Procedūra : 2019/0186(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0018/2019

Pateikti tekstai :

A9-0018/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/10/2019 - 8.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2019</NoDocSe>
PDF 168kWORD 55k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto</Titre>

<DocRef>(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Johan Van Overtveldt</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto

(12412/2019 – C9‑0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (12412/2019),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį (C9-0000/2019),

 

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A9-0018/2019),

1. pritaria Tarybos reglamento projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Nors esama bendros nuomonės, kad tvarkingas Jungtinės Karalystės (JK) išstojimas iš Sąjungos, grindžiamas Susitarimu dėl išstojimo, būtų geriausia išeitis, ES ir toliau rengiasi visiems įmanomiems scenarijams, įskaitant išstojimą be susitarimo. Išstojimo be susitarimo atveju Sąjungos ir Jungtinės Karalystės biudžetiniai santykiai nebūtų reguliuojami pagal sutartą teisinę tvarką. Tai lemtų daug netikrumo ir sunkumų įgyvendinant 2019 ir 2020 m. Sąjungos biudžetus visiems JK naudos gavėjams, o kai kuriais atvejais ir kitų valstybių narių naudos gavėjams.

Šio pasiūlymo tikslas – pratęsti nenumatytų atvejų sistemos pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2019/1197, kurią Europos Parlamentas patvirtino 2019 m. balandžio 17 d., veikimą iki 2020 m. pabaigos. Siekiama kuo labiau sumažinti ES išlaidų programų ir kitų veiksmų naudos gavėjų didžiausius veiklos sutrikimus išstojimo metu ir iki 2020 m. pabaigos. Taip būtų sudarytos sąlygos tvarkingai įgyvendinti biudžetą, susijusį su iki išstojimo dienos arba nuo išstojimo dienos iki 2019 m. pabaigos su JK ir Jungtinės Karalystės subjektais pasirašytais arba patvirtintais teisiniais įsipareigojimais, taikant Reglamentą (ES, Euratomas) 2019/1197.

Siūloma nuostata dėl galimybės visus 2020 m. išlaikyti JK ir Jungtinės Karalystės subjektų atitiktį reikalavimams, kad jie galėtų naudotis Sąjungos finansavimu, tačiau ši nuostata būtų taikoma su sąlyga, kad JK raštu įsipareigos prisidėti prie 2020 m. biudžeto finansavimo pagal šiame pasiūlyme išdėstytas sąlygas. Be to, Jungtinė Karalystė turėtų raštu įsipareigoti leisti vykdyti kontrolę ir atlikti auditus, apimančius visą programų ar veiksmų įgyvendinimo laikotarpį.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonės, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Nuorodos

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

14.10.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

 

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

1.10.2019

 

 

 

Priėmimo data

14.10.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Pateikimo data

15.10.2019

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne-Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

Atnaujinta: 2019 m. spalio 18 d.Teisinis pranešimas