných agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek škrty navrhnuté Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť si svoje úlohy; navrhuje cielené zvýšenie úrovne rozpočtových prostriedkov agentúr, ktoré sa budú zaoberať dodatočnými úlohami alebo ktoré čelia zvýšenej pracovnej záťaži v dôsledku vznikajúcich výziev;

12. dospel k záveru, že na účely primeraného financovania uvedených naliehavých priorít a vzhľadom na veľmi obmedzené alebo neexistujúce rezervy v rámci určitých okruhov rozpočtu na rok 2020 je potrebné plne mobilizovať nástroj flexibility a celkovú rezervu na záväzky, mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti zatiaľ čo časť z tejto rezervy je naďalej k dispozícii aj na financovanie nepredvídaných udalostí, ktoré môžu nastať v priebehu budúceho roka; pripomína tiež, že flexibilita stanovená v nariadení o VFR zanikne na konci tohto obdobia;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere opäť využiť prostriedky v oblasti výskumu, ktorých viazanosť bola zrušená, ako sa uvádza v článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada znovu odmieta uplatnenie tohto legislatívneho ustanovenia, ktorého čiastočnú aktiváciu Komisia navrhla v návrhu rozpočtu; vyhlasuje, že má v úmysle trvať na svojom stanovisku, ktoré odráža literu aj ducha nariadenia o rozpočtových pravidlách; má v úmysle vyriešiť túto otázku v tohtoročnom rozpočtovom zmierovacom konaní; navrhuje úplné opätovné využitie týchto zrušení viazanosti s cieľom posilniť štyri rozpočtové riadky programu Horizont 2020 s najvyššou úrovňou výskumnej činnosti súvisiacej s klímou;

14. stanovuje celkový objem rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2020 (všetky oddiely) na úrovni 170 971 519 973 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje v porovnaní s návrhom rozpočtu zvýšenie o 2 699 813 994 EUR; okrem toho rozhodol o poskytnutí sumy 280 700 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na základe zrušenia viazanosti podľa článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; stanovuje celkovú úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2020 (všetky oddiely) na 159 146 168 195 EUR;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

15. poukazuje na to, že program Horizont 2020 vytvára veľmi silnú európsku pridanú hodnotu a zásadným spôsobom prispieva k rozvoju ekologických technológií a inovácií šetrných k životnému prostrediu, aby tak vznikol základ dekarbonizovanej budúcnosti a podporil sa prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo; okrem toho zdôrazňuje význam programu pre ďalšie významné oblasti európskeho výskumu, ako sú digitalizácia, umelá inteligencia a výskum rakoviny; výrazne preto zvyšuje finančné prostriedky na program Horizont 2020 nad úroveň návrhu rozpočtu o 737,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; okrem toho v súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sprístupňuje celú sumu 280,7 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, ktorých viazanosť bola zrušená v roku 2018 v dôsledku neplnenia výskumných projektov, v rozpočtových riadkoch programu Horizont 2020, ktoré sú najdôležitejšie pre výskumné projekty súvisiace s klímou, a vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť spravodlivému geografickému rozdeleniu týchto finančných prostriedkov;

16. je presvedčený, že boj proti rakovine by mal byť pre Úniu absolútnou prioritou a že v tomto smere je potrebné vyvíjať značné úsilie; zdôrazňuje skutočnosť, že výskum rakoviny je v tomto procese dôležitým pilierom; prijíma preto zvýšenie finančných zdrojov určených na výskum rakoviny v rámci príslušných rozpočtových riadkov programu Horizont 2020, ktoré vykazujú aj veľmi vysokú mieru plnenia rozpočtu; trvá na tom, aby sa výskum v tejto oblasti bezodkladne zintenzívnil, a to aj vzhľadom na väčší objem významných investícií očakávaných v nasledujúcom VFR;

17. pripomína, že postavenie Európy ako vedúceho poskytovateľa informačných a komunikačných technológií (IKT) závisí od zdrojov na vývoj a testovanie nových IKT, ako aj na poskytovanie pomoci začínajúcim podnikom a technologickým podnikom s cieľom zvýšiť príslušné kapacity trhu; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje potrebu poskytnúť dodatočné finančné prostriedky pre európske výskumné zariadenia a MSP so zameraním na vývoj a zlepšovanie technológií, ako sú vyhľadávače, prekladateľské služby a podobné prelomové technológie;

18. zdôrazňuje kľúčovú úlohu Nástroja na prepájanie Európy (NPE) pri podporovaní strategického rozvoja vysokovýkonnej transeurópskej siete, ktorá je udržateľná a prepojená vo všetkých oblastiach dopravnej infraštruktúry, s osobitným dôrazom na železničnú sieť vrátane nočných vlakov, energetickej infraštruktúry a infraštruktúry IKT, a ktorá výrazne prispieva k prechodu na klimaticky neutrálnu spoločnosť; navrhuje preto zvýšiť finančné prostriedky pre dopravnú a energetickú zložku Nástroja na prepájanie Európy o celkovú sumu 545 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad úroveň návrhu rozpočtu;

19. domnieva sa, že je tiež potrebné posilniť ďalšie dôležité priority v rámci tohto podokruhu; v tejto súvislosti poukazuje na MSP, ktoré sú dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní investícií a vytváraní pracovných miest vysokej kvality vo všetkých členských štátoch; schvaľuje v tejto súvislosti zvýšenie prostriedkov na program COSME s cieľom ešte viac podporiť potenciál programu pri podpore podnikania vrátane podnikania žien, zlepšovaní konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy, a žiada, aby sa kládol dôraz na digitálnu transformáciu MSP; pripomína, že prostriedky pridelené na program COSME v návrhu rozpočtu boli dokonca nižšie, ako bolo stanovené vo finančnom pláne, a prijíma zvýšenie o 50 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad úroveň návrhu rozpočtu;

20. zdôrazňuje, že Erasmus+ je naďalej veľmi cenený a obľúbený program, pričom počet prihlášok výrazne presahuje dostupné finančné prostriedky, a že tento program prispieva k posilneniu výrazného zmyslu pre spoločnú európsku identitu; prijíma preto zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 123,4 milióna EUR nad úroveň návrhu rozpočtu s cieľom bojovať proti nízkej miere úspešnosti a umožniť väčšiemu počtu ľudí účasť na tomto programe;

21.  navrhuje cielené zvýšenie úrovne rozpočtových prostriedkov pre Európsky orgán práce (ELA), Agentúru Európskej únie pre bezpečnosť letectva, Agentúru Európskej únie pre železnice, Agentúru Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a úrovne rozpočtových prostriedkov a počtu zamestnancov Agentúry pre európsky GNSS, Úradu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER);

22. zvyšuje preto úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a o 1 503 766 221 EUR nad úroveň návrhu rozpočtu (bez pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať využitím dostupnej rezervy a mobilizáciou osobitných nástrojov; okrem toho uvoľňuje pre tento podokruh sumu 280 700 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na základe zrušenia viazanosti podľa článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

23. pripomína, že udržateľný rast a dobre cielené investície majú kľúčový význam pre tvorbu kvalitných pracovných miest a zvyšovanie prosperity pre všetkých a že je preto potrebné, aby sa štrukturálne fondy a investície účinnejšie orientovali na podporu inkluzívneho rastu, znižovanie nerovností a posilnenie vzostupnej sociálnej konvergencie;

24. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá v apríli 2019 predstavovala podľa odhadov 14,2 %, je naďalej neprijateľne vysoká a v niektorých členských štátoch a regiónoch Únie mimoriadne kritická; zdôrazňuje, že je dôležité opätovne posilniť zamestnateľnosť a podnikateľskú schopnosť mladých ľudí a zároveň bojovať proti nerovnostiam; je presvedčený, že boj proti nezamestnanosti si vyžaduje značné finančné úsilie; je odhodlaný zabezpečiť v poslednom roku súčasného VFR dodatočné finančné prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; zdôrazňuje, že treba urýchliť vykonávanie tohto programu a ďalej zvyšovať jeho účinnosť, aby sa zabezpečilo, že vnútroštátnym politikám zamestnanosti prinesie väčšiu európsku pridanú hodnotu; navrhuje preto pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí zvýšenie o 363,3 milióna EUR nad úroveň návrhu rozpočtu vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

25. zvyšuje financovanie technickej pomoci s cieľom riešiť zložitosť postupov riadenia projektov, od prípravy žiadostí až po finančné riadenie a monitorovanie vplyvu, ktorá je hlavnou prekážkou lepšej absorpcie „štrukturálnych fondov“;

26. zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b o 373 278 264 EUR nad úroveň návrhu rozpočtu (bez pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať prostredníctvom mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 2 — Udržateľný rast: prírodné zdroje

27. so znepokojením konštatuje, že s odvrátením úpadku biodiverzity súvisí opäť len 8,3 % celkových záväzkov, čo je najnižší podiel od roku 2015, a to napriek pozorovanej bezprecedentnej a zrýchľujúcej sa miere vyhynutia druhov; požaduje vyčlenenie dostatočných zvýšených a vysledovateľných zdrojov, aby sa zabezpečila dlhodobá a súdržná ochrana biodiverzity v celej Únii; v súlade s celkovou prioritou boja proti zmene klímy sa usiluje o výrazné zvýšenia vo výške 233 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa programu LIFE+ v hlavách 7 a 34; očakáva, že Komisia zaručí potrebnú absorpčnú kapacitu na účinné využívanie týchto dodatočných prostriedkov a zabezpečí spravodlivejšie geografické rozdelenie takýchto finančných prostriedkov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ako to bude v prípade programov nasledujúceho VFR;

28. navrhuje potrebné zvýšenia v prípade vybraných rozpočtových riadkov, najmä pokiaľ ide o financovanie opatrení na riešenie vplyvu afrického moru ošípaných v niekoľkých členských štátoch; konštatuje závažný vplyv a veľký počet ohnísk tohto moru, ktoré boli zaregistrované od začiatku roka 2019, pričom boli utratené desiatky tisíc zvierat; konštatuje, že tretie krajiny investovali do výskumu zameraného na vývoj očkovacej látky proti africkému moru ošípaných (AMO) a že Únia by mala investovať do výskumu a vývoja očkovacej látky, čo by pomohlo čo najskôr odstrániť šírenie a výskyt AMO;

29. pripomína, že úroveň rozpočtových prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) sa bude musieť upraviť s prihliadnutím na pripísané príjmy, ktoré by mali byť k dispozícii v roku 2020, ako sa uvádza v opravnom liste Komisie;

30.  navrhuje cielené zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov a počtu zamestnancov Európskej environmentálnej agentúry;

31. navyšuje viazané rozpočtové prostriedky celkovo o 267,3 milióna EUR v okruhu 2 (vynímajúc pilotné projekty a prípravné akcie), ktoré sa majú financovať využitím dostupnej rezervy v rámci stropu; zdôrazňuje, že by sa nemali vykonať žiadne ďalšie škrty v rozpočte pre poľnohospodárstvo, pretože odvetvie poľnohospodárstva často postihujú krízy, ktoré si vyžadujú reakciu prostredníctvom rozpočtu;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

32. vzhľadom na nerealisticky nízky strop už od začiatku súčasného VFR zvyšuje financovanie priorít Parlamentu v oblasti vnútornej bezpečnosti, migrácie, základných práv a dodržiavania zásad právneho štátu, ako aj podpory nediskriminácie a rovnosti a boja proti rodovo motivovanému násiliu; dôrazne namieta proti škrtom Rady v súvislosti s Fondom pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a odmieta návrh Rady presunúť 400 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch pre AMIF do rezervy, kým sa neuskutočnení reforma nariadenia Dublin III,[7] keďže by tak členské štáty v prvej línii nemohli dostať podporu na zvládnutie migračného tlaku humánnym spôsobom;

33. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité investovať do primeraného financovania a personálneho obsadenia všetkých agentúr pôsobiacich v oblasti migrácie, bezpečnosti, kontroly hraníc a základných práv, najmä Europolu, Eurojustu, Európskej prokuratúry, Frontexu a Agentúry pre základné práva (FRA); zdôrazňuje, že Európska prokuratúra musí mať potrebné prostriedky, aby mohla dôkladne vyšetrovať a stíhať cezhraničné trestné činnosti;

34. vyzýva Komisiu, aby urýchlene vytvorila fond zameraný na podporu pátracích a záchranných operácií s cieľom zabezpečiť posilnené vykonávanie týchto operácií v Stredozemí;

35.  opätovne potvrdzuje svoju ochotu používať rozpočet Únie ako nástroj na účinný boj proti existujúcim nerovnostiam a presadzovanie rodovej rovnosti, najmä prostredníctvom zvýšenia zdrojov na špecifický cieľ Práva, rovnosť a občianstvo v rámci programu Daphne a na ľudský rozvoj v rámci nástroja rozvojovej spolupráce; zdôrazňuje potrebu dostatočných finančných prostriedkov na boj proti rodovo motivovanému násiliu a násiliu páchanému na utečenkách a dievčatách a ďalších zraniteľných skupinách, ako sú LGBTQI+ osoby;

36. navrhuje 10 % zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre podprogramy MEDIA a Kultúra v rámci programu Kreatívna Európa s cieľom napraviť ich chronický nedostatok finančných prostriedkov a nízku mieru úspešnosti žiadostí; zvyšuje tiež rozpočtové prostriedky na multimediálne akcie, ktoré sú kľúčové v boji proti dezinformáciám a pri podpore nezávislej žurnalistiky;

37.  navrhuje aj cielené zvýšenie príspevku Únie pre Európsku agentúru pre lieky;

38. zvyšuje preto sumu v okruhu 3 o 121 799 746 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad úroveň návrhu rozpočtu (vynímajúc pilotné projekty a prípravné akcie), ktoré sa majú financovať prostredníctvom ďalšej mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 4 – Globálna Európa

39. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa z rozpočtu Únie vyčlenilo viac finančných prostriedkov na opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy, ako aj diplomaciu v oblasti klímy v krajinách, na ktoré sa vzťahuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce a mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany; poukazuje na možnosť, aby rozpočet Únie poskytoval finančnú pomoc na znižovanie rizika katastrof a mobilizoval inovačné finančné nástroje vrátane vonkajšieho investičného plánu EÚ na podporu prípravy a financovania rozvojových projektov súvisiacich s klímou v Afrike;

40. navrhuje výrazné zvýšenie finančných prostriedkov pre krajiny západného Balkánu v rámci nástroja predvstupovej pomoci, najmä v oblasti fungovania demokratických inštitúcií, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a verejnej správy; zdôrazňuje, že vzhľadom na početné výzvy, ktorým bude Únia spoločne s členskými štátmi čeliť v rámci európskeho susedstva, je dôležité zmysluplné financovanie na podporu politických reforiem a na zosúladenie s acquis na západnom Balkáne;

41. pripomína, že vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné hrozby a zhoršenie bezpečnostnej situácie na východných hraniciach Únie, ako aj na náročné reformy, pred ktorými stoja východoeurópski partneri, je dôležité poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na podporu predchádzania kríze a konfliktom, stability, demokracie a budovania dôvery a zvýšiť úsilie na podporu znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja v regióne; ďalej pripomína, že krajiny južného susedstva potrebujú dodatočnú finančnú pomoc, pretože čelia obrovskému tlaku vrátane konfliktov v Sýrii a Líbyi, nárastu extrémizmu a súvisiacich pohybov utečencov a migrantov;

42. považuje za potrebné navýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu tureckých Cyperčanov s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, k dobrým podmienkam Maronitov, ktorí sa chcú presídliť, ako aj všetkých osôb žijúcich v enkláve, ako bolo dohodnuté v 3. Viedenskej dohode, a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma komunitami;

43. zdôrazňuje zodpovednosť Únie za podporu ochrany Arktídy; zdôrazňuje, že je dôležité investovať do súdržnejšej politiky EÚ pre Arktídu;

44. vyzýva na zvýšenie financovania projektov zameraných na podporu utečencov z Venezuely, ktorí ušli do susedných krajín vrátane území členských štátov v Karibskej oblasti;

45. domnieva sa, že vzhľadom na vážne a pretrvávajúce úsilie Turecka ohroziť regionálnu stabilitu agresívnym správaním voči členským štátom, ako aj vzhľadom na jeho nedostatky v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv je opodstatnené ešte viac znížiť prostriedky pre Turecko v rámci nástroja predvstupovej pomoci; rozhodol sa preto zachovať škrty, ktoré Rada uskutočnila v súvislosti s finančnými prostriedkami pre Turecko, znížiť úroveň týchto finančných prostriedkov o ďalších 5 miliónov EUR a presunúť prostriedky vo výške 100 miliónov EUR do rezervy;

46. vyjadruje poľutovanie nad obmedzenou úlohou, ktorú má Európsky parlament pri dohľade nad EUTF a pri jeho riadení; domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby Parlament mohol monitorovať činnosti operačného výboru, a vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o rozhodnutiach prijatých v tomto výbore a zabezpečila, aby bol Parlament zastúpený na jeho schôdzach;

47. zvyšuje celkové prostriedky v okruhu 4 o 257 217 394 EUR nad úroveň návrhu rozpočtu (bez pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať prostredníctvom ďalšej mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 5 – Administratíva; Ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

48. obnovuje úroveň návrhu rozpočtu pre položky administratívnych výdavkov vrátane výdavkov na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4; navrhuje navýšenie o 5,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch nad úroveň návrhu rozpočtu v súvislosti s Konferenciou o európskej demokracii/budúcnosti Európy; poukazuje na to, že táto konferencia by mala byť schopná fungovať s potrebnou mierou autonómie a že Parlament by mal byť zapojený za rovnakých podmienok ako ostatné európske inštitúcie; ďalej zdôrazňuje, že konferencia by mala umožniť účasť a zapojenie širokého spektra občanov vrátane mladých ľudí;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

49. pripomína význam pilotných projektov a prípravných akcií (PP/PA) ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, ktoré majú potenciál stať sa trvalými činnosťami a programami Únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v prípade PP/PA predstavujúcich základ nových programov, ktoré podporujú súčasní predsedovia Komisie a Parlamentu, ako je fond pre spravodlivú transformáciu, by Komisia mala venovať osobitnú pozornosť ich uplatňovaniu v takej forme, ktorá by získala čo najširšiu podporu Parlamentu; po dôkladnej analýze všetkých predložených návrhov a úplnom zohľadnení posúdenia Komisie, ktorá skúmala ich súladu s právnymi požiadavkami a vykonateľnosť, prijíma vyvážený súbor pilotných projektov a prípravných akcií, ktorý zohľadňuje politické priority Parlamentu; vyzýva Komisiu, aby urýchlene zrealizovala PP/PA a poskytla spätnú väzbu o ich prínosoch a výsledkoch v praxi;

Platby

50. poukazuje na bezprecedentnú rezervu vo výške 20 067,6 milióna EUR ponechanú v rámci stropu platieb v návrhu rozpočtu v dôsledku veľmi neskorého začatia programov na obdobie 2014 – 2020 a zodpovedajúceho nahromadenia nevyužitých platieb, najmä v podokruhu 1b; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k výraznému hromadeniu žiadostí o platby na začiatku ďalšieho VFR, ktoré môže viesť k ďalšej platobnej kríze v rozpočte Únie, ako to bolo v súčasnom období, a môže zabrániť riadnemu začatiu ďalšej generácie programov na roky 2021 – 2027;

51. zvyšuje preto platby pre európske štrukturálne a investičné fondy celkovo o 3 miliardy EUR, pretože očakáva, že členské štáty ešte viac urýchlia vykonávanie svojich operačných programov v poslednom roku súčasného VFR a budú sa vo väčšej miere pridŕžať svojich vlastných prognóz; navyšuje financovanie záručného fondu EFSI o 948 miliónov EUR s cieľom predsunúť do roku 2020 rozpočtovo neutrálnym spôsobom tie ročné splátky, ktoré boli doteraz plánované na roky 2021 až 2023, teda na obdobie, keď sa očakáva vyšší tlak na platby; napokon zvyšuje platobné rozpočtové prostriedky v riadkoch, v ktorých sa zvyšujú viazané rozpočtové prostriedky;

Iné oddiely

Oddiel I – Európsky parlament

52. obnovuje rozpočtové prostriedky stanovené v odhadoch na základe dôkladnej a zodpovednej analýzy potrieb Parlamentu na rok 2020, ktoré plénum schválilo veľkou väčšinou hlasov vo svojom uvedenom uznesení 28. marca 2019; uvedomuje si, že článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje Komisii upravovať návrhy odhadov ostatných inštitúcií; napriek tomu vyjadruje prekvapenie a hlboké znepokojenie nad škrtmi, ktoré Komisia vykonala v rozpočte Parlamentu, keďže to narúša tradíciu dobrej spolupráce medzi oboma inštitúciami;

53. zvyšuje prostriedky v dvoch riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu vzhľadom na nové okolnosti, ktoré majú vplyv na prechodné príspevky v rozpočte na rok 2020 a ktorým nebolo možné zabrániť, a to: vyšší počet poslancov, ktorí neboli v európskych voľbách znovu zvolení (63 %, pričom základom výpočtu bol priemer 50 %) a odloženie brexitu do 31. októbra 2019; navyšuje aj prostriedky v riadku týkajúcom sa európskych politických nadácií, keďže ich práca má zásadný význam pre podporu demokracie a boj proti falošným správam a dezinformáciám;

54. v súlade s odhadmi, ktoré prijal Parlament:

-  žiada Predsedníctvo, aby pracovalo na technickom riešení, na základe ktorého by poslanci Parlamentu mohli uplatniť právo voliť počas čerpania materskej, otcovskej alebo dlhodobej nemocenskej dovolenky;

- opätovne vyzýva na transparentný rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nehnuteľností; nesúhlasí preto so súčasnou praxou, keď sa na konci roka naďalej vykonávajú zberné presuny prostriedkov, ktoré sú pridelené prebiehajúcim stavebným projektom, k čomu systematicky dochádza v tých istých kapitolách, hlavách a často aj v tých istých rozpočtových položkách; domnieva sa, že politika v oblasti nehnuteľností by sa mala financovať transparentným spôsobom z rozpočtových riadkov, ktoré sú pre ňu určené;

-  pripomína svoju požiadavku, aby Predsedníctvo prijalo opatrenia na to, aby sa od 1. januára 2020 úplne zosúladila výška príspevkov pre úradníkov, ostatných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov na cestovanie medzi tromi pracoviskami Parlamentu;

-  opätovne vyzýva Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby zrevidovali vykonávacie ustanovenia upravujúce činnosť delegácií a osôb vyslaných na služobné cesty mimo Únie; zdôrazňuje skutočnosť, že takáto revízia by mala brať do úvahy možnosť, aby akreditovaní asistenti poslancov za určitých podmienok sprevádzali poslancov pri oficiálnych delegáciách a služobných cestách Európskeho parlamentu;

-  žiada generálneho tajomníka, aby urýchlene predložil vykonávacie pravidlá, ktoré zaručia štatutárne práva akreditovaným asistentom poslancov s cieľom zabrániť svojvoľnému výkladu a odstrániť existujúce nerovnosti, ktoré bránia plnému vykonávaniu ich činnosti v súlade so štatútom poslancov a asistentov;

-  žiada, aby sa v plnej miere uskutočnili opatrenia, ktoré Parlament odporučil vo svojom uznesení z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v Únii[8], medzi ktoré patrí najmä usporiadanie školení v oblasti boja proti obťažovaniu pre všetkých zamestnancov a poslancov, externý audit oboch existujúcich výborov pre boj proti obťažovaniu a ich zlúčenie do jedného nezávislého výboru, ktorého stálymi členmi budú lekári a právnici; žiada väčšiu podporu, pokiaľ ide o pokrytie nákladov na dodatočných zamestnancov, ktorí sú spôsobilí riešiť prípady obťažovania v Parlamente, pričom sa vytvorí špecializovaný tím zamestnancov s odbornými znalosťami z oblasti medicíny, psychológie, práva a riadenia ľudských zdrojov, a o pokrytie súdnych a liečebných nákladov obetí obťažovania v súlade s článkom 24 služobného poriadku;

-  opätovne žiada generálneho tajomníka o podrobné odhady a podrobný rozpis prípravných technických prác v budove SPAAK v súvislosti s renováciou, ktorých výška sa odhaduje na 12,4 milióna EUR;

- opakuje svoju požiadavku, aby sa viac využívali videokonferencie a iné technológie s cieľom chrániť životné prostredie a šetriť zdroje, najmä znížením počtu povinných služobných ciest zamestnancov medzi tromi pracoviskami;

Iné oddiely (oddiely IV – X)

55.  konštatuje, že návrh rozpočtu v zásade odzrkadľuje odhady jednotlivých inštitúcií, ktoré patria do iných oddielov rozpočtu, a preto zodpovedá – s určitými výnimkami – ich finančným požiadavkám; domnieva sa, že škrty navrhnuté Radou by preto mali nepriaznivý vplyv na fungovanie dotknutých inštitúcií, a teda aj na ich zásadný prínos k fungovaniu Únie; z tohto dôvodu navrhuje obnoviť úroveň návrhu rozpočtu v takmer všetkých prípadoch, a to aj so zreteľom na plány pracovných miest európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť; v súlade s džentlmenskou dohodou nemení závery Rady týkajúce sa Rady a Európskej rady;

56. domnieva sa, že v obmedzenom počte prípadov a s ohľadom na odhady inštitúcií je potrebné zvýšiť prostriedky v rozpočtových riadkoch nad rámec návrhu rozpočtu a navrhnúť dodatočné pracovné miesta; navrhuje preto:

a) pokiaľ ide o Súdny dvor, a vzhľadom na jeho rastúce pracovné zaťaženie obnoviť 11 pracovných miest, ktoré Dvor audítorov navrhol vo svojich odhadoch (7 miest AD a 4 miesta AST) a ktoré Komisia nezahrnula do návrhu rozpočtu, a poskytnúť potrebné rozpočtové prostriedky na platy a príspevky;

b) v súvislosti s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov nad rámec návrhu rozpočtu v prípade niekoľkých riadkov tak, aby sa zachovala podobná úroveň rozpočtových prostriedkov ako v minulom roku;

c) v prípade európskeho ombudsmana pridať dve pracovné miesta kategórie AD nad rámec návrhu rozpočtua súčasne vykonať mierne škrty v troch rozpočtových riadkoch s cieľom vyvážiť obnovené sumy v ďalších dvoch riadkoch;

o

o o

57. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.


