Procedură : 2019/2114(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0021/2019

Texte depuse :

A9-0021/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 188kWORD 63k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Comisia pentru bugete</Commission>

Raportor: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1] (Regulamentul privind FEG),

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

 având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

 având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

 având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

 având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0021/2019),

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a le oferi un sprijin în plus lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de consecințele crizei economice și financiare mondiale și pentru a-i ajuta să revină pe piața muncii; întrucât această asistență se traduce printr-un sprijin financiar acordat lucrătorilor și societăților pentru care au lucrat;

B. întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil; întrucât acest caz implică o categorie de vârstă deosebit de vulnerabilă, dat fiind că peste 81 % dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani;

C. întrucât Belgia a depus cererea EGF/2019/001 BE/Carrefour de contribuție financiară din partea FEG, în urma a 751 de disponibilizări în perioada de referință în sectorul economic încadrat la diviziunea 47 a NACE Rev. 2 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor), între 30 noiembrie 2018 și 30 martie 2019; întrucât încă 268 de lucrători au fost concediați înainte sau după perioada de referință; întrucât, potrivit Comisiei, se poate stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul care a declanșat disponibilizările în perioada de referință; întrucât nu a fost mobilizat niciun alt fond sau program în legătură cu evenimentele descrise în cererea depusă de Belgia;

D. întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

E. întrucât în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 330 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET).

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 632 028 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 2 720 047 EUR, incluzând cheltuielile pentru servicii personalizate de 2 665 047 EUR și cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 55 000 EUR;

2. remarcă faptul că autoritățile belgiene au depus cererea la 20 iunie 2019 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Belgia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 4 octombrie 2019, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3. observă că Belgia a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 1 decembrie 2018, astfel încât perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din partea FEG se întinde între 1 decembrie 2018 și 20 iunie 2021;

4. ia act că Belgia a început să facă cheltuieli administrative pentru a executa FEG la 25 ianuarie 2018 și că, prin urmare, cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare făcute între 25 ianuarie 2018 și 20 decembrie 2021 vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG;

5. reamintește că structura pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui, de asemenea, să anticipeze evoluțiile emergente de pe piața forței de muncă, cu un accent special pe tranziția către o economie sustenabilă și eficientă în alegerea surselor;

6. reamintește că aceasta este cea de a 14-a cerere din partea Belgiei și că aceste cereri au acoperit o sumedenie de sectoare: industria auto, fabricarea de metale de bază, textile, utilaje și echipamente, sticlă și, în acest caz, sectorul comerțului cu amănuntul, care este vizat în Belgia pentru prima dată; reamintește că aceasta este cea de-a 10-a cerere de finanțare din partea FEG care vizează sectorul comerțului cu amănuntul;

 7. recunoaște că comerțul cu amănuntul traversează o perioadă de schimbări majore, ca urmare a globalizării (comerț electronic, cumpărături online), ceea ce provoacă concedieri și că modificarea obiceiurilor consumatorilor și digitalizarea au, de asemenea, un impact asupra comerțului cu amănuntul; subliniază că concedierile de la Carrefour Belgique SA nu vizează în mod direct industria alimentară, ci se referă în principal la comerțul electronic de bunuri precum cărțile și aparatele electronice; ia act de faptul că aceste tipuri de disponibilizări se pot înmulți și mai mult în viitor din cauza digitalizării, care ar trebui luată în considerare în cursul discuțiilor privind viitorul FEG în următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027;

 

8. consideră că globalizarea reprezintă o provocare pentru Uniune; consideră, în plus, că combaterea șomajului în rândul tinerilor și a altor tipuri de șomaj implică crearea de oportunități de recalificare și de perfecționare profesională în întreprinderi europene; speră ca, în cursul acestui proces, Carrefour Belgique SA să poarte un dialog social de calitate cu lucrătorii săi;

9. observă că cererea se referă la un total de 1 019 de lucrători disponibilizați de Carrefour Belgique SA și că disponibilizările au vizat întreg teritoriul belgian; constată, de asemenea, că Belgia se așteaptă ca numai 400 din totalul beneficiarilor eligibili să participe la măsuri (denumiți în continuare „beneficiari vizați”), și anume lucrătorii concediați din Valonia, întrucât disponibilizările respective au un impact negativ deosebit de semnificativ asupra pieței muncii și, prin urmare, asupra economiei regionale a Valoniei, deoarece în regiune oferta de locuri de muncă este redusă, rata șomajului ridicată și, prin urmare, se presupune că nu va fi ușor să se redistribuie lucrătorii disponibilizați, în special cei de peste 50 de ani; reamintește, în acest sens, că în Valonia rata șomajului, de 8,6 %, este mult mai mare decât rata medie a șomajului din Uniune, de 6,9 %, și de peste două ori mai mare decât rata șomajului din regiunea Flandra, cifrată la 3,5 %; 

10. observă, totodată, că Belgia propune servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 330 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), la data depunerii cererii, având în vedere că 240 dintre disponibilizările menționate la alineatul (5) au loc în regiunile de nivel NUTS 2 din provinciile Hainaut și Liège, care au înregistrat rate ale șomajului în rândul tinerilor de 15-24 de ani de cel puțin 20 %, conform datelor anuale disponibile pentru 2018;

11. constată că Belgia are în vedere cinci tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) sprijin/orientare/integrare, (ii) formare, recalificare și formare profesională, (iii) sprijin pentru crearea de întreprinderi, (iv) contribuție la înființarea de întreprinderi, (v) indemnizații; subliniază că, în acest caz, se vede cât sunt de binevenite sprijinul, orientarea și integrarea, precum și formarea, recalificarea și formarea profesională, după numărul de participanți estimați (730 de participanți estimați la prima acțiune, 460 la a doua);

12. subliniază faptul că tinerii NEET vor fi instruiți în special să-și caute un loc de muncă și să candideze pentru el și vor fi mai bine informați cu privire la dreptul muncii, drepturile sociale și sprijinul acordat în procedurile administrative; în plus, o alocație lunară de 350 EUR va fi acordată lucrătorilor și tinerilor NEET care urmează studii cu program complet timp de cel puțin un an;

13. apreciază faptul că Belgia a elaborat pachetul coordonat de servicii personalizate în consultare cu partenerii sociali, în special cu sindicatele, consilierii profesionali și asistenții sociali, pentru a examina diferitele soluții de redistribuire în funcție de nevoile lucrătorilor disponibilizați;

14. subliniază că autoritățile belgiene au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

15. menționează încă o dată că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

16. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

17. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

 


 

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2019/001 BE/Carrefour

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[4], în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5], în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2) FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[6].

(3) La 20 iunie 2019, Belgia a depus o cerere de mobilizare a FEG, ca urmare a concedierilor efectuate la Carrefour Belgique SA. Cererea a fost completată cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea sumei contribuției financiare din partea FEG, prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 330 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET).

(5) Prin urmare, este necesară mobilizarea FEG pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 632 028 EUR ca urmare a cererii depuse de Belgia.

(6) Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie trebuie să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza suma de 1 632 028 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării][*].

Adoptat la

Pentru Parlamentul European   Pentru Consiliu

Președintele   Președintele


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[7] și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013[8], fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[9], pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Belgia și propunerea Comisiei

La 4 octombrie 2019, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Belgiei pentru a sprijini reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați de o întreprindere care operează în sectorul economic încadrat în diviziunea 47 a NACE Rev. 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”),

Aceasta este prima cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2019, și cea de a zecea în sectorul comerțului cu amănuntul de la instituirea FEG. Cererea vizează 1 019 lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 632 028 EUR pentru Belgia.

Belgia susține că disponibilizările sunt legate de unele schimbări majore intervenite în structura comerțului cu amănuntul ca urmare a globalizării și, în special, din cauza amplorii pe care au luat-o cumpărăturile online, ceea ce a dus la concedieri. Schimbarea obiceiurilor consumatorilor și digitalizarea au, de asemenea, un impact asupra comerțului cu amănuntul.

Cele cinci tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și cei din categoria NEET pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

(a) sprijin/orientare/integrare;

(b) formare, recalificare și formare profesională:

(c) sprijin pentru înființarea de întreprinderi;

(d) contribuție la înființarea unei întreprinderi:

(e) indemnizații.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Belgia a furnizat informațiile necesare privind acțiunile obligatorii pentru întreprinderea vizată în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă. Ea a confirmat că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui astfel de acțiuni.

Belgia i-a comunicat Comisiei că sursa națională de prefinanțare sau de cofinanțare este reprezentată de fondurile puse la dispoziție de regiunea Wallonie. Belgia a confirmat că măsurile descrise mai sus care primesc o contribuție financiară din FEG nu vor mai beneficia de contribuții financiare din partea altor instrumente financiare ale Uniunii.

 

III. Procedură

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 632 028 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01). În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.


