Procedūra : 2019/2114(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0021/2019

Pateikti tekstai :

A9-0021/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 190kWORD 58k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užimtumo ir socialinių reikalų KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1] (toliau – EGF reglamentas),

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 12 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3] (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

 atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

 atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0021/2019),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones; kadangi ši pagalba yra darbuotojams ir įmonėms, kuriose jie dirbo, teikiama finansinė parama;

B. kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau; kadangi šis atvejis susijęs su itin pažeidžiama amžiaus grupe, kurioje daugiau kaip 81 proc. darbuotojų amžius yra nuo 55 iki 64 metų;

C. kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ dėl finansinės EGF paramos, nes ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), per ataskaitinį laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2019 m. kovo 30 d. buvo atleistas 751 darbuotojas; kadangi dar 268 darbuotojai buvo atleisti prieš ataskaitinį laikotarpį arba po jo; kadangi, pasak Komisijos, galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su atleidimus ataskaitiniu laikotarpiu paskatinusiu įvykiu; kadangi, atsižvelgiant į Belgijos pateiktoje paraiškoje nurodytus faktus, nebuvo pasinaudota jokiais kitais fondais ar programomis;

D. kadangi paraiška pagrįsta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

E. kadangi, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Belgija nusprendė 330 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

1. pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 632 028 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 2 720 047 EUR, ir apima prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas (2 665 047 EUR) bei parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidas (55 000 EUR);

2. pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2019 m. birželio 20 d. ir kad, Belgijai pateikus papildomą informaciją, Komisija 2019 m. spalio 4 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3. pažymi, kad Belgija 2018 m. gruodžio 1 d. tiksliniams paramos gavėjams pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ir kad dėl to išlaidų tinkamumo finansuoti EGF lėšomis laikotarpis bus 2018 m. gruodžio 1 d.–2021 m. birželio 20 d.;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad pirmąsias administracines išlaidas, susijusias su EGF įgyvendinimu, Belgija patyrė 2018 m. sausio 25 d. ir kad todėl nuo 2018 m. sausio 25 d. iki 2021 m. gruodžio 20 d. patirtos parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidos bus laikomos tinkamomis finansuoti EGF lėšomis;

5. primena, kad rengiant suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą taip pat reikėtų iš anksto numatyti besiformuojančius darbo rinkos pokyčius, ypač daug dėmesio skiriant perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

6. primena, kad tai yra 14-oji Belgijos paraiška dėl EGF ir kad šios paraiškos buvo skirtos įvairiems sektoriams: automobilių, pagrindinių metalų gamybos, tekstilės, mašinų ir įrenginių, stiklo ir šiuo atveju į Belgijos paraišką pirmą kartą įtrauktas mažmeninės prekybos sektorius; primena, kad iki šiol tai yra 10-oji paraiška dėl EGF paramos mažmeninės prekybos sektoriui;

7. pripažįsta, jog dėl globalizacijos (elektroninės prekybos, pirkimo internetu) mažmeninė prekyba išgyvena esminių pokyčių laikotarpį ir dėl to atleidžiami darbuotojai ir kad kintančios vartotojų įpročių tendencijos ir skaitmeninimas taip pat daro poveikį mažmeninei prekybai; pabrėžia, kad šie atleidimai įmonėje „Carrefour Belgique SA“ nėra tiesiogiai susiję su maisto pramone, bet daugiausia susiję su elektronine prekyba prekėmis, pvz., knygomis ir elektroniniais prietaisais; pažymi, kad ateityje dėl skaitmeninimo tokių atleidimų gali būti dar daugiau ir tai turėtų būti apsvarstyta per diskusijas dėl būsimo EGF kitoje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje;

