Procedūra : 2019/0183(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0020/2019

Pateikti tekstai :

A9-0020/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 212kWORD 80k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regioninės plėtros komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0399),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio trečią pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0111/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

 pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A9–0020/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant sušvelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo ekonominį poveikį ir parodyti solidarumą su labiausiai nukentėjusiomis valstybėmis narėmis šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų padedama padengti susijusias viešąsias išlaidas;

(4) siekiant sušvelninti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo ekonominį ir socialinį poveikį ir parodyti solidarumą su labiausiai nukentėjusiomis valstybėmis narėmis šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų padedama padengti susijusias viešąsias išlaidas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų panaudojimo atvejis, todėl jo parama siekiant sušvelninti valstybėms narėms tekusią didelę finansinę naštą, kurią tiesiogiai sukėlė Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, turėtų būti tikslinga ir teikiama nustatytą laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti į gaivalines nelaimes;

(5) tai yra išskirtinis Fondo lėšų panaudojimo atvejis, todėl jo parama siekiant sušvelninti valstybėms narėms tenkančią didelę finansinę naštą, kurią tiesiogiai sukėlė arba sukels pasirengimas išstojimui arba Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos be susitarimo, turėtų būti tikslinga ir teikiama nustatytą laikotarpį, kad būtų išsaugota Fondo pirminė paskirtis ir jo pajėgumai reaguoti į gaivalines nelaimes;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) kad būtų išsaugota galimybė Fondo lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju, pagal jo pirminę paskirtį, turėtų būti nustatytos paramos, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos be susitarimo, biudžeto ribos;

(8) atsižvelgiant į tai, jog turi būti skirta pakankamai biudžeto lėšų, kad būtų išsaugota galimybė Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas panaudoti gaivalinių nelaimių atveju, valstybėms narėms ir regionams reikia suteikti galimybę naudotis kitomis papildomomis priemonėmis, siekiant padėti joms sumažinti galimo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo poveikį, pvz., naudojant EGF ar kitas ad hoc finansines priemones;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei finansinei naštai, tenkančiai valstybėms narėms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, turėtų būti taikomos tos pačios įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip bet kurios kitos Fondo intervencijos atveju. Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, kurios gali būti tinkamos finansuoti paramos lėšomis, įvairovę, svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų ES teisės aktų nuostatų, visų pirma valstybės pagalbos taisyklių;

(9) Fondo paramai, kuri skirta didelei finansinei naštai, kuri tenka ar gali tekti valstybėms narėms dėl pasirengimo Jungtinės Karalystės išstojimui ar išstojimo iš Sąjungos be susitarimo, sušvelninti, turėtų būti taikomos tos pačios įgyvendinimo, stebėsenos, ataskaitų teikimo, kontrolės ir audito taisyklės, kaip bet kurios kitos Fondo intervencijos atveju. Be to, atsižvelgiant į didelę viešųjų išlaidų, kurios gali būti tinkamos finansuoti paramos lėšomis, įvairovę, svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų ES teisės aktų nuostatų, visų pirma valstybės pagalbos taisyklių;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) Šiam tikslui skirti asignavimai neviršija pusės didžiausios turimos sumos, skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 2020 m.

2) Šiam tikslui skirti asignavimai neviršija 30 proc. didžiausios turimos sumos, skirtos Fondo intervencijoms 2019 m. ir 2020 m.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3a straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Tokios paramos lėšomis padengiama dalis papildomų viešųjų išlaidų, kurias tiesiogiai sukėlė išstojimas be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik laikotarpiu nuo išstojimo be susitarimo dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – finansinė našta).

3) Tokios paramos lėšomis padengiama dalis papildomų viešųjų išlaidų, kurias sukėlė pasirengimas išstojimui arba išstojimas be susitarimo ir kurios buvo patirtos tik laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau – finansinė našta).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3a straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) Valstybė narė gali kreiptis dėl paramos pagal šį straipsnį, jei apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė našta yra arba didesnė nei 1 500 000 000 EUR 2011 m. kainomis, arba didesnė nei 0,3 proc. jos BNP.