 

 

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (1.10.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Michael Gahler</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. so znepokojením konštatuje zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z troch predchádzajúcich rokov; domnieva sa, že v súčasnej medzinárodnej situácii musí EÚ v spolupráci so svojimi členskými štátmi prevziať väčšiu, a nie menšiu zodpovednosť a že so zreteľom na mnohé výzvy v európskom susedstve a vo vzdialenejších regiónoch musí byť vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4, a to aj na reakciu na krízy, predchádzanie konfliktom, budovanie mieru a pripravenosť na krízy;

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie zvýšenie finančných prostriedkov pre krajiny západného Balkánu v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), najmä v oblasti fungovania demokratických inštitúcií, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a verejnej správy; konštatuje, že Komisia odporučila začať prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom; zdôrazňuje, že je dôležité dodržať tento sľub a začať prístupové rokovania už v roku 2019; v tejto súvislosti nesúhlasí s navrhovaným znížením finančných prostriedkov určených na podporu politických reforiem a zosúladenia s acquis na západnom Balkáne a žiada namiesto toho podstatné zvýšenie;

3. poznamenáva, že pridelené prostriedky pre Turecko sú naďalej na nižšej úrovni, a vyjadruje presvedčenie, že je to odôvodnené závažnými a trvalými nedostatkami v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Turecku; vyzýva Komisiu, aby situáciu podrobne sledovala a v prípade, že to bude považované za potrebné, upravila finančnú podporu, pričom sa zachovajú prepojenia s občanmi Turecka; víta väčšie zameranie na podporu občianskej spoločnosti, najmä v oblasti demokracie a právneho štátu, a pokračovanie transformácie smerom k priamemu riadeniu a nabáda Komisiu, aby takéto vyrovnávanie ďalej urýchlila;

4.  zdôrazňuje, že stabilitu východného a južného susedstva EÚ treba považovať za prioritu; zdôrazňuje najmä potrebu podporovať kľúčové krajiny, ako sú Ukrajina, Moldavsko, Tunisko a Gruzínsko, ktoré všetky dosiahli významný pokrok, ktorý treba uznať a podporovať; pripomína, že je dôležité zachovať vysokú úroveň podpory pre stabilné európske susedstvo a zapojenia EÚ doň, pričom sa zohľadní záväzok partnerských krajín zameraný na ich komplexný reformný program, najmä v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv; ďalej pripomína, že vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné hrozby a zhoršovanie bezpečnostnej situácie na východných hraniciach EÚ je dôležité pokračovať v budovaní dôvery s východnými partnermi a poskytovať dostatočné finančné prostriedky na podporu stability a budovania demokracie v regióne, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu a pretrvávajúcu konfliktnú situáciu, ktorú spôsobilo Rusko na východnej Ukrajine; podporuje posilnenú a viditeľnejšiu úlohu pozorovateľskej misie EÚ v Gruzínsku s ohľadom na stupňujúcu sa ruskú agresiu voči Gruzínsku; zdôrazňuje, že v prípade Moldavska by EÚ mala využiť možnosti, ktoré ponúka súčasná politická situácia, a zabezpečiť silnú finančnú podporu, aby sa mohli uskutočniť potrebné demokratické, hospodárske a sociálne reformy;

5. vyzýva na zvýšenie finančných prostriedkov na boj proti dezinformačným kampaniam, ktoré ohrozujú demokratické procesy v susedstve Únie;

6. pripomína, že krajiny v južnom susedstve čelia obrovskému tlaku v dôsledku búrlivých udalostí v regióne vrátane konfliktov v Sýrii a Líbyi, nárastu extrémizmu a s nimi súvisiaceho pohybu utečencov a migrantov, a domnieva sa, že súčasné problémy by bolo možné vyriešiť väčším úsilím a financovaním opatrení zameraných na budovanie dôvery; žiada zrušenie navrhovaných rozpočtových škrtov pre krajiny južného susedstva v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú byť na úkor hlavných priorít ENI, a žiada, aby boli tieto dodatočné záväzky plne vykompenzované zvýšením prostriedkov;

7.  víta záväzky prijaté na 3. bruselskej konferencii s názvom Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu a zdôrazňuje, že okrem toho, že EÚ vyčlenila pre tento región 560 miliónov EUR, musí sa zaviazať k dlhodobej a stabilnej angažovanosti v regióne; zdôrazňuje úsilie organizácií, ktoré pracujú na zhromažďovaní dôkazov v Sýrii, a žiada, aby sa zásadná prioritná pozornosť venovala zachovaniu dôkazov o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti spáchaných všetkými stranami konfliktu;

8.  vyzýva na zvýšenie podpory zo strany EÚ zameranej na realizovateľnosť riešenia založeného na existencii dvoch štátov, Palestínsku samosprávu, občiansku spoločnosť v Izraeli aj Palestíne a Agentúru OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA); so znepokojením berie na vedomie nedávne podozrenia zo zneužívania právomoci vo vedení agentúry UNRWA a očakáva ich plné a transparentné vyšetrenie a vonkajšiu kontrolu; vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcim ničením a konfiškáciou humanitárnej pomoci financovanej z prostriedkov EÚ v Predjordánsku;

9. vyzýva na obnovenie mandátu osobitného zástupcu EÚ pre oblasť južného Stredozemia, ktorý by riadil spoluprácu EÚ s týmto regiónom a zabezpečil väčšiu viditeľnosť EÚ;

10.  požaduje viac finančných prostriedkov pre európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR); opätovne vyjadruje silnú podporu obhajcom ľudských práv, najmä tým, ktorí sú najviac ohrození, a to aj prostredníctvom mechanizmu pre obhajcov ľudských práv (ProtectDefenders.eu);

11. zdôrazňuje potrebu podporovať a chrániť LGBTI+ komunitu na celom svete; vyzýva na pridelenie finančných prostriedkov EÚ na podporu komunít LGBTI+ v krajinách, v ktorých sú ich práva ohrozené;

12.  zdôrazňuje, že volebné pozorovateľské misie EÚ majú dôležitú úlohu z hľadiska posilňovania demokratických inštitúcií a budovania dôvery verejnosti vo volebný proces, čím podporujú stabilitu a posilňujú ostatné ciele zahraničnej politiky vrátane budovania mieru; poukazuje na význam posilnenia volebných pozorovateľských misií a zvýšenia ich financovania; poznamenáva, že navrhované zvýšenie by malo byť zamerané najmä na posilnenie podpory miestnych volebných pozorovateľských organizácií založených na občianskej spoločnosti, pričom až 25 % celkového rozpočtu nástroja EIDHR sa má vyčleniť na financovanie volebných pozorovateľských misií; nabáda Komisiu, aby podporovala väčšiu hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi služieb ako prostriedok na zvýšenie účinnosti a efektívnosti;

13.  vyzdvihuje význam postupného vymedzovania spoločnej obrannej politiky EÚ a potrebu podporovať ďalšie financovanie, ktoré zabezpečí jej vykonávanie; opätovne potvrdzuje svoju výraznú podporu Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) a víta sumu 255 miliónov EUR, ktorá naň bola pridelená v návrhu rozpočtu; pripomína dôležitú úlohu, ktorú musí Európsky obranný fond (EDF) zohrávať v budúcich rozpočtoch, najmä v budúcom viacročnom finančnom rámci; vyzýva členské štáty, aby intenzívnejšie využívali tieto možnosti financovania;

14. opakuje svoj názor, že financovanie administratívnych a prevádzkových výdavkov Európskej obrannej agentúry a stálej štruktúrovanej spolupráce z rozpočtu Únie je jedinou možnosťou v rámci zmlúv;

15. domnieva sa, že viac finančných prostriedkov by sa malo venovať civilnému predchádzaniu konfliktom, mediácii a úsiliu o zmierenie, najmä v južnom a vo východnom susedstve EÚ;

16. zdôrazňuje, že zmena klímy bude mať dôsledky na vonkajšiu činnosť EÚ; zdôrazňuje, že na núdzovú situáciu v oblasti klímy treba reagovať výrazným zvýšením finančných prostriedkov určených na ciele a diplomaciu v tejto oblasti;

17. zdôrazňuje zodpovednosť EÚ za podporu ochrany Arktídy; zdôrazňuje, že je dôležité investovať do súdržnejšej politiky EÚ pre Arktídu;

18. zdôrazňuje, že je mimoriadne potrebné odstrániť sexuálne a rodovo motivované násilie zameraním sa na ich rozšírené a systematické využívanie ako vojnovej zbrane; vyzýva na využívanie finančných prostriedkov EÚ s cieľom podporovať obete rodovo motivovaného násilia a práva žien na celom svete na prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva;

19. vyzýva na zvýšenie financovania projektov zameraných na podporu utečencov z Venezuely, ktorí ušli do susedných krajín vrátane území členských štátov v Karibskej oblasti;

20. vyjadruje znepokojenie nad nízkym percentom žien v ESVČ na pozíciách stredného (25 %) a vyššieho manažmentu (13 %); vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby prijala písomný záväzok týkajúci sa zamestnania žien na riadiacich pozíciách vrátane cieľa 50 % zastúpenia žien ako vedúcich delegácií do roku 2024;

21. poukazuje na to, že nepredvídané krízy si vyžadujú flexibilitu a manévrovací priestor v rozpočte, a preto pripomína, že treba zabezpečiť pripravenosť a v prípade potreby rýchlu a účinnú akcieschopnosť;

22. pripomína, že súčasný návrh rozpočtu vychádza z rozpočtu, v ktorom sa počíta s plným príspevkom Spojeného kráľovstva počas roka 2020.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

12

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Nathan Gill, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Stelios Kouloglou, David Lega, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Attila Ara-Kovács, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Neena Gill, Markéta Gregorová, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Bert-Jan Ruissen, Tineke Strik, Mick Wallace

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Bloss, Liudas Mažylis, Philippe Olivier

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ECR

Hermann Tertsch

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Irina Von Wiese

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos

VERTS/ALE

Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel

 

12

-

ECR

Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID

Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier

NI

Nathan Gill

 

1

0

S&D

Sergei Stanishev

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

 

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (9.10.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 </Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Charles Goerens</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všeobecný rozpočet Európskej únie primerane prispieval k plneniu Agendy 2030 a jej cieľov udržateľného rozvoja a k cieľu odstránenia chudoby, ako sa uvádza v článkoch 3 a 21 Zmluvy o Európskej únii a v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; zdôrazňuje, že ciele udržateľného rozvoja musia byť strategickou prioritou a že jej vykonávanie musí prebiehať v rámci všetkých vnútorných a vonkajších politík Európskej únie; pripomína, že podľa Organizácie Spojených národov si dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja bude vyžadovať od 5 do 7 biliónov USD ročne (z toho 2,5 až 3 bilióny v rozvojových krajinách); zdôrazňuje, že na to, aby Európska únia bola dôveryhodným globálnym aktérom, musí prevziať vedúcu úlohu pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja a posilniť svoju súdržnosť politík v záujme rozvoja; zdôrazňuje význam dialógu, inkluzívneho miestneho zapojenia a inkluzívnej miestnej zodpovednosti, ako aj význam toho, aby sa pomoc EÚ k ľuďom skutočne dostala; vyzdvihuje, že ciele udržateľného rozvoja sú vzájomne prepojené a neoddeliteľné, ale zdôrazňuje, že cieľ udržateľného rozvoja č. 3 týkajúci sa zdravia, cieľ udržateľného rozvoja č. 4 týkajúci sa vzdelávania, cieľ udržateľného rozvoja č. 5 týkajúci sa rodovej rovnosti, cieľ udržateľného rozvoja č. 13 týkajúci sa opatrenia v oblasti klímy a cieľ udržateľného rozvoja č. 16 týkajúci sa mieru, spravodlivosti a silných inštitúcií musia byť jasnejšie zohľadnené vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rok 2020;

2. zdôrazňuje, že Únia a jej členské štáty musia dodržať svoj kolektívny záväzok opätovne potvrdený v roku 2015, a to zvýšiť svoju oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) tak, aby do roku 2030 dosiahla 0,7 % ich hrubého národného dôchodku (HND); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili záväzné harmonogramy postupného zvyšovania na účely dosiahnutia tejto úrovne; pripomína spoločný záväzok Únie poskytnúť najmenej rozvinutým krajinám 0,20 % HND pridelených na oficiálnu rozvojovú pomoc; opakuje záväzok Komisie venovať aspoň 20 % svojej celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci na ľudský rozvoj a sociálnu inklúziu; zdôrazňuje potrebu podporovať a chrániť sexuálne a reprodukčné zdravie a práva;

3. opätovne vyjadruje znepokojenie nad využívaním rozvojových fondov na iné ako rozvojové ciele a zdôrazňuje, že financovanie, ktoré nespĺňa kritériá ODA, musí pochádzať z iných nástrojov než z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI); zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv pri každej spolupráci v rámci nástroja rozvojovej spolupráce, a trvá na tom, že v záujme úspešného boja proti chudobe v dlhodobom horizonte musí EÚ riešiť príčiny chudoby a nerovnosti; opätovne potvrdzuje, že podporuje zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu, a trvá na dostatočnej parlamentnej kontrole financovania rozvoja zo strany Európskej únie;

4.  požaduje prístup založený na výsledkoch, presadzovaní mechanizmov podávania správ, efektívnosti a monitorovaní finančných prostriedkov vyčlenených na rozvojovú pomoc EÚ;

5. vyjadruje vážne znepokojenie nad spôsobom, akým sa využíva Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku (EUTF); konštatuje najmä, že priorita pridelená financovaniu migrácie a riadenia hraníc sa často vypúšťa z cieľov znižovania chudoby a riešenia prvotných príčin migrácie, čo môže mať nepriaznivé účinky; považuje za nevhodné použiť tento nástroj napríklad na financovanie líbyjskej pobrežnej stráže bez toho, aby sa prihliadalo na veľmi závažné porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v Líbyi;

6. zdôrazňuje prístup k rozvoju založený na právach a zásadu „na nikoho nezabudnúť“; trvá na tom, že politiky a programy Únie musia zabezpečovať normy v oblasti ľudských práv a pomáhať v boji proti pretrvávajúcim globálnym nerovnostiam a diskriminácii založenej na faktoroch ako príjem, etnický pôvod, pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, náboženstvo alebo viera, sexuálna orientácia a rodová identita; zdôrazňuje potrebu podpory nediskriminácie a ochrany obhajcov ľudských práv;

7. vyjadruje poľutovanie nad obmedzenou úlohou, ktorú má Európsky parlament pri dohľade nad EUTF a pri jeho riadení; považuje za mimoriadne dôležité, aby bol Parlament schopný monitorovať činnosti operačného výboru, a vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o rozhodnutiach prijatých v tomto výbore a zabezpečila, aby bol Európsky parlament zastúpený na jeho schôdzach;

8. trvá na tom, že je potrebné dosiahnuť pokrok pri plnení cieľa udržateľného rozvoja č. 5 týkajúceho sa rodovej rovnosti, a vyzýva na konkrétnejšie opatrenia v rámci vonkajšej politiky Únie vrátane cielených akcií a opatrení v prospech rodovej rovnosti; trvá na tom, že je potrebné bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a podporovať prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam;

9. vyzdvihuje cieľ udržateľného rozvoja č. 16 a podporu demokracie, dobrej správy vecí verejných a právneho štátu; upozorňuje na význam podpory dialógu a inkluzívnej miestnej zodpovednosti a vytvorenia priaznivého prostredia pre účasť občanov; vyzdvihuje, že mladí ľudia a ženy sú významnými kľúčovými faktormi zmeny; zdôrazňuje význam začlenenia žien do nastoľovania mieru a riešenia konfliktov;

10. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať civilistov v konfliktných oblastiach a opätovne budovať spoločnosti, ktorým sa podarilo dostať sa z konfliktných situácií; upozorňuje na situáciu skupín kurdských, jezídskych, kresťanských a iných etnických a náboženských menšín na Blízkom východe; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe bola funkčná a získavala dostatočnú podporu v čase obmedzenej podpory od iných globálnych aktérov;

11. podporuje zámer Komisie objasniť doktrínu, ktorú bude uplatňovať v oblasti rozvojovej spolupráce so štátmi, ktoré porušujú zásady vonkajšej politiky Európskej únie;

12. zastáva názor, že rozpočet na rozvoj na rok 2020 by mal dôslednejšie odrážať zameranie EÚ na krajiny, ktoré sú najmenej rozvinuté v oblastiach týkajúcich sa vzdelávania a zamestnanosti mladých ľudí, dievčat a žien, ktoré sa stretávajú s rodovo motivovaným násilím, a všeobecného prístupu k vode;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby financovanie činností zameraných na adaptáciu na zmenu klímy a iných činností súvisiacich s klímou v tretích krajinách bolo doplnením financovania činností z nástrojov rozvojovej spolupráce; poukazuje na to, že zmena klímy môže výraznejšie ovplyvniť už aj tak zraniteľné skupiny a mohla by viesť k zvráteniu pokroku, ktorý sa už podarilo dosiahnuť v boji proti chudobe a hladu; je znepokojený tým, že zmena klímy by mohla mať znásobujúci negatívny vplyv, čo môže viesť k viacerým humanitárnym krízam, napríklad v dôsledku rastúceho počtu konfliktov a vojen;

14. zdôrazňuje význam podpory vytvárania väčšieho počtu dôstojných a ekologických pracovných miest v súlade s cieľom udržateľného rozvoja č. 8; upozorňuje na prepojenia medzi obchodom a rozvojom a vyzýva Úniu, aby lepšie podporovala krajiny v tom, aby sa zapájali do medzinárodného obchodu a mali z neho v plnej miere prospech; zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať v tejto súvislosti dialóg medzi sociálnymi partnermi, a vyzdvihuje iniciatívy ako globálna dohoda pre dôstojnú prácu a inkluzívny rast; zdôrazňuje význam zabezpečenia pracovných práv v globálnych hodnotových reťazcoch a podpory dôstojnej práce na základe pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce;

15. zastáva názor, že je potrebné prijať opatrenia na riešenie humanitárnych kríz s osobitným zameraním na prevenciu, budovanie odolnosti a spoluprácu so zainteresovanými stranami, aby sa našlo riešenie celosvetového nedostatku finančných prostriedkov na humanitárnu činnosť; poukazuje na to, že by sa mala zintenzívniť spolupráca medzi vládami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom; trvá na výraznom zvýšení finančných prostriedkov vyčlenených na rozpočtové riadky humanitárnej pomoci s cieľom pripraviť sa na nové katastrofy namiesto toho, aby sa tieto prostriedky vzťahovali len na prebiehajúce krízy, a zároveň zabezpečiť dostatočné financovanie pre dlhodobejšiu rozvojovú spoluprácu v prospech silných, odolných a inkluzívnych spoločností; upozorňuje, že kríz pravdepodobne nebude ubúdať a že sa stávajú ešte zdĺhavejšími; zdôrazňuje význam dobrých prepojení medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou spoluprácou;

16. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať platobné rozpočtové prostriedky v kapitole o humanitárnej pomoci aspoň na rovnakej úrovni ako viazané rozpočtové prostriedky, aby sa zabránilo oneskoreným platbám, ktoré by mohli mať výrazný negatívny vplyv na ľudí a na implementujúcich partnerov;

17. trvá na tom, že Únia nemôže ustúpiť od svojej pozície ako hybná sila multilateralizmu a globálnej spolupráce, a vyzýva na vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc v novom viacročnom finančnom rámci.

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

8.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Chrysoula Zacharopoulou, Bernard Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Manon Aubry, Stéphane Bijoux, Ellie Chowns, Ewa Kopacz, María Soraya Rodríguez Ramos, James Wells

Náhradník (čl. 209 ods. 7) prítomný na záverečnom hlasovaní

Sándor Rónai

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Manon Aubry

ID

Gianna Gancia

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Tomas Tobé

Renew

Stéphane Bijoux, Martin Horwood, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Sándor Rónai, Marc Tarabella

Verts/ALE

Ellie Chowns, Pierrette Herzberger‑Fofana

 

2

-

NI

Louis Stedman‑Bryce, James Wells

 

2

0

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (26.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 </Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Corina Crețu</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Finančné riadenie

1. pripomína, že článok 247 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách ukladá Komisii povinnosť vždy 31. júla zaslať Európskemu parlamentu a Rade integrovaný súbor finančných správ a správ o zodpovednosti vrátane dlhodobej prognózy budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu počas nasledujúcich piatich rokov;

2. trvá na tom, aby sa v týchto správach analyzoval vplyv záväzkov na veľkosť neuhradených platieb daného viacročného finančného rámca (VFR);

Programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k rozpočtu

3. víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 (rozpočet na rok 2020), ktoré v súlade s článkom 41 ods. 3 písm. h) nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytujú informácie o jednotlivých výdavkových programoch;

4. víta skutočnosť, že programové vyhlásenia na rok 2020 sa týkajú dosiahnutia prierezových cieľov politík, akými sú boj proti zmene klímy a začleňovanie hľadiska biodiverzity; oceňuje, že Komisia rovnako predkladá príslušné výdavkové programy prispievajúce k dosiahnutiu priorít stratégie Európa 2020, a zdôrazňuje najnovšie a najrelevantnejšie iniciatívy prispievajúce k cieľom udržateľného rozvoja v politikách v oblasti spolupráce a rozvoja, hoci často nepriamym a nekvantifikovateľným spôsobom;

5. vyzýva Výbor pre rozpočet, aby v koordinácii s odvetvovými výbormi tohto Parlamentu presadzoval skutočnú kultúru „orientácie na výsledky“ zameranú na optimalizáciu využívania finančných prostriedkov, analýzu dôvodov vedúcich k programom s nízkou výkonnosťou a presadzovanie opatrení na zlepšenie čerpania a výkonnosti;

Podávanie správ o výkonnosti

6. pripomína, že súčasný rámec výkonnosti programov uvádzaný v programových vyhláseniach zahŕňa viac ako 700 ukazovateľov, ktoré merajú výkonnosť na základe viac ako 60 všeobecných a viac ako 220 špecifických cieľov;

7. kladie si otázku, prečo Komisia na meranie výkonnosti finančného riadenia používa dva súbory cieľov a ukazovateľov: na jednej strane generálni riaditelia Komisie vyhodnocujú dosiahnutie cieľov vymedzených v plánoch riadenia v rámci cieľov a ukazovateľov vo svojich výročných správach o činnosti a na druhej strane Komisia meria výkonnosť výdavkových programov prostredníctvom programových vyhlásení o operačných výdavkoch pripojených k návrhu rozpočtu; vyzýva Komisiu, aby svoje podávanie správ založila na jedinom súbore cieľov a ukazovateľov;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojich správach o výkonnosti nevysvetlila, ako použila informácie o výkonnosti v rámci svojho rozhodovacieho procesu;

9. vyzýva Komisiu, aby:

a) zjednodušila podávanie správ o výkonnosti, a to:

 ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov, ktoré používa v rôznych správach o výkonnosti, a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie merajú výkonnosť rozpočtu Únie;

 prezentovaním finančných údajov takým spôsobom, aby ich bolo možné porovnať s informáciami o výkonnosti a aby bolo jasné prepojenie medzi výdavkami a výkonnosťou;

b) uviedla, ako sa informácie o výkonnosti týkajúce sa rozpočtu Únie použili v rámci jej rozhodovacieho procesu;

c) vypracovala metódy spracovania údajov pre obrovské množstvá údajov vytvorených podávaním správ o výkonnosti s cieľom poskytnúť včasný, spravodlivý a pravdivý obraz o dosiahnutých výsledkoch; trvá na tom, aby sa podávanie správ o výkonnosti použilo na prijatie nápravných opatrení, keď sa ciele programov nesplnia;

d) lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie o hlavných výzvach, ktoré ešte treba vyriešiť;

Včasné čerpanie

10. vyzýva Komisiu, aby zlepšila presnosť prognózy platieb a využila poznatky získané z predchádzajúceho programového obdobia s cieľom riešiť nahromadené neuhradené platby a vyhnúť sa ich negatívnemu účinku na budúci VFR, a aby predložila akčný plán na zníženie množstva neuhradených platieb počas VFR na roky 2021 – 2027;

11. vyzýva Komisiu, aby vnútroštátnym orgánom členských štátov poskytla náležitú technickú pomoc, aby mohli čerpať pridelené sumy;

12. zdôrazňuje skutočnosť, že rozpočet Únie nesmie vykazovať deficit a že rastúce množstvo neuhradených platieb v skutočnosti predstavuje finančný dlh;

Zmena klímy

13. poukazuje na to, že Európska únia sa zaviazala vyčleniť 20 % svojho rozpočtu na výdavky súvisiace s klímou; vyzýva Komisiu, aby rozvíjala výskum, vývoj a inovácie s cieľom dosiahnuť tento cieľ 20 %;

Migrácia, ochrana hraníc a ľudské práva

14. vyzýva Komisiu, aby na účely riadenia a podávania správ, ako aj na účely budúcej politiky Únie v oblasti riadenia migračných tokov a integrácie stanovila spôsob zaznamenávania rozpočtových výdavkov Únie, ktorý umožní podávať správy o všetkých finančných prostriedkoch súvisiacich s otázkami utečencov a migrácie;

Horizont 2020

15. poukazuje na to, že program Horizont 2020 má politickú podporu členských štátov; konštatuje, že výskum predstavuje formu priamych investícií do inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý podporuje zamestnanosť; domnieva sa, že len prijatím ambiciózneho rozpočtu bude Únia schopná postupne stáť na čele vedeckého pokroku, ktorý povedie k riešeniu výziev, ktorým spoločnosť čelí v oblasti zamestnanosti, transformácie energetiky, digitalizácie a lekárskeho a farmaceutického výskumu;

16. pripomína, že každá migračná kríza má aj humanitárnu stránku, ktorá je podľa potreby zvyčajne spojená s vykonávaním núdzových opatrení; vyzýva Komisiu, aby našla rýchle spôsoby, ako reagovať na migračnú krízu a humanitárne situácie, ktoré stoja za ňou;

17. vyzýva Komisiu, aby poskytla viac zdrojov členským štátom v prvej línii, ktoré riešia migračnú a utečeneckú krízu, aby mohli účinnejšie reagovať na uvedenú migračnú krízu;

18. opakuje svoju výzvu, aby sa pre osobitný cieľ Daphne, ktorý je súčasťou programu s názvom Práva, rovnosť a občianstvo, vytvoril samostatný rozpočtový riadok s cieľom ukázať, že Únia je odhodlaná bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách; žiada o zvýšenie zdrojov v tomto rozpočtovom riadku a zvrátenie poklesu finančných prostriedkov určených na osobitný cieľ Daphne v období 2014 – 2020; navrhuje, aby sa v budúcom VFR zvýšil rozpočet pre nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude zahŕňať aj program Práva, rovnosť a občianstvo; požaduje, aby sa neustále vynakladalo úsilie o zvyšovanie informovanosti o grantoch zahrnutých do osobitného cieľa Daphne, ako aj o opatreniach na zlepšenie používateľskej ústretovosti súvisiacich administratívnych postupov;

Bezpečnosť a obrana

19. vyzýva Komisiu, aby zaviedla osobitný okruh pre bezpečnosť a obranu s cieľom zabezpečiť transparentnejšiu kontrolu;

20. poukazuje na značné rozpočtové a organizačné riziko spojené s veľkým rozširovaním agentúr, akým je rozšírenie navrhnuté v rámci VFR na roky 2021 – 2027 pre agentúru Frontex; v súvislosti s prípravou na toto rozpočtové riziko naliehavo vyzýva na vypracovanie podrobného programu rozširovania agentúr podľa etáp, podávanie správ o ňom a jeho kontrolu, a to v rámci právneho základu schváleného pre nasledujúci VFR, od ktorého sa budú odvíjať rozpočtové opatrenia počas nasledujúcich rokov a na základe ktorého sa bude vyvodzovať zodpovednosť;

Finančné nástroje a trustové fondy

21. spolu s Dvorom audítorov trvá na tom, že treba podávať podrobnejšie správy o finančných nástrojoch, a vyzýva Komisiu, aby predložila presné a úplné informácie o finančných nástrojoch v rámci zdieľaného riadenia po ich ukončení, pričom má uviesť sumy vrátené do rozpočtu Únie a sumy, ktoré zostali v členských štátoch;

22. poukazuje na to, že v rámci pomoci tretím krajinám bolo využívaných čoraz viac alternatívnych modelov financovania, ako sú trustové fondy a nástroj pre utečencov v Turecku, čo zvyšuje zložitosť existujúcich finančných štruktúr;

23. poukazuje na to, že združovanie zdrojov z Európskeho rozvojového fondu, rozpočtu Únie a od iných darcov v trustových fondoch by nemalo viesť k tomu, že peňažné prostriedky určené na politiku v oblasti rozvoja a spolupráce nebudú použité na plnenie svojich pôvodných cieľov, ako je odstránenie chudoby a podpora základných práv;

24. zdôrazňuje, že trustové fondy by sa mali zriadiť iba vtedy, ak je ich používanie opodstatnené a požadované opatrenie nie je možné uskutočniť prostredníctvom iných existujúcich kanálov financovania; ďalej vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadou jednotnosti rozpočtu zvážila ukončenie trustových fondov, ktoré nie sú schopné pritiahnuť príspevky od ostatných darcov alebo neposkytujú pridanú hodnotu v porovnaní s „tradičnými“ nástrojmi financovania vonkajšej činnosti Únie;

25. domnieva sa, že čo najlepšie fungovanie trustových fondov Únie a ich zodpovednosť možno dosiahnuť tým, že budú riadené transparentne v rámci všeobecného rozpočtu Únie;

Európska prokuratúra

26. trvá na tom, že Európska prokuratúra (EPPO) musí byť primerane financovaná a mať primeraný počet zamestnancov; poukazuje na to, že EPPO musí byť v prevádzke už od novembra 2020; vyzdvihuje dôležitosť jasného rozdelenia úloh medzi EPPO a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a ich dobrej koordinácie;

27. pripomína význam iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, pokiaľ ide o podporu účasti a integrácie mladých ľudí na trhu práce;

28. konštatuje, že v návrhu rozpočtu na rok 2020 príspevok Únie predstavuje celkom 8 372 000 EUR;

29. pripomína, že je dôležité poskytnúť primerané finančné a personálne zdroje úradu OLAF, Europolu a Eurojustu, aby boli schopné účinne spolupracovať s EPPO a plniť spoločnú misiu ochrany finančných záujmov Únie; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad znížením počtu zamestnancov, o ktorom úrad OLAF informoval vo svojej výročnej správe za rok 2018, zatiaľ čo pracovné zaťaženie úradu sa štrukturálne zvýšilo.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

24

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Michael Heaver, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katalin Cseh, Derk Jan Eppink, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu, Viola Von Cramon-Taubadel, Lucia Vuolo

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ID

NI

EPP

Renew

S&D

Verts/ALE

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Lucia Vuolo

Sabrina Pignedoli

Lefteris Christoforou, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

2

-

ECR

NI

Derk Jan Eppink

Michael Heaver

 

1

0

ECR

Raffaele Fitto

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (6. 9. 2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Siegfried Mureşan</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

 

1. žiada, aby rozpočet na rok 2020 prispieval k plneniu priorít uvedených v európskom semestri, najmä v záujme poskytovania vysokokvalitných súkromných a verejných investícií, ako napríklad do startupov a MSP, a reforiem, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť, ako aj udržateľného, inkluzívneho a súdržného rastu, a to pri súčasnom rešpektovaní vykonávania Paktu stability a rastu a jeho ustanovení o flexibilite; pripomína, že je dôležité pokračovať v zabezpečovaní makrofinančnej stability a zdravých verejných financií, vykonávania vyvážených štrukturálnych reforiem, prehlbovania a posilňovania jednotného trhu vrátane digitálnej zložky, ako aj dobudovania hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

2. domnieva sa, že z rozpočtu EÚ by sa naďalej mala podporovať hospodárska obnova v Európskej únii a mali by sa z neho zabezpečiť dostatočné zdroje na riešenie nadnárodných výziev, ako sú zmena klímy a migrácia;

3. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť dostatočné zdroje na koordináciu makroekonomických politík a dohľad nad nimi, boj proti finančnej trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí a dodržiavanie rámca správy hospodárskych záležitostí, ako aj na transparentnú komunikáciu s občanmi EÚ o týchto opatreniach a na ich oslovovanie; pripomína, že je potrebné neustále zlepšovať kvalitu a voľbu jazyka informácií poskytovaných online, aby tak lepšie odrážali časté otázky občanov;

4. zdôrazňuje potrebu podporiť sociálne vyvážený, udržateľný hospodársky rozvoj a rast, pričom sa zohľadní zmena klímy a udržateľnosť, a zároveň uskutočňovať štrukturálne reformy s cieľom modernizovať európske hospodárstva a uľahčiť MSP prístup k financovaniu vrátane splnenia rozpočtových priorít, ktoré s tým súvisia;

5. ďalej žiada, aby rozpočet prispel k splneniu politických priorít, pokiaľ ide o dobudovanie únie kapitálových trhov, vrátane podpory investičného prostredia, ktoré zlepší prístup účastníkov trhu, najmä MSP a startupov, k financiám;

6. požaduje primerané finančné a ľudské zdroje pre európske orgány dohľadu (ESA) so zreteľom na ich novo pridelené úlohy a právomoci vyplývajúce z prijatia revízie nariadenia o zriadení ESA 2017/0230(COD); zdôrazňuje, že ESA by mali neustále zvyšovať efektívnosť svojej činnosti vrátane boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a monitorovania činností tieňového bankovníctva bez ohrozenia jej kvality a mali by sa snažiť neustále prehodnocovať svoje pracovné metódy a účinne a transparentne využívať ľudské a finančné zdroje; zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať rodovú rovnováhu, najmä na úrovni riadenia v európskych orgánoch dohľadu; zdôrazňuje, že ESA musia v záujme obozretného využívania svojich rozpočtov aj naďalej vždy plniť úlohy, ktorými ich poveril európsky zákonodarca, a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil, pričom pri svojich každodenných činnostiach musia okrem iného plne zohľadňovať zásady proporcionality a subsidiarity; upozorňuje, že európske orgány dohľadu musia prijať dostatočné opatrenia, aby mohli rýchlo reagovať na možné následky tvrdého brexitu;

7. zdôrazňuje, že by malo pokračovať financovanie účtovných subjektov a daňových orgánov, najmä s cieľom podporovať ich v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom, a že tieto subjekty by sa mali zodpovedať Európskemu parlamentu; vyjadruje preto znepokojenie nad návrhom Rady znížiť výdavky na zamestnancov v európskom generálnom riaditeľstve zaoberajúcom sa zdaňovaním, zatiaľ čo treba monitorovať vykonávanie nedávno prijatých právnych predpisov a kým prebieha nová medzinárodná daňová reforma na úrovni skupiny G20 aj na úrovni inkluzívneho rámca, a vyzdvihuje potrebu primeraného financovania na účely riadneho posúdenia Európskej komisie zameraného na normy členských štátov a tretích krajín v oblasti prania špinavých peňazí;

8. podčiarkuje význam zodpovednosti a transparentnosti orgánov, ktoré získavajú finančné prostriedky.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

12

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Alice Kuhnke

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Neena Gill, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

VERTS/ALE

Sven Giegold, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Ville Niinistö, Ernest Urtasun

 

12

-

ECR

Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca

GUE/NGL

Manon Aubry, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Herve Juvin, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Jake Pugh

PPE

Enikő Győri

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Piernicola Pedicini

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

 

 

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (27.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že účinná a premyslená sociálna politika a politika zamestnanosti musí reagovať na sociálno-ekonomické a demografické výzvy, výzvy vyplývajúce z automatizácie, ako aj výzvy, ktoré súvisia so záväzkom Únie voči dekarbonizácii, a že tieto politiky by sa mali doplniť správne zameranými investičnými stratégiami a mali by byť aj naďalej dôležitým predpokladom udržateľného rastu, ktorý je kľúčovým faktorom vedúcim k vytváraniu kvalitných pracovných miest, znižovaniu rozdielov a posilňovaniu vzostupnej sociálnej konvergencie a súdržnosti;

2. víta politický vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí počas ôsmeho volebného obdobia, ale zdôrazňuje, že politické iniciatívy si vyžadujú riadne, primerané a včasné financovanie, aby boli funkčné;

3. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2020 by mal prispieť k splneniu cieľov stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti, ktoré sa zdajú takmer splnené, pokiaľ ide o cieľ týkajúci sa miery zamestnanosti, ale stále nie sú ani zďaleka splnené, pokiaľ ide o cieľ znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, keďže predovšetkým narastá počet zamestnaných osôb ohrozených chudobou;

4.  zdôrazňuje tiež, že treba postupne zosúladiť strategickú orientáciu politík a programov Únie s cieľmi udržateľného rozvoja a so sociálnymi zásadami načrtnutými v Európskom pilieri sociálnych práv, ktorý by mal byť plne začlenený do ustanovení programov financovania Únie a európskeho semestra;

5.  zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu komplexných politických reforiem a integrovaných prístupov, ktoré upevňujú sociálne začlenenie a bojujú proti nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti a často prehliadanému problému zamestnateľnosti starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím;

6.  vyzdvihuje preto význam primeraného financovania programov a iniciatív v rámci VFR na obdobie 2014 – 2020 zameraných na podporu inkluzívneho rastu, boj proti nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu, znižovanie nerovností a podporu vzostupnej sociálnej konvergencie, a najmä tých, ktoré sú zacielené na najviac znevýhodnené osoby v spoločnosti;

7.  zdôrazňuje, že týmto programom a iniciatívam treba v roku 2020 prideliť primerané prostriedky až dovtedy, kým nenadobudne účinnosť nasledujúca programová fáza VFR;

8.  odmieta preto škrty v rozpočtovom plánovaní v riadkoch 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 a 13 08 01;

9.  pripomína tiež, že treba nájsť správnu rovnováhu medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami, aby mohli tieto programy a iniciatívy v plnej miere dosiahnuť svoj potenciál;

10. zdôrazňuje, že zapojenie a začlenenie pracovníkov do fungovania spoločnosti má výrazne pozitívny vplyv na ich produktivitu, zdravie a pohodu, kvalitu pracovných miest a výšku platov; okrem toho zdôrazňuje, že rozpočtové riadky na podporu sociálneho dialógu v Únii majú prvoradý význam z hľadiska posilňovania účasti sociálnych partnerov, napríklad v európskom semestri a pri realizácii Európskeho piliera sociálnych práv; žiada preto zvýšenie rozpočtových prostriedkov na pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg;

11. zdôrazňuje význam rozpočtovej zodpovednosti a stanovenia priorít pri poskytovaní skutočnej hodnoty za vynaložené prostriedky občanom Únie, ako aj väčšieho zamerania na tvorbu politík založenú na dôkazoch a osobitnej pozornosti venovanej sociálnym, regionálnym a územným rozdielom;

12.  domnieva sa, že základným kritériom rozhodovania o všetkých budúcich výdavkoch by mala byť zásada európskej pridanej hodnoty; zdôrazňuje, že financovanie Únie by malo preto vychádzať z modelu verejného rozpočtovania založeného na výkonnosti, v ktorom sú ku každému rozpočtovému riadku priradené merateľné ciele a výstupy; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zodpovednosti a transparentnosti subjektov, ktoré čerpajú finančné prostriedky Únie;

13. uznáva kľúčovú úlohu Európskeho sociálneho fondu (ESF), iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) a opakuje, že tieto fondy by mali synergickým účinkom pomáhať pri znižovaní sociálnych rozdielov, pričom by sa malo dosiahnuť, aby žiadna cieľová skupina nebola z tohto procesu vynechaná; varuje, že akékoľvek zníženie rozpočtu pre tieto oblasti by mohlo ohroziť účinnosť týchto politík a dosahovanie ich vytýčených cieľov;

14.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba vziať do úvahy situáciu malých členských štátov a vzdialených regiónov (vrátane najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ); zdôrazňuje najmä, že sa musí zlepšiť prístup k finančným prostriedkom pre zámorské krajiny a územia, ktoré majú obmedzené administratívne zdroje a odborné znalosti z dôvodu ich osobitného štatútu a veľkosti; predovšetkým sa domnieva, že v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) treba vziať do úvahy podmienky malých pracovných trhov a trhov malých členských štátov, najmä pokiaľ ide o žiadosti týkajúce sa MSP a situáciu, keď má prepúšťanie a rušenie pracovných miest závažný vplyv na mieru zamestnanosti a miestne alebo regionálne hospodárstvo;

15.  zdôrazňuje, že výsledkom činností vykonávaných s podporou týchto fondov a programov by mali byť vždy strategické opatrenia s jasne vymedzenými cieľmi, a upozorňuje, že efektívne a účinné výdavky sú rovnako dôležité ako celkové rozpočtové stropy; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam skutočnej kultúry „orientácie na výsledky“ zameranej na optimalizáciu využívania finančných prostriedkov, analýzu dôvodov vedúcich k tomu, že niektoré programy majú nízku výkonnosť, a presadzovanie zlepšovacích opatrení;

16.  berie v tejto súvislosti na vedomie úsilie o zvýšenie transparentnosti a prístupnosti postupov podávania žiadostí o finančné prostriedky v rozpočte na rok 2020;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby umožnili potrebnú flexibilitu pri vykonávaní programov Únie na rok 2020, najmä Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, s cieľom zmierniť dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na pracovníkov a subjekty so sídlom v členských štátoch; víta v tejto súvislosti návrh Komisie na zmenu rozsahu pôsobnosti súčasného programu EGF tak, aby umožnil podporu pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku narušení spôsobených vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie;

18. berie na vedomie, že od roku 2021 sa v rámci ESF+ zlúčia súčasný ESF, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, FEAD, EaSI a európsky program v oblasti zdravia; opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, že prostriedky ESF+ by sa vo VFR na obdobie 2021 – 2027 mali zvýšiť na 120 457 000 000 EUR v bežných cenách; vyzýva Komisiu, aby predkladala finančné informácie a rozpočtové prostriedky tak, aby sa dali číselné údaje a podokruhy ESF+ týkajúce sa týchto programov porovnať so súčasnými balíkmi rozpočtových prostriedkov; nesúhlasí s výrazným znížením prostriedkov (o 5 miliónov EUR) pre os PROGRESS programu EaSI na rok 2020, ktoré navrhla Rada, a odporúča, aby jej rozpočet bol ponechaný prinajmenšom v takej výške, akú navrhla Komisia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky legislatívne a rozpočtové revízie by mali byť založené na dôkazoch, mal by byť známy ich dosah, mali by byť v súlade s programom lepšej právnej regulácie, mali by miesto jednoduchých meraní výstupov vyžadovať hodnotenie kvantifikovateľných a porovnateľných výsledkov a mali by vychádzať zo všetkých príslušných odporúčaní Európskeho dvora audítorov;

19. zdôrazňuje, že so zreteľom na pretrvávajúce rozpočtové obmedzenia bude mimoriadne dôležité čo najlepšie využiť všeobecný rozpočet na rok 2020, najmä pokiaľ ide o politiky, ktorými sa dá podporovať udržateľný hospodársky rast a vytváranie kvalitných pracovných miest, ako sú politiky zamerané na budúce zručnosti, odborné vzdelávanie a prípravu a zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu a opatrenia na podporu správneho fungovania trhov práce a lepšie prispôsobenie sa demografickým zmenám, najmä zlepšením integrácie zraniteľných a znevýhodnených skupín, ako sú staršie osoby a ľudia so zdravotným postihnutím, na trhu práce a vykonávaním opatrení v oblasti integrácie a zmierňovania chudoby; konštatuje, že Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci navrhol niekoľko pilotných projektov a prípravných akcií zameraných na komunity vylúčené zo spoločnosti;

20. výrazne podporuje všetky investície do zavádzania nových technológií vo všetkých odvetviach hospodárstva a priemyselnej výroby s osobitným dôrazom na konkrétne programy zamerané na urýchlenie včasnej transformácie pracovnej sily a zmiernenie potenciálne škodlivých vedľajších účinkov takejto transformácie, ako sú štrukturálna nezamestnanosť, rastúca nerovnosť príjmov či regionálne a územné rozdiely; poukazuje v tejto súvislosti na úlohu nástrojov Únie pri podpore podnikov a pracovníkov v ich prechode na digitálne a ekologickejšie hospodárstvo;

21.  opätovne zdôrazňuje význam odborného vzdelávania a prípravy v ére digitalizácie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala ďalšie možnosti podpory programov odborného vzdelávania a prípravy, najmä v oblastiach vývoja softvéru a informačných technológií;

22. zdôrazňuje, že napriek pozitívnemu vývoju smerom k poklesu miery nezamestnanosti mladých ľudí v Únii je nedostatok budúcich príležitostí pre mladých naliehavým sociálnym problémom v niektorých častiach Únie – v tejto oblasti existujú výrazné rozdiely medzi členskými štátmi – a mladí ľudia sú aj naďalej vystavení vyššiemu riziku chudoby a sociálneho a ekonomického vylúčenia; zdôrazňuje, že tento problém si vyžaduje inovatívne a cielené riešenia, ktoré sa dajú rýchlo realizovať, aby sa v krátkom období dosiahli konkrétne zlepšenia; očakáva preto, že Komisia a členské štáty budú považovať boj proti nezamestnanosti mladých ľudí za prioritu, čo by sa malo zohľadniť aj v rozpočte na rok 2020;

23.  opätovne preto podčiarkuje význam fondov a ďalších nástrojov, ktoré podporujú opatrenia zamerané proti nerovnosti a na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí, konkrétne záruky pre mladých ľudí, iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Európskeho sociálneho fondu a programu Erasmus+;

24.   podčiarkuje najmä úlohu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pri riešení nezamestnanosti mládeže a berie na vedomie návrh Komisie na zvýšenie prostriedkov na túto iniciatívu o 116 miliónov EUR v roku 2020; domnieva sa však, že táto suma je nedostatočná; vyzýva preto na zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 600 miliónov EUR;

25.  víta tiež záväzok dezignovanej predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej uvedený v jej politických usmerneniach, a to posilniť záruku pre mladých ľudí jej transformáciou na trvalý nástroj so zvýšeným rozpočtom, o ktorom sa budú pravidelne podávať správy;

26. vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac ako štvrtina všetkých detí v Únii je ohrozená chudobou alebo sociálnym vylúčením;

27.  očakáva zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti o záruke pre deti, ktorá by mala byť základom pre ďalšie činnosti, avšak vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila návrhy na vykonanie prípravných akcií týkajúcich sa záruky pre deti, ktoré boli schválené v ročných rozpočtoch na roky 2017, 2018 a 2019 s finančnými prostriedkami v takej výške, že bude možné vykonať skutočnú skúšobnú prevádzku záruky pre deti v ďalšom programovom období 2021 – 2027;

28.  víta v tejto súvislosti záväzok dezignovanej predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej, uvedený v jej politických usmerneniach, o tom, že sa vytvorí európska záruka pre deti, aby každé dieťa v Únii ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením malo prístup k najzákladnejším právam, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie;

29.  zdôrazňuje potrebu podporovať sociálne začlenenie zraniteľných detí, a najmä zlepšiť situáciu rómskych detí tým, že sa im predovšetkým bude pomáhať v prístupe ku vzdelávaniu; konštatuje, že pilotný projekt by bol vhodným nástrojom na riešenie tejto otázky;

30. vyzdvihuje významný prínos agentúr k riešeniu širokého spektra otázok týkajúcich sa zamestnanosti, sociálnych problémov a zberu údajov; zdôrazňuje, že ich úlohy sa vyvíjajú a neustále rozširujú, a že sa im preto musia poskytnúť potrebné zdroje, aby mohli plniť svoje úlohy a zabezpečiť čo najlepšie výsledky pri podpore legislatívnych a politických cieľov EÚ; vyzýva preto na dôkladné posúdenie nových úloh, ktoré boli uložené agentúram, a ich celkového fungovania s cieľom zabezpečiť, aby sa prideľovali len primerané a efektívne rozpočtové prostriedky;

31.  berie na vedomie vytvorenie Európskeho orgánu práce (ELA), ktorý by mal začať vykonávať svoju činnosť v roku 2019; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na jeho zriadenie; trvá na tom, že finančné prostriedky nemožno vyčleniť presunutím prostriedkov z iných agentúr pre zamestnanosť a sociálne veci a rozpočtových riadkov a že Európsky orgán práce si ako nový orgán vyžaduje nové zdroje, aby mohol plynule fungovať; zdôrazňuje najmä, že v dôsledku zriadenia orgánu ELA by sa nemali znížiť zdroje a kapacity siete EURES, ktorá má kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní pracovnej mobility občanov Únie a ponúka služby a partnerstvá uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom, verejným službám zamestnanosti, sociálnym partnerom a miestnym orgánom; zdôrazňuje preto, že pre orgán ELA a sieť EURES treba zachovať jednoznačne oddelené a samostatné rozpočtové riadky;

32. opätovne zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú v prípade, keď sú dôkladne pripravené, veľmi cenné nástroje na iniciovanie nových činností a politík v oblasti zamestnanosti, najmä v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí, a sociálneho začleňovania a mohli by sa využívať na zber údajov a zhromažďovanie dôkazov v záujme skvalitňovania budúcich politík zamestnanosti Únie; konštatuje, že viacero nápadov výboru EMPL sa v minulosti podarilo úspešne realizovať vo forme pilotných projektov alebo prípravných akcií; vyzýva rozpočtový orgán, aby do rozpočtu na rok 2020 zahrnul osem pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré navrhol tento výbor a ktoré sa týkajú sociálneho začlenenia obzvlášť zraniteľných skupín (Rómov – najmä rómskych detí –, znevýhodnených mladých ľudí, nízkopríjmových domácností, starších ľudí), nezamestnanosti mladých ľudí, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a minimálnej mzdy; podporuje plné využitie rezerv dostupných v každom okruhu;

33. konštatuje, že je mimoriadne dôležité, aby Parlament pravidelne dostával od Komisie aktualizované informácie o rôznych fázach vykonávania pilotných projektov a prípravných akcií vrátane riadneho hodnotenia výsledkov a ich pridanej hodnoty pre európskych občanov; zdôrazňuje význam transparentného prístupu Komisie pri posudzovaní pilotných projektov a prípravných akcií.

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alex Agius Saliba, José Gusmão, Jeroen Lenaers, Pierfrancesco Majorino, Anne Sander, Birgit Sippel

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

NI

Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Jeroen Lenaers, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al‑Sahlani, Atidzhe Alieva‑Veli, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom

S&D

Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Birgit Sippel, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter‑Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

9

-

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID

Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil

NI

Lefteris Nikolaou‑Alavanos

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

 

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (5.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že 21,0 % celkových záväzkov v návrhu rozpočtu na rok 2020 (NR 2020) súvisí so zmenou klímy; ľutuje, že na základe trendu vývoja rozpočtu Únie možno pre obdobie súčasného viacročného finančného rámca (VFR) očakávať len 19,7 % prostriedkov, zatiaľ čo v rámci cieľa, na ktorom sa dohodlo pred rokom 2014, sa uvádza „aspoň 20 % počas obdobia 2014 – 2020; zdôrazňuje, že na výdavky súvisiace so zmenou klímy bude podľa Komisie v rozpočte na rok 2020 na dosiahnutie cieľa 20 % potrebných ďalších 3,5 miliardy EUR; zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť čo najväčšie úsilie s cieľom zaistiť splnenie celkového cieľa rozpočtu Únie do konca roku 2020; opätovne vyzýva na ambicióznejšie uplatňovanie klimatického hľadiska, ktoré sa má stanoviť na úrovni 40 %, pričom pripomína, že Parlament vo svojom uznesení z novembra 2018 naliehavo požadoval 30 %, zlepšil metodiku sledovania a testovania opatrení v oblasti klímy v nasledujúcom období VFR, a na ich zosúladenie s Parížskou dohodou a cieľmi Únie, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti zmeny; trvá na tom, aby sa nový VFR opieral o spoľahlivú metodiku vytvorenú v súlade s medzinárodne uznávanými metodikami s cieľom sledovať financovanie opatrení v oblasti klímy a zamedziť riziku nadhodnotenia opatrení v oblasti klímy; vyjadruje presvedčenie, že ekologické rozpočtovanie budúceho VFR má kľúčový význam pre dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy;

2. so znepokojením konštatuje, že opäť len 8,3 % celkových záväzkov súvisí s odvrátením úpadku biodiverzity, čo je najnižší podiel od roku 2015, a to napriek pozorovanej bezprecedentnej a zrýchľujúcej sa miere zániku druhov; požaduje vyčlenenie väčšieho objemu prostriedkov a vysledovateľných zdrojov s cieľom zabezpečiť dlhodobú a súdržnú ochranu biodiverzity v celej Únii; trvá na tom, aby sa nový VFR opieral o spoľahlivú metodiku vytvorenú v súlade s medzinárodne uznávanými metodikami s cieľom sledovať biodiverzitu a zamedziť riziku nadhodnotenia opatrení v oblasti biodiverzity;

3. domnieva sa, že najmä v poslednom roku VFR je potrebný ambiciózny rozpočet pre programy súvisiace s opatreniami v oblasti klímy a pre ochranu biodiverzity, aby sa vytvorilo prepojenie s budúcim VFR, o ktorom sa predpokladá, že bude mať pomalý rozbeh, kým sa nebudú všetky nové programy riadne realizovať;

4. vyzýva Úniu, aby vyčlenila dostatočné finančné prostriedky na úplné a efektívne vykonávanie budúceho európskeho Zeleného paktu;

5. zdôrazňuje, že v kontexte politických usmernení pre budúcu Európsku komisiu, ktoré predstavila novozvolená Komisia, je navyše naliehavo potrebné urýchliť znižovanie emisií;

6. v súlade s Agendou 2030 a záväzkami, ktoré Únia a jej členské štáty prijali v rámci Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, zdôrazňuje potrebu zabezpečiť v rozpočte na rok 2020 dostatočné zdroje na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja;

7. berie na vedomie zvýšenie záväzkov pre nástroj LIFE o 21,5 milióna EUR (+3,9 %); je presvedčený, že rozpočet nástroja LIFE na rok 2020 je nedostatočný (529,6 milióna EUR); žiada dostatočné zvýšenie prostriedkov na rok 2020 na zabezpečenie pripravenosti a v súlade s požiadavkami Parlamentu na zdvojnásobenie prostriedkov na program LIFE počas VFR po roku 2020; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že nástroj LIFE predstavuje iba 0,3 % NR 2020;

8. víta, že nový program rescEU dostane 156,2 milióna EUR s cieľom napomôcť tomu, aby lepšie riešil zemetrasenia, prírodné požiare, lesné požiare a ďalšie prírodné katastrofy; zdôrazňuje, že sú potrebné nástroje, ako je mechanizmus v oblasti civilnej ochrany a Fond solidarity, ktoré by zahŕňali environmentálne katastrofy a zhodnotili škody na životnom prostredí;

9. berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 69,7 milióna EUR (+2,0 %) a platby vo výške 64,2 milióna EUR (+4,7 %) na oblasť zdravia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že daná suma predstavuje len 0,04 % NR 2020 a 1,9 % okruhu 3 (v záväzkoch);

10. zdôrazňuje, že na vypracovanie a vykonávanie budúceho európskeho plánu boja proti rakovine by sa mali v rozpočte vyčleniť primerané zdroje; zdôrazňuje, že tento plán je nevyhnutný na podporu a zlepšenie prevencie, výskumu, prístupu k inováciám a reintegrácie;

11. berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 280,0 milióna EUR (-3,3 %) a platby vo výške 244,7 milióna EUR (2,3 %) na potraviny a krmivá; vyjadruje poľutovanie nad tým, že daná suma predstavuje len 0,17 % NR 2020 a 7,5 % okruhu 3 (v záväzkoch);

12. berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 156,2 milióna EUR (+4,4 %) a platby vo výške 77,0 milióna EUR (-5,7 %) na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý je základným kameňom solidarity Únie;

13. konštatuje, že stále a dočasné pracovné miesta schválené v NR 2020 zostávajú v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 nezmenené pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), pričom počet týchto miest sa zvýši pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (+34, po revízii všeobecného potravinového práva), Európsku environmentálnu agentúru (EEA) (+1) a Európsku chemickú agentúru (ECHA) (+2); zdôrazňuje, že v náležitých prípadoch sa musí uvedeným agentúram prideliť viac finančných a ľudských zdrojov, aby plnili svoje poslanie a vykonávali svoje úlohy, ako aj s cieľom presadzovať v Únii vedecký prístup; podčiarkuje, že lepšia koordinácia medzi agentúrami by optimalizovala ich činnosť, ako aj využívanie verejných finančných prostriedkov;

14. vyzýva Komisiu, aby urýchlene realizovala pilotné projekty a prípravné akcie (PP a PA);

15. poukazuje na to, že pilotné projekty a prípravné akcie by mali byť v súlade s cieľmi v oblasti klímy a mali dostať primerané financovanie počas celého svojho životného cyklu, aby mohli naplno dosiahnuť svoj potenciál a pripraviť podmienky pre prijatie budúcich opatrení.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

60

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Cristian-Silviu Buşoi, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, James Alexander Glancy, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Liudas Mažylis, Anthea McIntyre, Aileen McLeod, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Bloss, Christophe Hansen, Lídia Pereira, Susana Solís Pérez, Nikolaj Villumsen

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

60

+

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Malin Björk, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès Evren, Christophe Hansen, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik

RENEW

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Jan Huitema, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Sándor Rónai, Günther Sidl

VERTS/ALE

Margrete Auken, Michael Bloss, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Aileen McLeod, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

10

-

ECR

Anthea McIntyre, Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

NI

James Alexander Glancy

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


 

 

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (26.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute> Adina-Ioana Vălean </Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je o 474,6 milióna EUR nižší ako strop pre okruh 1a, hoci o príslušné programy je mimoriadny záujem a mohli by sa v nich ľahko čerpať dodatočné finančné prostriedky; zdôrazňuje mimoriadny význam programov okruhu 1a pre podporu hospodárskeho rastu založeného na inovácii a prispievanie k prechodu na klimaticky neutrálnu spoločnosť v súlade s Parížskou dohodou;

2. zdôrazňuje význam rozvoja vedúceho postavenia v oblasti inovácií a podporného a prevratného výskumu v oblasti vyspelých technológií v záujme dosiahnutia politických cieľov Únie, odmieta preto škrty prijaté Radou v celkovej sume 747,4 milióna EUR v okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie, najmä v príslušných rozpočtových riadkoch zameraných na posilnenie výskumu v oblasti budúcich a vznikajúcich technológií, posilnenie európskej výskumnej infraštruktúry vrátane elektronických infraštruktúr a vedúceho postavenia v oblasti informačných a komunikačných technológií vrátane 28 miliónov EUR na zložku IKT Nástroja na prepájanie Európy a 20 miliónov EUR na program COSME, čo ohrozuje úsilie Únie o vytváranie udržateľného rastu a vysokokvalitných pracovných miest, ako aj úsilie Únie o dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN a o dosiahnutie hospodárstva s nulovými čistými emisiami skleníkových plynov do roku 2050, pričom by sa nezabudlo na nikoho;

3. domnieva sa, že najmä počas posledného roka VFR je potrebný ambiciózny rozpočet v okruhu 1a, aby sa vytvorilo prepojenie s budúcim VFR, v rámci ktorého bude potrebný určitý čas, kým sa všetky nové programy budú riadne realizovať, s cieľom zabezpečiť plnú funkčnosť týchto programov, aby mohli naďalej prispievať k dosahovaniu politických priorít Únie;

4. požaduje preto viazané rozpočtové prostriedky na úrovni stropu pre okruh 1a, ako aj využitie všetkých možných nástrojov flexibility dostupných v rámci nariadenia o VFR a uplatnenie osobitného ustanovenia o opätovnom použití finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, na výskumné projekty podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách, s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov pre rozpočet na rok 2020;

5. pripomína význam výskumu a inovácií pri riešení spoločenských výziev a prispievaní k udržateľnému rozvoju, poukazuje na nadmerný záujem o rôzne programy, ako je Horizont 2020 a COSME, čo vedie k nižšej miere úspešnosti žiadostí v rámci programu Horizont 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím VFR, čo znamená, že mnohé vysokokvalitné projekty v oblasti výskumu a inovácií by sa mohli financovať, ak by bolo možné poskytnúť dostatočné finančné prostriedky Únie; zdôrazňuje, že je to potrebné riešiť ambicióznejším rozpočtom na rok 2020 a zvýšením komplementárnosti s inými fondmi Únie, finančnými nástrojmi, národnými programami a súkromnými investíciami; domnieva sa, že financovanie z prostriedkov Únie v oblasti výskumu a inovácií by sa malo zameriavať najmä na podporu oblastí, ktoré sú postihnuté vážnymi zlyhaniami trhu a zanedbávanými spoločenskými výzvami; domnieva sa preto, že finančné prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, by sa mali opätovne poskytnúť v súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; pripomína svoju pozíciu, že v nasledujúcom VFR je na program Horizont Európa potrebných aspoň 120 miliónov EUR v cenách z roku 2018;

6. zdôrazňuje, že MSP sú nevyhnutnou súčasťou hospodárstva Únie, keďže poskytujú vysoký počet pracovných miest v Únii; domnieva sa, že je potrebné vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky, ako aj podporovať klastre a siete MSP; víta preto posilnenie nástroja pre MSP; so znepokojením berie na vedomie škrty Rady v súvislosti so zvýšenou inováciou pre MSP, ktoré podnikom v Únii vysielajú rozporuplný signál;

7. zdôrazňuje význam dosiahnutia cieľov digitálneho jednotného trhu pre podporu digitalizácie Únie a digitálnej integrácie hospodárstva, verejného sektora a občanov Únie; uznáva v tejto súvislosti význam iniciatív, ako je WiFi4EU; vyjadruje poľutovanie nad navrhovanými škrtmi Rady pre túto iniciatívu;

8. zdôrazňuje potrebu reformy sektora mobility v Únii s cieľom dosiahnuť udržateľnú, čistú a konkurencieschopnú dopravu v Únii, pripraviť automobilový priemysel Únie na budúcnosť a dosiahnuť naše ciele v oblasti klímy; preto zdôrazňuje potrebu dostatočného financovania programov podporujúcich tieto ciele, ako sú Horizont, NPE – Doprava a spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH 2); je preto znepokojený vplyvom navrhovaných škrtov Rady na dosiahnutie dopravného systému Únie, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a plynulý;

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je opäť hlboko pod úrovňou, ktorú požaduje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), a že to ohrozuje jej fungovanie a jej schopnosť plniť svoje úlohy v oblasti monitorovania a transparentnosti trhu, ako aj dodatočné úlohy, ktoré jej vyplývajú z nedávnych právnych predpisov;

10. opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť investície do výskumu a inovácií s cieľom zlepšiť prístup k poznatkom, podporiť sociálny rozvoj a zvýšiť kvalitu života;

11. žiada, v súvislosti so všetkými agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, BEREC, ENISA a GSA), aby úroveň rozpočtových prostriedkov a počet zamestnancov zodpovedali požiadavkám týchto agentúr; trvá na tom, aby sa zvýšili finančné a personálne zdroje v súlade s rozširovaním úloh príslušných agentúr a pri príprave vykonávania nových právnych predpisov, ako aj v súlade s potrebou plánovania budúcich úloh a zodpovedností; konštatuje, že GSA čelí novým vznikajúcim výzvam súvisiacim s bezpečnosťou a ďalšími citlivými oblasťami, kde je pravdepodobné, že outsourcing zníži bezpečnosť a nákladovú efektívnosť a povedie k strate odborných znalostí; preto je potrebné prijať a udržať si vysoko špecializovaných odborníkov;

12. pripomína záväzok, ktorý prijali Parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení pripojenom k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1953[9] s cieľom zabezpečiť celkové financovanie podpory internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách vo výške 120 miliónov EUR na trojročné obdobie, aby sa iniciatíva stala skutočným európskym úspechom, z ktorého budú mať prospech miestne komunity a občania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na základe dvoch výziev na predkladanie žiadostí sa na portáli WiFi4EU zaregistrovalo viac ako 23 000 obcí z celej Únie a že 6 200 obciam už boli udelené poukážky WiFi4EU, čo dokazuje úspech iniciatívy;

13. požaduje dodatočné finančné prostriedky na urýchlenie vývoja a zavádzania čistejších technológií, ako aj dodatočné finančné prostriedky na uľahčenie spravodlivej transformácie uhoľných a uhlíkovo náročných regiónov s cieľom pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala v rámci Parížskej dohody, a to aj prostredníctvom pokračovania existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií a spustenia nových; pripomína návrh Európskeho parlamentu na vytvorenie fondu pre spravodlivú transformáciu v rámci viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 s cieľom riešiť spoločenské, sociálno-ekonomické a environmentálne vplyvy na pracovníkov a komunity, ktoré sú nepriaznivo ovplyvnené prechodom zo závislosti od uhlia a uhlíka; zdôrazňuje potrebu naďalej podporovať uhoľné uhlíkovo náročné regióny v Únii, aby boli pripravené využiť nový fond pre spravodlivú energetickú transformáciu;

14. zdôrazňuje, že výskum a inovácie sú kľúčovými hnacími silami udržateľného rozvoja, a pripomína záväzok Únie a jej členských štátov dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja; víta odhad Komisie, že výdavky spojené so zmenou klímy dosiahnu 21 % rozpočtu na rok 2020, a pripomína, že toto úsilie je potrebné zvýšiť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že navrhovaný rozpočet na program Horizont 2020, a teda aj na celé súčasné obdobie VFR, s vysokou pravdepodobnosťou nedosiahne stanovené ciele v oblasti výdavkov spojených s klímou a udržateľnosťou; zdôrazňuje svoju pozíciu, že v súlade so záväzkom Únie podľa Parížskej dohody by sa výdavky súvisiace s klímou mali primerane zvýšiť; v tejto súvislosti pripomína prijatú zásadu „prvoradosti energetickej efektívnosti“, ako aj cieľ, aby Únia dosiahla prvenstvo v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie;

15. požaduje dodatočné rozpočtové prostriedky pre Nástroj na prepájanie Európy, najmä jeho zložky energie z udržateľných zdrojov a IKT, s cieľom zabezpečiť dobudovanie energetickej únie, prepojenie izolovaných trhov a odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ako aj v budúcnosti odolnú energetickú sieť EÚ;

16. je hlboko znepokojený pokračujúcou neistotou spojenou s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie; zdôrazňuje, že predbežné finančné opatrenia sú potrebné v prípade, ak Spojené kráľovstvo úplne alebo čiastočne neprispeje do rozpočtu na rok 2020, vyzýva preto všetky ostatné členské štáty, aby zasiahli a v plnej miere vykompenzovali príspevok Spojeného kráľovstva, keďže všetky programy sú vo svojej záverečnej fáze a príjemcovia finančných prostriedkov Únie potrebujú istotu, že Únia splní svoje záväzky.

17. zdôrazňuje, že ak si Únia nedokáže splniť svoje právne a politické záväzky, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, vážne to oslabí jej dôveryhodnosť a bude to mať negatívny vplyv na dôveru v schopnosť inštitúcií Únie plniť si svoje úlohy; zdôrazňuje, že je to ešte viac zvýraznené skutočnosťou, že Únia sa blíži ku koncu súčasného VFR, a že vykonávanie viacročných programov preto musí rýchlo napredovať.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

6

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus Buchner, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria Da Graça Carvalho, Katalin Cseh, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, John David Edward Tennant, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Marco Dreosto, Giorgos Georgiou, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jutta Paulus, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Edina Tóth

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Hannes Heide

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

54

+

ECR

Evžen Tošenovský

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Adam Jarubas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Janusz Lewandowski, Eva Maydell, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Edina Tóth, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

RENEW

Nicola Beer, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Hannes Heide, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

François Alfonsi, Rasmus Andresen, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus

 

6

-

ECR

Jessica Stegrud

ID

Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri

NI

John David Edward Tennant

 

6

0

ECR

Grzegorz Tobiszowski

GUE/NGL

Manuel Bompard, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

ID

Markus Buchheit

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

 

 

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (3.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Svenja Hahn</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) je v rámci rozpočtového postupu zodpovedný za rozpočtové riadky v hlavách 2 (Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP), 14 (Dane a colná únia) a 33 (Spravodlivosť a spotrebitelia);

2. zdôrazňuje, že vnútorný trh zostáva jedným z najväčších a najhmatateľnejších úspechov Únie a prináša výhody pre podniky vrátane mikropodnikov a malých podnikov, pre spotrebiteľov a občanov v celej Európe; v rozpočte na rok 2020 by sa malo v prvom rade riešiť ďalšie prehĺbenie jednotného trhu, zníženie byrokratickej záťaže, ktorá bráni voľnému pohybu tovaru, kapitálu, služieb a pracovnej sily a rozvíjanie digitálneho jednotného trhu v záujme pretrvávajúcej konkurencieschopnosti podnikov Únie a ochrany spotrebiteľov v celej Únii; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité systematicky monitorovať pokrok v danej oblasti s cieľom odhaľovať vznikajúce problémy a poskytovať politické odporúčania pre ďalší rozvoj digitálneho jednotného trhu;

3. zdôrazňuje význam vnútorného trhu so službami; vyzýva Úniu, aby vyčlenila dodatočné finančné prostriedky na dokončenie vnútorného trhu so službami a aby nabádala na rozvoj nových a inovatívnych služieb;

4. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 prispel k naplneniu priorít stanovených v európskom semestri, konkrétne k dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a reforiem, ktoré sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a produktivity podnikov vrátane mikropodnikov a malých podnikov a na ďalšie prehlbovanie jednotného trhu a napokon na vytvorenie digitálneho jednotného trhu;

5. víta skutočnosť, že Komisia vo svojom návrhu rozpočtu vyčlenila primeraný rozpočet na väčšinu hlavných priorít výboru IMCO vrátane vnútorného trhu s tovarom a so službami, podpory pre malé a stredné podniky (MSP), ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosti, a vyzýva Radu a Parlament, aby tieto rozpočtové prostriedky schválili v rozpočte na rok 2020;

6. víta navýšenie rozpočtových prostriedkov na „fungovanie a rozvoj vnútorného trhu s tovarom a so službami“ (rozpočtový riadok 02 03 01), na účely dohľadu nad trhom a zriadenia siete EÚ pre súlad výrobkov, ako aj na „zlepšenie prístupu k financovaniu pre MSP“ (rozpočtový riadok 02 02 02) a na „podporné výdavky na program COSME“ (rozpočtový riadok 02 01 04 01), keďže tieto tri opatrenia majú zásadný význam pre oživenie hospodárskeho rastu v Únii; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada znížila prostriedky v rozpočtových riadkoch 02 03 01 a 02 02 02;

7. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že MSP sú nevyhnutnou súčasťou hospodárstva Únie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest v celej Únii, a domnieva sa, že je potrebné vytvárať a ďalej podporovať podnikateľské prostredie priaznivé pre MSP; preto zdôrazňuje, že zlepšenie prístupu MSP k finančným prostriedkom je aj naďalej kľúčovou prioritou výboru IMCO v rámci rozpočtu na rok 2020;

8. zdôrazňuje, že Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) je kľúčovým nástrojom na podporu podnikateľskej kultúry, podporu existujúcich MSP a zabezpečenie konkurencieschopnosti, udržateľnosti a rastu; vyzýva najmä na posilnenie akcelerátora Európskej rady pre inováciu (nástroj pre MSP), keďže poskytuje rozhodujúcu podporu pre MSP s radikálne novými myšlienkami a obchodovateľnými inovatívnymi riešeniami; domnieva sa, že rozpočet Únie a prístup k financiám s jeho podporou je kľúčovým nástrojom pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a inovatívnosti startupov, mikropodnikov a MSP a posilňuje podnikateľského ducha v Únii;

9. zdôrazňuje význam silnej a účinne vykonávanej spotrebiteľskej politiky, ktorá spotrebiteľom prináša ochranu a predvídateľnosť, bojuje proti nekalým obchodným praktikám, a to offline aj online, vnáša do podnikov dôveru v to, že svoje tovary a služby môžu poskytovať na celom vnútornom trhu a zabezpečuje trhový súlad s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi a presadzovanie týchto právnych predpisov, pričom byrokratické zaťaženie pre MSP udržiava na minimálnej úrovni; zdôrazňuje, že výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa sú v digitálnej i vo fyzickej sfére naďalej prítomné, a preto je mimoriadne dôležité posilniť úsilie v oblasti vzdelávania a zvyšovania informovanosti spotrebiteľov a občanov;

10. víta navýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na „ochranu záujmu spotrebiteľov a zlepšovanie ich bezpečnosti a informovanosti“ (rozpočtový riadok 33 04 01), keďže zlepšenie práv spotrebiteľov a podpora informovanosti o právach spotrebiteľov je dôležitým spôsobom posilnenia dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh a v schopnosť Únie prinášať hmatateľné výhody;

11. zdôrazňuje, že je dôležité primerane financovať prechod na plne automatizovanú colnú operáciu v záujme väčšej efektívnosti pre európske spoločnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže a jednoduchšej ochrany spotrebiteľov; na tento účel je nevyhnutné zvýšiť financovanie programu Colníctvo 2020, ktorý obsahuje mechanizmy spolupráce umožňujúce colným orgánom a úradníkom v celej Únii vymieňať si a zdieľať informácie a najlepšie postupy; zároveň je potrebné zabezpečovať finančné prostriedky na nákup a údržbu moderného a efektívneho vybavenia na colné kontroly;

12. pripomína, že Komisia a členské štáty zaznamenali hromadenie oneskorení pri plánovanom vykonávaní Colného kódexu Únie, a preto vyjadruje hlboké poľutovanie nad znížením rozpočtových prostriedkov na „podporu fungovania a modernizácie colnej únie“ (rozpočtový riadok 14 02 01), čo by mohlo viesť k ďalším oneskoreniam, podkopávať zlepšovanie efektívnosti colných kontrol v celej EÚ a brániť fungovaniu vnútorného trhu; pripomína, že úplné a jednotné vykonávanie kódexu je nevyhnutné na lepšiu ochranu občanov a finančných záujmov Únie a že elektronické colníctvo predstavuje prioritnú politiku pre lepšie fungovanie vnútorného trhu;

13. uznáva, že rok 2020 je posledným rokom súčasného viacročného finančného rámca (VFR), a preto vyzýva Komisiu, aby v rozpočte na rok 2020 v plnej miere využila dostupné rozpätie VFR v oblastiach politiky, za ktoré zodpovedá výbor IMCO;

14. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia v plnej miere dodržiavala odporúčania Európskeho dvora audítorov v záujme účinnejšieho rozpočtu a vyššej hodnoty pre občanov EÚ;

15. vyzýva Komisiu, aby financovala všetky pilotné projekty a prípravné akcie schválené výborom IMCO.

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

3.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Adam Bielan, Hynek Blaško, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Petra De Sutter, Dinesh Dhamija, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Maria Manuel Leitão Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Brian Monteith, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, Claudia Gamon, Lucy Elizabeth Harris, John Howarth

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Delara Burkhardt, Predrag Fred Matić

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL

Anne-Sophie Pelletier

NI

Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

RENEW

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Claudia Gamon, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Delara Burkhardt, John Howarth, Maria Manuel Leitão Marques, Adriana Maldonado López, Predrag Fred Matić, Leszek Miller, Christel Schaldemose

VERTS/ALE

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

6

-

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron

NI

Lucy Elizabeth Harris, Brian Monteith

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


 

 

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (26.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Daniel Freund</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie návrh rozpočtu, ktorý navrhla Komisia v oblasti dopravy; vyjadruje poľutovanie nad nevyberavými škrtmi, ktoré požaduje Rada; trvá na ambicióznom rozpočte pre odvetvie dopravy v EÚ, ktorý zohľadňuje vznikajúce výzvy a súčasné politické priority týkajúce sa dopravnej politiky EÚ;

2. domnieva sa, že nastal čas na zásadnejšiu reštrukturalizáciu financovania dopravy v EÚ s cieľom vytvoriť do roku 2050 odvetvie dopravy s nulovými emisiami a zaručiť úplný súlad s Parížskou dohodou a cieľmi udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že vysoká úroveň financovania a efektívne využívanie finančných prostriedkov zamerané na výsledky v rámci portfólia programu Horizont 2020 v oblasti dopravy, programov a spoločných podnikov, ktoré tieto ciele plnia, má mimoriadny význam; zdôrazňuje význam projektov a programov v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie, požaduje primerané financovanie a žiada o stanovenie ich priorít; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala digitalizáciu v logistike; domnieva sa, že táto reforma musí plne zohľadňovať potreby zraniteľných sociálnych skupín a regiónov, aby bol prechod spravodlivý a inkluzívny; zdôrazňuje, že financovanie musí zabezpečiť lepšiu prepojenosť a efektívnosť dopravy;

3. trvá na tom, že dopravná politika EÚ má zásadný význam pre hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť, a preto by sa mala uprednostniť kvalita a udržateľnosť projektov a ich užitočnosť pre občanov a podniky, a nie ich množstvo alebo veľkosť; zdôrazňuje, že dopravná politika EÚ potrebuje primerané a dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti v Európe, a to aj vo vzdialenejších zemepisných oblastiach, viac investícií do výskumu a inovácií a sociálnu a územnú súdržnosť; zdôrazňuje, že medzi politikou, financovaním a administratívnymi postupmi treba rozvinúť transverzalitu, a to s cieľom dosiahnuť zvýšenie efektívnosti v rámci významných projektov infraštruktúry;

4. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú dopravná politika a investície EÚ zohrávajú pri podpore a posilňovaní územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ a pri zabezpečovaní územnej prístupnosti a prepojenosti všetkých regiónov EÚ vrátane odľahlých a najvzdialenejších regiónov, ostrovov a okrajových, horských a pohraničných regiónov, ako aj vyľudnených a riedko osídlených oblastí;

5. poukazuje na to, že verejné investície do cestnej, železničnej, leteckej a námornej dopravy majú pozitívny vplyv na vnútorný trh a európske hospodárstvo, ktoré sa musí stať svetovým lídrom;

6. zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti dopravnej infraštruktúry musí klásť väčší dôraz na integráciu týchto troch aspektov:

– prepojenosť medzi koridormi a celkovou sieťou a cezhraničné prepojenia musia byť prioritou,

– intermodalita by mala byť základom pre rozhodovanie o projektoch a

– interoperabilita musí byť podmienkou spolufinancovania projektov v oblasti dopravy;

7. opakuje, že predbežná dohoda o nariadení, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU[10], obsahuje všeobecné ustanovenie uplatniteľné na všetky finančné prostriedky súvisiace s dopravou, ktorými sa zabezpečí, že „projekty, ktoré nie sú v súlade s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, nie sú oprávnené na podporu“ a že finančné a investičné operácie „sa podrobia detekčnej kontrole, aby sa zistilo, či majú environmentálny, klimatický alebo sociálny vplyv, a ak áno, potom sa preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene klímy, životného prostredia a sociálnej udržateľnosti“; pripomína, že Fond InvestEU by mal podporovať investície, ktoré prispievajú k väčšej hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti v Únii, a že s cieľom dosiahnuť maximálny vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné „zaistiť maximálnu synergiu rôznych relevantných programov Únie, napr. v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb“;

8. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby revízia dopravnej politiky Európskej investičnej banky (EIB), ktorá sa má uskutočniť v roku 2020, okrem svojej kľúčovej úlohy pri využívaní Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a Programu InvestEU pripravila pôdu pre zásadnejšie prepracovanie spôsobu, ktorým banka financuje odvetvie dopravy; pripomína, že EIB poskytla vo forme úverov na dopravné projekty v období 2007 – 2018 približne 140 miliárd EUR, z ktorých sa približne 80 % týka cestnej infraštruktúry[11]; vyzýva EIB, aby včas informovala Parlament o všetkých krokoch v rámci jej revízie dopravnej politiky;

9. zdôrazňuje kľúčovú úlohu Nástroja na prepájanie Európy (NPE) pri podpore rozvoja vysokovýkonnej transeurópskej siete (TEN-T), ktorá je udržateľná a vzájomne prepojená vo všetkých oblastiach infraštruktúry v rámci dopravy, energetiky a digitálnych služieb; znovu opakuje, že rýchle dokončenie siete TEN-T významne prispeje k sociálno-ekonomickej a územnej súdržnosti v EÚ a k presadzovaniu cieľov EÚ v oblasti dekarbonizácie; zdôrazňuje, že NPE má zásadný význam pre investície do udržateľného dlhodobého rastu, inovácií, súdržnosti, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest v EÚ;

10. domnieva sa, že výdavky v rámci NPE v oblasti dopravy možno zlepšiť ďalším zvýšením podielu finančných prostriedkov určených na spôsoby dopravy s nulovými emisiami; pripomína, že NPE je mimoriadne dôležitý a kľúčový finančný nástroj v sektore dopravy a že krátkodobé a dlhodobé plánovanie výdavkov by malo zohľadňovať prístup orientovaný na výsledky a usilovať sa o pridanú hodnotu EÚ, najmä pokiaľ ide o rozvoj a dokončenie základných a súhrnných sietí TEN-T; víta prístup Komisie spolufinancovať obnovenie regionálnych cezhraničných železničných spojení, ktoré boli odstránené alebo vyradené[12], a nabáda členské štáty, cezhraničné regióny a Komisiu, aby ďalej zintenzívnili tieto projekty zdola nahor, ktoré prispievajú k znovuotvoreniu hraníc v rámci Únie tam, kde ešte stále existujú; vyzýva Komisiu, aby výrazne zvýšila vyhradenú sumu v rámci rozpočtového riadku NPE na financovanie obnovy chýbajúcich regionálnych železničných spojení, ktoré boli odstránené alebo vyradené, pričom prednostne zohľadní geograficky znevýhodnené oblasti; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila stále veľké rozdiely, pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru v celej EÚ; musí sa zintenzívniť elektrifikácia železničnej infraštruktúry a vyžaduje sa rýchlejšie zavádzanie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS); v rozpočte NPE by sa mali zohľadňovať aj opatrenia na zníženie hluku zo železničnej nákladnej dopravy s cieľom zabezpečiť udržateľný a účinný systém nákladnej dopravy; zastáva názor, že NPE by mal urobiť viac pre integráciu a podporu námornej dopravy; žiada, aby sa pri prideľovaní finančných prostriedkov určených na dopravu zabezpečila ochrana finančných prostriedkov pre NPE;

11. žiada Komisiu, aby do konca roka 2019 predložila hodnotenie vykonávania všetkých zmluvných projektov vrátane aktuálneho stavu a prognóz týkajúcich sa dokončenia projektov a návrhov predložených s cieľom umožniť dosiahnutie 100 % úrovne výdavkov vrátane prerozdelenia finančných prostriedkov;

12. pripomína, že financovanie dopravnej infraštruktúry v rámci politiky súdržnosti by malo byť zamerané na plnenie cieľa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vyplývajúceho zo zmluvy; zdôrazňuje, že decentralizované prístupy sú dôležité a prepojenosť a prístupnosť vidieckych oblastí je naďalej výzvou, ktorú treba naliehavo riešiť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že pri využívaní Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) sa venuje len malá pozornosť prechodu na iné druhy dopravy; zdôrazňuje, že je potrebné dekarbonizovať finančné prostriedky EÚ aj vo vzťahu k odvetviu dopravy; odporúča zvýšiť investície do cyklistiky a chôdze; opätovne zdôrazňuje svoju dlhodobú požiadavku týkajúcu sa transparentnosti financovania z prostriedkov EÚ v odvetví dopravy, najmä pokiaľ ide o zdroje zdieľaného riadenia; vyzýva Komisiu, aby komplexne sprístupnila informácie o dopravných projektoch, ktoré získali finančné prostriedky z EFRR a Kohézneho fondu;

13. žiada Komisiu, aby do konca roka predložila hodnotenie využívania finančných prostriedkov EÚ z Nástroja na prepájanie Európy, Kohézneho fondu a EFRR na dopravné projekty vrátane úrovne súladu s dopravnými stratégiami a ex ante kondicionalitami stanovenými v dohodách o partnerstve;

14. žiada Komisiu, aby do konca roka 2019 predložila hodnotenie stavu výdavkov zo súm pridelených na finančné nástroje, predpovedí týkajúcich sa konečnej úrovne čerpania a návrhov, ktoré sa majú uplatniť na dosiahnutie úrovne 100 %, vrátane presmerovania do iných rozpočtových riadkov NPE;

15. žiada Komisiu, aby predložila hodnotenie používania súm vyčlenených na zavedenie projektu SESAR, súčasného stavu, budúcich opatrení a prínosu projektov financovaných z týchto súm k zavedeniu projektu SESAR v členských štátoch;

16. nabáda Komisiu na podporu revitalizácie pohodlných európskych nočných vlakov ako možnej a udržateľnej alternatívy letov na krátke vzdialenosti a cestovania autom na dlhé vzdialenosti; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti prípadných kombinácií spolufinancovania siete EuroVelo s komplexnou železničnou sieťou;

17. zastáva názor, že námorná doprava ponúka alternatívu k prístupu „prepravovať všetko po ceste“; domnieva sa, že ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802[13], ktorou sa stanovujú limity obsahu síry v lodných palivách, posilnia udržateľnosť tohto druhu dopravy a že ešte stále existuje priestor na ďalší pokrok v dekarbonizácii tohto odvetvia; konštatuje, že európske prístavy sú multimodálnymi uzlami a vstupnou bránou pre viac ako 90 % dovážaného tovaru do EÚ; vyzýva Komisiu, aby väčšmi podporovala a financovala tento druh dopravy;

18. zdôrazňuje, že vďaka digitalizácii sa doprava v EÚ môže stať inkluzívnejšou, inovatívnejšou, prepojenejšou a udržateľnejšou; pripomína Komisii, že je dôležité vypracovať novú stratégiu EÚ, ktorej prioritami musia byť spravodlivá transformácia a rekvalifikácia ľudí, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku digitalizácie odvetvia dopravy;

19. vzhľadom na stále veľmi vysoký počet úmrtí a zranení spôsobených dopravnými nehodami a na novú smernicu o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry, v ktorej sa ustanovuje, že „členské štáty zabezpečia, aby sa [...] zohľadňovali potreby zraniteľných účastníkov cestnej premávky“, trvá na tom, aby Komisia a členské štáty ďalej uprednostňovali financovanie bezpečnosti dopravy cestujúcich v rôznych dopravných prostriedkoch a aby sa zamerali na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, osoby so zdravotným postihnutím, cyklisti a iní účastníci mikromobility, ako aj prechod na bezpečnejšie a čistejšie druhy dopravy, ako je železničná doprava; vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla potrebnú technickú a administratívnu pomoc, pokiaľ ide o primerané opatrenia na údržbu existujúcich ciest v ich príslušných komplexných dopravných plánoch, s cieľom zvýšiť kvalitu a bezpečnosť ciest;

20. domnieva sa, že lepšie skĺbenie financovania mestskej dopravy s plánmi udržateľnej mestskej mobility má zásadný význam pre posilnenie transformácie mestskej mobility; žiada, aby tieto plány mestskej mobility podporovali multimodálnosť rôznych udržateľných druhov dopravy s vyváženými sociálno-ekonomickými opatreniami s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k diskriminácii občanov EÚ;

21. zdôrazňuje, že opatrenia v oblasti mestskej mobility musia pomôcť znížiť čas presunov medzi domovom a pracoviskom, zabezpečiť interoperabilitu, zvýšiť atraktívnosť verejnej dopravy pre obyvateľov a znížiť prevalenciu súkromnej dopravy, čo prispeje k environmentálnej a klimatickej udržateľnosti a k rozvoju spoločnosti; domnieva sa, že rozpočet na rok 2020 by sa mal vzhľadom na rôznorodosť spôsobov verejnej dopravy v metropolitných oblastiach EÚ (niektoré z nich sa vyznačujú rozptýlenými dopravnými systémami a chaotickým predajom cestovných lístkov, čo ich využívanie zdražuje) zameriavať na problémy vyplývajúce zo zložitosti predaja cestovných lístkov vo verejnej doprave a podporovať realizáciu akčného plánu na zavedenie jednotného multimodálneho systému predaja cestovných lístkov;

22. požaduje plne transparentný spôsob financovania a transparentnejšie posudzovanie projektov, pričom sa bude osobitná pozornosť venovať účasti občanov, občianskej spoločnosti a MVO na transparentnom rozhodovaní a monitorovaní vývoja veľkých projektov, ktorých celkový objem investícií presahuje 1 miliardu EUR; domnieva sa, že financovanie by sa malo zamerať na ciele, ktoré členským štátom zaručia skutočnú pridanú hodnotu, najmä na sociálnej a environmentálnej úrovni;

23. pripomína, že verejné investície do infraštruktúry sú obzvlášť citlivé na korupciu; zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť pre rozsiahle projekty dopravnej infraštruktúry financované z prostriedkov EÚ transparentnú a konkurencieschopnú verejnú súťaž; trvá na tom, že verejní obstarávatelia a uchádzači o tieto veľké projekty musia uzatvoriť pakty integrity, na základe ktorých ich dodržiavanie záväzkov týkajúcich sa najlepších postupov a transparentnosti monitorujú tretie strany; pripomína, že členské štáty nesú hlavnú zodpovednosť za vytvorenie systému riadenia, ktorého cieľom je zabezpečiť účinnú a efektívnu realizáciu investičných projektov, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila potrebnú administratívnu a technickú podporu s cieľom uľahčiť ich vykonávanie; poukazuje na to, že je tiež dôležité, aby sa pri postupoch verejného obstarávania zohľadňovali sociálne podmienky pracovníkov; poukazuje na to, že v súčasnosti má celé odvetvie dopravy ťažkosti nájsť zamestnancov a že pracovné podmienky sa musia zlepšiť, aby sa otázky personálneho obsadenia vyriešili;

24. domnieva sa, že analýzy nákladov a prínosov dopravných projektov sa už nesmú zameriavať na krátkodobé hospodárske analýzy, ale na komplexné pochopenie všetkých krátkodobých a dlhodobých externých nákladov, pričom sa vychádza z nedávnej štúdie o externalitách a internalizácii nákladov, ktorej vypracovanie zadala Komisia a z ktorej vyplýva, že celková výška externých nákladov na dopravu sa odhaduje na takmer 1 000 miliárd EUR ročne[14];

25. vyzýva Komisiu, aby pri vymedzovaní kritérií výberu pilotných projektov a prípravných akcií zaujala prístup, ktorý sa väčšmi zameriava na výsledky, a aby sa pritom usilovala o pridanú hodnotu EÚ a zameriavala viac na politické ciele a pripomína význam riadneho vykonávania týchto kritérií;

26. opätovne zdôrazňuje, že je potrebná silná Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) s primeranou úrovňou financovania s cieľom zaistiť bezpečnostnú ochranu občanov EÚ a z celosvetového hľadiska stáť v čele tohto úsilia (napr. pokiaľ ide o výzvy, ktoré predstavujú nové technológie, kybernetické hrozby, rušenie GNSS), ako aj environmentálnu udržateľnosť odvetvia leteckej dopravy prostredníctvom zlepšovania jej environmentálnej stopy (menej hluku a emisií, dekarbonizácia, obehové hospodárstvo), pričom bude podporovať ochranu životného prostredia (zmierňujúce opatrenia), rozvoj inovačných a udržateľných technológií (drony, elektrické a hybridné lietadlá, udržateľné letecké palivá), program environmentálnej značky a multimodálnu mobilitu (t. j. prepojenie so železničnou a s letiskovou infraštruktúrou a medzi nimi);

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpočte na rok 2020 neboli zohľadnené rozšírené úlohy agentúr EÚ týkajúcich sa dopravy – agentúry EASA, Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) a Železničnej agentúry Európskej únie (ERA), hoci by sa mala zohľadniť ich zvýšená potreba v oblasti finančných a ľudských zdrojov, aby sa zabezpečilo vykonávanie ich úloh v plnom rozsahu; pripomína, že podľa stanoviska Dvora audítorov by sústredenie práce agentúry ERA v jednom sídle mohlo znížiť náklady hradené z rozpočtu EÚ;

28. zdôrazňuje význam projektov podporujúcich cestovný ruch, čo je odvetvie, ktoré významne prispieva k HDP členských štátov a má hospodársky vplyv na rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť a sociálny rozvoj; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočet nezahŕňa cestovný ruch ako samostatnú oblasť politiky, a opakuje svoju výzvu, aby boli osobitné a vyhradené finančné prostriedky v rámci samostatného rozpočtového riadku v budúcom viacročnom finančnom rámci venované výlučne cestovnému ruchu; poukazuje na to, že členské štáty čelia v odvetví cestovného ruchu spoločným výzvam vrátane krízového riadenia, hospodárskej súťaže z tretích krajín, udržateľnosti činností v oblasti cestovného ruchu, posilnenia miestnych a izolovaných komunít a prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami uhlíka, a že spoločné európske politiky preto prinášajú značnú pridanú hodnotu.

