Menetlus : 2019/2114(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0021/2019

Esitatud tekstid :

A9-0021/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 60k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Eelarvekomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0442 – C9‑0127/2019),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[1] (edaspidi „EGFi määrus“),

 võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2], eriti selle artiklit 12,

 võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3] (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

 võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

 võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0021/2019),

A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda; arvestades, et abi osutatakse rahalise toetuse näol töötajatele ja ettevõtetele, mille heaks nad töötasid;

B. arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt; arvestades, et käesolev juhtum hõlmab eriti tundlikku vanuserühma, mille puhul üle 81 % töötajatest on vanuses 55–64 aastat;

C. arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2019/001 BE Carrefour EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast 751 töötaja koondamist NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas majandussektoris vaatlusperioodil 30. novembrist 2018 kuni 30. märtsini 2019; arvestades, et enne või pärast vaatlusperioodi koondati veel 268 töötajat; arvestades, et komisjoni andmetel on võimalik kindlaks teha selge põhjuslik seos sündmusega, mis põhjustas vaatlusperioodil töötajate koondamise; arvestades, et Belgia ametiasutuste esitatud taotluses kirjeldatud asjaoludega seoses ei kasutatud muid rahalisi vahendeid ega programme;

D. arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

E. arvestades, et kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Belgia teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatud individualiseeritud teenuseid ka 330 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele;

1. nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja et Belgial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 1 632 028 eurot, mis moodustab 2 720 047 euro suurustest kogukuludest 60 %, kaasa arvatud individualiseeritud teenuste kulud 2 665 047 eurot ning ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja reklaami-, kontrolli- ja aruandlustegevuse kulud 55 000 eurot;

2. märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse 20. juunil 2019 ning pärast Belgialt lisateabe saamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 4. oktoobril 2019 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3. märgib, et Belgia ametiasutused hakkasid sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individualiseeritud teenuseid osutama 1. detsembril 2018 ja seetõttu kehtib õigus EGFi rahalist toetust saada 1. maist 2018 kuni 20. juunini 2021;

4. märgib, et Belgia hakkas EGFi rakendamiseks halduskulusid kandma 25. jaanuaril 2018 ning et ettevalmistus-, haldus-, teavitamis- ja reklaami- ning kontrolli- ja aruandluskulude katteks ajavahemikus 25. jaanuarist 2018 kuni 20. detsembrini 2021 saab seetõttu EGFist toetust anda;

5. tuletab meelde, et individualiseeritud teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel tuleks prognoosida ka tööturu uusi arengusuundumusi, pöörates erilist tähelepanu üleminekule allikatõhusale ja kestlikule majandusele;

6. tuletab meelde, et see on Belgia 14. EGFi taotlus, ning et need taotlused on hõlmanud mitmeid sektoreid: autotööstus, metalli-, tekstiili-, masinate ja seadmete ning klaasitootmine, jaemüügisektor on aga praegusel juhul Belgias hõlmatud esimest korda; tuletab meelde, et see on seni kümnes EGFi taotlus mis hõlmab jaemüügisektorit;

7. möönab, et jaekaubanduses on üleilmastumisest (e-kaubandus) tulenevalt suurte muutuste aeg, mis põhjustabki koondamisi ning et tarbijate harjumuste muutumine ja digiteerimine avaldab samuti jaekaubandusele mõju; rõhutab, et koondamised Carrefour Belgique SAs ei puuduta otseselt toiduainetööstust, vaid on seotud peamiselt e-kaubandusega, mis hõlmab näiteks raamatuid ja elektroonikaseadmeid; märgib, et tulevikus võivad sellised koondamised digiteerimise tõttu veelgi suureneda, mida tuleks arvesse võtta aruteludes tulevase EGFi üle järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, mis hõlmab ajavahemikku 2021–2027;

 

8. leiab, et üleilmastumine on liidu jaoks katsumus; on lisaks seisukohal, et noorte ja muu töötuse vastu võitlemine hõlmab ümber- ja täiendusõppe võimaluste loomist Euroopa ettevõtetes; ootab, et Carrefour Belgique SA tagaks selle protsessi käigus vajaliku kvaliteetse sotsiaaldialoogi oma töötajatega;

9. märgib, et taotlus on esitatud seoses 1019 töötaja koondamisega ettevõttes Carrefour Belgique SA ning et koondamised hõlmavad kogu Belgiat; märgib lisaks, et Belgia eeldab, et meetmetes osaleb rahastamise nõuetele vastavatest toetusesaajatest (sihtrühma kuuluvad toetusesaajad) vaid 400, nimelt Valloonias koondatud töötajad, kuna nimetatud koondamistel on märgatav kahjulik mõju tööhõive olukorrale ja seeläbi Valloonia piirkonna majandusele, sest piirkonnas on vähe töökohti, suhteliselt kõrge töötuse määr ning seetõttu on koondatud töötajatel, eriti üle 50-aastastel, uue töö leidmine eeldatavalt keerukas; tuletab sellega seoses meelde, et Valloonia töötuse määr (8,6%) on märkimisväärselt suurem kui ELi keskmine töötuse määr (6,9%) ning rohkem kui kaks korda suurem Flandria piirkonna töötuse määrast (3,5%); 

10. märgib lisaks, et Belgia ametiasutused osutavad EGFist kaasrahastatud individualiseeritud teenuseid kuni 330 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, kes on taotluse esitamise kuupäeval alla 25aastased, arvestades, et punktis 5 osutatud 240 koondamist toimusid NUTS 2. tasandi piirkondades Hainaut´ provintsis ja Liège´i provintsis, kus 2018. aasta kohta kättesaadavate andmete põhjal oli 15–24aastaste noorte töötuse määr vähemalt 20 %;

11. märgib, et Belgial on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks viit tüüpi meetmeid: (i) toetus, juhendamine, integratsioon, (ii) koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, (iii) ettevõtte asutamise toetamine, (iv) ettevõtluse alustamise toetus ja (v) rahalised toetused; rõhutab, et antud juhul tõendab toetuse, juhendamise ja integratsiooni ning koolituse, ümberõppe ja kutseõppe asjakohasust eeldatav osalejate arv (730 eeldatavat osalejat esimeses meetmes, 460 teises meetmes);

12. rõhutab, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori koolitatakse eelkõige tööd otsima ja kandideerimiseks avaldust esitama ning neid teavitatakse paremini tööõigusest, sotsiaalsetest õigustest ja haldusmenetlustest; töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele, kes alustavad vähemalt aasta kestvaid täisajaga õpinguid, antakse peale selle igakuist toetust 350 eurot;

13. väljendab rahulolu selle üle, et Belgia on koostanud kooskõlastatud individualiseeritud teenuste paketi, konsulteerides sotsiaalpartneritega, eelkõige ametiühingute, kutsenõustajate ja sotsiaaltöötajatega, et vaadata läbi mitmesugused koondatud töötajate vajadustele kohandatud ümberpaigutamise lahendused;

14. rõhutab, et Belgia on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest;

15. kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

16. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

17. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

 


 

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[4], eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[5], eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[6] artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3) Belgia ametiasutused esitasid 20. juunil 2019 taotluse EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes Carrefour Belgique SA toimunud koondamistega. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4) Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Belgia otsustanud osutada EGFist kaasrahastatud individualiseeritud teenuseid ka 330 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5) Seega tuleks kasutusele võtta EGFi vahendid, et anda Belgia ametiasutuste taotluse alusel rahalist toetust summas 1 632 028 eurot.

(6) Selleks et EGFi vahendid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 632 028 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev][*].

...,

Euroopa Parlamendi nimel   Nõukogu nimel

president   eesistuja


SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[7] artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013[8] artikli 15 sätete kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[9] punktile 13 EGFi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II. Belgia taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 4. oktoobril 2019 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevas ühes ettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on esimene, mida tuleb 2019. aasta eelarve raames käsitleda, ja alates EGFi loomisest kümnes taotlus jaemüügisektoris. See puudutab 1019 koondatud töötajat ning EGFist Belgia kasuks kokku 1 632 028 euro kasutuselevõtmist.

Belgia väidab, et koondamised on seotud jaekaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte muutustega ja eelkõige netikaubanduse suurenemisega, mis on põhjustanud koondamisi. Tarbijate harjumuste muutumine ja digiteerimine mõjutavad samuti jaekaubandust.

Viis meedet, mida koondatud töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised:

a. toetus, juhendamine, integratsioon;

b. koolitus, ümberõpe ja kutseõpe;

c. ettevõtte asutamise toetamine;

d. ettevõtluse alustamise toetus;

e. rahalised toetused.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Belgia esitas nõutud teabe meetmete kohta, mida asjaomased ettevõtjad peavad võtma riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt. Nad kinnitasid, et EGFi rahaline toetus ei asenda selliseid meetmeid.

Belgia andis komisjonile teada, et riikliku eel- või kaasrahastamise vahendid saadakse Valloonia piirkonna eelarvest. Belgia kinnitas, et EGFist rahalist toetust saavatele eespool kirjeldatud meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest.

 

III. Menetlus

Komisjon on esitanud EGFi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 632 028 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01). Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi kasutuselevõtmise taotlusi.


