Nós Imeachta : 2019/2114(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0021/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0021/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 64k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (iarratas ón mBeilg – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}An Coiste um Buiséid</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

LEASUITHE
TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (iarratas ón mBeilg – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006[1] (Rialachán CED),

 ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[2], agus go háirithe Airteagal 12 de,

 ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais[3] (IIA an 2 Nollaig 2013), agus go háirithe pointe 13 de,

 ag féachaint don nós imeachta tríthaobhach dá bhforáiltear i bpointe 13 de IIA an 2 Nollaig 2013,

 ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0021/2019),

A. de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha curtha ar bun ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhair a thabhairt maidir lena n-athimeascadh sa mhargadh saothair; de bhrí go gcuirtear an cúnamh seo ar fáil trí thacaíocht airgeadais a tugtar d’oibrithe agus na comhlachtaí inar oibrigh siad;

B. de bhrí gur cheart cúnamh airgeadais an Aontais d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht a bheith dinimiciúil agus gur cheart é a chur ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir; de bhrí go mbaineann an cás seo le haoisghrúpa a mbaineann leochaileacht faoi leith leo, ina bhfuil níos mó ná 81% de na hoibrithe idir 55 agus 64 bliana d’aois;

C. de bhrí gur chuir an Bheilg iarratas EGF/2019/001 BE/Carrefour isteach le haghaidh ranníocaíocht airgeadais ó CED, tar éis 751 iomarcaíocht le linn na tréimhse tagartha san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 47 (Trádáil mhiondíola, seachas mótarfheithiclí agus gluaisrothair), idir 30 Samhain 2018 agus 30 Márta 2019; de bhrí gur cuireadh 268 oibrí ar iomarcaíocht roimh an tréimhse thagartha nó ina diaidh; de bhrí, de réir an Choimisiúin, gur féidir nasc cúisíoch soiléir a aithint leis an eachtra a spreag na hiomarcaíochtaí le linn na tréimhse tagartha; de bhrí nár cuireadh aon chistí ná cláir i bhfeidhm i dtaca leis na fíorais a gcuirtear síos orthu san iarratas a chuir an Bheilg isteach;

D. de bhrí go bhfuil an t-iarratas bunaithe ar na critéir idirghabhála a leagtar amach i bpointe (a) d’Airteagal 4(1) de Rialachán CED, lena gceanglaítear go gcuirfí ar a laghad 500 oibrí ar iomarcaíocht le linn tréimhse thagartha ceithre mhí i bhfiontar atá lonnaithe i mBallstát, lena n-áirítear oibrithe ar chuir soláthraithe agus táirgeoirí iartheachtacha ar iomarcaíocht iad agus/nó daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht;

E. de bhrí gur chinn an Bheilg, i gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013, seirbhísí pearsantaithe arna gcómhaoiniú ag CED a sholáthar freisin do 330 duine óg nach bhfuil fostaithe, in oideachas ná faoi oiliúint (NEETanna);

1. ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4(1) de Rialachán CED comhlíonta agus go bhfuil an Bheilg i dteideal EUR 1 632 028 de ranníocaíocht airgeadais faoin Rialachán sin, arb ionann í agus 60 % den chostas iomlán de EUR 2 720 047, a chuimsíonn EUR 2 665 047 de chaiteachas ar sheirbhísí pearsantaithe agus EUR 55 000 de chaiteachas ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin, bainistíochta, faisnéise agus poiblíochta, rialaithe agus tuairiscithe;

2. ag tabhairt dá haire gur chuir údaráis na Beilge an t-iarratas isteach an 20 Meitheamh 2019, agus i ndiaidh don Bheilg faisnéis bhreise a chur ar fáil, gur chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 4 Deireadh Fómhair 2019 agus gur thug sé fógra don Pharlaimint faoi an lá céanna;

3. ag tabhairt dá haire gur thosaigh an Bheilg ag cur seirbhísí pearsantaithe ar fáil do na tairbhithe spriocdhírithe an 1 Nollaig 2018, agus gurb í an tréimhse incháilitheachta le haghaidh ranníocaíocht airgeadais ó CED dá réir sin ná an 1 Nollaig 2018 go dtí an 20 Meitheamh 2021;

4. ag tabhairt dá haire gur thosaigh an Bheilg ag tabhú caiteachas riaracháin chun an CED a chur i bhfeidhm an 25 Eanáir 2018 agus, dá bhrí sin, go mbeidh caiteachas ar ullmhúchán, bainistíocht, faisnéis agus poiblíocht, gníomhaíochtaí rialaithe agus tuairiscithe incháilithe chun ranníocaíocht airgeadais a fháil ón CED;

5. ag meabhrú gur cheart pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar bhealach lena gcuirtear san áireamh na forbairtí atá ag teacht chun cinn ar an margadh saothair, agus béim ar leith ar an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de;

6. ag meabhrú gurb é seo an 14ú hiarratas CED ón mBeilg agus go raibh baint ag na hiarratais sin le hearnálacha éagsúla; mótarfheithiclí, monarú miotal bunúsach, teicstílí, innealra agus trealamh, gloine agus, leis an gcás seo, den chéad uair, an earnáil mhiondíola sa Bheilg; ag meabhrú gurb é seo an 10ú hiarratas CED go dtí seo a bhaineann leis an earnáil mhiondíola;

 7. ag tabhairt dá haire go bhfuil athrú ollmhór ag teacht ar thrádáil mhiondíola faoi láthair, mar gheall ar an domhandú (ríomhthráchtáil, siopadóireacht ar líne), go bhfuil iomarcaíochtaí ag tarlú mar thoradh ar sin agus go bhfuil tionchar mór ag patrúin athraitheach i nósanna tomhaltóirí agus ag an digitiú ar thrádáil mhiondíola; ag cur i dtreis nach mbaineann na hiomarcaíochtaí in Carrefour Belgique SA leis an earnáil bhia go díreach ach go mbaineann siad le ríomhthráchtáil táirgí ar nós leabhar agus gléasanna leictreonacha den chuid is mó; ag tabhairt dá haire go bhfhéadfadh méadú teacht ar iomarcaíochtaí den chineál seo as sin amach anseo mar gheall ar an digitiú, agus gur cheart é sin a chur san áireamh le linn na bpléití maidir leis an CED sa chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile don tréimhse 2021 go 2027;

8. den tuairim gur dúshlán é an domhandú don Aontas; á mheas, ina theannta sin, gur gá deiseanna athoiliúna agus breisoiliúna a chruthú i gcomhlachtaí Eorpacha chun dífhostaíocht i measc na hóige agus dífhostaíocht eile a chomhrac; ag súil go n-áiritheoidh Carrefour Belgique SA go mbeidh an t-idirphlé sóisialta ardchaighdeáin is gá lena oibrithe ann le linn an phróisis;

9. ag tabhairt dá haire go mbaineann an t-iarratas le 1 019 oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht in Carrefour Belgique SA, agus go mbaineann an iomarcaíocht sin leis an mBeilg ina hiomlán; ag tabhairt dá haire freisin go bhfuil an Bheilg ag súil nach nglacfaidh ach 400 duine as líon iomlán na dtairbhithe atá i dteideal páirt a ghlacadh sna bearta seo (na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu), is iad sin oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht sa Vallúin mar tá droch impleacht shuntasach ar leith ag an na hiomarcaíochtaí sin ar chúrsaí fostaíochta agus mar sin ar gheilleagar réigiúnach na Vallúine mar gheall ar an easpa post sa réigiúin, an ráta dífhostaíochta atá sách ard cheana féin agus, mar thoradh air sin, na deacrachtaí ath-imlonnaithe a bhfuil súil leo do na oibrithe atá ar iomarcaíocht, go háirithe dóibh siúd atá níos sine ná 50 bliain d’aois; ag meabhrú, maidir leis sin, go bhfuil ráta dífhostaíochta 8,6% sa Vallúin i bhfad níos airde ná an meánráta dífhostaíochta 6,9% san Aontas, atá dhá uair níos airde ná an ráta dífhostaíochta 3,5% i réigiún Fhlóndras; 

10. ag tabhairt dá haire, ina theannta sin, go ndéanfaidh an Bheilg seirbhísí pearsantaithe atá cómhaoinithe ag CED a sholáthar do suas le 330 duine óg faoi bhun 25 bliana d’aois nach bhfuil fostaithe, in oideachas nó faoi oiliúint (NEETanna) tráth a chuirtear an t-iarratas isteach, ó tharla gur i réigiúin leibhéal 2 NUTS Province Hainaut agus Province Liège, ina bhfuil 240 de na hiomarcaíochtaí dá dtagraítear i mír 5, réigiúin ina raibh ráta dífhostaíochta 20% ar a laghad i measc daoine óga atá idir 15 bliana d’aois agus 24 bliana d’aois, bunaithe ar na sonraí bliantúla atá ar fáil maidir le 2018;

 

11. ag tabhairt dá haire go bhfuil cúig chineál gníomhaíochta á mbeartú ag an mBeilg do na hoibrithe iomarcacha a chumhdaítear leis an iarratas seo: (i) Tacaíocht/Treoir/Imeascadh, (ii) Oiliúint, athoiliúint agus gairmoiliúint, (iii) Tacaíocht ionsar chruthú gnónna, (iv) Rannchuidiú le gnónna nuathionscanta, (v) Liúntais; ag cur i bhfáth, sa chás seo, gur léiriú ar an ábharthacht atá le tacaíocht, treoir agus imeascadh, mar aon le hoiliúint, athoiliúint agus gairmoiliúint is ea an líon rannpháirtithe measta (730 rannpháirtí measta sa chéad ghníomhaíocht, 460 rannpháirtí measta sa dara ceann);

12. ag cur i bhfáth go gcuirfear oiliúint go háirithe ar dhaoine nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna (NEETanna) maidir le post a chuardach agus le hiarratas a dhéanamh ar phost, agus go mbeidh siad níos eolaí ar dhlí an tsaothair, ar chearta sóisialta agus ar an tacaíocht maidir le nósanna imeachta riaracháin. Thairis sin, tabharfar liúntas míosúil EUR 350 d’oibrithe agus do NEETanna a dhéanfaidh staidéir lánaimseartha a ghabháil de láimh ar feadh tréimhse bliana ar a laghad;

13. ag cur in iúl gur díol sásaimh di go ndearna an Bheilg an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a tharraingt suas i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta, go háirithe leis na ceardchumainn, leis na comhairleoirí gairme agus leis na hoibrithe sóisialta, chun athmhachnamh a dhéanamh ar réitigh ath-imlonnaithe éagsúla arna n-oiriúnú do riachtanais na n-oibrithe iomarcacha;

14. ag cur i bhfáth go bhfuil sé deimhnithe ag údaráis na Beilge nach bhfaigheann na gníomhaíochtaí incháilithe cúnamh ó chistí ná ó ionstraimí eile airgeadais de chuid an Aontais;

15. ag athdhearbhú nár cheart go gcuirfí cúnamh ó CED in ionad gníomhaíochtaí atá faoi chúram cuideachtaí, de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna, ná in ionad bearta chun cuideachtaí nó earnálacha a athstruchtúrú;

16. ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

17. á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh i leith a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

18. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn a ghabhann leis, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

 


 

IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

 

maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh tar éis iarratas ón mBeilg – EGF/2019/001 BE/Carrefour

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006[4], agus go háirithe Airteagal 15(4) de,

Ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais[5], agus go háirithe pointe 13 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Is é an aidhm atá leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) tacaíocht a thabhairt d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht i ngeall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de bharr an domhandaithe, mar thoradh ar leanúint ar aghaidh na géarchéime domhanda airgeadais agus eacnamaíochta, nó i ngeall ar ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta nua, agus chun cabhrú le hathimeascadh na n-oibrithe sin sa mhargadh saothair.

(2) Ní sháróidh CED uasmhéid bliantúil EUR 150 milliún (praghsanna 2011), mar a leagtar síos in Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle[6].

(3) An 20 Meitheamh 2019, chuir an Bheilg iarratas isteach chun CED a shlógadh, i leith iomarcaíochtaí in Carrefour Belgique SA. Mar fhorlíonadh ar an iarratas sin, bhí faisnéis bhreise a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 8(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013. Comhlíontar san iarratas sin na ceanglais chun ranníocaíocht airgeadais ó CED a shocrú, mar a leagtar síos in Airteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013.

(4) I gcomhréir le hAirteagal 6(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013, chinn an Bheilg seirbhísí pearsantaithe arna gcómhaoiniú ag CED a sholáthar freisin do 330 duine óg nach bhfuil fostaithe, in oideachas ná faoi oiliúint (NEETanna).

(5) Dá bhrí sin, ba cheart CED a shlógadh chun ranníocaíocht airgeadais EUR 1 632 028 a sholáthar i leith an iarratais a chuir an Bheilg isteach.

(6) Chun íoslaghdú a dhéanamh ar an am is gá chun CED a shlógadh, ba cheart feidhm a bheith ag an gcinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2019, déanfar an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh chun EUR 1 632 028 a sholáthar i leithreasuithe faoi chomhair oibleagáidí agus i leithreasuithe íocaíochta.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Beidh feidhm aige ón [dáta a ghlactha][*].

Arna dhéanamh i/sa,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa   Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán   An tUachtarán


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

I. Cúlra

Cruthaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun tuilleadh cúnaimh a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda.

De réir fhorálacha Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[7] agus fhorálacha Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013[8], ní rachaidh CED thar uasmhéid bliantúil EUR 150 milliún (praghsanna 2011). Déantar na méideanna iomchuí a chur isteach i mbuiséad ginearálta an Aontais mar fhoráil.

A mhéid a bhaineann leis an nós imeachta, de réir phointe 13 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[9], chun an Ciste a ghníomhachtú, déanann an Coimisiún, i gcás measúnú dearfach ar iarratas, togra chun an Ciste a shlógadh agus, san am céanna, iarraidh chomhfhreagrach ar aistriú, a thíolacadh don údarás buiséadach. I gcás easaontais, déanfar cruinniú tríthaobhach a thionscnamh.

II. An t-iarratas ón mBeilg agus an togra ón gCoimisiún

An 4 Deireadh Fómhair 2019, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh cinneadh maidir le CED a shlógadh i bhfabhar na Beilge chun tacú le hoibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht ó aon fhiontar amháin a ath-imeascadh sa mhargadh saothair, ar fiontar é a bhí ag oibriú san earnáil eacnamaíoch arna aicmiú faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 47 (Trádáil mhiondíola, seachas mótarfheithiclí agus gluaisrothair).

Is é seo an chéad iarratas a scrúdófar faoi bhuiséad 2019 agus an deichiú ceann ó bunaíodh CED. Baineann sé le 1 019 oibrí a fágadh iomarcach agus tagraíonn sé do mhéid iomlán EUR 1 632 028 a shlógadh ó CED le haghaidh na Beilge.

Dar leis an mBeilg, go bhfuil ceangal ag na hiomarcaíochtaí le mórathruithe ar phatrúin na trádála miondíola de bharr an domhandaithe agus go háirithe i ngeall ar theacht chun cinn na siopadóireachta ar líne, ina bhfuil iomarcaíochtaí mar thoradh orthu. Tá tionchar freisin ag patrúin athraitheacha nósanna tomhaltóirí agus ag an digitiú ar an trádáil mhiondíola.

Is éard a bheidh sna trí chineál gníomhaíochta a sholáthrófar d’oibrithe iomarcacha agus do NEETanna ar ina leith a n-iarrfar cómhaoiniú CED ná:

a. Tacaíocht/Treoraíocht/Imeascadh;

b. Oiliúint, athoiliúint agus gairmoiliúint;

c. Tacaíocht ionsar ghnónna a chur ar bun;

d. Rannchuidiú le gnónna nuathionscanta;

e. Liúntais.

De réir an Choimisiúin, is ionann na bearta ar a bhfuil tuairisc anseo agus bearta gníomhacha sa mhargadh saothair laistigh de na gníomhaíochtaí incháilithe a leagtar amach in Airteagal 7 den Rialachán maidir le CED agus ní dhéanann siad ionadú ar bhearta cosanta sóisialta éighníomhacha.

Sholáthair an Bheilg an fhaisnéis a theastaíonn maidir le gníomhaíochtaí atá éigeantach don fhiontar lena mbaineann de bhua an dlí náisiúnta nó de bhun comhaontuithe comhchoiteanna. Dheimhnigh siad nach dtiocfaidh ranníocaíocht airgeadais ó CED in ionad na ngníomhaíochtaí sin.

Tá fógra tugtha ag an mBeilg don Choimisiún gurb iad cistí Réigiún na Vallúine foinse an réamh-mhaoinithe nó an chómhaoinithe náisiúnta. Maidir leis na bearta a bhfuil tuairisc orthu thuas agus atá ag fáil ranníocaíocht airgeadais ó CED, dheimhnigh an Bheilg nach bhfaighidís ranníocaíochtaí airgeadais ó ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais freisin.

 

III. Nós imeachta

Chun an Ciste a shlógadh, tá iarraidh curtha ag an gCoimisiún faoi bhráid an Údaráis Buiséadaigh chun méid iomlán de EUR 1 632 028 ó chúlchiste CED (40 02 43) a aistriú chuig líne buiséid CED (04 04 01). I gcás easaontais, cuirfear tús leis an nós imeachta tríthaobhach, dá bhforáiltear in Airteagal 15(4) den Rialachán maidir le CED.

De réir comhaontú inmheánach, ba cheart go mbeadh baint ag an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta leis an bpróiseas, chun tacaíocht chuiditheach a thabhairt agus chun rannchuidiú leis an measúnú ar na hiarratais ón gCiste.


 

  LITIR ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA

 

An tUas. Johan Van Overtveldt

Cathaoirleach

An Coiste um Buiséid

WIE 05U012

AN BHRUISÉIL

Ábhar: <Titre>Tuairim maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (CED) i gcás EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

A Chathaoirligh,

Rinne an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (EMPL) agus a Mheitheal um CED, faoi chathaoirleacht Leas-Chathaoirleach EMPL Tomáš Zdechovský, slógadh CED i gcás EGF/2019/001 BE/Carrefour a iniúchadh agus ghlac sé an tuairim seo a leanas.

Tá coiste EMPL agus a Mheitheal i bhfabhar an Ciste a shlógadh maidir leis an iarratas seo. I ndáil leis an méid sin, tugann coiste EMPL roinnt barúlacha gan amhras a tharraingt, áfach, ar aistriú na n-íocaíochtaí.

Tá an plé a rinne coiste EMPL bunaithe ar na saincheisteanna seo a leanas:

(A) De bhrí go bhfuil an t-iarratas seo bunaithe ar Airteagal 4(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 (Rialachán CED) agus go mbaineann sé le 751 oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht in Carrefour Belgique SA, atá ag oibriú san earnáil eacnamaíoch atá aicmithe faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 47: trádáil mhiondíola, seachas mótarfheithiclí agus gluaisrothair;

(B) De bhrí go ndéanann an Bheilg, chun an nasc idir na hiomarcaíochtaí agus na mórathruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda de bharr an domhandaithe a bhunú, argóint a chur chun tosaigh go bhfuil an tsiopadóireacht ar líne agus an digitiú ina bpríomhchúis leis an laghdú ar an lucht saothair, chomh maith leis na patrúin athraitheacha nósanna tomhaltóirí;

(C) De bhrí, maidir le Carrefour, de réir mar atá díolacháin ar líne ag fás le tamall, is amhlaidh mar atá laghdú tagtha ar dhíolacháin táirgí neamhbhia (faisean, leabhair, ríomhairí agus earraí leictreonacha, an tsláinte agus an áilleacht) ina ollmhargaí, rud a bhaineann an bonn ó bhrabúsacht na gcineálacha sin siopaí; de bhrí gur mhéadaigh an céatadán de shiopadóirí ar líne de chuid na Beilge ó 46% in 2012 go 67% in 2018;

(D) De bhrí go bhfuil trí bhranda á n-oibriú ag Carrefour Belgique, a bhfuil péire díobh sin - Carrefour Express agus Carrefour Market - brabúsach agus ag méadú, cé nach bhfuil brábús le baint as 19 gcinn de na 45  Carrefour Hypermarkets;

(E) De bhrí, go dtí seo, gur leis an earnáil mhiondíola a bhain deich gcinn d’iarratais CED, a raibh péire díobh sin bunaithe ar an domhandú ó thaobh na trádála de[10] agus ocht gcinn díobh bunaithe ar an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta[11];

(F) De bhrí gur as measc an 400 oibrí ar a bhfuiltear ag díriú, is ionann mná agus 70,5 % agus is ionann fir agus 29,5 %; de bhrí gur as measc líon na dtairbhithe ar a bhfuiltear ag díriú, tá 81,3 % idir 55 bliana d’aois agus 64 bliana d’aois, tá 17 % idir 30 bliain d’aois agus 54 bliana d’aois, agus tá 1,7 % idir 25 bliana d’aois agus 29 mbliana d’aois. Dá bhrí sin, meastar gurb é 730 duine an líon iomlán tairbhithe, lena n-áirítear NEETanna, a ghlacfaidh páirt sna bearta;

Dá bhrí sin, iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Buiséid, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a chur san áireamh ina thairiscint i gcomhair rún maidir le hiarratas na Beilge:

1. ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na critéir idirghabhála a leagtar amach in Airteagal 4(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 comhlíonta agus, dá bhrí sin, go bhfuil an Bheilg i dteideal EUR 1 632 028 de ranníocaíocht airgeadais faoin Rialachán sin, arb ionann í agus 60 % den chostas iomlán de EUR 2 720 047;

2. ag tabhairt dá haire gur chloígh an Coimisiún leis an sprioc-am 12 sheachtain ó fuair sé an t-iarratas comhlánaithe ó údaráis na Beilge go dtí gur chuir sé bailchríoch ar a mheasúnú maidir lena chomhlíonadh i ndáil leis na coinníollacha chun ranníocaíocht airgeadais a thabhairt, an 4 Deireadh Fómhair 2018, agus gur thug sé fógra don Pharlaimint faoi an lá céanna;

3. ag aithint gur suntasach an drochthionchar a bhfuiltear ag súil leis ar an staid fostaíochta sa réigiún agus i ngeilleagar réigiúnach na Vallúine, ar toradh é ar an nganntanas post sa réigiún, ar an ráta dífhostaíochta atá sách ard (8,6%) i gcomparáid le 3,5% i bhFlóndras, agus ar na deacrachtaí a bhfuiltear ag súil leo maidir le hath-imlonnú oibrithe iomarcacha, go háirithe iad siúd atá os cionn 50 bliain d’aois;

