Διαδικασία : 2019/0183(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0020/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0020/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 223kWORD 80k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία

(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0399),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0111/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

 αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0020/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 4</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Για να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία και να επιδειχθεί η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να στηρίξει τις σχετικές κρατικές δαπάνες.

(4) Για να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία και να επιδειχθεί η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να στηρίξει τις σχετικές κρατικές δαπάνες.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 5</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Δεδομένου ότι πρόκειται για έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή του για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη μέλη ως άμεση συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη, ώστε να διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του Ταμείου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.

(5) Δεδομένου ότι πρόκειται για έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή του για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται ή που πρόκειται να υποστούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση και/ή ως άμεση συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη, ώστε να διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του Ταμείου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 8</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα του Ταμείου για φυσικές καταστροφές, δηλαδή για τον αρχικό σκοπό του, θα πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομικό ανώτατο όριο για τη στήριξη η οποία συνδέεται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία.

(8) λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί εύλογος προϋπολογισμός για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φυσικές καταστροφές, πρέπει να διατεθούν άλλα πρόσθετα μέσα στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις ενδεχόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία, όπως για παράδειγμα το ΕΤΠ ή άλλα ειδικά χρηματοδοτικά μέσα.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική σκέψη 9</Article>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη μέλη συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος πεδίου των κρατικών δαπανών που ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

(9) Η συνδρομή του Ταμείου για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση και/ή συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος πεδίου των κρατικών δαπανών που ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 α – παράγραφος 2</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν τον σκοπό περιορίζονται στο ήμισυ του μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 και 2020.

(2) Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν τον σκοπό περιορίζονται στο 30% του μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 και 2020.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 α – παράγραφος 3</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών που προκαλούνται άμεσα από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία και προκύπτουν αποκλειστικά από την ημερομηνία της αποχώρησης χωρίς συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 («δημοσιονομική επιβάρυνση»).

(3) Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών που προκύπτουν αποκλειστικά μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αποχώρηση, ή  συνεπεία αποχώρησης χωρίς συμφωνία («οικονομική επιβάρυνση»).

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 α – παράγραφος 4</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 EUR σε τιμές 2011 ή το 0,% του ΑΕΕ του.

(4) Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 750 000 000 EUR σε τιμές 2011 ή το 0,15 % του ΑΕΕ του.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 β – παράγραφος 1</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση κατά την οποία θα είχε συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου προσωπικού και των υποδομών.

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση κατά την οποία θα είχε συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που επηρεάζονται από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου προσωπικού και των υποδομών.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 3 β – παράγραφος 6 α (νέα)</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 a) Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 α – παράγραφος 1</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους μέλους μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2020.  Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται το εν λόγω κράτος μέλος. Περιγράφει τα δημόσια μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της αποχώρησης χωρίς συμφωνία, προσδιορίζοντας το καθαρό κόστος τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τους λόγους για τους οποίους τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω μέτρων ετοιμότητας. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς το άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

(1) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους μέλους μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται το εν λόγω κράτος μέλος. Περιγράφει τα δημόσια μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία και/ή για την αντιμετώπισή της, προσδιορίζοντας το καθαρό κόστος τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς το άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 α – παράγραφος 2</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ταμείο και την αποτελεσματική αξιοποίησή του. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση της αίτησης και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να παρασχεθούν ως προς τη δημοσιονομική επιβάρυνση που σημειώνεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιοποιούνται στις δικτυακές θέσεις των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και η Επιτροπή διασφαλίζει την ευρεία διάδοσή τους στα κράτη μέλη.

(2) Η Επιτροπή καταρτίζει έως την 31η Δεκεμβρίου κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ταμείο και την αποτελεσματική αξιοποίησή του. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση της αίτησης και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να παρασχεθούν ως προς τη δημοσιονομική επιβάρυνση που σημειώνεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιοποιούνται στις δικτυακές θέσεις των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και η Επιτροπή διασφαλίζει την ευρεία διάδοσή τους στα κράτη μέλη.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 α – παράγραφος 3</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Μετά τις 30 Απριλίου 2020, η Επιτροπή αξιολογεί, βάσει των πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 και για όλες τις αιτήσεις που λαμβάνονται, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου σε κάθε περίπτωση και προσδιορίζει τα ποσά της ενδεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, εντός των ορίων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

(3) Μετά τις 30 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή αξιολογεί, βάσει των πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 και για όλες τις αιτήσεις που λαμβάνονται, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου σε κάθε περίπτωση και προσδιορίζει τα ποσά της ενδεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, εντός των ορίων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 α – παράγραφος 4</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των κατώτατων ορίων του άρθρου 3α παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 5 % της προκληθείσας δημοσιονομικής επιβάρυνσης και εντός των ορίων των διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά.

(4) Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των κατώτατων ορίων του άρθρου 3α παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 10 % της προκληθείσας δημοσιονομικής επιβάρυνσης και εντός των ορίων των διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά.

</Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση κανονισμού</DocAmend>

<Article>Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6</Article>

<DocAmend2>Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Άρθρο 4 α – παράγραφος 6</Article2>

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6) Η απόφαση για την κινητοποίηση του Ταμείου λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφενός, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αφετέρου, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την κινητοποίηση του Ταμείου.

6) Η απόφαση για την κινητοποίηση του Ταμείου λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφενός, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αφετέρου, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την κινητοποίηση του Ταμείου και δεσμεύονται να προτείνουν το συντομότερο δυνατόν ένα ειδικό μέσον για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2019, μολονότι οι ακριβείς όροι της εν λόγω απόσυρσης δεν είναι ακόμη σαφείς.

 

Ελλείψει συμφωνίας αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετέχει πλέον ή δεν συνδέεται με την ενιαία αγορά ή την τελωνειακή ένωση. Συνεπώς, το Brexit θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στα τμήματα των υπολοίπων κρατών μελών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους οικονομικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πρώτον, η πρόταση θα προσθέσει το Brexit στις περιστάσεις που δικαιολογούν την εκταμίευση από το Ταμείου (το Ταμείο καλύπτει επί του παρόντος μόνο τις φυσικές καταστροφές). Η Επιτροπή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο κεφάλαιο του ΤΑΕΕ για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 από την 1η Νοεμβρίου 2019. Οι αποζημιώσεις για το Brexit θα είναι δυνατόν να καταβληθούν μόνο μέχρι το τέλος του 2020, και μόνο μέχρι το 50% του προϋπολογισμού του Ταμείου, ενώ το υπόλοιπο εξακολουθεί να προορίζεται για φυσικές καταστροφές.

 

Δεύτερον, η πρόταση αποσκοπεί στην αύξηση των προκαταβολών από το Ταμείο από 10% σε 25%. Η αλλαγή αυτή είναι ανεξάρτητη από το Brexit και η Επιτροπή την προτείνει, δεδομένου ότι θεωρεί ότι οι τρέχουσες προκαταβολές είναι πολύ χαμηλές, καθυστερώντας τις επιτόπιες προσπάθειες μετά από φυσικές καταστροφές.

 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με αυτές τις αλλαγές και η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης συμφωνεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα πληγέντα κράτη μέλη.


 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κύριο Younous Omarjee,

Πρόεδρο

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: <Titre>Γνωμοδότηση σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Κύριε Πρόεδρε,

Έχει υποβληθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ). Εξ όσων γνωρίζω, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης προτίθεται να εγκρίνει έκθεση μέσω απλοποιημένης διαδικασίας στις 2 Οκτωβρίου 2019.

Η πρόταση αποσκοπεί στην επέκταση της εμβέλειας του ΤΑΕΕ με σκοπό την εκδήλωση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο, μέσω της παροχής ενίσχυσης από το Ταμείο, που θα προορίζεται να βοηθήσει τα εν λόγω κράτη μέλη να επωμιστούν τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίστανται συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, καθορίζει σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ. Συνεπώς, η ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας πράξης θα περιορίζεται σε κόστος με σοβαρές επιπτώσεις για τις οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η παρούσα πρόταση επιβεβαιώνει σαφώς την πάγια πεποίθηση του Κοινοβουλίου ότι το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο δεν παρέχει τον βαθμό ευελιξίας που χρειαζόμαστε.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εκφράζει ανεπιφύλακτα την ικανοποίησή της για τη χρήση της χρηματοδότησης του ΤΑΕΕ για την παροχή ενίσχυσης στα κράτη μέλη με σκοπό την κάλυψη της δημοσιονομικής επιβάρυνσης που οφείλεται άμεσα στο Brexit χωρίς συμφωνία, εφόσον και όποτε αυτό υπερβαίνει τη δημοσιονομική ικανότητα ενός κράτους μέλους να αντιμετωπίσει μόνο του αυτή την κρίση. Θεωρεί ότι αυτό συνάδει με τη βασική αρχή του Ταμείου να υπάρχει γνήσια αλληλεγγύη της ΕΕ σε περιπτώσεις καταστροφών. Ως εκ τούτου, συμφωνεί ότι τα κονδύλια του ΤΑΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν, για παράδειγμα, το κόστος θέσπισης ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και το κόστος για τις δημόσιες διοικήσεις όσον αφορά τη δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων υποδομής και την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, σε ποσοστό έως και 5 % της υφιστάμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Η επιτροπή σημειώνει ότι τα ελάχιστα όρια επιλεξιμότητας για τις αιτήσεις που σχετίζονται με το Brexit προτείνεται να μειωθούν κατά το ήμισυ στο 0,3 % του ΑΕΕ ή σε 1,5 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές του 2011, σε σύγκριση με τα όρια που ισχύουν σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί το επίπεδο των προκαταβολών που μπορούν να εκταμιευθούν, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, από το 10 % και κατ’ ανώτατο όριο 30 εκατομμύρια EUR στο 25 % και κατ’ ανώτατο όριο 100 εκατομμύρια EUR, είτε πρόκειται για περίπτωση που σχετίζεται με το Brexit είτε όχι. Τέλος, σημειώνει επίσης ότι το συνολικό κονδύλιο που προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί από 50 σε 100 εκατομμύρια EUR ετησίως, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των δημοσιονομικών πόρων. Οι δύο τελευταίες προτάσεις ελπίζεται ότι θα συμβάλουν στο να καταστεί ικανοποιητικότερο το σύστημα προκαταβολών του ΤΑΕΕ και να χρησιμοποιείται συχνότερα.

Μία από τις κύριες ανησυχίες της επιτροπής είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση του ΤΑΕΕ σε σχέση με το Brexit δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των αιτήσεων που σχετίζονται με μείζονα φυσική καταστροφή, που είναι ο αρχικός σκοπός του Ταμείου. Η πρόταση φαίνεται να περιλαμβάνει μια σχετική διασφάλιση, καθότι περιορίζει τα ποσά που διατίθενται για αιτήσεις σε σχέση με το Brexit στο 50 %, κατ’ ανώτατο όριο, των κονδυλίων του ΤΑΕΕ για το 2019 και το 2020, δηλαδή σε ένα μέγιστο συνολικό ποσό της τάξης των 591,65 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές για δύο έτη. Επίσης, το ποσοστό επιστροφής της τάξης του 5 % κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα κάτω σε περίπτωση που ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αποδειχθεί ανεπαρκής. Με τις διατάξεις αυτές αναμένεται να εξασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή της χρηματοδότησης και να αποφευχθεί η κάλυψη των αναγκών κατά χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Μολονότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι ικανοποιημένη με τις νομικές διατάξεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιθυμεί να ενημερώνεται πλήρως από την Επιτροπή σχετικά με κάθε αίτηση που αυτή δέχεται καθώς και σχετικά με τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 και του 2020.

Εν κατακλείδι, οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την εν λόγω πρόταση και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η εν λόγω επιτροπή τάσσεται υπέρ του τροποποιητικού κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

 

Johan Van Overtveldt


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

5.9.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

16.9.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.10.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bill Newton Dunn

Ημερομηνία κατάθεσης

21.10.2019

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Μανώλης Κεφαλογιάννης

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad‑Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου