<Date>{08/11/2019}8.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0022/2019</NoDocSe>
PDF 228kWORD 101k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624

(COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0631),

 s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 21. března 2019 rozdělit návrh Komise a pověřit Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby vypracoval samostatnou legislativní zprávu o ustanoveních týkajících se systému Falešné a pravé doklady online (FADO), zejména bodů odůvodnění 80–83, 102, 114 a 115 a článku 80 návrhu Komise;

 s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, na jejichž základě Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0150/2019),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018[1],

 s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. února 2019[2],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0022/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Pozměňovací návrh  1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[*]

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

 

o systému Falešné a pravé doklady online (FADO)

 

a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV ▌EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 79 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

1)  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[3],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů[4],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

 

(80) Systém Falešné a pravé doklady online (FADO) byl zřízen společnou akcí 98/700/SVV[5] v rámci generálního sekretariátu Rady. Systém FADO byl vytvořen za účelem usnadnění výměny informací mezi orgány členských států o vzorových dokladech a známých metodách padělání. Umožňuje elektronické uchovávání, rychlou výměnu a potvrzování informací o pravých a falešných dokladech. Vzhledem k tomu, že odhalování falešných dokladů je důležité i pro občany, organizace a podniky, zpřístupnil generální sekretariát Rady pravé doklady ve veřejném rejstříku pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online (PRADO).

 

(81a) Toto nařízení představuje nezbytný nový právní základ pro řízení systému FADO.

 

(81b) Ačkoli se falešné doklady a podvodné zneužití totožnosti často odhalí na vnějších hranicích Unie, boj proti falešným dokladům je oblast, na kterou se vztahuje policejní spolupráce. Podvodné používání dokladů v schengenském prostoru se v posledních letech výrazně rozšířilo. Podvody s doklady a podvodné zneužití totožnosti zahrnují výrobu a používání padělaných dokladů, padělání pravých dokladů i použití pravých dokladů získaných prostřednictvím podvodného jednání nebo uvedením zkreslených údajů. Falešné doklady představují víceúčelový nástroj trestné činnosti, neboť mohou být opakovaně používány na podporu jejích různých forem, včetně praní peněz a terorismu. Postupy používané k výrobě falešných dokladů jsou stále důmyslnější a vyžadují vedle časté aktualizace také vysoce kvalitní informace o případných prvcích umožňujících odhalení padělku, zejména zajišťovacích prvcích a markantech falšování. Falešné nebo padělané doklady totožnosti však za určitých okolností používají i žadatelé o azyl při pokusu získat přístup na území členského státu.

 

(81c) Systém FADO je specificky utvořen k tomu, aby uchovával vzorové doklady a příklady padělaných dokladů, které obsahují popisy metod falšování a padělání, které popíše členský stát.  Může také obsahovat jakékoli dokumenty tohoto typu vydané třetími zeměmi, územními celky, mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty mezinárodního práva. Jako přímý důsledek tohoto účelu, jemuž má systém FADO sloužit, by měly být osobní údaje v systému FADO uloženy ve formě různých prvků obsažených ve vzorových i padělaných dokladech. Tyto osobní údaje jsou omezeny na to, co je pro účely systému FADO nezbytné. Systém FADO by měl obsahovat osobní údaje v podobě zobrazení obličeje nebo alfanumerických údajů pouze tehdy, pokud souvisejí s bezpečnostními prvky vzorových dokladů nebo se způsobem padělání zfalšovaného dokumentu. Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) vytvořená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... by měla učinit potřebné kroky k anonymizaci všech prvků osobních údajů, které nejsou nezbytné pro účely zpracování údajů, podle zásady minimalizace údajů stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725[6]. Nemělo by být možné získávat nebo vyhledávat v systému FADO jakékoli prvky osobních údajů, a ani údaje v jednotlivých vzorových či padělaných dokumentech by neměly být používány k identifikaci jakékoli fyzické osoby.

 

(81d) Podvody s doklady mohou v konečném důsledku ohrozit vnitřní bezpečnost schengenského prostoru jakožto prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Používání systému FADO coby elektronického systému pro ukládání údajů, který popisuje možné prvky v pravých i falešných dokladech umožňující odhalení padělku, představuje důležitý nástroj pro boj proti podvodům s doklady, zejména na vnějších hranicích schengenského prostoru. Vzhledem k tomu, že systém FADO prostřednictvím podpory, kterou poskytuje policii, pohraniční stráži, celním orgánům a dalším donucovacím orgánům členských států v boji proti podvodům s doklady, přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti v rámci schengenského prostoru, představuje tak významný nástroj pro uplatňování pravidel schengenského acquis v podobě, v jaké je začleněno do unijního rámce.

 

(81e) Systém FADO by měl obsahovat informace o všech typech vzorových cestovních dokladů, dokladů týkajících se totožnosti, pobytu a občanského stavu, řidičských průkazů a technických průkazů vozidel vydaných členskými státy i o padělaných verzích těchto dokladů, které mají v držení, a může rovněž obsahovat další související oficiální doklady, které lze použít, žádá-li se o doklady potřebné pro cestovní, pobytové nebo identifikační účely, které vydávají členské státy. Může také obsahovat jakékoli informace o dokumentech tohoto typu vydaných třetími zeměmi, územními celky, mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty mezinárodního práva.

 

(81f)  Ačkoli by členské státy mohly zachovat nebo rozvíjet své vlastní vnitrostátní systémy obsahující informace o pravých a falešných dokladech, měly by mít povinnost poskytovat agentuře informace o pravých cestovních dokladech, dokladech týkajících se totožnosti, pobytu a občanského stavu, o řidičských průkazech a technických průkazech vozidel, které vydávají, a o padělaných verzích těchto dokumentů, které mají k dispozici. Agentura by měla vkládat tyto informace do systému FADO s cílem zajistit jejich jednotnost a kvalitu. Členské státy by měly do systému FADO vkládat zejména zajišťovací prvky nových verzí pravých dokladů, které vydávají členské státy a na které se vztahuje toto nařízení.

 

(81g) V zájmu zajištění toho, aby členské státy měly vysokou úroveň kontroly nad podvody s doklady, by měl být jejich orgánům příslušným k řešení této problematiky, jako je například pohraniční policie a další donucovací orgány nebo třetí strany, umožněn různý rozsah přístupu do systému FADO, a to v závislosti na jejich požadavcích. Vzhledem k tomu, že podmínky a opatření související s takovýmto přístupem jsou  méně podstatnými prvky doplňujícími toto nařízení, měly by být stanoveny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Systém FADO by měl uživatelům rovněž umožnit, aby měli k dispozici informace o všech nových metodách padělání, které byly odhaleny, a o nových pravých dokladech v oběhu.

 

(82) Systém FADO ▌by měl poskytovat různým zainteresovaným stranám včetně široké veřejnosti různé úrovně přístupu k dokumentům v závislosti na jejich potřebě přístupu do systému a citlivosti údajů, k nimž se získá přístup.

 

(82a) V uplynulých letech získala agentura v oblasti podvodů s doklady odborné znalosti. Od generálního sekretariátu Rady by proto měla převzít správu i operativní a technické řízení systému FADO, jak stanoví nařízení (EU) 2019/... . Vedle transferu systému FADO by měla agentura poskytovat členským státům asistenci v téměř reálném čase při odhalování a identifikaci padělaných dokladů.

 

(83) Mělo by být zajištěno, aby systém FADO během přechodného období zůstal plně funkční až do doby, než dojde k jeho skutečnému transferu a stávající údaje se zanesou do nového systému. Vlastnictví stávajících údajů by pak mělo být převedeno na agenturu.

 

(83a) Tímto nařízením by neměla být dotčena pravomoc členských států uznávat cestovní pasy, cestovní doklady, víza nebo jiné doklady totožnosti.

