Postopek : 2019/2114(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0021/2019

Predložena besedila :

A9-0021/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2019 - 5.3
CRE 14/11/2019 - 5.3

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0053

<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0021/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 61k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – (2019)2114(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalec: <Depute>José Manuel Fernandes</Depute>

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PISMO Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – (2019)2114(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1] (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2] in zlasti člena 12,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

 ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

 ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0021/2019),

A. ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela; ker se ta pomoč zagotovi prek finančne podpore delavcem in podjetjem, za katera so delali;

B. ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način; ker ta primer vključuje še zlasti ranljivo starostno skupino, v kateri je več kot 81 % delavcev starih med 55 in 64 let;

C. ker je Belgija vložila vlogo EGF/2019/001 BE/Carrefour za finančni prispevek iz ESPG, potem ko je bilo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE Revizija 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v referenčnem obdobju med 30. novembrom 2018 in 30. marcem 2019 odpuščenih 751 presežnih delavcev; ker je bilo pred referenčnim obdobjem ali po njem odpuščenih še 268 presežnih delavcev; ker je po navedbah Komisije mogoče ugotoviti jasno vzročno povezavo z dogodkom, ki je povzročil odpuščanja v referenčnem obdobju; ker v zvezi z dejstvi iz vloge, ki jo je vložila Belgija, niso bili uporabljeni drugi skladi ali programi;

D. ker vloga temelji na merilu za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

E. ker se je v skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 Belgija odločila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 330 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

1. se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.632.028 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 2.720.047 EUR, od česar stroški prilagojenih storitev znašajo 2.665.047 EUR, stroški priprav, upravljanja, obveščanja in publicitete, nadzora in poročanja pa 55.000 EUR;

2. ugotavlja, da so belgijski organi vlogo predložili 20. junija 2019, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Belgija, oceno te vloge dokončala 4. oktobra 2019 in jo še istega dne posredovala Parlamentu;

3. ugotavlja, da je začela Belgija prilagojene storitve za ciljne upravičence izvajati 1. decembra 2018, zato bo obdobje upravičenosti do finančnega prispevka iz ESPG trajalo od 1. decembra 2018 do 20. junija 2021;

4. ugotavlja, da so upravni odhodki Belgije za izvajanje ESPG začeli teči 25. januarja 2018 in da so torej odhodki za dejavnosti priprav, upravljanja, obveščanja in publicitete, nadzora in poročanja med 25. januarjem 2018 in 20. decembrom 2021 upravičeni do finančnega prispevka iz ESPG;

5. želi spomniti, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj dogodkov na trgu dela, pri tem pa se osredotočiti predvsem na prehod na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

6. želi spomniti, da je to 14. vloga Belgije za sredstva iz ESPG in da so se te vloge nanašale na najrazličnejše sektorje: avtomobilski sektor, sektor proizvodnje kovin, tekstilni sektor, sektor strojev in naprav ter sektor stekla, s to vlogo pa je v Belgiji prvič zajet sektor trgovine na drobno; želi spomniti, da je to doslej deseta vloga za sredstva iz ESPG, ki zajema sektor trgovine na drobno;

7. se zaveda, da se sektor trgovine na drobno sooča z večjimi spremembami zaradi globalizacije (e-trgovina, spletno nakupovanje), zaradi česar prihaja do odpuščanja presežnih delavcev, in da imajo tudi spreminjajoči se vzorci navad potrošnikov in digitalizacija vpliv na trgovino na drobno; poudarja, da se odpuščanja v podjetju Carrefour Belgique SA ne nanašajo neposredno na živilsko industrijo, ampak predvsem na e-trgovino z blagom, kot so knjige in elektronske naprave; ugotavlja, da bi se utegnilo število podobnih primerov v prihodnje zaradi digitalizacije še povečati in da bi bilo treba to upoštevati v razpravah o prihodnjem ESPG v sklopu naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027;

 

8. meni, da je globalizacija izziv za Unijo; verjame tudi, da obvladovanje brezposelnosti mladih in druge brezposelnosti vključuje ustvarjanje priložnosti za prekvalifikacijo in strokovno izpopolnjevanje v evropskih podjetjih; pričakuje, da bo podjetje Carrefour Belgique SA v tem procesu vzpostavilo potreben kakovostni socialni dialog s svojimi delavci;

9. je seznanjen, da se vloga nanaša na skupno 1019 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Carrefour Belgique SA in da se odpuščanje presežnih delavcev nanaša na celotno Belgijo; je seznanjen tudi, da bo po pričakovanjih Belgije v ukrepih sodelovalo le 400 od vseh upravičenih prejemnikov (ciljni prejemniki), in sicer delavci, ki so postali presežni v Valoniji, saj ta odpuščanja posebej negativno vplivajo na področje zaposlovanja in s tem na regionalno gospodarstvo Valonije, in sicer zaradi pomanjkanja delovnih mest v regiji, razmeroma visoke stopnje brezposelnosti in posledično pričakovanih težav prezaposlovanja pri presežnih delavcih, zlasti tistih, ki so starejši od 50 let; v zvezi s tem želi spomniti, da je stopnja brezposelnosti v Valoniji z 8,6 % bistveno višja od povprečne stopnje brezposelnosti v Uniji, ki znaša 6,9 %, in je tudi več kot dvakrat višja od stopnje brezposelnosti v Flandriji, ki znaša 3,5 %; 

10. je seznanjen tudi, da Belgija nudi prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, do 330 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so na dan vložitve vloge mlajši od 25 let, saj se je 240 odpuščanj iz odstavka 5 zgodilo v regijah na ravni NUTS 2 provinc Hainaut in Liège, kjer je po podatkih za leto 2018 stopnja brezposelnosti mladih med 15 in 24 let znašala vsaj 20 %;

11. je seznanjen, da Belgija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) podpora/informiranje in svetovanje/vključevanje, (ii) usposabljanje, prekvalifikacija in poklicno usposabljanje, (iii) podpora pri ustanavljanju podjetja, (iv) prispevek za ustanovitev podjetja, (v) nadomestila; poudarja, da se v tem primeru pomen podpore, informiranja in svetovanja ter vključevanja, pa tudi usposabljanja, prekvalifikacije in poklicnega usposabljanja, kaže v številu predvidenih udeležencev (730 za prvi ukrep, 460 za drugega);

12. poudarja, da se bo mladim, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo, zagotovilo posebno usposabljanje za iskanje zaposlitve in prijavljanje na razpisana delovna mesta ter se jih bolje seznanilo z delovnim pravom, socialnimi pravicami in podporo pri upravnih postopkih: poleg tega poudarja, da bo delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki se vpišejo v vsaj eno leto rednega študija, zagotovljena mesečna pomoč 350 EUR;

13. pozdravlja, da je Belgija v sodelovanju s socialnimi partnerji, zlasti sindikati, svetovalci za poklicno usposabljanje in socialnimi delavci, pripravila usklajen sveženj prilagojenih storitev, s katerim obravnava različne možnosti prerazporejanja, prilagojene potrebam presežnih delavcev;

14. poudarja, da so belgijski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije;

15. ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

16 odobri sklep, priložen tej resoluciji;

17. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

18. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[4], zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[5], zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotoviti podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov prenehale opravljati dejavnosti, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[6].

(3) Belgija je 20. junija 2019 predložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju Carrefour, Belgique SA. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4) V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je Belgija odločila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 330 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.632.028 EUR za vlogo, ki jo je vložila Belgija.

(6) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2019 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 1.632.028 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja][*].

V ...,

Za Evropski parlament   Za Svet

Predsednik   Predsednik


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[7] in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013[8] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[9] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga Belgije in predlog Komisije

Komisija je 4. oktobra 2019 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Belgije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v enem podjetju, ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE Revizija 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), na trg dela.

To je prva vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2019, in deseta za sektor trgovine na drobno od ustanovitve ESPG. Nanaša se na 1019 presežnih delavcev in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 1.632.028 EUR iz ESPG za Belgijo.

Belgija trdi, da je odpuščanje povezano z velikimi spremembami v tokovih trgovine na drobno zaradi globalizacije in zlasti z vzponom spletnega nakupovanja, zaradi česar je prišlo do odpuščanj. Tudi spreminjajoči se vzorci navad potrošnikov in digitalizacija vplivajo na trgovino na drobno.

Za odpuščene delavce in tiste, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, a potrebujejo sofinanciranje iz ESPG, je bilo sprejetih pet ukrepov:

a. podpora/informiranje in svetovanje/vključevanje;

b. usposabljanje, prekvalifikacija in poklicno usposabljanje;

c. podpora pri ustanavljanju podjetja;

d. prispevek za ustanovitev podjetja;

e. nadomestila.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Belgija je poslala zahtevane informacije o ukrepih, ki so za zadevno podjetje obvezni v skladu z nacionalno zakonodajo ali kolektivnimi pogodbami. Potrdila je, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil takih ukrepov.

Belgija je obvestila Komisijo, da bo sredstva za vnaprejšnje financiranje ali sofinanciranje na nacionalni ravni zagotovila valonska regija. Belgija je potrdila, da zgoraj opisani ukrepi, za katere se bo izplačal finančni prispevek iz ESPG, ne bodo dobili finančnega prispevka iz drugih finančnih instrumentov Unije.

 

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1.632.028 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01). V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom bi moral Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.


