Διαδικασία : 2019/0076(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0026/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0026/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2019 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 209kWORD 63k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Επιτροπή Αλιείας</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Carmen Avram</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης

(08974/2019 – C9‑0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08974/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας (08984/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας (09949/2019),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0106/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0026/2019),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με συνολική έκταση 11 420 τ.χλμ. και πληθυσμό περίπου 1,36 εκατομμύρια κατοίκους, η Δημοκρατία της Γκάμπιας είναι μια από τις μικρότερες χώρες της Αφρικής, η δυτική πλευρά της οποίας βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ωστόσο, το αλιευτικό δυναμικό της είναι αρκετά μεγάλο. Η υφαλοκρηπίδα της, έκτασης περίπου 4 000 τ.χλμ., και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της, έκτασης 10 500 τ.χλμ., εξασφαλίζουν αφθονία και ποικιλία ειδών ιχθύων στη χώρα, η οποία, με καταγεγραμμένα, σύμφωνα με τους ειδικούς, περισσότερα από 500 είδη θαλάσσιων ιχθύων, έχει δικαίως αποκτήσει διεθνή φήμη ως μια από τις πλουσιότερες αλιευτικές ζώνες παγκοσμίως.

Παρόλο που ο πόρος αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Γκάμπιας, ο αλιευτικός της τομέας συμβάλλει ελάχιστα στην οικονομία. Ο εν λόγω τομέας υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους τομείς (τον τομέα της παραδοσιακής αλιείας, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη διασπορά σε όλη τη χώρα και βασίζεται κυρίως σε πιρόγες/κανό με εξωλέμβιους κινητήρες· και τον τομέα της βιομηχανικής αλιείας, ο οποίος περιλαμβάνει έναν σχετικά μικρό αριθμό μηχανότρατων, κυρίως ξένης ιδιοκτησίας). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προϋπολογισμού της Γκάμπιας για το 2012, ο τομέας της αλιείας ήταν ένας από τους τομείς με τη χαμηλότερη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα – όπως προέκυψε από έκθεση των Ηνωμένων Εθνών το 2014, οι άδειες αλιείας και τα τέλη καταχώρισης ανήλθαν μόνο στο 0,1 % των συνολικών δημόσιων εσόδων. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο Αλιείας της Γκάμπιας, ο αλιευτικός τομέας κατατάσσεται στους κορυφαίους τομείς παραγωγής τροφίμων, μετά τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Επομένως, ο εν λόγω τομέας έχει εξέχουσα σημασία για τους υπηκόους της Γκάμπιας, καθώς είναι η κύρια πηγή ζωικών πρωτεϊνών για τον πληθυσμό.

Αρκεί μια πιο προσεκτική ματιά στα αίτια αυτού του παράδοξου για να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη μη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της χώρας, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαρθρωτικής στήριξης, την έλλειψη επικαιροποιημένης επιστημονικής έρευνας και την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων δεν συνάδει με τις αρχές της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής πολιτικής, και συμβάλλει στην υποεκτίμηση των δυνατοτήτων του αλιευτικού τομέα της Γκάμπιας.

Επομένως, είναι επείγουσα η ανάγκη να συναφθεί η συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας, η οποία θα συμβάλει στο να αποκτήσει η χώρα, σταδιακά, τον έλεγχο των αλιευτικών της πόρων και να εισέλθει σε βιώσιμη πορεία στο μέλλον.

Η νέα συμφωνία, ως προς την οποία το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Δημοκρατία της Γκάμπιας, καταργεί και αντικαθιστά την υπάρχουσα συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουνίου 1987, αλλά εν τω μεταξύ έληξε. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής της, η οποία δύναται να ανανεωθεί με σιωπηρή παράταση. Κύριος στόχος της νέας συμφωνίας είναι να καταρτιστεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής και της εξωτερικής της διάστασης, παρέχοντας αλιευτικές δυνατότητες σε σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλέουν στα ύδατα της Γκάμπιας, θα συνεκτιμά τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και θα προωθεί μια βιώσιμη αλιευτική πολιτική και τη θεμιτή εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

Οι αλιευτικές δυνατότητες που παρέχονται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν, αφενός, τα άκρως μεταναστευτικά είδη – 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις και 10 αλιευτικά με καλάμι – και, αφετέρου, τους βενθοπελαγικούς ιχθύες βαθέων υδάτων – 3 μηχανότρατες.

Σύμφωνα με τις αυστηρές διατάξεις του «Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας», η συνολική χρηματική συνεισφορά που καταβάλλεται από την Ένωση κατά τη διάρκεια της εξαετούς περιόδου καθορίζεται σε 3 300 000 EUR, δηλαδή 550 000 EUR ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει ετήσιο ποσό για πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους στην αλιευτική ζώνη της Γκάμπιας ύψους 275 000 EUR, το οποίο αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς, για άκρως μεταναστευτικά είδη, 3 300 τόνων ετησίως, ενώ το άλλο ήμισυ αυτής της ετήσιας συνεισφοράς θα χρησιμοποιηθεί, ως διαρθρωτική στήριξη. Η στήριξη αυτή αποσκοπεί στο να ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και να αναπτυχθεί ο αλιευτικός τομέας της Γκάμπιας, και ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων.

Πρώτον και κύριον, η συμφωνία καλύπτει τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας. Επίσης, ιδιαίτερη στήριξη θα παρασχεθεί στον τομέα της παραδοσιακής αλιείας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε δυσχερή κατάσταση.

Δεύτερον, η εισηγήτρια λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Γκάμπια έχει δεσμευτεί να γίνει μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει στενή επιστημονική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας, με έμφαση στην εξερευνητική αλιεία και τις νέες αλιευτικές δυνατότητες, την καλή συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων εκμετάλλευσης, και τις απαραίτητες ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων, προκειμένου η Γκάμπια να πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα όσον αφορά τη στάση της απέναντι στη βιώσιμη αλιεία. Αυτό αποτελεί σημαντική πτυχή της αλιευτικής πολιτικής και, με την πάροδο των ετών, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γκάμπιας έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γκάμπια δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να διεξάγει επιστημονικές έρευνες από μόνη της, αλλά βασίζεται στη συνδρομή διεθνών φορέων και οργανισμών.

Τέλος, η εισηγήτρια πιστεύει ότι, όσον αφορά τον αλιευτικό τομέα της Γκάμπιας, αυτή η διαρθρωτική στήριξη θα βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει περιορισμούς, όπως η έλλειψη εγκαταστάσεων αποθήκευσης, το υψηλό κόστος ενέργειας και η κακή διαχείριση, που οδήγησαν πρόσφατα ορισμένα εργοστάσια μεταποίησης αλιευμάτων στη χρεοκοπία. Η ΕΕ πιστεύει ότι η ενσωμάτωση και η σύναψη συμφωνιών συμβάλλει στην προώθηση των προτύπων μας σε τρίτες χώρες-εταίρους, και στην επίτευξη στόχων κοινού ενδιαφέροντος.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των προαναφερθέντων λόγων, η εισηγήτρια συνιστά να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου της, δεδομένης της σημασίας της τόσο για τους στόλους της Δημοκρατίας της Γκάμπιας όσο και για τους στόλους της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στα ύδατα αυτής της χώρας.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Προϋπολογισμών (6.11.2019)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Αλιείας</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέα συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας, καθώς και νέο πρωτόκολλο εφαρμογής της συμφωνίας σύμπραξης. Η συμφωνία σύμπραξης και το πρωτόκολλο μονογραφήθηκαν μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στις 19 Οκτωβρίου 2018. Η συμφωνία σύμπραξης καταργεί την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας, που τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουνίου 1987.

Κύριος στόχος της νέας συμφωνίας είναι η κατάρτιση επικαιροποιημένου πλαισίου το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής και της εξωτερικής της διάστασης με σκοπό τη σύναψη στρατηγικής σύμπραξης σε θέματα αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας.

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Γκάμπιας η δυνατότητα να συνεργαστούν πιο στενά για την προώθηση της βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Γκάμπιας. Επιπλέον, σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της Γκάμπιας, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων επιστημονικών αξιολογήσεων, ιδίως εκείνων της Επιτροπής Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF) και σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες: 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι· 10 αλιευτικά με καλάμι· 3 μηχανότρατες (για αλιεία μαύρου μερλούκιου, βενθοπελαγικού είδους βαθέων υδάτων).

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 550 000 EUR βασίζεται στα εξής:

- σε ένα ετήσιο ποσό για πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους στην αλιευτική ζώνη της Γκάμπιας ύψους 275 000 EUR, που αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς, για άκρως μεταναστευτικά είδη, 3 300 τόνων ετησίως·

- στη στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Γκάμπιας, ύψους 275 000 EUR ετησίως. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων της Γκάμπιας.

Η διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με την Γκάμπια εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έναντι των χωρών ΑΚΕ και λαμβάνει ιδίως υπόψη τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα συμφωνία και το νέο πρωτόκολλο καλύπτουν περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που θεσπίζει η μεικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί βάσει της συμφωνίας σύμπραξης.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της

Έγγραφα αναφοράς

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

PECH

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.9.2019

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

   Ημερομηνία ορισμού

Olivier Chastel

23.7.2019

Εξέταση στην επιτροπή

14.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erik Bergkvist, Monika Vana

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ιωάννης Λαγός

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της

Έγγραφα αναφοράς

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

26.8.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

16.9.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Ημερομηνία κατάθεσης

14.11.2019

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου