Procedura : 2019/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0020/2019

Teksty złożone :

A9-0020/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 219kWORD 78k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Komisja Rozwoju Regionalnego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PISMO Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0399),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0111/2019),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

 po konsultacji z Komitetem Regionów,

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając pismo Komisji Budżetowej,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0020/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Aby złagodzić skutki gospodarcze wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy i w tych wyjątkowych okolicznościach okazać solidarność z państwami członkowskimi, które najbardziej odczują te skutki, należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia wydatków publicznych związanych z wystąpieniem.

(4) Aby złagodzić gospodarcze i społeczne skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy i w tych wyjątkowych okolicznościach okazać solidarność z państwami członkowskimi, które najbardziej odczują te skutki, należy wprowadzić zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 w celu wsparcia wydatków publicznych związanych z wystąpieniem.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe wykorzystanie Funduszu, pomoc udzielaną z jego środków, aby złagodzić skutki poważnego obciążenia finansowego po stronie państw członkowskich będącego bezpośrednią konsekwencją wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy, należy ukierunkować i ograniczyć w czasie, aby zachować pierwotne przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do reagowania na klęski żywiołowe.

(5) Ponieważ chodzi o wyjątkowe wykorzystanie Funduszu, pomoc udzielaną z jego środków, aby złagodzić skutki poważnego obciążenia finansowego, jakiego doświadczają lub mogą doświadczyć państwa członkowskie w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy lub w bezpośredniej konsekwencji tego wystąpienia, należy ukierunkować i ograniczyć w czasie, aby zachować pierwotne przeznaczenie Funduszu i jego zdolność do reagowania na klęski żywiołowe.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Aby zapewnić dostępność Funduszu na wypadek klęsk żywiołowych, co stanowi jego pierwotny cel, należy ustalić pułap budżetowy wsparcia w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy.

(8) Zważywszy, że na utrzymanie dostępności Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypadek klęsk żywiołowych należy przewidzieć rozsądny budżet, państwom członkowskim i regionom trzeba udostępnić inne dodatkowe środki, aby pomóc im ograniczyć skutki ewentualnego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy, na przykład za pośrednictwem EFG lub innych doraźnych instrumentów finansowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 9</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Pomoc udzielana ze środków Funduszu na łagodzenie skutków poważnego obciążenia finansowego po stronie państw członkowskich będącego bezpośrednią konsekwencją wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy powinna podlegać tym samym przepisom dotyczącym wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i audytu, jak wszelkie inne interwencje realizowane w ramach Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres wydatków publicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ważne jest również zapewnienie przestrzegania innych przepisów prawa UE, w szczególności zasad pomocy państwa.

(9) Pomoc udzielana ze środków Funduszu na łagodzenie skutków poważnego obciążenia finansowego, jakiego doświadczają lub mogą doświadczyć państwa członkowskie w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy lub w bezpośredniej konsekwencji tego wystąpienia, powinna podlegać tym samym przepisom dotyczącym wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i audytu, jak wszelkie inne interwencje realizowane w ramach Funduszu. Zważywszy na szeroki zakres wydatków publicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ważne jest również zapewnienie przestrzegania innych przepisów prawa UE, w szczególności zasad pomocy państwa.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 3 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dostępne na ten cel środki są ograniczone do połowy maksymalnej dostępnej kwoty na interwencje w ramach Funduszu na lata 2019–2020.

2. Dostępne na ten cel środki są ograniczone do 30 % maksymalnej dostępnej kwoty na interwencje w ramach Funduszu na lata 2019–2020.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 3 a – ustęp 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Taka pomoc pokrywa część dodatkowych wydatków publicznych spowodowanych bezpośrednio przez wystąpienie bez umowy i poniesionych wyłącznie między datą wystąpienia bez umowy a dniem 31 grudnia 2020 r. („obciążenie finansowe”).

3. Taka pomoc pokrywa część dodatkowych wydatków publicznych poniesionych wyłącznie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie bez umowy lub w konsekwencji wystąpienia bez umowy („obciążenie finansowe”).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 3 a – ustęp 4</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwo członkowskie kwalifikuje się do złożenia wniosku o pomoc na podstawie niniejszego artykułu, jeżeli obciążenie finansowe, jakiego doświadczyło, szacuje się albo na ponad 1 500 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo powyżej 0,% jego DNB.

