Menetlus : 2019/0132(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0024/2019

Esitatud tekstid :

A9-0024/2019

Arutelud :

PV 25/11/2019 - 16
CRE 25/11/2019 - 15
CRE 25/11/2019 - 16

Hääletused :

PV 26/11/2019 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0059

<Date>{18/11/2019}18.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0024/2019</NoDocSe>
PDF 174kWORD 62k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Rahvusvahelise kaubanduse komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Enikő GYŐRI</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10720/2019),

 võttes arvesse otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) kohta[1],

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0105/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0024/2019),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ukraina valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Üldine ülevaade

Põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna (DCFTA) raames, mis on osa 2014. aastal allkirjastatud ELi ja Ukraina vahelisest assotsieerimislepingust, on enamik tariifiread liberaliseeritud või nende suhtes kohaldatakse konkreetseid tariifikvoote. Kodulinnuliha ja selle tooteid peetakse tundlikeks toodeteks. Seepärast kohaldatakse põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames nende suhtes tollimaksuvabasid tariifikvoote.

 

Ukrainast pärit kodulinnuliha import („muud värsked või külmutatud tükid“), mis on hõlmatud tariifiridadega CN 0207 13 70 ja 0207 14 70, liberaliseeritakse ilma koguseliste piiranguteta. Alates 2016. aastast on EL saanud hüppeliselt suurenenud kogustes konkreetselt nende kahe kaitsmata tariifirea alla kuuluvaid kodulinnuliha jaotustükke, mille import suurenes 3700 tonnilt 2016. aastal 55 000 tonnini 2018. aastal. Kodulinnuliha uut tüüpi jaotustükk koosneb traditsioonilisest rinnatükist koos õlavarreluudega. Pärast väikest muutust ELis müüdi neid ELi turul kodulinnu rinnalihana, mida peetakse tariifikvoodi alla kuuluvaks väga tundlikuks tooteks. Kõnealune uuenduslik kodulinnuliha jaotustükk on välja töötatud üksnes eesmärgiga klassifitseerida see põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames tollimaksuvaba tariifireana.

 

Tariifiridade CN 0207 13 70 ja 0207 14 70 alusel ELi imporditud kauba impordiväärtus oli 2016. ja 2017. aastal kokku 43,9 miljonit eurot, mis moodustas nendel kahel kalendriaastal 1,1% kõikide kolmandate riikide kodulinnuliha koguimpordist ELi.

 

20. detsembril 2018 andis nõukogu komisjonile loa alustada Ukrainaga läbirääkimisi, et kõrvaldada oht moonutada Ukrainast pärit piiramatu tollivaba impordi kaudu ELi turgu ning leida lahendus, muutes kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi.

 

Läbirääkimised toimusid 29. jaanuarist kuni 22. veebruarini 2019 ja jõudsid lõpule 19. märtsil 2019. Leping hõlmab assotsieerimislepingu muutmist, millega kaks tariifirida (CN 0207 13 70 ja CN 0207 14 70) lisatakse praeguse 18 400-tonnise tariifikvoodi alla, mis 2021. aastal suureneb 20 000 tonnini ning tariifikvoodi mahtu suurendatakse 50 000 tonni võrra. Seejärel tuleks tariifiridade CN 0207 13 70 ja 0207 14 70 kohase tariifikvooti ületava impordi suhtes hakata kohaldama enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära 100,8 eurot netomassi 100 kg kohta.

 

Kuigi kõnealuse toimiku suhtes kohaldatakse standardset nõusolekumenetlust, on märkimisväärne, et läbirääkimised jõudsid lõpule kolme nädala jooksul. Lepingu eelnõu sisaldas sätet, et lepingut hakatakse ajutiselt kohaldama pärast ratifitseerimist Ukraina parlamendis (alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kuupäevale, mil saadakse teade ratifitseerimise lõpuleviimise kohta). Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni teavitati 15. märtsil 2019. aastal, kui enne valimiste vaheaega oli kavas vaid kaks parlamendi täiskogu istungjärku. See tähendas, et Ukraina kiire menetlemise korral oleks lepingut võidud enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist ajutiselt kohaldada.

 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon korraldas toimiku suhtes arvamuste vahetuse ja seejärel saatis komisjoni esimees volinikele Cecilia Malmströmile ja Phil Hoganile kirja, milles võttis teadmiseks komisjoni ettepaneku kohaldada lepingut ajutiselt, tuletades samal ajal meelde, et enne parlamendi nõusolekut ei tohiks ühtegi lepingut või selle muudatust ajutiselt kohaldada.