4) Valstybė narė gali kreiptis dėl paramos pagal šį straipsnį, jei apskaičiuojama, kad jos patirta finansinė našta yra arba didesnė nei 750 000 000 EUR 2011 m. kainomis, arba didesnė nei 0,15 proc. jos BNP.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3 b straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei narei. Tokia parama gali būti panaudota, pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms, nukentėjusioms nuo išstojimo be susitarimo, įskaitant paramą valstybės pagalbos priemonėms, skirtoms toms įmonėms, ir susijusiems intervenciniams veiksmams; priemonėms esamam užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, muitinių, sanitarinei ir fitosanitarinei kontrolei užtikrinti, įskaitant papildomus darbuotojus ir infrastruktūrą.

1) Pagal 3a straipsnį teikiama parama apima tik tą finansinę naštą, kuri, palyginus su atveju, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė būtų sudariusios susitarimą, tenka valstybei narei. Tokia parama gali būti panaudota, pavyzdžiui, teikiant pagalbą įmonėms ir darbuotojams, nukentėjusiems nuo išstojimo be susitarimo, įskaitant paramą valstybės pagalbos priemonėms, skirtoms toms įmonėms, ir susijusiems intervenciniams veiksmams; priemonėms esamam užimtumo lygiui išlaikyti ir sienų, muitinių, sanitarinei ir fitosanitarinei kontrolei užtikrinti, įskaitant papildomus darbuotojus ir infrastruktūrą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>3 b straipsnio 6 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Išlaidos, tinkamos finansuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis, pagal šį reglamentą nefinansuojamos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) Valstybės narės atsakingos nacionalinės valdžios institucijos gali pateikti Komisijai vieną paraišką dėl Fondo finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. Paraiškoje turi būti bent visa svarbi informacija apie valstybei narei tenkančią finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos viešosios priemonės, kurių imtasi reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir nurodytos jų grynosios išlaidos iki 2020 m. gruodžio 31 d., taip pat priežastys, dėl kurių jų nebuvo galima išvengti pasirengimo priemonėmis. Joje taip pat turi būti išstojimo be susitarimo tiesioginio poveikio pagrindimas.

1) Valstybės narės atsakingos nacionalinės valdžios institucijos gali pateikti Komisijai vieną bendrą paraišką dėl Fondo finansinio įnašo pagal 3a straipsnį ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d. Paraiškoje turi būti bent visa svarbi informacija apie valstybei narei tenkančią finansinę naštą. Joje turi būti aprašytos viešosios priemonės, kurių imtasi rengiantis išstojimui ir (arba) reaguojant į išstojimą be susitarimo, ir nurodytos jų grynosios išlaidos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Joje taip pat turi būti išstojimo be susitarimo tiesioginio poveikio pagrindimas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) Komisija parengia gaires dėl galimybės gauti Fondo paramą ir veiksmingo jos įgyvendinimo. Gairėse pateikiama išsami informacija apie paraiškų rengimą ir informacija, kuri turi būti pateikta Komisijai, įskaitant įrodymus, susijusius su tenkančia finansine našta. Gairės skelbiamos viešai atitinkamų Komisijos generalinių direktoratų interneto svetainėse ir Komisija užtikrina, kad jos būtų plačiau išplatintos valstybėms narėms.

2) Komisija iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengia gaires dėl galimybės gauti Fondo paramą ir veiksmingo jos įgyvendinimo. Gairėse pateikiama išsami informacija apie paraiškų rengimą ir informacija, kuri turi būti pateikta Komisijai, įskaitant įrodymus, susijusius su tenkančia finansine našta. Gairės skelbiamos viešai atitinkamų Komisijos generalinių direktoratų interneto svetainėse ir Komisija užtikrina, kad jos būtų plačiau išplatintos valstybėms narėms.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4 a straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Po 2020 m. balandžio 30 d. Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija, įvertina visas gautas paraiškas, tai, ar kiekvienu atveju tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, ir nustato visų galimų Fondo finansinių įnašų sumas neviršydama turimų finansinių išteklių ribų.

3) Po 2020 m. birželio 30 d. Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija, įvertina visas gautas paraiškas, tai, ar kiekvienu atveju tenkinamos Fondo mobilizavimo sąlygos, ir nustato visų galimų Fondo finansinių įnašų sumas neviršydama turimų finansinių išteklių ribų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4a straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) Fondo parama skiriama valstybėms narėms, kurios atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant iki 5 proc. patirtos finansinės naštos normą ir neviršijant turimo biudžeto ribų. Jei paaiškėja, kad turimo biudžeto nepakanka, pagalbos norma proporcingai sumažinama.

4) Fondo parama skiriama valstybėms narėms, kurios atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus, atsižvelgiant į 3a straipsnio 4 dalyje nurodytas ribas, taikant iki 10 proc. patirtos finansinės naštos normą ir neviršijant turimo biudžeto ribų. Jei paaiškėja, kad turimo biudžeto nepakanka, pagalbos norma proporcingai sumažinama.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>4a straipsnio 6 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) Sprendimą dėl Fondo lėšų mobilizavimo kuo skubiau po to, kai Komisija pateikia pasiūlymą, bendrai priima Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija ir Europos Parlamentas bei Taryba stengiasi kuo labiau sutrumpinti Fondo lėšų mobilizavimo trukmę.

6) Sprendimą dėl Fondo lėšų mobilizavimo kuo skubiau po to, kai Komisija pateikia pasiūlymą, bendrai priima Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija ir Europos Parlamentas bei Taryba stengiasi kuo labiau sutrumpinti Fondo lėšų mobilizavimo trukmę ir įsipareigoja per kuo trumpesnį laikotarpį pasiūlyti tam skirtą priemonę, kurią taikant būtų galima valdyti tokią ekstremaliąją situaciją.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

AIŠKINAMOJI DALIS

 

Šiuo metu numatoma, kad Jungtinė Karalystė turi išstoti iš Europos Sąjungos 2019 m. spalio 31 d., tačiau tikslios išstojimo sąlygos dar nėra aiškios.

 

Jei nebus sudarytas susitarimas dėl išstojimo, Jungtinė Karalystė nebepriklausys bendrajai rinkai ar muitų sąjungai ir nebus su jomis susijusi. Tokiu atveju dėl „Brexit“ kils didelių ekonominių sunkumų ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet ir tuose kitų valstybių narių regionuose, kurie yra labai priklausomi nuo ekonominių ryšių su Jungtine Karalyste.

 

Todėl Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti reglamentą dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo.

 

Pirma, pagal pasiūlymą prie aplinkybių, kurioms esant galima išmokėti fondo lėšas, būtų pridėtas „Brexit“ (fondas šiuo metu apima tik gaivalines nelaimes). Komisija numato, kad valstybės narės galės prašyti panaudoti šią naują ESSF liniją už 2019 ir 2020 finansinius metus nuo 2019 m. lapkričio 1 d. „Brexit“ kompensacinės išmokos būtų mokamos tik iki 2020 m. pabaigos ir sudarytų ne daugiau kaip 50 proc. fondo biudžeto – likusi dalis būtų ir toliau skiriama išmokoms dėl gaivalinių nelaimių.

 

Antra, pasiūlymu siekiama padidinti išankstinius mokėjimus iš fondo nuo 10 iki 25 proc. Šis pakeitimas nesusijęs su „Brexit“ ir Komisija jį siūlo, nes mano, kad dabartiniai išankstiniai mokėjimai yra per maži ir todėl po gaivalinių nelaimių vėluojama imtis veiksmų nelaimės vietoje.

 

Biudžeto komitetas pateikė teigiamą nuomonę dėl šių pakeitimų ir dauguma Regioninės plėtros komiteto narių sutinka, kad reikėtų imtis veiksmų siekiant leisti teikti finansinę paramą nukentėjusioms valstybėms narėms.


 

 

BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS

Younous Omarjee

Pirmininkas

Regioninės plėtros komitetas

BRIUSELIS

Tema: <Titre>Nuomonė dėl finansinės paramos valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Gerb. pirmininke,

Biudžeto komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo iš dalies pakeisti Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamento nuostatas. Kiek man žinoma, Regioninės plėtros komitetas ketina 2019 m. spalio 2 d. priimti pranešimą pagal supaprastintą procedūrą.

Šio pasiūlymo tikslas – išplėsti Europos Sąjungos solidarumo fondo taikymo sritį, kad būtų parodytas Europos solidarumas su labiausiai nukentėjusiomis valstybėmis narėmis, teikiant fondo paramą, padedančią pakelti finansinę naštą, joms tenkančią dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo. Vadovaujantis subsidiarumo principu jame apibrėžiami aiškūs atitikties kriterijai, kuriuos patenkinus galima mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas. Todėl parama pagal šią priemonę bus skiriama tik tuomet, jei patirtos sąnaudos turės rimtų pasekmių atitinkamos valstybės narės ekonominėms ir finansinėms sąlygoms.

Noriu pabrėžti, kad šis pasiūlymas aiškiai patvirtina ilgalaikį Parlamento įsitikinimą, kad dabartinė biudžeto sistema neužtikrina reikiamo lankstumo.

Biudžeto komitetas visapusiškai pritaria tam, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšomis būtų naudojamasi siekiant padėti valstybėms narėms pakelti finansinę naštą, kurios tiesioginė priežastis – „Brexit’as“ be susitarimo, tuomet, kai valstybės narės biudžeto pajėgumų nepakanka tam, kad ji pati galėtų susidoroti su krize. Komiteto nuomone, tokia parama atitinka pagrindinį fondo principą, t. y tikro ES solidarumo ištikus nelaimei principą. Todėl jis pritaria tam, kad Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos būtų naudojamos, pavyzdžiui, nukentėjusioms įmonėms skirtos konkrečios pagalbos schemų sukūrimo išlaidoms ir viešojo administravimo institucijų išlaidoms, susijusioms su papildomų infrastruktūros objektų kūrimu ir papildomų darbuotojų įdarbinimu, padengti taikant ne didesnę nei 5 % patirtos finansinės naštos normą. Komitetas pažymi, kad su „Brexit‘u“ susijusių paraiškų atveju siūloma perpus sumažinti minimalią finansavimo reikalavimų atitikties normą (t. y iki 0,3 % BNP arba 1,5 mlrd. EUR 2011 m. kainomis), palyginti su gaivalinės nelaimės atvejais taikoma norma. Komitetas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą padidinti avansinių mokėjimų, kurie gali būti išmokėti valstybės narės prašymu, lygį nuo 10 % (maksimali suma 30 mln. EUR) iki 25 % (maksimali suma 100 mln. EUR) su „Brexit‘u“ susijusiais ir nesusijusiais atvejais. Taip pat komitetas pažymi, kad šiuo tikslu metiniame biudžete numatytas bendras finansinis paketas turėtų būti padidintas nuo 50 mln. EUR iki 100 mln. EUR per metus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų prieinami laiku. Tikimasi, kad šie du pasiūlymai padės geriau užtikrinti Europos Sąjungos solidarumo fondo avansų mokėjimo sistemos adekvatumą ir galimybę dažniau ja pasinaudoti.

Vienas pagrindinių komitetui susirūpinimą keliančių klausimų yra užtikrinti, kad bet kokia su „Brexit‘u“ susijusi intervencija naudojantis Europos Sąjungos solidarumo fondu nebūtų vykdoma paraiškų, susijusių su parama didelės gaivalinės nelaimės atveju, t. y. pradiniu fondo tikslu, sąskaita. Atrodo, kad šiuo tikslu pasiūlyme numatyta apsaugos priemonė – su „Brexit‘u“ susijusioms paraiškoms nustatyta riba yra ne daugiau kaip 50 % asignavimų Europos Sąjungos solidarumo fondui sumos 2019 m. ir 2020 m., t. y. iš viso ne daugiau kaip 591,65 mln. EUR dabartinėmis kainomis dvejų metų laikotarpiu. Be to, maksimali kompensavimo norma (5 %) gali būti peržiūrėta ir sumažinta, jei paaiškėtų, kad turimo biudžeto nepakanka. Šios nuostatos turėtų padėti užtikrinti subalansuotą finansavimo paskirstymą ir išvengti „kas greitesnis, tas gudresnis“ principo taikymo.

Biudžeto komitetas yra patenkintas Komisijos pasiūlytomis teisinėmis nuostatomis, bet norėtų, kad Komisija jį išsamiai informuotų apie visas gautas paraiškas ir galimybes gauti finansavimą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo 2019 m. ir 2020 m.

Taigi komiteto koordinatoriai įvertino pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti jums, kad komitetas pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies pakeisti Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamentą.

Pagarbiai

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

Nuorodos

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Pateikimo EP data

5.9.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

16.9.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Priėmimo data

21.10.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Bill Newton Dunn

Pateikimo data

21.10.2019

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2019 m. spalio 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika