Διαδικασία : 2019/0162(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0033/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0033/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0092

<Date>{18/11/2019}18.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0033/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 48k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))</DocRef>


<Commission>{DEVE}Επιτροπή Ανάπτυξης</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)

(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2019)0359),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0118/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A9-0033/2019),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ), των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένα, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στόχος της πρότασης είναι η τροποποίηση του παραρτήματος VI της απόφασης για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ. Το παράρτημα αυτό ορίζει την έννοια των «καταγόμενων προϊόντων» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΥΧΕ. Περιλαμβάνει διατάξεις για την εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης καταγωγής από 1ης Ιανουαρίου 2017, το σύστημα καταχωρισμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ), από το οποίο όμως οι ΥΧΕ τυγχάνουν απαλλαγής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

Στις 10 Μαρτίου 2015, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/428, η Επιτροπή τροποποίησε τους κανόνες καταγωγής που διέπουν το σύστημα REX του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

 

Στις 24 Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447, όπου μεταφέρθηκαν όλοι οι γενικοί κανόνες για την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, μεταξύ των οποίων οι διατάξεις που αφορούν το σύστημα REX του ΣΓΠ.

 

Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του παραρτήματος VI της απόφασης για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ σχετικά με τις «διαδικασίες για το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων» διαφέρουν από εκείνες των κανόνων καταγωγής του ΣΓΠ.

Ως εκ τούτου, το παράρτημα VI της απόφασης για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τις διατάξεις για το σύστημα REX που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή του από τις ΥΧΕ από 1ης Ιανουαρίου 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό είναι δικαιολογημένο, ο πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η παρούσα πρόταση χωρίς τροπολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

11.9.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

19.9.2019

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Tomas Tobé

8.10.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

8.10.2019

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2019

6.11.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

18.11.2019

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου