Menetlus : 2019/0183(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0020/2019

Esitatud tekstid :

A9-0020/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 193kWORD 76k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionaalarengukomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda liikmesriikidele rahalist toetust, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust

(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0399),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 kolmandat lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0111/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

 pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni kirja,

 võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0020/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 4</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selleks et leevendada Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise majanduslikku mõju ning näidata eriolukorras üles solidaarsust kõige enam mõjutatud liikmesriikidega, tuleks muuta määrust (EÜ) nr 2012/2002, et toetada avalikku sektorit väljaastumisega seotud kulude kandmisel.

(4) Selleks et leevendada Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning näidata eriolukorras üles solidaarsust kõige enam mõjutatud liikmesriikidega, tuleks muuta määrust (EÜ) nr 2012/2002, et toetada avalikku sektorit väljaastumisega seotud kulude kandmisel.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 5</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kuna fondi kasutatakse erandkorras, et aidata liikmesriikidel kanda Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise tõttu vahetult tekkinud rahalist koormust, peaks toetus olema sihtotstarbeline ja ajaliselt piiratud, et võtta arvesse fondi algset eesmärki ja tagada selle suutlikkus reageerida looduskatastroofidele.

(5) Kuna fondi kasutatakse erandkorras, et aidata liikmesriikidel kanda Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise ettevalmistamise või vahetult lepinguta väljaastumise tõttu tekkinud või tekkivat rahalist koormust, peaks toetus olema sihtotstarbeline ja ajaliselt piiratud, et võtta arvesse fondi algset eesmärki ja tagada selle suutlikkus reageerida looduskatastroofidele.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 8</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et säilitada looduskatastroofide puhul fondi vahendite kättesaadavus ja selle esialgne eesmärk, tuleks kindlaks määrata Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumisega seotud toetuse eelarve ülemmäär.

(8) Arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite kättesaadavuse säilitamiseks looduskatastroofide korral tuleb ette näha mõistlik eelarve, tuleb liikmesriikidele ja piirkondadele teha kättesaadavaks muud lisavahendid, et aidata neil piirata Ühendkuningriigi võimaliku liidust lepinguta väljaastumise mõju, näiteks EGFi või muude ad hoc rahastamisvahendite kaudu.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Põhjendus 9</Article>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Fondi poolt liikmesriikidele Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise tõttu vahetult tekkinud rahalise koormuse kandmiseks antava toetuse suhtes tuleks kohaldada samu rakendus-, järelevalve-, kontrolli- ja auditieeskirju, mida kohaldatakse fondist tehtavate muude väljamaksete suhtes. Lisaks on potentsiaalselt toetuskõlblike avaliku sektori kulude ulatuslikkust arvestades oluline tagada, et järgitakse ka muid ELi õiguse sätteid, eelkõige riigiabieeskirju.

(9) Fondi poolt liikmesriikidele Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise ettevalmistamise või vahetult lepinguta väljaastumise tõttu tekkinud või tekkida võiva rahalise koormuse kandmiseks antava toetuse suhtes tuleks kohaldada samu rakendus-, järelevalve-, kontrolli- ja auditieeskirju, mida kohaldatakse fondist tehtavate muude väljamaksete suhtes. Lisaks on potentsiaalselt toetuskõlblike avaliku sektori kulude ulatuslikkust arvestades oluline tagada, et järgitakse ka muid ELi õiguse sätteid, eelkõige riigiabieeskirju.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Selleks ettenähtud olemasolevad assigneeringud ei või olla suuremad kui pool aastatel 2019 ja 2020 fondi sekkumiseks saadaolevast maksimumsummast.

(2) Selleks ettenähtud olemasolevad assigneeringud ei või olla suuremad kui 30 % aastatel 2019 ja 2020 fondi sekkumiseks saadaolevast maksimumsummast.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3a – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Kõnealust toetust kasutatakse avaliku sektori täiendavate kulutuste selle osa katmiseks, mis on otseselt põhjustatud lepinguta väljaastumisest ja tehtud lepinguta väljaastumise kuupäeva ja 31. detsembri 2020 vahelisel ajal (edaspidi „rahaline koormus“).

(3) Kõnealust toetust kasutatakse avaliku sektori täiendavate kulutuste selle osa katmiseks, mis on tehtud 1. jaanuari 2019 ja 31. detsembri 2020 vahelisel ajal lepinguta väljaastumise ettevalmistamise või lepinguta väljaastumise tõttu (edaspidi „rahaline koormus“).

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3a – lõige 4</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Liikmesriigil on õigus taotleda käesoleva artikli kohast toetust, kui talle tekitatud rahaline koormus on hinnanguliselt üle 1 500 000 000 euro 2011. aasta hindades või üle 0,3 % tema kogurahvatulust.

