Procedūra : 2019/2114(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0021/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0021/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 205kWORD 65k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu – Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budžeta komiteja</Commission>

Referents: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu – Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1] (EGF regula),

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] un jo īpaši tā 13. punktu,

 ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

 ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0021/2019),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; tā kā šī palīdzība izpaužas kā finansiāls atbalsts darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros tie strādājuši;

B. tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi; tā kā šajā gadījumā ir iesaistīta īpaši neaizsargāta vecuma grupa — vairāk nekā 81 % darbinieku ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

C. tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2019/001 BE/Carrefour, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka pārskata periodā no 2018. gada 30. novembra līdz 2019. gada 30. martam uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 47. nodaļas [Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus], ir atlaists 751 darbinieks; tā kā vēl 268 darbinieki tika atlaisti pirms vai pēc pārskata perioda; tā kā pēc Komisijas sniegtās informācijas var noteikt skaidru cēloņsakarību ar notikumu, kurš izraisīja atlaišanu pārskata periodā; tā attiecībā uz Beļģijas iesniegtajā pieteikumā aprakstītajiem faktiem nav izmantoti nevieni citi fondi vai programmas;

D. tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kurā paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā kopā ir atlaisti vismaz 500 darbinieki, ieskaitot darbinieku atlaišanu šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos;

E. tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Beļģija ir nolēmusi sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus arī 330 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET),

1. piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 1 632 028 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 2 720 047 EUR, kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem 2 665 047 EUR apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem 55 000 EUR apmērā;

2. norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu iesniedza 2019. gada 20. jūnijā un pēc tam, kad Beļģija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2019. gada 4. oktobrī, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3. norāda, ka Beļģija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2018. gada 1. decembrī, tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, ir no 2018. gada 1. decembra līdz 2021. gada 20. jūnijam;

4. norāda, ka Beļģijai administratīvie izdevumi, lai īstenotu EGF, sāka rasties 2018. gada 25. janvārī un tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem saistībā ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem ir no 2018. gada 25. janvāra līdz 2021. gada 20. decembrim;

5. atgādina, ka saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma izstrādē būtu jārēķinās arī ar jaunām darba tirgus tendencēm, īpašu uzmanību pievēršot pārejai uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku;

6. atgādina, ka šis ir Beļģijas 14. EGF pieteikums un ka minētie pieteikumi ir iesniegti par dažādām nozarēm: autobūvi, parasto metālu ražošanu, tekstilizstrādājumu ražošanu, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanu, stikla ražošanu un — ar šo pieteikumu pirmo reizi — mazumtirdzniecības nozari; atgādināja, ka šis līdz šim ir 10. EGF pieteikums, kas attiecas uz mazumtirdzniecības nozari;

7. atzīst, ka globalizācijas dēļ mazumtirdzniecība šobrīd saskaras ar ievērojamām pārmaiņām (e-komercija, tiešsaistes iepirkšanās), kuru dēļ uzņēmumiem nākas atlaist darbiniekus, un ka mazumtirdzniecību ietekmē arī mainīgie patērētāju ieradumu modeļi un digitalizācija; uzsver, ka šīs atlaišanas uzņēmumā “Carrefour Belgique SA” nav tieši saistītas ar pārtikas ražošanas nozari, bet lielākoties skar tādu preču kā grāmatu un elektronisko iekārtu e-komerciju; norāda, ka šādu atlaišanu apmērs turpmāk var palielināties digitalizācijas dēļ un ka tas būtu jāņem vērā diskusijās par nākamo EGF nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam;

 

8. uzskata, ka globalizācija ir Savienības izaicinājums; turklāt uzskata, ka jauniešu un citu personu bezdarba problēma būtu jārisina, Eiropas uzņēmumos radot pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšanas iespējas; sagaida, ka “Carrefour Belgique SA” šajā procesā nodrošinās nepieciešamo kvalitatīvo sociālo dialogu ar darbiniekiem;

9. norāda, ka pieteikums attiecas kopumā uz 1019 darbiniekiem, kas tika atlaisti “Carrefour Belgique SA”, un ka atlaišana ir notikusi visā Beļģijā; turklāt norāda, ka Beļģija sagaida, ka pasākumos piedalīsies tikai 400 no visiem atbalsttiesīgajiem saņēmējiem (“paredzētie atbalsta saņēmēji”), kas būs galvenokārt Valonijā atlaistie darbinieki, jo minētās atlaišanas īpaši nelabvēlīgi ietekmē nodarbinātības situāciju un līdz ar to Valonijas reģionālo ekonomiku, jo šajā reģionā trūkst darbvietu, ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis un tādējādi sagaidāms, ka atlaistajiem darbiniekiem, jo īpaši vecumā pēc 50 gadiem, būs grūtības atrast citu darbvietu; šajā sakarībā atgādina, ka Valonijas bezdarba līmenis ir 8,6 %, kas ir ievērojami augstāks par ES vidējo bezdarba līmeni — 6,9 % un divreiz augstāks par Flandrijas reģiona bezdarba līmeni — 3,5 %; 