 

 

PISMO Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Johan Van Overtveldt

predsednik

Odbor za proračun

WIE 05U012

BRUSELJ

Zadeva: <Titre>Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2019/001 BE/Carrefour</Titre> <DocRef>(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))</DocRef>

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za ESPG, ki ji predseduje podpredsednik odbora EMPL Tomáš Zdechovský, sta preučila uporabo sredstev ESPG v primeru EGF/2019/001 BE/Carrefour in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 751 delavcev, ki so postali presežni v podjetju Carrefour Belgique SA, ki deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE Revizija 2: trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;

B) ker Belgija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da so glavni razlog za zmanjšanje števila zaposlenih spletno nakupovanje in digitalizacija ter s tem povezani spreminjajoči se vzorci navad potrošnikov;

C) ker je spletna prodaja po vsem svetu že več let v nenehnem porastu, to pa v primeru Carrefour prispeva k upadu prodaje neživilskih proizvodov (moda, knjige, računalniki in elektronika, zdravje in kozmetika itd.) v hipermarketih ter zmanjšuje dobičkonosnost teh trgovin; ker je delež belgijskih spletnih kupcev narasel s 46 % leta 2012 na 67 % leta 2018;

D) ker družba Carrefour Belgium posluje prek treh blagovnih znamk, od katerih sta dve dobičkonosni in se širita – Carrefour Express in Carrefour Market –, medtem ko v primeru znamke Carrefour Hypermarkets 19 od 45 podružnic ne prinaša dobička;

E) ker je bilo doslej za sektor trgovine na drobno vloženih deset vlog ESPG, in sicer dve zaradi globalizacije, povezane s trgovino[10], osem pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize[11];

F) ker je med 400 ciljnimi delavci 70,5 % žensk in 29,5 % moških, medtem ko je 81,3 % ciljnih prejemnikov starih med 55 in 64 let, 17 % jih je starih med 30 in 54 let, 1,7 % pa med 25 in 29 let; skupno predvideno število prejemnikov, za katere se pričakuje, da bodo sodelovali v ukrepih, vključno z mladimi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, je torej 730;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Belgije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.632.028 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 2.720.047 EUR;

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov po tem, ko je od belgijskih organov prejela popolno vlogo, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 4. oktobra in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3. priznava, da se pričakujejo občutne posledice na področju zaposlovanja in v regionalnem gospodarstvu Valonije, kar gre pripisati pomanjkanju delovnih mest v regiji, razmeroma visoki stopnji regionalne brezposelnosti (8,6 %) v primerjavi s 3,5 % v Flandriji in pričakovanim težavam pri prerazporeditvi presežnih delavcev, zlasti starejših od 50 let;

4. ugotavlja, da bo Belgija prilagojene storitve, sofinancirane s sredstvi iz ESPG, ponudila največ 330 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in so na dan vložitve vloge mlajši od 25 let; ugotavlja, da je bilo 240 presežnih delavcev odpuščenih v regijah na ravni NUTS 2 v provincah Hainaut in Liège;

5. ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG za presežne delavce in mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključujejo ukrepe za podporo, informiranje, vključevanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, podporo pri ustanavljanju podjetja, prispevek za ustanovitev podjetja in nadomestila;

6. poudarja, da se bo mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, zagotovilo posebno usposabljanje za iskanje zaposlitve in prijavljanje na razpisana delovna mesta ter se jih bolje seznanilo z delovnim pravom, socialnimi pravicami in podporo pri upravnih postopkih: poleg tega poudarja, da bo delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki se vpišejo v vsaj eno leto rednega študija, zagotovljena mesečna pomoč 350 EUR;

7. poudarja, da bodo delavcem na voljo tudi dodatni ukrepi, kot so svetovanje, ukrepi za ozaveščanje o podjetništvu in mreženje z ustreznimi podjetniki in certificiranimi predavatelji na področju ustanovitve zagonskega podjetja; poudarja tudi, da bodo delavci, ki ustanovijo podjetje ali se samozaposlijo, prejeli prispevek v znesku do 15.000 EUR;

8. pozdravlja dejavno vključevanje socialnih partnerjev v opredelitev socialnega načrta in usklajevanje posredovanja zadevnih javnih služb, saj se je valonski javni zavod za zaposlovanje posvetoval s sindikati o različnih rešitvah za prerazporejanje, pa tudi o potrebah delavcev po prekvalifikaciji/izpopolnjevanju;

9. ugotavlja, da so belgijski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije ter da se dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ugotavlja tudi, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo izvesti podjetja po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah;

10. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebno znanje in spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo gospodarno z viri.

 

S spoštovanjem!

Lucia Ďuriš Nicholsonová

predsednica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

 


 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

6.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić, Joanis Lagos (Ioannis Lagos)

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

3

-

ID

Joachim Kuhs

NI

Jonathan Bullock

RENEW

Moritz Körner

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

[2] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[3] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[4]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

[5]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[6] Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

[*] Datum vstavi Parlament pred objavo v Uradnem listu.

[7] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[8] UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

[9] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[10] Pričujoča vloga in EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017)0618.

[11] EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)0615,

EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580,

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014)0620,

EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702,

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210,

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016)0742 in

EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)0613.

Zadnja posodobitev: 11. november 2019Pravno obvestilo