(4) Liikmesriigil on õigus taotleda käesoleva artikli kohast toetust, kui talle tekitatud rahaline koormus on hinnanguliselt üle 750 000 000 euro 2011. aasta hindades või üle 0,15 % tema kogurahvatulust.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3b – lõige 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Artikli 3a alusel antav abi hõlmab üksnes liikmesriigile tekitatud rahalist koormust, mida ta ei oleks pidanud kandma, kui liidu ja Ühendkuningriigi vahel oleks sõlmitud väljaastumisleping. Toetust võib kasutada näiteks selleks, et toetada lepinguta väljaastumisest mõjutatud ettevõtjaid, sealhulgas nende jaoks ette nähtud riigiabimeetmeid ja muid asjakohaseid sekkumisi, olemasoleva tööhõivetaseme säilitamiseks võetavaid meetmeid ning piiri-, tolli-, sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide, sealhulgas lisapersonali ja taristu toimimist.

(1) Artikli 3a alusel antav abi hõlmab üksnes liikmesriigile tekitatud rahalist koormust, mida ta ei oleks pidanud kandma, kui liidu ja Ühendkuningriigi vahel oleks sõlmitud väljaastumisleping. Toetust võib kasutada näiteks selleks, et toetada lepinguta väljaastumisest mõjutatud ettevõtjaid ja töötajaid, sealhulgas nende jaoks ette nähtud riigiabimeetmeid ja muid asjakohaseid sekkumisi, olemasoleva tööhõivetaseme säilitamiseks võetavaid meetmeid ning piiri-, tolli-, sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide, sealhulgas lisapersonali ja taristu toimimist.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 3b – lõige 6 a (uus)</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Käesoleva määruse alusel ei rahastata kulusid, mis on toetuskõlblikud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4a – lõige 1</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigi vastutavad riiklikud ametiasutused võivad esitada komisjonile fondilt rahalise toetuse saamiseks üheainsa artikli 3a kohase taotluse hiljemalt 30. aprilliks 2020.  Taotlusse märgitakse vähemalt kogu asjakohane teave liikmesriigile tekitatud rahalise koormuse kohta. Taotluses kirjeldatakse avaliku sektori poolt lepinguta väljaastumise suhtes võetud meetmeid, märgitakse asjaomaste meetmetega seotud kulude netosumma seisuga 31. detsember 2020 ning põhjendatakse, miks nende võtmist ei oleks saanud valmisolekumeetmete abil vältida. Taotlus peaks sisaldama ka lepinguta väljaastumise otsest mõju käsitlevat põhjendust.

(1) Liikmesriigi vastutavad riiklikud ametiasutused võivad esitada komisjonile fondilt rahalise toetuse saamiseks üheainsa artikli 3a kohase taotluse hiljemalt 30. juuniks 2020. Taotlusse märgitakse vähemalt kogu asjakohane teave liikmesriigile tekitatud rahalise koormuse kohta. Taotluses kirjeldatakse avaliku sektori poolt lepinguta väljaastumise ettevalmistamiseks ja/või lepinguta väljaastumise suhtes võetud meetmeid, märkides ära asjaomaste meetmetega seotud kulude netosumma seisuga 31. detsember 2020. Taotlus peaks sisaldama ka lepinguta väljaastumise otsest mõju käsitlevat põhjendust.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4a – lõige 2</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Komisjon koostab suunised selle kohta, kuidas fondi vahenditele juurde pääseda ja neid tulemuslikult rakendada. Suunistes esitatakse üksikasjalik teave taotluse koostamise ja komisjonile esitatava teabe kohta, sealhulgas teave rahalise koormuse tõendamiseks esitatavate dokumentide kohta. Suunised avalikustatakse asjaomaste komisjoni peadirektoraatide veebisaitidel ja komisjon tagab nende laiema levitamise liikmesriikides.

(2) Komisjon koostab 31. detsembriks 2019 suunised selle kohta, kuidas fondi vahenditele juurde pääseda ja neid tulemuslikult rakendada. Suunistes esitatakse üksikasjalik teave taotluse koostamise ja komisjonile esitatava teabe kohta, sealhulgas teave rahalise koormuse tõendamiseks esitatavate dokumentide kohta. Suunised avalikustatakse asjaomaste komisjoni peadirektoraatide veebisaitidel ja komisjon tagab nende laiema levitamise liikmesriikides.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4a – lõige 3</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Pärast 30. aprilli 2020 kontrollib komisjon lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe põhjal ja iga esitatud taotluse puhul, kas fondi vahendite kasutamiseks ette nähtud tingimused on täidetud, ning määrab võimalikult kiiresti ning olemasolevate rahaliste vahendite piires võimaliku toetuse kavandatava suuruse.

(3) Pärast 30. juunit 2020 kontrollib komisjon lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe põhjal ja iga esitatud taotluse puhul, kas fondi vahendite kasutamiseks ette nähtud tingimused on täidetud, ning määrab võimalikult kiiresti ning olemasolevate rahaliste vahendite piires võimaliku toetuse kavandatava suuruse.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4a – lõige 4</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Fondist antakse toetuskõlblikkuskriteeriumidele vastavatele liikmesriikidele rahalist toetust kuni 5 % ulatuses asjaomasele liikmesriigile tekitatud rahalisest koormusest, võttes arvesse artikli 3a lõikes 4 sätestatud piirmäärasid ja olemasolevat eelarvet. Kui olemasolevatest eelarvevahenditest ei piisa, vähendatakse toetusmäära proportsionaalselt.

(4) Fondist antakse toetuskõlblikkuskriteeriumidele vastavatele liikmesriikidele rahalist toetust kuni 10 % ulatuses asjaomasele liikmesriigile tekitatud rahalisest koormusest, võttes arvesse artikli 3a lõikes 4 sätestatud piirmäärasid ja olemasolevat eelarvet. Kui olemasolevatest eelarvevahenditest ei piisa, vähendatakse toetusmäära proportsionaalselt.

</Amend>

<Amend>Muudatusettepanek  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ettepanek võtta vastu määrus</DocAmend>

<Article>Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Määrus (EÜ) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artikkel 4a – lõige 6</Article2>

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Otsuse fondi vahendite kasutamise kohta teevad Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt niipea kui võimalik pärast komisjoni ettepaneku esitamist. Komisjon ühelt poolt ning Euroopa Parlament ja nõukogu teiselt poolt teevad kõik selleks, et fondi vahendite kasutuselevõtuks kuluvat aega lühendada.

(6) Otsuse fondi vahendite kasutamise kohta teevad Euroopa Parlament ja nõukogu ühiselt niipea kui võimalik pärast komisjoni ettepaneku esitamist. Komisjon ühelt poolt ning Euroopa Parlament ja nõukogu teiselt poolt teevad kõik selleks, et fondi vahendite kasutuselevõtuks kuluvat aega lühendada ning võtavad kohustuse esitada võimalikult lühikese aja jooksul ettepaneku sellise hädaolukorra lahendamiseks sobiva vahendi kohta.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

SELETUSKIRI

 

Kirjutamise hetke seisuga on Ühendkuningriigil kavas Euroopa Liidust välja astuda 31. oktoobril 2019, kuigi selle väljaastumise täpsed tingimused ei ole veel selged.

 

Väljaastumislepingu puudumise korral ei ole Ühendkuningriik enam ühtse turu või tolliliidu osa ega nendega seotud. Brexit toob seetõttu kaasa märkimisväärseid majandusraskusi mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid ka ülejäänud liikmesriikide nendes osades, mis sõltuvad suurel määral majandussidemetest Ühendkuningriigiga.

 

Seepärast on komisjon teinud ettepaneku muuta määrust Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta.

 

Esiteks lisataks kõnealuse ettepanekuga Brexit nende olukordade hulka, mille korral on fondi väljamaksed põhjendatud (praegu hõlmab fond ainult loodusõnnetusi). Komisjon näeb ette, et liikmesriigid võivad taotleda selle Euroopa Liidu Solidaarsusfondi uue haru kasutamist eelarveaastate 2019 ja 2020 jaoks alates 1. novembrist 2019. Brexiti hüvitisi on võimalik maksta üksnes 2020. aasta lõpuni ja ainult kuni 50 % ulatuses fondi eelarvest, ülejäänud osa on jätkuvalt ette nähtud loodusõnnetuste jaoks.

 

Teiseks on ettepaneku eesmärk suurendada fondist tehtavaid ettemakseid 10 %-lt 25 %-le. See muudatus ei ole seotud Brexitiga ja komisjon teeb kõnealuse ettepaneku seetõttu, et ta leiab, et praegused ettemaksed on liiga väikesed, mistõttu hilinevad pärast loodusõnnetusi kohapeal võetavad meetmed.

 

Eelarvekomisjon esitas nende muudatuste kohta positiivse arvamuse ning valdav osa regionaalarengukomisjoni liikmetest nõustub, et tuleks võtta meetmeid kahju kannatanud liikmesriikidele rahalise abi andmiseks.


 

 

 

EELARVEKOMISJONI KIRI

Younous Omarjee

esimees

Regionaalarengukomisjon

BRÜSSEL

Teema: <Titre>Arvamus liikmesriikidele niisuguse rahalise toetuse andmise kohta, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Austatud esimees

Eelarvekomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek muuta Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) määrust. Mulle teadaolevalt on regionaalarengukomisjonil kavas võtta oma raport vastu lihtsustatud menetluse alusel 2. oktoobril 2019.

Ettepaneku eesmärk on laiendada ELSFi kohaldamisala, et tõendada Euroopa solidaarsust kõige rohkem mõjutatud liikmesriikidega ja anda fondist toetust, mis aitaks neil kanda Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise tõttu tekkinud rahalist koormust. Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega määratakse kindlaks selged toetuskõlblikkuse kriteeriumid ELSFi vahendite kasutamiseks. Kõnealusest rahastamisvahendist antav toetus piirdub seetõttu kuludega, mis avaldavad suurt mõju asjaomase liikmesriigi majandus- ja finantstingimustele.

Soovin rõhutada, et kõnealune ettepanek kinnitab selgelt Euroopa Parlamendi pikaajalist veendumust, et kehtiv eelarveraamistik ei võimalda piisaval määral vajalikku paindlikkust.

Eelarvekomisjon toetab mööndusteta ELSFi vahendite kasutamist selleks, et aidata liikmesriikidel kanda kokkuleppeta Brexitist otseselt tingitud rahalist koormust, kui see ületab liikmesriigi eelarvealast suutlikkust selle kriisiga ise toime tulla. Eelarvekomisjoni arvates on see kooskõlas fondi aluspõhimõttega näidata katastroofiolukordades üles ELi tõelist solidaarsust. Eelarvekomisjon on seetõttu nõus ELSFi vahendite kasutamisega näiteks selleks, et katta mõjutatud ettevõtjate jaoks konkreetsete abikavade kehtestamise kulusid ja avaliku halduse asutuste kulusid lisataristu loomisel ja lisatööjõu leidmisel kuni 5 % ulatuses tekitatud rahalisest koormusest. Eelarvekomisjon võtab teadmiseks ettepaneku määrata Brexitiga seotud taotluste puhul toetuskõlblikkuse miinimumkünniseks 0,3 % kogurahvatulust (GNI) või 1,5 miljardit eurot 2011. aasta hindades, mis on looduskatastroofide omast poole väiksem. Eelarvekomisjon tunneb heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle tõsta nii Brexitiga seotud kui ka muude juhtumite puhul liikmesriigi taotluse alusel tehtavate ettemaksete määra 10 protsendilt 25 protsendini ning suurendada ettemaksete maksimumsummat 30 miljonilt eurolt 100 miljoni euroni. Eelarvekomisjon võtab ühtlasi teadmiseks, et aastaeelarves selleks ette nähtud kogusummat tuleks suurendada 50 miljonilt eurolt 100 miljonile eurole aastas, et tagada eelarvevahendite õigeaegne kättesaadavus. Viimased kaks ettepanekut peaksid loodetavasti aitama muuta ELSFi ettemaksete süsteemi rahuldavamaks ja sagedamini kasutatavaks.

Üks eelarvekomisjoni peamisi muresid seisneb selles, et ELSFi Brexitiga seotud sekkumised ei toimuks suurte looduskatastroofidega seotud taotluste arvelt, arvestades, et fond loodi algselt just nende jaoks. Näib, et ettepanekusse on lisatud sellekohane kaitsemeede, millega on seatud Brexitiga seotud taotluste jaoks eraldatavate vahendite ülemmääraks 50 % ELSFi 2019. ja 2020. aasta rahastamispaketist, st kõnealusel kahel aastal kokku kuni 591,65 miljonit eurot jooksevhindades. Ka hüvitusmäära (milleks on kuni 5 %) võidakse alandada, kui olemasolev eelarve peaks osutuma ebapiisavaks. Need sätted peaksid tagama rahaliste vahendite tasakaalustatud jaotamise ja hoidma ära saabumise järjekorras teenindamise põhimõtte järgimise.

Kuigi eelarvekomisjon on rahul Euroopa Komisjoni esildatud õiguslike sätetega, soovib ta, et Euroopa Komisjon hoiaks teda tihedalt kursis kõigi saadud taotlustega ja vahendite kättesaadavusega ELSFi raames 2019. ja 2020. aastal.

Eelarvekomisjoni koordinaatorid hindasid kõnealust ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et eelarvekomisjon on nõus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi määruse muutmisega vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikidele antav rahaline toetus, mis aitaks neil kanda pärast Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumist tekkinud suurt rahalist koormust

Viited

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

EP-le esitamise kuupäev

5.9.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

REGI

16.9.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.10.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Bill Newton Dunn

Esitamise kuupäev

21.10.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad‑Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2019Õigusalane teave