4. Państwo członkowskie kwalifikuje się do złożenia wniosku o pomoc na podstawie niniejszego artykułu, jeżeli obciążenie finansowe, jakiego doświadczyło, szacuje się albo na ponad 750 000 000 EUR w cenach z 2011 r., albo powyżej 0,15 % jego DNB.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 3 b – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Pomoc przewidziana w art. 3a pokrywa wyłącznie takie obciążenie finansowe poniesione przez państwo członkowskie, które powstało w porównaniu z sytuacją, gdyby umowa między Unią a Zjednoczonym Królestwem została zawarta. Taką pomoc można przeznaczyć, na przykład, na udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom, które odczuły skutki wystąpienia bez umowy, w tym wsparcia na rzecz środków pomocy państwa dla takich przedsiębiorstw i na potrzeby stosownych interwencji; środki mające na celu utrzymanie obecnego zatrudnienia; oraz na zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w tym dodatkowego personelu i infrastruktury.

1. Pomoc przewidziana w art. 3a pokrywa wyłącznie takie obciążenie finansowe poniesione przez państwo członkowskie, które powstało w porównaniu z sytuacją, gdyby umowa między Unią a Zjednoczonym Królestwem została zawarta. Taką pomoc można przeznaczyć, na przykład, na udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom i pracownikom odczuwającym skutki wystąpienia bez umowy, w tym wsparcia na rzecz środków pomocy państwa dla takich przedsiębiorstw i na potrzeby stosownych interwencji; środki mające na celu utrzymanie obecnego zatrudnienia; oraz na zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i fitosanitarnych, w tym dodatkowego personelu i infrastruktury.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 3 b – ustęp 6 a (nowy)</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Na podstawie niniejszego rozporządzenia nie mogą być finansowane wydatki kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 a – ustęp 1</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Odpowiedzialne władze krajowe państwa członkowskiego mogą złożyć do Komisji pojedynczy wniosek o wkład finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.  Wniosek powinien zawierać co najmniej wszystkie istotne informacje na temat obciążenia finansowego powstałego po stronie takiego państwa członkowskiego. We wniosku należy opisać środki publiczne podjęte w odpowiedzi na wystąpienie bez umowy i podać ich koszt netto do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz przyczyny, dla których nie można było ich uniknąć za pomocą środków gotowości.  Wniosek powinien także zawierać uzasadnienie dotyczące bezpośredniego skutku wystąpienia bez umowy.

1. Odpowiedzialne władze krajowe państwa członkowskiego mogą złożyć do Komisji pojedynczy wniosek o wkład finansowy z Funduszu zgodnie z art. 3a najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać co najmniej wszystkie istotne informacje na temat obciążenia finansowego powstałego po stronie takiego państwa członkowskiego. We wniosku należy opisać środki publiczne podjęte w związku z przygotowywaniem się na wystąpienie bez umowy lub w odpowiedzi na wystąpienie bez umowy i podać ich koszt netto do dnia 31 grudnia 2020 r. Wniosek powinien także zawierać uzasadnienie dotyczące bezpośredniego skutku wystąpienia bez umowy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 a – ustęp 2</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przygotowuje wskazówki dotyczące skutecznego dostępu do Funduszu i realizacji przekazanych z niego środków finansowych. Wskazówki zawierają szczegółowe instrukcje na temat przygotowania wniosku oraz określają informacje, jakie należy przedłożyć Komisji, w tym informacje o dowodach, które należy dostarczyć na temat powstałego obciążenia finansowego. Wskazówki podawane są do publicznej wiadomości na stronach internetowych odpowiednich Dyrekcji Generalnych Komisji, a Komisja zapewnia ich szersze rozpowszechnienie wśród państw członkowskich.

2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja przygotuje wskazówki dotyczące skutecznego dostępu do Funduszu i realizacji przekazanych z niego środków finansowych. Wskazówki zawierają szczegółowe instrukcje na temat przygotowania wniosku oraz określają informacje, jakie należy przedłożyć Komisji, w tym informacje o dowodach, które należy dostarczyć na temat powstałego obciążenia finansowego. Wskazówki podawane są do publicznej wiadomości na stronach internetowych odpowiednich Dyrekcji Generalnych Komisji, a Komisja zapewnia ich szersze rozpowszechnienie wśród państw członkowskich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 a – ustęp 3</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Po dniu 30 kwietnia 2020 r. Komisja ocenia na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku wszystkich otrzymanych wniosków, czy w każdym przypadku spełnione zostały warunki uruchomienia Funduszu, i ustala kwotę ewentualnego wkładu finansowego z Funduszu w granicach dostępnych środków finansowych.

3. Po dniu 30 czerwca 2020 r. Komisja ocenia na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku wszystkich otrzymanych wniosków, czy w każdym przypadku spełnione zostały warunki uruchomienia Funduszu, i ustala kwotę ewentualnego wkładu finansowego z Funduszu w granicach dostępnych środków finansowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 a – ustęp 4</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Pomoc z Funduszu jest przyznawana państwom członkowskim spełniającym kryteria kwalifikowalności, przy uwzględnieniu progów określonych w art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 5 % poniesionego obciążenia finansowego i w granicach dostępnych środków budżetowych. W sytuacji gdy dostępny budżet okaże się niewystarczający, należy proporcjonalnie zmniejszyć stawkę pomocy.

4. Pomoc z Funduszu jest przyznawana państwom członkowskim spełniającym kryteria kwalifikowalności, przy uwzględnieniu progów określonych w art. 3a ust. 4, według stawki wynoszącej do 10 % poniesionego obciążenia finansowego i w granicach dostępnych środków budżetowych. W sytuacji gdy dostępny budżet okaże się niewystarczający, należy proporcjonalnie zmniejszyć stawkę pomocy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6</Article>

<DocAmend2>Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Artykuł 4 a – ustęp 6</Article2>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Decyzja o uruchomieniu Funduszu jest podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę niezwłocznie po przedłożeniu wniosku przez Komisję. Komisja, z jednej strony, oraz Parlament Europejski i Rada, z drugiej strony, podejmują starania, aby do minimum skrócić czas potrzebny na uruchomienie Funduszu.

6. Decyzja o uruchomieniu Funduszu jest podejmowana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę niezwłocznie po przedłożeniu wniosku przez Komisję. Komisja, z jednej strony, oraz Parlament Europejski i Rada, z drugiej strony, podejmują starania, aby do minimum skrócić czas potrzebny na uruchomienie Funduszu, i zobowiązują się jak najszybciej zaproponować doraźny instrument w celu zaradzenia tej sytuacji nadzwyczajnej.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

UZASADNIENIE

 

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania Zjednoczone Królestwo zamierza wystąpić z Unii Europejskiej w dniu 31 października 2019 r., chociaż dokładne warunki tego wystąpienia nie są jeszcze znane.

 

W przypadku braku umowy o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo przestanie być częścią jednolitego rynku lub unii celnej i nie będzie z nimi związane. Brexit będzie zatem prowadzić do poważnych trudności gospodarczych nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, ale również w tych częściach pozostałych państw członkowskich, które w dużym stopniu zależą od powiązań gospodarczych z tym państwem.

 

W związku z tym Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

 

Po pierwsze zaowocowałaby ona dodaniem brexitu do okoliczności uzasadniających wypłatę środków z Funduszu (obecnie środki z niego mogą być wypłacane jedynie w przypadku klęsk żywiołowych). Komisja przewiduje, że państwa członkowskie będą mogły zwrócić się z wnioskiem o wykorzystanie nowego działu FSUE w latach budżetowych 2019 i 2020 od dnia 1 listopada 2019 r. Wypłaty odszkodowań na poczet skutków brexitu byłyby możliwe tylko do końca 2020 r. i tylko do maksymalnie 50% budżetu Funduszu. Pozostała część Funduszu byłaby nadal zarezerwowana na finansowanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Po drugie wniosek ma na celu podwyższenie płatności zaliczkowych z Funduszu z 10% do 25%. Zmiana ta jest niezależna od brexitu, a Komisja proponuje ją, ponieważ uważa, że obecne płatności zaliczkowe są zbyt niskie, co opóźnia prowadzenie działań w terenie po wystąpieniu klęsk żywiołowych.

 

Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie tych zmian, a większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego zgadza się, że należy podjąć kroki, aby umożliwić udzielanie pomocy finansowej poszkodowanym państwom członkowskim.


 

 

PISMO Komisji Budżetowej

Pan Younous Omarjee

Przewodniczący

Komisja Rozwoju Regionalnego

BRUKSELA

Przedmiot: <Titre>Opinia w sprawie zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Budżetowa otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Rozumiem, że w dniu 2 października 2019 r. Komisja Rozwoju Regionalnego zamierza przyjąć sprawozdanie w ramach procedury uproszczonej.

Wniosek ma na celu rozszerzenie zakresu FSUE, aby w geście solidarności z państwami członkowskimi, które najdotkliwiej odczują skutki brexitu, można było udzielić im wsparcia ze środków Funduszu pozwalającego im na poradzenie sobie z obciążeniem finansowym powstałym wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy. W myśl zasady pomocniczości we wniosku jasno określono kryteria kwalifikowalności, które muszą zostać spełnione, aby uruchomić środki z FSUE. Wsparcie w ramach tego instrumentu będzie zatem ograniczać się do kosztów mających poważne konsekwencje dla sytuacji gospodarczo-finansowej w danym państwie członkowskim.

Pragnę podkreślić, że wniosek ten jest dowodem na to, iż bieżące ramy budżetowe nie zapewniają potrzebnej nam elastyczności, o czym Parlament jest już od dawna przekonany.

Komisja Budżetowa bez zastrzeżeń odnosi się do wykorzystania środków z FSUE, aby pomóc państwom członkowskim w ponoszeniu obciążeń finansowych bezpośrednio związanych z brexitem bez umowy, w sytuacji gdy obciążenia te przekraczają zdolność budżetową danego państwa członkowskiego do samodzielnego radzenia sobie z tym kryzysem. Uważa, że jest to zgodne z podstawową zasadą solidarności UE w sytuacjach kryzysowych. W związku z tym Komisja Budżetowa zgadza się, by środki z FSUE były wykorzystywane przykładowo na pokrycie kosztów wprowadzenia specjalnych programów pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych sytuacją kryzysową oraz kosztów ponoszonych przez administrację publiczną w związku z tworzeniem dodatkowych obiektów infrastruktury i kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu. Koszty te powinny być pokrywane w wysokości do 5% poniesionego obciążenia finansowego. Komisja Budżetowa zwraca uwagę na propozycję, aby minimalne progi kwalifikowalności dla wniosków dotyczących brexitu obniżyć o połowę (do 0,3% DNB lub 1,5 mld EUR w cenach z 2011 r.) w stosunku do progów, które stosuje się w przypadku klęski żywiołowej. Z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej, by podwyższyć poziom zaliczek wypłacanych na wniosek państwa członkowskiego z 10% (maksymalnie 30 mln EUR) do 25% (maksymalnie 100 mln EUR), zarówno w przypadku brexitu, jak i w przypadkach niezwiązanych z brexitem. Ponadto proponuje również, by całkowitą pulę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym podwyższyć z 50 do 100 mln EUR rocznie, co pozwoli zapewnić dostępność środków budżetowych na czas. Te dwie ostatnie propozycje powinny sprawić, że system płatności zaliczkowych w ramach FSUE będzie bardziej zadowalający i częściej wykorzystywany.

Komisja Budżetowa obawia się jednak, że – wbrew pierwotnemu celowi Funduszu, którym jest udzielanie pomocy w takich właśnie przypadkach – interwencje z FSUE związane z brexitem będą odbywać się kosztem wniosków dotyczących poważnych klęsk żywiołowych. Wydaje się, że we wniosku przewidziano zabezpieczenie na ten cel w postaci ograniczenia kwot dostępnych na wnioski dotyczące brexitu do maksymalnie 50% puli środków FSUE na lata 2019 i 2020, tj. do maksymalnej łącznej kwoty 591,65 mln EUR w cenach bieżących na okres dwóch lat. Ponadto stawka zwrotu kosztów wynosząca maksymalnie 5% może zostać skorygowana w dół, jeżeli dostępny budżet okaże się niewystarczający. Ustalenia te powinny zapewnić zrównoważony podział środków finansowych i pozwolić uniknąć wypłacania środków według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

Choć Komisja Budżetowa jest zadowolona z przepisów prawnych zaproponowanych przez Komisję Europejską, oczekiwałaby od tej ostatniej dokładnych informacji o wszystkich otrzymywanych wnioskach i dostępności środków finansowych w ramach FSUE w latach 2019 i 2020.

Koordynatorzy Komisji Budżetowej dokonali oceny wniosku i zwrócili się do mnie z prośbą o przekazanie Panu pozytywnej opinii o zmianie rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

Odsyłacze

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Data przedstawienia w PE

5.9.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

16.9.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

21.10.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Bill Newton Dunn

Data złożenia

21.10.2019

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2019Informacja prawna