8. mano, kad globalizacija yra iššūkis Sąjungai; be to, mano, kad kova su jaunimo ir kitų asmenų nedarbu apima perkvalifikavimo ir įgūdžių tobulinimo galimybių Europos įmonėse kūrimą; tikisi, kad šio proceso metu įmonė „Carrefour Belgique SA“ užtikrins būtiną aukštos kokybės socialinį dialogą su savo darbuotojais;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad paraiškoje iš viso nurodyta 1 019 darbuotojų, atleistų iš įmonės „Carrefour Belgique SA“, ir kad darbuotojai atleisti visoje Belgijoje; be to, pažymi, jog Belgija tikisi, kad priemonėse dalyvaus tik 400 iš visų reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų (tikslinių paramos gavėjų), t. y. Valonijoje atleistų darbuotojų dėl to, kad šie atleidimai daro itin didelį neigiamą poveikį Valonijos užimtumui, taigi ir šio regiono ekonomikai, nes trūksta darbo vietų regione, laikosi palyginti aukštas nedarbo lygis ir dėl to numatomi sunkumai, susiję su atleistų darbuotojų, ypač vyresnių nei penkiasdešimties metų darbuotojų, perskirstymu; atsižvelgdamas į tai primena, kad 8,6 proc. nedarbo lygis Valonijoje yra daug didesnis nei vidutinis 6,9 proc. nedarbo lygis Sąjungoje ir daugiau kaip du kartus didesnis negu 3,5 proc. nedarbo lygis Flandrijos regione;

10. be to, pažymi, kad Belgija siūlo iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ne daugiau kaip 330 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET), kuriems paraiškos pateikimo dieną yra mažiau kaip 25 metai, atsižvelgiant į tai, kad 5 dalyje nurodyti 240 darbuotojų atleisti Heno provincijos ir Lježo provincijos NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose, remiantis 2018 m. duomenimis, 15–24 metų amžiaus jaunuolių nedarbo lygis buvo ne mažesnis kaip 20 proc.;

11. pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Belgija planuoja taikyti penkių rūšių veiksmus: i) paramą, konsultacijas ir (arba) integraciją, ii) mokymą, perkvalifikavimą ir profesinį mokymą, iii) pagalbą verslui kurti, iv) paramą verslui steigti, v) išmokas; pabrėžia, kad šiuo atveju paramos, konsultacijų ir integracijos, taip pat mokymo, perkvalifikavimo ir profesinio mokymo svarbą rodo apskaičiuotas dalyvių skaičius (apskaičiuotas dalyvių pirmajame veiksme skaičius – 730, antrajame – 460);

12. pabrėžia, kad nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai bus ypač apmokyti ieškoti darbo ir teikti paraiškas ir jie bus geriau informuojami apie darbo teisę, socialines teises ir paramą vykdant administracines procedūras. Be to, darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie ne mažiau kaip vienus metus mokysis visą darbo dieną, bus skiriama 350 EUR mėnesinė išmoka;

13. teigiamai vertina tai, kad Belgija parengė suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą konsultuodamasi su socialiniais partneriais, visų pirma profesinėmis sąjungomis, profesiniais konsultantais ir socialiniais darbuotojais, kad būtų apsvarstyti įvairūs prie atleistų darbuotojų poreikių pritaikyti perskirstymo sprendimai;

14. pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių parama;

15. primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

16. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

17. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

 


 

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[4], ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[5], ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2) EGF didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje[6];

(3) 2019 m. birželio 20 d. Belgija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Carrefour Belgique SA“. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip išdėstyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4) remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Belgija nusprendė 330 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

(5) todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 632 028 EUR suma finansinei paramai pagal Belgijos pateiktą paraišką suteikti;

(6) siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2019 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 632 028 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [šio sprendimo priėmimo data][*].

Priimta ... .

Europos Parlamento vardu   Tarybos vardu

Pirmininkas   Pirmininkas

 


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[7], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013[8] 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[9] 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, biudžeto valdymo institucijai tuo pat metu teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Belgijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2019 m. spalio 4 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Belgijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl globalizacijos atleistų iš darbo iš vienos įmonės ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), reintegraciją į darbo rinką.

Tai pirmoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2019 m. biudžetą, ir dešimtoji paraiška nuo EGF įsteigimo mažmeninės prekybos sektoriuje. Ji yra susijusi su 1 019 atleistų darbuotojų ir pagal ją Belgijos reikmėms mobilizuojama bendra 1 632 028 EUR EGF lėšų suma.

Belgija teigia, kad atleidimai yra susiję su esminiais mažmeninės prekybos sistemos pokyčiais dėl globalizacijos, ypač dėl dažnėjančio pirkimo internetu, ir dėl to prarandamos darbo vietos. Kintančios vartotojų įpročių tendencijos ir skaitmeninimas taip pat daro poveikį mažmeninei prekybai.

Atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams bus pasiūlyti šie penkių rūšių veiksmai, kuriuos prašoma bendrai finansuoti EGF lėšomis:

a. parama, konsultacijos ir (arba) integracija;

b. mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas;

c. pagalba verslui kurti;

d. parama verslui steigti;

e. išmokos.

Kaip nurodo Komisija, minėtos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie EGF reglamento 7 straipsnyje apibrėžtų tinkamų finansuoti veiksmų, ir nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Belgija pateikė reikiamą informaciją apie veiksmus, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis. Ji patvirtino, kad EGF finansinė parama nepakeis tokių veiksmų.

Belgija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo šaltinis – Valonijos regiono skiriamos lėšos. Belgija patvirtino, kad pirmiau aprašytoms priemonėms, kurioms skiriama EGF finansinė parama, nebus teikiama finansinė parama pagal kitas Sąjungos finansines priemones.

 

III. Tvarka

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 632 028 EUR sumą. Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

 

 


 

 

Užimtumo ir socialinių reikalų KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Johanui Van Overtveldtui

WIE 05U012

BRIUSELIS

Tema: <Titre>Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė, kuriai pirmininkauja EMPL komiteto pirmininko pavaduotojas Tomáš Zdechovský, apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ ir patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė pritaria tam, kad pagal minėtąją paraišką būtų mobilizuotos šio fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 751 darbuotoju, atleistu iš įmonės „Carrefour Belgique SA“, veikiančios ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui: mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;

B) kadangi Belgija, siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais dėl globalizacijos, teigia, kad pagrindinė darbuotojų skaičiaus mažinimo priežastis yra pirkimas internetu ir skaitmeninimas, taip pat susijusios kintančios vartotojų įpročių tendencijos;

C) kadangi daugelį metų visame pasaulyje nuolat augantis pardavimas internetu prisidėjo prie ne maisto produktų (mados pramonės gaminių, knygų, kompiuterių ir elektronikos, sveikatos ir grožio pramonės gaminių ir kt.) pardavimo didžiosiose „Carrefour“ parduotuvėse sumažėjimo, o tai mažina šio tipo parduotuvių pelningumą; kadangi vartotojų, perkančių internetu iš Belgijos, procentinė dalis padidėjo nuo 46 proc. 2012 m. iki 67 proc. 2018 m.;

D) kadangi bendrovė „Carrefour Belgium“ vykdo veiklą turėdama tris prekės ženklus, iš kurių du yra pelningi ir besiplečiantys – tai „Carrefour Express“ ir „Carrefour Market“, o 19 iš 45 didžiųjų „Carrefour“ parduotuvių yra nepelningos;

E) kadangi iki šiol buvo pateikta 10 paraiškų dėl EGF paramos mažmeninės prekybos sektoriui, iš kurių dvi buvo pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija[10], o aštuonios – pasauline finansų ir ekonomikos krize[11].

F) kadangi iš 400 remtinų darbuotojų moterys sudaro 70,5 proc. ir vyrai – 29,5 proc., kadangi 81,3 proc. tikslinių paramos gavėjų yra 55–64 metų amžiaus, 17 proc. yra 30–54 metų ir 1,7 proc. – 25–29 metų amžiaus. Todėl numatytas bendras paramos gavėjų, įskaitant NEET jaunuolius, tikėtina, pasinaudosiančių priemonėmis, skaičius yra 730;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Belgijos paraiškos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 632 028 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 2 720 047 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino nuo tos dienos, kai gavo Belgijos valdžios institucijų užpildytą paraišką, iki spalio mėn. 4 d., kai baigė savo vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3. pripažįsta, kad tikimasi, jog tai padarys itin didelį neigiamą poveikį Valonijos užimtumui ir šio regiono ekonomikai, nes trūksta darbo vietų regione, išlieka palyginti aukštas nedarbo lygis (8,6 proc.), palyginti su 3,5 proc. nedarbo lygiu Flandrijoje, ir numatomi sunkumai, susiję su atleistų darbuotojų, ypač vyresnių nei penkiasdešimties metų darbuotojų, perskirstymu;

4. pažymi, kad Belgija teiks prie individualių poreikių pritaikytas iš EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 330 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (NEET), kurie paraiškos pateikimo dieną buvo ne vyresni kaip 25 metų; 240 darbuotojų atleisti Heno provincijos ir Lježo provincijos NUTS 2 lygio regionuose;

5. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams skirtos paslaugos apima šiuos veiksmus: paramą, konsultacijas, integraciją, mokymą, perkvalifikavimą ir profesinį mokymą, pagalbą verslui kurti, paramą verslui steigti ir išmokas;

6. pabrėžia, kad nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai bus ypač apmokyti ieškoti darbo ir teikti paraiškas ir jie bus geriau informuojami apie darbo teisę, socialines teises ir paramą vykdant administracines procedūras. Be to, darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie ne mažiau kaip vienus metus mokysis visą darbo dieną, bus skiriama 350 EUR mėnesinė išmoka;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojams daugiau galių suteiks tokios priemonės kaip konsultavimas, informuotumo apie verslumą didinimo veiksmai ir tinklų kūrimas su atitinkamais verslininkais ir atestuotais verslo kūrimo ugdytojais. Verslą ar individualią savarankišką veiklą pradedantiems darbuotojams taip pat bus suteiktas iki 15 000 EUR dydžio įnašas;

8. palankiai vertina socialinių partnerių dalyvavimą sudarant socialinį planą ir koordinuojant susijusių viešojo sektoriaus tarnybų veiksmus, nes Valonijos viešoji užimtumo tarnyba dėl įvairių darbuotojų perskirstymo sprendimų, taip pat dėl darbuotojų perkvalifikavimo ir (arba) kvalifikacijos kėlimo poreikių konsultavosi su profesinėmis sąjungomis;

9. atkreipia dėmesį į Belgijos valdžios institucijų patikinimą, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; be to, finansinė parama iš EGF nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

10. primena, kad pagal reglamento 7 straipsnį rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą turėtų būti numatytos būsimos darbo rinkos perspektyvos ir reikiami įgūdžiai, taip pat šios paslaugos turėtų būti pritaikytos perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

 

Pagarbiai

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė

 


 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

6.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Erik Bergkvist, Monika Vana

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

[2] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[3] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[4]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

[5]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[6]  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

[*] Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.

[7] OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

[8] OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

[9] OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

[10] Ši paraiška ir „EGF/2017/005 FI/Retail“, COM(2017) 618.

[11] „EGF/2010/010 CZ/Unilever“, COM(2011) 61,

„EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“, COM(2010) 615,

„EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas“, COM(2011) 580,

„EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“, COM(2014) 620,

„EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“, COM(2014) 702,

„EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“, COM(2016) 210,

„EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail“, COM(2016) 742 ir

„EGF/2017/003 GR Attica Retail“, COM(2017) 613.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 12 d.Teisinis pranešimas