Postopek : 2018/0418(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0025/2019

Predložena besedila :

A9-0025/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2019 - 4.5

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0088

<Date>{13/11/2019}13.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0025/2019</NoDocSe>
PDF 171kWORD 51k

<TitreType>PRIPOROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona</Titre>

<DocRef>(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

(15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15783/2018),

 ob upoštevanju osnutka Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (15781/2018),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 87(2), točko (a) prvega pododstavka člena 88(2) ter točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0025/2019),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0025/2019),

1. odobri sklenitev protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in  Švicarske konfederacije in Kneževine Lihtenštajn.

OBRAZLOŽITEV

„Prenovljena“ uredba o sistemu Eurodac (Uredba (EU) št. 603/2013) je omogočila, da organi kazenskega pregona dostopajo do sistema Eurodac zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. Namen tega je organom kazenskega pregona omogočiti, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, shranjenimi v osrednji podatkovni zbirki Eurodac, kadar poskušajo ugotoviti istovetnost osebe ali pridobiti nadaljnje informacije o osebi zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

 

Od leta 2004 Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, zajema tudi uporabo delov sistema Eurodac, ki so povezani z dublinskim sistemom. To od leta 2008 velja tudi za Lihtenštajn na podlagi Protokola, sklenjenega med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu slednje k zgoraj navedenemu sporazumu. Vendar ta sporazum do zdaj ni urejal dostopa organov kazenskega pregona, ki je bil v primerjavi s prvotnim režimom Eurodac (Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000) nov element „prenovljene“ uredbe o sistemu Eurodac.

 

Pogajanja o sporazumu med Evropsko unijo na eni strani ter Švico in Lihtenštajnom na drugi strani glede načinov sodelovanja Švice in Lihtenštajna v postopku za primerjavo in posredovanje podatkov za namene kazenskega pregona iz poglavja VI „prenovljene“ uredbe o sistemu Eurodac so bila zaključena in parafiran je bil sporazum v obliki protokola k Sporazumu z dne 26. oktobra 2004, ki razširja uporabo Sporazuma z dne 26. oktobra 2004 na kazenski pregon.

 

Razširitev določb Uredbe (EU) št. 603/2013, ki se nanašajo na kazenski pregon, na Švico in Lihtenštajn bi švicarskim in lihtenštajnskim organom kazenskega pregona omogočila, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, ki so jih vnesle druge sodelujoče države in so shranjeni v podatkovni zbirki Eurodac, kadar poskušajo ugotoviti istovetnost osebe, ki je osumljena hudega kaznivega dejanja ali terorizma, oziroma žrtve ali pridobiti nadaljnje informacije o tej osebi. Po drugi strani bi omogočila organom kazenskega pregona vseh drugih sodelujočih držav, bodisi držav članic EU bodisi drugih pridruženih držav, da zahtevajo primerjavo podatkov o prstnih odtisih s podatki, ki sta jih vnesla Švica in Lihtenštajn in so shranjeni v podatkovni zbirki Eurodac, za iste namene.

 

Svet bo sprejel odločitev s kvalificirano večino po podpisu sporazuma v imenu Unije in ko bo pridobil odobritev Evropskega parlamenta v skladu s točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(8) PDEU.

 

Poročevalka zato priporoča, da člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve podprejo to poročilo in da Evropski parlament odobri sklenitev protokola.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona

Referenčni dokumenti

15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

1.7.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

21.10.2019

12.11.2019

 

 

Datum sprejetja

12.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Antony Hook, Evin Incir, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Abir Al-Sahlani, Malin Björk, Delara Burkhardt, Daniel Hannan, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Mircea-Gheorghe Hava, Lukas Mandl

Datum predložitve

13.11.2019

 

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE

Lena Düpont, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Balázs Hidvéghi, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé

RENEW

Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Magid Magid, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

6

-

ECR

Daniel Hannan

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

NI

Kostas Papadakis

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

Zadnja posodobitev: 20. november 2019Pravno obvestilo