 


 

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJCOVI VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO PODNETY

 

 

 

 

Subjekt a/alebo osoba

Európska federácia pre dopravu a životné prostredie – 58744833263-19

 

 

Spoločenstvo európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností – 7574621118-27

 

 

 

 

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Sven Schulze, Vera Tax, Cristian Terheş, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paolo Borchia, Gina Dowding, Ilhan Kyuchyuk, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier, Catherine Rowett

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

NI

Mario Furore

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Sven Schulze, Barbara Thaler

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Vera Tax, Cristian Terheş, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Gina Dowding, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

6

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

 

3

0

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (7.10.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že súdržnosť, ktorá je jedným z cieľov Únie stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii, je vymedzená v článku 174 ZFEÚ a je spoločnou právomocou Únie a členských štátov; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je jednou z najdôležitejších politík Únie a jej hlavnou politikou v oblasti verejných investícií, na ktorú bol v rámci VFR 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet vo výške 351,8 miliardy EUR, teda tretina VFR, že by to tak malo pokračovať aj v budúcom VFR bez ďalších škrtov, že na nové iniciatívy Únie musia byť vyčlenené nové a primerané finančné zdroje a tieto iniciatívy musia byť riešené v rámci spolurozhodovacieho postupu;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je založená na politike solidarity, sleduje cieľ zmluvy presadzovať a podporovať celkový harmonický rozvoj členských štátov a regiónov, presadzuje medziregionálnu spoluprácu a zameriava sa na zníženie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov medzi regiónmi Únie a v rámci nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny región nezaostával zohľadňujúc demografické výzvy; domnieva sa, že vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti klímy a energetiky, ako aj inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu; zdôrazňuje, že doplnkovosť môže priniesť vyvážené využívanie štrukturálnych fondov v spojení so všetkými dostupnými zdrojmi vrátane finančných nástrojov;

3. víta skutočnosť, že na obdobie 2007 – 2013 už nie sú potrebné žiadne ďalšie platby a že miera vykonávania platieb a výberu projektov sa zlepšila, takže vykonávanie programu pokračuje bežným tempom a rýchlosť výberu projektov na mieste konečne dosiahla a aj prekonala úroveň predchádzajúceho programového obdobia, keď v septembri 2019 dosahovala 83 %; všíma si však veľké rozdiely medzi členskými štátmi v súvislosti s touto mierou vykonávania a vyzýva Komisiu, aby ďalej pomáhala členským štátom, ktoré zaostávajú pri zlepšovaní svojich výsledkov;

4. berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 2,5 % v prípade podokruhu 1b v návrhu rozpočtu na rok 2020 v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2019, zatiaľ čo platobné rozpočtové prostriedky ako celok sa zvýšili o 6,4 %;

5. vyzýva Radu a Komisiu, aby si zobrali ponaučenie z tohto programového obdobia a vyhli sa akýmkoľvek ďalším krízam v oblasti platieb a budúcim oneskoreniam platieb; upozorňuje na skutočnosť, že oneskorené začatie programov a ich oneskorené vykonávanie viedli k nahromadeniu žiadostí o platbu;

6. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ využívajú osobitné opatrenia, najmä v rámci politiky súdržnosti, pokiaľ ide o podmienky prístupu k finančným prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné a zásadné na podporu ich udržateľného rozvoja, a tým aj na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, s ohľadom na ich hospodársku a sociálnu situáciu, silný štrukturálny vplyv ich zemepisnej odľahlosti a ich značné vystavenie vplyvom spojeným so zmenou klímy;

7. pripomína, že politika súdržnosti je jedným z najdôležitejších nástrojov na riešenie priorít uvedených v návrhu rozpočtu Komisie na rok 2020; zdôrazňuje návratnosť investícií v rámci politiky súdržnosti, keďže každé investované 1 euro vedie k výsledkom v oblasti rastu a tvorby pracovných miest v hodnote 2,74 EUR;

8. opätovne zdôrazňuje, že na to, aby bolo možné dosiahnuť ciele politiky súdržnosti, musia regionálne, miestne, mestské i ďalšie orgány spolupracovať a viesť dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti vrátane univerzít, environmentálnych organizácií a skupín zastupujúcich etnickú, náboženskú a vekovú rozmanitosť, osoby so zdravotným postihnutím a rôzne sexuálne orientácie alebo rodové identity;

9. pripomína, že politika súdržnosti je užitočným nástrojom na podporu prijímania a integrácie migrantov, a trvá na tom, že rozpočet EÚ na rok 2020 by mal prispieť k riešeniu výziev spojených s migráciou v duchu solidarity;

10. žiada, aby sa v nadväznosti na dohodu v rámci rozpočtového postupu na rok 2019 uskutočnilo preprogramovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom výrazne zvýšiť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov; trvá na financovaní osobitných opatrení zameraných na obmedzovanie exodu mladých ľudí z menej rozvinutých regiónov;

11. je znepokojený dôsledkami prípadného brexitu bez dohody, a najmä potenciálne negatívnym vplyvom na politiku súdržnosti a cezhraničné regióny; zdôrazňuje význam rokovaní o budúcom VFR a v tejto súvislosti naliehavo žiada, aby rozpočtové vplyvy brexitu na politiku súdržnosti boli čo najviac obmedzené;

12. zdôrazňuje význam posilnenia administratívnych kapacít miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sú kľúčovým prvkom pre správnu prípravu a realizáciu projektov v praxi;

13. konštatuje, že rozpočtový rok 2020 je posledným rokom súčasného obdobia VFR, a preto zdôrazňuje dôležitosť prípravy nového finančného obdobia a plynulého prispôsobenia sa tomuto finančnému obdobiu;

14. vyjadruje znepokojenie nad tým, že vo VFR na obdobie 2014 – 2020 nebude dosiahnutý cieľ, aby sa 20 % rozpočtu pridelilo na výdavky spojené s klímou, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby významne navýšila podiel výdavkov vyčlenených na klímu v rozpočte na rok 2020; vyzýva členské štáty a regióny, aby náležite zohľadnili významný prínos politiky súdržnosti pre investície do ochrany klímy a pre dosiahnutie cieľa Únie v oblasti výdavkov na klímu a zároveň potvrdzuje, že je potrebné dorovnať nedostatok prostriedkov v rozpočte pre oblasť klímy vo výške 3,5 miliardy EUR a zabrániť vynakladaniu verejných prostriedkov na fosílne palivá s cieľom užšie sa zamerať na boj proti zmene klímy s cieľom dosiahnuť Parížsku dohodu;

15. domnieva sa, že by sa mala poskytnúť dostatočná podpora aj činnostiam s osobitným zameraním na zdravotný a environmentálny aspekt, ktorý by mohol vyplývať z požiadaviek súvisiacich s energetickou transformáciou, ako napríklad vyradenie jadrových elektrární z prevádzky; pripomína, že je potrebné dekarbonizovať 41 regiónov závislých od uhlia prostredníctvom rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v uhoľnom odvetví a zabezpečiť spravodlivý prechod na udržateľné hospodárstvo prostredníctvom zriadenia fondu pre spravodlivú transformáciu, na ktorý budú v rozpočte vyčlenené dostatočné zdroje, aby sa zabezpečila spravodlivá transformácia na hospodárstvo s nulovými emisiami CO2 do roku 2050;

16. poznamenáva, že v prípade prevodov do Nástroja na prepájanie Európy bude rok 2020 druhým rokom, v ktorom sa môže požadovať ďalšie predbežné financovanie na akcie začaté v roku 2014, 2015 alebo 2016 a v minulom roku na prerozdelenie nevyužitých zdrojov;

17. zdôrazňuje, že politika súdržnosti by nemala byť predmetom žiadneho presunu, ktorý by mohol ohroziť schopnosť štrukturálnych a investičných fondov plniť ich ciele;

18. konštatuje, že financovanie programu na podporu štrukturálnych reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej rezervy na záväzky; varuje, že navýšenia finančných prostriedkov by nemali byť na úkor politiky súdržnosti; pripomína, že nové iniciatívy Únie by sa mali financovať z nových dodatočných zdrojov, a nie na úkor dlhodobých politík Únie; konštatuje, že politika súdržnosti a správa hospodárskych záležitostí by mohli mať rôzne ciele a že reformy by mali náležite zohľadňovať územné dôsledky;

19. ľutuje zníženie prostriedkov v Kohéznom fonde v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím a pripomína riziko zväčšujúcich sa rozdielov v oblasti rozvoja, pokiaľ ide o základnú, a najmä dopravnú infraštruktúru; požaduje pružnejšie rozpočtové mechanizmy, ktoré by uľahčili prerozdeľovanie finančných prostriedkov na dodatočné investície do základnej infraštruktúry, a to najmä infraštruktúry TEN-T, ktorá je hybnou silou hospodárskeho, sociálneho a územného začleňovania na úrovni Únie v tých členských štátoch, ktoré v rozvoji zjavne zaostávajú;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili transparentné, spravodlivé a zodpovedné využívanie zdrojov Únie.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

2.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

38

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Naomi Long, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Monika Vana, Julie Ward

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ciarán Cuffe, Barbara Ann Gibson, Tomislav Sokol, Maria Spyraki

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé

NI

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Tomislav Sokol, Maria Spyraki

RENEW

Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Barbara Ann Gibson, Ondřej Knotek, Naomi Long, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jill Evans, Caroline Roose, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

1

0

PPE

Tamás Deutsch

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

 

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (6.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Paolo De Castro</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 59 994,9 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 58 014,3 milióna EUR, ktoré Komisia navrhuje pre okruh 2 v návrhu rozpočtu na rok 2020, s tým, že v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 sú pre Európsky poľnohospodársky záručný fond viazané rozpočtové prostriedky mierne zvýšené na 43 531,8 milióna EUR (+0,8 %) a platobné rozpočtové prostriedky na 43 501,7 milióna EUR (+0,9 %); vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa viazané rozpočtové prostriedky v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 znižujú na 14 708,7 milióna EUR (-0,1 %) a platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú na 13 141,2 milióna EUR (-0,1 %), a to najmä ako dôsledok stagnácie samotnej nominálnej hodnoty EPFRV a výrazného poklesu výdavkov na podporu;

2. trvá na tom, že prípadný príjem do rozpočtu Únie pochádzajúci z akýchkoľvek pripísaných príjmov alebo vrátených súm z nezrovnalostí v oblasti poľnohospodárstva za predchádzajúce roky by mal zostať v okruhu 2;

3. trvá na tom, že by sa nemali vykonať žiadne ďalšie škrty v rozpočte pre poľnohospodárstvo, najmä vzhľadom na to, že odvetvie poľnohospodárstva často postihujú krízy, ktoré si vyžadujú reakciu prostredníctvom rozpočtu;

4. konštatuje, že rozpočtový rok 2020 je posledným rokom súčasného obdobia viacročného finančného rámca, a preto zdôrazňuje dôležitosť prípravy a plynulého prispôsobenia novému finančnému obdobiu, v ktorom treba zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s rozpočtovými dôsledkami brexitu bez dohody, a keďže poľnohospodári musia plánovať svoju činnosť vopred, dôrazne sa stavia proti akémukoľvek neočakávanému zníženiu rozpočtových prostriedkov pridelených na spoločnú poľnohospodársku politiku v roku 2020 v prípade, že medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom nebude dosiahnutá dohoda;

6. zdôrazňuje, že rozpočet Únie musí byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy prijatého v decembri 2015;

7. odmieta zníženie rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia navrhla pre organizácie výrobcov v odvetví ovocia a zeleniny (-14,6 milióna EUR), čo by mohlo mať negatívny dosah na ich silnejúci vplyv na obnovenie vyváženosti vyjednávacích pozícií v potravinovom dodávateľskom reťazci, keďže poľnohospodári budú priamo zasiahnutí; v tejto súvislosti sa domnieva, že Komisia by mala zabezpečiť, aby sa platby pre tento sektor neznížili; vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcimi rozpočtovými prostriedkami pre sektor hydinového mäsa a navrhuje vyčleniť finančné prostriedky v oddiele „Iné opatrenia týkajúce sa bravčového mäsa, hydiny, vajec, včelárstva, ďalších živočíšnych produktov“ na podporu odvetvia hydinového mäsa, keďže toto odvetvie trpí nespravodlivým narušením obchodu s Ukrajinou;

8. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou náhradou za zníženie rozpočtových prostriedkov, ktoré navrhla Komisia pre pestovateľov ovocia a zeleniny v Únii, čo je odvetvie, ktoré čelí vážnej kríze v dôsledku fytofágnych a patologických agensov, ako je vírus Tristeza v prípade pomarančov, Mal secco v prípade citrónov, Tuta absoluta v prípade paradajok a Xylella fastidiosa v prípade olivovníkov; preto žiada, aby sa i napriek zníženiu rozpočtových prostriedkov počítalo s plánom financovania citrusov s cieľom podporiť náklady na prechod od súčasných citrusov a olivovníkov k odrodám tých istých rastlín, ktoré sú však odolnejšie, čo umožní skutočnú obnovu tohto odvetvia;

9. víta návrh Komisie vyčleniť 50 miliónov EUR na oblasť „Ostatné opatrenia pre hovädzie a teľacie mäso“ s cieľom podporiť odvetvie hovädzieho mäsa v Írsku v prípade ťažkostí na trhu v súvislosti s prípadným odchodom Spojeného kráľovstva z Únie; zdôrazňuje, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude mať výrazný negatívny vplyv aj na viaceré poľnohospodárske odvetvia v Únii; žiada Komisiu, aby navrhla plán podpory vychádzajúci z riadneho posúdenia vplyvu, a to podľa jednotlivých odvetví a členských štátov, pre všetky poľnohospodárske odvetvia Únie, ktoré by pravdepodobne zasiahlo vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, a aby rozšírila tento plán na dotknuté členské štáty podľa toho, do akej miery by boli zasiahnuté; domnieva sa, že na to, aby bol plán účinný, musí zahŕňať štrukturálne opatrenia zamerané na posilnenie organizácie daných odvetví a na podporu diverzifikácie obchodných tokov;

10. domnieva sa, že obchodná dohoda medzi Úniou a Mercosurom bude mať dodatočný negatívny vplyv na dané poľnohospodárske odvetvia, a preto žiada Komisiu, aby do konca roka 2019 podrobne objasnila obsah plánu podpory Únie vo výške 1 miliardy EUR, ktorý bol oznámený 28. júna 2019 a ktorého cieľom je umožniť, aby citlivé poľnohospodárske odvetvia v Únii dokázali zvládať prípadný negatívny vplyv uvedenej dohody v prípade jej ratifikácie;

11. upozorňuje na rozpočtovú neefektívnosť pri podpore citlivých odvetví a zároveň ich otvára ďalšej hospodárskej súťaži a riziku nestability trhu, najmä prostredníctvom dvojstranných dohôd o voľnom obchode; okrem toho konštatuje dlhodobé oslabenie tradičných vlastných zdrojov v rozpočte Únie spôsobené najmä znížením ciel v dôsledku dohôd o voľnom obchode;

12. berie na vedomie návrh Komisie na pomoc poľnohospodárom prostredníctvom balíka finančnej podpory vo výške 1 miliardy EUR v prípade narušenia trhu v dôsledku obchodnej dohody Únie s Mercosurom; trvá na tom, že tieto prostriedky by sa nemali čerpať zo žiadneho existujúceho rozpočtového riadku pre poľnohospodárstvo;

13. vyjadruje znepokojenie nad súčasnou krízou v sektore cukru po zrušení systému kvót a nedávnom oznámení o zatvorení ôsmich závodov v Únii; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom finančných prostriedkov vyčlenených na podporu uvedeného sektora; domnieva sa, že pri absencii zásahu orgánov verejnej moci musia mať súkromné subjekty možnosť uskutočňovať na dobrovoľnej báze súkromné iniciatívy na reguláciu výroby; v tejto súvislosti navrhuje, aby Komisia vzhľadom na novú produkčnú sezónu posúdila možnosť vykonania rozpočtovo neutrálnych opatrení dostupných podľa článku 222 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013[15], ktorým sa poľnohospodárom, ich organizáciám a uznaným medziodvetvovým organizáciám povoľuje uzatvárať kolektívne zmluvy s cieľom koordinovane stiahnuť z trhu, skladovať alebo znižovať svoju výrobu;

14. víta zvýšenie finančných prostriedkov, ktoré Komisia navrhla pre propagačné opatrenia, čím sa potvrdila účinnosť zlepšení dosiahnutých vďaka poslednej reforme; domnieva sa, že Komisia by mala naďalej posilňovať propagačné kampane na otváranie nových trhov pre kvalitné výrobky, keďže propagačné opatrenia majú zásadný význam pre rozšírenie podielu vývozu z Únie na trhy na celom svete;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýbajú opatrenia na podporu poľnohospodárov, najmä v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorí čelia pretrvávajúcim ťažkostiam na trhu v dôsledku ruského zákazu dovozu pre viaceré poľnohospodárske výrobky z Únie;

16. pripomína, že počas posledných piatich rokov sa poľnohospodárske odvetvia Únie vyrovnávajú s dôsledkami ruského embarga; zdôrazňuje, že akékoľvek ďalšie dôsledky pre poľnohospodárske obchodné toky súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie by mohli spôsobiť ďalšie narušenie, a žiada o dodatočné rozpočtové prostriedky na výnimočné opatrenia v prípade, že budú potrebné;

17. domnieva sa, že Únia môže významne prispievať k podpore zdravých stravovacích návykov, najmä u detí, a preto považuje za veľmi dôležité, aby sa v plnej miere využili stropy stanovené pre školské programy Únie a v súčasnom nariadení sa vypracovali ďalšie systémy udržateľnej spotreby; vyzýva preto členské štáty, aby posilnili svoje vnútroštátne programy a plne využili všetky pridelené rozpočtové prostriedky (250 miliónov EUR) prostredníctvom menej byrokratických programov;

18. víta zvýšenú podporu pre výskum a inovácie zameranú na dodávky bezpečných a kvalitných potravín a potravinovú bezpečnosť; zdôrazňuje, že je dôležité, aby finančné prostriedky vyčlenené na výskum v agropotravinárskom odvetví, najmä z rozpočtu programu Horizont 2020, zostali v plnej miere k dispozícii na podporu inovácií a inteligentných riešení, najmä prostredníctvom agroekologického výskumu, pomocou celkového agroekosystémového prístupu v sektoroch poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; zdôrazňuje dôležitosť praktickej uplatniteľnosti výsledkov na úrovni poľnohospodárskych podnikov a úlohu služieb zameraných na rozširovanie poľnohospodárstva; zdôrazňuje, že politika v oblasti výskumu by mala byť naďalej v súlade s cieľmi politiky v oblasti životného prostredia, klímy, biodiverzity, zdravia a dobrých životných podmienok a mala by podnecovať a podporovať iniciatívy prispôsobené potrebám malých podnikov bez úspor z rozsahu, aby mohli využívať nové technológie; zdôrazňuje potrebu posilniť prepojenie medzi výskumom a praxou zapojením primárnych výrobcov a šírením poznatkov a najlepších postupov;

19. vyzýva Komisiu, aby poskytla dostatočnú finančnú podporu na ďalšie zavádzanie inteligentných a inovatívnych riešení v odvetví poľnohospodárstva vzhľadom na ich preukázané environmentálne prínosy a potrebu väčšej poľnohospodárskej efektívnosti; domnieva sa, že je potrebné ďalej analyzovať a podporovať presné poľnohospodárstvo a využívanie digitalizácie;

20. vzhľadom na to, že Únia je naďalej zraniteľná v súvislosti s prípadmi vypuknutia chorôb zvierat a rastlín, vyjadruje poľutovanie nad 60 % znížením rozpočtových prostriedkov z fondu pre mimoriadne opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat a rastlín;

21. s vážnymi obavami upozorňuje na závažný vplyv šírenia afrického moru ošípaných (AMO) na viaceré členské štáty a vysoký počet prípadov vypuknutia choroby zaregistrovaných od začiatku roka 2019; vyjadruje znepokojenie nad tým, že veľké chovy ošípaných boli postihnuté usmrtením desiatok tisícov zvierat z dôvodu eradikácie choroby; preto vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom pridelených rozpočtových prostriedkov na prevenciu AMO a boj proti nemu, pričom podčiarkuje, že z rozpočtu Únie na rok 2019 bolo na daný účel vyčlenených 28 miliónov EUR; zdôrazňuje, že do rozpočtu Únie na rok 2020 by sa mali zahrnúť prostriedky aspoň v podobnej výške; berie na vedomie, že tretie krajiny investovali do výskumu na vývoj očkovacej látky proti AMO; zastáva názor, že Únia by mala investovať do výskumu a vývoja očkovacej látky, čo by pomohlo čo najskôr odstrániť šírenie a výskyt AMO;

22. nabáda členské štáty, aby zvýšili podporu pre mladých poľnohospodárov na začiatku podnikateľskej činnosti v súlade s cieľom lepšie prispieť ku generačnej výmene poľnohospodárov v Únii;

23. zdôrazňuje dôležitosť záväzkov v oblasti rozvoja vidieka a výdavkov na agroenvironmentálne opatrenia a širšie vidiecke hospodárstvo, najmä dôležitosť iniciatív zameraných na mladých poľnohospodárov a na ich podporu;

24. víta financovanie nových pilotných projektov, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska úvah o budúcnosti SPP, konkrétne projektov na zostavenie súboru nástrojov na integrovanú ochranu proti škodcom pre poľnohospodárov, podporu „inteligentných dedín“ a vytvorenie operačného programu v odvetví chovu hospodárskych zvierat;

25. žiada, aby boli rozpočtové prostriedky na programy POSEI zachované na maximálnych úrovniach stanovených v práve Únie, zdôrazňujúc význam týchto programov pre odolnosť poľnohospodárskych výrobcov a upozorňujúc na krehkú hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktoré sú stále výrazne zasiahnuté krízou.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mazaly Aguilar, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Matt Carthy, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Lena Düpont, Estrella Dura Ferrandis, Ivo Hristov, Jan Huitema, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Daniela Rondinelli, Christine Schneider, Marc Tarabella, Irène Tolleret

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Anthea McIntyre, Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

ID

Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

NI

Diane Dodds, Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie

S&D

Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Paolo De Castro, Estrella Dura Ferrandis, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Marc Tarabella

 

5

-

Verts/ALE

Benoît Biteau, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

1

0

ID

Ivan David

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


 

 

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (5.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Chris Davies</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že sú potrebné adekvátne finančné opatrenia na zabezpečenie životaschopnosti odvetvia rybárstva; poukazuje na to, že ciele spoločnej rybárskej politiky možno dosiahnuť jedine s dostatočným rozpočtom; poukazuje na to, že tento rozpočet je sústredený v oddiele III a hlave 11: Námorné záležitosti a rybárstvo; pripomína, že Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a povinné príspevky regionálnym organizáciám pre riadenie rybárstva a na dohody o udržateľnom rybárstve tvoria väčšinu rozpočtu;

2. zdôrazňuje, že by sa mala dosiahnuť rovnováha medzi environmentálnymi prioritami a sociálno-ekonomickou stabilitou, aby sa dosiahlo udržateľné modré hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o spoločenstvá závislé od maloobjemového pobrežného rybolovu;

3. zdôrazňuje, že hlavné ciele SRP by mali vyvažovať životaschopnosť odvetvia strategického významu pre Európsku
úniu s potrebou chrániť morské ekosystémy prostredníctvom rozvoja hospodársky a environmentálne udržateľného rybolovu;

4. domnieva sa, že sa vyvinulo značné úsilie na rozšírenie solídnych vedeckých poznatkov o morských biologických zdrojoch; hoci sa poznatky zlepšili, stále nie sme v optimálnej situácii, aby sme ich vedeli primerane posúdiť; domnieva sa, že preto treba zvýšiť finančné prostriedky Únie pre medzinárodné vedecké výskumné organizácie, ako aj vedecké výskumné organizácie v členských štátoch, aby ďalej zlepšovali hodnotenie populácií rýb; zvyšovať vedomostí o morskom prostredí, najmä skúmaním vplyvu zmeny klímy a znečisťovania na populácie rýb; všeobecnejšie považuje za potrebné podporovať prínos rybárov k znalostiam o morskom prostredí, najmä financovaním palubných meracích prístrojov;

5. poukazuje na to, že viac ako polovica dodávok produktov rybolovu do Únie pochádza z medzinárodných vôd a výhradných hospodárskych zón tretích krajín; zdôrazňuje, že podpora udržateľného rybolovu vo vodách tretích krajín zo strany EÚ má zásadný význam pre flotilu EÚ a pre prosperitu pobrežných komunít EÚ a tretích krajín, zachovanie rybolovných zdrojov a ochranu morského prostredia, rozvoj miestnych priemyselných odvetví, zamestnanosť v oblasti rybolovu, spracovania a obchodu a prínos rybolovu k potravinovej bezpečnosti; pripomína strategický význam dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a všeobecnejšie aj vonkajšieho rozmeru SRP; domnieva sa, že do ročného rozpočtu na rok 2020 treba zahrnúť primerané a spoľahlivé rozpočtové ustanovenia, a že súčasný rozpočet by sa nemal znižovať, aby bolo možné splniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných rybárskych dohôd a zaručiť účasť Únie v regionálnych organizáciách pre riadenie rybárstva;

6. pripomína, že EÚ je zmluvnou stranou medzinárodných dohôd, ako sú Parížska dohoda a ciele udržateľného rozvoja OSN – vrátane cieľa 14 o ochrane a udržateľného využívania oceánov, morí a morských zdrojov pre udržateľný rozvoj – a musí dodržiavať záväzky pri vypracúvaní politík vrátane spoločnej rybárskej politiky;

7. pripomína, že jedným z cieľov SRP je prispieť k zaisteniu potravinovej bezpečnosti v EÚ; pripomína, že značná časť produktov rybárstva spotrebovaných v EÚ sa dováža; zdôrazňuje, že akvakultúra má čoraz väčší význam pre dosiahnutie tohto cieľa a zníženie závislosti EÚ od dovozu produktov rybárstva;

8. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 2020 by sa mal osobitný dôraz klásť na finančné zdroje, ktoré sú potrebné na podporu odvetvia rybolovu počas zavádzania systémov zahŕňajúcich povinnosť vylodiť úlovky;

9. pripomína význam flotily pobrežného a malého remeselného rybolovu; zdôrazňuje, že toto odvetvie zahŕňa takmer 75 % všetkých rybárskych plavidiel registrovaných v Únii a takmer polovicu všetkých zamestnancov v odvetví rybárstva, a preto je v mnohých pobrežných komunitách dôležitým faktorom, a to nielen ekonomickým, ale aj sociálnym; konštatuje, že prevádzkovatelia z odvetvia maloobjemového pobrežného rybolovu sú závislí od zdravých populácií rýb, ktoré sú pre nich hlavným zdrojom príjmu;

10. zdôrazňuje význam sociálneho a hospodárskeho rozmeru rybárstva pre miestne spoločenstvá a niektoré morské, pobrežné a ostrovné regióny, ktoré sú osobitne závislé od rybolovu; pripomína, že rybárske podniky v týchto regiónoch sú často penalizované dodatočnými nákladmi a trvalo znevýhodnené na základe prírodných podmienok, a preto by mali byť podporované ďalšími zdrojmi;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli spoločenstvám závislým od rybárstva rozširovať svoju hospodársku činnosť o ďalšie námorné činnosti, ako je napríklad cestovný ruch, ochrana morí, zber údajov a výskum, a aby im pomáhali zvyšovať hodnotu rybolovných činností napríklad poskytovaním potrebných stimulov;

12. poznamenáva, že prijatie súčasných viacročných plánov a vykonávanie nových technických opatrení, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľnej úrovne rybolovu, si vyžaduje účinnú kontrolnú politiku podporenú primeranými finančnými prostriedkami;

13. pripomína význam sociálno-ekonomických opatrení sprevádzajúcich rozhodnutia týkajúce sa riadenia s cieľom znížiť rybolovné úsilie, aby sa zachovala primeraná miera udržateľnosti rybolovných činností;

14. zdôrazňuje, že Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) zohráva zásadnú úlohu pri koordinácii a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky, a že by sa preto mali zachovať súčasné úrovne financovania;

15. poukazuje na problém plastového morského odpadu; domnieva sa, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie a zabezpečiť dostatočné zdroje na zabezpečenie vykonávania príslušných predpisov na znižovanie vplyvu plastových výrobkov na more;

16. upozorňuje na súčasný úmysel Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, ktoré bude mať vplyv na vykonávanie ENRF v rokoch 2014 – 2020; poukazuje na to, že v dôsledku brexitu by bolo treba mimoriadnu pozornosť venovať zostaveniu nového finančného rozpočtového rámca na obdobie 2021 – 2027; domnieva sa, že na zvládnutie takejto situácie je potrebná väčšia miera dodatočnej pružnosti rozpočtu Únie; poznamenáva, že brexit nesmie v žiadnom prípade viesť k zníženiu finančných prostriedkov, pokiaľ ide o súčasný ENRF (2014 – 2027); naopak, žiada, aby sa rozpočet na roky 2021 – 2027 zvýšil tak, aby boli hospodárske subjekty schopné čeliť vážnym dôsledkom brexitu;

17. zdôrazňuje, že šesť rokov po prijatí súčasného fondu je úroveň vykonávania ENRF na obdobie 2014 – 2020 veľmi nízka a že Komisia a členské štáty musia urýchliť procesy riadenia a kontroly a zmierniť administratívnu záťaž s cieľom včas zabezpečiť pre tento sektor primerané výhody.

18. poukazuje na potrebu zvýšiť financovanie poradných rád vzhľadom na zvýšené úsilie týchto rád v regionalizačných politikách uvedených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré sú vo zvýšenej miere prítomné vo viacročných plánoch riadenia, ako aj v novom nariadení o technických opatreniach;

19. pripomína úlohu rybárov ako strážcov mora a vyzýva Komisiu, aby vyčlenila primerané financovanie opatreniam na podporu kombinácie rybolovných činností s činnosťami ochrany životného prostredia, ako je zber plastového odpadu na mori, odber vzoriek vody alebo účasť výskumných pracovníkov na palube, čo zníži vplyv na populácie rýb;

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Diane Dodds, João Ferreira, Søren Gade, Niclas Herbst, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Grace O’Sullivan, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Chabaud, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, Brian Monteith, June Alison Mummery, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Raffaele Stancanelli, Maria Walsh

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ECR

Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

ID

Filip De Man, France Jamet

NI

Rosa D'Amato, Diane Dodds

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Chris Davies, Søren Gade

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás Gonzalez Casares, Ivo Hristov, Predrag Fred Matić

VERTS/ALE

Christian Allard, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

1

0

GUE/NGL

João Ferreira

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

 

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (2.10.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 </Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Petra Kammerevert</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že program Erasmus+ je strategickou investíciou, najmä do európskej mladej generácie, ktorá podporuje možnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe, pomáha posilňovať sociálnu súdržnosť a budovať pocit európskej spolupatričnosti, a je preto rozhodujúcou investíciou do budúcnosti Únie; zdôrazňuje skutočnosť, že hoci rozpočet programu Erasmus+ je relatívne malý, pričom predstavuje 1,8 % súčasného VFR, tento program je jedným z najznámejších v Únii; opätovne potvrdzuje, že výrazné zvýšenie rozpočtu na program Erasmus+ má mimoriadny význam, aby sa tento program mohol lepšie zladiť s vysokým dopytom po ňom, čo dokazuje objem doručených žiadostí, ktorý zďaleka prevyšuje dostupné finančné prostriedky; vyzýva preto na zvýšenie finančných prostriedkov o 10 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2020 v rámci všetkých rozpočtových riadkov programu Erasmus+ s cieľom bojovať proti nízkej miere úspešnosti a poskytnúť viac ľuďom príležitosť využívať tento program; opakuje, že Parlament podporuje strojnásobenie rozpočtu na program Erasmus+ v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) a že jeho zámerom je zasadiť sa o toto zvýšenie;

2. dôrazne odmieta škrty navrhnuté Radou v rámci programu Kreatívna Európa, ktoré by ešte viac oslabili jeho cieľ pri podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu Únie, a teda aj pri podpore pocitu spolupatričnosti, sociálnej súdržnosti, zamestnanosti a rastu v Európe; trvá na tom, že úrovne financovania by mali zodpovedať ambíciám programu, a pripomína, že program je dlhodobo nedostatočne financovaný; preto v rozpore so škrtmi žiada, aby rozpočtové riadky zodpovedajúce programu Kreatívna Európa boli nyvýšené o 10 % nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2020 s cieľom zvýšiť úsilie o posilnenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu; opakuje, že Parlament podporuje zdvojnásobenie rozpočtu na program Kreatívna Európa v nasledujúcom VFR a že jeho zámerom je zasadiť sa o toto zvýšenie; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom programu Kreatívna Európa pokračovala v podpore viacjazyčnej ponuky kvalitných európskych kultúrnych televíznych programov v celej Európe;

3. uznáva, že sa dodržiavala medziinštitucionálna dohoda o financovaní Európskeho zboru solidarity a bol vyčlenený primeraný rozpočet na fungovanie programu; uznáva, že dobrovoľnícka časť programu vzbudila u účastníkov a organizácií veľký záujem; 

4. zdôrazňuje, že program Európa pre občanov má hodnotu z toho hľadiska, že pomáha rozširovať znalosti občanov o Únii a posilňovať pocit občianstva; vyjadruje preto poľutovanie nad rozpočtovými škrtmi navrhnutými Radou; žiada o obnovenie a posilnenie súvisiacich rozpočtových riadkov s cieľom podporiť občiansku angažovanosť a demokratickú účasť; zdôrazňuje, že budúci program Európa pre občanov potrebuje riadne financovanie z nasledujúceho VFR na obdobie 2021 – 2027, aj keď v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty; domnieva sa, že vzdelávanie v oblasti európskeho a globálneho občianstva by sa malo ešte viac posilniť s cieľom poskytnúť informácie potrebné na pochopenie inštitucionálneho rámca Únie a na to, aby sa občania mohli aktívne zapojiť do riešenia celosvetových výziev a súčasných medzinárodných spoločensko-politických zmien;

5. vyzýva Komisiu, aby využila pozornosť, ktorú si získal Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, na vytvorenie koherentnej a udržateľnej dlhodobej stratégie na podporu a ochranu kultúrneho dedičstva v Európe, a to aj prostredníctvom výskumu, a aby vyčlenila potrebné finančné prostriedky na tento účel v roku 2020 a neskôr; v tejto súvislosti žiada, aby sa prostredníctvom príslušných programov VFR sprístupnili osobitné finančné prostriedky;

6. víta skutočnosť, že projekty a infraštruktúra spojené s kultúrou a so vzdelávaním sú podporované v rámci celého radu programov a nástrojov Únie, najmä EŠIF, EFSI a programu Horizont 2020; opätovne vyzýva Komisiu, aby podporila súdržné synergie medzi programami Únie – ako sú Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy, Erasmus+, EaSI, Kreatívna Európa a COSME, EFSI a EŠIF – s cieľom posilniť podporu projektov v oblasti vzdelávania, mládeže a športu, ako aj v kultúrnom a kreatívnom priemysle; trvá na tom, že tieto synergie by sa nemali chápať ako schválenie akýchkoľvek presunov alebo rozpočtových škrtov Parlamentom;

7. keďže športová zložka programu Erasmus + je úspešnou akciou, vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala aj zámorskými územiami členských štátov, v ktorých má pobyt viac ako päť miliónov európskych občanov; v tejto súvislosti sú potrebné realistické a prispôsobené rozpočtové riadky v rámci VFR na roky 2021 – 2027 pre kapitolu o športe, a to aj pokiaľ ide o nadnárodné stretnutia v rámci programu Erasmus+ Šport;

8. vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoju vonkajšiu komunikáciu a svoj dosah na občanov s cieľom bojovať proti falošným správam a dezinformáciám a zlepšiť informovanie o činnostiach Únie; zdôrazňuje význam multimediálnych akcií pri podpore spoločnej európskej verejnej sféry, ako aj viacjazyčnosti; uznáva, že európske spoločnosti potrebujú silnú a nezávislú žurnalistiku, ktorá im poskytuje informácie z európskej perspektívy; preto naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila a zvýšila návrh rozpočtu na rok 2020 na multimediálne akcie; v tejto súvislosti vyzýva na zvýšenie rozpočtového riadku pre multimediálne akcie o 5 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2020, aby sa zabezpečila kľúčová práca siete Euranet Plus na zvyšné obdobie VFR; zároveň naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvýšila transparentnosť a zodpovednosť pri využívaní rozpočtu na multimediálne akcie, a to najmä vytvorením osobitných rozpočtových riadkov súvisiacich s rôznymi opatreniami, ako aj aby vykonala celkové preskúmanie rozpočtu používaného na multimediálne akcie;

9. vyjadruje znepokojenie nad závermi rýchleho preskúmania Európskeho dvora audítorov týkajúceho sa televíznej stanice Euronews, v ktorom sa zdôrazňuje, že 85 % podiel v televíznej stanici Euronews majú v súčasnosti súkromní investori a len 15 % vlastnia vysielatelia z Únie a mimo Únie a miestne verejné orgány, že finančná podpora Únie určená stanici Euronews nie je dostatočne transparentná a zodpovedná, že mechanizmy monitorovania a hodnotenia nie sú dostatočne spoľahlivé a že k stanici Euronews nemá prístup väčšina občanov Únie; vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti so zistením, že po revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách v roku 2018, v ktorom sa už nehovorí o subjektoch presadzujúcich všeobecný záujem Únie, sú granty pre stanicu Euronews uvedené v článku 195 ods. 1 písm. c) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách (orgány, ktoré majú de facto monopolné postavenie/osobitnú technickú spôsobilosť), a nie v článku 180 (akcie určené na to, aby pomohli dosiahnuť cieľ politiky Únie/subjekty, ktoré sú súčasťou politiky Únie alebo ju podporujú), čo znamená, že stanica Euronews už nepresadzuje všeobecný záujem Únie; vzhľadom na uvedené skutočnosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby odpovedala na všetky obavy, ktoré vzniesol Dvor audítorov v rámci svojho monitorovania finančných prostriedkov poskytnutých stanici Euronews, a aby prehodnotila svoj prístup týkajúci sa spolupráce so stanicou Euronews; okrem toho v prípade, že sa rámcová zmluva so stanicou Euronews predĺži na obdobie po roku 2020, žiada, aby trvanie zmluvy nepresiahlo dva roky; ďalej nabáda Komisiu, aby zvážila nové spôsoby poskytovania nezávislých a komplexných informácií o záležitostiach Únie európskym divákom, a to pri zohľadnení nového technologického vývoja a zmien spotrebiteľských návykov; vyzýva preto Komisiu, aby investovala do diverzifikovanej kombinácie informačných nástrojov, čo by mohlo zahŕňať stanicu Euronews;

10. poukazuje na potenciál pilotných projektov a prípravných akcií; domnieva sa, že predbežné posúdenie pilotných projektov a prípravných akcií Komisiou ponecháva výborom požiadaných o stanovisko v Európskom parlamente veľmi krátky čas na posúdenie hodnotení a pripomienok; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch hodnotenia a pripomienky Komisie nie sú úplne objektívne a zdá sa, že boli ovplyvnené inštitucionálnymi alebo osobnými preferenciami; pripomína, že neprijatie pilotného projektu alebo prípravnej akcie v Komisii nemôže byť nikdy dôvodom na slabé hodnotenie; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu postupu predbežného hodnotenia s cieľom poskytnúť výboru primeraný čas na posúdenie predbežných výsledkov Komisie; okrem toho vyzýva Komisiu, aby poskytla spätnú väzbu o implementácii pilotných projektov a prípravných akcií výborov so zameraním na úspešné a neúspešné projekty.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Romeo Franz, Catherine Griset, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Julie Ward, Salima Yenbou, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabel Benjumea Benjumea, Ibán García Del Blanco, Iuliu Winkler

 


 

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Niyazi Kizilyürek

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

4

-

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Claire Fox

 

1

0

S&D

Domènec Ruiz Devesa

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (9.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie celkové zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pre AMIF o 15,4 % (t. j. o 172 miliónov EUR) v porovnaní s rokom 2019; vyjadruje poľutovanie nad znížením viazaných rozpočtových prostriedkov určených na posilnenie a rozvoj spoločného európskeho azylového systému (CEAS) a na zlepšenie rozdeľovania zodpovednosti medzi členské štáty (o 29,5 %) v porovnaní s rokom 2019; uznáva však, že viazané rozpočtové prostriedky sú naďalej výrazne nad úrovňou stanovenou v rozpočte na rok 2018, a uvedomuje si, že zníženie je aspoň čiastočne spojené so skutočnosťou, že reforma dublinského nariadenia bola v dôsledku politickej nečinnosti v Rade zablokovaná; pripomína, že je dôležité zabezpečiť vysokú úroveň v oblasti azylu v Únii, ako aj zabezpečiť primeranú finančnú kapacitu na podporu prijímania, poskytovania útočiska a integrácie žiadateľov o azyl a migrantov v členských štátoch, účinných stratégií návratu, programov presídľovania, účinnosti preskúmania žiadostí o azyl, presadzovania rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí o azyl a reakcie na potreby núdzovej pomoci v členských štátoch, v ktorých sa nachádza veľký počet žiadateľov o azyl, a/alebo členských štátoch prvého vstupu migrantov; berie na vedomie, že v rozpočte fondu AMIF nie sú zahrnuté určité finančné rezervy na financovanie reformovaných dublinských právnych predpisov a nových systémov Únie zameraných na presídľovanie v prípade prijatia týchto právnych predpisov počas roku 2020; navrhuje v rezerve vyčleniť sumu na dočasné opatrenia pre vyloďovanie v Únii a premiestňovanie osôb zachránených v Stredozemnom mori; navrhuje, aby sa v záujme uvoľnenia finančných zdrojov trustový fond EÚ pre Afriku a regionálne programy rozvoja a ochrany pre severnú Afriku, ktoré v prvom rade podporujú vonkajšie politiky Únie, financovali z okruhu IV rozpočtu Únie (Globálna Európa), a nie z fondu AMIF v rámci okruhu III (Bezpečnosť a občianstvo); pripomína, že je potrebné zabezpečiť súlad medzi činnosťami vykonávanými v rámci okruhu III a okruhu IV;

2. vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet rozpočtových riadkov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu s cieľom uľahčiť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o to, ako sa finančné zdroje fondu prideľujú na rôzne ciele tohto fondu; vyzýva najmä na jasné oddelenie výdavkov na posilnenie stratégií spravodlivého návratu od výdavkov na legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín;

3. pripomína potrebu vyčleniť primeranú sumu zdrojov z rozpočtu Únie na posilnenie vonkajšieho rozmeru migrácie a zaručenie primeranej ochrany vonkajších hraníc Únie;

4. zdôrazňuje, že na núdzovú pomoc v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) sa navrhuje vyčleniť nízka suma (8,5 milióna EUR); žiada Komisiu, aby túto sumu starostlivo a realistickejšie prehodnotila s prihliadnutím na prípadné potreby členských štátov v oblasti núdzovej pomoci v rámci fondu ISF, ako je napríklad riadenie bezpečnostných incidentov;

5. žiada vyššie financovanie programu Európa pre občanov vzhľadom na zásadnú úlohu, ktorú zohráva s cieľom posilniť európsky ľud a jeho občianstvo;

6. berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako sú Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (41,5 %), európska pohraničná a pobrežná stráž (EBCG) (34,6 %), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (14 %), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (7,7 %), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (5,4 %), Eurojust (5,2 %) a Europol (2,1 %) v porovnaní s rozpočtom na rok 2019; víta celkové zvýšenie finančných prostriedkov dostupných prostredníctvom programu Spravodlivosť; vyjadruje však poľutovanie nad znížením záväzkov v zložke Uľahčenie a podpora justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach (o 23,6 %);

7. poznamenáva, že rozpočet európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (EBCG) sa v roku 2020 – po prijatí nového mandátu EBCG – zvýšil o 34,8 % (t. j. o 108 miliónov EUR), čo je zďaleka najväčší nárast medzi všetkými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; pripomína, že Dvor audítorov v rámci postupu udeľovania absolutória za rozpočet za rok 2017 zistil, že členské štáty nadhodnotili finančné potreby EBCG v roku 2017; berie na vedomie cieľ poskytnúť európskej pohraničnej a pobrežnej stráži viac ľudských zdrojov (10 000 príslušníkov pohraničnej stráže do roku 2027) a skutočnosť, že počet úmrtí na mori sa – vzhľadom na nevykonávanie pátracích a záchranných operácií v Stredozemnom mori – naďalej zvyšuje; navrhuje, aby sa toto zvýšenie zdrojov využilo aj na záchranu životov na mori; vyzýva Komisiu, aby urýchlene vytvorila fond zameraný na podporu pátracích a záchranných operácií s cieľom zabezpečiť posilnené vykonávanie týchto operácií v Stredozemí; vyjadruje poľutovanie nad významným rozdielom medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami pridelenými európskej pohraničnej a pobrežnej stráži v roku 2020 (420 miliónov EUR) a sumou pridelenou úradu EASO (133 miliónov EUR); žiada, aby sa EASO pretransformoval na plnohodnotnú decentralizovanú agentúru Únie s výrazne rozšíreným mandátom, a domnieva sa, že rozpočet a personálne obsadenie úradu EASO by sa malo posilniť, aby táto agentúra mohla riadne vykonávať úlohy, ktoré jej boli zverené; berie na vedomie zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pre ISF o 6,1 % (t. j. o 32,6 milióna EUR) v porovnaní s rokom 2019; pripomína potrebu poskytovať podporu v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach;

 8. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov Európskej prokuratúry (o 70,5 %); pripomína, že Európska prokuratúra má dôležitú úlohu pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní podvodov súvisiacich s finančnými prostriedkami Únie, a upozorňuje, že jej treba poskytnúť dostatočné finančné zdroje, aby bola do decembra 2020 plne funkčná; žiada Komisiu, aby hlbšie preskúmala finančné potreby spojené s rozšírením úlohy Európskej prokuratúry s cieľom zahrnúť cezhraničný terorizmus, a to v súlade s jej oznámením z 12. septembra 2018;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepostupovala v súlade s rozpočtovými požiadavkami Europolu a Eurojustu a navrhla znížiť v roku 2020 finančné prostriedky pre Europol o 33,5 milióna EUR a pre Eurojust o 3,7 milióna EUR v porovnaní s ich finančnými cieľmi; zdôrazňuje, že takéto zníženie by mohlo mať dosah na operačné činnosti oboch agentúr; konštatuje, že podpora Europolu má v rámci spoločných vyšetrovaní v celej Únii zásadný význam a zohráva kľúčovú úlohu v boji proti organizovanej trestnej činnosti; podporuje vykonávanie stratégie Europolu 2020+, ktorej cieľom posilniť operačnú podporu a analytické spôsobilosti Europolu v prospech členských štátov, a navrhuje nové investície do dôležitých oblastí boja proti trestnej činnosti, ako je boj proti obchodovaniu s drogami a finančnej trestnej činnosti; konštatuje, že zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pre agentúru eu-LISA o 18,7 % (t. j. o 55 miliónov EUR) zodpovedá dokončeniu vývoja systému vstup/výstup; opakuje, že agentúram v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí treba zabezpečiť primeranú finančnú podporu, zodpovedajúci počet pracovníkov a ich odbornú prípravu, aby mohli účinne a úplne transparentne plniť úlohy, ktoré im boli zverené, a pri plnom dodržiavaní základných práv bojovať proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti;

10. víta prostriedky pridelené európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) (19 miliónov EUR); konštatuje, že viac ako 30 % tejto sumy slúži na zabezpečenie sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB); zdôrazňuje, že európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov treba zabezpečiť primerané rozpočtové a ľudské zdroje, aby mohol úplne nezávisle plniť dodatočné úlohy vyplývajúce z vykonávania nového rámca Únie na ochranu údajov (všeobecného nariadenia o ochrane údajov); zdôrazňuje preto, že vyčlenený rozpočet je len nevyhnutným minimom;

11. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že návrh rozpočtu Komisie pre CEPOL (medzera vo financovaní vo výške 1,5 milióna EUR) neumožňuje tejto agentúre dostatočne pokryť dopyt členských štátov týkajúci sa vzdelávania a odbornej prípravy pre komunitu orgánov presadzovania práva v Únii a jej susedstve; vyjadruje poľutovanie nad tým, že CEPOL nedostáva dostatočné finančné prostriedky na riešenie nových výziev v súvislosti s novými informačnými systémami, ako je SIS II, a že nemôže poskytovať odbornú prípravu úradníkom orgánov presadzovania práva v oblastiach, ako sú korupcia a podvody v oblasti spotrebnej dane, hoci v rámci posúdenia strategických potrieb EÚ v oblasti odbornej prípravy sa tieto školenia považujú za potrebné na účely presadzovania práva na úrovni Únie; namiesto toho musela táto agentúra z dôvodu rozpočtových obmedzení odmietnuť 54 platných a legitímnych žiadostí členských štátov o odbornú prípravu týkajúcu sa vodcovských schopností v oblasti presadzovania práva, nelegálneho prisťahovalectva, trestných činov z nenávisti a prania špinavých peňazí; tvrdí, že rozpočtová žiadosť agentúry CEPOL (12 milióna EUR) na rok 2020 je potrebná na uspokojenie rastúceho dopytu členských štátov, najmä v oblasti počítačovej kriminality a digitalizácie; poukazuje na to, že cezhraničnú dôveru, siete a výmenu informácií medzi komunitami orgánov presadzovania práva by bolo možné ďalej zlepšiť pridaním novej jednomesačnej zložky do súčasného výmenného programu agentúry CEPOL a ponúknutím študijných návštev Europolu a výmenných programov medzi operačnými pracovníkmi z členských štátov a zamestnancami Europolu; to by si však vyžadovalo primerané dodatočné finančné a ľudské zdroje pre agentúru CEPOL;

12. berie na vedomie rastúci nábor „dočasných zamestnancov“ v porovnaní so „zmluvnými zamestnancami“ v agentúrach Únie; domnieva sa, že citlivý prístup k informáciám prístupným pre zamestnancov agentúr v oblasti SVV si vyžaduje prísnu politiku dôvernosti, najmä pokiaľ ide o prijímanie zamestnancov a ich riadenie;

13. nabáda Komisiu, aby posilnila podporu pre investigatívnu žurnalistiku vrátane cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky a slobodu médií prostredníctvom osobitných fondov, čím sa okrem iného prispeje k odhaľovaniu trestnej činnosti a boji proti nej a k zvyšovaniu informovanosti občanov Únie;

14. pripomína svoju podporu boju proti diskriminačným praktikám, rodovo motivovanému násiliu a trestným činom z nenávisti, ako aj podporu úplnému využívaniu programov v oblasti práv, rovnosti a spravodlivosti; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohrávajú rozpočtové prostriedky vynaložené na nástroje nediskriminácie a programy na podporu rovnosti zamerané na presadzovanie práv menšín s osobitným dôrazom na práva žien, starších osôb, osôb so zdravotným postihnutím a osôb LGBTQI+;

15. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby uplatňovali rodové rozpočtovanie vo všetkých verejných výdavkoch, najmä pokiaľ ide o plánovanie, prerokúvanie, vykonávanie a prehodnocovanie budúceho viacročného finančného rámca (VFR); poznamenáva, že záväzok chrániť presadzovanie a ochranu rodovej rovnosti a práv žien a dievčat v rozpočtovom postupe na rok 2020 má zásadný význam; rodové rozpočtovanie by sa preto malo začleniť do všetkých rozpočtových riadkov a malo by sa zameriavať na: 1) podporu zodpovednosti a transparentnosti vo fiškálnom plánovaní; 2) zvýšenie rodovo citlivej účasti v rozpočtovom procese; a 3) pokrok v oblasti rodovej rovnosti a práv žien;

16. žiada vyčlenenie udržateľných a primeraných finančných prostriedkov na opatrenia stanovené v rámci účinného vykonávania Istanbulského dohovoru a smernice o právach obetí ako kľúčových právnych predpisov v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, ako aj poskytovanie primeranej podpory obetiam, vytvorenie komplexného právneho rámca a prístupu k boju proti rodovo motivovanému násiliu, vedenie kampaní na zvyšovanie povedomia a budovanie náležitej štátnej infraštruktúry s cieľom bojovať proti takémuto násiliu;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nezaznamenal žiadny viditeľný pokrok, pokiaľ ide o plnenie politických a právnych záväzkov Únie na vysokej úrovni v oblasti rodovej rovnosti a uplatňovania rodového hľadiska v rozpočtovom postupe a rozhodnutiach o výdavkoch od roku 2015, o čom svedčí aj skutočnosť, že v strednodobom preskúmaní VFR na roky 2014 – 2020 ani v návrhu Komisie na roky 2021 – 2027 sa rodová rovnosť nezohľadňuje.

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

5.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

10

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bartosz Arłukowicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Claire Fox, Raphaël Glucksmann, Lívia Járóka, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina Pignedoli, Loránt Vincze, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

46

+

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

 

10

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

ID

Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Claire Fox, Kostas Papadakis, Milan Uhrík

 

4

0

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Nadine Morano

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

 

 

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (4.9.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Antonio Tajani</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta navrhované zvýšenie prostriedkov na komunikačné činnosti, a to viazaných rozpočtových prostriedkov o 1,9 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 2,2 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2019; mala by sa podporovať komunikácia s občanmi s cieľom zabezpečiť širokú verejnú diskusiu a zapojenie občanov do diskusie o budúcnosti Európy; pripomína výhody podobných občianskych konzultácií, ktoré sa už uskutočnili v členských štátoch EÚ;

2. preto víta navrhované zvýšenie prostriedkov na financovanie Komunikácie v rámci zastúpení Komisie, občianskych dialógov a akcií pod hlavičkou „partnerstva“ o 8,8 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 7,9 % v platobných rozpočtových prostriedkoch; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Rada zaujala pozíciu zameranú na zníženie financovania komunikačných činností;

3. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať v úsilí zameranom na boj proti falošným správam a dezinformáciám s primeranými úrovňami financovania týchto činností pri súčasnom zaistení primeranej medziinštitucionálnej spolupráce;

4. víta navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,1 %, vyjadruje však poľutovanie nad znížením platobných rozpočtových prostriedkov na program „Európa pre občanov“ o 3,8 % (rozpočtový riadok: 18 04 01 01); odsudzuje pozíciu Rady znížiť viazané rozpočtové prostriedky na tento cieľ o 4,4 % vzhľadom na to, že tento program má kľúčový inštitucionálny význam pre posilňovanie demokratickej Únie; víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 5,3 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 21,3 % na program Práva, rovnosť a občianstvo (rozpočtový riadok: 33 02 01), vyjadruje však poľutovanie nad pozíciou Rady znížiť viazané rozpočtové prostriedky o 3,5 %; víta skutočnosť, že na rozpočtový riadok európskej iniciatívy občanov (EIO) je pridelená osobitná suma;

5. zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť spoločnému sekretariátu registra transparentnosti dostatočné a primerané administratívne a finančné prostriedky na plnenie jeho úloh, keďže hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní spravodlivých a transparentných aktivít zástupcov záujmových skupín;

6. vyzýva Komisiu, aby predložila potrebné návrhy na financovanie navrhovanej konferencie o budúcnosti Európy; poukazuje na to, že táto konferencia by mala byť schopná fungovať s potrebnou mierou autonómie a so zapojením Európskeho parlamentu za rovnakých podmienok ako ostatné európske inštitúcie; ďalej podčiarkuje, že konferencia by mala umožniť účasť a zapojenie širokého spektra občanov vrátane mladých ľudí;

7. domnieva sa, že je potrebné, aby EÚ posilnila informovanosť a dôveru občanov, pokiaľ ide o rozpočet EÚ a jeho pridanú hodnotu, tým, že poskytne rozpočtovú analýzu pre každý nový program a novú úlohu z hľadiska úspor dosiahnutých na vnútroštátnej úrovni a pridanej hodnoty vytvorenej na úrovni EÚ; domnieva sa, že takto môžeme získať podporu občanov EÚ a členských štátov, zmeniť zmýšľanie, pokiaľ ide o príspevky do rozpočtu EÚ, a prispieť k podpore európskeho projektu.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

3.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Gerolf Annemans, Catherine Bearder, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Richard Corbett, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vladimír Bilčík, Gwendoline Delbos-Corfield, Othmar Karas, Miapetra Kumpula-Natri

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

GUE/NGL

Martina Anderson

PPE

Vladimír Bilčík, Brice Hortefeux, Othmar Karas, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze

RENEW

Catherine Bearder, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt

S&D

Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Maria Grapini, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

 

3

-

ID

Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


 

 

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (2.10.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rozpočet</CommissionInt>


<Titre>k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020</Titre>

<DocRef>(2019/2028(BUD))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Frances Fitzgerald</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Únia je založená okrem iného na hodnote rovnosti mužov a žien a v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami, a preto vyžaduje, aby sa rodová rovnosť začleňovala do všetkých politík a aby sa zohľadňovala na všetkých úrovniach rozpočtového postupu uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti a rodovým rozpočtovaním; keďže z hľadiska dôveryhodnosti Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií Únie je dôležité zabezpečiť súdržnosť medzi vnútornými postupmi rozpočtu a absolutória a ich vonkajšími činnosťami v oblasti podpory rodovej rovnosti;

B. keďže rozpočty nie sú z rodového hľadiska neutrálne, a preto je potrebné ich vypracúvať s jasným cieľom boja proti diskriminácii a s cieľom dosiahnuť rovnaký prínos pre obe pohlavia; 

C. keďže Únia sa zaviazala plniť ciele udržateľného rozvoja vrátane cieľa č. 5 o rodovej rovnosti;

D. keďže Parlament opakovane žiadal o dostatočné financovanie programu Práva, rovnosť a občianstvo (program REC) a o zaistenie čo najväčšej viditeľnosti osobitného cieľa programu Daphne v rámci programu REC; keďže Európsky parlament vyzval, aby sa pokračovalo vo všetkých činnostiach týkajúcich sa boja proti násiliu páchanému na ženách s nezávislým prideľovaním rozpočtu na tento cieľ aj v rámci programu Práva a hodnoty vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027;

E. keďže ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené na trhu práce, ako aj vo verejnom a politickom živote, a keďže venujú neúmerne viac času než muži neplatenej práci v domácnosti a starostlivosti;

F. keďže cieľom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2020 je naďalej podporovať strategické investície a udržateľný rast v záujme zlepšenia hospodárskej súdržnosti a vytvárania pracovných miest, a to najmä pre mladých ľudí, starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím; keďže v tejto súvislosti je dôležité zamerať sa aj na zvýšenie účasti žien vrátane LGBTI žien na trhu práce, okrem iného investovaním do infraštruktúry a verejných služieb na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a zvyšovaním ich potenciálu vo všetkých odvetviach hospodárstva vrátane digitalizovaného hospodárstva, informačných a komunikačných technológií (IKT) a vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), a to aj na vedúcich pozíciách, a na znižovanie rodových rozdielov v zamestnanosti a platoch;

G. keďže digitalizácia má zásadný vplyv na trh práce, okrem iného tým, že vytvára nové pracovné príležitosti a pružnejšie pracovné podmienky, ako je telepráca, ktoré by mohli slúžiť ako nástroj na lepšie zosúladenie pracovných povinností a úloh v domácnosti v prípade žien aj mužov;

H. keďže rodová rovnosť je jedným z hlavných cieľov Únie, napriek tomu však zostáva výrazne podfinancovaná; keďže v roku 2019 Európsky inštitút pre rodovú rovnosť zistil, že len 1 % prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov Únie bolo vyčlenených na podporu rodovej rovnosti v rámci rozpočtu Únie na rok 2020; rodová nerovnosť a diskriminácia však prináša obrovské hospodárske náklady pre ženy aj spoločnosť; Svetová banka odhaduje, že v dôsledku nerovnosti v odmeňovaní žien a mužov sa v bohatstve ľudského kapitálu stráca približne 145 biliónov EUR; len v Anglicku a vo Walese stálo podľa organizácie OSN Ženy v roku 2016 domáce násilie približne 33 miliárd dolárov ročne;

1. opätovne potvrdzuje svoju silnú požiadavku na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi prostredníctvom podpory uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a rodového rozpočtovania na všetkých úrovniach v rámci rozpočtového postupu, a to aj pri dokončovaní rokovaní o budúcom VFR, a na využívanie rozpočtových výdavkov ako účinného nástroja na boj proti existujúcej nerovnosti a na podporu rodovej rovnosti, a to aj medzi LGBTI ženami a mužmi; pripomína, že rodové rozpočtovanie je metodika, ktorá sa musí uplatňovať na všetky rozpočtové riadky Únie; pripomína význam zvýšenia zdrojov na rodovú rovnosť s cieľom dosiahnuť výrazný pokrok a potrebu lepšieho nasmerovania a monitorovania financovania Únie v tejto súvislosti, najmä v prípade členských štátov, ktoré porušujú zásady právneho štátu a čelia odporu v oblasti práv žien;

2. zdôrazňuje, že rodové rozpočtovanie sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou rozpočtového postupu vo všetkých rozpočtových riadkoch, a nielen v programoch, v ktorých je vplyv na rodové záležitosti najzjavnejší, aby sa tak rozpočtové výdavky stali účinným nástrojom na presadzovanie rodovej rovnosti;

3. pripomína, že rodové rozpočtovanie je jedným rozmerom širšej stratégie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, a poukazuje na dôležitosť zavedenia uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti do všetkých etáp politického cyklu;

4. pripomína, že jednou z požiadaviek kladených na vykonávanie rodového rozpočtovania je predvídať nezávislé rozpočtové riadky pre cielené akcie spojené s cieľmi rodovej rovnosti; pripomína preto svoju žiadosť o vyhradenie osobitnej rozpočtovej položky aj na ciele v programe REC venované presadzovaniu rodovej rovnosti a ďalšiemu uplatňovaniu rodového hľadiska;

5. vyjadruje poľutovanie nad tendenciou z posledných rokov, čiže nad znižovaním objemu prostriedkov Únie na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách, a opätovne potvrdzuje svoju požiadavku, aby sa v rámci súčasného programu REC zvýšili zdroje na špecifický cieľ súvisiaci s programom Daphne a aby sa takéto zvýšenie zachovalo v programe Práva a hodnoty; vyzýva na zabezpečenie sprístupnenia primeraných finančných prostriedkov na akcie zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách vrátane mrzačenia ženských genitálií a na boj proti obchodovaniu s ľuďmi najmä na účely sexuálneho vykorisťovania v rámci účinného vykonávania Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu; vyzýva Komisiu, aby podporovala programy a opatrenia osobitne zamerané na boj proti obťažovaniu vrátane sexuálneho obťažovania;

6. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne ratifikovali Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu s osobitným zreteľom na úlohu dohovoru pri ochrane žien a dievčat pred násilím a následným hospodárskym vplyvom na obete a spoločnosti; vyzýva, aby sa príslušné finančné prostriedky Únie použili ako pomoc na prípravu alebo pokračujúce úsilie zamerané na vykonávanie Istanbulského dohovoru v členských štátoch;

7. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať vo všetkých akciách zameraných na prevenciu a potlačenie všetkých foriem násilia voči ženám, v rámci programu, ktorý nahradí program REC v nasledujúcom období VFR, s nezávislým prideľovaním rozpočtu na program na boj proti rodovo motivovanému násiliu zameranému proti ženám a s osobitnou pozornosťou venovanou boju proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu, ako aj kultúre cti a násiliu páchanému v mene cti;

8. zdôrazňuje potrebu osobitného financovania na podporu najviac zraniteľných žien a dievčat v našej spoločnosti, najmä žien so zdravotným postihnutím, utečeniek a obetí obchodovania s ľuďmi a zneužívania; v tejto súvislosti podporuje zvýšenie viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov oboch podprogramov programu Práva, rovnosť a občianstvo;

9. zdôrazňuje potrebu posilniť rozpočtové prostriedky, ktoré podporujú prístup žien k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, a to v rámci Únie aj mimo nej, keďže tento prístup je čoraz viac ohrozený;

10. vyzýva Úniu, aby podporovala organizácie a aktivistov bojujúcich za práva žien a ich prácu, ako aj zvýšila ich zastúpenie v európskych rozhodovacích procesoch;

11. potvrdzuje svoju žiadosť o zvýšenie zdrojov v rámci štrukturálnych fondov Únie na podporu hospodárskych a sociálnych práv žien, najmä prostredníctvom opatrení na zvýšenie účasti žien na trhu práce a investícií do vysokokvalitných verejných služieb starostlivosti;

12. zdôrazňuje, že je dôležité využívať európske štrukturálne a investičné fondy, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF), na podporu zamestnanosti žien, a to aj financovaním vysokokvalitných a cenovo dostupných zariadení starostlivosti;

13. požaduje pridelenie rozpočtových prostriedkov na podporu podnikania a hospodárskej nezávislosti žien a na zaistenie a podnecovanie prístupu žien k špecializovanej odbornej príprave, k dostupným úverom a ku kapitálovému financovaniu prostredníctvom programov a fondov Únie, ako sú COSME, Horizont 2020 a Európsky sociálny fond, aby sa maximalizovala účasť žien na pracovnom trhu, najmä pre osamelé matky, osoby poskytujúce starostlivosť a ženy, ktoré sa po dlhej prestávke vracajú na pracovný trh, s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť; pokiaľ ide o tie rozpočtové prostriedky, pre ktoré by sa mali zaistiť dostatočné zdroje, požaduje podporu osvety o rodovej rovnosti prostredníctvom vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a zvýšenú integráciu rodového hľadiska a cieľa dosiahnuť rodovú rovnosť v každom programe;

14. so znepokojením berie na vedomie nízky počet študentiek predmetov súvisiacich s IKT a opätovne zdôrazňuje potrebu obnoviť rozpočet navrhovaný Komisiou v tejto oblasti; doplňuje, že na odstránenie týchto digitálnych rodových rozdielov treba zaistiť zodpovedajúce financovanie zamerané na zlepšovanie vzdelávania, podporu podnikateliek v digitálnom sektore a posilnenie informačných kampaní;

15. zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť digitálnu priepasť medzi ženami a mužmi, ktorá prispieva k výrazným rozdielom na trhu práce, a to vyčlenením zdrojov na vzdelávanie a odbornú prípravu a podporou podnikateliek;

16. zdôrazňuje potrebu vyčleniť zdroje na podnecovanie záujmu žien o digitálne hospodárstvo a odvetvia, ako sú IKT a STEM, a na ich podporu v tomto kontexte;

17. zdôrazňuje význam primeraného vyčleneného financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom riešiť mimoriadne vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí; požaduje, aby sa zaistila rovnaká účasť dievčat a mladých žien na opatreniach v rámci uvedenej iniciatívy a aby sa osobitná pozornosť venovala kvalitným ponukám odbornej prípravy a zamestnania pre ne, a to najmä v digitalizovanom hospodárstve, IKT a odvetviach STEM, v ktorých sú ženy výrazne nedostatočne zastúpené z hľadiska vzdelávania, odbornej prípravy aj zamestnania, čo vedie k digitálnej priepasti medzi ženami a mužmi; domnieva sa, že opatrenia ako je iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, by mali prispieť nielen k integrácii mladých ľudí na trhu práce, ale aj k podpore kvalitnej zamestnanosti; potvrdzuje, že by sa mala osobitná pozornosť venovať aj financovaniu kvalitnej odbornej prípravy v otázkach, ako sú sexizmus, sexuálne obťažovanie, šikanovanie a nenávistné prejavy, pričom by sa mala podporovať rovnaká účasť dievčat, mladých žien, ako aj chlapcov a mladých mužov;

18. pripomína, že veľmi veľký počet utečencov a žiadateľov o azyl vstupujúcich na územie Únie tvoria ženy a deti; zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti patrí aj medzi základné zásady Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), a opakuje svoju výzvu, aby sa v migračných a azylových politikách zohľadňoval aj rodový rozmer, a to vyčlenením konkrétnych finančných prostriedkov určených na prevenciu rodovo motivovaného násilia a zaistenie prístupu ku zdraviu a reprodukčného zdravia a práv;

19. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť primeraný rozpočet na ľudský rozvoj s cieľom dosiahnuť Agendu 2030 a ciele udržateľného rozvoja vrátane cieľa udržateľného rozvoja č. 5; pripomína záväzok Únie investovať 20 % oficiálnej rozvojovej pomoci do ľudského rozvoja a žiada primerané pridelenie prostriedkov na ľudský rozvoj v záujme podpory opatrení a projektov zameraných na odstránenie chudoby žien a detí; lepšie začlenenie do trhu práce; odstránenie mzdových nerovností medzi mužmi a ženami; boj proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch; a zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a jej poskytovania vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, vzdelávania, rodovej rovnosti a sociálnej ochrany v rámci programu Celosvetové verejné statky a problémy;

20. žiada, aby sa rozpočet na boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov naďalej prideľoval všetkým programom vonkajšej činnosti vrátane nástroja rozvojovej spolupráce;

21. zdôrazňuje, že v poslednom desaťročí sa v dôsledku vypuknutia hospodárskej a finančnej krízy prehĺbili hospodárske, sociálne, pracovnoprávne a rodové rozdiely vnútri členských štátov a medzi nimi; pripomína dôležitú úlohu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť pri zvyšovaní informovanosti o rozsahu a príčinách rodovej nerovnosti v Únii a žiada primerane financovať jeho rozpočet, plán pracovných miest a nezávislosť, čo zaručí hladké fungovanie inštitútu a realizáciu ambicióznych projektov; požaduje tiež väčšie zdroje pre rozpočtový riadok na podporu nediskriminácie a rovnosti;

22. poznamenáva, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť v roku 2019 konštatoval, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa „považuje za tému, ktorá má malý vplyv na samotný obsah programov financovania“; vyzýva preto na prijatie spoľahlivých a komplexných opatrení na zlepšenie úsilia o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vrátane opätovného zamerania sa na podporu zodpovednosti a transparentnosti vo fiškálnom plánovaní a lepšej rodovo responzívnej účasti v rozpočtovom procese;

23. odporúča najmä zvýšiť financovanie s cieľom podporiť ochranu materstva, rodičovstva a raného detstva prostredníctvom vhodných programov; v tejto súvislosti žiada, aby zdravie matiek a detí malo osobitný význam v rozpočte EÚ na rok 2020; ďalej odporúča zabezpečiť finančné prostriedky na ochranu, podnecovanie a podporu dojčenia a tak prispieť k dosiahnutiu cieľa, ktorý stanovila Svetová zdravotnícka organizácia, t. j. zabezpečiť, aby do roku 2025 bola celosvetová miera výhradne dojčených detí počas prvých šiestich mesiacov života aspoň 50 %, čo si okrem iných opatrení vyžaduje primeranosť trvania materskej a otcovskej dovolenky a jej odmeňovania;

24. žiada, aby sa rozpočtové prostriedky zamerali na riešenie osobitných potrieb rôznych skupín žien, ktoré čelia rôznym hospodárskym problémom, okrem iného: menštruačnej chudoby medzi mladými dievčatami, hospodárskej deprivácie osamelých dôchodkýň a rozdielu v dôchodkoch žien a mužov, neplatených opatrovateľských povinností a časovej chudoby matiek a opatrovateliek a sociálno-ekonomického vylúčenia žien černošského, ázijského a menšinového etnického pôvodu (BAME) a ich diskriminácie v zamestnaní.


 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.9.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christine Anderson, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Frances Fitzgerald, Jackie Jones, Sandra Pereira, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Evelyn Regner, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Lena Düpont, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Elena Kountoura, Alessandra Moretti, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Pernille Weiss

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mazaly Aguilar, Enikő Győri, Pär Holmgren, Kathleen Van Brempt

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

PPE

Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Pernille Weiss, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

S&D

Lina Gálvez Muñoz, Jackie Jones, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Evelyn Regner, Kathleen Van Brempt

RE

Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

VERTS/ALE

Pär Holmgren, Alexandra Louise Rosenfield Phillip

GUE/NGL

Elena Kountoura, Sandra Pereira

NI

Isabella Adinolfi

 

5

-

ID

Christine Anderson, Annika Bruna

ECR

Mazaly Aguilar, Elżbieta Rafalska

NI

Belinda De Lucy

 

1

0

PPE

Enikő Győri

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

LIST Výboru pre medzinárodný obchod

Johan Van Overtveldt

predseda

Výbor pre rozpočet

BRUSEL

Vec: <Titre>Stanovisko k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely</Titre> <DocRef>COM(2019)0400 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD) </DocRef>

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre medzinárodný obchod požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Výbor sa na svojej schôdzi 24. septembra 2019 rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Na tejto schôdzi Výbor pre medzinárodný obchod vec posúdil a rozhodol o tom, že požiada Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

 

S úctou

Bernd Lange

NÁVRHY

1. konštatuje, že ambiciózny program Únie v oblasti obchodu si vyžaduje dostatočné zdroje na vykonávanie; zdôrazňuje preto, že GR pre obchod by malo dostať primerané finančné prostriedky, aby sa zabezpečilo rýchle prerokovanie a uzavretie obchodných dohôd a riadne pokračovanie vo vykonávaní uzatvorených obchodných dohôd a právnych predpisov v oblasti obchodu, pričom by sa zároveň mali zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky, aby mohol nový hlavný úradník pre presadzovanie práva v oblasti obchodu účinne vykonávať novú funkciu; vyjadruje podporu zabezpečeniu potrebných rozpočtových prostriedkov pre GR TRADE s cieľom vykonávať nariadenie o preverovaní priamych zahraničných investícií od nadobudnutia jeho účinnosti v októbri 2020;

 

2. poukazuje na to, že hoci obchodná politika podporuje najmä vzájomne prospešný hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj, okrem iného zabezpečovaním lepšieho prístupu na trh a vytváraním medzinárodných pravidiel pre investície, je základným nástrojom pre zahraničnú politiku Únie, ktorý môže pomôcť presadzovať hodnoty EÚ na medzinárodnej úrovni, najmä dodržiavanie ľudských práv, rodovej rovnosti, ochrana klímy, zásady právneho štátu a uplatňovanie medzinárodných pracovných noriem, zabezpečiť dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v celosvetovom meradle a zároveň stimulovať našich obchodných partnerov, aby sociálne práva a udržateľnosť začlenili do centra svojich hospodárskych politík; preto naliehavo žiada, aby sa poskytlo dostatočné financovanie na zabezpečenie primeraného monitorovania, predbežných a následných posúdení s údajmi rozčlenenými podľa pohlavia, ako aj na zabezpečenie dodržiavania záväzkov prijatých tretími krajinami;

 

3. zdôrazňuje, že prijatie obchodnej politiky EÚ si vyžaduje aktívnu spoluprácu so zainteresovanými stranami a s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje preto, že by sa malo vyčleniť viac zdrojov na osvetu o obchodnej politike, dialógy s občanmi, asistenčné pracoviská a pomoc pre MSP a spotrebiteľov, ako aj na domáce poradné skupiny ako hlavné nástroje na dosiahnutie účinnej účasti občianskej spoločnosti na presadzovaní a monitorovaní kapitol obchodných dohôd týkajúcich sa udržateľnosti obchodu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou obchodnej štruktúry;

 

4. žiada, aby sa v plnej miere využívali dostupné finančné prostriedky na podporu internacionalizácie MSP so zameraním na tie členské štáty, ktoré v súčasnosti zaostávajú, a umožnila sa ich účasť na rozhodovaní v oblasti obchodnej politiky;

 

5. zdôrazňuje zásadnú úlohu parlamentov v diskusiách o globálnej obchodnej politike; konštatuje, že Parlamentná konferencia WTO je v tejto súvislosti cenným nástrojom a vyžaduje si primerané finančné prostriedky na pokrytie svojho potenciálu; zdôrazňuje preto, že rovnako ako v roku 2019 by sa mali sprístupniť dostatočné zdroje, aby sa umožnila účasť EP na tomto fóre a aby sa zabezpečila primeraná infraštruktúra pre činnosti konferencie.

 

 

 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

14.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

26

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ausra Maldeikiene, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

GUE/NGL

Anne-Sophie Pelletier

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

[1]  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

[2]  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[3]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[4]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5]  Prijaté texty, P8_TA(2019)0210.

[6]  Prijaté texty, P8_TA(2019)0326.

[7] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

[8] Prijaté texty, P8_TA(2017)0417.

[9] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2017, s. 1).

[10] Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).

[11] Európsky dvor audítorov – prehľad pripravovaného auditu „Cesty spájajúce európske regióny“, s. 9 – https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf.

[12] Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders (Komplexná analýza existujúcich cezhraničných železničných spojení a chýbajúcich prepojení na vnútorných hraniciach EÚ) (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf).

[13] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 58).

[14] Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities (Štúdia o udržateľnom spoplatnení dopravnej infraštruktúry a internalizácii externalít v doprave)(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_sk).

[15] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

Posledná úprava: 21. októbra 2019Právne oznámenie