 

EL ja Ukraina allkirjastasid lepingu 30. juulil 2019. Nõukogu esitas 26. augustil 2019 allkirjastatud lepingu parlamendile ja palus anda nõusoleku.

 

 

Peamised seisukohad

 

Ukraina on Euroopa Liidu oluline geopoliitiline ja geostrateegiline partner. EL on seda mitmel põhjusel korduvalt tunnistanud ja samuti – muu hulgas – pakkunud Ukrainale makromajanduslikku finantsabi tema abistamiseks poliitilise ja majandusliku ülemineku protsessis. See tõendab ELi võetud kohustust saavutada Euroopa naabruspoliitika eesmärgid, nimelt poliitiline ja majanduslik stabiilsus.

 

EL on Ukraina suurim kaubanduspartner, hõlmates 2016. aastal üle 40% tema kaubandusest. Ukraina arvele langeb 0,9% ELi kogukaubandusest, mille käive 2016. aastal oli 29,6 miljardit eurot.

ELi ja Ukraina kaubavahetuse maht oli 2018. aastal 40 miljardit eurot, millest 18 miljardit eurot moodustas Ukrainast pärit import ja 22, 1 miljardit eurot eksport Ukrainasse, millega EL saavutas 4 miljardi euro suuruse kaubandusbilansi ülejäägi. Tuleb märkida, et Ukraina kriisi ja sealse poliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse tõttu on praegune kaubandusmaht 2008. aasta tasemega võrdne. Parlament peab põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna positiivse tulemusena kiiduväärseks järk-järgult süvenevaid kaubandussidemeid ning Ukraina ELi suunatud ekspordi mitmekesistumist. Siiski tuleb rõhutada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna nõuetekohase rakendamise tähtsust. Kodulinnuliha ebatüüpilisega lõikamisega, kuigi see on seaduslik, kasutatakse ilma mingisuguse kahtluseta ära lepingus sisalduvat õiguslikku lünka. Selline lähenemine on selgelt vastuolus usaldusväärse koostöö põhimõttega. On selge, et kõiki lepingu sätteid tuleb täielikult järgida ja rakendada.

 

Et kaotada potentsiaalselt piiramatu tollivaba kodulinnuliha import, mis on ELi jaoks väga tundlik toode, pidas komisjon läbirääkimisi ja viis need assotsiatsioonilepinguga ette nähtud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussätete muutmisega lõpule. Muudetud tekstis kaotatakse seaduselünk ja kodulinnuliha kaubandus muutub jälle eeskirjadepõhiseks.

 

 

Soovitused

 

Raportöör soovitab anda kõnealusele lepingule nõusolek, kuna see pakub lahenduse Ukraina kodulinnuliha liigsest impordist põhjustatud praegusele olukorrale, nimelt:

  kahe tariifirea (CN 0207 13 70 ja CN 0207 14 70) lisamine praeguse tariifikoodi alla;

  tariifikvoodi mahu suurendamine 50 000 tonni võrra ja

  eelnimetatud ja muude tariifiridade kohase tariifikvooti ületava impordi suhtes enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära kohaldamine.

Muudetud lepingu eesmärk on kaitsta ELi tootjate huve ja luua kaitse kodulinnuliha võimaliku piiramatu impordi vastu. Lisaks sellele palub raportöör kogu põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda põhjalikult, lojaalselt ja usaldusväärselt rakendada, mille Ukraina on endale kohustuseks seadnud. Samuti tuletab ta meelde, kui tähtis on Ukraina partneri täielik kaasamine sanitaar- ja fütosanitaartingimuste kontekstis, kuna need ei kuulu arutamisele. Kõik imporditud toiduained peavad vastama ELi rangetele toiduohutusnõuetele ja kõrgetele kvaliteedinõuetele. ELi toiduohutus- ja tervishoiustandardeid kohaldatakse kõigi ELis müüdavate ja tarbitavate toodete suhtes olenemata sellest, kas tooted on toodetud omas riigis või imporditud.

Lisaks peaks komisjon hoolikalt ja korrapäraselt jälgima käesoleva lepingu rakendamist ja järgimist. Vajaduse korral jälgib parlament järelevalveprotsessi ja tõstatab küsimusi.

Kodulinnuliha kaubandus on vaid üks ELi ja Ukraina vahelise ulatusliku kaubandusspektri osa. Ukraina on ELi jaoks endiselt väga oluline kaubanduspartner, seega on põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna järgimine ja selle täielik rakendamine hea koostöö jaoks äärmiselt oluline. Ukraina peaks korraldama põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna raames kaubandust usaldusväärsel ja tõepärasel viisil.

Komisjon peab põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda laiemalt uurima ja võimaluse korral tegema kindlaks allesjäänud lüngad ja tühikud, mis paneks ELi tootjad ebasoodsasse olukorda. Seepärast peaks komisjon igasuguse probleemi lahendamiseks kohe kasutama kõiki kauplemisvahendeid.

 

Raportöör soovitab kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu kiiresti rakendada, muutes kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi, sest see loob praegu kehtivates sätetes leiduvate tühikute kaotamise abil stabiilse ja prognoositava kauplemiskeskkonna.


 

 

 

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (6.11.2019)

<CommissionInt>rahvusvahelise kaubanduse komisjonile</CommissionInt>


<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Zbigniew Kuźmiuk</Depute>

 

 

 

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab Ukrainaga kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi, võimalikult kiiret jõustumist. See on vajalik, et piirata Ukrainast pärit kana spetsiaalse lõikega jaotustükkide impordi võimalikku edasist suurenemist.

Alates 2016. aasta teisest poolest hakati Ukrainast liitu importima üha suuremates kogustes kodulinnuliha uut tüüpi jaotustükke. Uut tüüpi jaotustükk koosneb traditsioonilisest rinnalihatükist koos õlavarreluudega, mis moodustavad jaotustüki kogumassist väga väikese osa. Selliseid jaotustükke saab pärast vähest töötlemist liidus turustada kui kodulinnu rinnaliha. Suurt muret on tekitanud selle konkreetse kodulinnuliha jaotustüki tollimaksuvaba impordi hüppeline kasv ligikaudu 3700 tonnilt 2016. aastal enam kui 55 000 tonnini 2018. aastal, mida assotsieerimislepingu läbirääkimiste ajal ei esinenud ega olnud võimalik ka prognoosida. See kahjustab kodulinnu rinnaliha tootjatele kõnealuse assotsieerimislepinguga pakutavat kaitset ja võib rikkuda ELi linnulihaturul valitseva hapra tasakaalu.

Kui kõnealune leping jõustub, teeb arvamuse koostaja ettepaneku jagada Ukrainale eraldatud tariifikvoodid konkreetseteks tariifiridadeks ja kuude lõikes.

Euroopa Komisjon peaks kaaluma Ukrainale ettepaneku tegemist põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu muutmiseks, et kehtestada põllumajandustoodetega kauplemisele kahepoolsed kaitsemeetmed, mis võimaldaksid tariifsete soodustuste ajutist peatamist või vähendamist soodustingimustel imporditud toodete poolt tundlikes põllumajandussektorites põhjustatud turuhäirete korral.

Arvamuse koostaja kutsub komisjoni üles tagama, et liidu partnerid pühenduvad täielikult oma kohustuste täitmisele. Ukraina puhul puudutab see muu hulgas sanitaar- ja fütosanitaarküsimusi, mille osas Ukraina on põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu raames võtnud kohustuse viia oma õigusaktid vastavusse liidu õigusaktidega ja järgida loomade heaolu nõudeid.

Läbirääkimiste tulemusel saadud lahendus seisneb kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe olemasoleva kvoodi suurendamises veel 50 000 tonni võrra, viies „muude tükkide“ tariifiread CN 0207 1370 ja 0207 1470 praegu kohaldatava tariifikvoodi alla ja ennistades enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära 100,8 eurot netomassi 100 kg kohta kahe asjaomase „muude tükkide“ tariifirea alla kuuluva impordi suhtes, mis ületab tariifikvoodi mahtu.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon annaks soovituse kiita kõnealune leping heaks, kuna selle eesmärk on kaitsta liidu sidusrühmade huve ja peatada kodulinnuliha võimalik piiramatu tollimaksuvaba import, mis võiks kahjustada tingimusi, mille alusel võib kodulinnuliha traditsioonilisi rinnatükke põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu raames liitu importida, eelkõige tariifikvoodi vormis sätestatud koguselisi piiranguid.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta.


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) sõlmimine

Viited

10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

16.9.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Zbigniew Kuźmiuk

4.9.2019

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

9

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS

NÕUANDVAS KOMISJONIS

34

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

9

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sarah Wiener

 

2

0

S&D

Maria Noichl

Verts/ALE

Bronis Ropė

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 


 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) sõlmimine

Viited

10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

26.8.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

16.9.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Enikő Győri

23.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

3

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Arnaud Danjean, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Laura Huhtasaari, Agnes Jongerius, Mihai Tudose, Angelika Winzig

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Ivo Hristov

Esitamise kuupäev

18.11.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ECR

Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Angelika Winzig

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nicola Danti, Ivo Hristov, Agnes Jongerius, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

3

ID

Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Luisa Regimenti

 

7

0

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Laura Huhtasaari

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT L 206, 6.8.2019, lk 3–8.

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusalane teave