 

(101a) S cílem zajistit účinné uplatnění systému FADO by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení technických specifikací pro vkládání informací do systému FADO a jejich uchovávání v tomto systému, v souladu s vysokými standardy a postupy pro kontrolu a ověřování informací obsažených v systému FADO, pokud jde o zavedení opatření, kterými se orgánům členských států příslušným pro oblast podvodů s doklady umožní přístup do systému FADO, pokud jde o zavedení opatření, kterými se třetím stranám, jako jsou letecké společnosti, orgány, instituce a jiné subjekty Unie, třetí země nebo mezinárodní organizace, udělí omezený přístup do systému FADO, a pokud jde o určení data účinného provádění FADO agenturou. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů[7]. Pro zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci by současně s odborníky z členských států měl Evropský parlament spolu s Radou obdržet veškeré dokumenty, přičemž by jejich odborníkům měl být systematicky umožněn přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

(102a)  V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení doplňuje schengenské acquis podle ustanovení hlavy 4 části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

 

(102b) Spojené království se účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES[8].

 

(102c) Irsko se účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES[9].

 

(102d) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis[10], která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí Rady 1999/437/ES[11].

 

(102e) Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis[12], která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES a s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/860/ES.

 

(102f) Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v článku 1 bodě H rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU[13] a článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU[14].

 

(113a) Tímto nařízením nejsou dotčeny závazky vyplývající ze Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967.

 

(114)  Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 7. listopadu 2018 [15] a vydal dne 30. listopadu 2018 své stanovisko.

 

(115) Cílem tohoto nařízení je upravit společnou akci Rady 98/700/SVV v souladu s institucionálním rámcem ustaveným Smlouvou o fungování EU. Jelikož změny, které mají být provedeny, jsou podstatné co do počtu i povahy, měla by být tato společná akce v zájmu jasnosti nahrazena a zrušena,

 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 80a
Předmět a účel systému FADO

 

Tímto nařízením se zřizuje systém Falešné a pravé doklady online (FADO).

 

Účelem systému FADO je poskytovat aktuální informace o pravých a falešných dokladech a přispívat k boji proti podvodům s doklady a podvodnému zneužívání totožnosti prostřednictvím sdílení informací o zajišťovacích prvcích a možných markantech falšování v pravých a falešných dokladech mezi příslušnými vnitrostátními orgány, se třetími stranami, jako jsou orgány, instituce a jiné subjekty Unie, se třetími zeměmi, územními celky, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty mezinárodního práva a soukromými subjekty, jakož i prostřednictvím sdílení informací o pravých dokladech s širokou veřejností.

 

Článek 80b
Oblast působnosti

 

Systém FADO obsahuje informace o vzorových cestovních dokladech, dokladech týkajících se totožnosti, pobytu a občanského stavu, řidičských průkazech a technických průkazech vozidel vydaných členskými státy i o padělaných verzích těchto dokladů, které mají členské státy v držení. Systém FADO může obsahovat také další související úřední doklady, které se používají při žádosti o cestovní doklady, doklady týkající se pobytu nebo totožnosti vydávané členskými státy případně třetími zeměmi, územními celky, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty mezinárodního práva, a rovněž informace o padělání těchto dokladů.

 

Článek 80c
Kategorie dokladů a údajů obsažených v systému FADO

 

1. Systém FADO obsahuje:

 

a) informace o vzorových dokladech a jejich zajišťovacích prvcích, včetně zobrazení;

 

b) informace o falešných, podvržených či padělaných dokladech nebo pseudodokladech a jejich markantech falšování, včetně zobrazení;

 

c) souhrnné informace o technikách padělání;

 

d) souhrnné informace o zajišťovacích prvcích pravých dokladů;

 

e) statistiky o odhalených falešných dokladech;

 

f) doporučení týkající se účinných postupů pro odhalování specifických metod padělání.

 

Systém FADO může obsahovat rovněž příručky, seznamy kontaktních údajů a informace o platných cestovních dokladech a jejich uznávání členskými státy, jakož i další užitečné související informace.

