Menettely : 2019/2114(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0021/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0021/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 60k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budjettivaliokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

 ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

 ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0021/2019),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille; toteaa, että apu annetaan työntekijöille ja niille yrityksille, joiden palveluksessa he ovat työskennelleet, annetun taloudellisen tuen kautta;

B. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti; ottaa huomioon, että tähän tapaukseen liittyy erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ikäryhmä, jossa yli 81 prosenttia työntekijöistä on 55–64-vuotiaita;

C. ottaa huomioon, että Belgia toimitti hakemuksen EGF/2019/001 BE/Carrefour rahoitustuen saamiseksi Euroopan globalisaatiorahastosta sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokitellulla toimialalla vähennettiin 751 työntekijää 30. marraskuuta 2018 ja 30. maaliskuuta 2019 välisenä aikana; ottaa huomioon, että vielä 268 työntekijää vähennettiin ennen viiteajanjaksoa tai sen jälkeen; ottaa huomioon, että komission mukaan voidaan osoittaa selkeä syy-yhteys tapahtumaan, joka aiheutti työntekijävähennykset viiteajanjakson aikana; ottaa huomioon, että Belgian hakemuksessa mainittujen tosiseikkojen perusteella ei ole käytetty muita varoja tai ohjelmia;

D. ottaa huomioon, että hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

E. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Belgia on päättänyt myös tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja 330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle;

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 632 028 euroa eli 60 prosenttia 2 720 047 euron kokonaiskustannuksista, joista yksilöllisten palvelujen osuus on 2 665 047 euroa ja valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien osuus 55 000 euroa;

2. toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. kesäkuuta 2019 ja että Belgian toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 4. lokakuuta 2019 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3. panee merkille, että Belgia aloitti yksilöllisten palvelujen tarjoamisen tuen kohteena oleville edunsaajille 1. joulukuuta 2018, joten kausi, jolle EGR-rahoitusta voidaan myöntää, alkaa 1. joulukuuta 2018 ja päättyy 20. kesäkuuta 2021;

4. toteaa, että Belgialle on 25. tammikuuta 2018 alkaen aiheutunut hallinnollisia kuluja EGR:n täytäntöönpanosta ja että valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimien menoihin voidaan myöntää EGR:n rahoitustukea 25. tammikuuta 2018 ja 20. joulukuuta 2021 väliseltä ajalta;

5. muistuttaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi myös ennakoitava työmarkkinoiden uusia kehityssuuntauksia ja keskityttävä erityisesti siirtymiseen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen;

6. muistuttaa, että tämä on Belgian 14. EGR-hakemus ja että nämä hakemukset ovat koskeneet useita aloja: autoteollisuutta, perusmetallien valmistusta, tekstiilien, koneiden ja laitteiden valmistusta ja lasia; toteaa, että tässä tapauksessa vähittäiskaupan ala on ensimmäistä kertaa Belgian hakemuksen kohteena; muistuttaa, että kyseessä on nyt kymmenes vähittäiskaupan alaa koskeva EGR-hakemus;

 7. panee merkille, että vähittäiskaupassa on meneillään merkittävä muutos, joka johtuu globalisaatiosta (sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa), mikä on johtanut työntekijävähennyksiin, ja toteaa, että kuluttajien tottumusten muuttuminen ja digitalisaatio vaikuttavat myös vähittäiskauppaan; korostaa, että Carrefour Belgique SA:n työntekijävähennykset eivät koske suoraan elintarviketeollisuutta vaan liittyvät pääasiassa tavaroiden, kuten kirjojen ja elektroniikkalaitteiden, sähköiseen kauppaan; huomauttaa, että tällaiset työntekijävähennykset saattavat lisääntyä tulevaisuudessa entisestään digitalisaation myötä, mikä olisi otettava huomioon keskusteltaessa EGR:n tulevaisuudesta seuraavassa, vuosia 2021–2027 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

8. katsoo, että globalisaatio on haaste unionille; katsoo lisäksi, että nuorisotyöttömyyden ja muun työttömyyden torjunta edellyttää mahdollisuuksien luomista uusien taitojen hankkimiseen ja taitojen kohentamiseen eurooppalaisissa yrityksissä; odottaa, että tämän prosessin aikana Carrefour Belgique SA varmistaa tarvittavan korkealaatuisen työmarkkinavuoropuhelun työntekijöidensä kanssa;

9. panee merkille, että hakemus koskee yhteensä 1 019:ää työntekijää, jotka vähennettiin Carrefour Belgium SA -yrityksen palveluksesta, ja että työntekijävähennykset koskevat koko Belgiaa; panee lisäksi merkille, että Belgia odottaa, että toimenpiteisiin osallistuu ainoastaan 400 kaikista tukeen oikeutetuista edunsaajista (”kohteena olevat edunsaajat”), eli Valloniassa vähennetyt työntekijät, koska näillä työntekijävähennyksillä on erityisen merkittävä kielteinen vaikutus Vallonian työllisyystilanteeseen ja siten Vallonian aluetalouteen alueen työpaikkojen vähäisyyden, suhteellisen korkean työttömyysasteen ja näin ollen vähennettyjen työntekijöiden, etenkin yli 50-vuotiaiden, uudelleentyöllistymisessä odotettavissa olevien ongelmien vuoksi; muistuttaa tässä yhteydessä, että Vallonian alueen työttömyysaste on 8,6 prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi kuin unionin keskimääräinen työttömyysaste, joka on 6,9 prosenttia, ja yli kaksi kertaa korkeampi kuin Flanderin työttömyysaste , joka on 3,5 prosenttia;

10. panee lisäksi merkille, että Belgia ehdottaa EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja enintään 330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka ovat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, koska 5 kohdassa tarkoitetuista työntekijävähennyksistä 240 tapahtuu NUTS 2 -alueilla Hainaut’n ja Liegen provinsseissa, joissa 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste on ollut vähintään 20 prosenttia vuoden 2018 käytettävissä olevien vuosittaisten tietojen perusteella;

11. toteaa, että Belgia suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) tuki/ohjaus/integrointi, ii) koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, iii) yrityksen perustamista valmisteleva tuki, iv) avustus yrityksen perustamiseen ja v) avustukset; korostaa, että tässä tapauksessa tuen, ohjauksen ja integroinnin sekä koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen merkitys käy ilmi arvioitujen osallistujien määrästä (arvioitu osallistujamäärä ensimmäisessä toimessa on 730 ja toisessa 460);

12. korostaa, että NEET-nuorille tarjotaan erityisesti työnhakuun ja työhakemuksiin liittyvää koulutusta, tietoa työlainsäädännöstä ja sosiaalisista oikeuksista sekä tukea hallinnollisissa menettelyissä; toteaa, että työntekijöille ja NEET-nuorille, jotka suorittavat vähintään vuoden mittaiset kokopäiväiset opinnot, myönnetään lisäksi 350 euron kuukausiavustus;

13. panee tyytyväisenä merkille, että Belgia kuuli yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa työmarkkinaosapuolia, erityisesti ammattiliittoja, ammatinvalinnanohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä, arvioidakseen uudelleen erilaisia irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin mukautettuja uudelleentyöllistämisratkaisuja;

14. korostaa Belgian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

15. muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

16. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

17. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

 


 

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Belgian hakemuksen johdosta – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[4] ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[5] ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä ’EGR’, tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttaa heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

(2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[6] 12 artiklassa säädetään.

(3) Belgia toimitti 20 päivänä kesäkuuta 2019 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön Carrefour Belgique SA:n Belgiassa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4) Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Belgia on päättänyt tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja myös 330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle.

(5) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 632 028 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Belgian hakemuksen perusteella.

(6) Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 632 028 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2019 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä][*].

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä ...kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta   Neuvoston puolesta

Puhemies   Puheenjohtaja


PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[7] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[8] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[9] 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Belgian hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 4. lokakuuta 2019 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen ottamisesta käyttöön Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea luokituksen NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (vähittäiskaupan ala, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) luokitellulla toimialalla toimivan yrityksen palveluksesta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on ensimmäinen vuoden 2019 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja kymmenes vähittäiskaupan alalla EGR:n perustamisen jälkeen. Se koskee 1 019:ää vähennettyä työntekijää ja 1 632 028 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Belgian hyväksi.

Belgian mukaan työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin vähittäiskaupan mallien merkittäviin muutoksiin ja erityisesti verkko-ostosten yleistymiseen, mikä on johtanut työntekijävähennyksiin. Kuluttajien tottumusten muuttuminen ja digitalisaatio vaikuttavat myös vähittäiskauppaan.

EGR:n osarahoitusta haetaan vähennetyille työntekijöille ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjottaville seuraaville viidelle toimenpidetyypille:

a. tuki/ohjaus/integrointi

b. koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus

c. yrityksen perustamista valmisteleva tuki

d. avustus yrityksen perustamiseen

e. avustukset.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Belgia on toimittanut vaaditut tiedot toimista, jotka ovat asianomaiselle yritykselle pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla. Tiedot vahvistivat, että EGR:n rahoitustuki ei korvaa tällaisia toimia.

Belgia on ilmoittanut komissiolle, että kansallinen ennakko- tai osarahoitus saadaan Vallonian alueelta. Belgia on vahvistanut, että EGR:n rahoitustukea saaviin edellä kuvattuihin toimiin ei saada tukea muista unionin rahoitusvälineistä.

 

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 1 632 028 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01). Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti kyseisen valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.


 

 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan KIRJE

Johan Van Overtveldt

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

WIE 05U012

BRYSSEL

Asia: <Titre>Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja Tomáš Zdechovský, on käsitellyt EGR:n varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen asiassa EGF/2019/001 BE/Carrefour ja hyväksynyt seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) ottaa huomioon, että tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 751:tä Carrefour Belgique SA:n vähentämää työntekijää, ja toteaa, että yritys toimii NACE Rev.2 -kaksinumerotasoon 47 (Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitetulla toimialalla:

B) ottaa huomioon, että Belgia perustelee työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välistä yhteyttä toteamalla, että työntekijävähennysten taustalla ovat erityisesti verkkokauppa ja digitalisaatio sekä niihin liittyvä kuluttajien tottumusten muuttuminen;

C) ottaa huomioon, että maailmanlaajuisesti jo monia vuosia jatkunut verkkomyynnin tasainen kasvu on Carrefourin tapauksessa osaltaan vähentänyt non-food-tuotteiden (muoti, kirjat, tietokoneet ja elektroniikka, terveys- ja kauneudenhoitotuotteet jne.) myyntiä sen hypermarketeissa, mikä on heikentänyt tämän tyyppisten myymälöiden kannattavuutta; toteaa, että vuonna 2012 verkko-ostoksia teki 46 prosenttia mutta vuonna 2018 jo 67 prosenttia belgialaisista;

D) ottaa huomioon, että Carrefour Belgique toimii kolmen erinimisen ketjun kautta ja että niistä kaksi eli Carrefour Express ja Carrefour Market ovat tuottavia ja ne laajentuvat, kun taas Carrefour Hypermarkets -ketjun 45 hypermarketista 19 ei ole kannattavia;

E) ottaa huomioon, että vähittäiskaupan osalta on tähän mennessä jätetty kymmenen EGR-hakemusta, joista kaksi perustui kauppaan liittyvään globalisaatioon[10] ja kahdeksan maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin[11];

F) ottaa huomioon, että 400:sta kohteena olevasta työntekijästä 70,5 prosenttia on naisia ja 29,5 prosenttia miehiä ja että kohteena olevista edunsaajista 81,3 prosenttia on 55–64-vuotiaita, 17 prosenttia 30–54-vuotiaita ja 1,7 prosenttia 25–29-vuotiaita; toteaa, että toimenpiteisiin osallistuvien edunsaajien kokonaismäärän odotetaan näin ollen olevan 730, kun luvussa ovat mukana työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (NEET-nuoret);

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 632 028 euroa eli 60 prosenttia 2 720 047 euron kokonaiskustannuksista;

2. toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi Belgian viranomaisten asianmukaisesti täytetyn hakemuksen toimittamisesta ja päättyi siihen, että komissio sai valmiiksi arvionsa rahoitustuen myöntämisen edellytysten noudattamisesta 4. lokakuuta, ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3. panee merkille, että työntekijävähennysten odotetaan vaikuttavan kielteisesti Vallonian työllisyystilanteeseen ja sen myötä koko alueen talouteen, koska alueella on niukalti työpaikkoja ja alueen työttömyysaste on suhteellisen korkea (8,6 prosenttia) verrattuna Flanderin 3,5 prosentin työttömyysasteeseen, minkä vuoksi on odotettavissa, että työpaikkansa menettäneiden, etenkin 50 vuotta täyttäneiden työntekijöiden on vaikea työllistyä uudelleen;

4. toteaa, että Belgia tarjoaa EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja enintään 330:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle (NEET-nuorelle), jotka olivat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä; huomauttaa, että 240 työntekijävähennystä toteutettiin NUTS 2 -tason alueilla Hainaut ja Liège;

5. toteaa, että EGR:n tuella yhteisrahoitettaviin, vähennetyille työntekijöille ja NEET-nuorille tarjottaviin yksilöllisiin palveluihin sisältyy toimia, jotka koskevat tukea, ohjausta ja integrointia, koulutusta, uudelleenkoulutusta ja ammatillista koulutusta, yrityksen perustamista valmistelevaa tukea, avustusta yrityksen perustamiseen ja muita avustuksia;

6. korostaa, että NEET-nuorille tarjotaan erityisesti työnhakuun ja työhakemuksiin liittyvää koulutusta, tietoa työlainsäädännöstä ja sosiaalisista oikeuksista sekä tukea hallinnollisissa menettelyissä; toteaa, että työntekijöille ja NEET-nuorille, jotka suorittavat vähintään vuoden mittaiset kokopäiväiset opinnot, myönnetään lisäksi 350 euron kuukausiavustus;

7. painottaa, että työntekijöiden hyväksi toteutetaan erilaisia toimenpiteitä, kuten neuvontaa, yrittäjyyteen liittyviä tiedotustoimia sekä verkostoitumista sopivien yrittäjien ja sertifioitujen start-up-valmentajien kanssa; huomauttaa, että työntekijöille, jotka perustavat yrityksen tai alkavat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina, myönnetään myös enintään 15 000 euron suuruinen avustus;

8. suhtautuu myönteisesti työmarkkinaosapuolten aktiiviseen osallistumiseen sosiaaliohjelman määrittelyyn ja asianomaisten julkisten palvelujen toimien koordinointiin, sillä Vallonian julkiset työvoimapalvelut ovat kuulleet ammattiliittoja erinäisistä uudelleentyöllistämisratkaisuista sekä työntekijöiden uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeista;

9. panee merkille Belgian viranomaisten vakuutuksen, että suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä ja että ne täydentävät rakennerahastoista rahoitettuja toimia; huomauttaa myös, ettei EGR:n rahoitustuella korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla;

10. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

 

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja

 


 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

6.11.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

[2] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

[3] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

[4]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

[5]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

[6]  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

[*] Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.

[7] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

[8] EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

[9] EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

[10] Käsillä oleva hakemus ja hakemus EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016) 742, ja

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.

Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus