Postup : 2019/0162(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0033/2019

Předložené texty :

A9-0033/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2019 - 4.9

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0092

<Date>{18/11/2019}18.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 47k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))</DocRef>


<Commission>{DEVE}Výbor pro rozvoj</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2019)0359),

 s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0118/2019),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A9‑0033/2019),

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozhodnutí o přidružení zámoří stanoví právní rámec pro vztahy mezi zámořskými zeměmi a územími (dále také jen „ZZÚ“), členskými státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, a Evropskou unií.

 

Cílem návrhu je změnit přílohu VI rozhodnutí o přidružení zámoří. Tato příloha definuje pojem „původní produkty“ a metody správní spolupráce mezi EU a ZZÚ. Obsahuje ustanovení, jejichž cílem je zavést od 1. ledna 2017 systém certifikace původu, tj. systém registrovaných vývozců (REX), pro nějž ovšem ZZÚ požívají výjimky až do 31. prosince 2019.

 

Dne 10. března 2015 změnila Komise prováděcím nařízením (EU) 2015/428 pravidla původu upravující systém REX v rámci všeobecného systému preferencí (systému GSP) zavedená nařízením (EHS) č. 2454/93.

 

Dne 24. listopadu 2015 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, do něhož byla přesunuta veškerá obecná pravidla pro provádění celního kodexu Unie a mezi nimi i ustanovení upravující systém REX v rámci systému GSP.

 

V důsledku toho jsou ustanovení týkající se „postupů pro systém registrovaných vývozců“ obsažená v příloze VI rozhodnutí o přidružení zámoří odlišná od pravidel původu v rámci systému GSP. 

Příloha VI rozhodnutí o přidružení zámoří by proto měla být změněna tak, aby byl zajištěn soulad s ustanoveními týkajícími se systému REX v nařízení (EU) 2015/2447 a aby se zajistilo její zavedení a provádění ze strany ZZÚ od 1. ledna 2020.

Vzhledem k tomu, že je toto opatření odůvodněné, předseda navrhuje, aby byl tento návrh přijat beze změn v souladu s článkem 52 jednacího řádu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

Referenční údaje

COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)

Datum konzultace s EP

11.9.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

19.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Tomas Tobé

8.10.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

8.10.2019

Projednání ve výboru

8.10.2019

6.11.2019

 

 

Datum přijetí

6.11.2019

 

 

 

Datum předložení

18.11.2019

 

 

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2019Právní upozornění