 

2. Členské státy předávají Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) veškeré údaje o vzorových a padělaných cestovních dokladech, dokladech týkajících se totožnosti, pobytu a občanského stavu, řidičských průkazech a technických průkazech vozidel, v jejichž souvislosti plní úlohu správce údajů na základě platných právních předpisů Unie v oblasti ochrany údajů. Pokud se členské státy stanou správcem údajů pro další údaje v souvislosti s těmito doklady a povoleními, předají je rovněž neprodleně agentuře. Členské státy mohou agentuře také předávat údaje o dalších vzorech úředních dokladů, které se používají při žádosti o cestovní doklady, doklady týkající se pobytu nebo totožnosti vydávané členskými státy nebo o padělcích jakéhokoli z těchto dokladů.

 

Členské státy zajistí, aby osoby, jejichž osobní údaje figurují na vzorových a padělaných dokladech, byly chráněny v souladu s platnými pravidly, a to i v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů v systému FADO. Nesmí být možné jakoukoli osobu identifikovat na základě osobních údajů bez dodatečných informací ani osobní údaje v systému FADO vyhledávat.

 

3. Systém FADO může obsahovat doklady uvedené v odstavci 1 vydávané třetími zeměmi, územními celky, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty mezinárodního práva, ale také informace o padělání těchto dokladů.

 

Článek 80d
Povinnosti agentury

 

1. Agentura je odpovědná za zřízení systému FADO v souladu s tímto nařízením. Zajistí fungování tohoto systému po dobu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a zabezpečí jeho údržbu a aktualizaci.

 

2. Agentura poskytuje příslušným orgánům členských států asistenci v téměř reálném čase při odhalování a identifikaci padělaných dokladů.

 

3. Agentura je odpovědná za včasné a efektivní vkládání informací obdržených od členských států do systému s cílem zajistit jednotnost a kvalitu údajů a zároveň zajišťuje dodržování zásady minimalizace údajů, která je stanovena v čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1725.

 

4. Agentura je odpovědná za vkládání informací o dokladech, které obdrží od třetích zemí, územních celků, mezinárodních organizací a jiných subjektů mezinárodního práva, ale také informací o padělání těchto dokladů, do systému.

 

5. Při výkonu jejích úkolů podle tohoto nařízení poskytne agentuře v příslušných případech technickou podporu Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

 

Článek 80e
Struktura systému FADO a přístup do něj

 

1. Struktura systému FADO umožňuje různé úrovně přístupových práv. Neomezený přístup do systému FADO mají pouze určení odborníci na problematiku dokladů z orgánů členských států příslušných k řešení podvodů s doklady, jako je pohraniční policie a další donucovací orgány.

 

2. Omezený přístup do systému FADO mají:

 

a) orgány členských států, které nevyžadují podrobné informace o zajišťovacích prvcích a padělání dokladů;

 

b) orgány, instituce a jiné subjekty Unie;

 

c) třetí strany, jako jsou třetí země, územní celky či mezinárodní organizace;

 

d) soukromé subjekty, jako jsou letecké společnosti a jiní přepravci;

 

e) široká veřejnost.

 

Komise přijme v souladu s článkem 80h akty v přenesené pravomoci týkající se definice přístupových práv podle tohoto odstavce. Akty v přenesené pravomoci stanoví pro každou skupinu uvedenou v tomto odstavci tu část systému, do níž má být umožněn přístup, a veškeré zvláštní postupy a podmínky, které mohou být třeba.

 

3. Členské státy oznámí Komisi a agentuře vnitrostátní orgány uvedené v odstavci 1.

 

Do tří měsíců od data faktického spuštění systému agenturou zveřejní agentura souhrnný seznam orgánů uvedených v odstavci 1 v Úředním věstníku Evropské unie. Členské státy rovněž Komisi a agentuře bezodkladně oznámí jakoukoli změnu těchto orgánů. V případě takových změn zveřejní agentura jednou ročně aktualizované souhrnné vydání seznamu. Agentura průběžně aktualizuje veřejné internetové stránky obsahující tyto informace.

 

Článek 80f
Zpracování osobních údajů agenturou

 

Při zpracování osobních údajů agentura uplatňuje nařízení (ES) 2018/1725. Agentura zpracovává osobní údaje, pouze pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725.

 

Systém FADO může obsahovat osobní údaje pouze v takové míře, v jaké se objevují na vzorových a padělaných dokladech. Agentura do systému vkládá pouze osobní údaje v rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné k popsání či ilustraci jednotlivých prvků nebo metody padělání. Zajistí také patřičnou anonymizaci a minimalizaci údajů v souladu s účelem systému FADO v míře, v jaké je možné předejít určení totožnosti osoby prostřednictvím systému FADO, aniž by k tomu bylo zapotřebí dalších údajů. Určení totožnosti kterékoli osoby prostřednictvím systému FADO je zakázáno.

 

Třetí strany a soukromé subjekty uvedené v čl. 80e odst. 2 písm. c) a d) tohoto nařízení, které mají do systému FADO jiný přístup než v souladu s čl. 80e odst. 2 písm. e) tohoto nařízení, uzavřou s agenturou nezbytné dohody podle článků 9 a 48 nařízení (EU) 2018/1725, v nichž se mimo jiné stanoví prevence identifikace osob, jejichž osobní údaje jsou obsaženy v systému FADO.

 

Článek 80g
Akty v přenesené pravomoci

 

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 80h týkající se:

 

a) vytvoření technických specifikací pro vkládání informací do systému FADO a jejich uchovávání v tomto systému v souladu s vysokými standardy;

 

b) stanovení postupů pro kontrolu a ověřování informací obsažených v systému FADO;

 

c) stanovení opatření k udělení přístupu do systému FADO orgánům členských států příslušným k řešení podvodů s doklady;

 

d) stanovení opatření k udělení omezeného přístupu do systému FADO třetím stranám, jako jsou letecké společnosti, orgány, instituce a jiné subjekty Unie, třetí země nebo mezinárodní organizace;

 

e) data faktického spuštění systému FADO agenturou.

 

Článek 80h
Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 80e odst. 2 a čl. 80g odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 80e odst. 2 a čl. 80g odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 80e odst. 2 nebo čl. 80g odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

Článek 80j
Zrušení a přechodná ustanovení

 

1. Společná akce 98/700/SVV se zrušuje s účinkem od data faktického spuštění systému agenturou, které bude určeno prováděcím aktem, jak je stanoveno v čl. 80g písm. e).

 

2. Generální sekretariát Rady převede stávající údaje o vzorových a falešných dokladech ze systému FADO zřízeného společnou akcí 98/700/JHA do systému FADO zřízeného tímto nařízením.

 

Článek 80k
Vstup v platnost

 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém falešných a pravých dokladů online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV

Referenční údaje

COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)

Datum předložení EP

12.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.3.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

BUDG

28.3.2019

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

BUDG

23.7.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Roberta Metsola

24.7.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

21.10.2019

 

 

 

Datum přijetí

7.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

5

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Claire Fox, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Petar Vitanov, Irina Von Wiese, Axel Voss

Datum předložení

11.11.2019

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

48

+

ID

Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Sabrina Pignedoli, Milan Uhrík

PPE

Vasile Blaga, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Axel Voss, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Irina Von Wiese

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

 

5

-

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis

 

7

0

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini, Robert Roos

ID

Peter Kofod

NI

Claire Fox

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

[1] Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 62.

[2] Úř. věst. C 168, 16.5.2019, s. 74.

[*] Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

[3] Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 62.

[4] Úř. věst. C 168, 16.5.2019, s. 74.

[5] Společná akce Rady 98/700/SVV ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského systému archivace vyobrazení (FADO), (Úř. věst. L 333, 9.12.1998, s. 4).

[6] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

[7] Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

[8] Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

[9] Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

[10] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

[11] Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

[12] Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

[13] Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).

[14] Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

[15] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění