Процедура : 2019/0076(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0026/2019

Внесени текстове :

A9-0026/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2019 - 13.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 214kWORD 63k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Комисия по рибно стопанство</Commission>

Докладчик: <Depute>Кармен Аврам</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство

(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (08974/2019),

 като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия (08984/2019),

 като взе предвид проекта на Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия (09949/2019),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0106/2019),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по бюджети,

 като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0026/2019),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението и протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Гамбия.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С обща площ от 11 420 кв. км. и население от около 1,36 милиона души Република Гамбия е една от най-малките в Африка. На запад тя граничи с Атлантическия океан. Нейният потенциал за риболов обаче е значителен. Континенталният шелф на Гамбия, който се простира на около 4 000 кв. км., и нейната изключителна икономическа зона (ИИЗ), възлизаща на почти 10 500 кв. м., осигуряват на страната изобилие и разнообразие от видове риба и заслужена международна слава на една от най-богатите риболовни зони в света, с над 500 регистрирани морски видове според експертите.

Въпреки че този ресурс би могъл да се превърне в чудесна възможност за социално-икономическо развитие на Гамбия, приносът на нейния риболовен сектор за икономиката е незначителен. Той е разделен на два подсектора (подсектора на непромишления риболов, който е разпръснат из цялата страна и се извършва главно с пироги/канута с извънбордови двигатели, и промишления подсектор, който включва относително малък брой траулери с предимно чуждестранни собственици). Според бюджетните прогнози на Гамбия за 2012 г. риболовният сектор е бил един от източниците на държавни приходи с най-малък дял – съгласно оповестен през 2014 г. доклад на Организацията на обединените нации лицензите за риболов и таксите за регистрация са съставлявали 0,1% от общите държавни приходи. При все това, по данни на Министерството на рибарството на Гамбия риболовният сектор се нарежда сред първите в сектора на производството на храни, след секторите на селското стопанство и животновъдството. Ето защо той има огромно значение за населението на Гамбия, тъй като е основният източник на животински белтъчини за населението.

Ако се разгледат причините за този парадокс, би било лесно да се разбере, че това положение се дължи, наред с другото, на липсата на устойчиво управление на рибните ресурси, в съчетание с липсата на структурна подкрепа, липсата на актуални научни изследвания и незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов). Всичко това противоречи на принципите на реформираната обща политика в областта на рибарството и допринася за подценяване на риболовния сектор в Гамбия.

Поради това съществува спешна необходимост от споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия с цел да се помогне на страната да поеме, стъпка по стъпка, контрола върху рибните ресурси и да се стреми към устойчив път в бъдеще.

Новото споразумение, за което Съветът упълномощи Европейската комисия да преговаря с Гамбия от името на Европейския съюз, отменя и замества съществуващото споразумение, което влезе в сила на 2 юни 1987 г., но междувременно изтече. Новият протокол обхваща период от шест години, считано от датата на временното му прилагане, и подлежи на автоматично подновяване. Основната цел на новото споразумение е да се осигури актуализирана рамка, която отчита приоритетите на реформираната обща политика в областта на рибарството и на нейното външно измерение, като се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Гамбия, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища и в същото време се насърчава политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси, в интерес и на двете страни.

Възможностите за риболов, предоставени на корабите на Европейския съюз, се отнасят, от една страна, до далекомигриращи видове – 28 хладилни сейнери за риба тон и 10 кораба, съоръжени с въдици – и, от друга страна, дънни дълбоководни видове – 3 траулера.

В рамките на строгите правила, предвидени в „Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия“, общият размер на финансовите средства, които ще бъдат заплатени от Съюза за шестгодишния период, се определя на 3 300 000 EUR, т.е. 550 000 EUR годишно. Европейският съюз ще плаща годишна сума в размер на 275 000 EUR за достъп до рибните ресурси в риболовната зона на Гамбия, което е еквивалент на референтен тонаж за далекомигриращи видове от 3 300 тона годишно, докато другата половина на тази годишна вноска ще се използва като структурна помощ за укрепване на устойчивото управление на рибните ресурси и развитието на риболовния сектор на Гамбия, което е в съответствие с целите на националната политика на Гамбия за устойчиво управление на сладководните и морските рибни ресурси.

На първо място, споразумението обхваща сътрудничеството в борбата с ННН риболов и насърчаването на синята икономика, включително аквакултурите. Също така ще бъде предоставена специална подкрепа за сектора на непромишления риболов, който в момента е изправен пред сериозни изпитания.

На второ място, докладчикът отчита факта, че Гамбия се е ангажирала да стане член на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Ето защо между Европейския съюз и Република Гамбия следва да е налице засилено научно сътрудничество в областта на отговорния риболов, с акцент върху проучвателния риболов и новите възможности за риболов, доброто сътрудничество между икономическите оператори и така необходимия електронен обмен на данни, за да може Гамбия да предприеме важни стъпки за постигане на устойчиво управление на рибарството. Това е сериозен елемент от политиката в областта на рибарството и през годините правителството на Република Гамбия наблегна на международното сътрудничество, особено с Европейския съюз. Гамбия няма необходимите финансови, човешки и технически ресурси, за да проведе сама научни изследвания, а разчита на помощта, предоставяна от международни институции и организации.

Не на последно място докладчикът счита, че що се отнася до риболовния сектор в Гамбия, тази структурна подкрепа ще помогне на страната да преодолее ограниченията, като например липсата на съоръжения за съхранение, високите разходи за енергия и лошото управление, които напоследък доведоха до несъстоятелност на някои от предприятията в сектора. ЕС вярва в приобщаването и сключването на сделки като средство за обвързване на партньорите от трети държави с нашите стандарти и постигане на целите от общ интерес.

Като се имат предвид всички посочени по-горе съображения, докладчикът препоръчва Парламентът да одобри сключването на въпросното Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство и неговия протокол, с оглед на неговото значение както за Република Гамбия, така и за флотовете на ЕС, които вече извършват дейност във водите на тази държава.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА комисията по бюджети (6.11.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по рибно стопанство</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Оливие Шастел</Depute>

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА

От името на Европейския съюз Комисията проведе преговори за ново Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и нов протокол за неговото прилагане. Споразумението за партньорство и протоколът бяха парафирани в края на тези преговори — на 19 октомври 2018 г. Споразумението за партньорство отменя предишното Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гамбия относно риболова в открито море край бреговете на Гамбия, което влезе в сила на 2 юни 1987 г.

Основната цел на новото споразумение е да се осигури актуализирана рамка, която да отчита приоритетите на реформираната обща политика в областта на рибарството и на нейното външно измерение, с оглед установяването на стратегическо партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гамбия.

Целта на протокола е да се осигури възможност за Европейския съюз и Република Гамбия да работят в по-тясно сътрудничество за насърчаването на политика на устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси във водите на Гамбия. Освен това протоколът ще предоставя възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Гамбия в рамките на наличния излишък, като се вземат предвид както най-актуалните налични научни оценки — и по-специално тези на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), така и най-добрите съществуващи научни становища и препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: 28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон; 10 кораба, съоръжени с въдици; 3 траулера (за улов на черна мерлуза, която е дънен дълбоководен вид).

Годишното финансово участие възлиза на 550 000 EUR и е въз основа на:

- годишна сума в размер на 275 000 EUR за достъп до рибните ресурси в риболовната зона на Гамбия, като тази сума съответства на референтен тонаж от 3300 тона годишно за далекомигриращи видове;

- подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Гамбия в размер на 275 000 EUR годишно. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика на Гамбия в областта на устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси.

Преговорите за ново споразумение за партньорство в областта на рибарството с Гамбия се вписват в рамките на външната дейност на Съюза по отношение на държавите от АКТБ и с тях се вземат предвид по-специално целите на ЕС в областта на спазването на демократичните принципи и правата на човека. Новото споразумение и новият протокол обхващат период от шест години, считано от датата на временното прилагане.

Комисията ще бъде упълномощена да одобри от името на Съюза измененията към протокола, които да бъдат приети от Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за партньорство.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча одобрението на проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство.


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокола за неговото прилагане

Позовавания

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.9.2019

Докладчик по становище

 Дата на назначаване

Olivier Chastel

23.7.2019

Разглеждане в комисия

14.10.2019

 

 

 

Дата на приемане

6.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 


 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Title

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

Позовавания

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

26.8.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

PECH

16.9.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Кармен Аврам

23.7.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Дата на приемане

12.11.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Дата на внасяне

14.11.2019

 


 

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 6 декември 2019 г.Правна информация