4. ag tabhairt dá haire go ndéanfaidh an Bheilg seirbhísí pearsantaithe atá cómhaoinithe ag CED a sholáthar do suas le 330 duine óg faoi bhun 25 bliana d’aois nach bhfuil fostaithe, in oideachas nó faoi oiliúint (NEETanna) tráth a chuirtear an t-iarratas isteach. Tá 240 de na hiomarcaíochtaí i réigiúin leibhéal 2 NUTS Province Hainaut agus Province Liège;

5. ag tabhairt dá haire gur ar na seirbhísí pearsantaithe d’oibrithe iomarcacha agus do NEETanna a chómhaoinigh CED, áirítear bearta don mhéid seo a leanas: tacaíocht, treoir, agus imeascadh; oiliúint, athoiliúint agus gairmoiliúint; tacaíocht ionsar ghnónna a chur ar bun; rannchuidiú le gnónna nuathionscanta; agus liúntais;

6. ag cur i bhfáth go gcuirfear oiliúint ar NEETanna go háirithe maidir le post a chuardach agus le hiarratas a dhéanamh ar phost, agus go mbeidh siad níos eolaí ar dhlí an tsaothair, ar chearta sóisialta agus ar an tacaíocht maidir le nósanna imeachta riaracháin. Thairis sin, tabharfar liúntas míosúil EUR 350 d’oibrithe agus do NEETanna a dhéanfaidh staidéir lánaimseartha a ghabháil de láimh ar feadh tréimhse bliana ar a laghad;

7. ag cur i bhfios go ndéanfar oibrithe a chumhachtú tuilleadh trí bhearta, amhail comhairleoireacht, gníomhaíochtaí múscailte feasachta maidir leis an bhfiontraíocht agus líonrú le fiontraithe ábhartha agus cóistí cáilithe tionscnaimh. Sa bhreis air sin, na hoibrithe a thosóidh gnólacht nó gníomhaíocht mar dhaoine féinfhostaithe, gheobhaidh siad siúd ranníocaíocht suas le EUR 15 000;

8. ag cur in iúl gur díol sásaimh di rannpháirtíocht ghníomhach na gcomhpháirtithe sóisialta i dtaca leis an bplean sóisialta a shainmhíniú agus le hidirghabhálacha na seirbhísí poiblí lena mbaineann a chomhordú, de bharr go ndeachaigh Seirbhís Phoiblí Fostaíochta na Vallúine i gcomhairle leis na ceardchumainn maidir le réitigh éagsúla ath-imlonnaithe agus le hathoiliúint/uas-sciliú na n-oibrithe féin;

9. ag tabhairt dá haire focal údaráis na Beilge nach bhfaighidh na gníomhaíochtaí atá beartaithe tacaíocht airgeadais as cistí eile ná as ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais agus go mbeidh siad comhlántach le gníomhaíochtaí arna gcistiú ag na Cistí Struchtúracha. Sa bhreis air sin, ní chuirfear ranníocaíocht airgeadais ó CED in ionad gníomhaíochtaí nach mór don fhiontar lena mbaineann a dhéanamh de bhua an dlí náisiúnta nó de bhun comhaontuithe comhchoiteanna;

10. ag meabhrú gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán, pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar chaoi lena gcuirtear san áireamh na forbairtí ionchais agus na scileanna riachtanacha ionchais ar an margadh saothair amach anseo agus gur cheart go mbeadh an pacáiste i gcomhréir leis an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de.

 

Le dea-mhéin,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Cathaoirleach an Choiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

 


 

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

 

Dáta an ghlactha

6.11.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

30

3

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

 

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

 

 

[1] IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.

[2] IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

[3] IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

[4]  IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.

[5]  IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

[6]  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

[*] An dáta a bheidh le cur isteach ag an bParlaimint sula bhfoilseofar é san Iris Oifigiúil.

[7] IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

[8] IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.

[9] IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

[10] An t-iarratas reatha agus EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,

 agus

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.

An nuashonrú is déanaí: 12 Samhain 2019Fógra dlíthiúil