Postup : 2019/2114(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0021/2019

Předložené texty :

A9-0021/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 192kWORD 60k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 DOPIS Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[1],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3] (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

 s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

 s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0021/2019),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce; vzhledem k tomu, že tato pomoc je poskytována v podobě finanční podpory pracovníkům a podnikům, pro které pracovali;

B. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří přišli o zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji; vzhledem k tomu, že tento případ se týká obzvláště zranitelné věkové skupiny, neboť věk více než 81 % dotčených pracovníků činí 55–64 let;

C. vzhledem k tomu, že Belgie předložila žádost EGF/2019/001 BE Carrefour o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 751 osob, k němuž došlo během referenčního období od 30. listopadu 2018 do 30. března 2019 v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů); vzhledem k tomu, že během či po skončení tohoto referenčního období bylo propuštěno dalších 268 pracovníků; vzhledem k tomu, že podle Komise existuje jednoznačná kauzální vazba s událostí, která způsobila propouštění v referenčním období; vzhledem k tomu, že v souvislosti se skutečnostmi popsanými v žádosti, již předložila Belgie, nebyly vynaloženy žádné prostředky z jiných fondů či programů;

D. vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku v jednom členském státě propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, anebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

E. vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG 330 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“);

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG byly splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 632 028 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 2 720 047 EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši 2 665 047 EUR a výdaje na přípravné, řídící, informační a propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši 55 000 EUR;

2. konstatuje, že belgické orgány podaly žádost dne 20. června 2019 a že poté, co Belgie poskytla další informace, dokončila Komise dne 4. října 2019 své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3. konstatuje, že Belgie začala poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům dne 1. prosince 2018, a že období způsobilosti pro finanční příspěvek z EFG bude proto od 1. prosince 2018 do 20. června 2021;

4. konstatuje, že Belgie začala vynakládat správní výdaje na využití EFG dne 25. ledna 2018 a výdaje na přípravné, řídící, informační a propagační, kontrolní a vykazovací činnosti od 25. ledna 2018 do 20. prosince 2021 tedy budou způsobilé k obdržení finančního příspěvku z EFG;

5. připomíná, že koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by měla rovněž předjímat nový vývoj na trhu práce se zvláštním zaměřením na přechod na hospodářství, které účinně využívá zdroje a je udržitelné;

6. připomíná, že se jedná o 14. žádost Belgie o podporu z fondu EFG a že uvedené žádosti pokryly celou škálu odvětví: automobilového průmyslu, výroby základních kovů, textilu, strojního zařízen a vybavení, skla a (v tomto případě poprvé v Belgii) maloobchodu; připomíná, že jde o 10. žádost o příspěvek z EFG týkající se maloobchodního sektoru;

7. uznává, že maloobchod prochází obdobím hlubokých změn způsobených globalizací (elektronický obchod, nakupování on-line), což vede k propouštění, a že změny ve vzorcích chování spotřebitelů a digitalizace mají rovněž dopady na maloobchod; zdůrazňuje, že toto propouštění ve společnosti Carrefour Belgique SA se netýká přímo potravinářského průmyslu, ale povětšinou se jedná o elektronický obchod se zbožím, jako jsou knihy a elektronická zařízení; konstatuje, že tento druh propouštění se může v budoucnu dále šířit v důsledku digitalizace, což by mělo být zohledněno při jednáních o budoucím EFG v příštím víceletém finančním rámci na období 2021–2027;

8. je přesvědčen, že globalizace představuje pro Unii výzvu; je dále přesvědčen, že řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí i nezaměstnanosti obecně zahrnuje vytváření příležitostí při obnovování dovedností a jejich rozvíjení v rámci evropských podniků; očekává, že společnost Carrefour Belgique SA bude v průběhu tohoto procesu se svými zaměstnanci vést nezbytný vysoce kvalitní sociální dialog;

9. konstatuje, že tato žádost se týká 1 019 pracovníků společnosti Carrefour Belgique SA, kteří mají být propuštěni, a že toto propouštění se týká celé Belgie; konstatuje dále, že Belgie očekává, že příslušných opatření se zúčastní jen 400 z celkového počtu způsobilých příjemců (cíloví příjemci), konkrétně propuštění pracovníci z Valonska, neboť toto propouštění má obzvláště negativní dopady na zaměstnanost, a tudíž i na regionální ekonomiku Valonska kvůli nedostatku pracovních míst v tomto regionu, poměrně vysoké míře nezaměstnanosti, a tedy i očekávaným obtížím při nalézání nových pracovních míst pro propuštěné pracovníky, zejména ty z nich, kteří jsou starší 50 let; připomíná v tomto ohledu, že míra nezaměstnanosti ve Valonsku (8,6 %) je výrazně vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v Unii (6,9 %) a více než dvojnásobná vůči míře nezaměstnanosti ve Vlámsku (3,5 %); 

