Postupak : 2019/2114(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0021/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0021/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 183kWORD 61k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour))</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelj: <Depute> José Manuel Fernandes,</Depute>

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PISMO Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour))

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1] (Uredba o EGF-u),

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

 uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3] (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

 uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0021/2019),

A. budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada; budući da se ta pomoć pruža financijskom potporom radnicima i trgovačkim društvima za koja su radili;

B. budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće; budući da je u ovom slučaju riječ o posebno osjetljivoj dobnoj skupini u kojoj je više od 81 % radnika u dobi između 55 i 64 godine;

C. budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2019/001 BE Carrefour za financijski doprinos iz EGF-a nakon što je tijekom referentnog razdoblja između 30. studenoga 2018. i 30. ožujka 2019. u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 47 NACE-a Revision 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) otpušten 751 radnik; budući da je prije ili nakon referentnog razdoblja još 268 radnika proglašeno viškom; budući da se, prema mišljenju Komisije, može utvrditi jasna uzročna veza s događajem koji je prouzročio otpuštanja tijekom referentnog razdoblja; budući da u pogledu činjenica opisanih u zahtjevu koji je podnijela Belgija nije mobiliziran ni jedan drugi fond ni program;

D. budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u nekom poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

E. budući da je Belgija u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 također odlučila pružiti usluge prilagođene potrebama za 330 mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET), a te se usluge sufinanciraju iz EGF-a;

1. slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 632 028 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 2 720 047 EUR, što obuhvaća troškove za usluge prilagođene potrebama u iznosu od 2 665 047 EUR i troškove za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje u iznosu od 55 000 EUR;

2. napominje da su belgijske vlasti zahtjev podnijele 20. lipnja 2019. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Belgija pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 4. listopada 2019. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3. napominje da je Belgija počela s pružanjem usluga prilagođenih potrebama ciljnim korisnicima 1. prosinca 2018., pa će stoga razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a trajati od 1. prosinca 2018. do 20. lipnja 2021.;

4. napominje da je Belgija počela stvarati administrativne rashode za provedbu EGF-a 25. siječnja 2018. i da će stoga rashodi za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te nadzor i izvješćivanje nastali u razdoblju od 25. siječnja 2018. do 20. prosinca 2021. biti prihvatljivi za financijski doprinos iz EGF-a;

5. podsjeća na to da bi pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti i kretanja na tržištu radne snage, posebno uzimajući u obzir prelazak na resursno učinkovito i održivo gospodarstvo;

6. podsjeća da je to 14. zahtjev Belgije i da su njima obuhvaćeni različiti sektori: automobilski sektor, proizvodnja osnovnih metala, tekstila, strojeva i opreme te stakla, a u ovom slučaju prvi put je u Belgiji obuhvaćen sektor maloprodaje; podsjeća da je to dosad 10. zahtjev u okviru EGF-a kojim je obuhvaćen sektor maloprodaje;

7. prima na znanje da trgovina na malo prolazi kroz razdoblje velikih promjena zbog globalizacije (e-trgovina, internetska kupovina), što dovodi do otpuštanja, te da promjena obrazaca u navikama potrošača i digitalizacija također utječu na sektor maloprodaje; ističe da se otpuštanja u trgovačkom društvu Carrefour Belgique SA ne odnose izravno na prehrambenu industriju, nego uglavnom na e-trgovinu u području robe, kao što su knjige i elektronički uređaji; napominje da u budućnosti takva otpuštanja mogu uzeti još više maha zbog digitalizacije, što treba uzeti u obzir tijekom rasprava o budućem EGF-u u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. 2027.;

 

8. smatra da je globalizacija izazov za Uniju; štoviše, smatra da rješavanje problema nezaposlenosti mladih i ostalih podrazumijeva stvaranje prilika za prekvalifikaciju i stjecanje novih vještina u europskim trgovačkim društvima; očekuje da će Carrefour Belgique SA tijekom tog postupka osigurati potreban visokokvalitetan socijalni dijalog sa svojim radnicima;

9. napominje da se zahtjev odnosi na ukupno 1 019 radnika proglašenih viškom u trgovačkom društvu Carrefour Belgique SA te da je do otpuštanja došlo u cijeloj Belgiji; nadalje napominje da će prema očekivanjima Belgije od ukupnog broja korisnika koji ispunjavaju uvjete samo njih 400 sudjelovati u tim mjerama (ciljani korisnici), a to su radnici proglašeni viškom u Valoniji jer ta otpuštanja posebno negativno utječu na zaposlenost, a time i na regionalno gospodarstvo Valonije zbog nedostatka radnih mjesta u toj regiji, relativno visoke stope nezaposlenosti te, kao posljedica toga, očekivanih poteškoća pri ponovnom zapošljavanju radnika proglašenih viškom, osobito onih u dobi od 50 i više godina; u tom pogledu podsjeća da je stopa nezaposlenosti od 8,6 % u Valoniji znatno viša od prosječne stope nezaposlenosti od 6,9 % u Uniji te je više nego dvostruko veća od stope nezaposlenosti od 3,5 % u Flandriji; 

10. nadalje napominje da Belgija predlaže pružanje usluga prilagođenih potrebama koje se sufinanciraju iz EGF-a za najviše 330 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET) te su na dan podnošenja zahtjeva mlađi od 25 godina, s obzirom na to da je 240 radnika iz stavka 5. otpušteno u regijama razine NUTS 2 u pokrajinama Hainaut i Liège u kojima stope nezaposlenosti mladih u dobi od 15 do 24 godine, na temelju godišnjih podataka dostupnih za 2018., iznose najmanje 20 %;

11. napominje da Belgija priprema pet vrsta mjera za radnike koji su proglašeni viškom i obuhvaćeni zahtjevom: i. potpora/usmjeravanje/integracija, ii. osposobljavanje, prekvalifikacija i strukovno osposobljavanje, iii. potpora pri osnivanju poduzeća, iv. doprinos za osnivanje poduzeća; v. naknade; ističe da u tom slučaju broj procijenjenih sudionika (730 u okviru prve mjere i 460 u okviru druge) pokazuje kolika je važnost potpore, usmjeravanja i integracije te osposobljavanja, prekvalifikacije i strukovnog osposobljavanja;

12. ističe da će se mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju posebno osposobljavati za traženje i radnih mjesta i prijavljivanje na njih te da će biti bolje informirani o radnom pravu, socijalnim pravima i potpori u administrativnim postupcima; štoviše, radnicima i mladima koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a koji upišu redovni studij u trajanju od najmanje jedne godine dodijelit će se mjesečna naknada u iznosu od 350 EUR;

13. pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavila Belgija u suradnji sa socijalnim partnerima, posebno sindikatima, strukovnim savjetnicima i socijalnim radnicima, kako bi se ponovno uzela u obzir razna rješenja za pronalazak radnih mjesta prilagođenih potrebama radnika proglašenih viškom;

14. ističe da su belgijske vlasti potvrdile da se za prihvatljive mjere ne prima pomoć iz drugih fondova Unije ili financijskih instrumenata;

15. ponovno ističe da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni mjere za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna trgovačka društva ni mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

16. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

 


 

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[4], a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[5], a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir Prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine prouzročenih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2) EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[6].

(3) Belgija je 20. lipnja 2019. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u trgovačkom društvu Carrefour Belgique SA. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a, kako je utvrđeno člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4) U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Belgija je odlučila osigurati usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a i za 330 mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET).

(5) Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Belgija osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 632 028 EUR.

(6) Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme potrebno za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 1 632 028 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja Odluke][*].

Sastavljeno u,

Za Europski parlament   Za Vijeće

Predsjednik   Predsjednik


OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[7] i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013[8] Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Kad je riječ o postupku, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[9], kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II. Zahtjev Belgije i Prijedlog Komisije

Komisija je 4. listopada 2019. donijela Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije radi pružanja potpore za ponovno uključivanje na tržište rada radnika proglašenih viškom u jednom trgovačkom društvu koje djeluje u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 47 NACE-a Revision 2 (Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima).

To je prvi zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2019. i deseti u maloprodajnom sektoru od uspostave EGF-a. Odnosi se na 1 019 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 1 632 028 EUR iz EGF-a za Belgiju.

Belgija smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine na malo nastalima zbog globalizacije, a posebno zbog povećanja internetske kupovine. Promjena obrazaca u navikama potrošača i digitalizacija također utječu na trgovinu na malo.

Pet vrsta mjera koje će se poduzeti u slučaju otpuštenih radnika i pripadnika skupine NEET te za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

a. potpora/usmjeravanje/integracija;

b. osposobljavanje, prekvalifikacija i strukovno osposobljavanje:

c. potpora pri osnivanju poduzeća;

d. doprinos za osnivanje poduzeća;

e. naknade.

Opisane su mjere prema mišljenju Komisije aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Belgija je dostavila tražene informacije o mjerama koje su na temelju nacionalnog zakonodavstva ili kolektivnih ugovora obvezne za predmetno trgovačko društvo. Potvrdili su da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za te mjere.

Belgija je obavijestila Komisiju da će se nacionalno pretfinanciranje odnosno sufinanciranje osigurati iz sredstava regije Valonija. Belgija je potvrdila da se za opisane mjere za koje se prima financijski doprinos iz EGF-a neće primati financijski doprinosi iz drugih financijskih instrumenata Unije.

 

III. Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 1 632 028 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01). U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjenjivanju zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.


 

 

PISMO Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

G. Johan Van Overtveldt

Predsjednik

Odbor za proračune

WIE 05U012

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF, kojoj predsjeda potpredsjednik odbora EMPL Tomáš Zdechovský, razmotrili su pitanje mobilizacije EGF-a za predmet EGF/2019/001 BE/Carrefour i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i njegova radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U vezi s tim odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi ne dovodeći, međutim, u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 751 radnika otpuštenog u trgovačkom društvu Carrefour Belgique SA koje posluje u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 47 NACE-a Rev. 2: trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

B) budući da, kako bi utvrdila vezu između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, Belgija tvrdi da su glavni razlog smanjenja broja radnika internetska kupovina i digitalizacija, kao i s njima povezane promjene obrazaca u navikama potrošača;

C) budući da je dugogodišnji stalni porast prodaje na internetu diljem svijeta u slučaju društva Carrefour doprinio padu prodaje neprehrambenih proizvoda (odjeća i obuća, knjige, računala i elektronički uređaji, zdravlje i kozmetički proizvodi itd.) u njegovim hipermarketima, čime se dovodi u pitanje profitabilnost te vrste trgovina; budući da je postotak belgijskih kupaca na internetu porastao s 46 % tijekom 2012. na 67 % tijekom 2018.;

D) budući da društvo Carrefour Belgium posluje preko tri robne marke, od kojih su dvije profitabilne i šire se – Carrefour Express i Carrefour Market, dok je od 45 hipermarketa Carrefour Hypermarkets 19 njih neprofitabilno;

E) budući da je do danas zaprimljeno 10 zahtjeva za doprinos iz EGF-a koji se odnose na maloprodajni sektor, od čega se dva temelje na učincima globalizacije na trgovinu[10] i osam na učincima svjetske financijske i gospodarske krize[11];

F) budući da je od 400 ciljanih radnika 70,5 % žena i 29,5 % muškaraca te budući da je 81,3 % ciljanih korisnika u dobi od 55 do 64 godine, njih 17 % je u dobi od 30 do 54 godine, a 1,7 % je u dobi od 25 do 29 godina. Na temelju toga procjenjuje se da će u mjerama sudjelovati ukupno 730 korisnika, uključujući pripadnike skupine NEET;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije u vezi s belgijskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su ispunjeni intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 i da Belgija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 632 028 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 2 720 047 EUR;

2. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele belgijske vlasti, nakon čega je 4. listopada završila ocjenjivanje njegove usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3. svjestan je očekivanog znatnog negativnog učinka na zaposlenost i regionalno gospodarstvo Valonije, koji proizlazi iz nedostatka radnih mjesta u toj regiji, relativno visoke stope nezaposlenosti (8,6 %) u usporedbi sa stopom od 3,5 % u Flandriji te očekivanih poteškoća pri ponovnom zapošljavanju radnika proglašenih viškom, osobito onih starijih od 50 godina;

4. napominje da će Belgija pružiti usluge prilagođene individualnim potrebama koje se sufinanciraju sredstvima iz EGF-a za do 330 mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (skupina NEET) te su na dan podnošenja zahtjeva mlađi od 25 godina. U regijama razine NUTS 2 u pokrajinama Hainaut i Liège otpušteno je 240 radnika;

5. napominje da usluge prilagođene individualnim potrebama koje se sufinanciraju sredstvima iz EGF-a za otpuštene radnike i pripadnike skupine NEET obuhvaćaju potporu, usmjeravanje, integraciju, osposobljavanje, prekvalifikaciju i strukovno osposobljavanje, potporu pri osnivanju poduzeća, doprinose za osnivanje poduzeća i naknade;

6. ističe da će se mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju posebno osposobljavati za traženje i radnih mjesta i prijavljivanje na njih te da će biti bolje informirani o radnom pravu, socijalnim pravima i potpori u administrativnim postupcima; štoviše, radnicima i mladima koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a koji upišu redovni studij u trajanju od najmanje jedne godine dodijelit će se mjesečna naknada u iznosu od 350 EUR;

7. ističe da će se radnicima pružiti dodatna podrška u obliku mjera savjetovanja, informiranja o poduzetništvu i umrežavanju s relevantnim poduzetnicima i certificiranim mentorima za osnivanje poduzeća. Nadalje, doprinos za radnike koji osnivaju poduzeće ili djelatnost u svojstvu samozaposlenih osoba iznosit će do 15 000 EUR;

8. pozdravlja aktivno sudjelovanje socijalnih partnera u definiranju socijalnog plana i koordinaciji intervencije relevantnih javnih službi s obzirom na to da se valonski zavod za zapošljavanje savjetovao sa sindikatima o raznim rješenjima za preraspodjelu, kao i o potrebama radnika u pogledu prekvalifikacije i usavršavanja;

9. napominje da su belgijske vlasti zajamčile da se za predložena djelovanja neće primati financijsku pomoć iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije te da će ona biti u skladu s djelovanjima koja se financiraju iz strukturnih fondova. Nadalje, financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje predmetno trgovačko društvo mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili kolektivnim ugovorima;

10. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti u skladu s prelaskom na održivo gospodarstvo utemeljeno na učinkovitom korištenju resursa.

 

S poštovanjem,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predsjednica Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

 


 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

6.11.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

[2] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[3] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[4]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

[5]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[6]  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

[*] Datum unosi Parlament prije objavljivanja u SL-u.

[7] SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[8] SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

[9] SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

[10] Postojeći zahtjev i EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail,COM(2016) 742 i

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.

Posljednje ažuriranje: 12. studenog 2019.Pravna napomena