 

 

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

Johan Van Overtveldt

Esimees

Eelarvekomisjon

WIE 05U012

BRÜSSEL

Teema: <Titre>Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2019/001 BE/Carrefour puhul</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL-komisjon) ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm, mida juhib EMPL-komisjoni aseesimees Tomáš Zdechovský, arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2019/001 BE/Carrefour puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ja selle töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et käesolev taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõike 1 punktil a ja on seotud 751 töötaja koondamisega ettevõttes Carrefour Belgique SA, mis tegutseb NACE Revision 2 osa 47 alla kuuluvas majandussektoris (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad);

B) arvestades, et selleks, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Belgia, et tööjõu vähendamise peamine põhjus on internetikaubandus ja digiteerimine ning sellega seotud tarbijaharjumuste muutumine;

C) arvestades, et Carrefouri puhul on internetimüügi ülemaailmne pidev kasv aastaid soodustanud toiduks mittekasutatavate toodete (moekaubad, raamatud, arvutid ja elektroonika, tervise- ja ilutooted jne) müügi vähenemist ettevõtte hüpermarketites ja seega vähendanud seda tüüpi kaupluste kasumlikkust; arvestades, et Belgias suurenes internetiostude osakaal 2012. aasta 46%-lt 2018. aastaks 67%-le;

D) arvestades, et Carrefour Belgium tegutseb kolme brändiga, millest kaks – Carrefour Express ja Carrefour Market – on kasumlikud ja laienevad pidevalt, kuid Carrefour Hypermarketsi 45 hüpermarketist ei ole 16 kasumlikud;

E) arvestades, praeguseks on jaemüügisektorist fondile esitatud 10 taotlust, millest kaks tulenevad kaubandusega seotud üleilmastumisest[10] ning kaheksa üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärgedest[11];

F) arvestades, et 400st sihtrühma kuuluvast töötajast moodustavad naised 70,5% ja mehed 29,5% ning 81,3% sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on vanuses 55–64 aastat, 17% on vanuses 30–54 aastat, 1,7 % on vanuses 25–29 aastat; meetmetes osaleb seega eeldatavasti 730 toetusesaajat, sh mittetöötavad ja mitteõppivad noored.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Belgia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 632 028 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60% 2 720 047 euro suurusest kogukulust;

2. märgib, et komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast Belgia ametiasutustelt täieliku taotluse kättesaamisest kuni rahalise toetuse andmise tingimustele vastavuse kohta lõpliku hinnangu andmiseni 4. oktoobril ja tegi hinnangu samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3. tunnistab, et eeldatavalt mõjub see juhtum Valloonia tööhõiveolukorrale ja piirkondlikule majandusele halvasti, sest piirkonnas on töökohti vähe, töötuse määr (8,6%) on võrreldes Flandria 3,5%-ga suhteliselt kõrge ning koondatud töötajatel, eelkõige üle 50-aastastel on uut tööd raske leida;

4. märgib, et Belgia kavatseb osutada fondist kaasrahastatavaid individualiseeritud teenuseid kuni 330 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, kes on taotluse esitamise kuupäeval alla 25-aastased; märgib, et 240 koondamist toimus NUTS 2. tasandi piirkondades Hainaut’ provintsis ja Liège’i provintsis;

5. märgib, et koondatud töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele pakutavad fondist kaasrahastatavad individualiseeritud teenused hõlmavad meetmeid toetuse, juhendamise, integratsiooni, koolituse, ümberõppe ja kutseõppe, ettevõtlusega alustamise toetuse, ettevõtlusega alustamise rahalise toetuse ja muude rahaliste toetuste jaoks;

6. rõhutab, et mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori koolitatakse eelkõige tööd otsima ja kandideerimiseks avaldust esitama ning neid teavitatakse paremini tööõigusest, sotsiaalsetest õigustest ja haldusmenetlustest; töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele, kes alustavad vähemalt aasta kestvaid täisajaga õpinguid, antakse peale selle igakuist toetust 350 eurot;

7. rõhutab, et töötajaid toetatakse ka selliste meetmetega nagu nõustamine, ettevõtlusalase teadlikkuse suurendamise ning suhete loomine asjaomaste ettevõtjate ja sertifitseeritud start-up-treeneritega; oma ettevõtte asutavad töötajad või FIEna alustajad saavad peale selle toetust kuni 15 000 eurot;

8. tunnustab sotsiaalpartnerite aktiivset kaasamist sotsiaalkava koostamisse ja asjaomaste avalike teenistuste sekkumise koordineerimist, kuna Vallooni riiklik tööturuasutus on konsulteerinud ametiühingutega mitmesuguste ümberpaigutamislahenduste ning töötajate ümber- ja täiendõppe vajaduse üle;

9. märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest ning et need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; fondist makstav rahaline toetus ei asenda peale selle meetmeid, mida asjaomane ettevõte peab võtma riigi õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt;

10. tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individualiseeritud teenuste paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

 

Lugupidamisega

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees

 


 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

[2] ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

[3] ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

[4]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

[5]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

[6]  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

[*] Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne ELTs avaldamist.

[7] ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

[8] ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

[9] ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

[10] Käesolev taotlus ja EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM (2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail,COM(2016) 742 ja

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.

Viimane päevakajastamine: 12. november 2019Õigusalane teave