Postup : 2019/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0020/2019

Predkladané texty :

A9-0020/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2019 - 8.4
CRE 24/10/2019 - 8.4

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0045

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0020/2019</NoDocSe>
PDF 218kWORD 77k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Výbor pre regionálny rozvoj</Commission>

Spravodajca: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 LIST Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0399),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a na tretí odsek článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C9‑0111/2019),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

 po porade s Výborom regiónov,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

 so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0020/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) S cieľom zmierniť ekonomické dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody a prejaviť solidaritu s najviac zasiahnutými členskými štátmi za takýchto výnimočných okolností by sa nariadenie (ES) č. 2012/2002 malo zmeniť, aby sa podporili súvisiace verejné výdavky.

(4) S cieľom zmierniť ekonomické a sociálne dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody a prejaviť solidaritu s najviac zasiahnutými členskými štátmi za takýchto výnimočných okolností by sa nariadenie (ES) č. 2012/2002 malo zmeniť, aby sa podporili súvisiace verejné výdavky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Keďže ide o výnimočné použitie fondu, jeho pomoc na zmiernenie vážnej finančnej záťaže, ktorá členským štátom vznikla ako priamy dôsledok vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, by mala byť cielená a časovo obmedzená, aby sa zachoval pôvodný zmysel fondu a jeho schopnosť reagovať na prírodné katastrofy.

(5) Keďže ide o výnimočné použitie fondu, jeho pomoc na zmiernenie vážnej finančnej záťaže, ktorá členským štátom vznikla alebo vznikne v rámci prípravy na vystúpenie alebo ako priamy dôsledok vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, by mala byť cielená a časovo obmedzená, aby sa zachoval pôvodný zmysel fondu a jeho schopnosť reagovať na prírodné katastrofy.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zachovať disponibilitu fondu pre prírodné katastrofy, čo je jeho pôvodným účelom, by sa mal stanoviť rozpočtový strop na podporu súvisiacu s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody.

(8) Keďže na zachovanie disponibility Fondu solidarity Európskej únie pre prírodné katastrofy sa musí poskytnúť primeraný rozpočet, je potrebné, aby členské štáty a regióny mali k dispozícii ďalšie dodatočné prostriedky, ktoré im pomôžu obmedziť vplyv možného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, napríklad prostredníctvom EGF alebo iných finančných nástrojov ad hoc.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Na pomoc z fondu v záujme zmiernenia vážnej finančnej záťaže členských štátov v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá vykonávania, monitorovania, podávania správ, kontroly a auditu ako na všetky iné intervencie fondu. Okrem toho vzhľadom na veľký rozsah verejných výdavkov, ktoré sú potenciálne oprávnené na podporu, je dôležité zabezpečiť, aby sa dodržiavali ostatné ustanovenia práva EÚ, najmä pravidlá štátnej pomoci.

(9) Na pomoc z fondu v záujme zmiernenia vážnej finančnej záťaže, ktorá členským štátom vznikla alebo môže vzniknúť v rámci prípravy na vystúpenie alebo v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá vykonávania, monitorovania, podávania správ, kontroly a auditu ako na všetky iné intervencie fondu. Okrem toho vzhľadom na veľký rozsah verejných výdavkov, ktoré sú potenciálne oprávnené na podporu, je dôležité zabezpečiť, aby sa dodržiavali ostatné ustanovenia práva EÚ, najmä pravidlá štátnej pomoci.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 3a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Disponibilné rozpočtové prostriedky na tento cieľ sú obmedzené na polovicu maximálnej sumy, ktorá je k dispozícii na intervenciu fondu na roky 2019 a 2020.

(2) Disponibilné rozpočtové prostriedky na tento cieľ sú obmedzené na 30 % maximálnej sumy, ktorá je k dispozícii na intervenciu fondu na roky 2019 a 2020.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 3a – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Táto pomoc pokrýva časť dodatočných verejných výdavkov, ktoré boli priamo spôsobené vystúpením bez dohody a ktoré vznikli výlučne medzi dátumom vystúpenia bez dohody a 31. decembrom 2020 („vážna finančná záťaž“).

(3) Táto pomoc pokrýva časť dodatočných verejných výdavkov, ktoré vznikli výlučne medzi 1. januárom 2019 a 31. decembrom 2020 v rámci prípravy na vystúpenie bez dohody alebo v dôsledku vystúpenia bez dohody („finančná záťaž“).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 3a – odsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Členský štát je oprávnený požiadať o pomoc podľa tohto článku, ak sa jeho finančná záťaž odhaduje buď na viac ako 1 500 000 000 EUR v cenách roku 2011, alebo na viac ako 0,3 % jeho HND.

(4) Členský štát je oprávnený požiadať o pomoc podľa tohto článku, ak sa jeho finančná záťaž odhaduje buď na viac ako 750 000 000 EUR v cenách roku 2011, alebo na viac ako 0,15 % jeho HND.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 3 b – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Pomoc poskytovaná podľa článku 3a sa vzťahuje len na finančnú záťaž, ktorá vznikla členskému štátu na rozdiel od situácie, ak by bola uzatvorená dohoda medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Takáto pomoc sa môže použiť napríklad na poskytnutie podpory podnikom, ktoré ovplyvnilo vystúpenie bez dohody, vrátane podpory na opatrenia štátnej pomoci v prípade týchto podnikov a súvisiacich intervencií, opatrení na zachovanie existujúceho zamestnania a zabezpečenia fungovania hraničných, colných, sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol vrátane dodatočného personálu a infraštruktúry.

(1) Pomoc poskytovaná podľa článku 3a sa vzťahuje len na finančnú záťaž, ktorá vznikla členskému štátu na rozdiel od situácie, ak by bola uzatvorená dohoda medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Takáto pomoc sa môže použiť napríklad na poskytnutie podpory podnikom a pracovníkom, ktorých ovplyvnilo vystúpenie bez dohody, vrátane podpory na opatrenia štátnej pomoci v prípade týchto podnikov a súvisiacich intervencií, opatrení na zachovanie existujúceho zamestnania a zabezpečenia fungovania hraničných, colných, sanitárnych a rastlinolekárskych kontrol vrátane dodatočného personálu a infraštruktúry.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 3</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 3 b – odsek 6 a (nový)</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a) Výdavky oprávnené na financovanie v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa podľa tohto nariadenia nefinancujú.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 a – odsek 1</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu môžu Komisii predložiť jednu žiadosť o finančný príspevok z fondu v súlade s článkom 3a najneskôr do 30. apríla 2020.  Žiadosť obsahuje minimálne všetky relevantné informácie o finančnej záťaži uvedeného členského štátu. Sú v nej opísané verejné opatrenia prijaté v reakcii na vystúpenie bez dohody, pričom sa uvedú ich čisté náklady do 31. decembra 2020 a dôvody, prečo sa im nedalo zabrániť prostredníctvom opatrení na zaistenie pripravenosti. Správa by mala obsahovať aj odôvodnenie týkajúce sa priameho účinku vystúpenia bez dohody.

(1) Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu môžu Komisii predložiť jednu žiadosť o finančný príspevok z fondu v súlade s článkom 3a najneskôr do 30. júna 2020. Žiadosť obsahuje minimálne všetky relevantné informácie o finančnej záťaži uvedeného členského štátu. Sú v nej opísané verejné opatrenia prijaté v rámci prípravy a/alebo v reakcii na vystúpenie bez dohody, pričom sa uvedú ich čisté náklady do 31. decembra 2020. Správa by mala obsahovať aj odôvodnenie týkajúce sa priameho účinku vystúpenia bez dohody.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 a – odsek 2</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia vypracuje usmernenia o efektívnom prístupe k fondu a jeho využívaní. Usmernenia budú zahŕňať podrobné informácie o príprave žiadosti a informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii, vrátane dôkazov týkajúcich sa vzniknutej finančnej záťaže, ktoré sa majú predložiť. Usmernenia sa zverejnia na webových stránkach príslušného generálneho riaditeľstva Komisie a Komisia zabezpečí ich sprostredkovanie členským štátom.

(2) Komisia vypracuje do 31. decembra 2019 usmernenia o efektívnom prístupe k fondu a jeho využívaní. Usmernenia budú zahŕňať podrobné informácie o príprave žiadosti a informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii, vrátane dôkazov týkajúcich sa vzniknutej finančnej záťaže, ktoré sa majú predložiť. Usmernenia sa zverejnia na webových stránkach príslušného generálneho riaditeľstva Komisie a Komisia zabezpečí ich sprostredkovanie členským štátom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 4 a – odsek 3</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia po 30. apríli 2020 v prípade všetkých prijatých žiadostí posúdi na základe informácií uvedených v odsekoch 1 a 2, či sú v jednotlivých prípadoch splnené podmienky na uvoľnenie prostriedkov z fondu, a určí výšku akéhokoľvek možného finančného príspevku z fondu v rámci disponibilných finančných zdrojov.

