Procedure : 2019/2114(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0021/2019

Indgivne tekster :

A9-0021/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 56k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[1],

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2], særlig artikel 12,

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3], særlig punkt 13,

 der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

 der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0021/2019),

A. der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet; der henviser til, at denne bistand ydes gennem økonomisk støtte til arbejdstagere og de virksomheder, som de har arbejdet for;

B. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, bør være dynamisk og bør tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt; der henviser til, at denne sag drejer sig om en særlig sårbar aldersgruppe, hvor over 81 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år gamle;

C. der henviser til, at Belgien indgav ansøgning EGF/2019/001 BE/Carrefour om økonomisk støtte fra EGF efter 751 afskedigelser i referenceperioden i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler), mellem den 30. november 2018 og den 30. marts 2019; der henviser til, at yderligere 268 arbejdstagere blev afskediget før eller efter referenceperioden; der henviser til, at der ifølge Kommissionen kan etableres en klar årsagssammenhæng med den begivenhed, der udløste afskedigelserne i referenceperioden; der henviser til, at der ikke er blevet anvendt andre fonde eller programmer i forbindelse med de forhold, der er beskrevet i den ansøgning, som Belgien har indgivet;

D. der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis virksomhed er ophørt;

E. der henviser til, at de belgiske myndigheder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 har besluttet også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET'er);

1. er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 632 028 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 2 720 047 EUR og omfatter udgifterne til individualiserede tilbud på 2 665 047 EUR samt udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på 55 000 EUR;

2. bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen den 20. juni 2019, og at Kommissionen, efter at Belgien havde forelagt yderligere oplysninger, den 4. oktober 2019 afsluttede sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3. noterer sig, at Belgien begyndte at yde de individualiserede tilbud til de modtagere, der var tiltænkt støtte, den 1. december 2018, og at perioden for berettigelse til økonomisk støtte fra EGF derfor vil være fra den 1. december 2018 til den 20. juni 2021;

4. noterer sig, at Belgien begyndte at afholde administrative udgifter til at gennemføre EGF den 25. januar 2018, og at udgifterne til forberedelse, forvaltning, oplysning og offentlig omtale samt kontrol og rapportering mellem den 25. januar 2018 og den 20. december 2021 derfor vil være berettiget til økonomisk støtte fra EGF;

5. minder om, at udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud også bør foregribe den nye udvikling på arbejdsmarkedet med særlig fokus på overgangen til en kildeeffektiv og bæredygtig økonomi;

6. minder om, at dette er den 14. EGF-ansøgning fra Belgien, og at disse ansøgninger har omfattet flere forskellige sektorer, dvs. bilsektoren, fremstilling af basismetaller, tekstiler, maskiner, udstyr og glas, samt at det med denne sag er første gang, at detailsektoren er berørt i Belgien; minder om, at det til dags dato er den 10. EGF-ansøgning, der vedrører detailsektoren;

7. anerkender, at detailhandelen gennemgår en periode med store forandringer som følge af globalisering (e-handel, onlinehandel), hvilket fører til afskedigelser, og at ændrede mønstre i forbrugernes vaner og digitalisering også har en indvirkning på detailhandelen; understreger, at afskedigelserne i Carrefour Belgique SA ikke direkte vedrører fødevareindustrien, men hovedsagelig vedrører e-varehandel såsom bøger og elapparater; bemærker, at denne type afskedigelser kan tiltage yderligere i fremtiden som følge af digitaliseringen, hvilket bør tages i betragtning i forbindelse med drøftelserne om den fremtidige EGF i den næste flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027;

8. mener, at globaliseringen udgør en udfordring for Unionen; mener desuden, at bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og anden arbejdsløshed omfatter skabelse af muligheder for omskoling og opkvalificering i de europæiske virksomheder; forventer, at Carrefour Belgique SA i løbet af denne proces vil foranstalte den nødvendige sociale dialog af høj kvalitet med sine arbejdstagere;

9. bemærker, at ansøgningen i alt vedrører 1 019 arbejdstagere, der blev afskediget i Carrefour Belgique SA, og at afskedigelserne vedrører hele Belgien; bemærker endvidere, at Belgien forventer, at kun 400 ud af de samlede støtteberettigede modtagere vil deltage i foranstaltningerne ("berørte støttemodtagere"), dvs. de arbejdstagere, der er blevet afskediget i Vallonien, da disse afskedigelser har en særlig betydelig negativ indvirkning på beskæftigelsessituationen og dermed på den regionale økonomi i Vallonien på grund af mangel på arbejdspladser i regionen, den relativt høje arbejdsløshed og dermed de forventede vanskeligheder ved omplacering af de afskedigede arbejdstagere, navnlig dem på 50 år og derover; minder i den forbindelse om, at arbejdsløshedsprocenten på 8,6 % i Vallonien er betydeligt højere end den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent på 6,9 % i Unionen, og at den er mere end dobbelt så høj som regionen Flanderns arbejdsløshedsprocent på 3,5 %; 

