Postup : 2019/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0020/2019

Předložené texty :

A9-0020/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 214kWORD 78k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro regionální rozvoj</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0399),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0111/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na dopis Rozpočtového výboru,

 s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0020/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) S cílem zmírnit ekonomický dopad vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody a projevit solidaritu s nejvíce postiženými členskými státy za těchto výjimečných okolností by nařízení (ES) č. 2012/2002 mělo být změněno tak, aby byly podpořeny související veřejné výdaje.

(4) S cílem zmírnit ekonomický a sociální dopad vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody a projevit solidaritu s nejvíce postiženými členskými státy za těchto výjimečných okolností by nařízení (ES) č. 2012/2002 mělo být změněno tak, aby byly podpořeny související veřejné výdaje.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Jelikož jde o výjimečné využití fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné finanční zátěže způsobené členským státům jako přímý následek vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla být cílená a časově omezená, aby byl zabezpečen původní princip fondu a jeho schopnost reagovat na přírodní katastrofy.

(5) Jelikož jde o výjimečné využití fondu, jeho pomoc na zmírnění závažné finanční zátěže v současnosti či budoucnu způsobené členským státům při přípravě na vystoupení či jako přímý následek vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla být cílená a časově omezená, aby byl zabezpečen původní princip fondu a jeho schopnost reagovat na přírodní katastrofy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Aby byla zachována dostupnost fondu v případě přírodních katastrof, jeho původní účel, měl by být stanoven rozpočtový strop pro podporu související s vystoupením Spojeného království z Unie bez dohody.

(8) Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit přiměřený rozpočet, aby byla zachována dostupnost Fondu solidarity Evropské unie v případě přírodních katastrof, je třeba dát členským státům a regionům k dispozici další dodatečné prostředky, které jim pomohou zmírnit dopad případného vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody, např. prostřednictvím EFG nebo jiných finančních nástrojů ad hoc.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění závažné finanční zátěže způsobené členským státům následkem vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla podléhat stejným pravidlům pro provádění, monitorování, podávání zpráv, kontrolu a audit jako jakákoli jiná intervence fondu. Navíc je s ohledem na široký rozsah veřejných výdajů potenciálně způsobilých k podpoře důležité zajistit, aby byla dodržována další ustanovení práva EU, zejména pravidla státní podpory.

(9) Pomoc z fondu ke zmírnění závažné finanční zátěže v současnosti či budoucnu způsobené členským státům při přípravě na vystoupení či následkem vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody by měla podléhat stejným pravidlům pro provádění, monitorování, podávání zpráv, kontrolu a audit jako jakákoli jiná intervence fondu. Navíc je s ohledem na široký rozsah veřejných výdajů potenciálně způsobilých k podpoře důležité zajistit, aby byla dodržována další ustanovení práva EU, zejména pravidla státní podpory.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Dostupné prostředky pro tento cíl jsou omezeny na polovinu maximální dostupné částky pro intervenci fondu na roky 2019 a 2020.

2) Dostupné prostředky pro tento cíl jsou omezeny na 30 % maximální dostupné částky pro intervenci fondu na roky 2019 a 2020.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 a – odst. 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Tato pomoc pokryje část dodatečných veřejných výdajů způsobených přímo vystoupením bez dohody a vzniklých výlučně mezi dnem vystoupení bez dohody a dnem 31. prosince 2020 (dále jen „finanční zátěž“).

3) Tato pomoc pokryje část dodatečných veřejných výdajů vzniklých výlučně v období mezi 1. lednem 2019 a 31. prosincem 2020 v důsledku příprav na vystoupení bez dohody nebo v důsledku vystoupení bez dohody (dále jen „finanční zátěž“).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 a – odst. 4</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) Členský stát je způsobilý požádat o pomoc podle tohoto článku, pokud je finanční zátěž, jež mu byla způsobena, odhadována na více než 1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011 nebo na více než 0,3 % jeho HND.

4) Členský stát je způsobilý požádat o pomoc podle tohoto článku, pokud je finanční zátěž, jež mu byla způsobena, odhadována na více než 750 000 000 EUR v cenách roku 2011 nebo na více než 0,15 % jeho HND.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 b – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Pomoc poskytovaná podle článku 3a pokrývá pouze finanční zátěž členského státu ve srovnání se situací, kdyby byla dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím uzavřena. Tato pomoc může být použita například na poskytování podpory podnikům postiženým vystoupením bez dohody, včetně podpory pro opatření státní podpory pro tyto podniky a související intervence; na opatření k zachování stávající zaměstnanosti; na zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího personálu a infrastruktury.

1) Pomoc poskytovaná podle článku 3a pokrývá pouze finanční zátěž členského státu ve srovnání se situací, kdyby byla dohoda mezi Unií a Spojeným královstvím uzavřena. Tato pomoc může být použita například na poskytování podpory podnikům a pracovníkům postiženým vystoupením bez dohody, včetně podpory pro opatření státní podpory pro tyto podniky a související intervence; na opatření k zachování stávající zaměstnanosti; na zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol, včetně dalšího personálu a infrastruktury.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 3 b – odst. 6 a (nový)</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a) Výdaje způsobilé pro financování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci nesmí být financovány na základě tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 a – odst. 1</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Příslušné vnitrostátní orgány členského státu mohou podat Komisi jedinou žádost o finanční příspěvek z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. dubna 2020.  Žádost musí obsahovat přinejmenším všechny relevantní informace o finanční zátěži způsobené tomuto členskému státu. V žádosti musí být popsána veřejná opatření přijatá v reakci na vystoupení bez dohody a uvedeny jejich čisté náklady do 31. prosince 2020 a důvody, proč nebylo možné se jim vyhnout opatřeními pro připravenost. Žádost by měla rovněž obsahovat zdůvodnění týkající se přímého účinku vystoupení bez dohody.

1) Příslušné vnitrostátní orgány členského státu mohou podat Komisi jedinou žádost o finanční příspěvek z fondu podle článku 3a nejpozději do 30. června 2020. Žádost musí obsahovat přinejmenším všechny relevantní informace o finanční zátěži způsobené tomuto členskému státu. V žádosti musí být popsána veřejná opatření přijatá rámci příprav nebo v reakci na vystoupení bez dohody a uvedeny jejich čisté náklady do 31. prosince 2020. Žádost by měla rovněž obsahovat zdůvodnění týkající se přímého účinku vystoupení bez dohody.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 a – odst. 2</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Komise vypracuje pokyny, jak využívat a uplatňovat příspěvky z fondu efektivně. V těchto pokynech budou uvedeny podrobné informace o přípravě žádosti a údaje, jež mají být poskytnuty Komisi, včetně důkazů, které mají být předloženy ohledně způsobené finanční zátěže. Tyto pokyny se zveřejní na internetových stránkách příslušných generálních ředitelství Komise a Komise zajistí jejich další šíření do členských států.

2) Komise vypracuje do 31. prosince 2019 pokyny, jak využívat a uplatňovat příspěvky z fondu efektivně. V těchto pokynech budou uvedeny podrobné informace o přípravě žádosti a údaje, jež mají být poskytnuty Komisi, včetně důkazů, které mají být předloženy ohledně způsobené finanční zátěže. Tyto pokyny se zveřejní na internetových stránkách příslušných generálních ředitelství Komise a Komise zajistí jejich další šíření do členských států.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 a – odst. 3</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Po 30. dubnu 2020 Komise na základě informací uvedených v odstavcích 1 a 2 posoudí u všech obdržených žádostí, zda jsou v každém jednotlivém případě splněny podmínky pro uvolnění prostředků z fondu, a určí v mezích dostupných prostředků částky případného finančního příspěvku z fondu.

3) Po 30. červnu 2020 Komise na základě informací uvedených v odstavcích 1 a 2 posoudí u všech obdržených žádostí, zda jsou v každém jednotlivém případě splněny podmínky pro uvolnění prostředků z fondu, a určí v mezích dostupných prostředků částky případného finančního příspěvku z fondu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 a – odst. 4</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) Pomoc z fondu se poskytuje členským státům, které splňují kritéria způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to ve výši až 5 % způsobené finanční zátěže a v mezích dostupného rozpočtu. V případě, že se dostupný rozpočet ukáže jako nedostatečný, výše podpory se úměrně sníží.

4) Pomoc z fondu se poskytuje členským státům, které splňují kritéria způsobilosti, s přihlédnutím k prahovým hodnotám uvedeným v čl. 3a odst. 4, a to ve výši až 10 % způsobené finanční zátěže a v mezích dostupného rozpočtu. V případě, že se dostupný rozpočet ukáže jako nedostatečný, výše podpory se úměrně sníží.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nařízení (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Čl. 4 a – odst. 6</Article2>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) Rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu společně přijmou Evropský parlament a Rada co nejdříve poté, co jim Komise předloží svůj návrh. Komise na jedné straně a Evropský parlament a Rada na straně druhé usilují o to, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší.

6) Rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu společně přijmou Evropský parlament a Rada co nejdříve poté, co jim Komise předloží svůj návrh. Komise na jedné straně a Evropský parlament a Rada na straně druhé usilují o to, aby doba potřebná pro uvolnění prostředků z fondu byla co nejkratší, a zavazují se, že navrhnou v co nejkratší době zvláštní nástroj pro řešení takovéto krizové situace.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Spojené království má podle informací, které jsou v době vzniku této zprávy k dispozici, vystoupit z Evropské unie dne 31. října 2019, i když přesné podmínky tohoto vystoupení nejsou dosud jasné.

 

Nebude-li uzavřena dohoda o vystoupení, nebude již Spojené království součástí jednotného trhu nebo celní unie, ani k nim nebude přidruženo. Brexit proto povede ke značným ekonomickým potížím, a to nejen ve Spojeném království, ale i v těch částech zbývajících členských států, jež jsou do velké míry závislé na hospodářských vztazích se Spojeným královstvím.

 

Komise proto předkládá návrh na změnu nařízení o Fondu solidarity Evropské unie.

 

Zaprvé by byl podle tohoto návrhu brexit přidán k okolnostem umožňujícím uvolnění prostředků z fondu (v současnosti se fond vztahuje jen na přírodní katastrofy). Komise předpokládá, že by členské státy mohly podávat žádosti o využití této nové složky EUSF, jež by se týkaly rozpočtových roků 2019 a 2020, od 1. listopadu 2019. Vyplácení náhrad v souvislosti s brexitem by bylo možné pouze do konce roku 2020 a jen do maximální výše 50 % rozpočtu fondu, přičemž jeho zbývající část by zůstala vyhrazena pro přírodní katastrofy.

 

Zadruhé si návrh klade za cíl zvýšit zálohy, jež jsou z fondu vypláceny, z 10 % na 25 %. Tato změna nijak nesouvisí s brexitem a Komise ji navrhuje, neboť se domnívá, že stávající zálohy jsou příliš nízké a vedou ke zdržení úsilí na místě po přírodních katastrofách.

 

Rozpočtový výbor vydal k těmto změnám kladné stanovisko a většina členů Výboru pro regionální rozvoj souhlasí s tím, že by měla být přijata opatření, která umožní poskytnutí finanční pomoci postiženým členským státům.


 

 

 

DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

Pan Younous Omarjee,

předseda

Výbor pro regionální rozvoj

BRUSSELS


Věc: <Titre>Stanovisko k finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Vážený pane předsedo,

návrh Komise na změnu nařízení o Fondu solidarity Evropské unie (EUSF) byl postoupen Rozpočtovému výboru k vyjádření stanoviska. Podle mých informací má Výbor pro regionální rozvoj v úmyslu přijmout zprávu dne 2. října 2019 zjednodušeným postupem.

Účelem návrhu je rozšířit oblast působnosti EUSF s cílem projevit evropskou solidaritu s nejvíce postiženými členskými státy poskytnutím podpory z fondu a tím, že těmto státům pomůže nést finanční zátěž, kterou jim způsobí vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody. V souladu se zásadou subsidiarity návrh vymezuje jasná kritéria způsobilosti pro uvolnění prostředků z EUSF. Pomoc na základě tohoto nástroje bude proto omezena na náklady spojené s vážnými dopady na hospodářskou a finanční situaci v daném členském státě.

Chtěl bych zdůraznit, že předložený návrh jasně potvrzuje dlouhodobé přesvědčení Parlamentu, že současný rozpočtový rámec nezajišťuje dostatečnou míru flexibility, kterou potřebujeme.

Rozpočtový výbor bezvýhradně vítá použití finančních prostředků z EUSF s cílem pomoci členským státům nést finanční zátěž přímo vyplývající z brexitu bez dohody, kdykoli dojde k překročení rozpočtové schopnosti členského státu zvládnout tuto krizi vlastními silami. Výbor zastává názor, že tento přístup je v souladu se základní zásadou fondu, jíž je skutečná solidarita EU při katastrofách. Souhlasí tedy s tím, aby prostředky z EUSF mohly být použity například k pokrytí nákladů na zavedení zvláštních režimů podpory pro dotčené podniky a nákladů na veřejnou správu, pokud jde o vytváření dodatečných zařízení infrastruktury a nábor dalších zaměstnanců, a to až do výše 5 % způsobené finanční zátěže. Výbor bere na vědomí, že se navrhuje snížení minimálních prahových hodnot způsobilosti pro žádosti v souvislosti s brexitem na 0,3 % HND nebo 1,5 miliardy EUR v cenách roku 2011 ve srovnání s prahovými hodnotami uplatňovanými v případě přírodní katastrofy. Vítá návrh Komise zvýšit úroveň zálohových plateb, které mohou být vyplaceny na žádost členského státu, z 10 % a maximálně 30 milionů EUR na 25 % a nejvýše 100 milionů EUR, a to jak pro brexit, tak pro případy nesouvisející s brexitem. Na závěr rovněž konstatuje, že celková částka vyčleněná v ročním rozpočtu pro tento účel by se měla zvýšit z 50 na 100 milionů EUR ročně, aby byla zajištěna včasná dostupnost rozpočtových zdrojů. Poslední dva uvedené návrhy by snad měly přispět k tomu, aby systém zálohových plateb EUSF fungoval uspokojivěji a aby byl využíván častěji.

Jednou z hlavních obav výboru je, aby žádné intervence z EUSF v souvislosti s brexitem nebyly na úkor žádostí souvisejících se závažnou přírodní katastrofou, což je původním účelem fondu. Zdá se, že záruky pro naplnění tohoto účelu jsou do návrhu začleněny tím, že jsou omezeny částky, které jsou k dispozici pro žádosti související s brexitem, na nejvýše 50 % prostředků z EUSF na roky 2019 a 2020, tj. maximálně 591,65 milionu EUR v běžných cenách po dobu dvou let. Také sazba náhrady ve výši maximálně 5 % může být upravena směrem dolů, pokud se ukáže, že dostupné rozpočtové prostředky nejsou dostatečné. Tato ustanovení by měla zajistit vyvážené rozdělení finančních prostředků a zabránit scénáři „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

I když je Rozpočtový výbor spokojen s právními ustanoveními navrženými Komisí, přeje si, aby jej Komise podrobně informovala o všech obdržených žádostech a o dostupnosti finančních prostředků z EUSF v letech 2019 a 2020.

Závěrem koordinátoři výboru posoudili tento návrh a požádali mě, abych Vám písemně oznámil, že výbor souhlasí se změnou nařízení o Fondu solidarity Evropské unie v podobě, v jaké ji předložila Komise.

S pozdravem

 

Johan Van Overtveldt

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

Referenční údaje

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Datum předložení EP

5.9.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

REGI

16.9.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Datum přijetí

21.10.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Bill Newton Dunn

Datum předložení

21.10.2019

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

Poslední aktualizace: 22. října 2019Právní upozornění