 

 

SCRISOAREA Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Dlui Johan Van Overtveldt

Președinte

Comisia pentru bugete

WIE 05U012

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în urma cererii EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9‑0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG, prezidat de vicepreședintele Comisiei EMPL, Tomáš Zdechovský, au examinat mobilizarea FEG pentru cererea EGF/2019/001 BE/Carrefour și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul său de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 751 de lucrători disponibilizați de Carrefour Belgique SA, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat la diviziunea 47 a NACE Rev. 2: comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale ca urmare a globalizării, Belgia susține că principalul motiv care stă la baza reducerii forței de muncă este comerțul online și digitalizarea, precum și schimbarea obiceiurilor consumatorilor;

C) întrucât creșterea constantă la nivel mondial a vânzărilor online înregistrată de mai mulți ani a făcut ca în hipermarketurile Carrefour să scadă vânzările de produse nealimentare (modă, cărți, calculatoare și electronice, sănătate și frumusețe etc.), afectând astfel profitabilitatea acestui tip de magazine; întrucât procentul persoanelor care au făcut cumpărături online în Belgia a crescut de la 46 % în 2012 la 67 % în 2018;

D) întrucât Carrefour Belgia își desfășoară activitatea sub trei mărci, dintre care două sunt profitabile și se extind (Carrefour Express și Carrefour Market), în timp ce în cazul hipermarketurilor Carrefour, 19 din 45 nu sunt profitabile;

E) întrucât, până în prezent, sectorul vânzărilor cu amănuntul a făcut obiectul a 10 cereri la FEG, două dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare[10] și opt pe criza economică și financiară mondială[11];

F) întrucât, printre cei 400 de lucrători vizați, femeile reprezintă 70,5 % și bărbații 29,5 %, în timp ce 81,3 % dintre beneficiarii vizați au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani, 17 % au între 30 și 54 de ani, iar 1,7 % au între 25 și 29 de ani. Numărul total estimat de beneficiari care se așteaptă să participe la măsuri, inclusiv tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), este, așadar, de 730.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Belgiei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 632 028 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 2 720 047 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților belgiene până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 4 octombrie, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3. recunoaște impactul negativ semnificativ care este de așteptat asupra situației ocupării forței de muncă și asupra economiei regionale din Valonia, care rezultă din numărul redus de locuri de muncă din regiune, rata relativ ridicată a șomajului la nivel regional (8,6 %), comparativ cu 3,5 % în Flandra, și dificultățile preconizate de redistribuire a lucrătorilor concediați, în special a celor cu vârsta de peste 50 de ani;

4. ia act de faptul că Belgia va furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 330 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta sub 25 de ani la data depunerii cereri. 240 de disponibilizări au avut loc în regiuni de nivel NUTS 2 din provincia Hainaut și din provincia Liège;

5. ia act de faptul că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați și tinerilor NEET includ acțiuni de sprijin, orientare, formare pentru integrare, recalificare și formare profesională, sprijin pentru crearea de întreprinderi, contribuția la înființarea de întreprinderi și alocații;

6. subliniază faptul că tinerii NEET vor fi instruiți în special pentru a-și căuta un loc de muncă și pentru a candida la acestea și vor fi mai bine informați cu privire la dreptul muncii, drepturile sociale și sprijinul din cadrul procedurilor administrative; în plus, o alocație lunară de 350 EUR va fi acordată lucrătorilor și tinerilor NEET care urmează studii cu program complet timp de cel puțin un an;

7. subliniază că lucrătorii vor putea beneficia și de măsuri cum ar fi consiliere și acțiuni de sensibilizare privind spiritul antreprenorial și crearea de rețele cu antreprenori relevanți și cu instructori certificați; în plus, lucrătorii care demarează o afacere sau o activitate independentă vor primi o contribuție de până la 15 000 EUR;

8. salută implicarea activă a partenerilor sociali în definirea planului social și în coordonarea intervențiilor serviciilor publice implicate, întrucât serviciul public de ocupare a forței de muncă din Valonia a consultat sindicatele cu privire la diverse soluții de redistribuire, precum și la nevoile lucrătorilor în materie de recalificare/actualizare a competențelor;

9. ia act de confirmarea dată de autoritățile belgiene că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și că acestea vor fi complementare cu acțiunile finanțate de fondurile structurale; în plus, contribuția financiară din partea FEG nu va înlocui măsurile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

10. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

 

Cu deosebită considerație,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

6.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ștefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ștefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

[1] JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

[2] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[3] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[4]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

[5]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[6] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

[*] Dată care va fi introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.

[7] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[8] JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

[9] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[10] Cererea de față și EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017)0618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)0615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014)0620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016)0742 și

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)0613.

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2019Notă juridică