10. bemærker endvidere, at Belgien foreslår individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET'er), og som er under 25 år på datoen for ansøgningens indgivelse, eftersom 240 af de afskedigelser, der er omhandlet i punkt 5, forekommer i NUTS 2-regionerne i provinsen Hainaut og provinsen Liège, der i henhold til de årlige data, der er til rådighed for 2018, har haft ungdomsarbejdsløshedsprocenter for unge i alderen 15-24 år på mindst 20 %;

11. bemærker, at Belgien planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) støtte/vejledning/integration, ii) videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, iii) støtte til iværksættelse, iv) tilskud til virksomhedsetablering, v) godtgørelser; understreger, at relevansen af støtten, vejledningen og integrationen samt af videreuddannelsen, omskolingen og erhvervsuddannelsen i dette tilfælde understøttes af antallet af anslåede deltagere (730 anslåede deltagere i den første foranstaltning, 460 i den anden);

12. understreger, at de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, vil blive særligt uddannede til jobsøgning og -anvendelse og vil blive bedre informeret om arbejdsret, sociale rettigheder og støtte i administrative procedurer; gør desuden opmærksom på, at der gives en månedlig godtgørelse på 350 EUR til arbejdstagere og unge, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, der gennemfører fuldtidsstudier af mindst et års varighed;

13. glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udformet af Belgien i samråd med arbejdsmarkedets parter, navnlig fagforeninger, erhvervsvejledere og socialarbejdere, med henblik på at genoverveje forskellige omskolingsløsninger, der er tilpasset de afskedigede arbejdstageres behov;

14. understreger, at de belgiske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter;

15. gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

16. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

17. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

 


 

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[4], særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[5], særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[6].

(3) Den 20. juni 2019 indgav Belgien en ansøgning om mobilisering af EGF som følge af afskedigelser hos Carrefour Belgique SA. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4) Belgien har i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 besluttet også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET'er).

(5) Som følge af Belgiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 632 028 EUR.

(6) Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 632 028 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen][*].

Udfærdiget i […].

På Europa-Parlamentets vegne   På Rådets vegne

Formand   Formand


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[7] og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013[8] kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[9] i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Belgiens ansøgning og Kommissionens forslag

Den 4. oktober 2019 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Belgien til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra en virksomhed, der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler").

Dette er den første ansøgning, som skal behandles under 2019-budgettet, og den tiende i detailsektoren siden oprettelsen af EGF. Den vedrører 1 019 afskedigede arbejdstagere og mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 1 632 028 EUR til Belgien.

Belgien hævder, at afskedigelserne er forbundet med store ændringer i detailhandelens mønstre som følge af globaliseringen og navnlig stigningen i internethandelen, hvilket medfører afskedigelser. Skiftende mønstre i forbrugernes vaner og digitaliseringen påvirker også detailhandelen.

De fem typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere og NEET'er, og for hvilke der anmodes om medfinansiering fra EGF, består af:

a. støtte/vejledning/integration

b. videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse

c. støtte til iværksættelse

d. støtte til virksomhedsetablering

e. godtgørelser.

De beskrevne foranstaltninger udgør ifølge Kommissionen aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

Belgien har indgivet de krævede oplysninger om foranstaltninger, der i medfør af national lovgivning eller kollektive overenskomster er obligatoriske for den berørte virksomhed. De bekræftede, at en økonomisk støtte fra EGF ikke vil erstatte sådanne foranstaltninger.

Belgien har meddelt Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er midler fra regionen Vallonien. Belgien har bekræftet, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger, der modtager økonomisk støtte fra EGF, ikke også vil modtage økonomisk støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter.

III. Procedure

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 632 028 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01). I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

 

.


 

 

SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

Johan Van Overtveldt

Formand

Budgetudvalget

WIE 05U012

BRUXELLES

Om: <Titre>Udtalelse om anvendelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF, under ledelse af EMPL's næstformand i Tomáš Zdechovský, har gennemgået anvendelsen af EGF i forbindelse med sag EGF/2019/001 BE/Carrefour og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe støtter mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at ansøgningen er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 751 afskedigede arbejdstagere i Carrefour Belgique SA, der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 47: Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler;

B) der henviser til, at Belgien, for at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at hovedårsagen til reduktionen af arbejdsstyrken er onlinehandel og digitalisering samt de relaterede ændrede mønstre i forbrugernes vaner;

C) der henviser til, at den stadige vækst på verdensplan af onlinesalg i mange år i Carrefours tilfælde har bidraget til faldet i salget af nonfoodprodukter (mode, bøger, computere og elektronik, sundhed og skønhed osv.) i kædens hypermarkeder, hvilket underminerer rentabiliteten af denne type forretninger; der henviser til, at procentdelen af belgiske onlineshoppere er steget fra 46 % i 2012 til 67 % i 2018;

D) der henviser til, at Carrefour Belgien driver virksomhed gennem tre mærker, hvoraf to er rentable og ekspanderer – Carrefour Express og Carrefour Market, mens 19 ud af Carrefours 45 hypermarkeder ikke er rentable;

E) der henviser til, at detailhandelssektoren hidtil har været genstand for 10 EGF-ansøgninger, hvoraf to er baseret på handelsrelateret globalisering[10] og otte på den globale finansielle og økonomiske krise[11];

F) der henviser til, at kvinder, blandt de 400 arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, udgør 70,5 % og mænd 29,5 %, mens 81,3 % af de personer, der er tiltænkt støtte, er mellem 55 og 64 år, 17 % er mellem 30 og 54 år, og 1,7 % mellem 25 og 29 år. Det samlede anslåede antal støttemodtagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne, herunder unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, er således på 730;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den belgiske ansøgning, det vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 632 028 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 2 720 047 EUR;

2. bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af de belgiske myndigheders ansøgning til afslutningen den 4. oktober af sin vurdering af, om ansøgningen opfyldte betingelserne for at yde økonomisk støtte, og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3. anerkender den forventede betydelige negative indvirkning på beskæftigelsessituationen og Valloniens regionale økonomi som følge af manglen på arbejdspladser i regionen, den relativt høje regionale arbejdsløshedsprocent (8,6 %) sammenlignet med 3,5 % i Flandern og de forventede vanskeligheder ved omplacering af de afskedigede arbejdstagere, navnlig over 50 år;

4. bemærker, at Belgien vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 25 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse; 240 af afskedigelserne forekommer i NUTS 2-regionerne i provinsen Hainaut og provinsen Liège;

5. bemærker, at EGF's medfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere og de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, omfatter foranstaltninger til støtte, vejledning, integration af uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, støtte til virksomhedsetablering, bidrag til virksomhedsetablering og godtgørelser;

6. understreger, at de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, vil blive særligt uddannede til jobsøgning og -anvendelse og vil blive bedre informeret om arbejdsret, sociale rettigheder og støtte i administrative procedurer; gør desuden opmærksom på, at der gives en månedlig godtgørelse på 350 EUR til arbejdstagere og unge, som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, der gennemfører fuldtidsstudier af mindst et års varighed;

7. fremhæver, at arbejdstagere vil blive yderligere bemyndiget ved hjælp af foranstaltninger som f.eks. rådgivning, oplysningskampagner om iværksætteri og netværkssamarbejde med relevante iværksættere og certificerede coaches for nystartede virksomheder; bemærker desuden, at arbejdstagere, der etablerer en virksomhed eller udøver selvstændig virksomhed, modtager støtte på op til 15 000 EUR;

8. glæder sig over den aktive inddragelse af arbejdsmarkedets parter i fastlæggelsen af den sociale plan og koordineringen af de berørte offentlige myndigheders indgriben, idet den vallonske offentlige arbejdsformidling hørte fagforeningerne om forskellige løsninger til omplacering og om omskoling/opkvalificering af arbejdstagerne;

9. noterer sig, at de belgiske myndigheder bekræfter, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter, og at de supplerer de tiltag, som finansieres af strukturfondene; bemærker, at et finansielt bidrag fra EGF ikke vil erstatte foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lovgivning eller kollektive aftaler;

10. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

 

Med venlig hilsen

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 


 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

6.11.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Erik Bergkvist, Monika Vana

 

 

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 

[1] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

[2] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[3] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[4]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

[5]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[6] Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

[*] Datoen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.

[7] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[8] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

[9] EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[10] Den nuværende ansøgning og EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017)0618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)0615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014)0620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016)0742, og

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)0613.

Seneste opdatering: 12. november 2019Juridisk meddelelse