10. turklāt norāda, ka Beļģija piedāvā EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 330 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un kas pieteikuma iesniegšanas dienā bija jaunāki par 25 gadiem, ņemot vērā, ka 5. punktā minētās atlaišanas notika Eno provincē un Ljēžas provincē, kuras ir NUTS 2. līmeņa reģioni un kurās 15 līdz 24 gadus vecu jauniešu bezdarba līmenis bija vismaz 20 %, pamatojoties uz pieejamiem 2018. gada datiem;

11. norāda, ka Beļģija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) atbalsts/ieteikumi/integrācija, ii) apmācība, pārkvalifikācija un arodmācības, iii) atbalsts uzņēmuma izveidei, iv) ieguldījums jaunuzņēmuma izveidē un v) pabalsti; uzsver, ka šajā gadījumā par atbalsta, ieteikumu un integrācijas, kā arī apmācības, pārkvalifikācijas un arodmācību nozīmi liecina aplēsto dalībnieku skaits (730 aplēstie dalībnieki pirmajā pasākumā, 460 otrajā pasākumā);

12. uzsver, ka NEET tiks īpaši apmācīti meklēt darbu un pieteikties tam un tiks labāk informēti par darba tiesībām, sociālajām tiesībām un atbalstu administratīvajās procedūrās; turklāt darba ņēmējiem un NEET, kas apņemas studēt pilna laika studijās (études de plein exercice) vismaz vienu gadu, tiks piešķirts ikmēneša pabalsts 350 EUR apmērā;

13. atzinīgi vērtē to, ka Beļģija saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu izstrādāja, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, īpaši arodbiedrībām, karjeras atbalsta speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem, lai atkārtoti izskatītu dažādus tādus jaunas nodarbinātības risinājumus, kas pielāgoti atlaisto darbinieku vajadzībām;

14. uzsver, ka Beļģijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

15. atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

16. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 


 

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Beļģijas pieteikumu – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[4], un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[5] un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2) EGF nepārsniedz maksimālo apjomu 150 miljoni EUR gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[6] 12. pantā.

(3) Beļģijas 2019. gada 20. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu “Carrefour Belgique SA”. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Beļģija ir nolēmusi sniegt EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus arī 330 jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET).

(5) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu 1 632 028 EUR apmērā saistībā ar Beļģijas iesniegto pieteikumu.

(6) Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu 1 632 028 EUR saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums][*].

...,

Eiropas Parlamenta vārdā —   Padomes vārdā —

priekšsēdētājs   priekšsēdētājs


PASKAIDROJUMS

I. Konteksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[7], un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013[8] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — 150 miljonus EUR gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[9] ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Beļģijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2019. gada 4. oktobrī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu piešķiršanu Beļģijai, lai atbalstītu to darbinieku reintegrāciju darba tirgū, kuri globalizācijas dēļ ir atlaisti uzņēmumā, kas darbojas ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE 2 red. 47. nodaļā (Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus).

Šis ir pirmais 2019. gada budžeta periodā izskatāmais pieteikums un desmitais pieteikums, kas kopš EGF izveides ir iesniegts par mazumtirdzniecības nozari. Tas attiecas uz 1019 atlaistiem darbiniekiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu Beļģijai kopumā 1 632 028 EUR apmērā.

Beļģija argumentē, ka minētās atlaišanas ir saistītas ar globalizācijas dēļ notikušām ievērojamām pārmaiņām mazumtirdzniecības modeļos un jo īpaši tiešsaistes iepirkšanās pieaugumu, kas izraisīja darbinieku atlaišanu. Mazumtirdzniecību ietekmē arī mainīgie patērētāju ieradumu modeļi un digitalizācija.

Atlaistajiem darbiniekiem tiks piedāvāti šādi piecu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums:

a. atbalsts/ieteikumi/integrācija;

b. apmācība, pārkvalifikācija un arodmācības;

c. atbalsts uzņēmuma izveidei;

d. ieguldījums jaunuzņēmumu izveidē;

e. pabalsti.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Beļģija ir sniegusi nepieciešamo informāciju par darbībām, kas attiecīgajiem uzņēmumiem ir obligāti jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem. Beļģijas iestādes ir apstiprinājušas, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās minētās darbības.

Beļģija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējumu vai līdzfinansējumu nodrošinās Valonijas reģions. Beļģija ir apstiprinājusi, ka iepriekš aprakstītie pasākumi, kas saņem EGF finansiālu ieguldījumu, nesaņems finansiālus ieguldījumus no citiem Savienības finanšu instrumentiem.

 

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu 1 632 028 EUR. Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.


 

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Johan Van Overtveldt

WIE 05U012

BRISELĒ

Temats: <Titre>Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos, kuru vada EMPL priekšsēdētājas vietnieks Tomáš Zdechovský, izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2019/001 BE/Carrefour un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un tās darba grupa atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 751 darbinieku, kurš atlaists uzņēmumā Carrefour Belgique SA, kas darbojas NACE 2. redakcijas 47. nodaļā (Mazumtirdzniecība, izņemot mehānisko transportlīdzekļu un motociklu mazumtirdzniecību);

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp darba ņēmēju atlaišanu un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Beļģija apgalvo, ka darbaspēka samazināšanas galvenais iemesls ir iepirkšanās tiešsaistē un digitalizācija, kā arī ar to saistītie mainīgie patērētāju ieradumu modeļi;

C) tā kā daudzus gadus vērojamais tiešsaistes pārdošanas apjoma pastāvīgais pieaugums visā pasaulē attiecībā uz Carrefour ir veicinājis nepārtikas preču (modes preču, grāmatu, datoru un elektronikas preču, veselības un skaistumkopšanas preču utt.) pārdošanas apjoma samazināšanos minētā uzņēmuma dižveikalos, tādējādi iedragājot šāda veida veikalu rentabilitāti; tā kā to Beļģijas iedzīvotāju īpatsvars, kas iepērkas tiešsaistē, ir pieaudzis no 46 % 2012. gadā līdz 67 % 2018. gadā;

D) tā kā uzņēmums Carrefour Beļģijā darbojas, izmantojot trīs zīmolus, no kuriem divi, proti, Carrefour Express un Carrefour Market, ir rentabli un paplašinās, savukārt 19 no 45 Carrefour dižveikaliem nav rentabli;

E) tā kā līdz šim attiecībā uz mazumtirdzniecības nozari ir iesniegti 10 EGF pieteikumi, no kuriem diviem pamatā ir ar tirdzniecību saistīta globalizācija[10] un astoņiem — globālā finanšu un ekonomikas krīze[11];

F) tā kā starp 400 darba ņēmējiem, kuriem paredzēts atbalsts, sievietes ir 70,5 % un vīrieši — 29,5 %, un 81,3 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, 17 % — vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 1,7 % — vecumā no 25 līdz 29 gadiem. Tādējādi aplēsts, ka to saņēmēju kopskaits, kas piedalīsies pasākumos, ieskaitot jauniešus, kuri nav nodarbināti un nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET), ir 730.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Beļģijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 1 632 028 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 2 720 047;

2. norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Beļģijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas un 4. oktobrī ir pabeigusi savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, tajā pašā dienā nosūtot to Parlamentam;

3. atzīst paredzamo īpaši nelabvēlīgo ietekmi uz nodarbinātības situāciju un Valonijas reģionālo ekonomiku, jo šajā reģionā trūkst darbvietu, ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis (8,6 % salīdzinājumā ar 3,5 % Flandrijā) un sagaidāms, ka atlaistajiem darbiniekiem, jo īpaši vecumā pēc 50 gadiem, būs grūtības atrast citu darbvietu;

4. norāda, ka Beļģija sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 330 jauniešu, kuri pieteikuma iesniegšanas dienā nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem; 240 atlaišanas gadījumu notika Eno provincē un Ljēžas provincē, kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni;

5. norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darba ņēmējiem un NEET ietver atbalsta pasākumus, ieteikumus, integrāciju, apmācību, pārkvalifikāciju un arodmācības, atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai, ieguldījumu jaunuzņēmuma izveidē un pabalstus;

6. uzsver, ka NEET tiks īpaši apmācīti meklēt darbu un pieteikties tam un tiks labāk informēti par darba tiesībām, sociālajām tiesībām un atbalstu administratīvajās procedūrās; turklāt darba ņēmējiem un NEET, kas apņemas studēt pilna laika studijās vismaz vienu gadu, tiks piešķirts ikmēneša pabalsts 350 EUR apmērā;

7. uzsver, ka darba ņēmējiem tiks piedāvātas papildu iespējas, izmantojot tādus pasākumus kā konsultēšana, izpratnes veidošanas pasākumi attiecībā uz uzņēmējdarbību un kontaktu veidošanu ar attiecīgajiem uzņēmējiem un ar sertificētiem jaunuzņēmumu treneriem; turklāt darba ņēmēji, kuri sāk uzņēmējdarbību vai darbību kā pašnodarbinātas personas, saņems ieguldījumu līdz 15 000 EUR;

8. atzinīgi vērtē sociālo partneru aktīvu iesaistīšanu sociālā plāna izstrādē un attiecīgo publisko dienestu darbību koordinēšanu, ko Valonijas reģiona nodarbinātības dienests nodrošināja, apspriežoties ar arodbiedrībām par dažādiem iekšējas pārstrukturēšanas risinājumiem, kā arī par darba ņēmēju pārkvalificēšanās/kvalifikācijas celšanas vajadzībām;

9. norāda, ka Beļģijas iestādes ir apstiprinājušas, ka ierosinātās darbības netiks finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka tās papildinās struktūrfondu finansētās darbības; turklāt ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

10. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

 

Ar cieņu

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja

Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

 


 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

6.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

[2] OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

[3] OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

[4]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

[5]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

[6]  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

[*] Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.

[7] OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

[8] OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

[9] OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

[10] Pašreizējais pieteikums un EGF/2017/005 FI/Retail, COM (2017) 618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)61;

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)615;

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)580;

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014)620;

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)702;

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)210;

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016)742 un

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)613.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. novembrisJuridisks paziņojums