(3) Komisia po 30. júni 2020 v prípade všetkých prijatých žiadostí posúdi na základe informácií uvedených v odsekoch 1 a 2, či sú v jednotlivých prípadoch splnené podmienky na uvoľnenie prostriedkov z fondu, a určí výšku akéhokoľvek možného finančného príspevku z fondu v rámci disponibilných finančných zdrojov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 4a – odsek 4</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Pomoc z fondu sa poskytuje členským štátom, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, pričom sa zohľadňujú prahové hodnoty uvedené v článku 3a ods. 4, a to v sadzbe až do 5 % z celkovej finančnej záťaže a v rámci disponibilných rozpočtových prostriedkov. Ak sa ukáže, že disponibilné rozpočtové prostriedky sú nedostatočné, miera pomoci sa proporcionálne zníži.

(4) Pomoc z fondu sa poskytuje členským štátom, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, pričom sa zohľadňujú prahové hodnoty uvedené v článku 3a ods. 4, a to v sadzbe až do 10 % z celkovej finančnej záťaže a v rámci disponibilných rozpočtových prostriedkov. Ak sa ukáže, že disponibilné rozpočtové prostriedky sú nedostatočné, miera pomoci sa proporcionálne zníži.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1 – bod 6</Article>

<DocAmend2>Nariadenie (ES) č. 2012/2002</DocAmend2>

<Article2>Článok 4a – odsek 6</Article2>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6) Rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov z fondu prijmú spoločne Európsky parlament a Rada čo najskôr po predložení návrhu Komisie. Komisia na jednej strane a Európsky parlament a Rada na strane druhej sa snažia o to, aby čas na uvoľnenie prostriedkov z fondu bol čo najkratší.

6) Rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov z fondu prijmú spoločne Európsky parlament a Rada čo najskôr po predložení návrhu Komisie. Komisia na jednej strane a Európsky parlament a Rada na strane druhej sa snažia o to, aby čas na uvoľnenie prostriedkov z fondu bol čo najkratší, a zaväzujú sa, že čo najskôr navrhnú ad hoc nástroj na riešenie takejto núdzovej situácie.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Spojené kráľovstvo má podľa informácií, ktoré sú v dobe vzniku tejto správy k dispozícii, vystúpiť z Európskej únie 31. októbra 2019, hoci presné podmienky tohto vystúpenia ešte nie sú jasné.

 

V prípade neexistencie dohody o vystúpení už Spojené kráľovstvo nebude súčasťou jednotného trhu alebo colnej únie ani k nim nebude pridružené. Brexit preto povedie k značným hospodárskym ťažkostiam, a to nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj v tých častiach ostatných členských štátov, ktoré sú vo veľkej miere závislé od hospodárskych väzieb so Spojeným kráľovstvom.

 

Komisia preto navrhla zmeniť nariadenie o Fonde solidarity Európskej únie.

 

Po prvé by bol podľa tohto návrhu brexit pridaný k okolnostiam, ktoré umožňujú vyplatenie prostriedkov z fondu (fond sa v súčasnosti vzťahuje len na prírodné katastrofy). Komisia predpokladá, že by členské štáty mohli podávať žiadosti o využitie tejto novej zložky FSEÚ, ktoré by sa týkali rozpočtových rokov 2019 a 2020, od 1. novembra 2019. Vyplácanie náhrad v súvislosti s brexitom by bolo možné iba do konca roka 2020 a len do maximálnej výšky 50 % rozpočtu fondu, pričom zvyšok by ostal vyhradený na prírodné katastrofy.

 

Po druhé je cieľom návrhu zvýšiť preddavkové platby, ktoré sú z fondu vyplácané, z 10 % na 25 %. Táto zmena nesúvisí s brexitom a Komisia ju navrhuje, pretože sa domnieva, že súčasné preddavkové platby sú príliš nízke, čo brzdí úsilie na mieste po prírodných katastrofách.

 

Výbor pre rozpočet vydal kladné stanovisko k týmto zmenám a väčšina členov Výboru pre regionálny rozvoj súhlasí s tým, že by sa mali prijať opatrenia, ktoré umožnia poskytnutie finančnej pomoci dotknutým členským štátom.


 

 

 

LIST Výboru pre rozpočet

Younous Omarjee

predsedníčka

Výbor pre regionálny rozvoj

v BRUSELI

Predmet: <Titre>Stanovisko k finančnej pomoci členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody</Titre> <DocRef>(COM(2019)0399 – C9‑0111/2019 – 2019/0183(COD))</DocRef>

Vážený pán predseda,

Výboru pre rozpočet bol postúpený návrh Komisie na zmenu nariadenia o Fonde solidarity Európskej únie (FSEÚ), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, Výbor pre regionálny rozvoj plánuje 2. októbra 2019 prijať správu v rámci zjednodušeného postupu.

Cieľom návrhu je rozšíriť rozsah pôsobnosti FSEÚ a prejaviť európsku solidaritu s najviac zasiahnutými členskými štátmi tak, že sa im poskytne pomoc z fondu na zvládnutie finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody. V súlade so zásadou subsidiarity sa v ňom vymedzujú jasné kritériá oprávnenosti na uvoľnenie prostriedkov z FSEÚ. Pomoc v rámci tohto nástroja sa preto obmedzuje na náklady so závažnými dôsledkami pre ekonomickú a sociálnu situáciu v danom členskom štáte.

Chcel by som zdôrazniť, že tento návrh jasne potvrdzuje dlhodobé presvedčenie Parlamentu, že súčasný rozpočtový rámec neposkytuje takú mieru flexibility, akú potrebujeme.

Výbor pre rozpočet bezvýhradne víta použitie finančných prostriedkov z FSEÚ na pomoc členským štátom znášať finančnú záťaž, ktorá priamo vyplýva z vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody, v prípade, že táto záťaž prekročí rozpočtovú schopnosť členského štátu vyrovnať sa s touto krízou samostatne. Zastáva názor, že je to v súlade so základným princípom fondu, ktorým je skutočná solidarita EÚ v prípadoch katastrof. Súhlasí teda s tým, že finančné prostriedky z FSEÚ by sa mohli použiť napríklad na pokrytie nákladov na vytvorenie konkrétnych schém pomoci pre postihnuté podniky a nákladov, ktoré vzniknú orgánom verejnej správy v súvislosti s vytvorením ďalších zariadení infraštruktúry a prijímaním ďalších zamestnancov, a to v sadzbe až do 5 % z celkovej finančnej záťaže. Výbor berie na vedomie, že minimálne prahové hodnoty oprávnenosti pre žiadosti súvisiace s brexitom by podľa návrhu mali byť o polovicu nižšie ako hodnoty, ktoré sa uplatňujú v prípade prírodných katastrof, t. j. mali by sa znížiť na 0,3 % HND alebo na 1,5 mld. EUR v cenách roku 2011. Víta návrh Komisie na zvýšenie úrovne preddavkových platieb, ktoré možno na žiadosť členského štátu vyplatiť, z 10 % a maximálne 30 miliónov EUR na 25 % a maximálne 100 miliónov EUR, a to tak v prípadoch súvisiacich s brexitom, ako aj v prípadoch, ktoré s brexitom nesúvisia. Napokon poznamenáva, že celková suma vyčlenená v ročnom rozpočte na tento účel by sa mala zvýšiť z 50 na 100 miliónov EUR ročne, aby sa zabezpečila včasná dostupnosť rozpočtových zdrojov. Posledné dva návrhy by mali prispieť k tomu, aby systém preddavkových platieb FSEÚ fungoval uspokojivejšie a aby sa častejšie používal.

Jednou z hlavných obáv výboru je, aby intervencie z FSEÚ v prípadoch súvisiacich s brexitom neboli na úkor žiadostí súvisiacich s veľkými prírodnými katastrofami, pre ktoré bol fond pôvodne zriadený. Zdá sa, že záruka, ktorá to má zabezpečiť, je už zapracovaná do návrhu, a to vo forme obmedzenia disponibilnej sumy na žiadosti súvisiace s brexitom na maximálne 50 % prostriedkov z FSEÚ na roky 2019 a 2020, t. j. maximálne celkom 591,65 miliónov EUR v bežných cenách počas dvoch rokov. Rovnako aj mieru úhrad vo výške maximálne 5 % možno znížiť, ak dostupný rozpočet nebude dostatočný. Týmito ustanoveniami by sa malo zabezpečiť vyvážené rozdelenie finančných prostriedkov a zabrániť tomu, aby sa prostriedky prideľovali len na žiadosti, ktoré boli podané najskôr.

Výbor pre rozpočet je síce spokojný s právnymi ustanoveniami, ktoré navrhuje Komisia, ale žiada, aby ho Komisia podrobne informovala o všetkých podaných žiadostiach a o dostupnosti finančných prostriedkov z FSEÚ v rokoch 2019 a 2020.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočil, že tento výbor podporuje zmenu nariadenia o Fonde solidarity Európskej únie, ktorú navrhla Komisia.

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody

Referenčné čísla

COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)

Dátum predloženia v EP

5.9.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

REGI

16.9.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

16.9.2019

 

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Younous Omarjee

3.10.2019

 

 

 

Dátum prijatia

21.10.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bill Newton Dunn

Dátum predloženia

21.10.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ECR

Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

EPP

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht

GUE

Younous Omarjee

RENEW

Vlad‑Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez

S&D

Adrian‑Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Rosa D'Amato

S&D

Andrea Cozzolino

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 22. októbra 2019Právne oznámenie