10. konstatuje dále, že Belgie navrhuje individualizované služby spolufinancované z EFG pro až 330 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) a kteří v den podání žádosti nedosáhli věku 25 let, vzhledem k tomu, že 240 z propuštěných uvedených v odstavci 5 se propouští v regionech (úroveň NUTS 2) provincie Hegenavsko a provincie Lutych, u nichž míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15 až 24 let činila podle údajů za rok 2018 více než 20 %;

11. konstatuje, že Belgie plánuje pět typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: (i) podpora/vedení/integrace, (ii) odborná příprava, rekvalifikace a odborná školení, (iii) podpora zakládání podniků, (iv) příspěvek na zakládání nových inovativních podniků (start-up) a (v) dávky; zdůrazňuje, že v tomto případě odhadovaný počet účastníků (odhaduje se na 730 u prvního opatření a 460 u druhého) prokazuje, že podpora, vedení a integrace i odborná příprava, rekvalifikace a odborná školení představují relevantní opatření;

12. zdůrazňuje, že  mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy, bude poskytnuto zvláštní školení týkající se hledání zaměstnání a podávání žádostí o zaměstnání a budou jim poskytnuty lepší informace o pracovním právu, sociálních právech a podpoře při administrativních postupech. Mimoto bude pracovníkům a mladým lidem z kategorie NEET, kteří budou posluchači denního studia v délce nejméně jednoho roku, poskytován měsíční příspěvek ve výši 350 EUR.

13. vítá skutečnost, že Belgie vypracovala koordinovaný soubor individualizovaných služeb v konzultaci se sociálními partnery, zejména s odbory, profesními poradci a sociálními pracovníky, s cílem přezkoumat různá řešení týkající se přesunů pracovníků, která by byla přizpůsobena potřebám propuštěných pracovníků;

14. zdůrazňuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie;

15. opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

16. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

17. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[4], a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[5], a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[6].

(3) Dne 20. června 2019 předložila Belgie žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Carrefour Belgique SA. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4) V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 330 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“).

(5) V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 632 028 EUR.

(6) Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data svého přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2019 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 632 028 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí][*].

V ….

Za Evropský parlament   Za Radu

předseda   předseda


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[7], a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013[8] nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[9] stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II. Žádost Belgie a návrh Komise

Dne 4. října 2019 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Belgie, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni jednou společností působící v hospodářském odvětví klasifikovaném v rámci oddílu 47 klasifikace NACE Revize 2 (maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů), na trh práce.

Jedná se o první žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2019, a o desátou žádost týkající se maloobchodního sektoru od zřízení fondu EFG. Žádost se týká 1 019 propuštěných pracovníků a celková výše prostředků, které mají uvolněny z EFG ve prospěch Belgie, činí 1 632 028 EUR.

Belgie uvádí, že propouštění souvisí s velkými změnami maloobchodních vzorců způsobenými globalizací, zejména rozvojem nakupování on-line. Změny ve vzorcích chování spotřebitelů a digitalizace mají rovněž dopady na maloobchod.

Pět typů opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnují:

a) podpora/vedení/integrace;

b) odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání;

c) podpora zakládání podniků;

d) příspěvek na zakládání nových inovativních podniků (start-up);

e) dávky.

Popsaná opatření podle Komise představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Belgie poskytla požadované informace o opatřeních, která jsou pro dotyčný podnik povinná podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv. Potvrdila, že finanční příspěvek z EFG nebude taková opatření nahrazovat.

Belgie Komisi sdělila, že zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou finanční prostředky regionu Valonsko. Belgie dále potvrdila, že výše popsaná opatření, která obdrží finanční příspěvek z EFG, nezískají žádný jiný příspěvek od ostatních finančních nástrojů Unie.

 

III. Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 632 028 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01). Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájena třístranná jednání.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, který má poskytnout konstruktivní podporu a přispět k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.


 

 

DOPIS Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Pan Johan Van Overtveldt

předseda

Rozpočtový výbor

WIE 05U012

BRUSEL

Věc: <Titre>Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(COD))</DocRef>

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG, jíž předsedá místopředseda výboru EMPL Tomáš Zdechovský, posoudily uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2019/001 BE/Carrefour a přijaly níže uvedené stanovisko. 

Výbor EMPL a pracovní skupina se vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu na uvedenou žádost. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a souvisí s propuštěním 751 pracovníků společnosti Carrefour Belgique SA, která působí v hospodářském odvětví klasifikovaném v rámci oddílu 47 klasifikace NACE Revize 2: maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů;

B) vzhledem k tomu, že Belgie dokládá vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že hlavní příčinou snižování stavu zaměstnanců je on-line prodej a digitalizace a související změny ve vzorcích chování spotřebitelů;

C) vzhledem  k tomu, že neustálý nárůst on-line prodeje, k němuž dochází v celosvětovém měřítku již po mnoho let, vedl v případě společnosti Carrefour k poklesu prodeje nepotravinářských produktů (oděvy, knihy, počítače a elektronika, zdravotnické a kosmetické výrobky atd.) v jeho hypermarketech, což oslabilo ziskovost tohoto typu obchodů; vzhledem k tomu, že procentní podíl belgických spotřebitelů nakupujících on-line se ze 46 % v roce 2012 zvýšil na 67 % v roce 2018;

D) vzhledem k tomu, že společnost Carrefour Belgique působí pod třemi značkami, z nichž dvě, Carrefour Express a Carrefour Market, jsou ziskové a expandují, zatímco 19 ze 45 hypermarketů Carrefour ziskových není;

E) vzhledem k tomu, že v odvětví maloobchodu bylo dosud podáno 10 žádostí o příspěvek z EFG, z nichž dvě souvisí s globalizací spojenou s obchodem[10] a osm s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí[11];

F) vzhledem k tomu, že mezi 400 pracovníky, jichž se žádost týká, představují ženy 70,5 % a muži 29,5 %, a že 81,3 % cílových příjemců je ve věku od 55 do 64 let, přičemž věk 17 % příjemců je od 30 do 54 let a 1,7 % příjemců od 25 do 29 let; celkový odhadovaný počet příjemců pomoci, u nichž se očekává, že se budou účastnit příslušných opatření, včetně mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, je tedy 730.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o žádosti Belgie začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Belgie podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 632 028  EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí  2 720 047 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti belgických orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, a dne 4. října dokončila své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3. uznává velké negativní dopady na zaměstnanost i na regionální ekonomiku Valonska kvůli nedostatku pracovních míst v tomto regionu, poměrně vysoké míře nezaměstnanosti  (8,6 %) oproti 3,5 %  ve Vlámsku a očekávaným obtížím při nalézání nových pracovních míst pro propuštěné pracovníky, zejména starší 50 let;

4. konstatuje, že se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG až 330 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy (tzv. „NEET“) a kteří ke dni podání žádosti nedosáhli věku 25 let.  240 pracovníků bylo propuštěno v regionech (úroveň NUTS 2) provincie Hegenavsko a provincie Lutych.

5. poznamenává, že individualizované služby spolufinancované z EFG, které jsou určeny pro propuštěné pracovníky a pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy, zahrnují opatření v oblasti podpory, vedení, integrace, rekvalifikace a  odborné přípravy, podpory zakládání podniků, příspěvků na zakládání nových inovativních podniků (start-up) a příspěvků;

6. zdůrazňuje, že  mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy, bude poskytnuto zvláštní školení týkající se hledání zaměstnání a podávání žádostí o zaměstnání a budou jim poskytnuty lepší informace o pracovním právu, sociálních právech a podpoře při administrativních postupech.  Pracovníkům a mladým lidem z kategorie NEET, kteří budou posluchači denního studia v délce nejméně jednoho roku, bude poskytován měsíční příspěvek ve výši 350 EUR;

7. zdůrazňuje, že pracovníci budou dále moci využít opatření, jako je poradenství, osvětové akce týkající se podnikání a akce zaměřené na vytváření sítí s příslušnými podnikateli a s certifikovanými kouči pro začínající podniky. Pracovníci, kteří začnou podnikat nebo zahájí činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, obdrží příspěvek až do výše 15 000 EUR;

8. vítá aktivní zapojení sociálních partnerů do definování sociálního plánu a koordinace intervence příslušných veřejných služeb, neboť veřejné služby zaměstnanosti Valonska konzultovaly s odbory různá řešení týkající se přesunů pracovníků a potřeb souvisejících s rekvalifikací a zvyšováním kvalifikace dotčených pracovníků;

9. konstatuje, že belgické orgány potvrdily, že na navrhovaná opatření neobdržely finanční podporu z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie a doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů. Dále vítá ujištění, že finanční příspěvek z EFG nenahradí opatření, která musí v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo kolektivními smlouvami dotčený podnik přijmout;

10. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Lucia Ďuriš Nicholsonová

předsedkyně Výboru pro zaměstnanost a sociální věci


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

6.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[2] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[4]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[5]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[6]  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

[*] Datum vloží Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku.

[7] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[8] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[9] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[10] Tato žádost a žádost EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016) 742 a

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2019Právní upozornění